Den Fortapte Sønn vender hjem til sitt Faderlige opphav

Obamaisme: Den sterke leder trer frem igjen

2.9K visninger
12 minutter lesetid
9

Obama fikk Nobels fredspris av Norge. Om de-populasjon og indoktrinering for den brede vei. Om fremmedgjøring fra åndelighet og G-d. Om å re-våkne til sin åndelige basis. Om å bli hel. Av sin Moders Kropp – og sin Faders Ånd.

Ifølge Bibelen sa G-d til menneskene; Befolk jorden og legg henne under dere. “I sitt bilde skapte han dem”. Det vil si BÅDE kropp og ånd. Mann og kvinne. Prinsippets negative manifestasjon ble først mest synlig under en av matriarkatets sterke tidsperioder, nemlig under Adam, hvor Eva forledet Adam til å følge ‘slangen i paradisets’ råd, denne verdens dominerende ånd, og patriarkatets sterke tidsperiode under Abraham, som var mer tro mot ånden i seg, enn noen ånd utenfor seg og i verden.

Den ene ble kastet ut av paradiset som følge av sine valg, skulle føde med smerte (Eva) og slite for sitt daglige brød (Adam), mens den andre ble lovt å legge jorden og alt i den under seg, og ikke trenge å slite for sitt brød i sitt ansikts sved, men motta manna fra himmelen, igjen som følge av sitt valg.

Ånd er istand til å skape sin eksistens og sin eksistensberettigelse, mens kropp er henvist til å underlegge seg de betingelser som rasjonelt og ‘vitenskapelig’ sett eksisterer. Det vil si en ensidig fatalisme og avhengighet av de synlige og konkrete materielle strukturer (materien) som verden gir.

Hvor ene siden må ivareta sine interesser ved å spise av ‘kunnskapens tre’, tro seg klokere og klokere, vil den andre kunne overgi seg til ‘Store Ånd Manitou’ og få sine behov ivaretatt uten anstrengelser. I den førstnevnte syklus er vi på nedadgående, degenererende vei, i den andre på en byggende og skapende og positiv vei. Alle av de førstnevnte ‘sivilisasjoner’ har ‘gått til grunne’, det vil si de balanseres bort, enten av natur eller ånd, hvor ene av dem fremkommer og materialiserer seg i pervertert form. Hvilket begge av dem gjør til tider.

De-populasjonsagendaer

Siden siste utrenskning, balansering – ånd balanserer like mye tilbake igjen som natur gjør andre veien (jfr. flommen på Noah’s tid), har vi gått mot feminisme, matriarkat og Gaya-tilbedelsen. Dette prinsipp og påfølgende polarisering leder oss bevissthetsmessig mot å bli mer kjødelige vesener, og mindre åndelige. Abortloven (mvh ekspedisjonssjef og departmentsråd Karin Stoltenberg) og den seksuelle revolusjonen (mvh Sigmund Freud) er et av de faktiske bevis på dette, hvordan barn blir sett på som rent biologiske organismer, embryo, som er en del av morens kropp, mer enn at det er sin Faders ånd ruget ut i morens kropp for å gis fysisk kropp. Det er ikke ånd inkarnert lenger, men bare kropp og biologi. Her kommer store karmiske sår til å bli avdekket etter hvert.

Ånd over materie. Ånd før materie. Ånd er overordnet materien. Hva var først, ånd eller materie? De beleste vet svaret selv.

De-populasjonsagendaer er rotfestet i dette at mennesket er som et dyr, etter Darwins lære, som kan tilpasses Gaya’s muligheter til å mette dem, istedenfor at menneskene er et overopphøyet åndelig vesen, som G-d’s barn, og av og til medskapere, har evner og muligheter til å tilpasse Gaya til sine behov. Er der for mye menneskelige ‘dyr’, ‘useless eaters’ på planeten – så drep de som den ikke kan brødfø – på en eller annen måte. Abort er også bare ennå en metode for de-populasjon. Det er to fundamentalt forskjellige prinsipper verdens makter og de åndelige makter følger;

“Hvis jeg skulle bli re-inkarnert, vil jeg returnere som et dødelig virus, for å kunne bidra med noe til å løse [problemet med] overbefolkning.”
“In the event that I am reincarnated, I would like to return as a deadly virus, in order to contribute something to solve overpopulation. “

HRH Prince Philip, Duke of Edinburgh. President av World Wildlife Fund.

http://www.propagandamatrix.com/prince.html

Innen verdens politiske og økonomiske elite er dette en sak og en overbevisning som har stor tilslutning, vil de finne som søker.

