/

6 kjennetegn på en psykopat

1.5K visninger
12 minutter lesetid
52

Vi hører stadig at verden er blitt styrt av en gjeng med følelsesløse psykopater. Hva er en psykopat?  Hvordan kan man vite om man har med en psykopat å gjøre?

I denne artikkelen finner du et utvalg beskrivende trekk man finner hos personer med  genetisk nedarvet psykopati.

Om psykopater brukes både antisosial eller dyssosial personlighetsforstyrrelse om en diagnose blir satt, men det er heller sjelden at psykiatrien får anledning til å diagnostisere disse individene. Derfor går de oftere under begrepet psykopater eller sosiopater. Personlighetsforstyrrelser blir en heller udefinert sekkekategori i dag, og oppfattes generelt som forstyrrelser som skyldes miljø, og ikke så mye genetikk. Oppfatningen om dette er i ferd med å forandre seg.

Kjennetegn

Velkjente kjennetegn på psykopati kan avgrenses til seks ulike problemområder. Det finnes åpne så vel som skjulte kjennetegn innen hvert og ett av disse  .

Kjennetegn på psykopati er oftest beskrevet ved hjelp av former for ytre adferd. Dette betyr imidlertid ikke at en psykopats egne indre oppfatninger er uviktige. Det som er helt sikkert er at de skjulte kjennetegnene er vanskeligere å få tak i ettersom en psykopat sjelden eller aldri vil dele med andre hva som skjuler seg bak fasaden. Den amerikanske psykiateren Akhtar (1992), har avgrenset seks problemområder ved psykopati, og beskrevet så vel de åpne som de skjulte kjennetegnene ved hvert av dem.

1. Selvoppfatning

Åpne kjennetegn: Selvsikker, uskyldig, offer. Opptatt av urimelige fantasier om makt, ære og hevn. Har en følelse av å ha spesielle rettigheter. Selvtilstrekkelig.

Skjulte kjennetegn: Følelse av mindreverd og forvirring omkring selvet. Opplever ofte en indre tomhet. Veksler mellom å synes synd på seg selv og en påfallende mangel på hensyn til seg selv.

2. Forholdet til andre

Åpne kjennetegn: Vennlig. Rask til å se andres manipulering; blir lett intim med andre. Har overfladiske og kortvarige forhold. Mangler evnen til å delta ordentlig i grupper eller familieliv. Har bare utnyttende forhold. Mangler evnen til respekt.

Skjulte kjennetegn: Vedvarende mistillit til alle. Ser på andre som uærlige. Mangler empatiske evner. Har en markert forakt for andre. Er upålitelige og uansvarlige, og har ofte livsstil som er ”parasittær”.

3. Sosial tilpasning

Åpne kjennetegn: Sosialt sjarmerende, lekende og spenningssøkende. Kan være interessert i arbeid. Lager ofte store planer og har intense ambisjoner, men få resultater å vise til. Opptatt av status og utseende.

Skjulte kjennetegn: Har lite å vise til av jobb- eller utdanningspapirer. Lider av kronisk kjedsomhet. Mangler mål og planer for fremtiden. Leter etter enkle veier til penger og ære. Søker glede bare ”her og nå”. Lever dobbeltliv og kan finne på å bruke falske navn.

4. Kjærlighet og seksualitet

Åpne kjennetegn: Utspekulert, og manipulerende og forførende. Er ofte promiskuøse. Viser vill begeistring som lett svinner. Hvis gift: ofte hyppige separasjoner og skilsmisser. Ekstremt kontrollbehov for alt og alle i sin indre kjerne. Behov for å skape emosjonelle utladninger hos partner eller andre fra sin indre krets. Ofte gjennom endeløs kritikk, krangling, diskusjon eller ved å affektere partner gjennom å bruke andre personer. Barna for eksempel. Kvinnemishandling forekommer ofte, men ikke alltid.

Skjulte kjennetegn: Uten evne til varig kjærlighet. Mangler evne til å se partneren som et eget individ med egne rettigheter, verdier og ønsker. Respekterer ikke nødvendigvis incestforbudet. Har ofte seksuelle perversjoner.

5. Moral, normer og idealer

Åpne kjennetegn: Dyp mangel på ekte skyld og anger. Er ofte patologisk løgnaktige. Har ikke respekt for normer og lover. Lider ofte av spillelidenskap i en eller annen form. Har tendenser til bedrageri, falskneri og andre kriminelle handlinger. Kan lett operere med flere identiteter.

Skjulte kjennetegn: Fanatiske og urealistiske forventninger /holdninger til mangt og meget. Nærer sterk angst for enkelte autoritetspersoner. Har av og til sentimentale, men dårlig begrunnede, ønsker om retningslinjer og veiledning.

