Du leser nå
Prestene kontra Bibelen

20 minutter lesetid

Trondheim 20111002. Kong Harald var tilstede søndag i Nidarosdomen under innsettelsen av Biskop Helga Haugland Byfuglien som preses. Byfuglien ble første kvinnelig leder for bispekollegiet i Den norske kirke. Norges biskoper og den nye preses foran Vestfronten.(f.v) Halvor Nortug, Erling Pettersen,Tor Singsaas, Per Oskar Kjølaas, Ole Christian Kvarme, preses Helga Haugland Byfuglien, Solveig Fiske, Laila Riksaasen Dahl, Ingeborg Midtømme, Tor B. Jørgensen, OLav Kjevesland, og fung.biskop Knut Erling Johansen. Foto: Ned Alley / Scanpix


Prestene kontra Bibelen

Presteskapet skal forholde seg til én lære; den som står i Bibelen. Verken mer eller mindre. Og hvis de ikke gjør det, blir det som om matematikerne skulle mene at 2+2 blir 5, med begrunnelse om at samfunnet har endret seg.

Med unntak av profetiene, er Bibelen egentlig ganske rett frem, med historiefortellinger og med regler for blant annet kosthold, tvister, arv, økonomi og jordbruk. Det viktigste er dog Befalingene (Budene), som viser om vi adlyder Gud eller ikke. Og kirken skal adlyde Gud, hvis ikke kan den ikke kalles en kristen kirke. Det kommende er således ikke en debatt om Bibelens sannhetsgehalt, men om kirken/prestene følger den lære de er ment å følge og preke. Problemet starter allerede med ordet «prest», da Matteus 23:8 sier Men I skal ikke la eder kalle rabbi; for en er eders mester, men I er alle brødre. Rabbi, prest, imam går ut på det samme, så de alle gir seg titler de ikke skal, for mesteren er Jesus Kristus, ingen andre. I følge Bibelen.

De norske Bibelsitatene er hentet fra bibel.no sin 1930-utgave, fordi jo nyere utgavene er jo flere feil og unøyaktigheter kommer. Og jeg må innrømme at jeg er legmann, ingen «mester».

Prestene mener Gamle Testamentet og De 10 Bud ikke lenger er gyldige

Dette er et meget sentralt element for hvorfor kirken har endret holdning. Et svært vanlig argument fra prestene er at Jesus opphevet lovene. Det er ikke riktig. Jesus selv etterlevde Guds Lover, samtlige av dem, for å vise oss veien: Jeg er Veien (til frelse), sa Jesus.

Jesus sa: Jeg er ikke kommet for å oppheve lovene, men å oppfylle profetiene (Matt. 5:17).

Han sa også at: Lovene skal bestå, og ikke den miste ting skal endres, inntil det hele er over (Matt. 5:18).

Med «…inntil det hele er over», mente Jesus inntil Dommedag, ikke sin egen bortgang. Dessuten vet vi at det som er hugget inn i stein er ment vare evig, og De ti Bud er hugget inn i stein, ergo må de fremdeles gjelde. I tillegg er Gud uforanderlig, så når Loven først er «vedtatt», vil den gjelde helt til slutten – «… inntil det hele er over».

Dessuten sa Jesus i Matt. 5:19: Derfor, den som bryter et eneste av disse minste bud og lærer menneskene således, han skal kalles den minste i himlenes rike; men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike.

Jesus er ikke bare tydelig når det gjelder å holde budene, men også konsekvensene av brudd på dem.

Men dette har altså prestene valgt å overse, og heller skape sine egne tolkninger for hva som er rett og galt. Mon tro hva Gud mener om det.

Befalingene her.

Prestene tier om reinkarnasjon

De fleste vil kanskje si at det ikke står noe direkte om reinkarnasjon i Bibelen. Det er egentlig korrekt, og grunnen er at presteskapet gjennom tidene har fjernet det som har med reinkarnasjon å gjøre. Dog er det likevel hint som de ikke har klart å skjule.

Joh 9:2-1 Og da han (Jesus) gikk videre, så han en mann som var født blind. Og hans disipler spurte ham: Rabbi! hvem er det som har syndet, han eller hans foreldre, siden han skulde fødes blind?

Her spør disiplene om grunnen til denne mannens blindhet fra fødselen av, hvilket må bety at de visste både om karma og Guds straff/belønning fra forrige liv. Hvis ikke virker spørsmålet deres totalt meningsløst.

