/

Straffen for ulydighet

7.5K visninger
15 minutter lesetid
71

Mennesket – og spesielt menneskemasser – har vist seg å være langt enklere å lede enn noe dyr. Mentalt forstyrrede mennesker har for lengst sett denne svakheten ved mennesket og har følgelig klart å lede sine folk til å slave [1] for dem, og når de har utnyttet og pint sine slaver for det som måtte finnes av energi, ledes de til avgrunnen.

Moderne mennesker anført av media og myndigheter viser klare tegn på flokkadferd
Moderne mennesker anført av media og myndigheter viser klare tegn på flokkadferd

Oppigjennom tidene har enkelte mennesker – på mirakuløst vis, vil noen si – skåret ut av rekkene for å lete etter sannheten. Disse menneskene, som man i dag kanskje vil kalle ”Whistle-blowers”, er naturlig nok til stor fare for makthaverne, deres familier og deres hegemoni. [2] birdI like lange tider har derfor de samme lederne bygget opp et system (som med tiden er blitt perfeksjonert) med det mål å knuse enhver sannhetssøker og ethvert forsøk på å videreformidle sannheten.

I snart ett år har mediene verden rundt manipulert mennesket til å tro at influensa er dødelig for alle. Som følge av flokkmentalitet; en innpodet tro på legevitenskapen; en innpodet stoisk tro på at lederen vet best (noe som i sin tur har ført til en stadig redusert evne til å undersøke og å resonnere selv); en innpodet evne til å ikke bry seg om andre; innpodet frykt og redsel for å ta ansvar (også for egen helse); og et innpodet økende hat mot alt som kan føre til svekkelse av ledernes standpunkt (og derved ens eget), har WHO hatt en enkel oppgave i å få brorparten av menneskeheten til å tro på det som pøses ut av løgner [3] fra WHO (og deres ”budbringere” i de forskjellige land), eksempelvis at alle må vaksineres.

WHO vil vaksinere flest mulig uten at det er helsefremmende
WHO vil vaksinere flest mulig uten at det er helsefremmende

Som man kanskje vil se om en stund, har vaksinen ingen positiv funksjon på menneskehetens helse. [4] Tvert imot.

Idet mitt poeng – i denne omgang – ikke er å gå løs på WHO, men derimot å vise hva slags metoder landets ledere benytter seg av når noen skjærer ut av rekkene, er det heller ikke her nødvendig å gå dypere inn på WHO og dette FN’s antakelig mest korrupte organs samarbeid med legemiddelindustrien.

For å få et klarere bilde av hvor langt det har gått, og hvor det hele kommer til å ende dersom ingen gjør noe med det, anbefaler jeg dere å søke informasjon på uavhengige nettsteder, som det finnes en god del av.

TV2 har nylig harselert og latterliggjort mennesker som roser eller anbefaler forskjellige frekvensbehandlingsformer mot for eksempel kreft. Når dere har lest gjennom artikkelen her, vil dere fort forstå hvem som står bak TV2s kampanje, og målet med den.

Royal Raymond Rife er en mann hvis navn, oppfinnelser og forskning dere bør bite dere merke i.
rife_dinner_gif

Jeg har så vidt nevnt Dr. Guylaine Lanctôt. Dr. Lanctôt har ført en aktiv kamp for sannheten omkring menneskets kropp og helse. Les denne artikkelen om vaksine. Og så kan dere jo lese her om hvordan kanadiske myndigheter reagerte mot hennes sannhetssøken og forsøk på å informere andre.

Og så til poenget: Hva gjør landets ledere når noen forsøker å si sannheten? De staffer, og jeg gjengir nedenfor de metoder som Dr. Lanctôt har beskrevet i sin bok; The Medical Mafia. Før jeg lar dere bli kjent med metodene, kan det være greit å ha i minne http://www.vaksineaksjon.no og deres arbeid med å forsøke å reise en kritisk debatt omkring vaksinen og statens ensidige propaganda omkring denne, hvor myndighetene ved hjelp av frykt synes å påføre sine borgere skade.

”Flyvende gris observert foran brennende tårn”. Media-harselas med seriøs fløyteblåservirksomhet. (Denne fotomontasjen var signert Dagbladet)
”Flyvende gris observert foran brennende tårn”. Media-harselas med seriøs fløyteblåservirksomhet. (Denne fotomontasjen er signert Dagbladet)

Merk dere hva som står nedenfor om metodene mot slike ”opptrinn”, og følg med i mediene i tiden fremover for å se om disse metodene har vært benyttet eller blir tatt i bruk imot de som søker sannheten og som søker å reise en kritisk debatt. Før jeg går videre nevner jeg – uten å være uttømmende – at metodene nevnt nedenfor også benyttes mot andre yrkesgrupper enn helsepersonell, så som oppfinnere, jurister, prester, teknikere og ingeniører.

Det har nok alltid vært slik at dersom man nekter å adlyde autoriteter så blir en straffet, og det strengt. Hvem husker vel ikke fra ens egen skoletid hvor det var de opprørske elevene som det alltid gikk ut over.

For å straffes trenger man ikke gjøre så mye annet enn å gå imot strømmen, imot det etablerte system innenfor et hvilket som helst fag. De som har gjort det har smertelig fått erfare at det betales en høy pris av de som er ulydige overfor autoritetene og deres normer. Det samme gjelder innenfor helsevesenet. Leger og terapeuter blir straffet skulle de foreslå nye veier, nye behandlingsmetoder/-former, eller andre løsninger – overfor sine pasienter – som går imot eller er annerledes enn de som autoritetene har fastslått. For autoritetene er det revnende likegyldig om:

•             Behandlingen har hjulpet (de blir straffet likevel).

•             Behandlingen oppfyller pasientens ønsker (de blir straffet likevel).

•             Behandlingen er uten bivirkninger (de blir straffet likevel).

•             Behandlingen har gitt oss en bedre helse (de blir straffet likevel).

Hvem er det som straffer ?

Autoritetene, Medisinens Mafia, enten direkte eller ved hjelp av Mafiafamiliens mange medlemmer. De arbeider tett sammen, og det er derfor man ofte ser denne gjengen jobber som et team omkring den samme ”sak”, hvor både de medisinske, skattemessige, juridiske og de lovgivende medlemmer er involvert. Det er vanskelig å unngå å komme i problemer, for når denne gjengen først har satt i gang en sak, så er de sikre på å vinne den.

Hvorfor straffer de ?

De straffer for å forsvare pille-/legemiddelindustriens interesser som i korthet går ut på å selge det største mulige antall vaksiner, medikamenter og teknologisk utstyr. Dette kan kun gjennomføres ved å skape og fremme sykdommer hos alle mennesker. Våre medisinske og politiske myndigheter sørger omhyggelig for at dette ”direktiv” får gyldighet for hele nasjonen. WHO og pille-/medisinindustrien sørger for at dette skjer på verdensplan. Og stakkers dem som måtte sette seg imot dette. Hele Medisinens Mafia vil i samlet tropp sørge for at de kommer til ”fornuft”.

Hvordan straffer de ?

Dette blir gjort på samme måte som under Middelalderens Inkvisisjon, med en god gammeldags heksejakt:

•             Man kretser inn viltet.

•             Man fratar det sine eiendeler og rettigheter.

•             Man piner det.

•             Og til slutt ofrer man det.

Det hele foregår fullstendig som under Inkvisisjonen. Jo før offeret gir opp dess tidligere ender dets pinsler.

Innkretsing av byttet (viltet)

1. Frykt, den tause trussel

Dette er det foretrukne våpen mot ulydighet. Vi behøver kun å vite hva som venter oss, og hva som har skjedd med andre, så vil vi nok være både lydige og flinke overfor autoritetene. Frykt sørger for gjennomføring av ”Omertà”; taushetens lov. Vi tror at våre leger er sterke og tapre, men sannheten er at de kun er mennesker som oss andre. De er like redde for autoritetene som vi er, ja, kanskje enda mer.

2. Intimidering, trusselen om en trussel

Myndighetene jobber i en atmosfære av makt og diskresjon, hevet over alle andre. De skriver brev hvor de truer de ”skyldige” legene og gir dem advarsler. Alt hva myndighetene gjør har til hensikt å få byttet til å følge seg ubetydelig og skyldbevisst uten å vite hvilken skjebne som venter.

3. Sjikanering, den stadige vedvarende trussel

Dersom byttet ikke har gitt opp og fremdeles ikke har forstått at det har begitt seg ut på feil vei, så benytter myndighetene sjikane; alt fra alminnelige reprimander til formelle advarsler. Byttet blir slept foran den ene Komité og rettsinstans etter den andre med beskjed om å komme på bedre tanker, eller så…! Formålet med denne teknikken er å utmatte byttet, både fysisk så vel som moralsk og økonomisk.

4. Skammen, den åpenlyse trussel

Den skam som yrkesutøveren føler når han forfølges av autoritetene svarer til voldsofferets skamfølelse. Det er altså voldsofferet som føler skam, mens det i virkeligheten skulle ha vært voldsutøveren. For å øke presset bruker autoritetene de offentlige mediene til å vanære offeret.

Media, mafia-myndighetenes dresserte angrepsbikkje går etter mannen fremfor ballen. På bestilling skaper media skadelige personangrep fremfor å fokusere på budskapet som en person har fremsatt. (Oppslaget er signert Dagbladet)
Media, mafia-myndighetenes dresserte angrepsbikkje går etter mannen fremfor ballen. På bestilling skaper media skadelige personangrep fremfor å fokusere på budskapet som en person har fremsatt. (Oppslaget er signert Dagbladet)

5. Latterliggjørelse, som i følge et ordspråk kan virke drepende

Dette er myndighetene/autoritetene helt klar over og de nøler ikke med å bruke denne metoden. Man behøver bare å latterliggjøre en behandlingsmåte, en enkel bemerkning, ja enda ett menneskes utseende, så er all troverdighet borte.

