Du leser nå
Mens vi venter på Nivå 7-kataklysmene

31 minutter lesetidMens vi venter på Nivå 7-kataklysmene

ZetaTalk har siden sommeren 2010 forutsagt en tektonisk kjedereaksjon i form av fire større kataklysmer, som vil gi verdenssamfunnet et sjokk.

Sist oppdatert: 24. februar 2011.

ZetaTalk har siden sommeren 2010 forutsagt en tektonisk kjedereaksjon i form av fire større kataklysmer; den første av dem skal ha begynt i slutten av desember 2010. Kjedereaksjonen vil utfolde seg over noen måneder, tidlig i 2011. Den første av de fire kataklysmene vil være at Den indo-australske platen og Filippinerplaten kanter, med det resultat at Eurasiaplatens indonesiske ”tunge” brekker av og delvis subduseres. De indonesiske øyer vil da få en land­senkning fra 6-24 meter. I tillegg vil de bli rammet katastrofalt av enorme tsunamier. Fra et konven­sjonelt geoviten­skapelig perspektiv vil de fire kataklysmene være uforklarlig gitt Jordens antatte millionårige ”falle-til-ro”-historie, og gitt det antatte fraværet av makro­kosmiske stresskilder som kan utløse en slik reaksjon.

Introduksjon

Denne artikkelen er en oppfølger av artikkelen Nibiru mars 2003 – mars 2010 (Nyhetsspeilet, 18. mars 2010). ZetaTalk opererer med en flerdimensjonal kriseskala fra 1-10, der nivå 10 representerer selve jordskorpe­forskyvningen. Ved begynnelsen av 2008 lå nivået på 2-3, og ved slutten av 2008 var nivået 5+. Denne hevingen var relatert til den økonomiske depresjonen. Sent i 2009 steg nivået til 6, som skyldtes geofaglige endringer (Wiki-artikkel: Geovitenskap). Vi ble fortalt at også alle kommende nivåhevinger ville bestå av geofaglige endringer, da politiske, økono­miske og sosiale kriser ikke ville bli inkludert. I november 2009 var ZetaTalks Nancy Lieder under et ET-møte vitne til en holografisk presentasjon av kataklysmiske begivenheter som vil være nært knyttet til det som i denne artikkelen vil bli kalt for ”Nivå 7-kataklysmene”.

Ifølge ZetaTalk har Jordens omløp rundt Solen vært blokkert av Nibiru siden desember 2003. Våren 2004 ble Jorden nådd igjen bakfra av Venus, Mars og av Jordens ukjente tvillingplanet som også går i Jordens bane. Siden våren 2004 har Jorden altså vært i en ”fanget konstella­sjon” med Nibiru foran seg og med tre planeter bak seg. Siden våren 2004 og frem til ca. 20. juli 2010 skal dette ha resultert i at Jorden i sin døgnrotasjon slingret ved at Jordens nord-syd-akse slingret i et åttetallsmønster. Sling­ringen tiltok i 2005, og tiltok ytterligere i 2007. Det er denne slingringen som ifølge ZetaTalk har vært årsaken til det eskalerende ekstrem­været og ekstrem­temperaturene verden over, som igjen har gitt seg utslag i fallende matproduksjon og global matmangel [se min artikkel Klimadebatten og ”global weirding” (Nyhetsspeilet, 5. september 2010)].

Fra ca. 20. juli 2010 skal virkningen på Jorden av den fangne konstellasjonen ha gått inn i en ny fase, der slingringen i et åttetallsmønster ble erstattet av en risting frem og tilbake. Denne ristingen skal så ha tiltatt utover høsten 2010, med det utfall at Jordens tektoniske plater hvert døgn slamrer inn i sine naboplater. Det var dermed bare et tidsspørsmål om hvilken plate som først ville gi etter, ved enten å kante eller være involvert i en subduksjonsprosess. Dette vil så utløse en uhyre kompleks kjedereaksjon verden over.

Den 27. februar 2010 kom ZetaTalk med følgende kommentar:

“Som vi har nevnt i tidligere chats, vil det ikke være noen usikkerhet knyttet til Nivå 7-hendelsen når den først har inntruffet. Denne hendelsen vil ikke bestå i ett enkelt jordskjelv, eller av en serie jordskjelv. Hendelsen vil bestå av platetektoniske bevegelser som vil være kraftige nok, betydningsfulle nok, til at ordet sjokk vil være korrekt i beskrivelsen av folkets reaksjon. Vi er langtfra der ennå.”

Den 7. mars 2010 ble noen av Nivå 7-kataklysmene disku­tert nærmere (kilde). Den 10. april 2010 bekreftet ZetaTalk at Nivå 7-hendelsen ville inntreffe i løpet av året 2010, og senere ble det spesifisert at hendelsen vil inntreffe ved slutten av året 2010. Den 31. juli 2010 presenterte ZetaTalk tre kataklysmiske scenarier, og hevdet at minst ett av dem vil inntreffe i 2010 (kilde). Den 9. oktober 2010 føyet ZetaTalk til et fjerde kataklysmisk scenario, og hevdet at de fire inngår i en kjedereaksjon som sammen utgjør Nivå 7-hendelsen. De spesifiserte i hvilken rekkefølge de fire kataklysmene ville komme; og de poeng­terte på ny at i hvert fall den første av de fire kataklysmene ville inntreffe i 2010 (kilde).

