Oppvåkningstilstandens primærkvaliteter

6.4K visninger
6 minutter lesetid
10

Oppvåkningstilstanden er én av mange typer evidens på at bevisstheten er tilværelsens primære dimensjon. Vi karakteriserer her oppvåkningstilstanden slik: ”Subjektet opplever en perma­nent for­ankring i en eksisten­siell dimen­sjon med bestemte perspek­tiviske og følelses­messige konse­kvenser.” Østen har vært sted for de store oppvåknings­tradisjoner i flere tusen år, og i Vestens historie finner vi noen kjente opplyste. Vestens akademiske psykologi har fortrengt oppvåkningstilstanden, antagelig fordi den patologi­serer alt transrasjonelt. De kosmiske innsikter som oppvåknings­tilstanden bringer, er ikke forenlig med det materialistisk-naturalistiske dogme.

 

Oppvåkningstilstandens mange navn

Forskjellige ord for oppvåkningstilstanden:

 • engelsk: enlightenment, the great awakening [Wiki-artikkel: Enlightenment (spiritual)].
 • yoga-tradisjonen: samadhi (”sammen med Herren”) [Wiki-artikkel: Samadhi].
 • buddhist-tradisjonen: nirvana, (”utblåst”), bodhi (”oppvåknethet”) [Wiki-artikler: Nirvana, Bodhi]
 • zen-tradisjonen: kensho (”se ens natur eller sanne selv”), satori (”forståelse”), daigo (”den store oppvåkning”) [Wiki-artikler: Satori, Kensho, Daigo (Zen)].
 • vestlig esoterikk: illuminasjon.

 

Oppvåkningstilstanden er en bevissthetstilstand som er vesensforskjellig fra den ordinære dagsbevisstheten. Forskjellige termer prøver å angi forskjellige grader av dybde og varighet. Siddharta Gautama (560-480 f.Kr.) ble en buddha (”oppvåk­net”) og lanserte begrepet nirvana (”utblåst”). Termen bodhi (”oppvåknethet) brukes gjerne synonymt med nirvana. I den indiske yoga-tradisjonen fikk oppvåkningsbegrepet samadhi først en klar og presis utdypning og inndeling i Patanjalis klassiske verk Yoga Sutras (ca. 150 f.Kr.). I den japanske zen-tradisjonen brukes termen kensho (”se ens natur eller sanne selv”) om oppvåkningsglimt; termen satori (”forståelse”) uttrykker en mer varig tilstand; og termen daigo (”den store oppvåkning”) brukes om den permanente og store Oppvåkning. Andre mystiske tradisjoner – som tantra (Øst- og Sørøst-Asia), tao­ismen (Kina) og sufismen (Arabia) – har også forskjel­lige termer for Den store oppvåkning. Deres tradisjoner nevner også en rekke hellige menn og kvinner som anses å ha vært opplyste.

Statue av Patanjali

 

I Vestens historie er det ytterst få som har blitt alment anerkjent som opplyste. De fire som det er mest enighet om har vært opplyste, er mystiker-filosofen Pythagoras (569-475 f.Kr.), Jesus fra Nazaret (ca. 7 f.Kr.-30 e.Kr.), mystikeren Plotinus (205-270) og den kristne mester Eckhart (1260-1328). Historikeren Peter Kingsley har i flere av sine bøker utfordret den tradi­sjonelle oppfatningen av de greske filosofene Parmenides (ca. 515-450 f.Kr.) og Empedokles (400-tallet f.Kr.), og vist at de var genuine mystikere (Wiki-artikkel: Peter Kingsley). Den greske nypythagoreiske filosofen Apollonios fra Tyana (ca. 15-100) var en omstridt mystiker-magiker (Wiki-artikkel: Apollonius of Tyana). Den persiske mystikeren og poeten Rumi (1207-1273), som tilbragte mesteparten av sitt liv i Rum som ligger i dagens Tyrkia, er anerkjent og elsket verden over (Wiki-artikkel: Rumi). Vi vet ikke noe om hvor stor andel av de opplyste som aldri har satt spor etter seg. Vi må gå ut fra at mange har vært opplyste uten at de selv eller omgivelsene har vært klar over det. For å kunne si at noen er opplyst, må man først være i kontakt med en tradisjon eller kultur der primærkvalitetene ved oppvåknings­tilstanden er godt kjent.

