/

6 kjennetegn på en psykopat

1200 visninger
12 minutter lesetid
52

Vi hører stadig at verden er blitt styrt av en gjeng med følelsesløse psykopater. Hva er en psykopat?  Hvordan kan man vite om man har med en psykopat å gjøre?

I denne artikkelen finner du et utvalg beskrivende trekk man finner hos personer med  genetisk nedarvet psykopati.

Om psykopater brukes både antisosial eller dyssosial personlighetsforstyrrelse om en diagnose blir satt, men det er heller sjelden at psykiatrien får anledning til å diagnostisere disse individene. Derfor går de oftere under begrepet psykopater eller sosiopater. Personlighetsforstyrrelser blir en heller udefinert sekkekategori i dag, og oppfattes generelt som forstyrrelser som skyldes miljø, og ikke så mye genetikk. Oppfatningen om dette er i ferd med å forandre seg.

Kjennetegn

Velkjente kjennetegn på psykopati kan avgrenses til seks ulike problemområder. Det finnes åpne så vel som skjulte kjennetegn innen hvert og ett av disse  .

Kjennetegn på psykopati er oftest beskrevet ved hjelp av former for ytre adferd. Dette betyr imidlertid ikke at en psykopats egne indre oppfatninger er uviktige. Det som er helt sikkert er at de skjulte kjennetegnene er vanskeligere å få tak i ettersom en psykopat sjelden eller aldri vil dele med andre hva som skjuler seg bak fasaden. Den amerikanske psykiateren Akhtar (1992), har avgrenset seks problemområder ved psykopati, og beskrevet så vel de åpne som de skjulte kjennetegnene ved hvert av dem.

1. Selvoppfatning

Åpne kjennetegn: Selvsikker, uskyldig, offer. Opptatt av urimelige fantasier om makt, ære og hevn. Har en følelse av å ha spesielle rettigheter. Selvtilstrekkelig.

Skjulte kjennetegn: Følelse av mindreverd og forvirring omkring selvet. Opplever ofte en indre tomhet. Veksler mellom å synes synd på seg selv og en påfallende mangel på hensyn til seg selv.

2. Forholdet til andre

Åpne kjennetegn: Vennlig. Rask til å se andres manipulering; blir lett intim med andre. Har overfladiske og kortvarige forhold. Mangler evnen til å delta ordentlig i grupper eller familieliv. Har bare utnyttende forhold. Mangler evnen til respekt.

Skjulte kjennetegn: Vedvarende mistillit til alle. Ser på andre som uærlige. Mangler empatiske evner. Har en markert forakt for andre. Er upålitelige og uansvarlige, og har ofte livsstil som er ”parasittær”.

3. Sosial tilpasning

Åpne kjennetegn: Sosialt sjarmerende, lekende og spenningssøkende. Kan være interessert i arbeid. Lager ofte store planer og har intense ambisjoner, men få resultater å vise til. Opptatt av status og utseende.

Skjulte kjennetegn: Har lite å vise til av jobb- eller utdanningspapirer. Lider av kronisk kjedsomhet. Mangler mål og planer for fremtiden. Leter etter enkle veier til penger og ære. Søker glede bare ”her og nå”. Lever dobbeltliv og kan finne på å bruke falske navn.

4. Kjærlighet og seksualitet

Åpne kjennetegn: Utspekulert, og manipulerende og forførende. Er ofte promiskuøse. Viser vill begeistring som lett svinner. Hvis gift: ofte hyppige separasjoner og skilsmisser. Ekstremt kontrollbehov for alt og alle i sin indre kjerne. Behov for å skape emosjonelle utladninger hos partner eller andre fra sin indre krets. Ofte gjennom endeløs kritikk, krangling, diskusjon eller ved å affektere partner gjennom å bruke andre personer. Barna for eksempel. Kvinnemishandling forekommer ofte, men ikke alltid.

Skjulte kjennetegn: Uten evne til varig kjærlighet. Mangler evne til å se partneren som et eget individ med egne rettigheter, verdier og ønsker. Respekterer ikke nødvendigvis incestforbudet. Har ofte seksuelle perversjoner.

5. Moral, normer og idealer

Åpne kjennetegn: Dyp mangel på ekte skyld og anger. Er ofte patologisk løgnaktige. Har ikke respekt for normer og lover. Lider ofte av spillelidenskap i en eller annen form. Har tendenser til bedrageri, falskneri og andre kriminelle handlinger. Kan lett operere med flere identiteter.

Skjulte kjennetegn: Fanatiske og urealistiske forventninger /holdninger til mangt og meget. Nærer sterk angst for enkelte autoritetspersoner. Har av og til sentimentale, men dårlig begrunnede, ønsker om retningslinjer og veiledning.

6. Kognitiv stil

Åpne kjennetegn: Kan synes imponerende og kunnskapsrik. Har ofte et glatt og lett språk; kunst, litteratur og teknisk sjargong benyttes flittig som ”fyllstoff” i samtaler. Er interessert i alt som er nytt. Lærer seg fort kriminelle ferdigheter. Blir vanskelig å komme i dybden på, eller har ingen dybde. (dybde = et rikt indre følelsesliv eksempelvis tanker om eksistens, gud , meningen med livet ect).

Psykopaten i sine nære relasjoner

Psykopaten er pr. definisjon ikke klar over sin egen tilstand.*

Han evner ikke empati, og har et barns uskyld over seg i sin naturlige jævelskap.

Hersketeknikk:

Han manipulerer, projiserer skyldfølelse og dårlig samvittighet over på offeret sitt. Han lyver og villeder, og slår til når offeret  “tar feil“, irettesetter vedkommende og utnevner seg selv til seierherre, som ikke bare vant over offeret og dets svakheter, men betrakter seg selv som den store kloke og barmhjertige samaritan som tok offeret til nåde, og viste seg som en overbærende og storsinnet person.

Dette er en av de mange morbide hersketeknikkene psykopaten benytter seg av.  Spiller på usikkerheten hos offeret, men tåler samtidig ikke verken kritikk eller irettesetting. Da kommer den ekstra ufine siden frem! Tyrannen. Oftest bare synlig for de nærmeste.

Det kan være viktig å merke seg at selv om denne adferden kan synes å være bevisst så er den det – samtidig som den ikke er det. Psykopaten har ikke antenner til og forholde seg til sine omgivelser på en annen måte. I vanlige menneskers naturlige samspill, finner man en evig flyt av emosjonell informasjon som kommuniseres frem og tilbake på flere plan.

