Giza-komplekset fotografert fra vestsiden, med Kairo på østsiden og Den store pyramiden helt til venstre.

Giza-komplekset: Hvem, når, hvordan, hvorfor?

9.2K visninger
13 minutter lesetid
19

Ifølge egyptologien var faraoene Khufu, Khafra og Menkaure på 2500-tallet f.Kr. byggherrene av Giza-komplekset. Den eneste evidensen for dette er hva en egyptisk prest fortalte Herodot på 400-tallet f.Kr., samt noen inskripsjoner og en trekiste som briten Howard Vyse hevdet han oppdaget i 1837. Vyses oppdagelser ble avslørt som et arkeologisk bedrag av Zecharia Sitchin i 1980.

 

ZetaTalks versjon

De fire store spørsmålene når det gjelder de tre store Giza-pyramidene og den store Giza-sfinxen:

  • hvem bygget dem?
  • hvorfor ble de bygget?
  • hvordan ble de bygget?
  • når ble de bygget?

 

Vi velger igjen ZetaTalk som primærreferanse, og supplerer med noen av bidragene fra Sitchin og andre. Zetaene har bidratt med følgende notater: Great Pyramids, Pyramids og Sphinx. Zetaene gir svar på tre av spørsmålene ovenfor, men sier ikke noe om når Giza-pyramidene ble bygget. På dette spørsmålet velger vi Sitchins versjon, at pyramidene ble bygget kort tid etter Noah-Syndfloden, som navigasjons­verktøy for inn- og utflyvninger mellom Nibiru og Jorden.

 

Det finnes esoteriske versjoner, bl.a. Martinus’ kosmologi, som hevder at Den store Giza-pyramiden er 70-80.000 år gammel, og opprinnelig fungerte som et okkult innvielsessenter der kandidaten la seg ned i ”sarkofagen” i Konge­kammeret for å bli tatt med ut på en astralreise. Hvorvidt enkelte pyramider i perioder også har hatt en slik funksjon, spekulerer vi ikke over her. Zetaene støtter imidlertid den esoteriske oppfatningen at i hvert fall Den store Giza-pyramiden ble bygd ved hjelp av tankekraft.

 

I de tre ZetaTalk-notatene hevdes følgende:

a)     Ang. hvem som bygget pyramidene: Giza-pyramidene ble bygget av en avansert og selvisk orientert ET-gruppe, på oppdrag fra anunnakiene. Anunnakiene er fortsatt under denne ET-gruppens innflytelse, hvilket er årsak til at anunnakienes kultur ennå ikke er moden for transforma­sjon til en høyere densitet (4D).

b)    Ang. hvorfor pyramidene ble bygget: Pyramidene ble primært bygget som navigasjonsverktøy for anunnakiene når de skulle reise fra Jorden til Nibiru. Pyramidenes enorme volum, masse og form ga dem maksimal stabilitet, slik at de ikke kollapset under jordskorpe­forskyv­ninger. De tre pyramidene hadde også en sekundær funksjon: De var opprin­nelig orientert i retning av stjernebildet Orion, for å fungere som en eksakt pekefinger for hvor man skulle se etter Nibiru når den nærmet seg ekliptikken. ZetaTalk avviser at pyramideformen har bestemte magiske eller okkulte egenskaper.

c)     Ang. hvordan pyramidene ble bygget: Steinblokkene ble transport fra et steinbrudd til Giza ved hjelp av levitasjon, og pyramidene ble bygget ved hjelp av tankekraft. Avstanden fra steinbruddet til Giza var således ikke en faktor. Hvordan steinblokkene ble hugget ut og finslipt, og av hvem, sier ikke notatene noe om.

 

Zetaene har ikke sagt noe om når pyramidene ble bygget, men informasjonen om at pyramidene opprinnelig var orien­tert mot stjernebildet Orion er et hint. Robert Bauval og Adrian Gilbert hevdet i deres bok The Orion Mystery: Unlocking the Secrets of the Pyramids (1994):

  • at pyramidene ble bygget i tilknytning til en Orion-kultus.
  • at planen for deres bygging går tilbake til 10.450 f.Kr., da de tre pyramidene skulle stå i nøyaktig linje med de tre stjernene i Orions belte,
  • at pyramidene ble bygget ca. 2450 f.Kr. [i tråd med konvensjonell egyptologi],

 

Fra et ZetaTalk-perspektiv har altså Bauval og Gilbert tatt et skritt i riktig retning, selv om de tar feil i at det dreide seg om en Orion-kult. Sitchin (1980) mente at anunnakiene bygde Den store Giza-pyramiden som et luftfyr (dvs. visuelt referansepunkt sett fra oven) som sammen med Mount Umm Shumar (som naturlig luftfyr) og med Ararat-fjelltoppen som visuelt endepunkt danner en triangulær innflyvningskorridor (som også går rett over Jerusalem). Sitchin har laget noen diagrammer som viser hvor imponerende geometrisk presist i vinkler og distanser de forskjellige referansepunktene står til hverandre. Det geometriske mønsteret som disse visuelle referansepunktene danner, kunne så benyttes ved innflyvning både til den nye bruken av Baalbek som landings­plass og til den nye romfartsbasen på Sinai.

Diagram fra Sitchin (1980)

 

ZetaTalks forklaring på den store Giza-sfinxen virker nærmest som et hån mot de mange høytidelige og esoteriske forklaringsforsøk som har kommet opp gjennom årene. Ifølge ZetaTalk ble Giza-sfinxen bygget av anunnakiene som et fremtidig grav­monument til en av deres egne som var en stor og mektig løvejeger. Som gravmonument var imidlertid Sfinxen en fiasko, da denne mektige jegeren ble drept av en rival og kroppen aldri ble funnet!

Den store sfinxen ved Giza. Tomt gravmonument for en anunnaki-løvejeger?