 

Oppvåkningstilstandens primærkvaliteter

Østen har hatt så mange kjente opplyste gjennom tidene at den vestlige akademiske psyko­logiens ignorering av denne bevissthets­tilstanden har preg av fortrengning. Vi lar her kulturene og verdenshistorien ligge, og prøver i stedet å identifisere oppvåkningstilstandens primær­kvaliteter. Her kommer et innledende forsøk på å definere oppvåknings­­­tilstanden: Subjektet opplever en perma­nent for­ankring i en eksisten­siell dimen­sjon med bestemte perspek­tiviske og følelses­messige konse­kvenser.

Den eksistensielle dimensjon består i:

 • opplevelsen av at Bevisstheten er etablert i Eksistensens dypeste fundament (fremfor å være et tilfeldig biprodukt av materien). Det levende vesens dypeste indre natur blir i Indias åndelige tradisjoner beskrevet som Sat-chit-ananda, som kan oversettes med Væren-bevissthet-salighet (Wiki-artikkel: Satcitananda).
 • opplevelsen av at Bevisstheten er bakom fenomener som fødsel, død og reinkarna­sjons­syklusen. Mange, men ikke alle, opplyste erindrer tidligere liv.
 • opplevelsen av at tanker, emosjoner og kropp i deres natur er ment å fungere som tjenere for Bevisst­heten.
 • at den opplyste aldri lenger mister bevisstheten. For den opplyste er ikke søvnen en tilstand av bevisstløshet, men ”våken hvile”.

 

De perspektiviske konsekvenser består i:

 • en overveldende enhetsopplevelse og identifisering med hele det levende Kosmos, der opplev­elsen av et ”separat ego” blir et sekundært perspektiv eller opphører.
 • opplevelsen av at alt liv i dens myriader av former har det samme evige og transcen­dente fundament.
 • opplevelsen av at det transcendente og det immanente (iboende), det guddommelige og det verd­s­­lige, det evige og det foranderlige, bare er analytiske og ikke reelle distink­sjoner. Denne non-duale (ikke-to) innsikt er det øverste trinnet i alle de myst­iske tradisjoner.
 • opplevelsen av NUET som det eneste som er. Den opplyste er forankret i Nuet. Reiser via sinnet inn i fortiden eller fremtiden er avstikkere fra basen.

 

De følelsesmessige konsekvenser består i:

 • opplevelsen av salighet som Eksistensens følelsesmessige grunntone.
 • opplevelsen av at den endelige konklusjonen av den endelige analysen av Kosmos, er at ”alt er såre godt”.
 • en sterk og moden evne til medfølelse.

 

Å bli permanent opplyst er naturligvis en svært dramatisk indre transformasjon, som å våkne fra en drøm. Da folk lever i så mange drømmer, blir oppvåkningen svært individuell. Hvordan man velger å forholde seg til verden de første årene etter en oppvåkning, er også svært individuelt. Noen velger å isolere seg fra samfunnet for en tid, for å kunne hengi seg fullstendig til den dype salighet. Andre isolerer seg en tid for å kontemplere over hvordan de best kan hjelpe sine medvesener. En ting er å være opplyst, noe annet er å kunne uttrykke seg med talent. For dem med akademisk utdannelse og et talent i å formulere seg, kan det å holde foredrag eller skrive bøker være løsningen. For dem som er rike på mellommenneskelig erfaring, er direkte arbeid med personer og disipler en mulighet. For dem med kunstneriske talenter faller det seg naturlig å uttrykke sin guddommelig-salige tilstand gjennom uttrykks­former som poesi, sang eller dans. Ikke alle har behov for å ”misjonere”. Opplevelsen av at ”alt er såre godt” kan gå så dypt at man ut av respekt ikke vil forstyrre andre i deres liv og utviklingsprosess. Etter oppvåkningen kan det gå mange år før den oppvåknede selv synes å finne den rette balansen mellom ”being and doing”.

Eckhart Tolle tilbragte flere år på en benk i en park etter sin oppvåkning.

