Ny elektrodynamikk, 4D-fysikk og fri energi

13.2K visninger
22 minutter lesetid
55

Thomas E. Bearden har i flere tiår vært blant verdens ledende forskere og teoretikere når det gjelder ny elektrodynamikk, 4-dimensjonal fysikk og fri energi. I 1993 publiserte han artikkelen The final secret of free energy, der han presenterer sin konseptuelle modell for hvordan vi kan forstå visse teoretiske og forskningsmessige gjennombrudd de siste 150 årene innen disse fagfeltene.

Denne artikkelen består av følgende tre deler:

  • Del A: Ny elektrodynamikk?
  • Del B: Høydepunkter fra 4D-fysikkens historie
  • Del C: Fri energi

 

Del A: Ny elektrodynamikk?

 

Thomas E. Bearden. Thomas E. Bearden (CV) er i dag pensjonert oberstløytnant (US Army); president og direktør for firmaet CTEC som driver med forskning & utvikling innen fri energi; direktør ved Associ­ation of Distinguished American Scientists; og Fellow Emeritus ved ”idé-klekkeriet” Alpha Institute for Advanced Study. Han beskriver seg selv slik:

“a theoretical conceptualist active in the study of scalar electromagnetics, advanced electro­dynamics, unified field theory, KGB energetics weapons and phenomena, free energy systems, electromagnetic healing via the unified field action of extended Sachs-Evans electrodynamics, and human development. Particularly known for his work estab­lishing a theory of overunity electrical power systems, scalar electromagnetic weapons, energetics weapons, and the use of time-as-energy in both power systems and the mind-body inter­action.”

 

Bearden bor i Huntsville, Alabama, sammen med sin hustru Doris. Han har to sønner og to døtre. I fritiden spiller han gitar, og har svart belte i aikido. Han studerer, forsker, tar patenter på stadig nye oppfinnelser, og er konsulent for industrien vedrørende skalare elektro­magnetiske prosesser.

Bearden hevder at elektrodynamikkens fundament er riv ruskende galt. Særlig svikter vår forståelse av kilden til den elektromagnetiske (EM) energi. Ifølge ham skyldes dagens energi­krise at:

  • vi er uvitende om det uendelige hav av energi som kan tappes direkte og gratis fra vakuum-dimensjonen;
  • vi erkjenner ikke at all EM-energien vi bruker i vår strøm­forsyning er gratis energi fra vakuum-dimensjonen. Vi tror at EM-energien er omdannet mekanisk eller kjemisk energi fra generatorer og batterier. Det er denne mekaniske og kjemiske energien, som vi ikke trenger til strømforsyningen, som strømregningen vår dekker.

 

Den klassiske elektrodynamikken

La oss begynne med å forklare, så enkelt som mulig, hva som ifølge klassisk elektrodynamikk skjer i den aller enkleste form for en lukket strømkrets. To elektriske ledere kobles til hver sin side av en spennings­kilde (et batteri eller en elektrisk generator) og til en last (dvs. et strøm­drevet apparat, som f.eks. en lyspære).

Strømkrets med et batteri

Prinsippet ved en elektrisk generator er at avstandsforholdet mellom en (eller flere) magnet­felter og en (eller flere) elektriske ledere kontinuerlig endres, hvilket skaper et elektrisk potensial (spenning). I en generator er enten magnetfeltene eller lederne koblet til en rotor, mens den andre komponenten er i ro (og derfor kalles stator). Rotoren i generatoren drives av mekanisk energi som kan komme fra en turbin drevet av vind, vann, damp, gass, eller varme fra fisjoneringen av uran i et kjernekraft­verk. I et batteri ligger den kjemiske energien i elektro­lytten mellom de to polene.

Når batteriet eller generatoren kobles til en strømkrets, dannes et elektrisk felt med en bestemt spenning. Spenningen (U) måles i volt (V). Jo høyere spenning, dess mer bevegelses­energi tilføres de frie elektroner. Når spenning oppstår mellom de to polene i spenningskilden, begynner elektronene å drive gjennom lederen fra pol med elektronoverskudd til pol med elektronunderskudd. Hvilke av de to polene som kalles positiv (+) og negativ (-), avhenger av om Elektronflyt-notasjon eller Konvensjonell elektronflyt-notasjon brukes (se Conventional versus electron flow).

Elektrisk strøm er elektroner som beveger seg i samme retning. Strøm (I) (eng.: electric current) måles i Ampere (A), og angir antall bevegelige elektroner pr. kubikkenhet. Stor strøm betyr at det er mange elektroner som avgir sin bevegelsesenergi til lasten. Det er strømmen som utfører arbeidet på lasten. Når et tilstrekkelig antall bevegelige elektroner blir presset inn på et lite område, som f.eks. glødetråden i en lyspære, oppstår friksjon. Elek­tronene gir da fra seg sitt energioverskudd i form av fotoner, hvilket gir hete som så får glødetråden til å gløde.

Elektrisk effekt (P) (eng.: electric power) måles i watt (W), og sier noe om den faktiske energien som går gjennom strømkretsen pr. tidsenhet. Effekt = strøm x spenning (P = I x U).

Total energimengde (eller utført arbeid) (E) måles i joule (J) eller i kilowattimer (kWh) eller i kalorier. Utført arbeid = Elektrisk effekt x tid (E = P x t).

Ifølge klassisk elektro­dynamikk er det den kjemiske energien i batteriet, og rotorenergien i generatoren, som ved å skape det elektriske feltet omdannes til EM-energien i strøm­kretsen. Bearden og hans kollegaer hevder at den klassiske elektrodynamikken har misforstått det meste, og videre har utelatt det mest interessante.

 

Den kommende elektrodynamikken

Punkt 1. Bearden og hans kollegaer hevder at det eneste som den kjemiske energien i batteriet, og som rotorenergien i generatoren, kan gjøre, er å opprette en elektrisk dipol. En dipol defineres som to elektriske eller magnetiske ladninger med samme styrke og motsatt ladning og litt avstand mellom dem. De hevder at hver eneste dipol er en energi-attraktor [eller ”negativ resistor”, noe som gir negativ motstand] som tiltrekker seg ikke-observerbar energi fra det som i dag bare kalles for vakuum-dimensjonen. Ikke-anvendelig virtuell energi fra vakuum-dimensjonen tiltrekkes altså av dipolen, sluses gjennom, og under slusingen omvandles til anvendbar EM-energi på vårt energiplan. All EM-energi som vi noensinne har brukt i fortiden, og som vi noensinne kommer til å bruke i fremtiden, kommer altså gratis til oss fra vakuum-dimensjonen.

I det øyeblikk dipolen har blitt opprettet én gang, ville det med en annerledes designet strømkrets enn den vi bruker ikke være nødvendig å bruke mer mekanisk eller kjemisk energi på å opprettholde dipolen. Men vår nåværende strømkrets er designet på en selvdestruktiv måte slik at dipolen kontinuerlig må gjenopprettes, og det er dette arbeidet all den mekaniske og kjemiske energien går til. Den kjemiske energien i batteriet og den mekaniske energien i generatoren skal altså aldri ha gitt oss en eneste watt! Bearden hevder:

”Alt brennstoffet som noensinne har blitt brent, alle brenselsstavene som noensinne har blitt brukt i kjernekraftverk, og all den kjemiske energien som noensinne har blitt brukt i batterier, har aldri gjort noe annet enn å opprette dipoler. Intet av all denne destruktive aktiviteten har i seg selv gitt en eneste watt til kraftledningene.”

“Dette er en av de store ironier i vitenskapens historie. Alle hydrokarbonene som noen­sinne har blitt brent, alle dampturbinene som noensinne har drevet rotoren i en generator, alle elvene som noensinne har blitt demmet opp, alle vindmøllene og vannhjulene, alle solcellene, og all kjemien i alle batterier som noensinne har blitt produsert, har ikke direkte avgitt en eneste watt til lasten i en strømkrets. Alt det utrolige forbruket av drivstoff og energi som har blitt ekstrahert fra omgivelsene har bare gått med til konti­nuerlig gjenoppretting av dipolen som vår egen nåværende lukkete strømkrets har blitt spesialdesignet for å ødelegge hurtigere enn vi gjenoppretter den.”

Når det er slutt på den kjemiske energien i et batteri, slutter batteriet å virke. Ikke fordi batteriet har brukt opp sin angivelige EM-energi, men fordi batteriet har brukt opp den interne energien til å holde dipolen åpen.

 

Punkt 2. Foreløpige beregninger av Bearden (1997) viser at bare ca. én tibilliontedel (1/1013) av den anvendelige EM-energien som sluses gjennom dipolen til vårt energiplan blir avskjært og fanget inn i strømkretsen. Det øvrige havet av EM-energi blir liggende i rommet rundt strøm­kretsen, og kan derfor ikke utføre noe arbeid på lasten. Bearden har gitt de to kompo­nentene av den sluste EM-energien hver sine navn:

  1. Den tibilliontedelen av EM-energi som fanges inn i selve strømkretsen kaller Bearden for Poynting-komponenten, etter den engelske fysikeren John Henry Poynting (1852-1914).
  2. Det hav av EM-energi som blir liggende i rommet rundt strømkretsen kaller Bearden for Heaviside-komponenten, etter den engelske matematiker, fysiker og ingeniør Oliver Heavi­side (1850-1925).

 

Punkt 3. Den konvensjonelle strømkretsen er ifølge Bearden funksjonelt sett vanvittig designet. Det ekstremt skjeve forholdet mellom Poynting-komponenten og Heaviside-komponenten er naturligvis forferdelig, men det er ikke der selve galskapen ligger. Galskapen består i at den ”retur­nerende” strømmen som går fra lasten til dipolens bakside (den ”bakre” elektro­motoriske spenningen) prøver å bryte ned den interne motstanden som holder de to ladningene adskilt, og dermed prøver å bryte ned selve dipolen. Dermed er det nødvendig med kontinuerlig arbeid for å gjenopprette dipolen og holde den oppegående. Den konven­sjonelle strømkretsen er med andre ord selvdestruktiv eller selvkvelende: den er i evig kamp med seg selv. Med en anner­ledes designet strømkrets er det ingen grense for hvor mye energi av Poynting-komponenten som strømkretsen kan ta inn, da det ikke krever energi å holde dipolen oppe. Slik det er nå, går 50 % av Poynting-komponenten til lasten og varmetap, og de øvrige 50 % går til å drive elektronene til dipolens bakside og der bryte dipolen ned. Dagens strømkretser har alltid en virkningsgrad < 1, fordi strømkretsen destruerer dipolen hurtigere enn den avgir strøm til lasten. Løsningen er å utvikle en strømkrets som for det første gjør Poynting-komponenten betydelig større på bekostning av Heaviside-komponenten, og som for det andre ikke er selvdestruktiv.

