Du leser nå
Norge har vært medlem av EU siden juni 1994

19 minutter lesetidNorge har vært medlem av EU siden juni 1994

Gro Harlem Brundtland mottar og undertegner Norges medlemskapsavtale med EU på Korfu den 24. juni 1994. Til h. for Gro er Grete Knudsen fra A-Partiet og til v. for Gro er Bjørn Tore Godal fra A-Partiet.

Idag 28. november 2014 er det 20 år siden det norske folk stemte NEI til EU i folkeavstemning. I praksis hadde folkeavstemningen null betydning, ettersom Gro Harlem Brundland hadde meldt Norge inn i EU 24. juni 1994, 5 måneder før «den rådgivende folkeavstemningen» ble avholdt i Norge.  Med andre ord er Norge EU-medlem den dag idag, en status som Norge har hatt i mer enn 20 år, helt siden FØR folkeavstemningen. Dette er et faktum som et kollektivt politisk Norge har bestrebet seg på å holde skjult for det norske folket.

Norge sa første gang NEI til EU i 1972

Norge hadde sin første folkeavstemning om medlemskap i EU (som dengang het EEC – European Economic Community) i september 1972. Den gang ble resultatet et NEI-flertall. Mange var overrasket over Norges NEI til EU i 1972, på bakgrunn av at de viktigste politiske partiene, de viktigste avisene og store deler av norsk næringsliv hadde gått inn for medlemskap. Det var særlig takket være den folkelige og meget oppegående og velartikulerte advokaten Arne Haugestad (1935-2008), som hadde stilt seg i spissen for en FOLKEBEVEGELSE MOT EU at den norske grasrota stod i mot presset fra de mange store aktørene i samfunnet og valgte å forbli herrer i eget hus.

Arne Haugestad, leder for Folkebevegelsen mot EUs vellykkede mobilisering av grasrota mot EU i 1972

Arne Haugestad, leder for Folkebevegelsen mot EUs vellykkede mobilisering av den norske grasrota mot EU i 1972

 

Gro Harlem Brundtland ble statsminister for tredje gang i 1990

Da Gro Harlem Brundtland ble statsminister for tredje gang i november 1990 var EU-saken blitt aktuell på ny. Gro Harlem Brundtland (datter av tidl. statsråd og Mot Dag-medlem Gudmund Harlem) deltok på sitt første Bilderbergmøte i 1982. Siden dengang viste Gro en markert hang til å ville «spise kirsebær med de store», mao. å følge de dengang ikke særlig synlige globalistenes diktater, fremfor å være bevisst «hvilken jord hun var vokst opp av» og å rådføre seg med og lytte til sine egne. Planene om europeisk integrasjon, først i form av tettere økonomisk samkvem, ble luftet allerede på det første Bilderberg-møtet i 1954. Få år senere, i 1957, ble forløperen til EU, den europeiske kull- og stålunion vedtatt, i form av den såkalte Roma-traktaten.

Alle nordiske politikere som har vært bilderbergere (en «bilderberger» er en person som har deltatt på minst ett av de topptunge og topphemmelige maktmøtene Bilderberg) har stått frem som sterke EU-tilhengere, helt uavhengig av deres egen folkeopinion. Dette gjelder ikke minst norske Bilderberg-politikere som Gro Harlem Brundtland, Siv Jensen og Erna Solberg, de 2 sistnevnte er idag regjeringsmedlemmer i et Norge som er mer imot EU enn kanskje noengang. (For øvrig er Sveriges «erke-bilderberger» Carl Bildt synlig øverst til venstre i bildet øverst, klar til å undertegne Sveriges medlemskapsavtale med EU i største hemmelighet før Sveriges folkeavstemning om EU høsten 1994).

 

«Frykten for et nytt norsk NEI – hva gjør vi?«

Gro Harlem Brundtland viste gjentatte ganger under EU-valgkampen tidlig på 1990-tallet at hun anså det som sin oppgave «å få Norge inn i EU». Som om det var hennes personlige anliggende. Faktisk var det det norske folk som selv ville velge å avgjøre sitt forhold til EU.

