/

Mot konkurs for vesten

9.2K visninger
10 minutter lesetid
149

Amerikanske og andre trendanalytikere har i lang tid forutsagt de vestlige finansinstitusjonenes endelige sammenbrudd,-og i ytterste konsekvens, en overgang til bytteøkonomi.

Er det sant at vi går mot en massiv konkurs i den vestlige verden? Tanken er at den økonomiske tendensen er verre enn ved forrige finanskrise, og at hyperinflasjon nå ser ut til å være den eneste løsningen for å holde institusjonene flytende. Det er klart at hyperinflasjon vil utgjøre et nådestøt for mange privathusholdninger, og vil kunne tvinge mange ut i hjemløshet og sorg. Vi vet at Hellas og Dubai er på konkursens rand, og Spania spås å være nestemann ut. Brikken som kan velte spillet, er USA. I det følgende vil vi se at USAs økonomi nå er så nær et sammenbrudd som det vel er mulig å komme.

Vet vi noe om når dette kan skje?

Det har allerede startet: se på Hellas og Dubai. Gerald Celente i Trends Research Institute, er en av verdens fremste trendanalytikere og han spår at USA vil ha blitt et u-land innen 2012 hvor blodige opptøyer og matmangel vil stå på dagsorden. Han hevder at USA er i ferd med å gjennom en transformasjon som ingen hadde kunnet forestille seg. Han hevde også at dollaren vil rase i løpet av uker, og at tusenvis av mennesker vil miste hus og arbeid.

Et perspektiv fylt av håp

Selv om det ikke ser slik ut ved første øyekast, kan vi velge å se på denne krisen som en ny verdens fødselsveer, og en budbringer for en verden med en langt mer rettferdig fordeling og verdier basert på en ny spiritualitet. Vi vet at vi er på vei til å få et globalt oligarki med massiv rikdom for noen få, og et liv i grenseløs fattigdom for uendelig mange fler.

Allerede i dag har vi et system som favoriserer en bitteliten minoritet, og som skaper lidelse for 80% eller mer av verdens befolkning. Armageddon har allerede funnet sted for mange av verdens fattige, og det at selve overbygningen kollapser burde møtes med jubel av de fleste, også av oss, selv om vi nødvendigvis må inn i en fase med tilpasning som vil kunne føles utfordrende.

Dagens system er basert på en gjennomgående menneskefiendtlig innstilling hvor tanken er at de få skal kunne herske over de mange, og det er ikke et system vi er tjent med. Selv ikke i et land hvor vi bare så vidt kjenner en svak dønning av avmakt innimellom.

I vår kollektive bevissthet bærer vi allikevel med oss verdens lidelse, og når nå trusselen om krise banker på vår egen dør, er dette i det utjevnende prinsippets navn. I siste instans er ingenting mer løfterikt enn at tyranner faller. De fleste av oss har sikkert også kjent på smerten over de tapte livsverdiene, som gjør at kjøpesenteret er det kommunale samlingsstedet hvor samhandelen skjer over kjøpedisken.

Vi er tjent med å kunne forberede oss.

Er det noe om bankdrift som vi burde vite?

Mange av oss vet ikke så mye om hvilken dynamikk som styrer finansmarkedet, men vi er vant til å tro at mekanismene er så infløkte at vi ikke har så lyst til å vite så mye heller. Jeg har i alle fall hatt det sånn. Når vi har vokst opp innenfor rammen av et system, er det også vanskelig å forholde seg til de avveiningene som gikk forut for systemet: hvordan var det før, og hvorfor endret det seg?

Nå har det imidlertid kommet til et punkt hvor våre kjente livsvaner utfordres, og hvor vi må erkjenne at vi rett og slett har blitt rundlurt av et økonomisk system som har skapt et gjeldsslaveri og en avhengighetsstruktur som står i motsetning til alt det de fleste ønsker seg for livene sine. Tida er rett og slett inne til å ta kontrollen over egne liv tilbake, før vi mister det vi har jobbet hardt for og er glade i. Det gjelder også oss her i Norge.

Thomas Jeffersen forutså dette: «I believe that banking institutions are more dangerous than standing armies. If the American people ever allow the private banks to control the issue of currency…the banks and corporations that will grow up around them will deprive the people of their property until their children wake up homeless.»

