Hvorfor er vi så EGO?

6K visninger
11 minutter lesetid
22

Den største delen av menneskeheten ser ut til å ha satt selvrealiseringen eller ego-realiseringen som sitt aller fremste mål. De vil ha en vellykket jobb, ha mange venner, bli elsket og tilbedt, ha vakre eiendeler, se godt ut og leve et eventyrlig liv med mye oppmerksomhet og mange opplevelser. I dag er alle muligheter lagt til rette for å synliggjøre og dyrke seg selv gjennom sosiale medier og med et hav av fysiske attributter å velge mellom.

Vi vil så gjerne bli beundret, ikke for hva vi er eller hvilke handlinger vi gjør, men for hva vi eier, hvordan vi ser ut og hvor vi flinke vi er. Vi virker mer opptatt av vårt ytre skall enn vår sanne identitet og mening med tilværelsen, der vi farer rundt på kjøpesentre for å fylle en indre tomhet. Man ser kvinner og menn med et selvopptatt mål i blikket og et enormt ego å tilfredsstille. Det hele virker faktisk ganske så absurd og meningsløst, der vi løper rundt som tanketomme høner og bruser med fjærene for å se hvem som ser best ut. Egoet gjør oss til latterlige, stygge og selvopptatte vesener.

Ånden, derimot, søker det fornuftige, den søker kjærlighet og fred. Den ser det gode i oss alle og har ikke noe behov for å fremstå som bedre eller flinkere enn andre. Den er vår tilknytning til Altet og skapelsen, til det guddommelige. Den er sjelens rike og lysets vei. Den er nestekjærligheten når noen gir deg trøst i en vanskelig stund. Den er omfavnelsen fra en venn når du føler deg ensom og forlatt. Ånden gjør oss til vakre, kjærlighetsfulle og intelligente vesener.

Egoets mål

Egoet vil lure oss til å tro at vi er sentrum i universet, at andre er til for å skape vår lykke. At jeg’et er selve meningen med livet. Den fjerner oss fra helheten og troen på at vi alle er av det samme. Den skiller oss fra hverandre, skaper ulikheter, bygger vinnere og tapere. Så vi kan se ned på hverandre, spytte på hverandre og slå hverandre. Enda vi er så like, som brødre og søstre, elsker vi å hate hverandre, slik vi egentlig hater oss selv. For du kan ikke elske andre før du elsker deg selv.

Selvrealiseringen handler faktisk om noe helt alt annet enn å finne seg selv. Den tar alle omveier utenom hovedveien, med det resultatet at man faktisk fjerner seg fra sin egentlige identitet. Det er egoets hensikt, å villede oss bort fra sannheten som bor i ånden. Man blir falsk og uekte som menneske fordi verdiene man måler seg selv med ikke eksisterer i utgangspunktet. De er bare et resultat av egen fantasi, dyrket opp av samfunnets og næringslivets verdiorientering som igjen er skapt for å nære de samme interessene. Vi ender bare opp som syke objekter som er utilpass i samfunnet, fordi vi fjerner oss mer og mer fra våre naturlige behov.

Men det finnes en vei ut av elendigheten, en vei ut av egoismen som bor og gror i hvert eneste menneske. Og for hver eneste sjel som setter sin fot på den opplyste veien er det en seier for menneskeheten som helhet og resten av livet på denne planeten.

Sitat fra Carlos Castaneda: ”Uten håp om noensinne å kunne vende tilbake til altets opprinnelse, søker gjennomsnittsmennesket trøst i sin selvopptatthet”.

Egoet og selvrealiseringen er et samfunnsproblem

”Jeg gjør ikke alt det jeg ønsker å gjøre. Og det jeg ikke ønsker å gjøre, det gjør jeg”.

Vi mennesker er energi og vår energi vibrerer. Våre negative følelser som blant annet frykt, sinne, bekymringer er lavfrekvente energier. Mens positive følelser som blant annet kjærlighet, godhet og takknemlighet er høyfrekvente energier.

