Går vi mot et fascistisk kontrollsamfunn?

9035 visninger
8 minutter lesetid
87

Jeg vokste opp i barsk natur sammen med hardføre lofotværinger og tenkte alltid at jeg hadde vært så heldig å inkarnere i verdens beste land. Jeg bodde også i utlandet noen år, og husker så godt hvor deilig det var å komme hjem til alt kjent og kjært. Nå har jeg mistet mye av følelsen av ”hjem”, og det er en sår erkjennelse som jeg tror jeg deler med mange som har tatt en titt bak det sløret av illusjoner som utgjør vår felles nasjonale identitet.

Opp i gjennom tida har det vært en rekke enslige pionerer som har gått på tvers av samfunnets comme-il-faut. De har som regel måttet betale en høy pris for sitt engasjement i form av statlig forfølgelse, tap av materielle og sivile rettigheter, tvangsinnleggelser og fysisk avstraffelse i form av mer sublime metoder som stråling eller strålevåpen. Det gjelder Per-Aslak Ertresvåg, Norulv Øvrebotten, Rauni-Leena Luukanen Kilde og Synnøve Fjellbakk Taftø blant mange andre. Hvor rammende avsløringene deres enn har vært har de alltid bare blitt møtt av en måtelig respons, en murrende uro i snevre kretser, men aldri noen generalisert, massiv reaksjon blant folk flest.

Nå er det annerledes. Sosiale medier er en aktiv arena for bevisstgjøring rundt ”konspirasjoner”, og Nyhetsspeilet har nå mellom 20-25 000 lesere i uka, og øker stadig. Hvorfor har det blitt sånn? Hva har forandret seg? Hva er det som gjør at langt fler i samfunnet oppfatter landet vårt annerledes? Hva er det som gjør at mitt barndoms 70-talls paradis har gått tapt?

Hva kjennetegner et fascistisk styresett?

Etter nazi-Tyskland konkluderte sosiologisk forskning med at en så brutal og omfattende omveltning i samfunnet  kunne skje fordi folk ikke hadde forstått å tyde tegnene i tiden. Det å kunne tyde slike  tegn  krever en særlig årvåkenhet. Vi har vært vant til å tenke at media innehar rollen som årvåken observatør og at vi selv ikke behøver å følge med. Det kan vise seg å koste oss dyrt nå.

I et samfunn med få elementer av tradisjonelle klasseskiller, og en enorm grad av ensretting – som i Norge – blir de sosiale identifikasjonsfaktorene så mange at vi alle likner på hverandre.  Når Stoltenberg også sykler til jobb og går på ski i marka når det er snø nok, får han akkurat det tilsnittet av gjenkjennelighet som gjør alt han står for plausibelt. Det er langt mer krevende å tenke politisk konsekvens, eller underliggende agenda, når statsministeren ser ut som naboen vår. Subtiliteten i det som vil vise seg å være fatale forskjeller mellom oss, gjør det vanskelig å kjenne igjen hva som er hva. Enhver kan se at verken Stoltenberg eller Obama er noen Mussolini eller Pinochet. Dessverre. Et visst monn av stereotypier hadde gjort diagnostiseringen mye enklere.

Vi må derfor lete etter noen markører. Medias rolle, grad av overvåkning og grad av politisk kontroll og hierarki er slike markører. Ihht til www.wordnetweb.princeton.edu kan fascisme defineres på denne måten: ”a political theory advocating an authoritarian hierarchical government (as opposed to democracy or liberalism)”. Som kjent kalte Mussolini sin fasciststat for “den korporative staten”.

Fascisme har en rekke definisjoner, og jeg skal ikke etterstrebe en etterrettelig fortolkning her. Men, i sinnene til folk flest står fascisme for en blanding mellom kapitalisme og absolutt statlig kontroll. I alle fall i mitt. En overgang fra gulrot til pisk. Der mener jeg vi er nå.

Medias rolle som organ for propaganda og økonomisk vinning

Mitt inntrykk er at mediene kjemper en hard kamp for å opprettholde et tingenes status quo, og at ”konspirasjonene” nettopp skjer i skjæringspunktet mellom medias manglende rapportering, og tilgjengelig informasjon fra alternative kilder som utfordrer medias virkelighetsbilde. Når vi får for stor divergens her, skaper det selvfølgelig en følelse av at sentrale biter mangler i mediebildet. Noe holdes tilbake.

Fram til i dag, har vi levd i innefor rammen av et nasjonalt paradigme, -vi har kunnet avgrense oss mot andre land og folks virkelighet. Vi har kunnet velge å fokusere på hjemlig trivia, og vi har hatt nok materiale her til å fylle det offentlige rom. Vi har kunnet leve i en ukomplisert verden. Nå, som verden har rykket helt nær, blir vår egen rolle innenfor en global virkelighet mye tydeligere. Vi får se, virkelig se, hva slags aktør Norge har vært, hvilke allianser våre politikere har inngått og hvilken agenda Norge har forfektet globalt; det har vi bare hatt et mer eller mindre grumsete bilde av tidligere. Aller viktigst, har imidlertid sosiale mediers rolle vært i å avdekke informasjon vi ikke har hatt tilgang til før, -eller som vi ikke har kunnet vurdere i perspektiv, i det minste. Nå som vi kan innta det globale perspektivet for å foreta analysen av vår egen nasjon, ser vi raskt at virkeligheten ser litt annerledes ut enn det vi trodde før.

Det går nå opp for stadig fler at  aviser og TV ikke er nøytrale og objektive informasjonsformidlere, men tvert i mot en del av en større medieindustri med svært få eiere, og med inntjening og propaganda som primærformål. All medieindustri i USA har til sammen 5 eiere, og Norge har vi ikke stort mer enn 3 eierallianser. I 1917 kjøpte J. P. Morgan opp de 25 største avisene i USA, og ansatte en redaktør i hver av dem. Hensikten var å kontrollere hvilken type informasjon som gikk ut til mediene; full kontroll av landets politiske liv. Rupert Murdoch har flere ganger bekreftet at dette er tilfelle også i dag. Når journalister henter nyhetene sine fra det mange, i alle fall jeg, lenge har trodd har vært nøytrale nyhetsleverandører som Reuter, Associated Press, NTB etc, så har alle disse tvert i mot akkurat de samme få eierne.

Mange av oss har tenkt at det heldigvis ikke gjelder i Norge; at her er det frie og uavhengige journalister som i stor grad kan bestemme agenda selv. I svineinfluensasaken fikk vi imidlertid veldig klart se et eksempel på media som én konform blokk, fri for dissens, og vi fikk se et propagandaapparat i aksjon for å få folk til å ta svineinfluensavaksinen Pandemrix.

Til min skuffelse ble myten om den uavhengige journalisten gravlagt en gang for alle, og avstanden mellom Cubas eneste avis og kanal for partipolitisk diskurs, Granma, og norsk media ble forsvinnende liten. Dette var bare ett, veldig tydelig, eksempel på en tendens som nå blir klarere i samfunnet.

En lydig forvaltning og en tapt menneskelighet

Der har vært mange teorier rundt holocaust og hva som gjorde implementeringen av en grenseløst grotesk politikk mulig. En nødvendig forutsetning har vært lydigheten; den servile holdningen og plikttroskapen som gjorde norske rektorer i stand til å identifisere og innrapportere jødiske barn til Gestapo for utsendelse til konsentrasjonsleire.

