Ondskap i forkledning – den farligste av alle

10.8K visninger
8 minutter lesetid
36

Når ondskap, smerte og trelldom er systematisk forkledt som godhet, trygghet, omsorg eller rettferd har mennesket liten sjans for å våkne opp til sin egen brutal virkelighet før det er ”for seint”. Anders B. Breivik var i stand til å likvidere mange uskyldige mennesker på Utøya fordi hans falske forkledning forledet ofrene til å tenke ”trygghet” mens virkeligheten handlet om brutal nedslakting uten nåde.

Breivik i politiuniform er som lokkedue på duejakt

Gode mennesker har en naturlig refleks til å tenke at alle andre tenker og handler som de selv gjør – at alle andre har den samme form for ”moralsk kompass”. Du er tjent med å forstå at denne fremgangsmåten brukes systematisk i Norge for å få deg til å gå på den livsfarlig ”limpinnen” i et uttal av varianter.

Selve tanken er så skremmende for de fleste at mange tenker at det beste er og ikke vite. Beviset for fenomenets eksistens er synlig for alle å se – for den som tør. Du tenker kanskje at, ”Det du ikke vet har du ikke vondt av”. Sannheten er heller motsatt. Først når du er i stand til å ta dette innover deg vil du kunne mønstre til motstand og kreve ansvarliggjøring og rettferd. Mens tendensen er å bli motløs og føle seg håpløst fortapt i en ”syk” virkelighet, formaner jeg til det motsatte.

Du må forstå at du representerer det store flertallet og sammen er vi i stand til å kvitte oss med disse livsfarlige plageånder. Ved første blikk kan det se ut som om de ”store” er uovervinnelig, usårbare, uovervinnelig. Sannheten er at kollektiv organisering er oppskriften og løsning til alle slike problemer.

 

Det er bare en måte for flertallet å kvitte seg med livets bøller på – organiser!

Jeg inviterer til å ha denne ideen i bakhode ettersom du leser videre om hvordan ”ABB”-fenomenet har forkledd seg der du kanskje minst hadde forventet den å være. Om jeg hadde tatt for meg hvor mye dette fenomenet er utbredt i storsamfunnet ville de fleste være overveldet. Jeg nøyer meg derfor med å belyse et enkeltstående fenomen som har enorme konsekvenser i Norge som en rettstat.

Falske dommere i forkledning

Stillingen som dommer er den høyeste av alle på pyramiden av sosiale strukturer vi har for å sikre individets rettssikkerhet, menneske rettigheter og rettferd i samfunnet. Det er en allmenn antagelse om at en ”Dommer” er nøytral i forhold til en hver sak som behandles i domstolen. Det vil si at dommeren er ”uhildet” i forhold til saken som gjelder. Det antas at dommerens integritet er hevdet over tvil og at dommeren har de nødvendig rettslige kvalifikasjoner til å utøve sin gjerning som dommer.

En ”falsk” dommer i forkledning er i så måte en av de største av alle farer for din skjebne som borger dersom du blir utsatt for anklage om lovbrudd. En dommer er også den siste instansen for vurderingen av lovens gyldighet i forhold til rammene som Norges demokratiske prinsipper er bygget på. Det vil si sikringen av den Norske Grunnloven som fundamentet for rettspraksis i Norge.

Her er en illustrasjon av hva den Norske Grunnloven krever for at en dommer skal kunne lovlig opptre i en norsk domstol.

Alle disse kriteria må være til stedet før man kan kalle seg for en Dommer i Norge. Om en opptrer som dommer på forskudd er det et lovbrudd.

Arkiveringsloven i Norge er bl.a. skapt for å sikre at disse papirene er sikrede og i orden. Dommer Administrasjonen ble opprettet for å ivareta disse kravene. I senere tid har ansvaret for dette vært ledet av FRP-veteranen Karl I. Hagen.

Det norske lovverket sier i klartekst at en domsavsigelse gitt av en dommer uten denne nødvendige sertifisering er ”nullert”. Det vil si at dommen er uten rettsvirkning.

God etterforskningsarbeid gjennomført av bl.a. Marius Reikerås har avdekket at dommer ”sertifiseringen” er svært mangelfull og har vært slik over mange år.

I den største og mest påkostede rettssaken i Norges historie siden Andre Verdens Krigen – mot massemorderen Anders B. Breivik er status for ektheten av dommerstanden slik:

Ut av 6 dommere har 2 dommere avgitt dommerforsikring (den ene er ikke stemplet inn og den andre ble stemplet 9/3-2012) og 1 dommer av gitt embedsed.

Grete Faremo uttaler at, ”Det er uheldig”.  Jeg kaller det organisert kriminalitet.

Det er faktisk mulig at så mange som over en million rettsaker opp gjennom historie kan erklæres ”nulleret” på dette grunnlaget. Her ligger det et uttal av rettslig ”Justismord” også i saker som har vært av historisk betydning.

Når dommere dømmer dommere

14, juni skal Norges Høyeste Rett behandle konsekvensen av manglende dommer sertifisering som har pågått uten offentlig innsyn i mange ti-år. Norges dommerstand ser seg uhildet i stand til å vurdere konsekvensene av egne, grove brudd på den Norske Grunnloven.

Situasjonen er rett og slett ikke folkelig demokratisk akseptabelt.

