Moderne mennesker på søk etter sjelen

5.2K visninger
11 minutter lesetid
59

Den provokative tittel på denne artikkel kunne vært; “Fra apestadiet til bevisste mennesker”. Vi skal gi skepsisgjengen og Darwinistene delvis medhold i denne artikkel, men som Jung sier om Freud og Adler under; “Eneste problemet er at det blir for ensidig”, i betydning her at mennesket stammer fra apene fordi menneskene er ikke bare en kropp, de er også sjel og ånd.

Jeg håper denne artikkel kan danne en videreutvikling av Harald Eias ‘Hjernevask’, men i en åndsløs eller i beste fall åndssvak verden er det vel tvilsomt om det blir noe av det, – på NRK.

Johannes Åpenbaring kom til Johannes i en hule på den greske øya Patmos, hvor han hadde blitt landsforvist. De historiske kilder forteller ingenting om han var i sopprus eller ikke. I Åpenbaringen/visjonen sin ser Johannes hvordan det i de siste tider av den tidssyklusen vi gjennomgår og nærmer oss overgangen på skulle åpenbare seg noe som han kalte ‘Dyret’. Dette dyret skulle bringe menneskene til randen av selvdestruksjon, i hva han kaller Armageddon.

Dette fordi menneskene lærer aldri foruten de står ovenfor tøffe og harde utfordringer. Kun gjennom smerte, lutring og lidelse – vil og kan mennesket lære – og vende seg bort fra sine destruktive tilbøyeligheter.

Dyrenes Paradis

Illustrert Vitenskap hadde en artikkel nylig hvor de påviste at i dyrenes verden var det vanlig at det var seksuell aktivitet mellom dyr av samme kjønn. I utbredt grad. Målet med artikkelen var å påvise at slik menneskelig atferd er helt naturlig. Hva Illustrert Vitenskap glemte var at mennesker ikke er dyr. Mennesket er et bevisst vesen, som KAN VÆRE like langt fra dyrenes verden, som ‘englene’ er fra menneskenes verden.

Dyrene reagerer og agerer på sine instinkter. Mennesker på sine drifter og begjær.
Mennesket tenker og vurderer. Det har reist seg opp fra fire ben.
Hva som skiller noen av dem og dyrene er en bevissthet om seg selv.
«Cogito ego sum» – ‘Jeg tenker, ergo er jeg’, sa René Descartes (1596-1650).

De mennesker som identifiserer seg med dyrenes verden, har i virkeligheten aldri reist seg fra å krype rundt på fire ben til å reise seg opp på to ben, dvs. mentalt og bevissthetsmessig sett. De er fremdeles underlagt sine instinkter, slaver av sine begjær og sine emosjonelle impulser. De er på mange måter som dyr å regne. De har ikke blitt bevisst. Rytteren har ikke tatt kontroll over hesten den rir på.

Sølibat er en metode for å disiplinere og trene på kontroll over slike dyriske impulser.
Det er ikke sølibatet som er problemet, som noen hevder i forbindelse med overgrepene i den katolske kirke. Problemet er der som de fleste andre steder hvor overgrep og voldtekter skjer, at enkelte personer ikke makter å la den høyere menneskelige bevissthet, holde kontrollen over sine dyriske instinkter.

Fornektelse av slike dyriske impulser i mennesket, er for en stor del med på å skape elendigheten og overgrepene, de kriminelle overgrepene, som de er også med på å skape elendigheten i andre av menneskers interaksjoner; politiske og økonomiske. Første bud er dermed å identifisere de dyriske impulser, og ta kontrollen over dem, – ikke la dem få lov å spille ut det ubevisste program.

“Det som ikke gjøres bevisst, – møter en som skjebne”
– C.G. Jung

Hos det bevisste mennesket er det fornuften og det rasjonelle, bevisstheten, som har styringen, og som har evnen til å holde under kontroll de dyriske impulser som melder seg innom alle til tider, som følger mennesket evolusjonsmessig fra dyreverdenen. Den materiske menneskekropp er som Darwin påviste i slektskap med dyrearter. Hva Darwin ikke visste noe om på sin tid er at mennesket ikke er en kropp alene, men er ennå mer ånd og sjel – bevissthet under utvikling. Denne bevissthet er en ikke materisk entitet, og den ER og lever og eksisterer adskilt og uavhengig av kropp og sinn.

Alltid når menneskenes samfunn har degenerert gjennom alle tider, i tidligere sykluser, ser vi at menneskets dyriske sider har tatt overhånd i samfunnene, og hvor individuell fri sex og impuls- og øyeblikkelig behovstilfredstillelse forøvrig på alle måter er målet, mer enn å holde nettopp disse ting i sjakk med hjelp av menneskets åndelige fakulteter. Der finnes sublimeringsmekanismer i mennesket om dette gjøres, til mer matnyttige aktiviteter enn å parre seg som kaniner. Men kaninene har gode tider for sine aktiviter i tabloidene og kulørt litteraturen. De overfores med ideer.

I et sekulært samfunn er ånden og sjelen på mange måter tilsidesatt, til fordel for menneskets rett og ofte grunnlovsfestede rett til å forfølge sine ‘dyriske’ begjær og sine behov; sine drifter og begjær, ikke bare av seksuell art, men like mye av økonomisk art, og andre (makt & penger, etc). I dyrenes verden er det jungelens lov som gjelder, den sterkestes rett, flokkmentaliteten som beskytter sine områder og markeder, hvor det er helt ok å overkjøre andre, for å berike seg selv eller sin egen flokk/gruppe, av ‘utvalgte folk; f.eks. eliter innen økonomi eller politikk.

De åndelige lover er diamentrale motsetninger til disse ‘dyriske’ regler for samkvem og jungelens lover som gjelder i verden. De åndelige lover sier “elsk din neste som seg selv”, “den som vil være stor skal være medmenneskers tjener, mer enn dets hersker”, etc. Altså stikk i strid med de lover som gjelder for verden og samhandlingen mennesker (og dyr) imellom. All elendighet startet når menneskets dyriske impulser fikk lov, faktisk stimulert til og ofte ved lovgitt rettighet av verdens myndigheter, til å styre deres atferd.

6000 år gammel religion styrer verden

Vi kan ikke med dagens viten og kunnskap, la en 6000 år gammel religion styre våre liv og vår verden.

For eksempel sier jødenes hellige bok Talmud at det er åndelige folk, jødene, som er mennesker bare, og at ‘goyim’, hedninger, er som dyr å regne (‘cattles’). Med det menes de som er ikke har blitt selvbevisst, men som fremdeles er underlagt sine ‘dyriske’ sider. Jeg er helt enig med Talmud i dette. Men hvor jeg tar avstand fra Talmud er hvor den hevder at kun hebreere er jøder og åndelige folk, så mener jeg rett jøde er ikke henvist til å være av noen religion eller spesiell rase. Rett jøde er den som er omskåret på hjertet, og har fått den hellige ånde, ifølge Jesus. Altså som har blitt åndelig, og transendert det dyriske biologiske element i seg.

Simeon Haddarsen, fol. 56-D: “When the Messiah comes every Jew will have 2800 slaves.”
Nidrasch Talpioth, p. 225-L: “Jehovah created the non-Jew in human form so that the Jew would not have to be served by beasts. The non-Jew is consequently an animal in human form, and condemned to serve the Jew day and night.”

Slik sett tror noen av sionistiske jøder og ‘kristne’ i henhold til sin hellige bok Talmud at det er bare de som er mennesker, de andre er kveg/dyr – som kun er til for å tjene menneskene/eliten, idet de har fra Mosebøkene (Genesis) hvor G-d befaler dem, at de kan og skal legge alle dyr og riker under seg, og under sin styrelse, innklusivt ‘goyim’.

Strong’s Concordance defines goy as “nation, people usually of non-Hebrew people, or of descendants of Abraham of Israel, or of a swarm of locusts or other animals (fig.) Goyim = “nations”. Strongs #1471[1]
Kilde: Wikipedia

Sanhedrin 59a: “Murdering Goyim is like killing a wild animal.”
Abodah Zara 26b: “Even the best of the Gentiles should be killed.”
Baba Necia 114, 6: “The Jews are human beings, but the nations of the world are not human beings but beasts.”
Seph. Jp., 92, 1: “God has given the Jews power over the possessions and blood of all nations.”

Hvem kan gjøre noe imot G-d’s bestemmelse, hvis det er slik at G-d har bestemt dette da?

Åndelig evolusjonsteori

Utviklingen gikk sin gang, fra Jahve som krigsgud. Opprøret mot krigsguden startet for 2000 år siden. Jesus fra Nasaret startet det.

For der er alternative meninger om det er den kristne kjærlighetens G-d som sa dette i Mosebøkene, eller om det var krigerguden Jahve som materialiserte seg 4000 år før Jesus sin tid bare – og om dette er samme guden eller ei; Jesus mente at det åndelige Israel kan inntas kun av de som våkner til ånden i seg, og transenderer sine dyriske elementer som ligger som et biologisk program i menneskene, ifølge evolusjonsteorien, Darwinistene og Harald Eia.

“Den er jøde”, sa Jesus, “som er omskåret på hjertet”, – mer enn nedentil. Som har blitt omvendt fra et verdslig orientert vesen, til et åndelig orientert vesen. Eller som har tatt imot den ‘Helige Ånde’. Eller dette hva Jung kaller å gjøre sine (kollektive) nevroser bevisste, ved å utforske sitt ubevisste, og religionenes hjerte: individuasjonen.

Jesus kalte de ubevisste ‘sine lam’, og han var deres gode hyrde/gjeter. Fordi de visste ikke hvordan passe seg selv, i en verden hvor jungelens lov gjelder, så måtte de passes på av et bevisst menneske mens de var ute på beite, som beskyttet dem mot alle farer, og så til at ‘ulven’ ikke tok dem, og drap dem, og spiste dem. Jeg tror ikke mennesker flest ville likt trynet av den gjeter/hyrde som passer på og ‘beskytter’ dem idag. ‘God’ vil nok være et overstatement.

