Du leser nå
Mer Karikaturer Om Religiøse Villfarelser

10 minutter lesetid

Det spørs i hvilken valuta eller standard en måler frihet i.
Det spørs i hvilken valuta eller standard en måler frihet i.


Mer Karikaturer Om Religiøse Villfarelser

Det spørs i hvilken valuta eller standard en måler ytringsfrihet i. Frihet for hvem?

Karikaturstriden bølger frem og tilbake i kongeriket. Enkeltes religiøse villfarelser om egen utvalgthet, gir seg også diverse absurde utslag i verdenspolitikken.

Dagbladet har publisert karikaturer av Islams Muhammed og Jesus på korset på Golgata med grisetryne i det siste (jeg så heldigvis ikke dette bildet selv, ble det bare fortalt), men det er merkelig hvordan de aldri sier noe morsomt og kritikkverdig om de som har hatt makten i Norge etter andre verdenskrig til d.d. Har de ikke ytringsfrihet om alle tema?

Arbeiderpartiets sterke mann Håkon Lie skulle ‘bygge det Nye Jerusalem‘ og bidra til sionismens ekspansjon i verden etter andre verdenskrig i henhold til avtale mellom Lord Balfour (Storbritanias Utenriksminister) og Baron Rothschild -KingOfIsrael-, jfr. Trygve Lie som ble belønnet med å bli den første Generalsekretær i FN for den norske støtte. Det har vært tverrpolitisk støtte for den politiske ideologi Israelismen/sionismen, forkledd som jødisk religion. Har det vært noe diskusjon, så har den vært mer for galleriet. Israel har som det eneste land med egen tverrpolitisk fan klubb på Stortinget. Israels Venner. De lot Jens Christian Hauge i strid med lov selge Israel tungtvann fra Norge.

«[Bilderberg Siv Jensen] vil ha innvandrerne ”verditestet”. Er de for, eller er de mot ytringsfrihet? I fjor forsvant Blasfemiparagrafen fra det norske lovverket etter å ha vært sovende i mange år. Vi må tilbake 1980 da Monty Phtyons film ”Life of Brian” ble totalforbudt i Norge på grunn av blasfemi. Det er altså ikke mer enn 30 år siden norske kristne var så støtt som muslimer i dag er det over tegninger av Mohammed.» Sier Turid Birkeland fra Arbeiderpartiet til abcnyheter.no

Birkeland fortsetter: «Ytringsfrihet er også provokasjonens rett. Det er nettopp derfor den er viktig. Det er ikke retten til å slå inn åpne dører som må beskyttes, men retten til å ytre seg stikk i mot makt, helligdom og samfunnets vedtatte sannheter. Slik forfattere, filmskapere, tegnere, satirikere og meningsbærere til en hver tid har ytret seg – og derfor beveget oss . Derfor er ytringsfriheten brysom. Provokasjonen kommer som et skudd fra sidelinja på dem som ønsker fred og forsoning og kompromisser. Den virvler opp virkeligheten før du får sukk for deg.»

Godt sagt av Turid Birkeland. Hvordan ser Bilderberg Siv Jensen på lik ytringsfrihet for alle?

«Norges rolle knyttet til krigen i 1948 var liten – ut over at det var en nordmann som bekledde posisjonen som FNs generalsekretær og at Norge stemte for opprettelsen av Israel. Som generalsekretær var Lie klart pro-sionistisk, hvilket bl.a. er dokumentert av Odd-Karsten Tveit i hans bok ”Alt for Israel”. Bl.a. sendte Trygve Lie en norsk oberst, Alfred Roscher Lund, til Palestina som sin personlige representant – og obersten pleide svært nær kontakt med sionistene, som han ifølge Tveit også ga råd om hvordan de militært skulle slå araberne. Tanken om å anmode Norge om å sende soldater fra Tysklandsbrigadene til Jerusalem som en internasjonal styrke, ble aldri noe av. I kulissene bidro Norge likevel militært til den nye staten – takket være nære forbindelser mellom den sionistiske bevegelsen og norsk arbeiderbevegelse. Jødisk ungdom fikk derfor, i det skjulte, trening av militær karakter i Norge. Sionistene vervet leiesoldater i Skandinavia, og noen norske jøder dro til Israel for å kjempe for landets overlevelse. Også i nyere tid har norsk ungdom vervet seg til IDF. «
http://www.mil.no/unifil/start/bakgrunnen/article.jhtml?articleID=161994

«FNs sekretær Trygve Lie (nordmann), som i utgangspunktet skulle være nøytral og sørge for en rettferdig løsning, var totalt pro-jødisk og spilte i lag med sionistene. Han brukte sin stilling som FNs sekretær for å spionere til sionistenes fordel. (Se Alt For Israel s. 40). Han forfalsket dokumenter, snakket med to tunger, hadde himmelige møter med jødiske terroristiske grupper som Jewish Agency. Hans oppførsel fikk til og med USA til å beskylde ham for å ha solgt seg selv til jødene.»
http://www.islam.no/page1101136202.aspx

