/

Mot konkurs for vesten

9.2K visninger
10 minutter lesetid
149

Amerikanske og andre trendanalytikere har i lang tid forutsagt de vestlige finansinstitusjonenes endelige sammenbrudd,-og i ytterste konsekvens, en overgang til bytteøkonomi.

Er det sant at vi går mot en massiv konkurs i den vestlige verden? Tanken er at den økonomiske tendensen er verre enn ved forrige finanskrise, og at hyperinflasjon nå ser ut til å være den eneste løsningen for å holde institusjonene flytende. Det er klart at hyperinflasjon vil utgjøre et nådestøt for mange privathusholdninger, og vil kunne tvinge mange ut i hjemløshet og sorg. Vi vet at Hellas og Dubai er på konkursens rand, og Spania spås å være nestemann ut. Brikken som kan velte spillet, er USA. I det følgende vil vi se at USAs økonomi nå er så nær et sammenbrudd som det vel er mulig å komme.

Vet vi noe om når dette kan skje?

Det har allerede startet: se på Hellas og Dubai. Gerald Celente i Trends Research Institute, er en av verdens fremste trendanalytikere og han spår at USA vil ha blitt et u-land innen 2012 hvor blodige opptøyer og matmangel vil stå på dagsorden. Han hevder at USA er i ferd med å gjennom en transformasjon som ingen hadde kunnet forestille seg. Han hevde også at dollaren vil rase i løpet av uker, og at tusenvis av mennesker vil miste hus og arbeid.

Et perspektiv fylt av håp

Selv om det ikke ser slik ut ved første øyekast, kan vi velge å se på denne krisen som en ny verdens fødselsveer, og en budbringer for en verden med en langt mer rettferdig fordeling og verdier basert på en ny spiritualitet. Vi vet at vi er på vei til å få et globalt oligarki med massiv rikdom for noen få, og et liv i grenseløs fattigdom for uendelig mange fler.

Allerede i dag har vi et system som favoriserer en bitteliten minoritet, og som skaper lidelse for 80% eller mer av verdens befolkning. Armageddon har allerede funnet sted for mange av verdens fattige, og det at selve overbygningen kollapser burde møtes med jubel av de fleste, også av oss, selv om vi nødvendigvis må inn i en fase med tilpasning som vil kunne føles utfordrende.

Dagens system er basert på en gjennomgående menneskefiendtlig innstilling hvor tanken er at de få skal kunne herske over de mange, og det er ikke et system vi er tjent med. Selv ikke i et land hvor vi bare så vidt kjenner en svak dønning av avmakt innimellom.

I vår kollektive bevissthet bærer vi allikevel med oss verdens lidelse, og når nå trusselen om krise banker på vår egen dør, er dette i det utjevnende prinsippets navn. I siste instans er ingenting mer løfterikt enn at tyranner faller. De fleste av oss har sikkert også kjent på smerten over de tapte livsverdiene, som gjør at kjøpesenteret er det kommunale samlingsstedet hvor samhandelen skjer over kjøpedisken.

Vi er tjent med å kunne forberede oss.

Er det noe om bankdrift som vi burde vite?

Mange av oss vet ikke så mye om hvilken dynamikk som styrer finansmarkedet, men vi er vant til å tro at mekanismene er så infløkte at vi ikke har så lyst til å vite så mye heller. Jeg har i alle fall hatt det sånn. Når vi har vokst opp innenfor rammen av et system, er det også vanskelig å forholde seg til de avveiningene som gikk forut for systemet: hvordan var det før, og hvorfor endret det seg?

Nå har det imidlertid kommet til et punkt hvor våre kjente livsvaner utfordres, og hvor vi må erkjenne at vi rett og slett har blitt rundlurt av et økonomisk system som har skapt et gjeldsslaveri og en avhengighetsstruktur som står i motsetning til alt det de fleste ønsker seg for livene sine. Tida er rett og slett inne til å ta kontrollen over egne liv tilbake, før vi mister det vi har jobbet hardt for og er glade i. Det gjelder også oss her i Norge.

Thomas Jeffersen forutså dette: «I believe that banking institutions are more dangerous than standing armies. If the American people ever allow the private banks to control the issue of currency…the banks and corporations that will grow up around them will deprive the people of their property until their children wake up homeless.»

Grunnpremisset for bankdrift, er ideen om at det er mulig å utstede penger for ti ganger mer enn det som støttes av reelle verdier, i utgangspunktet gull. 90% av alle penger skapes derfor ut av løse lufta, og 90% av alle pengetransaksjoner foregår derfor basert på en imaginær forståelse av pengenes verdi. En statsbank er derfor, pr definisjon, er institusjon som har en monopolisert rett til å trykke opp penger ut av ingenting, for å kunne tilby deg, konsumenten, lån til å forbruke for mer enn det du har råd til i øyeblikket via den banken du bruker. Din gjenytelse, er det forpliktende forholdet du går inn i, hvor du pantsetter livet ditt og tida di for å kunne innfri renteforpliktelsene du har inngått. Er vi virkelig villige til å overdra vår skjebne i hendene på spekulanter?

Mange av oss tenker også at statsbanker er statseide og dermed kontrollerte av staten som bare vil oss vel; det er som oftest ikke tilfelle. Som oftest er det private kapitalinteresser som representerer staten gjennom en avtale som er ervervet på den ene eller andre måten. Det er viktig å forstå at banken ikke er en velgjører i forlengelse av sosialdemokratiet; tvert i mot så er bankdrift og velferd plassert på hver sin side av skalaen slik som bankdrift stort sett utøves.

The Federal Reserve; hvem er det?

Overforenklet kan krisen i emning forklares på denne måten: Det som vil måtte skje i kjølvannet av en krise som involverer statsbankene, og spesielt Federal Reserve i USA, er at vi får en dominoeffekt som velter alle tilgrensende institusjoner og kanskje også din bank. Den fremste premissleverandøren for banker verden over er Federal Reserve, og mye av sammenbruddet kan knyttes opp mot denne institusjonen. The Feds er privateid, men representerer allikevel den amerikanske staten som en følge av gamle bindinger og avtaler.

Federal Reserve ble til som en liten sammenslutning av mektige medlemmer av Illuminati og utgikk fra mange av de største, private, finansieringsinstitusjonene i Europa. Banken ble til i en situasjon hvor nasjonsbygging forutsatte tilgang på penger, og private bankiere eller finansfyrster forsto raskt hvilket potensiale som ligger i å drive utlån overfor en stat.

Federal Reserve ble til i forlengelsen av huset Rothschild og i USA var det spesielt Rothschilddynastiet som hadde stått for utlån til staten. Relasjonen mellom Rothschilddynastiet, etter hvert Federal Reserve og den amerikanske stat utgjør et enormt smertefullt bånd, og det hevdes at Rothschild-huset har stått bak en rekke drap på presidenter, deriblant Lincoln, som har utfordret bankens rett til å trykke penger og fastsette rente.

Kennedy var den siste amerikanske presidenten som utfordret dette systemet og det antas at det var dette som kom til å koste han livet. Federal Reserve er utrolig nok fortsatt ikke innberetnings- eller revisjonpliktige på bakgrunn av de avtalene som den gang ble inngått og holder i realiteten derfor USA som gissel.

Hvilke aktiva har så en stat: på hvilket grunnlag vil en bank ønske å låne staten penger?

Statens aktiva er deg og meg, og på fødselsattesten til alle amerikanere står også et nummer som tilsvarer en aksjeverdi i markedet. Hvilken reell verdi har så en stats innbyggere som aktiva i en kredittvurderingssituasjon?

Vår skattebetalende evne utgjør statens fremste aktivum,-i tillegg til disposisjonsretten over nasjonale ressurser som staten ofte har, samt statens engasjement i næringsvirksomhet. Tre faktorer kan dermed tippe vektskåla i negativ retning: at staten overdrar sitt eierskap til private bedrifter, og at den skattebetalende evnen går ned eller at statseide bedrifter går konkurs.

Den dagen du ikke lenger betaler skatt og staten ikke lenger drifter nasjonale ressurser, vil dette korthuset falle sammen.

Hvorfor er USA så nær en krise nå?

