Samfunn
Du leser nå
Jurist ber Riksvalgstyret utsette Stortingsvalget
Skrevet av
Hans Gaarder25. 08. 2009
stoppstortinget1
5976 3606 27

Jurist ber Riksvalgstyret utsette Stortingsvalget

Av Hans Gaarder25. 08. 2009
Det norske folkestyret er blitt satt ut av spill pga. hemmelige avtaler mellom Arbeiderpartiet og de øvrige partiene som ble inngått for flere tiår siden, men som ennå praktiseres. For å få disse svært alvorlige forholdene frem i lyset er det nå fremsatt krav om at stortingsvalget utsettes og at det i stedet nedsettes en uavhengig sannhets- og granskningskommisjon for å få brakt på det rene om Norge pr. i dag har et fungerende demokrati eller ikke.

The very word «secrecy» is repugnant in a free and open society; and we are as a people inherently and historically opposed to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it.
                                                                                
                                                                                                                         John F. Kennedy
           

(Oversatt til norsk:)
Selve ordet hemmelighold er motbydelig i et fritt og åpent samfunn, og vi er som et folk tradisjonelt og historisk imot at ting pågår i det skjulte. Vi besluttet for lenge siden at farene ved omfattende og ulegitimt hemmelighold av relevante fakta er mye større enn farene som oppgis som begrunnelse for hemmeligholdet.

Det stunder mot valg, men mange føler at det er noe som ikke stemmer. Det er liksom litt vel mye halvhjertet rituell utveksling av holdninger og fraser og en påfallende mangel på engasjerte friske fraspark fra politikernes side i valgkampen.

Årets valgkamp føles ikke som andre valgkamper. Det virker som det er noe som ligger under, noe som  hemmer politikerne i deres påfunn og uttalelser som får forestillingen til å fortone seg som et dukketeater uten innlevelse og koordinering, mao. en norsk politikk som er helt ute av sync.

Det er nå bekreftet at det faktisk er noe som ligger bak, som utgjør en gedigen politisk verkebyll, så stor at den ikke kan sees, men bare kan fornemmes.

Juristen Herman J. Berge har i 2 utførlige artikler på Nyhetsspeilet pekt på hvor hunden ligger begravet for ikke å si i hvilke (arkiv)skap etterkrigstidens politiske skjeletter befinner seg.

Berge har kommet over hemmeligholdt dokumentasjon som han har sett seg nødt til å offentliggjøre toppen av isfjellet av fordi det dreier seg om forhold som i lang tid har undergravet Norges demokrati så til de grader at det ”demokratiet” som Norge har idag trolig er like solid som et skjørt korthus, mao. en illusjon.

Som en følge av dette har Herman J. Berge funnet det nødvendig å skrive et hastebrev til Riksvalgstyret, hvor han ber om at Stortingsvalget den 14. september blir utsatt.

Du kan se brevet her  http://www.nyhetsspeilet.no/wp-content/uploads/2009/08/180809_Brev_til_Riksvalgstyret.pdf

og en norsk utgave av brevet her:
http://www.nyhetsspeilet.no/wp-content/uploads/2009/08/180809_Brev_til_Stortinget_Riksvalgstyret_Klage_Norsk_Oversettelse_.DOC  

Berge foreslår at det i stedet for «valg» blir nedsatt en sannhetskommisjon som skal avdekke sannheten om de hemmelige avtalene som har preget norsk politikk i mer enn 50 år nå uten at folket har fått noe kjennskap til det.

Årsaken til dette er at det for flere tiår siden ble inngått hemmelige avtaler mellom Arbeiderpartiet og de andre partiene, avtaler som står ved lag og praktiseres den dag i dag og som i praksis setter det norske folkestyret ut av spill. Her er noen utdrag fra Herman J. Berge’s artikkel ”Kongeriket Norge: Fritt, selvstendig, folkestyrt ?” :

”Det norske demokratiets mørke side

Et ganske kjent trekk ved månen er at vi aldri får se dens bakside som ligger svøpt i et evig mørke. Jeg skal her gi dere et lite innblikk i Norsk politikk og Stortingets og Regjeringens misbruk av det mandat de har fått av landets velgere, et forhold som har blitt holdt skjult for menigmann.

