Den store globaliseringsbløffen

5.8K visninger
16 minutter lesetid
45

Finnes det en større plan for menneskeheten, et langsiktig mål for en bærekraftig utvikling, i så fall hvor blir disse avgjørelsene tatt? Eller er det en plan for globalt herredømme?

På høyt ledernivå hevdes det at globalisering er et nødvendig onde. Det kalles også et verdenssamfunn, eller den velbrukte tituleringen New World Order (NWO). NWO kunne ironisk nok stått for No Way Out, det blir følelsen når ”ordningen” trer i kraft.

Ved å gå bakover i historien ser vi at forsøkene har vært mange. Fra Alexander den store av Makedonia, Julius Caesar av Roma, Napoleon av Frankrike og i senere tid Adolf Hitler av Tyskland. Fellesnevneren for disse visjonærene er at de har misslykkes i sin største drøm, et samlet rike med et suverent lederskap.

Slike tilstander kan selvsagt aldri skje igjen, vi har tatt forhåndsregler. Dette er tilsynelatende den rådende følelsen hver generasjon har falt til ro med. Blendet av vårt eget ego gang etter gang, det er tross alt ingen som klarer å lure oss til noe vi ikke vil. Dermed overlater vi beslutninger for vårt eget velbefinnende til andre, i tro om at vi har full kontroll og innsikt i deres avgjørelser.

”Hvilket hell for herskere at mennesker ikke tenker.”
– Adolf Hitler

Det store spørsmålet

Hvordan forbereder en leder et helt folk, om mulig hele verden, til å gjøre som de blir bedt om, selv om det strider imot enkeltmenneskets personlige etikk og moral? Dette må i tillegg gjøres i kulissene så ingen kan opponere i en tidlig fase.

Jeg skal prøve å vise hvordan det gjøres i moderne tid, historie kan man lese andre steder. For mange kan dette være vanskelig å svelge, faktum er at jeg rører ved selve grunnpilarene i det moderne samfunn.

Jeg har valgt å dele dette inn i følgende grupper: skole, kultur, presse og politikk.

Skole

Skolesystemet har tilsynelatende fått oppgaven som institusjonen som skal lære elever å lese, skrive og regne, men idyllen stopper nok der. Et hovedmål med skolesystemet er å forandre tanker, handlinger og følelser til elever. Hitler, Stalin og Mao har alle gjort dette, man er avhengig av å forme de unge. Bryte ned verdiene og individualiteten deres, tilpasse dem til tankesettet tilhørende gruppen, gjøre dem til en del av kollektivet. En kan ikke forvente å ha et velfungerende sosialt verdenssystem hvis individene i dette systemet protesterer, med andre ord må hvert barn bli et fredelig individ, villig til aktiv tjeneste under NWO i ytterste konsekvens.

Et massivt verdensomspennende partnerskap med strategier for sosial transformasjon er i effekt. Media, underholdningsbransjen, dataselskaper, statlige organer, undervisningsinstitusjoner, forente nasjoner (FN) og deres ikke statlige organisasjoner (NGOs) har alle forent seg i et felles mål for global reformasjon av tankene våre. De søker solidaritet, et verdensomspennende fellesskap basert på en ny trosretning og verdier.

Omprogrammering av massene krever sofistikerte verktøy og taktikker utviklet gjennom adferds vitenskaplig forskning. Først etablert i England ”education laboratories”, deretter i Sovjetunionen, Nazi Tyskland og USA. Hvis disse psykososiale ingeniørene vinner frem mot et intetanende publikum vil de ”vaske” bort individuell tankegang, ytringsfrihet og andre rettigheter vi fremdeles tar for gitt. Vakuumet vil bli fylt opp med idealer, fristende bilder og misvisende løfter designet for å forme unge sinn til å matche den globale visjonen. Gruppetankegang og andre verktøy for kontroll er drivkraften.

Som foreldre lærer vi barna våre verdier, etikk og moral. Dette skal være grunnlaget for våre barns utvikling, vi prøver derfor å være balanserte når vi forteller dem hva som er rett og galt. Fortelle dem om hvordan de skal løse konflikter uten bruk av vold eller mobbe og gjøre andre urett.

Når grunnutdannelsen er gjort i hjemmet starter skoletilværelsen i 5-6 års alder, i god tro overlater vi våre barns velbefinnende til skolens undervisningsagenter for systemet. Her får disse fremmede menneskene forme barna syv timer om dagen og fem dager i uken frem til de har gått ut 10-årig grunnskole. De har personlig ingen onde hensikter, men de er med på å skape en behagelig avstand mellom det som måtte være av motstridende idealer i grunnutdannelsen og det som er pensum på skolen eller rettere sagt systemet.

Systemet er formet på en slik måte at uansett forutinntatte holdninger og lærdom gitt av foreldre og familie så må individet ta inn over seg holdninger, idealer og kunnskap etter gitte standarder. Skulle det vise seg gjennom standardiserte tester, som blir gjennomført på landsbasis med jevne mellomrom, at en elev ikke holder et akseptabelt nivå, vil det, uavhengig om eleven har noen form for lese- og skrivevansker eller problemer i annen form bli gjennomført ytterligere indoktrinering, så lenge eleven ikke har vært lydig til pensumet den skal godta som den fulle sannhet.

Når vi er inne på sannhet og aksept av sannhet må vi se på hjernen. Hjernen deles inn i to hjernehalvdeler (hemisfærer) venstre og høyre. Hver av disse to delene jobber med sine hovedoppgaver for ulike aktiviteter i hjernen. Det er ikke slik at en aktivitet kun skjer i den ene del av hjernen (de samarbeider), men de kjemiske prosessene som gir oss våre ferdigheter, befinner seg i ulike sentra i hjernen.

Venstre hjernehalvdel er den delen som jobber med logikk, detaljer og fakta, den delen som ser de små bitene i det store bildet. Det er denne delen vi bruker når vi skal lære og vise hva vi har lært.
Høyre hjernehalvdel opplever følelser, kreativitet, visualisering og ser ting på en helhetlig måte. Denne delen av hjernen jobber ut ifra ”magefølelse”, den følger ikke gitte fakta og påstander mekanisk, den er kunstnerisk og fritenkende.

Ser man hjernens funksjoner i sammenheng med samfunnet vårt ser man at aktivitet fra venstre hjernehalvdel blir hjertelig mottatt, i form av gode karakterer på skole som igjen fremmer videre muligheter for individet, derfor blir slik bruk av hjernen hedret med belønning. Hvis man i stedet for denne dominerende bruken av hjernen involverte høyre halvdel før en konklusjon, ville individet stimulert hjernen til å se etter mønster og likheter som nødvendigvis ikke dreide seg om gitte fakta. Isteden kunne man med en mer fritenkende innfallsvinkel konkludert med tolkninger som ikke nødvendigvis stod i fasit. Sistnevnte tankemønster har blitt brukt av mange nyskapende forskere og vitenskapsmenn, nettopp fordi venstre halvdel stimulerer til gjentagelse av gitte fakta og høyre skaper ”radikale” nye ideer.

Resultatet av et slikt system er at vi har en tendens til å dyrke frem mennesker som begrenser tankemønsteret sitt til gitt informasjon for svar, fremfor en mer selvstendig tankegang hvor fakta ville blitt behandlet som påstander med muligheter utenfor gitte rammer.

Kultur

At kulturen er med på å forme oss råder det liten tvil om. Likevel er de fleste av oss i et tankestadium hvor vi vil påstå at vi har fri tanke og egne meninger. Fri tanke og egne meninger per definisjon er vel i beste fall en drøm. Mennesker blir miljøforstyrret av natur som sosiale vesener, hvor vi konstant ser etter handlingsmønster og bekreftelse i gruppen eller samfunnet vårt.

”None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free.”
– Johann Wolfgang von Goethe

På daglig basis blir vi bombardert med sterke bilder, lyder og tv. Om det er reklame, tv-serier, filmer eller samtaler med andre mennesker er tankesettet vårt stadig under press fra ytre krefter. Faktum er at massemedia, spesielt gjennom tv, er en kilde vi ikke aktivt har kritisk tankegang til.

