Mens vi venter på Nivå 7-kataklysmene

67.4K visninger
24 minutter lesetid
273

Sist oppdatert: 24. februar 2011.

ZetaTalk har siden sommeren 2010 forutsagt en tektonisk kjedereaksjon i form av fire større kataklysmer; den første av dem skal ha begynt i slutten av desember 2010. Kjedereaksjonen vil utfolde seg over noen måneder, tidlig i 2011. Den første av de fire kataklysmene vil være at Den indo-australske platen og Filippinerplaten kanter, med det resultat at Eurasiaplatens indonesiske ”tunge” brekker av og delvis subduseres. De indonesiske øyer vil da få en land­senkning fra 6-24 meter. I tillegg vil de bli rammet katastrofalt av enorme tsunamier. Fra et konven­sjonelt geoviten­skapelig perspektiv vil de fire kataklysmene være uforklarlig gitt Jordens antatte millionårige ”falle-til-ro”-historie, og gitt det antatte fraværet av makro­kosmiske stresskilder som kan utløse en slik reaksjon.

Introduksjon

Denne artikkelen er en oppfølger av artikkelen Nibiru mars 2003 – mars 2010 (Nyhetsspeilet, 18. mars 2010). ZetaTalk opererer med en flerdimensjonal kriseskala fra 1-10, der nivå 10 representerer selve jordskorpe­forskyvningen. Ved begynnelsen av 2008 lå nivået på 2-3, og ved slutten av 2008 var nivået 5+. Denne hevingen var relatert til den økonomiske depresjonen. Sent i 2009 steg nivået til 6, som skyldtes geofaglige endringer (Wiki-artikkel: Geovitenskap). Vi ble fortalt at også alle kommende nivåhevinger ville bestå av geofaglige endringer, da politiske, økono­miske og sosiale kriser ikke ville bli inkludert. I november 2009 var ZetaTalks Nancy Lieder under et ET-møte vitne til en holografisk presentasjon av kataklysmiske begivenheter som vil være nært knyttet til det som i denne artikkelen vil bli kalt for ”Nivå 7-kataklysmene”.

Ifølge ZetaTalk har Jordens omløp rundt Solen vært blokkert av Nibiru siden desember 2003. Våren 2004 ble Jorden nådd igjen bakfra av Venus, Mars og av Jordens ukjente tvillingplanet som også går i Jordens bane. Siden våren 2004 har Jorden altså vært i en ”fanget konstella­sjon” med Nibiru foran seg og med tre planeter bak seg. Siden våren 2004 og frem til ca. 20. juli 2010 skal dette ha resultert i at Jorden i sin døgnrotasjon slingret ved at Jordens nord-syd-akse slingret i et åttetallsmønster. Sling­ringen tiltok i 2005, og tiltok ytterligere i 2007. Det er denne slingringen som ifølge ZetaTalk har vært årsaken til det eskalerende ekstrem­været og ekstrem­temperaturene verden over, som igjen har gitt seg utslag i fallende matproduksjon og global matmangel [se min artikkel Klimadebatten og ”global weirding” (Nyhetsspeilet, 5. september 2010)].

Fra ca. 20. juli 2010 skal virkningen på Jorden av den fangne konstellasjonen ha gått inn i en ny fase, der slingringen i et åttetallsmønster ble erstattet av en risting frem og tilbake. Denne ristingen skal så ha tiltatt utover høsten 2010, med det utfall at Jordens tektoniske plater hvert døgn slamrer inn i sine naboplater. Det var dermed bare et tidsspørsmål om hvilken plate som først ville gi etter, ved enten å kante eller være involvert i en subduksjonsprosess. Dette vil så utløse en uhyre kompleks kjedereaksjon verden over.

Den 27. februar 2010 kom ZetaTalk med følgende kommentar:

“Som vi har nevnt i tidligere chats, vil det ikke være noen usikkerhet knyttet til Nivå 7-hendelsen når den først har inntruffet. Denne hendelsen vil ikke bestå i ett enkelt jordskjelv, eller av en serie jordskjelv. Hendelsen vil bestå av platetektoniske bevegelser som vil være kraftige nok, betydningsfulle nok, til at ordet sjokk vil være korrekt i beskrivelsen av folkets reaksjon. Vi er langtfra der ennå.”

Den 7. mars 2010 ble noen av Nivå 7-kataklysmene disku­tert nærmere (kilde). Den 10. april 2010 bekreftet ZetaTalk at Nivå 7-hendelsen ville inntreffe i løpet av året 2010, og senere ble det spesifisert at hendelsen vil inntreffe ved slutten av året 2010. Den 31. juli 2010 presenterte ZetaTalk tre kataklysmiske scenarier, og hevdet at minst ett av dem vil inntreffe i 2010 (kilde). Den 9. oktober 2010 føyet ZetaTalk til et fjerde kataklysmisk scenario, og hevdet at de fire inngår i en kjedereaksjon som sammen utgjør Nivå 7-hendelsen. De spesifiserte i hvilken rekkefølge de fire kataklysmene ville komme; og de poeng­terte på ny at i hvert fall den første av de fire kataklysmene ville inntreffe i 2010 (kilde).