6. Kognitiv stil

Åpne kjennetegn: Kan synes imponerende og kunnskapsrik. Har ofte et glatt og lett språk; kunst, litteratur og teknisk sjargong benyttes flittig som ”fyllstoff” i samtaler. Er interessert i alt som er nytt. Lærer seg fort kriminelle ferdigheter. Blir vanskelig å komme i dybden på, eller har ingen dybde. (dybde = et rikt indre følelsesliv eksempelvis tanker om eksistens, gud , meningen med livet ect).

Psykopaten i sine nære relasjoner

Psykopaten er pr. definisjon ikke klar over sin egen tilstand.*

Han evner ikke empati, og har et barns uskyld over seg i sin naturlige jævelskap.

Hersketeknikk:

Han manipulerer, projiserer skyldfølelse og dårlig samvittighet over på offeret sitt. Han lyver og villeder, og slår til når offeret  “tar feil“, irettesetter vedkommende og utnevner seg selv til seierherre, som ikke bare vant over offeret og dets svakheter, men betrakter seg selv som den store kloke og barmhjertige samaritan som tok offeret til nåde, og viste seg som en overbærende og storsinnet person.

Dette er en av de mange morbide hersketeknikkene psykopaten benytter seg av.  Spiller på usikkerheten hos offeret, men tåler samtidig ikke verken kritikk eller irettesetting. Da kommer den ekstra ufine siden frem! Tyrannen. Oftest bare synlig for de nærmeste.

Det kan være viktig å merke seg at selv om denne adferden kan synes å være bevisst så er den det – samtidig som den ikke er det. Psykopaten har ikke antenner til og forholde seg til sine omgivelser på en annen måte. I vanlige menneskers naturlige samspill, finner man en evig flyt av emosjonell informasjon som kommuniseres frem og tilbake på flere plan.

Denne felles emosjonelle forståelsen mellom folk, er blant annet det som gjør at vi føler oss forbundet til hverandre og finner vår plass i omgivelsene. Vi forstår hvordan menneskene rundt oss føler og tenker og slik vet vi hvor vi har dem til enhver tid. Det gir oss en form for trygghet.

Psykopaten er mer eller mindre totalt avskåret fra dette samspillet i forståelse, og bevisst eller ubevisst vil psykopaten kompensere for dette handikappet ved å kontrollere, kalkulere, manipulere og påvirke omgivelsene i stedet. Adferden bunner altså ikke i ondskap. Mangel på empati og manglende evne til å prosessere følelser er et STORT handikap.

Psykopaten gestalter tre personligheter

sjarmør – tyrann – offer

Mønsteret er nyttig å gjenkjenne, for når man ser den åpenbare rolleutvekslingen i de tre personligheter, blir psykopatens adferd litt mer forutsigbar. Når han ikke får det som han vil, bryter han ut i en vilske som en herskesyk tyrann. Deretter inntar han en anklagende irrasjonell holdning, som et offer.

Psykopaten motsier ofte seg selv, gjerne i påfølgende setninger, uten å se noe ulogisk i det. Reagerer folk, er det automatisk de som har feil og de som prøver å undergrave psykopatens integritet. Dette er hva han oppfatter i sin verden.

Psykopaten spiller mer enn gjerne sjarmør ovenfor utenforstående i sosiale settinger.

Psykopaten har en narsissistisk holdning til jeg’et sitt, og mener seg selv suveren overfor andre. Sosiale spilleregler gjelder ikke. Ironisk nok kan han likevel føle seg usikker eller ha dårlig selvtillit.

Han vil hele tiden forsøke å manipulere, kontrollere og herske over. For å opprettholde sitt ego (og for å kompensere for sine svakheter).

Stockholmsyndromet

I mange tilfeller går dette så langt at offeret begynner å utvikle det psykologien kaller tanke-ekko. Offeret blir veldig bevisst på sin egen “utilstrekkelighet” overfor psykopaten, til det nivå hvor man begynner å tvile på seg selv som menneske. Ikke minst egenverdet blir satt i et annet lys, offeret føler etter hvert at det ikke fortjener å ha det bra, og er der på psykopatens nåde.

Mange “ofre “utvikler også et slags Stockholm-syndrom overfor sin “overgriper i andre sammenhenger også.