 

Myten om Khufu, Khafra og Menkaure som byggherrer

Ifølge egyptologien ble de tre Giza-pyramidene og Giza-sfinxen bygd av far, sønn og sønnesønn:

  • farao Khufu (ca. 2589-2566), som grekerne kalte Kheops, regnes som byggherren av Den store Giza-pyramiden (heretter kalt Pyr-1). Pyr-1 ligger lengst mot nordøst.
  • farao Khafra (ca. 2558-2532) regnes som byggherren av den midterste Giza-pyramiden og av Giza-sfinxen. Denne pyramiden (heretter kalt Pyr-2) er noe mindre enn Pyr-1, og ligger noen hundre meter bortenfor i sørvestlig retning.
  • farao Menkaure (ca. 2531-2511) regnes som byggherren til den relativt beskjedne tredje pyramiden (heretter kalt Pyr-3) som ligger noen hundre meter bortenfor den midterste pyramiden i sørvestlig retning.
Giza-komplekset. Kartet er fra Wiki-artikkelen Giza Necropolis.

Frem til 1837 var troen på at Khufu var byggherren av Pyr-1 basert på én eneste historisk kilde, nemlig hva en egyptisk prest hadde fortalt den greske historie­skriveren Herodot (ca. 484-425 f.Kr.) da han besøkte Egypt. Så, i 1837, kom Richard William Howard Vyse (1784-1853) – britisk soldat, arkeolog og egyptolog – og oppdaget overbevisende evidens for at Khufu var byggherren av Pyr-1 og at Menkaure var byggherren av Pyr-3. Vyse oppdaget i Pyr-1, i et av avlastningskamrene over ”Kongekammeret”, inskripsjoner med rød maling der navnet Khufu var skrevet. Vyse oppdaget videre, i Pyr-3, i forværelset til ”begravelseskammeret” under bakkenivå, en trekiste med navnet Menkaure på. Med Vyses funn i 1837 stopper den ”positive” evidensen opp for at Khufu, Khafra og Menkaure var byggherene av Giza-komplekset. Kontra-evidensen som senere har dukket opp blir ganske enkelt ignorert av egyptologene.

 

I boken The Stairway to Heaven (1980, kap. 13) avslørte Sitchin i detalj hvordan Vyse og hans partner J. R. Hill forfalsket inskrip­sjonene i det ene avlastnings­kammeret i Pyr-1. I boken Journeys to the Mythical Past (2007, kap. 1-4) gir Sitchin en spennende oppdatering av andres forskning, samt av egne personlige opplevelser og under­søkelser, av Giza-pyramidene. Denne oppdateringen inkluderer avsløringen av Vyses bedrag når det gjaldt trekisten som han ”fant” i Pyr-3.

 

Howard Vyse visste at verdensberømmelse ventet på den som person fant beviser for at Khufu var byggherren av Pyr-1. Denne personen ville for alltid bli nevnt og hedret i bøker om egyptologi. I 1837 hadde egypto­logene allerede oppdaget og undersøkt det nederste avlastningskammeret over ”Konge­kammeret”; det var fullstendig tomt. Man fant ikke en gang inskrip­sjoner der.

Howard Vyse (1784-1853)

 

Vyses første skritt til berømmelse var å bruke eksplosiver til å sprenge seg gjennom steinveggene til avlastningskamrene nr. 2, 3 og 4 som lå over hver­andre. Alle kamrene hadde vært hermetisk lukket inntil Vyse brukte kruttet. I flere av kamrene ”oppdaget” Vyse og hans assistent J. R. Hill diverse inskrip­sjoner med rød maling der navnet Khufu på forskjellige skrivemåter, samtlige ukorrekte, gikk igjen. En senere farao var også nevnt!

De fire avlastningskamrene over Kongekammeret

 

Kopi av inskripsjonene ble lagd og sendt til hieroglyf-eksperten Samuel Birch ved British Museum i London, som så skrev en rapport om sine tolkninger. Dersom formuleringene og mange av kommen­tarene i denne rapporten hadde blitt tatt alvorlig, ville Vyse-bedraget ha fått en stopp der og da. Men de mange betenkninger som Birch hadde, ble ikke tatt alvorlig nok. I nyhetene kunne man derfor lese at med Vyses oppdagelse hadde egyptologene endelig fått bekreftet at Khufu var byggherren av Pyr-1. Og dette har vært status frem til Sitchin tok opp saken igjen, fant frem til rapporten til Birch, og publiserte sine egne konklusjoner i 1980.

 

Vyse og Hill hadde gjort så godt de kunne i å lage falske inskripsjoner. Med tanke på hvor primitiv egyptologien på den tiden var, hvor lite kunnskap de to herrene selv hadde, og hvilket tidspress de var under, er det forståelig at resul­tatet ble et makkverk. Vi må heller ikke glemme den ubekvemme arbeids­stillingen som Hill måtte innta, liggende på ryggen inne i et trangt kammer med et stearinlys ved sin side. I sitt ”ansikts sved” lå han på ryggen og risset inn tegn i taket som han ikke skjønte noe av, og som heller ingen eksperter kom til å skjønne noe av! Sitchin  (1980, s. 266) skriver:

”Hvem enn det var som brukte rødmalingen til å klattmale tegnene som ble rapportert av Vyse, hadde således anvendt en skrivemetode (lineær), skrift­typer (semi-hieratisk og hieratisk) og titler fra forskjellige perioder – men ingen fra Khufus tid, og alle fra senere perioder. Skriveren utmerket seg heller ikke som litterær. Mange av hans hieroglyfer var enten uklare, ufull­stendige, plassert feil, brukt på feil måte, eller fullstendig ukjente”.

 

Den inskriberte teksten inneholdt de villeste anakronismer, som f.eks. en navne­tittel som først ble tatt i bruk 2000 år etter Khufu. Teksten inneholdt også flere merkelige feil hvis kilde nå har blitt avslørt: To bøker om egyptologi av John Gardner Wilkinson som Vyse og Hill må ha brukt flittig. Wilkinson var nemlig ansvarlig for en del grove tabber i disse to bøkene, tabber som Vyse og Hill uten å vite bedre kopierte da de laget inskripsjonene.

 

Likevel, til tross for at alle mulige og umulige tabber ble begått; bedrageriet seiret. Vyse ble verdensberømt, og han belønnet nok Hill for hans taushet med penger under bordet. Da Vyse forlot Egypt sto Hill plutse­lig frem som eieren av Cairo Hotel.