Grunnpremisset for bankdrift, er ideen om at det er mulig å utstede penger for ti ganger mer enn det som støttes av reelle verdier, i utgangspunktet gull. 90% av alle penger skapes derfor ut av løse lufta, og 90% av alle pengetransaksjoner foregår derfor basert på en imaginær forståelse av pengenes verdi. En statsbank er derfor, pr definisjon, er institusjon som har en monopolisert rett til å trykke opp penger ut av ingenting, for å kunne tilby deg, konsumenten, lån til å forbruke for mer enn det du har råd til i øyeblikket via den banken du bruker. Din gjenytelse, er det forpliktende forholdet du går inn i, hvor du pantsetter livet ditt og tida di for å kunne innfri renteforpliktelsene du har inngått. Er vi virkelig villige til å overdra vår skjebne i hendene på spekulanter?

Mange av oss tenker også at statsbanker er statseide og dermed kontrollerte av staten som bare vil oss vel; det er som oftest ikke tilfelle. Som oftest er det private kapitalinteresser som representerer staten gjennom en avtale som er ervervet på den ene eller andre måten. Det er viktig å forstå at banken ikke er en velgjører i forlengelse av sosialdemokratiet; tvert i mot så er bankdrift og velferd plassert på hver sin side av skalaen slik som bankdrift stort sett utøves.

The Federal Reserve; hvem er det?

Overforenklet kan krisen i emning forklares på denne måten: Det som vil måtte skje i kjølvannet av en krise som involverer statsbankene, og spesielt Federal Reserve i USA, er at vi får en dominoeffekt som velter alle tilgrensende institusjoner og kanskje også din bank. Den fremste premissleverandøren for banker verden over er Federal Reserve, og mye av sammenbruddet kan knyttes opp mot denne institusjonen. The Feds er privateid, men representerer allikevel den amerikanske staten som en følge av gamle bindinger og avtaler.

Federal Reserve ble til som en liten sammenslutning av mektige medlemmer av Illuminati og utgikk fra mange av de største, private, finansieringsinstitusjonene i Europa. Banken ble til i en situasjon hvor nasjonsbygging forutsatte tilgang på penger, og private bankiere eller finansfyrster forsto raskt hvilket potensiale som ligger i å drive utlån overfor en stat.

Federal Reserve ble til i forlengelsen av huset Rothschild og i USA var det spesielt Rothschilddynastiet som hadde stått for utlån til staten. Relasjonen mellom Rothschilddynastiet, etter hvert Federal Reserve og den amerikanske stat utgjør et enormt smertefullt bånd, og det hevdes at Rothschild-huset har stått bak en rekke drap på presidenter, deriblant Lincoln, som har utfordret bankens rett til å trykke penger og fastsette rente.

Kennedy var den siste amerikanske presidenten som utfordret dette systemet og det antas at det var dette som kom til å koste han livet. Federal Reserve er utrolig nok fortsatt ikke innberetnings- eller revisjonpliktige på bakgrunn av de avtalene som den gang ble inngått og holder i realiteten derfor USA som gissel.

Hvilke aktiva har så en stat: på hvilket grunnlag vil en bank ønske å låne staten penger?

Statens aktiva er deg og meg, og på fødselsattesten til alle amerikanere står også et nummer som tilsvarer en aksjeverdi i markedet. Hvilken reell verdi har så en stats innbyggere som aktiva i en kredittvurderingssituasjon?

Vår skattebetalende evne utgjør statens fremste aktivum,-i tillegg til disposisjonsretten over nasjonale ressurser som staten ofte har, samt statens engasjement i næringsvirksomhet. Tre faktorer kan dermed tippe vektskåla i negativ retning: at staten overdrar sitt eierskap til private bedrifter, og at den skattebetalende evnen går ned eller at statseide bedrifter går konkurs.

Den dagen du ikke lenger betaler skatt og staten ikke lenger drifter nasjonale ressurser, vil dette korthuset falle sammen.

Hvorfor er USA så nær en krise nå?