Bemerkninger:

* selv om psykopaten ikke er klar over sin tilstand, så er det feil å tro at psykopaten overhodet ikke har selvinnsikt i det hele tatt. Psykopatens streben etter å kompensere for sine manglende emosjoner, ofte ved å simulere følelser er en indikasjon på at disse individene føler seg annerledes, eller blir bevisst at deres følelsesliv må simuleres, hvilket igjen kan forklare hvorfor de ofte har en indre usikkerhet eller et dårlig selvbilde. De føler etter all sannsynlighet, at der er noe ved dem som skiller dem fra andre mennesker, men de klarer ikke like ofte å finne ut akkurat hva.

Når det gjelder psykopater med ekstremt voldelige fantasier, som pedofili, eller som drømmer om å drepe, voldta , utøve andre typer vold, fysisk eller psykisk, og videre har problemer med å undertrykke sine behov for å oppfylle slike fantasier, så er disse meget vel klar over at de er annerledes og mange av dem skjønner selv at de er empatiløse individer.

En psykopat i USA som torturerte og drepte en haug med unge jenter, og som hadde en IQ på langt over gjennomsnittet (160 SD24), brukte 2 år på egenstudier av sitt sinn. Hans observasjoner ble til en hel bok. (aldri utgitt)  Han åpenbare egeninnsikt rundt sitt psykologiske avvik, viser at det er en myte at psykopater ikke er klar over at de aviker fra normalen. Nå var dette eksempelet av den ekstreme sorten.

Psykopat eller sosiopat?

Sosiopat er synonymt med psykopat. Begrepet sosiopat ble innført av en del amerikanske forskere for å underbygge at psykopatens konflikt er i samspill med sitt sosiale miljø. En psykopat (sosiopat) er en diagnostisk betegnelse på et syndrom av abnormale personlighetstrekk. Kjennetegn i  kortversjon, er at disse personer kan ved første inntrykk virke sympatiske, intelligente og sjarmerende, men ved nærmere kontakt viser seg å være manipulerende, løgnerske og impulsive og overfladiske. Utad kan en psykopat være vellykket, med en godt betalt jobb og godt rykte, mens en innad viser seg å ha en utiltalende oppførsel eller antisosial adferd. Det vil si adferd som skaper negative reaksjoner i samspill med andre.

Det er oftest de nærmeste, familie/nære venner som får merke og oppleve psykopatens virkelige personlighet komme til overflaten

Det kan ta lang tid, før psykopaten viser sitt “virkelige jeg“, og det kan skje fortløpende. De er drevet av sterk trang til å tilfredsstille egne behov, lyster og viser en gjennomgående nedsatt evne til å føle empati og frykt. Dette kommer til uttrykk gjennom manglende hemninger i å utnytte andre personer og til å involvere seg i risikabel adferd. Vanlige symptomer kan være aggresjonsproblemer, manglende evne til langsiktig planlegging, nedsatt forståelse for ansvar og moral, logiske brister, patologisk løgnaktighet med mer.

Man legger til grunn både sosiale og psykobiologiske faktorer for utvikling av psykopati. Omsorg- og oppdragelsessvikt i barndom så vel som nedsatte nevrale funksjoner i forbindelse med impulskontroll og opplevelse av frykt er blant de fremste forklaringer på lidelsen. Nå bør det nevnes at de største kunnskaps – pionerene på Psykopati, ikke har tro på miljøskapt psykopati lenger, og mener at det er en genetisk nedarvet tilstand, noe som støttes av forskning.

For bruk av diagnosen psykopati,  antisosial eller dyssosial personlighetsforstyrrelse kreves det at man oppnår 25 poeng på en skala, av 40 mulige. Manglende forståelse for lidelsen hos pasienten selv og dermed motvilje gjør behandling vanskelig. De aller fleste psykopater lever sine liv uten å bli diagnostiserte. Det finnes ingen effektiv behandling spesifikt for lidelsen, men gruppeterapi og adferdsterapi har hatt en viss effekt påståes det ofte.* Enkelte medikamenter kan hjelpe mot eventuelle generelle aggressive symptomer.

Merknader

* Det er slettes ingen god forskning som viser at psykopaten bedrer seg ved adferdsterapi. Tvert i mot viser forskning at dette gjør psykopaten enda verre, og mer kalkulerende og manipulerende i sin omgang med andre mennesker. Et problem er at slik type adferdsterapi bygger på å få psykopaten til å empatisere med sine omgivelser. Ved å forstå hvordan andre partens sorg eller tristhet påvirker, mener de at psykopaten skal utvikle seg til å bli mer hensynsfull. Dette er helt idiotisk. Psykopaten kan ikke empatisere. Det blir som å be en mann uten bein om å prøve å lære seg å gå, for å kompensere for sitt handikap. 

Stille diagnose?