* * *

 

I mai 1983 ble Sitchin oppringt av en Walter M. Allen fra Pittsburgh (USA) som hevdet at hans oldefar Humphries W. Brewer hadde vært vitne til Vyses forfalskning, og hadde rapportert denne forfalskningen i et brev til sin egen far! Brewer hadde vært en av murerne som Vyse hadde ansatt for å overvåke spreng­ningene inne i pyramiden. Brewer hadde skrevet i brevet at han hadde sett Vyse gå inn i Pyr-1 med rødmaling og malerkost. Brewer hadde da protestert overfor Vyse, og bedt ham om ikke å utføre et bedrag. Vyse respon­derte med å gi Brewer sparken og forby ham adgang til stedet. På 1950-tallet hadde Allen begynt å interessere seg for sin slekts historie, hvilket resulterte i at han intervjuet gjenlevende familiemedlemmer, inkludert to døtre av Brewer. Allen skrev ned deres historier. Allen har ikke greid å finne originalbrevet fra Brewer, men han sendte til Sitchin en faksimile av sitt eget håndskrevne notat fra den 9. oktober 1954 der hans mor forteller detaljert om innholdet i Brewers brev. Faksimilen er gjengitt i Sitchins bok Journeys to the Mythical Past (2007). Sitchins kompetente gjetning er at falskneriet i Pyr-1 skjedde den 28. mai 1837.

 

I Journeys to the Mythical Past beskriver Sitchin også forfalskningen til Vyse i Pyr-3, et bedrag som skulle vise at farao Menkaure var byggherren. Den nedad­gående korridoren i Pyr-3 leder til et forværelse og et ”gravkammer” under bakkenivå. Til tross for at Vyse ikke var oppdageren av verken forværelset eller ”gravkammeret”, var han den første til å finne i forværelset ”the remains of a wooden anthropoid coffin inscribed with Menkaure’s name and containing human bones” (Wiki: Pyramid of Menkaure). Denne trekisten må ikke forveksles med den tomme sarkofagen i mørk basalt som lå inne i “begravelses­kammeret”, og som nå ligger på bunnen av Middelhavet da skipet Beatrice som skulle frakte den til British Museum forliste et sted mellom Malta og Spania.

 

Funnet av denne trekisten med noen skjelettlevninger i ble gjennom hele 1800-tallet nevnt i lære­bøker som et supplerende argument for at Khufu, Khafra og Menkaure var byggherrene av Giza-komplekset. Men så sluttet plutselig alle nyere lærebøker å nevne dette funnet og argumentet, uten å forklare hvorfor. Sitchins nysgjerrighet ble vakt, og han tilbragte flere uker i British Museum Library der han studerte forskningsrapporter om Egypts pyramider. Det viste seg at over 100 år etter funnet av trekisten hadde moderne karbon­daterings­metoder avslørt at trekisten er fra ca. 660 f.Kr., og at skjelettlevningene er fra det første eller andre århundret e.Kr!

 

Egyptologene er dermed konfron­tert med et høyst ubehagelig problem: Hvor­dan havnet trekisten med Menkaures navn på, og med skjelettlevninger i som er minst 700 år yngre enn selve kisten, i Pyr-3? Egyptologene unngår å nevne og diskutere den mest nær­liggende løsningen.

* * *

 

Uten inskripsjonen av navnet Khufu i avlastningskammeret i Pyr-1 som evidens, og uten trekisten med navnet Menkaure i Pyr-3 som evidens, rykker egyptologien tilbake til Start, der de befant seg i tiden før 1837. Hva så med Khufu i egen person? Har vi noen imponerende statuer av ham, denne faraoen som skal ha vært byggherren til verdens største og mest impo­nerende bygg­verk? Den eneste kjente avbildning av Khufu er en liten statuette i elfenbein på 7 cm.

Khufu-statuetten på 7 cm.

 

På 1850-tallet ble en sensasjonell oppdagelse gjort som satte forfalskningene til Vyse i fare. Den franske egyptologen Auguste Mariette fant en stein­tavle med inskrip­sjoner, idag kjent som the Inventory Stela, i et Isis-tempel på østsiden av Pyr-1. I stelaen hyller Khufu seg selv for sine bedrifter. Hva er det så han skryter av? Han tar æren for å ha bygget selve Isis-tempelet, og han nevner Isis som gudinnen for ”pyramiden som står inntil sfinxen”. Dette passer dårlig med den rådende teori at Sfinxen ble bygd av Khufus sønn Khafra. Stelaen kan altså tolkes dithen at både Pyr-1 og Sfinxen sto der da Khufu entret scenen. Den eneste pyramiden som Khufu selv tok æren for å ha bygget, var den ene av de tre dvergpyramidene som ligger på østsiden av Pyr-1. Denne dvergpyramiden, kalt G1c, bygget han til ære for prinsesse Henutsen.

 

The Inventory Stela er nå gjemt og glemt et eller annet sted i Cairo Museum. Den står oppført i deres katalog, men hvis du (som Sitchin gjorde) spør en av museumsvaktene om å få se den, har vakten verken hørt om den eller greier å finne den. Så lenge egyptologien har som implisitt dogme at Giza-komplekset ble bygget av Homo sapiens i dynastisk tid, må genuine artefakter som Inventory Stela klassifiseres som forfalskninger, og bedragene til Vyse må holdes i live.

Khufu tok bare æren for å ha bygget G1c-pyramiden.

 

Myten at Pyr-1 ble bygd av Homo sapiens

Vi tar her utgangspunkt i Erich von Dänikens bok om Egypts fortidsmysterier, Sfinksens øyne (1989). I forarbeidet til boken har Däniken pløyd gjennom ca. 60 bøker med teorier om hvordan Pyr-1 kan ha blitt konstruert [Wiki: Great Pyramid of Giza].

 

Khufu satt som farao i 23 år (ca. 2589-2566), så la oss si at bygge­tiden for hans ”gravkammer” maksimalt var tyve år. Supreme Council for Antiquities in Egypt beregnet i 2002 at Pyr-1 består av ca. 1 million kalksteins­blokker, ikke 2,3 millioner som tidligere antatt. La oss her gå ut fra at 1 million kalksteins­blokker er korrekt. Den gjennom­snittlige kalk­steins­­blokken veier 2,6 tonn, og de tyngste granitt­monolittene veier 40-50 tonn. Det nærmeste stein­bruddet hvor de kan komme fra er Aswan, som ligger 1000 kilometer borte.