Det ene prinsipp er livgivende og livsbejaende. Det andre bærer dødens maske. Den evige døden, hvilket er døden for dem som bevissthetsmessig ikke har forenet seg med den Store Ånd som flyter over myrene og skogene, men som tror seg bare som kropp og biologi alene. Alle får rett. Alle får oppmålt i sin skjeppe etter hva deres bevissthets beholder inneholder. Vil de leve i et begrenset univers, det kjødelige univers, så får enhver lov til det. Begrenset blir det virkelig. De blir å gå igjen i dette begrensede univers for evig og alltid som forvirrede spøkelser.

Det ene bærer kjærligheten til alt det skapte i seg, til G-d’s skaperverk, mens det andre blir gjort til gjenstand for manipulasjoner fra mennesker som har gjort seg selv til guder og deres ”skapelser’.

HRH Prince Philip, Duke of Edinburgh. Foredrag til ‘European Council of International Schools’. Montreaux, Switzerland, Nov. 14, 1986:

The great difficulty about “life” is that we humans are part of it, and it is therefore almost impossible to study objectively…. It therefore tends to be anthropocentric and gives scant attention to the welfare of all the other life-forms which share this planet with us.
…|When the Bible says that man shall have “dominion” over God’s creation, the choice is between understanding dominion as in “having power over,” or dominion as “having responsibility for.”

http://www.propagandamatrix.com/prince.html

G-d’s vei er den beste måten å forvalte naturen på. Skaperen har ikke noen slags behov eller ønsker om å la noen av sine skapelser og manifestasjoner gå til grunne. Men menneskers ønsker og skapelser kan……(jfr. Atlantis, Lemuria, Babylon og Rommerriket).

Men vi ser at mer enn å akte og ære og elske G-d’s skapelse, så har denne elite gjort seg til guder selv, ved å tro seg kapabel til å bestemme hvem som skal leve og hvem som skal dø. Av både embryoer, barn og voksne. De-populasjonsagendaen har mange virkemiddel; gradvis forgiftning og død av mennesker (fluor, amalgam, etc), kriger, spanskesyker, AIDS og svineinfluensaer o.l. Hadde kjærlighet, opplysthet og guddommelig ledelse ligget bak slike agendaer, så hadde overpopulasjons problemet løst seg selv, OM der er slikt overpopulasjonsproblem.

På grunn av tingene er som de er, så har vi et ‘overpopulasjonsproblem’ slik at verdens ondskap kan åpenbare seg, og synliggjøres for alle med noenlunde intellektuelle fakulteter intakt. Deres utbytting av den synlige manifestasjon av G-d’s skaperverk skaper elendigheten, og de forventer at vi skal godta deres løsninger for å rette opp elendigheten de skaper fortløpende for sin berikelse. I sin dans rundt gullkalven.

Verdens avguder

Bibelen snakker harde ord mot de som gjør seg seg selv eller annet til guder, spesielt de avguder som er avledet av dansen rundt gullkalven. “Du skal ikke ha andre Guder enn meg”. Den ‘guddom’ som gjorde opprør mot G-d, er symbolsk benevnt som Satan; denne verdens hersker.

Veien til himmelen går via helvete. Og det er menneskelivets mening og mål dette, å ha bli kastet ut fra paradiset, fra Ånd – til jord, det materiske univers, for så igjen forhåpentligvis å gjenoppstå som den Store Ånd enhver er, – om de vil eller vet om dette. Det er en kvalifisering vi er med på. Cupfinale deLux. Å skille klinten fra hveten. Skille de åndelige fra de materiske. De forlater hverandre etter denne dimensjon. De som som er ånd, drar videre, de som er av jord og kropp, blir igjen her til de har lært leksene sine. Enhver har full frihet til å definere seg innen det ene eller andre prinsipp, som et åndelig vesen, eller som et ektefødt barn av naturen, av jord, av kropp, av kjødet, av materien.

Så starter alt om igjen, en ny syklus. Det er en endeløs syklus med dette samme formål; kvalifisering.

“Du skal bli født på nytt, og ikke av en kvinne denne gang, for å se G-d’s Rike”, sa Jesus det. En ekspert og Mester i esoterisk lære.

MaterieÅnd.
MatriarkatiskePatriarkatiste prinsipp.
ModerligeFaderlige prinsipp.
JordHimmel.
Synlige virkelighetUsynlige virkelighet.
AteismeÅndelighet (mesteparten av religionen har blitt strippet for dette).
Del av naturen (som Darwinistiske dyr)Over naturen (åndsvesener, liv helt uavhengig av naturen).
Av jord er du kommet, til jord skal du bliAv ånd er du kommet, til ånd skal du bli.