Denne felles emosjonelle forståelsen mellom folk, er blant annet det som gjør at vi føler oss forbundet til hverandre og finner vår plass i omgivelsene. Vi forstår hvordan menneskene rundt oss føler og tenker og slik vet vi hvor vi har dem til enhver tid. Det gir oss en form for trygghet.

Psykopaten er mer eller mindre totalt avskåret fra dette samspillet i forståelse, og bevisst eller ubevisst vil psykopaten kompensere for dette handikappet ved å kontrollere, kalkulere, manipulere og påvirke omgivelsene i stedet. Adferden bunner altså ikke i ondskap. Mangel på empati og manglende evne til å prosessere følelser er et STORT handikap.

Psykopaten gestalter tre personligheter

sjarmør – tyrann – offer

Mønsteret er nyttig å gjenkjenne, for når man ser den åpenbare rolleutvekslingen i de tre personligheter, blir psykopatens adferd litt mer forutsigbar. Når han ikke får det som han vil, bryter han ut i en vilske som en herskesyk tyrann. Deretter inntar han en anklagende irrasjonell holdning, som et offer.

Psykopaten motsier ofte seg selv, gjerne i påfølgende setninger, uten å se noe ulogisk i det. Reagerer folk, er det automatisk de som har feil og de som prøver å undergrave psykopatens integritet. Dette er hva han oppfatter i sin verden.

Psykopaten spiller mer enn gjerne sjarmør ovenfor utenforstående i sosiale settinger.

Psykopaten har en narsissistisk holdning til jeg’et sitt, og mener seg selv suveren overfor andre. Sosiale spilleregler gjelder ikke. Ironisk nok kan han likevel føle seg usikker eller ha dårlig selvtillit.

Han vil hele tiden forsøke å manipulere, kontrollere og herske over. For å opprettholde sitt ego (og for å kompensere for sine svakheter).

Stockholmsyndromet

I mange tilfeller går dette så langt at offeret begynner å utvikle det psykologien kaller tanke-ekko. Offeret blir veldig bevisst på sin egen «utilstrekkelighet» overfor psykopaten, til det nivå hvor man begynner å tvile på seg selv som menneske. Ikke minst egenverdet blir satt i et annet lys, offeret føler etter hvert at det ikke fortjener å ha det bra, og er der på psykopatens nåde.

Mange “ofre “utvikler også et slags Stockholm-syndrom overfor sin «overgriper i andre sammenhenger også.

Bemerkninger:

* selv om psykopaten ikke er klar over sin tilstand, så er det feil å tro at psykopaten overhodet ikke har selvinnsikt i det hele tatt. Psykopatens streben etter å kompensere for sine manglende emosjoner, ofte ved å simulere følelser er en indikasjon på at disse individene føler seg annerledes, eller blir bevisst at deres følelsesliv må simuleres, hvilket igjen kan forklare hvorfor de ofte har en indre usikkerhet eller et dårlig selvbilde. De føler etter all sannsynlighet, at der er noe ved dem som skiller dem fra andre mennesker, men de klarer ikke like ofte å finne ut akkurat hva.

Når det gjelder psykopater med ekstremt voldelige fantasier, som pedofili, eller som drømmer om å drepe, voldta , utøve andre typer vold, fysisk eller psykisk, og videre har problemer med å undertrykke sine behov for å oppfylle slike fantasier, så er disse meget vel klar over at de er annerledes og mange av dem skjønner selv at de er empatiløse individer.

En psykopat i USA som torturerte og drepte en haug med unge jenter, og som hadde en IQ på langt over gjennomsnittet (160 SD24), brukte 2 år på egenstudier av sitt sinn. Hans observasjoner ble til en hel bok. (aldri utgitt)  Han åpenbare egeninnsikt rundt sitt psykologiske avvik, viser at det er en myte at psykopater ikke er klar over at de aviker fra normalen. Nå var dette eksempelet av den ekstreme sorten.

Psykopat eller sosiopat?

Sosiopat er synonymt med psykopat. Begrepet sosiopat ble innført av en del amerikanske forskere for å underbygge at psykopatens konflikt er i samspill med sitt sosiale miljø. En psykopat (sosiopat) er en diagnostisk betegnelse på et syndrom av abnormale personlighetstrekk. Kjennetegn i  kortversjon, er at disse personer kan ved første inntrykk virke sympatiske, intelligente og sjarmerende, men ved nærmere kontakt viser seg å være manipulerende, løgnerske og impulsive og overfladiske. Utad kan en psykopat være vellykket, med en godt betalt jobb og godt rykte, mens en innad viser seg å ha en utiltalende oppførsel eller antisosial adferd. Det vil si adferd som skaper negative reaksjoner i samspill med andre.

Det er oftest de nærmeste, familie/nære venner som får merke og oppleve psykopatens virkelige personlighet komme til overflaten

Det kan ta lang tid, før psykopaten viser sitt «virkelige jeg«, og det kan skje fortløpende. De er drevet av sterk trang til å tilfredsstille egne behov, lyster og viser en gjennomgående nedsatt evne til å føle empati og frykt. Dette kommer til uttrykk gjennom manglende hemninger i å utnytte andre personer og til å involvere seg i risikabel adferd. Vanlige symptomer kan være aggresjonsproblemer, manglende evne til langsiktig planlegging, nedsatt forståelse for ansvar og moral, logiske brister, patologisk løgnaktighet med mer.

Man legger til grunn både sosiale og psykobiologiske faktorer for utvikling av psykopati. Omsorg- og oppdragelsessvikt i barndom så vel som nedsatte nevrale funksjoner i forbindelse med impulskontroll og opplevelse av frykt er blant de fremste forklaringer på lidelsen. Nå bør det nevnes at de største kunnskaps – pionerene på Psykopati, ikke har tro på miljøskapt psykopati lenger, og mener at det er en genetisk nedarvet tilstand, noe som støttes av forskning.

For bruk av diagnosen psykopati,  antisosial eller dyssosial personlighetsforstyrrelse kreves det at man oppnår 25 poeng på en skala, av 40 mulige. Manglende forståelse for lidelsen hos pasienten selv og dermed motvilje gjør behandling vanskelig. De aller fleste psykopater lever sine liv uten å bli diagnostiserte. Det finnes ingen effektiv behandling spesifikt for lidelsen, men gruppeterapi og adferdsterapi har hatt en viss effekt påståes det ofte.* Enkelte medikamenter kan hjelpe mot eventuelle generelle aggressive symptomer.