Et eksempel: Legen Jacque Benveniste, en kjent fransk lege og forsker, fikk – mens han arbeidet med sitt berømte vitenskapelige forsøk om vanns evne til å huske – besøk av et team observatører. Dette forsøket viste klart at homøopati virker. Men, for at ingen skulle være i tvil om observatørenes holdning hadde de tatt med seg en tryllekunstner.

Jacques Benveniste – vitenskapsmann som påviste at vann har hukommelse
Jacques Benveniste – vitenskapsmann som påviste at vann har hukommelse

Du kan lese litt mer om Benveniste her, her, her og hvordan pressen på en måte krøp et stykke mot korset og ga Benveniste rett, her (i denne siste artikkelen får man for øvrig et kort innblikk i hva som venter en person som søker sannheten og deretter søker å opplyse og derved hjelpe mennesket. Kort fortalt så tok de ifra ham alt).

6. Tvilen, som undergraver all troverdighet

Dette er et meget utspekulert kunstgrep som får oss til å holde opp med å tenke logisk og benytte vår sunne fornuft når vi møter den. Myndighetene behøver bare å plante en løgn, uten å forklare den nærmere, så vil det alltid være noen mennesker som vil begynne å tvile på sine egne meninger og dermed akseptere myndighetenes.

7. Avledningsmanøvrer, som skaper forvirring

Dette er også et snedig våpen som brukes for å forvirre byttet. Den leder bort oppmerksomheten fra myndighetenes hovedmål. Derav har legenes måte å føre sine journaler på vært et ofte brukt knep når myndighetene ikke kan finne noe bedre å gå etter. Som om en leges måte å føre sitt kartotek på kunne ha noe som helst innflytelse på hans/hennes legegjerning, eller på pasientens helse og helbred for den del.

Mineralvann for griser ? Mediaskapt avsporing rundt aksjonen mot svineinfluensavaksinen. (Oppslaget er signert Dagbladet)
Mineralvann for griser ? Mediaskapt avsporing rundt aksjonen mot svineinfluensavaksinen. (Oppslaget er signert Dagbladet)

8. Sette i bås, og dermed slutte å tenke

Den betegnelse som hyppigst benyttes for å straffe ulydige leger er: Kvakksalver. Straks vi hører ordet stivner vi til. Vår evne til å tenke klapper sammen som en kjempeøsters, og vi ønsker ikke å høre mer. Formålet med å sette yrkesutøvere i bås er å stenge av bevisstheten og dermed forhindre at verdifulle opplysninger kommer frem. Ordet placebo har nøyaktig samme virkning. Det kan også suge all kraft ut av et vidunderlig homøopatisk legemiddel.

Den norske homøopaten Atle Johan Løvaas’ (bildet under) hårdhendte møte med den norske medisin-mafiaens lange fangarmer i norsk politi- og rettsvesen er skildret her.

Velkjent med medisin-mafiaens metoder: Homeopat Atle Johan Løvaas. Ble arrestert inne på eget kontor foran sine klienter og trukket for retten. Løvaas ”forbrytelse” ? At han hadde bidratt til å helbrede pasienter som skolemedisinen ikke hadde kunnet hjelpe…
Velkjent med den norske medisin-mafiaens metoder: Homeopat Atle Johan Løvaas. Ble arrestert inne på eget kontor foran sine klienter og trukket for retten. Løvaas ”forbrytelse” ? At han hadde bidratt til å helbrede pasienter som skolemedisinen ikke hadde kunnet hjelpe…


9
. Baktalelse og sladder, haglegevær-metoden

Dette er det beste straffemiddel. Hele Mafiaen er på tærne og skyter skarpt i alle retninger. Metoden brukes overfor hardnakkede motstandere som man er tvunget til å tilintetgjøre hurtigst mulig og med alle midler man har til rådighet. Trusselen er her for stor til at man kan tillate fair play. Det er bare ganske få som kan klare denne formen for avstraffelse, og de som kan, kommer til å betale dyrt for det.

Byttet får fratatt sine rettigheter og sine eiendeler.

10. Fratakelse/berøvelse av rettigheter

De hyppigste eksemplene er fratakelse av retten til å praktisere, enten permanent eller midlertidig. Av og til blir dette etterfulgt av fratakelse av enda en rettighet; retten til frihet. Byttet blir sendt i fengsel. Alt dette skjer etter alle kunstens regler; arrestasjon av politiet, undersøkelse og beslagleggelse, rettssak, vanærende omtale i media, og så fengsel. Alt er nøye tilrettelagt.

Beskyldning som myndighetene oftest bruker avhenger av hvem de er ute etter:

Dersom det dreier seg om en lege, beskyldes han/hun for å utføre legegjerningen ”uten at noe vitenskapelig er bevist”. Det er verdt å minne om rapporten [5] som ble forelagt for den Amerikanske Kongress hvor kun 10 til 20% av legevitenskapens behandlinger foregikk på grunnlag av vitenskapelige undersøkelser.

Dersom det dreier seg om en alternativ terapeut blir han/hun beskyldt for å utføre ”ulovlig legebehandling”, hvilket blir noe håpløst idet også leger blir beskyldt og dømt for de samme handlinger. Myndighetene skyr ingen midler for å nå sine mål, verken urimeligheter, løgn eller andre former for håpløse og uholdbare metoder. Når leger blir fratatt sin rett til å praktisere mister de også sine pasienter, sitt levebrød og sitt rykte. Karrieren er derved ødelagt. [6]

11. Fratakelse av eiendeler

Som regel blir man idømt en bot, men den økonomiske straff kan også anta andre former. Her ser man igjen helt tydelig Mafiaens hemmelige forbindelse til det etablerte helsevesen. Det våpen man bruker er skattekontroll.

Skattekontrolløren dukker plutselig opp. Kan man forestille seg et mer effektivt middel enn en regnskapsrevisjon? Resultatet er alltid at det uheldige offer blir sittende å sløse med tid, energi og penger.

Skattekontroll er et så effektivt våpen at helsevesenet har innført det med et annet mål. Man lar ”helseforsikringsselskapene” kontrollere legenes regninger. Offerets skjebne blir således lagt i hendene på en komité som vilkårlig fastsetter hvilken straff som skal utmåles og hvor mye som skal betales tilbake. Det er ofte for dyrt å anke/klage en rettsavgjørelse fordi offeret må betale saksomkostningene av egen lomme, mens myndighetene kan bruke skattebetalernes penger.

Man piner byttet.

12. Vold

Det er enda mer drastiske midler i vente for dem som fremdeles ikke har bedt om nåde. Deres laboratorier og deres forskningsmidler blir inndratt.

Dette skjedde for Professor Peter Duesberg, [7] en Amerikansk lege og fremragende forsker i immunologi. Han hadde påvist og hevder den dag i dag at HIV ikke er ansvarlig for AIDS.

Peter Duesberg: Grundig vitenskapsmann som plukket HIV/AIDS-løgnen i fillebiter. Slikt gjør man ikke ustraffet stilt overfor medisinmafiens mange og lange fangarmer.
Peter Duesberg: Grundig vitenskapsmann som plukket HIV/AIDS-løgnen i fillebiter. Slikt gjør man ikke ustraffet stilt overfor medisinmafiens mange og lange fangarmer.

Som om ikke dette var nok så blir deres laboratorieresultater ødelagt. Salget av deres legemidler og deres utstyr blir forbudt og erklært ulovlig.

Det var tilfellet med biologen Royal Raymond Rife som oppfant et apparat som man bl.a. kunne behandle kreft med.

Rife med sin enestående oppfinnelse: The frequency instrument. Vidunderapparatet som kurerte kreft i 1930-årene.
Rife med sin enestående oppfinnelse: The frequency instrument. Vidunderapparatet som kurerte kreft i 1930-årene.

Rife avslo å la en del av det økonomiske utbyttet gå til formannen i den amerikanske legeforeningen, Morris Fishbein. Som svar på dette avslaget forbød Fishbein alle leger å bruke denne fantastiske oppfinnelsen. Dersom de likevel skulle gjøre det, ville de miste sin rett til å praktisere. Straffen er altså hard.

Byttet blir ofret.

  1. Avlivingen.

Død eller levende, byttet sitter nå i saksen og kan ikke lenger være til plage eller forstyrrelse for legemiddelindustriens interesser. På dette tidspunkt er byttet som regel helt utmattet, og dersom det ikke er tilfellet vil det nå få nådestøtet. Myndighetene lar ikke noe gå uprøvd når det gjelder å banke de ulydige på plass. Det er verdt å huske at det er de samme myndigheter som tok livet av tusener av mennesker under Opiumskrigen for å sikre salget av deres narkotiske midler.

I dag dreier det seg stadig om salg av narkotiske midler. Selv om de er gjort lovlige, er de ikke mindre dødelige, og det er stadig en meget innbringende virksomhet.

Til slutt skal vi huske at

•             de som kun vil oss godt blir dømt som kvakksalvere.

•             de virkelige kvakksalverne, helsevesenets mafiosi, nyter sin frihet og
sine privilegier (inkl. fete lønninger innenfor et offentlig helsevesen i
konstant pengenød)

•             pasienters, legers, journalisters og juristers likegyldighet
forarmer/utarmer oss og dreper oss langsomt.

La oss derfor gi vårt bifall til alle de mennesker som myndighetene fordømmer.

Medical_Mafia2

Materialet her er hentet fra den danske oversettelsen av boken; The Medical Mafia, 1995, av den Canadiske legen, Dr. Guylaine Lanctôt.