 

Hver stein skal hugges ut, slipes, måles, poleres, transporteres og legges riktig på plass. Hvis vi sier at arbeidsstaben jobbet ti timer dagen, 320 dager i året i tyve år, blir regnestykket at hver eneste arbeidstime gjennom tyve år ble 15 steinblokker satt perfekt på plass! Et slikt lyntempo er vi ikke i nærheten av selv idag. Da har vi ikke tatt hensyn til utvinnings- og planleggingsarbeidene, fremstilling og reparasjon av verktøy, oppsetting av ramper og stillaser, det generelle material­ombudet eller forpleiningen av arbeidsstaben. Da Khufus sønn Khafra overtok, kom byggingen av Sfinxen i tillegg til byggingen av Pyr-2 hvis vi skal tro den rådende teori.

 

Tre har alltid vært mangelvare i Nildalen, så det er utelukket at arbeiderne kan ha brukt tre som rulle­stokker eller som bygge­materiale til stillaser. Det har blitt beregnet at en rampe i forhold til pyramidens høyde måtte være 3,3 km. lang, og at dens volum måtte være mange ganger så stor som selve pyramiden. For hvert trinn høyere pyramiden ble bygd, måtte hele rampen ha blitt justert. Monolitter over et par tonn utelukker bruken av hamprep, og repvinsjer fra den tiden har aldri blitt funnet. Egyptologene har med sikkerhet fastslått at noe slaveri hadde ikke egypterne den gang. Så hvor kom arbeidskraften fra?

Rampen måtte ha vært 3,3 km lang.

 

Ingen forfatter eller tegner fra 2500-tallet f.Kr. har gitt uttrykk for å ha sett Pyr-1 bli bygget. Ingen farao har noensinne hevdet å ha bygget Pyr-1. Det har aldri vært noen indikasjoner på at Pyr-1 noensinne har blitt brukt som gravkammer. Det såkalte Kongekammeret er et rektangulært nakent rom med unntak av granittsarkofagen på 2x1x1 meter. Sarkofagen er uten lokk, og gravplyndrere kan ikke ha vært i Kongekammeret før kalifen av Bagdad Al-Ma’mun bante seg frem i år 832. At det ikke har vært gravplyndrere før Al-Ma’mun kan man si med sikker­het fordi den stigende korridoren inne i Pyr-1 som leder frem til Det store galleriet var da både stengt og skjult av tre granitt­steiner som fungerte som plugg. Al-Ma’mun måtte fra den nedadgående korridoren grave seg rundt de tre granittsteinene for å komme til den stigende korridoren. Da han så kom frem til Kongekammeret sto sarkofagen der like ”skuffende” tom som idag.

 

Pyr-1 har flere avanserte særtrekk som gjør den unik blant de egyptiske pyramidene, foruten å væe den største. Sitchin konkluderte at Pyr-1 ble mønster­pyramiden som alle pyramidebyggerne i dynastisk tid prøvde å etter­ligne i den grad de kjente til Pyr-1 sine hemmeligheter. Pyr-1 er den eneste vellykkete pyramiden der veggene har den bratte vinkelen på 52°. Pyramide­byggerne i dynastisk tid prøvde på det samme, men mislyktes. Hvorfor gikk ikke ingeniørkunsten som sto bak Pyr-1 videre til de kommende generasjoner?

 

Pyr-1 er den eneste egyptiske pyramiden med en stigende korridor med komplekse indre komponenter høyt over bakkenivå. Sitchins forklaring på at pyramidebyggerne i dynastisk tid ikke prøvde å imitere disse indre strukturene, er at de ganske enkelt ikke kjente til dem. Disse strukturene ble først kjent med inntrengningen til Al-Ma’mun i 832 e.Kr.

 

Pyr-1 er et totalt anonymt byggverk, fri for absolutt all forfengelighet (vi ignorerer her grafittikunsten til Howard Vyse). For å være et av oldtidens syv underverker er dette meget merkelig dersom et jordmenneske sto bak, gitt menneskets natur å ta æren for sine skaperverk og mesterverk.

 

Kilder

Artikkelen er et utdrag fra kap. 6D i Rolf Kenneths web-bok Menneskets historie: Integrasjon av Velikovsky, Sitchin og ZetaTalk.

 

*******************************************************

 

Rolf Kenneth Myhre

Rolf Kenneth Myhre fullførte bibliotekarutdannelsen i 1990, og arbeidet så som selvstendig næringsdrivende i seks år med å etablere og reorganisere små fagbiblioteker og arkiver. Deretter arbeidet han som medisinsk forfatter i seks år, fire av dem ved Rikshospitalet. Siden 2003 har han som privat forskerforfatter arbeidet med fokus på: 1) Bevissthetsparadigmet, åndsvitenskap; 2) Menneskets tidligere og nåværende erfaringer med ET/UFO-relaterte emner; 3) Enkelte US-sentrerte oligarknettverk som siden 1940-tallet har prøvd å styre verdenssamfunnet i en totalitær retning. I 2008 vant han Kolofons manuskonkurranse for ”Alternativ litteratur” med boken "Åndsvitenskapelige visjoner". I februar 2013 utga han boken "Menneskets historie: Integrasjon av Velikovsky, Sitchin og ZetaTalk", og i august 2013 kom boken "ET/V-erfaringer 1947-2013". Hans forfatternavn er Rolf Kenneth Aristos.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

19 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
sjarl
sjarl
Abonnent
10 år siden

Av video-snutten fremgår at det er funnet nye uforklarlige steinstrukturer i nærheten av pyramidene i Egypt.

C
C
Abonnent
11 år siden

http://www.documentarywire.com/the-pyramid-code

Dette er den beste dokumentaren jeg har sett når det kommer til Megalittiske strukturer, deriblandt pyramidene. Dere er NØDT ti å se igjennom i allefall 2 delen av de fem, hvor det dokumenteres hvordan pyramidene fungerer som enorme reaktorer. Jeg har selv vært inni Keops pyramiden, og ble umiddelbart slått av hvor “mekanisk” den virket. Det var som å stå på en tbane stasjon eller i en ribbet transformator.