I USA har spesielt tre hendelser bidratt til å sende den amerikanske økonomien langt forbi det nivået hvor alle varsellamper lyser:

  1. Finanskrisa i fjor utløste behovet for enorme overføringer til finansinstitusjonene, som vi nå vet i hovedsak har private eiere. Federal Reserve mottok 12.8 billiarder dollar-et astronomisk beløp. I tillegg kjøpte amerikanske myndigheter opp flere av de kriserammede institusjonene. I tilfelle en ny krise, vil det bli langt vanskeligere å inflatere boblen på nytt fordi staten ikke lenger kan kjøpe seg selv opp. Bare en sterk nasjonal økonomi ville kunne forsvare rene subsidier som det da ville kunne bli snakk om. Og det har USA ikke. Vi vet også at kortet med rentenedsettelse har blitt spilt ut allerede. Mange har latt seg forbause over den minimale effekten av de optimale statlige overføringene, og lurer på hva pengene kan ha gått til. I høringer i kongressen har det kommet fram at Federal Reserve bare delvis kan gjøre rede for hvor disse pengene har blitt av – 7 billiarder mangler: i hvems lommer har disse pengene havnet?
  2. Som en følge av krisen som USA ikke har reist seg fra, men som ser ut til å forsterkes, har arbeidsledigheten økt dramatisk. De offisielle tallene hevder at 7.2% er uten arbeid, men disse tallene er bare delvis korrekte fordi de blant annet ikke inkluderer alle deltidsansatte. Svært mange stillinger ble redusert ned til nesten ingenting etter krisen. Mer reelle tall hevdes å være rundt 13,7%, og enkelte anslag spår at tallet kan øke til 22-27% i løpet av neste år. Denne situasjonen hadde kanskje ikke nødvendigvis skapt en krise dersom staten hadde hatt råd til å betale arbeidsledighetstrygd, men mange av USAs stater er nå i en posisjon hvor de må ta opp lån for å kunne finansiere trygdeutbetalinger. Det USA nå derfor har, er veldig mange stønadsmottakere og langt færre skattebetalere.
  3. USA betaler enorme summer til krigførsel hvert år: et anslag sier at utgifter til krig i Irak og Afghanistan beløper seg til rundt 3 billiarder dollar. Siden krigen driftes mest av private krigsentreprenører, havner disse pengene hos private bedrifter, ikke f.eks hos det amerikanske forsvaret.

I tillegg vet vi at den nye helsereformen utgjør et pengesluk av dimensjoner; anslagsvis 7 billiarder dollar som staten ikke har.

Av dette skjønner vi at USA over tid har brukt utrolig mye mer enn det har vært grunnlag for og USAs utenlandsgjeld beløper seg nå til 12 trillioner dollar, ihht den offisielle versjonen-mange hevder at det egentlige beløpet er fem ganger så høyt. Dette er et så svimlende beløp at vi nesten ikke kan fatte det. Dette gjør at USA nå har mistet kredittverdigheten sin og nektes fortsatt lån hos finansieringsinstitusjoner. Samtidig er de fleste, om ikke alle, ressursene brukt opp i forhold til en gjenreisning av den nasjonale økonomien.

Det er også kjent at bankene sitter på enorme tap, og at amerikanske statsobligasjoner er kunstig blåst opp via en kunstig lav rente. En rekke kilder hevder at USA forbereder både lovverk og infrastruktur på muligheten for borgerkrig. En slik mulighet er ikke usannsynlig, den dagen folk flest forstår hvilken grad av økonomisk kynisme og manipulasjon vi har blitt utsatt for, og at det amerikanske folk er i ferd med å våkne nå, er helt sikkert.

I Norge har vi hatt en tendens til å tenke at staten alltid vil berge oss og at vi ikke egentlig vil kunne rammes av krise. Det kan være nødvendig å minne om at pensjonsfondet ikke utgjør mer enn 3 års BNP, og at det derfor i aller høyeste grad er vår produktive evne som holder hjulene i gang på det nivået vi er vant til. Hvis bedriftene vi produserer for og markedet vi selger til, faller sammen, så er det klart en krise vil være et faktum for oss også.

Det økonomiske systemet slik vi har lært det å kjenne i vår levetid, har gjennom manipulasjon av rentenivå og priser skapt konjunkturer i markedet som nesten utelukkende har favorisert finansieringsinstitusjoner og næringsliv,-ikke den enkelte lønnsmottaker som har blitt lokket inn i et mønster av forbruk og låneopptak som i sin tur har skapt det samfunnet vi lever i.

