Den Universelle Lære er kodet

7.1K visninger
15 minutter lesetid
36

Den Universelle Lære, den befriende kunnskap er skaperens eiendom. Kun den trofaste, den som kjenner Guden i seg selv og den som tjener Gud fortjener denne visdommen.

Dette er en meget gammel visdomstradisjon, som har levd kontinuerlig siden  sivilisasjonens eksistens. Alle ytre religioner og vitenskaper, filosofi er opprinnelig inspirert av denne visdommen.

Du vil gjerne ha sannheten, men fortjener du den?

Den universelle visdom er en livgivende strålingskraft. Denne kraften blir til Lys og Lyset blir til liv. Denne strålingskraften er det aktive element i alle skapelses prosesser fra det sanne liv.

Mye av den overleverte visdom vitner om sannheten. Mange store lærere har gjort det, men ord og skrift gir kun en mulighet for kontakt.  Den universelle læren kan kun assimileres og virkeliggjøres gjennom gjenkjennelsen av det som befinner seg bak ordene. Den er strålingsfullhet som erfares når den realiseres, og slik oppstår større og dypere forståelse. Kunnskap utenfra, uten assimilasjon og virkeliggjøring blir personlig, og gir ingen adgang til det sanne liv.

Den universelle visdom betyr: Å vende seg til Lysets Kilde, den Levende sannhet. Derfor beskriver troen i Bibelen som Sikkerheten om ting som man håper, og beviset av ting man ennå ikke ser: Hvis denne troen ikke kan utfolde seg i ens indre, forblir den Universelle Læren som en lukket verden. Ytre tro kjenner ingen sikkerhet og er spekulativ. Den binder mennesker til autoritet.

Den som vender tilbake til den levende Sannhet på basis av sin indre tro, ser konsekvensene og handler deretter. Frigjørende liv er resultatet av troen som er en indre sikkerhet. Det er Åndes sverd som håndteres av dem som har mot til å bryte med alt som er medfødt, tillært og praktisert, å bryte gjennom den magiske, onde sirkelen som dialektikken er, og til å gjøre en begynnelse med det nye Lyset.

Den Universelle Lære blir tilgjengelig for alle som trer den i møte med en slik bevisst holding. Dette er Nøkkelen som åpner for all Hellig Lære. Man forstår den Universelle Læren kun i den grad man realiser den i seg selv.

Så hvis du gjerne vil ha sannheten må du skaffe den selv i deg, når søken etter den kommer av seg selv i deg.

 

Skjult eller beskyttet?

Den Universelle Visdom,  om mennesket og virkeligheten  har til alle tider blitt holdt delvis skjult.

”Det er sannheter som  alltid må forbli skjult for de svake sjeler ”

Vår art er åpenbart veldig defekt. Ved å høre og se de handlinger som de fleste mennesker gjør, ser man at de ikke er seg selv bevisst sitt ansvar.

Hvis en av oss kjenner naturkreftene og hvordan man kan utnytte dem, vil vi bruke disse kreftene på godt eller ondt?

Vi kan se at denne visdommen har alltid vært her,  men det begrensede mennesket har ikke forstått den. Den er kodet i Bibelen og de andre Hellige skrifter som Koranen etc..

Det viser seg at Platon og Aristoteles  ikke ønsket å avsløre denne visdommen heller.

Platon og Aristoteles

Platon sa til sine disipler:  ”Ikke gi bort denne visdommen til han som ikke vet sin fortjeneste”. Aristoteles sa: ”Ikke gi denne visdommen til de som ikke fortjener den, den kan bli stjålet og misbrukt”.

Hvis en vismann underviser noen om dette og eleven ikke har de nødvendige dydene og en høy forståelse, kan han stjele den og bruke den til sin fordel. Derfor har de sanne vismennene som var virkelig interessert for den sanne kunnskapen, skjult den, for å beskytte den.

Altfor mange religiøse sjarlataner har brukt en prosent av visdommen til sin fordel. Det har blitt gjort profetier og staver, og dermed lurt intetanende mennesker. Nettopp av denne grunnen ble Torah gjemt.

De sanne kabbalister påtok seg å undersøke sine studenter meget nøye. Da veldig få mennesker fikk fullmakt til å nærme seg Kabbalah i hver generasjon, de ble tvunget under de strengeste eder. Det var forbudt for dem å avsløre selv de minste eller ubetydelige detaljer.

Når en blind leder lærer en blind, faller begge i grøften.

Bibelen

Når fortjener vi denne visdommen?

Denne visdommen er en magisk ofring av den materielle verden. Når mennesket har opphevet sitt moralske og åndelige nivå og forståelsen av verden. Før dette vil menneskene ikke være i stand til å bruke kunnskapen på en riktig måte.

Livet er ikke for amatører.

Inn til nå har denne lysets visdom (universelle lære) blitt brukt på en feil måte. Det har alltid vært rettet mot krig og ødeleggelse og egen fordel. Vi kan se det i de daglige hendelser på vår planet.  Vi lever i en verden av illusjon og ignoranse.  De som har makt og har tilgang til denne visdommen, bruker den til sin fordel.

 

Hvordan er prosessen frem til åndelighet?

Hvert menneske har behov for en endring og denne endringen skjer når mennesker har kommet til det punkt hvor ingenting i denne verden lenger kan tilfredsstille dem. Dette vil få den enkelte til å stille spørsmålet om hva som er meningen med livet; hva er meningen med denne lidelsen hvor kommer jeg fra og hvor skal jeg. Hva er det som er hinsides denne verden osv…

Men hva er essensen i veien til spiritualitet?

Ønsket om å få. Det er ønsket om å motta nytelse og tilfredsstillelse.  Det er uunngåelig inkludert i denne fysiske skapelse.

Denne substansen utvikler seg hele tiden. Den er gradvis.

Første utvikling er de kroppslige behovene: mat, sex, drikke, tak, familie. Og så rikdom, penger.  Dette ønsket fortsetter sin utvikling. Og så kommer ønsket om makt og ære. Og etter dette kommer ønsket om kunnskap, og til slutt ønsket om spiritualitet. Og det er her individet vil trenge kabbala.