 

Oppvåkning er en transcendering av sinnet, ikke en ekstrem utvikling av sinnet. De opplyste tran­­scen­­­derer naturligvis mange av trossystemene til den kultur de er født inn i, men her synes det å være store individuelle forskjeller på hvor sterkt de engasjerer seg i samfunnet (f.eks. når det gjelder forholdet mellom mann og kvinne). Alle opplyste opplever direkte den guddomme­­lige dimensjon, å være forankret i denne, men de har visst ingen direkte opplevelse av en personlig Guddom. I Østens åndelige tradisjoner som brahma­­­­nisme, buddhisme, jain­isme, yoga, tantra og taoisme finnes en rekke forestillinger om noe evig ekspanderende, en direkte opplevelse av Livets ufattelige mysterium, men eksi­stensen av en personlig Allgud synes å være et personlig tolkningsspørsmål. Dette i motsetning til de store patriarkalske religioner i Vesten – jødedom, kristendom og islam – der Allguden forstås som en farsfigur i himmelen.

Selv om oppvåkningstilstanden i seg selv, opplevelsen av Væren-bevissthet-salighet, er ufor­anderlig, kan man snakke om en generell utvikling av de opplystes forståelse og tolkning av verden. De opplystes mentale verden blir gjennom kulturens evolu­­sjon stadig mer kompleks, differensiert og kunnskapsrik. De opplystes begrepsapparat samt analyser og intellektuelle forståelse av formenes verden blir bedre. Ken Wilber peker på at frem til det første århundret i vår tidsregning dominerte den tradisjonen at de opplyste trakk seg fullstendig ut av denne verden og isolerte seg i sin nirvaniske salighet (hvilket fortsatt gjelder for noen retninger idag), men så oppsto en dypere realisering som resulterte i at de opplyste begynte å engasjere seg i denne verden og prøvde å transformere den. Forankret i det Absolutte kunne de ekstatisk omfavne og bidra til evolusjonen av det Relative virkelighetsaspektet.

Gilbert Williams: Paradise Goddess.

 

Kilder:

* Artikkelen er basert på et kapittel i boken Åndsvitenskapelige visjoner (2008), av Rolf Kenneth Aristos.

* Frontbilde: Maytreya av Xolotl. Bernard Xolotl HomePage.

* Gilbert Williams HomePage

 

****************************************************************

 

Rolf Kenneth Myhre

Rolf Kenneth Myhre fullførte bibliotekarutdannelsen i 1990, og arbeidet så som selvstendig næringsdrivende i seks år med å etablere og reorganisere små fagbiblioteker og arkiver. Deretter arbeidet han som medisinsk forfatter i seks år, fire av dem ved Rikshospitalet. Siden 2003 har han som privat forskerforfatter arbeidet med fokus på: 1) Bevissthetsparadigmet, åndsvitenskap; 2) Menneskets tidligere og nåværende erfaringer med ET/UFO-relaterte emner; 3) Enkelte US-sentrerte oligarknettverk som siden 1940-tallet har prøvd å styre verdenssamfunnet i en totalitær retning. I 2008 vant han Kolofons manuskonkurranse for ”Alternativ litteratur” med boken "Åndsvitenskapelige visjoner". I februar 2013 utga han boken "Menneskets historie: Integrasjon av Velikovsky, Sitchin og ZetaTalk", og i august 2013 kom boken "ET/V-erfaringer 1947-2013". Hans forfatternavn er Rolf Kenneth Aristos.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

10 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
gudfrid
gudfrid
Abonnent
12 år siden

Alle de store mestrene har gitt oss nesten det samme budskapet: Gå inn i deg selv, oppdag ditt usynlige høyere selv og gjenkjenn Gud som den kjærligheten du har i ditt indre.

Det er nedlagt i hver og en av oss at vi kan være kjærlighet hvis vi tillater det.

jokko
Abonnent
Svar til  gudfrid
12 år siden

Nukunu, oprinnelig dansk….
Nukunu ble født i Danmark i 1947. Han har en Bachelor i filosofi og en Master i psykologi. Han har arbeidet som psykoterapeut og gitt forelesninger om Gestalt, psykodrama, primitive terapi, NLP og meditasjon i 30 år. Over denne perioden var han en elev av levende lærere som Osho Rajneesh, Punjaji, Maharaji og ShantiMayi.
http://www.youtube.com/watch?v=Kd_iJTt6TR0