På ungdomsskolen lærer mange barn om holocaust, og mange drar også på tur til Polen og Tyskland, nettopp for å få innprentet et budskap som skal gjøre at dette ikke skal kunne skje igjen. Et sentralt moment er da å lære og si i fra hvis urett blir begått, selv om det strider i mot hva de andre sier. Motgiften mot destruktiv konformitet, er mot og evne til selvstendig tenkning. Det vi imidlertid ser mer og mer av, er det motsatte.

I forbindelse med svineinfluensaproblematikken, kunne vi se hvordan alle offentlige kontor og ikke minst alt skolepersonell, la seg flate for en instruks om å advare mot en ”pandemi” som enhver fornuftig avveining ville tilsi ikke eksisterte. All informasjon pekte på at dette var en sykdom så å si uten symptomer, og med svært lav dødsrate. Allikevel gikk så mange med på å utbre en skremselpropaganda i den ultimate irrasjonalitetens navn. Dette var ikke en stor overtredelse, men symptomatisk for den overveldende viljen til å underkaste seg enhver instruks fra en autoritet, uansett hvor latterlig eller skadelig den måtte være.

Vi ser det stadig mer på offentlige kontor: absurde pålegg, og en redsel for ikke å gjøre jobben skikkelig, selv om det betyr at du må ofre enhver følelse av integritet. Vi ser at barnevernskontor, likningskontor, sosialkontor, immigrasjonsmyndigheter og andre, bytter ut  menneskelighet med regelrytteri under et dekke av egalitetsprinsippet. Selv om velferd skulle være intensjonen, ser vi at reglene er viktigere enn resultatet. Hver gang. Hva blir det igjen av oss når vi mister menneskeligheten og må fravike alle prinsipper om empati, medfølelse, medmenneskelighet og omsorgsevne for å beholde jobben? Eller for å klatre i samfunnet?

Vil vi ha et demokrati hvor staten er så stor at den nødvendigvis må dehumanisere sine funksjonærer for å få jobben gjort? En mastodont som spiser seg innover til den har fortært alt?

Overvåkning

Datalagringsdirektivet er det ultimate beviset på det inverterte maktforholdet, hvor vi – folket – har blitt statens slaver, i motsetning til at staten tjener folket. I korthet betyr dette direktivet at alle elektroniske spor etter oss skal kunne lagres i 24 mnd, for i et eventuelt tilfelle å kunne brukes mot oss. Alle samtaler, mailer, smser, all nettverksbygging. Hva faen?? Dette innebærer at den implisitte kontrakten mellom folk og ledere i den skandinaviske oppskrytte velferdsmodellen har gått i tusen knas, for så vidt uten at vi løfter en finger eller hever et øyebryn.

På 70-tallet ble vi opplært til en følelse av ukrenkelighet, og verdier som integritet og kritisk analyse. Hva har skjedd? Har vi blitt dopet ned av medias andre funksjon, utover propagandering: en fullkommen rasering av ethvert forsøk på selvstendig tenkning og intelligent refleksjon i form av en underholdningsindustri så under pari at den ikke ville ha streifet noen som en mulighet en gang for kort tid siden. Eller er det Mattilsynet som gjennom sin konsekvente avsmak for naturlig mat har rukket å punktere vår biologiske mulighet for kognitiv tenkning?

For å sitere en venn på Facebook: ”EU er Hitler’s visjon i økonomisk format, én stat, én grunnlov, én sentralbank, én myntenhet og full kontroll på folket og anti-terror lover som gir fullmakt til å bortføre potensielle fiender av staten.”

Enhver ”konspirasjonsteoretiker” vet at kontroll er det ultimale målet for den globale eliten som vi ser nærer tette bånd til norsk politikerelite. Vi vet også at en rekke ”false flag” operasjoner settes i verk i den hensikt å skape et klima av utrygghet og frykt, for så å kunne forsvare innførsel av strengere overvåkningssystemer. For oss som etter hvert kjenner lusa på gangen, blir agendaen umiddelbart opplagt når vi hører om ”trusebombere” eller andre plantede trusler som til slutt skal få oss til å trygle om større sikkerhet.

Datalagringsdirektivet er så fordummende i sitt innhold at det i seg selv burde få oss til å stritte med alle pigger, helt uavhengig av tilsvarende prosesser i andre land og uten henblikk på noen annen agenda enn den offisielle. Hvorfor i all verden skjer ikke det? Slik jeg ser det, har ”the dumbing down –and numbing down-of society” nådd et nivå hvor ikke noe skiller oss fra den mentaliteten som gjorde nazi-Tyskland mulig. Hva er forskjellen?

Jeg kunne også ha inkludert et avsnitt om Bilderberg, Trilateralkommisjonen, CFR, Club of Rome og sentrale norske politikeres komplette mangel på respekt for demokratiske og åpne prosesser.

Dette utgjør bunnlinjen i samfunnsutviklingen slik vi ser den nå, og er sannsynligvis også den underliggende årsaken til at det har blitt som det har blitt. Jeg vil anbefale disse artiklene her på Nyhetsspeilet:

www.nyhetsspeilet.no/2009/05/arets-bilderbergmøte-er-over-og-deltagerne-er/

www.nyhetsspeilet.no/2009/09/demontering-av-demokrati/

www.nyhetsspeilet.no/2009/05/finanseliten-feirer-finanskrisen/

“The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift.” (Albert Einstein)

Jeg har gått på universitetet i mange år men har brukt minst like lang tid på avlæring av "etablerte sannheter". Livet handler for meg om å komme inn i størst mulig felleskapsfølelse med mine medmennesker og jorden, og å leve med integritet. Det er målet mitt.
Jeg er takknemlig for at Nyhetsspeilet tilbyr en åpen plattform hvor alle kan komme til uttrykk med sitt ståsted i en tid hvor kjente medier har abdisert, og heller enn å fortelle sannheten undertrykker den.

Abonnere
Varsle om
guest

87 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
View all comments
Thor
Thor
13 år siden

Tenker man etter så skulle man tro at Arbeiderpartiet arbeider etter total lydighet blant sin «masse», de utallige avgiftene som trylles fram av delegater som sitter i et kontor og finner opp avgifter..som biodisel avgift,,før det hylte ap’e koret om miljøvennlige alternativer og nå skal de pinadø avgifte oss for de vi er for miljøbeviste..og «vi» folk sitter stille og tar i mot…ingen gjør noe..Blir vi testet ut hvor lenge vi kan kues med avgifter? (strøm-bil-bomveger-eiendom osv…) Et facistisk kontrollsamfunn..definitivt JA.

Lars Rønbeck
13 år siden
Svar til  Thor

Det var en kjent sentral AP politiker som i sin tid uttalte følgende:

«Et hvilket som helst folk,
kan tåle et hvilket som helst skattetrykk,
bare de ikke er klar over det»

(Bratteli tror jeg?)

Lars Rønbeck

Robin
Robin
13 år siden

Er enig med deg, Mye folk er fullstendig hjernedøde.
Er oppgitt over hvor fordumma de er.
Sitter å ser på nyheter hele tiden og sluker alt rått.
Heldigvis er det mange nå som ser og kjenner at noe er fullstendig galt.
Vi får stå på vi som ser denne galskapen.