Merknader

* Det er slettes ingen god forskning som viser at psykopaten bedrer seg ved adferdsterapi. Tvert i mot viser forskning at dette gjør psykopaten enda verre, og mer kalkulerende og manipulerende i sin omgang med andre mennesker. Et problem er at slik type adferdsterapi bygger på å få psykopaten til å empatisere med sine omgivelser. Ved å forstå hvordan andre partens sorg eller tristhet påvirker, mener de at psykopaten skal utvikle seg til å bli mer hensynsfull. Dette er helt idiotisk. Psykopaten kan ikke empatisere. Det blir som å be en mann uten bein om å prøve å lære seg å gå, for å kompensere for sitt handikap. 

Stille diagnose?

Helt til slutt kommer en siste viktig ting. Manual for diagnostisering av psykopater. Den skal egentlig utføres av fagfolk men det skader ikke å ha kjennskap til den. Ha i bakhodet at denne modellen er utviklet for at en fagperson, en som ikke kjenner psykopaten personlig, skal kunne stille diagnose. Med det mener en at psykopatens nærmeste familie og slektinger ikke trenger diagnoseverktøy som dette for å kunne avdekke om en av deres nærmeste kan være psykopat. De samhandler med vedkommende i det daglige og de gjenkjenner vedkommendes mønster, adferd, og gjerne samspillet mellom “de tre personligheter“. En lege eller psykolog ofte er den som er minst egnet til å stille en diagnose Ironisk nok.

PCL-R

Slik mener man å kunne diagnostisere en psykopat

Man benytter et poengsystem basert på personlighetstrekk hvor 40 poeng er den høyeste oppnåelige sum. I Skandinavia regner de fleste forskere en person med flere enn 25 poeng som psykopat. De fleste forskere mener det i likhet med andre psykiske lidelser også er grader av psykopati. Man kan derfor ikke utelukke at også de med en lavere poengsum kan anses som psykopater.

De fleste psykopater er ikke kriminelle. Det meste av forskningen på psykopater er gjort på kriminelle psykopater. Problemet i diagnoststikk er at psykopater ikke regner seg selv for å være syke. Av den grunn er de også vanskelige å avsløre.

Systemet er utviklet av den kanadiske professor Robert D. Hare og er spesialtilpasset avsløring av psykopater. PCL-R er utviklet på bakgrunn av i hovedsak forskning på kriminelle/innlagte psykopater, noe som gjør at det fokuseres spesielt på lovbrudd og utagerende adferd. Sjekklisten fanger således dårlig opp de ikke-kriminelle psykopater, som man regner med at egentlig utgjør hovedandelen psykopater. Således vil full skåre (2 poeng) på de 13 første trekk være nok til diagnose og dermed kan man altså utelate alt som har med kriminalitet og direkte lovbrudd å gjøre når det ikke handler om en kriminell psykopat.

Det består av 20 spørsmål som gir fra 0 til 2 poeng, maks 40 poeng. Testen må administreres av en person med relevant utdanning for at den skal kunne brukes diagnostisk.

0 poeng = ikke til stede

1 poeng = sannsynlig til stede

2 poeng = sikkert til stede

utelatt = ikke tilstrekkelig informasjon

Inntil fem trekk kan utelates uten at validiteten i testen forsvinner

Glatthet / overflatisk sjarm

Egosentrisk / storhetsideer om egen verdi

Behov for stimuli / lett for å kjede seg

Patologisk løgnaktighet, bedrageri

Bløffmakeri / manipulering

Manglende anger eller skyldfølelse

Manglende dybde av følelser

Ufølsomhet, manglende empati

Parasittær livsstil

Oppfarende / dårlig kontroll over sinne

Promiskuøs seksuell adferd

Tidlige adferdsproblemer

Manglende realistisk langtidsplanlegging

Impulsivitet

Uansvarlig adferd

Hyppige ekteskap / samboerforhold

Ungdomskriminalitet før fylte 15 år

Svikt under prøvetid eller løslatelse

Manglende ansvarsfølelse for egne handlinger

Flere typer lovbrudd blant følgende: tyveri, innbrudd, ran, narkotika, frihetsberøvelse, mord, mordforsøk, ulovlig våpenbesittelse, grov uaktsomhet, bedrageri, flukt fra fengsel

 

Ikke nødvendigvis en sykdom

Det er åpenbare avvik i hvordan en psykopat prosesserer emosjonell informasjon i forhold til vanlige personer. Likevel kan man ikke fastslå at psykopati er en lidelse eller en forstyrrelse. Man kan bare fastslå at psykopathjernen prosesserer informasjon på en annen måte en andre. Dette lille klippet viser MRI – scan av en psykopats hjerne kontra en vanlig persons hjerne under et forsøk med emosjonell stimulering. Forsøket kommenteres  av Dr. Robert Hare.

En morders hjerne

Dr. Daniel Amen viser “spect-scan images” av morderes hjerner, og sammenligner dem med normale personers spect – images.

En kan jo spørre seg om disse virkelig er strafferettslig tilregnelig?

Psycopath – en dokumentar

Det er flere psykopater i samfunnet som vi ikke vet noe om. De kan være vellykket forretningsmenn. De kan være vellykket politikere. De kan være vellykkede akademikere eller prester. Det er en økende bevissthet rundt psykopatisk atferd som er rundt oss i alle samfunnslag.

Blant populære forståelser er psykopater noen som er gal og blodtørstig, og gjerne seriemordere. Virkeligheten er ikke så enkel. Ikke alle psykopater er kriminelle og ikke alle kriminelle er psykopater. Psykopater finnes i mange samfunnslag og er ofte velykket i konkurranseutsatte yrker. De er også nådeløs, manipulerende og ødeleggende. ”Equinox”  rapporterer om teknikker utviklet av psykologer for å utarbeide hvorvidt en person er psykopatisk .Psykopater er tenkt å være ansvarlig for halvparten av alle forbrytelser som skjer og for å utgjøre mellom 15% og 20% av fangebefolkningen for øvrig

Filmen tar også opp fremtidens eneste håp for effektiv behandling av psykopati. Nemlig microshipping / hjerne-implantater.   SE FILMEN:

http://topdocumentaryfilms.com/psychopath

Etterord

Denne artikkelen er ikke ment å være nok et bidrag om psykopati, som har til formål å ”hate” psykopater. Tvert i mot er formålet med artikkelen å bidra til opplysning og bedre forståelse for denne gruppen individer. Kanskje disse menneskene kan være lettere å omgås (eller å forlate) om vi forstår dynamikken i deres natur, og skjønner at deres adferd er resultatet av et stort handikap, som dessverre ikke lar seg korrigere så lett. Undertegnede er åpen for at psykopati også lar seg forklare av alternative forklaringsmodeller, og utelukker ikke noen av disse.