Før jeg fortsetter med hovedpoenget mitt, ønsker jeg å presisere at i alle fag, stillinger og posisjoner i samfunnet, vil en finne gode mennesker og mennesker som opptrer med skjulte agendaer. Kunsten er og ikke ta alle under ett men å luke ut de individene som forpester fellesskapets infrastrukturer som har til hensikt å skape trygge rammer rundt vår tilværelse. Det er, derimot ikke så helt enkelt å gjennomføre i praksis.

Utstrakt sosial ”proteksjonisme” oppstår ofte i ulike bransjer og kollektive grupper der det samles mange mennesker med makt og innflytelse i samfunnet – ”ulver i fåreklær”. Deres kontakt nettverk er utstrakt, sammensatt på tvers av ulike grupper, hemmeligholdt og svært beskyttet.

Det er avdekket et stort antall systematiske og grove overgrep på norske borgeres rettssikkerhet så vel som kriminell dokument forfalskning. Et stort, ukjent antall uskyldig borgere har blitt offer for organisert kriminalitet. Et pyramidespill av landsforræderi har pågått bak en fasade av formell makt og politisk arroganse utført av folkets ”tjeneste menn og kvinner” helt opp på regjeringsnivå.

Denne påstanden er ingen teori om en konspirasjon. Den er basert på evidensen, beviset og opplevelsen til tusenvis av ofre som har fått sine formuer, hjem og gode navn og rykte utradert av en hel gruppe individer som bruker nøyaktig samme strategi som Anders B. Brevik – omtalt i pressen som Norges ”største terrorist”. Spørsmålet om han er den største eller ikke er åpen til diskusjon.

Kameraderi i samfunnets ledende infrastrukturer

Et tettvevet nettverk av kameraderi og skjult lojalitetsforbindelser er åpenbart å tilstede i blant et større antall av borgerskapets ”elite” som ofte ender opp i politiske maktposisjoner. Medlemskap i dette nettverket gir åpenbare ”konkurransefordeler” i forhold til det store flertallet som ikke er med. Den tilbyr beskyttelse, tilgang til privilegert og hemmelig informasjoner, økonomisk sikkerhet og frihet for straffeforfølgelse under gitte omstendigheter.

Den mest fremtredende av disse er den Internasjonale hemmelig brorskapet som kalles ”Frimurer” bevegelsen. Deres norske kontorer ligger direkte bak Stortingsbygningen i Oslo. Deres medlemmer omfatter dommerstanden, advokater, politi, militær, politikkere, akademikere, psykiatere, ”faglig eksperter” som brukes i retten, næringsledere og samfunns ”elite” så vel som de som ønsker å komme ditt hen.

Tilknytning til frimurer bevegelsen bør være et viktig moment i etterforskningen

Bror/og søsterskapets fragmentering av lukkede nivåer i prestisje og innsikt utgjør en stor trussel mot sikring av samfunnets funksjoner innen økonomi, rettssikkerhet, menneskerettigheter og trygghet. Forut for den amerikanske borgerkrigen var det stor bevissthet blant befolkningen rundt farene som denne formen for lukket ”brorskap” innebær for ekte rettferdighet i samfunnets struktur. Bevegelsen har derfor vært utsatt for gjentatte forsøk på å bli kvitt den uten å mislykkes.

Dagens brutal og nakne sannhet er at flertallet av det norske folket er utsatt for organisert kriminalitet, forkledt i ”borgerskapets ledelse”. Et pyramidespill av landsforræderi har pågått bak en fasade av formell makt og politisk arroganse av folkets ”tjeneste menn og kvinner” helt opp på regjeringsnivå.

Betydningen av å gi sitt lojalitetsløfte – til folket, Grunnloven eller en lukket forening

Det var en gang i samfunnet vårt at det var vanlig å sverge ed til å utføre sine tjenester i forhold til ”fellesskapet” beste interesser, Den Norske Grunnloven, eller til ærlighet var en selvfølge. Betydningsfulle tjenesteposisjoner som dommerstanden, stortingsrepresentanter, politiet, legestanden og militæret er blant slike posisjoner jeg har i tankene. Det er derimot et stort problem med dette når en samtidig er medlem av en organisasjon der en har sverget lojalitets ed til og som er overordnet andre ”underliggende” edserklæringer”. Det oppstår indre psykiske konflikter som gjør hærverk med ens indre kraft og muligheter til å prestere optimale resultater. Dette forholdet er en av de ”okkulte” innsikter som Frimurer ordenen kjenner godt til og skjuler for det store flertallet. Den beste måten å unngå konflikten på er ved å la være å sverge ed til samfunnsstillinger en måtte få.

Her ligger også motivet for i hvert fall en del av de manglende sertifiseringene som Dommere i Norge ikke har. Det er også derfor denne seremonien har blitt utvannet eller utvisket i flere slike samfunns tjenesteposisjoner.

Rettsaken mot Anders B. Breivik er gjennomsyret av denne påvirkningen og juridisk sett kan i verste fall gjør at den tiltalte kan få sin dom ”nullert” fordi dommere ikke er sertifiserte og fordi integriteten til etterforskningen av sakens struktur og forløp er satt under tvil.

En massiv mønstring av folkets vilje til å si NEI-til korporativ, kriminell korrupsjon må til for å sikre Norges fremtid

Denne saken alene gir god grunn til å mobilisere en samlet folkeaksjon mot en form for kollektiv ”falsk flagg” terror virksomhet rettet mot det norske folkets beste langsiktig interesser. Saken mot Breivik må stoppes før den er gjennomført i sin helhet. En uavhengig folkedomstol må ta dens plass, komplett med en jury som består av representanter for det norske folket.