Helt til slutt kommer en siste viktig ting. Manual for diagnostisering av psykopater. Den skal egentlig utføres av fagfolk men det skader ikke å ha kjennskap til den. Ha i bakhodet at denne modellen er utviklet for at en fagperson, en som ikke kjenner psykopaten personlig, skal kunne stille diagnose. Med det mener en at psykopatens nærmeste familie og slektinger ikke trenger diagnoseverktøy som dette for å kunne avdekke om en av deres nærmeste kan være psykopat. De samhandler med vedkommende i det daglige og de gjenkjenner vedkommendes mønster, adferd, og gjerne samspillet mellom “de tre personligheter“. En lege eller psykolog ofte er den som er minst egnet til å stille en diagnose Ironisk nok.

PCL-R

Slik mener man å kunne diagnostisere en psykopat

Man benytter et poengsystem basert på personlighetstrekk hvor 40 poeng er den høyeste oppnåelige sum. I Skandinavia regner de fleste forskere en person med flere enn 25 poeng som psykopat. De fleste forskere mener det i likhet med andre psykiske lidelser også er grader av psykopati. Man kan derfor ikke utelukke at også de med en lavere poengsum kan anses som psykopater.

De fleste psykopater er ikke kriminelle. Det meste av forskningen på psykopater er gjort på kriminelle psykopater. Problemet i diagnoststikk er at psykopater ikke regner seg selv for å være syke. Av den grunn er de også vanskelige å avsløre.

Systemet er utviklet av den kanadiske professor Robert D. Hare og er spesialtilpasset avsløring av psykopater. PCL-R er utviklet på bakgrunn av i hovedsak forskning på kriminelle/innlagte psykopater, noe som gjør at det fokuseres spesielt på lovbrudd og utagerende adferd. Sjekklisten fanger således dårlig opp de ikke-kriminelle psykopater, som man regner med at egentlig utgjør hovedandelen psykopater. Således vil full skåre (2 poeng) på de 13 første trekk være nok til diagnose og dermed kan man altså utelate alt som har med kriminalitet og direkte lovbrudd å gjøre når det ikke handler om en kriminell psykopat.

Det består av 20 spørsmål som gir fra 0 til 2 poeng, maks 40 poeng. Testen må administreres av en person med relevant utdanning for at den skal kunne brukes diagnostisk.

0 poeng = ikke til stede

1 poeng = sannsynlig til stede

2 poeng = sikkert til stede

utelatt = ikke tilstrekkelig informasjon

Inntil fem trekk kan utelates uten at validiteten i testen forsvinner

Glatthet / overflatisk sjarm

Egosentrisk / storhetsideer om egen verdi

Behov for stimuli / lett for å kjede seg

Patologisk løgnaktighet, bedrageri

Bløffmakeri / manipulering

Manglende anger eller skyldfølelse

Manglende dybde av følelser

Ufølsomhet, manglende empati

Parasittær livsstil

Oppfarende / dårlig kontroll over sinne

Promiskuøs seksuell adferd

Tidlige adferdsproblemer

Manglende realistisk langtidsplanlegging

Impulsivitet

Uansvarlig adferd

Hyppige ekteskap / samboerforhold

Ungdomskriminalitet før fylte 15 år

Svikt under prøvetid eller løslatelse

Manglende ansvarsfølelse for egne handlinger

Flere typer lovbrudd blant følgende: tyveri, innbrudd, ran, narkotika, frihetsberøvelse, mord, mordforsøk, ulovlig våpenbesittelse, grov uaktsomhet, bedrageri, flukt fra fengsel

 

Ikke nødvendigvis en sykdom

Det er åpenbare avvik i hvordan en psykopat prosesserer emosjonell informasjon i forhold til vanlige personer. Likevel kan man ikke fastslå at psykopati er en lidelse eller en forstyrrelse. Man kan bare fastslå at psykopathjernen prosesserer informasjon på en annen måte en andre. Dette lille klippet viser MRI – scan av en psykopats hjerne kontra en vanlig persons hjerne under et forsøk med emosjonell stimulering. Forsøket kommenteres  av Dr. Robert Hare.

En morders hjerne

Dr. Daniel Amen viser “spect-scan images” av morderes hjerner, og sammenligner dem med normale personers spect – images.

En kan jo spørre seg om disse virkelig er strafferettslig tilregnelig?

Psycopath – en dokumentar

Det er flere psykopater i samfunnet som vi ikke vet noe om. De kan være vellykket forretningsmenn. De kan være vellykket politikere. De kan være vellykkede akademikere eller prester. Det er en økende bevissthet rundt psykopatisk atferd som er rundt oss i alle samfunnslag.

