/

Hjertesukket – åpent brev om norsk psykiatri

6.6K visninger
14 minutter lesetid
18

Kjære hr Storberget!

Nå som  du er gått av som justisminister og  formodentlig  ikke lenger er så presset,  så har du kan hende tid til å lytte til et inderlig hjertesukk:

Hjertesukket handler om psykiatri; men vær så snill å ikke oversend dette brevet til helseministeren uten å lese resten; for vi snakker om lovbrudd, menneskerettighetsbrudd og kanskje Grunnlovsbrudd; og helt opplagte brudd på allminnelige moralske lover!

Jeg har også tre spørsmål som jeg ber om at du forsøker å finne svar på: Ikke fordi du har noen plikt til det,  men jeg retter henvendelsen til deg fordi jeg håper og tror at det alltid var et godt og lyttende hjerte i denne politikeren!

Vi i brukerorganisasjonene får stadig rapporter om overgrep og forverring av plager fra personer som er, eller har vært, under ”behandling” innenfor psykiatrien. Bruker anføsrelstegn her, fordi det er klart og tydelig for oss at behandling i praksis betyr psykofarmaka.

Psykofarmaka kan likestilles med narkotika, men måten disse stoffene forvaltes på, er enda mer problematisk enn illegalt narkotikamisbruk. Ikke nok med at de blir anbefalt av ”fagfolk” og brukes frivillig, eller mer motvillig, i mangel på alternativer; men de blir også påtvunget mennesker som motsetter seg en slik drastisk kjemisk  inngripen i hjernen og nervesystemet.

Vi i brukerorganisasjonene får inn rapporter og historier om økt aggresjonsnivå, forflatet følelsesliv, tvangstanker, selvmordstanker, forsøkt selvmord, selvmord, hukommelsestap,  hjerneskader og svikt i indre organer,  som bivirkninger eller virkninger av disse psykofarmaka. I tillegg kan nevnes massiv vektøkning, stivhet, etc, etc. Dette bekymrer oss veldig, og du er sikkert enig i dette er alvorlige saker.

Vi  ser at så mange uskyldige mennesker lider!

Norge er blitt kritisert både av Amnesty International og FN på grunn av de mange tvangsinnleggelser og den utstrakte bruken av tvangsmidler i norsk psykiatri,  som er helt i verdenstoppen når det gjelder tvangsinnleggelser (ca 10 000 offisielle i Norge, mot ca 2000 i Sverige pr år).

Er vi så mye gærnere og sykere enn i andre land, her i lille Norge?

Vi  tror ikke det! Men  politiske krefter har latt økonomiske hensyn gå foran menneskelige hensyn, og det kan vel ikke være tvil om at Big Pharma øver et sterkt press, også på politikerne, fordi de har en enorm økonomisk makt, og alltid er ute etter å bevare og øke sine markeder.

Det er jo blitt sendt slike hjertesukk til politikere utallige ganger før, men man har nå tilgang på enda mere dokumentasjon om skadevirkningene av psykofarmaka at det nå må ropes et kraftig: VARSKU!

Den skrikende mangel på alternative og/eller medisinfrie alternativer til det psykiatrien kaller behandling, men som like godt kunne kalles narkotikamisbruk, gjør oss fortvilet.

Vi vet at under denne kjemiske påvirkning  blir pasienter manipulert; de blir f.eks anbefalt eller gitt elektrosjokk, sperret inne, lagt i belteseng, eller umyndiggjort! Dette burde ikke forekomme i en såkalt human rettsstat,  hr. Storberget!

Mennesker som er kommet inn i det psykiatriske behandlingsapparatet har ingen relle rettigheter! De er under press, de er neddopet; Kontrollkommisjonen  fungerer ikke som et organ som kan bistå i forhold til overgrep. Og advokatene har helst ikke villet ”ta i” psykiatri. Antagelig fordi overmakten er for stor og prestisjen for liten.

Avisene skriver heller ikke stort om temaet psykofarmaka og kunnskapen er generelt liten om disse stoffene. Også hos mange pårørende! Det er som om det er opplest og vedtatt at medisinering er en nødvendighet. Vi har et annet syn på saken!

I løpet av de senere år har det vært drapssaker hvor gjerningspersonen var/hadde nylig vært under  psykiatrisk behandling; men det store spørsmålet er jo:  Var han/hun under påvirkning av, eller hadde vedkommende brått sluttet med denne typen ”medisiner”? Er det medisinene som får dem til å begå uhyrligheter?  Vi tror det forholder seg slik, men spørmålet  blir ikke engang  stilt i media! Er det uvitenhet som er årsaken? Har mediene fått munnkurv? Eller mener man virkelig at disse forholdene ikke har allmenn interesse? Etter hva vi kjenner til er det ingen grunn til å tro at mennesker med psykiske plager er mer farlige eller voldelige enn andre mennesker! Tvert i mot: det er ofte de mest følsomme som får lide!