«Et annet er samarbeidet mellom norsk politi og Mossad. Et så nært samarbeid at politiinspektøren Iver Frigaard overhodet ikke tenkte at det var problematisk å ha med en Mossad-agent som han sa het «Tom Hansen» og var en person «som er ekspert på Midtøsten og som snakker arabisk» når han skulle intervjue palestinske flyktninger han mente hadde «interessante opplysninger».»
http://intsos.no/?id=2640

Bibelen advarer mot noen i Johannnes Åpenbaring (2.9 og 3.9) som vil komme og kalle seg jøder, men som ikke er det, men er Satans Synagoge. Hva sier Khazarenes stamfar?

«Jeg er G-d’s straff. Hvis dere ikke hadde begått slike store synder, ville aldri G-d ha sendt en straff som meg over dere.»
«I am the punishment of God. If you had not committed great sins, God would not have sent a punishment like me upon you.»

Genghis Khan

Demonstrerer mot Muhammed-karikaturene
«Jeg er glad for at forholdene ikke er slik i Norge at regjeringen blander seg inn i hvordan mediene dekker saker. Dette gir en ekstra påminnelse om at vi har et godt system der medier er helt uavhengig av myndighetene, sier Aftenpostens sjefredaktør, Hilde Haugsgjerd.»
http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3457677.ece

Siden de fleste palestinere og mange muslimer er semitter, så må vi vel bare finne oss i at anti-semittismen og anti-kristent sentiment råder i både Aftenposten og Dagbladet. Så selvfølgelig skal vi la friheten råde i mediene. Hallelujah for ytringsfriheten. Men i Amerika er det blitt et statsanliggende å hindre den………….med eget departement……

Rhie Won-bok Bannlyst av den Amerikanske Regjering.
«Det Amerikanske Innenriksdepartementet har valgt Deokseong Women’s University professor Rhie Won-bok’s bok «Far Countries, Near Countries» som et representativt eksempel på global anti-semittisme. I Innenriksdepartementets nylige rapport «Nåtidig Global Anti-Semittisme» (US Innenriksdepartment har en egen avdeling som skal ta seg av anti-semittisme, o.a.)) to scener fra boken er presentert til å vise Jøder som er innvolvert i global konspirasjons utøvelse. Boken, laget for å gjøre det enkelt å lære om verdenshistorie og kulturer, har solgt over 10 million kopier i Korea som en bestselger undervisningsbok for barn. Rapporten sier om boken at, «den fremstiller Jøder som engasjert i forskjellige konspirasjoner innkludert å kontrollere den amerikanske media, profittere på kriger, og forårsake 9/11 terror angrep.» For konkrete eksempler bruker rapporten en scene hvor aviser, magasiner, TVs og radiostasjoner er smykket med Davidstjernen, som er et Jødisk symbol, og forklarer at, «i sum tilhører Amerikansk media Jødene, og deres stemme er den høyeste.»
http://uk.asiancorrespondent.com/korea-beat/-p-845

Den kristne og muslimske religion kan jo harseleres mye over. G-d er død, sier de. Takke oss til mer verdslige makthavere, og velstående personer som vil være guder for oss, synes å være agenda bak latterliggjøringen av de som tror på en høyere åndelig autoritet (G-d/Allah/YAHWE) enn de mektige menn som eier media, hvisker Presidenter i øret, og alt annet. Ytringsfriheten er kun for latterligjørerne tilsynelatende. Men hvordan er det med den humoristiske sans ovenfor en religion som menge mener er penger og makt? Vil ikke Turid Birkeland og Siv Jensen også forsvare retten til også denne ytring like mye, eller er der doble standarder?

Om Fremmede Land & Naboland på koreansk. Historiefortelling bok-serie for de små. Kan vi forsvare denne koreanske professors rett til ytringer?

Lee Won-bokEn kontroversiell bok; Distant Countries and Neighboring Countries (‘Om Fremmede Land & Naboland’), laget av Lee Won-bok, professor ved Sør Korea’s Deoksung Women’s University, er ute, og har skapt mye furore i jødiske miljøer. Boken er en i en serie av bøker som skal ta sikte på å lære barn om andre land, ved bruk av komikk. Boken tar for seg innflytelsen som ‘jøder’ har i Amerika, via AIPAC og andre beslektede ‘jødiske’ og sionistiske organisasjoner.

Serien har solgt til nå mer enn 10 millioner eksemplarer.

Cartoonene er kommentert av forfatteren og oversettelser til engelsk og norsk følger nedenfor.

Jewish walls

We can never surpass the wall of Jews in American society.