Abonnere
Varsle om
guest

52 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
View all comments
Ulven
Ulven
11 år siden

Har ABB fått sin hjerne scannet, og sammenholdt med brain scan for en ordinær morderhjerne som vist i videoen?

s4nd3r
s4nd3r
11 år siden
Svar til  Ulven

NEKTER HJERNESCANNING: Anders Behring Breivik har nektet psykiaterne å scanne hjernen hans. Ved hjelp av slike undersøkelser sier britiske forskere at de har klart å finne ut om menn er psykopater eller ikke. Rettspsykiater Henning Værøy mener Breivik har psykopatiske trekk, selv om han mener han er tilregnelig. Foto: Helge Mikalsen, VG

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/22-juli/rettssaken/artikkel.php?artid=10070280

Ulven
Ulven
11 år siden
Svar til  s4nd3r

Har VG fått psykopat-input fra Nyhetsspeilet? (Isåfall et tegn på at noen i masemedia ennå har litt antenner i behold. Nyhetsspeilet er først ute med aktuelle temaer rett som det er).

Her er publiseringsdata:
Nyhetsspeilet: PSYKOPAT (med info om hjerne scanning av psykopater)
Publisert 10.05.2012 – 00:17

VG: Ny forskning – Psykopater har annerledes hjerne
Publisert 10.05.12 – 22:55
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/22-juli/rettssaken/artikkel.php?artid=10070280

Thor
Thor
11 år siden
Svar til  Ulven

Hjernescanning av Stoltenberg,Støre og Gro hadde vært en fornuftig måte å få psykopater innlagt…Det er jo ikke hvært år staten er med på å myrde over 60 ungdommer på en øy…

Seitasis
Seitasis
11 år siden
Svar til  Ulven

Mein ich du 30-40.000 istedet for 77. Tror det er tallene fra Libya.

Daniel Rønjom
Daniel Rønjom
2 år siden
Svar til  s4nd3r

hvorfor skjøt du på utøya s4nd3r?

Daniel Rønjom
Daniel Rønjom
2 år siden
Svar til  s4nd3r

hvorfor skjøt du på utøya s4nd3r? ??

Balle Clorin
Balle Clorin
11 år siden

Med unntak av skjulte tegn under sosial tilpasning høres det overnevnte som en generell beskrivelse av de fleste politikere på Stortinget.

gullix
gullix
11 år siden

Vil bare takke artikkelforfatteren for en informativ artikkel. Interessant lesing.

Jan Aage
Jan Aage
11 år siden

Ikke nødvendigvis sykdom er kanskje et av de viktigste aspektene når man skal forstå dette fenomenet. Er en ulv syk for det den spiser sau eller en igle syk for det den spiser blod. Det er stadig fler som ser psykopater nesten som en parasitt art. Hvorfor ikke, parasitter kommer i alle former og psykopater er en veldig vellykket art fra et evolusjonsperspektiv.
De som tror de kan fikse psykopater med regnbuer og kjærlighet vill antagelig bli skuffet. Ingen av ekspertene jeg har kommet over kan peke på noe som er defekt hos psykopatene og hvem er vi til å påstå at noe er defekt selv om det ikke er som oss.
Men hvis vi er klar over at det er ulver rundt oss i alle samfunnssjikt så kan vi ta de nødvendige forhåndsreglene for å unngå å bli bytte for psykopater.

Jan Aage
Jan Aage
11 år siden

Her er en dokumentar til «I am Fishead» :
http://www.youtube.com/watch?v=6MWpxH-RlFQ

Tulkulama
Tulkulama
11 år siden

Jeg skrev dette angående en artikkel om at en gamlere Mayakalender viser at det ikke er noen dommedag i desember 2012.

http://www.nyhetsspeilet.no/2009/02/11-september-bedrageriet-i-en-storre-sammenheng/

Her er det jeg skrev og jeg tenker da på at noen av de som styrer verden egentlig er psykopater som får ta del i disse harems i USA og andre steder.

Harems er sikkert en psykopats drøm hvis han fikk ha harem med kidnappede kvinner.

Da kan de deler av sionistene i USA som er terrorister slutte å lage terror og kriger og de kan slutte å skrive om dommedag i kristne blader og annet for å lure de kristne og andre til å tro på dommedag når de fabrikkerer dommedag selv.

Og da bør de ikke tenke på å lage masse jordskjelv og vulkanutbrudd med haarp den 21 desember i år.

Og de som terroriserer verden med fluorid og annet i drikkevannet så å si overalt for at de skal bli dummere på skolen enn dems utvalgte slekt og for at dems utvalgte slekt er de eneste som skal klare å meditere dypt og også være de eneste da som kan klare å lære seg å levitere og gå på vannet og annet.

http://www.youtube.com/watch?v=Qo0OX_CThy4

For de eldre:
Se youtube videoer som er lagt ved under her ved å høyreklikke og merke youtube linker under her og høyreklikke og lime dem inn i :http browservinduet ditt øverst på siden.

Og de sionist terroristene bak 11 sep må få slutt på snikmyrdingen og krigene som de har satt igang og ønsker å sette igang pågrunn av sin tro på at de er utvalgt til å eie verden når de er født som det de mener er utvalgt.

Husk at det sikkert er mange sionister som er gode og snille og som ikke terrorister.

http://www.youtube.com/watch?v=8mP-RRLAYUc&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=YzLABJ7BTac

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/04/noen-sporsmal-om-holocaust/

Skuespillet som spilles er sikkert truet på verden gjort av noen hundretusen eller millioner som har skjulte inngjerdede harems i USA og andre steder med tusenvis av vakre kidnappede piker og kvinner neddopet på narko og kåthetsmiddler. Inne i de inngjerdede store eiendommene bor det tusenvis av neddopede kidnappede vakre piker inngjerdet med elektriske gjerder og vollgraver. Inne på eiendommene som selv ikke Obama har lov til å gå inn på er det mange svømmebasseng og tamme delfiner og all luksus for de kidnappede sexslavene. Husk at bare USA har det forsvunnet 57 personer i timen i over 50 år. Hvor ble de av?

Hvorfor tror dere vi bedøves av rare filmer på TV hele tiden og en merkelig politikk som aldri klarer å rette opp de enkle miljøproblemene vi står ovenfor? Hvem lurer regissørene og filmskuespillerne til å lage slike filmer hele tiden? De vet det sikkert ikke selv. Men sensorene av filmene vet kanskje litt om det og sensorene har ikke regissørene lov til å stoppe i sin sensur. Og regissørene har ikke lov til å være til stede under sensuren av sin egen film.

Vi bedøves slik at de får kidnappet piker som de koser seg med i tusenvis av i sine harems.