Med en hammer kan man bygge eller ødelegge, hammeren er ikke dårlig, men brukeren

Ifølge kabbala, vil avsløringen av denne kunnskapen korrigere oss, det vil beskytte oss mot vårt eget ego, vi vil forstå hvordan virkeligheten er bygd på i denne fysiske verden og vi vil forstå den øvre verden.

Denne Visdommen er ikke bare en teoretisk eller abstrakt visdom. Men et middel, et verktøy som gjør at mennesket åpner muligheten for å klatre på stigen av realisering til han kommer til avsløringen av sannheten.  Målet med denne visdomslære er beskrevet som: åpenbaringen av guddommelighet til skapninger i denne verden.

Jeg tror han er mer modig han som erobrer sine begjær enn han som beseirer sine fiender, for den hardeste seier er å  seire over seg selv.
Aristoteles

Bibelen – den universelle lære

Esoterisk sett kan man snakke om to bibler. Den første er den synlige boken, den trykte boken som alle kan lese og eie. Den andre er den usynlige Bibelen. Den Universelle Lære. Den allestedsnærværende Guddommelige visdom, Gnosis, ubesudlet av mennesker. Denne Universelle Læren, denne kraften, har fulgt mikrokosmos  da den styrte ned i dialektikken. Den er alltid med oss, som en ”skygge ved høyre hånd”. Den har ledsaget mennesket fra det øyeblikket det forlot paradiset; det er den evige vei som fører menneske tilbake til det opprinnelige Gudmenneskes eksistens.

Den synlige Bibelen kan ikke forstås før den usynlige Bibelen lever i mennesket.

Den som søker etter sannhet må først fordype seg i den usynlige Bibelen, altså den universelle læren.

For en annen del snakket Jesus i koder, når jeg leser hans ord i Bibelen og de apokryfe evangelier, leser jeg ikke direkte ord, men vakre poetiske koder.

Her er noen eksempler:

Thomas Evangeliet

(1) Og han sa: Den som har funnet meningen med disse ord, skal ikke smake døden.

(2) Jesus sa: Den som søker skal ikke slutte å søke før han finner, og når han finner, skal han bli rystet, og når han blir rystet, skal han undre seg, og han skal være herre over alt.

(3) Jesus sa: Når de som leder dere, sier til dere: ”Se Riket er i himmelen!” så må jo himmelens fugler komme før dere. Når de sier: ”Det er i havet!” så må jo fiskene komme før dere. Nei, riket er i deres indre og fremfor deres øyne. Når dere kjenner dere selv, da skal dere bli kjent, og dere skal vite at dere er sønner av den levende Far. Men hvis dere ikke kjenner dere selv, da er dere i fattigdom, ja, dere er fattigdommen.

I mitt sinn var Jesus hemmelige lære dette:

Jeg som er sønn av Gud, sier: Ikke let etter Gud ute. Han er i vår bevissthet og våre hjerter. Min far og jeg er ett.

”La oss å elske hverandre som brødre og søstrer. Vi må ikke ha mer enn ett hjerte og en sjel. Religionens lover er laget for mennesket, men mennesket er ikke laget for lovene. Det rettslige krav er underlagt i vår frie vilje av vår fornuft som er knyttet til vår tro. Tro på det gode og det onde kan ikke vinne over dere”

”Hvis du er mester av deg selv, vil naturen adlyde deg  og du vil styre de andre.

”Jeg er deg og du er meg i ånden av kjærlighet som er vårt og er av Gud”

”Tro dette og ditt ord blir kreativ. Tro dette og du vil gjøre mirakler. Verden vil forfølge deg og du skal erobre verden. “

”Det gamle samfunnet tuftet på løgner vil gå tapt, og en dag vil menneskesønnen dukke opp i himmelens skyer, som er mørke og avgudsdyrkelse og ta en endelig avgjørelse på de levende og de døde.”

” Ønsk deg lyset, og lyset vil komme. Ønsk rettferdighet, for det vil komme. Ikke søke seieren med sverdet, for mord forårsaker mord. Det er ved tålmodighet og sødme at du vil bli mester av deg selv og verden”

 

Den store Universelle Lære: en privat hemmelighet av dem som skaper ondt

Essensen av dette forbudet ligger i det faktum at den hemmelige visdom bare kan bli avslørt av dem som er trofaste mot Skaperen og respekterer naturlovene.”

Dette er den viktigste teorien for at hemmeligheten ligger beskyttet for de fleste. Men det finnes en annen grunn for at vi mennesker ikke har hatt tilgang til denne Universelle Visdommen; nettopp fordi noen få så gjerne vil beholde denne hemmeligheten for seg selv. For å styre verden og være de store herrene.

Franc Masoneri er mektige i verden og de skjuler en stor hemmelighet, så mirakuløst lagret og gjemt, at selv mange av de høyeste initierte ikke vet om det. Den katolske religion har manipulert massene med en hemmelighet som paven ignorerer. Dette er hemmeligheten bak mysteriene.

Det finnes mange “vise menn” som ikke er vise menn. Job 32:9

Det finnes kun to typer vise menn.

  • De kloke menn som ønsker sterkt det hinsidige i denne verden og åndelighet.
  • De vise lærde av det onde. De som ikke er vise menn av det åndelige, men som begjærer ondskap og kjærlighet for forfengelighet i denne verden.

Det onde er de kloke vismenn som skjuler og dekker over sannheten med løgner. De fraråder mennesker, de lager systemer som skjuler sannheten og som holder menneskene underholdt. De skaper hva som helst for å manipulere og holde menneskene borte fra virkeligheten.

De bruker ritualer, og fremkaller magnetiske krefter av ondskap. De er fascinert av ondskap. Det er det som skjer i verden i dag, og som historien har vist, så har dette fenomenet av ondskap alltid eksistert.

I utseende og oppførsel er de kloke, men i sannhet er de ikke det. De søker kunnskap for å oppnå materielle goder, de favoriserer de rike, og er forbundet med konger og sønner av konger. De sies å være av høy klasse, de lærde, de valgte, de belysende, men i sannhet er deres moral av uvitenhet og hardhet. De frister de svake og følsomme. Om deres ord er vise, er deres gjerninger et verk av hensynsløshet.