Den dyriske jungelens lov, og dyriske begjær og impulser, er i åndens verden opphevet og holdt under kontroll av den menneskelige bevissthet. En er I verden, men en er ikke AV verden. Bevisstheten er Rytteren og sjåføren av kjøretøyet (kroppen) – og ikke motsatt.

En har med det TRANCENDERET verden, og dens begrensninger. En har funnet igjen sin kjerne, sitt senter, sin sjel, og våknet opp til sin åndelige basis. Hver gang disse ‘demoniske’ og dyriske krefter melder seg i en, har dette mennesket makt og kraft til å si; “Vik fra meg Satan, Herren din Gud skal du tjene” aka Ånden. Dette mennesket har avstått fra å la seg være slave av verdens og kroppens dyriske elementer som det har deler av med seg fra evolusjonen av den materiske kropp.

Dette mennesket har også evne og egen kraft til å være sin egen gjeter, sin egen gode hyrde – som passer på seg selv, – og kanskje noen andre. Dette mennesket er sin egen pave, prest, politiker, – trenger ingen klandestin ledelse som hevder å være deres ‘beskyttere’ og ‘ivaretakere’. Dette mennesket har blitt voksent og kan la gå både gjetere og hyrder, som ofte opptrer som deres hjelpere og beskyttere, men oftest blir deres bødler.

Det er en gradvis prosess å bli åndsbevisst, hvor ett og ett dyrisk element identifiseres og betakkes.

Psykologien har gjennomgått en gradvis utvikling:

Jødiske Sigmund Freud – Seksualitet som drivkraft i mennesket.

Jødiske Alfred Adler – Maktbegjær som ledende drivkraft i mennesket.

Kristne Carl Gustav Jung – Bevissthet og sjel, det ubevisste – personlige og kollektive – som ledende drivkraft i mennesket. Fremhever individuasjonsprosessen, fri seg fra de kollektive dogmer, som den mystiske fellesnevner og hjerte i alle religioner, som han mente var reisen som måtte gjøres for å møte Selvet og samtidig møte det Guddommelige.

Begge to sistnevnte forøvrig elever av Freud, som gikk noen hakk videre i studiet av menneskets psyke og sjel.

Politikk at folk skal gjetes og kontrolleres,  – som dyr

Det er en stor fordel for verdens herskere at menneskene skal tenke seg og føle seg som dyr, og operere i en verden hvor jungelens lov gjelder. Det er slik de liker det, i henhold til prinsippet ‘splitt og hersk’. Bevisstløse folk skriker etter ledelse og beskyttelse (spesielt etter falsk flagg operasjoner), og ledelse er hva de får. Beskyttelse til en viss grad.

På grunn av dette forhold er det maktpåliggende for lederskapet å skape frykt hos dem de leder. Mest mulig frykt.

Både Freud og Adlers teorier er basert på dette jødiske prerogativ at folk flest er som dyr, som er drevet utelukkende av sine instinkter og drifter (Jung, s.224), frykt er en dimensjon av dette. Jung er den som har med den spirituelle dimensjon i sin modell, og som ser mennesket som mer enn dyr i menneskekropp. “Som Jung sier; “Det eneste problemet med Freud og Adlers modeller er at de er en-sidige” (s.224). Det vil si at de tar kun hensyn til menneskets dyriske materiske sider og drifter, og ikke de spirituelle/åndelige.

Den jødiske Rabbi Nachum Shifren sier dette slik:
“Det er en annen leir – en mer skummel gruppe, som har gjort mer skade på jødene og forårsaket mer drap og ødeleggelse enn alle Israels fiender til sammen. Til denne troikaen tilhører jøder og ikke-jøder, og vår jødiske arv er blitt ugjenkallelig forandret av denne bevegelsen.

Den andre leiren handler om kontroll over mennesker. Det har en visjon om en One World Order, sammen med Marx, Trotsky og Lenin – en ondskap som hittil har krevd nesten to hundre millioner sjeler.”

“For det skal bli en Ny Verdensorden, må menneskets ånd og sjel bringes til lavmål, være bragt ned på dyrenes nivå. Dette var det kommunistiske credo, å hevde at vi ikke er bedre enn dyr som må kontrolleres. G-d må ødelegges, troen forderves og religion – all religion – utryddes.”
http://www.riksavisen.no/?p=3588

Dette er det scenario som vi åndelige (jøder, kristne & muslimer i de tradisjonelle betydninger av begrepene) må forholde oss til. Vi står nok på tampen av et nytt Holocaust, hvor ‘jøder’ etter den kristne definisjonen, de som har våknet til Ånden i seg, omskåret på hjertet mer enn nedentil, og G-d over seg, nok vil komme til å bli utsatt for forfølgelser og masseutryddelse. Dette ligger allerede i kortene og lovgivningene i mange ‘frie’ og ‘demokratiske’ land. Paradokset er at for en stor del vil overgrepene bli utført av folk som hevder og påstår de har blitt utsatt for samme overgrep og massemord selv – holocaust, slik som Israel utrydder Palestinere.

I den kristne tradisjon vil lidelse og motgang utvikle omsorgen, medfølelsen og kjærlighetens fakulteter i mennesket. Ikke hatet, drapsmaskinens og hevnens (øye for øye, tann for tann prinsippet) fakulteteter. På basis av den forskning som er gjort på det, så er det grunn til å tro at mange som hevder seg lidelse, nok ikke viser synderlige tegn på å ha lært av lidelsen, – så kanskje har de i virkeligheten ikke opplevd hva de sier de har opplevd i det hele tatt?

At Darwin blir brukt til å ødelegge all spiritualitet og religion, er som de dyriske verdensherskere trenger, for at nettopp Johannes Åpenbaring med ‘Dyret’ i kontroll over vår verden skal gå i oppfyllelse. Darwin måtte nødvendigvis tilfredstille sine oppdragsgiveres forestillinger om mennesket, hans ringe finanser tatt i betraktning. ‘Dyrets’ uhemmede utbredelse i verden kommer selvfølgelig til å skje, for ingen profetier i den mange tusenårige gamle Bibelen har vist seg feil til nå.

‘Dyret’ settes fri i vår tid

Når Åpenbaringens 7. segl blir åpnet, så settes symbolsk talt ‘Djevelen’ aka ‘Dyret’ fri – menneskenes dyriske elementer får full utfoldelse – i en verden som er tilpasset dem og deres formål, mens det åndelige blir enten forbudt, av psykiatrien diagnostisert som sykdom og ‘behandlet’, eller avmotivert på andre måter. Det er vel omtrent der vi er i dag. Vi vil se at av de de samme årsaker som nå, gikk mange tidligere beskrevne sivilisasjoner til grunne, – hvor åndsløshet rådet, og menneskene ble oppmuntret til å følge sine dyriske impulser i en ekstrem grad.

Livet er så enkelt, at det kort og godt består av den kvalifisering å skille mennesker og dyr, hvem som kvalifiserer seg for å bo blant menneskesjeler i evigheten, og separere de fra dem som trives og velger selv å forbli i dyrenes og impulsenes rike, uten sjelen, men dog, rik på impulser og drifter fra den dyreverden enkelte andre foretrekker å forlate for godt, – å komme seg videre, etter prinsippene i den åndelige evolusjonsteori.

Kilder:

  • Modern Man in Search of a Soul – Carl Gustav Jung
  • Bibelen

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

59 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

Seven Days of Creation: Genesis + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1663&start=226#M8234 + extra

Direct reference,
Seven Days of Creation: Genesis +

Mole
Mole
Abonnent
13 år siden

The ROM’s Secrets are Out in the Open!

Hidden artifacts featured in recent History Television series come Out of the Vaults and onto display for a short time

For a limited time, visitors to the Royal Ontario Museum (ROM) have access to an array of exceptional artifacts rarely seen in public. From Saturday, February 5 to Sunday, February 27, 2011, objects representing a wide spectrum of the ROM’s collections of Natural History and World Cultures will be showcased in Canada Court on the Museum’s Level 1. These hidden treasures were recently seen on History Television’s intriguing series Museum Secrets in an episode devoted to the ROM and the mysterious, surprising or long-hidden objects among its collections. ROM curatorial representatives introduced viewers to some of these artifacts which are virtually unknown to the public. This extraordinarily well-received episode now gives rise to the latest installment of the ROM’s successful, ongoing Out of the Vaults series.

Objects highlighted by Museum Secrets and now on display at the ROM include:

Infant Mummy
Dating back 2,000 years, this child likely died at less than six months of age. The infant is properly mummified, with internal organs removed and packing material inserted in the chest and abdominal cavities. Painted images on the mummy’s wrappings speak of parental love and care in Ancient Egypt and show the child embraced by the jackal god Anubis while a grieving parent makes offerings to the infant’s spirit. Egyptologist Gayle Gibson offers a well-informed hypothesis on the infant’s life and death.

Mystery Vessels
The unusually high temperature at which these small 13th century Islamic clay vessels were fired, as well as their walls–over twice as thick as those of other containers of similar size–renders these vessels highly mysterious. Robert Mason, specialist on the material culture of the Middle East, addresses the question of the vessels’ purpose. His sensible explanation is that they were hand-grenades. The components of gunpowder were certainly known in the Middle East at this time, and the strength of the vessel would create a bigger explosion and deliver more deadly shrapnel. When modern replicas of these containers are exploded by gunpowder, their patterns of breakage echo those found in the ancient examples, strongly supporting Mason’s hypothesis.

Lost Dinosaur
Owing to the many moves of the dinosaur collection over the years, the bones of a dinosaur lay scattered and uncatalogued in the ROM’s collections room for decades. Once discovered and assembled, a 90-foot sauropod dinosaur, the Barosaurus, emerged and took its rightful place as the centerpiece of the ROM’s James and Louise Temerty Galleries of the Age of Dinosaurs. Recognized as the second most complete specimen of this species ever found, the ROM’s Barosaurus is the largest dinosaur on display in Canada. Representing the sauropod here is a scapula (shoulder blade), discovered in Utah and dated to 150 million years ago. Palaeontologist David Evans was newly appointed to the ROM when he found the bones hiding in plain sight.