I USA har spesielt tre hendelser bidratt til å sende den amerikanske økonomien langt forbi det nivået hvor alle varsellamper lyser:

  1. Finanskrisa i fjor utløste behovet for enorme overføringer til finansinstitusjonene, som vi nå vet i hovedsak har private eiere. Federal Reserve mottok 12.8 billiarder dollar-et astronomisk beløp. I tillegg kjøpte amerikanske myndigheter opp flere av de kriserammede institusjonene. I tilfelle en ny krise, vil det bli langt vanskeligere å inflatere boblen på nytt fordi staten ikke lenger kan kjøpe seg selv opp. Bare en sterk nasjonal økonomi ville kunne forsvare rene subsidier som det da ville kunne bli snakk om. Og det har USA ikke. Vi vet også at kortet med rentenedsettelse har blitt spilt ut allerede. Mange har latt seg forbause over den minimale effekten av de optimale statlige overføringene, og lurer på hva pengene kan ha gått til. I høringer i kongressen har det kommet fram at Federal Reserve bare delvis kan gjøre rede for hvor disse pengene har blitt av – 7 billiarder mangler: i hvems lommer har disse pengene havnet?
  2. Som en følge av krisen som USA ikke har reist seg fra, men som ser ut til å forsterkes, har arbeidsledigheten økt dramatisk. De offisielle tallene hevder at 7.2% er uten arbeid, men disse tallene er bare delvis korrekte fordi de blant annet ikke inkluderer alle deltidsansatte. Svært mange stillinger ble redusert ned til nesten ingenting etter krisen. Mer reelle tall hevdes å være rundt 13,7%, og enkelte anslag spår at tallet kan øke til 22-27% i løpet av neste år. Denne situasjonen hadde kanskje ikke nødvendigvis skapt en krise dersom staten hadde hatt råd til å betale arbeidsledighetstrygd, men mange av USAs stater er nå i en posisjon hvor de må ta opp lån for å kunne finansiere trygdeutbetalinger. Det USA nå derfor har, er veldig mange stønadsmottakere og langt færre skattebetalere.
  3. USA betaler enorme summer til krigførsel hvert år: et anslag sier at utgifter til krig i Irak og Afghanistan beløper seg til rundt 3 billiarder dollar. Siden krigen driftes mest av private krigsentreprenører, havner disse pengene hos private bedrifter, ikke f.eks hos det amerikanske forsvaret.

I tillegg vet vi at den nye helsereformen utgjør et pengesluk av dimensjoner; anslagsvis 7 billiarder dollar som staten ikke har.

Av dette skjønner vi at USA over tid har brukt utrolig mye mer enn det har vært grunnlag for og USAs utenlandsgjeld beløper seg nå til 12 trillioner dollar, ihht den offisielle versjonen-mange hevder at det egentlige beløpet er fem ganger så høyt. Dette er et så svimlende beløp at vi nesten ikke kan fatte det. Dette gjør at USA nå har mistet kredittverdigheten sin og nektes fortsatt lån hos finansieringsinstitusjoner. Samtidig er de fleste, om ikke alle, ressursene brukt opp i forhold til en gjenreisning av den nasjonale økonomien.

Det er også kjent at bankene sitter på enorme tap, og at amerikanske statsobligasjoner er kunstig blåst opp via en kunstig lav rente. En rekke kilder hevder at USA forbereder både lovverk og infrastruktur på muligheten for borgerkrig. En slik mulighet er ikke usannsynlig, den dagen folk flest forstår hvilken grad av økonomisk kynisme og manipulasjon vi har blitt utsatt for, og at det amerikanske folk er i ferd med å våkne nå, er helt sikkert.

I Norge har vi hatt en tendens til å tenke at staten alltid vil berge oss og at vi ikke egentlig vil kunne rammes av krise. Det kan være nødvendig å minne om at pensjonsfondet ikke utgjør mer enn 3 års BNP, og at det derfor i aller høyeste grad er vår produktive evne som holder hjulene i gang på det nivået vi er vant til. Hvis bedriftene vi produserer for og markedet vi selger til, faller sammen, så er det klart en krise vil være et faktum for oss også.

Det økonomiske systemet slik vi har lært det å kjenne i vår levetid, har gjennom manipulasjon av rentenivå og priser skapt konjunkturer i markedet som nesten utelukkende har favorisert finansieringsinstitusjoner og næringsliv,-ikke den enkelte lønnsmottaker som har blitt lokket inn i et mønster av forbruk og låneopptak som i sin tur har skapt det samfunnet vi lever i.

Men dersom det nå er sånn at vi går inn i en tid med massive konkurser hos utlånsinstitusjoner, dramatisk økning av renta samt større arbeidsledighet som en følge av en krise i emning, så er tiden nå inne til å ta radikale valg i forhold til økonomi og gjeldssituasjon. I gamle dager visste alle at de måtte spare først, så kjøpe. Sånn burde det være nå også.

Et spirituelt perspektiv

Jeg er en av mange som tror at vi beveger oss mot et nytt bevissthetsnivå for hele menneskeheten, hvor vår kollektive bevissthet løftes opp til et nytt nivå: et nivå hvor ondskap reduseres ned og gleden tar over. Det er dette Mayakalenderen forteller oss om, og også mange andre kilder.

I dag handler de fleste av oss ut fra et egobasert ståstedet hvor bindinger til det materielle styrer de fleste av våre handlinger. Det er dette ståstedet som hindrer en fri bevissthetsflyt og som hindrer for kjærlighetens fulle utfoldelse i form av virkelig omsorg for oss selv, alle andre og planeten vi bor på. Det at vi nå må bryte denne bindingen og tenke nytt om hvem vi er og hva vi egentlig behøver, er bare en del av en frigjørende prosess hvor vi til slutt kan leve ut i fra vårt fulle potensiale på en måte de fleste ikke kan i dag.

Virkelig frihet vil vi først oppleve når våre brødre og søstre i alle land også kan favnes av det velferdsperspektivet vi bærer med oss, hvor alle har nok og ingen behøver føle bekymring. Befolkningsreduksjon er ikke veien å gå; en ny kollektiv bevissthet er den veien vi skal- og kommer til- å gå.

“The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift.” (Albert Einstein)

Jeg har gått på universitetet i mange år men har brukt minst like lang tid på avlæring av "etablerte sannheter". Livet handler for meg om å komme inn i størst mulig felleskapsfølelse med mine medmennesker og jorden, og å leve med integritet. Det er målet mitt.
Jeg er takknemlig for at Nyhetsspeilet tilbyr en åpen plattform hvor alle kan komme til uttrykk med sitt ståsted i en tid hvor kjente medier har abdisert, og heller enn å fortelle sannheten undertrykker den.

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

149 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
13 år siden

Den økonomiske forskeren og journalisten Benjamin Fulford anser at dersom/når The Fed går konkurs så vil det bare bli en lettelse for alle unntatt den private og kriminelle banden av Fed-eiere som har benyttet The Fed som et parasittisk instrument for å utsuge det amerikanske folket i nesten 100 år nå.

Mao. vil det være en god ting at The Fed gå konkurs, hvoretter USA kan utstede en ny og konstitusjonell valutaenhet, mens realverdier blir basisen som holder økonomien sammen i overgangsfasen, hvoretter den amerikanske økonomien kan blomstre på ny innenfor en sunnere verdensøkonomi:

«Benjamin Fulford: What the people of the United States need to understand is that the United States of America, the constitutional government, is not bankrupt, and does not have debt. The debt is owed by a corporation — a privately owned corporation called The United States of America Corporation, That’s owned by the Federal Reserve Board, and the small group of families that own them.

So, that want to put all their debt on the backs of the American people as their taxpayers pay it for centuries.

But if the Federal Reserve Board were to go broke, then the American people would not owe any money, and that immediately would be equivalent to $10 million dollars for every man, woman and child in the United States, if you let the Feds go bankrupt.

So – and also I want to let the people in the Pentagon and the other government agencies understand that this is not about anything against the United States. It’s against a group of gangsters who have taken over the United States. And we wish to free the American people.

So, rather than let them have martial law, and a percent devaluation and chaos, I would recommend that you just come out, and announce the return to the constitutional government.»

http://www.projectcamelot.org/Benjamin_Fulford_20_November_2009.html

Lars Rønbeck
Abonnent
Svar til  Den Lille Snille Ulven
13 år siden

«Penger, Makt og Din Framtid»
Utrolig informativ og avklarende artikkel om systemet vi alle er slaver under.

http://www.norgespartiet.no/index.php/component/content/article/101

Anbefales på det varmeste.