Stortingsrepresentantene er – uten at de på forhånd er blitt gjort kjent med det – nemlig bastet og bundet til gamle avtaler inngått mellom Arbeiderpartiet og de resterende partier på Stortinget.                         …   …   …

Den broilervarme stortingsrepresentanten må dermed resignere og føye seg inn bakerst i rekken av de eldre representantene som kan dette spillet. Her er det bare å sette seg ned, glemme demokratiske prinsipper og lære spillets regler først som sist. Reglene går på ingen måte ut på å sikre et fritt land, et fritt folk og deres rettigheter. Tvert imot går spillets regler ut på å sikre egen posisjon og eget politisk liv, men ikke minst partiets fortsatte maktposisjon, i realiteten; Status quo. Det foregår ikke en kamp mellom forskjellige ideologier (de er jo i hovedsak likevel sammenfallende) eller for å fremme og beskytte velgernes interesser og rettigheter.

De nye stortingsrepresentantene er altså bundet på hender og føtter av gamle avtaler inngått av deres forgjengere mange tiår tilbake i tid. Som vi skal se nedenfor ble det innrømmet at Arbeiderpartiet og dets regjering hadde krenket lov og grunnlov, likevel ble avtalen jeg har nevnt ovenfor overholdt hvilket dokumenteres med det nakne faktum at det aldri ble reist mistillit eller riksrettssak mot representantene for den regjeringen som brøt mot loven og konstitusjonen gjennom flere tiår. Et av de verst tenkelige straffbare forhold – representantenes svik mot sitt eget folk – har altså ingen fiende i Stortinget, og vi vet jo hva det betyr.”

Artikkelen kan leses i sin helhet her:
http://www.nyhetsspeilet.no/2009/08/kongeriket-norge-fritt-%e2%80%93-selvstendig-%e2%80%93-folkestyrt-eller/

Bakteppet for de hemmelige avtalene: Det skjulte NORTRASHIP-fondet

For å kunne fatte at noe slikt har kunnet oppstå i Norge, som mange ennå anser for å være et av opplysthetens og det sanne demokratiets fyrtårn i en verden preget av korrupsjon, maktmisbruk og  hemmelighold er det nødvendig å gå tilbake til krigens dager.

Grobunnen for at de hemmelige avtalene kunne bli utarbeidet og godkjent var NORTRASHIP-pengene fra krigens dager. Kort fortalt besluttet den norske eksilregjeringen i 1940 at Norges store handelsflåte skulle benyttes til krigstrafikk for de allierte. Samtidig som de norske sjøfolkene måtte akseptere betydelige kutt i sine hyrer ble de tilbakeholdte hyrebeløpene overført til en hemmelig konto som ble disponert av NORTRASHIP.

Da krigen var over ble NORTRASHIP-pengene overtatt av den norske stat, som i praksis betød datidens Arbeiderparti-regjering. Det  ble fremmet krav mot NORTRASHIP-fondet fra rederne og sjøfolkene om å få utbetalt pengene de hadde til gode for utført krigsseiling. Rederne fikk utbetalt en del mens sjøfolkene fikk lite eller ingenting.

Mesteparten av pengene i det hemmelige NORTRASHIP-fondet ble ikke utbetalt, til tross for at det forelå betydelige udekkede krav.

To ting hang igjen etter dette: Et  enormt Arbeiderpartiet-kontrollert pengebeløp som befant seg i skjul i utenlandske banker samt et ønske fra Arbeiderparti-regjeringens side om å tilgodese norske  redere ytterligere.

Opprettelsen av den ulovlige ”Norway scheme”-ordningen

I 1950-årene ble det opprettet en ordning som gikk ut på at Norges Bank hadde store valutabeløp i utenlandske banker plassert til kunstig lav rente. De samme midlene ble lånt ut til norske redere og deres skipsverft, også til kunstig lav rente. Dette var mao. en subsidieordning, en overføring av fellesskapets midler til norske redere, som ikke var godkjent av Stortinget slik loven krevde.

Denne ordningen ble kalt ”Norway scheme” eller ”Hambro-ordningen” etter Hambro’s Bank som var en av de involverte bankene.