De mange utmerkede alternative behandlingsmetoder og terapi som er blitt så utbredt,  er nesten fraværende innen det etablerte systemet. Hvorfor er det slik?  Det er ingen tvil i våre hjerter om at den veien psykiatrien har fulgt, har bidratt mer til å øke lidelsen enn til å lindre og helbrede,  tross all økonomisk satsning! Det er Legemiddel-industrien som tjener  på den såkalte opptrappingen av psykisk ”helsevern”! Parolen som står skrevet med usynlig skrift er: Piller til hele folket! Til barna! Til bikkja! Piller mot gale følelser, piller mot tunge tanker, piller mot dårlig humør og piller mot plagsomme personer! Vi mener at løsningene ikke ligger i piller, men i større toleranse, mer åpenhet, kunnskap og menneskelighet.

Forstår ikke politikerne dette, eller VIL de ikke forstå?

De var såret, de var ensomme,  de fant ingen mening med livet, de opplevde en stor sorg, et tungt nederlag, de hørte stemmer, de så bilder, de fortalte merkelige historier! De ropte om hjelp! I møtet med psykiatrien ble de overkjørt, oversett, overhørt, tvunget og  fratatt den lille rest av verdighet de hadde tilbake. De ble tvunget til narkotikamisbruk av Det psykiatriske systemet! Hadde de barn, så ble Barnevernet koblet inn og barna tatt fra dem. Problemene ble enda større enn før.

Dette er den virkeligheten vi lever med, og en helt typisk historie som vi i WSO hører – daglig!

Vi hører hvordan mange gråter over ”behandlingen” de ble utsatt for, også mange år etter at de ble utskrevet; fordi det rett og slett er svært traumatisk å bli utsatt for tvang og undertrykkelse! De føler seg voldtatt og nedverdiget, de blir fortvilet og rasende over forholdene, eller de resignerer. Du er nok kjent med at det er svært høye selvmordstall blandt psykiatriske pasienter. Du tenker kanskje at selvmord er en naturlig følge av ”sykdommen”? Vi tror de fouroligende selvmordstallene bunner i møtet med psykiatrien selv, og den omfattende medisinbruken, ikke nødvendigvis pga ”sykdommen”, slik psykiaterene vil hevde. De vil naturlig nok forsøke å finne unnskyldninger, muligens pga dårlig samvittighet fordi de ser at de slett ikke er i stand til å hjelpe dem som har det vondt,  annet enn med en viss symptomlindring.

Denne utstrakte symtomlindring som bedrives i psykiatrien, er etter vår oppfatning en farlig vei å gå. Smerte er ment som et varslingssignal, men under bedøvelsen fra medikamentbruk (narkotika-misbruk) blir tilgangen til de dypere behov og følelser stengt for pasienten, og han/hun blir sittende uten håp, uten tilgang til de selvhelbredende krefter som finnes i oss alle, og helt uten reelle alternativer, valgmuligheter og rettsvern! De ender ofte som ”zombier”, fanget i avhengighet og stillstand.

Mange i vår organisasjon kaller seg betegnende nok for ”overlevende fra psykiatrien”.

Vi påstår at norsk psykiatrisk praksis skader mer enn den gavner. Den koster skattebetalerne  store summer, og fører ikke til et tryggere og bedre samfunn! Den skader mennesker både psykisk og fysisk. 40.000 voksne er til enhver tid innlagt og utsatt for denne galskapen!  I tillegg kommer alle barn og unge i institusjoner og hjem med forskjellige merkelapper (ADHD, osv). Det hadde unektelig vært  bedre for pasientene om de bare fikk være i trygge omgivelser, med litt menneskelig varme og omsorg, med mat og en seng, enn at de kommer under den ”behandling” som blir tilbudt, og som er ensbetydende med dop og undertrykkelse!

Det er også en annen sak som er nokså alvorlig: Det finnes en utstrakt u-kultur i denne bransjen, som går ut på at man ikke skal komme for nær eller bli personlig involvert i pasientene. Vi mener at dette er helt galt, fordi det  disse pasientene ofte mangler er nettopp trygghet, omsorg, ærlig kommunikasjon og ekte relasjoner. Psykiaterne selv innrømmer at medisinene ikke kan kurere noen psykiske lidelser. Hvorfor etterlyser de da ikke selv alternativer?