Medieval Crossbow
In much of late 15th century Europe, the distance weapon of choice was the crossbow. It took no time, however, for the known to be replaced by the unknown: the musket. Why was the crossbow so quickly dismissed and replaced by the lethal, but untested, new weapon? The featured artifact, from South Germany or Austria, is an early example of its type and is dated to c. 1480. Corey Keeble, an internationally recognized authority on European arms and armour, conducted investigative field tests to determine the reasons behind the crossbow’s rapid descent into oblivion.

Headdress associated with Sitting Bull
This stunning artifact is certainly rare and valuable. It has been identified as a Sioux headdress dated to c. 1875, but did it ever belong to Sitting Bull (c.1831-1890), the legendary Lakota chief who defeated the U. S. Seventh Cavalry at the Battle of Little Big Horn? While in exile in Saskatchewan, Sitting Bull is said to have given his headdress to his friend Major James Walsh, the Northwest Mounted Policeman. Walsh gave it to his friend Sir William Van Horne, who in turn donated it to the ROM around 1914. Arni Brownstone, a specialist of Native American Ethnography and Culture, has found numerous written references supporting this collection history. However, none of these documents cite their source of information. For this reason, and because one should be particularly skeptical about attributions to famed individuals like Sitting Bull, the headdress may still hold a secret.

Champion Bulldog
Bunjie was a three year old, international champion, perhaps the most famous bulldog in the world when he died suddenly in Toronto during an extreme heat wave in July, 1936. Bunjie’s owner donated him to the ROM to serve as an ideal example of his breed. Seventy-five years later, the modern bulldog displays a number of remarkable differences from Bunjie, including shorter legs, a much shorter face, and a more rectangular stance. With today’s bulldogs experiencing health issues related to their form, breeders have expressed interest in returning to some of the characteristics evident in Bunjie. Mammalogist Mark Engstrom leads an examination of Bunjie’s mounted remains, uncovering revelations about the unintended consequences of selective breeding.

The ROM’s curatorial representatives are scheduled to be available to visitors each weekend to answer questions and provide additional information about the displayed objects. For more information on the rotating schedule of curatorial representatives, as well as general information on the display, please visit: http://www.rom.on.ca/secrets.

Out of the Vaults’ Museum Secrets is included in ROM general admission.

Out of the Vaults at the ROM
Launched in fall 2008, Out of the Vaults is the ROM’s well-received series of displays in which the Museum delves into its vast storeroom to showcase notable and rarely-seen objects. Past subjects have included the court gown of Marie Antoinette, the Egyptian Book of the Dead, and Dinosaur Eggs & Babies: Remarkable Fossils from South Africa.

Museum Secrets
In this six-part original series, broadcast on History Television and produced by Toronto-based Kensington Communications, viewers are invited behind-the-scenes of six of the world’s leading museums to uncover stories they’ve never heard and spaces they’ve never seen. In addition to the Royal Ontario Museum, other institutions highlighted in the weekly series are the Vatican (Rome); the Louvre (Paris); the Egyptian Museum (Cairo); the Natural History Museum (London); and the Metropolitan Museum of Art (New York City). Fans of the show should visit MuseumSecrets.tv to find web exclusive secrets, video, and interactive experiences of hands-on history that delve deeper into the stories seen in each episode. The ROM episode, originally aired on January 20, can be seen again on March 3rd at 10pm ET/PT on History Television. Museum Secrets airs Thursdays at 10pm ET/PT on History Television.
http://www.rom.on.ca/news/releases/public.php?mediakey=cebap0mw3o

trackback
14 år siden

[…] ser mennesket som “en mekanisme uten individualitet.” Det er i hovedsak et avansert dyr, som skal sosialiseres og kollektiviseres. Som et dyr kan mennesker bli tvunget til å tro og […]

trackback
14 år siden

[…] (se antall videoer over i bildet) er ‘Dyrets Merke‘ ifølge Johannes […]

Terje
Terje
Abonnent
14 år siden

Beklager, men her ble det litt mye svada for min del. For de religiøse som av ideologiske grunner ikke godtar evolusjonsteori, kan jeg anbefale http://www.findingdarwinsgod.com/
Ken Miller har forøvrig et kort innlegg om aper og mennesker http://www.youtube.com/watch?v=Gs1zeWWIm5M&feature=related

For de som bare ikke har skjønt det, uten at det ligger ideologiske grunner bak, er kanskje “Made Easy” serien en grei start. http://www.youtube.com/user/potholer54#p/c/100500E4C9404405/6/EEKqqrfWevc

trackback
14 år siden

[…] plattform utelukker dem fra å tale om humanisme med autoritet, siden de ser på mennesket kun som avanserte dyr. Darwinistisk naturvitenskap er deterministisk, og hvordan kan vi ha noen valgfrihet til å velge […]

ares
ares
Abonnent
Svar til  J.Johansen
14 år siden

Hovind er humor. Her var det mye jeg ikke har sett før….

trackback
14 år siden

[…] Hvor startet elendigheten, hvor kvinnene våre ble forledet til å drepe sitt avkom? Noe som knapt forefinnes i dyreverdenen. Har vi mennesker virkelig overgått dyrene i grusomheter? http://www.nyhetsspeilet.no/2010/04/moderne-mennesker-pa-s%c3%b8k-etter-sjelen/ […]

baugen
baugen
Abonnent
14 år siden

“Why does Christ come to earth? In order to set the captives free—but from what?

Christ comes to set us free from the condition that imprisons us and causes us to deny our true potential, our true identity and our true mission on this planet. That condition is what Jesus called “death,” meaning a state of being spiritually dead because you have forgotten your true identity.

Jesus had limited options for describing this condition back then, but with today’s knowledge of psychology, we can attain a far greater understanding. What actually imprisons us is a condition inside our own minds. We may call it the human ego, but we can also look at it as a set of beliefs about ourselves, God and life, beliefs that are out of touch with reality but that we have been conditioned – programmed – to see as reality.

These beliefs form what we might call a mental box, and it will limit who we think we are and what we think we can be. Why is this such a problem? Because we are NOT created to be limited and powerless human beings. We are created as co-creators with God, as spiritual beings who have the potential to have dominion over any condition on earth—instead of letting these conditions define who we are and what we can be.

Thus, the real reason why Christ comes to earth is to challenge our mental boxes and demonstrate that a Hum… that is a SPIRITUAL being can do the works that Jesus did and even greater works. Literally, there is NO condition on earth that can limit us, for our minds have the potential to have dominion over matter itself. We did not come from dust, and we shall not return to dust. We came from pure Spirit, and we can return to that estate by following Jesus’ magnificent example and claiming, “I and my father are one!”

When we reclaim our true identity, we can begin to fulfill our true mission, namely to have dominion over the earth and manifest God’s kingdom right here, right now. For as Jesus said, “The Kingdom of God is at hand.” The problem is that WE have to co-create it by exercising our Christ potential.

The power elite will do everything in their power to prevent us from claiming our rightful inheritance, for if they cannot stop us, they will lose their current state of dominion over the earth. How do we take back dominion from the power elite? Not by fighting them in a dualistic struggle, but by once again following Jesus’ example. We must be wise as serpents and harmless as doves, whereby we can unleash the one power that will remove the power elite: “My father worketh hitherto and I work.” For with men – with the human consciousness – it is impossible to remove the power elite. But with God – with the Christ consciousness – all things are possible.”

Fra— “Ask the real Jesus”–nettsiden

(Mottat gjennon et medie og må derfor fortæres med en klype salt)
————————————————————————————————–.

Det fins nok flere i verden som kan utføre det utroligste og Anastasia i Sibir er et eksempel, om man skal tro beretningene.

Sitat fra “The Ringing Cedars of Russia” (Bok #2 av 9), side 73:

“For thought and word, you understand, are the principle instrument of the Grand Creator. An instrument bestowed not on all that grows with flesh and bones, but just alone to man.”

“Then why doesn’t everything that people say come to pass?”

“When the thread between the spoken word and the soul is broken, when the soul is found empty and the image dulled, then what is said, though it be plenty, is as empty as chaotic sound. And nothing can it betoken.”
———————
“And you, whenever YOU speak, with how many words can you project the corresponding image–ten percent, or fifty?”

“With ALL of them. That is the way Great-Grandfather taught me.”

“All of them? Really?! All the words?!”

“Great-Grandfather said it is even possible to project the images contained in the letters of the alphabet. And I learnt how to come up with an image for each letter.”

“Why letters? Letters don’t mean anything.”

“Letters DO mean something! Behind every letter in Sanskrit, for example, there are words, even whole phrases.There are letters there too, and beyond them many written words, so that infinity is hidden in every letter.”

bin Laden
bin Laden
Abonnent
Svar til  J.Johansen
14 år siden

Ditt spørsmål om utviklingen på Jorden er evolusjon eller degradering er helt berettiget.
Du har rett at alle får det de ber om.
Ser man rundt, så vet man hva majoriteten ber om.

Denne møkka de fantaserer om, materialiserer seg i “virkeligheten”.
den samme møkka leser man i kommentarer.
De ser ikke poenget med artikkelen din.
Gud har lukket deres øyne og tettet deres ører fordi det er det de fortjener.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  bin Laden
14 år siden

Det er ikke slik at de ber om alt dette negative, tror jeg, eller nødvendigvis maner det frem. Vi har en karmalov som også gjennomsyrer hele Bibelen fra A til Å, den virker like sikkert som tyngdekraften, enten man tror på den eller ei. Den er gitt til alle folkeslag, som noe av det mest elementære man skulle lære.. og er grunnlaget for hva man lærer sine barn og gjennom de fleste religioner. Dette grunleggende trappetrinn som alle folkeslag har fått gjennom sine lokale åndelige lærere, dreier seg om årsak og virkning. At man høster som man sår.. at det vi sender ut, tar seg noen runder i universet så kommer det tilbake og slår oss selv midt i ansiktet, med vår egen medisin, konsekvensen av egne handlinger. Dette er de lover og tilstander som råder her på jord, i den dimensjon vi lever i her og nå og skal forholde oss til. Vi ble dømt til å leve under disse lover og forhold, i materien, inntill vi hadde gjort opp for vår synd og lært våre lekser.. og kan gå videre..
Slik har det vært siden vi ble jaget ut av Edens hage.. Det vi opplever av negativitet i dag på jorden, er konsekvenser av negativ energi og syndige handlinger fra enkeltpersoner og fra grupper og land kollektivt, på en gang.