Norges, suverenitet, økonomi, menneskerettigheter og Grunnlov har blitt ”kuppet” av krefter som ikke tjener Norges beste langsiktig interesser. I dag fremtrer et uttal av infrastrukturer og organisasjoner i Norge som tilbydere av ”trygghet” mens de i virkeligheten gjør det motsatte. Deres nedbrytende krefter har forurenset Norges gode navn og rykte så vel som din frihet og personlig rettssikkerhet. Derfor ser jeg grunn til å formane til det samme som borgere i Island har gjort. De har gjennomført en ”avinstallering” og reinstallering av nøkkelstrukturene som har gitt grobunn til at landet ble overtatt av organisert kriminalitet. Gjennom massemobilisering har de lykkes å ta tilbake sitt land og sin stolthet fra utsikten til økonomisk gjeldsslaveri, fravær av frihet og rettssikkerhet.

Selv om nyhetene på massemedia er foreløpig fraværende har følgende skjedd på Island:

  • Hele regjeringen har gått av
  • Banken ble nasjonalisert
  • Det ble stemt at folket kan ta økonomiske beslutninger i statsdriften
  • De ansvarlige for Islands økonomikrise ble straffeforfulgt
  • Grunnloven skrives om av folket

http://www.sott.net/articles/show/244018-Brilliant-Iceland-forgives-mortgage-debt-of-its-population

http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=237422

På Island foregikk denne folkerevolusjonen uten vold destruksjon. Jeg formaner til det samme i Norge. Rettssikkerhet gjelder for kriminelle så vel som alle andre. Om du ønsker å leve i en demokratisk rettsstat trenger du å handle også etter de samme prinsippene.

Om du ønsker å ha grunn til å feiere 17, mai i Norge med stolthet bør du aktivisere deg i forhold til hva slags demokrati du vil leve med i Norge. I dag er det en form for korporativ styre sett. Det vil si at ”penger” er ”Konge” og ”folket” er tjenere/kveg av staten. Send denne informasjon til alle du kjenner. Krev endring NÅ!

Sosial media er av stor betydning i en tid der massemedia driver stort sett med propaganda. Følgende link vil gi deg mer informasjon om dommerforsikringer og hvordan den Norske Stat tåkelegger, ikke tar ansvar og forsøker å skjule sine spor. De har glemt at de er folkets tjenestemenn og kvinner. De er ikke og har aldri vært valgt til sine poster for å være våre slavedrivere eller fangevoktere.

https://www.facebook.com/groups/dommerforsikringer/

Mike Cechanowicz

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

36 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

Anne Harila https://www.facebook.com/groups/norgesp/756458917747608/ sitat:
+{
AUF- kjører de etterlatte i senk, og regjeringen bryr seg ikke om det. Nasjonale ansvaret med å frede Utøya. Får vi flere underskrifter om Fredning av Utøya.? Det er 2260 underskrifter til nå. Dette er en viktig sak for mange berørte og mange etterlatte. Vi støtter fredning av Utøya http://www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=4233
}+

Kommentar, sitat:
+{
Hvorfor skal Utøya såkalt fredes sett i lys av at rettssaken mot Anders Behring Brevik faktisk er fredet selv om den beviselig var en makaber og skriptet farse med skuespillere? Se siste del av min første kommentar. Kan Anne Harila https://www.facebook.com/anne.harila eller noen andre forklare dette?
}+

trackback
10 år siden

[…] 22.04.2012 21:35   (Oppdatert 29.04.2012 22:04) […]

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Brev fra Knut Fagerbakke http://hjelparvid.com/brev-fra-knut-fagerbakke/

Sitat: Dette brevet er sent av Knut Fagerbakke, varaordfører i Trondheim. Brevet er sendt til: Justisminister Grethe Faremo, Riksadvokat Tor-Aksel Busch, Justiskomiteen v/leder Per Sandberg og medlem Akhtar Caudhry. Dato: 20.02.2013 «Tilfellet Arvid Birkeland. Så er dommen falt. Arvid Birkeland er dømt til 12 års fengsel i Brasil for økonomisk kriminalitet. Kvitvasking av pengar er hovedargumentet for dommen. Ein dom, som etter Birkeland si oppfatning, og mi, er basert på ein feilaktig rapport frå Økokrim om Birkeland si økonomiske evne til å investere i prosjekta i Brasil. Feil som representantar frå Økokrim har stadfesta, men ikkje er villig til å innrømme overfor påtalemyndighetene i Brasil. Eg har motteke kopiar frå Birkeland av svara som Riksadvokten har sendt han og Riksadvokaten viser ingen vilje til å rette opp den påviselege feilen som stod i den første rapporten som blei sendt til påtalemyndighetene i Brasil. Tvert om er både skuldspørsmålet og dommen sterkt prega av denne rapporten. Eg må og sei at eg reagerer på tonen i svara Birkeland har fått frå Riksadvokaten. Dei berer preg av ein sterk irritasjon overfor Birkeland som ikkje er villig til å gje opp kampen for si uskuld i denne saka. Eg har motteke svar frå Justisdepartementet v/sivilavdelinga at departementet ikkje formelt kan gripe inn i saksbehandlinga til Økokrim eller riksadvokaten. Dette har eg forståing for, men når både Økokrim og Riksadvokaten nekter å rette opp feilen frå den første rapporten, kven skal då granske saksbehandlinga? Då eg er temmeleg sikker på at her føreligg eit justismord, grunna mangelfull informasjon om Birkeland sin økonomiske situasjon, tillater eg meg å ta saka opp på nytt. Eg vil punktvis grunngje kvifor eg meiner denne saka kan vere eit av dei verste justismorda i Norge. ..