I nyhetsbrevet den 17. oktober 2010 (her) oppsummerte Nancy de mange informasjonsbiter som zetaene hadde kommet med de siste månedene, og illustrerte begivenhetenes rekke­følge med dette kartet:

Sekvensen av begivenheter ved de fire Nivå 7-kataklysmene

Tidslinjen for nivåene 7-10 ser pr. 23. februar 2011 slik ut:

* Nivå 7: fire større kataklysmer, den første ble innledet i slutten av desember 2010.

* Nivå 8: mest sannsynlig i løpet av de første seks månedene i 2011.

* Nivå 9: de siste 7 ukene før nivå 10.

* Nivå 10: i siste halvdel av april, august eller desember 2011.

Informasjonsformidlingens ”element of doubt”

ZetaTalks opplysningsprosjekt er underordnet bestemte direktiver fra et høyere trans- og interplanetarisk råd, som zetaene på engelsk kaller Council of Worlds. Et av direktivene forbyr å gi eksakt informasjon om hvilke kataklysmer som vil skje til hvilke tidspunkter. Informasjonen som gis skal alltid være heftet med en viss usikkerhet (”the element of doubt”). Formålet er å ikke trampe på jordmenneskets rett til selv å velge sin tro og livssyn ut ifra eget utviklingstrinn. Presentasjon av massiv fakta og evidens som overgår innsiktene til Jordens egne akademiske og åndelig-religiøse institusjoner, f.eks. i form av eksakte forutsigelser, vil kunne bli betraktet som et slikt overtramp.

Direktivene fra Council of Worlds tillater imidlertid formidling av informasjon som spesi­fiserer at noe stort og betydningsfullt vil skje på et nærmere angitt tidspunkt. Direktivene tillater også formidling av informasjon som spesifiserer nærmere karakteren av en bestemt kataklysme, så lenge tidspunktet for denne kataklysmen ikke angis. Så i praksis fortoner denne forutsigende informasjonsvirksomheten seg ved at vi gis to typer puslespillbiter: biter som forteller om hva som vil skje, men ikke når; og biter som forteller om når noe vil skje, men ikke hva. På denne måten beholdes ”the element of doubt”; slik at de som klamrer seg til det konvensjonelle verdensbildet som frontes av myndighetene, akademia og media ikke opplever en ”voldtekt” herav.

 

De fire kataklysmene

Nedenfor presenteres de fire Nivå 7-kataklysmene, med forsøk på å inte­grere de viktigste informasjonsbitene.

1. kataklysme: Den indonesiske ”tunge” subduseres 6-24 meter

Jordens risting siden juli 2010 skal altså ha resultert i at de tektoniske plater hvert døgn slamrer inn i sine naboplater. Den platen som først ”ga etter”, i form av justerende bevegelser, var den Den indo-australske platen. Da denne platen fra et geologisk tidsperspektiv synes å være i ferd med å brekke opp i to uavhengige plater, er det noen ganger praktisk å skille mellom Den indiske subplaten og Den australske subplaten. Ifølge ZetaTalk er Den indiske subplaten i ferd med å kante, med Pakistan-siden ned og Banglasdesh-siden opp. For Pakistan ser vi konsekvensene av dette i form av mangelen på drenering av flomvannet siden sommeren 2010:

* Pakistan six months on: water, water everywhere (Penny Sims, 24. januar 2011).
* Winter wanes (Chris Cork, The News International, 31. januar 2011).
* The endless flood (Editorial, The News International, 31. januar 2011).

Den nordøstlige delen av Australiaplaten, som går i en kurve på vestsiden av Sumatra og Java, er i likhet med Indiaplatens Bangladesh-side i ferd med å heves. På østsiden av Eurasiaplatens indonesiske ”tunge”, heretter bare kalt Tungen, ligger Filippinerplaten. Siden februar 2011 skal Filippinerplaten være i ferd med å bli skjøvet under Tungen. Det er den kombinerte effekten av Australiaplatens nordøst-side som heves over Tungens vestside, og Filippiner­platens vestside som subduseres under Tungens østside, som vil resultere i at Tungen brekker av fra Eurasiaplaten og blir gjenstand for land­senkning og voldsomme tsunamier. Land­senkningen kan inndeles i fire senknings­nivå­soner fra nord til sør. Japans sørlige øy Kyushu kan forvente både meget kraftige jordskjelv samt en tsunami 30-40 meter høy.

Kartet viser Den indonesiske tunge med Indiaplaten (6) på vestsiden, Filippinerplaten (7) på østsiden, og Australiaplaten på sør- og vestsiden.