David Hawkins, en internasjonalt kjent psykiater, lege og forsker, sier i sin bok ”The eye of the I”, at det er avgjørende at vi mennesker har et bevisst forhold til å øke våre vibrasjonsfrekvenser til et høyere nivå. I følge hans forskning befinner 87 prosent av menneskeheten seg på et lavt eller svekkende frekvensnivå. 87 prosent, det er 6 milliarder mennesker! Disse menneskene bærer på negative følelser som blant annet frykt og bekymringer. Jo høyere frekvens du har, jo nærmere kommer du gudsbevisstheten og din hensikt med livet. Jo høyere frekvens, jo mer blir du opptatt av helheten.

Ett annet funn i hans forskning er at menneskeheten ville gått til grunne om vi ikke hadde hatt mennesker med høyere energifelt og åndelig nivå. Eksempler på mennesker med svært høye energifelt er blant annet Jesus, Buddha og Gandhi. Dette er mennesker som hadde liten fokus på egne behov, men som tjente menneskeheten. Man kan derfor se behovet for at menneskeheten fjerner seg fra lavere bevissthetsnivåer, bort i fra egoismen, negative følelser og inn i høyere bevissthetsnivåer. Altså, mer positivitet i enkeltmennesket og den kollektive bevisstheten.

Vi er mer egoistiske og selvopptatte nå enn noensinne før i historien. Men allikevel har det i følge psykologen Martin Seligman i hans bok ”Evig lykke”: ”…de seneste førti år, i alle velstående land, skjedd en foruroligende økning i antall depresjoner. Depresjoner er nå ti ganger så utbredt som det var i 1960, og rammer nå folk i langt yngre alder. Gjennomsnittsalderen for den første depressive episoden var for førti år siden 29,5 år, mens den i dag er 14,5 år. Dette er et tankekors, ettersom enhver objektiv indikator for trivsel – kjøpekraft, utdanningsnivå, tilgang på musikk, kosthold – har gått opp, mens samtlige indikatorer for subjektivt velvære har gått ned.”

En forklaring på dette i følge Seligman: ”…kan være den overdrevne troen på snarveier til lykke. Enhver velstående nasjon skaper flere og flere snarveier til nytelse: TV, narkotika, shopping, tilfeldig sex, tilskuersport og sjokolade, for å nevne noen. Disse snarveiene er behov som egoet nærer seg på, men som ikke krever noe av deg hva gjelder dine medfødte styrker og ferdigheter. Du får altså ikke brukt for dine talenter når du skal skaffe deg dine gevinster. Alle dine styrker og dyder visner i denne labyrinten av snarveier, og du vil til slutt fremkalle depresjoner.”

Kort forklart kan det her se ut til at all forbruk og forenkling av hverdagslige prosesser som nærer egoet, faktisk har motsatt virkning på psyken og vår helse enn det man skulle anta. Hvis vi i tillegg tar med den negative utviklingen av helse, medisinbruk og økning av fedme i vestlige land, blir det store bildet ganske så skremmende. Egoets inntog og forsterkning i hvert enkelt menneske har blitt et samfunnsproblem av dimensjoner. Ikke bare for enkelt individene, men også hele jorden med alle de store konfliktene og miljøproblemene vi sliter med.

Så hvordan kan vi endre oss?

Først kan vi begynne med å identifisere og gjøre oss kjent med egoet i oss selv. Slik kan vi kjenne igjen de tankene og holdingene vi har som er skapt av ego. Her seks oppfatninger om egoet, definert i boken ”Your sacred self” av Wayne W. Dyer.:

1. Jeg er det jeg har, definert av mine eiendeler.
2. Jeg er det jeg gjør, definert av det jeg oppnår.
3. Jeg er det andre mener om meg, definert av mitt rykte.
4. Jeg er atskilt fra andre, definert av min kropp.
5. Jeg er atskilt fra alt som mangler i mitt liv, definert av hva jeg ønsker.
6. Jeg er atskilt fra Gud, mitt liv avhenger av Guds vurdering av mitt verd.