Men dersom det nå er sånn at vi går inn i en tid med massive konkurser hos utlånsinstitusjoner, dramatisk økning av renta samt større arbeidsledighet som en følge av en krise i emning, så er tiden nå inne til å ta radikale valg i forhold til økonomi og gjeldssituasjon. I gamle dager visste alle at de måtte spare først, så kjøpe. Sånn burde det være nå også.

Et spirituelt perspektiv

Jeg er en av mange som tror at vi beveger oss mot et nytt bevissthetsnivå for hele menneskeheten, hvor vår kollektive bevissthet løftes opp til et nytt nivå: et nivå hvor ondskap reduseres ned og gleden tar over. Det er dette Mayakalenderen forteller oss om, og også mange andre kilder.

I dag handler de fleste av oss ut fra et egobasert ståstedet hvor bindinger til det materielle styrer de fleste av våre handlinger. Det er dette ståstedet som hindrer en fri bevissthetsflyt og som hindrer for kjærlighetens fulle utfoldelse i form av virkelig omsorg for oss selv, alle andre og planeten vi bor på. Det at vi nå må bryte denne bindingen og tenke nytt om hvem vi er og hva vi egentlig behøver, er bare en del av en frigjørende prosess hvor vi til slutt kan leve ut i fra vårt fulle potensiale på en måte de fleste ikke kan i dag.

Virkelig frihet vil vi først oppleve når våre brødre og søstre i alle land også kan favnes av det velferdsperspektivet vi bærer med oss, hvor alle har nok og ingen behøver føle bekymring. Befolkningsreduksjon er ikke veien å gå; en ny kollektiv bevissthet er den veien vi skal- og kommer til- å gå.

Ingunn Sigurdsdatter

“The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift.” (Albert Einstein)

Jeg har gått på universitetet i mange år men har brukt minst like lang tid på avlæring av "etablerte sannheter". Livet handler for meg om å komme inn i størst mulig felleskapsfølelse med mine medmennesker og jorden, og å leve med integritet. Det er målet mitt.
Jeg er takknemlig for at Nyhetsspeilet tilbyr en åpen plattform hvor alle kan komme til uttrykk med sitt ståsted i en tid hvor kjente medier har abdisert, og heller enn å fortelle sannheten undertrykker den.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

149 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
trackback
10 år siden

[…] – Meldte seg ut av Norge Ta.no – Det går ikke Ta.no – Uavhengighets-erklæring Mot konkurs for vesten Går vi mot et fascistisk kontrollsamfunn? Ingunn Røyseland om Libya konflikten Tror verken på […]

trackback
11 år siden

[…] påstandene om hva Federal Reserve er og ikke er. Særlig en artikkel i konspirasjonsnettblekka Nyhetsspeilet fanget min interesse. Fakta er stablet så lemfeldig at det er pinlig for å si det forsiktig. Men […]

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden
Ulven
Ulven
Abonnent
12 år siden

Euroen er et byggverk som er feil i selve grunnpilarene, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

http://www.dn.no/forsiden/borsMarked/article2243249.ece

Lars-Roger Moe
Skribent
Svar til  Ulven
12 år siden

Hmmm…
Og de snakker bak i korridorene om en global valutta. 1+1=…?

Ulven
Ulven
Abonnent
12 år siden

Masseoppsigelser i dansk bank!
Jyske Bank skal si opp 250 av sine ansatte innen utgangen av 2012. Idag torsdag fikk 150 av dem sparken med øyeblikkelig virkning.

http://www.dn.no/forsiden/borsMarked/article2228856.ece

Har den kosmiske vårrengjøringen nådd banksektoren? Et klassisk tegn er at banksternes nyttige idioter feies først ned gjennom sluket – og plaseres på gata med en pappeske med de siste dagenes aviser og bildene de hadde på kontorpulten – bankansatte som stolte på at de hadde en moralsk arbeidsgiver som ville dem vel…

Who’s next?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Ulven
12 år siden

Dårlige tider i USA også, de 3 største bankene, Bank of America, Wells Fargo og Citigroup ble nedgradert

http://www.abcnyheter.no/abc-penger/oekonomi/110922/banker-i-usa-og-italia-nedgradert

Verdens børser raser nedover i dag i noe som ligner et mini crack

http://bors.e24.no/e24/portal/e24no/market/world

Det er vel snart på tide å gjøre som Rotschilds og trykke våre egne penger på pcen så vi klarer oss når bankene går tomme for kontanter :)

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Statens Pensjonsfond Utland, eller Oljefondet, har tapt minst 6 milliarder kroner på sine investeringen i greske statsobligasjoner de siste to årene.
http://e24.no/makro-og-politikk/oljefondet-har-tapt-6-mrd-paa-greske-statsobligasjoner/20101557

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Kontrasten er formidabel å se.