Vil anbefale tv programmet conspiracy theory med tidligere Guvernør Jesse Ventura.
http://www.trutv.com/shows/conspiracy_theory/index.html
Han har tatt for seg Haarp, 911, Global warming scam, Big Brother is watcing you, Secret society( Bilderberger), Manchurian Candidate( Hjernevasking) og siste episode til nå Apocalypse 2012 ( solstorm dokumenter av NASA)

Her er litt av Big Brother episoden: http://www.youtube.com/watch?v=C_2mXR_Yt94

Alle episodene kan lastes ned på youtube, Anbefales.
Bare skriv kick fremfor adressen.
Adressen som er over blir da http://kickyoutube.com/watch/?v=C_2mXR_Yt94
Du får opp et nytt bilde.
Du trykker på GO knappen oppe til høyre,
Høyre klikker på DOWN knappen og velger lagre mål som…

Her er linker til del 1 av alle episodene til nå:

Den som ikke ser at verden ikke er som media fremstiller den, Er temmelig blåst i hodet, men for all del fortsett med ditt!! Jeg dømmer ikke.

Episode1
Conspiracy Theory HAARP Jesse Ventura Episode 1 Part 1 of 6
http://www.youtube.com/watch?v=Ldsa094-n4s

Episode2
Conspiracy Theory 9/11 Jesse Ventura Part 1 of 4 Episode 2
http://www.youtube.com/watch?v=Tkio6TF0Ufg

Episode 3
Conspiracy Theory Jesse Ventura – Global Warming – Part 1/6 [EPISODE 3]
http://www.youtube.com/watch?v=D51xjrvr4bM&feature=PlayList&p=1920869BAF0280A5&playnext=1&playnext_from=PL&index=6

Episode 4
Conspiracy Theory Jesse Ventura – Big Brother – Part 1/5 [EPISODE 4]
http://www.youtube.com/watch?v=uNKckAg6GJY

Episode 5
Conspiracy Theory with Jesse Ventura Episode 5 The Bilderberg Group (PT 1 of 6)
http://www.youtube.com/watch?v=2qD4182_AY4&feature=PlayList&p=EC3CB944A7609491&playnext=1&playnext_from=PL&index=19

Episode 6
Conspiracy Theory Manchurain Candidate Jesse Ventura Episode 6 Part 1\6
http://www.youtube.com/watch?v=qzvHb3e3AA8

Episode 7
Conspiracy Theory With Jesse Ventura – Apocalypse 2012 (Part 1/6)
http://www.youtube.com/watch?v=2M-YYIDeEvs

Lars Rønbeck
13 år siden

«Vi vil vise til Arbeiderpartiets parti-krati, nedfelt i skrift i boks form av deres nestleder og varaordfører i 1923, nemlig professor og historiker Edvard Bull:

Han skriver følgende i sin bok i 1923:

”Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødsels-registreringen.

Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter.

Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det.

Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst.

Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk”

PS: Dette har AP fullt ut konfirmert og fulgt opp i sin politikk helt frem til i dag. Og deres politikk videre vil klart og tydelig følge den samme lest.»

Hentet fra Norgespartiet sin «Hovedmålsetting Del 2», delartikkel under denne linken: http://www.norgespartiet.no/component/content/article/120.html

Lars Rønbeck

QLEQK
QLEQK
13 år siden
Svar til  Robin

Jeg så Ventura showet i rundt 8-9 minutter før jeg ikke klarte mere!
Jeg følte jeg ble solgt noe og at hele greia var et cash-in show med elementer av mocker!

Ja, for det det Jesse Ventura showet virker som mockery av konspirasjonsteoretikere.

Det er fete kameravinkler og skummel spookmusikk for å gjøre det hele totalt useriøst.
Jeg er lei av sånne forbanna fjøshuer (no offence to you personally) som hele tiden skal linke til konsersponset mockery som virker helt mot sin hensikt.

De fleste ser kameravinklingene, hører den übermørke reklame-stemmen som er gjort av fortelleren og den spooky musikken og tenker :
«Dette er jo ren underholdning og ikke seriøst i det hele tatt.»

Husk at vi LEVER i et kontrollsamfunn og det er naivt å tro at ikke det etablerte media også tar for seg konspirasjonsteorier og prøver å latterligjøre det hele både med aktiv latterligjøring av disse «gale folkene» (Louis Theroux o.l.) men også med spooky pooky konspriasjonsshow som de fleste oppfatter som ren underholdning selv om de appelerer til enkelte ukritiske elementer innenfor konspirasjonsteoretikermiljøet.

Noe annet ville vært naivt å tro. Personlig foretrekker jeg folk som kan linke til dokuer som er utenfor populærkultur og ikke for-seg-gjorte show der man føler man blir solgt noe!

Takk!

An
An
6 år siden
Svar til  QLEQK

Det er fortsatt en inngang til mer seriøs research.

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
13 år siden

Det er utrolig hvordan Bilderberg-Jens, sønn av Trilateral- og Bilderberg-Thorvald ikke blir gjennomskuet som en vandrende «puppet» dvs. person uten egen vilje som blir fjernstyrt av mørke krefter med base utenfor Norge.

Liksom bare det faktum at det er noe sjarmerende og svigermorsdrømaktig over Jens gjør at alle godtroende mennesker rundt i dette landet tror at «han Jens» ivaretar deres interesser. Ingenting er mer fjernt fra sannheten.

Her er et aktuelt eksempel: I Oslo er det nå tusenvis av mennesker med lite å rutte med som opplevde at deres husleier spratt i været fra 1. januar, pga. opphevelsen av husleiereguleringsbegrensningene. Dette innebærer at mange har fått økt boutgiftene fra f.eks. 8 tusen til 14 tusen kr. over natta. Jeg kan ikke se at Jens i spissen for «vi vil hjelpe alle» (dvs. de vil hjelpe ingen)-Arbeiderpartiet har løftet en finger for å komme de mange rammede i møte.

Sosialdemokratiet er dødt i Norge og har trolig vært det lenge, men dette er ikke blitt registrert av folk flest fordi ILLUSJONEN om sosialdemokratiet har vært så sterk hos mange. Ta også f.eks. kildeskatt-innføringen for nordmenn som bor i land som Spania, som også er rent utsugeri som vil ramme mange. Mange av de som har egen bolig i Spania har lite å rutte med og har flyttet for å få mer for pengene, inntil Arbeiderpartiet kommer etter dem for å dra dem i retning av gjørma.

Den logiske «hypotese» (dvs. forklaring) som best forklarer slik adferd fra den norske diktaturregjeringens side er at dette er påfunn som gjennomføres av den NWO-styrte statsminister Stoltenberg for å implementere målsettingen om å få flest mulig til å slite…(slik at de ikke blir i stand til å demme opp for elitens planer fordi de får nok med seg og sitt osv.)

Den norske statskassa har intet behov for slike merinntekter, pga. de enorme oljeinntektene og oljefondet.

Jens (og Jonas) er en renspikket løpegutt for NWO og deres agenda om et globalt verdensherredømme, noe de er i ferd med å realisere i det stille bit for bit. For å si det med David Icke; «tip tap toe totalitarianism».