Lars Rønbeck

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Lars Rønbeck
13 år siden

Tusen takk for dette Lars!
Veldig informativ med gode kildehenvisninger om dagens tullete pengesystemet. Det undres om hvorfor folk på Island eller andre steder ikke viste motstand, da hele verden var (planlagt) på vei mot den globale økonomiskekrisen fra ifjor?
For å svare på dette, må man se på den gjenommsnittlig livsløpet til en «vestner». Helt siden barneskolen, har vi en tendens til å ikke vise «motstand» når noe skjer «galt». Mange av oss har helt sikkert opplevd mobbing enten mot oss selv, eller mot andre, uten at vi sa ifra til eldre / lærerne. Denne «holdningen» om å være likegyldig til alt som skjer, tåle situasjonen lengst mulig osv, fester seg til oss for resten av livet.
Når vi blir voksne «innser» vi mange ting som er galt med samfunnet; Rikinger snyter på skatten uten å bli tatt, Politikere juger rett i øyne, Utallige fattige spredt i gatene, mens få sukkrike gærninger som trekker hele samfunnet i sin retning osv. Selv da viser vår «kollektive» bevissthet ingen motstand til øverigheten fordi vi er «opplært» til «Mind your own business» holdningen. som sier: Så lenge «jeg» er stappfull av kunstig rikdom, driter «jeg» opp i hvordan andre har det….
Selvsentrerert tenkning og mangel på «ansvar» til det kollektive samfunnet er grunnen for alle de problemene som eksisterer idag. Folk er ute etter makt og profitt fortest mulig, selv om det koster sykt mye for resten av samfunnet med økende inflasjon, skatter, fattigdom, arbeidsløshet osv

Her blir Petter Schiff latterliggjort av en annen «idiotonom» da han «forsøker» å forklare den kommende krisen allerede i 2006;

Peter Shciff viste «fakta» med personlige observasjoner, mens den andre idiotonomen, skoler fra mainstream læresteder, mente bare det de «store gutta» mente! :)

Mike Cechanowicz
Forfatter
13 år siden

Det er ikke enkelt å skrive en kommentar til denne artikkelen som kan være intelligent og oppløftende. Selve temaet du skriver om er nok til å skremme livsskiten ut av de fleste. Det er også derfor fornektelse er den responsen mange kommer til å gi – over alt. Ingenting er mer truende for sjelefreden hos folk flest enn økonomisk forutsigbarhet og økonomisk sikkerhet. Vi vet at i fravær av dette går selvmords statistikken til værs.

Derfor har jeg lyst til å kast ut en liten betraktning om årsak og virkning.

Storsamfunnets kapitalistisk, økonomisk rammevilkår har ikke vært bygget på en bærekraftig fundament. Som en pyramide som står på sin apeks er verdens økonomien basert på en kjedespill av psykopati. Verdens store bankeiere, som du delvis never i din artikkel tjener sine egne interesser på andres bekostning. Per definisjon er det negativ polarisering. Hele vestens konseptet med renter gjør det mulig for enkelte å investere penger i andres verdiskapende arbeid slik at de tjener penger på penger. Når du ser nøye på det så er det også å tjene penger på en annens bekostning. Slik ser jeg hele den økonomiske kabalen i verden – basert på at noen tjener penger på andres bekostning. I system tenkning forsøker man å finne frem til den mest sentrale holdning eller problem stillingen som skaper største andelen av problemer i systemet. La oss leke med ideen om at problemet er ikke penger i seg selv men at systemet drives feil – ved å utnytte andre.

Positiv polarisering – for de som leser RA stoffet er å søke først å tjene andre minst 51%, og så tjene egne interesser ikke mer enn 49%. Det er bygget på konseptet at vi alle er i samme båt. Dersom noen lider, lider andre. Jeg vet at det er en enorm bevissthetsendring fra her og nå, men jeg er nokså sikker at positiv samfunnsutvikling betyr at vi er mer positiv polariserte og empatisk mot hverandre. Hvordan kunne vi igangsette en ny økonomisk institusjon basert på 51%/49% tenkning?

Det er faktisk ikke så vanskelig. Vi må gå tilbake til en samfunnsform som verdsetter verdier som er virkelig. Som sokker, gensere, drivstoff, mekaniske verksteder, mekking, snekring, matlaging – i mindre skala. Bare gi litt mer enn du tar tilbake så går alle med overskudd. Det er fordi noen andre gir deg litt mer enn det de tar.

Jeg er sikker på at mange vil si at det er for enkelt. Bare vent. Dersom du tenker lenge nok på det, finner du kanskje noen fordeler med det du også. Bare gi det litt tid.

Uenur
Uenur
Abonnent
13 år siden

Systemet er for det meste basert på å tjene penger på andres arbeid og verdiskapning,som Mike ganske riktig skriver.I praksis er det renter,og renters rente som utgjør størsteparten av all inntjening av penger i verden i dag.Det er temmelig lett å se at det ikke utgjør noen som helst form for reell verdiskapning.Langt over halvparten av alle penger i verden i dag er verd noe bare fordi at mange nok enda tror at de er verd så mye som de er.Når troen forsvinner,forsvinner også verdien av pengene.Det eneste som da står igjen er den lille delen som er backet opp av reelle verdier.Selv om verdien av disse også i noen grad er avhengig av «tro»,så vil det kun være de vi kan stole på framover.Det kan være gull og andre «gammeldagse» verdier først og fremst,så fast eiendom,men sistnevnte er ikke så lett omsettelig i et marked der bunnen er nådd.
Også jeg aner konturene av et nytt byttesamfunn,i alle fall i en overgangsfase.Folk som kan bruke hendene vil få en klar fordel,og likeså de som har kommet seg ut av papirverdiene,og over til realverdiene.Disse vil ha noe å bytte i,og dermed få det lettere.-Men; om de respektive land opprettholder skatte og avgiftstrykk i samme grad som i dag under slike forhold som vi kanskje får om ikke så lenge,da blir situasjonen for mange flere enn nødvendig fryktelig tøff. Da,må det gjøres revulosjonære tiltak fra folkets side.Vi får håpe regjeringene tar til vettet i siste sekund,men jeg stoler ikke akkurat på det-for å si det sånn.

verdensnytt.com
Abonnent
13 år siden

Monckton vs Greenpeace

Nekene i greenpeace utenfor konferansen i København får en salve med sannhet. De er jo så domme at de ikke har noen som helst med argumenter.

Lars Rønbeck
Abonnent
13 år siden

Hei Ingunn!

Kjempeflott at du tar opp dette temaet.
Legger ved en link til en artikkel som absolutt underbygger det du her skriver om.

INFLASJONSFABRIKKEN – Norges Bank
Med mandat fra Finansdepartementet
http://norgespartiet.no/component/content/article/47-inflasjonsfabrikken-norges-bank.html

Lars Rønbeck

Jonas
Jonas
Abonnent
13 år siden

Dette er bare sprøyt fra høyt nivå. Så lenge vi ikke trenger noe fra noen som ikke vil godta våre penger så vil dette ikke skje, stort sett alle de andre og i hvertfall alle de som vi er avhengige av har det slik selv og vet også det. Derfor vil det ikke under noen omstendigheter bli slutt på å akspetere hverandres penger. Vi vil ikke få noen krise så lenge pengene rundt omkring i landene kommer fra sentrale myndigheter og ikke blir trykt opp fritt av hvem som helst. Men penger trenger ikke å være på papir, det ville vært en mye bedre ordning at alle gikk over til elektroniske penger, da ville mndighetene hatt større kontroll og man kunne styrt seg unna alle spekulasjoner på at pengene blir null verdt.

Mike Cechanowicz
Forfatter
Svar til  Jonas
13 år siden

Du skriver som om du er historieløs. Det er nettopp elektroniske verdier som har gjort denne globale verdenskrisen mulig.

Penger er den største trosbasert institusjon sidestillet bare av religion!

Du må ha evnen til å tenke nytt om du skal kunne tenke rundt det som nå skjer.

en fisk uten sykkel
en fisk uten sykkel
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
13 år siden

Elektroniske penger er absolutt ikke årsaken til den globale finanskrisen, nei. Da tror jeg nok du må sette deg litt mer inn i årsakene til krisen. Det samme rådet gir jeg forsåvidt også til Jonas, da han heller åpenbart ikke forstår helt årsaken. Den største årsaken er først og fremst at bankene lånte ut penger i hytt og gevær og direkte påvirket prisen på fast eiendom, boliger og verdipapirer.

I tillegg var det en hel del andre faktorer som spilte inn, bl.a.:
– Kortsiktige belønningsystemer som inviterte til overdreven salgsaktivitet og risikotakning.
– Deregulering av økonomien og overdrevet tro på markedets evne til selvregulering.
– Bankene kunne låne ut mange ganger sin egenkapital.
– Hedgefonds, derivater og tiltakende kompleksitet gjorde det vanskelig for investorer å bedømme risikoen.

Jeg ser at mange ønsker seg tilbake til en bytte-basert økonomi, noe som er helt absurd. Jeg tror få av disse egentlig innser hva det innebærer. Realkapitalen er heldigvis ennå tilstede og det ser ut til at de store svigningene på i aksjeindeksene ikke har slått over på realøkonomien. Med andre ord har det ikke skjedd noen store endringer i tilgjengelig arbeidskraft, arbeidskraften er omtrent like godt skolert og vår evne til å utnytte kapital og arbeidskraft til å produsere goder folk etterspør, synes uendret.

ArneLo
Abonnent
Svar til  en fisk uten sykkel
13 år siden

Og arkitekten bak boblen står klar for nye utfordringer. Karrierebevist dame dette her:
Woman Who Invented Credit Default Swaps is One of the Key Architects of Carbon Derivatives, Which Would Be at the Very CENTER of Cap and Trade

Det kommer vel ikke som noen stor overraskelse at dama trasker rundt i gangene hos JP Morgan ….