Med kanonresultater i Reitan-gruppen, fyker Odd Reitans formue i været, økte formuen med 4,4 mrd.
http://e24.no/naeringsliv/reitan-oekte-formuen-med-4-4-mrd/20101811

Oljefondet, altså dine og mine penger, har tapt 6milliarder.
Reitan`s formue har økt med 4,4 milliarder,

jeg gjentar, kontrasten er formidabel.

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Her er en annen måte å styre markedet dit man vil ha det, nemlig ødelagt.

For andre dag på rad faller den franske storbanken BNP Paribas kraftig på Paris-børsen.

BNP Paribas raser etter artikkel i Wall Street Journal.

Under tittelen «What`s the Matter With the French Banks?», skriver Nicolas Lecaussin i franske «Institute for Economic and Fiscal Research», at han i forrige uke snakket med en av lederne i BNP Paribas, og at denne anonyme personen uttalte følgende:

«Vi kan ikke lenger låne dollar. Amerikanske pengemarkeder låner ikke ut til oss mer.»….«Siden vi ikke har adgang til dollar mer, skaper vi et marked i euroen. Dette er en første…..vi håper det vil fungere, om ikke vil den nedadgående spiralen bli et helvete. Da vil ingen mere stole på oss og ingen vil heller låne oss noe mere».

Bankkonsernet faller tirsdag ettermiddag nærmere 10 prosent, som kom på toppen av gårsdagens fall på om lag 10 prosent.

Dagens fall tilskrives disse kommentarene fra den anonyme kilden.

«BNP avviser kategorisk uttalelsene fra denne anonyme kilden, og bekrefter at vi er i fullt ut er i stand til å opprettholde dollar-funding på normal måte, enten direkte, eller gjennom swaps», skriver bankkonsernet.

«BNP Paribas er overrasket over at Wall Street Journal har publisert denne meningsytring, som inneholder både uttalelser fra en anonym kilde, og som dessuten inneholder et stort antall ubekreftede påstander og tekniske feil, uten å kontakte banken for bekreftelse».
http://e24.no/boers-og-finans/fransk-storbank-vi-har-ikke-problemer/20098914

Dette viser også hvor latterlig dårlig et børssystem fungerer, når en kan snakke/tale/mene ned verdien på noe.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

– Alle burde velge sine ord med omhu. Vi trenger ikke store svingninger i finansmarkedene nå.
http://e24.no/makro-og-politikk/merkel-forsoeker-aa-roe-markedene/20098837

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Norge har nå gitt tillatelse for amerikansk overvåkning av norske selskap.

Amerikanske myndigheter har nå fått full tilgang til å gjennomsøke regnskap fra norske selskaper som er børsnoterte i USA.
http://www.aftenposten.no/okonomi/innland/article4229012.ece

Bolla
Bolla
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Kunne nesten tro noen gjør det de kan for å skape kaos?

– Avskaffe euroen

Han sammenligner krisen i Sverige på begynnelsen av 90-tallet og de store devalueringene som ble gjort for å får hjulene i gang igjen. Samme tiltak må gjøres for å i gang de kriserammede landene i Europa, mener analytikeren.

– Men den veien er ikke fremkommelig på grunn av euroen. slår han fast.

Ifølge Gave må euroen avskaffes som felles valuta. Men veien ut av valutasamerbeidet kan bli smertefull, påpeker Gave.

– Kaos er det verste, men det trolige scenarioet. Politikerne har vært inkompetente i ti år, så hvorfor skulle de plutselig bli kompetente nå?, spør han.