 

Punkt 4. Vakuum-dimensjonen må betraktes som aktiv i sitt dyna­miske samspill med det fysiske planet; aktiv i den forstand at den virtuelle energien tiltrekkes til enhver dipol. Vi trenger ikke å lure og lokke denne energien til oss. Vi trenger heller ikke å betale for den.

 

Punkt 5. Den nye elektrodynamikken vil definere EM-felter og EM-spenning som energi­felter, ikke som kraftfelter. Først i det øyeblikk et EM-felt eller en EM-spenning interagerer med masse, f.eks. et elektron, vil det skifte status til å bli et EM-kraftfelt. Dette kan høres ut som en meningsløs lek med ord og definisjoner, men vi skal se nytten av å etablere en mer presis og korrekt terminologi enn den som i dag råder. EM-felter og EM-spenning er egentlig ikke ”statiske”, for de består av en kontinuerlig utgående strøm av fotoner i alle retninger.

 

Punkt 6. Når menneske­heten får almen tilgang til en strømkrets som er designet slik at spennings­kilden og strømmen er adskilt, vil den globale energikrisen være over og vår sivilisasjon vil gå inn i en ny epoke. Ifølge Bearden foreligger teknologien allerede, men verdens mektigste økonomiske interesser (som vi her kan kalle for New World Order (NWO)-kabalen) foretrekker å holde menneskeheten fanget i olje/kull/kjernekraft-æraen der energien må betales for (mer presist: man betaler for å kontinuerlig gjenopprette dipolen). Ifølge Bearden disponerer NWO-kabalen selv over en meget imponerende fri energi-teknologi, delvis stjålet fra private oppfinnere men hovedsakelig finansiert av skattebetalerne gjennom Black Budget-prosjekter.

 

Del B: Høydepunkter fra 4D-fysikkens historie

 

1) Bernhard Riemann (1826-1866)

Bernhard Riemann

4D-fysikken begynte med det tyske mate­matiske geniet Bernhard Riemann, som leverte mange pionérarbeider som senere kom til å bli egne grener innen matematikken. Hans far var en lutfattig pastor, og moren døde tidlig. Han var det andre av seks barn, hadde mange nervøse sammenbrudd, og var sterkt plaget av sjenanse og frykt for å tale i forsamlinger. Han var et matematisk vidunderbarn; hans geni er forsåvidt enda mer uforklarlig enn Mozarts. Etter universitets­utdannelsen ga han sitt første foredrag i 1854, som ikke bare la grunnlaget for Riemannsk geometri, men også ble plattformen for Einsteins generelle relativitetsteori. Riemann utviklet et eget 4D-matematisk språk, ”metrisk tensor”. I 1862 giftet han seg med Elise Koch, sammen de fikk en datter. I 1866, bare 40 år gammel, døde han av tuberkolose under en reise til Italia. Han skal ha arbeidet med store matematiske utfordringer inntil det aller siste minuttet i sitt liv.

 

2) James Clerk Maxwell (1831-1879)

James Clerk Maxwell

Den skotske matematiker og fysiker James Clerk Maxwell skrev i 1864 artikkelen ”A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field”. I artikkelen formulerte han tyve ligninger som beskriver atferden og forholdet mellom elek­triske og magnetiske felter. Han beregnet at EM-bølger går gjennom rommet med det vi i dag kjenner som lysets fart, og han konkluderte at lys er en form for elektromagnetisme. Han argumenterte for en universell stillestående lysbærende eter. Han uttrykte sine innsikter i et 4D-matematisk språk, quaternion algebra. I 1873 ble første utgave av hans lærebok A Treatise on Electricity and Magnetism utgitt, i det samme matematiske språket. Hans fagfeller forsto imidlertid lite av quaternion algebra, og kritiserte ham sterkt for å bruke et unødig vanskelig språk. Maxwell beholdt språket, men arbeidet de siste årene av sitt liv med å forenkle ligningene. Da han i 1879 døde av magekreft, bare 48 år gammel, hadde han rukket å skrive en sterkt forenklet utgave av 80 % av innholdet i første utgave. I 1881 kom utgave 2 av boken i sin forenklete versjon. I 1892 kom tredje utgave som i dag er standard­verket og er lett tilgjengelig. Ifølge Bearden er denne tredje utgaven bare ”en blek skygge av originalen”.

Vi må ta i betraktning at Maxwells teorier og verk ble til 40-50 år før vitenskapen behersket ABC’en om atomets natur og struktur. Bearden mener at hvis quaternion algebra hadde blitt bevart, ville grunnlaget ha vært tilstede for en senere matematisk forening av elektro­dynamikken og Einsteins generelle relativitets­teori:

”Med andre ord, Maxwells teori inneholdt allerede den korrekte foreningen av gravitasjons­­­feltet og det elektromagnetiske feltet i 1873.”

 

3) John Henry Poynting (1852-1914)

John Henry Poynting

Den engelske fysiker og professor John Henry Poynting oppdaget på 1880-tallet, etter Maxwells død og samtidig med Oliver Heaviside, at EM-energi strømmer gjennom rommet. Poynting tok bare i betraktning den komponenten av EM-energien som fanges inn i strøm­kretsen og som utfører arbeid på lasten. Han tok ikke i betraktning det havet av EM-energi som ligger rundt strømkretsen. Han tok feil angående strømmens retning.

 

4) Oliver Heaviside (1850-1925)

Oliver Heaviside

Den engelske matematiker, fysiker, ingeniør og multitalent Oliver Heaviside var selvlært. Han studerte aldri ved noe universitet, og var heller aldri tilknyttet noe universitet i sin karriere. Han var meget bevisst sin outsiderrolle. Heaviside korri­gerte Poynting ang. strømmens retning. Han oppdaget det havet av EM-energi som alltid ligger rundt strøm­kretsen, men da han ikke tilhørte akademia var han forsiktig i sine uttalelser for ikke å provosere for mye. Bearden antar at Heavi­side fryktet å bli anklaget for å ha ville idéer om evighets­maskiner dersom han anslo mengden av EM-energi som omgir strøm­kretsen. Heavi­side var blant de mange som sterkt mislikte Maxwells quaternion algebra, så han forenklet Maxwells tyve ligninger ned til fire, og formulerte dem i et sterkt forenklet 3D-mate­matisk språk, vektor algebra. Det vi i dag kjenner som ”Maxwell-ligningene”, er i virkeligheten Heavisides forenklete 3D-fortolkning av dem.

 

5. Hendrik Antoon Lorentz (1853-1928)

Hendrik Antoon Lorentz

Den hollandske fysiker og Nobelprisvinner Hendrik Antoon Lorentz kjente til Heaviside-komponenten, men avfeide den som ”fysisk ubetydelig” da den jo ikke er en faktor i den konvensjonelle strømkretsen. At Heaviside-komponenten har store kosmologiske implika­sjoner, og at forståelse herav kunne ha reddet menneskeheten fra den nåværende globale energikrisen, var nok ikke et anliggende for Lorentz. I 1892 sto Lorentz for den endelige lemlestelsen av Maxwells innsikter, ved å endre teorien slik at det totale energisystemet fremtrer som isolert og ikke kan tillate virkningsgrad > 1,0. [På fagspråket: ”Maxwell’s asymmetrical regauging was changed to Lorentz’s symmetrical regauging”]. Den akademiske verden har frem til i dag bevart Lorentz’ holdninger og forståelse som konsensus.

 

6) Edmund Taylor Whittaker (1873-1956)

Edmund Taylor Whittaker

Den distingverte britiske matematiker og astronom Edmund Taylor Whittaker skrev to artikler som er av interesse her: On the Partial Differential Equations of Mathematical Physics (1903) og On an expression of the electro­magnetic field due to electrons by means of two scalar potential functions (1904). Whittaker viste i sin første artikkel at alle EM-felter og elektriske potensialer består av en kontinuerlig flyt av EM-energi som igjen består av sett av toveis (eng.: bidirectional) longitudinale EM-bølge­par (en bølge med fotoner + en antibølge med antifotoner); altså en vedvarende ”vind” av fri energi. EM-feltene og potensialene har således, i mot­setning til hva lærebøkene sier, både indre strukturer og dynamikk. Enhver dipol fungerer dermed som en energi-attraktor for innstrømmende virtuell energi fra det universelle, aktive vakuum, og som en energikilde for utstrøm­mende EM-energi til vårt 3D-energiplan. Whittaker gjen­oppdaget Maxwells 4D-innsikter.

 

7) Chen Ning Yang og Tsung-Dao Lee

Tsung-Dao Lee

De to kinesiskfødte amerikanske fysikerne Chen Ning Yang og Tsung-Dao Lee fikk i 1957 Nobelprisen for oppdagelsen av p-symmetribrudd ved svak kjernekraft. I Wiki-artikkelen Svak kjernekraft forklares hva som menes med ”symmetribrudd”:

”De grunnleggende naturlovene ble lenge antatt å være like i speilsymmetri, dvs. når alle koordinater skifter fortegn. Videre ble det antatt at resultatet av et eksperiment sett via et speil ville være likt det som ble produsert av en speilet kopi av eksperimentoppsettet. I en enkel analogi vil en bil som blinker til venstre observeres i et speil å blinke mot høyre. Slik vil også en speilet bil observeres. Dette kalles p-symmetri for bevaring av paritet og er tilfelle f.eks. for klassisk gravitasjon og elektromagnetisme. På 1950-tallet ble det imidlertid oppdaget at svak vekselvirkning har p-symmetribrudd fordi den bare virker på venstre asymmetriske partikler (og høyre asymmetriske antipartikler). Fordi speilsymmetri for en venstre asymmetrisk partikkel er en høyre asymmetrisk partikkel, gir dette maksi­malt symmetribrudd.”