Jeg er ikke lenger i tvil om hva pyramidene ble brukt til. Vil ikke si noe mer, dere må simpelthen se, så forstår dere det hele. Det er innlysende, men det er så vanskelig å overskue rekkevidden av, at hele vårt verdensbilde må endres.

Se dokumentasjonen i denne filmen.

God fornøyelse!

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

Som et supplement til denne artikkelen, lenkes det til 5 dokumentarer på youtube. Etter min oppfatning basert på uavhengig og seriøs forskning/research. Her kan vi b.l.a. høre om at det er blitt bygget et større antall pyramider på 6 kontinenter, og at pyramidene i Egypt, aldeles ikke er unike. Heller ikke at Pharo var den som “oppfant” pyramidene. Det betyr at det var andre før ham/ eliten som bygget pyramidene. Hvem, og hvorfor? Det vises også til en velkjent by, nå lagt under vann: Atlantis.

Dr. Sam Osmanagich: Bosnian Pyramids

Dr. Sam Osmanagich: Bosnian Pyramids PART 1

Dr. Sam Osmanagich: Bosnian Pyramids PART 2

Dr. Sam Osmanagich: Bosnian Pyramids PART 3

Dr. Sam Osmanagich: Bosnian Pyramids PART 4

Dr. Sam Osmanagich: Bosnian Pyramids PART 5

susej
susej
Abonnent
11 år siden

Jeg vil vel tro de aller fleste egyptologer og andre sliter med forklaringsmodeller når det gjelder både tidsangivelser og byggeteknikk for pyramidene. Kabondateringsmetodene vil ikke vise riktig alder hvis jorden har vært fullstendig oversvømmet.

Arkitektene bak pyramidene og andre monumentale byggverk fra samme tidsperiode ble etter det jeg kan forstå oppført av de falne engler og deres avkom med menneskene. De var selvfølgelig i besittelse av all den kunnskap vår vitenskap i dag kjenner til, hva vi noen gang vil ha kunnskap om og faktisk en god del mer. Dette burde kanskje åpne øynene på dem som ikke evner å forestille seg at vår begrensede kunnskap ikke klarer å forklare hva som her har skjedd. De falne engler var åndsvesener og hadde i utgangspunktet ikke bruk for flyvende farkoster. Dette trengte de kun etter at de hadde materialisert seg og måtte bevege seg som fysiske legemer i vår materielle verden.

Byggeklossene for pyramidene ble skåret ut av fjellet med laserteknikk langt mer avansert enn den vi behersker i dag, og denne metodene gjør jo at de deretter også vil passe perfekt sammen i et byggverk. At disse kolossale steinene ble hugget ut av fjellet og transportert milevis med ren muskelkraft er tenkt ut av dem som tror de som bygget dette var på steinaldernivå. For dem som besitter laserteknikk av ypperste klasse og flyvende romskip, var det selvfølgelig en smal sak å frakte disse steinblokkene både fra og til. Steinblokkene i de egyptiske pyramidene er forøvrig som småstein å regne i forhold til hva man finner i Baalbek. Legg også merke til at svære steinblokker ikke bare er kvadratiske, men har alle mulige konkave og konvekse inn- og utspring, og dertil passer perfekt sammen. Dette sier alt om den overlegne laserteknikk de besittet.

Dânakens bøker inneholder et rikt utvalg av bilder og illustrasjoner av disse tingene. Denne mannen er tatt i juks en rekke ganger, og jeg støtter absolutt ikke hans hypoteser, men jeg finner det både interessant og nyttig å lese hans bøker – ikke minst på grunn av nevnte bilder og illustrasjoner.

susej
susej
Abonnent
11 år siden

Pyramidene i Egypt og pyramider på andre kontinenter ble bygget samtidig. De ble bygget FØR syndefloden. “Floden” skulle utrydde resultatene av de falne englers verk med menneskeheten. Deres synder mot menneskene der de avlet bastarder eller Nefilins med menneskene og siden de også ifølge Enok også syndet mot dyrene er nok også dinosaurene deres verk. Figurer og bilder av kentaurer og andre varianter av dyr/menneske- kombinasjoner var nok også i høyeste grad virkelige.

Zetatalk er fru/frøken Leiders verk, og har ikke noe med virkeligheten å gjøre whatsoever. Når man er tatt med buksene nede en gang finnes det ikke tilgivelse for en slik absurd teori.

ye
ye
Abonnent
11 år siden

Arkitekt Bodvar Schjelderup, mangeårig forsker på pyramidene, med bl.a. bøkene “The way to the middle” og “Kodenes kammer” er interessante og grundige kilder for dem som søker informasjon om pyramidene.

Som første utlending invitert til å holde utstilling i Bibliotheca Alexandrina, Alexandria presenterte han i 2004 (oversatt til 10 språk):

1 – THE HOUSE OF MEMORY
THE GREAT PYRAMID – ITS GEOMETRY, ANATOMY AND CHAMBERS, NUMBERS AND EXPLAINING CODES. ANALYSES AND COMMENTS. RELATED EXAMPLES. CONCEPTS CONCERNING INITIATIVE, SPIRITUAL POTENTIALS, AND PURPOSE.

2 – UNFOLDING THE WORLD
MAPPING THE EARTH GLOBE. MERCATOR AND HIS REVEALING MAP PROJECTION. A MAP CHART SERIES – INCLUDING; DEFINITIONS OF THE TERM ‘WORLD’ WITH ALTERNATIVE ILLUSTRATIONS; CONTINENTAL CODES AND INTERCONNECTIONS; THE PARABLES OF APPLIED SACRED GEOMETRY; SACRED MOUNTAINS; THE SYMBOLIC INTERCONNECTION BETWEEN ‘EAST’ AND ‘WEST’ – AND MODELS ANNOUNCING AND PROVING THE CONCEPT OF UNITY-IN-DUALITY.

