Går vi mot et fascistisk kontrollsamfunn?

9.2K visninger
8 minutter lesetid
87

Jeg vokste opp i barsk natur sammen med hardføre lofotværinger og tenkte alltid at jeg hadde vært så heldig å inkarnere i verdens beste land. Jeg bodde også i utlandet noen år, og husker så godt hvor deilig det var å komme hjem til alt kjent og kjært. Nå har jeg mistet mye av følelsen av ”hjem”, og det er en sår erkjennelse som jeg tror jeg deler med mange som har tatt en titt bak det sløret av illusjoner som utgjør vår felles nasjonale identitet.

Opp i gjennom tida har det vært en rekke enslige pionerer som har gått på tvers av samfunnets comme-il-faut. De har som regel måttet betale en høy pris for sitt engasjement i form av statlig forfølgelse, tap av materielle og sivile rettigheter, tvangsinnleggelser og fysisk avstraffelse i form av mer sublime metoder som stråling eller strålevåpen. Det gjelder Per-Aslak Ertresvåg, Norulv Øvrebotten, Rauni-Leena Luukanen Kilde og Synnøve Fjellbakk Taftø blant mange andre. Hvor rammende avsløringene deres enn har vært har de alltid bare blitt møtt av en måtelig respons, en murrende uro i snevre kretser, men aldri noen generalisert, massiv reaksjon blant folk flest.

Nå er det annerledes. Sosiale medier er en aktiv arena for bevisstgjøring rundt ”konspirasjoner”, og Nyhetsspeilet har nå mellom 20-25 000 lesere i uka, og øker stadig. Hvorfor har det blitt sånn? Hva har forandret seg? Hva er det som gjør at langt fler i samfunnet oppfatter landet vårt annerledes? Hva er det som gjør at mitt barndoms 70-talls paradis har gått tapt?

Hva kjennetegner et fascistisk styresett?

Etter nazi-Tyskland konkluderte sosiologisk forskning med at en så brutal og omfattende omveltning i samfunnet  kunne skje fordi folk ikke hadde forstått å tyde tegnene i tiden. Det å kunne tyde slike  tegn  krever en særlig årvåkenhet. Vi har vært vant til å tenke at media innehar rollen som årvåken observatør og at vi selv ikke behøver å følge med. Det kan vise seg å koste oss dyrt nå.

I et samfunn med få elementer av tradisjonelle klasseskiller, og en enorm grad av ensretting – som i Norge – blir de sosiale identifikasjonsfaktorene så mange at vi alle likner på hverandre.  Når Stoltenberg også sykler til jobb og går på ski i marka når det er snø nok, får han akkurat det tilsnittet av gjenkjennelighet som gjør alt han står for plausibelt. Det er langt mer krevende å tenke politisk konsekvens, eller underliggende agenda, når statsministeren ser ut som naboen vår. Subtiliteten i det som vil vise seg å være fatale forskjeller mellom oss, gjør det vanskelig å kjenne igjen hva som er hva. Enhver kan se at verken Stoltenberg eller Obama er noen Mussolini eller Pinochet. Dessverre. Et visst monn av stereotypier hadde gjort diagnostiseringen mye enklere.

Vi må derfor lete etter noen markører. Medias rolle, grad av overvåkning og grad av politisk kontroll og hierarki er slike markører. Ihht til www.wordnetweb.princeton.edu kan fascisme defineres på denne måten: ”a political theory advocating an authoritarian hierarchical government (as opposed to democracy or liberalism)”. Som kjent kalte Mussolini sin fasciststat for “den korporative staten”.

Fascisme har en rekke definisjoner, og jeg skal ikke etterstrebe en etterrettelig fortolkning her. Men, i sinnene til folk flest står fascisme for en blanding mellom kapitalisme og absolutt statlig kontroll. I alle fall i mitt. En overgang fra gulrot til pisk. Der mener jeg vi er nå.

Medias rolle som organ for propaganda og økonomisk vinning

Mitt inntrykk er at mediene kjemper en hard kamp for å opprettholde et tingenes status quo, og at ”konspirasjonene” nettopp skjer i skjæringspunktet mellom medias manglende rapportering, og tilgjengelig informasjon fra alternative kilder som utfordrer medias virkelighetsbilde. Når vi får for stor divergens her, skaper det selvfølgelig en følelse av at sentrale biter mangler i mediebildet. Noe holdes tilbake.