Menneskene eksisterer og skaper sin eksistensberettigelse innen en av, eller i en mer eller mindre (forvirret) miks av disse polariteter.

Begge deler kan eksistere helt uavhengig av kjønn, like fullt i både menn og kvinner. Det er polariseringen mellom dem som utgjør hva vi kaller livet. Og må balanseres. Som sørpol og nordpol i magnetisme, er alt en ebbe og flo mellom slike dualiteter. For øyeblikket er vi på venstre side av tabellen, i en nedadgående og degenererende syklus. Vi er nå hvor det som som ikke har livets rett skal brytes ned, for at det nye kan manifestere seg. Vi har vinter, venter på at nedbrytingen av det som ikke er ment å være kan fullføres, slik at det nye kan gro når våren kommer. Begge kjønn er like viktig for den jordiske erfaring. Ånden har den fordel at den overlever kroppen. Og kroppen tar selv skade av åndens fravær. Så hva vi alle driver med er selvskading.

Statens barn

Dette er også å ligne med et annet bevis på dette prinsipp i virksomhet, nemlig dette med at barn er ansett som mødres og statens eiendom i Barneloven (mvh ekspedisjonssjef og departmentsråd Karin Stoltenberg) som har ridd vår sivilisasjon som en mare siste 20-30 år. Barnets kan lyves for, det kan snakkes nedsettende og løgnaktig om dets faderlige åndelige opphav for å skape avstand og fremmedgjøring fra dette åndelige prinsipp som er virksomt i en (Foredrefiendligjøringssyndromet, Parental Alienation Syndrome (PAS), av den amerikanske psykiateren Richard Gardner), mens mødre profitterer på statens generøsitet på slik atferd.

Men for det sunne barns vei gjennom livet, vil dets åndelige og psykologiske helsemessige tilstand og helse, være betinget av at det ofte helt på egen hånd, finner veien tilbake til Faderen i seg, til Faderens ånd i seg. Om ikke vil dette barn, og senere voksen, slite.  Det skapes substitutter for de fraværende åndelige opphav ala “Fathers of the Motherland eller Fatherland”, ala Lenin, Stalin, Hitler og Obama. De fyller vakuumet og oppveier delvis mangelen, som folk vender seg til og følger blindt. Betingelsen for denne sterke leders suksess er lagt og bygget over tiår på forhånd.

Eksempelvis: Det samme department forvalter også Barnehagelov som starter programmering av deres unge fotsoldater tidlig, samt Barnevernsloven som noen ganger tas i bruk mot alle dem som ikke underkaster seg deres verdslige religion og direktiver. Slik befestes elendigheten. Slik læres barn og unge opp til å hylle disse avguder i menneskekropp gjennom lang tid på forhånd.

Obamaisme

Lider du av Obamaisme? Du er ikke alene. Noen av verdens mest kjente borgere har også dette syndromet. Symptomer på Obamaisme kan innkludere tap av kontakt med virkeligheten. Hjelp er tilgjengelig….


(http://www.youtube.com/user/zerubbabelmedia)

Det store flertall idag av barn som vokser opp, lever nok i villfarelsen av at de er mors barn, eller statens barn via finansieringen og forprioriteringen av morsskapet, med deres respektive villfarelser de blir indoktrinert.  Alt er ledd i den samme agenda for åndelig fremmedgjøring, og materisk forankring, ved å separere dem psykisk og sjelelig fra sine åndelige opphav.  Om de skal bli ‘Keiserens’, les; maktens fotsoldater, mer en G-d’s så må det gjøres slik. Deres ånd må knuses og bygges opp i det politisk korrekte bilde av virkeligheten snarest mulig. Klargjort for ‘den sterke leder’ som skal lede dem.

Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn; og det er vi.
1 John 3:1

Skjebnetid – bli født påny

Den Fortapte Sønn vender hjem til sitt Faderlige åndelige opphav
Den Fortapte Sønn vender hjem til sitt Faderlige åndelige opphav

Jesus lignelse om den fortape sønn som vender tilbake til Faderen (the Prodigal Son), tar for seg det helsemessig og lykksalige for enhver sønn eller datter ved å vende tilbake til den Faderlige ånds verden, dets opphav, etter å ha blitt ført på avveie av Verden og dens forføreriske krefter. Livet selv er en slik vandring inni ødemarken, bort fra sitt opphav, for så eventuelt å klare å vende tilbake igjen. Fra ånd, via materien, tilbake til Ånd. Det er å avkle dette bedrag og bli hel igjen, ta med sin åndelige dimensjon, som ligger i ‘å bli født på ny’, av ånd denne gang, og ikke av en kvinne (mor).