«. . . [Vi] kan aldri forsere murene til Jødene i det Amerikanske samfunn.»

Media

"In a word, American public debate belongs to the Jews and it's no exaggeration to say that U.S. media are the voice of the Jews."

«I ett ord, Amerikansk offentlig debatt tilhører Jødene og det er ingen overdrivelse å si at USA’s media er stemmen til Jødene.»

Jødekokk

America wields the finance of the world any way they want . . . ". . . but the American financial world is completely dominated by the Jews. (The meat is labeled 'American financial world') Chef: 'What shall I cook this time?" (WWIII Nuclear War?-Chain)

Amerika leder verdens finanser akkurat som de ønsker . . .

«. . . men Amerikas finansverden er fullstendig dominert av Jødene.

(På kjøttstykket står det ‘Amerikansk finans verden’)

Chef: ‘Hva skal jeg koke denne gang?» (WWIII Atom Krig?-Lenker)

free from jews

"Boy, in that case how could America possibly be free from the Jews?"

«Boy, i så fall hvordan kunne Amerika muligens bli fri fra Jødene?»

"Newspapers, magazines, broadcasting, TV, telecommunications, and everything else are dominated by the Jews." (Trumpets are labeled newspapers, broadcasters, communication, and magazines. The people are labeled "the masses") Trumpeters: To the right!" (I think that is norfake right wing as in neo-cons, but "the right", meaning "supposed", propagandized right as in Tikkun olam-Chain)

«Aviser, magasiner, kringkasting, TV, telekommuninikasjon, og alt annet er dominert av Jøder.»

(Trompetene er merket aviser, kringkastere, kommunikasjon, og magasiner. Folket er merket «massene»)

Trumpeters: «Til høyre!»

WASP

". . .but the real group that controls America through money and media pressure is the Jews."

«. . .men den virkelige gruppen som kontrollerer Amerika gjennom penger og media er Jødene.»

suksess

"The final obstacle to success is always a fortress called Jews"

«Den siste hindring til suksess er alltid et fort kalt Jøder»

Bank of England

The Jews who got permission in 1694 established the Bank of England. "The Bank of England remained a private establishment until it was nationalized in 1946."

«Jødene fikk tillatelse til å etablere Bank of England i 1694». «Bank of England forble et privat foretak inntil det ble nasjonalisert i 1946.»

Europe jews

"But it's not just England. All over Europe Jewish power, based on monetary power, began to get stronger."

«Men det er ikke bare England. Over hele Europe er Jødisk makt, basert på pengemakt, begynt å bli sterkere.»

Jew York

The heart of world finance is New York." "So New York is where the greatest concentration of Jews in America are." "So 9.11 terror happened in New York."

«Hjertet til verdens finanser er New York».» «Så New York er hvor den største konsentrasjon av Jøder i Amerika er.» «Så 9.11 terroren skjedde i New York.»

Litt humoristisk sans må alle ha……., eller tåle, eller?

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
100%
Opplysende
0%
Inne på noe
0%
Usikker
0%
Dårlig
0%
Om forfatter
J.Johansen
Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas”.............................................. Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013............................................................. "Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel ........... Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk: Facebook http://www.riksavisen.no/ http://www.dissident-net.info

47
Kommentarer

avatar
14 Comment threads
33 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
19 Comment authors
smurfenStåle JohansenTrinitysjarlragnaR Recent comment authors
  Abonnere  
Nyeste Eldste mest stemt
Varsle om
arifkarim
Abonnent
arifkarim

Viktig å gjøre forskjell mellom Jøder og Sionister:
En rabbi snakker ut mot Israel og Sionismen:
http://www.youtube.com/watch?v=6RjnvQHWyLE

Jødedommen har i likhet med tidlig islam og kristendom, vært en ren åndelig religion, med røtter helt tilbake til Abrahams-tiden. Sionisme er dessverre en forkledd versjon av jødedommen basert på den materialistiske og politiske filosofien. Jøder, Kristne og Muslimer har levd i fred i Al-Andalus i flere hundreår, før paven, tempelridderne, frimurere sammen konspirerte og drev dem ut av landet, slik at det nye «sekulære» verdslige sataniske verdensorden an dannes i ytringsfrihetens navn! :D