Uenur
Uenur
Abonnent
Svar til  en fisk uten sykkel
13 år siden

Du ser i så fall feil.Det er ingen her som skriver at de ønsker seg en bytteøkonomi.Ikke jeg,og ikke andre,såvidt jeg kan lese.Det vi sier er;at i verste tenkte scenario,så kan det bli slik.Det land som sitter på best dekning i sin økonomi,vil sannsynligvis fortsatt kunne handle med sine penger,så fremt at de ikke er alene om å ha det slik.Den norske kronen feks,vil ikke gjøre mye handelsnytte for seg,uansett hvor god den måtte være i Norge,om ikke handelspartnerene er noenlunde på et brukandes nivå,og slik stilt at de kan akseptere å handle i kroner i stedet for Euro,eller Dollar.

At et slikt handlingsforløp er absurd,har du helt rett i! For to år siden hadde jeg sagt det samme,men det er vanskelig å få øye på noe annet enn en solid kollaps i verdensøkonomien nå for tiden.

USA har systematisk,over de siste årene stemt ned alle forsøk på å starte opp ny industri(tom.forurensende industri, som Bush sa han var positiv til!),selv om næringslivet har vært enige,og det skyldes ikke bare «nyreligiøse» karbonrepresentanter i kongress og senat.Tom.ferdigprosjekterte anlegg for fornybar energi har fått tommelen ned i nevnte hus.
Usa`s økonomi ser ut til å delvis ha blitt kvalt med vitende og vilje over en ganske lang periode,og hvem som står bak er det vel unødvendig å nevne.
Derfor tror jeg noen og enhver skal være forsiktig med å ønske noe som helst vedrørende en verdensøkonomisk kollaps,for den er villet,og ønsket av krefter som neppe har godt i sinnet.
Det skal ganske sikkert banes vei for en global økonomi som hovedsaklig,utvilsomt vil tjene de allerede bedrestilte landene best.En global økonomi er ett mektig våpen om den er i hendene på noen få,så;nei-jeg håper altså slett ikke på et gigantkrakk,men jeg tror dessverre det vil komme likevel-i en eller annen form!

en fisk uten sykkel
en fisk uten sykkel
Abonnent
Svar til  en fisk uten sykkel
13 år siden

> «At et slikt handlingsforløp er absurd,har du helt rett i! For to år siden hadde jeg sagt det samme,men det er vanskelig å få øye på noe annet enn en solid kollaps i verdensøkonomien nå for tiden.»

Som sagt har ikke realøkonomien blitt særlig påvirket av svigningene i aksjeindeksene, så foreløpig er et verdensomspennende kollaps nokså utenkelig.

ArneLo
Abonnent
Svar til  Jonas
13 år siden

Han advarer deg jo i starten av innlegget. Mike «Dette er bare sprøyt fra høyt nivå.» :-)

Det ser ut til at Jonas har et enda mer snevert perspektiv enn det smale som forkommer i dagens økonomiske forskning. Det eneste det dreier seg om er hvordan regulere en økonomi innenfor gitte rammer. Disse rammene er igjen en illusjon. Pengene har en underlig tendens til å flytte oppover i stedet for utover i dagens system.

Økonomi, husholdning, kan ordnes på mange måter og helst med andre systemer enn de vi har i dag. Som ser ut til å tjene psykopatens egoistiske agenda ypperlig.

Sirus
Sirus
Abonnent
13 år siden

Bra artikkel!
Enig i det meste her. Helt til den»kollektive bevisshetsteorien»kom inn til slutt.
Det folk ikke ser er at denne teorien\»religionen» er satt ut i live av de samme folkene som styrer systemet. Ett kollektivt bevissthets nivaa som styres og skapes av dem. Der folk flest vil gaa rett inn i lovens hule,og falsk trygghet skapes.

Det hegelianske prinsipp i virke.

http://amazingdiscoveries.tv/media/85/503-232K/

aurum14
aurum14
Abonnent
13 år siden

Vis vi skal ta noe fra jorden så bør vi også gi noe tilbake.det har jeg aldri hørt noen pengegriske rikinger legge vekt på .papirlappene er lagd av treet.hva skal vi med disse papirlappene .jeg håper virkelig at den tiden vi nå går inn i nå får en slutt på denne ensidige pengetenkingen.vis menneskene bruker oppfinnsomheten sin til å sammarbeide med hverandre istedet for å lure på hverandre har jeg tro på at dette kan gå bra.Håper dette temaet blir sammtaleevne i flere og flere medier i tida framover.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
13 år siden

Aaah… Endelig en bra og infomativ artikkel om realøkonomi på lenge her på NS! :)
For å være helt ærlig, verdien til penger i mine øyne falt bort i sekunder etter at jeg så den berømte filmen Zeitgeist Addendum. Fra før av «visste» jeg at det var noe galt med pengesystemet, men om det kunne vært så mye galskap innebygd i det, var helt sjokkerende for meg. En annen film som anbefales sterkt til «nysjokkere» heter «Money as Debt», lett tilgjengelig på Youtube;
http://www.youtube.com/watch?v=rC720Cl3N-0
I den 43 minutter korte video, reiser man gjennom pengeneshistorie fra ren naturlig og rettferdig byttehandel av reelle verdier av stenalderfolket til fiktive papirpenger ordninger fra kolonialisttiden. Den omtaler også godt hvordan kolonoalisttidens fiktive pengeverdier ble grunnlaget for dagens internasjonale banksystemet av fantasihandel på dataskjermer. Det er vel å merke at mesteparten av nåværende verdens verdier «eksisterer» kunn i digitaltform, og den såkalte gull / andre fysiske verdier hører ikke der med i ryggen for 0 % engang!

Problemer i dagens pengesystemet:
Mange skylder på sentralbanker / Feds for de selvskapte krisene i økonomien idag. Det er delvis sant, men merk også at US $s kjøpekraft var også på nedtur «før» noen hørte en pip om Federal Reserve:
http://hubpages.com/hub/US-Dollar-Purchasing-Power

Grunnen til det er at på likhet med andre reelle varer / artikler, er verdien til fiktive papirpenger også bestemet av mengden «sirkulasjon» i systemet. Trykker sentralbanker opp mye penger, blir det kortvarig kunstig rikdom i økonomien grunnet inflasjonen. Men når pengetrykkeriet er stanset (med vilje?) eller når det er blitt for mange rike grådige kapitalister som har sugd til seg kapitalen, kommer det såkalte «kriser» i økonomien. Da stoppes kunstig fremgangen opp, konkursrammede private virksomheter som banker og finansinstitusjoner osv blir tvangssolgt til «offentlige» monopolister, slik at kontroll på verdiproduskjon overføres gradvis fra folket til eliten. Slik er det foregått i alle tidligere selvskapte økonomiskekrisene. Konklusjon i motsetning til Mike: Problemer ligger «både» i penger og systemet.

LØSNINGER:
Mange drømmer dessverre om en bedre verden i lys av fortiden: Byttehandel og Gullstandard. Veldig bra sett fra toppen av isfjell, men fortsatt veldig dårlig under kjølvannet av menneskelig «onde» psykiske egenskaper som egosime, sjalusi, begjær, maktlyst og grådighet. Disse fantes i eldgamle mennesker og er fortsatt gjeldende som innebgyd kode i DNA-strukturen vår. Uansett hvilket system som skapes til å tilbrige ro i kaostiske sinnet / samfunnet vårt, kommer det til å etterlate seg «huller» i systemet som lett kunne misbrukes av «fremtidige» generasjoner til å få totallkontroll over andre mennesker. Dette er akkurat som en skurk sa i fortiden: «Regler er til å brytes!» Og det er nettopp disse sukkrike skurkene som idag bryter sammen alle fortidens normer / verdier / regler satt for å beskytte menneskeheten!
Byttehandel blir en midlertidig løsning i en global verden av handelsmekanismer. For eks kan en mann fra Asia bli «tvunget» til å bytte ting av samme verdi som i Europa med mer verdi i forhold til sitt egetområde. Dette skaper tilslut en skjev handel, med den ene parten beriker seg på bekostning av den andre.
Gullstandard er bedre i forhold til dagens fiktiv parpir / digital-penger systemet, men igjen er dett styrt av «sirkulasjon» i markedet. Med mer gull der ute, jo mer inflasjon på den, dess mindre verdi over tid. Dessuten blir det igjen «konflikter» mellom de som har / får mer gull enn andre, som i sin tur skaper grådighet og urettferdighet iblant de som har lite. Det hjelper heller ikke med som smurfen engang foreslo om å lage «lover» som hindrer en til å bli «for rik». Det han glemte var at folk er «ganske» flinke til å gjemme bort formuene sine. Med en økende befolkning og handel vil behovet for begrenset gull være utilskrekkelig, slik at det igjen blir «krig for ressurser» som dagens oljekriger i fredens navn! ;)

Med så mange problemer rundt rettferdig handel og pengesystemet, kan en lett bli deppa. Allikevel kan det tenkes om en nyskapning i systemet via økende bevisshet og innovasjon, samt bruken av den teknologiske utviklingen til menneskene.