Herbert Krugman en forsker ved General Electric bestemte seg for å gi svar på hva som skjer psykologisk i hjernen når en person ser på tv. Forsøket bestod i at hans 22 år gamle sekretær fikk festet en enkel elektrode på bakhodet. Krugman overvåket hjerneaktiviteten via en datamaskin som var koblet til elektroden, mens sekretæren satt og switchet foran tv-skjermen. Det viste seg etter gjentatte forsøk, at innen omlag 30 sekunder byttet hjernebølgene fra å være hovedsakelig betabølger, noe som indikerer en årevåken og bevisst tilstand, til hovedsaklig alfabølger, som indikerer en ufokusert, mottagelig tilstand med mangel på bevissthet. Et stadium for formløs fantasi og dagdrømming under terskelen for bevissthet. Når Krugmans sekretær ble bedt om å lese i et ukeblad, ble betabølgene gjenopprettet, det indikerte dermed en gjenopptatt årevåken og bevisst tilstand.

Det som overrasket Krugman var hvor hurtig alfatilstanden oppsto. Videre forskning avslørte at den venstre hjernehalvdelen, som jeg har forklart ovenfor, som bearbeider informasjon logisk og analytisk kobler ut når individet ser på tv. Dette tillater den høyre hjernehalvdelen, som bearbeider informasjon følelsesmessig og ukritisk, til å absorbere tv-bildene uhindret.

En av de viktigste oppdagelsene i Krugmans forskning var, at selv om individet ikke tenkte over det som ble vist under selve eksponeringen, blir det ved senere anledninger skapt assosiasjoner uten vedkommendes viten.

”We do not consciously or rationally attend to the material resonating with our unconscious depths at the time of transmission. Later, however, when we encounter a store display, or a real-life situation, or a name on a ballot that conjures up our television experience of the candidate, a wealth of associations is triggered.”

Et eksempel er kvinner, de blir omhyggelig formet av media til å se på dem selv om utilstrekkelige. De blir fortalt at andre kvinner, gjennom kjøp av klær, sminke, mat, yrke, utdannelse etc. er mer tiltrekkende og feminine enn dem selv. De trenger stadig bekreftelse, sammenlignet med disse fabrikkerte idealene, blir kjøp av de forespeilede produktene nærmest en besettelse. Profittskapende for produsentene, men potensielt katastrofalt for individet. Derfor er frykt og andre følelser, sterke virkemidler som gjør mennesker særdeles sårbare for underbevissthetsmanipulasjon og andre kontrollteknologier. Gjennom gjentatte beskjeder mot vår underbevissthet og forsterkning av vår frykt kan vi overtales til å kjøpe og tenke nesten hva som helst.

Presse

Et verktøy i kampen om våre sinn. Den daglige dose informasjon som skal gi oss en betryggende følelse om at vi aktivt har tatt et standpunkt til en sak. Dessverre blir nyheter svelget rått av sitt publikum, som Krugman beviste over, absorberer vi i stor grad informasjonen ukritisk. Dette er ikke vanskelig å forestille seg når vi ser hvordan nyhetene blir presentert på et delikat og sammensydd sett, med lyd og levende bilder. Med et ferdig programmert sinn for ord som terror, Midt-Østen og krig er det ikke rart vi trekker raskt slutninger som er i tråd med hva noen høyere i hierarkiet ønsker vi skal tenke?

Alle husker vel starten av Irak krigen, med live tv-bilder hvor bombing og seier fra ”vesten” var akseptert i stor skala. Irak hadde tross alt atombomber og kjemiske våpen. Sterke beviser ble fremstilt i form av bilder i media, med ekspertuttalelser hvor vi ble regelrett skremt til å tro at disse var en direkte trussel for vår sikkerhet.

“The Iraqi dictator must not be permitted to threaten America and the world with horrible poisons and diseases and gases and atomic weapons.” – George Bush, Okt. 7, 2002, under en tale i Cincinnati.

Jeg syntes man skal spørre seg, skal ikke journalister være kildekritiske, hvorfor svelget de da alt som ble påstått for så å indoktrinere oss med sine illusjoner? Hvor ofte skjer dette og hvordan skal vi som oftest svelger rått i andre enden, se igjennom illusjonene?

Alle har vel hørt om Al-Jazeera, Iraks egen nyhetskanal. De prøvde å vise den andre siden av saken, en sak har jo alltid to sider tross alt. Besynderlig nok ble de bombet gang etter gang, selv om de ga bort sin posisjon til amerikanerne så de kunne unngås (en større blink kunne de vel umulig klart å lage). Et memo mellom Bush og Blair administrasjonen etter et møte forteller hvordan de spekulerte i å bombe Al-Jazeera. Donald Rumsfeldt hadde sagt dagen før møtet at Al-Jazeeras dekning var ”ondskapsfull, unøyaktig og uforsvarlig”. Det aner meg at Al-jazeeras dekning var ubeleilig og motstridende i sammenligning med det bildet USA prøvde å tegne av situasjonen til oss her hjemme.

Irak krigen bør være unødvendig å forklare forspillet og etterspillet til. Disse hendelsene skjedde på et så planlagt vis at en må være som Krugman sa, ”i en tilstand som indikerer en ufokusert, mottagelig tilstand med mangel på bevissthet. Et stadium for formløs fantasi og dagdrømming under terskelen for bevissthet.” for ikke å oppdage at det hele var et spill for galleriet. Hvordan var det med fri tanke og egne meninger igjen, lot du deg forlede av vestlige media og USAs plausible bevismateriale?

Politikk

Hvis du lever i troen på at politikk kun foregår i offentlighetens lys har du levd ditt liv som struts alt for lenge. Det er på tide å trekke hodet opp av sanden. Når våre ledere skal ta vanskelige avgjørelser hva gjelder de store temaene, da kan du være trygg på at du blir holdt utenfor.

De store temaene: befolkningsvekst, mat, rent vann, ressursutvinning og konsum av ressurser for å nevne noen bekymringer våre verdensledere står ovenfor. Menig mann har ingen bekymringer over hodet hva gjelder disse temaene. Hvordan skulle vi, når media og politikere forteller oss at utsiktene er gode og de ellers ”kun” snakker om finanskrise, pensjon, terror og miljøkatastrofer.

Det skulle kunne virke som om vi blir bombardert med vinklinger og politiske saker som ikke har annen oppgave enn å forlede og oppta oppmerksomheten vår. Når var det sist du satte deg ned for å drøfte noe annet enn jobb, økonomi og ditt private liv. I stor grad har vi alle et svært repeterende mønster, repetisjon er vel noe alle kan forbinde med tankeløs adferd. Vi står opp hver morgen, går på jobb, kommer hjem til familien, ser på tv, legger oss og står opp neste morgen til samme mønster. Folkevalgte har i realiteten som oppgave å tenke for oss hva gjelder vår felles fremtid, vi har aktivt delegert den oppgaven bort til dem.

Hvordan formes vår felles fremtid?

Den formes i sentraliserte verdensomspennende nettverk. Som FN, WTO, NATO og Bilderberg group blant andre. Hvor de jobber med nettopp en ting, sentralisering på alle nivåer.
Sentralisering er en grunnstein for å styre mennesker, det skal være unødvendig å trekke paralleller mot våre hverdagslige liv, men når var det du sist deltok i en aktivitet hvor premissene for aktiviteten ikke var bestemt høyere opp i hierarkiet enn deg selv?

For å kunne styre de store temaene nevnt ovenfor er man helt avhengig av et sentralisert styre, som jeg sa innledningsvis vedrørende skolesystemet ”En kan ikke forvente å ha et velfungerende sosialt verdenssystem hvis individene i dette systemet protesterer”. Derfor er det avgjørende å kontrollere oss i et hierarkisk system hvor individet på bunn har tilnærmet lik null innflytelse.