bin Laden
Abonnent
bin Laden

Kan du gi flere eksempler av jøder som fordømmer sionismen?
Kan du forklare 99,9% stemmer jøder ga til jødefascisten Lieberman?
Har du forståelse for den jødinnen som med diabol-debilistisk smil pekte på fosforbombinger for sine jødeunger på Gaza-grensen?
…eller for de jødeturistene som kom til Gaza-grensen for å nyte synet av massakren?
…eller for de jødeunger med diabol-debilistiske smil som skrev dødsønsker til libanesiske barn på jødiske raketter fylt med klasebomber?
Kan du forklare barnepartering til organsalg med noe annet enn den jødiske hensynsløsheten Alf Larsen nevner?
Hvorfor utpeker jøder seg blant alle skurkene i verden som profitterer på våpenproduksjon, død og lidelser?
Har du sett mange jøder protestere mot Gaza-massakren i Oslo eller stod de samlet og prøvde å begrunne jødisk bestialitet med mossad-sendte raketter mot ødemarka, okkupert av sionistisk misdannelse «israel»?
Jøder kaller seg «gudsutvalgte», de som står over lov og dom.
Deres startkapital ble skapt på renter.
Renter er totalt forbudt i islam. Har du mulighet til å hjelpe, så skal du hjelpe av godhjerte, ikke for å berike deg på andres nød.
Jødedom forbyr renter på lån til jøder, men «å sammenlikne en jøde med en ikke-jøde, er det samme som å sammenlikne et menneske med dyr», – sier en annen jødisk rabbi i israel.
Finner du deg i en slik rangering?

Les bøker «Alt for israel», Sjokkdoktrinen m.m.
Uten bredeste aktiv støtte fra dominerende flertallet av jøder i verden ville ikke sionismens fremmarsj være mulig.
Vestlig populasjon absorberte «ens nød er annens brød» med stor begeistring.
Hjertet ditt er der hvor skattene dine ligger.

bin Laden
Abonnent
bin Laden

Les jødeplaner med begrunnelse på «ragnaR» sin link
http://home.c2i.net/mortenkielland/nesevis/sionsvise.htm:
«…Hvem bør man betro Poster i Regeringerne ?
For en Tid – mens det endnu er farligt å betro de ansvarsfulde Poster i våre Riker til våre [jøde]Brødre – må vi gi dem til Personer, hvis forbigangne Liv og Karakter er således, at der mellom dem og Folket finnes en Kløft.
– Personer, som i Tilfelle av Ulydighed mot våre Forskrifter, kunne vente enten Dom eller Landflygtighed – dette ordner vi naturligvis, for at de skal forsvare våre Interesser til deres siste åndedrag.»

Mye rett om masser. Jeg var vitne til massenes avskyelig reaksjon da tre rumenske (?) musikanter kom inn på T-tog og spilte et oppmuntrende stykke. Massenes masker stivnet som stein. Ingen av disse gående lik ga dem en krone. Kvalmende.
Profet Mohammed har sagt:
Som dere, så over dere.
Disse massene fortjener ikke noe annet enn jødediktatur og deres løpegutter på Broilerhuset.

HAy-RA
Abonnent
HAy-RA

Sionisme er en esoterisk politisk bevegelse på samme nivå som vi så i nazisme. Det er en link mellom kaballah, sionister og frimurere, men det er mest synbart på det sistnevnte.

T
Skribent

British Prime Minister: Israeli officials were part of decision to invade Iraq;

http://www.imemc.org/index.php?obj_id=53&story_id=58012

WashingATONtimes om 9/11;

http://www.washingtontimes.com/news/2010/feb/22/inside-the-beltway-70128635/

Pyramiden er bestående av monarki, prestestyre, zionisme, atonisme osv. I bunn og grunn er det materialistiske, egoistiske, lys-tilbedende krefter som styrer verden… Jødene er som Aslak nevnte i går like hjernevaskede som resten, og blir brukt som brikker i et spill, i kulissene trekker den skjulte kontroll-eliten i trådene.

Den dagen infokrigere (truth-movementen) greier og bli enige om hvem som styrer og har styrt i kulissene, og hvor langt tilbake dette går… så kan vi enkelt ta tilbake kontrollen… dette er grunnen til at splitt og hersk og «hegelian dialect» er så viktig for dem, de er nemlig få, og de er svake…

«lets take power back, starting with empowering ourselves, knowledge is key»

Killuminati
Abonnent
Killuminati

Anbefaler alle som er interesserte i sannheten, å se denne dokumentaren:
«Inside Britain’s Israel Lobby, Part-1/5»
Link: http://www.youtube.com/watch?v=DTC4jbZ7hTY
«Dispatches investigates one of the most powerful and influential political lobbies in Britain, which is working in support of the interests of the State of Israel.

Despite wielding great influence among the highest realms of British politics and media, little is known about the individuals and groups which collectively are known as the pro-Israel lobby.

Political commentator Peter Oborne sets out to establish who they are, how they are funded, how they work and what influence they have, from the key groups to the wealthy individuals who help bankroll the lobbying.

He investigates how accountable, transparent and open to scrutiny the lobby is, particularly in regard to its funding and financial support of MPs.

The pro-Israel lobby aims to shape the debate about Britain’s relationship with Israel and future foreign policies relating to it.

Oborne examines how the lobby operates from within parliament and the tactics it employs behind the scenes when engaging with print and broadcast media. «

aurum14
Abonnent
aurum14

svært innholdsrik artikkel især vis man ser på alle linkene .

ubu
Abonnent
ubu

Jeg har brydd meg veldig i huet med bilderbergergruppen og sånn. Hva er det? og hva gjør de der?