I nyhetsbrevet den 17. oktober 2010 (her) oppsummerte Nancy de mange informasjonsbiter som zetaene hadde kommet med de siste månedene, og illustrerte begivenhetenes rekke­følge med dette kartet:

Sekvensen av begivenheter ved de fire Nivå 7-kataklysmene

Tidslinjen for nivåene 7-10 ser pr. 23. februar 2011 slik ut:

* Nivå 7: fire større kataklysmer, den første ble innledet i slutten av desember 2010.

* Nivå 8: mest sannsynlig i løpet av de første seks månedene i 2011.

* Nivå 9: de siste 7 ukene før nivå 10.

* Nivå 10: i siste halvdel av april, august eller desember 2011.

Informasjonsformidlingens ”element of doubt”

ZetaTalks opplysningsprosjekt er underordnet bestemte direktiver fra et høyere trans- og interplanetarisk råd, som zetaene på engelsk kaller Council of Worlds. Et av direktivene forbyr å gi eksakt informasjon om hvilke kataklysmer som vil skje til hvilke tidspunkter. Informasjonen som gis skal alltid være heftet med en viss usikkerhet (”the element of doubt”). Formålet er å ikke trampe på jordmenneskets rett til selv å velge sin tro og livssyn ut ifra eget utviklingstrinn. Presentasjon av massiv fakta og evidens som overgår innsiktene til Jordens egne akademiske og åndelig-religiøse institusjoner, f.eks. i form av eksakte forutsigelser, vil kunne bli betraktet som et slikt overtramp.

Direktivene fra Council of Worlds tillater imidlertid formidling av informasjon som spesi­fiserer at noe stort og betydningsfullt vil skje på et nærmere angitt tidspunkt. Direktivene tillater også formidling av informasjon som spesifiserer nærmere karakteren av en bestemt kataklysme, så lenge tidspunktet for denne kataklysmen ikke angis. Så i praksis fortoner denne forutsigende informasjonsvirksomheten seg ved at vi gis to typer puslespillbiter: biter som forteller om hva som vil skje, men ikke når; og biter som forteller om når noe vil skje, men ikke hva. På denne måten beholdes ”the element of doubt”; slik at de som klamrer seg til det konvensjonelle verdensbildet som frontes av myndighetene, akademia og media ikke opplever en ”voldtekt” herav.

 

De fire kataklysmene

Nedenfor presenteres de fire Nivå 7-kataklysmene, med forsøk på å inte­grere de viktigste informasjonsbitene.

1. kataklysme: Den indonesiske ”tunge” subduseres 6-24 meter

Jordens risting siden juli 2010 skal altså ha resultert i at de tektoniske plater hvert døgn slamrer inn i sine naboplater. Den platen som først ”ga etter”, i form av justerende bevegelser, var den Den indo-australske platen. Da denne platen fra et geologisk tidsperspektiv synes å være i ferd med å brekke opp i to uavhengige plater, er det noen ganger praktisk å skille mellom Den indiske subplaten og Den australske subplaten. Ifølge ZetaTalk er Den indiske subplaten i ferd med å kante, med Pakistan-siden ned og Banglasdesh-siden opp. For Pakistan ser vi konsekvensene av dette i form av mangelen på drenering av flomvannet siden sommeren 2010:

* Pakistan six months on: water, water everywhere (Penny Sims, 24. januar 2011).
* Winter wanes (Chris Cork, The News International, 31. januar 2011).
* The endless flood (Editorial, The News International, 31. januar 2011).

Den nordøstlige delen av Australiaplaten, som går i en kurve på vestsiden av Sumatra og Java, er i likhet med Indiaplatens Bangladesh-side i ferd med å heves. På østsiden av Eurasiaplatens indonesiske ”tunge”, heretter bare kalt Tungen, ligger Filippinerplaten. Siden februar 2011 skal Filippinerplaten være i ferd med å bli skjøvet under Tungen. Det er den kombinerte effekten av Australiaplatens nordøst-side som heves over Tungens vestside, og Filippiner­platens vestside som subduseres under Tungens østside, som vil resultere i at Tungen brekker av fra Eurasiaplaten og blir gjenstand for land­senkning og voldsomme tsunamier. Land­senkningen kan inndeles i fire senknings­nivå­soner fra nord til sør. Japans sørlige øy Kyushu kan forvente både meget kraftige jordskjelv samt en tsunami 30-40 meter høy.

Kartet viser Den indonesiske tunge med Indiaplaten (6) på vestsiden, Filippinerplaten (7) på østsiden, og Australiaplaten på sør- og vestsiden.

Kartet nedenfor viser de fire landsenkningsnivåsonene. Den nordligste sonen, som vil få en landsenkning på ca. 6 meter, strekker seg i nord fra den 30.-31. breddegrad (der den østkinesiske kystbyen Hangzhou ligger) og sørover til ca. 23. breddegrad. Den andre sonen, som vil få en landsenkning på ca. 12 meter, strekker seg fra ca. 23. til 7. breddegrad. Den tredje sonen, som vil få en landsenkning på ca. 18 meter, strekker seg fra ca. 7. – 2. breddegrad. Den fjerde og sørligste sonen, som vil få en landsenkning på ca. 24 meter, gjelder den sørligste delen av Tungen.