Da Gro Harlem Brundtland på ny rykket inn på statsministerens kontor i november 1990 befant det seg der allerede en EU-ivrig spesialrådgiver  ved navn Jonas Gahr Støre. (Det er etterhvert blitt klart at Støre er en «kameleon-politiker». Kort tid før Støre begynte å arbeide for Gro, så sent som i 1988, hadde Støre søkt på en stilling som utenrikspolitisk rådgiver for Høyres stortingsgruppe). Støre hadde studert statsvitenskap i Frankrike i første halvdel av 1980-årene med en franskmann ved navn Jacques Delors som sin mentor. Den jesuitt-utdannede Delors hadde blitt president i EU-kommisjonen i 1985, en stilling som han hadde frem til 1993.

Fra 1989 hadde Delors-disippelen Støre vært i full gang med å utrede mulige former for EU-tilknytning for Norge, til tross for at rikmannssønnen Støre på dette tidspunkt knapt nok hadde rukket å fylle 30 år.

«Bilderberg-Brundtland» og «Delors-Støre» ble et radarpar som i sin EU-iver sørget for «å gjøre sine hoser grønne» gjennom en nitid valfarting til Brussels og en overivrig kurtisering av toppskikkelser i EU.

EU-ivrig radarpar "med ryggen mot eget folk og land": Gro Harlem Brundtland og Jonas Gahr Støre

EU-ivrig radarpar «med ryggen mot eget folk og land»: Gro Harlem Brundtland og Jonas Gahr Støre

Det var kjent at Finland, Sverige og Østerrike ønsket EU-medlemskap og jesuitten Jacques Delors holdt «hemmelige» møter med Gro og hennes rådgiver og fremmet en ide om at EFTA-landene samlet forhandlet fri bevegelse av varer, tjenester, personer og kapital i hele EU-EFTA-området. Prosessen fikk etterhvert navnet EØS.

Utad ble det gitt inntrykk av at EFTA sto samlet. I realiteten drev de tre søkerlandene og Norge med omlegning av hele sitt interne system til EU-standard mens de sveitsiske og islandske forhandlerne laget statutter for en ny internasjonal organisasjon, EFTA-domstolen, og fremforhandlet en dynamisk folkerettslig avtale med EU.

Harlem Brundtland og Støres frykt for et nytt EU-NEI må naturlig nok ha vært en viktig drivkraft bak EØS-bestrebelsene. Ettersom deres mål var en mye tettere norsk EU-tilknytning (et ønske som samsvarte med jesuitt-Delors egne motiver. På denne tiden, mens han var president for EU-kommisjonen,  snakket forøvrig Delors om «New World Order», «en verdensregjering» og «AVGIVELSE AV SUVERENITET». Norge som et nytt land å kontrollere utenfra var en naturlig motivasjon for Delors).

Jacques Delors, president for EU-kommisjonen 1985-1993, var jesuitt-utdannet. I tillegg til det faglige er raffinerte fordekte manøvre og ulike former for politisk taskenspilleri viktig "pensum" for jesuitter.

Jacques Delors, president for EU-kommisjonen 1985-1993, er jesuitt-utdannet. «Hensikten helliger middelet» er et viktig jesuitt-motto, der svik og løgn ofte er naturlige elementer for å fremme sine målsettinger.

 

 

Gro Harlem Brundtland med Jacques Delors i 1991, dengang "Norges EU-tilpasning gjennom en EØS-avtale" var temaet...

Gro Harlem Brundtland med Jacques Delors i 1991, dengang «Norges EU-tilpasning gjennom en EØS-avtale» var temaet…

 

 

På denne tiden, mens han var president for EU-kommisjonen,  snakket forøvrig Delors om "New World Order og "en verdensregjering". Norge som et nytt land å kontrollere utenfra var en naturlig motivasjon for Delors).