 

De to fysikernes oppdagelse inkluderer symmetribrudd mellom to elektriske ladninger, at noe virtuelt og ikke-observerbart går over til noe observerbart, hvilket avslører vakuum-dimensjonens eksistens og rolle. Bearden forklarer:

“Broken symmetry means that the dipole continually absorbs virtual state photons in its interaction with the seething vacuum and integrates them to observable size, thereby continually radiating real observable photons (real quanta) whose energy has been extracted and integrated directly from the virtual-state vacuum. These real photons continually form and are emitted, thereby continually replenishing, at the speed of light, the “static” EM fields and potentials associated with that dipole.”

 

8. Thomas E. Bearden

Bearden publiserte som nevnt i 1993 artikkelen The final secret of free energy, der han mener å ha lagt grunnlaget for den nye elektrodynamikken. Alle hans senere artikler kan sies å være oppfølginger og utdyp­ninger herav.

 

Del C: Fri energi

Et kosmologisk rammeverk

I alle tradisjonelle kosmologier verden over finner man en hierarkisk ordnet værenkjede (eng.: The Great Chain of Being) fra materie til ånd, der hvert nivå oppover i hierarkiet representerer et høyere ontologisk og epistemologisk potensial. Terminologien, detaljene og antall nivåer i kjeden varierer i de forskjellige tradisjoner. Den amerikanske idéhistorikeren Arthur Oncken Lovejoy (1873-1962) introduserte akademisk dette emnet da han i 1936 fikk utgitt boken The Great Chain of Being: A Study of the History of an Idea. Huston Smith (født i 1919), som har vært professor i religion og filosofi, fikk i 1976 utgitt den mer nyanserende boken Forgotten Truth: The Common Vision of the World’s Religions. Ken Wilber har i sine siste bøker utviklet et integralt rammeverk for en post­moderne kosmologi, der værenkjeden er en sentral kompo­nent (min artikkel om Ken Wilber). Vi skal her velge én versjon av væren­kjeden, der teosofiens terminologi har blitt benyttet:

 

Universell  bevissthet
Atman = Brahman

Kausalplanet

Mentalplanet

Astralplanet

Det eteriske planet

Det fysiske planet

De tre øverste planene i værenkjeden er ifølge noen esoteriske kosmologier representert i et hvert levende vesen, som permanente kompo­nenter i vesenets evighetsstruktur. De tre nederste planene i værenkjeden er bare representert i vesener som i sin evolusjon befinner seg på eller nære det fysiske plan. Hvert plan i værenkjeden har både en materiell komponent (underlagt visse lover) og en subjektiv komponent (sansning og tolkning av fenomener tilhørende dette planet).

Den norske ingeniøren og ET/V-insideren Tore Alfstad er så vidt jeg vet den første som har prøvd å forklare fri energi fra værenkjede-perspektivet [se også hans web-sider Galaktisk informa­sjon for tekst og Galaktisk teknologi for diagrammer]. Hans kosmologiske modell, som delvis er basert på kanalisert informasjon, kan gi oss noen idéer om hvordan Kosmos kan være strukturert. Spesielt interessant er idéen om at hvert energiplan kan sies å fungere som den mystiske bakomliggende eteren for energi­planet under. Ifølge Alfstad er det slik at hva som på ett energiplan forekommer som partikler, på et høyere energiplan alltid viser seg å være bølgemønsterkomplekser bestående av ”subpartikler”. Sub­partikkel kan her defineres som hva som på ett energiplan forekommer som en elementær­partikkel (men som alltid viser seg å bestå av enda mindre subpartikler). På energiplan 2 (vakuum-dimensjonen?), som ifølge Alfstad inkluderer det høyere eteriske plan opp til mellomnivå astralplan, er det kvarkenes interaksjoner og reaksjonsmønstre som gjelder. Deres hastigheter ligger mellom c og c2. På energiplan 3, som inkluderer høyere astralplan til mentalplanet, er det oscillotronene (kvarkenes subpartikler) sine interaksjoner og reaksjonsmønstre som gjelder. Deres hastig­heter ligger mellom c2 og c4. Slik fortsetter det oppover, ifølge Alfstad.

Den 22. september 2011 rapporterte media verden over den sensasjonelle nyheten fra CERN i Sveits at forskerne der i eksperimenter over tre år har målt at nøytrinoet (en elementær­partikkel uten elektrisk ladning) har vist hastigheter hurtigere enn lysets. Dagbladet: Målte partikler til over lysets hastighet (22/9-2011); NRK: Einsteins teorier kan stå for fall (22/9-2011); Teknisk Ukeblad: Forskere kan ha slått hull på relativitetsteorien (23/9-2011). Hvis dette bekreftes endelig, er dette en revolusjonerende innsikt som gjør at alle fysikkbøker må skrives om, og som tvinger frem erkjennelsen av høyere energiplan.

CERN, verdens største fysikklaboratorium, sendte ut en sjokkmelding den 22. september 2011.

* * *

I diskusjoner om fri energi og fri energi-teknologi (heretter forkortet: FE/TEC) dukker alltid de samme to spørsmålene (eller innven­dingene) opp, så la oss besvare dem med det samme.

 

1) Bryter FE/TEC med termodynamikkens lover?

Termodynamikkens første lov sier at energi verken kan oppstå eller forsvinne, den kan bare gå over til andre former. Denne loven har vi ingen innvendinger mot.

Termodynamikkens andre lov sier at i et isolert system vil graden av uorden (entropi) alltid øke med tiden, hovedsakelig fordi alt arbeid medfører friksjon og varmetap, og varme er den energi­typen som har minst arbeidspotensial. Vår innvending mot denne loven gjelder ikke selve formuleringen, men formuleringens relevans. Hvor finner vi isolerte systemer i naturen eller i universet? Hvis vi ikke finner noen isolerte systemer i naturen, er termodynamikkens andre lov definitivt ikke en naturlov!

Kosmologene har for tiden følgende premisser eller postulater som konsensus:

  • Kosmos er begrenset til vårt 3D-energiplan (universet/fysiosfæren), altså et isolert system,
  • Universet ble til ved et Big Bang for 13,7 millarder år siden (± 1 %) [NASA-kunngjøring i februar 2003],
  • Universets skjebne er evig ekspansjon, som vil resultere i universets kuldedød (med maksimal entropi) [rådende teori siden 1998],

 

Vi deler ikke noen av disse premissene eller postulatene. La oss så legge til at i makro­kosmos synes tyngdekraften å bidra til økende grad av orden (syntropi), og at fra et informasjons­teoretisk perspektiv vitner evolusjonen på Jorden (de fem DNA-baserte rikene fra bakterie til menneske) om at de som reduserer Kosmos til det fysiske planet har begått en brøler av de helt store.

 

2) Hva skiller FE/TEC-produkter fra den klassiske evighetsmaskinen?

Evighetsmaskinen (perpetuum mobile) er definert som en maskin som i et isolert system produserer mer energi enn den mottar. En slik evighetsmaskin ville bryte med den ene eller begge av termo­dynamikkens lover. FE/TEC-forskere er ikke opptatt av å utvikle evighets­maskiner, dette er en myte eller misforståelse som kommer fra deres motstandere. FE/TEC-forskerne er opptatt av å utvikle maskiner som i et åpent system kontinuerlig mottar gratis energi fra omgivelsene, slik at maskinen produserer betydelig mer arbeid enn den input-energi som operatøren står for (eller betaler for). Slik sett kvalifiserer i utgangspunktet enhver tradisjonell vindmølle og vannhjul, samt all teknologisk utnyttelse av de fornybare energikilder, som FE/TEC-produkter.

Det er nødvendig å skille klart mellom effektiviteten og virkningsgraden til et strømdrevet apparat (på fagspråket kalt ”lasten”):

Lastens effektivitet (e) beregnes slik:

e = Energi som forbrukes av lasten / Total energi-input (fra operatør + omgivelsene)

 

Lastens virkningsgrad (Vg) beregnes slik:

Vg = Energi som forbrukes av lasten / Energi-input fra operatøren

 

Effektiviteten vil alltid vil være < 100 %, men virkningsgraden kan gjerne kan være > 1,0 [1,0 = 100%] så sant lasten også mottar gratis energi fra omgivelsene. I det siste tilfellet kan jo virknings­graden bli uendelig høy (∞). Den ordinære varmepumpen har en effektivitet på rundt 50 %, men virknings­graden er 3,0–4,0 pga. all energien den mottar gratis fra omgivelsene. Et solcelle­kraftverk har vanligvis en effektivitet på bare 20 %, og en bra vindmølle ca. 40 %, men virknings­graden for begge er uendelig da all energien kommer gratis fra solen og vinden (og ingen fra operatøren). Å kunne skille mellom effektivitet og virkningsgrad burde ha vært den mest elementære innsikt man kunne kreve av elektroingeniører og fysikere, men ifølge Bearden et al. (2006) har over 90 % av dagens elektroingeniører og over 50 % av dagens fysikere store problemer med å skille de to begrepene fra hverandre.

Denne kultiverte stupiditet har den tilsiktede virkning at akademia avviser muligheten for FE/TEC (virkningsgrad > 1) med den begrunnelse at evighets­maskiner (effek­tivitet > 100 %) er logisk umulige, som om FE/TEC og evighetsmaskiner har samme definisjon. Den samme kultiverte stupiditet har patentkontorene fått direktiver om å spille. Resultatet er at patent­kontorene avviser fungerende FE/TEC (virkningsgrad > 1) med at evighets­maskiner (effek­tivitet > 100 %) er logisk umulige. Det påstås at patent­kontorene har kontakt med representanter for NWO-kabalen, med det resultat at enten blir rettighetene til lovende FE/TEC-produkter kjøpt opp, eller patentsøkeren blir utsatt for trusler eller et ”uhell”.

 

FE/TEC-produkter med virkningsgrad > 1.0

Bearden har på sin web-base Cheniere.org satt opp web-siden A Partial List of Successful Documented EM Over-Unity and Negative Resistor Devices and Processes, der han presen­terer diverse FE/TEC-produkter og FE/TEC-komponenter med virkningsgrad > 1. De som er interessert i å studere praktiske løsninger og tekniske detaljer for FE/TEC-produkter, anbefales å bruke den web-siden som utgangspunkt. Undertegnede har på sin web-base lagt ut essayet 4D-fysikk og fri energi, der Kapittel 4: Fri energi-teknologi med virkningsgrad > 1,0 gir en forenklet og illustrert presentasjon av Beardens FE/TEC-side. Avslutningsvis skal vi her kort beskrive Beardens egen modell som viser hovedprinsippet for hvordan en 4D-strømkrets skal designes.