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

US Military Cadets Indoctrinated – The Final Showdown: Christianity Versus Islam – West Point Encouraging Sectarian Religious Participation http://www.abeldanger.net/2012/12/us-military-cadets-indoctrinated-final.html Quote: West Point cadet quits, cites ‘criminal’ behavior of officers. Military Religious Freedom Foundation Blake Page, a senior at West Point, has announced he will leave the military academy to protest what he says is unconstitutional proselytizing by officers and discrimination against non-religious cadets. Cadet Blake Page has learned from his superiors at West Point that he will be given an honorable discharge and not be required to pay “recoupment” costs for three and a half years at the military academy. He told NBC News that when out-processing is finished, he will move to Minnesota and “continue the work I’ve started in whatever way I can.” Original Post: A West Point cadet publicly announced his decision to quit the prestigious military academy just months before graduating to protest what he sees as the illegal infusion of military procedures and events with fundamentalist Christian proselytizing. To call attention to his move, senior Blake Page wrote a scathing commentary on West Point, published Monday in the Huffington Post. ..

False Flag Chemical Attack in Syria – El Kaide Teröristleri Sınırda Türk Malı Kimyasallarla Zehirli Gaz Üretiyor http://www.nyhetsspeilet.no/2012/04/syria-under-angrep/comment-page-7/#comment-92676

Fnord
Fnord
Abonnent
11 år siden

Registrerer at jeg hadde rett: Høyesterett godtar ikke at de selv skal måtte stå til ansvar for manglende dommerforsikring. Dommen i seg selv kan vel forsvares – det er nå engang slik at avgitte løfter ikke har noen betydning for dommergjerningen – mer problematisk er det at Høyesterett i 2011 syntes det var greit å nekte en JUSSTUDENT sitt vitnemål og sin juristtittel for manglende “juristforsikring”. Fint å vite at det er viktigere for studenter å gå i “rank and file” enn dommere…

Til de som ønsker å følge denne saken videre er det naturlige å se hva som skjer med jusstudenten og hans sak i Strasbourg. Her burde Nyhetsspeilet se sin besøkelsestid og kreve den samme rett til Jørgen Hattemaker som kong Salomo…

pelle....
pelle....
Abonnent
11 år siden

Siden det var spørsmål i de første dagen ang habilitetsspørsmålet i rettsaken 22 juli… og forsvarerene sa d hadde ingen insigleser ang habiliteten til dommeren… Kan mannen i gata rette ett slikt spørsmål? om habilitetsspørsmålet? eller er det kun rettens deltakere som kan det?

pelle....
pelle....
Abonnent
11 år siden

Ondskap tiltrekker oss alle. Det er skummelt. Det skumle pirrer oss. Tanken på å bi skremt i en spøk er ekkel, men samstidig tilstede.

Hvorfor skal vi bli skremt med at bildene av Anders når han flykter fra bombe bilen, har reflekser på armene, mens ingen av bildene fra på gripelsen, hverken jakka eller “wetsuiten” har antydninger til reflekser?

baugen
baugen
Abonnent
12 år siden

Denne videoen fikk over 2 millioner treff på noen dager. Imidlertid er telling opphørt ser det ut til!

“If I wanted USA to fail—-”

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
12 år siden

Forfatteren skriver:
“Kameraderi i samfunnets ledende infrastrukturer

Et tettvevet nettverk av kameraderi og skjult lojalitetsforbindelser er åpenbart tilstede i blant et større antall av borgerskapets ”elite” som ofte ender opp i politiske maktposisjoner. Medlemskap i dette nettverket gir åpenbare ”konkurransefordeler” i forhold til det store flertallet som ikke er med. Den tilbyr beskyttelse, tilgang til privilegert og hemmelig informasjoner, økonomisk sikkerhet og frihet for straffeforfølgelse under gitte omstendigheter.
Den mest fremtredende av disse er den Internasjonale hemmelig brorskapet som kalles ”Frimurer” bevegelsen. Deres norske kontorer ligger direkte bak Stortingsbygningen i Oslo.
Deres medlemmer omfatter dommerstanden, advokater, politi, militær, politikkere, akademikere, psykiatere, ”faglig eksperter” som brukes i retten, næringsledere og samfunns ”elite” så vel som de som ønsker å komme dit hen.”

Det er jo nettopp det som er så underlig at ikke folk ser, at vi har en mafia som opererer i det skjulte og som dekker seg bak en falsk fasade.

Jeg har en drøm:
Det er at folket organiserer seg mot dette uvesenet.
Jeg har en drøm:
Det er at folket danner et forbund som de f.eks kaller frisnekrerne!
At de organiserer seg i åpenhet for å røyke ut disse menneskene som i hemmelighet har forgiftet hele samfunnet.
At de snekrer sammen lover som forbyr dette hemmelige broderskap for evig og alltid.
At folket gjennom organisering når ut med sitt budskap, at de gjennom organisering danner fond for de som er så uheldige at de må sloss mot mafiaen som gjør at du aldri kan få en rettferdig dom i en tvist så lenge den andre part er bror til Al Capone!
Jeg har en dröm:
Det er at folket en dag skal våkne opp og ta livet i sine egne hender, og ikke overlate alt til andre som KUN meler sin egen kake.