Ibsens tidløse ”En Folkefiende”: Tidløst tema som er like aktuelt utenfor teatret dengang som nå.
Ibsens tidløse ”En Folkefiende”: Tidløst tema som er like aktuelt utenfor teatret dengang som nå.
Først ignorerer de deg, så ler de av deg, så slåss de mot deg og så vinner du. — Mahatma Gandhi
Først ignorerer de deg, så ler de av deg, så slåss de mot deg og så vinner du.  Mahatma Gandhi

Å velge det alle andre har valgt, er ikke ensbetydende med å velge det riktige. Å velge det riktige er i sin tur ikke ensbetydende med å velge det letteste. Men, å velge det du tror på er det riktige, gjør det i hvert fall langt enklere å forsvare ens standpunkt enn det det er å forsvare hva brorparten har valgt, noe som i de fleste tilfeller er en umulig oppgave. Husk: Valget er alltid ditt.

Fotnoter:

[1] Som jeg har nevnt tidligere er lovboken kun en nødvendig fremtvunget erstatning for den gamle slavedrivers pisk. Vi vet alle at loven kun gjelder for ”massene” (slavene) og har stort sett ingen virkning eller funksjon overfor de som regjerer. Loven er ment å holde ”slavene” innenfor de rammer ”slavedriveren” ser seg best tjent med for å få oppfylt sine ønsker og behov.

[2] Den som tror at Norge (og andre såkalte vestlige lands administrasjon) er et demokrati og at landet blir ledet/styrt etter demokratiske prinsipper, har ikke forstått betydningen og innholdet av begrepet og ei heller motivet bak den ”demokratiske ide” – Placebokratiet.
[3] Sett dere ned og les hva WHO er for noe. Det kan være en grei ide å lese boken The Medical Mafia, 1995, av den Canadiske legen, Dr. Guylaine Lanctôt.

[4] Hva da med poliomyelitt? Den er utryddet nå. Hva skulle vi gjort uten vaksinen?, vil dere spørre. En rekke mennesker er særdeles onde. Noen er så onde at de eksempelvis sprøyter dødelig gift inn i matvarer i butikker. Dette finnes det et par eksempler på (bl.a. i England på 80-tallet). Andre setter seg fore å skyte på – for dem – vilt fremmede personer. Andre igjen søker å hisse folk til krig for deretter å tjene masse penger på krigen og spesielt lemlestelsene. Dere må ikke la dere lure ett øyeblikk til å tro at det bare er såkalt ”low-life” som finner på ondskap mot andre mennesker. Det har vist seg at man finner ondskap i mennesker fra alle samfunnsgrupper. Noen gjør det bare for å tilfredsstille sin egen syke lyst, andre igjen gjør det for å tjene penger. Vaksinevirksomheten kom for fullt i gang på slutten av 1700-tallet. Man har funnet ondskap i mennesker lenge før dette tidspunkt. Først i 1840 ble Poliomyelitt klassifisert som en egen tilstand. Det er ikke usannsynlig at polioviruset er et resultat av langvarig svekkelse av folkehelsen bl.a. gjennom skadelig vaksinasjon. Dette er ikke et svar på årsaken til poliovirusets oppstandelse, men derimot et innlegg i en kritisk debatt omkring vaksinen.

[5] I 1978 gjennomførte Office of Technology Assessement (direktoratet for teknologisk vurdering) en større undersøkelse av legevitenskapen og fremla resultatene for Den Amerikanske Kongress. Konklusjonen var at 80-90% av de behandlinger som legevitenskapen benyttet ikke var blitt dokumentert gjennom klinisk kontrollerende undersøkelser. Det vil altså si at legene i vidt omfang brukte disse behandlingene – og underviste i disse – uten den minste vitenskapelige bevisførsel. Dette skulle da bety at størstedelen av de medisinske behandlingene som foretas ikke har noen som helst vitenskapelig bakgrunn (materialet er hentet fra ”The Medical Mafia”).

[6] Jeg har nevnt det ovenfor, men minner likevel igjen om at de samme metoder benyttes også mot andre yrkesgrupper.

[7] I følge Duesberg selv, ble han først forsøkt bestukket av amerikanske myndigheter.

Herman Berge

Forfatteren er jurist. Artikkelen er Copyright © Herman Berge / RettsNorge.no 2009 http://www.rettsnorge.no/

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

71 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

SPECIAL SERVICES AGAINST THE ORDINARY PEOPLE http://www.baranovfamily.org/ Quote: Clandestine Weapon: Undeclared Chemical-Biological War Against Peaceful Population. By Vadim V. Baranov, Tatyana A. Baranova (ne’e Spryskova). THE FIRST IN THE WORLD. Russian Medical Doctor and Research Scientist in Chemistry accuse special services of covert use of “special means” against people for: intimidation, deliberate harming of health, behavior modification of unaware persons, killing without trace. The first legal process initiated by us in The Court of California, USA continued more than three years and successfully ended on January 03, 2000. Our charges are recognized as substantiated by the judicial and governmental systems of the USA and the UK. A new case considering covert use of narcotics, chemical, biological and other weapons by special services started in 1998 at The European Court of Human Rights in Strasbourg. VADIM VASIL’YEVICH BARANOV ..

Exposing “Slow Kill” by Mixing Things Up in Bangkok;Video00171 http://www.youtube.com/watch?v=Xw6zr7r-Lhk&list=UUOqaWL-O5LsJF3-wTJ_7_GA

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Michael Hastings, ‘Rolling Stone’ Contributor, Dead at 33 – Michael Hastings OBVIOUSLY murdered by bomb on gas tank http://www.abeldanger.net/2013/06/michael-hastings-rolling-stone.html

Quote: Michael Hastings, ‘Rolling Stone’ Contributor, Dead at 33. The bold journalist died in a car accident in Los Angeles .. Michael Hastings, the fearless journalist whose reporting brought down the career of General Stanley McChrystal, has died in a car accident in Los Angeles, Rolling Stone has learned. He was 33. Hastings’ unvarnished 2010 profile of McChrystal in the pages of Rolling Stone, “The Runaway General,” captured the then-supreme commander of the U.S.-led war effort in Afghanistan openly mocking his civilian commanders in the White House. The maelstrom sparked by its publication concluded with President Obama recalling McChrystal to Washington and the general resigning his post. “The conduct represented in the recently published article does not meet the standard that should be met by – set by a commanding general,” Obama said, announcing McChrystal’s departure. “It undermines the civilian control of the military that is at the core of our democratic system.” .. Michael Hastings OBVIOUSLY murdered by bomb on gas tank. This story is not complete and will receive edits. For all 3 of those normal reasons, which account for virtually all car fires in modern cars, the fire would have started in the engine compartment, progressed slowly, and scorched the hell out of the paint before ever reaching the gas tank. That clean paint is the be all tell all, Michael Hastings was murdered, and the rest is detail.” UPDATE: It seems to me that Hastings may have been dead, his car parked there, and then blown up with him in it. This is because the flames are way too fresh for the car to have been there long, there is no impact damage where the car “struck the tree” to cause a gas tank explosion, and there are no flames on the road behind the car to indicate it was blown up while it was moving. ..

Rachel Maddow on Michael Hastings +

“Does this ass make my truck look big? ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2012/04/hillary-clinton-men-vi-taper-jo-informasjonskrigen/comment-page-3/#comment-99514

“Det har blitt lagt inn minimum en søknad om endring, bl.a. fordi det står vel ikke noe sted i Bibelen at Gud ikke kan ombestemme seg, ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2012/04/syria-under-angrep/comment-page-11/#comment-99504

J.Johansen
Forfatter
14 år siden

To av Danmarks klareste røster har stilnet i det siste.RIP:

Kjeld Heising
http://www.nylonmanden.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=246&Itemid=43
http://www.heising.dk/

Philip Jones (51 år)
http://www.dissident-net.info/philip-jones/

http://www.nylonmanden.dk/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=7&Itemid=43
http://www.scribd.com/people/documents/14712275-philip-john-jones?page=3

“Having largely de-constructed Christianity here in the West, the Illuminati are now using the same tried and tested methods on the Islamic world, knowing that the only thing which stands between them and total victory is Islam, along with those few steadfast believers who still remain faithful to the Christian faith.”

“The truth is that we have more in common than most realise, and they (Muslims) like the rest of us, have been abused and manipulated, herded even, into situations which suit no one except the Illuminists.”

‘The Nexus of Evil’

“As I have stated above, my contention is that Denmark and the Danes along with the other Nordic countries have been used as a Test Zone for the mass programming of whole populations.”

“The introduction of State-controlled education whether in Denmark or elsewhere in the `West` was not, nor is at the controlling level, intended to educate at all. The last thing a dictator wants is a truly educated, independent minded and intelligent population. It was, and is, the means to universally indoctrinate a life-long sense of reality which conforms to that model desired by the State and Hidden manipulators.”

DK Ultra : Constructing the Mind Control State.

“What Americans term `Big Government` has been developed to it’s logical conclusion in Northern Europe. Big Government equals `Big` Control. This is achieved by absolute State/ Corporatist hegemony over all the avenues of information, so called education, and by the people themselves whose self regulation has to be seen to be believed. Conformist and Corporatist. That’s Denmark, and it is leading it’s citizens to a technological and idealogical oblivion as depicted in Huxley’s novel, `Brave New World`.. I don’t want to live in any such `Prison Society`, no matter how `cozy` it might appear on the surface.”

Anarchy or Tyranny

ubu
ubu
Abonnent
14 år siden

REKLAME: nettshoppen på http://www.økomat.org er oppe og går. Den har endel mangler, og ikke så mange produkter ennå, men det kommer det kommer.

Stå på allesammen.

T
T
Forfatter
14 år siden

Du er i spissen på noe positivt og møter naturlig mye negativt Kjetil, godt å høre at du står imot presset og jobber videre. Sannheten vinner terreng hver dag. Folk er lei av å høre på Madsen & resten av B-gjengen, de repeterer sine løgner til det kjedsommelige. Lurer på hva det neste blir, nytt virus muterer pga sølvvann og D3!

Kjetil Dreyer
Skribent
14 år siden

Hei alle sammen

Førts vil jeg takke Hermann Berge her for en veldig opplysende og “spikeren på hodet” artikkel.