Jeg har kommet frem til at jeg ikke tror at bilerbergergruppen direkte er en stor konspirasjon, hvor alle deltagere invies i en superhemmelig plan, som de skal følge i sitt hjemland.

Jeg er usikker på om bilderbergergruppen er slik som Joe Coleman sier, at det er en gruppe opprettet av «the olympians» til å utføre en brikke, i the olympians større spill. -Dette fordi jeg synes det er alt for lite referanser i bøkene hans. -Det kan være, men det er ikke noe jeg kan vite.

De som kommer nærmest tror jeg er Daniel Estulin og Jim Tucker. -Og delvis også mainstreammedias påstand som sier det er en prategruppe, hvor medlemmene som kommer kan få tale ifred.

Det er tross alt for mange som stikker innom, til at alle kan bli inviet i planene.

Som Estulin og Tucker sier bestemmelsene blir tatt på bakrommet, og avtaler blir gjort på private møter mellom langt færre deltagere. -Disse er de som etter mitt skjønn har kommet lengst i dokumentasjonen av bilerberger, og har vist seg å ha hatt mest rett i påstander om hva de planlegger, og hva som faktisk skjer etterpå.

DVS, at det fungerer slik: -Hvert år blir mange nye, og mange gamle invitert til et årlige møte. -De har konferansesaler hvor de i fult plenum diskuterer verden og verdensbegivenhetene, og har mer eller mindre legale diskusjoner. -Men så har man disse gjengangerne, og de som åpent og ærlig innrømmer at de konspirerer mot egen befolkning, som da trekker ut sine nøkkelspillere, og invier så få som mulig i det de må ha fore.

-Når man ser på det slik, så gir det langt mer mening å se på Siv Jensen, som har vært på kun 1 (?) møte. Siv Jensen/FRP er den politiker i Norge som har gått lengst i å få frem sannheten om global oppvarming. -Stikk i strid med de internasjonale interessene for NWO. -Siv Jensen/FRP går også inn for en restriktiv innvandringspolitikk, noe som også er i strid med NWO.

Poenget mitt er å understreke at alle agendaer er nødvendigvis ikke den samme. Om tideligere CIA Joe Coleman har rett eller feil, at det finnes et bord på 300 individer som er øverst i NWO hiarkiet er uvensentlig for det faktum at et finnes en rekke konspirasjoner og ulike interesser der ute, og jeg tror ikke Siv Jensen følger en stor global agenda blindt. -Til det er politikken hennes for skisofren.

Forøvrig ble også jeg svært imponert over kildegrunnlaget for denne artikelen, og synes den er blandt de beste så langt.

jeg vil bare advare mot en for polarisert tenkning med enten good eller bad, det er langt mer ulike og skisofrene interesser i konspirasjonsverdenen.
-Om det sitter et bord på toppen og pønsker ut de største retningene er umulig å si noe om.
Israel, Vatikanet, USA, CIA, Pentagon, Bilderberger, CFR, NWO, WHO, Club of Rome osv osv, spiller ihvertfall ikke på lag allesammen. -De samarbeider når de har interesse av det, og kriger når de ikke har.
USAs enorme støtte til Israel tviler jeg på kommer utelukkedne som følge av AIPAC influens, jeg er overbevist om at Pentagon ser også som en strategisk nytte i en fremtiig/nåværende plan for midt-østen

bin Laden
Abonnent
bin Laden

Enig med deg at det er altfor mange i «eliteklubben» for å være innviet i alle fandens strategiske planer. De er fandens nyttige idioter som får behage sine syke ego på herrens regning en gang iblant. Akkurat som middag for broilere hos kongen. For å motivere deres iver til å beholde godstoler.
Kanalisert bok «En ny tidsalders fødsel» som ble fjernet fra alle norske biblioteker, fortalte om 12 medlemmer av verdens regjering med rottaskyld`er, rockefellere o.l..
Det er direkte følge av deres makt- og pengebegjær at «de samarbeider når de har interesse av det, og kriger når de ikke har». Men de vet at krige er dyrt når det går utover deres egen profitt.
Annen sak når sauer spanderer innkjøp av bombefly, overvåkingsutstyr osv. Sauer har god forståelse at herrer trenger deres legitimering av faenskapet og krever godtgjørelse i form av fete smuler fra herrens bord.
Det finnes ikke noe som heter «egen befolkning» for faen. Kun penger og makt som teller.
Det jeg prøver å si, er dette: absolutt all faenskap i denne verden skyldes syke intensjoner, egoets begjær, mindreverdighets komplekser og øvrig patologisk avvik i psyke.
Et sunt menneske ville ikke ønske å få makt over eller brød fra en annen, ville ikke ønske å torturere og drepe for å føle seg sterk, ville ikke ha shopping-trang for å imponere med fillerier og diamanter, osv..
Syke mennesker, svake mennesker…

ubu
Abonnent
ubu

…og det kom fra spøkelsesladen selv …

dessuten heter de ikke rottaskyldere, men rottebarna evnt ratchilds.