Det er ikke alle Amerikanske tv serier og filmer i Hollywood som er rare men mange er det. Og det fortelles aldri noe på film eller på TV eller på radio om at ved å øve forskjellige buddhistiske meditasjonsmetoder i noen år så kan vi lære oss å levitere og å gå på vannet, astralreiser får vi til og telepati og mase annet. Men opplysthet får vi bare til ved å være helt uselvisk og det er selvisk å stoppe andre i å klare å meditere ved fluoride, klor og annet i alt mulig. Så det viktigste spolerer de selv ved å hindre andre andres hoder i å klare å komme inn meditasjon. Og ved å hindre andre i å komme inn i meditasjon så får de dårlig karma og mest sannsynlig gjenfødelse som innsekt i kommende liv.

http://www.abovetopsecret.com/forum/thread347164/pg1

http://www.youtube.com/watch?v=6F7QWdNmTxE&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=_9rqjT3Yzsw&feature=related

http://www.youtube.com/results?search_query=kidnappers+caught+on+tape&oq=Kidnapper&aq=1&aqi=g4&aql&gs_l=youtube-psuggest-reduced.1.1.0l4.122311.122311.0.125548.1.1.0.0.0.0.42.42.1.1.0…0.0.

smurfen
Moderator
11 år siden

Dette var en litt rar artikkel, man føler man leser en innledning og venter på at selve artiklen skal starte men det kommer liksom aldri … :|

Ekspertene sier at 3-5% av befolkningen er psykopater, med et kjapt regnestykke så blir det septik+frimurere+jesuitter++Odd Fellows+HEF+OTO+Politikere og bedriftsledere og hokkus pokkus var hele regnestykket løst :D

Man finner svært få psykopater blandt kriminelle i fenglser, der er flesteparten rusmisbrukere og folk som sliter med å tilpasse seg i samfunnet

For psykopater så er det en ting som teller og det er makt og kontroll, de manipulerer og sjarmere mens de skyver alle konkurenter unna på veien oppover, alle midler er tillatt

Mange bedifter og offentlige selskaper ønsker seg psykopater i lederstillinger siden de kan vise til resultater, en psykopat tar ingen menneskelige hensyn siden de mangler empati og forståelse

På Politiskolen og i Militæret har de utviklet spesielle programmer som skal fange opp psykopater som et filter for å rense ut og kvitte seg med personer med empati, offisielt så blir vi fortalt at det er motsatt, unskyldningen deres er at programmet er ikke perfekt så de klarer ikke å fange opp alle, noen som er grunen til at de 3-5% av befolkningen blir til 90% psykopater blandt Militære, Politiet og E-tjenester sammen med paramilitære terroristgrupper som Stay Behind og E-14 mm

Blandt politikere så finner man utelukkende psykopater, de få som ikke er det blir fanget opp på veien og gitt slag, selvmordet og kreft, de aller flest gir opp på veien og trekker seg ut frivillig, de har ikke krefter til å kjempe mot psykopatene

De er politikere, myndighetspersoner, ledere. De er sterke, fremgangsrike, sjarmerende.. og ..livsfarlige

De står for nesten all strid og ondskap mellom mennesker i verden, og i deres fotspor finnes mange ødelagte liv. Du finner de bl.a. innenfor politikk og offentlig virksomhet.

Antallet psykopater i lederstillinger er skyhøyt samenlignet med befolkningen generelt. De tiltrekkes av makt, og dem såkalt sosialt tilpassede psykopatene besitter alltid høye stillinger i samfunnet.

Psykopatene manipulerer seg frem til ledende stillinger med bedrag, løgner og trusler. De skaper intriger og herser med kollegene. De nekter å lytte til andre, og de tråkker på andre for å fremheve seg selv.

Psykopatens kjennetegn er maktsyk, egoisme, manglende skyldfølelse, hensynsløshet, hevnlyst og trang til å nedverdige. De dreper livsgnisten hos sine ofre, med sin sykelige egoisme. De har behov for å pine og ydmyke andre med hån, løgner og inntriger.

Vi vil alltid finne psykopater i lederstillinger, fordi kravene til rask profitt øker. Dermed blir det lettere å ansette enn sjef som er lidenskapelig opptatt av resultater, enn en som tar hensyn til de menneskelige verdiene på arbeidsplassen.

Dem behersker det beste medium for markedsføring, TV. Løgnene avsløres ikke på TV. Tvert imot så hylles ofte karismatiske og velformulerende personer. En ærlig politiker som ikke bruker populistiske utsagn, men i stedet vurderer og begrunner fremstår som usikker og svak.

Psykopaten smisker med de riktige personene, og skaffer seg en liten flokk trofaste hjelpere som de er greie mot. Deretter startes kampen mot alle konkurrenter til de når sitt mål.

Psykopater har som regel bred støtte på arbeidsplassen, og hvis du har en kritisk holdning mot dem utløses ondskapsfulle hevnaksjoner for å skremme andre fra å konkurrere med dem. De kan drive den mest utspekulerte psykiske terror for å knekke motstanderen. Og offeret blir ofte knust og nærmest utslettet som selvstendig menneske.

Psykopatene danner seg sin egen virkelighet basert på det som er best for dem selv, og ved hjelp av løgner, bakvaskelser og intriger manipulerer de omgivelsene til å gjøre som de vil.

I privat sektor kan man å kvitte seg med dem. Men hvis de får makt i det offentlige blir man ikke kvitt dem. Mange offentlige instanser fungerer dårlig på grunn av dette.
Det finnes svært mange psykopater i stillinger som jurister, psykologer, barnevernsarbeidere, sosionomer, sakkyndige, dommere osv. Og man kan derfor få de utroligste avgjørelser til fordel for psykopaten.

Psykopatene har en enorm sluhet, og en utrolig evne til å bli trodd. Samtidig har psykopaten en unik evne til å sjarmere.
Psykopater føler seg nemlig vel i ledende posisjoner. Løgner kan bli spredd bak din rygg. Du merker at noe er galt, men klarer ikke finne ut hva det er. situasjoner hvor du før hygget deg og var avslappet blir preget av mistenksomhet og usikkerhet

Psykopaten kjenner ingen lojalitet mot bedrifter, kolleger eller samfunnet, kun mot seg selv. De hater kreative mennesker, og ser på de som farlige konkurrenter. Gode ideer, tiltak og tanker blir møtt med mistro og avvisning. De tar gjerne æren for andres innsats.

På grunn av kameraderi og prestisje beskytter de profesjonelle og forståsegpåerne hverandre. Når de gjør feil lar de gjerne offeret gå til grunne for å skjule feilen. Da er sporet borte, og de selv er berget. De kan drive rene hekseprosesser mot en person for og ikke bli avslørt.