Hr. Storberget, oppriktig talt: Er ikke den norske psykiatriske virkeligheten på 2000-tallet et skremmende og skammelig scenario, tatt i betraktning at flere hundre tusen nordmenn (inkluderer da foreldre, besteforeldre, barn og søsken) blir rammet av disse grove overgrep mot mennesker? Vi vet at det foregår systematiske brudd i forhold til menneskerettighetene, sosial-lovgivningen (og kanskje også Grunnlovsbrudd?), innenfor psykiatrien!

Spørsmål nr 1: Kan du bekrefte dette, og hjelpe oss å bringe fakta på bordet?

Vi antar at du har kjennskap til lovverket  etter flere år som justisminister og tenker at du vil være en person som  blir lyttet til, og som dermed kan ha en viss innflytelse i forhold til de politiske myndigheter.

Brukere og tidligere brukere opplever at de ikke blir hørt. Hvis man protester på diagnosen eller er uenig i at man trenger medisiner, så blir man fortalt at det er en del av sykdomsbildet. Mennesker med en diagnose har rett og slett store vanskeligheter med å bli tatt alvorlig! Dette er akutt og kronisk problematisk for veldig mange etterhvert. Vår påstand er at forholdene innenfor det psykiske helsevernet i Norge undergraver demokratiet, rettsstaten og individets frihet!

Hvor lett kan det ikke skje at et menneske som får vanskeligheter, som vi alle kan få én eller flere ganger i livet, plutselig befinner seg i en absurd verden der de ikke lenger har noen innflytelse på sin egen situasjon, men må rette seg etter en mer eller mindre forvirret og/eller korrupt leges forgodtbefinnende? Dette er som fengselsstraff uten lov og dom! Er ikke dette det samme som tyranni satt i system? Vi bare spør.

Disse ”diagnosene”, som deles ut i øst og vest, og som nokså vilkårlig byttes ut med andre, bare fordi medisinene ikke virker som forventet, har ingen reell vitenskapelig overbygning.

Diagnosene blir foreslått og verifisert etter håndsopprekning i den amerikanske psykiatri-klubben! Sjekk dette selv! Det  finnes ikke noen tester som kan påvise disse ”sykdommene”.  At det likevel finnes mange som opplever seg selv som syke, og som synes det er greit å få en diagnose, er så sin sak. Men et mer positivt perspektiv er at psykiske problemer er naturlige reaksjoner på ytre og indre hendelser!

Psykiatrien fungerer som et rigid og ugjennomtrengelig maktapparat som påberoper seg å vite noe om sinnet, men som kaller indre bilder for vrangforestillinger og hallusinasjoner, som støtter seg  til sine biokjemiske termer og mumler om at det er noe feil med hjernen eller med kroppens kjemiske balanse. Disse teoriene mangler ethvert naturvitenskapelig belegg!

Underlig er det jo også da at ”psykisk syke” eller ”mistenkte” ikke får sjekket  næringsbrist, syre/base-balanse, mineral- og vitaminbalanse, osv, før man setter inn tunge nevroleptika. Dette måtte jo være det aller første som burde gjøres, spesielt om man bekjenner seg til et bio-kjemisk syn på hva et menneske er. Sannheten er at det finnes sjelden noen indikasjoner på at psykiske lidelser er forårsaket av abnormiteter i hjernen. Påviselige forandringer i hjernen opptrer i regelen først etter massiv medisinbruk!

Vi vil at blir avsatt penger til uavhengig forskning på dette feltet og ønsker oss en grundig utredning av Den norske psykiatriske virkeligheten!  Vi i WSO er mer enn villig til å være med på et slikt prosjekt. Vi kan for eksempel være behjelpelig med å rapportere om egne erfaringer. Dette er jo et felt der brukernes interesser og erfaringer burde telle aller mest.

Vi krever nå, i samarbeid med flere andre brukerorganisasjoner, om at det må bli et tilbud om medisinfri akutthjelp i alle kommuner – i første omgang. Videre vil vi kreve at det blir mulighet for alternativ behandling/medisinfrie tilbud for alle psykiatriens brukere. Denne saken haster det virkelig med, for det finnes så altfor mange som har lidd så altfor lenge under psykiatriens jernhånd.

Psykiatri og fattigdom henger sammen statistisk. Psykiatri og bostedsløshet også. Vi mangler tall på hvor mange mennesker som lever i omsorgsboliger eller annen bolig som bare får beholde tilbudet om et sted å bo under forutsetning av at de går med på å ta ”medisiner” regelmessig. Denne praksis kan karakteriseres som press, overgrep, undertrykkelse, kjemisk lobotomi og manipulering med ressursvake og/eller neddopede mennesker.