Kriger og naturkatastrofer oppstår som naturlige parametre, ubevisst for de fleste, for å balansere skjevheter i dette prinsipp, den ene eller andre veien. Alt fordi majoriteten av menneskeheten ennå ikke er bevisste vesener, men bare føres ivei av ‘naturkreftene’ eller åndskrefter som de tror seg utenfor deres kontroll.

Det er nå fårene skilles fra ulvene blant både menn og kvinner. Det er tiden. Polaritetene gjøres tydeligere og tydeligere, inntil det ikke lenger bare er evnen til å se det kan skyldes på, men viljen til å velge. De som velger galt forblir av jord har du kommet, til jord skal du bli og i ditt ansikts sved skal du spise ditt brød, og menneskenes barn skal fødes med smerte. Ikke å velge likeledes. Bevisste mennesker tar valg.

‘Useless eaters’ blir å gå med i det holocaust deres ‘Verdslige Mentale Hersker’ og dets agentur har bestemt for dem. De har valgt sin Konge, sin Hersker, sin sjels behersker, sitt objekt for sin tilbedelse. En kan virkelig ikke tilfredstille både G-d og Mammon (materie) samtidig. Det er troen på at det er kun dette univers tilgjengelig, som gjør at noen tror det er nødvendig å samle opp penger og makt ‘i lader’, for å klare seg i denne verden, og for deres etterkommere. Det er frykten som gjør dem slik, utifra at de tror at det er bare denne verden som finnes – at der er ikke noe mer. Men denne troen utelukker dem fra en ennå bedre verden, som er like virkelig som denne, om enn i en dimensjon vi ikke kan helt forstå med våre vanlige sanser. En trenger åndens sans for å trenge inn i den andre verden.

Åndsvesen eller tobente dyr

Å få åndens sans er et helt frivillig valg enhver av oss gjør helt i ensomhet. “Søk og du skal finne, bank på og det skal lukkes opp for deg”. Er viljen tilstede, så går resten av seg selv. Ydmykhet er nødvendig, og spesielt kritisk sans til denne verdens læresetninger. For å nå frem må en legge av alt en har blitt lært til nå av Verdens Fyrstes agentur, og tillate å la Ånden få re-programmere en. Det er en tranformasjonsprosess. En blir født på ny, av ånd denne gang. Den verdslige ånd i en vil slite og streve med å fortsatt få beholde en under dens innflytelse og sfære. Den vil nødig miste noen av sine, foruten at den er ikke til, foruten summen av disse som ER den perverte ånd. De ubevisste utgjør denne demoniske innflytelse som store forfattere i tidligere tider benevnte som ‘Satan’.

Ifølge Bibelen har ‘Satan’ lov å gjøre med de som underlegger seg ham, akkurat som han vil. En kan velge å tro på det eller la være, men effektene av dette valg kommer en til å kjenne på sin kropp og sin sjel om en tror det eller ikke. Eva’s og følgende Adam’s valg som førte til deres syndefall er ikke noe som skjedde for tusener eller millioner av år siden bare. Det er noe som gjøres hver dag, av både mann og kvinne. Valget er like reellt, like viktig idag som noensinne. Aldri har de negative manifestasjoner vært så tydelige. Aldri har hjelpen vært lettere å få i valget. Aldri har informasjon vært bedre tilgjengelig.

Og på grunn av alt dette, så aldri har det blitt straffet mer å ikke ta dette valg. Å bli kastet i ildsjøen, og helvetes pine, er noen av verdens mest leste forfatteres symbolske forståelse av konsekvensene av hvordan feil valg blir belønnet.

Let the chip fall where it may….For åndens folk, vil bortrykkelsen (the Rapture) være en velsignelse. Kampen om de ymse åndskrefter i en ble kronet med seier. En har stridd den gode strid, og funnet freden, og vunnet det evige livet.

1 Jeg vidner for Gud og Kristus Jesus, som skal dømme levende og døde, og ved hans åpenbarelse og hans rike; 2 Forkynn ordet, vær rede i tide og utide, overbevis, irettesett, forman med all langmodighet og lære! 3 For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, 4 og de skal vende øret bort fra sannheten og vende sig til eventyr. 5 Men vær du edru i alle ting, lid ondt, gjør en evangelists gjerning, fullfør din tjeneste! 6 For jeg ofres allerede, og tiden for min bortgang er forhånden. 7 Jeg har stridt den gode strid, fullendt løpet, bevart troen. 8 Så ligger da rettferdighetens krans rede for mig, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi mig på hin dag, dog ikke mig alene, men alle som har elsket hans åpenbarelse.
Paulus’ andre brev til Timoteus, Kap.4

Valget står mellom de gale globales verdslige makt, de personer og sentre for tilbedelse de etablerer, og en åndelig godhetens og kjærlighetens åndelig makt. Valget er helt fritt.