”Det enkelte menneske blir handikappet av å bli konfrontert med en konspirasjon så skremmende at han ikke kan tro den eksisterer.”
– J. Edgar Hoover, grunnlegger av FBI

Tankeeksperiment

Forestill deg et samfunn der flertallet er kritisk tenkende, hvor en ”sannhet” blir behandlet som en påstand. Der mottakerne så igjennom skrekkscenarioer gitt av pengestyrt media og politikere med baktanker i gråsonen. Eksempelvis Co2-problematikk i form av sterke tv-bilder av isbreer som smelter og isbjørner som blir spådd en snar død. Hvis flertallet behandlet slikt budskap som påstander, ikke lot det følelsesmessige bli dominerende i form av høyre hjernehalvdel, eller gitte fakta bli for dominerende for venstre hjernehalvdel.

Tenk om mottakerne av budskapet spleiset disse påstandene og drøftet dem unisont på leting etter mønster, det større bildet, de små detaljene i det store bildet, analyserte og tenkte uten for gitte rammer. Ville de da kanskje sett at det ikke finnes klare beviser som støtter påstanden om at menneskeskapt Co2-utslipp er kilden til problemet. Men om man likevel ble presentert med dette som grunnen og som løsning skulle store avgifter tilknyttet all form for Co2-utslipp innføres.

Ville vi i et slikt samfunn godtatt løsningen som her er forespeilet?

Personlig aksept

Vi føler det som om vårt eget verd blir redusert når noen går opp på et høyt utkikkspunkt og viser oss at våre tanker og følelser er reaksjoner på forutbestemte mønster, resultat av samspill mellom systemer på ulike nivåer. Det vi har vært til nå, som har vært oss dyrt og hellig, blir redusert til en form for ubevisst automatikk. Sett der oppe fra blir livene våre redusert til noe mauraktig som roter rundt i en ubevisst strøm av likesinnede. Men stopp et øyeblikk. Poenget er at når vi ser oss selv som små fnugg i en malstrøm av store og små systemer, står vi selv oppe på det høye utsiktspunktet! Riktignok går det opp for oss at vi har vært ubevisste brikker i et stort spill, men i det øyeblikk vi ser det, er alt endret –for da befinner vi oss selv på fjellets topp. Da har vi objektivisert noe vi tidligere bare var en subjektiv del av.

Slike erkjennelser gir ofte ubehag, en form for eksistensiell kvalme. Det tar tid å venne seg til et nytt og høyere utkikkspunkt. Vi blir utrygge, noen av våre gamle automatiserte reaksjonsmønstre passer ikke lenger. Det likner fysisk høydeskrekk, en svimmelhet med en bakenforliggende kald skrekk – det er best å komme seg ned i den trygge dalen igjen litt brennkvikt. Erkjennelse krever mot og vilje, man må overprøve automatiserte (spontane) emosjonelle reaksjoner. Det er når vi har blitt bevisste på hvordan systemene fungerer at vi kan se oss selv og situasjonen samtidig, herfra og ut blir ingenting som før.

Knapphet på ressurser?

Jeg ser argumentene for å drive hemmelige kampanjer bak ryggen på verdens befolkning, det er tross alt snakk om vår felles fremtid. Hvordan ville verdens befolkning taklet sannheten, hvilken endring ville samfunnet krevd hvis sannheten ikke lenger ble skjult. Jeg skal ikke smøre tykt over med forsikringer om at problemfylte temaer som nevnt ovenfor forsvinner. Vi er oppskriften på vår egen undergang med dagens levesett, la meg forklare nærmere ved bruk av ungdomsskole mattematikk.

Eksponentiell funksjon

Denne funksjonen kan benyttes hvor enn det er vekst eller nedbrytning i en proporsjonal rate til sin aktuelle verdi. Proporsjonalraten (vekstraten) er bestemt ut ifra et gitt tidsrom, om det er sekunder, minutter eller år. Jeg skal ikke pine noen gjennom mattepensum, la meg heller presentere noen udiskutable fakta.

Eksempel 1:
I dag er det ca. 1,25 billioner fat olje igjen skal vi tro informasjonen som kommer ut i media. Årlig bruker vi omlag 3082 millioner fat, snitt vekstraten over 20 år er 1,35 %. Jeg skal bruke eksponentiell utløpstid for å beregne hvor lang levetid vi kan forvente at olje varer med vekst lik 1,35 %.

Hvis vekstraten holder seg, vil vi ha brukt opp all olje innen 32 år, de offisielle regnestykkene bruker ca 42 år, men det er uten og hensyn til vekstraten. Prognosen på 42 år tar utgangspunkt i null vekst, dvs. nøyaktig det samme forbruket i ca 15000 dager. For at en slik optimistisk prognose skal holde må vi i så fall endre livsstil dramatisk, NÅ!

Eksempel 2:
Per i dag hevdes det å være 4,409 terratonn kull igjen, av dette kan vi kun hente ut 800-900 gigaton kull, med et årlig forbruk på ca 5500 millioner tonn og en vekstrate er på ca 2,5%.

Kull står for 41% av all energi vi bruker rundt om i verden. Med et livsløp på 65 år hvis veksten fortsetter i samme takt ser det mørkt ut (bokstavlig talt). Offisielle kilder spår ca 130 år med gjenværende reserver, men det tilsier at vi ikke kan øke det daglige forbruket av kull over en periode på 47 450 dager.

Eksempel 3:
Det siste eksemplet med ikke fornybare ressurser gjelder gass. Det hevdes å være 185 billioner kubikkmeter gass i verden, vi bruker årlig 3018,7 milliarder kubikkmeter med en snitt vekstrate over 10 år på 2,95%.

Når en av naturressursene over blir brukt opp vil forbruket av de gjenværende naturlig nok øke for å tilfredsstille etterspørselen, som der igjen vil bety kortere levetid enn jeg forespeiler. I alt står ikke-fornybare ressurser for 86% av energien vi bruker på jorda. Det blir spennende å se hvordan verden skal legge om dette på underkant av 25 år, noe vi har brukt over 200 år på å bygge opp. Hvor lang tid vil det ta å legge om til andre teknologier og vil dette gå på bekostning av levesettet vårt?

Jordens befolking er på omlag 6,78 milliarder mennesker, med årlig tilvekst på i overkant 77 millioner og en vekstrate på ca 1,15%. Dette gir en doblingstid på 60,8 år, det medfører omlag 13,5 milliarder mennesker i 2069. Et trivielt faktum er at det vil ta 990 år med dagens vekst til vi er ved et punkt hvor hvert menneske har 1 kvm hver å bevege seg på.

Forskere er enige om at jordens bærekraft er forbigått hva gjelder mennesket og dets forbruk av ressurser med dagens levesett. Det som derimot er utelatt i media er fri energi som ikke tærer på naturressurser og som dermed kan håndtere alle menneskers behov for energi verden over.

Konklusjon

Det sosiale systemet blir grunnlaget som overbeviser oss til å akseptere de tiltak som kommer til å bli påtvunget oss, dels er systemet laget for å holde oss unna sannheten om hva som virkelig skal skje. Hva fremtiden bringer kan ingen uten direkte kjennskap fortelle eller spå. Jeg har prøvd å skildre de åpenbare sannhetene til alle som ønsker og har vilje til å se dem.

Økt formering og dagens levesett vil på ingen måte vil bedre forholdene vi lever under. Med det som faktum må en stille seg kritisk til om myndigheter ønsker å finne løsninger på verdens sykdommer og hvor vidt disse sykdommene er naturlige tilfeldigheter eller løsninger skapt for å holde folketallet nede. Midlene for en påtvunget folkereduksjon som skal brukes er hittil godt skjult i kortene.

Vi kan ikke la de samme makthaverne råde over verdens ressurser og trenere teknologi for fri energi med deres begjær for makt og kontroll.  Verdensherredømme skal være den offisielle løsningen. Vil flertallet bli prioritert og ikke dem selv i NWO? Neppe.

Hvis gildet fortsetter vil spådommene bli oppfylt. Realiteten er at hvis katastrofen inntreffer blir flertallet overlatt til dem selv, mens eliten sitter trygt gjemt unna med mat, vann og energi nok til å ri av seg stormen.