Åpenbaringen 2:10-11 Frykt ikke for det du skal lide! Se, djevelen skal kaste nogen av eder i fengsel, forat I skal prøves, og I skal ha trengsel i ti dager. Vær tro inntil døden, så vil jeg gi dig livsens krone! Den som har øre, han høre hvad Ånden sier til menighetene: Den som seirer, skal slett ikke skades av den annen død!

Å være tro inntil døden, men ikke skades av «den andre død» er helt uforståelig hvis presteskapet ikke skiller kropp og sjel. Den første døden handler om kroppen, den andre døden handler om sjelen. Så kan hver unike kropp opp gjennom tidene ha hatt hver sin unike sjel? Ja, det er mulig, men virker usannsynlig. Hva ville vært meningen med sjel da?

Matt. 10:28 And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul: but rather fear Him which is able to destroy both soul and body in hell-fire.

Her sier Bibelen ganske klart at det er kropp og sjel, og kun Gud kan ødelegge både menneske og sjel. Ergo er det Han vi skal frykte.

Prestene sier selv ved døpefonten at barnet er født synder. Hvordan kan man være synder når kroppen nettopp er født? Fordi det er ikke den nye kroppen som har syndet, men sjelen, og som straff blir man gjenfødt her på jorden. Hvis sjelen ikke hadde syndet, så hadde den heller ikke blitt (re-)inkarnert i menneskekropp.

Det hele begynte her; Åpenbaringen 12:7-9 Og det blev en strid i himmelen: Mikael og hans engler tok til å stride mot dragen, og dragen stred, og dens engler. Men de maktet det ikke, heller ikke blev deres sted mere funnet i himmelen. Og den store drage blev kastet ned, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan, han som forfører hele jorderike; han blev kastet ned på jorden, og hans engler blev kastet ned med ham.

Hans engler er alle sjelene som er (re-)inkarnerte i menneskekroppene. Hvis så ikke er tilfelle, er alt om engler, sjeler, Gud og Bibelen helt fåfengt og tullete. Og eneste måte å unngå å bli reinkarnert, og da være «frelst», er å følge alle Guds Befalinger og Hans Vilje.

Mer om dette her.

Hva sier Gud til slikt?

Prestene truer med helvete hvis en ikke følger Guds Lover

Som vi leste i avsnittet over, så ble «han som kalles djevelen og Satan» kastet ned på jorden som straff for krigen han startet i himmelen. Helvete er ganske enkelt stedet (Jorden) der Satan regjerer, og han er denne verdens fyrste. Med andre ord så befinner vi (menneskene) oss allerede i helvete. Så prestenes uttalelse om helvete er både korrekt og feil – en halvsannhet eller halvløgn – i det miste svært upresis.

I begynnelsen av Lukas fjerde kapital kan vi lese om da Satan fristet Jesus i ørkenen. På tredje forsøk fikk Jesus tilbud om hele Jorden, hvis Jesus bøyde seg for Satan, noe Satan kunne gjøre fordi han hadde blitt overgitt planeten. Jesus svarte ikke med å si: det kan du ikke, det har du ikke myndighet til, eller du skal ikke love noe du ikke kan holde. Jesus visste nemlig at Satan hersker jorden (inntil Dommedag). Ergo: vi er allerede i helvete, fordi vi ikke følger Guds Ord. Så skulle prestene vært korrekte i ordbruken, skulle de sagt: Hvis du ikke følger Guds Lover vil du returnere til Jorden, som er helvete.

Prestene prater om nestekjærlighet, tilgivelse og toleranse

I Bibelen kan vi lese om nestekjærlighet: elsk din neste som jeg har elsket dere, sa Jesus. Kirken har vridd kjærlighet til det samme som aksept og toleranse, og dermed gjort disse ordene til synonymer. Men kjærlighet, aksept og toleranse er ikke det samme. For det ene handler om følelsene for noen, mens det andre handler om grensesetting og det tredje handler om å godta ting/handlinger man selv ikke liker. For uten grenser er det heller ingen kjærlighet, men likegyldighet. Er man snill når man godtar urett eller lar andres gale handlinger passere uten å reagere? Nei, da er man ettergivende og holder seg ikke til Skriften. Bibelen setter mange grenser for handlinger, og hvis man har kjærlighet til noen, skal overtredelse av disse grensene medføre en korreks eller (straffe-)reaksjon. Bibelen er svært tydelig på det. Og her kommer tilgivelsen inn. En synd kan tilgis, under forutsetningen at synderen ikke synder mer, slik som Jesus gjorde overfor den utro kona,

Joh. 8:11. Da sa Jesus: Heller ikke jeg fordømmer dig; gå bort, og synd ikke mere!