Forfatteren Tom Egeland skriver i sin omtale av Bodvar Schjelderups bøker Ageless Testament A – Between vision ans science og Ageless Testament B – The listening eye:

“The world around us, as well as our own lives, are full of hidden connections we sence without being able to acknowledge them.
Bodvar Schjelderup asks questions we hardly have in our minds, offering solutions our imagination doesn’t touch.
Adherents, as well as sceptics will find his ideas conserning sacred geometry, numerology, and religious mysteries fascinating, challenging and even stimulating. Life and world contain innumerable enigmas and secrets; Bodvar Schjelderup attempts to illuminate some of these phenomena of wonders.”

http://www.periscopevision.org

Uffda
Uffda
Abonnent
11 år siden

Takk for en fint strukturert artikkel om vår tids størrste mysterier.
Dessverre har vi ikke det rette mindset til å forstå hvordan og hvorfor pyramider mm ble konstruert. Imidlertid kan vi komme nærmere sannhet om vi tenker utenfor boksen og utfordrer den etablerte geologi og vitenskap.

Det hevdes at ikke bare universet ekspanderer men også jorden og de øvrige planeter. Dvs at for svært lenge siden var tyngdekraften mindre, noe som delvis kan forklare dinosaurenes eksistens, og hvordan man kunne bygge med slike megatunge steiner.

Alfredo Gamarra’s conclusions go way beyond and against the ruling paradigms. I give here a list of the most important and controversial conclusions:
– Earth was smaller in the past.
– Earth went through different periods corresponding to different orbits of earth around the sun, with, of course, different calendars.
– Life was bigger in the past thanks to less gravity.
– Humanity could live longer thanks to less gravity.
-Monolithic and Megalithic constructions were easier to construct thanks to less gravity.
-Construction of these monuments was done with moldable stones.
-The precision of the perfect fitting stones was thanks to the stones being moldable on the moment of construction.
-The vestiges of Cusco and surroundings are much older than ‘Inca time’.
-Cusco was Babylon ‘the Great’.
– Atlantis existed in an earlier orbit, so South America, especially Cusco and surroundings, were an important part of it.
http://www.ancient-mysteries-explained.com/

Yes! The Earth is Expanding. Part 1 of 14.

Jeg har tilgang til mer info om tema om dette er interessant. :-)

Jostein Wold
Abonnent
11 år siden

Jeg tror faktisk Nibiru nevnes i Bibelen, under navnet The Destroyer, samt Wormwood.
Heldigvis er Universet et sted som rommer fantastiske ting, mer enn vi kan forestille oss elelr fatte,Jorden inkl, og vi står enda ved terskelen til å virkelig oppdage mye storartet…det meste av verdi vil vi oppdage i hjertet til hver enkelt, og det er uutgrunnelig magisk og vakkert. Jeg ser på Universet som et skjønnhetens sted, et sted av uendelige muligheter, så er det opp til hver enkelt, hva vi ønsker å manifistere mens vi er her

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

Dette er virkelig fascinerende, Rolf Kennth Myre.
Takker for interessant artikkel.
Jeg får gå litt mer varsomt frem denne gangen, og heller si at jeg er skeptisk til både Zetatalk, og Sitchin, uten at jeg har den fjerneste “snøring” på hvor sannheten (e) egentlig ligger.

Pyramidene gir meg et inntrykk av herskere over denne jorden, som også bruker pyramiden som symbolikk /logo i sin, kan jeg kalle det: Virksomhet.

Pharao, som angivelig betyr “great house”, og som jeg tror er tittelen på de gamle herskere fra de urgamle dynastier.

Ved f.eks. å kikke på en “statue” av Farao Akhenaten , så får jeg inntrykk av en ansiktsform som ikke gir meg assosiasjoner til et klassisk ansiktstrekk, som vi kan finne blant vestens mange innbyggere. Hans avlange ansikt, hevede kinnben, nese, og øyeparti er ikke annet enn bemerkelsesverdig.
http://pharaohs-en.blogspot.no/2008/01/akhenaten.html
Og mine inntrykk heller mer og mer i retning av at disse fantastiske pyramidene er blitt reist av utenomjordiske, eller i det minste i samarbeid mellom mennesker, og utenomjordiske.
Frimurer Jean Michel Jarre, synthmusikkens “Liberace”, har ved to anledninger holdt sine dyre gigantkonserter i Egypt. Og det er vel ingen tilfeldighet.
Jeg lenker til “The 12 dreams of the sun” konserten. Og de bilder som blir projisert på pyramidene, og med de kryptiske budskap som blir gjengitt, av en manipulert “arabisk/hebraisk” (?)stemme, så blir dette bare enda mer mystisk. Jeg lurer på hva 12 dreams of the sun betyr. 12 planeter? Den 12. planet, som ifølge noen skal være Niburu? Selv er jeg skeptisk til Niburu, fordi den ikke nevnes i Bibelen, og fordi Niburu, minner om “Nimrod” (Lucifer).
Her er konserten:

Spoler vi litt frem, kan vi se noe som kan likne på en “stargate”. Og de fleste husker vel filmen fra Hollywood med samme tittel. I stedet for å lenke til en spillefillm, lenker jeg heller til Ancient STARGATE Artifacts & Mayan 2012 (ILLUMINATION)
http://www.youtube.com/watch?v=NblufMmZaxE

“A top scientist at the Large Hadron Collider (LHC) says that the titanic machine may possibly create or discover previously unimagined scientific phenomena, or “unknown unknowns” – for instance “an extra dimension”.
http://www.itpro.co.uk/617296/video-cerns-research-director-on-extra-dimensions

Hans Gaarder skrev nettopp en interessant artikkel, hvor han nevnte: “Stargate manifestert som en vortex (vann-virvel)”
http://www.nyhetsspeilet.no/2012/09/informasjon-om-jorda-fra-andromeda/
Poenget mitt, er at mange av de sci-fi filmer vi kikket på som snørrunger, kan ha mye i seg. Et intergalaktisk eventyr, der vi alle er med, i skrivende stund.
Bare litt synd at dette er et temmelig tragisk eventyr, der mange liv har, og vil gå tapt fremover. Muligvis også på elitens side, til syvende og sist.
Så unødvendig, og så trist.

z69
z69
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
11 år siden

Det jeg sliter litt med å godta, er henvisningene til zeta talk. Jeg har fulgt siden siden 2001, og har også mailet litt med Nancy.
Jeg personlig mener at det hadde vært på sin plass med en litt mer kritisk holdning til hennes påstander. Mitt syn på henne fikk en alvorlig knekk etter mai 2003…ikke for at det hun hadde sagt ikke skjedde, men måten hun omgikk det etterpå.
Men dine artikler er uansett veldig interessante, takk for en vakker side :) Du behøves i disse tider. Jeg har merket det lenge, og merker det spesielt nå, det er som om kosmos er på bristepunktet – og vi er midt i sentrum.