For å anskueliggjøre hovedprinsippet ved Beardens modell, la oss innlede med en analogi. En ny gåseart oppdages, som kan kalles gullgås. Gullgås-hunnen har potensielt evig liv, og har således potensial til å legge et uendelig antall egg. Forutsetningen er imidlertid at hun aldri må komme i kontakt med kyllingene, da dette vil virke forstyrrende på hormonsystemet hennes og dermed eggleggingen. Kyllingene på sin side har behov for mye kontakt med en moder­aktig hunngås. En fattig bonde får én hunngullgås, som skal forsørge ham for resten av livet. Hva må han gjøre? Han skaffer en surrogatmor, en hunngås tilhørende en annen art, som aldri selv får legge egg men som får passe kyllinger hele sitt liv. Surrogatmoren går hver dag en tur innom huset til gullgåsen for å se etter nylagte egg, og flytter så disse eggene over til sitt eget hus der hun ruger dem ut. Gullgåsmor og kyllingene hennes kommer således aldri i kontakt med hverandre.

Overført til elektrodynamikkens verden betyr dette: La aldri den primære spenningskilden (batte­riet) og strømmen få komme i kontakt med hverandre. Sett i stedet inn en Spennings­samler/sekundærkilde som med hjelp av et relé switches mellom to posisjoner: 1) å være tilkoblet spennings­kilden for å akkumulere spenning, og 2) å være tilkoblet strømkretsen for å energetisere elektronene slik at de skaper strøm som utfører et arbeid på lasten. Dette er hovedprinsippet ved en 4D-strømkrets; resten er praktiske detaljer som omtales nærmere på Beardens og min web-side.

 

Beardens prinsipp for 4D-strømkrets. Illustrasjon av Arne Heltmark.

 

Hva sier ZetaTalk?

Fra ZetaTalk-notatet Tesla (1995):

“Tesla was a genius given to grandiose plans, all of which failed. He did indeed ask for assistance from Service-to-Self aliens, giving The Call, and many of his insights were due to conferences with these aliens, who found him remarkably gullible. Tesla absolutely believed in what he was purporting and became a salesman with remarkably persuasive abilities. The Service-to-Self aliens who toyed with Tesla knew they would not be allowed to give Tesla real technology or knowledge, factors that would trip the balance between the orientations. However, lying to Tesla and setting him off to set the stage for more of such games with humans is within the bounds they are allowed to operate within. So they lied, and Tesla’s eyes lit up, and just as expected Tesla ran around gathering disciples and sponsors. To this day there are humans who firmly believe he was onto something and pursue his theories. Tesla postulated that electrical energy could be harnessed to the degree that it could be captured as free energy and likewise redirected as free energy.

He was given enough information from Service-to-Self aliens who answered his call to be able to demonstrate these theories in a preliminary manner, using concepts and devices new to the science field. Therein lay his fame, and therein lies the tenacity of his disciples. However, the Holy Grail they seek is not down the path they have been set upon.”

Nikola Tesla (1856-1943)

 

Fra ZetaTalk-notatet New energy (1995):

“For ourselves, the Service-to-Others Zetas, to describe the new forms of energy would be to steal the thunder from those humans who are so diligently working to bring this to the Earth at the present time. Remember, Earth is in the hands of humans, now. Her immediate future rests in the hands of humans, and none other. For the immediate future of human society to improve requires the cooperation and intervention of humans. And these things are in the works.

Your forms of energy now are antique, or terribly crude. Burning oil and coal and wood, with all the pollution this causes, is not at all necessary. Nuclear energy has a pollutant that is even more harmful, a byproduct man does not know how to deal with. Yet clean forms of energy, known to mankind’s scientists in the laboratories of today, are kept from use by the establishment, which has a vested interest in continuing the status quo.”

 

Fra ZetaTalk-notatet Perpetual Power Pack (1996). Notatet handler om at uselviske kolonier av jordmennesker i den postapokalyptiske æra kan motta fra uselviske ET-grupper “svarte bokser” (skjult teknologi) som leverer fri energi i begrensende mengder.

“Assume each battery to be equivalent to what you use in a car or golf cart or other such portable battery. By this we mean that it would put out the power you assume now from your fresh car or cart or boat battery, no more no less. It simply will not run out, or need maintenance. We have adjusted our devices such that most groups can utilize them directly. Should they be like high voltage grids, few would be able to use them, and they might cause serious injury. Thus, to plug into your most likely survival group technology, we have structured our gifts in this way. There is another reason for not providing intense energy in a single box. Should the unlikely event happen, against all precautions, that a Service-to-Self use be made of these battery packs, the result is not as devastating. Likewise, this technology will be a secret, the black box unable to be opened, and just how these batteries work is not for you to know.”

 

Kilder og ressurser

 

********************************************************

Rolf Kenneth Myhre

Rolf Kenneth Myhre fullførte bibliotekarutdannelsen i 1990, og arbeidet så som selvstendig næringsdrivende i seks år med å etablere og reorganisere små fagbiblioteker og arkiver. Deretter arbeidet han som medisinsk forfatter i seks år, fire av dem ved Rikshospitalet. Siden 2003 har han som privat forskerforfatter arbeidet med fokus på: 1) Bevissthetsparadigmet, åndsvitenskap; 2) Menneskets tidligere og nåværende erfaringer med ET/UFO-relaterte emner; 3) Enkelte US-sentrerte oligarknettverk som siden 1940-tallet har prøvd å styre verdenssamfunnet i en totalitær retning. I 2008 vant han Kolofons manuskonkurranse for ”Alternativ litteratur” med boken "Åndsvitenskapelige visjoner". I februar 2013 utga han boken "Menneskets historie: Integrasjon av Velikovsky, Sitchin og ZetaTalk", og i august 2013 kom boken "ET/V-erfaringer 1947-2013". Hans forfatternavn er Rolf Kenneth Aristos.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

55 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Robert Dave Myrland
Abonnent
12 år siden

http://28815.vgb.no/2008/02/03/donald-duck-historie-fra-nordland/
http://www.nordlending.no/-/bulletin/show/37962_oppfinner-paa-kjoekkenbenken?ref=mst
Ingen trodde meg, jeg inviterte over hundre personer til å komme å se på mine maskiner, hvorav en er loopet, dvs den går av seg selv eller som jeg kaller det på Engelsk; Closed Loop Systems eller CLS.
Skjønner ikke hvorfor jeg ikke ble kontaktet før denne reportasje ble laget siden jeg har over 12 års erfaring med fri energi systemer. Men men det er nå så jeg kan ikke forlange at alle skal vite hva jeg kan :)
I et forsøk gjort av meg og Chad Underwood i 2006 som også ble filmet lykktes vi med å generere over 5KW med ut energi med inn energi på bare 635Watt.
Jeg husker ikke nå nøyaktig hva ut verdien var (må gjense det på film for å vite) men det vær svært nær 10 ganger mer ut en hva man matet inn.
Mener det var i området 5600-5700watt ut med 3-5Watt svingende variabel på 635Watt input.
Hadde mitt rop blitt hørt i 2008 og før for den saks skyld så kunne man kanskje ha klart å vært i produksjon i dag, men i stedet for hjelp ble jeg latterliggjort og forklart som en Donald Duck historie og skeptiker foreningen ble også involvert og de mobba meg kraftig, likevel hadde jeg beviser hjemme klart for å vises til de rette.
Senere i 2009 fikk jeg kontakt med investor i Sveits og det lovet godt for han trodde det var mulig og overrasket meg med å si at “jeg tror jeg vet hvorfor det er mulig” og så kom han med en forklaring som var ganske rett på sak. Han døde julen 2009 av hjerte operasjon som ikke gikk bra og dermed var jeg atter en gang på jakt etter investor. Hadde tatt meg nesten 8 år med leting etter å finne en investor som var villig å satse på fri energi og nå var han død.
Senere i 2010 ble jeg kontaktet av noen amerikanere og kontrakt ble skrevet nå nylig (2011) og hva jeg foretar meg nå fremover er noe som etterhvert kan komme til å bli kjent siden det å holde katta i sekken i slike sammenhenger er svært vanskelig. Uansett jeg satser ikke på berømmelse eller Nobels pris eller noe, for det er ikke viktig, det som er viktig er at denne jordklode trenger fri energi for å kunne frigjøre seg fra slave systemet som regjerer i dag.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
12 år siden

Det vil også være av interesse om noen har informasjoner på dette nivå verdrørende galakse NGC 4555 i konstellasjonen Coma – Zodiak Virgo.
Daniels bok identifiserer 4555, og jeg har grunner til å tro at vår fortid og fremtid er under sterk påvirkning nettopp fra NGC 4555. Coma betyr mor og barn. ?

CillaBee
CillaBee
Abonnent
Svar til  Uffda
12 år siden

NGC 4555 hører til konstellasjonen Coma Berenices, som betyr “Berenices hår”.

http://en.wikipedia.org/wiki/Coma_Berenices

Hvordan identifiserer Daniels bok NGC 4555?

Robert Dave Myrland
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
9 år siden

Sent svar jada :) Ja det synes jeg man burde gjøre, de fleste burde ha våknet opp til nå. Har møtt en del Erranske inkarnasjoner siden sist jeg var på denne siden og noen av dem bekrefter å huske det samme som det jeg gjør angående Tunguska 1908 og masse annet. bla noe om Mars 2.1M år siden, mm…

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

Run your car on water and nothing else

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

Japanese to mass produce cars that run off water!

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

Permanent Magnetic Motor from Argentina. A self running, free energy generator! http://www.youtube.com/watch?v=lBB8puMtwJM&feature=youtu.be

bardun
bardun
Abonnent
12 år siden

Skulle det vise seg at lyshastigheten ikke er max fart, vil det jo skape en liten revolusjon innen fysikken som må revideres i henhold til relativitetsteorien. I så fall kommer dette til å bli en sak hvor det kan åpnes nærmest for uendelige muligheter.