Vi vil aldri forstå meningen med livet så lenge egoet kontrollerer oss. For å gi slipp på ego identifiseringen, må vi forene oss selv med vårt naturlige selv:

1. Gjennom disiplin ved å lære kroppen å aktivisere dine ønsker. Dette kan læres gjennom praksis, trening, giftfrie vaner, sunt kosthold og så videre.
2. Gjennom visdom som kombinert med disiplin utvikler evnen til å fokusere og være tålmodig mens du harmoniserer tanker, intellekt og følelser med kroppens arbeid.
3. Gjennom kjærlighet ved at du elsker det du gjør og at du gjør det du elsker.
4. Gjennom overgivelse der verken kropp eller sinn har kontrollen. Du slapper av og lar kraften, som er den samme kraften som gjør at eikenøtten blir til et eiketre, epleblomstene til epler. Du overgir deg og alt blir enklere, og du kan rådspørre din egen sjel. Da blir intensjonen kraft tilgjengelig, og den kan lede deg dit du føler det er bestemt at du skal dra.

Du har en fri vilje til selv å bestemme utfallet og handlingene i ditt liv. Du kan velge å forene deg med ånden eller egoet, å gjøre ditt liv til en glede eller en konstant kamp, til å fortape deg i ego eller frelse deg gjennom ånden. Du kan velge å bli mer bevisst på dine egne tanker, og forstå at de påvirker deg. Hvis du tenker en negativ tanke, må du anerkjenne den og forstå at den bryter deg ned. Du må kjempe mot den og vende den om til en positiv tanke som isteden styrker deg.

Gjennom tankene kan du øke dine vibrasjonsfrekvenser og det er flere måter å gjøre dette på. Du kan meditere så ofte du kan, bli mer bevisst på maten du spiser, holde deg unna alkohol og negative budskap fra nyheter, musikk, filmer og lignende. For om du omgir deg med negativitet, tiltrekker du deg mer negativitet. Hvis du vil ha mer positivitet og høyfrekvente energivibrasjoner i livet ditt, må du omgi deg med kjærlighet.

Sju trinn for å overvinne egoet, i følge Wayne W. Dyer

1. Ikke la deg bli fornærmet. Verdsett livet gjennom å skape fred i deg selv. Godta deg selv slik du er, fornærmelse er en destruktiv energi.
2. Bli fortrolig med deg selv uten behovet for å vinne. Du blir ikke din fremgang og dine seire. Du blir ikke klærne du kler deg med. Du blir ikke aldri et bedre menneske av å være best til å spille fotball.
3. Gi slipp på behovet for å ha rett og påvise andres feil, da blir du bare fiendtlig innstilt.
4. Du trenger ikke å være best, da ser du bare mangler hos andre. Ekte høysinn handler ikke om å være bedre enn andre, men å være bedre enn du var før.
5. Gi slipp på behovet for stadig å ville ha mer. Egoets mantra er mer og blir aldri tilfreds.
6. Ikke identifiser deg med det du har oppnådd.
7. Gi slipp på ditt omdømme. Du er aldri ditt rykte. Hva du enn måtte mene om meg er ikke min sak!

Å være negativ tiltrekker seg negativitet, positivitet tiltrekker seg positivitet. Si JA til livet!

Et lykkeligere liv uten ego

Teorien bak ”Den hedoniske tredemølle” påpeker, i følge Martin Seligman, at du rask og uunngåelig venner deg til alle dine goder og tar dem for gitt. Etter hvert som du samler opp flere materiell eiendeler og prestasjoner, stiger forventningene dine. De bedriftene og tingene du arbeider så hardt for, gjør deg ikke lenger lykkelig. Du trenger noe enda bedre for å heve ditt lykkenivå.

I følge statistiske undersøkelser i USA er rike mennesker bare litt lykkeligere enn fattige. Penger er en utslagsgivende faktor på lykkelighet bare der den er et middel for å overleve. Så snart man er på et noenlunde materielt nivå, betyr penger lite eller ingenting i graden av lykke.