Kjernefilosofien til H. L. Menckens sosiale filosofi var enkel. Han mente det var menneskelig natur å avvise det som var sant og ubehagelige, for isteden å omfavne det som åpenbart var løgn, men betryggende.

Mennesker lever i ren eufori når de tror kampen mot global oppvarming og terrorister blir avgjørende i deres liv mot 2050. Velkommen til virkeligheten og lykke til i kampen mot NWO. Taper vi, blir ikke systematisk kontroll over oss et valg, men et ufravikelig faktum.

Kilder

www.sv.ntnu.no/ped/hans.petter.ulleberg/sosialisering.htm
www.rense.com/general69/mass.htm
www.conspiracyarchive.com/NewAge/social_change_agents.htm
home.online.no/~steinny/Kap1/hjernens_oppbygning.htm
no.wikipedia.org/wiki/Hjerneb%C3%B8lger
www.worldometers.info/no/
en.wikipedia.org/wiki/Doubling_time
en.wikipedia.org/wiki/Rule_of_72
www.thenation.com/doc/20051219/scahillU
en.wikipedia.org/wiki/Al_Jazeera_bombing_memo
www.alternet.org/story/16274
en.wikipedia.org/wiki/Peak_oil
en.wikipedia.org/wiki/Zero_growth
www.consumptiongrowth101.com/
www.bp.com

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

45 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Otto
Abonnent
14 år siden
Otto
Abonnent
14 år siden

Olje, fornybar energikilde? Lytt til Greg Hallett – Hitler Was a British Agent & New Zealand Corruption.

Hva skjer hvis de får gjennomslag for å fylle reservoarer med CO2, sjøvann eller annet? I fall det Greg Hallett forteller er riktig, vil oppfylling av reservoarene med erstatninger for olja som er utvunnet føre til at olja ikke blir fornybar energi, uten sammenligning forøvrig, føyer seg også inn i angendaen med global fascime og depopulasjon. Her er det om å gjøre å holde tunga beint i munnen og generelt ikke lytte til desinformasjonen fra elitisk korporativt styrt media.

Uenur
Uenur
Abonnent
14 år siden

Rart med NRK sånn generellt..De er statens organ,og selv om de langt fra er direkte åpne i sin formidling,så er det nesten de som tross alt slipper det lille som måtte komme ut for å avsløre bløffmakerne.Det er langt mindre som kommer ut i TV 2.De kjører “safe” hele tiden,men det har nok ganske sikkert noe med eierstrukturen i TV 2 å gjøre.
Tyder dette på at “noen” i maktapparatet likevel synes at nok er nok,og sørger for å slippe bit for bit løs i statskanalen?? Det har pågått en stund,og ikke uten indre trefninger om vi skal tro ryktene.(-men de bør man jo helst ikke høre så alt for mye på uansett)
Likevel,litt interessant å følge med på..

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Uenur
14 år siden

Neppe tilfeldig.
Har sett noen av dem der jeg og og alltid så slutter episodene med at en eller annen “ekspert”
stempler alle som tror på sånne teorier nærmest må være psykisk ustabile personer med fritidsproblemer.
Neppe telfeldigt.
Men ble mer forbanna på fredagen da jeg så TV2 nyhetene kl 21.00
En av Hovedsakene var EUs datalagringsdirektiv der dem enidigt fokuserte på at dette måtte inførest snarest muligt og det ble vist fram enorme mengder barneporno som ble henlagt bare for at vi ikke hadde det direktivet, det det ble fremstilt som om at det kun var pedofile som kunne være i mot et sånt direktiv.
Vist ikke direktivet ble tredd i kraft i norge snart så kom all verdens pedofile til og strømme til Norge og det det her nærmest ble et fristed for kriminelle.
Ikke en eneste kritisk røst eller bakdel med direktivet fikk slippe til
Det er den sykeste propaganden jeg noensine har sett.
Fakta er jo det motsatte, det blir flere kriminelle med Direktivet.
Som politikeren selv sier at nå er andelen som ikke bruker sikretsbeltet noe høyt så vi dobler bøtene for og få flere til og bruke belte.
Jaha…. så hvorfor dobler dem ikke straffene for pedofile når dem vet det vil redusere antall ovegrep drastisk ?
Som Helga Pedersen så fint sa på TV: Bare vi kan redde et barn så vil hun kjempe med nebb og klør for og få igjennom et sånt vedtak.
Svaret må jo være at dem vil ha et stort antall pedofile i norge som dem kan bruke til og få igjennom sakene sine og at det ligger på at gansk passse nivå nå.
Ikke vanskligt og se at TV2 er 50% eid av Jensemann.

A-pressen eier helt eller delvis 50 lokal- og regionaviser samt tilhørende nettaviser og trykkeri, lokalfjernsyn og lokalradio, deriblant en aksjepost på 50 % i TV 2. De øvrige 50 % av aksjene i TV 2 eies av det danske mediekonsernet Egmont

http://no.wikipedia.org/wiki/A-pressen

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  smurfen
10 år siden

Slik varsler du barnevernet, Foreldre er barnas største fare http://www.klikk.no/foreldre/smabarn/article891060.ece

Nettsted klikk.no eier http://who.is/whois/klikk.no er “Name: TV- OG BILDEBLADET HER OG NÅ DA .. organization_number ..: 982987792” -> google { TV- OG BILDEBLADET HER OG NÅ https://www.google.no/search?q=TV-+OG+BILDEBLADET+HER+OG+NÅ } -> http://www.purehelp.no/company/details/tv-ogbildebladetherognaada/982987792 “Markedsinformasjon: .. Firmanavn: Tv- og Bildebladet Her og Nå DA .. Reklameindikator: Foretaket har ingen tilsynelatende form for aktivitet .. Juridisk informasjon: .. Formål: Utvikle og drive internettjenester i tilknytning til månedsmagasiner i Hjemmet Mortensen. -> google { Hjemmet Mortensen https://www.google.no/search?q=Hjemmet+Mortensen } -> google { egmont https://www.google.no/search?q=egmont }

arifkarim
arifkarim
Abonnent
14 år siden

Hurra! Gullprisen til værs, alt annet faller! :D
Smurfen og andre ufaglærte hadde rett hele tiden, mens topp økonomer sliter med profetiene sine:
http://www.hegnar.no/bors/article398844.ece

Mislykket Norge som har solgt alt av sine gullreserver fordi “Gull har historisk gitt lav avkastning, heter det i bankens begrunnelse. ”
http://www.nettavisen.no/okonomi/article178960.ece

Bilderbergere sitter i norske departmenter, og stjeler den samlede norske rikdommen!

smurfen
Redaksjonen
Svar til  arifkarim
14 år siden

Helt utroligt hvor lenge Bilderbergerene har kunnet holde på uten og bli avslørt.
Siv Jensen dum og blond måter opp på BBG møte i Canada og tror at dette er en gjeng som ønsker henne og FRP alt godt.
Dem forteller ho at vist bare staten er villig til og selge unna alle norske natur resurser og arvesølv så skal ho få hjelp til og bli statsminister.
For og ta et kjent norsk sitat: Din Dumme dumme ku.
Næringsliv og Media får beskjed om og støtte Siv.
FRP får tilført store pengesummer fra næringslivsleder som har vært på BBG møte og nære venner av dem, Media roser FRP opp i skyene.
FRP er så sikker på seier at Siv får en egen armada av livvakter.
Dette tror Siv på og tar all hjelp fra BBG for god fisk og skjønner ikke at det det egentlig handler om er og få AP til og bli sitende med makta.
I 100 dagers programmet får ho beskjed om og legge inn at dem rikeste skal få 100 Milliarder i skattelette, Norsk arvesølv skal selgest ut for og tilføre 70 milliarder for og bygge nye veier enda vi har over 3000 milliarder på bok.
Ho får besked om og nekte og støtte en regjering dem ikke selv er med i.
Karl får ikke lov og utale seg i valgkampen merkligt nok siden han har sikra flere hundre tusen stemmer i valgkampen før.
Det norske folk har seff ikke fått i seg nok fluor til og skjønne at skal rikingene få 100 milliarder i skattelette så må middel og fattigklassen finansiere det
Dette får FRP til og stupe på målingene og AP med Jenseman og Støre i spissen får fortsette og styre Norge som planlagt.
Det Siv glemte var og ta en liten researh på medlemlistene til BBG og se hvor stor inflytelse AP har der ;)
Poff så var Sivs drømm om og bli statsminsister en saga blott og nå skjønner ho at alt var et spill for og sikre AP sin makt i tinget.
En smule bitter så stikker ho nå kjepper for datalagringsdirektiv og andre ting BBG gjerne vil ha inført.
Men som alltid så vinner BBG til slutt og har kjøpt seg støtte fra AP og Høyre som har flertall på tinget og kan trumfe igjennom det dem vil.
Muligt en bør inføre en obligatorisk IQ test for og få lov og sitte på tinget ;)

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

“Muligt en bør inføre en obligatorisk IQ test for og få lov og sitte på tinget ”

Haha, Bra forsøk!