PS: ‘De gale globale’ har sine systemer. Det er oftest ubevisste faktorer hos de som står bak på lavere nivå som skaper elendigheten (slik som de som arbeider for dem i vårt land), mer enn bevisst ondskap, idet det er slik ‘Satan’ opererer, via ubevissthet, subtil mental og intellektuell innflytelse. Men fortsetter de med sin åndsfremmedgjørelser etter at de har fått vite, så er det bevisst ondskap, hvilket nok kan sies om de som styrer samfunnenes prosesser på høyeste plan i verden.

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

9 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

Barry Soetoro AKA Barack Huessein Obamas 32-Month Report Card, The facts below pretty much speak for themselves http://navigate3d.no/document/Barry_Soetoro_AKA_Barack_Huessein_Obamas_32_Month_Report_Card/Barry_Soetoro_AKA_Barack_Huessein_Obamas_32_Month_Report_Card.htm

Quote:

+{

The facts below pretty much speak for themselves. I wonder when we’ll hear the “roar of the engines” that Clint Eastwood spoke about during his “Halftime in America” commercial for Chrsyler… you know, that ‘PRIVATE COMPANY’ that Obama had our ‘agents of government’ bail out? Where’s that allowed under the Constitution for the United States of America? I don’t recall ever seeing that as one of the delegated Powers that ‘We the People’ granted to the President or our Representatives and Senators in Congress under Article I Section 8, or Article II. Just exactly Who’s Zoomin’ Who?

· Barack Obama’s 32 Month Report Card

Copy this article. You will need researched material to mail your liberal friends and/or relatives.

Mr. Hope and Change wants to create a nation humbled; humiliated, casting-aside capitalism and individual freedoms for one where we the people are government controlled. This would be a system that genuflects mediocrity, steals personal aspiration and opportunity, and punishes those who strive to succeed.

A gallon of regular gasoline the day Obama was inaugurated was $1.79 on average in the U.S. Today that price is $3.59, a 100.6% increase.

The number of food stamp recipients has risen since Obama took office from 31,983,716 to 43,200,878, a 35.1% jump. Long term unemployment soared 146.2% during the same 32 month period from 2,600,000 to 6,400,000. Staggering hope and change isn’t it?

American citizens living in poverty have risen 9.5% from 39,800,000 to 43,600,000, and the number of unemployed has jumped almost 25% from 11,616,000 to 14,485,000 as of August 31, 2011. The number of unemployed blacks has risen from 12.6% at the end of George Bush’s term to 15.8% today, a 25.4% increase, and finally, our national debt is up 34.4% from 10.627 trillion to 14,278 trillion *

Keep these figures in mind as we recount the number of firsts for this presidency:
First President to refuse to show a valid birth certificate.
First President to apply for college aid as a foreign student, then deny he was a foreigner.
First President to have a social security number from a state he has never lived in.
First President to preside over a cut to the credit rating of the United States .
First President to violate the War Powers Act.
First President to be held in contempt of court for illegally obstructing oil drilling in the Gulf of Mexico .
First President to defy a Federal Judges court order to cease implementing the Health Care Reform Law.
First President to require all Americans to purchase a product from a third party.
First President to spend a trillion dollars on shovel-ready jobs and later admit there was no such thing as shovel-ready jobs.
First President to abrogate bankruptcy law to turn over control of companies to his union supporters.
First President to by-pass Congress and implement the Dream Act through executive fiat.
First President to order a secret amnesty program that stopped the deportation of illegal immigrants across the U.S. , including those with criminal convictions.
First President to demand a company hand-over $20 billion to one of his political appointees.
First President to terminate Americas ability to put a man in space.
First President to encourage racial discrimination and intimidation at polling places.
First President to have a law signed by an auto-pen without being present.
First President to arbitrarily declare an existing law unconstitutional and refuse to enforce it.
First President to threaten insurance companies if they publicly speak-out on the reasons for their rate increases.
First President to tell a major manufacturing company in which state they are allowed to locate a factory.
First President to file lawsuits against the states he swore an oath to protect (AZ, WI, OH, IN)
First President to withdraw an existing coal permit that had been properly issued years ago.
First President to fire an inspector general of Ameri-corps for catching one of his friends in a corruption case.
First President to appoint 45 Czars to replace elected officials in his office.
First President to golf 73 separate times in his first two and a half years in office.
First President to hide his medical, educational and travel records.
First President to win a Nobel Peace Prize for doing NOTHING to earn it.
First President to coddle American enemies while alienating Americas allies.
First President to publicly bow to Americas enemies while refusing to salute the U.S. Flag.
First President to go on multiple global apology tours.
First President to go on 17 lavish vacations, including date nights and Wednesday evening White House parties for his friends, paid for by the taxpayer.
First President to refuse to wear the U.S. Flag lapel pin.
First President to have 22 personal servants (taxpayer funded) for his wife.
First President to keep a dog trainer on retainer for $102,000.00 a year at taxpayer expense.
First President to repeat the Holy Qur’an tells us, and openly admit the early morning call of the Azan (Islamic call to worship) is the most beautiful sound on earth.