Det er høye starafferammer for narkotikahandel i vårt land. Det er antakeligvis strenge straffer for å tvinge andre til å bruke narkotika også; men dette er jo i praksis det som foregår i og utenfor institusjoner over hele landet!

Spørsmål nummer 2 blir: Hvem er de ansvarlige? Og: burde ikke disse stilles for en domstol?

Du vet nok like godt som oss at alle kan ha kriser og persolige problemer én eller flere ganger i livet. Er man da så uheldig å havne i psykiatrien, så kan veien ut av uføret bli svært smertefull, i mange tilfeller umulig. Vår påstand er at det er psykiatrien selv som skaper brorparten av det som her i vesten kalles for “kroniske sinnslidelser”.

Vi vil at det blir gravet og luket i dette villnisset, som et flertall av befolkningen i Norge er berørt av på en eller annen måte. Vi mener det er duket for en grundig oppvask, og denne gangen må brukernes stemmer bli hørt og respektert!

Det er mange døde hunder å grave opp i dette ”fagfeltet”. Mange løgner og fordommer, mye redsel og undertrykkelse, og dette gjennomsyrer og forpester både de innsattes og de ansattes virkelighet. Et tegn på dette, er at i forhold til de mange overgrep som vi VET skjer innenfor psykiatrien, så finnes det veldig få “varslere” her, sammenlignet med i andre bransjer. Dette mener vi bunner i et strengt hirarkisk og tyrannisk system, der de som opponerer mot autoritetene, de som kommuniserer åpent  med, eller viser hjertevarme overfor pasientene, blir systematisk luket ut. De blir fortalt at de er ”uegnet” i arbeidet, ja, de er uegnet for selve systemet! For innenfor psykiatrien er det strenge regimer; og  åpenhet, kreativitet og varme, skal helst ikke forekomme! Det foreligger rett og slett en skrikende mangel på mennesklighet. Psykiaternes skolemedisinske utdannelse og såkalte fagkunnskap er ikke til mye hjelp i denne sammenhengen!

Vi vil at sannheten om psykiatriens metoder og tvang, som av mange oppleves som tortur, skal komme fram i lyset. Psykiatrisk ”behandling” i dag fortoner seg som et trehodet troll som består av:

1) menneskeforakt

2) apati

og

3) kjemi.

De tre hodene sitter på en gigantisk pengekropp som kalles Big Pharma.

I Paulsrud-utvalget har advokat Hege Orefellen tatt til orde mot det såkalte ”behandlingskriteriet”, en uhørt paragraf; men hun vant ikke fram, utrolig nok. Behandlingkriteriet går i korthet ut på at hvis en pasient etter legens vurdering kan bli ”verre” hvis han slippes ut i frihet, så kan han/hun holdes tilbake med tvang. Det sier seg selv at en slik mulighet ALLTID vil foreligge! M.a.o: All makt er gitt psykiaterne! Problemet er at de også er svake mennesker. De lar seg kjøpe, som så mange andre. Etter vår oppfatning behøves ingen særlover i psykiatrien. Det er lov å holde noen tilbake hvis det er fare for andres, eller pasientens eget, liv og helse. Det finnes også lov om nødverge. Dette burde være nok !

Vi sier ikke at medikamenter aldri må brukes i psykiatrien; men de må brukes med foriktighet, og kun unntaksvis; og fortrinnsvis med pasientens samtykke, ikke som rutine. For det synes nå klart at mange av de mest brukte legemidlene har flere og alvorligerere bivirkninger enn de illegale stoffene som blir kjøpt på gaten. Vi kan for øvrig  informere deg om at flere av de stoffene psykiatrien brukte for flere år siden, nemlig heroin, morfin, amfetamin, kokain, LSD, osv, har blitt illegalisert og havnet på gaten. Folk som kjøper og selger dette regnes jo som kriminelle og kan dømmes og straffes. Psykiatrien kan tydeligvis bruke hva som helst, ja til og med TVINGE  andre til å bruke disse stoffene, uten at noen griper inn!

Psykiatere (og leger generelt) er som kjent meget dypt involvert i leggemiddel-industrien; men vi trenger rapporter og tall, og alle kort på bordet. Og vi ønsker oss medienes tilbakevendende engasjement! Vi har behov for en grundig revurdering av psykiatriens tankegods og metoder. Dette haster det med,  for overgrepstallene er allerede så store at det egentlig er duket for et masse-søksmål mot Staten, mot legemiddelindustrien, og/eller mot de enkelte sykehus.