«absolutt all faenskap i denne verden skyldes syke intensjoner, egoets begjær, mindreverdighets komplekser og øvrig patologisk avvik i psyke.»

Jeg tror det er mer presist å si at det kommer av at 1 av hundre mennesker som blir født er sosiopater. Og at sosiopater har en fordel når det gjelder å komme seg opp og frem i samfunnet vårt.

Da alles egoer begjærer, og det er ikke noe som burde undertrykkes, at jeg tviler på at særlig mange av elitistene lider av mindreverdighetskomplekser, og at de øvrige patalogiske avvik er en kategori som best passer på type underdogs av typen Bush jr. og gjør ikke så mye til eller fra.

Men jeg skal være enig med deg i at disse egenskaper er helt sentrale i befolkningens passivitet, og evne til å se de blikende neonlysa rett fremfordem.

Forøvrig har vi på svært mange måter allerede en verdensregjering. Vi er bundet til EUs ETS, som gjør at Norge kan handle klimakvoter globalt
http://en.wikipedia.org/wiki/EU_ETS
Vi har skrevet under på WHOs opplegg som tvang oss for litt siden til å kjøpe en rekke bortkasta vaksiner til noen globale korporasjoner. osv osv.

Vi lever allerede under en verdensregjering, og vi vil aldri få avgi noen stemme til hvem som skal styre oss.

Forsker
Abonnent
Forsker

«Vi lever allerede under en verdensregjering, og vi vil aldri få avgi noen stemme til hvem som skal styre oss. »

Riktig, vi er styrt med kjeppen til bankene og deres eiere, for å få et globalt styresystem opprettet de FN, i østen testet de ut en form for kommunisme og i vest en rå kapitalisme. Sovjet fallt aldri, men under det store showet til gorbachev (som i dag sitter i en fin posisjon) og Reagan fikk vi en sammensmelting av disse ideologiene til en felles nysosialisme. EU er basert på denne nye sovjetismen. Rådstyrt, ikke demokrati.

Ellers stiller selvfølgelig disse eierne som så å si eier alle regjeringer og land som har gjeld, en del krav til hvilke personer som skal arbeide for dem. For de arbeider ikke for oss, selv om de liker å kalle seg representanter for folket. Hovedsakelig er det at alle statsledere og viktige stillinger må fylles av personer som er med på deres globale agenda, det er pri nr. 1. Derfor vil du aldri så lenge du lever, noen gang se en drastisk forandring i internasjonal politikk. Enda viktigere enn statshoder er militære posisjoner. Dernest mediene og akademia. Så er makt sirkelen sluttet og man opprettholder status quo, ad infinitum.

o
Abonnent
o

huum ! Godt reflektert !
Det er fort gjort å bli sittende fast i f.eks Ickes makt-pyramide. En tanke som har slått meg de siste dagene, er at jeg har tenkt at pyramiden bygges opp etasje for etasje. Jo høyere og i systemet man kommer, dess mer innsikt har man. Men
comment image se bølgene fra «midtsøylen»
Makten er styrt fra midten, fra kjernen og utover og oppover og nedover. Slik kan kontrollen styres over hele pyramidens spekter ! Organiseringen er sterkere på denne måten, enn kun ovenfra og ned !

ubu
Abonnent
ubu

Det var en interesant modell.
Akkurat hvordan denne skjulte fascismen implementeres, om det er gammel-nazister, zionister, bankfolka eller hva som trekker i flest tråder blir når det kommer til stykket et trosspørsmål, da det ikke eksisterer fundamentale beviser for det ene eller det andre.

Litt som i 911 spørsmålet, hvem som var hovedkonspiratøren(e) vet vi egetnlig ikke, og blir således et trosspørsmål, det vi vet er at Mossad, CIA, FBI, Pentagon, Bush administrasjonen mf visste om det, og har spilt sine roller. Og at noen har utøvd mer eller mindre kontroll over massemediene.

Men om man påstår det ene eller det andre, som man egentlgi ikke vet, så blir man et lett bytte for «dogme-skeptikere» som feks Michael Sherman, som argumenterer for at 911 bevegelsen ikke har noe for seg, fordi alle forsøk på å etablere en velfungerende alternativ teori for hvem som egentlig sto bak terrorangrepet feiler i å nedlegge disse bevis.

skepsis.no har jeg også har opplevd har brukt lignende svar.