Fram til i dag, har vi levd i innefor rammen av et nasjonalt paradigme, -vi har kunnet avgrense oss mot andre land og folks virkelighet. Vi har kunnet velge å fokusere på hjemlig trivia, og vi har hatt nok materiale her til å fylle det offentlige rom. Vi har kunnet leve i en ukomplisert verden. Nå, som verden har rykket helt nær, blir vår egen rolle innenfor en global virkelighet mye tydeligere. Vi får se, virkelig se, hva slags aktør Norge har vært, hvilke allianser våre politikere har inngått og hvilken agenda Norge har forfektet globalt; det har vi bare hatt et mer eller mindre grumsete bilde av tidligere. Aller viktigst, har imidlertid sosiale mediers rolle vært i å avdekke informasjon vi ikke har hatt tilgang til før, -eller som vi ikke har kunnet vurdere i perspektiv, i det minste. Nå som vi kan innta det globale perspektivet for å foreta analysen av vår egen nasjon, ser vi raskt at virkeligheten ser litt annerledes ut enn det vi trodde før.

Det går nå opp for stadig fler at  aviser og TV ikke er nøytrale og objektive informasjonsformidlere, men tvert i mot en del av en større medieindustri med svært få eiere, og med inntjening og propaganda som primærformål. All medieindustri i USA har til sammen 5 eiere, og Norge har vi ikke stort mer enn 3 eierallianser. I 1917 kjøpte J. P. Morgan opp de 25 største avisene i USA, og ansatte en redaktør i hver av dem. Hensikten var å kontrollere hvilken type informasjon som gikk ut til mediene; full kontroll av landets politiske liv. Rupert Murdoch har flere ganger bekreftet at dette er tilfelle også i dag. Når journalister henter nyhetene sine fra det mange, i alle fall jeg, lenge har trodd har vært nøytrale nyhetsleverandører som Reuter, Associated Press, NTB etc, så har alle disse tvert i mot akkurat de samme få eierne.

Mange av oss har tenkt at det heldigvis ikke gjelder i Norge; at her er det frie og uavhengige journalister som i stor grad kan bestemme agenda selv. I svineinfluensasaken fikk vi imidlertid veldig klart se et eksempel på media som én konform blokk, fri for dissens, og vi fikk se et propagandaapparat i aksjon for å få folk til å ta svineinfluensavaksinen Pandemrix.

Til min skuffelse ble myten om den uavhengige journalisten gravlagt en gang for alle, og avstanden mellom Cubas eneste avis og kanal for partipolitisk diskurs, Granma, og norsk media ble forsvinnende liten. Dette var bare ett, veldig tydelig, eksempel på en tendens som nå blir klarere i samfunnet.

En lydig forvaltning og en tapt menneskelighet

Der har vært mange teorier rundt holocaust og hva som gjorde implementeringen av en grenseløst grotesk politikk mulig. En nødvendig forutsetning har vært lydigheten; den servile holdningen og plikttroskapen som gjorde norske rektorer i stand til å identifisere og innrapportere jødiske barn til Gestapo for utsendelse til konsentrasjonsleire.

På ungdomsskolen lærer mange barn om holocaust, og mange drar også på tur til Polen og Tyskland, nettopp for å få innprentet et budskap som skal gjøre at dette ikke skal kunne skje igjen. Et sentralt moment er da å lære og si i fra hvis urett blir begått, selv om det strider i mot hva de andre sier. Motgiften mot destruktiv konformitet, er mot og evne til selvstendig tenkning. Det vi imidlertid ser mer og mer av, er det motsatte.

I forbindelse med svineinfluensaproblematikken, kunne vi se hvordan alle offentlige kontor og ikke minst alt skolepersonell, la seg flate for en instruks om å advare mot en ”pandemi” som enhver fornuftig avveining ville tilsi ikke eksisterte. All informasjon pekte på at dette var en sykdom så å si uten symptomer, og med svært lav dødsrate. Allikevel gikk så mange med på å utbre en skremselpropaganda i den ultimate irrasjonalitetens navn. Dette var ikke en stor overtredelse, men symptomatisk for den overveldende viljen til å underkaste seg enhver instruks fra en autoritet, uansett hvor latterlig eller skadelig den måtte være.