Dette kan bli så kraftig at det kan føre til store katastrofer og sivilisasjoners undergang.. det har skjedd flere ganger før og vil skje igjen.. denne sivilisasjon er på vei ned, i forringelse og forråtnelse, det kan vi se av mange ting.. som blir av dårligere og dårligere kvalitet og utarmet, i foråtnelse..
Ikke bare selve jorden på Moder Jord, er utarmet og full av gift men også våre kropper, og ting som produseres blir av dårligere kvalitet og varighet..
Alt dette viser at denne tidsalder og sivilisasjon er på vei ned.. JJ..
Det er ikke menneskets utvikling som går bakover tror jeg..
Men det er tegn på vår sivilisasjons ende og undergang..
Ordet aeon er feiloversatt til verdens undergang,k i Bibelen.
Det riktige er denne tidsalders undergang.. og det er hva vi ser..

Så er spørsmålet om vi vil gå med i det dragsuget og de energiene, eller om vi vil forsøke å ikke gå ned på de nivåene og holde oss rene og ufordervet..
Det kan vi forsøke på.. Jesus ber oss være rede og ha olje på våre lamper (chacraer) og han ber oss om å veve våre brudekjoler.. dvs leve RENT.

Vi er i en båt, samme båt, og hva som skjer videre ligger i våre hender.. enhver tanke, ord eller handling vi gjør, påvirker oss selv og andre og også oppover i andre dimensjoner og verdner.. alt henger sammen og vi vil høste av det vi sår.. det er for meg helt forunderlig hvor mange mennesker som lever i dag og som burde kommet langt videre utover denne grunnleggende lærdom som alle barn og folkeslag har fått, faktisk benekter og ikke innser dette. Da kan de heller ikke komme videre, til de lekser vi har fått etter det..

Ikke bare innen New age tror folk at de kan oppheve eller leve utenfor sitt karma, også mange kristne, at lovene om årsak og virkning er opphevet.. og at de lever i en slags uvirkelighet hvor de ikke berøres av dette, som kristne. Det er like tåpelig og uvitende som å tro at tyngdekraften ikke påvirker dem..

Sannheten er at hele veien gjennom Bibelen fra A til Å, inntil siste ord av Paulus til og med.. så står det at: Hver man skal bære sin byrde.. og stå til ansvar for hver eneste tanke, ord og gjerning.. det er klare ord.. det er altså vårt ansvar, ingen bærer denne byrden for oss, det er misforstått kristendom.
Og det er for meg et av kjennetegnene på den vranglære som skulle komme.. Konsekvensene av egne handlinger opplever vi på kroppen hver dag. Og bør forholde oss til, det er litt derfor vi er her..

Dette at de ikke ser, hører eller forstår sannheten.. er også omtalt i Bibelen i så sterke ordelag, fra Paulus f eks, at “løgnen ble fortalt for at visse sjeler skal tro på den”.. og de skal være blinde og døve f eks, spesielt de lærde.. de skal ikke se skogen for trær.. kun de med nogenlunde rent hjerte og livsførsel, og dermed mindre negativt karma som stenger for synet, skal se, og forstå..

Dersom man ikke ser og forstår, bør man derfor bestrebe seg enda hardere på å være et godt menneske, leve rent og godt, gjøre gode gjerninger som gjør opp for ens karma og synd og ikke gjøre urett.
Det er mitt råd til Cosmomind og andre. Og ikke ta all New age lære og kanaliseringer for god fisk, for New age er også en agenda for NWO og der brukes Mind control massivt i dag, og gir seg ut for Gud og engler..

Dette er en advarsel.. kanaliseringer er ofte vakre og behagelig for øret..
Kan også være fantastiske, for fantastiske.. infoen kan ikke verifiseres, og kan være konstruert.. derfor gidder jeg ikke bruke tid på kanaliseringer, rett og slett. En del av dem kan inneholde verdifull inside info, men det viser da også deres kilde.. som er diverse e-tjenester og ikke Gud eller engler..
Men det står også i Bibelen at Gud skal utøse sin ånd i denne tid, JJ, at mange skal få syner og profetiske drømmer osv.. så det er begge deler.

Problemet er å skille noe som ofte er bortimot umulig..
Følelser kan man ikke stole på i dette, da hjertechacra og andre chacraer er selve målet for de energi-strålene som sendes inn for å manipulere med eksakt den og den frekvensen av en hvilken som helst følelse, kjærlighet eller angst.. det er uhyggelig men en realitet i dag.. mye er manipulert..

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  J.Johansen
14 år siden

JJ: Vi er helt enige om mange ting, uenige i noen få ting, og jeg tror ikke at det som du nevner her, er noen uenighet, kanskje snakker vi forbi hverandre.

Det er mange lover i universet.
De virker sammen og samtidig, alt avhengig av hvilken dimensjon vi er i..
I vår 3 D verden er det kartlagt 48 universelle lover som alle virker her, en av dem er loven om tyngdekraft. I 4 dimensjon er det kartlagt bare 24 lover, og dermed er mye mer mulig i 4 dimensjon. F eks om du hopper i 4 dimensjon, så flyr du. Og vi er alle på reise i 4 dimensjon om natten når vi sover. I 4 dimensjon eksisterer ingen tid, og dermed kan vi reise, se eller oppleve fremtid og fortid, som nåtid.. det går an å bruke drømmer eller astralresier aktivt slik at man kan endre eller påvirke fortid eller fremtid også..

Det finnes også fysiske bittesmå partikler, som er kartklagt f eks K-meson og Neutrino som ikke innretter seg etter de lover som finnes her i 3 dimensjon.. det blir mer og mer av disse, noe som tyder på at vi nærmer oss et skifte.. dette er noe som jeg håper noen med tid kan gripe fatt i.. :-)
Versågod, jeg gav dere navn på noen brikker her og har ikke selv tid..

Har stor respekt for Dybwad Brochmann og er enig i at vi alle bør vokte og gjøre noe med vår mentalitet og mentale nivå, men ikke bare det. Og vi trenger å bli frelst eller rene på alle nivåer, og utvikle alle nivåer i oss, slik håper jeg at Jesus er en frelser for mer enn bare det mentale nivå..

Jeg er innforstått med at vi er alle skapt i Guds bilde og detaljer der gav jeg i mitt innlegg ovenfor, ang at våre gener faktisk på et vis er gudsbilder.. og dermed noe hellig som ikke skal tukles med. Er inforstått med at vi også har skaperkraft, både kunsteriske og åndelig sett.. men denne ligger også veldig nede.. hos vanlige folk. Abraham, Noa, Jeremia osv skapte f eks kuer som de slaktet og spiste og det står i Bibelen at Abraham tok med seg de sjeler han hadde skapt, som tjenere.. da han reiste videre.. det står faktisk, og dette har med den hellige bok Zepher Yetzirah å gjøre, skapelsens bok, som Abraham fikk rett oppi hånden av Gud, i følge den muntlige tradisjon..
En fantastisk bok forøvrig, men dog bør man ikke forsøke å skape etter den, det er både farlig, risikabelt og ikke tilrådelig, konkluderte profeten Jeremia.

Abraham fikk boken på denne måten, etter legenden.. som jeg gjenforteller kun etter min hukommelse:

Gud fader kalte Abraham for sin venn.. og Satan hørte dette..
Han utfordret Gud og sa at om Abraham virkelig er din venn, da kan du ikke ha noen hemmeligheter for ham.. Gud ville da gi Abraham sin datter Torah, men hun sa at hun ville vente på Moses.. etter legenden var Moses på et vis gift med Torah, som ses på som et levende vesen, av Kabbalistene og Guds nærvær var hele tiden å se rundt Moses som en tåkesky.. som Guds ånd som svevde over vannet etter skapelsen, eller som den samme sky som alltid var rundt Paktens Ark i Salomos tempels aller Helligste..

Gud gav da Abraham Sepher Yetzirah, skapelsens bok..
Slik at han kunne lære skapelsens hemmelighet.. Det står at Gud betraktet Abraham mens han studerte og forstod.. deretter skapte Abraham.. og Gud ble så rørt at han kysset Abraham på hodet og kalte ham: My beloved :-)
Min elskede..

Det er vakkert. Senere ble dette forsøkt av flere profeter bl a de som jeg navngav ovenfor, og senere av en del rabbier som kunne gjøre mirakler, bla er det legender som fortelles fra Praha og en spesiell synagoge der, dette dreier seg om fenomenet Golem.. og det er alt for omfattende å gå inn på her.. Men dette er farlig å prøve seg på, man må studere to og to, i flere uker for å kunne forstå hva som skal gjøres, heter det. Og om man gjør en feil, så blir man selv til jord.. det er ikke tilrådelig å prøve som profeten Jeremia konkluderte og jeg ser heller ingen fare for at de som leser her kan forstå nok til å sette igang, så siden vi lever i en tid hvor alt er sluppet løs, så legger jge linker til denne fantastiske og hellige bok her i trygg forvissning om at ingen forstår nok til å prøve..

Boken handler om hvordan Gud skapte ved hjelp av de hebraiske bokstavene i alfabetet.. ikke forstått som bokstavtegn, men hver bokstav er en energi, en kraft, et aspekt av Gud og skaperverket..

Skapelsens bok – Sepher Yetzirah

http://www.workofthechariot.com/PDF/SeferYetzirah.pdf:

Sepher Yetzirah – links to different online editions, and notes

http://www.digital-brilliance.com/kab/karr/syie.pdf

Siden vi er skapt i Guds bilde, og er Guds barn, har vi også skaperkraft og vil en dag kunne gjøre bruk av den. Men dette er i dag på et infantilt stadie.. dvs det ligger brakk eller er ikke så mye utviklet. Dvs vi kan påvirke og skape med tankens kraft, men ikke så mye i dag som om vi var guder, ikke ennå..