Takk for artikkelen, på sett og vis behagelig at den ikke hadde noe økonomisk fokus, men THEY benytter mange midler for å gjennomføre sin grelle agenda i Norge. Lovendringer som rammer økonomisk sjiktene under middelklassen er ett av dem. Hvor lenge kommer dette sjiktet til å leve med sin illusoriske kullsviertro på den Bilderbergstyrte Jens ?

arifkarim
arifkarim
13 år siden

Mye ros for den informative artikkelen Ingunn!
Situasjonen du beskriver her, og den nostalgien vi alle har til fortiden, er ikke bare gjeldende for Norge, men også andre steder i verden. Husker fra igår da jeg kikket igjennom en barne-tv-serie fra hjemlandet som stemmer fra tidlig 90-tallet, og de gode kommentarer folk skrev under som: De var dager det… Så fint vi hadde på den tiden… Korrupsjon har blitt mye verre… Hvorfor er det blitt så vanskelig å overleve osv…
Jeg klarte såklart ikke å svare på disse spørsmålene, så bare trøstet dem med en tommelopp. :( Men det er jo veldig sant at maktmanipulerende globale krefter tar mer og mer kontroll over folkets hverdag, slik at de sitter igjen med bare mer problemer ingen utførbare løsninger! Sukk… :(

tankegang
13 år siden

Utrolig bra artikkel Ingunn Røiseland :)

Thor
Thor
13 år siden

Ingunn har rett,noe er i emning,til det positive,flere og flere er mer beviste nå,sluker ikke mainstream media rått som tidligere..og 2001 snudde den trenden for meg..totalt og siden 5 klasse jeg kom over Dåniken om tidligere sivilasjoner og Graham Hancock,Stitchin..så det som fasinerte meg da,var noe du kunne leie på bibliotek..Og partienes løfter som ikke holdes,hvis de blir «valgt» som Bilderbergmøte som Siv var på i 2006,selv med hjelp fra jens(bilderberger)stoltenberg for å få det Norske folk til å stemme FRP..Det gikk ikke på grunn av at folk skjønte agendaen..som sv politikeren som avslørte en kynisk maktelite om at valgene er «styrt» og har vært det lenge..og unge politikere som blir valgt inn blir sjokkert av og lar seg Broile av de «eldre»politikerne i deres eget parti om de hadde i tankene om å forandre noe av politisk art..

Rasjonell
Rasjonell
13 år siden

Jens oppfører seg som vanlig folk og går på ski i marka. Kong Olav, kjent som folkekongen, tok T-banene med folket til Holmenkollen.
Jeg antar at kong Olav hadde noe å skjule også?

Jeg tror ikke denne strenge mediasensuren er en realitet. Meningen fra nyhetsspeilet blir avvist av eksepertnee i sine respektive felt, og det er disse folk media henter informasjonen fra, ikke 5 på gata.
Det er da ikke som at dere meninger ikke dukker opp.

Ingunn du har da selv vært på Tabloid på TV2. Hvordan klarte du det da, visst media er så sensurert og ikke tillater dere sendetid.

Angående det med holocaust trodde jeg den generelle konsisen her inne var at holocaust er en løgn skapt for å skape medlidenhet for jødene så de kan skape sine planer i det skjulte.

Å skulle virkelig de samme personene som orkestrerte den fantastiske operasjonen 9/11 stå bake en trusebomber. De gutta prøver ikke engang lenger virker det som……..

Uenur
Uenur
13 år siden
Svar til  Rasjonell

Jeg har ikke sett mange her inne som benekter at holocaust under andre verdenskrik fant sted.Hvor har du sett dem? Det er ikke total enighet om antall myrdete,og om bakgrunnen for ugjerningene,men ingen benekter et gedigent folkemord,så langt jeg har sett..

QLEQK
QLEQK
13 år siden
Svar til  Rasjonell

Angående Tabloid : Du har argumenter som en 2 åring akkurat der.
For å svare deg kort og enkelt : Fordi det ville vært FOR åpenlyst t.o.m. ovenfor sånne som deg å ikke slippe «den andre parten» til.

hanze
hanze
13 år siden

Det er så bra Ingunn!
AP er på ingen måter det som AP en gang var. Avlivninga startet antagelig en gang på 70 tallet, da vi skulle inn i EF/EEC.
Da var tiden for de stormansgale globalister kommet.
De bukket og knelte for den store plan og folket som hadde fått dem til makta, kom i andre og tredje rekke. Sånn er det fremdeles og enda verre.

Denne absurde statsovervåkninga av landets borgere er blitt så rave sinnsykt at det finns knapt ord. Bare se på denne merkelige strekningsmålinga på E6 og andre veier. Når jeg kjøre fra Tromsø til Oslo, og blir av statens fotobokser, fotografert flere ganger til tross for at jeg holder meg innafor den statlige forordning og direktiv når det gjelder fart, føler jeg en uhygge som overskygger alle frihetsfølelser. Alle blir fotografert! Dette er kun egnet for overvåkning og ingen ting annet!.

Skritt for skritt mister man sin frihet. Staten og de globale febersyke skal kontrollere alt og alle og detaljstyre oss inntil det avskyelige. De snikinnfører, de manipulerer og etter hvert godtar vi alt uten å ofre en tanke. Vi skal ikke tenke eller blande oss opp i det som har med det offentlige og gjøre. Den allmektige stat skal tenke for oss. Og alle disse statsbærende nikkedukker av noen medier, legger ikke to pinner i kors for å stille det minste kritiske spørsmål. Har de ikke hørt om codex alimentarius eller denne til nå, siste spikern i kista – datalagringsovervåknings kontroll på alle mennesker direktivet.

De har opphøyd seg selv til slike høyder at de antagelig aldri mer vil få skikkelig fotfeste.
Noen ildsjeler – politikere hadde en gang en visjon. De skulle tjene folket, de skulle tjene landet på aller beste måte.
Så har noe gått galt. Nå er det omvendt. Folket skal være deres tjenere, og deres tro på sin egen evne til å løse menneskenes og verdens problemer, kjenner ingen grenser!
Alt til beste for deres egen maktsyke og grådighet!

Thunderdahl
Thunderdahl
13 år siden

Flott artikkel :)
Norge er et totaliært demokrati, hvor staten har all makt.

Lise Tollefsen Slembe
13 år siden

Ja, dette var virkelig en etterlengtet artikkel og så realistisk og interessant som den går an å få blitt Ingunn!

«om vi går vi mot et fascistisk kontrollsamfunn» er et godt spørsmål når vi tar i betraktning alle de tusener av mennesker her i landet som lider av dårlig selvfølelse, angst, depressjoner, usikkerfølelse og passivitet til det som rører seg av alvorlig samfunnsproblematikk som de helst vil unnvære å ta del eller snakke om!

Selv, før jeg startet mitt frivillige org. arbeide og lenge før jeg besluttet meg for å opprette et parti, hadde jeg til daglig en stiv nakke grunnet alle mine dagligdagse bekymringer og uro for for morgendagen og hva som ville møte meg av sure mine fra offentlige kontorer, hovmodige og arrogante autoritsansatte og ellers avvisende holdninger der jeg kom på offentlige kontorer! For slik oppfattter mange vårt kontrollerende styresett her i landet og jeg Ingunn, mener vi i mange år har levd under et fascistisk styresett!