Remember that 32 months of Obama White House we the people have accumulated national debt at a rate more than 27 times as fast as during the rest of our nation’s entire history, as the Obama’s plan their next extravagant vacation to the Indonesian Island nation of Bali.

Hope and change anyone ?????????

* sources: U.S. Energy Information Administration, Wall Street Journal, Bureau of Labor Statistics, US Dept of Labor, Standard & Poors/Case-Shiller, Federal Reserve, US Treasury, Heritage Foundation

}+
.
Bad Company – Shooting Star http://www.youtube.com/watch?v=VD2BwwGE9uo

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
14 år siden

Lise Tolefsen Slembe
Borgerrettighetspartiet (BRP)
og organisasjonen . HULK
Help for young in seriouse lifecrises)
http://www.hulk.no

Veldig interessant å lese lese det du har har skrevet Johansen, så omfattende og dyptgående stoff at jeg føler jeg fatisk må studere nærmere mye av stoffet ditt her.. Og mye av det du skriver om har jeg selv i lang tid filosofert over, spesielt når det kommer til den feilaktige og farlige “hersk og splid” og familiefiendtlige politikken våre politikere gjennom mangfoldige av år har stått ansvarlig for å skape som er den medvirkende årsaken til at et stort antall barn i dag lever som ofre for psykopatien og psykopater i det voksne samfunn.

Vi lever i et PSYKOPAT samfunn, i en tid der mange menn etterhvert har latt seg selv ta rollen som kvinner og kvinner som menn, mener jeg selv! En tid der barna kommer i siste rekke hva deres følelser og behov gjelder og der det er de voksenes behov som for det meste er medias tema vi daglig leser om.

ONDSKAPENS DISIPLER som er våre regjeringspolitikere og andre partipolitikere samt media (i mange tilfeller) er de som er selve hovedårsaken til at vårt samfunn Norge i dag mesteparten består av oppløste samboer- og ekteskapsforhold, et rettsapparat som regelrett gir blaffen i hva god rettsprakis og god vurderingsevne omhandler i barnefordelingssaker. Familirådgivningskontorer med ansatte som ikke har kompetanse nok eller ressurser til å gå ytterligere inn med god nok hjelp til å få samboere og ektepar til å forenes til barnas beste, og en barneminister som kun er betalt for å sitte der å se på alle de barn som blir utsatt for overgrep og vanskjøttelse i de fosterhjemmene og barnhjemsinstitusjonene de er plassert i eller hjemme hos deres egne biologiske foreldre. ET STORT SAMFUNNSKAOS er det denne regjeringen i likhet med alle andre tidligere regjeringspartier har skap men spesielt denne Stoltenberg regjeringen.

Og det er INGEN TILFELDIGHET at dette kaoset bevisst er skapt av landets øverste styrende organer når man tar i betraktning den økene kriminaliteten, og hvor farlig samfunnet har utviklet seg til å bli på alle mulige tenkelige måter! Og den største faren er den store økningen av psykiske lidelser og stoff/rus problemer blant barn og unge, ikke minst den økende vold- og mobbe trenden blant barn og unge ( i likhet med vold og mobing blant voksne) som etter hvert har gjort Norge til å bli et utrygt land å ferdes i og utrygge hjem og bo i.

http://www.youtube.com/watch?v=Qmwxq1Z9x7w&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=RMZ10X8ki3o&feature=related

For det er nemlig slik (mener jeg selv), at det ikke er noe tilfeldigheter at negative og fordømmende holdninger floerer som aldri før i det voksne samfunn og at altfor mange barn lider under dette. Hvorfor så stor prosent med negative og fordømmende holdninger blant voksne hvis vi her i landet hadde vært oppvokst i et trygt og medmenneskelig samfunnsfelleskap som våre politikere hadde stått som “skapere” av, som GODE DISIPLER for kjærlighetsloven, den øverste loven av dem alle som universets almektige skaper er selve grunnskaperen av?