Dette vil vi utvikle mer av når mennesket har kommet videre og har lagt av seg en del mer av sitt dyriske vesen og har gått videre til høyere dimensjoner enn her vi er nå. Tror ikke vi får lov til å holde på slik her.. på vårt nivå i dag.

Jeg benekter ikke loven om tiltrekning, JJ.
Men, om det er slik at det bare er å ønske og visualisere seg hva som helst og så blir man det eller får det, så ville alle vært rike og lykkelige som praktiserer dette.. loven virker, MEN BETINGET AV DE ANDRE LOVENE I UNIVERSET SOM VIRKER SAMTIDIG PÅ DETTE NIVÅET OG BETINGET AV LOVEN OM KARMA OG VÅRT EGET KARMA, og en del andre omstendigheter, som f eks om en annen person ønsker det samme osv..
Det er mange forhold her, og New age versjonene er alltid en forenkling..
Dessuten er det faktisk som sort magi om vi begjærer noe ut fra vårt ego..
Det blir misbruk av lovene.. hvit magi er å tenke på alles ve og vel..
Og be om at alt skjer i tråd med Guds vilje, ikke min egen og egoets..

Atle Abrahamsen
Forfatter
Svar til  J.Johansen
14 år siden

“- Selv Satanismen er mer velkommen i verden enn min tro og praksis, ….. virker det som.”

Det er et viktig poeng du trekker frem her. For det første, kan jo alle sekulære, ateister, humanister og til dels agnostikere, undre seg over hvorfor eliten ser ut til å være så inni gampen satanistiske?
For det andre kan man se på hvilken av alle religioner som har vært mest undertrykt av makten opp gjennom tidene. Det er ikke buddhismen, taoismen, hinduismen, islam, jødedom eller “new age”. Det er heller ikke de store fraksjonene innen kristendommen som katolisismen (jesuitter) eller protestantismen (frimurere). Heksejaktene i the Dark Ages, korstogene, inkvisisjonen, til og med holocaust (som ble diskutert på en annen artikkel her, nå diskuteres det bare banaliteter og personlighet der..) – alle disse virker som har hatt som formål å uttrydde en viss type kristendom. En kristendom som alltid har vært i mindretall, som har skilt seg fra de andre “kristne” fraksjoner og andre religioner på elemtært vis.

Kanskje 7adventistene er den gruppen som idag er nærmest den opprinnelige sannhet, men dette vet jeg jammen alt for lite om.
Jeg sier det bare slik jeg ser det, at eliten er satanister som ønsker å uttrydde den sanne kristendom, mens andre religioner blir trukket frem. Dette har de forsåvidt klart svært godt, og vi sitter nå igjen med en skare av forskjellige fraksjoner, forskjellige religioner og livssyn, hvor alt er blitt så kompartmentalisert og diffust, at om ikke lenge så viskes alle klare skiller ut, og hele verden lever under en religion. En “New Age” satanistisk religion.
Rett meg hvis jeg tar feil, ærede lærere og medstudenter. Jeg er bare en taliban (student)..

Atle Abrahamsen
Forfatter
Svar til  Atle Abrahamsen
14 år siden

Og, forresten, takk for en god artikkel J.J.

Du vet at slike reaksjoner som enkelte viser her, er bare et bevis på at du toucher en nerve. En artikkel som ikke skaper motreaksjoner, er tannløs, og dette tjener ingen. Vi er for lite definerte, generelt sett, opptatt av å please alle, og hvor ender vi opp da? Midt i smeltedigelen, frie for grenser og klare standpunkt. Alt er lov, alt er tolerert, for man skal da ikke såre n oen andres følelser vel? Lukter feminist-sosialist-satanistisk agenda..
“En mann uten fiender er ingen ekte mann!”

Det finnes bare EN sannhet, per definisjon, men det finnes vel snart 7 milliarder oppfatninger av den sannheten, bare i menneskerasen. Likevel, det finnes bare en sannhet. Vrøvl om at det finnes like mange sannheter som det finnes mennesker, er den samme agenda som vi luktet litt på lenger opp…

Sorry for skrivekløe, blir inspirert. Takk for oppmerksomheten, og takk for en god artikkel!

nackastrand2010
nackastrand2010
Abonnent
14 år siden

Så mye hat mot oss sekulære !!
Jeg er enig i at Israel begår grov overtramp mot sine naboer. Men det holocost du påstår at jødene bedriver mot palestinerne bør du dokumentere bedre. Det palestinske folketallet på vestbredden og gaza er det mest voksende i hele verden. Israel må jo være totalt inkompentente på folkeutrydding i så fall. Les bare her:

“Gaza Strip population increased by 45% during the period 1997-2006, reached about 1.4 million in mid year 2006. The West Bank population increased by 37% during the period 1997-2006, reached about 2.5 million in mid year 2006. The life expectancy for 2006 in the Palestinian Territory is 71.7 years for males and 73.2 years for females”

Hvem andre land i Asia kan skilte med en så høy forventet levealder?

PS! Kilden min er ikke sionistisk. Dette er tall fra Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS). Sjekk her:
http://www.arabicnews.com/ansub/Daily/Day/060710/2006071016.html

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  nackastrand2010
14 år siden

Det eneste våpenet mot et holocaust er å lage barn.

nackastrand2010
nackastrand2010
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
14 år siden

Hei!
Trodde jeg var kommet til et nettsted med frie ytringer. Hvem er det som moderer her? Jeg syns det er veldig stor takhøyde med hensyn til å kritisere Israels brutalitet, noe jeg syns er helt på sin plass. Men så snart man nevner at Palestinerne ikke er helt uskyldige i sin egen elendighet, bl.a. ved stor reproduksjon, så modereres det bort. Er det bare lov å kritisere jøder her? Jeg ser bl.a. binLaden angriper jødene (rett nedenfor) for å forplante seg i fenomenal fart, tilsvarende som jeg kritiserte palestinerne for å forplante seg i massivt antall. Hans innlegg får stå, mens mitt slettes, til tross for at binLaden ikke har statistisk grunnlag for å hevde det han gjør. Antallet jøder i verden har økt med 25% siste hundre år, mens palestinernes folketall har økt med flere hundre prosent….Er man virkelig så hjernevasket av propaganda her inne, at man ikke er lydhøre for noe annet?

bin Laden
bin Laden
Abonnent
Svar til  nackastrand2010
14 år siden

Følger man nackastrand`s logikk, så var det ikke “jødeutryddelse”, men jødedyrking Hitler drev med.
Denne sangen spør: HVOR ALLE DISSE KOMMER FRA? DET VAR JO IKKE SÅ MYE AV DEM FØR:
http://www.youtube.com/watch?v=6NV9706F6GQ&NR=1

Jøder forplanter seg i fenomenal fart, deres fascistiske Tora og Talmud hevder at hele jordkloden er skapt for “gudsutvalgte” jøders behag, at disse “har rett til å drepe ikke-jøder som dyr og ta deres land, vann og eiendom”.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  bin Laden
14 år siden

Underer meg over disse kommentarene fra Armin og Bin Laden..
Har du ikke andre våpen mot holocaust enn å få barn?! Det undrer meg..

Viser statistikkene at jøder formerer seg mer enn f eks muslimer? Begge grupper har vel i sine hellige bøker at de bør forplante seg og bli mange, legge jorden under seg? Det står også i Bibelen.. Selv synes jeg det er uansvarlig å sette barn til verden til den horrible virkelighet som i dag finnes.
Synes synd på de som fødes i dag.. Er ikke redd for døden, men faktisk litt redd for at om jeg dør kan jeg bli gjenfødt som en liten uvitende baby slik verden er i dag, med microchipping på sykehus osv.. skrekk og gru..
Forstår ikke folk som bare kjører på i dette uten å tenke. Som om verden i dag er noen ok plass.. jo mer man vet jo mer ser man tilstanden her..

I gnostiske skrifter er det motsatt, av hvordan tradisjonelle kristne oppfatter den saken… I noen av dem ser man skaperguden som en ond “demiurg” som opphøyet seg selv til enehersker for å bli dyrket av alle, de kaller ham “denne verdens gud”, Satan, og dette står faktisk også i NT flere steder, som et mulig tegn på at de som skrev dette faktisk så på sin gud og “jødenes Gud” fra GT som to forskjellige..

De mente at Jesus kom ikke fra den Gud som var “jødenes Gud” men fra noe mye høyere opp..De hadde ikke med GT skriftene men derimot mange andre skrifter, bla av Platon..

Å få barn var ensbetydende med å stenge nye sjeler inn i materien i denne “jammerdal” hvor lidelse og smerte råder..”denne verdens gud” stenger vår ånd inn i mørke og materie her nede.. målet er å frigjøre seg fra materien.. og kommer videre inn i lyset.. da skal man, på samme måte som buddister osv lærer, ha minst mulig bindinger her til jorden og materien..

I en av skriftene kirken ikke ville ha, konkluderer en av kvinnene som fulgte Jesus, Salome, med å si at: “Da gjør jeg rett i å ikke få barn”, som kommentar til noe Jesus sa i de skriftene.. Om denne Salome har noe som helst med den Salome som danset for Herodes og krevde døperens hode på et fat, vites ikke.. Det var sikkert et vanlig navn. Om hun kan ha angret fryktelig og fulgt Jesus i ettertid, vites ikke.. iallfall vet jeg det ikke.
Men i de skriftene som kirken ikke ville ha er også kvinner disipler og omtales mens de stiller spørsmål til Jesus osv. Gnostikerne hadde også kvinnelige prester på lik linje med menn, helt fra starten av..

bin Laden
bin Laden
Abonnent
Svar til  Singoalla
14 år siden

Hvorfor fletter du meg inn i denne sammenhengen, Singoalla?
Jeg sier jo hele tiden at det er kriminelt, ikke bare uansvarlig å forplante seg hjerneløst i denne verden.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  bin Laden
14 år siden

Ok, Bin Laden, da har du og jeg kommet frem til det samme ang dette med å få barn. Jeg fatter ikke at de fleste tar det som en selvfølge å få barn, uten å ha noen tanker for den verden disse barn blir født inn i, som om alt skulle være ok her.. men jeg ser at disse menneskene lever i uvitenhet..
Derfor ble jeg overrasket over Armins ord, Armin er ikke uvitende.
Da jeg traff Dr Rauni-Leena Luukanen Kilde for første gang, i 1999 eller noe slikt, da var et av hennes første spørsmål til meg: Har du barn?