Vi ser det stadig mer på offentlige kontor: absurde pålegg, og en redsel for ikke å gjøre jobben skikkelig, selv om det betyr at du må ofre enhver følelse av integritet. Vi ser at barnevernskontor, likningskontor, sosialkontor, immigrasjonsmyndigheter og andre, bytter ut  menneskelighet med regelrytteri under et dekke av egalitetsprinsippet. Selv om velferd skulle være intensjonen, ser vi at reglene er viktigere enn resultatet. Hver gang. Hva blir det igjen av oss når vi mister menneskeligheten og må fravike alle prinsipper om empati, medfølelse, medmenneskelighet og omsorgsevne for å beholde jobben? Eller for å klatre i samfunnet?

Vil vi ha et demokrati hvor staten er så stor at den nødvendigvis må dehumanisere sine funksjonærer for å få jobben gjort? En mastodont som spiser seg innover til den har fortært alt?

Overvåkning

Datalagringsdirektivet er det ultimate beviset på det inverterte maktforholdet, hvor vi – folket – har blitt statens slaver, i motsetning til at staten tjener folket. I korthet betyr dette direktivet at alle elektroniske spor etter oss skal kunne lagres i 24 mnd, for i et eventuelt tilfelle å kunne brukes mot oss. Alle samtaler, mailer, smser, all nettverksbygging. Hva faen?? Dette innebærer at den implisitte kontrakten mellom folk og ledere i den skandinaviske oppskrytte velferdsmodellen har gått i tusen knas, for så vidt uten at vi løfter en finger eller hever et øyebryn.

På 70-tallet ble vi opplært til en følelse av ukrenkelighet, og verdier som integritet og kritisk analyse. Hva har skjedd? Har vi blitt dopet ned av medias andre funksjon, utover propagandering: en fullkommen rasering av ethvert forsøk på selvstendig tenkning og intelligent refleksjon i form av en underholdningsindustri så under pari at den ikke ville ha streifet noen som en mulighet en gang for kort tid siden. Eller er det Mattilsynet som gjennom sin konsekvente avsmak for naturlig mat har rukket å punktere vår biologiske mulighet for kognitiv tenkning?

For å sitere en venn på Facebook: ”EU er Hitler’s visjon i økonomisk format, én stat, én grunnlov, én sentralbank, én myntenhet og full kontroll på folket og anti-terror lover som gir fullmakt til å bortføre potensielle fiender av staten.”

Enhver ”konspirasjonsteoretiker” vet at kontroll er det ultimale målet for den globale eliten som vi ser nærer tette bånd til norsk politikerelite. Vi vet også at en rekke ”false flag” operasjoner settes i verk i den hensikt å skape et klima av utrygghet og frykt, for så å kunne forsvare innførsel av strengere overvåkningssystemer. For oss som etter hvert kjenner lusa på gangen, blir agendaen umiddelbart opplagt når vi hører om ”trusebombere” eller andre plantede trusler som til slutt skal få oss til å trygle om større sikkerhet.

Datalagringsdirektivet er så fordummende i sitt innhold at det i seg selv burde få oss til å stritte med alle pigger, helt uavhengig av tilsvarende prosesser i andre land og uten henblikk på noen annen agenda enn den offisielle. Hvorfor i all verden skjer ikke det? Slik jeg ser det, har ”the dumbing down –and numbing down-of society” nådd et nivå hvor ikke noe skiller oss fra den mentaliteten som gjorde nazi-Tyskland mulig. Hva er forskjellen?

Jeg kunne også ha inkludert et avsnitt om Bilderberg, Trilateralkommisjonen, CFR, Club of Rome og sentrale norske politikeres komplette mangel på respekt for demokratiske og åpne prosesser.

Dette utgjør bunnlinjen i samfunnsutviklingen slik vi ser den nå, og er sannsynligvis også den underliggende årsaken til at det har blitt som det har blitt. Jeg vil anbefale disse artiklene her på Nyhetsspeilet:

www.nyhetsspeilet.no/2009/05/arets-bilderbergmøte-er-over-og-deltagerne-er/

www.nyhetsspeilet.no/2009/09/demontering-av-demokrati/

www.nyhetsspeilet.no/2009/05/finanseliten-feirer-finanskrisen/

Ingunn Sigurdsdatter

“The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift.” (Albert Einstein)