Vel, det er mulig at Siv Jensen blir neste statsminister i 2013. I den tiden hun har nå, får hun samle på alt av kritikk mot nåværende regjering, og lage nye programmer for stadig ustabile velferdsstaten. Kanskje på tide å lære av våre gass-venner fra Qatar, som ikke lot råvare-pengene liggende og råtne på bok, men heller investerte i evighetens rikdom: Kunnskap! :)
http://en.wikipedia.org/wiki/Education_City

smurfen
Redaksjonen
Svar til  arifkarim
14 år siden

Vel nå går det jo ikke akkurat så bra i Dubai da Arifkarim ;)
Siv Jensen er langt fra den første som er lurt trill rundt av Bilderbergerene.
Island ble endeligt tatt inn i varmen der dem fikk gode råd om og ta opp enorme valuttalån i Yen.
Europas sentralbanksjer fikk beskjed om og selge unna alt gull etter møtet i 2004.
Rotchild sitter på det nå og det har firdobla seg i verdi siden den gang.
Dem inviterer lettlurte idioter år etter år og hver gang så blir dem lurt trill rundt.
Noen lærer aldri mens andre vil bedras.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
14 år siden

Lisboa-traktaten er nå på plass… EU er nå på jakt etter en europeisk NWO-president. Krigsforbryter i moderne tid; Tony Blair, er en kandidatene:
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/eu/artikkel.php?artid=582576

Otto
Abonnent
14 år siden
arifkarim
arifkarim
Abonnent
14 år siden

Mussolini – mannen bak “fascismen” var faktisk en britisk agent:
http://www.hegnar.no/okonomi/politikk/article396120.ece

Enda et bevis på hvem som egentlig står bak alle disse “ismene”!

vegar
Abonnent
Svar til  arifkarim
14 år siden

Sikkert fint å legge til at dette da også var under 1.verdenskrig. For å sikre at Italia var på engelsk side. Og kjekt å legge til at han var journalist den gangen, og det var for å spre propaganda for de alierte.

Og det varte i en kort periode

Men, det er vel ikke så fint å legge til, for da passer det selvsagt ikke inn i din “teori”

Ursus
Ursus
Abonnent
14 år siden

Fra David Rockefeller’s “Memoirs” side 405:

“Some even believe we are part of a secret cabal working against the best interests of the United States, characterizing my family and me as ‘internationalists’ and of conspiring with others around the world to build a more integrated global political and economic structure – one world, if you will. If that is the charge, I stand guilty, and I am proud of it”.

Ganske tydelig tale dette.

Kjetil Dreyer
Skribent
14 år siden

Sendt ut fra Vaksinegruppen – Vaksiner – vi vil ikke ha dem – vi tror ikke på dem (facebook)
_______________________________________________________
Emne:
Vi trenger 2 personer til som kan lese korrektur av Jane Brugermeister dokumentet

Dette foreligger klart med unntak av 10 sider som er under oversetting as we speak.

Dette haster, vi har revidert de første 60 sidene, gjenstår 111 sider å revidere,
det skal gå greit tror jeg, men må gjøres grundig.

Send email til kjetdrey@start.no om du vet du kan bidra og er flink nok i engelsk-norsk.

Utenom dette har vi nå ca 200 sider med norsk dokumentasjon. Til sammen sitter vi da
med 371 – 400 sider dok. Og det kan sies, her er det mye som avsløres.

Neste steg er å la 2 advokater gå over dokumentasjonen så hurtig som mulig, samt en
juridisk kyndig. Disse stoler vi på.

Deretter vil vi samle en liste på alle som vil være med å anmelde saken. Om du vil
være med på anmeldelsen med din signatur, jo flere jo bedre,
så send en email med overkrift “Anmeldelse vaksine” til kjetdrey@start.no
med fullt navn, email og tlf, vi vil trenge din signatur, nøyaktig hvordan det er
best å gjøre dette er ikke avklart enda.

Vi vil nok ikke legge ut dokumentene offentlig før anmeldelsen er levert.
Dette må vi gjøre for å sikre bevisene og at de det gjelder ikke får for god
til å forberede seg. Anmeldelsen i seg selv vil være relativt enkel og oversiktlig.

Stå på alle sammen! Sammen er vi sterke, og sammen vinner vi ALLTID!!!

MVH
Kjetil Dreyer

Kjetil Dreyer
Skribent
14 år siden

Sendt ut på mail til flere tusen og på Vaksinegruppen på Facebook;
Vaksiner – vi vil ikke ha dem – vi tror ikke på dem

____________________________________________________________

Våre sterkeste misstanker er bekreftet – Nano Chips(RFID/smartdust) plantes i vaksinene

Våre sterkeste misstanker er nå bekreftet, i alle fall med stor sannsynlighet, Nano chips(RFID/smartdust) vil plasseres i hver vaksinedose, artiklene under vil gi bedre informasjon rundt dette. Dette er som å snakke om sci fi, men dessverre har jeg personlig gjort en for dyp research til at jeg kan tro dette er en teori lenger, dette er så virkelig som det kan bli i mine øyne, derfor anbefaler jeg dere alle nå til å gå hardt ut til alle venner og kjente for å advare dem mot å ta vaksinen.

Artikkel på engelsk:
http://www.fourwinds10.com/siterun_data/health/vaccinations/news.php?q=1252603660

En tysk artikkel:
http://welt-blog.ch/chip-sitzt-in-der-spritzen-spitze/

Mer om RFID chips, dette er ikke konspirasjonsteorier, dette er fakta, disse er produsert og testet ut!
http://theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=464%3Amicrochip-implants-ready-for-use-with-swine-flu-vaccine&catid=1%3Alatest-news&Itemid=64&lang=de#josc724

(Og en haug andre artikler og lenker rundt dette. Det er på tide at du ser dette nå:(se disse)

Alarmerende filmsnutt (KANSKJE DEN VIKTGISTE DU SER HER):
http://www.youtube.com/watch?v=fIX7wCKDuZE

Zeitgeist klipp:

Reklame for IBM e- business(chip):
http://www.youtube.com/watch?v=QTx19MDE5XA

Smartdust(I chemtrails, vaksiner, og kanskje også i mat, verdt å se)
http://www.youtube.com/watch?v=lAXMJCn0mWw&feature=related (reklame)
http://www.youtube.com/watch?v=DQMj-v5f4m0 (reklame)

http://www.youtube.com/watch?v=-6U3HY8wVV0&feature=related (smartdust i chemtrails? Biene forsvinner…eller dør ut?)