Facsist samfunn hører jeg ofte unge mennesker slenge ut til meg i en samtale i deres fortvilelse og motløshet over at de ikke føler seg sett, hørt eller fortstått av de voksne byråkratene der ute! Og jeg forstår dem godt jeg, at mange unge i dag «melder deg ut av samfunnet» (som det heter) og trekker inn i sine egne samfunnsmiljøer der de mer eller mindre stenger den kyniske verden ute!

Og jeg merker også misnøyen blant unge mennesker som kommenterer alvorlig samfunnsproblematikk på artikkeler i de større avisene her i landet.
Replikkene går ofte på utskjelling og banneord, ja sleiveutrykk, som om den unge egentlig ikke vet hvorfor han/hun gidder å sitte der å kaste bort sin «verdifulle tid» med å kommentere et alvorlig og viktig samfunnstema som kunne vært gjort noe med for lenge, lenge siden!

En stor prosent unge mennesker i dag føler seg alvorlig talt SVÆRT MOTLØSE og grunnen er selvsagt at de sliter vettet av seg for å klare å holde seg oppegående i det konkurransepregede kontrollsamfunet vi lever i!

Og når til og med det viser seg at et stort antall videregående elever gir opp studiene sine før eksamenstid, vel så må vel det vise tegn på at noe er riv ruskende galt med hvordan samfunnspresset har blitt og hvordan de oppfatter hverdagen som et eneste STORT KAV!

Jeg tror at dette året blir en stor omveltning for den store prosenten av mennesker her i landet. Kall det gjerne en «evulosjon» blant menneskeheten og i mennesket, der mange vil krype ut fra sine » trygge skalkeskjul» for å finne tilbake til deres åndelige bevissthet. Og jeg er 99 % sikker på at det vil bli mer enn en stor «oppvask på kammerset» hva denne regjeringen angår og mye splid og utmeldinger/oppsigelser fra stortingspolitikere og NAV ansatte. Kontrollstyringen fra Stoltenberg & co er i ferd med å gå i oppløsning, slik ser jeg bildet klart foran meg.

Dermed vil enkeltmenneske og et stort antall mennesker, etterhvert begynne å føle «friheten under vingene igjen igjen!»

Lise

Monica Waade
Skribent
13 år siden

Go’ morgen Lise, så koselig at du også leser morgenavisa. :-)

Jeg støtter også helt opp om det Ingunn sier, og det du Lise og de andre her kommenterer for alt henger sammen med det vi ser som virkelig skjer. Jeg har også en følelse av at korthuset til Jensemann faller, sammen med moralen til øvrige politikere.

Se på denne Erna da… æsj… og ikke er hun mye redd for smitte av svineinfluensa for hun vet hele pandemien et spill for galleriet. :-D

Erna klinte til på homogalla;
http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.6940434

QLEQK
QLEQK
13 år siden
Svar til  Monica Waade

Avskyelig populistmedia for idioter !!!

Cosmomind
Cosmomind
13 år siden

Den lille snille ulven sier: «Ta også f.eks. kildeskatt-innføringen for nordmenn som bor i land som Spania, som også er rent utsugeri som vil ramme mange. Mange av de som har egen bolig i Spania har lite å rutte med og har flyttet for å få mer for pengene, inntil Arbeiderpartiet kommer etter dem for å dra dem i retning av gjørma.»
Vil bare legge til: Representanter for det norske og det svenske bandittokrati har blitt enige om følgende: De nordmenn som flyttet til Sverige (for å få det litt bedre) etter april 2008 skal fra 1. januar 2010 BETALE SKATT TIL TO LAND. Så vidt meg bekjent er det bare samene som har vært utsatt for denne urett i eldre tid da de måtte skatte til flere land ettersom deres leveområder var delt mellom flere riker i nord. Men nå har «Arbeider»-partiet ført oss tilbake i tid. Hvilken lov som gir de rett til å gjøre dette skulle jeg likt å sett. Klager man til byråkratene over mangel på informasjon etc. etc. svarer de bare: – Snakk med regjeringen. Som om det går an å snakke til regjeringen! Politikk er kunsten å ta pengene fra folk, mens man får det til å se ut som det motsatte. «Arbeider»-partiet vil gå over i historien som en parantes. De har ingen visjoner utover det å finne på nye skatter.

ares
ares
13 år siden
Svar til  Cosmomind

Om kildeskatt kan du lese på regjeringen.no http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/tema/skatter_og_avgifter/sporsmal-og-svar–kildeskatt-pa-pensjone.html?id=547283
Om du er bosatt i Sverige kan du trekke fra kildeskatten fra Norge. Hvor har du det fra at du blir dobbelt beskattet fra? Når det gjelder pensjonistene i Spania kan de glemme kildeskatten så fort de kan framlegge bosettingspapirer fra Spania. De som ikke rekker fristen blir dobbeltbeskattet i år, men får refundert skatten når papirarbeidet er i boks. Uten skatt til Norge kan de hygge seg i det spanske helsevesnet så mye de vil og slutte å sugle på gamlehjemmet til Bærum kommune som ligger like nede i nede i gata for leilighetskomplekse de bor i.
Når det gjelder husleireguleringen er det rederlig å nevne at de som bor her har hatt en frist på 10 år å finne seg nye husvære. Jeg forstår det det er kjipt å bli lempa ut av 180kvm på majorstuen eller frogner når du er vant til å betale en slikk og ingenting. Men de kan da gjøre som oss andre dødlige, flytt til et sted hvor du har råd til å bo.

Cosmomind
Cosmomind
13 år siden

Kan jo legge til at det samme «Arbeider»-partiet er meget generøse når spekulanter i det såkallte yeld-markedet skal beskattes. Da slipper de unna med noen få prosenter i beskatning. (Stakkarne har jo måttet betale skatt i det landet de har spekulert i) For de som ikke vet det: Yeld-markedet er det markedet som er med på å gjøre at du og jeg må betale mye mer for leilighet/hus. Det være seg i Norge eller andre land. Det er de som har (for) mye penger som kjøper seg inn i boligprospekter under bygging og selger seg ut senere, ofte med skyhøy fortjeneneste. Den usynlige hånd, stadig så grådig i din lomme!

Evald
Evald
13 år siden

OPPGAVEN FREMOVER.

Legg sammen brikker i det politiske spillet – og jeg tror flere er enige: Det er ikke lenger snakk om hvor langt inn i det fascistiske systemet vi er kommet. Oppgaven er hvordan vi skal komme ut av det!