Martin Seligman påpeker: ”Din lykke påvirkes av hvor viktig penger er for deg, mer enn av pengene i seg selv. Materialisme synes å ha en negativ innflytelse: På alle nivå på lønnsstigen er det slik at personer som verdsetter penger mer enn andre mål, er mindre tilfredse med inntekten sin og med livet sitt som helhet.”

I undersøkelsen der man målte lykke følelse og tilfredshet med livet på bakgrunn av indikatorer som; ekteskap, sosialt liv, negative følelser, alder, helse, utdannelse, demografi og blant annet religion kom man frem til at for å øke ditt lykkenivå varig, bør du:

• Bo i et demokratisk verdenssamfunn
• Gifte deg og leve i ett lykkelig ekteskap med gjensidig kjærlighet
• Unngå negative hendelser og negative følelser
• Etablere et rikt sosialt nettverk
• Tilhøre en religion

Du bør ikke strebe etter:

• Å tjene mer penger
• Være kjernesunn
• Å få så høy utdannelse som mulig
• Å flytte til et varmere klima. De som tror at folk som bor på et sted med varmere klima er lykkeligere, tror feil.

Egoet definerer deg som det du oppnår og skaffer deg i materiell forstand. Har du få eiendeler, vil det anse deg for mindre verdifull og gjøre deg usikker. Du vil få et lavere energinivå, ha mindre selvrespekt og strebe etter selvrespekt gjennom andre. Egoet får deg til å tro at du er adskilt fra andre og Gud, at livet er en evigvarende konkurranse om hvem som klarer å skaffe seg mest. Det vil aldri gi slipp på deg og du klarer ikke å gi slipp på egoet. I et uhellig forhold ser du deg selv som atskilt fra alle andre. En slik innstilling, som handler om atskilthet, skaper barrierer mellom deg og intensjonens kraft.

I boken Power vs. Force skriver David Hawkins: ”I dette universet der alt henger sammen, vil hver forbedring vi foretar i vår personlige verden, forbedre verden i sin helhet for alle andre. Vi flyter alle på menneskehetens kollektive bevissthetsnivå. Derfor vil all tilvekst fra vår side komme tilbake til oss. Gjennom vår egen innsats for å forbedre tilværelsen tilfører vi alle noe til den felles optimismen. Det er et vitenskapelig faktum at det som er bra for deg, også er bra for meg.”

Velstand fjerner oss fra vår intensjon

Egoets behov for rask tilfredsstillelse og snarlig lykke, gjør oss ulykkelige, deprimerte og late. Vi mennesker har mer fokus på kortsiktige gevinster enn langsiktige virkninger og konsekvenser.

Her er et godt eksempel fra naturen av Martin Seligman: ”Firfirslen har utviklet seg til å snike inn på byttet, slå ned på det og rive det i biter før de spiser. Å jakte ser ut til å være en dyd for firfirslen. Julian fikk en firfirsle fra Amazonas til laboratoriet sitt. Men den ville ikke spise, han prøvde alt, men den sultet foran øynene hans. En dag hadde Julian laget et skinkesmørbrød og tilbød dyret dette. Men firfirslen viste ingen interesse. Julian ga seg til å lese avisen og da han var ferdig kastet han den fra seg og den landet oppå skinkesmørbrødet. Firfirslen kastet ett blikk på denne sammenstillingen, krøp snikende over gulvet, hoppet opp på avisen, rev den i stykker og hev i seg smørbrødet. Firfirslen hadde behov for å ligge på lur og rive noe i biter før den kunne spise.”

Denne observasjonen kan overføres og sammenlignes med dagens velferd samfunn, hvor vi har funnet opp snarveier til det meste. Det kreves ikke lenger noe av deg for å eksistere i denne verden og du trenger strengt tatt ikke å bevege deg utenfor døren. Altfor mange mennesker får ikke behov for å bruke sine personlige styrker og dyder og lever i latskap. Disse snarveiene til tilfredsstillelse fører ikke bare til firfirsler som sulter i hjel, men til at millioner av mennesker blir deprimerte og åndelig sett sulter til døde.