Jeg har de siste dager og uker fått føle på kroppen hva det vil si å bli angrepet av norske myndigheter og av media.

Jeg kommer med mer informasjon rundt hva som skjer når det skjer, jeg vil ha full åpenhet rundt dette.

Det jeg vil si er direkte dette, Dagbladet har oppført seg svært etisk uansvarlig, de fikk i all fortrolighet 1,5 timers intervju med meg, jeg ba dem sende meg opptaket på mail, dette har de ikke gjort enda. De tok nemlig opp hele intervjuet.

Etter en og en halv time, kanksje to, der jeg nøye har unngått å svare konkret på spørsmål de forsøkte å sette meg fast på kommer de frem med en artikkel der de drar paraleller til alle mulige konspirasjoner og skaper et kaos så drastisk at det ikke kan anses som annet enn skammelig, vemmelig og lavmålt.

Vårt land (en kristen avis) var ikke mindre kyniske i sine uttalelser.

Jeg har de siste ukene sammen med 3-4 andre talsmenn for vaksineaksjon.no være rundt 40 steder i media. Dette storparten i kritisk lys.
NRK har oppført seg nogenlunde dannet i saken, og jeg vil rose dem for det. Denne runden har de opptrådt mer i regi av folket enn hva vi kan si Dagbladet og vårt land har gjort. Disse forsøker å ta saken over på person(meg og andre talsmenn) i denne saken for å sverte kredabiliteten til folkeaksjonen.

I denne periodene opplevde jeg å bli alvorlig hacket, truet, bokettersyn og nå også ser det ut til å bli en anmeldelse for ulovlig markedsføring av legemiddler. Dette er takken for å søke sannhet og informasjon, og å hjelpe mennesker.

Jeg kan med dette si følgende; jeg vil, med hånden på hjertet ikke vike et sekund for denne korrupte makten som forsøker å sverte mitt navn, min nettbutikk og andre fordi vi kjemper for sannhet ut til folket. Jeg vil med økt energi og styrke(forhåpentligvis med støtte fra tusener) ta opp kampen for vår felles frihet og helsefrihet. Om det så innebærer flere rettssaker, fengselsstraff, angrep, sjikaner, harsellering eller annet, vil jeg ikke gi meg. Dette er et løfte. Jeg er lei av å leve i en verden der korrupsjon, svindel og egoisme råder, nå er tiden inne for et paradigmeskifte.

En ting er sikkert, de vil ikke vinne, de vet ikke hvem de går imot her, og personlig handler dette om frihet og rettferdighet for meg, penger, pr og annet betyr intet i den store sammenheng. Vi er titusener, kanskje hundretusener hvilke stemmer ennå ikke er hørt. Jeg taler for mange i mitt sted, tusenvis som i årevis har blitt trakasert av korrupte advokater, styresmakter og makteliter.

Nå er tiden inne for å slå tilbake, om så, bruke de systemer som er skapt for å holde sannhet og rettferdighet skjult bak paragrafer og rettsinnstanser. Sannheten vil frem, og den kommer frem.

Jeg håper at når tiden er inne vil vi sammen stå samlet, våre øne vil gjennomtrenge selv de tykkeste vegger, våre nettverk vil avsløre korrupte entiteter, vår samvittighet og intensjon vil overvinne onde intensjoner og korrupte agendaer i vårt samfunn.

Sammen kan, skal og vil vi bidra til å fremme det som er godt i verden, kjærlighet, godhet og solide verdier basert på etikk & moral. Sammen kan vi fremme betydningen av INTENSJON, og hvor retningsgivende det er for ALLE frukter enhver person, entitet eller organisasjon gir. Hvert steg er et resultat av en underliggende intensjon, hvert steg er en frukt av denne intensjonen. Så la oss søke frem og avsløre de intensjoner som ønsker å slavebinde andre, fremme egne egoistiske agendaer og skjule fakta og informasjon fra folket for å sikre sine eller likesinnedes interesser.

Takk for all støtten som kommer i disse tider!

Sammen er vi sterke, sammen er vi uslåelige, og sammen vinner vi!
Jeg vil si, sammen har vi allerede vunnet, det er bare ikke blitt en del av vår bevissthet enda…

Stå på

Hjertelig Hilsen
Kjetil Dreyer
Jeg gir meg ikke, gjør du?

hanze
hanze
Abonnent
Svar til  Kjetil Dreyer
14 år siden

gir opp???
kan vel ikke gi opp en kamp som må og skal vinnes…
du har en hel liten ”hær” i ryggen som støtter deg…
folk er luta lei av falske løfter, fantasifulle bortforklaringer,
halvsannheter og ormeynglenes evner til å få løgner å bli den selvfølgeligste
sannhet.
Kanskje de siste meningsmålinger er et uttrykk for dette…når folk skjønner at
det ligger psykopatiske planer bak begivenhetene, skjer det…

Ett offer er en bekjent som har vært syk i flere uker etter innsprøytinga av
giftblandinga. Han skulle liksom ”statuere” et eksempel på hvor trygg og
beskyttende denne vaksinen var, så han insisterte på begge sprøytene med
en gang; dobbel dose mao, så var det gjort grundig og bort med framtidig svinesyka.
Nå er det konstatert dobbelsidig lungebetennelse…!!!

Mina
Mina
Abonnent
14 år siden

Står respekt av deg Vandaf :)

Vandalf
Vandalf
Abonnent
14 år siden

Smurfen;

Nokas saken kostet skattebetalerne mye, ja. Liten tvil om det. Når det er sagt tar du “litt” hardt i hva salæret i denne saken angår;

Her hadde man 17 tiltalte med 1-2 advokater hver…Minst!

Og salæret var aldeles ikke 330 millioner, så hvor du tar det tallet fra skulle jeg gjerne likt å vite.

Du bommer med 300 mill…

http://pub.tv2.no/nettavisen/innenriks/article549641.ece

Sikker på det ikke er du som har startet helgefeiringen for tidlig? ;o)

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Vandalf
14 år siden

Og videre når det gjelder mitt spørsmål til Herman som du reagerer på, så er jeg helt sikker på at han tåler dette helt fint, ellers hadde jeg ikke formulert meg slik.

Og som tidligere nevnt; jeg ser på Herman Berge som speilets kanskje mest slagkraftige og velformulerte skribent og håper på mange flere artikler fra den kanten.

Jeg setter også stor pris på at han har svart på innvendingene (eller angrepene som noen kanskje vil mene) uten å ty til sensurkortet (takk!), selv om man her var på siden av artikkelens tema.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Vandalf
14 år siden

Kan nesten virke som om jeg har starta helga for tidligt ja he he
Det kom med en null for mye der, men hele Nokas saken koster over 300 000 millioner for oss skattebetalere.
220 mill pluss ransutbytte pluss etterforskningsmidler utenom ekstrabevilgingene og et stort antall millioner på og ha dem på soning i opptil 21 år mm …….

http://www.domstol.no/DAtemplates/Article____3658.aspx?epslanguage=NO

Sorry for bruk av punkt 5 i artiklen mot deg så er vi enige om og avslutte person og holde oss til sak :)
Du har nok 200% rett i at dette er bare småtteri for Herman og han takler det nok fint :)
God Helg med og uten feiring til deg og resten av gjengen :)

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

Mitt første innlegg til Herman kunne jeg uansett spart meg for, ser jeg i ettertid…

God helg til deg og Smurfen!

Vi “debatteres” i nærmeste fremtid;o)

Vandalf
Vandalf
Abonnent
14 år siden

Herman;

Jeg takker for din tilbakemelding, og setter pris på at du tar deg tid til å svare selv om jeg tøyer strikken i forhold til relevans knyttet til artikkelen!

Som jeg sa; jeg kjenner ikke faktum utover de artikler som er postet her. Videre sa jeg at jeg reagerer på kravets størrelse, uavhengig av grunn.

28 mill er uansett meget godt betalt for 10 års arbeid, og det uavhengig av om dine “klienter” har rent mel i posen eller ei.

Ut over det har du helt rett i at denne diskusjonen er lite relevant for artikkelen, så den kan vi godt avslutte her og nå, evt fortsette den privat;

vandalf123@gmail.com

Når det gjelder hvem som latterliggjør hvem, og hvem som benytter seg av straffemetodene som du skisserer i din ellers glimrende artikkel, så er min oppfatning at alle involverte i ovenfornevnte sidediskusjon benytter seg av opptil flere av dine skisserte metoder.

Men slik blir det ofte i debatter med et visst spenningsnivå, og såpass må man gjerne tåle skal man debattere…

Jeg har uansett lest dine 2 artikler her på Speilet med stor glede og ser frem til flere!

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Vandalf
14 år siden

Nå syns jeg du drar deg selv litt vel lang ned her Vandalf…
Skal ta det kort
I en advokat timelønn så ligger det store reiseutgifter, sekretærer og eksperter og mye mye mere utgifter en det du kan forestille deg.
Husk at advokatene i Nokas saken fikk over 300 mill i sælere for bare noen mnd jobb.
Det ligner da ikke deg i det hele tatt med og komme med utalelser som: Eier du ikke skam i livet
Du pleier da ellers og ha noelunde saklige og veldokumenterte kommentarer.

Man skal være forsiktig med og kaste egg når man sitter i et glasshus ;)

hanze
hanze
Abonnent
14 år siden

– vi er i krig… er vi ikke…
og hva er det da man gjør med sabotører…

hanze
hanze
Abonnent
14 år siden

…var det ikke det jeg skjønte – en dresert hvalp
som ikke har vært utafor studøra…

Vandalf
Vandalf
Abonnent
14 år siden

Herman;

Hvorfor i all verden kreve 28mill av andres formue?

Eier du ikke skam i livet?

Det spiller fint liten rolle hva begrunnelsen for kravet måtte være da dette er hinsides enhver fornuft.