Likte spesielt den siste her:-) Forøvrig helt enig, politikerne oppfører seg som en haug med hodeløse høns. Og det er vel ingen grunn til å tro at akkurat det skulle endre seg sånn over natta…

http://e24.no/makro-og-politikk/euroen-maa-doe/20102120

Solskinn
Solskinn
Abonnent
Svar til  Bolla
12 år siden

Orden utav Kaos. kaos vil de ha nå er det ikke europa eller amerika, nå er det den nye verdensorden, for å få til det må det gamle falle så får vi EURO’en x 1000, verdensvaluta – de hodeløse høns (politikernes) løsning som blir lansert snart

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Solskinn
12 år siden

Nå har børsen stengt etter kraftig fall :D

Som de kloke sier:

Bra plan, stenge børsen i frykt for total krakk. Skyld på “tekniske problemer”, og håp på at G20 svinger tryllestaven sin iløpet av helgen. Det kommer dessverre ikke til å skje. Tryllestaven er ødelagt og ubrukelig. Det samme kan man si om dens tidligere eiere. :)

http://e24.no/boers-og-finans/oslo-boers-er-stengt/20102415

Solskinn
Solskinn
Abonnent
Svar til  Bolla
12 år siden

og dei er nok ikke så hodeløse som det ser ut – alt er planlagt slik

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Full bankpanikk i europa
http://e24.no/boers-og-finans/full-bankpanikk-i-europa/20098458

Angela Merkel, landets forbundskansler, skal nå legge grunnlaget for en gresk kollaps, etter å ha kjempet for å unngå dette i nesten to år, ifølge Bloomberg.
http://e24.no/makro-og-politikk/tror-tyskland-forbereder-gresk-konkurs/20098450

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

– Vår aller høyeste prioritet må være å unngå en «ukontrollert insolvens», fordi dette vil ikke bare ramme Hellas.

Sjansen er meget stor for at det i verste fall vil ramme oss alle,

men en del andre vil uansett bli rammet, sa Merkel i et radiointervju tirsdag ettermiddag.

Det skapte tilnærmet panikk i aksjemarkedene, og flere av de store europeiske bankene falt med over 10 prosent. Et fall som fortsatt nesten like ufortrøden tirsdag.

– Jeg har gjort det klart før: alt må gjøres for å holde eurosonen sammen politisk, for ellers står vi overfor en domino-effekt, fortsatt Merkel.
http://e24.no/makro-og-politikk/merkel-advarer-mot-domino-effekt/20098994

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

– Verdensøkonomien står på kanten av stupet

– Vi står ikke enda å ser ned i stupet, men mønsteret er allerede klart, sa Cameron torsdag kveld. Han mener det vil bli vanskelig å redde verdensøkonomien.
http://www.dagbladet.no/2011/09/23/nyheter/okonomi/david_cameron/utenriks/storbritannia/18260266/

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Det er fare for bankkriser og en flodbølge av misligholdt gjeld hvis ikke Europa løser sine økonomiske problemer, advarer USAs finansminister Timothy Geithner.

– Trusselen om en flodbølge av mislighold, bankkriser og katastrofal risiko må løftes bort. Hvis ikke, så undergraves all annen innsats, både i Europa og globalt, advarte finansministeren.
http://www.nrk.no/nyheter/okonomi/1.7807144

Så når/”hvis” amerika går konkurs så er det europa sin feil, da passer det bra å gå til krig mot den skyldige, bomb europa da usa. så slipper dere gå konkurs.

Nei det er nok andre grunner gitt,
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/09/finanskrisen-et-planlagt-statskupp/

samtidig så er det en grunn til at usa`vennen norge ikke er medlem av EU.

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

“A $330,000 home for $16?

A house in the ‘burbs, a swimming pool and something for nothing: Squatter Ken Robinson’s living the dream..
http://www.dallasobserver.com/2011-09-01/news/american-scheme/

Kan man virkelig treffe jackpot ved å sitte på gjerde å vente mens andre ruser forbi i jakten på karriere, masse penger og mindre tid til barna, noe som ofte resulterer i dette,

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/09/den-største-av-alle-trusler-mot-menneskeheten-–-materialisme/

det er nok ikke umulig.

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Krigen mot terror koster USA dyrt

I løpet av tiåret som har gått har USA brukt anslagsvis 4.000 milliarder dollar på militære operasjoner og andre omfattende antiterrortiltak både hjemme og i utlandet.
http://e24.no/makro-og-politikk/krigen-mot-terror-koster-usa-dyrt/20091096

Ja det koster å holde maska.