Har ZetaTalk sakt noe om dette?

smurfen
Redaksjonen
12 år siden

Trønderavisa Adressa hadde en artikkel om fri energi og Tesla som ble slettet fra arkivet etter ordre fra energi mafian men google tar vare på det andre sletter ;)

Var denne bilen en bløff? Eller var den kronen på verket i den makeløse serien av elektriske oppfinnelser av geniet Nikola Tesla (1856-1943), som den nye elbilen Tesla er oppkalt etter?

Vi får neppe noen gang svaret. Det som er sikkert, er at bilen ble bygd av det amerikanske luksusbilmerket Pierce Arrow, og at Tesla fikk erstattet den gedigne bensinmotoren med en 80-hesters elektrisk vekselstrøm-motor. En ukes tid i 1930 kjørte han rundt med bilen i byen Buffalo ved Niagara Falls på grensen mot Canada. Tesla skal ha kjørt bilen i 150 km/t. Kjøringen ble betegnet som en sensasjon i avisene. Men det kom også antydninger om at Tesla drev med svart magi. I sinne og frustrasjon avsluttet Tesla forsøkene og etterlot seg ingen dokumentasjon over bilens konstruksjon. Luksusbilen fikk tilbake sin opprinnelige motor, og Teslas elutstyr fjernet.

Kraft fra luften!

Og det var adskillig beklagelig, såfremt en slik dokumentasjon hadde kunnet bekrefte Teslas påstand om energien til bilens elmotor. Den henter kraften fra luften rundt oss, sa han. Dette var årsaken til magibeskyldningene. Han hadde montert noe som han kalte gravitasjonsenergi-omformer, og som bl.a. besto av 12 radiorør som han hadde kjøpt av en lokal forhandler. Hele omformeren målte bare 60x25x15 centimeter, og Tesla hevdet at det var denne lille saken som leverte el-kraften til motoren. Ingen skal ha sett skjulte batterier i bilen. I dag vil nesten alle mene at Tesla jukset på et eller annet vis. Men den som går litt inn i Teslas livsverk, spesielt innenfor det elektromagnetiske området, kan likevel bli litt i tvil. For det er uomtvistelig at Nikola Tesla var et multigeni. Hans ettermæle er besynderlig anonymt tatt i betraktning alt han utførte, og hans 1200 patenter. Tesla hadde fotografisk hukommelse, og snakket syv språk flytende, deriblant latin. Like etter sin død som fattig mann, avgjorde USAs høyesterett at Tesla var den egentlig oppfinner av radioen, ikke Marconi eller andre. Laser, telefon, tv, røntgen, neonlys, coil, tennplugg, til og med helikopter og roboter sto på listen hans over oppfinnelser. Men de fleste av dem fikk andre æren for. I dag er han likevel anerkjent som mannen som gjorde vekselstrøm praktisk brukbart, blant annet i elmotorer. Hele vår moderne sivilisasjon hviler på Teslas oppfinnelser.

Gigantisk generator

Hvis hans påstand om energikilden til bilen i 1930 skulle være korrekt, gikk han i graven med kunnskap som radikalt hadde forandret verdens energisituasjon. Teslas teorier handlet om at rotasjonen gjør jordkloden til en gigantisk generator. Hvis man sender inn energisignaler på en bestemt frekvens, kan det mangedobbelte hentes tilbake. Tesla var født i Kroatia, og kom til USA i 1884. Snart fikk han jobb hos USAs oppfinnerkonge Thomas A. Edison, men sluttet i sinne etter at Edison ikke ga ham den lovede belønningen etter et oppdrag. Mens Edison eksperimenterte seg til resultater, bygde Teslas ideer på teoretisk kunnskap. Han kunne blitt USAs første dollarmilliardær, men brydde seg lite om økonomi. Hans eksentriske opptreden ødela mye for ham.

Glemselens slør

Roterende magnetfelt var et av hans yndlingstemaer. Over 40 år etter at han tok patent på dette feltet, bygde han om den gedigne luksusbilen med sin gravitasjonsenergi-omformer. Vi kan bare spekulere hva det handlet om, for manglende dokumentasjon og glemselens slør skjuler sannheten for oss. Men nå er i alle fall denne utrolige mannen hedret ved at den oppsiktsvekkende nye elbilen bærer hans navn.

http://wap.adressa.no/?i=1467/0/0&artId=72936&showonly=1

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

When one nickel in your pocket can generate E-Cat energy equivalent to 5 barrels of oil, you can be sure it will change the world.

First commercial cold fusion reactor tested in Bologna.

Corporate media in the US have ignored developments in cold fusion and there appears to be no coverage on Mr. Rossi’s E-Cat technology at all.
http://coldfusionnow.wordpress.com/2011/10/06/first-commercial-cold-fusion-reactor-tested-in-bologna/

Hermis
Hermis
Abonnent
12 år siden

Nå begynner det vel kanskje å skje noe? Er den løsningen på CO2-problemet og slutten på oljealderen? I natt fulgte forskere testingen av en mulig mirakelmaskin i Italia.I natt har oppunder 20 forskere og journalister fulgt enda en testrunde med Rossis såkalte «energikatalysator» E-Cat, et potensielt vidunder som ifølge oppfinneren kan produsere mer energi enn den bruker.

Mirakelet skjer ifølge Rossi gjennom oppvarming i en reaktor med finkornet nikkelpulver, hydrogen og en hittil ukjent katalysator. Når temperaturen kommer opp på et visst nivå, begynner en reaksjon som Rossi og støttespillerne mener er en fusjon fordi den gir ut mer energi i form av varme enn varmeelementet man bruker tilfører.

Oljenæringen i Norge får håpe at også Rossi er på bærtur.

http://www.aftenposten.no/okonomi/utland/article4248837.ece

ubu
ubu
Abonnent
12 år siden

Jeg kjøper ideen om at det finnes interesser som vil forhindre teknologi fra å nå menneskeheten. Jeg kjøper også at det finnes mye teknologi som menneskeheten ville hatt bruk for, men som eies av særinteresser. Jeg kjøper også at det finnes en elite som spekulerer i å skjule teknologi, og at verden forøvrig ligger kanskje 100 år etter hemmelige våpen og teknologiprogrammer.

Men jeg kjøper ikke en idee om at grunnleggende elektromagnetisme er misforstått på en måte som ikke lar seg demonstrere med enkle empiriske forsøk.

-Hvis påstandene som står i artikkelen stemmer, ville det vært en smal sak å demonstrere hele eller deler av det med replikerbare forsøk.

Jeg finner også det å påstå at det er mulig, unnlate å demonstrere det, og kreve at jeg betaler 33$ for å selv kunne demonstrere det, som arrogant ovenfor mitt intelekt. -Ganske frekt.

Blind tro ovenfor en påstått naturlov, uten dertilhørende empiriske bevis er naivt. Dette gjelder om påstandene kommer fra Beaver eller NIST.

Hans Gaarder
Forfatter
12 år siden

Flere fremragende forskere har påpekt at termodynamikkens andre hovedsetning ikke gjelder, nettopp fordi at kriteriet om “isolert system” ikke lar seg oppfylle i den virkelige verden.

Derfor er det riktig å benytte åpne systemer som fokus for analyse (menneskekroppen er også et eksempel på et åpent system – som er langt fra likevekt).

Den belgiske nobelprisvinneren Ilya Prigogine (som fikk Nobelprisen i kjemi i 1977) kalte slike åpne systemer for “dissipative strukturer”:

Ilya Prigogine contributed significantly to the understanding of irreversible processes, particularly in systems far from equilibrium. The results of his work on dissipative structures have stimulated many scientists throughout the world and may have profound consequences for our understanding of biological systems.

http://order.ph.utexas.edu/Prigogine.htm

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
12 år siden

Hans Gaarder sier:
01. 10. 2011 kl. 01:39

“Flere fremragende forskere har påpekt at termodynamikkens andre hovedsetning ikke gjelder, nettopp fordi at kriteriet om “isolert system” ikke lar seg oppfylle i den virkelige verden.”

Nettopp. Det må også sies at Einsteins “etablerte sannheter” heller ikke er så etablerte lenger. Lysets hastighet har for eksempel vist seg å ikke være konstant slik Einstein postulerte og E=MC2 er visst slett ikke like holdbart som man engang trodde.

Ja, viktig poeng du kommer med, Hans. Isolerte systemer er noe som faktisk ikke kan eksistere. Det eneste unntaket må i så fall være selve universet – om vi går ut i fra at universet ikke er avhengig av noe som eksisterer utenfor (universet).

Som Nassim Haramein sier: (mine ord, ikke hans)

1. Kvantefysikken viser oss ekstremt viktige ting om hvordan universet fungerer i “det veldig lille.”
2. Astronomien og den delen av fysikken som blir brukt til å forklare “det veldig store” viser oss også veldig mye interessant.
3. Men dessverre harmonerer ikke de to. De to trenger å møtes og vi må utvikle den Enhetlige Teorien som Einstein aldri fikk til å utvikle.

Det Haramein, i likhet med alle verdens mystikere, viser til – er nettopp dette med at et lukket/isolert system ikke eksisterer. Det som eksisterer er et fundamentalt mønster, eller en orden, som gjennomsyrer eller ordner alt som eksisterer slik at ting “henger i hop.”

Alt som eksisterer puster. Energi går inn og går ut. Om vi kan forstå nøyaktig hvordan denne pustingen går til – så kan vi forstå hvordan hele universet fungerer – og vi kan t.o.m. bruke denne kunnskapen til å lage såkalt fri energi. Det mange ikke forstår er at “fri energi” ikke er en evighetsmaskin som lager energi av ingen ting. Det fri energi dreier seg om er å tappe den energien som er i eteren, i vakuum. Vår primitive (“varm fusjon”) atomteknologi er i og for seg også basert på dette prinsippet: Man frigjør energien som fins i atomene.

Så de som roper og skriker om at fri energi er umulig burde i det minste erkjenne at atomkraft faktisk er basert på fri energi prinsippet. (Problemet med atomkraft: man bruker veldig mye energi på å skape ..litt.. energi.) Vannkraft er akkurat det samme: Vannet i naturen fortsetter å strømme rundt og rundt og alt vi gjør er bare å “tappe” noe av denne energien.