Ulven
Ulven
Abonnent
Svar til  Cosmomind
12 år siden

Cosmo – en rask rundspørring her i de dype skoger ga et enstemmig svar: FORBY FRIMURER(U)VESENET!

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  Ulven
12 år siden

Ulven! Har merket meg at du som en våken ulv til stadighet bringer frem frimureriet i forbindelse med ABB. Vi kan nok bare konstantere at man kan telle på en hand de minuttene hvor hans tilslutning til frimurerne har värt oppe i rettsaken, mens man i dagevis har gasset seg i blod og lidelse.
ABB er et ekstrakt av en verden hvor de fleste av oss aldri slipper til og hvor forhåpentligvis heller ikke de fleste ønsker å være.

Ulven
Ulven
Abonnent
Svar til  Cosmomind
12 år siden

Cosmo – mange har sikkert lurt på hvor ABB har fått sine ideer om “storhet” og Knights Templars osv. Av å spille World of Warcraft på nettet? Neppe.

Da jeg begynte å se gjennom rettsreferatene så stusset jeg første gang ordet POMPØS dukket opp. For et nøtteord å bruke i forbindelse med den her materien av djelvelskap og blod og gørr. Jeg har lest “en bombemakers dagbok” fra da ABB var på småbruket på Rena og der har pompøsitets-faktoren 0,0, null komma null (han klaget over at han fikk småkryp inn i gassmaska og at destilleringen av råstoffene gikk for langsomt så han måtte utvide samlebåndet i låven for å komme opp i ønsket mengde osv.)

I referatet fra dag 3 i retten fremkommer ord som POMPØS / POMPØST hele 45 ganger!! (Tallglade CillaB vil sikkert foreta en kontrolltelling så jeg har mitt på det tørre, referatet ligger her).
http://nrk.no/227/dag-for-dag/rettsreferat-18.04.2012-1.8081812

Så hvor kan ABB ha fått sine ideer om POMPØSITET? Dette er jo et ord som ikke lenger finnes i språket, bl.a. fordi ikke engang vår folkelige kongefamilie fremstår som spesielt pompøs lengre.

Jeg kan bare komme på ett sted i samfunnet der omgivelsene er POMPØSE, og det er i FRIMURERLOSJEN… Falt ABB-eplet ikke langt nok fra stammen?

Tomas Bakken
Tomas Bakken
Anonym
Svar til  Ulven
5 år siden

etter å ha lest flere av dine kommentarer og argumentasjonsteknikk, så konkluderer jeg med at du er en liten konspirasjonsteoretiker, men mangler opplæring av kildevurdering og logisk resonnement av tildelt informasjon. Dette medfører at utspillene dine blir komiske å lese, på linje med en standup komiker og kan bare ikke tas seriøst.

Vejvad
Vejvad
Abonnent
12 år siden

Tillæg til
Maarit M. Hanssen

Du anskuer Breivik hel rigtig. Men det er ikke medikamenter der styrer Breivik. Breivik er microchipset, da han fik ansigtoperation udført i USA.

Jeg har meddelt hans forsvarer Lippestad dette, kort tid efter han påtog sig sagen på Breiviks anmodning.

Bliver chippen fjernet vil Breivik fremtræde som et almindelig følelsesstyret menneske og reagere, men operation ‘massemord’ ER planlagt og planen inkluderer Breivik som fjernstyret mediefocus, for at undgå publikums opmærksomhed om sagens øvrige involverede og dermed sagens behandleres habilitet.

Hele fænomenet kan siges at være kunstig. Begivenheden er iscenesat, hovedpersonen er en robot og sagen er en skueproces, der skal aflede og holde publikum underholdt og fikseret.

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Vejvad
12 år siden

Er fortsatt håpløst vanskelig å komme inn her på Nyhetsspeilet men prøver igjen. Ser vi har fått like impulser Vejvad, leiemorder og skuespiller Anders Behring Breivik…

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/11/microchip-er-dyrets-merke/comment-page-51/#comment-77506

ABB skulle vært sjekket for microchip ja!

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/11/microchip-er-dyrets-merke/comment-page-38/#comment-68651

Akkurat nå(med et helt nøytralt ståsted, dvs. “nullstilt meg”), følger jeg med på hva som skjer i omgivelsene under rettsaken(dvs. om kulturelle pådrivere over hvem som styrer den kulturelle bevisstheten av landet kommer tydeligere fram.