Rockefellers kartell og forskningsbaser(FHI er den norske avdelingen sponset av Rockefeller foundation(trust))
http://www.theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=618%3Arockefeller-manager-in-mysterious-suicide-also-involved-with-biochips&catid=41%3Ahighlighted-news&Itemid=105&lang=en

NB! For dere som ikke kjenner til NWO planene så er chippen et av deres ypperste hovedmål, mange kaller det dyrets merke, andre med andre navn, det er uansett de siste innledende fasene mot et mål de har hatt i mange, mange år nå, totalitær kontroll over menneskene i verden. Tidligere for noen titalls år siden var dette kun spekulasjoner og tankespill, nå er det en realitet…

Mange kristne(og andre religioner) er programmert til å akseptere at dette er endetiden da jesus eller “frelseren” skal komme tilbake ned på jorden, men dette er kun en ytterligere illusjon skapt for kontroll av befolkningsmassene, religioner brukes aktivt for å kontrollere og styre menneskemassene, inklusiv massemedia og TV. Det er ytterst viktig å tenke klart og samles under slike omstendigheter som vi nå er i ferd med å tre inn i, vi aner ikke 100 % hva som vil forsøkes gjennomført, men vet at hvis ikke menneskehetens bevissthet når et kritisk punkt innen rimelig tid nå så vil vi gå mange år med tunge tider i møte.

Jeg tror sterkt på at vi kan avverge mange katastrofer om vi handler nå, men om vi sitter og venter på frelseren eller ufoer etc er jeg sikker på at vi kun i bestefall kun utsetter smertene og blir grådig skuffet. Vi kan i sannhet ikke håpe på slike ting, og vi MÅ forberede oss på hva som kan skje fremmover.

Vi har som nevnt samlet flere hundre sider med dokumentasjon mot FHI(Folkehelseinstituttet), og andre, korrupsjon, løgner, grove overtredelser mm er bildet der, jeg oppmuntrer alle til å søke dypt i krokene rundt FHI og rapportere tilbake om du finner noe, det er der jeg tror neste steg i kampen vil ligge, vi må avvæpne disse, og dette kan kun et samlet folk klare…Vi vet med 100 % sikkerhet nå at disse sette den norske mann, kvinne og barns helse i fare, og må stoppes… Vi vet med 100 % sikkerhet at dette kan gjøres, og at vi er sterke nok til å gjøre dette.

Så la oss sette i gang umiddelbart alle sammen!!! Ikke nøl, ikke tvil, sett action!!! Sannheten vil sette oss fri, og sammen er vi uovervinnelige…

arifkarim
arifkarim
Abonnent
14 år siden

Danske forsvaret anmelder avisa “Politikken” for å anmelde en bok, de syns ikke burde trykkes under “riketssikkerhet”. Boka er skrevet av en elitesoldat med minner fra krigene i Afghanistan, Irak og Kosovo. Bokas tittel er: “Jæger – i krig med eliten”. Mer:
http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3271978.ece

Også norske forsvaret deltar side ved side sammen med globalistenes (NATO) utøvende maktspill i svake nasjoner. Det er verdt å huske at NATO ble dannet som en allianse mot Sovjeterne. Hva er vitsen med at den forsetter etter Sovjetunions fall? Maktlyst, ikke sant?

Oriental13
Oriental13
Abonnent
14 år siden

Vil bare si at du skrev en veldig bra artikkel her, Øyvind Magerøy.

Summerer opp veldig mange sentrale punkter og holder seg såpass innenfor “seriøsitetens grenser” (slik mange ser på det) at selv veldig mange som ikke tror på en døyt av “alternative” oppfatninger, også burde begynne å forstå visse ting.

Håper på å se flere like gode artikler fra deg Øyvind, stå på. Godt jobba!

Thor
Thor
Abonnent
14 år siden

Stoltenberg så litt utilpass ut etter å ha vunnet..kan vi vente oss en lett bestrålt Jens? “Du har ikke gjort som du skulle Jens”-Henry Kissinger,”du vet vi har midler” sier Henry i en mild truende tone…Mulig Siv Jensen styrter regjeringen på sak,så hun blir Statsminister læll..sukk!!

Wunjo
Wunjo
Abonnent
14 år siden

arifkarim: Det er ingen svarknapp under innlegget ditt, så derfor svarer jeg her.

Du mener at innvandrere bør få muligheter utenfor Oslo-regionen. En god tankegang, og det er det da også mange som har fått, og det viser seg at flertallet av dem foretrekker å flytte til Oslo eller en annen storby.

En annen ting er at det er mangel på arbeidsplasser for de som er født og oppvokst i distriktene også, så jeg vet ikke om det ville være så smart å skaffe arbeidsplasser til innvandrere og la lokalbefolkningen bli henvist til sosialen.

Kunne flere bedrifter tenke seg til å flytte ut i distriktene, ville saken stille seg annerledes. Men det vil de ikke, de skylder på økte transportkostnader og dårligere konkurranseevne, noe jeg tviler på er hele sannheten når man tar i betraktning at kostnadene for lokaler blir mye lavere.

Innvandrere som kunne skape arbeidsplasser i distriktene er jeg sikker på ville bli tatt imot med åpne armer! Men det er ikke lett å starte noe som helst med den sentraliseringspolitikken som føres. Synd og skam at så mye av landet er nesten folketomt, og verre og verre blir det for hvert år.

tankegang
Abonnent
14 år siden

En ting er sikkert. Etter kveldens valg ser det ut for at Rockefeller og Bilderberg har sviktet Siv Jensen og co. Og godt var det :-)

J.Johansen
Forfatter
Svar til  tankegang
14 år siden

De aviktet henne ikke. Tell gjerne opp positive / negative arikler i media siste 3 år. Det var alt de kunne gjøre. Det har jo alltid virket før. De gjorde så godt de kunne, men kanskje Nyhetsspeilet har sin del av æren for at media har mistet sin ønskede propaganda effekt?

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  J.Johansen
14 år siden

Stemme-tellingen er nå nesten over. FRP klarte ikke å “vinne” denne gangen heller og ser videre mot 2013 … :)
http://www.nrk.no/nyheter/innenriks/valg/valg_2009/1.6775599

Kanskje reklame virket likevel… Det måtte jo bli Blinderberger Jens vs Blinderberger Jensen. Så da får vi bare ta til takke Blinderberger Jens med “vaksinen” fram til 2013. Gratulerer Jens Stoltenberg!

dblspk
dblspk
Abonnent
14 år siden

´Medisin og hjernevask´, klikk på øverste link
http://www.uib.no/isf/filpol/hjernevask/

smurfen
Redaksjonen
14 år siden

Dette kan da ikke være noe hokkus pokkus og løse.
Men rare er jo at det er samme folka som kritiserte Kina for sin grusomme 1 barns politikk som nå planlegger befolknings reduksjon ved massemord bak ryggen vår, dem vil ta vare på den delen av befolkningen som kan øke deres velstand enda mere.
Hvorfor har ingen utenom kina sett igang en naturlig befolkningsredusksjon for lenge siden når man med så enkle midler som barneskole matematikk så hvordan det ville gå uten og sette i gang tiltak ???
Svaret ligger vel i syklig maktbegjær og grådighet.
Men er jo langt i fra for sent enda…
Innfør 0 barns politikk og gi avkall på litt velstand så reduseres vi på en naturlig måte med 1.7% i året..
Gir man avkall på enda mere velstand så vil en 1 barns politikk fungere også…

Singolla er inne på rette demokratiske modellen som vil fungere optimalt..
Alle er like mye verdt og alle stemmer teller likt.
Med dagen teknologi så har vi en fantastisk mulighet vi ikke hadde før…
For og ta et eksempel så kunne vi hatt det sånt at abselutt alle lover og reguleringer ble vedatt med folkeavstemning via TV…… ikke verre en at hver onsdag fra 19.55 til klokka 20.00 så kunne befolkningen klikka ja eller nei vist det var noe nytt som skulle innførest.
En vingeklippa leder som talsperson som ble bytta ofte ut på åremål så ikke vedkommende rekker og ruse seg på makt og bli hekta,,,,,
Dette er en modell som vi ikke hadde muligheten til før
Bruke grunnloven som mal fra start av.

Det kjipe er jo at Makteliten ALDRI kommer til og gi fra seg noe makt og penger frvillig eller gi avkall på velstand…..