Det er ikke det at våre politikere ikke eier samvittighet til å kunne skape et medmenneskelig og kjærlighetsfullt samfunnsfelleskap. De har både evne og intelligens til å kunne gjort dette for lengst, hvis de hadde villet.

Det som ligger til grunne, er makt og prestisje, disse politikernes egne naive tro på at hvis de følger ondskapens øverste maktelites påvirkning til “punkt og prikke,” menn som David Rockefeller og Bush & compani, vil “lykken stå dem bi” i all deres dager her på jorden – tror de! De vil aldri mangle materialistisk komfort – tenker de, deres barn vil har mulighet til å få den beste utdannelse og fremtidmuligheter, og de vil som gamle kunne leve som “super pensjonister” der de har råd til å påkoste den beste hjemmehjelpen er deres naive tankegang og DUMHETENS tankegang.

Det er med andre ord deres EGO som styrer deres måte å drive politikk på som de tror vil gagne dem selv som politikere i det lange løp. De tror de vil slippe unna med deres ondskapfulle og utspekulerte løgnspill men bør så absolutt ikke føle seg trygge. For det finnes nemlig (som jeg tidligere har nevnt her), en enda større makt bak de synlige planeter der oppe, og den makten er den “guden” de ennå ikke har sett men etter deres eget illusjonsbilde tror de står i pakt med. Og denne GUDEN ser alt av ondskapsfulle planer som blir satt i verk i denne tid. En gud som er langt raskere til å “stadfeste” hva et menneske tenker enn alle de mindkontroll våpnene ondskapens maktelite gjennom tidene har skapt. Når denne guden viser seg synlig, vil både denne regjeringen og verdens andre arrogante og ondskapsfulle menn/kvinner (krefter) bli avslørt på et “blunk!”
Den dagen kommer – SNART forteller min intuisjon meg.

Som også tidligere nevnt, er min tanke at hele systemet her i landet må omlegges fullt ut.

Det må settes en stopper for psykiatriske tvangsmetoder og giftmedisiner som skaper barn og voksne om til å bli både “nervebunter,” voldelige og psykopater,

De eksisterende familierådgivningskontorene må skiftes ut til å bli familievennlige og familiemotivernde Foreldre – og familiekontor som foreldre over hele landet kan føle tillit til.

Vårt eksisterende rettsapparet med en god endel likegyldige slappfisker av dommere og advokater må settes sterkt i søkelyset, der det gjennom søkelyset og debatter skjer en stor omstilling av den slappheten som råder når det spesielt kommer til barnvernssaker, og barnefordelingssaker.

Det må settes en stopper for den lettvindte barnehandelen som foregår i vårt norske diktaturiske samvelde, der barnevernet bare går inn i familier som de vil, når de vil og i altfor mange tilfeller fjerner barn fra deres biologiske foreldre i rask tempo, faktisk i altfor mange tilfeller uten å vurdere om det skal bli satt inn noe ytterligere hjelpetiltak for disse foreldrene. I mange tilfeller handeler barnevernsansatte med deres sakkyndige kun utifra egen synsing og gjettetenkninger og ettrer falske bekymrings- og hevnmeldinger de får inn.

Skal vi ha et barnevern, må det barnevernet konsentrere seg om å hjelpe de barn som VIRKELIG er utsatt for voldshandliger og vanskjøttelse, det finnes nok av dem, og ikke foreldre som har det økonomisk vanskeligstilt, sliter med angst eller et og annet handikap, eventuelt som har barn som har forskjellige mindre/større problemer de burde få hjelp til å løse.

Så må vi rette søkelyset på hvordan vi skal løse alle samfunnsmesiige problemer som blant annet rusproblematikken, kriminaliteten, narkotika-handelen som forgår i stor utstrekning her hjemme og den økenden volden.

Hva kan gjøres konkret for å få satt en stopper for disse ondene og hva kan gjøres konkret for å gi stoffmisbrukere som øsnker det et fullverdig behandlingstilbud som VIRKER og fjerner mesteparten av giftstoffene de har i kroppen sin!

Det vi trenger her i landet, er et GODT hjelpe- og behandlingsapparat med GODE og SAMVITTIGHETSFULLE politikere med deres ansatte som ønsker sine landsmenne den beste hjelpen. Ikke et ONDT og UVIRKNINGSFULLT hjelpe- og behandlingsapparat som gjør mennesker enda mer syke og barn enda mer deprimerte og ANGSTFULLE som slik det i dag er.