Kopiert fra en kommentar på Facebook:

Momenter jeg legger merke til er:
1. Repetisjon av fjorårets 8 mai skandale hvor Kongen blir for 2. året dyttet til side under minnemarkeringen(forsvarets krefter er i harnisk igjen over dette).
2. Hvem som satte igang Lillebjørn Nilsens sang på youngstorget(svaret skal være privat initiativ fra noen i Drammen). Disse har igjen tilknytning til AP.
3. Kongen reiser symbolsk hyppig til Groruddalen og besøker ungdommer med innvandrerbakgrunn. Dette har han ikke gjort før og gjør det flere ganger nå i forskjellige sammenhenger.
Noen peker på at hans rådgivere gir beskjed om dette. Men hvem har hans rådgivere tilknytning til?
4. Ekebergskogen blir på større områder hugget ned, lenge før Christian Ringnes har fått endelig godkjennelse av Fylkesmannen. Når aktivister forrige helg tok bilder av menn med motorsag og ville ha deres navn, la de på sprang.
Kommunen gjør ingenting med dette og media har fullt fokus på rettsaken og derfor er ikke denne kriminelle handlingen interessant(vanlige folk ville ha fått kjempebot, fått sitt bilde i avisen og anmeldelse).
Samtidig som punkt 4 skjer, så spres det altså en myte nok engang om mer åpenhet og demokrati, og folk vifter altså i god tro med roser.

Igjen så bare betrakter jeg uten å konkludere.

Fnord
Fnord
Abonnent
12 år siden

Angående linken til dommerforsikringssiden på Facebook: Jeg har ikke Facebook og ønsker heller ikke et slikt “keyloggingsprogram” på min pc – er det mulig for noen å kopiere informasjonen på denne siden slik at den er tilgjengelig for alle? Takk! :-)

Ulven
Ulven
Abonnent
12 år siden

Generalløytnant Torgeir Hagen var ABBs frimurer-mentor!

Hva som er interessant er at massemorderen og bombemannen fra 22. juli, Anders Behring Breivik, også var frimurer. Han var kommet ganske langt opp i systemet også, tatt i betraktning hans unge alder. Hvem var Anders Behring Breiviks hemmelige mentor innen Frimurerordenen? Hvem var det som lærte ham opp?

Svar: Generalløytnant Torgeir Hagen.

http://www.norgespartiet.no/component/content/article/246-ovrebotten-om-det-skjulte-nettverket-rundt-anders-behring-breivik-.html?showall=1

Har ABB i retten blitt spurt om navnet på sin frimurer-mentor?!

Hvis ikke – betyr det at hensynet til frimureriet er overordnet hensynet til å få avdekket sannheten om Norges alvorligste forbrytelse?

Bør ikke frimureriet frivillig gå ut med navnet på ABBs mentor (alle frimurere har en mentor)? Frimurerne ønsker vel å bli renvasket i 22/7-saken, medmindre – medmindre…

bondelars
bondelars
Abonnent
Svar til  Ulven
12 år siden

Viss Torgeir Hagen er mentoren til ABB, hvorfor er han da med i 22 juli kommisjonen?

Ulven
Ulven
Abonnent
Svar til  bondelars
12 år siden

Fordi KNIGHTS TEMPLAR og frimurer Torgeir Hagen kan ha visst om terrorplanene på forhånd og er med i kommisjonen for å sørge for at dekkoperasjonen blir mest mulig vanntett.

Dette er det store spørsmålet i forhold til hvem som påvirket ABB til å bli fullstendig skrudd korsfarer i knollen: Hvem ga ABB skjult nettverk og terrorcelle-grillene i hodet.

Hun flinke aktoren i rettssaken har fått slått fast at:
1. Liberiaturen var sludder (diamantkjøp – ikke noe om serbisk nasjonalist)
2. London-turen i 2002 er ikke bekreftet som at han møtte likesinnede.

Det er heller ikke klarlagt noen form for oppfølging fra ABBs påståtte “knights templar”-nettverk. Men NOEN må det ha vært. Noen innen etterretningen? Noen innen frimureriet…?

bondelars
bondelars
Abonnent
Svar til  Ulven
12 år siden

Breivik sier han finner en random tlf og ringer politiet for andre gang, og ber de finne rett person og ringe ham opp igjen. politiet sier at denne tlf ikke hadde sim-kort så de fikk ikke ringt opp igjen. Rett person? Ikke sim-kort? hvem har tlf uten sim?

MrKennedy
MrKennedy
Abonnent
Svar til  Ulven
12 år siden


Jeg vet ikke hva slags telefon du har, men i min gamle telefon (IPhone 3) ble simkortet forskjøvet hvis jeg mistet den i bakken. Det skulle ikke mye til (ca 50 cm). Dersom en person faller vil støtet bli vesentlig hardere, hvis telefonen ikke registrerer simkortet vil heller ikke dette komme frem i politiets log.
De fleste ungdommene skrudde av telefonene av frykt for terroristen, det er grunn til å tro at endel har tatt ut simkort, for å unngå at noen ringte de opp og avslørte skjulested.
Uten simkort kan man kun ringe nødnummer, 112, som ABB ringte, er et nødnummer.

Forklaringen er plausibel, i situasjonen på Utøya er det trolig at opptil flere gikk med telefon uten simkort.

hagbart
hagbart
Abonnent
Svar til  Ulven
12 år siden

Ikke nødvendigvis uten simkort, men mange av de slo nok av telefonene sine. Hvis Breivik da finner en telefon og slår den på, så vet han naturlig nok ikke pin-koden, men det er fortsatt mulig å ringe nødnumre. Da bruker ikke telefonen sim-kortet, og politiet har ikke noe nummer å ringe tilbake til. Dette tenke nok rett og slett ikke Breivik på da han la på røret.