Mahatma Gandhi: ”Vi må være den forandringen vi ønsker å se i denne verden”.

Hva ville skje med verden dersom ånden i hvert eneste menneske ble aktivisert og tok kommandoen? Etter hvert som vi forandret tankemønsteret vårt og økte våre energivibrasjoner og reduserte egoets krav, ville vi utviklet forhold til andre som var basert på ærefrykt og hellighet. Da vil vi oppfatte hverandre som fullkomne. Vi ville tjent hverandre, tenkt på hverandre og brydd oss om hverandre. Konstruktivitet ville erstattet destruktivitet. Nestekjærligheten ville fått sin rennesanse og du ville levd i en verden fylt med mening.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

22 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
CamillaM
CamillaM
Abonnent
5 år siden

Barn har store ego, og det skal de ha, da de er totalt avhengige av voksne. Meningen er at det egoet skal slipes ned etterhvert som barnet blir voksent, og helst etter det og.

Nå skjer det stikk motsatte og med Mammon som gulrot når de blir gamle nok. Legg til oppfyring og belønning til de misunnelige og resten av den massive påvirkningen og vi får det vi har nå; meg, meg,meg-personer.
Bare se på hvordan antall narcissister og de med narcissistiske trekk har eksplodert, og du skjønner at vi er i trøbbel.
Blir narcissismen sterk nok beveger vi oss mot sosiopati/psykopati, så dette er alvor!

Mike Cechanowicz
Forfatter
6 år siden

I min tid med forskning i menneskets bevissthet ble jeg oppmerksom på at det ikke var en mental skapning som het “EGO” i sinnet – så jeg lurte på hva Freud kunne ha ment. Så kom jeg over at Ego er personligheten til det rasjonelle sinnet som hersker over sin emosjonell intelligens som om den er en bedreviter. Den er fragmentert fra sin større helhet fordi alle rasjonelle prosesser er fragmenterende for at de skal fungere som rasjonelle ressurser.

Den eneste løsningen for å transformere ego er at det rasjonelle sinnet forstår at det også er skapt av det emosjonelle sinnet og uten dette hadde det ikke vært noe å fragmentere. Når det rasjonelle sinnet tar beslutningen om å bruke viljekraft til å harmonisere og rydde opp i rot hos det emosjonelle sinnet forsvinner de destruktuve egenskapene som det rasjonelle sinnet fører med seg.

Som Einstein sa – the rational mind is a terrible tyrrant but a wonderful servant.

Sigmund50
Sigmund50
Abonnent
11 år siden
cHronilogy
cHronilogy
Abonnent
12 år siden

“In order to bring some cohesion and unity to one’s actions, so that a person didn’t spend their life going in fifty different directions at once, the mind creates the illusion of self, the self image. The self-image by necessity must not change rapidly. One of the main reasons the mind creates a self-image is so it can have a single purpose to its actions. One of the functions of a self-image (of anyone) IS TO PREVENT RAPID CHANGES. Long range plans could not be pulled off if my personality were like Jane today and Tarzan tomorrow and Cheetah the next day. The mind refuses to change
its self-image, even in the face of conflicting data, because self-preservation of a directed life demands continuity from day to day in our personality. Our self-image is a mental construct that stabilizes the mind’s numerous processes. It is a global attitude registered in the mind that globally affects thinking in many of the mind’s spheres.”

fra “Cisco Wheeler & Fritz Springmeier – Deeper Insights into the Illuminati Formula”

http://www.youtube.com/watch?v=sxpXaPWmRZM&feature=related

gudfrid
gudfrid
Abonnent
12 år siden

Jeg ser at egoet er på vei ut. Vi er utsultet på gleden av å dele og gi av oss selv.
Egoet var en tid nødvendig for vår utvikling, vi trenger det ikke lenger og vi må kvitte oss med det for å komme videre.
Istedet for å fokusere på de som er veldig ego-styrt, bør vi la oss inspirere av de som ikke er det.
Å dele er trendy :-)
http://www.aftenposten.no/kultur/Bytteballetten-6749960.html#.TyUSgZhqLro