Da jeg svarte nei sa hun BRA! Ikke fordi hun har noe imot barn, men fordi at om du har barn må du være mye mer forsiktig.. da er du sårbar, en akilleshel.. de som har barn, kan bli truet eller sabotert med at deres barn kan skades.. ingen vil gjøre noe som går ut over eller skader deres barn..
En trussel eller fare for dette vil føre til at alle med barn holder kjeft..
Og jeg kjenner mange som vet mye og ikke gjør noe som helst pga barna.
Jeg selv kunne ikke gjort noe av det jeg gjør i dette, om jeg hadde hatt barn, både pga tid, barn tar jo enormt med tid og krefter, og pga sikkerhet..
Om jeg hadde hatt barn ville jeg vært svært bekymret og lei meg, for hva slags verden og liv de ville få.. ønsket å beskytte dem osv..
De ville dessuten vært brukt mot meg til sabotasje og terror, for å si det rett ut og brutalt.. ikke fordi de ville ønske det selv, men pga Mind control.
I dag settes mange ut av spill, fordi man bruker MK til å få barn eller partner til å gå bananas, slik at det krever all deres tid og de blir passivisert og utbrent.. jeg kjenner mange slike tilfeller og har opplevd det selv..
Mind control brukes meget hardt og brevisst mot de som vet mest i dag..
Derfor er det ikke så lett å ha hverken forhold eller barn..

Men svaret på ditt spørsmål om hvorfor jeg “flettet deg inn” er disse ord fra deg: Jøder forplanter seg i fenomenal fart.

Jeg lurte på om dette er tilfelle? Resten her er vi visst enige om :-)

bin Laden
bin Laden
Abonnent
Svar til  Singoalla
14 år siden

Skulle jeg si at de forplanter seg som gale kakerlakker da? Samme for meg.
Jesus sa en gang om fremtiden: heldig blir den kvinne som ikke fødte og det bryste som ikke ammet.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Singoalla
14 år siden

Spørsmålet var ikke hvordan du sier det.. Bin Laden.
Det jeg lurte på var om det er hold i at jøder formerer seg mer enn andre, f eks muslimer? jeg har ikke inntrykk av det.. ikke kvasi-jødene iallfall, de er svært sekulære, ateister eller tradisjonalister.. tenker mest på seg selv..

Ja vi får se om man er heldig eller ei. Det er mange aspekter i dette.
F eks har man større sjanse for brystkreft om man ikke får barn..
Så det kan virke begge veier..

Neo
Neo
Abonnent
Svar til  Singoalla
14 år siden

Du hørs så redd ut, Singoalla? Du må ikke tillate deg selv å frykte noen ting. Da vinner det du frykter over deg da, jo? Det er jo slik de vil ha deg. Skremt. De vil helst skremme deg til du er apatisk, og ikke klarer å vedlikeholde ditt engasjement.

Jeg mener nå det, at den aller, aller beste måten å få til en forandring på, må være å forme den framtidige bevisstheten. Hvordan får man til slikt? Hvordan skal man kunne gjøre en forandring i den totale bevisstheten, om du skal frykte for egen sikkerhet hele tiden, og av den grunn ikke ville ha barn? Hvilke mennesker tror du du klarer å overbevise at din bevissthet er den etisk korrekte? De som sitter på skepsis.no, eller dine egne barn?

Vi vet jo det her på speilet, at du styres av to krefter, frykt og kjærlighet. Kjærlighet er best. Dropp frykten.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Singoalla
14 år siden

Neo: Har levd under ganske ekstreme forhold som dissident siden 1999, mye har vært gjort for å sabotere å bringe meg til taushet, jeg har sett døden i hvitøyet mange ganger, og opplevd mye vondt i så måte. Likevel har jeg fortsatt å søke sannheter og dele disse, risikert livet i år etter år med åpne øyne, pga justismord og annet, om jeg ikke hadde vært bortimot fryktløs, så hadde jeg ikke gjort noe av dette. Jeg er slett ikke apatisk! 95 % minst, av andre mennesker ville latt være å gjøre det jeg gjør og levd et fremdelig liv. Kun 2 ganger har jeg latt være å ytre meg om en ting som gjorde at jeg og andre så døden i hvitøyet og jeg hang i galger med karakterdrap både her og der på nett..

Man ikke handle hodeløst heller. Litt frykt er sunt for å berge livet og ikke handle som en idiot. Jeg er bortimot fryktløs, det lille som eksisterer av frykt må man ha for sin overlevelse. Var ikke redd da jeg satt og skrev det der Neo, kjente ikke på noen frykt. Jeg handler av kjærlighet og sannhet. Jeg gjør det jeg må, tror ikke du forstår min situasjon, det er ikke så farlig heller. Men jeg kjenner ingen frykt i det daglige nei.

Likegyldighet det motsatte av kjærlighet, slik det alltid har vært..
At frykt skal være det motsatte av kjærlighet er en new age-greie jeg ikke kjøper. OG jeg vet ikke hvorfor de terper på dette hele tiden. Men at vi ikke bør frykte, er jeg enig i, for det er ingen god eller sunn tilstand. Jeg vet det.

Å skulle begynne å få barn midt oppi det liv jeg lever, er en helt absurd og uforsvarlig tanke. Det får være grenser for idioti. Litt vett må man da ha, men det er ikke slik at jeg forsaket noe. Barn har man hatt i liv etter liv, i dette livet skal jeg gjøre ting som ikke er forenlig med det og har intet behov for å formere meg.. no problem. Aldri hatt noe ønske om det, forsaker intet. Delte noen tanker her om dette, men de er bare noen av flere brikker, det får holde. Om jøder formerer seg mer enn f eks muslimer betviler jeg, og det var mitt spørsmål, om det var noe belegg for det.

Jeg mener ikke det samme som mine foreldre, langt langt ifra. De forstår intet av det jeg holder på med her, Kabbalah, sjamanisme eller noe annet. De er utpregede Status Qou folk, og de hadde aldri klart å hjernevaske meg til noe annet. Tvert om danner oppegående folk seg meninger som ofte gå på tvers av foreldrenes.. kjenner ikke så mange som mener det samme som sine foreldre.. Å forsøke å overbevise egne eller andres barn til å mene å tro det samme som en selv, grenser til hjernevask. Å få barn for å kunne ha noen å overbevise er en fjern tanke. Jeg deler av det lys og kunnskaper jeg har, så får de høre de som vil.. Er ikke ute etter å overbevise noen, de som har ører å høre med, som Bibelen sier, får høre.
Resten får la være, det er opp til hver enkelt..

Neo
Neo
Abonnent
Svar til  Singoalla
14 år siden

Jeg har respekt for deg som 90% dissident, og jeg har aldri kalt deg apatisk.
Men spre alltid budskapet ditt, aldri frykten – det er nå min filosofi da.

Du misforstår når du tror jeg snakker om frykt under typewriting.

Jeg tror heller ikke at frykt er det motsatte av kjærligheten (en 40+ åring fra harrybyen fredrikstad blir Aldri new age, he-he, tro meg), men jeg vet jo, ved å kjenne etter, at det er de to kreftene som styrer oss da. Stor forskjell på det. New Age er sånne Kabbalahgreier fra Hollywood.

Har selv ingen barn heller (enda, men jobber med saken), men lar naturen styre slikt, ikke frykten. Gleder meg til å kansjke (antakeligvis) bli far en dag, selv med en del Public Enemy Action i bagasjen som fort kunne gitt frykttendenser for en sart sjel. Slåss fortsatt en del mot “systemet”, uten å være rabiat,, men ser på det som et spill der §ene bestemmer. Og da, Singoalla, må du være tålmodig og non-violent. Punktum. Det er neppe noen annen vei å gå, enn å bruke systemet for å bekjempe systemet. For det er vel i grunn ikke noe annet vi vil ha, enn en forandring i systemet. Et system MÅ vi jo ha.

Kanskje du skulle fått et barn, så kanskje du ville forstått hva jeg mener med kjærlighet. Syns bare det er litt for mye frykt i innleggene dine. Du får jo nesten klumpedillen bare vi snakker om å treffes for en grillaften med gitar og ståk. Slikt kan da ikke være bra for nervene.

Håper for din egen del, at du vil finne kjerligheten en dag (selv om du sier du ikke trenger slikt) da det er bara dritheftige greier! Noe som gir deg vinger 10.000 ganger større enn 2 liter RedBull.

Ang barn:
Jeg sier ikke at du skal lage en kopi av deg selv, men du MÅ utdanne barnet ditt til å forstå slike ting som dette. At kjærlighet er bra, hat (som vel bunner i frykt) er ikke bra osv, samt at man aldri må ta ting man får servert som den eneste sannheten. Aldri avfei barnet ditt ved å si; “slutt å mas” “nå snakker vi voksne” osv, men gi barnet en forståelse for folkeskikk. Gir du barnet ditt riktig info i tidlig alder, vil du forhåpentligvis få et barn som stiller frøken spørsmål allerede fra første skoletime !!!!! Meget viktig. La frøken svare for seg, og poden vil finne sin egen sannhet. Men ALDRI la andre ta seg 100% av ditt barns utdannelse. Det er jo akkurat det som forvittrer bevisstheten i dag.