Monica Waade
Forfatter
14 år siden

Sterke ledere og andre mennesker med et solid nettverk får alltid ubegrenset og mer plass enn de fortjener i media. De står frem som uskyldige for all galskap de foretar seg og bare noen få stiller spørsmål ved deres agenda.

Jeg synes Madeleine-saken er et typisk eksempel. Bare se hvordan de ressurssterke foreldrene nesten helt uhemmet får servere sin egen versjon av sannheten, en tvilsom sannhet hvor få stiller spørsmål ved hva som egentlige skjedde.

Hva er sant og ikke sant her?

Ifølge The Sun, som trykker bildet lørdag, har foreldrene Gerry og Kate McCann bedt sine etterforskere finne jenta, for om ikke annet å utelukke at det er henne.
http://www.nettavisen.no/nyheter/article2727261.ece

Svensk politi har ikke hørt om at en jente som likner Madeleine McCann skal være observert på en svensk bilmesse.
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=573396

MortenB
MortenB
Abonnent
14 år siden

Føler akutt Obama-overdose, håper det ikke er gifitg !

arifkarim
arifkarim
Abonnent
14 år siden

Bra oppsummering av dagens dilemma, J.J! “Statens Barn” er noe jeg har lenge kritisert på andre kjente “maintream” forum. Folk klikker når de hører kritikk av offentlige barneinstitusjoner som skoler, barnehager, barnehjem osv. Jeg vil heller bruke begrepet “samfunnetsbarn”, når staten kommer inn i hjernen til våre små unger og vasker dem til fremtidens agenda som statensslavere.

De får ingen undervisning om masse-svindel i sentrale pengesystemet, heller blir de oppfordret til å arbeide mest mulig for “systemet”. På denne måten opprettholdes galskapen i flere generasjonen før man oppdager at noe grunnleggende gikk galt i systemet.
Her er et utdrag fra “Rockefeller Files” som viser klart at den som kontrollerer skolebok-innholdet, er den som kontrollerer tanker og meninger til en hel befolkning som går på skole:

“Since America’s public school system was decentralized, the foundations had concentrated on influencing schools of education (particularly Columbia, the spawning ground for Deweyism), and on financing the writing of textbooks which were subsequently adopted nationwide. These foundation-produced textbooks were so heavily slanted in favor of socialism that Wormser concluded:”- It is difficult to believe that the Rockefeller Foundation and the National Education Association could have supported these textbooks. But the fact is that Rockefeller financed them and the N.E.A. promoted them very widely.

Little wonder that Reece Committee Counsel Wormser says evidence compiled during and after the Reece investigation of foundations:

leads one to the conclusion that there was, indeed something in the nature of an actual conspiracy among certain leading educators in the United States to bring about socialism through the use of our school systems…

Congressman Cox had denounced these foundations for precisely these reasons. He named in particular the Rockefeller Foundation, whose funds have been used to finance individuals and organizations whose business it has been to get communism into the private and public schools of the country, to talk down America and play up Russia….

It goes without saying that, by controlling the textbooks, the progressivists gained an open sesame to the minds of millions of students in the government schools. As John T. Flynn observed, it wasn’t necessary to poison every glass of water coming out of every tap in a given community. It was necessary only to drop one cup of poison into the reservoir.

So successful was this conspiracy that by June of 1955, the Progressive Education Association which had been founded by John Dewey officially disbanded. Dr. H. Gordon Hullfish, the Association’s president, explained:

Founded in 1919 the PEA was a protest movement against traditional education, based in large part up on the philosophy of John Dewey. One reason for PEA’s end is that many of the practices. It has advocated have been adopted by the nation’s schools.

This progressive education is Rockefeller education. After all, they planned for it, they promoted it, and they paid for it!

Those who control education will over a period of several generations control a nation. The Rockefellers have for five or six decades been a controlling influence in the direction of American education”

Jan Aage
Jan Aage
Abonnent
14 år siden

Flott skrevet Jarle.
Jeg må si jeg var bekymret for Obamaismen i begynnelsen, men heldigvis har han tidlig vist seg å være en kynisk løgner.
Kampen mellom folket og makten er kampen mellom å huske og det å glemme.
Jeg slenger med et innslag fra John Pilger:
Obama and Empire

« Forrige artikkel

Vitenskapen famler fortsatt i mørket

Neste artikkel »

Walter Russell: Et forbilde langt forut for sin tid

9
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x