Blant populære forståelser er psykopater noen som er gal og blodtørstig, og gjerne seriemordere. Virkeligheten er ikke så enkel. Ikke alle psykopater er kriminelle og ikke alle kriminelle er psykopater. Psykopater finnes i mange samfunnslag og er ofte velykket i konkurranseutsatte yrker. De er også nådeløs, manipulerende og ødeleggende. ”Equinox”  rapporterer om teknikker utviklet av psykologer for å utarbeide hvorvidt en person er psykopatisk .Psykopater er tenkt å være ansvarlig for halvparten av alle forbrytelser som skjer og for å utgjøre mellom 15% og 20% av fangebefolkningen for øvrig

Filmen tar også opp fremtidens eneste håp for effektiv behandling av psykopati. Nemlig microshipping / hjerne-implantater.   SE FILMEN:

http://topdocumentaryfilms.com/psychopath

Etterord

Denne artikkelen er ikke ment å være nok et bidrag om psykopati, som har til formål å ”hate” psykopater. Tvert i mot er formålet med artikkelen å bidra til opplysning og bedre forståelse for denne gruppen individer. Kanskje disse menneskene kan være lettere å omgås (eller å forlate) om vi forstår dynamikken i deres natur, og skjønner at deres adferd er resultatet av et stort handikap, som dessverre ikke lar seg korrigere så lett. Undertegnede er åpen for at psykopati også lar seg forklare av alternative forklaringsmodeller, og utelukker ikke noen av disse.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

52 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Erik Rabe Røstad
Erik Rabe Røstad
Anonym
4 år siden

Lillian Siversten skriver angående Robert Hares PCL:
“Sjekklisten fanger således dårlig opp de ikke-kriminelle psykopater, som man regner med at egentlig utgjør hovedandelen psykopater.”

At PCL fanger dårlig opp ikke-kriminelle psykopater er bare tull!!.
Det er ikke sjelden å oppdage at norske kvinnelige journalister ikke har forstått poenget i en sak.

Har sett flere dokumentarer og intervjuer med Robert Hare og PCL kan selvsagt forbedres med er hittil et særdeles godt diagnoseverktøy
for å finne ut om en person har psykopatiske trekk- Personen må da enten stille frivillig til diagnostisering eller være tvunget som innsatt i fengsel.
PCL kan selvsagt IKKE fange opp alle ikke-kriminelle psykopater hvis omgivelsene ikke kommer med bekymringsmelding til psykologisk etat om personens psykopatiske oppførsel..!!

Geir Ståle Ståle Skjerve
Geir Ståle Ståle Skjerve
Anonym
6 år siden

en kjempeflott artikkel,
men jeg vil minne om at det finnes absolutt kvinnelige psykopater!
Jeg har en blogg der dette er tema:

http://lucifersdatter.blogg.no/

per
per
Anonym
8 år siden

Lurer på hvorfor det hele tiden skrives HAN, det er minst like mange av hunkjønnet som har de trekkene!

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

NWO Female Nihilistic Psychopaths · Twisted Sisters · Wake UP https://www.youtube.com/watch?v=dU-DnFz-hkM

Quote:

+{

Abel Danger Mischief Makers
http://www.keepandshare.com/doc/4297909/abel-danger-mischief-makers-pdf-3-2-meg?da=y

1) In the work place female psychopaths target other females.
2) Female psychopaths are far better at playing the victim of their victim.
3) They are extremely good at getting their minions onboard.
4) Female psychopaths have the ability to take criticism of their behavior and bend it as an attack on them. Female psychopaths are far better at this than men.
5) Female psychopaths have the uncanny ability to bring down the view of all women in a group that denigrates all females.
6) All these television shows on women are intentionally designed to make all women out as “shallow pieces of garbage.”
7) In the majority of cases the female psychopath are far better at the game than men. A man’s innate instincts are to protect women and children.

Psychopathic Control Grid, which has been foisted upon us. From the esoteric to the emotional, from cultural to the chaotic, from the artistic to the mystic – with a bit of humour and useful advice thrown into the mix -The Velocity of Now will seek to create the narrative which will unfold within us all, as the external narratives reveal themselves in the world around us. However, during this breakthrough, we’ll be active participants and not helpless bystanders.

http://thomassheridanofficialblog.blogspot.ie/

The Velocity of Now with Thomas Sheridan
http://www.blogtalkradio.com/type1radioashram/2014/01/26/the-velocity-of-now-with-thomas-sheridan

Top 5 sins of Hillary Clinton
http://www.bizpacreview.com/2013/08/15/top-5-sins-of-hillary-clinton-81592

}+

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

It is Now Time to Walk Out of Hell (Thomas Sheridan Lecture)

Quote: VVVV – VERY IMPORTANT INFORMATION – VVVV http://thomassheridanarts.com/articles.php?cat_id=9

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
8 år siden

Thomas Sheridan Talks to Hugtun TV + https://www.youtube.com/watch?v=iLgGcI57fXE&index=1&list=PLqQQFOVUZBLhVJGf9PvsNkcnTvWHxz5Lc

Sitat: Thomas Sheridan en Ire som virkelig har studert betydningen av den lære vikingene hadde. Han har studert vikingetiden siden de fant en stor bosetning av Scandinaviske opprinnelse i Dublin.