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

– USA og Europa farlig nær ny nedgangstid
Panikk på børsene verden over.
http://www.dagbladet.no/2011/08/18/nyheter/utenriks/usa/okonomi/17732354/

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

– Vi er som land veldig avhengig av den økonomiske utvikling i EU, slo Stoltenberg fast.
http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7755525

Det største problemet er at du gambler bort pengene som kunne vært invistert i norge Stolt enberg.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Fet finger – En rekke kilder mener at det ligger en traderfeil, kjent som «fet finger» (hvor en trader trykker feil tall når en ordre gjennomføres, som trolig årsak.
Dette skriver blant annet det tyske nyhetsbyrået Deutsche Presse-Agentur. En rekke markedsaktører sier det samme.
http://e24.no/boers-og-finans/en-fet-finger-kan-ha-foert-til-boerspanikk/20090249

En sitter ikke med fet finger når en opererer med slike summer, da er man mer forsiktig.
For de som ikke har sett filmen Wall Street så er den et godt eksempel på hvordan man kan manipulere markedet/er, og igjen så er det Hollywood som er den store læremesteren å bringer budskapet ut til folket.

Wall Street (1987)
http://www.imdb.com/title/tt0094291/

Wall Street: Money Never Sleeps (2010)
http://www.imdb.com/title/tt1027718/

I nr.2 nevnes den GRØNNE bobla.

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Dow Jones ned over 200 poeng minutter etter åpning.
http://live.dagbladet.no/nyheter/

Nerver i høyspenn og nytt børsras.
Verdien av aksjene på Børsen har på under tre timer falt med over 40 milliarder kroner.
http://e24.no/boers-og-finans/boersrapport/nerver-i-hoeyspenn-og-nytt-boersras/20086662

Analysesjef mener markedet bare må finne seg i at verdens største økonomi ikke lenger har toppkarakter hos kredittvurderingsbyrået S&P.
http://e24.no/makro-og-politikk/dobbel-a-er-den-nye-trippel-a/20086663

arifkarim
arifkarim
Abonnent
12 år siden

“Omstridt kriseplan er vedtatt
Hellas må spare 218 milliarder kroner for ikke å gå konkurs.
Den greske kriseplanen ble vedtatt i nasjonalforsamlinge klokka 15.10 idag.

Kriseplanen betyr at Hellas må spare 218 milliarder kroner. Alternativet var å gå konkurs, og samtidig måtte forlate euroen.

I EU og i Det internasjonale pengefondet (IMF) er man nådeløse, og har krevd krisepakka vedtatt for at Hellas skal få et nytt og helt nødvendig lån på 1 000 milliarder kroner.”
http://www.dagbladet.no/2011/06/29/nyheter/hellas/utenriks/eu/politikk/17116703/

Gjeldsbasert økonomisk-pengesystem vinner uansett hva folket mener. Det representative demokratiet, ikledd elitist diktatur, er et skam for hele menneskeheten. Ut med den!

arifkarim
arifkarim
Abonnent
12 år siden

“Being crushed under a mountain of debt is typically frowned upon.

Not being able to pay for goods outright, and then being hit by extortionate interest rates which spiral out of control, is the stuff of financial nightmares.

But new research has suggested this could actually be a dream scenario for many young adults.

It claims those saddling themselves with credit card debt will feel empowered and have better self-esteem.”
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2000681/Want-better-self-esteem-Saddle-mountains-credit-card-debt-new-study-claims.html

Prop-agenda :D

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

USAs tidligere utenriksminister kan si seg fornøyd med investeringen hun gjorde sammen med George Soros i mars. Nå selger de seg ned og håver inn 855 millioner dollar.

….britiske Horizon Acquisition Co kjøper seg opp i deres selskap APR Energy Ltd. Det melder Wall Street Journal mandag.