Cosmomind
Cosmomind
13 år siden

Filosofen Arne Næss Sr sa en gang at det vi alle sammen kan gjøre om vi ønsker en endring er å være oss selv til alle tider. Nyhetsspeilets lesere og skribenter sier jo at vi selv må være den forandring vi ønsker. Dette har jeg levd etter så godt jeg har kunnet siden min ungdom, og har fått betale prisen for det. Demokratiet er en stor illusjon. ET virkemiddel kan faktisk være å gjøre Nyhetsspeilet kjent. Flere jeg har snakket til om Speilet har kommet tilbake til meg og sagt: «Veldig mye interessant å lese der.» Det er da noe.
Faktisk gangske mye: Harry Potters sukesess skyldtes jo nettopp munn til munn anbefalinger. Så da kan en ekspotensiell vekst av Nyhetsspeilet bli skummelt for makthaverne. :)

lappe- antrik
lappe- antrik
13 år siden

Bra artikkel dette her.
Dette blir litt spekulasjoner, men jeg lurer på om Haiiti jordsjelvet er noe HARP greier.
Amrikanske myndigheter og FN tar øyblikklig kontroll over det jordskjelvrammede ommerådet.
3 kjente profiler Obama,Bill Clinton og George Bush starter et fond for penge innsamling til jordsjelv offrene, dette høres jo bra ut det, men jeg har mine tvil om at disse pengene skal gå til offrene. Bush poengterer, han vil ikke ha noe innsamlig av tepper klær og mat til offrene. Men kun penger og bare penger.
Har en dårlig følelse på at dette her er satt i gang for at eliten nok en gang skal fylle lommene sine og fokuset skal være at verden står samlet Ja også store deler av pengene den norske stat sender dit går nok også rett lommene på de allerede overfylte lommene.
Håper jeg tar feil!!!!!!!!

o
o
13 år siden
Svar til  lappe- antrik

Ble meget overrasket over den raske amerikanske responsen ? ? ?
Haiti liksom? Hvilke ressurser er det der? Hva slags sjarmoffensiv er dette?
Noen arbeidsløse US soldater trenger vel mer arbeidserfaring?
Godt at hjelpen har kommet frem? Eller? http://en.wikipedia.org/wiki/USS_Carl_Vinson

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
13 år siden
Svar til  lappe- antrik

CLINTBUSH: WE’RE STEALING HAITI’S ‘KATRINA’ CASH
Bush er ute etter å stjele penger, så du er nok inne på noe alpi777.

Les dagens utgave av World Reports News og du får presentert set-upet. Tenk så skjendig å ville stjele et hardt rammet fattig lands nødhjelpsenger. Og tyven er attpåtil en tidligere amerikansk president (riktignok sønn av en giga-kleptokrat):
CLINTBUSH: WE’RE STEALING HAITI’S ‘KATRINA’ CASH
HAITI ACTIVATED AS HUB FOR FINANCIAL SCAMMING CONTINUUM
http://worldreports.org/news

Forøvrig er ikke katastrofen så stor som vestlige media oppgir. Ifølge naboøya Cuba’s granma.cu så er det 50.000 døde, 250.000 skadde og 1,5 hjemløse. Fryktelig tragisk for dem som er rammet og ille nok, men vi ser jo helst at Norges AGENDA-media formidler sannheten slik den er…

smurfen
Moderator
13 år siden

Ja merklig nok så er det svært mange likheter med Katharina …

Bush og Clinton har fått ansvaret for Haiti og det tok ikke mange minuttene før dem rykke inn med store militærstyrker
( Det og frakte noen liter vann etter Katarine til Domen i New Orleans tok 5 dager )
Hadde det vært meg så hadde jeg sett mer pris på mat, vann, tepper og telt en og bli omringa av skyteglade cowboyer..
Rare er jo at både Bush og Clinton har gått ut og sagt at dem tar ikke imot klær, tepper og telt, kun rene penger
EUs nye president Prompenroy ville at dem nye klima avgiten og skattene skulle rett inn i EU kassa
Gordon Brown ville ha en ny transaksjonsavgift som ville tilføre EU over 3000 milliarder i året
EUs nye Høyrepresentant som er mektigere en EU presidenten og har et mye større budsjet skriker på mer midler siden Eurokorps på 60 000 kampklare soldater skal opp til 6 millioner soldater ifølge Lisboa avtalen
Noen trenger desperat og få tilført store mengder kappital her og det fort så vi kan nok vente oss mye rart i nær fremtid
Ikke vet jeg men er det ikke noe som lukter ugler her …..?

Rart at alle vet hvem som er konge og statminister i norge, men det er få men ingen som vet hvem som styrer Europa selv om dem nå er blitt en egen nasjon med egen grunnlov iht Lisboa avtalen….
Vel kan like godt si det først som sist siden det er et navn dem fleste snart vil få kjenne
Catherine Ashton heter hun og har på 2 år gått fra ukjent og ubetydlig til og styre Europa :)
Snakk om lynkariere ;)
Men men nå er hun jo bare en marionet puppets fra dem som egentlig styrer skuta i bakgrunnen da :)
http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3465582.ece

lappe- antrik
lappe- antrik
13 år siden

http://e24.no/olje/article3465280.ece
her tar vist den globale oppvarminga en time out. Hehe jeg må flire, hva slags unskyldninger kommer nå?
Jo det blir kansje slik.
Nå kommer politkerene til og avsløre Chemtrails, og si at disse hemmlige opperasjonene med massive Chemtrails over hele kloden er grunnen for at vi nå opplever stans av global oppvarming.
Da får de en unskyldning for chemtrails og alle «sauer» hyller politkrene som har gådt bak vår rygg for og «Redde» oss fra en klimakatastrofe. Syntes jeg hører dem.

Lise Tollefsen Slembe
13 år siden

Hei Monica! stod faktisk ikke opp før nå kl. 17.30 på ettermiddagen. Jobber med å ta telefoner fra unge iblant i helgen og da kan det skje at en fortvilet ung med selvmord i tankene gjerne vil prate lenge, lenge og det skal man jo ha forståelse for!

KREMT.. hm…hva er det jeg ser…???

Står Erna Solberg offentlig og kliner med en en kvinne??? Trodde Erna hadde barn jeg Monica for jeg har jo vært inne på bloggen hennes tidligere der hun tar opp så mye som omhandler disse barna i samfunnet. Mener jeg leste der at hun hadde barn som ikke var så store? Og har man barn som en offentlig person stiller man seg for guds skyld ikke frem for et kamera i en avis og kliner i vilden sky og attpåtil med en av samme kjønn? Slikt gjør man gjerne i USA for der går jo alt villt fremfor seg med gifte artister men barn som kliner med sitt eget kjønn på scenen osv… Og selvsagt så finnes det lander som Spania der menn og kvinner hilser på hverandre med et kyss på hvert kinn. Har jo selv bodd i Spania og den måten å hilse på syne jeg bare var sjarmerende.

Jeg har ingenting imot homofile, ikke homofil ekteskap en gang men jaggu for det finnes grenser hva en topp-politiker skal tillate seg! Jeg jobber jo selv med unge med store psykiske problemer her, har to barn selv og tre barnebarn og driver nå dette Borgerrettighetspartiet som skal opp og fremover. Bare tenk deg Monica om jeg en dag skulle bli invitert på en politisk Galla middag der Siv Jensen og Stoltenberg befinner seg og bli så «hoppande glad» at jeg løper frem og kliner med dem begge!!!

Hm.. kanskje jeg det heller ville være å KLINE TIL!

Hva blir det neste vi får se av klining og kyssing blant statsansatte politikere og andre kjente autoriteter? Det skulle ikke forundre meg at vi en eller annen dag får se to prester/biskoper stå å kline med hverandre i en Dagbladet eller VG reportasje! Eventuelt at vi får kanskje servert en avis- reportasje med Stoltenbergs regjeringspolitikere iført lærundertøy med pisk i hånden klare til å «tukte hverandre! De elsker jo å føre kontroll over borgerne her i landet denne regjeringen så hvorfor ikke si det rett ut som det er i form av en «fargerik» avis reportasje??? Det er absolutt ingenting som overrasker meg mer når det kommer til sjokkreportasjer med disse sittendes stortingspolitikerne vi fortsatt vil få lese om!