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  gudfrid
11 år siden

Tror det er helt naturlig i den norske folkesjela både å hjelpe og dele.
Hva om 10% av skatten din ble avsatt i et fond som du måtte ta ansvar for å bruke til samfunns bygging. Hva ville du føle når du måtte bevist beslutte å hjelpe, hva hadde skjedd med oss da?

livskraftenimeg
livskraftenimeg
Abonnent
12 år siden

Jeg må bare smile hver gang jeg ser disse to klovner på bildet.

Milena Castano
Skribent
Svar til  livskraftenimeg
12 år siden

He he.. Det er et morsomt bilde. Jeg synes at artikkelen er for bra og reflekterende, for å ha det bilde.

Disse to har druknet i illusjonen og er slaver av denne musikk industrien. Madonna for eksepel er en kjøttklump som ikke kan noe mer enn å danse i truse eller i de rare uniformer. Hun kaller seg kabbalist og drikker kabbalah vann, noe som jeg ikke forstår hva det er he he…

Noen ganger forstår jeg ikke hvordan disse menensker har så mye energi til disse konsertene, videoer , være med på intervjuer her og der og for å kle seg ut som klovner. Det må være rett og slett en sterk Ego, fordi jeg hadde ikke plaget meg selv med noe sånt. Så mye stress og tull for å bli kjendis.

For en annen del handler deres dansingen om noe djevelske og ondskapsfult. Det er rett og slett ikke noe å lære av dem.

pyramiden
pyramiden
Abonnent
12 år siden

Ego er også overlevelses evnen når man havner i vannskelige situasjoner.
Det folk burde visst mere om er konkret utprøvd psykologi og sosiologi,

Det skremmer meg hvordan folk har en ekslusivitet for å elske i fht gud. Det å elske er like naturlig som havet. Skal man bare gå rundt å elske møter du også problemer. Sanneheten er litt mere sammenmsatt. Skal du kunne ta rasjonelle og logiske besluttsomheter til enhver tid vil du ikke kunne få til stort på en dag.

Jeg tror man skal være litt mere konkret for å definere hva som er logikk og kjærlighet. Kjærlighet kan også være absurd. Religion er iallefall absurd.

ConfusedMe
ConfusedMe
Abonnent
12 år siden

Egoet = Stolthet? jeg har alltid sagt at stoltheten har vært i veien fra å gjøre/ikke gjøre noe.

Men det er vel av våres alles naturlige beggesteiner og vil alltid være.

Sumo
Sumo
Abonnent
Svar til  ConfusedMe
12 år siden

Stusser litt på punktene 4 og 5:

“4. Du trenger ikke å være best, da ser du bare mangler hos andre. Ekte høysinn handler ikke om å være bedre enn andre, men å være bedre enn du var før.
5. Gi slipp på behovet for stadig å ville ha mer..”

Så jeg skal kontinuerlig strebe etter å “sette ny pers”, men IKKE ville (ha) noe mer? Fine ord, men…forfengelighet er visst ikke bare et jordisk/animalsk fenomen. Mentalhygiene er vanskelig i praksis, spesielt når man blir servert slike selvmotsigelser.

Abenaki
Abenaki
Abonnent
Svar til  Sumo
12 år siden

“Du trenger ikke å være best, da ser du bare mangler hos andre. Ekte høysinn handler ikke om å være bedre enn andre, men å være bedre enn du var før.”

Forstår hva du mener, men jeg tolker ikke dette som en selvmotsigelse. For meg betyr punkt fire at man skal sammenligne med seg selv i fortid , istedet for å sammenligne seg med andre. Dette enten det handler om prestasjoner, selvutvikling eller noe annet. Dette er forskjellig fra å “kontinuerlig strebe etter å sette ny pers”. Det er ingenting gale i å arbeide jevnt for å utvikle seg til å bli et bedre menneske, og underveis sammenligne med sin egen fortid for å se hvor langt man er kommet. Å sammenligne med andre er blir sånn sett bortkastet.