Herman J. Berge skriver om dette at:

”Ordningen kan ha vært en del av den skjulte tilbakebetalingen som fant sted etter krigen fra Nortraships og Øivind Lorentzens krigsprofitt plassert i Sveitsiske banker.

Hambro-ordningen har nok vært mer omfattende enn kun å skulle subsidiere norske redere og verftseiere, og har uansett ført til at Arbeiderpartiet har hatt kontroll, ikke bare over den industrielle velgermassen, men også – og kanskje like viktig – over de skjulte milliardene etter krigsprofitten fra Nortraship-virksomheten.”

Norway scheme innebar grove brudd på flere norske lover

Herman J. Berge anfører at denne ordningen bryter følgende norske lover:

”Denne Arbeiderpartigjengen skulle selvsagt ha blitt stilt for Riksrett, ansvarlig for forræderi mot fedrelandet, jf grl §85, for å ha forbrutt seg mot kapittel 9 i straffeloven – Forbrytelser mot Norges Statsforfatning, og for å ha forbrutt seg mot kapittel 2 i ansvarlighetsloven – Særlige bestemmelser om straffansvar for medlemmer av Statsrådet og Stortinget.”

I det norske demokratiets historie er riksrett på ingen måte ukjent. Riksrettssaken som fant sted i 1883/1884 dreide seg om vesentlig mindre alvorlige lovbrudd enn ”The Norway Scheme”. Den gang fantes det ikke avtaler som sikret enkelte partier immunitet ved ethvert lovbrudd, mao. ble grunnloven respektert og fulgt i det norske demokratiets tidlige år.

Men siden 1950-årene har Arbeiderpartiet hatt blanco adgang til å bryte enhver lov partiet og deres politikere måtte finne for godt uten risiko for å måtte stå til ansvar for det, takket være de nevnte avtalene.

De hemmelige avtalene har vært norske nøkkelpolitikeres felles hemmelighet; på sett og vis deres ”cosa nostra”, som er italiensk og betyr ”vårt anliggende» (underforstått: som ingen andre har noe med, og da særlig ikke velgerne), et forhold som har vært omgitt av ”omertà”, som er italiensk og betyr ”taushet”.

Den politiske dekkoperasjonen rundt Norway Scheme

Berge skriver videre i sin artikkel:

”Nå nærmer vi oss kjernen av saken i denne artikkelen, hvor jeg har påstått at Arbeiderpartiet på en eller annen måte har klart å tvinge de andre partilederne på Stortinget til å inngå en (tidsubegrenset) avtale om at Arbeiderpartiet skal kunne få lov til å bryte loven uten at dette skal få konstitusjonelle konsekvenser, dvs at det ikke skal kunne reises riksrettssak av noen av stortingets representanter mot noen i Arbeiderpartiets regjering/dets stortingsrepresentanter dersom en eller flere av disse finner på å bryte lov eller grunnlov.

Øverst på side 3 i brevet sier Brofoss at det var Regjeringen som ba Norges Bank om å få gjennomført Hambro-ordningen, og at Regjeringen hadde skaffet seg dekning i vedkommende komité på Stortinget for denne ordningen. Politisk dekning i Stortinget, uten å involvere Stortinget. Dette er meget alvorlige uttalelser.

”Dekning” i dette tilfellet må bety vanntett avtale med forsikringer fra alle stortingets partier. Intet regjeringsmedlem ville nemlig med vettet i behold ha tatt risikoen med å bruke Norges Bank og Norges valutareserver til å fremme egne ”politiske mål” uten å sikre seg 101%. Som dere skal få se lenger nede, er slike avtaler en realitet.

Det går frem av brevet at saken aldri ble diskutert åpent på Stortinget. Konstitusjonell dekning hadde Regjeringen altså ikke. I det skjulte derimot, har den ikke bare blitt diskutert, men også blitt godkjent og vedtatt, men da ikke etter de demokratiske regler, men etter ett eller annet diktat fra Arbeiderpartiet. Det er på dette tidspunkt jeg antar at Arbeiderpartiet har viftet med avtalen fra tidlig på 1950-tallet, avtaleverket som jeg fikk se spor av i Stortingets arkiver i 1998, hvor partiene hadde erklært at de ikke skulle forfølge Ap-regjeringen ved lovbrudd.”