Jeg skjønner godt at c0k3 reagerer på din troverdighet i forhold til artikkelen du har skrevet. Det må jeg ærlig innrømme at jeg gjør selv…

Kall meg gjerne provokatør, men jeg kjenner at jeg blir kraftig provosert når jeg leser at du først hjelper disse folkene med saken sin, for så å kreve summer hinsides enhver fattevene i ettertid…

For hva, om jeg tør spørre?

Du sier jo selv til Universitas;

“Min oppgave er å hjelpe folk til rettferdighet. Det høres kanskje litt søkt ut, men jeg er ingen materialist”

og videre;

“Målet mitt er å bygge opp en organisasjon som skal være et kontrollorgan for rettssikkerhet. En organisasjon som kan ta saken gratis for folk. Jævlig idealistisk, sier Berge.”

Vel, med så mange millioner som du har krevd fra de du hjalp så skjønner jeg godt at du kan være både idealist og “jobbe gratis”

Ja ja, dette blir jeg ikke klok av for å si det rett ut, men noe skurrer fælt her, Herman…

http://www.nettavisen.no/innenriks/article1030842.ece
http://universitas.no/studietid/515/studenten-som-avdekket-justismord/

Tar også med denne;

http://www.ameliariis.no/

Når jeg leser dette oppropet/dementiet så forstår jeg at du har førstehånds kjennskap til det du skriver om. Bare synd du i denne saken synes å befinne deg på “feil side av bordet”…

Med største forbehold om at jeg ikke kjenner faktum i disse sakene utover det som fremgår av artikler postet i denne tråden, blant annet av c0k3, smurfen og meg selv.

c0k3
c0k3
Abonnent
14 år siden

Berge: Dette er synsing:

“De som kun vil oss godt blir dømt som kvakksalvere.”

Kan selvfølgelig bruke flere eksempler, men trodde det var opplagt at du skjønte hva jeg siktet til. Det trenger man faktisk ikke å argumentere engang. Det er synsing, det er ikke bevist!

Dine påstander om at jeg er en provokatør og lider av lavt utdanningsnivå er forhåndsdømmende og faller dessverre inn under din femte kategorie i presentasjonen over “medisinens mafia” sin straffeliste:

5. Latterliggjørelse, som i følge et ordspråk kan virke drepende

Det er også noe du prøver å få frem gjennom det andre innlegget mitt. Bryte opp innlegget mitt, mistolke sammenhengene som er åpenbare og greier til og med å få frem en kommentar som:

“Kan det være at du tenker klare tanker men har problem med å få det forståelig når du forsøker å skrive det ned?”

For å oppsummere for deg; Jeg spurte om det var samme Berge som det sto om i de to lenkene jeg fant. Dette er ikke en overbevisende tekst, og jeg sitter ikke igjen med en oppfatning om at du har rett. Du argumenterer ikke godt nok, teksten er for kort i forhold til påstandene dine. Du påstår at metodene er metoder landets ledere bruker for folk som bryter ut av rekken. Jeg nekter å tro på deg før dette kommer ut i bokform. Og da vil jeg gå igjennom med lupe, for dette er interessant, men teksten er foreløpig ikke nok for å overbevise meg. Ta det som en oppfordring heller enn en kritikk!

: Jeg studerer innenfor mediakritikk på universitet, jeg har kjennskap til kildekritikk. Jeg vil dog ikke si at jeg er utlært. Det jeg påpekte var at disse sidene svekker avsenders troverdighet. Det betyr ikke at jeg har gjort meg opp en mening om saken, det betyr ikke at jeg tror på TV2 eller andre nyhetsinstitusjoner. Det betyr at den jevne leser gjør det. Og trist som det er er det fortsatt et faktum. Og det faktumet gjør da at mottaker blir enda mer kritisk til teksten. Det var det jeg ville få frem som problematisk.

Det jeg er ekstremt forsiktig med er å tro fullt og helt på en side av saken. Personlig vil jeg ha en sak belyst for å si meg opp en mening. Da hadde det vært interessant om det ble linket til en artikkel/skriv som kommer fra en annen side enn den Berge selv er ansvarlig redaktør for. Da foretrekker jeg at en uavhengig part forklarer dette. Om formålet med lenkingen tidligere til rettsnorge.no var å overbevise meg kan jeg simpelthen ikke godta dette. Det var heller ikke noe jeg spurte om, jeg stilte spørsmål til troverdigheten til artikkelforfatter på generelt grunnlag.

:
Jeg er ingen kverulant i denne saken og ei heller en sabotør. Jeg er heller ikke en tidligere utestengt fra siden. Sølvannkommentaren stilte også samme spørsmålet som jeg implisitt stiller her. Er det akseptabelt at en forfatter med økonomisk interesse reklamerer for produktet sitt i media? Og om det er akseptabelt i denne saken, hvordan hadde dere som driver denne siden reagert om samme type sak hadde kommet frem i eksempelvis VG. Hadde Kjell-Inge Røkke gått ut og sagt at svineinfluensavaksinen ikke fungerte, men derimot fungerte mine krillpastiller 100%, også mot HIV og kreft, og i tillegg fått støtte av VG til å komme med påstandene sine, hadde dere reagert på det?

En slik side som dette skal være en side for synsing, det skal være en rekke teorier som ikke kommer frem i mer etablerte medieinstitusjonene. Men spill taktisk, ikke la kritikerne ta dere på det jeg viser til.

At jeg stoler på TV2 er en påstand fra deg Smurfen. Personlig ser jeg ingen grunn til å stole mer på dere enn TV2, men jeg er ikke ukritisk til det jeg leser heller.

: Vi er helt enige. Det du prater om er akkurat slikt som interesserer meg, og skulle gjerne sett en tekst om en slik problematikk. Verden i dag lider av en oppmerksomhetsøkonomi som fører til store problemer for alle andre enn de store organene. Hvorfor har jeg ikke sett en kritisk artikkel til Robert Murdoch på denne siden f.eks?

c0k3
c0k3
Abonnent
Svar til  c0k3
14 år siden

Med forbehold om skrivefeil.

J.Johansen
Forfatter
Svar til  c0k3
14 år siden

At en eneste som ‘taler Roma midt imot’ blir påstått dukket for ulydighet, kan jeg være enig i kan være verdt å se nærmere på, men tre -3- ?

http://www.nyhetsspeilet.no/2009/02/norske-advokater-i-hardt-vaer/

Pluss:
http://www.dissident-net.info/tag/norway/
Ca. Femti -50- tragiske norske historier der…….
Hvor mange sannsynlighetsberegninger må en gjøre, før en tar dem til etteretning?

Vi snur spørsmålstillingen: Hvorfor skjer dette aldri dem som er lydig, og ikke går utover ‘profetenes’ oppstakede gjerder for forståelse av vårt samfunn?

T
T
Forfatter
Svar til  c0k3
14 år siden

Rupert Murdoch har irske aner under navnet Green, aristokratisk så det holder, han er kontroversiell nok han, Knight of Malta og greier, men om han fortjener en artikkel er en annen sak. Når det kommer til Røkke og Krill så synes jeg det er rart at du bruker det eksempelet; han fikk jo gratis reklame i alle nyheter da han presenterte produktet med Jens Stoltenberg ved sin side. Get real man.

Hvis du skal debunke artikler så bør du først og fremst kunne stå for det med ekte navn, ingen forfattere her som er voldelige så du har ingenting og frykte. Du sier dette ikke er en overbevisende tekst, og mener det skal komme i bokform før du kan tro det? Unnskyld at jeg spør men landet du på planeten her nå nylig? Sett ting i sammenheng kompis.

Bra artikkel Herman`

c0k3
c0k3
Abonnent
Svar til  T
14 år siden

Murdoch er selvfølgelig interessant med tanke på oppmerksomhetsøkonomien i dagens samfunn. Les litt om oppmerksomhetsøkonomi så skjønner du dette. Problemet i denne sammenhengen er at Murdoch frarøver media sin rolle som den fjerde statsmakt, i hvert fall med den klare politiske linjen han har. I dagens samfunn vil de med mest oppmerksomhet kunne velge hvor de vil lede oppmerksomheten. En person som Murdoch, som står bak så mange medium, vil ganske enkelt kunne velge hvordan han vil få frem sakene sine. Og poenget her er ikke hvorvidt Murdoch er korrupt eller Illuminati eller hva han her, men at han, på grunnlag av sitt nettverk og ulike media, har en enorm makt som enkeltmennesker ikke burde besitte.

Røkke gikk ikke ut og sa at den drepte HIV-viruset. Poenget er at man i Norge vil finne haken ved alt. Når sølvvann blir presentert som det ultimate middel uten noen haker så blir man automatisk kritisk. Det var heller ikke problemet, problemet er bare at dere gir ikke dere selv noen mer grunn til å bli trodd på enn myndighetene, men dere later til å ikke fatte dette selv. For en vanlig bruker er det vanskelig å tro på det som står her. Da er det faktisk ikke overbevisende nok!

Det som er flott med internett er nettanonymitet. Jeg trenger ikke stå frem med ekte navn. Kommentarer som “Hanze” sin under gjør at jeg heller ikke har noen grunn til å stå frem med mitt virkelig navn:

“- vi er i krig… er vi ikke…
og hva er det da man gjør med sabotører… ”

For alt dere vet er det også andre, mer alvorlige grunner til dette, Poenget er uansett at meningen er den samme, uavhengig om jeg skriver med mitt opprinnelige navn eller med et pseudonym.