Jostein Wold
Abonnent
11 år siden

Jeg synes vi har tendenser til å undervurdere menneskets evne til å være oppfinnsomme, intuitivt geniale og brilliante.
Jeg vet ikke hvordan disse ble bygget, men senere forskning av flere forskere, støtter at disse kan ha blitt bygget med hardt arbeid, over lang tid, noe som også er ganske sannsynlig.
Det er lite trolig dette som Zetatalk snakker om, de gir ikke fnugg av reelle bevis som er udiskutabelt sanne, de spytter bare ut en mengde påstander som aldri kan la seg verifisere på noen måte…Menneskert har klart seg såpass lenge vi har med en grunn, og det er at vi er oppfinnsomme og smarte, vi finne stadig nye måter å skape. samt ødelegge verden på, men poenget er at vi kan gjøre utrolige ting når vi først vil.
Men igjen, jeg vet ikke nok til å si hva som faktisk var byggeprosessen, men noen ganger er enkleste løsning ofte det rette, og for meg skurrer tankekraft en del, for ikke å snakke om Zetatalk generelt…de har ingen substans av ekthet føler jeg.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Jostein Wold
11 år siden

Fundamentet er 9 meter høyt og er hugget ut av fjellet. Normalt vil man bygge slike byggverk like ved hvor steinen befinner seg. Kanskje var det et fjell akkurat her. Noe som kan forklare hvorfor pyramidene ble mindre og mindre og ikke større som man skulle tro.

Byggverkene i Lalibela, Etiopia er også fantastiske. Ble pyramidene bygget rett ved siden av selve berget ville steinene lettere flyttes på plass. Nesten som i kirkene i Lalibela som ble meislet ut. Obelisken i Axum er 33,3 meter høy.

Menneskene reiste fantastiske byggverk for lang, lang tid tilbake. Jeg kan ikke forstå hvordan de klarte det. Lille meg kan heller ikke forstå hvordan de flyttet obeliskene til Roma, men de klarte det også :-) Ingen ETs der. Kanskje de fikk hjelp av Miraculix :-)

Tror ikke UFO-vesener som bygger pyramider ved tankens kraft trenger disse til navigasjon. Merkelig tankegang!

Eneste forklaring er at folk var mye klokere før i tiden, ihvertfall utenfor Europa ;-)
http://www.sacredsites.com/africa/ethiopia/sacred_sites_ethiopia.html

After extensive scanning electron microscope observations and other testing, Barsoum and his research group finally began to draw some conclusions about the pyramids. They found that the tiniest structures within the inner and outer casing stones were indeed consistent with a reconstituted limestone. The cement binding the limestone aggregate was either silicon dioxide (the building block of quartz) or a calcium and magnesium-rich silicate mineral.

The stones also had a high water content — unusual for the normally dry, natural limestone found on the Giza plateau — and the cementing phases, in both the inner and outer casing stones, were amorphous, in other words, their atoms were not arranged in a regular and periodic array. Sedimentary rocks such as limestone are seldom, if ever, amorphous.

The sample chemistries the researchers found do not exist anywhere in nature. “Therefore,” Barsoum said, “it’s very improbable that the outer and inner casing stones that we examined were chiseled from a natural limestone block.”

More startlingly, Barsoum and another of his graduate students, Aaron Sakulich, recently discovered the presence of silicon dioxide nanoscale spheres (with diameters only billionths of a meter across) in one of the samples. This discovery further confirms that these blocks are not natural limestone.
http://www.livescience.com/1554-surprising-truth-great-pyramids-built.html

Sagitta
Sagitta
Abonnent
Svar til  Thunder
11 år siden

Skal vi løse en utfordring må vi tenke nytt, dersom alle andre forslag er dødfødte. Det er ikke vanskelig å bygge en slik pyramide dersom man har byggesteinene. Det er heller ikke noe problem og forflytte byggesteinene. Det jeg trenger er min egen tankekraft og tyngdekraften.

Jeg starter med forflyttingen. Vi bruker samme metode som de innfødte på Påskeøya brukte da de flyttet AKU-AKU støttene. La oss derfor lytte til de innfødte og lære av dem: Steinstøttene “gikk” bortover! Ja, hva mener de innfødte med det? Jo, de “gikk” på samme måte som mitt kombi-kjøl/fryseskap “går” når jeg skal flytte. Jeg vipper skapet over på siden (mens det står på høykant) og så videre opp på ett av hjørnene og så vrir jeg skapet 90 grader fremover. Så setter jeg ned skapet og vipper skapet over på motsatt side og videre over på hjørnet og vrir så 90 grader. Jeg bruker min evne til å lytte til de innfødte og tyngdekraften. Jeg trenger en krave rundt halsen på steinstøtten (kraft ganger arm) til å vippe den over på den ene siden og når jeg dreier den rundt hjørnet på steinstøtten.

På samme måte med pyramidesteinene. Jeg bruker en krage over byggesteinen (kraft ganger arm) og vipper byggesteinen litt opp på den ene siden, legger 2 små steiner under bunnflaten av steinen og vipper og vrir den store tunge byggesteinen over disse små steinene, mens de tunge byggesteinene “går” bortover. Er kraven lang nok, forflytter 1 mann lett en byggestein på 5 tonn pluss 1 mann til å skyve de små steinene etterhvert som den store byggesteinen beveger seg. Den gangen gikk Nilen helt inn til byggeplassen (man kan se elveleiet fra satelitt), så den skulle bare transporteres fra huggeplassen til Nilen.