Da Dagbladet-journalisten Kåre Verpe i 1984 begynte å spørre involverte politikere om ordningen fikk de blank løgn til svar, bl.a. fra tidligere statsråd Andreas Cappelen (se artikkelen det er lenket til nedenfor).

Herman J. Berge er i besittelse av  dokumentasjon på at nettopp Cappelen hadde begge beina plantet dypt nede i Norway scheme-krukka, mao. at han hadde mer enn nok av innsideinformasjon om at Norway scheme fantes og hva det gikk ut på. Mao. at den godeste Cappelen praktiserte ”taushet” rundt det som var ansett for ”et internt politiker-anliggende” overfor pressen og publikum.

Se: http://www.nyhetsspeilet.no/wp-content/uploads/2009/08/140484-Dagbladet-artikkel-Norway-Scheme.pdf

Valget bør utsettes og en sannhetskommisjon nedsettes

Det faktum at eksistensen av de hemmelige avtalene med sitt utspring i 1950-årene har  påvirket norske politikere og politiske vedtak i flere tiår er fullstendig uakseptabelt. Dette innebærer at det norske folkestyret i praksis er satt ut av spill og at det norske folket har vært ført bak lyset i alle disse årene og frem til dags dato.

Dette kan ikke fortsette. Noe må skje – og det bør skje før valget. Det har ingen hensikt å gjennomføre et valg under slike forhold.

Den eneste redningen for Norges folkestyre vil være ”å ta en pust i bakken” ved at det nedsettes en uavhengig sannhetskommisjon for å iverksette en uavhengig granskning av alle forhold knyttet til de hemmelige avtalene og deres politiske praktisering som nå må komme frem i lyset.

Med tanke på hvor naturlig det vil falle for enkeltpolitikere som får et spørsmål å lyve seg ut av det med fraser som «Noe sånt kjenner jeg overhodet ikke til» etc.  (jfr. Dagbladets forsøk på å få mega-innsideren Andreas Cappelen til å si noe om saken) er det naturlig at det vil behøves skarpere lut.

Den mest elegante formen for å fiske frem sannheten og få gjennomført en høyst påkrevet høst-rengjøring av det norske demokratiet vil være «å ta en Nelson Mandela».  Dette betyr at i stedet for at den enkelte politiker kan bli truet med straff avhengig av hva granskningen måtte bringe, så vil den enkelte politiker bli lovet amnesti, mao. straff-frihet, uavhengig av hva som måtte fremkomme, og på bare et vilkår: At den enkelte politiker forteller sannheten.

Trolig vil dette være den mest effektive måte for å få sannheten frem i lyset. Den enkelte nåværende og tidligere politiker vil simpelthen bare behøve å si at hun og han gjorde som de hadde fått beskjed om av sin partiledelse, inkl. å holde tett om sakene.

Etter hvert som avsløringene vil gå sin gang vil en hyppig reaksjon være: ”Hvordan i all verden har dette kunnet pågå så lenge uten at noen har tatt affære på et langt tidligere tidspunkt…?!”

Hva er din reaksjon?
Elsker den
0%
Interessant
0%
Tja...
0%
Hva!?
0%
Hater den
0%
Trist
0%
Om forfatteren
Profilbildet til Hans Gaarder

Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning; "mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre". Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på ulike fagområder, bl.a. hemmeligholdt høyteknologi og utenomjordisk liv.
27 Kommentarer
1 2 3
 • Profilbildet til arifkarim
  25. 08. 2009 klokken 17:14

  Bra forsøk! Men jeg tror ikke at «bare» brev til staten kommer til å utsette årets valg. Kanskje det hjelper mer med å henvise brevet til store norske medier som VG, Aftenposten, Dagbladet, NRK, TV2, TVNORGE osv… På denne måten blir også flere kjent med nyhetsspeilets perspektiv på saken.

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Thor
  25. 08. 2009 klokken 20:58

  Meget bra artikkel Hans…!!! Med Herman j Berges hjelp kan vi rokke ved stortingets verdier utad og innad,ved å sende inn klagen til forskjellige instanser i Norge,høyaktuell må vel diverse partipolitiske grupperinger som vil inn i stortinget være som ennå ikke vil la seg «broile» og som vil til bunns i saken,og til diverse tidskrifter..Jeg blir i hværtfall med og lar min stemme bli hørt..og at det igjen får konsekvenser for politiske ledere som må «ledes» av Bilderbergergruppen for og hele tatt ha nubbsjangs til Stortingsmakt og det som blir sagt og gjort i Bilderergmøtene…(kan ikke finne mere tafatthet enn de som klemmer seg inn blant NWO psykopater som Gro,stoltenberg,jensen m flere..)