Så tilgivelse kan gis på betingelse av at det ikke syndes mer, altså at Guds Lover overholdes i fremtiden.

Det står ingenting i Bibelen om toleranse, så hvor prestene har fått dét i fra, må man spørre dem om.

 

Prestene tillater homofili

Her er Bibelen veldig klar.

3. Mosebok 18:22 Hos en mann skal du ikke ligge som en ligger hos en kvinne; det er en vederstyggelighet.

Så at prestene tillater homofile å gifte seg i kirken er direkte imot Guds Ord. Prestene hevder å representere Gud, men med aksept av homofili er de i opposisjon. Den som med overlegg lærer bort feil, vil selv bli utsatt for samme straff som om de selv utførte handlingen. Bibelen sier for øvrig ingenting om at det er forbudt å være homofil, men det er altså den seksuelle handlingen, som er ulovlig i henhold til Bibelen.

 

Prestene holder søndagen hellig

Det 8. Bud er at man skal holde Sabbaten – hviledagen – og den skal være hellig, for den er Guds merke. En hellig dag skal man ikke tukle med, ei heller forskyve. Sabbat-dagen er lørdag, det hersker det ingen tvil om. Her har prestene fulgt ordre fra Vatikanet, ikke Bibelen. I følge Vatikanet er søndagen som helligdag deres autoritetsmerke. Søndagen er soldagen, altså for de som dyrker planeten solen istedenfor Gud. Så når for eksempel KrF kjemper for søndagslukkede butikker, fronter de Vatikanets doktrine, ikke Guds. Butikkene skulle vært stengt fra solnedgang fredag til solnedgang lørdag, hvis vi hadde fulgt Bibelen.

 

Prestene utfører konfirmasjon

Ordet konfirmasjon kommer fra latin (confirmare) og betyr «bekreftelse», og ritualet hadde sin opprinnelse fra Vatikanet. Poenget til kirken er at en skal bekrefte sin tro etter man ble døpt som (spe-)barn. I Bibelen kan vi lese om mange som ble døpt, også Jesus. Men de alle ble døpt i voksen alder, også Jesus. Det var et bevisst valg man gjorde som voksen, i motsetning til dagens ordning, der foreldre tar med seg sitt barn til kirken. Meningen med konfirmasjonen er da at den som ble døpt som ung, skal bekrefte det valget foreldrene gjorde, og erkjenne seg til denne troen. Men det står ingenting i Bibelen om konfirmasjon, ikke en setning, ikke et ord. Derfor er både dagens dåp-ordning og konfirmasjon uten Bibelsk grunnlag, og må således være i opposisjon med Guds Ord.

St. Fransis-Xavier – en katolsk kirke – bryter her Befaling 2, som alle andre kirker.

Prestene bryter Befaling nummer 2

Det 2. Bud sier: Du skal ikke lage et bilde eller noen form for avbildning av noe som er I himmelen, eller på jorden, eller under havet og du skal ikke tilbe eller kjøpe slike ting. Du skal ikke tilbe dem eller tjene dem.

Den som går inn i en kirke, spesielt en katolsk, kan med egne øyne se at det finnes en rekke gjenstander, figurer, avbildninger, avstøpninger, malerier m.m. som bryter med denne Befalingen. Dette er selvfølgelig de katolske prestene klar over, og derfor slettet de Bud nummer 2 i sin Bibel. Men de måtte åpenbart opprettholde 10 Bud, og løsningen ble da å dele det 10. bud i to, og gjøre en forskyvning. Da er vi plutselig i Daniels profetier (7:25): og han skal tale ord mot den Høieste og undertrykke den Høiestes hellige; han skal tenke på å forandre hellige tider og lov, og de skal gis i hans hånd en tid og tider og en halv tid.

Som vi kan lese, tenker paven at han kan overstyre Guds Lover og kreere noen som passer Vatikanets doktriner og agenda. Ganske arrogant, for å si det mildt.

Cyril of Jerusalem, en katolsk kirke, som bryter Bud nummer 2, som den katolske kirke fjernet.