Så til løfteoperasjonen. Nok en gang trenger jeg bare min tankekraft og tyngdekraften. Jeg legger en metallstang under midten av byggesteinen slik at har samme vekt på begge sider (vektstangprinsippet). Så beordrer jeg to mann opp på byggesteinen og ber dem gå til den ene siden, slik at den andre siden vipper opp (som dumphuska på lekeplassen til ungene), så legger jeg steiner inntil midten der det er størst åpning, ber de to karene spasere over på den andre siden slik at den vipper over på den siden, for så å legge enda større steiner under på denne siden, og så be karene gå tilbake til den andre siden. Slik fortsetter det. Ingen løfter noe, bortsett fra de to karene som må løfte sin egen kropp når de spaserer frem og tilbake oppå byggesteinen. Det er tyngdekraften som gjør at byggesteinen løfter seg.

Jeg er sikker på at dersom man allerede har skaffet seg de respektive små steinene man skal bruke under den økende løftingen av byggesteinene, så går denne prosessen smertefritt uten alt for mye tid og manpower.
Det eneste som skal til er evnen til å tenke selv og tyngdekraften.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Sagitta
11 år siden

Man kan tenke seg at landskapet så annerledes ut for så mange tusen år siden. Det er merker etter vann halveis opp på pyramiden. Arbeidet på selve pyramiden ble gjort i løpet av tre måneder da flommen var på sitt høyeste nivå. Hvert år da egypterne så Sirius på morgenen visste de at vannet ville komme. De store flommene la grunnlag for en fin høst. Når vannet etterhvert sluttet å flomme inn i landet måtte disse menneskene som levde av å dyrke jorden der flytte på seg. Nå er det satt opp en demning for å kontrollere vannet. Kanskje kunne båtene frakte steinene helt inn til pyramidene den gangen.

Romerne brukte egypternes kunnskap om båter for å frakte de enorme obeliskene.
På en av obeliskene står det skrevet hvordan de ble reist. De fikk reist de ved å grave bort sanden under slik at de bare trengte å dytte den litt for at den skulle komme på plass i sokkelen. Skålvekt hadde egypterne og sikkert masse kunnskap og redskaper som vi ikke kjenner. Pyramidene egner seg godt for oppbevaring av mat. Pyramidene er reist mot Orions belte, med Osiris og Isis, Sirius. Når Sirius ga dem nok vann, ble innhøstingen god.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Sagitta
11 år siden

En annen ting er at mange av verdens pyramider ligger begravd. Hvis man tenker seg at disse pyramidene ble bygd under jorden i et krater ville det bli forholdsvis enkelt å fylle opp etterhvert og ta trinn for trinn. Steiner ville lett kunne plasseres. Mayaene lagret mat under jorden. Jeg har hørt at prester i noen av disse mindre samfunnene fikk folket til å ofre mat som de kunne meske seg med mens folket led av sult. Som elitebunkere :-) Sand har de vel hatt nok av der nede i Egypt ihvertfall.
Ikke hadde de TV og Justin Bieber, så tusenvis av mennesker med samme mål og gud ville få til de utroligste ting. :-)

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Sagitta
11 år siden

Thunder her nærmer du deg den mest sannsynlige teori vedrørende Giza pyramiden, nemlig at det var en gigantisk maskin som pumpet vann og fungerte som vanningsanlegg for Egypt. ;-)

How the Great Pyramid was Built
http://www.thepump.org/Joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=18

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Sagitta
11 år siden

Kanskje det Uffda :-)
Men, det hører med til historien at menneskene som bodde ved det frodige delta landskapet måtte migrere vekk. Nilen klarte ikke tilføre landskapet nok rikdom. Om det var en pumpestasjon, så var den ikke spesielt effektiv.

Om byggemetoden som nevnes i videoene kan være plausibel for dette området, vil det ikke forklare hvordan andre pyramider ble bygd. Mange av pyramidene har svære obelisker og pilarer. De hadde helt sikkert kunnskap nok til å bygge kraner som kunne heise steiner på plass. De hadde kunnskap om hvordan de skulle utnytte naturkreftene. De brukte sanden, sandstormen, vannet, floden, tyngdekraften, ild, varme. Egypterne hadde skålvekt og visste hva som skulle til for å løfte steinblokker. Skipene som ble funnet ved pyramidene som nevnes i linken viser også slik teknikk. Det var interessant.

Obelisken ved St.Peterskirken i Roma ble flyttet fra Egypt for 2000 år siden. Den er 25,5 meter lang og veier over 300 tonn. Den ble flyttet på en lekter som ble bygd ved hjelp av egypternes kunnskap. Masten på lekteren var så stor at fire menn ikke var nok til å favne rundt den. Iflg. Wiki .Romerne senket den, sikkert for å holde mest mulig kunnskap skjult og ta æren :-). Det var når Nilen flommet over at disse svære steinene kunne flyttes. Svære uferdige obelisker ligger fortsatt i steinbruddene. Redskapen var stein og trestokker som utvidet seg når de ble våte og sprengte obelisken løs. Ild og varme/kulde hjelper også på når man skal løsne stein. Kalksteinen kan godt være støpt. De brukte mørtel, hvorfor ikke støpe i kalksteinsmørtel?

Det var ånder som var i naturkreftene på den tiden.
Om man kunne frakte en svær stein på Nilen, så hadde man temmet vanndemonen, Om man utnyttet sandstormen eller sanden hadde man temmet sandånden. Om man utnyttet tyngdekraft temmet man luftdemonen. Ildemonen, vinddemonen osv..

Flommen kom hvert år og befruktet landskapet. Folket hadde masse fritid og ventet på å få bruke jorda etter flommen. De trengte en høy vanntett lagringsplass. Det var neppe bare et tempel eller gravsted. Kanskje var en obelisk med pyramidespiss plassert på toppen? Ti meter av toppen av pyramiden er borte, Hvorfor? Hvem? Kan dette være Salomos tempel?

MortenB
MortenB
Abonnent
11 år siden

Min første tanke var BBC serien “Joanna Lumley’s Nile”. I episode 1 er er hun i Egypt og ser på pyramidene og får den klassiske turist historien. Så reiser hun oppover Nilen og sitter på med en gammel mann som seiler opp Nilen med varer. Hun spør han om pyramidene og han sier “De hadde en stav som de pekte på steinene med og flyttet de på plass”…..

« Forrige artikkel

Himmelrensing

Neste artikkel »

Sightseeing i hemmelige underjordiske baser

19
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x