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til blobb
  26. 08. 2009 klokken 15:58

  Dette er interessant, og jeg skal kikke nærmere på det senere.
  Men du begår en kjempetabbe i brevet ditt, som kommer til å styre det rett ned i nærmeste søppelkasse: Du linker til nyhetsspeilet.no. De kommer til å le seg ihjel når de ser de får se de andre artiklene.

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Thor
  26. 08. 2009 klokken 17:27

  Vel Blobb,hvis VG,Dagbladet og illustrert vitenskap hadde linket dette ,ler de seg ihjel da? Hadde mainstream media giddet og undersøkt litt så hadde de funnet ut litt av hvært som ville knuse all tillit til Stortingsrepresantene…Det står Enorm respekt av journalister som tør å skrive sannheten..som kenneth,gaarder,mike,armin,bjørg,kjetil m flere her på nyhetsspeilet!!! Undersøk,les og tenk…sammenlign fakta i begge leire..så begynner det å poppe opp sannheter/usannheter som man ikke har tenkt over,Så «se igjennom illusjonene og bli fri» har virket for min del,Les: 2001 9/11 og 2006 (sivs bilderbergermøte) har virket for meg,mye mer skeptisk til mainstream media nyheter,og jeg ser mer bak nyhetene nå en da jeg svelgte det rått for 9 år siden..

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Den Lille Snille Ulven
  26. 08. 2009 klokken 17:43

  Jeg fikk nettopp denne mailen fra en venninne av meg. Det er en kopi av en mail hun har sendt til Dagbladet vedr. denne artikkelen.

  Jeg synes det treffer spikeren på hodet. Min eneste comment er derfor: No comment !

  Kjære Gudleiv,

  jeg leste rundt påsketider ditt hjertesukk om at aviser er nå tingen, men med nettet har dere fått det så vanskelig.

  Særlig bet jeg meg merke i formuleringen din om at:
  «…jeg har hørt lite om undersøkende journalistikk i nettavisene. Snarere har jeg inntrykk av at de er avhengige av papiravisene for sitt mest seriøse stoff. Det har vært papiravisenes oppgave gjennom 400 år å grave fram maktmisbruk og sørge for at demokratiet fungerer. De har vært den offentlige arena der argumenter, ikke posisjon og tittel avgjorde om synspunktene fikk gjennomslag.»

  http://www.dagbladet.no/2009/04/11/kultur/tv_og_medier/dagbladet/debatt/kommentar/5704605/

  Her er en lenke til en alvorlig artikkel i en uavhengig nettavis som omhandler nettopp maktmisbruk, endog i Norge:
  http://www.nyhetsspeilet.no/2009/08/jurist-ber-riksvalgstyret-om-at-stortingsvalget-utsettes/

  Innholdet i den alvorlige artikkelen taler for seg selv. Jeg la merke til at artikkelen lenker til en artikkel fra Dagbladet, fra dengang Dagbladet faktisk drev med undersøkende journalistikk…

  Jeg er bare en husmor med sosiologi mellomfag, men jeg har nå «en PC og et tastatur» (ditt uttrykk).

  Se på dette som et tips til en særdeles viktig sak: Har Norge et fungerende demokrati eller ikke pr. idag…?!

  Lykke til med Dagbladets dekning av denne saken. Håper det vil bidra til at det norske demokratiet vil fungere bedre…

  Vennlig hilsen
  N.N.

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til blobb
  26. 08. 2009 klokken 17:49

  Thor, problemet er at adressaten, inkludert storavisene, vil rynke på nesa når de fra samme side finner artikler om f.eks galaktiske føderasjoner, diverse profeter og ymse mediumer. De vil rett og slett ikke ta det seriøst.