Mitt forslag er å skape en verdi, som ikke blir «mindreverdt» over tid. Om vi da kaller dem penger, gull, fisk spiller ingen rolle. Denne verdien må ikke kunne forfalskes på noe som helst måte, hverken av dagens mennesker eller fremtidige. Den nye verdien skal ikke bli «påvirket» av produksjonen i negativ retning. Dvs hvis en sukkerbit koster idag «1 fisk», må den koste mindre i fremtiden pga bedre innovativ i produksjonsmåter, og ikke omvendt som dagens inflasjonsbaserte tullet!
Hvert menneske født på jorden skal ha «rett» til en bestemt andel av denne verdien, fra fødsel til død. Dette vil bli bevare hans / hennes naturlige retten til å overleve, uten å begå «tvangskriminalitet» i tilfellet manglende arbeid / evne til å tjene samfunnet ikke eksisterer lenger grunnet sykdom / andre årsaker. Samme vil det gjelde for funksjonshemmende / psykisk ustabile. Retten til overlevelses «verdi» (noe alle får uansett) må minst være mer enn nok til mat, klær og husly. Slik at ingen skal «tvinges» til arbeid i perioden ønsket / tilpasset arbeid ikke eksisterer.
All «inntekt» skal bli skattefri. Staten skal ikke være «avhengig» av folkets verdier til å fungere. Staten skal tjene folket ikke de som sitter i staten. Derfor skal ressursbasert økonomimodellen brukes når staten ønsker å «forbedre» levevilkår for innbyggerne sine. Samtlige naturressurser i et land skal «verdigjøres» av staten og skal benyttes av de innfødte. Eksport av naturressurser til andre land / nasjoner vil kun skje med rettferdig byttehandel av deres naturressurser. «Penger» skal ikke være innvolvert når store-handel utføres mellom nasjoner. Samtidig må alle store handel være synlig for folket og utføres med folketsvilje. På den måten unngås ekstrem rikdom for en nasjon på bekostning av andre nasjoners ekstrem fattigdom.
Rentepolitikk og oppblåste fiktiv pengetrykking skal være forbudt. «Verdien» på produkter, service og tjeneste skal bestemmes av en gjennomsnittlig månedlig «behov» til et menneske. På denne måten unngås ekstrem rikdom for noen på bekostning av fattigdom for de andre. Denne balansen skaper også balanse i prismarkedet: Hvordan kan noen selge noe urettferdig dyrt når ingen har råd til å kjøpe? :)
Bare staten skal ha rett til å ha en viss kapital (sparing) i tilfelle plutselig natur / andre katastrofer dukker opp. Ellers skal kapitalen aldri ligge et sted og råtne, heller vil den alltid være i omløp og skape verdien fra virkelige verdier! Det er ikke profitt og ønske om mer som skal drive samfunnet videre, men en glede av verdiskapning for samfunnet og dets borgere.

Dette er hele bildet av et mulig utopisk samfunn i fremtiden (i hodet mitt, i hvertfall). Kan nok hende at den har «fallbacks», og «catches», så jeg vil gjerne høre hva dere syns. Det nærmeste jeg kom fram til et verdi som ikke blir «mindre verdt» er noe som kalles «Digital Coin»:
http://www.digitalcoin.info/
Tanken er at «naturressurser» på stedet skaper virtuellkreditt som igjen fordeles likt til alle arbeiderne innvolvert i for eksemepl reisning av et felles prosjekt. Deler av denne kreditten skal «spares» av staten og gis bort (gratis) til alle som ikke er istand til å utføre ønsket arbeid. Tvangshandlinger, favorisering og maktøvelse fra staten sin side er altså ikke tillat ved fordelig av kreditt!
Dessverre, for tiden finnes det ingen «uknekkelig» datakryptering, slik at staten kan garantere at «systemet» av digitalcoins er utukla / feilfri. Ved strømbrudd eller andre «overnaturlige» årsaker kan også et slikt system bli ubrukelig, derfor er drømmen om et rettferdig penge / arbeids system et åpent spørsmål… :) Tør du å svare?

Uenur
Uenur
Abonnent
Svar til  arifkarim
13 år siden

Nå kan det jo bli en mulighet for at det du beskriver først i kommentaren din,også kan slå ut i det du beskriver i den siste delen,og da er vi omtrent like langt igjen…
Noen vil det bestandig være som vil forbryte seg,og utnytte systemet,uansett hvilket system vi utstyrer oss med.-Men takke meg til en god gammaldags skurk,i stedet for multinasjonale selskaper med makt nok til å kaste om på hele verdens økonomi!

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Uenur
13 år siden

Det har du forsåvidt rett i. Et system fra det «svake» mennesket vil antageligvis bli brukt av de onde kreftene i fremtiden. Men når små skurker organiserer seg i store korporasjoner og begynner å plyndre fra folket, er det vel på tida å skape en revolusjon, er det vel… :)

smurfen
Redaksjonen
Svar til  arifkarim
13 år siden

Arif da :O?
Hva mente du med at Det hjelper heller ikke med som smurfen engang foreslo om å lage “lover” som hindrer en til å bli “for rik”. Det han glemte var at folk er “ganske” flinke til å gjemme bort formuene sine.
Smurfer tar jo ikke feil så ingen kan gjemme bort formuene sine vist en bare chipper, merker, overvåker, registrerer, kontrolerer og noen RFID chips i alle ledd og webcam på hodet :P
Lurer på hvor mange fisk Røkke må betale for en ny Privat Jet ?? Hmmm…
Kjempe bra kommentar og i utgangspunket enig med det meste Arif :)
Men vi blir nok bare småtroll og regne i forhold til denne jenta her som virkligt har skjønt åssen en skal redde verden og pengesystemet Arif :D

ArneLo
Abonnent
Svar til  arifkarim
13 år siden

Du må sjekke ut Henry George. Han var veldig kjent på slutten av det nittende århundrede. På den tiden var det enda tillatt å ha en åndelig dimensjon ved sin vitenskap.
The two core principles which are George’s anchors, are evident – and explicit – throughout his writings: The principle of equal rights, and of individual self determination. George expresses this as “The law of human progress…the moral law…the equality of right between man and man …(and) the perfect liberty which is bounded only by the liberty of every other…” (P&P, 526)

George mener at det er bruken av ressurser som skal skattlegges til samfunnet. Tjener du penger på et stykke land eller en naturressurs så må du gi tilbake noe til fellesskapet. Det bør også innbære personlig ansvar for skader på miljøet da dette er forringelse av ressursene. Arbeid bør ideelt sett gavne samfunnet i seg selv og bør dermed ikke skattlegges.

Trix
Trix
Abonnent
Svar til  arifkarim
13 år siden

Svaret er såre enkelt?….økonomiene er bevisst kjørt i grøften ved bl.a. å tillate bankene en leverage på opptil 48 ganger lånebeløp/innskudd(i usa selvsagt). I tillegg har de «kastet lån» etter folk som ikke har jobb.

Fremgangsmåten er så komisk latterlig dårlig tenkt/utført at det hele MÅ bare være styrt? Toppøkonomer vet da bedre??

Når nojob-lånetager så misligholder lånet sitt blir tapet på dette lånet ganget med 48 ganger! Når bankene i tillegg låner pengene de har skapt på pc-en eller ut av ingenting videre til andre banker som også tar 48 gangen osv. så er det helt klart at her kan man ikke unngå kollaps til slutt.
Slike «mengder» av digitale juksepenger har så bidratt til å blåse opp ALLE priser/nivåer/fake finansinstitusjoner osv. og skapt en vanvittig kunstig flom av digipenger som ikke eksisterer i virkeligheten.

Redningspanikkpakkene er skapt nettopp for å hjelpe pengesystemet ut i en enda værre hengemyr da et gjeldsbasert system KREVER stadig økning i gjelden for å kunne fungere, og når det ikke kan tilføres mer gjeld til verdens befolkning så bryter hele systemet sammen. Jo mere gjeld desto «bedre sluttresultat»
Hensikten med denne totalkollapsen er å gi «they» muligheten for å etablere en ny verdensorden eller «politistat/terrororden» når alt kollapser.
Vi får håpe det ikke blir slik, men dette er planlagt i over +one hundred year, så vi blir nok chippet alle sammen til slutt, kanskje.
Den virkelige agendaen bak klimatoppmøtet er nettopp å prøve å få dannet en verdensuorden med satanister og gale folk bak roret. Underskriftene fra eks. Norge vil resultere i at Norges suverinitet opphører, grunnloven og lovverket blir overtatt/overstyrt av den nye tempel/satanistuordenen/frimureruorden/you name it?