Hvordan Jøder og Muslimer formerer seg, blåser jeg i. Jeg tror de gjør det slik jeg gjør det. Med stil altså ;)

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Singoalla
14 år siden

Neo: Har ikke sett dette innlegget før nå, og helt tilfeldig.
Det er helt greit at du ikke liker innleggene mine, og at du tydeligvis ikke forstår dem eller meg, det er ikke så mye jeg kan gjøre med det, og det er vel ikke så farlig heller, men er ganske oppgitt over at du faktisk har så mange fordommer og vrangforestillinger om meg og mitt.. over at at mine innlegg kan ha gitt deg et så totalt annerledes inntrykk enn virkeligheten… Det er ikke så lett å vite hvor man skal begynne eller slutte for å ta tak i noe av det, dessuten er det ikke min person og mitt privatliv vi skal diskutere her.. det er ikke det som er tema.. men vi lever nok i hver vår verden, ja..

For å si det rett ut, så er ditt ståsted som du selv sier en mann i førtiårene jobber med å formere seg.. og vil gjøre det med stil.. dermed ser du verden fra det synspunkt. Helt konkret ut fra alder, helt objektivt, så ligger mennenes panikkalder der – fra 42 år og oppover, noe som også helt tydelig kan ses og forklares ut fra astrologiske transitter. Du kan tydeligvis ikke forstå at ikke alle andre ønsker det samme som deg, men vi er forskjellige.. og har forskjellige oppgaver i livet.. min situasjon forstår du ikke, heller ikke at det å få barn og dermed dine leksjoner om barneoppdragelse er helt irrelevant for meg..

Dette er vel heller ikke så farlig, siden det ikke er meg du skal ha barn med. Deretter antar du videre, at jeg ikke har opplevd kjærligheten og ikke trenger slikt.. og anbefaler den fordi det er heftige greier, kan du fortelle… vel, du kjenner ikke meg og vet intet om meg og mitt liv. Man utvikler seg vel ikke dit jeg er uten å ha opplevd kjærligheten på alle mulige vis, mange ganger til og med, men dette har intet med debatten her å gjøre.. om dine antagelser i andre saker er like lite treffsikre som her.. så blir det mye feilslutninger, såpass kan jeg si.. Noe mer av mitt privatliv vil jeg ikke diskutere her. At det er vansklelig å forstå dissidenters livssituasjon for alle andre enn de som opplever det selv, forstår jeg svært godt.. at jeg skal ha vist frykt i forbindelse med at noen av dere skulle møtes forstår jeg ikke, men jeg fortalte sannheten at en mann jeg kjenner godt, fikk slag da han prøvde å gjøre det samme. Selv har jeg vært på flere slike samlinger, no problem. Men om du tror at visse folk ikke følger med dissidenter her på NS er du naiv..

Når det gjelder å vær ikke-voldelig så er jeg det, tålmodig ja og nei, spørs på situasjonen, kan være ekstremt tålmodig, men det er ikke alt man skal være tåmodig med, f eks overgrep og urett, skal man ikke tåle og vise tålmodighet med.. Å forandre systemet med systemet, hvordan?

Ang Kabbalah som New age greier fra Hollywood så er du så på jordet og med slike feilslutninger og vrangforestillinger at jeg ikke vet hvor jeg skal begynne og slutte.. les litt selv om Kabbalah, eller snu det du sier fullstendig omvendt.. New age er tilpassede lettvinte kortversjoner pakket i glanset papir fra mange eldgamle lærer.. inkluderer det meste også Kabbalah, i sin tilpassede versjon, men like mye fra alle andre lærer og lærere under solen..
Altså helt omvendt av hva du trodde.. at noen i Hollywood har hentet noe fra Kabbalah og lærer bort sin versjon, betyr ikke at det kommer derfra!
Da håper jeg at jeg har løst opp i noen av vranforestillingene.
Lykke til med å få barn, hver sin lyst :-)

adsckldsacksldckl
adsckldsacksldckl
Abonnent
14 år siden

Tynn artikkel, det blir for mye: Jeg sier det er sånn og sånn, men jeg har absolutt ingen tyngde og bevis for mine påstander. Blir som småtassene i barnehagen som bruker ordet “fordi” som et argument for å få bruke sklia først.
Si i fra hvis dere ønsker at jeg skal skrive en artikkel om hvordan jeg mener spagetti kan brukes til å kontakte sjeler som sitter fast mellom vår og den åndelige verden.

Forresten ingen biologer som mener vi stammer fra apene, vi har felles stamfar. Dette kommer tydelig frem når man undersøker DNAet til sjimpansen som har en genetisk likhet på over 98 % med oss. Ape, menneske, dyr osv, hva er forskjellen? Vi er alle skapninger som er så heldige å få leve på denne flotte planeten selv om det ska sies at vi ikke er så flinke til å forvalte den enda. Men det moderne samfunnet er som en baby å regne så det er vel kanskje ikke så rart ting går skeis hele tiden. For øvrig så er artikkelen gjennomsyret av jødehat. Ikke bra med en slik stigmatisering av en gruppe mennesker. Vært menneske skal taes mot med åpne armer uavhengig av religion, etnisk tilhørighet osv.

Neo
Neo
Abonnent
Svar til  adsckldsacksldckl
14 år siden

Med din logikk er det mer nærliggende at vi har samme stamfar som grisen, og mest sansynlig er kannibaler av den grunn.
Hva sier du til det?

adsckldsacksldckl
adsckldsacksldckl
Abonnent
Svar til  Neo
14 år siden

hehe, skal man se sånn på det så kan man jo i teorien ikke spise noe som helst uten å være kannibal. Men du har jo helt rett i at grisen er veldig lik oss anatomisk sett, og at vi derfor kanskje smaker ganske likt som grisen,men det er ikke akkurat noe jeg vil fundere på!:) Uansett så er det vi som setter grensene på hva som regnes som kannibalisme og ikke. Men jo mer lik dyret er oss selv utseendemessig,genetisk, hvilke følelsesmessig bånd vi har til det, jo vanskeligere vil det være for de fleste å spise det. Noe som er ganske selvsagt. Frister ikke meg iallefall å slenge en sjimpanse eller hund på grillen i sommer! Men grisen slipper ikke unna!:)

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  adsckldsacksldckl
14 år siden

Har hørt fra kilder som mener å ha innsikt i det, at grisen faktisk er genmanipulert… og at det er derfor den er så uhyggelig lik mennesket i en del ting, så lik at kroppen kan akseptere organer fra gris like lett som fra andre mennesker noen ganger enda enklere.. det er noe rart her, som tyder på at dette har sannhet i seg..

Gris er ikke genmanipulert i denne tidsalder..
Men innen de fleste kulturer har man historier om en stor flom på den tid da forrige tidsalders sivilisasjon gikk under, det som vi kaller Atlantis..
Atlantis er ikke et sted, slik jeg ser det, men navnet på en tidsalder, eller kanskje begge deler, iallfall var det navnet på den tidsalder som var før syndefloden og som var så ille at Gud måtte sette en stopper for det.

I den sivilisasjonen var det gen-manipulering.. og det fortelles om vesner som var halvt dyr og halvt menneske, f eks havfruer, kentaurer osv..
Gud måtte stoppe dette fordi det er et hån mot alt, egentlig.

OM man ser på Livets tre, den geometriske figuren innen Kabbalah, så ser man likheten med menneskets DNA, altså, microkosmos og makrokosmos, vi er i Guds bilde.. Livets tre innen Kabbalah, med sefirothene, er ikke Gud, de er bare en modell, måte å forstå hvordan universet, Gud og Hans skaperverk UTFOLDER SEG.. Et kart på et vis. Og så har vi microkosmos og makrokosmos.. vi er som et univers..hver og en av oss, og inni hver og en av våre celler har vi et microkosmos som er enda mindre osv osv..

Det er fantastisk å se at de da avbilder genene som nettopp et lite Kabbalistisk tre.. og når de så manipulerer med disse genene, som et lite univers eller microkosmos i seg selv, så blir det et hån mot både, Gud, skaperverket og oss selv, kan noen mene.. og da stoppet Gud dette og det vil bli stoppet igjen, når de samme sjelene nå gjør samme feil igjen..

Grisene kan ikke noe for det stakkar.. men da noen ble reddet fra forskjellige kulturer, som historien om Noa, så kom det også noen griser med, i en av båtene eller flåtene.. altså et dyr som var gen-manipulert.. og derfor advarer Bibelen, Torah og Koranen mot at vi spiser dette og kaller det URENT..

Det bør alle merke seg, uansett religion, når Gud som en far advarer om at noe er farlig for oss og vår helse. I dag har noen av oss hele perspektivet, gjennom Kabbalah osv, for å kunne forstå mer.. og mange merker eller leser dokumentasjon på at svinekjøtt faktisk er det mest skadelige kjøttet helsemessig.. igjen, har vi dette merkelige at kristne flest gaktisk gir F, i hva som står i deres egen Bibel… for det står like mye der som i Koranen og like klart, det forbudet.. Likevel feirer kristne “bursdagen til Jesus” til jul, ved å meske seg med nettopp svinekjøtt og de er ikke interessert engang, om man sier fra og henviser til deres egen Bibels klare ord..

Det er slikt som er uforståelig for meg.. selv fikk jeg vite om dette da jeg var 11 år og har siden ikke rørt svinekjøtt.. kristne flest er helt i svime..
De bryr seg heller ikke om hva som står i skriften.

Grisen er ikke bare lik mennesket når det gjelder huden og organene, de er også uhyggelig intelligente.. virkelig intelligente og sosiale. Mye mer intelligente enn hunder og katter f eks..
Så, her var noen brikker ang grisen.. den er ikke egnet som mat for oss..
Bibelens ord har her vist seg å være sanne.. i denne sak.
De “kristne”som gir F i sin egen Bibel, er et merkelig fenomen..

Bjørn Christer
Abonnent
Svar til  adsckldsacksldckl
14 år siden

Du må absolutt se dette adsckldsacksldckl:
http://www.youtube.com/user/BCTheTruthSeeker#g/c/B8E6BAB1A8C254D6
Handler om evolusjon. :)

Neo
Neo
Abonnent
Svar til  adsckldsacksldckl
14 år siden

OK, men da tror du vi har samme stamfar som grisen da, siden vi er så like i dna’et, og ditt argument for å ha samme stamfar som et eller annet var at “Dette kommer tydelig frem når man undersøker DNAet til sjimpansen som har en genetisk likhet på over 98 % med oss.” ? Med gris er dna’et over 99% likt, nemlig, så disse teoriene du tror på blir så utrolig selvimotsigende for meg.