De er mennesker som hevder å ha kommet fram før de har begynt å gå på stien, det er de som tror at de er herrer over alt fordi de har oppnådd noe. De er som matematikeren som forakter poesien. De er menn som snakker uten kunnskap, og affirmerer uten sikkerhet. De er de dumme som dreper genier.

Dyrene er aldri dumme, de er ærlige og naturlige som dyr, men de såkalte vise menn er som de dyrene som avviser instinktet sitt og viser seg fram som intelligente. Vi har et godt eksempel i blant annet George Bush og mange andre.

Den kloke mannen kan ombestemme seg. Men tosken aldri.  Immanuel Kant

 

Symbol og virkelighet

En måte å kjenne virkeligheten, er å kunne tolke alle disse kodene og symbolene. Realiteten er presentert med symboler, skilter, emblemer, med former som åpner for tolkning.

Ting er symboler og realiteten er presentert som et symbol for å tolke. Vi kan si at vår kropp er et symbol, og hver eneste detalj i dette fysiske livet er symbol på noe annet enn det man tror. Symboler som trenger å bli løst og ved å løse et symbol kan du oppdage essensen av mange andre symboler. De som forstår virkeligheten av et symbol, de fortjener å oppdage virkeligheten av andre symboler og deretter oppdage virkeligheten av helheten.

I flere tekster av Johannes (ca. 300 år etter Kr.) er det føyd til deler som viste seg å være eldre enn de øvrige, og som er gnostiske. I en av disse står at Jesus gjør alt til symboler.

Hvordan kan man fastslå betydningen av symboler? Hvordan kan vi identifisere og analysere symbolikken av virkeligheten? Med hvilke referanserammer vil vi gjøre våre tolkninger? Hva er riktig tolkning å kjenne virkeligheten på? … Det er den viktigste, fordi i den uendelige verden av muligheter, er det et uendelig antall tolkninger av virkeligheten. Så hva er tolkningen av symbolet som er nærmest virkeligheten?

Problemet er ganske komplisert, fordi hvert menneske kan ha sin egen tolkning av symbolene presentert for oss i virkeligheten. Det mest betydningsfulle og ærlige er å tolke symbol ved å ta sitt eget liv som et symbol, fordi ved å være en del av  virkeligheten er vi et symbol til i symbolet på det hele.

De fleste symboler har blitt deformert i den virkelige meningen for å forme psyken av de menneskelige sauer for at de ikke skal kunne tolke symboler korrekt. Bibelen er en bok basert på koder og symboler.

Det er nødvendig å rense betydningen av symboler for å finne sin sanne mening.

Inne i dette sosiale system (samfunnets modell)  har Maktene brukt symboler for å formere den kollektive Psyke, derfor finnes det hymner, vern, flagg, for hjernevasking av massene.

Faktisk er vi i dag i dette forferdelige konsumerende forbrukersamfunnet bombardert med “symboler” som skader det kollektive sinnet og som fører til fremmedgjøring og ødeleggelse. En slags psykisk magi for å skade og manipulere.

Alle regjeringer har sine egne symboler for hjernevasking, og forvrenger deres betydning for å manipulere tolkningen av menneskets virkelighet. La oss ta noen eksempler, og forresten, gjør vi en kort og enkelt opprydding av symbolene.

 Heksagrammet

Dette symbolet hører til  jødedommen, som er den seksspissete stjerne, heksagram. Dette symbolet er ikke bare for jødene. For tusenvis av år siden brukte folk heksagram som “mandala”, lenge før eksistensen av jødedommen. Dette har ingenting å gjøre med den jødiske troen på å tjene den straffende Gud med den antatte “allianse” som gjør jødene som “utvalgte” folk.

Effekten som produseres med koblingen av heksagram med jødedommen er ikke positiv, fordi ikke bare jøder kan oppleve guddommelighet i sitt eget liv. Men opplevelsen av guddommelighet trenger ikke å være unik for jødene og være relatert til den ene Gud av monoteisme. Hvis vi aldri relaterer heksagrammet med “Davids Stjerne,” vil vi aldri komme til å forstå den sanne betydningen av to sammenbrakte trekanter .

                                                                 Swástica

Hakekorset er et symbol mye eldre enn nazismen. Dette symbolet er ikke unikt for nazistene. For tusenvis av år siden brukte folk hakekorset som “mandala”.

Det var uheldig at den nazistiske kulten brukte dette symbolet som standard, fordi det har forvrengt dens sanne mening. Hakekorset, fra antikken, var et annet symbol for opplevelsen av guddommelighet og hadde ingenting å gjøre med rasisme og blodtørstighet.

                                                            Øyet i trekanten

         

Symbolet med pyramiden og øyet er mye eldre enn eksistensen av Freemasonry og Illuminati av Baviria. Dette symbolet er ikke unikt for dette hemmelige samfunnet. For tusener av år siden folk brukte den også som en “mandala”. For mange folkeslag i verden er øyet innenfor trekanten symbol på åpningen av det “tredje øye“, dvs. opplevelsen av det guddommelige og ecstasy.

For det andre, hvis et menneske slipper den åndelige verden inn i sitt indre og kjenner den igjen som den absolutte, vil alle ting fra denne naturen falle på plass. De blir ordnet på nytt og satt i stand til igjen å være uttrykksformer for den åndelige verden. Mennesket vil innse at den jordiske natur er dualistisk, og at den ikke kan være et symbol for enhet for Livets tre.  Hvor positiv og negativ er i harmoni med hverandre og ikke lengre danner motsetninger. Han vil innse at vår nåværende naturlige kropp ikke lenger er det Åndelige hellige tempel.

Det gamle legemet erstattes av et nytt legeme som igjen kan tjene som Åndens uttrykksform og symbol, når mennesket prosessmessig går opp i Åndens kraft.

Han vil ikke lenger betrakte livsveiene til en frelser som Jesus som en historisk engangshendelse, men som et vitnemål for veien til befrielse. På denne veien frigjør han seg selv, og kan samtidig vise denne veien til andre som et forbilde.

Videre vil han være i stand til å lese den Hellige Skrift slik den er ment : som symbol for Åndens utvikling og den påfølgende transfigurasjon av hele menneskets system. For ham er den ikke lenger en gjengivelse av ytre hendelser, men en symbolsk gjengivelse av den indre frigjøringen.