MrKennedy
MrKennedy
Abonnent
Svar til  Ulven
12 år siden

“Han var kommet ganske langt opp i systemet også, tatt i betraktning hans unge alder.”
Dette er direkte feil. ABB hadde 3. Grad, eller St. Johannes mester-graden, det tar ca. 2 år for å få denne graden. Hvis man ikke er spesielt aktiv kan det muligens ta noe lenger tid, men det er stort sett ikke noe krav om å møte opp for å stige i gradene. ABB hadde 1. grad i 2007 (Matrikkelen for 2008 som er publisert på TV2.no ble trykt i 2007, medlemmene mottar neste års matrikkel i desember). Dette betyr at han ble tatt opp senest 3,5 år før ugjerningene. Aldersgrensen for å bli medlem i den norske frimurerorden er det året man fyller 24 (jmnf. Lover for den norske frimurer-orden, tilgjengelig hos din lokal loge eller de større bibliotek i Norge)
Det er heller ikke noe som heter “mentor” i frimurer-ordenen, hver broder har sine faddere, disse plikter å følge opp den “yngre” broderen i loge-sammenheng. Dette blir tatt mer eller mindre alvorlig av fadderne, men de fleste er flinke til å inkludere sine “fadderbarn”. Man kan selvsagt ikke presse noen, og hvis ABB hadde lite interesse for sitt frimureriske arbeid, er det ikke stort fadderne kan gjøre med dette.
Du glemmer også å nevne at ABB ble ekskludert før 12:00 23. Juli, og at ordenen har tatt sterk avstand fra handlingene (det skulle jo bare mangle).

jokko
Abonnent
12 år siden

Altså,her har vi en massemorder/barnemorder/attentatmann/terrorist/bombemann osv som har innrømmet all skyld,tatt på fersk gjerning,tar alle konsekvenser.og mener døds straff er det eneste riktige….likevel skal det i rettstaten norge en rettsak på 10 uker med alle kostnader og “show” og konsekvenser til for å finne den skyldige skyldig….. klart for meg hvertfall at noe “skurrer”…….

hagbart
hagbart
Abonnent
Svar til  jokko
12 år siden

Det skurrer ikke. Det handler om å avgjøre om han er tilregnelig eller ikke.

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  hagbart
12 år siden

Hvis det var tilfelle hadde det holdt med ABBs fem dager pluss et par dager til med venner/bekjente og familie som karaktervitner. Psykiatrikerne har allerede vært langt inne i skallen til ABB. Ingen av ofrene eller pårørende har noe å komme med angående hans tilregnelighet, personlighet, karakter og psyke – de kjenner ham ikke.

Det presset ABB har på seg i vitneboksen er enormt. Omtrent alle verdens øyne er rettet mot han. Synes han takler det litt for godt. Her er det for få tegn til stress og mistilpassethet. Lurer på hvilke medikamenter han går på.

Maarit M. Hanssen
Forfatter
Svar til  Balle Clorin
12 år siden

Anders Behring Breivik går ikke på noen medikamenter. Det er det som er så rart hvis han er paranoid schizofren. Etter denne diagnosen så må man gå på tunge psykofarmaka og bivirkningene gjør at du klarer knapt å stå opp om morgenen. På den andre siden hvis du er ubehandlet med den diagnosen så klarer du knapt knyte dine skolisser.
Anders Behring Breivik er mindcontrollert. Et av bevisene er hans fotografisk minne ( photographic memory ). Nesten et år har gått siden ugjerningen ( 10 måneder ) og han klarer å huske tusenvis av detaljer og holde samtidig styring på retten og all stress og pågjenning med aktor, bistandsadvokater, media mfl. Han er et overmenneske etter mitt syn. Kun mindcontrollerte mennesker klarer dette uten å bryte sammen. Et annet bevis er at han påberoper seg dødstraff. Han er programmert til å dø for saken. Hvis han ikke klarer å gjøre et selvmord vil han bli drept av CIA/PST/MOSSAD/KGB før rettsaken er ferdig. Sannsynligvis vil han bli enten skutt eller forgiftet i Ila.

useless2
useless2
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
12 år siden

Maarit.
ABB har definitivt gått på medikamenter – anable stereoider. Han var også etter eget utsagn ganske proppet med disse under sitt raid i Oslo/Utøya.
Disse stoffene gjør ganske mye med personligheten og psyken.

Maarit M. Hanssen
Forfatter
Svar til  Balle Clorin
12 år siden

useless2: ABB gikk vel på disse sentralstimulerende stoffer i flere måneder før ugjerninger for å psyke seg opp. Men nå er det 10 måneder siden. Balle Clorin mente vel hva slags psykofarmaka ABB går på siden han klarer å være så reflektert i retten. Da er svaret : Ingen.

jab
jab
Abonnent
12 år siden

Flott artikkel Mike. Har savnet artiklene dine her på NS en stund nå.
Når man leser sott.net og ser hvordan det er i Statene nå, så vet vi
jo hvordan det er planlagt for Norge og resten av verden også.
Tv og presse er jo som mange nå vet styrt av de samme “kreftene”.
Propaganda, halvsannheter, løgn og såkaldt “underholdning” med
reklame. Hva de ellers legger inn av modulerte frekvenser for mind-
control er ikke godt å vite siden det ikke kan sees eller høres.
De er beskrevet under ssss, Silent Sound Spread Spectrum (SSSS) & the All-Dig
En anen side med mye god info er http://www.davidicke.com/headlines

Fnord
Fnord
Abonnent
12 år siden

Jeg må si meg LITT uenig i akkurat dette med at motviljen mot disse dommerforsikringer og embetseder har sitt grunnlag i noen hemmelige frimurereder og liknende; det er nå engang slik at uærlige og kriminelle personer ikke vil ha noen problemer med å si akkurat det som skal til for å oppnå en fordel. Det er derimot de med en “ren” samvittighet – i den grad det er mulig for oss dødelige – som vil ha de største kvaler.