På denne tiden, mens han var president for EU-kommisjonen, snakket Jacques Delors om New World Order, en verdensregjering og AVGIVELSE AV SUVERENITET. Norge som et nytt land å kontrollere utenfra var en naturlig motivasjon for Delors).

En EØS-avtale for å «gardere» en tett (og ullen) norsk EU-tilknytning var ferdigforhandlet i oktober 1991.

Til tross for at EØS-avtalen var ferdigforhandlet fortsatte Norge i hemmelighet å forhandle om EU-medlemskap uten at engang Stortinget var blitt informert.

«Norge» (i praksis et team anført av Jonas Gahr Støre med ryggdekning fra Gro Harlem Brundtland) fortsatte imidlertid ufortrødent medlemskapsforhandlingene med EU. Først etter at Sveits i en folkeavstemning hadde sagt nei til EØS ble Stortinget underrettet om at medlemskapsforhandlinger var innledet. En forhandlingsdelegasjon med Jonas Gahr Støre som nestleder og reell forhandlingsleder ble oppnevnt.

Gro Harlem Brundtland signerte Norges medlemskapsavtale med EU 24 juni 1994

Etter at Stortinget var blitt informert om at Norge forhandlet om EU-medlemskap – til tross for at «delmålsettingen» som EØS-avtalen innebar var blitt  ferdigforhandlet og avsluttet «som en skål for seg», ble også en ren medlemskapsavtale for Norge som kommende EU-medlem fremforhandlet. EØS-avtalen trådte i kraft 1. januar 1994.

Det var 4 statsledere fra 4 land som signerte sine lands medlemskapsavtaler på Korfu den 24. juni 1994, alle de fire hadde deltatt på Bilderberg-møter:

Norge: Statsminister Gro Harlem Brundtland (Bilderberg 1982 og 1983)
Sverige: Statsminister Carl Bildt (Bilderberg 1992 og 1993)
Finland: Statsminister Esko Aho (Bilderberg 1994 – 3 uker før møtet på Korfu)
Østerrike: Kansler Franz Vranitzky (Bilderberg 1993)

Gro Harlem Brundtland signerer Norges medlemskapsavtale med EU 24. juni 1994: Fra v. Eivinn Berg, Bjørn Tore Godal, Gro Harlem Brundtland og Grete Knudsen

Gro Harlem Brundtland signerte Norges medlemskapsavtale med EU 24. juni 1994: Fra v. Eivinn Berg, Bjørn Tore Godal, Gro Harlem Brundtland og Grete Knudsen

 

Gro Harlem Brundtland meldte Norge inn i EU 24. juni 1994 (med norsk tekst):

Video-bevis for statsminister Gro Harlem Brundtlands signering av Norges medlemskapsavtale med EU kan også sees her, via EU-systemets nettsider.

Østerrike hadde gjennomført sin EU-avstemning FØR møtet på Korfu (12 juni 1994, dvs. 12 dager tidligere) slik at kansler Franz Vranitzky hadde mandat fra sitt folk og ryggdekning fra resultatet av sitt lands folkeavstemning, som forøvrig hadde resultert i 2/3 flertall for østerriksk medlemskap i EU.

For de skandinaviske landene Norge, Sverige og Finland var situasjonen annerledes, da ingen av de tre landene hadde gjennomført noen folkeavstemning forut for møtet på Korfu. Finland skulle ha folkeavstemning i oktober samme år og Sverige og Norge i november samme år, med Norge til slutt.

I Finland ble av folkeavstemningen JA til EU og det samme skjedde i Sverige.

Men i Norge stemte folket NEI til EU, noe som innebar at en ny situasjon oppsto:
Det norske folk hadde stemt NEI til EU, samtidig med at Norge allerede VAR blitt MEDLEM AV EU…

Ooops – Norge sa visst NEI til EU (i nov. 1994) – hva gjør vi…?!