Spørsmål nr. 3) Kan du gi noen råd om hvordan vi vinner fram med vår gode sak? Kan du i det minste gjøre deg noen tanker om saken? Og fortelle oss hvem du mener har ansvaret for denne dypt tragiske situasjonen,  hvor graden av lidelse og tidlig død uendelig langt overstiger massakren på Utøya og alle andre ulykker i kongeriket Norge til sammen!

Vi håper denne henvendelsen oppfattes som det den er ment som: Et  hjertesukk, og en nødrakett avfyrt i desperasjon og med medfølelse for de mange som lider under et system der det ikke hjelper å rope på politi eller rettsvern. Et system der taushetsplikten blir brukt som påskudd for fortielser, fornektelser og fordreing av fakta. Et system som ikke kunne vært opprettholdt dersom det ikke var for at pasientens og hans/hennes families skam- og skyldkomplekser virket så lammende på evnen til protest, og det faktum  at pasienten under påvirkning av de mange ”medisiner” blir til en loyal og umælende brikke i dette systemet.

Mange pårørende støtter seg til tanken om at ”legen vet vel best!?” – mens de like fullt lider under synet av sine kjære, som de ser burde hatt hjelp og støtte; men som forsvinner for dem i en sløvende rus, eller i desperasjon, og som  går til grunne både psykisk og fysisk, akkurat slik foreldre til narkomane opplever.

Psykiatri blir framstilt som  et komplisert og uoverskuelig fagfelt,  der både menigmann og politikere resignerer under vekten av fine fagutrykk og sammensatte diagnoser, med tilhørende psykofarmaka. Men sannheten, slik vi oppfatter den, er at det hele er bygget på antagelser, på penger, kjemi og makt. Denne galskapen er skapt og opprettholdt  av en kynisk industri med en tilhørende menneskeforakt som overbygning. Både mennesker og natur er blitt sterkt skadelidende.

Dette feltet er ikke SÅ komplisert som man vil ha det til. Vi mennesker er ikke SÅ forskjellige. Vi har mange av de samme følelsene alle sammen, men reagerer litt ulikt på smerte og motgang. Det som virkelig er vanskelig å fatte, er omfanget av den tragedien som kalles psykiatri innenfor dagens helse(?)-vesen.

Industrien er blitt gitt for stor makt; legene er blitt gitt for stor makt; alt for få har våget å ta til motmæle. Vi kan ikke resignere lenger. Vær modig du også, og fortell hva du ser!

Vær vennlig å tenke over saken i alle fall, hr. Storberget; og svar oss på våre tre spørsmål! Vi er på forhånd takknemlige, og håper at det er noe du kan gjøre for å hjelpe!

Med hilsen Kari Sparhell, styremedlem i WSO

PS: Jeg vil for egen regning anbefale at du søker litt i disse emnene: The Rockfeller Foundation, Bill Gates, Nasjonalt Folkehelseinstitutt, WHO, Glaxo-Smith Kline, GAVI,  Thorvald, Camilla og Jens Stoltenberg, eugenetikk, hemmelige eksperimenter med mennesker betalt av CIA, psykiatri på avveie, “tvang” kalles “frivillig” i psykiatrien (Brennpunkt), f.eks,  for om mulig å finne noen sammenhenger og mulige årsaker til Det norske psykiatriske drama. DS

Kari Sparhell

Styremedlem i We Shall Overcome (WSO)

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

18 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Innil
Innil
Anonym
2 år siden

Så sant som det sies. Det kan jeg skrive under på. Problemet er vel om disse folka klarer å innse det. Neppe!.. det rare er at så mange mennesker kan stå sammen om den samme galskapen og samtidig mene at det er bra. De bryr seg ikke for det går ikke ut over dem og det sier meg at det jobber lite empatiske mennesker i psykiatrien for et normalt menneske ville bli syk av å stå å se på det. Det handler vel om å klare og leve med seg selv. Er leger så kunnskapsløse at de ikke vet at de skader og holder folk syke for det tjener både de og pilleindustrien på. Jeg har lagt merke til at de prøver å overbevise pasienten om løgner og mye er så openlyst frekt og usmakelig men de har blitt så arrogante at ting som er operert dumt og lett og se for det ser ut til at disse fagfolk kan dure frem akkurat som de vil fordi dem er fagfolk. Men er de fagfolk da???.

dag Coucheron
Abonnent
6 år siden

Nødvendig og aktuell artikkel også i 2017. Det er blitt litt bedre de siste årene. Psykiaterne erstort sett blitt både litt spakere og litt forsiktigre. Men makten har de. Vi, som ser at psykiatrien og psykiaterne begge er på villspor må bare fortsette å mase, opplyse, demonstrere og påvirke dlikat sannheten til sist kan vinne: Psykiatrien i dag er for de fleste utøvetes vedkommende en gedigen BLØFF. Psykiaterne tviholder på makten av to grunner. Den ene er av økonomisk natur. Den andre fordi psykiaterne ikke kan noe annet enn å forgifte sine medmennesker. Dette er trist. Men ikke bare trist. Det er umenneskelig. Sjelerått og faktisk KRIMINELT!!