Jorgen
Jorgen
Abonnent
10 år siden

Jeg tror at det finnes like mange psykopatiske kvinner, som menn. De blir bare ikke tydeliggjort nok.
Har sjøl vært gift med ei. Jeg var hos legen min, og snakket om henne/oss. Jeg sa: “jeg måtte fortelle henne at jeg tror jeg er narssisist, for å få henne til kunne si det samme om seg selv.” Det innrømet hun da fint, siden også JEG var det! (Jeg er jo ikke narsissist.) Legen syns den var så god at han ville bruke den i et møte på De lo godt!) Jeg har vært hos en av norges dyktiske psykolog over flere år, og han konkluderte med at jeg ikke var det. (Var der for å kunne lære meg å takle HENNE!) Hun har totalt mangel på empati, (det har jeg
erfaring av. Jeg var alvorlig syk, og hun kom nesten ikke med mat til med når jeg var sengeliggene 24/7!
Hun har kunn venner når HUN trenger de. Hun er som en parasitt! Ellers gir hun totalt blaffen i de. Pluss maaaange ting. Glad jeg ble skilt, men vi har barn sammen. Gjør mitt beste for dem!

Jorgen
Jorgen
Abonnent
10 år siden

Det er jo det jeg mener burde kommet tydeligere fram i innlegget.

Mole
Mole
Abonnent
10 år siden

Nå er ikke dette inlegget ment å mene at det er flere menn enn kvinnelige psykopater, men det er flere menn som har styrt , presidenter/herskere, denne planeten enn kvinner, ikke at det er synonymt med psykopati.

It has been suggested that psychopathy in men manifest more as an antisocial pattern while it in women manifests more as a histrionic pattern.

Studies on this have shown mixed results. PCL-R scores may be somewhat less predictive of violence and recidivism women.

On the other hand, psychopathy may have stronger relationship with suicide and possibly internalizing symptoms in women.

A suggestion is that psychopathy manifest more as externalizing behaviors in men and more as internalizing behaviors in women.
http://en.wikipedia.org/wiki/Psychopathy#Sex_differences

Jorgen
Jorgen
Abonnent
10 år siden

Ser at forfatteren av dette innlegget er en kvinne, og systematisk skal ha det til at det bare er menn som er psykopatiske. Hvorfor den vinklingen?
Hva med kvinner? De kan være vel så psykopatiske som menn (om ikke værre!)
Dette burde du presisert i innlegget.

Jorgen
Jorgen
Abonnent
10 år siden

Husk at dette gjelder like godt kvinner som menn!

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

One in 100 children are psychopaths, experts believe http://www.telegraph.co.uk/health/children_shealth/9510937/One-in-100-children-are-psychopaths-experts-believe.html

Quote: Around one in 100 children in the UK could be a psychopath, research suggests. ..

99 out of 100 experts are in the pocket of pharmaceutical companies and bankster psychopaths:

Fidolin ADHD Drug Ad Parody from the Health Ranger Fidolin, obedience thru chemistry, lydighet gjennom kjemi http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1387&start=1#M5250 * Autism and vaccines, related. Autisme og vaksiner, relatert http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1774&start=1

Mr. Scary
Mr. Scary
Abonnent
11 år siden

Hahaha. Virker ikke dette litt kjent?
http://m.bil.aftenposten.no/bil/–Hvor-frekk-gar-det-an-a-bli-22259.html

Har Jens vært ute og kjørt bil igjen? ;)
Sykt frekt… ialle tilfelle.

Omega
Omega
Abonnent
11 år siden

Det spørs om ikke det mentale “helsevesen” forsvinner helt ut av kartet i 2013, eller tiden bortenfor.