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Kjetil S
  26. 08. 2009 klokken 17:50

  blobb

  Mener du det har noe å si for sannhetsgehalten i informasjonen hvor denne er publisert? Er det slik at informasjonen som sådan er mer eller mindre sann avhengig av hvor informasjonen finnes?

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til Tom_B
   03. 09. 2009 klokken 15:49

   Første innlegg her, og venter meg en liten storm. Har fulgt disse sidene med interesse en lengre periode, synes vel den typen stoff som dere omtaler er interessant og spennende. Men, jeg svelger vel ikke akkurat alt det som står her rått. Beamer: Du spør: «Mener du det har noe å si for sannhetsgehalten i informasjonen hvor denne er publisert? Er det slik at informasjonen som sådan er mer eller mindre sann avhengig av hvor informasjonen finnes?» Akkurat som man her inne er kritiske, er vel også andre mennesker det. Og ja, kilden bør jo bety noe. Internettet sørger for at hvem som helst kan publisere akkurat det de vil. Uten at vi nødvendigvis kjenner bakgrunnen til vedkommende person/organisasjon/organ etc. Personlig vil jeg selvsagt vurdere kilden, og gjøre meg opp en mening om dette er litt/noe/veldig troverdig. Av mine venner/bekjente er det dessverre slik at den eneste som er voldsomt opptatt av konspirasjonsteorier mangler utdannelse, jobb og for de aller fleste vil fremstå som en lurv. Vedkommende har alltid vært interessert i alt som har med «alternativt» å gjøre. Jeg satte han en gang på sporet av David Icke (som bør være velkjent i dette forumet), dessverre må jeg si, for i mange år har han gått rundt å forsøkt å overbevise seg selv og andre om at vi er styrt av «the greys». Jeg hadde selv også lest mye av Icke, og jo fortellingene er jo spennende. Det blir litt som dop – en hverdagsflukt. Jeg må innrømme – jeg tror ikke uten videre på religion heller. Jeg tror derimot at vi mennesker vil ledes/villedes, i den ene eller andre retningen. Selv om jeg personlig synes det står mye spennende på disse sidene, vil jeg ikke uten videre ta det folk skriver for god fisk. De aller fleste vil ikke bry seg med å forsøke å argumentere med noen som fullt og helt tror på mye av den fantastiske informasjonen som står her, rett og slett fordi noe av det blir litt vanskelig å tro på. Dessuten er det en salig blanding av konspirasjonsteorier og alternativ tro som presenteres. Og: la oss si at du tilfeldigvis kjente en av «journalistene» her, og vedkommende var en klovn og troendes til å svelge alt han/hun ble servert av utrolige historier. Ville du da tatt alt vedkommende sa for god fisk? Jeg håper ikke det. Kritiske røster bør omfavnes, også de som er kritiske til det dere skriver om. Det gir en mulighet til å grave dypere, og streve litt mer etter å dokumentere påstandene som fyres løs. Ja, kanskje jeg ser ut som en idiot når Niburu kommer, og mine Nano-RFID’er sørger for at ubemannede droner jakter på meg oppe i fjellene eller whatnot. Kanskje jeg ser ut som en idiot når Jesus igjen stiger ned fra himmelen. Kanskje jeg til og med ser ut som en idiot når jeg står ved perleporten og ikke slipper inn fordi jeg har syndet så altfor mye. Men, enn så lenge, jeg føler fortsatt at det er en overhengende fare for at jeg ser ut som en enda større idiot hvis jeg er helt ukritisk til all denne infomasjonen og vi runder 2020, og ingenting av det som står her er slått til. Husk at det igjennom hele menneskenes tidsalder er blitt fremsatt en rekke latterlige påstander som ikke holder stikk. Og faretruende mange av tilhengerene av disse teoriene, hopper rett på neste uten å se seg selv i hvitøyet. Argumentene er gjerne at alle andre er offer for hjernevaskelse og desinformasjon, vi er dumme som er kritiske til kritikerne. Vel, tilbake til «journalisten». En av bidragsyterne her inne fremsatte engang som en sannhet at man kunne poppe et popkorn pga strålingen fra mobiler. Han fikk sågar en rekke godtroende mennesker til å bli med på et eksperiment. Da det ikke fungerte med 2 telefoner måtte det flere til. Vedkommende henviste etterhvert til Youtube og et klipp som ble funnet der. Dette var fakta! Helt sikkert! Du kan poppe korn med mobilen! Det var en lattermild forsamling som fulgte denne seansen. Mange (men tydeligvis ikke alle) hadde fått med seg at dette var et markedsføringsstunt som ikke lar seg gjennomføre i praksis. Et eksperiment for å vise hvor godtroende noen er. Troverdighet og kilder har noe å si. Ikke hvor bra du skriver. Eller hvor flink du er til å lete opp det andre har publisert på nett. En dyktig journalist kan ikke publisere en sak med bakgrunn i ikke verifiserbare kilder. Slik er det bare. Og det er kanskje derfor en del av det som står her ikke er å finne i «seriøse» medier. Uansett om det er Murdoch som eier eller ei. Jeg synes imidlertid det er spennende. Og også artig å diskutere med andre. Men, jeg er også åpen for hva en astronom har å si angående polskifter og planet x. Og jeg føler meg helt fri til å vurdere informasjon som belyser flere enn en side av saken. At ting foregår som vi ikke vet om er nok ganske sikkert. Men, om en skal gjøre noen forskjell, er man nødt til å presentere dette på en troverdig måte. Og ja, kilden har selvsagt mye å si.