Jeg har gått på universitetet i mange år men har brukt minst like lang tid på avlæring av "etablerte sannheter". Livet handler for meg om å komme inn i størst mulig felleskapsfølelse med mine medmennesker og jorden, og å leve med integritet. Det er målet mitt.
Jeg er takknemlig for at Nyhetsspeilet tilbyr en åpen plattform hvor alle kan komme til uttrykk med sitt ståsted i en tid hvor kjente medier har abdisert, og heller enn å fortelle sannheten undertrykker den.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

87 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Hans Gaarder
Forfatter
8 år siden

Google has been stealth downloading audio listeners onto every computer that runs Google Chrome

http://www.davidicke.com/headlines/google-has-been-stealth-downloading-audio-listeners-onto-every-computer-that-runs-chrome/

Hans Gaarder
Forfatter
9 år siden

“Politidirektoratet vil ha væpna reservestyrke i alle politidistrikt

Dei nye politidistrikta bør ha eige reservepoliti med våpen og same utstyr som vanlege politifolk. Det er rådet toppleiinga i politiet har gitt justisministeren.”

http://www.nrk.no/norge/politidirektoratet-vil-ha-vaepna-reservestyrke-i-alle-politidistrikt-1.12364464

Nå går det unna – i i retning av å gjøre norge til et politi-tyranni a la USA, og det på rekordtid…

Vi merket oss en “prøve-ordning” med bevæpning av vanlig politi, etter “terror-trusselen” i fjor sommer (som trolig var en oppblåst prøveballong for å snik-innføre politi-bevæpning).

Før det er gjennomført noen evaluering av “prøve-ordningen” med bevæpning av ordinært politi anbefales det FULL BEVÆPNING av reserve-politi.

Her er det ikke mye sunn fornuft – så er det vel noe annet som ligger bak.

Det er på tide å se i øynene at det finnes mind controllerte personer både høyt oppe i norsk forvaltning og i dagens regjering…:
http://www.hansgaarder.info/produkter/om-mind-control/

Hans Gaarder
Forfatter
9 år siden

Med Oslo Ap og Jonas Gahr Støre for et totalitært Norge:
“Landsmøtet i Arbeiderpartiet skal lørdag ettermiddag bestemme om partiet vil ha tvangs-vaksinering av barn, etter vinterens vaksine-debatt, og fordi andelen foreldre som vaksinerer sine barn er i fall”.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/arbeiderpartiet/gro-stoetter-oslo-aps-forslag-om-obligatorisk-vaksinering/a/23436925/

Merknad 1: Det er ikke medisinskfaglig bevist at vaksiner gavner helsen.

Merknad 2: For helt uvaksinerte barn er det å få meslinger helt ufarlig. Det er faktisk en skikkelig styrker av immunforsvaret som bidrar til god helse og lav sykelighet i mange år fremover. (Mao. vil friske barn som har hatt meslinger som barn bli blant apotekenes dårligste kunder som voksne)

Merknad 3: Hvordan vil helsepersonell som nekter å sette potensielt helseskadelig vaksine-injeksjoner mot foreldrenes vilje bli behandlet?

Merknad 4: Hvordan vil foreldre som ikke ønsker at deres barn skal bli autister av MMR-vaksinen bli behandlet? (Barn som har tarmlidelsen mitokondrisk dysfunksjon har en betydelig risiko for å bli autister av trippelvaksinen MMR som bl.a. gis som meslinge-vaksine. Barn som det vurderes å injisere med trippelvaksinen bør testes for dette, for å unngå at det komplett helseuansvarlige offentlige helsevesen anført av Folkehelseinstituttet produserer en ny generasjon av autister, noe som er situasjonen idag)

Hans Gaarder
Forfatter
9 år siden

No Privacy with Smart Meters | Big Brother Watch

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Barneombudet: Skadelig at barnevernsbarn utleveres av foreldrene på nettet http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10146382

Sitat: Barn kan ta direkte skade av hva foreldre deler i sosiale medier, advarer Barneombudet. Detaljer om pågående barnevernssaker, utlevering av barna og skildringer av egne private problemer kan få svært negative konsekvenser for barn. I dag legges det fram en rapport fra Nova om nettopp kontakten på sosiale medier mellom foreldre og barn under offentlig omsorg. For selv om sosiale medier som Facebook også kan være positivt for mange, dukker det opp problemstillinger man tidligere ikke hadde: – Mange foreldre er venner med barna sine på Facebook, og kan da skrive ting på siden sin som de ikke tenker på at barna deres leser, sier Nova-forsker Hilde Aamodt til VG. Har skrevet rapport ..