Inhabilitet, offentlig kyssing med eget kjønn, helsekøsniking (som B. H. Hanssen drev med), influensa-vaksine løgner, løgner om at Stoltenberg hadde skulle ta denne giftvaksinen (han tok selvsagt den kvikksøvfrie vaksinen), store pengebeløp som blir fryst fast til egen fordel, osv.. osv…

Og dette året Monica, ja da tenker jeg disse topp-politikerne skal få kjørt seg med det ene skandaleoppslaget etter det andre som rulles opp! Og mange må nom gå fra sine stillinger eller så blir de bedt om å gå!

Jeg venter bare i stillhet.., for det kommer, ja, det kommer!

Ha en riktig god søndags kveld Monica og så tror jeg avstår fra «frokosten» min etter å ha sett sett innslaget med Erna Solberg og denne venninnen!

Lise

smurfen
Moderator
13 år siden

Det var en del som etterlyste en chatteforum der dem kan prat om alt muligt sånn at ikke kommentarfelt ble fylt opp med kommentarer som ikke er relevante til artiklen
Vel nå har jeg opretta en Nyhetspeilet chatt der en kan skravle om alt en vil og så mye en vil helt gratis seff….
Vi kan bytte på og administrere den vist det er noen andre og som er ekstremt maktsyke her :P

http://www.buzzen.net/chatui.aspx?rm=Nyhetsspeilet

Lars Rønbeck
13 år siden
Svar til  smurfen

Det er mulig jeg tar feil, men jeg føler at dette kanskje vil ta fokus bort fra Nyhetsspeilet? At budskapet som ligger i artiklene kommer i bakgrunnen?
Det mangler vel ikke på Chatte forumer rundt omkring på nettet??

Jeg synes kommentarordningen til hver artikkel er det som er det riktige.
Da kan den som vil kommentere artiklenes innhold, og det er ryddigere og enklere å se hva som hører til hva.

Ideen har jo vært luftet flere ganger, og det må være en årsak til ar redaksjonen ikke har nappet på ideen??

Men som sagt, det er mulig jeg tar feil.

Lars Rønbeck

smurfen
Moderator
13 år siden
Svar til  Lars Rønbeck

Beklager så mye vist jeg gjorde noe dumt, så bare Rolf Kennet sa det har vært etterlyst lenge men ingen ville ta på seg ansvaret med og administrere det
Mange kommentatorer har etteryst det og noen redaktører siden da slipper en og bruke komentatorplass til ting som ikke angår artiklene som og diskutere viktige temaer som det ikke er kommer artikler om enda :)
Helst hadde jeg sett at dem som atyrer NS og hadde administrert en NS chatt og lagt den til på siden
Men vist det er noe som er uintrisant så sletter jeg seff den NS chatten med en eneste gang :)

HAy-RA
HAy-RA
13 år siden
Svar til  smurfen

Føler jeg er litt enig med Lars Rønbeck her.
Å opprette eget chatteforum vil høyest sannsynlig føre til mindre aktivitet på NS.
Jeg for min del synes del løsningen NS har er bra som den er.

Det er iallefall min mening.

Ellers så var det mange gode poeng i denne artikkelen her.
Når det gjelder «70-talls paradis» så er du inne på et meget godt poeng. Det var faktisk ikke slik på 70-tallet. Og hvorfor ikke?
Vi hadde hippiebevegelsen.
Hippiebevegelsen var langt mere enn langhårede slasker som hørte på snodig musikk og røyket hasj. Det var en opprørebevegelse.
De bekjempet krig. De bekjempet mektige konsern. De dannet et eget samfunn basert på mest mulig uavhengighet av penger. De var for det meste selvforskynte og de hygget seg i hverandres samvær fremfor å slave for et konsern for så å kaste bort alle pengene sine til underholdningsbransjen.

Det er mange grunner til at hippiebevegelsen døde ut, som bla at de begynte å innta tyngere narkotiske stoffer.
Men det som trolig drepte det hele var at deres identitet ble kapret og gjort til en industriell mote. Det samme skjedde med punk, metal og black-metal bevegelsen. Alle disse musikkstilene var opprørsbevegelser med røtter i hippibevegelsen (kampen mot den etablerte autoriteten) men alle ble drept på samme måte. Musikerene solgte seg selv og det ble kommers. Men mye tider på at hippiebevegelser kommer tilbake igjen for fullt.

Det ER faktisk slik at flere våkner og blir mere oppmerksom på konspirasjoner og korrupsjon. Der ER faktisk slik at flere begynner å se seg lei av elitens hegemoni og maktmisbruk. Så spørsmålet er når revolusjonen kommer. For er det noe som er sikkert så er det at tidsskjemaet for NWO er sprengt for lenge siden, og kampen mot NWO er på ingen måte tapt. Det er nå den begynner!

smurfen
Moderator
13 år siden
Svar til  smurfen

Den er grei, nå er den lagt ned :)
Det var bare ment for og utvide tilbudet til NS og prøve og bidra litt, men jeg sliter jo ikke akkurat med for mye fritid så passer godt og legge ned :)

Flott artikkel foresten Ingunn :)
Våre kjære folkevalgte skjønte tidligt hvor viktigt det var og kontrolere massene gjennom media og krigen var ikke blitt kald engang før AP opretta Norsk Arbeiderpresse i 1948 nå bedre kjent som A-pressen
Norsk Arbeiderpresse var opprinnelig et selskap for å finansiere driften av arbeideravisene i Norge, i hovedsak eid av LO og Arbeiderpartiet. I 1990 ble selskapet refinansiert av LO og omdannet til konsernselskap med LO og Arbeiderpartiet som største eiere.

A-pressen eier helt eller delvis 50 lokal- og regionaviser samt tilhørende nettaviser og trykkeri, lokalfjernsyn og lokalradio, deriblant en aksjepost på 50 % i TV 2
samt Akershus Amtstidende
Arbeidets Rett
Aura Avis
Aust Agder Blad
Avisa Nordland
Ávvir
BA (Bergensavisen)
Bygdeposten
Demokraten
Eikerbladet
Enebakk Avis
Finnmark Dagblad
Finnmarken
Finnmarksposten
Firda
Firdaposten
Fremover
Glåmdalen
Hadeland
Halden Arbeiderblad
Halden Dagblad
Hamar Arbeiderblad
Hardanger Folkeblad
Helgeland Arbeiderblad
Indre Akershus Blad
Jarlsberg
Kvinnheringen
Lofotposten
Lofot-Tidende
Malvikbladet
Moss Dagblad
Namdalsavisa
Nordhordland
Nordlys
Opdalingen
Oppland Arbeiderblad
Porsgrunns Dagblad
Rakkestad Avis
Rana Blad
Ringerikes Blad
Rjukan Arbeiderblad
Rogalands Avis
Romerikes Blad
Sarpsborg Arbeiderblad
Smaalenenes Avis
Stjørdalens Blad
Telemarksavisa
Tidens Krav
Tvedestrandsposten
Vestby Avis
Østlands-Posten
Øyene
Ås Avis
Kanskje ikke så rart at dem fleste av oss har trodd vi har levd i en rosa sosialitisk boble hele vårt liv ;)

Balle Clorin
Balle Clorin
13 år siden

Fin artikkel som byr opp til tankedans og sikkert debatt.