Lykkes ikke «they» i noe av dette kan vi regne med at de som deres siste utvei starter WW3?
Med kontroll over verdens største krigsmaskin skapt utav manipulert pofitt fra verdens børser v/protection plunge team(FED-støttet) osv. for å lykkes.
Ja, vi og du og jeg har finansiert det hele, nå blir det brukt mot oss…

Hvem er kreditor for all gjelden som er skapt?

Noen som klarer å danne seg et bilde av hele «casinospillet» som foregår foran nesen på verdens sovende befolkning?

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Trix
13 år siden

«Hvem er kreditor for all gjelden som er skapt?»

Godt spørsmål! Svaret er nettopp enkelt: Ingen menneske! :D

All den pengegallopen som ble skapt før krisen med psykopatisk utlån virksomhet var jo bare mulig med noen få tastetrykk på tastauret, for hva er penger egentlig? «Promise to pay» såklart! ;)

De som klarer denne «Promise to pay» beholder huset, resten må møte byfogden og retten. Storebanker som egentlig tryller fram pengene taper ingenting uansett om «Promise to pay» er fullført eller ei. Fullføreren betaler renta på lånet som aldri eksisterte livet ut, mens utkastede betaler med en felles «inflasjon» og velkommen til en ny fattigklasse! :D

Banksterne er uten tvil de lureste skapningene på jorden. Aldri tro de er «mennesker»… ;)

smurfen
Redaksjonen
Svar til  arifkarim
13 år siden

Den som eier all kapital eier verden ;)
Er akkurat det som er i ferd med og skje nå og NWO toppen er på vei til og tre pyramiden ned over hodet på oss uten at noen skjønner noenting.
Artikkel forfatter og alle andre tar fulstendigt feil her.
USA kjører nå en zimbave politikk der dem låner enorme beløp som igjen bli betalt med nye gigant lån som igjen blir betalt med nye lån osv normal sett vil det bygge opp en gigantisk boble som vil smelle før eller siden, men it always a catch
Vist tilgangen på lån er ustopplig så kan dem kjøre på videre helt til alle dem andre som ikke har samme tilgang på lån sprekker for så og steppe inn og overta all gjeld og dermed overta (kjøpe) verden.
Island, Dubai, Irland og Spania, Japan Storbritania er land som bare på få dager holder på og kjøre seg totalt i grøfta og som vil gå konkurs når som helst.
Dem har gjeld som er 200-300% høyere en BNP
Resten av landene vil rase som korthus og dominobrikker innen kort tid.
Dollaren suser oppover nå og dem andre valuttaene ned.
Det vil føre til hyper inflasjon med påfølgende gigantiske renter
Når alle land ligger nede så kan USA kjøpe opp bankene for en billig penge siden dem har uendlig tilgang på kappital igjennom Kina.
Alt som er belånt vil bli eid av Banksterne
Så hvorfor fremstår Kina og USA som et G2 når Kina bare er en nikkedukke og marionett for USA ?
Hvorfor forsetter Kina og låne ut enorme beløp til USA når dem vet at det er noe dem aldri vil få tilbakebetalt ? ( til nå ufattlige 85 trillioner $ )
Den offisielle versionen er at Kina må gjøre det for og bli kvitt produktene sine sånn at ikke den enorme veksten stopper opp.
Vel dem kunne jo solge produktene sine til en rimlig pris til resten av verden og ikke gitt dem bort til USA.
Den egentlige grunnen og fakta fikk vi vite i jordskjelvet 88 dager før OL i Kina
jordskjelvet i Zuniy var neppe noen tilfeldighet. Vi vet at de som driver med slikt faenskap er besatt av symbolikk(Skjelvet skjedde 88 dager før OL som starter 08.08.08 kl 08.08 og at det var 8,0 på Richter scala), noe de vet å manipulere og utnytte når man vet at tallet 8 er et magisk tall for mange asiatere.
USA er dem eneste som driver med HAARP i stor skala og som kan sende Kina tilbakers til steinalderen vist dem ikke gjør nyaktigt som USA befaler.
Obama, Kissinger og Rotchild mm har hatt en rekke samtaler med Hu i det siste og det som blir sagt er årsaken og som kommer ut i mainstream media er bare et spill for galleriet.
Så gled dere til og bli snarlige slaver for det nye NWO «utopiet» :D

http://www.dn.no/forsiden/borsMarked/article1804156.ece

Ponny
Abonnent
Svar til  arifkarim
13 år siden

Mye bra her.

Men hva med løsningen til Jacque Fresco?
– The Venus Project som blir omtalt i filmen Zeitgeist Addendum (film nr 2:
http://www.zeitgeistmovie.com/

For å vite mer om Jacque Fresco kan intervjuet gjort av Larry King i 1974 være ett godt utgangspunkt:

Kort innføring i Zeitgeist Movement:

Eller om du kunne tenkt deg 1 god latter i en ellers tung førjulstid…
gode gamle George Carlin fikk sagt det!

http://www.youtube.com/watch?v=k1OdJTfYJqk&feature=related (flere deler av ett show)

Uenur
Uenur
Abonnent
13 år siden

Jeg er faktisk glad at det finnes mennesker som deg «Fisk uten sykkel»,fordi det er slike som trengs om ikke nettopp de verste prognosene skal slå til.Det er godt at noen ser en optimistisk utvikling i det nåværende pengesystemet.Jeg evner det ikke,men så er jeg da heller ikke økonom..

en fisk uten sykkel
en fisk uten sykkel
Abonnent
Svar til  Uenur
13 år siden

Jeg ser ikke en optimistisk utvikling eller svigning, jeg ser bare ikke den totale kollapsen. Jeg sier ikke at den totale kollapsen aldri kommer til å skje, for om man gjør total helomvending og bankene nå bestemmer seg for å ikke lenger låne ut penger, vil jo bedrifter måtte senke eller legge ned produksjonen og da vil det jo faktisk gå utover realøkonomien. I USA har mange måttet gå i fra produksjonsbedrifter pga. finanskrisen, og dette rammer selvsagt realøkonomien.

Derimot ser det ut til at de fleste økonomer rundt om skjønner nettopp dette, og det er jo derfor man har innført disse redningspakkene for å forhindre at det skal ramme realøkonomien ytterligere. Foreløpig ser det ut til å fungere.

aurum14
aurum14
Abonnent
13 år siden

En indianerhøvding sa en gang : Tenk 7 syv generasjoner framover før du , vi tar en viktig avgjørlse.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
13 år siden

Sjokkerende dokumentar som viser at USAs samlede nasjonalgjeld på 12 billioner USD er i virkeligheten 53 billioner USD!

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  arifkarim
13 år siden

Her fant jeg noe veldig interessant «fakta» fra wikipedia om statsgjelden:

«Statsgjeld er offentlig gjeld tatt opp av staten. Den norske stats gjeld var i 2. kvartal 2009 på 515 milliarder kr, og består hovedsakelig av statsobligasjoner (løpetid over 1 år) og statskasseveksler (løpetid under 1 år). Budsjetterte renteutgifter på statsgjelden for 2010 er 20,4 milliarder kr.

Den norske stat har overskudd på statsbudsjettet, hvilket betyr at gjelden kan nedbetales om ønskelig. Når den norske stat allikevel velger å ha gjeld er det for å opprettholde en stabil pengemengde (likviditet) og unngå deflasjon.

Statsgjeld er en nødvendighet i alle land hvor det ikke er staten som trykker pengene, men en sentralbank. Fordi sentralbanken låner ut pengene den trykker, må noen låne dem for at pengene skal kunne sirkulere. Ved at staten tar opp gjeld er man sikret en stabil basispengemengde, men dette fører også på sikt til konstant inflasjon fordi pengene til å betale rentene med også må lånes fra sentralbanken.»

Les dette folkens! Statsgjeld er en «nødvedighet» i en økonomisk tullebukk systemet. Videre sier de at fordi de fiasko pengene sentralbanken «bare» trykker opp ut av ingenting «må lånes» ut igjen til «oss», gjør staten en «kjempejobb» med å låne fiktive penger + renta for «oss» igjen…. :)
Tislutt lager de narr av oss «konsumentene» med å si at renta på lånet må i tillegg betales ved å «låne» igjen penger fra samma sentral-hoax-banken som igjen fører til en «konstant» innflasjon i systemet!…. :D
Alt dette tyder på at en hver stat med en sentralbank er i tillegg «styrt» av en annen skyggestat styrt av sentralbank eiere. Hele dette systemet er så hårreisende og skremmende at folk med første møte bare «nekter» å tro på det. Planen er å devaluere alle nasjoners valuta med en konstant økende gjeld og innflasjon. Slik at andelen fattige også øker i takt med «framgang» i systemet…. Ingen politiker kan rydde opp i dette rotet, før sentralbank avskaffes helt fra bunnen av slik at Norge kan bli kvitt med nasjonal gjelden sin. Bare da kan vi ha rimeligere og mindre priser i markedet over tid, ellers så øker trenden den andre veien til evig tid!