(For å bygge opp under mitt syn kan jeg vise til at Nord-Norges høyest rangerte frimurer var nestleder for det fakultetsstyre ved universitetet i Tromsø som trumpet igjennom en liknende ed for de juridiske kandidater. Det blir således mer treffende å si at en ledende frimurer søkte å tvinge alle jurister til å avlegge en frimurered…herunder med et spesielt håndtrykk…)

Dommerforsikringer og embetsed er derimot utvilsomme krav rettslig sett og må kunne forlanges avgitt. En kan lese mer om dette i siste nummer (4/12) av advokatbladet: http://viewer.zmags.com/publication/b0ac9ab9#/b0ac9ab9/14

Fnord
Fnord
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
12 år siden

Ja, jo…det er – som også anført i artikkelen i Advokatbladet – slik at loven krever forsikringene avgitt. VIRKNINGENE er derimot på ingen måte gitt da jeg tror at enten så vil “formålsbetraktninger” medføre at en slakker litt på vilkårene eller så gjør en det til et bevisspørsmål; hva gjelder bevisspørsmålet så bør en få med at det IKKE ER MULIG å bevise at en forsikring ikke er underskrevet (på samme måte som en ikke kan bevise at det ikke finnes enhjørninger – manglende påvisning er kun et indisium). Slik sett vil jeg konkludere med at maktpersonene nok får det akkurat slik de vil.

Når det gjelder “likhet for loven” så er dette vanligvis ikke ansett å være til hinder for å kreve mere av de ressurssterke maktpersoner enn de på “gølvet”. Var litt usikker på om vi hadde en form for skinnuenighet på dette punkt.

Så er jeg selvfølgelig enig i at det ikke er “holdbart” at dommerne skal tros på sitt ord – det er bare slik at min mening ikke betyr noe når “de uoffisielle frimurere” skal avsi dom om dette.

Fnord
Fnord
Abonnent
Svar til  Fnord
12 år siden

NÅ ser jeg hvor misforståelsen ligger: Når jeg snakker om “vanlige dødelige” så mener jeg alle mennesker – inkludert dommere – og da i motsetning til idealiserte størrelser som Gud/Jesus mm. Det er simpelthen en erkjennelse av at vi mennesker ikke besitter absolutte sannheter og neppe er i stand til å være helt rene og ærlige i våre tanker. Uavhengig av hva en måtte tro om de “udødelige skapninger” så kan en være enig i menneskets feilbarlighet og dermed i edsavleggelsers manglende effekt. En kristen ville vel sagt det slik:”Vi er alle syndere”.

Lulleliten
Lulleliten
Abonnent
12 år siden

Breivik – saken skal sansynligvis gjennom hele rettssytemet. Om det i da settes opp dommere som ikke har dommerforsikring, så er spillet i gang: Da må det velges mellom pest eller kolera. Folk flest oppfatter domstolene som trygghet. Det vil derfor være trygt å velge pest i form av å godta en dom mot Breivik avsagt av dommer uten forsikring. Kolera i form av at Breivik ikke blir dømt, vil oppfattes som mye værre. Derfor kan man litt ondskapsfult si at Breivik -saken er perfekt til å få ro rundt spørsmålet om dommerforsikringer…. – Og spillet kan spilles videre, makten er igjen stabil – og vi, saueflokken, må bare stå å si Bææææ

Jeg kan jo håpe på endringer, men tror ikke det kommer så raskt som Breiviksaken. Her tror jeg folket vil gå på rekker og rad, og godta maktens budskap om at Breivik er den onde – og at det derfor er riktig at han blir dømt av de gode, selv om disse ikke har formell rett til å dømme han….

pelle....
pelle....
Abonnent
Svar til  Lulleliten
11 år siden

Mitt Lille Land

Mitt lille land… Mitt lille land der vi alle passer på hverandre, ett land du kan føle deg trygg. Å mobilisere ett rose tog 4 dager etter kaller inn flere hundre tusen.. Mitt lille land.. Flere hundre tusen for å bære en rose… alt jeg ville ha var 1 menneske, en person til å stoppe Breivik… mitt lille land, svar meg, hvorfor tok det over en time å stoppe en mann kalt Anders.. Via Facebook og twitter klarer man å mobilesere folk fortere… mitt lille land… mitt lille land, som har gitt glede og lykke til mine forfedre, bygd opp de godene vi har… mitt lille land, eller skal jeg spørre; de som styrer mitt lille land. False flagg?

Godt at Laleh har sangen, Some die young, som har blitt en trøst for de etterlatte. Godt den ble sluppet rett etter hendelsen 22 juli… Siden hun har enn opprinnelse fra Iran. SÅ kan det glattes over islamfobien.

Mitt lille land… Jeg tror MITT lille land ligger innenfor Norges grenser, så lenge stedet i Oslo hvor ting avgjøres, kan strykes..

« Forrige artikkel

27 svikter i den offentlige innsatsen før og under 22. juli-terroren

Neste artikkel »

Syria under angrep

36
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x