Som det sies er det mange definisjoner på fascisme. Det enkelte er å se graden mellom politikk og næringsliv. Jo tettere bånd, jo mer fascistisk. I dette lyset kommer fiskeriminster Berg-Hansen svært dålig ut. I realiteten er hun inhabil i nesten hver sak som behandles i hennes departement.

Det er vanskelig å sammenligne med Italias tid under Mossulini og Tyskland under Hitler. Tidene og uniformen er ulike, det er nye ord, navn og steder og metodene for overvåkning annerledes. Det som dog er likt er virkemidlene (kontroll over penger, media og agenda) og målet – mer makt.

Men jeg har en følelse av at frustrasjonen og oppgittheten brer seg. Dette er også i samsvar med utviklingsteorien til mayaene. Flere og flere vil våkne, de ser at avstanden mellom folket og makten blir lengre og mer militært, og de ser disonansen mellom ord og handling. Vi går noen meget spennende år i møte.

Det ble tidligere her referet til Jesse Ventura sitt program om 2012. Der mente de at det ville komme så kraftige solstormer at det vil slå ut store deler av elektrisiteten. Kan dette være en av grunnene til Chemtrails, å forsøke å hindre dette? Ja, jeg vet det er patogener i Chemtrails, men det kan ha blitt tilsatt av andre årsaker, som feks svekke befolkningen frem mot 2012 – hvis det er et mål.

smurfen
Moderator
13 år siden
Svar til  Balle Clorin

Nei er nok ikke det, det er bare ca 3 år siden at forskerene fant ut at vi kommer til og bli rammet av kraftige solstormer i 2011/2012 og Chemtrail har vært mye mye lengre en det :)
Men du har nok helt rett i at det er for og svekke befolkningen og en del hensikter til :)

Vekommen skal du være Morten1975 og håper du vil trivest her :D

Morten1975
Morten1975
13 år siden
Svar til  smurfen

Takk for det Smurfen. Skummer nå igjennom artiklene som ligger her inne. Imponert over kunnskapsnivået hos mange. Er enig med Balle Clorin i at oppgittheten og frustrasjonen brer om seg. Man kan formelig sanse det. Selv har jeg gått i tåka og innbilt meg at vi lever i et «Kardemommesamfunn»,noe som er langt fra sannheten. Kan være tøft å våkne opp til realitetene og innse at den virkelighetsoppfatningen man har hatt, snus på hodet.

Man kan ofte bli føle seg litt ensom med sine tanker og meninger som ikke er allment akseptert,derfor er det en stor lettelse å «ramle» over slike sider som f.eks Nyhetsspeilet,der man kan gjenkjenne mange av sine egne overbevisninger. Mainstream media har ihvertfall ikke bidratt til min «oppvåkning» :-)

Forsker
Forsker
13 år siden
Svar til  Balle Clorin

Dersom du er en seriøs forsker så ser du at 2012 er disinfo slik som icke’s reptiler er det, psyop, rett og slett for å gjøre det svært enkelt å debunke av skeptikere i etterkant. Det kalles å servere en sannhet med en munnfull løgner. Veldig effektivt og veldig mange sauer biter på!

2012 isn’t the end of the world, Mayans insist

By MARK STEVENSON, Associated Press Writer – 49 mins ago

MEXICO CITY – Apolinario Chile Pixtun is tired of being bombarded with frantic questions about the Mayan calendar supposedly «running out» on Dec. 21, 2012.

After all, it’s not the end of the world.

Or is it?

Definitely not, the Mayan Indian elder insists. «I came back from England last year and, man, they had me fed up with this stuff.»

It can only get worse for him. Next month Hollywood’s «2012» opens in cinemas, featuring earthquakes, meteor showers and a tsunami dumping an aircraft carrier on the White House.

At Cornell University, Ann Martin, who runs the «Curious? Ask an Astronomer» Web site, says people are scared.

«It’s too bad that we’re getting e-mails from fourth-graders who are saying that they’re too young to die,» Martin said. «We had a mother of two young children who was afraid she wouldn’t live to see them grow up.»

Chile Pixtun, a Guatemalan, says the doomsday theories spring from Western, not Mayan ideas.

http://news.yahoo.com/s/ap/20091011/ap_on_re_la_am_ca/lt_mexico_apocalypse2012

Happy hunting!

Oriental13
Oriental13
13 år siden
Svar til  Forsker

Du misforstår noe her. Det er mainstreamen og «sauene» som har kommet med ideen om at 2012 er dommedag og verdens ende, ikke de fra «alternative» miljøer som har fattet interesse for 2012-temaet.

Flertallet av de som tenker som folkene bak Nyhetsspeilet gjør, tenker mer på 2012 som begynnelsen på en ny tid og sånt. Hvor de gamle systemene virkelig begynner å falle. Og seriøse folk på «vår» side som forsker inn i temaet vet godt at det ikke er verdens ende, men tvert imot bare en del av en PROSESS. Som vil fortsette også etter 2012. 21. desember 2012 eller 28. oktober 2011 er viktige markeringspunkter i tid, men ikke verdens ende.

Så hovedpoenget mitt er – meningen om at 2012 er dommedag er mest sannsynlig disinfo, laget NETTOPP av helt andre folk enn «oss» i alternative miljøer, for å forvirre, avspore og ødelegge for at folk skal forstå sannheten om 2012 (som også Maya-elders vet en god del om), og den artikkelen du linker til bare beviser enda bedre det jeg her sier. Også Mayane sier jo nettopp det samme jeg sier.

Dommedags-teorien om 2012 er et psy-ops forsøk laget nettopp av de kreftene i verden som er redde for å tape og miste sin makt om noen år. Når Mayane sier dommedagsteorien er en del av «vestlige» ideer, med det så mener de egentlig bare at det er en del av «NWO» eller «de onde,» om du vil, sine ideer. Plantet av enkle årsaker som å skape frykt, spre løgn, forvirre, hindre sannheten i å komme frem, stoppe den begynnende oppvåkningen (med en god dose frykt for å senke våre vibrasjonsnivå) osv. osv.

Håper du ser hva jeg mener og at det fremstår like åpenbart og logisk for deg som for meg.

Morten1975
Morten1975
13 år siden

Hei alle sammen,og takk til Ingunn for en god og treffende artikkel. Du setter her ord på mange av mine egne tanker og følelser rundt dette temaet. Oppdaget Nyhetsspeilet først idag,og kjente med en gang at dette var et forum jeg kunne føle meg «hjemme» i. Har frekventert flere debattforum i diverse nettaviser. Dog kun som passiv tilskuer. Aldri selv bidratt med noe som helst av ytringer og meninger. Dette er altså en ny (og spennende) verden for meg. Håper på en givende og fruktbar tid her inne. Har begrenset kunnskap om linking og generelle kjøreregler i slike samfunn,men håper på god hjelp og veiledning fra dere. :) Beste hilsner fra Morten

« Forrige artikkel

Hva er The Meatrix?

Neste artikkel »

Hvem eier virkeligheten?