Der dogme-skeptisisme bevegelsen bommer, er ikke på at det er slik vitenskapen fungerer, men de bommer på at det ikke også stilles tilsvarende krav til den offisielle versjonen. -Skeptisisme slik sokrates utøvde den, hadde ingen gitt sannhet i utganspunktet, alle teorier ble gjenstand for de samme undersøkelser.

Poenget mitt er 2.
1. at om man hevder for mye, mer enn man faktisk kan bevise, så er det lett for dogme-skeptikerne, og akademia å tilbakevise etthvert forsøk på argumentasjon.
2. At man ikke trenger å ha kunnskaper om den dypeste konspirasjon, for å rettmessig hevde at det eksisterer en konspirasjon.
Man trenger ikke å gå lengre enn de innvolverte parter som vi kjenner, for å hevde at 911 var en falsk flagg operasjon. -Man trenger faktisk ikke å spekulere utover det vi kan vite, for å bevise at verden blir styrt av konspirasjoner i større eller mindre grad. -Vi trenger ikke hevde en hiarkisk struktur, eller en innside-ut pyramide, en flat konspirasjon eller whateva, vi vet nok med det vi vet, og trenger ikke spekulere utover det.

ubu
Abonnent
ubu

Jeg glemte at jeg tenkte å anbefale en side for de som ikke kjenner til den.

http://tracker.concen.org/index.php

det er sånn bit-torrents og sånn.

bin Laden
Abonnent
bin Laden

Leste du linken “ragnaR” anbefaler litt over:
http://home.c2i.net/mortenkielland/nesevis/sionsvise.htm ?
“…Hvem bør man betro Poster i Regeringerne ?
For en Tid – mens det endnu er farligt å betro de ansvarsfulde Poster i våre Riker til våre [jøde]Brødre – må vi gi dem til Personer, hvis forbigangne Liv og Karakter er således, at der mellom dem og Folket finnes en Kløft.
– Personer, som i Tilfelle av Ulydighed mot våre Forskrifter, kunne vente enten Dom eller Landflygtighed – dette ordner vi naturligvis, for at de skal forsvare våre Interesser til deres siste åndedrag.”

Protokoller har mye rett om masser. Jeg var vitne til massenes avskyelig reaksjon da tre rumenske (?) musikanter kom inn på T-tog og spilte et oppmuntrende stykke. Massenes masker stivnet som stein. Ingen av disse gående lik ga dem en krone. Kvalmende.
Profet Mohammed har sagt:
Som dere, så over dere.
Disse massene fortjener ikke noe annet enn jødediktatur og deres løpegutter på Broilerhuset.

Trinity
Abonnent
Trinity

Folk som avdekker en del realiteter her på NS, er ikke rasister, men visse sannheter kan ikke sies høyt, det er for farlig. Om disse protokollene er forfalsket eller ei, skal jeg ikke uttale meg om. Problemet er bare at hva som står i dem beskriver og forutsier eksakt de planer som gjennomføres av eliten i dag, og det kan ikke benektes at eliten består av et visst folkeslag, som har tatt over makten i så og si alle land, over alle andre folk. Om noen påstår dette og har forfalsket noe, så oppfylles forfalskningene uansett i disse dager. Det er interessant at du kastet det på akkurat dette stedet for å kommentere, men vi vet allerede hvem du og dine medsammensvorne er. Spørs bare om det hjelper noen, sannheten om dette tillates neppe. Heller tar man en del av Nyhetsspeilets journalister og kommentatorer og uskadeliggjør på andre vis. Disse kreftene skyr intet i sine maktspill. Følg med og pass på hverandre.. Dette er en farlig tid, maktfolkene strammer grepet. De har som regel en plan B, om det du skriver om protokollene er en slik plan B skal jeg ikke si. De samme kreftene var bak Hitler også for den del, regisserte og iscenesatte stort sett alt vi kan kalle historie.. De har aldri skydd noenting, derfor er det vanskelig for gode folk å innse hvor grotesk virikeligheten er. Og mye verre i dag enn noensinne tidligere..
De som taler sannhet har alltid vært forsøkt brakt til taushet.. eller kalt gale, det vil vise seg, hva som er sant, men for sent, muligens…

Ergon
Abonnent

Så enkelt og greit kan det gjøres slik denne koreanske professoren gjorde det. Ingen utenomjordiske referanser eller henvisninger til «They» eller andre mystiske og mytiske personer eller maktgrupper. Rett fram på en måte som det ser ut til at vi her i Vesten ikke lenger er i stand til.

Skyldes det kanskje at vi her i Vesten lider av en pandemi som slår svineinfluensaen ned i støvlene og i motsetning til denne er virkelig? Navnet er FOJ som står for «Fear Of the Jew».

Vi får håpe at Speilet sin offentliggjøring av denne artikkelen kan være det gjennombruddet mange av oss har ventet lenge på: Jordnær og praktisk kamp mot de virkelige eierne av finanskapital, politikere og media. Og gjennom det alt annet i vår del av verden.