Og ja, jeg mener at noe slikt burde komme i bokform for å få maksimal gjennomslagkraft. Uavhengig om du liker det eller ikke har ulike representasjonsformer ulike føringer for hvordan det fortalte blir forstått og opplevd. Derfor vil mennesker ha større tiltro til en bok eller Dagsrevyen, enn de har til en konspirasjonsside. Om man ikke greier å få det skrevet i bokform må man kunne gå ut ifra at bevistilførselen ikke var stor nok til å kunne annse dette som annet enn synsing.

hanze
hanze
Abonnent
Svar til  c0k3
14 år siden

“- vi er i krig… er vi ikke…
og hva er det da man gjør med sabotører… ”

Kjære venn, om jeg så må si…
kan ikke i min villeste fantasi tro at du tok dette utsangnet
bokstavelig. Det håper jeg ingen andre heller gjorde.
Jeg er en fredens mann – så desidert.
Ta det for hva det er…tullprat. :)

T
T
Forfatter
Svar til  c0k3
14 år siden

Hvis du setter denne artikkelen i sammenheng med andre artikler eller bøker eller bare samfunnet som det er i dag, så vil du finne at dette er mer enn synsing. Hva Murdoch angår så er han bare navnet som offentlig er en mediamogul, bakmenna lar oss ikke se dem så lett., husk at Rothschilds kjøpte Reuters og deretter AP, så det er ikke bare Murdoch vi burde fokusere på.

Når det er sagt så hadde en artikkel om de som eier media verden rundt vært veldig interessant, med forbehold at man ikke går i fella og tror Murdoch er hovedpersonen her. Da må vi heller se på vatikanet, zionisme, jesuitter, knights of malta osv; dette er toppen på pyramiden, og hvem styrer toppen på pyramiden og skjuler seg bak disse? Hvem vet, men det er flere alternative teorier, jeg velger hittil å refere til disse som den usynlige/ skjulte hånd.

Illuminati/ bilderberg osv. er grupper der disse møtes og planlegger sin nye verdensorden, dette er heller ikke synsing men en konklusjon basert på en mengde bevis.

Vi er i krig, men vi kriger ikke med våpen, kunnskap er det vi angriper med. For de som velger og være ignorante eller rett og slett Quislinger, så får de leve med seg selv og sin karma, den slipper de ikke unna. Husk at tiden er ikke lineær men går rundt i en stor sirkel, og hvis du ikke lærer historien å kjenne så er du dømt til og gjenta den (ifølge deg, også helt sikkert synsing).

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
14 år siden

Legg merke til navnet “cok3”. Jeg husker “skeptiker123”, som ble avkledd på forumet for noen uker siden etter å ha utgitt seg for å være lege. Jeg tror at “skeptiker123” ble beskyldt for å være PST-provokatør (mao. lønnet av deg og meg mens han benytter sin arbeidstid til å undergrave vårt eget samfunn, hvor hans familie og hans egne barn hvis han har noen, vel fortsatt planlegger å leve…). Hvem er egentlig dummest i Vestfold, for ikke å si i PST (PSTapo) ?

Legg merke til hvilken artikkel cok3 dukket opp under: Den som beskriver og avkler toppen av det uhyrlig store isfjellet som som handler maktmisbruk begått av norske myndigheter mot norske borgere hvis eneste handlinger har vært å stå opp for de (gode) verdiene som det norske samfunnet er avhengig av for å fungere.

Dette fikk meg til å tenke på en del av Tabu-oversikten her på Speilet, den som beskriver overgrep i regi av PST og psykiatrien.

Et lite hint til slutt, for liksom å henge bjella på katten. PST-agenter har som “modus operandi” i sin arbeidsinstruks at når de benytter alias/nick så skal dette ha et tall til slutt…

c0k3
c0k3
Abonnent
Svar til  Den Lille Snille Ulven
14 år siden

Haha, er du helt ute å kjøre? Anklage meg for å jobbe i PST som provokatør? Som du ser ut i fra en del andre her ser det ut som folk tar poenget mitt, det er relevant og interessant. Hadde jeg vært en provokatør hadde jeg prøvd å sverte dere, nå opplever jeg at dere bruker “straffen for ulydighet” som en manual for hvordan å håndskes med kritikere. Flaut, er det ikke?

Lars-Roger Moe
Skribent
14 år siden

Serdeles bra artikkel som viser hensikten med det offentlige forvaltningsapparatet og hvordan det faktisk funker. Det hjelper ikke med all verdens gode intensjoner fra de fleste menneskene som jobber der, og det skal ikke så mange råtne epler til for å vri om tommeskruen rundt et hvert menneske som skulle våge å påpstå at jorda er globe.

c0k3
c0k3
Abonnent
14 år siden

http://pub.tv2.no/nettavisen/innenriks/article1036378.ece
http://www.dn.no/forsiden/naringsliv/article1574130.ece

Med fare for å virke svertende måå jeg fortsatt spørre; Er du samme Herman Berge som beskrevet i lenkene over? Det ødelegger i så fall din troverdighet, og det er ikke et spørsmål om sverting, men om retorikk.

Ursus
Ursus
Abonnent
Svar til  c0k3
14 år siden

c0k3: Du kan evt. jo lese dette, så får du en annen versjon av det du antyder:

http://www.rettsnorge.no/artikler/2009/Februar/250209_Amelia_Riis_troverdighet.htm

Husk at det er noe som heter “karakterdrap”, så får du gjøre deg opp en mening selv. Tips; les også litt rundt den såkalte “Riis-saken”, her er mye som ikke er kommet frem i media.

c0k3
c0k3
Abonnent
Svar til  Ursus
14 år siden

Rettsnorge.no har Herman Berge som ansvarlig redaktør og er i så ikke troverdig som en kilde, dog er det interessant å få den andre versjonen.

Og Ursus, jeg antyder ingenting. Jeg kommer ikke med en påstand, det jeg sier er at Herman Berge har ikke troverdighet i en slik sak. Det er helt korrekt, den troverdigheten ble ødelagt av denne saken jeg lenket til, UAVHENGIG av hvem som var skyld i noe. Og det henger sammen med retorikk, ikke sverting.

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  c0k3
14 år siden

Heisann hoppsann. Jeg forsvarer ikke Herman Berge her, da jeg ikke vet nok om denne saken og har ikke satt meg inn i det, men jeg mener ikke at en persons troverdighet skal elimineres bare fordi han ble hengt ut i media. Det er utrolig mye korrupsjon og konspirasjoner som skjer på alle nivåer i samfunnet hver eneste dag, for en person som ønsker karakterdrap på en brysom jurist, lege, eller potetbonde, er det lett å lage historier og gå til media, eller kjøpe media til å skrive dritt om en annen.

Man skal ikke få sin troverdighet skadet UAVHENGIG av hvem sin skyld det var, desverre tror jeg de fleste tenker som du gjør her, og det er jo sånn vi har blitt opplært til å tenke, media har blitt den absolutte sannhet, deres artikkler kan like gjerne kjøres rett inn på vareleveringen til det store leksikon.

Pressen er statens løpegutter.

Uansett så vil jeg se nærmere på Herman Berge, lese hans versjon og gjøre opp en mening, men hvis du har lest Berges tidligere artikler, så har han meninger og tanker som fort gjør han til en fiende av staten…

c0k3
c0k3
Abonnent
Svar til  Herman Berge
14 år siden

Faktiske opplysninger er ikke faktiske før de er bevist. Og det du driver her er mye synsing, og lite bevis. For at det i det hele tatt skal fungere må forfatteren ha en enorm troverdighet, og selv da må enhver kritisk person stille seg spørsmål om utsagnet er troverdig.

Jeg stiller ikke spørsmål ved skyld, det er jeg ukritisk til. Jeg stiller spørsmål om det var smart av deg å publisere dette i eget navn.

Jeg gjorde nemlig det jeg alltid gjør, jeg googler. Og jeg har en “open mind”, men resultatet på google bidro dessverre ikke til at jeg skulle ha større tiltro til synsingen.

Deretter stiller jeg spørsmål direkte til forfatter for å få et svar. Beklager om det støttet deg, men slik er det nok for mange lesere av denne artikkelen. Jeg vil be deg tenke på dette som et eksempe. Hadde det vært en annen person ville du kanskje vært like kritisk.

ubu
ubu
Abonnent
Svar til  c0k3
14 år siden

Hei C0k3. Det ser for meg ut som du har gjort noe jeg forsøker å gjøre ganske ofte, og det er å granske påstander og sak, og deretter gjøre seg opp en mening. For meg er denne praksisen fremdeles en hobby, men jeg har likefullt gjort meg opp noen meninger om hvordan man skiller sant fra usant, eller mer troverdig fra mindre troverdig.

-Dette tror jeg også du gjør på din måte, selvom jeg er enig i Berge under at det kommer svært dårlig frem hvordan du faktisk gjør dette.

Det virker på meg som du vurderer spørsmål utifra avsenders troverdighet alene.
Dette virker på meg som en dårlig vei mot sann/troverdig kunnskap, da om man gjør sannhet til et spørsmål om autoritet, så går man vitenskaplig (les:kunnskapen om viten) sett tilbake til et før-Baconsk tid.

Bacon var en filosof som levde på 1600 tallet (?) og revulosjonerte vitenskapsidealet fra å være en type: sannhet er noe man får når man konsulterer riktig autoritet, til å bli: sannhet er noe man får når man benytter riktig metode.
I teorien betyr det at idag så kan ethvert menneske bedrive vitenskap, sålenge han har et forhold til metodespørsmål.

Dette gjelder også innenfor jussen eller journalismen som det her er spørsmål om.

mye tekst for å forklare lite, det jeg vil frem til, er at du trenger noen flere kriterier for å vurdere hvem man skal tro på, enn hvem som har best renomee (som det fremstår av innleggene dine at du mener avgjør troverdighetsspørsmålet)
Og her mener jeg artiklen til Herman Berge går langt i å dokumentere påstandee sine.
Det forekommer faktisk kopier av dokumenter, referanser til lovparagrafer, og slikt man bruker som dokumentasjon i vitenskaplige grener, såvel som jussen.
Artiklene du referer over til tv2 og DN innehar ikke en eneste dokumentreferanse, hengir seg til synsing; eks: “Men byfogden i Oslo har sett avtalene og mener Amelias nå avdøde ektemann Einar sannsynligvis ble påvirket og manipulert av Berge til å betale ut millioner”, og referer kun utalelser fra innvolverte parter, hvorpå det gies fordelmessig plass og omtale til den ene.