Den patriotiske, oppegående og uredde norske fløyteblåser-juristen Synnøve Fjellbakk Taftø var «midt i smørøyet» som jurist i Utenriksdepartementet mens EØS- og EU-forhandlingene fant sted. Her er hennes beskrivelse av det som skjedde og konsekvensene av det:

«Den 24. juni 1994 underskrev Gro Harlem Brundtland, Bjørn Tore Godal og Eivinn Berg Norges medlemskapsavtale med EU. Etter norsk statsrett skal en slik avtale straks avleveres i Traktatarkivet i UD. Men det skjedde ikke med denne avtalen. Var Jonas Gahr Støre ansvarlig?
I november 1994 sa det norske folk et rungende nei til EU uten at Gahr Støres «forhandlingsresultat» var kjent. Ettersom EØS-avtalen var død i og med Sveits’ avslag var 5 års EU-tilpasning nullifisert. Gahr Støres panikkløsning ble det som i traktatarkivet fremstår som en multilateral avtale av 29.12.94, men som folkerettslig er en nullitet og en skam for både Norge og Island.

Jeg fulgte rimelig bra med i EU-saken i 1994, men likevel var jeg ikke oppmerksom på at Gro Harlem Brundtland, Bjørn Tore Godal og Eivinn Berg den 24. juni 1994 meldte Norge inn i EU. Etter at fristen for å reise Riksrettstiltale gikk ut har Thorvald Stoltenberg fortalt at medlemskapet ble effektivt fra dag 1 og han ble utnevnt som EU-kommisær for fiskerispørsmål.

Men dagen etter folkeavstemningen var det slutt på herligheten. Slik ville EU-kommisjonen gi skinn av at de respekterte den norske folkemeningen. Men New World Order-representanten Jonas Gahr Støre fikk hjelp av sine jesuittiske venner til å lage et konsept som sikret at Norge oppfylte medlemskapsforpliktelsene uten at befolkningen i Norge fikk noen av de rettigheter som tilkommer EU-borgere.

Avtaleteksten ble ikke forelagt Stortinget slik norsk konstitusjon krever. Medlemskapsavtalen er formelt heller ikke i kraft.”

 

"Hvitvasking av Norges EU-medlemskap-signering i all åpenhet" - anno 2012. MEN - det fremgår ikke av regjeringen.no om hvorvidt EU-avtalen som ble signert inneholdt en klausul om at DEN VILLE BLI NULLET dersom det norske folk stemte NEI til EU i november 1994...  (Kilde: http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/nou-er/2012/nou-2012-2/5.html?id=669383)

«Hvitvasking av Norges EU-medlemskap-signering i all åpenhet» – signert A-Parti-regjeringen anno 2012. MEN – det fremgår ikke av det som er skrevet over og under dette bildet på nettstedet regjeringen.no om hvorvidt EU-avtalen som ble signert på bildet inneholdt en klausul om at NORGES EU-MEDLEMSKAP VILLE BLI ANNULLERT dersom det norske folk stemte NEI til EU i november 1994… (Kilde: http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/nou-er/2012/nou-2012-2/5.html?id=669383)

 

 

Gro Harlem Brundtland gikk ikke av som norsk statsminister etter sitt største politiske nederlag da Norge sa NEI til EU i nov. 1994. Derimot repliserte hun unnvikende i munnviken: «Det finnes andre metoder… (for å få Norge inn i EU)». Gro hadde sine grunner for å si nettopp det…

 

EU-medlemskapsavtalene ble signert på Korfu i juni 1994 i største hemmelighet og uten presse tilstede

Hvorfor var den høytidelige seremonien på Korfu gjennomført i komplett Bilderberg-stil? Uten forhåndskunngjøring, uten etterhåndskunngjøring, uten kunngjøring i demokratiske kanaler og uten en eneste journalist tilstede i den topptunge forsamlingen…

Kan det ha vært for å unngå at en eneste journalist skulle kunne stille det enkle men viktige spørsmålet til Bilderberg-statsminstre eller andre som var avhengig av hemmelighold for ikke å bli anholdt for landssvik og udemokratisk sinnelag i etterhånd…: «Kunne de signerte EU-dokumentene fra Korfu rives i stykker fordi de var blitt EU-juridisk ugyldige dersom det skulle bli NEI til EU i et eller flere av de skandinaviske landene Norge, Sverige eller Finland…?»