Du skal ha takk, Jarle, for du har gjort en modig handling og fått kampen mot NWO ned på jorden igjen.

ragnaR
Abonnent

FOJ. Jesus var ikke jøde, han var Israeler. Ikke Levitt eller fra Judah stamme. Opposisjon.
Joh 20,19 Det var om kvelden samme dag, den første dag i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet.

Da kom Jesus; han stod midt iblant dem og sa: «Fred være med dere.»

Trinity
Abonnent
Trinity

Jeg vet ikke om Jesus var jøde eller ikke, om han levde i en kropp på jord eller ikke heller, jeg var ikke der. Men jeg har lest litt i Bibelen og man kan undre seg over ordlyden mange steder i NT, for det står sannelig slike ting som: «jødenes gud, jødene var etter dem, satans synagoge, og om de som skamskjærer seg» – slikt står vitterlig i NT. Det kan tyde på at Jesus var noe annet enn jøde og at skriftene ikke er diktet opp.. jeg vet ikke, men kjenner Jesus som en helt og en god kraft som jeg tror er reell uansett.

Har ikke sett Sions vises protokoller heller, men det jeg har sett referert derfra det er hva som utføres i praksis i dag. Og jeg ser konspirasjonene rundt meg, som er svært reelle, utført av samme folk, som har kuppet makten over alle andre folk i verden. Det er ikke rasisme, å si fra og synes det er galt, at et folk skal bestemme over alle andre folk på jord.. men om vi sier fra, er helvetet løs.. bokstavelig talt for dette folk har maktet å gjøre seg selv til en hellig ku.. det er totalt tabu å kritisere dem.. imponerende konspirasjon.. men bedrøvelig og tragisk for alle andre folk og skapninger på planeten her..

De som søker makt, la de m for Guds skyld ALDRI få det.. sa Platon.
Nå ser vi resultatet..

Ståle Johansen
Abonnent

Fint du gir din støtte og sympati til oss som snart blir «fjernet» av det mektige systemet Trinity.
At de strammer grepet daglig er det de fleste artikklene her handler om, de er ikke skrevet i frykt for represaliene.
Det forekommer meg vanskelig å tro at «mennesker» kan stå bak angrepet mot alt som er bra på denne planeten, hva skal de gjøre etter at all makt er sikret? Ligge på cheselonger og spise druer? Så kjedelig! Hva skal de betrakte mens de ligger der, uten mangfoldet? Mimre om de glade dagene da de utryddet 95% av menneskeheten og dopet ned resten, selv for den mest morbide må selv det bli kjedelig i lengden.
Kan bare svare for meg selv, hvor medfølelsen for alle som lider gjør at fryktpropagandaen deres ikke biter lenger.
Litt rart du setter deg selv utenfor faresonen, om du så er en innsider, vil du være i like stor fare. Hvis du ikke har fått oppgaven å spre frykt.

ragnaR
Abonnent

Douglas Reed – Englands fremste krigskorrespondent.
Hele og fulle historie frå 1956 og 2600 år tibake.
The Controversy Of Zion
http://www.controversyofzion.info/

Ergon
Abonnent

Leste den for flere år siden og fant den rett og slett glimrende. Nå er det jo så mye litteratur ute og går at det nærmest er umulig å få pløyd gjennom alt, men for den som har tid er dette en bok det er verdt å spandere tid på.

Alle nettsider som Speilet og lignende er fulle av linker til andre nettsteder og videosnutter med en enorm mengde lettvint synsing, men kanskje det kunne vært en idé å bygge opp et bibliotek av bøker som også kunne være til salgs?

For noen år siden tippet man at boken var utgått på dato, men akkurat som kinogåing har den fått sin renessanse. Skal jeg lese for å lære og ikke bare bekrefte det jeg mener å vite er det bøker jeg tyr til.

Ergon
Abonnent

Hei jarle. Jeg reaerer litt på overskriften til artikkelen din: «Mer Karikaturer Om Religiøse Villfarelser». Slik tegneserien er utformet virker den ikke som en karikatur beregnet på å fremstille jødene annerledes enn de er, men som beskrivende på hvordan det amerikanske samfunnet egentlig er og har utviklet seg.

Professoren har også en avdeling i tegneserien som omhandler negrenes rolle og behandling av amerikanerne så den delen som dreier seg om jødenes makt er ikke alene. Holder man negerdelen ute virker de om en ensidig fremstilling av jødenes allmakt, men slik var ikke tegneserien ment. I alle fall ikke bare slik.

Mitt forslag til overskrift ville vært: «Objektive sannheter om jødenes allmakt i USA – politisk ukorrekt, men sant likevel». Karikaturer er det etter min oppfatning ikke. Dette sagt i full respekt for jobben du/dere gjør.