Lars Rønbeck
Abonnent
Svar til  arifkarim
13 år siden

Takk for den arifkarim, du har skjønt det fullt ut.

Men hvordan skal vi klare å komme oss ut av dette gjeldspengesystmet??

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Lars Rønbeck
13 år siden

Var det et lurespørsmål ;) ? hehe
Dem er avhenige av oss for og bli rike
Låner vi penger så tener dem enorme beløp, tar ikke vi opp lån så tener dem ikke en dritt og mister all makt.
vist vi ikke bruker mer en vi tener så trenger vi ikke banker.
Så svaret på spørsmålet ditt er og nedbetale all gjeld og seff ikke påføre oss mer gjeld.
Skal en kjøpe hus så må en spare til det først eller låne av familie og venner som ikke tar renter og da slipper en inflasjon i tillegg ;)
Husk at dem som fant opp dagen pengesystem var tempelridderene i sin tid, ( Renter, sjekker, kreditt og multiplikator )
Bare i løpet av kort tid så var dem rikest i verden med pengesystemet dem inførte.
Tempelridderene drev i tillegg med satanisme så dagen pengesytem ble oppfunnet av satanister.
( Forklaring kan du lese fult ut i tidligere kommentar )
http://www.nyhetsspeilet.no/2009/12/pa-kanten-til-en-ny-sivilisasjon/comment-page-2/#comment-12251

Det store stygge spøkelset her heter multiplikatoren.
Fort forklart
I norge er multiplikatoren 12.5 %
setter du 10 000 inn på konto i banken så kan banken låne ut 125 000 i tillegg til renter så det blir en enorm gevinst.
Det kjipe for bankene er at den fungerer også motsatt så tar bare en liten del av kundene ut pengene sine så går banken konkurs.
Resultatet så du med dem islandske bankene før i år.
Der er derfor finansministeren får panikk når det er økonomiske uroligheter og en del kunder bgynner og ta ut spare pengene sine.
Det skal ikke så mange tusen kunder til som tar ut penger før hele den nasjonale økonomien kolapser.

Kreaktor
Kreaktor
Abonnent
13 år siden

Veldig bra artikkel! :)

Uten penger , krig & korrupsjon hadde vi aldri hatt den teknologien vi har i dag.

Men er den verdt det???… Jeg kunde godt tenkt meg å vår bonde;)

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Kreaktor
13 år siden

Helt feil! Uten krig, korrupsjon og penger ville vi hatt mye bedre teknologi enn dette mye tidligere! ;)

Det moderne opplyste menneske i vesten «oppstod» ved opprør mot de som satt i makta på hundrevis av år dvs de kirkelige og de kongelige. Disse folka hadde «arvet» makten og samtidig bremset den naturlige utviklingen av mennesker med jerngrep. Takket være kritikere, filosofer, vitenskapsmenn som alle var «opprørere» i den etablertes øyne på den tiden som gav oss den evolusjonerende teknologien vi sitter med idag.

På annen side jobbet de rike kongelige og kirkelige i all hemmehlighet å besitte mest mulig av den destruktive teknologien: våpen, overvåkning, propagandamidler til åslavisere oss igjen under deres kontroll. Idag gir vi dem samlet navn på NWO-mesterne. Jesuitt, Illuminati, Frimureri er ulike navn på hemmelige organisasjoner med samme agenda / mål. Det er de som fortsatt finansierer kriger, manipulerer økonomien, og er med på å skape kaos i en ellers harmonisk verden. Les historien om igjen!

Hvis du tror det er krig og mytteri som står bak den teknologiske utviklingen, bør du aldri glemme de masseødeleggelses våpen «krigslysten» bragte med deg.

Kreaktor
Kreaktor
Abonnent
Svar til  arifkarim
13 år siden

Vel , du er jo inne på noe. Er ganske enig.
Men i hovedsak har jo verden vert i krig siden den første sivilisasjon.

Så alt har vel handlet om fra å få det beste sverdet , største tropper , beste skjoldet , beste flyet , raskeste stridsvognen , beste bomben , dødligeste gassen.

Det meste av: Medisin , Luft\Bakke transport , Media , Kommunikasjon , Datamaskiner , Våpen , Forsvar , Infrastruktur , Penger , Skip , Olje , Gull , Sprengstoff , broer , Romfart å mye mye mer , er skapt pga krig. Krigen har drevet denne maskinen ustoppeli raskt fremover. Jeg klarer ikke å se føre meg att en verden uten en trussel hadde vært ivrig i å utforske å presse samfunnet fram teknologisk.

Skulde ønskt jeg kunne hatt ett annet syn på saken =/

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Kreaktor
13 år siden

Det er bare en «trussel» som er igjen til å få oss alle «samlet» inn i NWO-mesternes evige slaveriburet: «Invasjon av de utenomjordiske»
Bare en trussel fra de intelligente «romvesener» kan få oss alle til å glemme våre eldgamle motsetninger mot en «felles» fiende. Jeg mistenker at planer om en «hoax-invasjon» er klare via den teknologien eliten sitter med idag. De klarte jo å lure en hel verden rundt 9/11 BlueBeam testene. Media er allerede i deres makt, da er det bare «rette» tiden som mangler når all løgnpropaganda hives løs på oss… vent og se… ;)
Husk at flere innsidere har forklart seg at verdens hemmelige millitære sitter med forsvarsteknologi som ligger mange tiår foran ledende universiteter / sivile forskningssteder. Da er det vel ikke så vanskelig å overbevise det naive folket med en «demo» av «ukjent» destruktiv teknologi, og late som at det skjer en fryktelig utenomjordisk innvasjon! :D

Ceno
Ceno
Anonym
13 år siden

Takk for ryddig og godt skrevet artikkel Ingunn!

Slik jeg også forstår krisen så har den enda ikke nådd sitt klimax, personlig har jeg følt den over noen år nå og på flere plan. Etter hvert som flere og flere rammes direkte vil bevissthet rundt egen handlekraft øke.

Det å bli låst i en økonomisk avmaktsposisjon er et forbigående fenomen der den hverdagslige kampen om maten naturlig nok blir den avgjørende faktor for økonomisk nytenking og det å være sin egen lykkes smed vil etterhvert få nytt innhold.

Det er en formidabel oppgave å bygge om de strukturer vår sivilisasjon er bygget på slik at man får en bærekraftig utvikling, til denne oppgaven vil det derfor være essensielt å vite hvordan hver og en oppnår opptimalt balansert handlekraft.

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
13 år siden

Penger er et veldig interessant tema. Rart at mange er så opptatt av det, men kan så lite om det.

Om en bank lager trykte eller digitale penger spiller ingen rolle. Det som betyr noe er om man har back up i gull, sølv eller annet. Det har vi ikke i vesten lenger, heller ikke i Norge. Så alle pengene som lages i dag er såkalte FIAT-penger. I realiteten er pengene verdt nada, men så lenge tillitten er der, går dette greit.

Dog har man historien mot seg. Alle tidligere samfunn basert på FIAT-penger har gått i oppløsning, fordi tillitten til banksystemet kollapser – de har jo ikke ryggdekning for utlånene sine. Det er merkelig at en bank har lov til å låne ut 9 ganger det man har, men gjør du det samme som privatperson blir man tiltatt for svindel.

Tillitten til den amerikanske dollar er stadig dalende. De kriminelle nettverkene har allerede dumpet dollar som betalingsmiddel. Det er kun et spørsmål om tid før dollaren kollaser og blir erstattet med AMERO, jeg tipper innen utgangen av neste år. Det folk må være oppmerksomme på er at de som står bak AMERO er de samme kreftene som står bak Fed. Når beboerne i Nord-Amerika skjønner dette, vil det ikke gå lang tid før også AMERO stuper.

For de som ønsker å studere temaet nærmere bør se (høre) foredraget «Reality of Money». Det er langt og kjedelig visuelt, men faglig veldig bra.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
13 år siden

«Om en bank lager trykte eller digitale penger spiller ingen rolle. Det som betyr noe er om man har back up i gull, sølv eller annet. Det har vi ikke i vesten lenger, heller ikke i Norge. Så alle pengene som lages i dag er såkalte FIAT-penger. I realiteten er pengene verdt nada, men så lenge tillitten er der, går dette greit.»