Prestene støtter demokratiet

Det står intet i Bibelen om demokrati. Derimot står det at man verken skal gå til venstre eller høyre, men den rette veien. Dessuten fordømte Jesus, i Bergprekenen, fariseerne, som kan sammenliknes med dagens politikere. Ergo: prestene skal verken fronte demokratiet eller støtte visse politikere eller politiske partier. Som vi husker så fordømte Jesus også de skriftlærde, som var datidens advokater, da disse følger de menneskeskapte lover, skapt av politikerne, ikke Gud. Les Jesus hele preken mot politikere og advokater i Matt. 5-7.

Prestene tjener mammon i kirken

Det er forståelig at menigheten ønsker mer penger. En av måtene det skjer på er at enkelte medlemmer strikker eller syr, hvor disse tingene selges sammen med vafler og kaffe i forbindelse med prekener. Men vi alle husker vel den eneste gangen Jesus ble voldsom? Det var da han kastet ut selgerne og pengevekslerne fra tempelet; Joh. 2:14-17. Guds Hus skal ikke være en handelsbod. Var ikke Jesus klar nok om dette? Eller mener prestene at Jesus ikke fulgte Guds Ord og Vilje? Eller mener de at det går an å tjene både mammon og Gud samtidig?

Prestene preker om likestilling

Det er ikke skrevet noe i Bibelen om at kjønnene skal behandles likt. Det Bibelen forteller er at Gud skapte mannen først, så bare det burde være tilstrekkelig. Men på grunn av Evas synd, ved å spise av eplet og gi det også til Adam, fikk hun straffen som underlegen mannen, i

1. Mosebok 3:16 Til kvinnen sa han: Jeg vil gjøre din møie stor i ditt svangerskap; med smerte skal du føde dine barn*, og til din mann skal din attrå stå, og han skal råde over dig.

Og senere bekreftet i 1. Kor 11:3 Men jeg vil at I skal vite at Kristus er enhver manns hoved, og mannen er kvinnens hoved, og Gud er Kristi hoved,

og i 1. Tim 2:11-15 En kvinne skal la sig lære i stillhet, med all lydighet; men jeg tillater ikke en kvinne å være lærer** eller å være mannens herre, hun skal være i stillhet. For Adam blev skapt først, derefter Eva, og Adam blev ikke dåret, men kvinnen blev dåret og falt i overtredelse; men hun skal bli frelst gjennem sin barnefødsel, såfremt de blir i tro og kjærlighet og helliggjørelse med tuktighet.

Det er med andre ord ganske tydelig at Gud setter mannen over kvinnen, men kirkens representanter gjør det ikke lengre.

* Har du lagt merke til at det kun er kvinnemennesker som har smerter under fødsel, ingen andre hunkjønnsdyr har det?

** Med «lærer» menes ikke skolelærerinne, men rabbi/prest/imam, så kvinnelige prester er ulovlig i følge Bibelen.

Prestene taler Bibelen midt i mot.

Prestene markedsfører jul og påske

Det står ingenting direkte om jul eller påske i Bibelen, for det fantes ikke på den tiden, men det er skrevet hvilke (tre) høytider som skal feires, og hvilke tradisjoner og lære man ikke skal følge, som Ba’al (fertilitets gud) og nikolaittenes. Det står heller ingenting om feiring av bursdager, heller ikke Jesus’, og det står heller ingenting om feiring/markering av hans død. Selv hans disipler markerte verken hans fødsel eller død. Hvis man skulle feiret/minnes disse dagene, ville det stått skrevet. Uansett markeres ikke disse dagene på Jesus’ faktiske fødselsdag eller dødsdag. Så verken jul og påske stammer fra Bibelen, men fra annen lære/andre tradisjoner. Hvis man studerer symbolikken i de to «høytidene», med f.eks julenissen (i rødt; Satans farge), presanger (mammon), haren og egg (fertilitet) skjønner man at disse dagene har lite med Gud og Jesus å gjøre. Med det som bakteppe skulle kirken ikke invitert verken til julemesse eller påskegudstjenester.