Tulkulama
Tulkulama
Abonnent
12 år siden

I 1998 ble jeg sent til en regresjosnterapi terapaut fordi noen lurte på om jeg ville se jeg kunnne se hva jeg hadde vært i tidligere liv. Jeg hadde vært forfulgt av noe en tid og jeg visste ikke hva jeg var forfulgt for eller av den gang. Alle foldet hendene rundt meg ofte og ofte når jeg spiste og dette hadde folk gjort siden jeg begynte å føle meg forfulgt for første gang når jeg var på backpacker tur i Europa og videre til Kina, Nepal, India og Bangladesh og Singapore i fra 1991til 1992. I India som jeg tilfeldigvis havnet i er det mange meditasjonskurs og jeg ville vite hva meditasjon er og når min kamerat ble syk i en by i India så måtte vi vente med å reise videre og dermed så benyttet jeg anledningen til å ta et kurs i meditasjon som gikk på stedet og var holdt av tibetansk buddhisme hvert år på samme tid vi var der på dette stedet. Når en tibetansk Lama snakket på kurset om meditasjon og jeg visste ikke hva det var for noe og jeg hadde aldri tenkt på hva sinnet vårt the mind er for noe heller. Men når Lamaen sa at hvis vi tidligere for eksempel har opplevd at vårt sinn har opplevd verden annerledes så har vi havnet inn i det vi kaller en trancendal annen virkelighet av sinnet vårt som er mer enn Samsara. ’og hvis noen av oss har opplevd dette så har vi antagelig meditert mye i tidligere liv og vi kan i dette liv raskt komme inn i andre større virkeligheter av livet igjen enn det vi ser rundt oss nå.

Jeg tenkte etter dette på noe som jeg opplevde som barn og jeg ble meget interessert i buddhisme og meditasjon etter dette kurset som jeg tilfeldigvis tok.

Når jeg kom hjem til Norge i april 1992 så følte jeg meg forfulgt her i Norge også og alle foldet hendene og jeg tenkte at det var en mafia etter meg som var ute etter å kidnappe meg, men at de rundt meg ikke kunne si noe fordi rommet eller noen kunne være avlyttet. Så jeg tok tegnet på at de foldet hendene som om politiet jaktet på kidnappere og jeg var lokkedue som hjalp politiet. I Norge mediterte jeg mye i 1992 og i 1993 så plutselig gikk jeg ut av kroppen i en Astralreise. Jeg turde ikke være ute av kroppen så jeg gikk rett tilbake i kroppen igjen. Etter denne astralreisen så følte jeg at jeg ble forfulgt og noen hele tiden overalt klarte å bedøve energibanene mine i kroppen så jeg ikke klarer astralreise eller andre meditasjoner. Jeg skjønner ikke hvem som stopper en meditasjonsmester i å komme inn i dypmeditasjoner. Jeg var jo hos denne regresjonsterapeuten i 1999-2002 noen ganger i året i noen dager. I 1999 så fant jeg ut at jeg har vært en stor meditasjonsmester og lærer i tibetansk buddhisme i Tibet i tidligere liv.

Jeg fortalte om regresjonene til mange og de sa ingenting og var ikke interessert i buddhisme.

Jeg så stadig at jeg ble forfulgt og kunne ikke skjønne at kidnappingsligaen stadig antagelig var etter meg. Plutselig i 2007 så sa en mann i Ålesund at jeg eier en skatt fra Tibet og derfor er jeg forfulgt av mange som ønsker å stjele min skatt. Han nordmannen sa at de som forfølger meg jobber for gulltyver elle er gulltyver av skatten min. Jeg sa at jeg er blakk nesten bestandig og eier ingen skatt fra Tibet. Da sa han at jeg er en gjenkjent tulkulama i tibetansk buddhisme som eier skatten min fra liv til liv og jeg må si at jeg skal ha igjen skatten min og deretter så bør jeg få den tilbake og slippe å bli forfulgt. Jeg hadde aldri hørt noe om at jeg er en Lama selv om jeg hadde praktisert og studert buddhisme og Tibetansk kultur siden 1992. Jeg tenkte da å sjekke om dette kunne stemme og gikk på internett og skrev på sider at jeg er Even og er en tulku som eier en skatt fra Tibet og jeg skal ha hele skatten tilbake. Jeg fant straks ut at jeg eier en skatt og at mange vet om dette. Jeg ble irritert på at ingen har sagt hva jeg er forfulgt for og at jeg eier en skatt for da hadde jeg allerede ordnet opp i dette i 1992. Men på en annen side så er jo dermed mine regressjoner et bevis på at reinkarnasjon er fakta og den sannheten fra meg og mine står for alltid som en bekreftelse på det faktum at karma og reinkarnasjon er sannheten for alle individer.