Kartet viser de fire landsenkningsnivåsonene og de nye kystlinjene.

Hvor katastrofal denne kataklysmen vil være for de enkelte landområder, øyer og byer, vil avhenge av flere variabler som det lokale landsenkningsnivået, hvor mektig den lokale tsunamien vil være, og hvor utsatt storbyene ligger til. ZetaTalks foreløpig mest detaljerte redegjørelse for denne kataklysmen kom den 16. oktober 2010 (her). Inntil en profesjonell oversiktsartikkel for hele Indonesia dukker opp, kan man få et inntrykk av de mange flommer som rammer de indonesiske øyer ved å studere bloggene til Khan på ning-forumet Earth Changes.

* * *

Høsten 2010 tolket leserne ZetaTalk dithen at Indonesia-kataklysmen ville ville skje så plutselig og dramatisk at de forventet en verdenssensasjon i media innen utgangen av 2010. Da ingenting nevne­verdig hadde skjedd i første halvdel av desember 2010, forklarte ZetaTalk den 18. desember at de aldri hadde hevdet noe annet enn at Indonesia-kataklysmen ville få en plutselig begynnelse i 2010. Zetaene spesifiserte så at Indonesia-kataklysmen ville utfolde seg i form av en rykkvis synkning over 2-3 uker (kilde1 og kilde2).

Den 15. januar 2011 hadde de 2-3 ukene utløpt. På det tidspunktet lå store deler av det nord­østlige Australia under vann, et område større enn Tyskland og Frankrike kombinert! Mange indonesiske øyene hadde blitt rammet av flommer ved kysten. Den offisielle forklaringen i media var alltid den samme: Flommene skyldtes kun kraftig nedbør. ZetaTalk hevdet at flommene delvis skyldtes tektoniske endringer som resulterte i heving og senking av havbunnene forskjellige steder. Dette medførte forflytninger av store havmasser, og at det var disse havmassene som for en stor del var skyld i oversvømmelsene ved kysten.

Den 15. januar 2011 kom ZetaTalk med to nye kommentarer (kilde). I den første kommen­taren innrømmet de en feil i deres finberegninger Indonesia-kataklysmens forløp. Kantingen av Den indo-australske platen hadde ikke skjedd så fort og dramatisk som de opprinnelig hadde antatt. Platen var nå inne i en repeterende bølgebevegelse som utsatte den endelige kantingen. ZetaTalk hevdet at de hadde rett i forutsigelsen av en plutselig begynnelse på Indonesia-kataklysmen innen utgangen av 2010, og at det endelige utfallet av den pågående kataklysmen er gitt og vil være i samsvar med deres opprinnelige forutsigelse. Siden midten av januar 2011 har flommene i Indonesia forverret seg ytterligere og nådd lenger innenlands, og det innrømmes nå i flere media-oppslag at flommene delvis skyldes oversvømmelse fra havet.

I den andre kommentaren hevdet ZetaTalk at myndighetene i Indonesia og Indokina erkjenner den virkelige årsaken til oversvømmelsene, men at de forskjellige landene utøver forskjellig grad av sensur over sine nasjonale media.

2. kataklysme: Det nordlige Sør-Amerika forflyttes vestover, Karibiaplaten blir delvis subdusert og delvis sammenfoldet

Den søramerikanske platen er i sør forankret i den meget solide Antarktisplaten. Denne forankringen vil bestå. Stillehavsplaten, som ifølge ZetaTalk består av fire plater, er tektonisk sett et svakt ledd, og vil ifm. Indonesia-kataklysen være gjenstand for sammen­folding og kompresjon. Dette vil være forbundet med at den nordlige delen av Den søramerikanske platen forflyttes 30-40 mil vestover, over den oseanske Nazcaplaten. Denne forflytningen vil resultere i at deler av Karibiaplaten blir skjøvet under Den søramerikanske platen, mens andre deler av Karibiaplaten blir dratt med vestover, over Cocosplaten.

Denne andre Nivå 7-kataklysmen vil altså være katastrofal for det meste av land og øyer som ligger på Karibiaplaten (Wiki-artikkel: Caribbean Plate):

  • i Mellom-Amerika: Guatemala (plategrensen går gjennom det sentrale Guatemala), Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama (ifølge zetaene).
  • i Karibhavet: Jamaica, sydspissen av Hispaniola (øyen består av statene Haiti og Den dominikanske republikk), Barbados, Trinidad og Tobago.

Den nordlige delen av Den søramerikanske platen forflyttes vestover, med fatale konsekvenser for øyer og land som ligger på Karibiaplaten.

For ZetaTalks forklaringer av enkelte naturkatastrofer som de relaterer til denne vordende kataklysmen, se bl.a.:

3. kataklysme: Afrikaplaten forflyttes sørvestover, havbunnssenkning nord for Algerie

Dette vil være den minst katastrofale av de fire kataklysmene, da dramaet hovedsakelig vil utfolde seg på havbunnen. Forflytningen av Den sø-amerikanske platen vil skape en revne langs den søratlantiske delen av riftdalen som går langs midten av den midtatlantiske ryggen. Dette vil gi Afrikaplaten bevegelsesfrihet, slik at den begynner å rulle sørover og noe vestover.