 

Prestene lærer at kirken må tilpasse seg samfunnet

Da har prestene misoppfattet sin rolle. Kirken skal ikke tilpasse seg, men være stående som en bauta, akkurat som Guds Ord. Lovene og moralen i Bibelen, selv om noe vil oppleve dem ubehagelige og strenge, skal forkynnes og etter beste evne etterleves. Her har prestene sviktet formidabelt, så det moralske forfallet i Norge de siste 100 årene har vært enormt. Det går stadig lengre mellom hver gang prestene deltar i offentlige samfunns- og moraldebatter. De kom riktignok på banen da spørsmålet om å «gi bort kristne helligdager til feminister og muslimer», men, som vi leste i forrige avsnitt, er ikke disse helligdagene kristne, men hedenske. Så det prestene gjør er å beskytte sin egen posisjon, ikke Guds Ord. Kommer det av at de har tapt hver diskusjon, eller at de ikke lengre har noe å bidra med, eller at de ikke våger lengre, eller har de forfalt moralsk like mye som resten av samfunnet?

Prestene sier at alle som tror på Jesus er frelste

Det er feil, for tro er ingen handling, og det er kun Kristus (ikke prestene), på den siste dagen, som vil bestemme hvem som blir frelst og får evig liv, og de som blir fordømt til henrettelse (Matt.: 5:19-20). For å ha muligheten til å bli frelst, må man være lik (i tanker, ord og handlinger) som Jesus. Det vil si følge Bibelens Lover og utføre Guds Vilje, akkurat som Jesus gjorde.

Matt. 19:17 Men vil du gå inn til livet, da hold budene!

Det er med andre ord tøffe krav for å bli frelst, spesielt når en tenker på at kun 144.000 (av 7 milliarder) vil bli frelst/benådet, Åpenbaringen 7:4 og 14:3. I Bibelen står det at i Guds Hus er det mange rom.

Joh 14:2 I min Faders hus er det mange rum; var det ikke så, da hadde jeg sagt eder det.

Det er altså mange rom i Guds Hus, men ikke rom til alle, som kirken forfekter. Faktisk er det kun plass til de som kommer til å bli frelst, og det er 144 000. Så når prestene sier at alle som tror på Jesus blir frelst er det misledende og vranglære. Grunnen til denne holdningen kan være, og nå spekulerer jeg, at de er redde for å miste menighetsmedlemmer, fordi kravene til seg selv og sine medlemmer da kan bli for høye. Uansett formidler de ikke sannheten om hvordan bli frelst.

 

Prestene opphøyer mennesket til noe spesielt

Åp 12:11 Og de har seiret over ham i kraft av Lammets blod og det ord de vidnet; og de hadde ikke sitt liv kjært, like til døden.

Hele Bibelen er full av historier om mennesker som har ofret sitt menneskeliv for Gud (sannheten). Ingen av disse hadde sitt menneskeliv kjært. De visste at det var et liv etter den menneskelige død. Frykt ikke den som kan drepe deg (kroppen), men frykt heller Han som kan drepe deg to ganger (kropp og sjel). Ser man kynisk på det er kroppen egentlig kun en kjøttklump, som dør som alt annet levende, men det er derimot sjelen, som kan få evig liv, som er det viktige.

Religiøse ledere fra Bahá’í Faith, Buddhisme, Kristendommen, Hinduisme, Judaisme, Islam, Taoism m.fl samlet i 2008 i Haag, sammen med Nederlands dronning Beatrice, for å sverge troskap til Menneskerettighetene, om er langt unna det Gud står for.

Prestene har endret synet på hvem «Kvinnen som rir beistet» er

Hele den protestantiske bevegelsen er tuftet på forståelsen om at Vatikanet ble identifisert som skjøgen; kvinnen som rir beiset. Etter hvert ble bevisene så massive at dette utløste splittelse, og den protestantiske kirke ble etablert. Det er skrevet mangt om dette, og i denne vedlagte artikkelen kommer bevisene tydelig frem; Vatikankirken og paven er i direkte opposisjon til Guds Ord i Bibelen. Denne oppfattelsen virker nå utvisket og glemt, for den Norsk Kirke underskrev annerkjennelse og medlemskap i den økumeniske orden, der paven atter er teologisk sjef over de norske biskopene og prestene.

Alle som mener de er kristne og ønsker å følge Bibelen må bare melde seg ut av kirken: Kom ut av henne (kirken), mitt folk. Over 100.000 har sågar meldt seg ut av den Norske Kirke de siste 4 årene. Men dette burde gjelde samtlige kirke-samfunn, også den katolske, Syvende dags Adventister, den Mosaiske kirke, Jehovas Vitne og alle de andre. Man skal ha et personlig forhold til Gud, ingen mellommann (eller mellomkvinne) er nødvendig;

Matt. 6:6 Men du, når du beder, da gå inn i ditt lønnkammer og lukk din dør og bed til din Fader, som er i lønndom, og din Fader, som ser i lønndom, han skal lønne dig i det åpenbare. Altså er prestene (og rabbier og imamer) overflødige.