Det eneste kriterie som gjør at en vil foretrekke tv2 og DNs syn på saken ville vært det til autoritet, da både tv2 og DN er generelt aksepterte troverdige kilder til sann kunnskap (av en eller annen uforståelig grunn)

Men om en forholder seg skeptisk på en Sokratisk måte, stiller man seg spørsmål, om belegg og slikt, og ser forbi autoritetsgrad, for å finne en kjerne.

I min bok fremstår derfor Herman Berges artikkel som mer troverdig enn tv2/DN/finansavisen.

http://www.rettsnorge.no/artikler/2009/Februar/250209_Amelia_Riis_troverdighet.htm

er du ikke enig i at Berge beviser sine påstander i artikel sin, mens tv2 og finansavisen ikke beviser noenting i artiklene sine?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  c0k3
14 år siden

Du cok3 minner mistenkligt på en annen kverrualnt (sabotør) som ble utesteng for kort tid siden.
Sølvvann komentaren din bekrefta det.
Herman Berge har gjort en kjempejobb med og få dem svarte hemlighetene til rederene og Ap frem i lyset og at det straffer seg er noe alle vet.
Du stoler på TV2 som er 50% eid av A-pressen igjennom LO og Ap så forteller det en del om deg.
Selv Professor dr. juris Carl August Fleischer roser Herman Berges mm.
Istedenfor og google og sluke motstanderenes “fakta” så er det bedre du tar og setter deg inn i historien fra start og da ser du også at Herman blir rosa opp i skyene for insatsen sin for Amalie.

http://universitas.no/studietid/515/studenten-som-avdekket-justismord/

Takk for kjempe bra artikkel Herman :)

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  c0k3
14 år siden

smurfen: Det er umulig å vinne i diskusjon med en uvitende… :D

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  c0k3
14 år siden

Smurfen og Arifkarim;

Det er litt ironisk å lese at dere åpenbart ikke synes å ha fått med dere poenget i Berges artikkel, som jeg forøvrig synes er meget bra (selv om jeg på langt nær er enig i alt som sies her). Berges 2 artikler her på speilet er etter min mening blant speilets beste (uavhengig av min kritikk av Berge i dette og et annet innlegg i denne tråden).

Poenget mitt her er at dere bør holde dere for gode til å bruke metoder overfor c0k3 som artikkelforfatteren lister opp ovenfor. Det blir rett og slett for dumt. Det tror jeg dere skjønner selv også dersom dere stopper opp og leser det dere skriver her, og sammenholder det med feks pkt 5,6,8 og 9 i Berges artikkel…

Ellers er problemstillingene c0k3 både relevante og tankevekkende, slik jeg ser det.

Ekstra betenkelig er det at artikkelforfatter selv faller for fristelsen til å benytte straffemetodene han selv har lekset opp i artikkelen sin for å kneble/målbinde c0k3, og som c0k3 helt korrekt selv påpeker.

Det er med andre ord på ingen måte bare “the establishment” som vet å benytte seg av de metoder Berge lister opp i sin artikkel. Det lever i beste velgående her på Speilet også, noe denne debatten viser med tydelighet (og jeg legger til at jeg helt sikkert ikke er noen helgen i forhold til disse punktene selv, tvert i mot.)

Og det var en tankevekker…

smurfen
Redaksjonen
Svar til  c0k3
14 år siden

Vel Vandalf da får jeg prøve meg på punkt 5 i artiklen med lett blanding av litt hersketknikk.
Har du ikke starta med helgefeiringen litt vel tidligt denne gangen ?
Hvordan du får meg og Arifkarim til og falle innunder punkt 5,6,8 og 9 er for meg uforståligt så jeg håper du kan utdype det litt.
koc3 sine komentarer er en tro kopi av en annens komentarer her som ble utesteng så hvorfor skal jeg hemligholde det ??
Skepsis.no sier selv at dem bruker speilet til og teste ut ferdighetene til “lærlingene” sine.
Den syklige trakaseringen som Herman har blitt utsatt for faller seg bare inn i rekken av akkurat det samme som alle andre som den innerste makt eliten på Løvebakken har sett på som en trussel har fått oppleve.
En svært modig mann som Herman vist han kom til og få et helvette med livet som insats når han informerte om Hambro, Nigeria, Nortraship, Amalie osv men gjorde det alikevel ;)
Synd det ikke er fler av hans kaliber.
Hadde du giddet og lest linken jeg la ut så hadde du og sett fakta Vandalf.

Enig med deg i at dem 2 artiklene hans er noe av det beste på speilet :)

Monica Waade
Forfatter
14 år siden

Godt spørsmål smurfen, er psykopater en egen rase?

Jeg mener frykt og grådighet er en farlig kombinasjon da begge deler tilhører ondskapen, de som lytter til egoets begjær er redd for å ikke bli sett opp til (maktsyke) og de er redd for å måtte dele godene (pengene) med andre. De har gjennom sin egen frykt skrudd av all kontakt med sjela hvor samvittigheten deres ligger godt begravd, derfor er de helt uten skrupler i sine handlinger.

Vi lever i en farlig verden hvor de som styrer den er disse svake taperne av noen mennesker med sterke agendaer. Vårt eneste håp er at folket våkner og ikke lar seg forblinde av det ytre, man kan kun klare seg ved å være trygg i seg selv, det er svært viktig at frykten deres blir balansert med vår trygghet. De er dessverre desperate for å projisere sin frykt over til andre nå, for de føler at de begynner å miste kontrollen… noe de altså er dødsredd for!

ArneLo
Abonnent
Svar til  Monica Waade
14 år siden

Her er du inne på noe.

Psykopaten er ikke en rase, den finnes i alle folkeslag i større eller mindre grad. Ca. 4-5% i følge Robert O´Hare er psykopater, det er faktisk rundt en av tjue.

Genuint psykopati er genetisk, mens det finnes mange mentale forstyrrelser som ligner, f.eks. narsissisme, og de er like skadelig for den mentale helsen til et vanlig menneske. Tankegangen er smittsom. Et av de mest karakteristiske trekkene er at de overhode ikke har samvittighet, de ser på medfølelse andre har som et merkelig fenomen de ikke kan fatte. De er rett og slett ikke humane… Og da kan de vel heller ikke regnes som menneskelige?

Her er et par bra steder å begynne for å forstå problematikken og effekten av psykopati på menneskeheten.
THE PSYCHOPATH – The Mask of Sanity og Political Ponerology(Politisk djevelskap)

“Imagine – if you can – not having a conscience, none at all, no feelings of guilt or remorse no matter what you do, no limiting sense of concern for the well-being of strangers, friends, or even family members. Imagine no struggles with shame, not a single one in your whole life, no matter what kind of selfish, lazy, harmful, or immoral action you had taken. “
Martha Stout, Ph.D., The Sociopath Next Door]

Ellers så finnes det en menge litteratur på emnet:

Narsissisme
Myth of Sanity – Martha Stout
The Narcissistic Family – Stephanie Donaldson-Pressman and Robert M. Pressman
Trapped in the Mirror – Elan Golomb
Unholy Hungers – Barbara E. Hort
In Sheep’s Clothing – George K. Simon

Psykopati
The Sociopath Next Door – Martha Stout
Women Who Love Psychopaths – Sandra Brown
Snakes in Suits – Robert Hare and Paul Babiak
Without Conscience – Robert Hare
The Mask of Sanity – Hervey Cleckley
Political Ponerology – Andrzej Lobaczewski

smurfen
Redaksjonen
Svar til  ArneLo
14 år siden

Flott Arnelo :)
Du har helt rett, man kan ikke kalle psykopater mennesker siden dem helt mangler dem mennesklige egenskapene
Empati og omsorg er totalt ukjente begrep for dem og dem har en veldig trang til og kontrolere andre og søke makt.
Wikipedia har forklart det på en glimrende måte
Siden dem har en sånn trang til og søke makt og kontrolere, er svært gode på og manipulere og imponere så er det desverre mye mer en 1 av 20 som sitter i makteliten :(
Det dem ofte blir avslørt på er at dem som unge ofte plager og terroriserer dyr og når dem blir større så er det medmennesker det går utover

http://no.wikipedia.org/wiki/Psykopat

ArneLo
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

Ja, det er nok mer en en av tjue som er ponerolisert, som Lobaczewski kaller det, særlig i vesten i dag. Under Hitler-tyskland så var det også veldig mange og vi kan nevne i fleng slike sivilisasjoner. Men de fleste er ikke genuine, genetisk betinga psykopater. Psykopaten er midten av navet i et slikt (p)sykt samfunn. Deretter kommer de som er skadet av disse. Og så de som finner det opportunt å følge på. Uansett hvor gærn ideologien måtte være.

Psychopaths’ brains are differently wired
Although the findings are preliminary and do not show that brain anatomy causes psychopathy, they suggest a plausible biological explanation for the antisocial and amoral behaviour that characterises the condition.

Politicians share personality traits with serial killers: Study
superficial charm, an exaggerated sense of self-worth, glibness, lying, lack of remorse and manipulation of others.

‘Corporate psychopaths’ at large
“Psychopaths are social predators and like all predators they are looking for feeding grounds,” he said. “Wherever you get power, prestige and money you will find them.”

The Trick of the Psychopath’s Trade: Make Us Believe that Evil Comes from Others
Łobaczewski has studied these people not from a political point of view, but from a psychological point of view. He has managed to understand how it happens that mad people, ideologues, and repressive powers, in spite of their inhumanity, can obtain the support of large populations.