Og siden jeg ikke er så god på sånne evolusjonsteorigreier og sånt, lurer jeg på; har vi felles stamfar med alle skapninger på planeten? Med hai, stork og skilpadder? Nesehorn, chihuahuaer og kveleslanger? For da må det etter mitt fattige vett være mange “missing links” der ute. Vet du noe om dette?

vrang
vrang
Abonnent
14 år siden

J. Johansen, greier du virkelig ikke engang å skrive en artikkel om evolusjonslæren uten at det ender opp i tilslørt jødehat?

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  vrang
14 år siden

Ha ha! Hver gang jeg har lest hans artikler sitter jeg igjen med en bismak av at han hater alle som ikke er like åndelig utviklet som han selv.
Føler meg alltid så ussel og verdiløs etter å ha lest hans artikler.

adsckldsacksldckl
adsckldsacksldckl
Abonnent
Svar til  Cosmomind
14 år siden

Tror heller du bør føle deg lettet over at du ikke er like trangsynt, og at du ikke trenger å bryne deg på den umulige oppgaven det er å få alt som står i Bibelen til å passe med det vi vet i dag:)

vrang
vrang
Abonnent
Svar til  Cosmomind
14 år siden

“Vi kan ikke med dagens viten og kunnskap, la en 6000 år gammel religion styre våre liv og vår verden.”

Men å la en 2000 år gammel religion gjennomsyre alt, det visst problemfritt for forfatteren.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Cosmomind
14 år siden

Det er trist om du føler det slik,
Cosmomind, men jeg synes det er urettferdig mot JJ.
Etter min mening bidrar han med utrolig mye nyttig kunnskap og synsvinkler…
At han har sitt eget ståsted og tro bør ikke være noe problem..

Vi behøver ikke være enige, men respekt for andres tro bør finnes..
Tror ikke at JJ hater noen og synes beskrivelsen din passer bedre på en annen.
Men hvorfor føler du deg ussel og verdiløs da?
Jeg synes det er rart å se en slik lang rekke med hetsende kommentarer..
For en god artikkel her.. hva er så provoserende for dere?

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  Singoalla
14 år siden

Det var nok urettferdig mot JJ og bruke ordet hate, og det beklager jeg.
Han er helt sikkert et godt menneske full av medmenneskelighet og kjærlighet. Etter å ha lest hans artikler sitter jeg imidlertid alltid med en følelse av at han og hans like er av de “utvalgte”. De virkelig gode her på jorden, og alle de som desverre ikke har sett det lyset han har sett på en eller annen måte er “djevelens barn” som ikke får komme inn i hans evighet.
Jeg betrakter meg selv som agnostiker og prøver også å forstå det åndelige, men jeg har aldri forstått de “sanne kristne” som på sin måte deler mennesketen inn i to leire. Det er mulig at jeg feiltolker ham, men det er noe i retorikken som får meg til å føle meg slik jeg beskriver fordi jeg ikke er utrustet med det som skal til for å se den G-d han ser.
Sorry, men slik er det bare.

Bjørn Christer
Abonnent
14 år siden

Her er noe til alle som forguder darwinismen..
“The missing link” er nemlig aldri funnet. Og for at det i det hele tatt skulle være mulig med en overgang fra aper til mennesker, måtte det ha vært rundt 20 “missing links”. Sånt skjer ikke over natten, men vi var her på et blunk!

Foredrag med Lloyd Pye:
“Everything You Know Is Wrong”
http://www.youtube.com/user/BCTheTruthSeeker#g/c/B8E6BAB1A8C254D6

Kanskje gammelt nytt for noen, men anbefaler virkelig alle andre å se dette.

Terje
Terje
Abonnent
Svar til  Bjørn Christer
14 år siden

Lloyd Pye……. lol

Hvorfor er det umulig at sjimpanser og mennesker deler stamfar når disse to gjør det? http://www.distilled.co.uk/blog/wp-content/uploads/2008/02/big-and-small-dog.jpg

Singoalla
Singoalla
Abonnent
14 år siden

Gratulerer med en ny og bra artikkel.. godt å se deg tilbake her, JJ :-)
Det er uendelig mangt og meget jeg kunne sagt og delt av kunnskaper ut fra det du skriver her, som du sikkert vet fra tidligere. Men tiden min er knapp og jeg har trøbbel med pc og nett og har brukt alt for mye tid jeg egentlig ikke har i en Holocaust-debatt siste dagene.. risikabelt men mye må forløses der tror jeg.. Skal evt se senere om jeg kan bidra med litt hist og her..

Om de sitatene som er fra noen jødiske rabbier og Talmud, så er det sjokkerende saker.. som også kan forklare noe av det vi ser skjer i dag..
Vil understreke at Talmud er noe helt annet enn Kabbalah, som er spirituelt og esoterisk på høyt nivå mens Talmud har jeg aldri giddet å lese, selv om jeg har den.. det er menneskeregler og bud, fra gjennom tidene..
Om slikt står der taler det for seg selv.. og visse handler vel deretter..

Helt enig med deg i at Darwinisme og også ateisme aktivt brukes for å fremmedgjøre mennesker fra sin sjel, ånd og Gud, og at dette er virkningen av slik lære.. det er de samme krefter bak dette som bak ismene..

Årsak til at mennesker blir fremmedgjort fra sin ånd og sjel, er i utgangspunktet at de har alt for tykke slør.. av uoppgjort negativt karma..
Det er hva disse slørene er laget av.. som stenger oss fra å se og vite alle ting om oss selv, universet osv.. de blir tynnere når vi gjør opp vårt karma..

En annen ting som stenger er at vi er veldig fysiske nå, vi måtte gå så langt ned i materien som vi er nå, for å kunne utvikle et jeg.. det som kan gå over til et stort ego, i noen tilfeller.. mennesker har aldri vært så fysiske som vi er nå, så dypt nede i materiens mørke.. alt dette er i følge Rudolf Steiner..

Meningen er at når vi nå har hatt disse jeg-erfaringene og utviklet oss som individ osv, så skal vi bli mer åndelige og åpne opp og utvikle de sidene av oss BEVISST, og ikke instinktivt slik som de var før.. f eks telepati, sjelereiser osv skjer spontant, hos noen og praktiseres av alle naturfolk. Så mistet mange de evnene og kontakten med sin sjel, pga materiens mørke..
Istedet for å gjøre disse tingene på instinkt, slik dyr og primitive folk gjør, skal vi nå etter å ha utviklet et jeg, åpne opp for slike ting som bevisst handling, i følge Steiner.. og jeg tror dette er rikig..

Det som skiller oss fra dyrene ellers, er evnen til å resonere, filosofere..
Tenke logisk.. være reflekterte.. Det mentale planet og intellektet..
Dette har ikke dyrene utviklet, og mennesker, mer eller mindre..
Noen mennesker er heller ikke særlig reflekterte.. stor forskjell der.

Bin Laden: Du har en del innsikt og jeg ser av dine kommentarer her og andre steder at du er i ferd med å bli mer nyansert, det er veldig bra :-)

Baugen: Det du skriver her er vakkert og fint.. en lære jeg gjenkjenner..
Antageligvis Summit Lighthouse? Elisabeth Clair Prophet og Church Universal and Triumphant? Har jeg rett? Eller er det I am – movement?
Nært beslektet iallfall. Jeg har lært mye av disse, og deres lære er vakker og fantastisk, kanskje for vakker og fantastisk.. det er New age lære.. som jeg kan lytte til med interesse og ta med meg noe fra, men som jeg også vet at kan ha så mange kilder. Kanaliseringer stoler jeg ikke på..
Så jeg hører gjerne, men anbefaler ingen å stole blindt på slikt..
Vil ikke bruke det som byggsteiner for min tro, viten eller praksis..
Det blir for meg som teorier, for de kan ikke verifiseres .. tilstrekkelig.

Freddyball
Freddyball
Abonnent
14 år siden

Takk for en fin, etterlengtet artikkel. Har akkurat hentet menighetsfakultetet, fra Blindern, i Roma med buss (de var strandet pga fly), og dette er for meg en fin oppsummering og bekreftelse etter mange fine samtaler vi hadde på vei oppover til Norge. :)

baugen
baugen
Abonnent
14 år siden

“Let me mention just a few people from the Bible who are now ascended beings and part of the team of which I too am a part. My beloved mother, Mary, is today and ascended master, who is the feminine counterpart of Archangel Raphael. My beloved Father, Joseph, is today an ascended master, and his name is Saint Germain. My beloved Magda is an ascended master, and so is my beloved Paul. The same is true for John the Baptist and John the Beloved. Over the past 2,000 years, a number of people have ascended, and some of them were indeed Christians. The best known is my beloved Francis of Assisi, who is the ascended master Kuthumi.

There are also many ascended masters who were not Christians. The most well-known is no doubt my beloved brother of light, Gautama Buddha. Yes, there is indeed no rivalry between myself and the founder of the beautiful religion called Buddhism. Another one of my brothers of light founded the religion of Taoism, and yet another the religion of Confucianism. I am also a brother of the Lord Krishna, who is my Eastern counterpart. Krishna brought the knowledge of the Christ consciousness to the East, as I brought it to the West.

In heaven, we are all brothers and sisters. On earth, human beings have allowed the relativity of the carnal mind to divide them. I speak for all of my brothers and sisters when I say that we all desire to see the formation of a universal brotherhood and sisterhood on planet earth.”

http://www.askrealjesus.com/P_JesusAnswers/D_BY_Jesus/Jesusalone.html

(Baugen vet ikke om dette er gyldig “åpenbaring”. Ta det med en klype salt.)

« Forrige artikkel

Det du trenger å vite om bevissthet – del 1

Neste artikkel »

Bevissthet del 2 – det ubevisste sinnet

59
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x