Åp 18:4 Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Gå ut fra henne (kirken), mitt folk, forat I ikke skal ha del i hennes synder, og forat I ikke skal få noget av hennes plager!

Vi har nå stadfestet at prestene i Den Norske Kirke ikke følger Bibelen. Så hva er da poenget med å være medlem av kirken?

Mal 4:1-6 For se, dagen kommer, brennende som en ovn; da skal alle overmodige og hver den som lever ugudelig, være som halm, og dagen som kommer, skal sette dem i brand, sier Herren, hærskarenes Gud, så den ikke levner dem rot eller gren. Men for eder som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol gå op med lægedom under sine vinger; og I skal gå ut og hoppe som gjøkalver, og I skal trå ned de ugudelige, for de skal være som aske under eders fotsåler, på den dag jeg skaper, sier Herren, hærskarenes Gud. Kom i hu Mose, min tjeners lov, som jeg gav ham på Horeb for hele Israel, både lover og bud! Se, jeg sender eder Elias (Elijah), profeten, før Herrens dag kommer, den store og forferdelige; og han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til deres fedre, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann.

Komplett Bibel, med bøkene i riktige rekkefølge, uten tillegg eller sensur.

 

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
62%
Opplysende
14%
Inne på noe
14%
Usikker
5%
Dårlig
5%
Om forfatter
Johannes Kvam
Samfunnsinteressert akademiker i 40-årene, som vet at "noen" endrer terrenget for at virkelighetens kart skal stemme. Samtlige artikler er opphavsrettbeskyttet/copyright. Alle kan kopiere deler av mine artikler, så lenge det henvises til denne nettsiden og forfatter. Ønskes en hel artikkel publisert på trykk eller annen nettside, vennligst kontakt forfatter.

17
Kommentarer

avatar
9 Comment threads
8 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
9 Comment authors
CMSKenCamillaMTerje KarlsenJohannes Kvam Recent comment authors
Nyeste Eldste
Kåre
Abonnent
Kåre

De 144000 er 1200 fra hver av Israels 12 stammer.Vi hedningene er så mange som mengden av all jordens sand som også blir frelst ved tid og stunder.Og vi må bli født på ny og ny og for alltid hvis vi vil.Vi har jo fri vilje.

rolf.hindal
Abonnent
rolf.hindal

Du glemte det beste joh 17:17 ,hadde ikke trengt den artikkelen

rolf.hindal
Abonnent
rolf.hindal

Joh 15:17 skulle det være

Lars
Abonnent
Lars

Tusind tak til Johannes Kvam for din fine artikel.

Og vedrørende reinkarnation kan henvises til en konvertit til Paulus – hans navn var DIONYSIOS – og står nævnt i Ny Testamente.

I det 4 årh.e.kr. i den østromerske kirke dvs. den bysantinske kirke – lyste den hellige maximus over et værk som hedder DIONYSIOS AREOPAGITEN og dermed blev dette værk sat på lige fod med evangeliet – ja blev anerkendt som en bibel nummer 2.

Her kommer et citat fra den kristne kirkes skrift – nemlig DIONYSIOS AREOPAGITEN fra side 147 kapitel 6.

Citat: Fra dette liv som genvindes bortsvinder ifølge Skriften alt liv, og når de igen vender tilbage til dette liv, de som døde fordi de var blevet for svage til at have del deri, da bliver de igen gjort til levende væsener.

Hjertelig hilsen Lars Myhre

dagfinn
Abonnent
dagfinn

Sjelens udødelighet er dessverre en doktrine som kirken generelt har adoptert fra hedenskapet. Dette dogmet danner grunnlaget for evig pine som er en avskyelig tanke og gjør Gud til en tyrann, noe som den onde sef. er interessert i. Videre reinkarnasjon, som også er en videreføring av satans løgn i Eden hvor påstanden var at «dere skal slett ikke dø». Sjelen vil leve videre uansett hvordan du fører livet ditt. Bibelen omtaler døden som endelig, først etter dette livet, som er den første død. Deretter den andre død etter de tusen år hvor den endelige tilintetgjørelsen av satan og hans etterfølgere blir iverksatt.