Det kan vi muligvis forestille oss, når vi leser WHO`s diagnose-manual for “mentale forstyrrelser”. Litt av en vrien lenke, men desto mer interessant kan det være å pløye igjennom Illuminates bibel for å knekke folks tro på seg selv, og styrke deres tro på farmasøytindustriens snedige medisiner. Denne bibelen er vel utarbeidet av psykopater?

http://www.google.no/books?hl=no&lr=&id=3SQrtpnHb9MC&oi=fnd&pg=PR11&dq=who+diagnostic+manual+mental+health&ots=XdI3Y3kAYx&sig=RIdEqA8oe8RvFim3PEodI0kSnwQ&redir_esc=y#v=onepage&q=who%20diagnostic%20manual%20mental%20health&f=false

WHO er vel å betrakte som noe avleggs i forhold til organisasjonens troverdighet og ærlighet.
Ska vi omdøpe denne organisasjonen til DHO? D for Diablo?

Enok
Abonnent
11 år siden

Aspergers forsvinner helt fra diagnosekartet til helsevesnet i 2013.

– “Fra og med næste år vil autismediagnosen blive forenklet, og ingen vil længere få Aspergers syndrom.”
– »Før har der været tre diagnoser: Autisme, Aspergers, og såkaldt atypisk autisme, altså autisme, hvor kun nogen af de klassiske symptomer er til stede. Når DSM-5 kommer, skal der bare være én diagnose, nemlig autismeforstyrrelser,«

OM, ABB skulle finne på å anke etter denne rettsaken,
vil han da eventuelt kunne falle innenfor denne kateorgien?
(regner i tilfellet med,at ankesaken ikke vil komme opp for retten før til neste år..)

Kilde : http://videnskab.dk/krop-sundhed/aspergers-syndrom-forsvinder
– – – – –
Sitter igjen med to vesentlige spørsmål,
kan noen med litt viten om jus og psykiatri kanskje forklare litt nærmere hva dette vil/kan føre med seg?

– Er det derfor det haster å få han diagnostisert asap (pga.DSM-5?
– Vil han ved en eventuell anke,kunne kreve ny psykiatrisk utredning,da kanskje med denne DSM-5 ?

Omega
Omega
Abonnent
11 år siden

Rettelse:
Det var denne filmen jeg ville lenke til:

http://www.youtube.com/watch?v=R8IyN2TV300&feature=player_embedded

Psykopater, m.a.o

Omega
Omega
Abonnent
11 år siden

Takk for en meget interessant artikkel.

Når det gjelder psykopater. Av de psykopater som omtales i media i Norge, så dreier det seg kanskje mest om “ofre”. Aldri om overgriperne.

Etter å ha kikket på denne filmen kan man jo spekulere på “hvem” som har innført pseudo- vitenskapen “psykiatri”, og hvordan psykopater i Norge bruker denne “faggren” som et redskap for å knuse nordmenn.

http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1494&start=26#M6873

Ikke rart at store deler av menneskeheten i den vestlige verden sliter enormt med “psykiske lidelser”. Uten at de er klar over all den dævelskap som skrullehuene i frimureriet (de med makt) og i Illuminatet har. Ett og samme, i bunn og grunn.
G- for geometri. G for all lidelse som “eliten” bevisst påfører nordmenn. I form av giftstoffer i chemtrails, lite sollys, gift i mat, bestrålt vann, etc. etc.

Intetanende mennesker som oppsøker hjelp for sine lidelser i dag, blir hjertelig imøtekommet av både nyttige idioter, og av idioter i “helsevesenet”. Hvor “pasientene” ødelegges ytterligere med “medisiner”.

I dag må svært mange mennesker, spesielt i Norge bedyre sin “uskyld”: “Jeg er ikke psykisk syk”, mens de blir systematisk angrepet av sine overgripere. Hvor “behandlingen” igjen kan spores rett opp til den forbryterske Stoltenberg- familien, og deres relasjoner.

Spørsmål: Er Jens et direkte medlem av Illuminatet?
Han er blitt avbildet med T-skjorte, med “666”.
Thorvald startet angivelig den Trilaterale kommisjon med Rockefeller.

Jeg begynner å lure på om Arbeiderpartiet er et illusorisk parti, hvor toppene er direkte medlemmer av det sataniske Illuminatet, og hvor partiledelsen kan betraktes som “Lucifers” fotsoldater.

“Arbeit macht frei”

Som ikke er et nazistisk slagord, men et satanistisk?

Arbeiderpartiets symbol, selve rosen stammer vel også fra Illuminatet. Har du arbeid, er du trygg. Har du ikke arbeid, står du i fare for å bli angrepet av det sataniske Arbeiderpartiets agenda.

Da snakker vi om ekte hardbarka psykopater.
Hvor lenge skal våre kjære psykopater få tyrannisere, drepe, og forgifte det norske folk?

Det er det nok ikke opp til oss å vite i skrivende stund.
Psykopatene har nå så stor teknologisk makt, at ingen har sjanse til å stagge “beistet”.