Regler, avtaler og vedtak brytes ettersom det passer. Går det bra, tar de æren alene, går det galt er det felles ansvar, hvis de da ikke finner en syndebukk. I sin egen virkelighetsoppfatning er psykopaten feilfri.

Når psykopaten har nådd sitt mål, skjer det uunngåelige, de ødelegger det de har erobret. Når da skipet synker tenker han kun på å redde sitt eget skinn og forsvinner først av alle.

De som oftest blir offer for den psykopatiske sjefen er som regel åpne, ambisiøse, ærlige, modne, sosiale, elsket og intelligente. De er dyktige, og de tar vare på og bryr seg om sine medarbeidere.

Søker man hjelp i det offentlige mot en psykopat, må man være forsiktig med hva men sier. Saken kan brått bli snudd på hodet. Ofte har psykopaten vært der først med sin versjon av saken, og da møter man veggen, for folk tror ofte mest på det de hører først.

Søker man hjelp og støtte hos kolleger, får man i liten grad støtte. Psykopatiske sjefer er ofte for flinke til å dekke til seg selv.

Hvis du får behandling må du ikke fortelle dette til psykopaten. Psykopaten kan da ta kontakt med behandleren og fremstille seg selv som et offer og deg som psykopaten. Psykopaten vil gjøre alt for å ødelegge for deg.

Rådet fra eksperter er klart: Kom deg unna så fort som mulig. Ikke gå inn i diskusjoner. Ikke forsøk å snakke fornuft. Ikke forsøk noe annet enn å komme deg så langt vekk som du kan, for psykopaten endrer seg ikke. Kutt all kontakt omgående !

Det farlige er og ikke innse dette. Det er først og fremst via kunnskap vi kan slutte å bli offer for manipulasjoner vi ikke forstår.

En enslig psykopat er ekstrem farlig, når som vi ser at psykopater også danner skjulte brorskap med millioner av psykopat medlemmer i alle maktstillinger ja da er vi, medskapningene og verden vi var ment for å leve i i millioner av år til fuckt :(

Her kan en se resultat av psykopater som organiserer seg i skjulte brorskap :(

http://www.youtube.com/watch?v=3Qx20LA4PM0

Noen psykopater er mer psykopater en andre der enkelte er så blodtørstige at de sikler etter blod offentlig så alle kan se sånn som her .. grøss ..er det denne gjengen her sofagrisene ønsker skal ta vare på dem og forsette å dope dem med cirkus og brød ?

smurfen
Moderator
11 år siden
Svar til  smurfen

SOMMERFUGL

Som larve følte jeg meg fanget og innesperret i meg selv,
som sommerfugl føler jeg den totale frihet fra morgen til kveld.
Som larve så jeg mørket og bare hindringer,
som sommerfugl ser jeg muligh…eter som livet stadig bringer.
Som larve så jeg bare problemer i mitt liv,
som sommerfugl ser jeg utfordringer jeg møter med ny giv.
Som larve følte jeg med trist og grå,
som en regnbue er det jeg føler meg nå.
Ja, som sommerfuglen svever lett og glad,
kan ingen meg hindre i å ha det bra,
og sveve der oppe hvis jeg ønsker det,
eller sitte blant roser i stillhet og fred.
En sommerfugl er det jeg er,
trå varsomt – skal du komme meg nær,
og ikke prøv å fange meg,
for da kommer jeg aldri mer tilbake til deg.
Sommerfugl i luft av kjærlighet og glede,
vil aldri mer bli larve – sommerfugl på beste stedet.

Cosmomind
Cosmomind
11 år siden
Svar til  smurfen

Veldig bra bilde Smurfen!! :)
Kan jeg få skrive det litt om?
Det er nå din tekst uansett, og når jeg drister meg til å spørre, så er det ikke for at jeg skal være bedre.
(Ble så inspirert at jeg allerede har skrevet en versjon, men sletter den om du ikke vil at jeg skal bruke det, kan gjerne legge det ut her, men det får bli opp til deg)
Kanskje det blir en sang en gang når jeg får fyrt opp sequenser programmet mitt! Du vet, det er ikke lett å skrive positive tekster, det blir fort banalt, og jeg vil enkelte ganger bare spy av mine egne dypt melankolske skriblerier!!

smurfen
Moderator
11 år siden
Svar til  Cosmomind

Klart du kan det Cosmo :)

Ikke spy av deg selv, du skiver vanvittig mye bra og har skjønt langt mer en de aller fleste, Melankoni er vakkert, magisk og mystisk

Diktet er ikke skrevet av meg men jeg fikk det av en søt liten opplyst engel :)

Som en kjent figur sier :)

Copyright? Hallo mann økseskaft! This is War!

Cosmomind
Cosmomind
11 år siden
Svar til  Cosmomind

Thanks, nå mente jeg nok mine dikt og sanger, om det skulle være misoppfattet.
Skriveleifer kan forresten noen gang väre morsomme:
Melankoni!! Er det når du har flere koner og fremdeles ikke er fornøyd!! :D
Forsto ikke den med engelen, trodde du hadde hatt guddommelig inspirasjon!
Copyright! Hmm, tja, det handler vel mere om respekt. Har ikke akkurat store planer, selv om jeg har skrevet og laget låter i flere tiår.
Det er mange år siden jeg mistet interessen for både penger og berømmelse!
Nei, det holder lenge for meg med en vakker soloppgang og en sommerfugl i vinden!! :)

ola
ola
11 år siden
Svar til  smurfen

Jeg leste boken The Killer book of serial killers her for litt siden, den handler om en god del psykopater/sosiopater, blant annet denne herren her: http://24.media.tumblr.com/tumblr_lfqq8cTPAn1qcqz6qo1_500.jpg

avbildet med First lady Rosalynn Carter. Fyren var en flink politiker, arbeidsjern, klovn, godt likt av alle, utenom de han drepte da…

De seriemorderene det sto om i den boken, de mest kjente som Ted Bundy, The Hillside Stranglers, Albert Fish, Arnfinn Nesset og div andre, de ble rimelig misshandlet som barn, både fysisk og psykisk, de fleste visste selv at det de gjorde var galt og ville bli tatt, men de bare måtte følge driftene sine (derfor mange skrev brev osv til politiet for å bli tatt, men overlevelsesinstinkte er jo såpass sterkt at de ikke bare går å melder seg på stasjonen)

Men flere av de har også hatt helt normale oppvekster, så jeg tror nok hvem som helst kan bli en psykopat, omstendighetene tatt i betraktning. Men en god del er nok født slik også, og psykopater har som regel høy IQ.