   GD Star Rating
   loading...
 • Profilbildet til Thor
  26. 08. 2009 klokken 19:42

  I alle sakene som nyhetsspeilet har lagt fram er i bunn og grunn seriøst lagt fram av Artikkelforfatterne og sitt syn på teamet..om noen finner artikklene lattervekkende så er det vel deres egen oppfatning det er far out i deres tankegang og ikke lagt seg i selen å finne ut mere om det..å ha forskjellige meninger om saker er jo lov..da hjelper jo man hværandre å tenke logisk..er selvkritisk til stoff her inne jeg og ,men (for å ta en politikervending)så syns jeg at Nyhetspeilet tar opp stoff som har stor intresse blant folk og omhandler temaene seriøst og underbyggende ikke kommer fram andre steder..og som Beamer skriver:mer eller mindre avhengig hvor informasjonen finnes…Donorartikklen i sv dagbladet stod tidligere i sott.nett,(israelere stjeler organer fra døende palistinere) som dagbladet hauset opp av sv.aftonbladet igjen..og Netanjahu rasende:) et eksempel på at mainstream media faktisk finner stoff på «ikke mainstreamnettsider» lev vel..

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til blobb
  26. 08. 2009 klokken 21:51

  At alle sakene her på nyhetsspeilet er seriøst ment, betviler jeg ikke. Men i sitt innhold er de stort sett svært useriøse i oss hjernevaskede mainstreameres øyne. Og vi utgjør jo som kjent majoriteten. Eller forventer dere at redaksjonen i Aftenposten «ser lyset» når de ser disse andre artiklene, i tillegg til Gaarders? Dette har ikke noe med sannhetsgestalten å gjøre. Det har med i hvilken kontekst den er pakket inn inn i ( altså nyhetsspeilet.no i sin helhet ) å gjøre. Husk at vi mainstreamere tross alt betrakter mange av artiklene her inne som eksteme. Det er rett og slett elendig strategi for å fremme en sak. I tillegg til å fordøye påstander om maktforvaltning her tillands, må vi i tillegg også forholde oss til aliens, galaktiske føderasjoner, HARP, tankekontroll, falske månelandinger og baser både på Mars og Svaldbard. Å ikke forstå denne voldsomme kontrasten mellom våre virkelighetsoppfatninger er naivt.

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til arifkarim
  26. 08. 2009 klokken 22:13

  blobb:
  Jeg skjønner jo at masse folk som har hatt en høy-akademisk utdanning ikke tør å svelge artikelene har på speilet. Selv om mange av artiklene er skrevet av folk som selv har gått på de samme statens utdannings institusjoner, allikevel tenker de kritisk og danner sitt eget verdensbildet, istedenfor det de er lært opp å danne.
  Hvis «main-stream» (majoriteten av folk) ikke gidder å respektere minoritetens syn på verden, viser det seg selv at all den toleranse utdanning på skolen var fiasko.

  GD Star Rating
  loading...
27 Kommentarer
1 2 3

Legg inn dine tanker