Personlig tror jeg at vi allerede har fri energi av flere, og ekstremt effektive, typer. Mye tyder på at tyskerne begynte å utvikle slik energi-teknologi allerede på begynnelsen av 30-tallet og at amerikanerne tok over denne teknologien i 1945. Fra denne teknologien kom alle dise (eller en stor del av de) flygende tallerknene og trianglene man har sett på himmelen de siste 50 årene. Men denne teknologien er altså hemmeligholdt av åpenbare politiske grunner.

Samtidig har vi folk som Bearden, Rodin, Sereda og Haramein som ikke er “innviet”, men virker å ha kommet fram til en forståelse av hvordan fri energi (anti-tyngdekraft osv) kan utvikles på egen hånd. Men uten en god del penger fra stat/næringsliv vil det nok ta en stund til før resultatene ligger på bordet.

Hermis
Hermis
Abonnent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

BB sier: “Vannkraft er akkurat det samme: Vannet i naturen fortsetter å strømme rundt og rundt og alt vi gjør er bare å “tappe” noe av denne energien.”

Jepp, egentlig er jo energien hentet fra tyngdekrafta og ikke selve vannet. Det er jo tyngdekrafta som får vannet til å strømme nedover etc. :) Tyngdekraftverk kunne det jo hete istedet for vannkraftverk :)

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

. Jeg slutter meg helt til det du skriver her, og kan bare tilføye at det jo nettopp er en del av arbeidet i Cern, å klare å finne en teori “om alt” bl.a fordi det er noe med gravitasjonen og bakgrunnsstrålingen i universet som ikke stemmer. (og slik at big bang teorien også KAN falle) Må si at jeg skvatt i stolen foran TV apparatet når jeg så et program om temaet og det ble trukket frem teorier (ikke de derre du veit, he he) om seks og elve dimensjoner!!!
Benytter anledningen til å kommentere om Rudolf Hess linken du la ut og siden du nevner tyskerne og rundfly. Har lest for få biografier i mitt liv (og for mye skjønnlitteratur) men leste om Hess for noen år siden. Husker at jeg satt igjen med en følelse av at her var det noe som skjulte seg i historiens mørke.
Proporsjonene mellom det å ta en tur over kanalen og straffen han fikk hang ikke på greip.
Den rent ut sagt sadistiske måten han ble behandlet på var helt uforståelig. Han fikk jo knapt nok lov å besøke familien i løpet av alle de årene han satt der. Og hvorfor skulle bare han sitte der ensom år etter år i Spandau, de var jo et helt team med kokk og greier rundt ham mens han ble holdt isolert som om han skulle være det farligste virus på jorden.
MEN: Ködd ikke med “mine” AVCer, for de var ekte!! :D
Og det har bl.a Sereda fått meg til å innse!!
( For de som ikke vet hva en AVC er så er det en term insidere bruker med den største selvfølgelighet og som jeg syns er bra: Alien Visitors Craft )

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Cosmomind
12 år siden

Cosmo

Det jeg tror er forgjeves med CERN er denne letingen etter “den fundamentale partikkelen.” Jeg tror aldri de finner den. De finner en veldig liten partikkel, men så finner de en enda mindre og en enda mindre og en enda mindre osv. Nassim Haramein sier at det vi heller bør lete etter er et fundamentalt *mønster*.

Rudolf Hess, ja. Stakkars mann. Har du forresten sett dokumentaren “The Aldeberan Mystery”? http://www.youtube.com/results?search_query=The+Aldeberan+Mystery&aq=f

Spennende saker. Relatert til dette med Hess og Nazi-UFOer.

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  Cosmomind
12 år siden

BelzeBob
All erfaring skulle vel tilsi at i det øyeblikk vi tror vi vet alt innenfor et felt, så dukker det opp noe vi ikke visste, og godt er nok det.
Men det TV-programmet jeg refererte til handlet om litt mere enn bare CERN. Steve Hawking og hans team jobbet med å forene Einstein og Planck, og de regnestykkene de holdt på med så ikke akkurat ut som noe for hvermansen. Selv mente Hawking at det ville kunne la seg gjøre å forene teoriene i løpet av ti til femten år. Men de jobbet jo også med et bilde på den teorien du snakker om nå hvor alt gjentar seg i det uendelige. Men når forskerne drar frem 6 dimensjoner (som i denne artikkelen) og 11 dimensjoner som muligheter så korresponderer jo dette så vidt jeg kan se med visse kosmologier uten at jeg er noe ekspert på feltet. Når man tenker på hva som kan komme ut av forskningen så åpner det for så mange muligheter at det nesten er skremmende så spennende.
Man har for eksempel funnet livsformer i Arsenikk!!
(Noe Hawking drar frem i en DVD som jeg har bestilt men ikke fått ennå)
Har ikke sett den linken du la ut, men skal prøve å få gjort det.
Det som overrasker meg og sikkert mange andre er hvor bombastiske enkelte er i sin avvisning av hypoteser som blir presentert her, mens man unngår å se at forskere faktisk prøver å avdekke mysterier av dimensjoner bokstavelig talt, og da skulle vel en teori om fri energi være ganske uskyldig. Men om man oversetter fri med gratis, så forstår man nok hvorfor teorien er utenkelig både for herre og trell!!

arifkarim
arifkarim
Abonnent
12 år siden

“All EM-energi som vi noensinne har brukt i fortiden, og som vi noensinne kommer til å bruke i fremtiden, kommer altså gratis til oss fra vakuum-dimensjonen.”

Hahaha. Stryk dere hele gjengen på 3FY eller? :D
Jeg liker NyS artikler relatert økonomi og politikk, men når det kommer til vitenskap er dere 1000 år bak skeptikerne. Jeg har skrevet dette før også, og sier det igjen: Vitenskapen krever uavhengige fysiske repeterbare bevis for at noe skal tas for alvor i den verden. Tomme fantasiteorier og meningsløs ideologiidioti som slett ikke fungerer i den fysiske verden, fases samme dag de kommer.
Her er litt info om idioten som tullete uvitende konspirasjonsteoretikere heier for i kommentarfeltene:
“Thomas Bearden

Bearden has little formal training in physics and one analysis of these theories describes them as “full of misconceptions and misunderstandings concerning the theory of the electromagnetic field”.[10] At his website and in correspondence, Bearden identifies himself as “PhD”[11] and claims he received a doctorate for “life experience and for life accomplishment”.[12] The Skeptical Inquirer, among others, revealed that he purchased his Ph.D. from Trinity College and University, which the magazine describes as “a British institution with no building, campus, faculty, or president, and run from a post office box in Sioux Falls, South Dakota”.[13]”
http://en.wikipedia.org/wiki/Motionless_electromagnetic_generator#Thomas_Bearden

Når skal dere konspirasjonsteoretikere lære at uten akademisk forskning, hadde dere ikke kunnet sittet her og skrevet svada på speilet? :D

Når det er sagt, er det verdt å vite at Bearden har ikke kommet med en eneste fungerende evighetsmaskin, ikke en test-modell engang. Og nei, det kreves ikke millioner av dollar å fremstille en prototype :D

Uffda
Uffda
Abonnent
12 år siden

Alternativene finnes men patenter og rettigheter blir kjøpt opp og rådende status opprettholdes. Her et eksempel på det:
http://www.gammamanager.com/intro.html

EBM (Energy By Motion) machine
http://www.youtube.com/watch?v=-6MDHF39XmU&feature=player_embedded

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Uffda
12 år siden

“Everything that can be invented has been invented.”
Charles H. Duell, Commissioner, U.S. patent office, 1899 (attributed).

Heh.

Mange spennende ting har forøvrig blitt oppfunnet de siste 100 årene. Maskiner som kurerer kreft – og tallerkener som flyr omkring på himmelen. For eksempel. Men du har et stort problem: Du tror at myndighetene annonserer hvert eneste fremskritt på forsiden av Dagbladet, men slik er det ikke. Altså: at du ikke har hørt om noe betyr ikke at noe ikke eksisterer. Og at du i din bitte lille hjerne mener at noe er umulig betyr ikke at det faktisk er umulig.

Mye umulig skjer jo forresten til stadighet. Disse planketråkkerne har jo klart å tråkke en del skikkelig umulig flotte og nøyaktige kornsirkler de siste 30 årene. Sommer etter sommer. La meg spørre deg: Tror du planketråkkerne er med i en hemmelig konspirasjon og/eller er i besittelse av overnaturlige evner – noe i stil med X-men?

Vi kunne jo også snakke om hvordan en gjeng med bønder nede i Afrika klarte å bygge Keops-pyramiden kun ved hjelp av tau og tømmerstokker. :)

(Minner meg litt om de 19 sauegjeterne som traff WTC 1, 2, 7 og Pentagon bare ved å se ut vinduet og holde tunga beint i munnen på 9/11.)

Ja, i septikerens snodige hjerne er det forskjellig hva som er mulig og hva som er umulig. Sannerlig.

BelzeBob
Abonnent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

Åja, de traff jo selvsagt ikke WTC 7. Det var bare en dam med flygende magisk aluminiumsuppe som gjorde det. Jeg glemte den offisielle tilfeldighetsteorien.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

Pyramidene ble også laget av lydenergi, i kontrolert form kan vi sammenligne lydenergi med lysenergi (lazer). Vi har et utrykk som sier at “taket løfta seg” ved høyt lydnivå. De store steinene i pyramidene ble løftet ved at hundrevis eller tusenvis av mennesker sang de helt riktige vibrasjonene.
Dette er jo selvfølgelig kanalisert info, Seth og mange andre har forklart dette.

ubu
ubu
Abonnent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

Forklaring på hvordan pyramidene i egypt, bosnia og sør amerika ble bygd: Menneskelig storslagenhet. En helt annen form for mentalhygiene. Ingen tv, ingen youtube, ingen aspratam mat, ingen isolering og en streng, streng konge som bestemte, ingen underholdningskultur, ingen nyhetsspeil. -Det var rett og slett iniativrike og visionære folk, som ikke syter over sosialstøtte, lange arbeidsdager, manglende miljøvernlover osv.

-Det menneskelige potensial er god nok forklaring for hvordan et slikt prosjekt er mulig.