Walter Keim
Anonym
8 år siden

Godt skrevet. Problemet gir grunn til en bekymringsmelding: Legitimerer den velmenende formynderstat umenneskelig behandling og tortur? http://home.broadpark.no/~wkeim/files/Aapent_brev_Solberg.html

Walter
Anonym
8 år siden

Godt gjort. Her er det en bekymringsmelding: “Legitimerer den velmenende formynderstat umenneskelig behandling og tortur?” http://home.broadpark.no/~wkeim/files/Aapent_brev_Solberg.html

Mole
Mole
Abonnent
10 år siden

Fy deg, slemme Norge
De verste passasjene i boka er historiene om overgrep gjort i ly av psykiatrien. Dette er nesten for vondt til å tro på — men vi vet at det er sant. Lobotomister reiste på turné rundt i Norge og gjorde kjappkjappe inngrep i lidende menneskers hjernemasse. Svært mange av dem som havnet under kniven ble invalidisert for alltid, altfor mange døde.
http://www.dagbladet.no/2014/02/17/kultur/anmeldelser/litteratur/litteraturanmeldelser/bok/31807375/

Lilje
Lilje
Abonnent
12 år siden

A day day ( ADD ADHD MBD)

http://www.youtube.com/watch?v=G9C07JF_olk

:)

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Lilje
12 år siden

Diagnostic & Statistical Manual: Psychiatry’s Deadliest Scam http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1540&start=151#M8039 + extra. Quote: An elaborate pseudoscientific sham… It’s 943 pages long and lists out 374 mental “disorders.” It is the basis for the listing of mental disorders in the International Classification of Diseases that is used throughout the world. And though it weighs less than five pounds, its influence pervades all aspects of modern society: our governments, our courts, our military, our media and our schools. ..

Direkte referanse,
Diagnostic & Statistical Manual: Psychiatry’s Deadliest Scam

mimmi
mimmi
Abonnent
12 år siden

jeg fikk en gratis tilsendt film fra cchr.org og jeg sluttet på flekken med medisiner, har tenkt å slutte i årevis men har alltid blitt utrolig dårlig og gått inn i en voldsom depresjon og raserianfall hver gang, men nå har jeg gitt blaffen og holdt ut for jeg er så innmari lei av å MÅ ha medisiner, jeg fikk antideprisiva før jeg fylte 18 år, og adhd medisiner, siden dengang har jeg bare blitt sykere og sykere og mer og mer virkelighetsfjern og rar. det er deilig å bli kvitt den giften fra kroppen selvom det ikke er lett, jeg kjenner spesielt smerter inni hodet mitt. og blir veldig glemsk og ukonsentrert og irritabel. det er som om noe er ødelagt i hodet mitt, det er vanskelig å forklare. men håper jeg en dag blir friskere. jeg går til kinesiolog og hun har hjulpet meg mer enn noen psykiater,lege, eller psykolog har gjort.

Morten Kielland
Skribent
Svar til  mimmi
12 år siden

Jeg deler din erfaring, mimmi!
Kinesologi har mye for seg.
:)

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
12 år siden

Problemet er at noen har fått definisjonsmakt på hva som er normalt. Vi begynner også å få det i språket og politiske diskusjoner, spesielt etter 22. juli. Det går mot et stadig mer totalitært samfunn. Vi kan kanskje si at vi er i en postdemokratisk periode?

Sandy
Skribent
12 år siden

Mange psykiatrer har tette forbindelser med den farmasøytiske industrien. Noen mener at dette er korrupsjon.

Det er vel kjent at individer reagerer forskjellig på psykiatriske legemidler. Den roligste personen som har depresjon og får et av legemidlene kan endre personlighet og bli til en meget aggressiv individ.

Vi har lenge etterlyst et registreringssystem hvor i alle tilfeller av grov vold, mord og selvmord, legemidlene som vedkommende har brukt blir systematisk dokumentert.

Dette kan gjøres ved å undersøke i de relevante hjem, institusjoner, apotektreseptregistreringer, legekontorenes forskrivninger, osv.

På denne måten blir det økt kunnskap om psykiatriske legemidler, noe som bør være av interesse for industrien og psykiatrene.

Et registreringssystem er praktisk gjennomførbart dersom viljen er tilstede, men viljen er dessverre ikke tilstede.