Det som er med de psykopatene som styrer er nok at de er født slik, eller hjernevasket av familien til å tro at vanlige mennesker er verdt null, de skjønner de må ta seg/får jobber med maktposisjoner for å få tilfredstilt lysten til å drepe eller påføre smerte, men alikevell rasjonalisere det med at man får andre til å gjøre det for seg, derfor ser de like glade ut hele tiden disse toppfolkene, ennå de hvet godt at de har ansvaret for mange mennesker/dyr og naturs død.

Falcon
Falcon
8 år siden
Svar til  ola

Google { arnfinn nesset curacit nordhus https://www.google.no/search?q=+arnfinn+nesset+curacit+nordhus }

Hvorfor ble en stjerneadvokat engasjert for å forsvare en person som var påtalt for seriemord? Var det for å sikre at et større kriminelt miljø ikke skulle bli avdekket, også med utstrekning utenfor Orkdal, både nasjonalt og internasjonalt? Siste års hendelser i bl.a. Orkdal tyder på at det er et større kriminelt miljø som opererer i dalen. Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon og noen ansatte http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1825&start=1

labbetufs
labbetufs
8 år siden
Svar til  Falcon

Var det offentlig hvem som ble drept i den saken tro?
Hvor mange tok han egentlig livet av?
Husker saken godt men ikke detaljene utover personen og giftstoffet.

Seitasis
Seitasis
11 år siden

En virkelig «confesionee» 05:02, Så vi vet hvordan vi kan lage drapsmenn.
Så løsningen er å få alle potensielle drapsmenn til å stå på hode, for å øke blod gjennomstrømingen. (Er jo faktisk en yoga øvelse). Ser for meg Ila der alle får utlevert kraftige magnetsko for å gå i taket med.

Seitasis
Seitasis
11 år siden

Hvordan lager vi psykopater, peker på dem, og første finger som peker trenger et speil kanskje.

Avregistrert
Avregistrert
11 år siden

Jeg har en mistanke om at det trengs 4,5 millioner drittsekker til for å lage en gal psykopat. Men drittsekkene er ikke diagnostisert, er de vel?

Robert Dave Myrland
11 år siden

Er for at slik skanning skal være std for å bli politiker. Slik det er nå vet man jo ikke egentlig hvem man har med å gjøre når det kommer til politikk og det er svært uheldig. Men det forbauser meg nå uansett at folk flest stoler på slike mennesker som det er i politikken når de hellers ikke kan stole på noen av de som er rundt dem.

Ole-John Saga
11 år siden

«Denne artikkelen er ikke ment å være nok et bidrag om psykopati, som har til formål å ”hate” psykopater. Tvert i mot er formålet med artikkelen å bidra til opplysning og bedre forståelse for denne gruppen individer. Kanskje disse menneskene kan være lettere å omgås (eller å forlate) om vi forstår dynamikken i deres natur, og skjønner at deres adferd er resultatet av et stort handikap, som dessverre ikke lar seg korrigere så lett. Undertegnede er åpen for at psykopati også lar seg forklare av alternative forklaringsmodeller, og utelukker ikke noen av disse.»
Hva slags vissvass er dette ? PLEASE, les disse artiklene istedet for. De holder en profesjonell standard. http://www.sott.net/articles/show/234836-See-no-Evil-Why-is-there-so-little-Psychopathy-Awareness

Ole-John Saga
11 år siden

Skriv psychopaths i søkefeltet øverst til høyre og det vil komme et stort antall meget gode artikler om emnet sott.net

vantro
11 år siden

http://spectrum.ieee.org/podcast/geek-life/profiles/can-one-chemical-be-the-basis-of-all-morality

Paul Zak: That’s right—and really asking, what does it do? So until 10 years ago, oxytocin was only known in humans to do three things: to facilitate birth, to facilitate breast-feeding, and to be released by both sexes during sex. But in the animals it was known to facilitate things like toleration for burrow mates. So I had this idea that oxytocin, which men release as well as women, might be doing something more in human beings.

Steven Cherry: Yeah. So I assume that like everything else in the body, oxytocin is part of a whole system that tries to regulate itself. Tell us how it works and what happens when it isn’t working well.

Paul Zak: ..So we’ve shown in experiments that when we stimulate the brain to release oxytocin or when we raise it pharmacologically, that we can induce people to be more prosocial, more moral, more virtuous. At the same time, as you say, oxytocin interacts with a variety of other neurochemicals, including things like stress hormones and testosterone, which…both those down-regulate oxytocin’s effects. And so we’re kind of living in this soup of chemicals in our brains, and the relative levels of oxytocin and other chemicals that interact with it—testosterone, cortisol, dopamine—modulate the kind of appropriate social behavior.
..
Steven Cherry: Yeah. So I guess there are consequences here on the individual level and on the societal level. But I guess to follow up on the individual level, can you picture a world in which we really do want to directly affect people’s oxytocin levels? I mean, I can picture, maybe, a judge and jury sort of mandating oxytocin therapy to someone who engages in antisocial behavior of the criminal kind.

Paul Zak: That’s a great question, and unfortunately everything in biology is more complicated than we think. So we found about 95 percent of the thousands of people we tested around the world, as you said, even in the jungles of Papua New Guinea, release oxytocin on stimulus, so it seems to be close to a human universal. The 5 percent who don’t are very interesting. In these individuals, they have an ex ante identifiable oxytocin dysfunction that likely comes from the level of the receptors. So what does that mean in normal English? It means if I replace oxytocin, say pharmacologically, in these people, I’m not going to have much of an effect because the receptors are missing or dysfunctional. So it’s not as simple as that. For example, we studied…so about 1 or 2 percent of these individuals are psychopaths, and most psychopaths are born—some are made, and I’ll tell you about the ones that are made. But psychopaths kind of have a bad genetic draw and seem to lack these receptors, and again we can identify them biologically ex ante. You can create psychopaths. We’ve shown in studies of repeatedly sexually abused women that enough abuse will actually shut down the brain circuit that oxytocin activates—potentiates—and if you do that, you have a sort of acquired psychopathology. And the third is, you know, high stress. So as I mentioned earlier, high levels of stress hormones—you know, we’re not all at our best when we’re stressed out, and we’re not the nicest people sometimes. And so this 5 percent picks up all three of those. Yeah, so it’s not as simple as replacing that chemical. There is some interesting work right now coming out of Pfizer showing that they have in rats developed an oxytocin receptor agonist, so this is a drug that would increase the number of oxytocin receptors. Again, not tested yet in humans, but the work I’ve done in the last 10 years has spun a lot of clinical interest, which is very interesting, so I’m involved in clinical trials now for autism, schizophrenia—we’ve done work for social anxiety disorder. And so there may be applications pharmacologically for oxytocin, but so far we’re in the testing stages for that.