Istedet for å hjelpe ofrene for barnevernets kriminelle handlinger, forsøker de å sperre for at disse blir kjent for offentligheten ved å detaljstyre med eksisterende og nytt lovverk

” ..Graden av involvering fra frimureriet i såkalt barnevern gir en indikasjon på graden av involvering fra kriminelle organisasjoner ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2012/04/nyhetsspeilet-er-pa-facebook/comment-page-5/#comment-107698

“Government is actually the worst failure of civilized man. There has never been a really good one, and even those that are most tolerable are arbitrary, cruel, grasping and unintelligent.” Henry Louis Mencken

Hans Gaarder
Forfatter
10 år siden

Tusenvis demonstrerte mot NSA
Tusenvis av demonstranter samlet seg lørdag i Washington med krav om en ny lov som begrenser etterretningstjenesten NSAs overvåking.

http://nyheter.no.msn.com/verden/tusenvis-demonstrerte-mot-nsa

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
Svar til  Hans Gaarder
10 år siden

US-borgerne og EU-borgerne har noe til felles: De er bare opptatt av at de selv ikke skal overvåkes, men gir katten i de andre. Men hvis begge gruppene får sin vilje gjennom, må NSA legge sin virksomhet til de fjernere strøk.

Gitt at USAs begrunnelse for å overvåke, er “krigen mot terror”, så er vel konklusjonen at USA har sine mistanker rettet mot alle de europeiske statslederne?

Etter Annen verdenskrig har Storbritannia politisk og etterretningsmessig stått nærmere USA enn Europa. De britiske myndigheters panikkartede atferd overfor The Guardian antyder at britene får tilgang til mye av informasjonen fra NSA, og dermed blir medansvarlige i avlyttingen av EU-borgere. Det er muligens dette de så desperat prøver å hindre blir kjent.

Mole
Mole
Abonnent
11 år siden

Mette fikk Mattilsynet og politiet på døra da hun tok seg av en skadet kråke
http://www.dagbladet.no/2013/05/11/nyheter/dyrehold/innenriks/dyreliv/dyr/27063947/

Får ikke håpe (de sprøytet fugleinfluensa) det er virus i den stakkars fuglen.

Hans Gaarder
Forfatter
11 år siden

Nettsidene til det alternative senteret Unity – http://www.unity.no ble hacket i natt.

Tidligere i år ble Nyhetsspeilets nettsider alvorlig hacket.

Kan det tyde på at “noen” begynner å bli desperate nå som sannhetens tidevann stiger stadig raskere?

Kunngjøringen av mitt foredrag om SKJULT MAKT og HEMMELIGE SELSKAPER førstkommende tirsdag ble rammet av hackingen…

Tid: Tirsdag 9. okt. kl. 19-21 (pause m forfriskninger 20-20.15)
Sted: Unity, adr. Møllergt. 23
Entré: Kr. 100,-

Ursus
Ursus
Abonnent
12 år siden

Norulv Øvrebotten er nevnt ser jeg. Anbefaler å lese endel av det Norulv skriver, da ser man virkelig hvor gjennområttent norge egentlig er. Viktig info fra en politisk tungvekter. De som vil forstå etterkrigstiden i norge kan ikke unngå å studere ”helten” Jens Christian Hauge (rart det der, de som vi er indoktrinert til å se på som ”hedersmenn”, i realiteten er just det motsatte).

http://no.wikipedia.org/wiki/Norulv_%C3%98vrebotten

http://www.oevrebotten.com/index.html

Hermis
Hermis
Abonnent
13 år siden

130.000 barn utsettes for passiv røyking i Norge. Fire av ti småbarnsforeldre mener at det bør innføres røykeforbud i privatboliger. Det går fram av en undersøkelse Adresseavisen har foretatt. “Vi bør begynne med barnerommet og bilen. Friheten til barn som er ubeskyttet må være viktigere enn friheten for dem som skader barna,” sier Kjønstad.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4121370.ece

Ja, i så fall kan jo staten/myndighetene virkelig begynne å bry seg med privatlivet til folk. På sikt vil man nok se mer innblanding/overvåking av sofakroken hjemme også. 99% av de som røyker tar jo uansett hensyn til barna, skulle jeg tro. Det verste er at mange naive folk ikke ser tegninga, men stiller seg positivt til en slik lovendring som medfører mindre rett til privatliv.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
13 år siden

“- Norge er den siste sovjetstat
(Dagbladet): Lørdag avslørte Dagbladet hvordan NAV med loven i hånd kan spionere på sine klienter.