“Gi slipp på behovet for stadig å ville ha mer.”
Det er veldig stor forskjell på “å være bedre enn du var før” og “å ville ha mer”.

Aldri gi opp å jobbe mot å bli bedre enn du var før, men jobb for å gi opp behovet for å ville ha mer. Det å ville ha mer ting, status, penger(over et visst punkt) etc er ikke ditt ønske, det er egoets.

livskraftenimeg
livskraftenimeg
Abonnent
12 år siden

Tusen takk, Flott innsikt.

Man må transcendere egoet, for egoet er det som står i veien på reisen fra hverdagsbevisstheten til det hellige.
Egoet er den indre bedømmelsesfaktoren.
Størstedelen av de fleste menneskers tenkning er ufrivillig, automatisk, og repeterende. Det er ikke mer enn en slags mental statisk støy og oppfyller ingen reell hensikt.

Karma og Egoe er kjærester!
Du bringer kontinuerlig en livserfaring som svarer til din tenkning inn i livet ditt. Hva du høster sår du. Hva du tenker tiltrekker du. Hvis innholdet i tankene dine er låst fast i tidligere hendelser, er du dømt til å gjenta dem. Dette er karma. Og det går begge veier.

Ta ansvar over ditt eget liv basert på Ego.
Spørsmålet er ikke om Gud er en kjærlig Gud, men om jeg og du er kjærlige mennesker. Er vi gode mot oss selv, og mot jorda? Spørsmålet er neppe om universet er godt mot oss, men om vi er gode mot universet.

Milena Castano
Skribent
12 år siden

Tusen takk for denne viktige refleksjonen og en så flott artikkel.

Egoet er den hurtig veien!

Hvorfor stenger vi kjærlighets døren? Jeg tror at det onde er et fravær av det Gode. Satan er et fravær av Gud.
Det onde stammer fra frykt, og frykten dyrkes av vårt ego. Ego er det som er i meg og som tror det er meg når mitt egentlige JEG blir stengt ute. Mitt egentlige JEG er en tilstand av ren væren, eller KJÆRLIGHET, den Guddommelige kilden eller Gud eller essensen. I KJÆRLIGHET finnes det ikke noe ego, ingen frykt og ikke noe ondt.

For meg er Egoet noe som skjer gradvis i oss, Egoets utviklingen begynner ganske tidlig, barnets ego starter i ca. To og et halvt til tre års alderen. Da oppstår seperasjonen fra Essense eller den Guddommelige Kilden som vi kan kalle for.

Den første steg mener jeg skal være Selv observering. Å anerkjenne frykten og alle disse psykologiske defekter hver gang de dukker opp. omfavne den, akseptere den og gi den kjærlighet til den transformeres og slipper, på denne måten hindrer jeg at vinduet lukkes igjen.

Å eliminere Egoet er nødvendig for å kunne gi tilgang til kjærlighet, og det er ikke vanskelig, men trenger MYE vilje styrke.

Torgeir
Torgeir
Abonnent
12 år siden

Fantastisk innsikt :) Takk.

Lars-Roger Moe
Skribent
12 år siden
arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Lars-Roger Moe
12 år siden

Tusen takk! En informativ artikkel jeg har lest på lenge :)

Nordic Eagle
Abonnent
Svar til  Lars-Roger Moe
12 år siden

Denne er også lang,men vel verdt å lese.

http://veilofreality.wordpress.com/2011/04/18/organic-portals-soulless-humans/

Handler om “organic portals-soulless humans”.

“A considerable percentage of the people we meet on the street are people who are empty inside, that is, they are actually already dead. It is fortunate for us that we do not see and do not know it. If we knew what a number of people are actually dead and what a number of these dead people govern our lives, we should go mad with horror.”

– G.I. Gurdjieff

Failed organic portals = psychopaths

« Forrige artikkel

Den Universelle Lære er kodet

Neste artikkel »

Karma er ikke å spøke med

22
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x