Ifølge ZetaTalk har tidligere kollisjoner mellom Eurasiaplaten og Afrikaplaten resultert i fjelldannelse, hvis resultater kan ses ved fjellene i Marokko og Algerie, og fjellene i Spania, Italia, Balkan, Tyrkia og Alpene. Denne gangen vil Afrikaplaten altså fjerne seg fra Eurasia­platen. Dette vil skape et gap ved Middelhavets bunn nord for Algerie, og vil resultere i havbunnssenkning. Algeries kystlinje langs Middelhavet vil få en landsenkning på 3-4 meter.

Tektonisk kart, se grensen mellom Eurasiaplaten og Afrikaplaten.

For relevante kommentarer fra ZetaTalk ang. denne kommende kataklysmen, se bl.a.:

4. kataklysme: Jordskjelv ved Hokkaido (Japan), New Madrid-tilpasningen (USA) og Europa-tsunami

Den fjerde tektoniske kataklysmen vil i seg selv være en kjedereaksjon i tre trinn som invol­verer tre verdensdeler: a) store jordskjelv ved Hokkaido (Japans nordlige og nest største øy); b) store jordskjelv ved New Madrid-jordskjelvsonen (som ligger ved Mississippi-elven); c) riftdalen som går langs midten av den midtatlantiske ryggen vil revne i Nord-Atlanteren, hvilket vil skape en kjempehøy tsunami som vil rulle innover Vest-Europas kyster.

a) Japan. En serie jordskjelv med offisiell styrke 8+ ved Hokkaido vil være varselet til amerikanere om å forberede seg på New Madrid-tilpasningen, og til europeere om å forberede seg på Europa-tsunamien. Det kan være snakk om timer.

b) USA. Kjedereaksjonen som jordskjelvene i Japan utløser, vil på det nordamerikanske kontinentet først oppleves ved Vancouver Island.

”Vi har kunngjort at Japan vil bli rammet av flere jordskjelv med styrke 8+ før New Madrid-tilpasningen på det nordamerikanske kontinentet. Disse jordskjelvene i Japan vil tillate de nordlige delene av stillehavsplatene å skifte posisjon, hvilket vil ha utfall for bruddflatene på det nordamerikanske kontinentet. Vancouver Island vil bli utsatt for noen skakinger, og et skvulpende Stillehav i stredet utenfor Victoria kan forventes.” [ZetaTalk Chat Q&A for August 21, 2010]

“Victoria ligger ekstremt lavt over havnivået, så Victoria West og James Bay som ligger ved havnivået kommer til å bli oversvømt av denne havskvulpingen. Andre byer langs stredet eller på naboøyene er mer beskyttet ved deres høydebeliggenhet. Mange av Victorias gater kommer plutselig til å ligge seks meter under vann, nærmest uten forhåndsvarsel da reaksjonen fra jordskjelvene i Japan vil bringes over Stillehavet via plater som forskyver plater i lynende fart. Dette er ikke en tsunami.” [ZetaTalk Chat Q&A for September 11, 2010]

ZetaTalk kom i 2006-07 med de første informasjonsbitene om hvordan det nordamerikanske kontinentet vil revne [se North American Rip (10. februar 2006); Water Tree (16. august 2006); Minneapolis Bridge (2. august 2007)]. Den 28. august og den 4. september 2010 kom ZetaTalk med betydelig mer nyansert informasjon. Her kommer et forenklet sammendrag:

Kataklysmen vil bestå i et enormt jordskjelv, med offisiell styrke 9+, ved New Madrid jordskjelvsonen som ligger langs Mississippi-elven (Wiki-artikkel: New Madrid Seismic Zone). Dette vil føre til at landet på hver side av Mississippi-elven dras til hver sin side. Kontinentdelen øst for Mississippi-elven vil bevege seg mot nordøst, mens kontinentdelen vest for Mississippi-elven samt Mexico vil bevege seg mot sørvest. Denne nord-sør-revnen vil nordover strekke seg til byen Duluth (Minnesota). Mississippi-elven vil sør for Illinois bli utvidet i bredden med ca. 30 km. plussminus noen km. avhengig av de lokale bergstrata­forholdene.

Kart med fokus på Mississippi-elven, som vil danne nord-sør-revnen.

Forskyvningen av Mexico og kontinentdelen vest for Mississippi-elven lengre vestover, vil skape en øst-vest revne som går fra St. Lawrence Seaway og Montreal (Quebec, Canada) til byen Duluth (Minnesota), og videre til Rapid City (South Dakota) og the Black Hills (Wyoming). Ved å se på et vanlig topografisk kart får man ingen indikasjoner om hvor revnen presist vil gå. Hvis man derimot ser på et kronostratografisk fargekart, som f.eks. The North America Tapestry of Time and Terrain, vil grensesonen mellom de rødorange og de blålilla berglagene indikere hvor revnen vil gå. St. Lawrence Seaway og de store innsjøene har delvis blitt formet pga. dårlig forbindelse mellom visse typer berglag fra forskjellige geologiske tidsepoker (fargekodene representerer berglagenes tidsepoke).