Hvorfor? Fordi legene/psykiatrene som har foreskrevet legemidlene vil sannsynligvis ikke ha skyld i elendighet og vil helst ikke involveres.

Den farmasøytiske industrien er ikke interessert i å vite at deres produkter har forårsaket sykdom og død. Industrien er interessert i å selge produktene og å få flest mulig avhengig av dem.

Sist men ikke minst, pyskiatrene og industrien ønsker å beholde deres tette forbindelser, selv om mange pasienter får helsen ødelagt for livet.

Tom Rosland
Tom Rosland
Abonnent
12 år siden

Truer psykiatriens omdømme?

Konklusjonen i rapporten om Breiviks mentale helse er nesten blottet for begrunnelser. Vi er bekymret for hva det gjør med fagets omdømme, skriver Steinar Lorentzen, Svein Friis og Erik Falkum

dokumentarfilmen om Diagnostisk & Statistisk Manual, psykiatriens mest dødbringende svindel.
Mvh Tom

http://www.vg.no/nyheter/meninger/artikkel.php?artid=10078437

MODembed:

Menneske
Menneske
Abonnent
12 år siden

Og hvilket nyhetsbyrå står for nyheten om at demonstrantene skytes? Jo, det er nazipartiets egen propaganda- maskin: NTB.

“Puma tar denne hendelsen svært alvorlig og vil gjennomføre tiltak for å ta vare på sikkerheten til arbeiderne ved leverandørens fabrikk, skriver selskapet”

Lurer på hva slags journalister som er ansvarlige for slik villedende sensur. Ingen bilder, ingen reelle tall på antall døde- ingen objektiv journalistikk. Aftenposten er maskineriets propaganda- avis. Undertegnede blir vel snart bombet/skutt/chemtrails- dusjet for å skrive noe slikt. Kanskje overvåket av 500 dronefly.

Vår tidsalder er blitt helt skrullete. Jeg tror vi nå nærmer oss “helvets klimaks”, før elitens kontroll vil sprekke. Dette må vi alle klare oss igjennom. Det virkelige helvete er reservert eliten. Får ønske dem lykke til, med sine idiotiske, og sinnsyke planer videre. Til våre norske “ofre” av politikere: Som man reder, så ligger man!

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Menneske
12 år siden

Du er ikke aleine om dine synspunkt, heldigvis finnes det mennesker som tenker annerledes.
The Age of Aquarius and 2012

gudfrid
gudfrid
Abonnent
12 år siden
Gaute Borgerud
Skribent
12 år siden

Takk for en meget god og meget beskrivende artikkel. Det er ingen tvil om at psykiatri er den mest destruktive og dermed den farligste grupperingen på jorden. Årsaken til denne svært lite flatterende betegnelsen ligger i det faktum at psykiatrien gjennom utøvelse av sin praksis reduserer og ødelegger åndsevner og livskraft med død som det endelige resultatet. Befolkningen må opplyses om dette og må sky psykiatrien som pesten, bokstvelig talt.

Jeg legger ut en tråd til den norske CCHR-siden hvor nå dokumentarfilmen om Diagnostisk & Statistisk Manual, psykiatriens mest dødbringende svindel, pryder forsiden. Under fanen “video” finnes flere dokumentarfilmer, blant annet filmen Dødsgalt. Hvordan psykofarmaka kan drepe ditt barn. Denne viser historien om en mor som ville finne ut hvorfor hennes tenåringssønn plutselig begikk selvmord.
Lesere skal føle seg frie til å linke siden eller materialer og dokumentasjon fra siden ved henvendelser til lærere, helsepersonell, politiet, advokater, politikere osv. Psykiatrien i USA rister nå i sine grunnvoller. Det samme vil skje her, så det er bare å stå på.
Og så var det tråden:
http://www.cchr.no/
Lykke til!

Menneske
Menneske
Abonnent
12 år siden

Den tapre forfatteren av dette brevet, får vel en reaksjon fra Storberget, som innebærer at hun bir tvangsinnlagt, og får “behandling” for videre vrangforestillinger. I dette brevet blir det brukt milde ordelag. Det må man, når man skal skrive til aktverdige og rettskafne politikere. I et kommentarfelt, kan man bare si at Storberget er like mye forbryter som de fleste andre politikere i Norge. Psykiatrien er ikke annet enn et redskap for nazisme, og sosial-darwinisme. På tide at psykiatere nå skal stilles til veggs for sine ugjerninger og forbrytelser!!!!! En psykiatrisk “utdanning” er ikke annet enn flere år, med bortkastet løgn. Pseudovitenskap oppfunnet av nazister. Utøvet av nazister!!!