Men det er ikke bare i egypt slike har blitt bygd. -Pyramider har dukket opp over hele verden. Egypt har bare vært utrolig gode til å markedsføre sine.

Hvorfor regnes ikke dette som et underverk?
http://www.bosnianpyramid.com/
Bosnia har 5 digre pyramider.

I tillegg kommer de i Italia, Kroatia, Spania, Kina, Hellas, Mexico osv.

http://www.world-pyramids.com/

Jeg er den heldige eier av en gammel jernebanebro fra 30 tallet engang (tror jeg) den ble også bygd med en utrolig ingeniørkunnskap og arbeidsmengde som ville imponert enhver. -Dette ble gjort på en tid da Norge, (og byen min spesielt) var fattig. – Det imponerer meg. -Hvis en hadde ganget broen min med 10 000, ville man fått et byggverk like imponerende som pyramidene. -Faraoene arbeidskraft, økonomi og kunnskaper kunne man lett ganget med 10 000 og oppnådd noe slikt.

ola
ola
Abonnent
Svar til  ubu
12 år siden

Javel, fortell meg hvordan de flyttet og løftet steinblokker på alt fra 1 tonn til flere hundre tonn og opp mot tusen tonn? forklar meg hvordan utskjæringer av hieroglyfyer er gjort med laserpresisjon? Fortell meg hvordan de kan skjære ut så utrolige fine steinblokker i hard hard granitt som du MÅ ha hardere matriell for å skjære i enn selve granitten er (fks diamant) men de bare hadde bronse og flint? (tenker på Tiawanaku og Puma Punko)
Fortell meg hvor restene av rampene de måtte bygge for å bygge Pyramidene i Giza er? De måtte være mange mange ganger større og mer massive en pyramidene selv. Fortell meg hvorfor arkeologer og forskere ikke får lov å undersøke rommene under Sfinxen? Fortell meg hvorfor Sfinxen har vannerosjon vis den bare er 4500år gammel? Fortell meg hvordan folka på påskeøya lagde alle de statuene, og hvordan de hadde tid og mulighet?
Fortell meg hva Pyramiden i Giza er? for det er ikke et gravkammer.
Fortell meg hvorfor vi ikke bygger pyramide bygg den dag idag?

Kan sikkert stille tusen spørsmål til angående gamle byggverk, men dette får holde, du har mye å lære deg tydligvis når du sammenligner en jernbane bro fra 30 tallet med pyramidene i Giza og City of the Gods og andre byggverk du sikkert hadde bygd i løpet av 1-2 år maks nå, men tanke på teknologien vi har nå i forhold til da.

ola
ola
Abonnent
Svar til  ola
12 år siden

Den var til ubu

ubu
ubu
Abonnent
Svar til  ola
12 år siden

Hvordan statuene på påskeøya ble bygd og transportert, har Thor Heyerdal sammen med de infødte på øya demonstrert og vist. -Anbefaler deg en tur på Kont-Tiki museet, eller lese noen av bøkene til denne fantastiske eventyreren.

Konklusjonen er, mener jeg, mye av det samme som jeg prøve å si noe om. -Det menneskelige potensial er utrolig, om det innehar en viss mentalhygiene. Jeg blir imponert over bare besteforeldregenerasjonen vår, og hvaslags arbeid de kunne utgjøre, uten bruk av de tekniske dubeditter, og de mentaldegenerende interesser så mange er opptatt av idag. -Kroppsarbeid er noe helt annet idag, enn hva det var for tusen år siden.

Resten av spørsmålene dine er ingeniørkunst. …men ja, dette er en annen diskusjon, men innlegget mitt er ment for å kontre påstanden om at egypterne måtte ha hatt tilgang på en avansert energiform, for å bygge pyramidene. ..men jeg skjønner jo at det må endel mer presise beskrielser til, for å overbevise.

Hans Gaarder
Forfatter
12 år siden

Sant å si er ikke vanndrevne biler det jeg er tyngst inne i.

Men det er vel Stanley Meyer som har kommet lengst i å utvikle hydrogen-/vanndrevne biler:

Stanley Meyers, Water Fuel Cars Part 1 osv.

Free Energy Generator and Overunity-John Searl and the Searl Effect Generator
http://www.youtube.com/watch?v=qPPBkhjp1fY

Se også: http://www.waterfuelcell.org

Google også: Viktor Schauberger-swipnet.se

Selv er jeg mer interessert i selve fri energi-konseptet; som er knyttet til gravity, anti-gravity (og som har kasimir-effekten som en av sine energikilder som kan benyttes).

Hvorfor ble det på Lørdagsrevyen for litt siden stilt spørsmål om:
“Hvorfor ønskes noe holdt skjult?”

En liten pekepinn om hva som holdes skjult for oss innenfor området antigravity / free energy fremgår av denne videoen:
Anti-Gravity, Free Energy & the New World Order – Stan Deyo
http://www.youtube.com/watch?v=io0biUGHfIU

En pekepinn om hvor energi-effektiv “jordisk” teknologi nå er blitt fås ved å undersøke teknologien til det lille selskapet EEStor Inc.

Men noen kakser i oljeindustrien vil jo gråte sine krokodilletårer over tapte multimilliardinntekter fra salg av forurensende oljebasert drivstoff til biler, traktorer og fly den dagen fri energi / lavenergi energisystemer er tilgjengelig for oss… Og ennå har de makt til å undertrykke fruktbare fri energi-initiativer, men dette kan neppe vare særlig mye lengre nå.

Hans Gaarder
Forfatter
12 år siden

Jeg ringte sjefen for SINTEF sin enhet for “Energi-økonomisering” for 3,5 år siden og sa at: “Det er vel på tide at dere i SINTEF begynner å se på utvikling av fri energi nå.”

Jeg nevnte Beardens arbeider konkret. SINTEF-fyren lot som om han ikke skjønte hva jeg snakket om. Hallo – SINTEF innehar Norges fremste miljø for teknisk ekspertise og de later som de ikke har hørt om fri energi!!

Jeg tror jeg gikk inn på dette nettstedet:
http://www.sintef.no/Miljo/Fornybar-energi/

Her står det bl.a.:
“Senter for fornybar energi koordinerer kompetansen ved SINTEF, NTNU og IFE og ta initiativ til nye forskningsoppgaver innenfor fornybar energi, mens The PV- Solar Cell Materials Gemini Centre er et felles senter for NTNU og SINTEF med samarbeid på solcellematerialer.”

Det er ikke tvil om at “noen” har gitt SINTEF-gjengen klar instruks om å holde fingrene vekk fra utvikling av fri energi, selv om dette ville kunne løse jordens energiproblemer og bidra til svært redusert luftforurensning.

Jeg vil jo anta at NTNU-miljøet huser oppfinnerspirer som vet at de vil kunne bli både rike og berømte dersom de klarer å realisere energisystemer basert på fri energi.

Det enkleste vil vel være å lage en bil som benytter hydrogen (dvs. spaltede vannmolekyler) eller vannbasert med hydrogendioksyd (HO2) som drivstoff:

Japanese Company Invents Water Fueled Car
http://www.youtube.com/watch?v=tBm8ogwnpG0&feature=fvsr

The proof of the pudding is in the eating. Biler med vann som drivstoff fungerer.

MortenB
MortenB
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
12 år siden

Fri energi er det ikke, solceller, utstyr som splitter vann til hydrogen og oksygen og brenselceller er langt fra gratis, men likevel selvforsynt og rimelig energi.
Mike Strizki har forsynt huset sitt, bilen og båten med energi fra solcellene på garasjen i mange år… Del 1 og 2 :
http://www.youtube.com/watch?v=19XIt1QChc8
http://www.youtube.com/watch?v=D–zL9Xf1Ps

3ivind
3ivind
Abonnent
12 år siden

Fin artikkel Rolf Kenneth ! Thunmbs up!

Jeg gleder meg til Thrive 11.11.11 – (Teaser)

http://thrivemovement.com/
http://www.gallacticchannelings.com :) Life’s Great

:) – Hvorfor pisse i motvind (‘toFAG) – Slitsom energi som bare tar fra oss andre uten å bidra med noe som helst, bare ignorer energien/han/hun/det !

Terje
Skribent
12 år siden

Hvorfor så negativ, så du mener så lenge dette ikke er bekreftet av vitenskapen kan det ikke brukes. til noe. Vi skal rett og slett bare glemme hele greia? Da er det bedre og bruke fossilt drivstoff eller vannkraft?

For å si det slik jeg vet de fleste menneskene vet det finnes alternative energikilder, men de vet også dette motarbeides av energimafiaen. Den uttalelsen du kommer med er ikke fra det jeg vil kalle vanlig folk. Mest sannsynlig jobber du for denne energimafiaen og vil legge slikt dødt med en gang noen nevner noe om dette. Det beste virkemiddelet dere har er latterliggjøring.

Men nå bare få lov og si dere begynner å miste grepet og fremtiden er snart fri for alle.

Terje
Skribent
Svar til  Terje
12 år siden

Godt du vet hva du prater om, jeg er utdannet innen for elektrofag og har alltid hatt interesse for dette faget. Kjenner også godt til termodynamiske lover. Men du skjønner det at etter som tiden går må de forandre alle naturlovene.

El Chino
El Chino
Abonnent
Svar til  Terje
12 år siden

Okay, så denne Bearden påstår at vi kan få fri energi fra vakuum. Han har altså en sjanse å bevise for verdens vitenskapsfolk sine teorier. Teorier som om de viser å holde vann vil løse alle våre energiproblemer. Men at artiklene hans koster US $ 33 å laste ned. Sjekk selv:

http://iopscience.iop.org/1402-4896/61/5/001/pdf/1402-4896_61_5_001.pdf

Han kunne fått Nobelprisen i fysikk om han hadde trodd på det hans selv påstår. Søppelvitenskap og svindel fra ende til slutt!

Denne artikkelen nevner “Heaviside-komponenten” uten særlig mye forklaring. En komponent som ikke har noe “cred” i vitenskapsmiljøer. Og et begrep tydeligvis oppfunnet av Bearden selv.