 

Mange forestillinger om Gud

Alle mennesker søker Gud, men de fleste leter på feil sted. Det finnes mange forestillinger om hvem Gud er: Noen tenker på Gud som om han var en gammel mann med grått skjegg, som sitter i en gyngestol. Andre forestiller seg Gud som en slags Barack Obama som sitter langt oppe i himmelen og er dømmende. Han ser ned på oss for å finne ut om vi ikke holder hans bud som er til det beste for ham. Hvis vi ikke gjør det blir vi hardt straffet og kastet i helvete. Og som disse, finnes det mange andre feilaktige forestillinger om Gud.

Min sannhet om Gud er at Gud er i meg og at jeg er ett med Gud.

I Bibelen står det og Jesus sier det alltid, men ikke engang hans disipler forsto det.

Hadde dere kjent meg, så hadde dere også kjent min Far. Og fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.               Joh 14:7:

Filip sier til Jesus:
8 Herre, vis oss Faderen, og det er nok for oss!
9 Jesus sier til ham: Så lang en tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke, Filip? Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si: Vis oss Faderen?
10 Tror du ikke at jeg er i Faderen, og Faderen i meg? De ord jeg taler til dere, taler jeg ikke av meg selv, men Faderen, som blir i meg, han gjør sine gjerninger.
11 Tro meg at jeg er i Faderen, og Faderen i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld.

Mennesket vil ikke finne Gud før han finner seg selv, og det er menneskenes eget ansvar.

Religion som et begrensende fenomen fører ofte med seg fordømmelse, skyld, skam og et bilde av en sint Gud, en Gud som kommer for å straffe deg. Min mening om religion er at det eneste den gjør er å begrense menneskets tanker og identitet. Ettersom religion er basert på flere unødvendige regler.

Jeg betrakter enhver form for religiøs tro som irrasjonell og derved uforenlig med fornuft. Selv om noen religioner eller filosofi nærmer seg sannheten, som Gnostisisme, buddhisme og kabbala som verktøy. Menneske er ett med Gud, derfor må kommunikasjonen være mellom Gud og menneske alene.

Selv om kristne har levd med Jesus en stund og muslimer med Mohamed, og Buddhister med Buddha  etc.. er det ikke sikkert at de har forstått hele sannheten om Gud allikevel.

Milena Castano

Milena Castaño er en vandrende sjel født i det fysiske verden i 1981 og er utdannet sosiolog. Hun har vært i 10 år i Norge. Hun er mest en student av sitt eget vesen, Hun bruker dansing, maling, synging, dikt som instrumenter for å utrykke seg og bli bedre kjent med seg selv.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

36 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
pyramiden
pyramiden
Abonnent
12 år siden

FANTASTISK som en kreativ måte å se verden på, men hvor er bevisene?

Vi klarer å måle mye snedig stråling både på jorda og på månen, hvorfor er denne energien så spesiell?

Hva faen er det dere vet som jeg ikke vet? Og hva er denne mystiske kraften?
Jeg har lest om healing, akupunktur, sjamanisme, voodoo og hele pakka der. Man kan like så gjerne studere på BI og selge tjenesten over telefon for 29,99 pr minutt. Klart det finnes ting her som er godt dokumentert, men astral stråling, gud og sannheten blir tungt usannsynlig. Men “hey” fantastisk tanke, Noen burde tipse Disney om å lage en tegnefilm om dette.

Elisabeth Cavalli
Elisabeth Cavalli
Abonnent
12 år siden

Jeg må bare få min skeptiske mann til å lese denne artikkelen. Utrolig bra :)

—Elisabeth—

livskraftenimeg
livskraftenimeg
Abonnent
12 år siden

Den Universelle Lære er Den Hemmelige Lære.
Det er eksistensen av hemmelig, okkult, kunnskap om menneskets og verdens utvikling som skal være bevart i lukkede sammenslutninger. Denne skjulte kunnskapen er, det felles grunnlaget for alle religioner.

Esoterisk betyr indre eller skjult Den esoteriske lære henviser til en innsikt i de indre verdener, som er forbeholdt de innviede. Bare en LITEN del av denne innsikten, er blitt gjort tilgjengelig for offentligheten..

Man kan med andre ord si, at Zohar skjuler tanker, der måtte skjules for mere dogmatiske jøder. Det gjør Bibelen også. Språket i Zohar er kodifisert. Men det kabbalistiske systemet med sitt mystiske symbolspråk åpner adgang til skjulte veier i sinnet.

Kabbalah fortjener i vår tid å få komme frem i lyset på en logisk, sann og lettfattelig måte. Fordi Kabbala er et levende esoterisk system for åndelig utvikling. Det er en kosmiske og åndelige kunnskap som de fleste religioner har øst sin visdom ut av. Dens basis sies å ligge i Israels mystiske system, men går mye lengre bakover i tid.
Dere må vite at Kabbalah har blit misbrukt av mange og derfor sett som Satanisk.

Som Kabbalah finnes det mange andre verktøy for Åndelig utvikling.

Livets Tre symboliserer både menneskets sjel og universets sjel. Det symboliserer kunnskap og åndelig energI (SEKSUELL ENERGI ) og en tilførsel av magiske krefter.

For meg er den største Lederen i denne utvikling vårt eget vesen.
Vi har begynt å forstå at mystikkens verden kan oppleves gjennom meditasjon og kontemplasjon. Og at vi på den andre siden av virkeligheten kan leve oss inn i forståelsen av ting vi har hatt vanskelig med å tilegne oss i den fysiske verden. Mystikk er å tre inn i «pardes», en opplevelse av det guddommelige på en intuitiv, dyp og intens måte. Selvets direkte og umiddelbare forbindelse med den guddommelige verden.

777NinjaHero
Abonnent
12 år siden

yo tente jeg skulle nevne det.. hitler hake kors er jo motsatt av det eld gamle sol korset.. som iat det gamle heter sol kors blandt annet osv goodi goodi goodi vips.. så hitler bare snudde det– endte lite bra XD

ConfusedMe
ConfusedMe
Abonnent
12 år siden

Ifl flere kilder påstår de at Platon leste Zohar.. eller annen kabbalistisk tekst, hvordan skulle han ellers komme seg gjennom prøvelsene av forskjellige navn som skulle sies i bestemt rekkefølge?