Kartet The North America Tapestry of Time and Terrain indikerer øst-vest-revnen.

Fra ZT Chat Q&A 10. juli 2010:

”New Madrid-tilpasningen, som vil inkludere Europa-tsunamien i sine virkninger, vil bestå av ett kraftig rykk fulgt opp av en nærmest umiddelbar revning av Atlanterhavet. Vi har sagt at Europa-tsunamien vil bli den største tsunamien, men flere mindre vil komme senere. Det samme vil være tilfelle med New Madrid-tilpasningen, som vil skape en revne gjennom hele det nordamerikanske kontinentet fra sjøveien ned til Mexico. Denne tilpasningen vil ikke inntreffe før de mindre bergfingrene [eget ZetaTalk-uttrykk] har brukket en rekke steder. Områdene som vil bli affisert har allerede vært gjenstand for svermer av jordskjelv, vridde jernbaneskinner, synkehull, sviktende damanlegg, og en undergrunnsskjelving som har gjort folk urolige og som ikke har blitt forklart av myndighetene. Når den primære blokkeringen (for tilpasningen) gir etter, vil et kraftig rykk oppstå, uten særlig forvarsel. Ettersjokk vil fortsette i tiden frem til selve jordskorpeforskyvningen.”

* * *

Det nordamerikanske kontinentet er nå i et sterkt spenn der den nordøstlige delen av USA dras nordøst, mens den sørvestlige delen av USA dras sørvest. Også Mexicogulfen er nå stram som en bue, hvilket er årsak til det eksplosive høytrykket i petroleumsbrønner den siste tiden. Det er dette høytrykket som utløste BPs oljesølkatastrofe ved petroleumsplattformen Deep­water Horizon den 20. april 2010. Dette er nærmere omtalt i min artikkel Hvorfor eksplo­sivt høytrykk i mange petroleumsbrønner? (Nyhetsspeilet, 16. juni 2010). ZetaTalk hevder at olje og gasser pga. det høye trykket presses opp gjennom Mexicogulfens havbunn, selv der det ikke er boring, og at det er dette faktum som myndighetene så desperat prøver å holde hemmelig.

”Det er ikke BPs oljesøl som er [regjeringens] bekymring, men det faktum at Gulfen lekker olje og gasser som metan fra mange steder, noen av stedene er ikke forbundet med boring. Gulfen er under høytrykk, som vi har forklart, fra bøyingen av det nord­amerikanske kontinentet, og dette er årsaken til lekkasjene som ikke vil stoppe fullstendig inntil New Madrid-tilpasningen. De amerikanske myndigheter har vært klar over denne kommende katastrofen for årtier, da de har kjent til Planet X sin ankomst siden 1983. FEMA har planer for New Madrid-tilpasningen, men oljesølet var en stor overraskelse for dem.” [Fra ZT Chat Q&A 3. juli 2010].

ZetaTalk avviser som idiotisk en rekke konspirasjonsteorier omkring BP-oljesølet, som at dette skulle være en økonomisk motivert arrangert ulykke.

”Dette argumentet, at BP arrangerte katastrofen i Gulfen for å tjene penger på salgene av Corexit9500, er så absurd at bare en tåpe ville vurdere det. BP holder på å gå bankerott pga. utgiftene til opprenskningen og alle de sivile søksmålene som nå stabler seg opp. Selskapet kan gå konkurs! Hvilken forretningsperson ville betrakte dette som en profitterende plan? Absurd! Vi har uttalt at selv om BP ikke hadde boret, selv om det aldri hadde vært noe som helst boring i Gulfen, ville Gulfen nå likevel være preget av oljeglans og lukten av metan­gass. Tjæreballene på Floridas strender kommer ikke fra BPs petroleums­brønn, men fra mange lekkende kilder i Gulfen: noen fra tidligere brønner, og noen som ikke er relatert til boring men som ganske enkelt er forårsaket av det høytrykket som Gulfen nå står under.” [Fra ZT Chat Q&A 17. juli 2010]

c) Atlanterhav-tsunami innover Vest-Europas kyster. New Madrid-tilpasningen vil nærmest umiddelbart bli etterfulgt av en tsunami som ville rulle innover Vest-Europas kyster. Den 1. mai 2010 nevnte ZetaTalk for første gang at denne tsunamien vil være 60-90 meter høy:

”Vi har beregnet at denne tsunamien vil være 60-90 meter høy (”200-300 feet”), dens form vil være mer som en (ordinær) bølge enn som en tidevannsbølge, og den vil bevege seg i den typiske farten til tsunamier. Dersom advarsler ikke kommer fra skip som er ute på havet, vil dette komme som en overraskelse på Europa. Nederland vil opplagt være i alvorlig trøbbel.” [Fra ZT GPL Chat 1. mai 2010].