Bibelen og spesielt Jesus, omtaler døden som en søvn. Sjelen og kroppen kan ikke skilles, det er som skapelse i revers. Guds livsånd + materie = en levende sjel. Så når Lasarus ble gjenopplivet trengte ikke sjelen og materien gjenforenes, Jesus befalte han å komme ut av graven.

Jeg kan grunngi disse påstandene bedre fra Bibelen om det er ønskelig. Ellers er jeg med på resten av innlegget, tror jeg :-)

Lars
Abonnent
Lars

Det er værd at læse hele kapitel 38 i JOBS BOG – citat:

v4. Hvor var du, da jeg grundede jorden ? sig frem, om du har nogen indsigt.

v.17. Mon dødens porte har vist sig for dig, skuede du mulmets pore ? Hvor er vejen til lysets bolig, og hvor har mørket mon hjemme, så du kunne hente det til dets rige og bringe det hen på vej til dets bolig.

og så det vigtige vers: vers 21

Du ved det, du blev jo født dengang, dine dages tal er jo stort !

Lidt at tænke over – hjertelig hilsen Lars Myhre

Rune
Anonym
Rune

Nå står det også at Moses knuste steintavlene. Er det noe i det?

Teisen
Abonnent
Teisen

Skjøgen i Åpenbaringen er faktisk ikke Vatikanet, men Jerusalem. Kanskje overraskende, men det er bare å studere engelens forklaring i Åp.17,18: «Og kvinnen som du så, er den store by som har kongedømme over kongene på jorden.» Skjøgen, altså Babylon den store er altså en by, kalt den store by, og har profeter og helliges blod på hendene, vers 6 og 18,24. Det er jo da denne by som blir ødelagt i kap.18 etter at den har vært hovedsetet for Antikrist, den store by som i vi leser i versene 10.16.19. blir ødelagt i èn time. I Åp.11,8 leser vi at Guds to vitner ligger døde i tre og en halv dag i den store by, der hvor deres herre ble korsfestet. Jesus ble som kjent korsfestet i Jerusalem. Den katolske kirke, Vatikanet befinner seg også opp i dette, men som den falske profet, kap.13,11, dyret med to horn og som talte som en drage. Det er denne falske profet som forfører menneskene til å tilbe dyret og dets bilde i versene 11-18. At dette er den falske profet finner vi jo forklar i kap.19,20. At den stiger opp av jorden betyr vel ganske enkelt at den er et rotfestet dyr, den har jo virket i mange hundre år, i motsetning til det første dyr som stiger opp av havet. Dette er nye sammensetninger av riker som eksisterer i endens tid. At den har to horn stemmer jo også på denne makten, den er en stat (Vatikanstaten) og den er overhode for kirkene på jorden.
Terje

Camilla Marie
Abonnent
Camilla Marie

Jeg går med et lite krusifiks rundt halsen. Er det feil?

Ken
Anonym
Ken

Camilla Marie – Religion er en syk form for diktatur og er skapt av psykopater for å splitte menneskeheten, hevder mange som er i stand til å tenke selv. Man kan jo undres… «Pease & Love»???

Om du er lutter øre og ser på George Carlin sin versjon av «Religion is bullshit», kan du muligens danne deg et svar på om det er feil eller ikke «med et lite krusifiks rundt halsen»… Lykke til ;-) 
https://www.youtube.com/watch?v=8r-e2NDSTuE

PS! «The bible was written by men as a tool to psychologically control the masses. If you look at everything normal within the conventional wisdom you are never gonna learn anything new» -Dr. John Brandenburg

Camilla Marie
Abonnent
Camilla Marie

Jeg tror at Gud/naturen/universet har sine regler for oss. Det er det som er den naturlige lov. Så jeg er veldig fascinert over at folk tror at noe så høybevisst har et ego i det hele tatt, noe av det minst gudelige som finnes… Jesus ser jeg på som et symbol på den naturlige lov. og det var mange flere enn han.
Hvis det å gå med krusifiks skulle være feilville jeg I ALLE FALL brukt det. Passive protester er snart alt vi har igjen….
Om folk bare kunne lære at det er totalt umulig å bli lykkelig som egoister. Eller kanskje de vet og vil påføre oss andre den samme verden med reptilverdier de har har…
Jeg er ikke gæærn selv om jeg kan høres ut her he he Tok meg et trekk