Hvorfor akkurat «fysisk» gull / sølv som skal brukes som «back up» for papir / digitalepenger? Det var jo nettop her «svindelen» begynte mange århundrer tidligere, som jeg også har forklart (delvis) i en post på side 1. Problemet med noe som er ment som «fysisk» backup ( gull / sølv osv) er at den er «begrenset» i en bestemt tid. Får å kunne ekspandere handelen / økonomien måtte det trengs «evig» tilgang på gull slik at flere andre nye naturressurser kunne «cashes» inn ved hjelp av den. Som alle vet foregår gruvedrift på edle metaller over lengre tider, og det er en lang prosess fra vi får rå gullbergarten til den ferdigstilte standard gullbrikken. Derfor vil det alltid være ekstrem etterspørsel etter gullet hvis alt av dagens handel var basert på den. Kolonialtiden var et levende bevis på at etterspørsel etter gullet økte så mye i Europa, at de djevelske «oppdagere» nålte ikke med å plyndre / drepe eldgamle kunnskapsrike sivilisasjoner som Inka, Maya, Aztec, India osv.

På annen side har ikke gullet noe «overlevelses» verdi for oss mennesker eller andre organismer. Man kan ikke ta en bit fra gullbrikken, legge den i jorden og forvente at det spirer «nye» gullklumper ut av den! :D Derfor vil en begrenset edlemetall standard møte «veggen» før eller senere. Glem aldri at gamle menneskenes troen på «gull» som «verdi» var bare en del av deres «tro». Og det var altså begjæret / mangelen på gullet som førte til at de begikk de onde handlingene mot andre uskyldige sivilisasjoner…. ;)

smurfen
Redaksjonen
Svar til  arifkarim
13 år siden

Det er ikke gull men sølv en vil tene store penger på fremover siden det forbrukest 8000 kg mer i året en det produserest ;)
Sølv er snart en mangelvare med påfølgende kursstigning :)

Lofoten
Lofoten
Abonnent
13 år siden

Hei alle sammen.
Linken som Realdemokratiet med Lars Rønbeck henviser til er bare helt utrorlig. Her tar Norgespartiet opp en skandaløs avsløring av bankenes «pengespill». Dette burde alle ta seg tid til å få med seg. Forøvrig en meget fin interessant hjemmeside tilhørende Norgespartiet. ( Norgespartiet.no )

Ps. Dette var et kjempebra innlegg: Ingunn Røiseland.

Dan H. Slettevolden
Skribent
13 år siden

I følge IMF har islamske banker tålt den globale finanskrisen bedre enn konvensjonelle banker. Og i islamsk finansiering er det hverken renter eller gjeld. Konseptet med økonomisk utnyttelse er simpelthen fullstendig forbudt i islam:

Sharia foreskriver at en utlåner ved utlån av penger må gjøre seg opp en mening om hvorvidt man låner ut penger for å hjelpe låntakeren, eller om man gjør det for å ta del i den annens profitt. Ytes et lån for å hjelpeperson, tillater ikke sharia at man krever tilbake mer enn det utlånte beløpet. Dette henger sammen med renteforbudet. Ytes derimot lånet for å ta del i låntakerens profitt, kan utlåner kreve å få ta del i eventuell avkastning. På den annen side må utlåner da også være forberedt på å dele et eventuelt tap.

Risikofordeling er en av grunnforutsetningene for finansiering i henhold til islamsk rett. Fellesnevneren for produktene som tilbys er at finansinstitusjonene på en eller annen måte bærer en del av risikoen for det formålet det søkes finansiering til. Hele risikoen kan ikke ubetinget veltes på kunden.

Enhver finansiering må knytte seg til et formuesgode eller en tjeneste. Det er derfor ikke anledning for finansinstitusjoner å låne ut penger til rene forbrukslån, med mindre forbrukslånet innkreves rentefritt. Dette gjør at sharia-lån er direkte verdiskapende, i motsetning til konvensjonelle lån, som først og fremst er kredittskapende og indirekte verdiskapende ved at låntakeren investerer midlene videre.

Forbud mot renter (riba) er et av de klareste forbudene i sharia, og er nedfelt i flere vers i Koranen. Islam anser ikke penger for å være en vare eller tjeneste som man kan ta seg betalt for å låne ut. Sharia oppstiller et totalforbud mot å avtale slike former for godtgjørelse. Renteforbudet gjelder både for betaling og mottak av renter, samt enhver annen forpliktelse som har et renteelement i seg.

Den økonomiske betydningen av renteforbudet i sharia er at det oppstilles et strengt nominalistisk prinsipp, og at penger kun blir ansett som et middel for utveksling av goder og tjenester.

Renteforbudet og det nominalistiske prinsippet i sharia medfører at det ikke kan kreves forsinkelsesrenter ved betalingsmislighold. Kompensasjon ved forsinket betaling blir ansett som urimelig berikelse på bekostning av den som misligholder avtalen. Forsinkelsesrenter vil i henhold til islamsk rett bli ansett som en urimelig berikelse på bekostning av den som misligholder avtalen.

For å legge press på debitor til å betale for seg, er ordningen i islamsk finansiering at det ved inngåelsen av låneavtalen samtidig avtales at låntaker ved mislighold av låneavtalen skal betale et gebyr til kreditor, som kreditor skal gi til veldedighet. Gebyret kan fastsettes som prosenter av skyldig beløp for hver dag betalingen misligholdes eller som en forhåndsfastsatt sum.

Sharia tillater ikke investeringer i foretak som er involvert i handlinger som i henhold til sharia er ulovlige eller uetiske. For eksempel er det ikke tillatt å investere i alkohol, svin, pornografi, pengespill, våpen, tobakk osv.

http://video.google.com/videoplay?docid=-2359766249581522328&ei=sZUqS9aKC9q8-AbTnfTeAw&q=The+Prohibition+of+Riba(interest)+Imran+Hosein+#

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Dan H. Slettevolden
13 år siden

Ikke rart at «vesten» styrt av «tempel ridderne» er så redd for «sharia» lover… hehe… ;)

Uenur
Uenur
Abonnent
13 år siden

Vel Smurfen.. Husk at det er Kina som i stor grad eier USA`gjeld for tiden,så hvem som kjøper hvem kan muligens bare tiden vise.Ellers er det ikke sikkert at det er så viktig heller.Det er nok de samme som står bak okkesom.

smurfen
Redaksjonen
13 år siden

Nesten riktig Uenur :)
Den som eier all kapital eier verden
Er akkurat det som er i ferd med og skje nå og NWO toppen er på vei til og tre pyramiden ned over hodet på oss uten at noen skjønner noenting.
Artikkel forfatter og alle andre tar fulstendigt feil her.
USA kjører nå en zimbave politikk der dem låner enorme beløp som igjen bli betalt med nye gigant lån som igjen blir betalt med nye lån osv normal sett vil det bygge opp en gigantisk boble som vil smelle før eller siden, men it always a catch
Vist tilgangen på lån er ustopplig så kan dem kjøre på videre helt til alle dem andre som ikke har samme tilgang på lån sprekker for så og steppe inn og overta all gjeld og dermed overta (kjøpe) verden.
Island, Dubai, Irland og Spania, Japan Storbritania er land som bare på få dager holder på og kjøre seg totalt i grøfta og som vil gå konkurs når som helst.
Dem har gjeld som er 200-300% høyere en BNP
Resten av landene vil rase som korthus og dominobrikker innen kort tid.
Dollaren suser oppover nå og dem andre valuttaene ned.
Det vil føre til hyper inflasjon med påfølgende gigantiske renter
Når alle land ligger nede så kan USA kjøpe opp bankene for en billig penge siden dem har uendlig tilgang på kappital igjennom Kina.
Alt som er belånt vil bli eid av Banksterne
Så hvorfor fremstår Kina og USA som et G2 når Kina bare er en nikkedukke og marionett for USA ?
Hvorfor forsetter Kina og låne ut enorme beløp til USA når dem vet at det er noe dem aldri vil få tilbakebetalt ? ( til nå ufattlige 85 trillioner $ )
Den offisielle versionen er at Kina må gjøre det for og bli kvitt produktene sine sånn at ikke den enorme veksten stopper opp.
Vel dem kunne jo solge produktene sine til en rimlig pris til resten av verden og ikke gitt dem bort til USA.
Den egentlige grunnen og fakta fikk vi vite i jordskjelvet 88 dager før OL i Kina
jordskjelvet i Zuniy var neppe noen tilfeldighet. Vi vet at de som driver med slikt faenskap er besatt av symbolikk(Skjelvet skjedde 88 dager før OL som starter 08.08.08 kl 08.08 og at det var 8,0 på Richter scala), noe de vet å manipulere og utnytte når man vet at tallet 8 er et magisk tall for mange asiatere.
USA er dem eneste som driver med HAARP i stor skala og som kan sende Kina tilbakers til steinalderen vist dem ikke gjør nyaktigt som USA befaler.
Obama, Kissinger og Rotchild mm har hatt en rekke samtaler med Hu i det siste og det som blir sagt er årsaken og som kommer ut i mainstream media er bare et spill for galleriet.
Så gled dere til og bli snarlige slaver for det nye NWO “utopiet” i løpet av få uker eller mnd

http://www.dn.no/forsiden/borsMarked/article1804156.ece

« Forrige artikkel

YouTube og den andre siden

Neste artikkel »

Obama bomber barna

149
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x