Falcon
Falcon
9 år siden

The Most Important Document That Has Ever Been Put On The Internet

Quote: Donald Marshall’s original letter also known as The Most Important Document That Has Ever Been Put On The Internet. This video displays the letter in text form while an audio version of the letter is played simultaneously. Click on the following link for the Spanish version of this letter:

Illuminati insider Donald Marshall exposed the Illuminati: Human Cloning, Cloning Centers, Vril Lizards, Parasited Human Hosts/Hosts Of Vril/Drones and Dead Chipheads. Donald Marshall’s Facebook: https://www.facebook.com/donald.marshall.148 Donald Marshall’s Group: https://www.facebook.com/groups/228864267222586/ Donald Marshall’s Forum: http://donaldmarshall.proboards.com/board/1 Donald Marshall’s Website: http://vrillizards.webs.com/

Omega
Omega
10 år siden

Takk for en meget interessant artikkel.

Når det gjelder psykopater. Av de psykopater som omtales i media i Norge, så dreier det seg kanskje mest om «ofre». Aldri om overgriperne.

Etter å ha kikket på denne filmen kan man jo spekulere på «hvem» som har innført pseudo- vitenskapen «psykiatri», og hvordan psykopater i Norge bruker denne «faggren» som et redskap for å knuse nordmenn.

http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1494&start=26#M6873

Ikke rart at store deler av menneskeheten i den vestlige verden sliter enormt med «psykiske lidelser». Uten at de er klar over all den dævelskap som skrullehuene i frimureriet (de med makt) og i Illuminatet har. Ett og samme, i bunn og grunn.
G- for geometri. G for all lidelse som «eliten» bevisst påfører nordmenn. I form av giftstoffer i chemtrails, lite sollys, gift i mat, bestrålt vann, etc. etc.

Intetanende mennesker som oppsøker hjelp for sine lidelser i dag, blir hjertelig imøtekommet av både nyttige idioter, og av idioter i «helsevesenet». Hvor «pasientene» ødelegges ytterligere med «medisiner».

I dag må svært mange mennesker, spesielt i Norge bedyre sin «uskyld»: «Jeg er ikke psykisk syk», mens de blir systematisk angrepet av sine overgripere. Hvor «behandlingen» igjen kan spores rett opp til den forbryterske Stoltenberg- familien, og deres relasjoner.

Spørsmål: Er Jens et direkte medlem av Illuminatet?
Han er blitt avbildet med T-skjorte, med «666».
Thorvald startet angivelig den Trilaterale kommisjon med Rockefeller.

Jeg begynner å lure på om Arbeiderpartiet er et illusorisk parti, hvor toppene er direkte medlemmer av det sataniske Illuminatet, og hvor partiledelsen kan betraktes som «Lucifers» fotsoldater.

«Arbeit macht frei»

Som ikke er et nazistisk slagord, men et satanistisk?

Arbeiderpartiets symbol, selve rosen stammer vel også fra Illuminatet. Har du arbeid, er du trygg. Har du ikke arbeid, står du i fare for å bli angrepet av det sataniske Arbeiderpartiets agenda.

Da snakker vi om ekte hardbarka psykopater.
Hvor lenge skal våre kjære psykopater få tyrannisere, drepe, og forgifte det norske folk?

Det er det nok ikke opp til oss å vite i skrivende stund.
Psykopatene har nå så stor teknologisk makt, at ingen har sjanse til å stagge «beistet».

«Something is going to happen».

Omega
Omega
10 år siden

Rettelse:
Det var denne filmen jeg ville lenke til:

http://www.youtube.com/watch?v=R8IyN2TV300&feature=player_embedded

Psykopater, m.a.o

Enok
10 år siden

Aspergers forsvinner helt fra diagnosekartet til helsevesnet i 2013.

– «Fra og med næste år vil autismediagnosen blive forenklet, og ingen vil længere få Aspergers syndrom.»
– »Før har der været tre diagnoser: Autisme, Aspergers, og såkaldt atypisk autisme, altså autisme, hvor kun nogen af de klassiske symptomer er til stede. Når DSM-5 kommer, skal der bare være én diagnose, nemlig autismeforstyrrelser,«

OM, ABB skulle finne på å anke etter denne rettsaken,
vil han da eventuelt kunne falle innenfor denne kateorgien?
(regner i tilfellet med,at ankesaken ikke vil komme opp for retten før til neste år..)

Kilde : http://videnskab.dk/krop-sundhed/aspergers-syndrom-forsvinder
– – – – –
Sitter igjen med to vesentlige spørsmål,
kan noen med litt viten om jus og psykiatri kanskje forklare litt nærmere hva dette vil/kan føre med seg?

– Er det derfor det haster å få han diagnostisert asap (pga.DSM-5?
– Vil han ved en eventuell anke,kunne kreve ny psykiatrisk utredning,da kanskje med denne DSM-5 ?

Omega
Omega
10 år siden

Det spørs om ikke det mentale «helsevesen» forsvinner helt ut av kartet i 2013, eller tiden bortenfor.

Det kan vi muligvis forestille oss, når vi leser WHO`s diagnose-manual for «mentale forstyrrelser». Litt av en vrien lenke, men desto mer interessant kan det være å pløye igjennom Illuminates bibel for å knekke folks tro på seg selv, og styrke deres tro på farmasøytindustriens snedige medisiner. Denne bibelen er vel utarbeidet av psykopater?

http://www.google.no/books?hl=no&lr=&id=3SQrtpnHb9MC&oi=fnd&pg=PR11&dq=who+diagnostic+manual+mental+health&ots=XdI3Y3kAYx&sig=RIdEqA8oe8RvFim3PEodI0kSnwQ&redir_esc=y#v=onepage&q=who%20diagnostic%20manual%20mental%20health&f=false

WHO er vel å betrakte som noe avleggs i forhold til organisasjonens troverdighet og ærlighet.
Ska vi omdøpe denne organisasjonen til DHO? D for Diablo?

Mr. Scary
Mr. Scary
10 år siden

Hahaha. Virker ikke dette litt kjent?
http://m.bil.aftenposten.no/bil/–Hvor-frekk-gar-det-an-a-bli-22259.html

Har Jens vært ute og kjørt bil igjen? ;)
Sykt frekt… ialle tilfelle.

« Forrige artikkel

Sannheten om Al Qaida – myten og virkeligheten

Neste artikkel »

Overvåkingsterror i Norge