«Fullmakten» som Gro og de andre norske deltagerne på Korfu benyttet som grunnlag for sine signeringer inneholdt ET FORBEHOLD OM RATIFIKASJON, mao. godkjenning gjennom folkeavstemning og parlamentsvedtak…Men inneholder det tykke signerte dokumentet som Gro Harlem Brundtland undertegnet på Korfu også et forbehold i tilfelle av NEI til EU i Norges folkeavstemning…? Om så ikke er tilfelle forklarer det vel alt hemmeligholdet av dokumenter og informasjon under og etter Korfu-møtet…

Fullmakten som Gro og de andre norske deltagerne på Korfu benyttet som grunnlag for signering inneholdt ET FORBEHOLD OM RATIFIKASJON, mao. godkjenning gjennom folkeavstemning eller parlamentsvedtak...Men inneholder det tykke signerte dokumentet også et forbehold om JA til EU i Norges folkeavstemning...?

Fullmakten som Gro og de andre norske deltagerne på Korfu benyttet som grunnlag for signering inneholdt ET FORBEHOLD OM RATIFIKASJON, mao. godkjenning gjennom folkeavstemning og parlamentsvedtak…Men inneholder det tykke signerte dokumentet også et forbehold om at dokumentet ville bli ugyldig i tilfelle NEI til EU i Norges folkeavstemning…?

 

HVOR er det blitt av dokumentet som Gro signerte på Korfu…?!

Dokumentet er fyldig og innholdsrikt og viktig for Norges folk og fremtid. Hvor er det nå...?!

Dokumentet er fyldig og innholdsrikt og viktig for Norges folk og fremtid. Hvor er det nå…?!

Tidligere UD-ansatt Synnøve Fjellbakk Taftø har sagt dette om forsvinningsnummeret til Norges tiltredelsesavtale til EU:

«Nøkkelen finnes på UDs nettsted for traktater under datoen 29. desember 1994. Der er det inngått noe som kalles en multilateral avtale, men som egentlig er en bilateral «avtale» mellom Norge og Island. Av teksten i fortalen sees at det er en oppfølgning av medlemskapsavtalen. Avtalens innhold er at den endrer ordlyden i to helt forskjellige avtaler mellom helt andre parter. Gahr Støre og hans jesuitterrådgivere har nok vært klar over at denne voldtekten av folkeretten kunne bli oppdaget.»

 

HVEM kan fortelle om hvor den forsvunne tykke norske medlemskapsavtalen med EU har tatt veien?

Det var fire norske deltagere på EU-toppmøtet på Korfu: Tre politikere fra A-Partiet og en embetsmann (Eivinn Berg). Alle har vært mulige kandidater til å oppklare den norske EU-avtalens forsvinningsnummer: Hvordan kan det bringes på det rene om Norge er medlem av EU eller ikke dersom ingen har mulighet til å lese den lille skriften (eller mangelen på sådan) i det tykke dokumentet som Gro Harlem Brundtland skrev under på under den høytidelige EU-seremonien på Korfu 24 juni 1994, (dengang hele Norge satt hjemme og heiet på Drillos under USA-VM i fotball)?

 

Kandidat nr. 1: Daværende statsminister Gro Harlem Brundtland

Gro Harlem Brundtland lever nå i landflyktighet og har forskanset seg i en flott bunker et sted i det sydlige Frankrike. Hun må antas å være utenfor rekkevidde...

Gro Harlem Brundtland lever nå i landflyktighet og har forskanset seg i en flott bunker et sted i det sydlige Frankrike. Hun må antas å være utenfor rekkevidde…

Vurdering og konklusjon: Gro Harlem Brundtland lever nå i landflyktighet og har forskanset seg i en flott bunker et sted i det sydlige Frankrike. Hun anses for å være utenfor rekkevidde for å kunne svare for den forsvunne medlemskapsavtalen til Norge…

 

Kandidat nr. 2: Tidligere EU-embetsmann Eivinn Berg

Norges tidligere EU-ambassadør Eivinn Berg omkom i en bilulykke i september 2013

Norges tidligere EU-ambassadør Eivinn Berg omkom i en bilulykke i september 2013

Eivinn Berg døde i en bilulykke i september 2013. Berg var svært sentral både i Norges EØS-forhandlinger og i Norges EU-forhandlinger.