Nå viser det seg at NAV har enda videre fullmakter enn som så.

NAV bestemmer selv
NAV kan hente ut informasjon om enhver person etaten måtte ønske, uavhengig av om vedkommende er klient eller ei.

• Du trenger ikke å være mistenkt for noe

• NAV trenger ikke å spørre noen om lov

• NAV trenger ingen skriftlig begrunnelse

Dette kommer fram i et internt NAV-rundskriv som Radio Norge har sporet opp og sendt Dagbladet på bakgrunn av avisas avsløring.

Trenger ingen begrunnelse
Dermed kan NAV i praksis spionere på telefonsamtaler og bruk av Internett hos enhver person etaten måtte ønske.

Ifølge rundskrivet trenger NAV heller ikke å oppgi noen årsak. En begjæring kan framsettes muntlig, og det stilles intet krav til skriftlig dokumentasjon på nødvendigheten av et slikt innsyn.

– Vi har ingen kommentar på nåværende tidspunkt, sier pressekontakt Marianne Pedersen i NAV til Dagbladet.”
http://www.dagbladet.no/2010/11/22/nyheter/innenriks/nav/14405244/

Singoalla
Singoalla
Abonnent
13 år siden

Ulven, takk for at du følger med og oppdaterer oss på dette. Ja du har forstått tegningen her.. i tillegg vil jeg nevne HAFSLUND, som faktisk er skumle..

Hva og hvem er de egentlig? Er de strømselskap? Vaktselskap? Eller transportfirma for fanger mellom fengslene? Politiets høyre og forlengede arm? De går på dørene til folk og skal overtale folk til å montere avanserte alarmsystemer og fotoeletroniske røykvarslere i sine hjem. Premier og lokkemat er bl a billigere forsikring.

Det er mange som har erfart at de IKKE rykker ut om alarmen går.. det endte med et dødsfall i et av de tilfellene, andre sa opp alarmen sin fordi det jo ikke var noen vits i og med at de ikke kom om noe skjedde.. mulig de har skjerpet inn dette men det var altså andre grunner til å få plassert dette utstyret i folks hjem..når kommer påbudet om slikt og hva skal de finne på for å kunne kreve eller anbefale at alle må ha det? Det er Hafslund som transporterer fangene ikke politiet, i Norge, og folk som jobber der bør passe seg for microchips.. de er nok tjent med å kunne fjernstyre og spore sine folk..

Da CIA hadde møte i Norge for mange år siden, var det Hafslund som ordnet og arrangerte det hele. Se opp for Hafslund.. de trakasserer også dissidenter ved å sende purringer og inkassotrusler, selv om regninger er betalt slik at det blir mye trøbbel. Trusler om stengning av strøm osv, selv om man har betalt. Så får man masse trøbbel rett og slett, må bruke mye tid på alle forviklingene som skapes. I vinter drepte de et menneske ved å skru av strømmen, mannen frøs ihel.

Ulven
Ulven
Abonnent
13 år siden

Dagbladet propaganderer for privat politi !

Idag over halve forsiden hyller Dagbladet “vaktselskapene” og deres kriminalitetsbekjempende arbeid, som går langt inn i politiets ansvarsområde.

Privatisering av politi og militærvesen er en kjent NWO-utvikling fra USA. Legg merke til hvordan det nå presses for at de private vaktselskapene skal få større fullmakter; “fordi de gjør en så nyttig samfunnsmessig oppgave”, liksom. Med privat politi blir veien kortere til planlagt NWO-fascisme

USA er som kjent fullt av halv-fascistiske private vaktselskaper med omfattende fullmakter, som f.eks. Wackenhut. Forøvrig kom Wackenhut-navnet så mye i vanry pga. diverse misbruk som ble avdekket at navnet ble endret. Det nye navnet ? G4S (“Global for Security”).