Det sies at “Gud” er inne i oss å at vi kasta ham ut av paradiset og at våres handlinger på jorda lager turbulens m/ f.eks verdenskatastrofer (tyfoner,vulkan,tsunami,tornadoer mm)

Har vi en statestikk på at det stemmer?

ConfusedMe
ConfusedMe
Abonnent
12 år siden

Ser ikke for meg at de store tenkerne mediterte.. noe skurrer..

“I tillegg har vi genetiske koder som gjør at enkelse søker mer enn andre. Noen er også i stand til å hente kunnskap og erfaringer fra erindringer fra tidligere liv. Tilgangen til de dype hemmelighetene er derfor svært individuell, men rett og rettferdig fordelt.
De som bruker de esoterisk sannhetene til det som er urett har en funksjon. Alt er et kosmisk regnestykke. Man kan godt kladre og hate disse menneskene, men de handler ut fra sin karma og akkumulerer karma til sitt neste liv.”

Så noen av våres handliger i dette livet er handlinger vi ikke har kontroll over fra våres forrige?

Spennede tanke.

Thor M Hammern
Thor M Hammern
Abonnent
Svar til  ConfusedMe
12 år siden

Det er vel veldig mye vi ikke har kontroll over. Jeg vil påstå at kun noen få prosent av våre handliger er ikke-mekaniske. Stort sett responderer vi mekanisk på inntrykk som kommer inn via sansene eller som kommer som tanker og følelser.
Det betyr ikke at vi er uansvarlige. Vi har en vilje. Ingen kan skylde på omstendighetene – disse er plassert rundt oss slik at vi kan betale vår karma.
Noen har heldigere omstendigheter – dette skyldes at det er tatt ansvar tidligere.
Velger vi å la oss degenerere ytterligere, så er det et valg vi gjør. Det er vel det vi ser at skjer globalt og som har skjedd i alle sivilisasoner før oss.

Vi har ikke kontroll, men vi har ansvar. Vi har en vilje og kan ta kontroll.
Mange tror at tiden vi går inn i er en spennende tid mtp at flere vil våkne opp til mer forståelse av dette. Man må fortsatt beslutte seg for å gjøre noe med det. Jeg hørte en veldig bra podcast forleden ang. ens personlige oppvåkning i tiden som kommer. Et poeng var å begynne nå. Ikke vente på en fornemmelse av noe åndelig som kiler i kroppen, eller en visjon i en drøm eller andre ting som vi ser på som paranormalt. Når man begynner å reflektere over at man må gjøre noe med seg selv, er man faktisk i tilstanden av å våkne opp. Om man responderer på dette med bevissthet, er man ikke mekanisk, men bryter ut av det mekaniske mønsteret.

ConfusedMe
ConfusedMe
Abonnent
12 år siden

Jeg føler at artikkelen er en lengere tanke av det jeg skrev tidligere i ett innlegg.

De er som matematikeren som forakter poesien? hvem var han og (Decartes foraktet hvertfall ikke filosofien)
Aristoteles og Platon, var de jøder? drev de med kabbala. Hvem lærte de det.. og fra hvem lærte de det fra igjen?

Fin artikkel, noe langdrøy som gikk igjen som en sirkel..

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  ConfusedMe
12 år siden

Nei de var nok ikke jøder. Utbredelsen av kristendom, islam og jødedom ble slutten for klassisk gresk filosofi. Derfor lever vi i dag i et eksistensielt vakum og sliter med diskusjoner som i disse forum helt på padde nivå.
Tenk hvordan verden kunne vært om vi hadde fulgt greske filosofi og vitenskap, som var sendt hit av fra et høyere nivå for å forberede jorden på et rikt fysisk, vitenskaplig, moralsk og åndelig liv.

J.Johansen
Forfatter
Svar til  Uffda
12 år siden

Ja, slike som den greske filosofen Plato du tenker på Uffda? Synest meg som du har fått akkurat det du aspirerer mot, Plato’s idealsamfunn, les under….

Plato The Kabbalist
av David Livingstone (en svært kunnskapsrik historiker & forfatter, merk at dette er fagfolk med gnosis, ikke noen som bare mener hva de FØLER er riktig).

“Du vil gjerne ha sannheten, men fortjener du den?”


The Architect of the New World Order

It was in his Republic that Plato articulated the basis of the future totalitarian state, ruled by the elite, or “philosopher kings”, or “guardians”, instructed in the Kabbalah. Essentially, The Republic provided the basis for all future Illuminati projects, including communism, the elimination of marriage and the family, compulsory education, the use of eugenics by the state, and the employment of deceptive propaganda methods.

According to Plato, “all these women shall be wives in common to all the men, and not one of them shall live privately with any man; the children too should be held in common so that no parent shall know which is his own offspring, and no child shall know his parent.” ii This belief is associated with a need for eugenics, as “the best men must cohabit with the best women in as many cases as possible and the worst with the worst in the fewest, and that the offspring of the one must be reared and that of the other not, if the flock is to be as perfect as possible.” More pernicious still is his prescription for infanticide: “The offspring of the inferior, and any of those of the other sort who are born defective, they will properly dispose of in secret, so that no one will know what has become of them. That is the condition of preserving the purity of the guardians’ breed.”

http://www.conspiracyarchive.com/NewAge/Plato_Kabbalist.htm

David Livingstone is an historian who lives in Rossland BC, Canada. He is the author of The Dying God: The Hidden History of Western Civilization.

Unabridged version: Plato and the Kabbalah
http://www.thedyinggod.com/Plato_and_Kabbalah.pdf

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  J.Johansen
12 år siden

Uff ja det så ikke noe kjekt ut, er det slik har du selvsagt helt rett. Nå kan det være fristende for noen å male fanden på veggen, ikke minst for den Romerske hersker elite. Romerrike ser ikke verdiene i Gresk viten og mytologi, som er helt avgjørende i for å forstå Bibelen.
Kan nevne noen som har stor betydning for Bibelen og som sikker også du vil ha glede av å lese litt om.