Elin
Elin
Abonnent
Svar til  Menneske
9 år siden

Åpent brev til Kari Sparhell.
Jeg synes det er fordomsfullt å mene at det er galskap i oss alle. Det er klare forskjeller mellom en normal hjerne og en psykotisk hjerne. Jeg vet det, fordi jeg selv har vært psykotisk og lengtet til å kunne prate med folk, gå på jobb, lese igjen, kunne se på tv, høre musikk, konsentrere meg, ikke høre stemmer, ikke lukte feil, ikke føle meg forfulgt. Jeg har vært alvorlig syk. Nå går det bra, men jeg vet jo ikke hva fremtiden bringer. Ingen vet jo det. Kanskje jeg blir sykere neste gang hvis jeg blir psykotisk igjen. Psykotisk blir betraktet som gal. Egentlig liker jeg ikke ordet gal. «Det er så sinnsykt kult» kan noen si i dag. Det er ingenting som er sinnsykt kult eller sinnsykt bra. Er man syk på sindet så er det ikke rett, men galt.
Jeg er så lei av vrangforestillingene til Kari Sparhell med sin parole We Shall Overcome. Hva er det du skal overkomme? Først må du jo overkomme dine egne vrangforestillinger. Vrangforestillinger er vanskelig å behandle; «Vrangforestillinger eller virkelighetsbrist er oppfatninger som ikke samsvarer med virkeligheten, er åpenbart urimelige, og som normalt ikke deles av andre. For at en feilaktig oppfatning skal bedømmes som en vrangforestilling, må den representere en nokså fast overbevisning som ikke lar seg korrigere med letthet.» Sitat fra http://no.wikipedia.org/wiki/Vrangforestilling
Dine forestillinger om hva psykiatri og medisin er gammeldagse og utgått på dato. «I perioden 1947-1957 det ble utført flest lobotomier i Norge»… «… operasjonen blir sett på som barbarisk og helt uaktuell i våre dager.» Sitat fra http://no.wikipedia.org/wiki/Lobotomi
Det første kirurgiske inngrepet på et menneske ble utført uten bedøvelse. Vil det dermed si at alle fremtidige operasjoner skal bannlyses? Jeg synes retorikken til Kari Sparhell er helt fjern. Mange feil har skjedd i psykiatrien, det vet de fleste. Men til motsetning fra deg Kari Sparhell så tror jeg ikke det er ondskapsfulle psykiatere om pisker rundt på de stakkars pasientene, jeg tror faktisk de prøver å hjelpe sine medmennesker. Du foreslår i et annet innlegg at det skal være alternativer til medisinbehandling, f.eks., hypnose. Når jeg er psykotisk og det er jeg når jeg er medisinfri da driver jeg med selvhenføringer. Det kan betraktes om en undergruppe til hypnose. Jeg mener meg forfulgt og lager mange innbilninger.
Sykdommen min krever behandling. Den kan være invalidiserende. Den heter paranoid schizofreni, og er en lidelse. Jeg synes det er et handicap. Jeg synes det var traumatisk med tvangsinnleggelser til psykiatrisk sykehus, men det gav meg muligheten til å bli bedre. Ikke et bedre menneske, men et menneske med bedre helse. Jeg trenger medisin. Heldigvis påvirker medisinen hjernen min og gjør meg symptomfri.
Prise Gud for at han eller hun skapte noen supersmarte farmakologer som har funnet frem til dagens antipsykotika. Takk Gud for at det går så mange penger til medisinen! Da tror jeg det blir forsket mye på medisin. «Farmakologi, (gresk: pharmacon – legemiddel, logos – vitenskap) er læren om effektene av kjemiske substanser i levende systemer. Fagfeltet omfatter legemidlers sammensetning, egenskaper, interaksjoner, toksikologi og ønskede effekter som kan forebygge, lege eller lindre sykdom, symptomer, skade eller smerte hos mennesker og dyr.» Sitat fra http://no.wikipedia.org/wiki/Farmakologi
Av og til blir jeg kvalm av medisinen jeg tar. Da tar jeg kvalmestillende tabletter. Og det beste av alt er at de fungerer! Jeg er ikke narkoman i et helsevesen om gir ut narkotika. Du må virkelig tenke mer over hva du skriver Kari Sparhell. Det er trist å ha et handicap, men jeg føler meg sterkere etter å ha innrømmet mitt eget.

« Forrige artikkel

Krigen mot Iran kan starte 7. mars

Neste artikkel »

Sekulær humanisme – ”skeptisisme” – konspirasjonsfornektelse-bevegelsen

18
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x