Her prøver jeg å beskrive hendelsen jeg opplevde som barn som en Lama kalte begynnelsen på en opplevelse av opplysning.
When I was a child I went into the forest and I looked under a stone. And under the stone there were some insects. I studied the insects for some minutes and I was thinking about what was the meaning with their lives. I was looking at them and I found no absolute meaning with their lives. When the winter came they would die nearly all of them I thought, and what was the meaning with life. I thought that the insects were very strange beings and that their life was strange. I looked at my fingers and I thought that I was an even stranger being and that life was very very strange. I was then thinking: what was life and what was the meaning for everybody. I was thinking about what was a living being. And I found myself as a being very strange. The life was strange and the being ”me” was strange.

I looked at my fingers and I looked at the insects on the ground and I could not find any absolute meaning with human beings life or the meaning with insects life. I looked at myself and I lokked at the insects and my thoughts tried to find a meaning with peoples life and with other beings life. I was a young kid and I was thinking and thinking and my thought could not find any good meaning, but the life was very funny. The life is very fun I think this time, and I think that the life is very fun still all my life, but it is strange that it is no good meaning with our lives since we all live and then die after a wile. I look at the the insects and animals world and in their life was it always fear: If you look at the life’s of insects and animal many kill each other and eat each other and it was a scary life they live, and then think what can be the meaning to live as a insect.

My thought was thinking more deep and deeper and deeper about how strange living beings are. My thoughts was thinking deeper and deeper and deeper but my thought could not find any absolute meaning with a beings life. I was thinking that a human being growing older and older and then die and it is the same with all other beings. I was thinking that insect growing older and got kids and human being growing older and got kids and we protect our kids and we growing older each day and the kids growing older each day, and I think that grandmother died and when I got old I die to, all die one day I think and I find no absolute meaning with our life. I look at my fingers again and I moved my fingers and my hand in the air and I thought that I was a very very strange being and I thought the life was strange, I look at my fingers again and again and I think I think that humans was a very strange funny being.

My thought tried and tried to find a absolute meaning with beings life and with a human beings life. I was thinking about what a strange living being a human is. And the thought tried to find the meaning with everybody’s life but my thoughts could not find it. Then I looked at my fingers again and I thought that life and a being was so very very strange and my thought was thinking and my thought could suddenly not manage to think deeper. When the thought was so deep that it could not think deeper anymore and the thought could not find any absolute meaning in this funny strange life that all live on the planet it happen something very strange around me. Suddenly the forest and everything around disappeared but it was there in a consistency like heat energy in the air. When you look at the ground when it is hot in the summertime you see hot luminous energy in the air rising up from the ground. All the trees and the forest and the world was like that. I could walk through the trees as if they were nothing. The world was like luminous energy. The first thing my mind said when this happen was wow, everything is nothing. I feel a little bit disappointed first when I find out that everything was clear luminous energy and that everything suddenly was nothing, and I could walk through trees and stones as it was air. But now I could see more and more so my mind could find out more. It was very interesting. Everything is nothing and only created by the mind. I tried to look to see if I could see the world as it was before this happened and suddenly everything was like it was before. Everything was hard stones, ground and green trees again. Then I was sad and wanted to go back to see all things like luminous energy that I could walk through again, but it did not happen.

.
.
Some Lamas in Tibetan Buddhism said that this was a part of a peak experience of buddhahood(Nirvana).

And if I want to experience Nirvana again and then see the ultimate thruth and see more and more and be a Buddha it would then be easy to do it when I have meditated more in this life.

It will be very good for all sentient beings that I show them Nirvana. And it would be easier to go in and out of the enlightened state (Nirvana) after a while, and I will know more and I will be omniscient. And then I will be a real Buddha again when I got full control of this.