 

Kandidat nr. 3: Arbeiderparti-politiker Grete Knudsen

Grete Knudsen må antas å ha sagt et og annet om Norges EU-medlemskap som hun var delaktig i eller den forsvunne EU-medlemskapsavtalen i sin "Tuppen & Lillemor" bok om seg og A-Partiet "der hun ikke legger fingrene imellom".

Grete Knudsen har skrevet bok om ting hun har opplevd på høyt plan i A-Partiet

Grete Knudsen må antas å ha sagt et og annet om Norges EU-medlemskap som hun var delaktig i gjennom sin deltagelse på Korfu-møtet eller den forsvunne EU-medlemskapsavtalen i sin «Tuppen & Lillemor» bok om seg selv og Gro og de andre i A-Partiet «der hun ikke legger fingrene imellom«. Hadde hun gjort det, så hadde det vel også kommet ut, med all den skandalisering av xxx-Gro som det ville ha medført.

Vurdering og konklusjon: Walk Over på Grete Knudsen

 

Kandidat nr. 4: Arbeiderparti-politiker Bjørn Tore Godal

Bjørn Tore Godal virker å være av god gammeldags norsk politikerstøpning. Sindig og traust og med ryggrad til å kalle en spade en spade...

Bjørn Tore Godal virker å være av god gammeldags norsk politikerstøpning. Sindig og traust og med ryggrad nok til å kunne kalle en spade en spade…

Bjørn Tore Godal virker å være av god gammeldags norsk politikerstøpning. Sindig og traust og med ryggrad nok til å kunne kalle en spade for en spade…

Vurdering og konklusjon: Det kan være et forsøk verd å kontakte Bjørn Tore Godal for å forsøke å spore opp det forsvunne EU-dokumentet.

Her kan du høre Bjørn Tore Godal fortelle om den norske tilslutningsavtalen til EU som ble signert på Korfu:

 

En flik av Norges medlemskapsavtale som er blitt tilgjengelig viser klart at Norge er blitt «bordet fanget» (på godt norsk bondefanget) som medlem av EU:

Traktaten: Vedlegg 1
Accession Treaty 1994 29.8.94 – Official Journal of the European Communities TREATY between the Kingdom of Belgium, the Kingdom of Denmark, the Federal Republic of Germany, the Hellenic Republic, the Kingdom of Spain, the French Republic, Ireland, the Italian Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands, the Portuguese Republic, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Member States of the European Union) and the Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland, the Kingdom of Sweden, concerning the accession of the Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden to the European Union. HIS MAJESTY THE KING OF THE BELGIANS, HER MAJESTY THE QUEEN OF DANMARK, (…) HIS MAJESTY THE KING OF NORWAY (…) UNITED in their desire to pursue the attainment of the objectives of the Treaties on which the European Union is founded, DETERMINED in the spririt of those Treaties to continue the process of creating an ever closer union among the peoples of Europe on the foundations already laid, CONSIDERING the Article O of the Treaty on European Union affords European States the opportunity of becoming members of the Union, CONSIDERING that the Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden have applied to become members of the Union, CONSIDERING that the Council of the European Union, after having obtained the opinion of the Commission and the assent of the European Parliment, has declared itself in favour of the admission of these States, HAVE DECIDED to establish by common agreement the conditions of admission and the adjustments to be made to the Treaties on which the European Union is founded, and to this end have designated as their Plenipotentiaries: (…) HIS MAJESTY THE KING OF NORWAY, Mrs Gro HARLEM BRUNDTLAND Prime Minister Mr Bjørn TORE GODAL Minister for Foreign Affairs Mrs Grete KNUDSEN Minister for Trade, Minister for Merchant Shipping Mr Eivinn BERG Head of the Delegation entrusted with the negotiations (…) WHO, having exchanged their full powers found in good and due form, HAVE AGREED AS FOLLOWS: Article 1 1. The Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden hereby become members of the European Union and Parties to the Treaties on which the Union is founded as amended or supplemented. (…) TIL BEKREFTELSE AV DETTE har nedenstående befullmektigede undertegnet denne traktat. For Hans Majestet Konget av Norge