Den 12. juni 2010 kom ZetaTalk med mer presise beskrivelser av Europa-tsunamien. Her følger min oversettelse, med noen mindre endringer:

”Etter New Madrid-tilpasningen vil Atlanterhavet tilpasse seg ved samme breddegrad, utenfor det kontinentale USA og Mexico… Man kunne tro at dette vil resultere i en tsunamibølge rett mot munningen av Middelhavet og Spania, samt kysten av Afrika. Men dette vil ikke være en vanlig tsunami som lik de fleste andre har momentum i én bestemt retning. De fleste tsunamier oppstår ved at en tektonisk plate heves eller senkes, slik at en vannmasse dannes som er under høyere press enn det omgivende havet. Dette resulterer så i en hurtig forflytning bort fra presspunktet. Dersom platehevingen får land til å stige, vil tsunamien fosse bort fra det hevede partiet…

Når det gjelder Europa-tsunamien, vil en stor avgrunn dannes ved at platene spres fra hverandre, fremfor stigende eller fallende land på hver side av sprekkesonen. Når vannmassene så fosser mot avgrunnen, vil de støte sammen i midten av revnen og presses oppover. I fravær av andre krefter som kan påvirke tsunamiens retning, vil det være Golf­strømmen som blir utslagsgivende. Golfstrømmen leder ikke direkte mot munningen av Middelhavet, som uansett kan absorbere en tsunami og raskt nøytralisere den. Golf­strømmen splittes i to retninger: én sørlig arm som utenfor Vest-Afrika vender tilbake til sitt opphav, og en nordlig arm som passerer Irland på vestsiden. Den del av tsunamibølgen som følger den sørlige armen vil returnere til sprekkesonen og falle til ro. Denne sørlige bølgen vil ikke forårsake uvanlig høye bølger langs den afrikanske kysten eller i Karibien.

Den del av tsunamien som følger den nordlige armen vil imidlertid ramme direkte kystlinjen til Stor­britannia, og sekundært kystlinjene til Frankrike og Norge. Frankrike kan forvente en tsunami 30 meter høy, Spania muligens 9-12 meter høy, Storbritannia 60-90 meter høy, og Norge 15-23 meter høy. Tsunamien som rammer Storbritannia med full kraft vil også buldre gjennom Den engelske kanal, komme inn i Nordsjøen og støte sammen med strømmer som kommer sørover fra Norskehavet. Lavlandene langs Nord­sjøen kan forvente en tsunami som er beregnet til å være 30 meter høy. Farten og kraften til tsunamien vil avta når den kommer frem til disse lavlandene, slik at blokkerings­løsninger som f.eks. stormdører kan ha en viss nytteverdi i land som Nederland. Likevel, det vil bli mye flom, som vil tvinge beboerne i disse landene til å se i ansiktet hva som vil komme dem i møte under jordskorpe­forskyvningen.” [Fra ZT Chat Q&A 12. juni 2010]

Golfstrømmens sørlige og nordlige arm

Den 21. august 2010 kom ZetaTalk med informasjon om hvilke utfall Europa-tsunamien vil få for Danmark og deler av Tyskland (ZT Chat Q&A 21. august 2010). For Danmark vil dette bli en katastrofe de knapt kan forestille seg:

”Det er opplagt at dersom den 60-90 meter høye tsunamien som ruller innover vestkysten av Storbritannia kommer gjennom den Den engelske kanal og inn i Nordsjøen med en høyde på 30 meter, vil Danmark være i vanskeligheter. Tsunamien vil vaske over, rundt og gjennom nærmest alt i Danmark så vel som i lavlandene i Tyskland som stikker ut som en barriere for tsunamien. Gjenoppbygging vil neppe komme til å skje.”

Når det gjelder Tyskland vil tsunamien følge vannveiene så langt inn i landet som til byen Brandenburg an der Havel, som ligger bare noen få kilometer vest for Berlin. ZetaTalk ser her en sammenheng med to UFO-shows der pulserende laserstråler ble sendt ut, i Brandenburg an der Havel den 18. oktober 2008 og i fjellbyen Guadalajara (Mexico) i januar 2010 (se YouTube-video). Ifølge ZetaTalk var hensikten med laser-showene å advare befolkningen mot denne kommende katastrofen. Guadalajara vil rammes av en megabølge fra Stillehavet.

For å undersøke hvor langt innenlands en tsunami vil gå, ut fra den gitte informasjon, anbefales å bruke kartverktøyet Google Maps, Sea Level Rise. For prosedyre, se under Ressurser.

Nivå 7-kataklysmene vil være fanfaren for å velge vei

Nivå 7-kataklysmene vil i praksis være fanfaren for at du velger vei. Du vil tvinges til å velge vei, enten du er denne prosessen bevisst eller ikke. På den ene siden står myndighetene, akademia og media og forsikrer oss om at ”Alt er normalt”, ”Alt er OK”, ”Ingen grunn til bekymring”. På den andre siden står ZetaTalk som hevder at en 90 graders jordskorpe­forskyvning vil skje i siste halvdel av april, august eller desember 2011. Ifølge ZetaTalk vil da 90 % av menneskeheten omkomme, og Norge og hele det eurasiatiske kontinentet vil bli skjøvet sør for ekvator.