So I think that if we all human being can find out that absolute meaning of samsara is that there is no absolute meaning. I see that we all get reborn again in samsara when we die if we not reach enlightenment, and I see that we all must be kind and good people with eachother in this life if we shall reach enlightenment or get a good next life that possible can lead us to the goal that is enlightenment. The enlightenment(Nirvana) will appear when we are kind and good persons and our deepest thought is not seeing any absolute meaning with samsara. Then the thoughts rough thoughts dissapear and we go further in mind like Siddartha Gotama did. Like Siddhartha Gotama said when he became a buddha: Nirvana is the meaning.

Nobody
Nobody
Abonnent
12 år siden

Anbefaler alle som er intresserte i dette emnet som belyses i denne artikkelen å lese dette:

The Undiscovered Self
by Anthony de Mello, SJ

http://www.demello.org/article6.html

Hallvard Volden
Anonym
12 år siden

Dette var en liten “godbit” av en artikkel RK…opplysende tekst om opplysning :)

ye
ye
Abonnent
12 år siden

Har virkelig oppvåkningstilstanden blitt fortrengt av Vestens akademiske psykologi? Mulig er det det inntrykket vi sitter igjen med p.g.a. tidlige manglende publikasjoner og offentlighet?
Kan det være mulig at Østens mystikere har vært mer åpen om bevissthetnivåer og delt villig vekk med andre, mens i Vesten har dette i større skala vært bedre kjent blant og forbeholdt frimurere, teosofer og andre okkulte selskap?

At Maitreya blir promotert, til og med som hovedbilde, har jeg liten sans for om en vet hva det står for. Stikkord er teosofi, Alice Bailey og hennes murstein av en bok Cosmic Fire, hvor Lucifer tilbedelse og opprettelsen av FN og New World Order er satt i høysetet. ‘The violet flame’ er frimureri og invokering og flørt med djevelen. Bailey har også med Jesus i oversikten over de “oppstegne mestere”, men degraderer han til å være på lik linje med de andre.

Degraderingen av Jesus (kroppen) Kristus (sjelen, Guds sønn) gjøres også av Eckart Tolle. Han beskriver at det ikke er noe separasjon av Gud og oss som menneske. Her degraderer han selveste Skaperen av Universet på nivået til et menneske. Blasfemi. Detaljer om dette kan leses i denne artikkelen:http://prolepticlife.wordpress.com/2008/03/17/eckhart-tolle-who-do-you-say-that-i-am-jesus/

At Tolle kommer med en del gode tanker som går rett hjem hos de fleste er vel og bra, men det er en villedelse til noe som får større spirituelle konsekvenser for den enkelte sjel, etter min oppfatning. Det er uomtvistelig at han benekter Jesus som Guds eneste sønn inkarnert på jorden.

Til tothestars sin kommentar: At Oprah Winfrey tok Tolle inn i varmen og har latt han promotere sine tanker i en så stor skala, burde få varselklokkene til å ringe kraftig! Oprah Winfrey er MK, bedriver programmering av publikum, serverer følesespornografi, og er i nært samarbeid med David Rockefeller.

ye
ye
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
12 år siden

Rolf Kenneth : “De fleste opplyste vil nok ta sterk avstand fra kristen metafysikk og kosmologi.”

Det som har overrasket meg var å finne ut at oppsiktsvekkende mange grundige researchere av makten bak makten, den skjulte elite og okkult viten, har tatt et meget bevisst standpunkt i troen på én Gud og at Bibelen er Guds ord formidlet til menneskeheten.

Fellestrekket hos disse researchere er at de har kommet over informasjon dypt ned i kaninhullet som bekrefter eksistensen av den onde siden og den gode siden.

tothestars
tothestars
Abonnent
12 år siden

Quote:”

Tolle claims no specific religion and states that his teaching fits with the essence of all spiritual paths. While he quotes freely from Jesus, Buddha, and others, he focuses on the divinity in all beings. “How ‘spiritual’ you are has nothing to do with what you believe but everything to do with your state of consciousness,” he writes in A New Earth.”

Har sans for Tolle, en bra mann det der !

Ble positivt overrasket at Oprah Winfrey tok han inn varmen :D

« Forrige artikkel

Den kirurgiske healeren

Neste artikkel »

Skeptikerens hemningsløse naivitet

10
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x