Plato i klassisk forstand står for andre verdier som etikk, metafysikk, logikk og menneskesyn generelt. Dominerende ide at persepsjon gjennom sansene alltid er problematisk, og at en kontemplativ sjel som vender ryggen til verden kan tilegne seg sann kunnskap.
Anaxagoras: Mattematikk og astronomi. Kom i vanskeligheter da han hevdet at solen ikke var Gud.
Archimedes: Mest kjente oppfinnelse var en maskin som kunne pumpe vann.
Aristarcus: Mest kjent for å plotte vitenskaplige stjernekart.
Eratosthenes: Astronom som beregnet jordens omkrets.
Eudoxus: Astronom.
Heraclides: Forklarte jordens rotasjon.
Herophlius: Lege og hjernespesialist.
Hipparchus: Oppdaget trigonometri, beregnet eklipsen og årets lengde.
Hippocrates: Grunnlegger av medisin, og legestandard. Sykdom var ikke Guds skyld men miljø. Lærte sine studenter betydningen av astrologi.
Phytagoras: Beregnet jordens omkrets. Lærte om sjelens inkarnasjon mm, Numerologi og diverse universelle teorier om orden og harmoni i universet,
Aristoteli: Grunnlegger av biologi, innsikt i fysikk, astronomi og meteorologi.
Religiøst forståelse av kosmos og samfunn. Bevissthetens fire elementer som er avgjørende for å forstå Bibelen.
Democritus av Abdera: Materien bygges av atomer osv.
Socrates: Filosofi og etikk.
Zeno: Kvantefysikk

Religion prøvde helt fra starten å ødelegge den Greske påvirkning noe som reverserte utviklingen og man fikk i sted den Abrahamske tradisjon kombinert med tidlig Islam filosofi, samt jødisk og kristen filosofi. Er ikke sikker på om vi er på rett kurs nå heller, men tror den Gresk kultur arv ville ha gode mulighet til korreksjon under veis.

J.Johansen
Forfatter
Svar til  J.Johansen
12 år siden

Og der fikk du frem mitt poeng Uffda. At også filosofien kan være både positiv og negativ.

Og alle burde prøve å skjønne, bestrebe seg på det, at religion kan ha en esoterisk og eksoterisk side også, med skjulte lag av forståelse som åpenbares etter som adepten utvikler seg åndelig, låst for alle de andre på den brede vei. Og at ALT kan brukes både positvit og negativt. Og blir brukt således…, også filosofi, kaballa.

Men det merkelige er at det er folk som ser ut til forstå minst som er mest skråsikre (?).

Det er ikke så enkelt å forklare ting og få folk til å forstå dem, til folk uten gnosis, når det er på dette nivå:

Jeg FØLER at G-d er død.
Jeg FØLER verden er god.
Jeg FØLER det er viktig med respekt for satanister.
Jeg FØLER det er viktig med aksept for alt som blir sagt, samme hvor idiotisk det er.
Jeg FØLER religioner er noe dritt.
Jeg FØLER alle religiøse er programmerte.
bla, bla, bla, bla

Dette er det motsatte av gnosis. Basert på programmerte antipatier og sympatier, ofte gjentagelser av deres foreldres og Store Ledere’s ord, eventuelt i pubertal opposisjon mot d.s., ekko av kunnskapsløshet og fiende av sann gnosis.

Forstår jeg forfatteren rett, så er hun nok enig med meg i at Den Universelle Lære av Sannhet er basert på kunnskap, gnosis, ikke på følerier.

– Og kanskje må det et trinn til etter gnosis; illuminasjon. Den sanne illuminasjon oppstår idet en kan stille alle disse følerier, speilblankt hav, og se helt kaldt og rolig på verden og menneskene, nesten kynisk, observere og bruke deduksjon og logikk, helt objektivt….

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  J.Johansen
12 år siden

Gnosis allene duger ikke, den stopper ved en del erkjennelser men forklarer ikke hvordan. Dette er omtrent så langt man er kommet i gnosis – erkjennelsen av lyset(som skinner i mørke), men altså de makter ikke å forklare hvordan lyset blir (rent teknisk) transformert i kroppen, og ikke minst hvordan man selv kan bidra i prosessen. Forstår man Bibelen er det nettopp det den fokuserer på og belyser på ulike måter tvers gjennom.
Se video A Homily for Candlemas Day
http://www.gnosis.org/ecclesia/lect119.htm

Jeg har inngående kjennskap til hvordan kroppen rent enrgianatomisk fungerer og kan derfor lese Bibelen med et smil og føle meg hjemme. Bibelen er skrevet med Gresk mytologi som hoved uttrykksspråk, kristendommen har blokkert for den forståelse og persepsjonen blir deretter.
Det er etter mitt syn ikke lenger sterke beveggrunner til å forsvare etablerte religioner, de har hatt sine mulighet til å hjelpe og forbedre oss – nå er de mer en klamp om halsen. :-)

Want your mind BLOWN? Watch this video! Prince William is the Antichrist! When? 2015!
http://www.youtube.com/watch?v=Rd1Twnoq-Dw&feature=related

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  ConfusedMe
12 år siden

Man trenger ikke være jøde eller å kunne bruke verktøyet kabbala for å bli opplyst. Det holder å ha forbindelse direkte til kilden, feks gjennom meditasjon. Læremesteren møter du inni deg selv og ellers i naturen.

Uffda
Uffda
Abonnent
12 år siden

:-) I am not from this world

Why think thus O men of piety
I have returned to sobriety
I am neither a Moslem nor a Hindu
I am not Christian, Zoroastrian, nor Jew

I am neither of the West nor the East
Not of the ocean, nor an earthly beast
I am neither a natural wonder
Nor from the stars yonder

Neither flesh of dust, nor wind inspire
Nor water in veins, nor made of fire
I am neither an earthly carpet, nor gems terrestrial
Nor am I confined to Creation, nor the Throne Celestial

Not of ancient promises, nor of future prophecy
Not of hellish anguish, nor of paradisic ecstasy
Neither the progeny of Adam, nor Eve
Nor of the world of heavenly make-believe

My place is the no-place
My image is without face
Neither of body nor the soul
I am of the Divine Whole.