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

Et barns politikk hjalp jo ikke mye i Kina da. Dem øker fortsatt som en eksponentialfunksjon;
[img]http://afe.easia.columbia.edu/china/geog/poptrend.gif[/img]

Og når det gjelder “tanker” om en mer rettferdig demokratisk samfunn der man virkelig har et folkestyre, deklareres av sionistene på følgende måte:
“4. IT IS FROM US THAT THE ALL-ENGULFING TERROR PROCEEDS. WE HAVE IN OUR SERVICE PERSONS OF ALL OPINIONS, OF ALL DOCTRINES, RESTORATING MONARCHISTS, DEMAGOGUES, SOCIALISTS, COMMUNISTS, AND UTOPIAN DREAMERS OF EVERY KIND. We have harnessed them all to the task: EACH ONE OF THEM ON HIS OWN ACCOUNT IS BORING AWAY AT THE LAST REMNANTS OF AUTHORITY, IS STRIVING TO OVERTHROW ALL ESTABLISHED FORM OF ORDER. By these acts all States are in torture; they exhort to tranquility, are ready to sacrifice everything for peace: BUT WE WILL NOT GIVE THEM PEACE UNTIL THEY OPENLY ACKNOWLEDGE OUR INTERNATIONAL SUPER-GOVERNMENT, AND WITH SUBMISSIVENESS.” (Fra protokoller av sionismen)

smurfen
Redaksjonen
Svar til  arifkarim
14 år siden

Tja dem sier selv at dem hadde vært 400 millioner fler vist dem ikke hadde inført 1 barns politikken i 79, problemet ders nå er at snart er halve landet pensjonister og snart ingen til og ta seg av dem og at jentebarn blir myrda så dem får guttebarn isteden og et land med kun gutter produserer ikke mye barn….så dem vurderer og kutte ut 1 barns politikken.
Men dette er da enkel mattematikk arifkarim ;)
Kjenner fler par jeg som har valgt og ikke få barn og dem har det kjempeflott og har friheten til og gjøre hva dem vil.
Tenker man til alternativet til og ikke innføre 0 barns politikk så kan det umuligt være så ille og velge og ikke få barn.
Tror og at dem barna som kommer til verden i dag får en grusomt liv vist utviklingen fortsetter sånn som det kan virke som nå….
Men er vel ikke så lett for oss oppi kalde nord og sette oss inn i problemet siden vi enda har litt plass her.
Hadde det bodd like mangen i Norge som i en del afrikanske land i forhold til areal så hadde det bodd over 380 millioner i norge……….
Dem fleste klarer vel og sette seg inn i åssen det hadde sett ut.
Kanskje løsningen er og finne opp ny teknologi og sende oss ut i rommet og befolke andre planeter ;)

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

Bra oppsummert, smurfen!
Jeg syns overnefolknings problemer blir neppe Norges-problem med kunn 4,8 millioner innbyggere. Vi kunne faktisk hatt en stabil vekst her om innvandringskvinner ikke fødte så mange barn. Konsekvenser av dette ser vi allerede idag: blant annet i oslo-områder overstiger antall innvandringsbarn langt høyere i forhold til etniske nordmenn / samer. En slik befolkningsfordeling skaper ghettoer og flere samfunnsrelaterte problemer, noe regjeringen må sette en stopper får. Om innvandrer-foreldre får arbeidsplasser / muligheter utenfor oslo-kommunen,vil de gjerne flytte ut slik at deres barn kan få en mer blandet oppvekst.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  smurfen
14 år siden

Du har helt rett arifkarim.
Her i norge er ovebefolkning ikke noe problem i et hele tatt.
Jeg syns heller ikke at det er noe problem av innvandringskvinner får flere barn en andre
Problemet er holdningene i samfunnet og svartmaling til at innvandringskvinner får flere barn en andre.
Husk at det var slett ikke uvanligt at for bare 40-50 år siden at Norske kvinner fikk 15-20 barn hver…. husker mange familier som var helt oppe i 19 barn der jeg vokste opp og da hadde noen falt fra av sykdom og ulykker i tillegg.
På den tiden skulle mor være hjemme og produsere barn og ta seg av hus og hjem og far gikk i jobb, mesteparten jobba på båt og langfart og fiske……
I vesten forøvrig så vil ikke befolkningen øke fremover og har et snitt på 2.4 barn per familie…..
I Afrika og Asia er det er kjempeproblem med den enorme befolkningsveksten..
Beste løsningen må jo være og klare oss med mindre velstand og få energien til og vare til vi klarer og benytta oss av ny teknologi på fornybar energi….
Dem er allerede i gang med og lage kunstige soler i laberatorier som produsere enegi på samme måten som solen og vil gi oss enorme mengder energi om ca 50 år……
Forskere holder og på med og få kontroll over Mørk Materie som med bare noen få gram kan forsyne hele jorden med enrgi i lang tid ….
Så det er abselutt håp for oss ;)

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  arifkarim
14 år siden

Takk for dette Arifkarim.
Jeg vet det er veldig delte meninger om disse Sion vises protokoller, om de er forfalskneri eller ei. Det som er saken, er jo at alt som står der oppfylles, som om det var en erklært agenda, etter hva jeg forstår..
Så enten laget dette selv, som deres agenda eller så må jo de som forfalsket ha vært synske! Uansett gjennomføres det jo..
Ligger det på nett, forresten hele protokollene eller?

Du er veldig smart og nytenkende, i tillegg til å være søt, smurfen :-)
Man bør oppfordre folk til å få ferre barn og minne om konsekvensene og ulempene, men jeg er ikke for tvang. Vet en del ting som gjør at jeg faktisk er glad jeg ikke har barn eller er barn i dag.. liker ikke utviklingen på en del punkter.. nå samkjøres mennesket med elektronikk..
og de spør oss ikke om lov.. det ser jeg som et overgrep.
Synes at vi har mye å ordne opp i her på jorden før vi befolker annensteds :-)

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Singoalla
14 år siden

Du kan lese alle protokoller av zion her:
http://www.biblebelievers.org.au/przion1.htm

Angående barnefødsel i Norge:
I et intervju fortalte Rauni Kilde at ved nye fødsler i norske-sykehus, gir ofte legene (farlige) medikamenter / sprøyter til barna uten samtykke av foreldre. Altså info om disse medisiner blir ikke gitt til foreldrene på forhold, noe som i hvertfall jeg syns er at kraftig overgrep fra helsepersonell.
Et par år tilbake var det snakk om chipping av nyfødte barn under fare for “kidnapping”. Dette er det mest absurde påstand noensinne, siden det fins ikke mer barnekidnapping i Norge enn tvangsborføring / gifting.

Sirus
Sirus
Abonnent
Svar til  Singoalla
14 år siden

Alle avgjorelser treffes i Roma,og protokollene er laget\skrevet av Jesuitter.

For det forste maa man skille mellom protestantisme og katolsk kristendom..der den sistenevnte tydelig bare forkler seg med kristendom,ikke bibeltro. Nyhetsspeilet er veldig glade i jodekonspirasjonen. De nevner ikke at disse jodene er jesuitt trente,kabalistiske joder,som ikke kan fordra de tora troende jodene. De kan ikke fordra nytestamentet heller. De er underornet jesittene der den svarte pave og hvite pave ruver paa toppen av hirarkiet. Alle hemmelige sosieteter er blodbaner under vatikanet(ogsaa de kabalistiske jodene det er saaaaaa mye snakk om for aa holde trykket borte fra Roma.
All roads lead to rome! ALL!

Intro til deler av dilemaet\historien..
http://video.google.com/videoplay?docid=-2723273139398196115
Serie 1:
http://amazingdiscoveries.tv/search/creation/
Serie 2:
http://amazingdiscoveries.tv/search/total_onslaught/

Forskjellige ordener “underlagt” Jesuittene\Vatikanet:
http://video.google.com/videoplay?docid=5498106693746597344
http://video.google.com/videoplay?docid=-3924304351562745462&hl=sk
http://video.google.com/videoplay?docid=4746728395965847122&hl=sk
http://frimurerlosjentempelherreordenen.blogspot.com/
http://www.vaticanassassins.org/

Ikke alle kortene paa bordet til aa tro paa hva man vil?:
http://video.google.com/videoplay?docid=-518637672896741579
http://video.google.com/videoplay?docid=688111496234161611
http://video.google.com/videoplay?docid=5488284265590289530
http://video.google.com/videoplay?docid=-5585125669588896670
http://video.google.com/videoplay?docid=-1272542059740401469
http://www.youtube.com/watch?v=hHRgrOCtux8

For those who dear to seek the truth..