Truth to Power: Psychopaths Rule Our World
“We decide something, put it out there, then wait for some time to see if something happens. If there is no big shouting and no rebellions, because most do not understand at all what was decided, then we continue – step by step – until there is no more resistance.”
Jean-Claude Juncker, EU Council President in 2005, quoted in Der Spiegel 52/1999

The Role of Ideology in the Development of Evil Regimes (Pathocracies)
They can imitate feelings, but the only real feelings they seem to have… is a sort of “predatorial hunger” for what they want. All else – all activity – is subsumed to this drive. In short, the psychopath is a predator. If we think about the interactions of predators with their prey in the animal kingdom, we can come to some idea of what is behind the “mask of sanity” of the psychopath. This leads us to an important question: what does the psychopath really get from their victims? It’s easy to see what they are after when they lie and manipulate for money or material goods or power. But in many instances… we can only say that it seems to be that the psychopath enjoys making others suffer.

Official Culture in America:
A Natural State of Psychopathy?

It is terrifying enough when
one realizes that the Bush Reich and other elite groups around the globe are wreaking havoc on the planet without regard for life in any form, apart from their own, but when we also have to face the fact that there are so many people out there, that – even when faced with the certain facts of this global tinder- box – either cannot see it or WILL not see it, well, that makes this situation just a little bit more terrifying.

How Psychopaths View Their World

Psykopati tror jeg er kjernen til menneskehetens problemer. Det burde finnes lover mot at en psykopat kan ha en stilling i samfunnet som innebærer makt over og/eller ansvar for andre, slik som det finnes lover mot at epileptikere får kjøre bil.

arctica86
arctica86
Abonnent
Svar til  Monica Waade
14 år siden

Det du sier om å være avkobla fra sin egen sjel er jeg enig i. Leser “En ny jord” av Eckhart Tolle om dagen, og der har jeg fått mine svar om hvorfor mennesket gjør som det gjør. Anbefales.

ArneLo
Abonnent
Svar til  arctica86
14 år siden

I Cleckley’s spekulasjoner (The Inner Landscape of the Psychopath) om hva som virkelig er galt med disse folka kommer han veldig nærme i å foreslå at de er mennesklige i de fleste henseende – men de mangler en sjel.

ArneLo
Abonnent
Svar til  Monica Waade
14 år siden

Og ja, de er antageligvis livredde for at resten av menneskeheten skal finne det ut. I massemedia/hollywood er vi vant med å se psykopaten som blodtørstig gærning AKA Hannibal Lechter, men dette er bare en marginal psykopat. Mange av dem sitter i fengsel (O´Hare) mens de smarte finner du stort sett klatrende i et eller annet hieraki, politikk, forretningsliv eller det millitære.

““They are absolutely the world’s best manipulators, liars, and fabricators of truth. They do so convincingly because they believe their own lies. After all their life is nothing but a lie, a sham, how can we possibly assume they know anything different.”
THE PSYCHOPATH – The Mask of Sanity

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

Ja. et godt poeng. Vi styres, i en veldig høy grad, av frykt. Frykten for straff – frykten for hva andre skal tenke og si om oss – frykten for å ha det ukomfortabelt. Men dette er noe vi må være villig til å ofre. Det er én ting vi ikke må tillate oss å ofre; vår egen samvittighet.

smurfen
Redaksjonen
14 år siden

Her er 2 linker som bekrefter artiklen.
Første er et godt eksempel på og prøve og håne og latterliggjøre Dreyer for og ikke følge flokken (legemiddelindustrien)
Imponerende hvor mye resurser det blir lagt ned for latterliggjøre vaksinemotstandere og dem som har nytte av sølvvann.

http://www.termometeraksjon.com/

Denne er vel mer skremmende, at det finst 5% av denne typen pesoner i verden og dem fleste har lederstillinger så betyr det bare at vi kan forvente oss det meste og aldri bli nok skeptisk til det vi får servert gjennom øre og munn.
( En hund som blir kasta over en bro på morro )
Jeg blir kvalm

http://www.liveleak.com/item?a=view&token=f04_1258418085

En nær venn av meg fikk litt problemer og fikk utskrevet en sove medisin som heter Mogadon for og få sove, etter ca 2 mnd var han grisehekta og begynte og spise dem på dagen og skjønte da at her var det bare og kutte tvert.
Han gikk da i nesten 14 dager uten noe søvn før han ble anbefalt en medisin som den alernative medisinen kaller “Green Tobaco” og han sovna som en engel med en gang og våkna opp neste dag uten verken hangover eller noen av dem andre livsfalige bivirkningene det var på sovetablettene.
Nå har jeg anbefalt han sølvvann og det er han stor fornøyd med :D

Mona
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

Smurf, den videoen med hunden som blir kastet utfor..et nedslående eksempel på en åpenbar psykopat, -et sykt menneske som har indre smerte som må projiseres over på et uskyldig offer, for på den måten å bli kvitt sin egen smerte…de nyter å se en annen lide. Denne psykopaten ser offerets lidelse som underholdning for seg og sine allierte. Kanksje han prøver å vinne tilhengere på denne måten? Går det an å være mer ond..?
Jeg folder mine hender og ber, “La ditt rike komme….”

Monica Waade
Forfatter
Svar til  smurfen
14 år siden

Jeg ble ikke bare kvalm smurfen, jeg ble skikkelig forbannet over den idioten på broa og de rundt ham! Den hunden ble dessverre knust, sakte film viste at skuldrene ble revet over og de indre skadene kunne den heller ikke overleve etter en slik smell. Mennesker beviser gang på gang at de tjener ondskapen, men jeg er glad jeg ikke er noen av dem den dagen oppgjørets time kommer. Er stygt redd for at det ikke finnes et helvete hvor de kan brenne for alltid, men garantert vil de få sin straff, både gjerningsmann og de som ikke stoppet ham! Hunden løper nok lykkelig omkring nå, på et sted nå hvor ingen slike mennesker får adgang, aldri om de gjør!

Og til dere som applauderer en slik handling, tankene er like ille som selve ugjerningen!!!

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Monica Waade
14 år siden

Hunden levde omtrent ei uke etter mishandlingen;
– On the night between 21st and 22nd of November Pipiras died.

Det kan se ut som ondskapen går i arv i visse familier og kretser;
-The person with a dog in his hands is a 22-years old Svajūnas Beniukas of a small Seredžius town (district of Jurbarkas). The dislike of animals he appears to have is linked to infamous history of animal abuse in his family: just a two years ago his grandfather killed a cat by throwing it over to an aggressive dog.

http://www.animalrights.lt/news-nov-2009-the-dog-abuse-case

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Monica Waade
14 år siden

Psykopati går i arv enda det er et fysisk avik med en psykisk diagnose.
Er psykopater en egen rase?
Stakkars hund som ikke bare ble kasta over en bro på morro men måtte lide i en uke med store lidelser etterpå.
Jeg skrev jeg ble kvalm Monica for hadde jeg beskrevet resten av følelsene mine så ville kommentaren min blitt sletta grunnet svært ufint spåkbruk.
Det er akkurat den typen mennesker som sitter og lager vaksiner, medisiner, tilsetninsstoffer i mat og mye mer mens dem ler hele veien til banken over bivirkningene vi forbrukere får av DR Frankestein eksprimentene deres.
Jeg håper og tror at den stakkar hunden har det flott der den er nå og dem skyldige kommer til og brenne i helvette ganske så snart.

Mona
Abonnent
14 år siden

En rå og direkte artikkel, skrevet av en modig person, hvor all ondskapen legges pent og systematisert frem på et fat, til alles påsyn.
Slike informative opplysende artikler om ondskap trenger vi fler av.
Eneste måten å bekjempe denne type ondskap er å avsløre, brette ut, beskrive, tegne og forklare. Folk må opplyses for å forstå og kunne verge seg.
I denne artikkelen beskrives psykopatkulturen og dens skjulte onde metoder.
Jeg får med en gang assosiasjoner til heksejakten, jødeforfølgelsen og korsfestelsen av Jesus. Også kalt “Syndebukkfenomenet”. Den som tar opp ett problem, blir gjort til selve problemet. Deretter må vedkommende jages vekk, utfryses og utstøtes av en voksende allianse bak dets rygg. Og slik kvitter mobberne seg av med problemene(som de har plassert på syndebukken), i stedenfor å løse dem.
Ganske primitivt, og i mange tilfeller utspekulert og ondskapsfullt og med egoistiske motiver til grunn. Syndebukken, mobbeofferet, kan få sitt liv fullstendig ruinert og ødelagt, og i værste fall ta sitt liv.
Arbeidstilsynest nettside om mobbing på arbeidsplassen (www.jobbingutenmobbing.no) beskriver mobbeprosessen og syndebukkfenomenet.
■Uenighet om saker
■Personkonflikt
■Aggresjon
■Mobbing
■Utstøting
Mobbing foregår i alle sjikt i samfunnet, og fra øverste hold slik beskrevet i artikkelen her. Og det er de samme metodene som brukes over hele linja; løgner, sannhetsforvridninger, tomme falske påstander uten innhold, manipulasjon, ekspropriering av skyld, uthengelses teknikk, latterliggjøring, hån, baksnakk, alliansedannelse, kynisme, mangel på empati og forstand og medfølelse osv osv. Og det forundrer meg at det forventes at de minste, barna, ikke skal mobbe på skolen, når samfunnet ellers er gjennomsyrnet av denne mobbe- hersker – fordømmelseskulturen.–når til og med lærere kan prestere å benytte seg av mobbemetoder og hersketeknikk overfor elevene.
Mobbing foregår også innad i familier, -noe det er lite forkus på ennå, eller delvis beskrevet som psykisk vold. Og det er ikke de i følge denne artikkelen “mentalt forstyrrede” som blir syke og trenger legehjelp, men tvert i mot ofrene deres.

« Forrige artikkel

Den humpete veien til København del 2

Neste artikkel »

Uniform for Konge eller Fedreland?

71
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x