I eliminated duality with joyous laughter
Saw the unity of here and the hereafter
Unity is what I sing, unity is what I speak
Unity is what I know, unity is what I seek

Intoxicated from the chalice of Love
I have lost both worlds below and above
Sole destiny that comes to me
Licentious mendicity

In my whole life, even if once
Forgot His name even per chance
For that hour spent, for such moment
I’d give my life, and thus repent

Beloved Master, Shams-e Tabrizi
In this world with Love I’m so drunk
The path of Love isn’t easy
I am shipwrecked and must be sunk.

Thor M Hammern
Thor M Hammern
Abonnent
12 år siden

Takk for artikkelen Milena,

Artikkelen spenner over flere evner som er viktige å ha et bevisst forhold til. Jeg, som mange andre her inne, tror at jeg har kunnskap om temaene, men ønsker ikke å dyrke frem dette ego’et, hverken her eller i mitt indre.
Jeg ønsker bare å dele mitt syn på noen av dine synspunkt og kunnskap.

Når det gjelder de skjulte hemmelighetene i hellige skrifter, vil jeg poengtere at det også hele tiden har vært laft ut ledetråer i de samme skriftene. Det er som når man begynner å nøste i en tråd – man finner mer tråd etter hvert. Noen av disse tråde har ligget oppe i dagen siden skriftene ble skrevet. Selv valgte jeg i mange år å se bort fra dette og konsentrere meg om det jeg trodde jeg kunne forstå. Dette er vel ofte oppfordringen i radisjonellt religiøse miljøer også. Man får råd om å søke en kunnskap som er tilpasset sitt åndelige nivå. Dette er også en riktig tilnærming i de fleste tilfeller. Man trenger å ha utviklet en viss forståelse og akseptanse for moral før man får del i de dypere sannhetene.

Mange har lite eller ingen søken etter åndelig forståelse på dette nivået. Dersom de får del i de dypere sannhetene uten å ha vært gjennom en helhjertet søken på dette nivået, kan man lettere falle for fristelsen å misbruke kunnskapen. Derfor har den vært skjult i flere lag. Ikke bare èn eksoterisk og èn esoterisk , men flere lag.

Vi har en karma som setter oss i posisjon til å forstå disse sannhetene. Noen blir monk i et tibetansk kloster fra ‘fødselen’ andre risikerer straff for i hele tatt ha en mening om åndelighet. I tillegg har vi genetiske koder som gjør at enkelse søker mer enn andre. Noen er også i stand til å hente kunnskap og erfaringer fra erindringer fra tidligere liv. Tilgangen til de dype hemmelighetene er derfor svært individuell, men rett og rettferdig fordelt.
De som bruker de esoterisk sannhetene til det som er urett har en funksjon. Alt er et kosmisk regnestykke. Man kan godt kladre og hate disse menneskene, men de handler ut fra sin karma og akkumulerer karma til sitt neste liv. “Straffen tilhører Gud”, så jeg ville heller ha medfølelse enn hat til disse.

Vi er i en tid, kosmologisk sett, som gir mulighet til åndelig oppvåkning. Skjulte hemmeligheter ligger også mer opp i dagen enn de har gjort tidligere i vår æra. Mange beskriver den åndelige oppvåkningen som skjer som et steg mot en paradis-lignende verden. Selv tror jeg at det er mangse som vil våkne opp til demoner og svartemagikere.
Daniel:
“Mange av dem som sover i jorden,
skal våkne,
noen til evig liv,
andre til spott og evig avsky. ”
Jeg har selv følt på, og kjemper hver dag med den enorme fristelsen det er å misbruke kunnskap og evner. Tror dette er noe vi vil se mer av i tiden vi går inn i.
VM Samael Aun Weor beskriver sitt møte med den gjenføtte monken Rasputin fra Tzarens hoff: http://gnosticteachings.org/books-by-samael-aun-weor/the-mystery-of-the-golden-blossom/888-rasputin.html
En interssant historie mtp misbruk av de esoteriske hemmelighetene.

ljon
ljon
Abonnent
12 år siden

Det er disse to artiklene dine som har fasinert meg mest. Du skriver om emner som er ukjente for folk flest.
Sannheten er en fakta, og det finnes bare en, og likevel er det mange tamme sauer som mener de har funnet den.

Mellom alle hyggelige mennesker vi treffer, så vil vi også treffe noen av disse som har boss i munnen og …, ja må vite hva de har i magen og i hjerte.

Vi må kunne leve sammen i denne verden til tross for forskjeller, behandle hverandre respektfullt.
Respekt kan vi vise ved å vise interesse for det den andre har å si, spørre for å få mer utdypende informasjon i stedet for å angripe eller være uhøflig som denne personen kalt Ye eller den andre.

Mangel på respekt for andres meninger og tro har vært en realitet så lenge menneskeheten har vært organisert. Det viser hvor mye vi har forstått og lært av livet og hvordan vi ikke kjenner oss selv.

Vi lever i uvitenhet og det verste er at vi ikke vet det.

Takk for denne flotte artikkelen Milena

ljon
ljon
Abonnent
Svar til  ljon
12 år siden

jeg mente et faktum.

livskraftenimeg
livskraftenimeg
Abonnent
12 år siden

Skytsengel trenger du her, over 80% av mennesker er programmerte roboter.

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  Milena Castano
12 år siden

“Respekt er å akseptere…”.
Med all respekt: dette er feil. Respekt og aksept er ikke synomyner. Respekt er å annerkjenne, f.eks en annens mening eller grenser, men man trenger ikke være enig. Aksept er å godta/godkjenne. Det er selvfølgelig mulig å akseptere noe man er uenig i, men da har man ikke respekt for egen integritet. Akkurat dét er et stort problem i dagens samfunn.

“Vi må lære respekt.” Vel, her vil sikkert de lærde strides. Det er de som mener at respekt må fortjenes. Det betyr at du først må ta vare på egen integritet, egne grenser og at du ikke aksepterer at andre tråkker over disse. Ut i fra definisjonen over ville jeg ikke valgt “respektert” når det gjelder forholdet til dyr og natur, men i derimot “akseptert”. Vi må akseptere at alt ved skapelsen er slik og handle deretter, med best mulig intensjoner og hensikter.