“Something is going to happen”.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Lillian Sivertsen
10 år siden

The Most Important Document That Has Ever Been Put On The Internet

Quote: Donald Marshall’s original letter also known as The Most Important Document That Has Ever Been Put On The Internet. This video displays the letter in text form while an audio version of the letter is played simultaneously. Click on the following link for the Spanish version of this letter:

Illuminati insider Donald Marshall exposed the Illuminati: Human Cloning, Cloning Centers, Vril Lizards, Parasited Human Hosts/Hosts Of Vril/Drones and Dead Chipheads. Donald Marshall’s Facebook: https://www.facebook.com/donald.marshall.148 Donald Marshall’s Group: https://www.facebook.com/groups/228864267222586/ Donald Marshall’s Forum: http://donaldmarshall.proboards.com/board/1 Donald Marshall’s Website: http://vrillizards.webs.com/

vantro
Abonnent
11 år siden

http://spectrum.ieee.org/podcast/geek-life/profiles/can-one-chemical-be-the-basis-of-all-morality

Paul Zak: That’s right—and really asking, what does it do? So until 10 years ago, oxytocin was only known in humans to do three things: to facilitate birth, to facilitate breast-feeding, and to be released by both sexes during sex. But in the animals it was known to facilitate things like toleration for burrow mates. So I had this idea that oxytocin, which men release as well as women, might be doing something more in human beings.

Steven Cherry: Yeah. So I assume that like everything else in the body, oxytocin is part of a whole system that tries to regulate itself. Tell us how it works and what happens when it isn’t working well.

Paul Zak: ..So we’ve shown in experiments that when we stimulate the brain to release oxytocin or when we raise it pharmacologically, that we can induce people to be more prosocial, more moral, more virtuous. At the same time, as you say, oxytocin interacts with a variety of other neurochemicals, including things like stress hormones and testosterone, which…both those down-regulate oxytocin’s effects. And so we’re kind of living in this soup of chemicals in our brains, and the relative levels of oxytocin and other chemicals that interact with it—testosterone, cortisol, dopamine—modulate the kind of appropriate social behavior.
..
Steven Cherry: Yeah. So I guess there are consequences here on the individual level and on the societal level. But I guess to follow up on the individual level, can you picture a world in which we really do want to directly affect people’s oxytocin levels? I mean, I can picture, maybe, a judge and jury sort of mandating oxytocin therapy to someone who engages in antisocial behavior of the criminal kind.

Paul Zak: That’s a great question, and unfortunately everything in biology is more complicated than we think. So we found about 95 percent of the thousands of people we tested around the world, as you said, even in the jungles of Papua New Guinea, release oxytocin on stimulus, so it seems to be close to a human universal. The 5 percent who don’t are very interesting. In these individuals, they have an ex ante identifiable oxytocin dysfunction that likely comes from the level of the receptors. So what does that mean in normal English? It means if I replace oxytocin, say pharmacologically, in these people, I’m not going to have much of an effect because the receptors are missing or dysfunctional. So it’s not as simple as that. For example, we studied…so about 1 or 2 percent of these individuals are psychopaths, and most psychopaths are born—some are made, and I’ll tell you about the ones that are made. But psychopaths kind of have a bad genetic draw and seem to lack these receptors, and again we can identify them biologically ex ante. You can create psychopaths. We’ve shown in studies of repeatedly sexually abused women that enough abuse will actually shut down the brain circuit that oxytocin activates—potentiates—and if you do that, you have a sort of acquired psychopathology. And the third is, you know, high stress. So as I mentioned earlier, high levels of stress hormones—you know, we’re not all at our best when we’re stressed out, and we’re not the nicest people sometimes. And so this 5 percent picks up all three of those. Yeah, so it’s not as simple as replacing that chemical. There is some interesting work right now coming out of Pfizer showing that they have in rats developed an oxytocin receptor agonist, so this is a drug that would increase the number of oxytocin receptors. Again, not tested yet in humans, but the work I’ve done in the last 10 years has spun a lot of clinical interest, which is very interesting, so I’m involved in clinical trials now for autism, schizophrenia—we’ve done work for social anxiety disorder. And so there may be applications pharmacologically for oxytocin, but so far we’re in the testing stages for that.

Ole-John Saga
Skribent
11 år siden

Skriv psychopaths i søkefeltet øverst til høyre og det vil komme et stort antall meget gode artikler om emnet sott.net

« Forrige artikkel

Sannheten om Al Qaida – myten og virkeligheten

Neste artikkel »

Overvåkingsterror i Norge

52
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x