Håver sammen
inn 4,7 milliarder
http://e24.no/boers-og-finans/soros-og-albright-haaver-sammen-inn-4-7-mrd/20068389

APR Energy

· Number 2 in high growth global temporary power market

o Focused on markets with persisting structural excess electricity demand over supply
o Well placed to benefit from acute emergency power shortages e.g. in Japan
· Rapid growth with high margins. Strong cash flows.
o 2006-2010 69% compound average revenue growth
o 2010 EBITDA margin 51%. 2007-2010 return on capital employed 35%
· Plant fleet capacity doubled over past 12 months following capital injection
o Full year 2010 EBITDA $64m
o Average capacity 2010: 286MW
o Capacity December 31, 2010: 358MW
o Capacity May 31, 2011: 714MW
o Modern, efficient fleet combining gas turbines and dual fuel diesel and gas engines
· Strong sales pipeline and continuing track record of contract wins
o 5 contracts 2011 to date, including 203MW contract with Tepco, Japan, this April
· Strong management team
o Outstanding track record of winning business
o Consistent delivery of generation capacity on time and to specification
http://www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-detail.html?announcementId=10889861

Energimangel eller vannmangel i norge?
Grådigheten når nye høyder når europa knekker sammen i knærne i fremtiden.

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

– Clinton vil bli verdensbanksjef.

Clinton blir av mange sett på som veldig god kandidat til stillingen. Hun er kjent, kan være banebrytende og hun kjenner jobben.
http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.7668298

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Hvis streik blir det i så fall full stopp i betalingsterminaler, nettbanker og minibanker.

Støvsuger minibankene for milliardbeløp i cash.

I følge formiddagsstatistikken til EDB ErgoGroup har også størrelsen på hvert uttak økt kraftig på grunn av streikefaren.

– Fram til klokka 12 i dag var det tatt ut nesten en halv milliard kroner – 472,6 millioner.
http://www.dagbladet.no/2011/06/06/nyheter/handel/arbeidsliv/banksikkerhet/16817753/

Norges bank har tydeligvis et enormt seddeoverskuddproblem de vil bli kvitt, samtidig ser man i praksis hvordan massene lystrer når de “høye herrer” sier hopp.

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

40 år gammel bok som kunne vært skrevet idag.

Skremmende realistisk om et USA som går til helvete.
http://www.dagbladet.no/2011/06/05/kultur/litteratur/anmeldelser/litteraturanmeldelser/bok/16408623/
http://www.omni.to/upload/illuminati-cards/index.htm

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Russland er allerede et forbilde på den nye verden! Millioner av russere har laget egne grønnsakshager hvor de nyter sin nye sunne og glade tilværelse.
Bøkene om Anastasia fra Sibir, skrevet av Vladimir Megre er inspirasjonen til dette. Hun lærer oss også hvordan vi kan utføre mirakler, de som millitæret allerede kan, og mange fler!

Mono Montana
Mono Montana
Abonnent
12 år siden

Joda vesten med Uncle Sam i spissen har eksportert teknologi og produksjonsenheter til nasjoner med slavelønn, og vil vel snart møte seg selv i døra!
Er vel bare et tids spørsmål før man skjønner at det å tutle med taster, og resirkulere økonomien ikke er bærekraftig!

vantro
Abonnent
Svar til  Mono Montana
12 år siden

http://www.business.dk/oekonomi/apple-og-google-kraever-skattelettelser

Store virksomheder i USA lobbyer for at kunne hjemføre penge fra skattely.

Kanskje en kunne inført en avgift for å overføre penger til/fra skatteparadis?

Våre redere skyr det norske flagg når det gjelder egen flåte. Men de vil gjerne ha beskyttelse av rikets krigsskip, skriver John O. Egeland.
http://www.dagbladet.no/2011/02/16/kultur/kommentar/innenriks/redere/15459577/

vantro
Abonnent
12 år siden

Oslos gjeld eksploderer
– Gjelden vil øke voldsomt i Oslo de neste årene, og rekordinnvandringen er årsaken. Oslo kommune bruke konsekvent ordet befolkningsvekst i sine budsjettdokumenter, mens sannheten er at uten innvandring ville Oslo knapt hatt vekst i innbyggertallet, forteller informasjonsleder i tenketanken Human Rights Service, Hege Storhaug, til Finansavisen.
– En innvandrer gir bare 66 prosent av de skatteinntektene som en nordmann gir. En ikke-vestlig kun 49 prosent. Innvandringen gir også kostnader i form av skoler og barnehager. Vi tror ikke denne utviklingen er bærekraftig, sier Storhaug.
http://www.hegnar.no/okonomi/politikk/article612475.ece

« Forrige artikkel

YouTube og den andre siden

Neste artikkel »

Obama bomber barna

149
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x