“Du godtar og forstår ydmyke og…” I denne setningen mener du at alt skal godtas. Nei, det er totalt underdanig, og det kan jeg ikke akseptere. Det finnes ting som er uakseptable, f.eks offensiv krigføring, chemtrails, flyplasskannere, valgfusk, EU-medlemskap ect. Det er mye som ikke trenger oppmerksomhet, men får det, er det er mye som ikke får oppmerksomhet, men burde hatt.

“Grensene dine slutter der andres begynner…” Nei, dine grenser slutter der andres slutter. Det gjelder mine også. Det kommer av at det ikke finnes et vakuum uten grenser.

Vil legge til at jeg tror jeg skjønner hva du prøver å få fram, og at jeg er enig i din holdning.

Jeg frykter intet, unntatt fatale beslutninger fra politikere.

Brandulph
Skribent
Svar til  Balle Clorin
12 år siden

– Dette minner om et uforglemmelig år jeg hadde for snart tyve år siden. Hun var en aldrende manns drøm, som, da jeg traff henne, for lengst hadde hasjet på seg en kaotisk teflon hjerne . Hun satt i lotus stilling på frokost bordet hver morgen, splitter naken og utrolig vakker, og øset ut av sin esoteriske viten… fra et intenst stroboscope i hippocampus… som i henhold til henne, fikk tiden til å opphøre…
– Milena Castano!?… Er det deg, Merete?

Lars Thorsen
Skribent
Svar til  Brandulph
12 år siden

Gratulerer med en ”kjempefestlig” kommentar Brandulph, jeg er sikker på at du brukte en hel time på å formulere den. Du klarer å fremstille deg selv som en middelaldrene mann i midtlivskrise som tror han er en kul tenåring. Rett og slett fordi du fremstår som skråsikker og usikker på samme tid. Skråsikker fordi du anser andres teorier for tull bare fordi du selv ikke har mental kapasitet eller interesse for å forstå. Usikker fordi du gjør som alle andre umodne og ureflekterte menn når de ikke har egne motargumenter, de går til fysisk angrep eller prøver å latterliggjøre vedkommende.

Bartis
Bartis
Abonnent
12 år siden

Ganske arrogant å påberope seg kunnskap om en slik sannhet.
I mine øyne er all tro uten bevis eller en viss sannsynlighet irrasjonell.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  Bartis
12 år siden

Det er vel ikke arrogant å vise andre hvordan de kan finne sannhet?
Denne artikkelen presenterer esoteriske VITEN, ikke tro.
Uansett er det umulig å bevise noe for en som ikke selv kan se, finne, være eller oppleve selv.

Bartis
Bartis
Abonnent
Svar til  gudfrid
12 år siden

Det er som dumt som det kan få blitt. Sannhet om hva? Hvordan man skal være åndelig? Dette er bare fjas og løgn.
Dersom det er umulig å bevise, så finnes ikke bevisene. Å gjemme seg bak at man må være åpen får å se det, er bare en enkel bortforklaring.
Artikkelforfatteren skriver “min sannhet om gud”. Dette avslører jo hvor kvasifilosofisk dette er. Det finnes ikke individuell sannhet. Enten er det sant eller så er det ikke sant.

ye
ye
Abonnent
12 år siden

“Med en hammer kan man bygge eller ødelegge, hammeren er ikke dårlig, men brukeren”
Å formidle Guds budskap på denne måten ved å promotere QBL og hva Jesus Kristus sa om dette, er å ødelegge.
Men kanskje Zohars “den endelige korreksjon” på nivå 125 ikke er nådd ennå?
Kryon kanaliseringer av Judah-Lee Caroll, kompisen til katolikk-Crimson-Geoffrey Hoppe, er samme ulla, Sivertsen.
Styr langt unna.

livskraftenimeg
livskraftenimeg
Abonnent
Svar til  ye
12 år siden

Jeg tror ikke du forstår denne artikkelen YE.
Kanskje den siste setningen passer best for deg selv.

ye
ye
Abonnent
Svar til  ye
12 år siden

Det er mulig du tror jeg ikke gjør det, livskraftenimeg. Takk for omtanken.Ta høyde for at jeg kanskje vet ver mer enn det jeg legger ut på et offentlig forum. :)

Lillian Sivertsen
Forfatter
12 år siden

DNA Layer 10

Layer 10 is the first of the divine God layers, and actually the first multidimensional layer that begins a Human’s search for God. It is hooked to free choice and does absolutely nothing to convince a Human Being of anything spiritual unless it is asked to. Then it simply allows for learning, and still does nothing to teach or convince. Instead, it helps posture grace and understanding, allowing the Human to discover on his own.

Like others, it lays dormant, waiting for interdimensional “signals” from sources that vary through synchronicity. It is the first Divine God Layer, and does not awaken fully until the Human asks for it, recognizes it, or is in a situation where he needs it.

Dear Human Being, this is the love of God at its best, where there is an energy in your DNA to help you believe! It works with free choice, but once you decide to look for the creator inside, it begins that background paint job–something that will help everything you look at make sense as you move forward in spirituality.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
12 år siden

Takk for veldig fin artikkel, Milena. Akkurat hva jeg trengte :-)

Sannhet må oppleves/føles og må gå via hjerte, derfor kan man ikke lese eller tenke seg frem til den.
I tillegg til å være den mest pålitelige metoden til å oppnå sannhet, er det også den raskeste.
Å være i hjerte, er å være en del av Gud.

lovecompassiontruth
lovecompassiontruth
Abonnent
12 år siden

Sannhet eksisterer. Dette er et faktum, dette kan ingen benekte. Det finnes alltid trygghet i denne setningen.

Du kan spørre; løgn? Men hva trenger en løgn for å eksistere? Sannhet omfavner alt og er rundt oss alltid. Sannhetens hjerte er ubetinget kjærlighet, godhet, styrke, medfølelse og sannhet for alt og alle alltid.

Alt er mulig, din fantasi er din frihet. Ditt hjerte, din kjærlighet og ditt lys er sannhet.

Takk for en flott artikkel Milena.

Du har sann forståelse av sannhet.

« Forrige artikkel

Alle skal med, – i den karmiske dom

Neste artikkel »

Hvorfor er vi så EGO?

36
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x