Zetaene kom med to uttalelser den 22. mai 2010 som er verdt å sitere her:

“Nancy har kalt 2010 for terskelens år, slik som 2009 for henne var tegn-på-himmelen-året. Hvorfor har ikke tegn på himmelen avdekket myndighetenes dekkoperasjon, og hva vil være årsaken til at 2010 blir året da mange vil krysse terskelen og innrømme for seg selv og andre at myndighetene lyver? Frem til nå har det strengt kontrollerte astronomiske fagmiljøet, kombinert med offisielle uttalelser fra NASA, gitt inntrykk av at alt er normalt, til tross for åpenbare bevis på at de redigerer SOHO og at plasseringen av Månen, Solen og konstellasjonene ikke er der de forventes å være. På hvilket tidspunkt begynner folk å tro deres egne øyne og slutter å tro på ekspertene? Media er dypt involvert i dette spillet, de unngår emner som står oppført på tabu-listen, og de fremmer i stedet endeløse distrak­sjoner. Den vanlige borger blir dermed stående isolert i sin undring om hvorvidt han/hun har hallusinasjoner, da den verden han/hun ser har så mye ekstremvær samt en slingrende Jordklode, som ikke akkurat opptar media.

Vi har forutsagt at dette året, 2010, vil bli året da den vanlige mann skifter fra å se til media og ekspertene for svar, til i stedet å engasjere seg i intense og engstelige disku­sjoner på Internet og der folk møtes, som kaféer og barer. Hva er det da ved 2010 som vil skyve folk over denne terskelen?

Jordskjelv og platetektoniske tilpasninger blir beskrevet av geologer som mye risting men lite posisjonell endring av platene. Dette passer godt inn med forklaringsmodellen om at alt kataklysmisk som hendte på Jorden som forårsaket posisjonell stress i platene skjedde for mange millioner år siden, og at alt som har skjedd siden da har vært en post­kataklysmisk falle-til-ro-prosess. Men hvorfor skulle større plate­tektoniske tilpasninger skje ? Trenden skulle ha gått i motsatt retning. Fremfor å være en fortsettelse av historien, i tilpasninger, synes det som om platene løftes opp fra sitt underlag og blir kastet i forskjellige retninger, uten noen historisk foranledning. Media kan fylles opp med eksperter som fremmer platetektoniske teorier, men for den vanlige mann og kvinne vil spørs­målet forbli ubesvart. De vil således søke etter svarene andre steder…”

*

 “… Hva kan vi lære av fortellingen om ”Keiserens nye klær”? Det kulturelle presset til å se hva andre ser, og til å se det vi ser gjennom de samme fargete glassene, er intens. Dersom alle i gruppen tilsynelatende ikke ser det samme som du ser, begynner du å tvile på dine øyne. Almenheten blir fortalt av en armé av tungvektere at alt er normalt. Værreporteren har lenge blitt båndlagt for at han skal slutte å fortelle om alle rekordene som blir slått, og han forbys å virke sjokkert. De som ikke ville følge disse direktivene måtte finne seg en ny jobb.

Astronomer, hvis henrettelser begynte med Harrington ved Naval Observatory, er forpliktet til å signere en nasjonal sikkerhetserklæring [Wiki-artikkel: Robert Sutton Harrington]. Dersom de ikke signerer, får de besøk av illevarslende menn i svarte dresser som advarer dem mot å trosse visse anmodninger. I et tett sammenknyttet fagmiljø spres nyheten fort når en ulykke skjer, og særlig når offeret har kjempet mot pålagte restriksjoner fra en dekkoperasjon. Amatører forundres, men da anomaliene de betrakter (på himmelen) ikke anerkjennes av ekspertene, astronomene, velger de å tie. Dersom de hever flagget og insisterer på at de profesjonelle responderer på avvikene, blir de utsatt for narr og latterliggjøring. Å bringe disse sakene til media hjelper ikke noe. Vi står således tilbake med [den almenne] virkningen av “Keiserens nye klær”. Bare de som har øynene åpne, og som diskuterer på Internet og med hverandre, vil kunne endre dette. Men for dem som er for redde til å trosse den offisielle linjen, vil fornektelse være mer komfortabel selv når de står ansikt til ansikt med virkelighetens fakta.” [Fra ZT Chat Q&A 22. mai 2010].

Knut Jørgen Røed Ødegaard: ”Alt er normalt! Alt er OK!”

Zetaene kom med følgende uttalelse den 26. juni 2010:

”Lenge før de siste ukene [før jordskorpeforskyvningen] vil Jorden gi sine beboere en forsmak på hva som vil komme. Folk er ikke istand til å forestille seg at øyene i Indonesia og Karibia kan synke i havet, eller at Nord-Amerika vil få en diagonal forskyvning etterfulgt av en monstrøs tsunami som ruller mot Europa. Dette er globalt, men har opplagt ingenting med ”Global Warming” å gjøre, og kan heller ikke tilskrives noe som helst relatert til Solen! Når tsunamien rammer Europa, vil verdenssamfunnet ha vært vitne til så kraftige plate­tektoniske bevegelser at ingen forklaring vil være tilstrekkelig med unntak av en nær­liggende Planet X. Tegn på himmelen og synligheten av Planet X-komplekset vil også tilta, slik at selv medias undertrykning ikke vil være tilstrekkelig til å holde folket dumme og uvitende om årsaken til de nylige katastrofene… [Fra ZT Chat Q&A 26. juni 2010].