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  Terje
12 år siden

– Det var ingen overraskelse at den sicilianske mafiaen infiltrerer lønnsomme områder som vind- og solenergi, uttalte Palermos magistrat Francesco Messineo på en pressekonferanse.
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10018499

Mafia’s dirty money linked to clean energy
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/mafias-dirty-money-linked-to-clean-energy-2080467.html

MortenB
MortenB
Abonnent
Svar til  Terje
12 år siden

Etter å ha jobbet i forskjellige firmaer med utvikling av elektronikk for nye områder over 30 år vet jeg mer enn nok til å si at du tar fullstendig feil. Alle metoder blir kontinuerlig brukt for å hindre ny teknologi som kan utklasse eksisterende om eliten ikke ønsker det. Hele spekteret av metoder blir brukt, lover og regler, skattesystem, LO, politikk, rettsapparatet og “hitman’s”.

Et eksempel: I dag skiftes alle batterier på lastebiler/busser ol. hvert 2-3 år, uansett stand. Grunn ? Batteriladerne i bilene er så billig laget at de ødelegger batteriene. Resultat: et fjell av batterier som skiftes hvert år (men de riktige folkene tjener penger, og sysselsetting self.)
Så utvikler en grunder en ny lader basert på hans forskning og erfaring med batterier. Denne laderen styrer lade-strømmen etter bestemte regler som gir batteriet så lang levetid at antall år batteriet yter 100% enda ikke kan måles (over 10 år til nå). Tipp om han har blitt motarbeidet som bare det hver gang noen i systemet fanger opp at denne oppfinnelsen faktisk reduserer salget til batterileverandørene med kanskje 90%…… Og tror du han har fått noe som helst grunderstøtte ? Burde ikke dette være en løsning til beste for miljøet ?
Miljøvern ? Nei, det kan vi snakke om og bruke for å avgiftsbelegge og som valgflesk, men reduserer det salg av varer og skatteinngang, glem det !

Det er lov å være naiv, men ikke så mye at det er tragisk.

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  Terje
12 år siden

”At dere står utenfor og skriker mafia blir jo bare latterlig.”

-Illustrerer at det er ikke bare latterlig å snakke om mafia i energibransjen.
http://www.na24.no/article2980056.ece

MortenB
MortenB
Abonnent
Svar til  Terje
12 år siden

Vi snakker ikke om mafia. Vi snakker om de største aksjeselskapene i verden som selger energi for milliarder hver dag. Og en elite som utnytter at vi alle er “avhengige” av dem for å få den energi vi trenger til å varme huset vårt og kjøre bilen.
I tillegg kommer kontroll over U-land. Hadde Tesla generatoren (eller en lignende) vært tilgjengelig ville U-landene vært uavhengig vesten for å skaffe seg energi og økonomien til alle disse ville blomstret noe ekstremt (siden de er så mange) Dette kan selvsagt ikke de rike landene tillate da de ville miste kontrollen over disse landene

Marina
Marina
Abonnent
Svar til  Terje
12 år siden

Hvis det ikke bør brukes tid og penger på idioti, hvorfor bruker du da tiden din her på NS som du synes bare er bullshit?? Helt enig at man ikke bør bruke tiden sin på sånt man synes er tull. Alle er ulike og alle har ulike meninger om ting og tang…hvis man aksepterer det, passer på at man selv har det godt og bruker tiden sin på sånt man synes er hyggelig blir alt så mye kjekkere:-)

Cavalli
Cavalli
Abonnent
Svar til  Terje
12 år siden

Terje sier:..”Jeg vet de fleste menneskene vet det finnes alternative energikilder, men de vet også dette motarbeides av energimafiaen”
Hvordan vet du dette?

Terje
Skribent
Svar til  Cavalli
12 år siden

Nilscava sier: Hvordan vet du dette?

Jeg har diskutert med mange oppigjennom og alle som en innrømmer at det fins alternative energi og mange hør forsøkt dette men er blitt stoppet. Det er det alle sier, de vet men vet også at det er umulig å gjøre noe med. De vet at man enten blir skutt eller de kjøper opp oppfinnelsene. De vet også at olje industrien eller de andre energimafia sitter på enorm menge med tilbakeholdt teknologi som vil gjøre menneskene frie.
Det er det som er problemet her de ønsker ikke at vi skal være frie. De skal slavebinde oss til energien vi har tilgjengelig i dag. Det gir de enerom makt over oss.

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  Terje
12 år siden

Terje! :)
Når du bruker termen energimafiaen så er det nesten en fornærmelse mot den klassiske mafiaen. De hadde i alle fall noe som het æresbegreper! Dersom man f.eks ser på hvordan Dick Chaney, Hallyburton og gjengen driver i det såkalte gassbeltet i USA så ser man at dette er parasitter som stjeler av felles ressursene og dumper en cocktail av farlige kjemikalier i vannet under utvinningsprosessen. Folk blir syke, forkrøplete og dör. Men bandittene har kjöpt opp politikerne og lovmakene her som andre steder ( i f.eks Nanotech Industrien) slik at de ikke er pliktig til å fortelle hva de driver på med. Man ser jo også at de samme skurkene gjennom å kjøpe opp land og plassere skjulte pumpestasjoner i de store sjøene i USA bokstavelig talt suger opp vannet til folk og selger det som flaskevann eller sender det til Kina!!
Hvor mange har ikke måttet bøte med livet helt siden den første ildkrig i svundne tider og frem til i dag.
Det er forresten en myte at kapitalismen er så effektiv, jo da, den er utvilsomt best når det gjelder å få folk til å henge i stroppen for å skaffe seg materielle ting, men når det gjelder forandringer, så er systemets iboende logikk at du beskytter dine investeringer og motarbeider alt som kommer i veien.
Dersom man innbiller seg at de som i dag sitter på toppen av energikjeden og beriker seg på fellesskapets etter hvert så knappe ressurser ikke går over lik for å beholde makten og pengene sine, så er man enten totalt uvitende om samfunnet eller så er man i beste fall naiv.

Cavalli
Cavalli
Abonnent
Svar til  Terje
12 år siden

Jeg tviler ikke på at det fins alternative energi-kilder, men energien må uansett “høstes” og distribueres. Det koster penger uansett.
Ja, jeg er helt sikker ppå at olje-industrien har lobbyister i regjeringer rundt i verden for å prøve å legge kjepper i hjulene på alternative energi-ideer.
Men min “konspirasjonstro” stopper der.

Uenur
Uenur
Abonnent
12 år siden

Mulig det,men det at økonomisk sterke krefter i en årrekke har bevisst tilbakeholdt teknologi fordi den enten har vært for billig,gratis eller umulig å kreve inn betaling for,finnes det da rikelig med beviser for. Vi kan jo bare nevne hødrogenteknologi,som har vært kjent som alternativt drivstoff i femti år,men som enda sies å være “for dårlig utviklet”,og “for utrygg”.Kom igjen da! Klart det er noen som ikke ønsker en utvikling i mot billigere energi! Det er da egentlig ganske innlysende. Det er ikke akkurat Mor Teresa som sitter med styringen i verdens energiøkonomi!
Skinnet av knapphet,med følger som feks oljesandutvinning,er også viktig å opprettholde,slik at prisene ikke skal falle for mye.Dette trodde jeg nesten alle visste jeg….

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
12 år siden

“Nå må dere ikke tro på alt som står i avisene gutter.”
Da har du kommet til riktig sted.

“At partiklene har høyere hastighet enn lyset er LANGT i fra bekreftet enda. Ha litt kildekritikk da.” LANGT i fra er kanskje drøyt, men det er ikke bekreftet, og selv om det skulle bli det er det greit å være kritisk, da med vaksiner, AIDS, psykologi og andre kvasivitenskapelig “funn” i mente.

“Dette er ubrukelig psaudovitenskap.” Mulig, men det er bare en påstand, derfor bør det diskuteres. Hvorfor mener du dette er ubrukelig psaudovitenskap?

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
12 år siden

Og det begrunner du med?

MortenB
MortenB
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
12 år siden

Albert Einstein sa noe sånt som “Den materielle verden kan kun eksistere om det ligger en ekstrem overliggende energi bak som holder den oppe”

Vitenskapen har i mange 10-år visste at all materie egentlig er ren energi som er satt ned i frekvens, og først da oppstår det fysiske vi kan se og ta på og som tilsynelatende er myke eller harde solide ting. Og først da oppstår tid og rom.

En “Tesla generator” tapper fra denne energi som er den høyeste vibrasjon/frekvensen som er kjent og som folk kaller alt fra “zero-space” til Gud. Energien fyller hver eneste kvadratmillimeter av hele vårt univers og den kan aldri brukes opp, om vi prøver tvil ny energi komme til.
Det er antydet at en kvadrat-tomme av “zero-space” inneholder nok energi til å forsyne hele kloden med energi til alle hus, båter, fly, biler, fabrikker i 24 timer.

Tesla sa en gang at vi mennesker er like dumme som fugler på en kraftledning, vi har ubegrenset energi rundt oss men ser den ikke.

Alle burde ha fått med seg nå at de rikingene som finansierte Tesla og betalte alle hans behov ikke tillot han å produsere en generator som det ikke kostet penger å drive (where is the meter ?) Kun oppfinnelser som kunne faktureres hver måned kunne tillates

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
12 år siden

“Jeg begrunner det med at det ikke finnes fri energi og kommer etter all sannsylighet aldri til å påsvises.” Skuffende at du ser så få begrensninger i eget fag. Hvis dette er grunnsynet blant dine kolleger er det mer enn betenkelig.

MortenB
MortenB
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
12 år siden

Den fysiske maskinen ligger i bunkeren(e) til eliten. Det er ikke bare Tesla som har funnet opp slike generatorer, det er en kjent sak at når noen gjør det og det blir kjent (oppfinneren er gjerne så naiv at han søker patent !) kommer han i sort dress “med en koffert penger og en pistol”. Oppfinneren kan da velge, uansett tar han (og folk fra skulte tjenester) med seg oppfinnelsen og alle tegninger.
De fleste velger pengene

MortenB
MortenB
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
12 år siden

Kan og legge til at disse generatorene blir brukt i de hemmelige romfartsprogrammene. Men jeg tror forlengst at de har så bra løsninger som er “overtatt” på denne måten at de nå stort sett blir stuet ned i den dypeste (CIA) kjeller.

« Forrige artikkel

Ancient Aliens: Sesong 3

Neste artikkel »

Utenomjordisk DISCLOSURE 1.11.11

55
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x