(side 10) (signatur) – Gro H. Brundtland – Grete Knudsen – Bjørn Tore Godal – Eivinn Berg

 

Hva med den norske pressen?

Synnøve Fjellbakk Taftøs avsløringe på Nyhetsspeilet i 2010 har hatt mer enn 65.000 visninger - uten at det er kommet et ord i norsk presse om tidenes største norske politiske skandale...

Synnøve Fjellbakk Taftøs avsløringer om Norge og EU på Nyhetsspeilet.no i 2010 har hatt mer enn 65.000 visninger – uten at det er kommet et ord om det i norsk presse om det som er tidenes største politiske skandale og landssvik i Norge…

 

Selv landbruksavisen NATIONEN, som har en høy andel oppegående lesere som IKKE ønsker norsk EU-tilpasning stiller spørsmål som er vinklet som om Nationens journalister – i likhet med statsminister Erna Solberg og andre – ønsker å lirke den norske opionen til å godta Norge som medlem i EU…

Mer NEI-vilje enn noengang: Nationen fikk svar på tiltale; 2 av 3 ønsker IKKE Norge som et EU-tilpasset land uten egen selvråderett...!

Mer NEI-vilje enn noengang: Nationen fikk svar på tiltale; 2 av 3 ønsker IKKE Norge som et EU-tilpasset land uten egen selvråderett…!

Et mot-spørsmål til Nationen og andre norske journalister og redaktører som er i stand til å legge to pinner i kors lyder: Tyder ikke det faktum at Norge har innført 10.000 EU-regler på at Norge faktisk ER medlem i EU allerede…?

 

Det var Norge som gav verden Quisling – Gro har mange titler fra før

To nordmenn som har bidratt til ulovlig å legge Norge under fremmed herredømme i strid med Grunnloven og Straffeloven: Gro og Quisling. "Quisling" betyr idag landssviker/folkesviker på mange av verdens språk.

To nordmenn som har bidratt til ulovlig å legge Norge under fremmed herredømme i strid med Grunnloven og Straffeloven: Gro og Quisling. «Quisling» betyr idag landssviker/folkesviker på mange av verdens språk.

 

Statsminister Erna Solberg har nå fått spørsmålet:
Er Norge medlem av EU?

Erna-mail

 

Statsminister Erna Solberg har nå fått spørsmålet:

Er Norge medlem av EU? Et JA / NEI / VET IKKE svar vil være tilstrekkelig.

Bilderberger Erna Solberg har ennå ikke svart JA, NEI eller VET IKKE på spørsmålet om norsk EU-medlemskap. Vil hun noengang komme til å svare på denne enkle men viktige henvendelsen?

Kan det være at det er noe Erna Solberg vet, som hun har forpliktet seg til ikke å si til sine velgere og til alle andre…?

Les av symbolikken; skjult i all åpenhet: Erna - Norge - EU

Les av symbolikken; skjult i all åpenhet: Erna – Norge – EU

Det er ikke nødvendig å vente på Erna «med bilderberg-instruks om å lyve og fortie» Solberg sitt svar på spørsmålet om Norges EU-medlemskap…

Norge er og har vært medlem av EU siden juni 1994, dvs. FØR folkeavstemningen om norsk EU-medlemskap den 28. november 1994…!!

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
20%
Opplysende
68%
Inne på noe
2%
Usikker
2%
Dårlig
8%
Om forfatter
Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

Kommentarer

42 kommentarer på "Norge har vært medlem av EU siden juni 1994"

avatar
Sorter på:   Nyeste | Eldste