Gjett hvem som har en viktig del av sikkerhetsoppgavene på Gardermoen… Gjett hvem som er nåværende eier av sikkerhetsselskapet Falck (tidl. gode gamle Falken). Jupp – gode gamle (eller kan man si fæle gamle) Wackenhut.

Wackenhut har nå fått solid fotfeste i Norge som et privat politiselskap, med Dagbladet som presser på for at dette og andre selskaper skal få enda videre fullmakter; “fordi det vil være i alles interesse” – mao. i NWO’s interesse.

Skal vi gi Dagbladet 3 års levetid til ? Hvor langt vil NWO-gjennomføringen kunne komme i Norge i løpet av den samme tiden…?

Otto
Abonnent
14 år siden
Otto
Abonnent
14 år siden
o
o
Abonnent
14 år siden

apropos artikkeloverskrift ! og 9/11 og Alt ?
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/the-matrix-hvem-eier-virkeligheten/
Hvor ble det av Biene ? Og hvem eier hva ?

Singoalla
Singoalla
Abonnent
14 år siden

En viktig del av opplegget for det fascistiske kontroll-samfunn, er nettene som bygges ut for mobildekning, sporing, avlytting osv. Stadig nye og mer hurtiggående og avanserte systemer, gir oss lag på lag med ståling som vi alle lever i overalt hvor det er dekning.. Et folkekrav mange har jobbet for i årevis, var å få vite hvor basestasjonene ligger, slik som man har kunnet vite via nett i mange andre land, i mange år, f eks Sverige og Nederland.

Det var en seier da man etter mange års arbeid fikk vite om Telenors basestasjoner og enda noen år til stod Netcom imot og nektet folket innsyn i dette av hensyn til Rikets sikkerhet og faren for hærverk osv.. nå har vi endelig også fått oversikt over disse, for en tid tilbake, her er et kart hvor du kan søke opp steder hvor du bor og oppholder deg.

Merk at dette er gsm-basene, det finnes også andre systemer for mobil og andre trådløse deviser som har sine egne nettverk og basestasjoner.

Siste tilskudd på den fronten er et nytt politiradio-nettverk som skal være landsdekkende og med sine egne basestasjoner, disse skal ikke kunne avlyttes. Hvor mye koster den moroa tro, for politiet som jo er mer opptatt med avlytting enn med å fakke banditter eller hjelpe Nordmenn som trenger hjelp i situasjoner..

Vel, her er iallfall et kart du kan finne om litt av strålefaren i området du bor:

De hemmeligholdte GSM-basene

Nå kan du finne GSM-strålekildene i ditt lokalmiljø. NRK Brennpunkt gir deg kartet over Netcom og Telenors mobilsendere. Listen er aldri tidligere publisert i Norge. Søk etter stedsnavn eller zoom inn ved å bruke kartkontrollene oppe til venstre.

http://www.nrk.no/programmer/tv/brennpunkt/multimedia/1.6696825

Alcyone
Abonnent
Svar til  Singoalla
14 år siden

Bra, men hva gjør all stråling med kroppen vår egentlig?
Jeg også skjønner at dette ikke er bra og tar mine forhåndsregler, men jeg har aldri fått vite hva konsekvensene av strålingen er fornoe.

o
o
Abonnent
Svar til  Alcyone
14 år siden

Fortsett å berike (i-gjen) gapene ! Alcyone ; fortsett å ytre Kraften ! Den er universal i visse tider ! P&L

shambo
shambo
Abonnent
Svar til  Alcyone
14 år siden

Linken mellom sinnet og kroppen er kort sagt et elektromagnetisk signalsystem, som overbringer informasjon til, og aktiverer fysiske, emosjonelle og mentale prosesser, samt vitalitet. Forskjellige frekvenser fungerer på forskjellige områder, og forstyrrelser i disse meget spesifikke frekvensene vil nødvendigvis påvirke vår funksjon og vitalitet.
Dermed er det klart at stråling med frekvenser som kan påvirke dette systemet hos en organisme, f.eks fra mobiltelfoner, mobilmaster og elektriske apparater kan være veldig negativt og skadelig på mange nivåer.

Otto
Abonnent
14 år siden

Forrige post var ikke ment her nå, men denne er, radioprogram 24. februar 2010, kl 20 – 23, Field McConnell Live on Rumor Mill News Radio Today

« Forrige artikkel

Hva er The Meatrix?

Neste artikkel »

Hvem eier virkeligheten?

87
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x