Otto
Abonnent
14 år siden

Angående temaene i artikkelen, noen bolker med differensiert informasjon:

Hvorfor kom nyheten om hendelsen 23 minutter før hendelsen fant sted, wtc 7’s fall http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=918
Freemasonry, Norway, Scandinavia, world. Frimureri, Norge, Skandinavia, verden. Illuminati http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1494
Den såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksine http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1540
Consciousness, bevissthet, videoer http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1438
Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøtelegging http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1357

Singoalla
Singoalla
Abonnent
14 år siden

Takk for denne artikkelen.
Om det finnes en måte å innføre direkte-demokrati, hvor hver person har en stemme, hvor saker legges ut til høringer hos folket, og folket kunne stemme direkte ved folkeavstemminger som ikke kunne tukles med, fra sak til sak, ville det kanskje vært det beste?
Problemet er at elektronikken kan hakkes/tukles med.

Ellers skjer det samme med partier som med organisasjoner, de endrer seg når de vokser og har eksistert en stund, pga tilpasning til systemet som det er og pga at de ALLTID ALLTID ALLTID infiltreres av folk som fremstår som likesinnede med de som stiftet partiet, og kanskje til og med er det, men som har en skjult agenda betalt eller ubetalt, for å rapportere til agenda-tro folk og fremføre/tilpasse alt til deres agendaer, som i mange tilfeller virker helt imot det velgerne og medlemmene egentlig er tjent med..
Dette har vi sett igjen og igjen.. mønsteret ser ut til å være der uansett.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Singoalla
14 år siden

Det er ikke noe snakk om det demokratiske-valg blir rettferdig eller hvordan det skal gjennomføres. Det første problemet er som sagt: Utallige Brutte Løfter fra samme politikere som vi gav tillit til å regjere over oss. De er vårt lands skatteforvaltere. De innebærer stort ansvar for sitt folk nå de er på stortinget eller i regjeringen. Men hva ser vi? Problemer, problemer og bare problemer i nesten alle statsdepartmenter, selv om de er stappfulle av pengebinger.
La oss ta SV-Halvorsen som et eksempel. I 2005 lagde hun narr av Krf-Bondevik for å ikke ha gjort noe særlig stort for de fattige her i landet. Hun mente at det var et spørsmål om politisk vilje, og at hun ville klare å utrydde all fattigdom med et pennestrøk. Det hun egentlig mente med dette var at hun ville gjøre alle fattige med ett pennestrøk da hun bevilget 350 milliarder som bail-out pakker til bankene på skattebetalernes regning i 2008! I de siste 4 åra har det blitt 21 fattige i Norge hverdag. Det har vært explosiv vekst i fattigdom blant barn i verdens rikeste land. Samtidig som store eiendomsskatt førte til at flere rike kapitalister forsvant fra landet med sitt kapital.
Og nå i 2009 ville hun ikke engang si unnskyld for sine ugjerninger og løgner. Men fortsatt komme med teite påstander at de “vil” gjøre noe for oss. Slike politikere er skam for demokratiet der det loves til folket men gjennomføres for rike-eliten.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
14 år siden

Realdemokratiet:
Vi trenger ikke flere partier og deres brutte løfter når de inntar regjeringskontorer. Vi trenger ikke flere representanter som kunn representerer folket før valget og globalistene etter valget! Vi ønsker ikke demokrati slik det tenkes som utopisk men gjennomføres slik den dag idag. Vi trenger et helt nytt samfunnssystem der individets rettigheter, friheter, plikter ivaretas av alle som bor i det. Vi trenger en politikk der internasjonale interesser ikke blander seg inn i nasjonale. Vi ønsker å leve fritt i vårt land og vil ikke underlegge seg andre makters vilje.
Gi oss tilbake vår frihet og vår makt, ut med alle Globalistene med sin NWO!

Lars Rønbeck
Abonnent
Svar til  arifkarim
14 år siden

Hei arifkarim!

Har du en oppskrift på hvordan dette skal gjøres som er bedre enn det Norgespartiet redegjør for i sin Hovedmålsetting Del 1 og 2?

Lars Rønbeck
http://www.norgespartiet.no

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Lars Rønbeck
14 år siden

Dette handler ikke om hvor mye bedre er handlingsplanene i forhold til andre partier, men “viljet” til å gjennomføre dem i praksis etter vunnet valg. Hvor mange politikere i dag gjør som de lover? De snille og gode løftene blir brutt mens de onde og “negative” løfter blir gjennomført i full fart… Hva slags demokrati er det?
Jeg for min del kunne gått ha stemt for norgespartiet eller borgerrettighetspartiet. Det som frykter meg mest om dere virkelig klarer å holde fast på sitt agenda både før og etter valget, uansett press, sjikane og konspirasjon fra andre partier / makter?

Lars Rønbeck
Abonnent
Svar til  arifkarim
14 år siden

Dersom din frykt skal stenge for å jobbe for et rettferdig samfunn så kommer du ingen vei.

Ingen andre partier har satt Norges Grunnlov som fundament for sin politikk slik Norgespartiet har gjort.

Ingen andre partier har tatt til ordet for et Grunnlovsutvalg som skal overvåke at ingen lover blir vedtatt som strider med Grunnloven. Her har nemlig Høyesterett totalt sviktet sin oppgave.

Ingen andre partier har så til de grader nedfelt i sine programmer at de vil gi folket en hånd på rattet i styringen av landet vårt. Og det gjennom nettopp folkeavstemminger som vi vil avvikle parallelt med valgene annet hvert år, når folket likevel går til valgurnene. Da skal det hver gang kunne avvikles folkeavstemminger både på lokalt plan og på riksplan.

Ingen andre partier har tatt til ordet for å få utredet en tredeling av forvaltningen vår, hvor man skiller ut det økonomiske og det kulturelle liv for seg og dermed sitter igjen med den rene rettsstaten som det tredje element. Les om disse viktige tanker i vår Hovedmålsetting.

Norgespartiet ønsker et realistisk demokrati et reelt demokrati i stedet for et “representativt demokrati” som vi lever under i dag. Vi vil ha det vi kaller et Realdemokrati.

Det betyr min venn, at politikerne skal være folkets tjenere og ikke omvendt.
Det betyr at Norgespartiet så til de grader skiller seg ut fra all politikk som har vært ført her i landet.

Norgespartiet har definert seg ut av den tradisjonelle politiske Venstre – Høyre aksen som vi anser for å være en illusjon.

Har du forslag til ideer som kan bringe vår politikk ennå nærmere folket enn dette er du hjertelig velkommen med ditt bidrag.

For vi har nemlig et slagord vi også:

MED FOLKET I SENTRUM, OG MED FOLKETS MAKT!

Lars Rønbeck
http://www.norgespartiet.no

Lars Rønbeck
Abonnent
Svar til  arifkarim
14 år siden

Nå etter valget, hvilke partier ser du som vil gi makten tilbake til folket?
Ser du et Grunnlovsparti noe sted i det politiske terrenget?

Av 3,54 millioner stemmeberettigede unnlot nærmere en million å avgi sin stemme, hvorfor?

Kan det bero på at det er mikroskopiske forskjeller mellom de etablerte partiene?
Det skrev i alle fallHøyremannen Ingvald Godal i “Si det i VG” for noen uker siden.

Lars Rønbeck
http://www.norgespartiet.no
Det troverdige Grunnlovsparti

« Forrige artikkel

Per-Aslak Ertresvåg om stortingsvalget

Neste artikkel »

Journalisten som kastet sko på Bush fri fra fengsel

45
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x