Nibiru avbildet under solformørkelsen den 11. juli 2010

Denne artikkelens frontbilde er et av de beste bilder som har blitt tatt av Nibiru. Bildet viser solformørkelsen i Sør-Amerika den 11. juli 2010, noen sekunder etter at solformørkelsen var total. Månen har akkurat flyttet seg så vidt til høyre for solskiven, slik at den venstre randen av solskiven kommer til syne. Da dukker plutselig en annen lyskilde opp, i 11-posisjon i forhold til Sol/Måne-skiven. Dette er Nibiru! Dette er ikke en såkalt ”diamond ring effect” [Wiki-artikkel: Diamond ring effect] der midtpunktet i den optiske skiven alltid ligger midt på randen av Sol/Måne-skiven. Etablissementet visste hva som ville skje, så de hadde på forhånd beordret at alle offisielle webkameraer skulle slås av presis i det øyeblikket da formørkelsen var total, for å hindre at Nibiru i de etterfølgende sekunder skulle bli vist på kameraene. Dette hindret selvsagt ikke folk fra å fortsette å filme og fotografere begivenheten. Bildet ble tatt på Rarotonga, Cook Islands, i det sørlige Stillehavet (ZetaTalk-analyse).

Mens vi venter på Nivå 7…

Mens vi nå følger med på nyhetene for å se om Indonesia-kataklysmen har nådd en kritisk terskel der media ikke kan unngå å trekke konklusjonen om kataklysmisk landsenkning, vil NRK, Dagsrevyen og den norske kulturen generelt fortsette med sin helårlige ”gurking” og anti-intellektualisme. Denne trenden har blitt nærmere omtalt i min artikkel Vår kulturs anti-intellektualisme (Nyhetsspeilet, 9. juli 2010). Jens Stoltenberg blir stoppet på en sporty sykkeltur eller skitur for å svare på noen trivielle spørsmål. Utenriksminister Jonas Gahr Støre kommer med noen bekymrede reflek­sjoner omkring situasjonen i Afghanistan eller Palestina. Kongen og dronningen besøker en småby der de blir hilset av barna. Og selvsagt: sport, sport, sport… Ingen vil noensinne komme til å ta ansvar for fordummingen av kulturen og folket. I beste fall vil et par rikssynsere stå frem i noen debatt­programmer for å sauebreke omkring all den kulturelle saue­brekingen.

Har statsminister Jens Stoltenberg allerede forberedt sine sauebrek for Indonesia-kataklysmen? ”Våre tanker og vår medfølelse går først til de etterlatte… Vi er i dyp sjokk og vantro…” Skal han våge seg med en ”Condi” tilsvarende den som nasjonal sikkerhetsrådgiver Condoleezza Rice tok etter 911-dramaet? ”We were as surprised as everyone else… This came out of the BLUE!”   Bæææææææhhh…

Kulturell sauebreking på symptomnivå 24 timer i døgnet.

Ressurser

* Rolf Kenneths temaside ZetaTalk, Nibiru, Sitchin, 2011.
* Myhre, Rolf Kenneth: Vil Nibiru utløse jordskorpeforskyvning? (oppdatert juni 2012).

* Google Maps, Sea Level Rise.

Dette er et fantastisk kartverktøy der du taster inn et bestemt havhevingsnivå, og får opp et kart som viser de nye grensene for hav og land. Kan være nyttig å bruke både hva angår den kommende tsunami og den kommende havheving som vil foregå de to årene etter jordskorpe­forskyvningen. Prosedyre:

  • Spesifiser først i feltet øverst landet eller verdensdelen du vil se et kart over (skriv navnet inn på norsk), og klikk Enter.
  • Nederst til venstre klikker du på teksten ”Sea Level Rise”; krysser av i boksen ”Sea Level Rise”, og klikker så på linken ”Sea Level Rise”.
  • På venstre side av kartet får du nå opp forskjellige spesifiseringsmuligheter.
  • Velg først måleenhet: English (fot) eller Metric (meter).
  • Skriv inn den oppgitte høyden på f.eks. tsunamien eller det kommende havhevings­nivået.
  • Klikk på Go.

 

************************************************************

 

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
60%
Opplysende
0%
Inne på noe
20%
Usikker
0%
Dårlig
20%
Om forfatter
Rolf Kenneth Myhre
Rolf Kenneth Myhre fullførte bibliotekarutdannelsen i 1990, og arbeidet så som selvstendig næringsdrivende i seks år med å etablere og reorganisere små fagbiblioteker og arkiver. Deretter arbeidet han som medisinsk forfatter i seks år, fire av dem ved Rikshospitalet. Siden 2003 har han som privat forskerforfatter arbeidet med fokus på: 1) Bevissthetsparadigmet, åndsvitenskap; 2) Menneskets tidligere og nåværende erfaringer med ET/UFO-relaterte emner; 3) Enkelte US-sentrerte oligarknettverk som siden 1940-tallet har prøvd å styre verdenssamfunnet i en totalitær retning. I 2008 vant han Kolofons manuskonkurranse for ”Alternativ litteratur” med boken "Åndsvitenskapelige visjoner". I februar 2013 utga han boken "Menneskets historie: Integrasjon av Velikovsky, Sitchin og ZetaTalk", og i august 2013 kom boken "ET/V-erfaringer 1947-2013". Hans forfatternavn er Rolf Kenneth Aristos.

Kommentarer

273 kommentarer på "Mens vi venter på Nivå 7-kataklysmene"

avatar
Sorter på:   Nyeste | Eldste