Kartet nedenfor viser de fire landsenkningsnivåsonene. Den nordligste sonen, som vil få en landsenkning på ca. 6 meter, strekker seg i nord fra den 30.-31. breddegrad (der den østkinesiske kystbyen Hangzhou ligger) og sørover til ca. 23. breddegrad. Den andre sonen, som vil få en landsenkning på ca. 12 meter, strekker seg fra ca. 23. til 7. breddegrad. Den tredje sonen, som vil få en landsenkning på ca. 18 meter, strekker seg fra ca. 7. – 2. breddegrad. Den fjerde og sørligste sonen, som vil få en landsenkning på ca. 24 meter, gjelder den sørligste delen av Tungen.

Kartet viser de fire landsenkningsnivåsonene og de nye kystlinjene.

Hvor katastrofal denne kataklysmen vil være for de enkelte landområder, øyer og byer, vil avhenge av flere variabler som det lokale landsenkningsnivået, hvor mektig den lokale tsunamien vil være, og hvor utsatt storbyene ligger til. ZetaTalks foreløpig mest detaljerte redegjørelse for denne kataklysmen kom den 16. oktober 2010 (her). Inntil en profesjonell oversiktsartikkel for hele Indonesia dukker opp, kan man få et inntrykk av de mange flommer som rammer de indonesiske øyer ved å studere bloggene til Khan på ning-forumet Earth Changes.

* * *

Høsten 2010 tolket leserne ZetaTalk dithen at Indonesia-kataklysmen ville ville skje så plutselig og dramatisk at de forventet en verdenssensasjon i media innen utgangen av 2010. Da ingenting nevne­verdig hadde skjedd i første halvdel av desember 2010, forklarte ZetaTalk den 18. desember at de aldri hadde hevdet noe annet enn at Indonesia-kataklysmen ville få en plutselig begynnelse i 2010. Zetaene spesifiserte så at Indonesia-kataklysmen ville utfolde seg i form av en rykkvis synkning over 2-3 uker (kilde1 og kilde2).

Den 15. januar 2011 hadde de 2-3 ukene utløpt. På det tidspunktet lå store deler av det nord­østlige Australia under vann, et område større enn Tyskland og Frankrike kombinert! Mange indonesiske øyene hadde blitt rammet av flommer ved kysten. Den offisielle forklaringen i media var alltid den samme: Flommene skyldtes kun kraftig nedbør. ZetaTalk hevdet at flommene delvis skyldtes tektoniske endringer som resulterte i heving og senking av havbunnene forskjellige steder. Dette medførte forflytninger av store havmasser, og at det var disse havmassene som for en stor del var skyld i oversvømmelsene ved kysten.

Den 15. januar 2011 kom ZetaTalk med to nye kommentarer (kilde). I den første kommen­taren innrømmet de en feil i deres finberegninger Indonesia-kataklysmens forløp. Kantingen av Den indo-australske platen hadde ikke skjedd så fort og dramatisk som de opprinnelig hadde antatt. Platen var nå inne i en repeterende bølgebevegelse som utsatte den endelige kantingen. ZetaTalk hevdet at de hadde rett i forutsigelsen av en plutselig begynnelse på Indonesia-kataklysmen innen utgangen av 2010, og at det endelige utfallet av den pågående kataklysmen er gitt og vil være i samsvar med deres opprinnelige forutsigelse. Siden midten av januar 2011 har flommene i Indonesia forverret seg ytterligere og nådd lenger innenlands, og det innrømmes nå i flere media-oppslag at flommene delvis skyldes oversvømmelse fra havet.

I den andre kommentaren hevdet ZetaTalk at myndighetene i Indonesia og Indokina erkjenner den virkelige årsaken til oversvømmelsene, men at de forskjellige landene utøver forskjellig grad av sensur over sine nasjonale media.

2. kataklysme: Det nordlige Sør-Amerika forflyttes vestover, Karibiaplaten blir delvis subdusert og delvis sammenfoldet

Den søramerikanske platen er i sør forankret i den meget solide Antarktisplaten. Denne forankringen vil bestå. Stillehavsplaten, som ifølge ZetaTalk består av fire plater, er tektonisk sett et svakt ledd, og vil ifm. Indonesia-kataklysen være gjenstand for sammen­folding og kompresjon. Dette vil være forbundet med at den nordlige delen av Den søramerikanske platen forflyttes 30-40 mil vestover, over den oseanske Nazcaplaten. Denne forflytningen vil resultere i at deler av Karibiaplaten blir skjøvet under Den søramerikanske platen, mens andre deler av Karibiaplaten blir dratt med vestover, over Cocosplaten.

Denne andre Nivå 7-kataklysmen vil altså være katastrofal for det meste av land og øyer som ligger på Karibiaplaten (Wiki-artikkel: Caribbean Plate):

  • i Mellom-Amerika: Guatemala (plategrensen går gjennom det sentrale Guatemala), Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama (ifølge zetaene).
  • i Karibhavet: Jamaica, sydspissen av Hispaniola (øyen består av statene Haiti og Den dominikanske republikk), Barbados, Trinidad og Tobago.
Den nordlige delen av Den søramerikanske platen forflyttes vestover, med fatale konsekvenser for øyer og land som ligger på Karibiaplaten.

For ZetaTalks forklaringer av enkelte naturkatastrofer som de relaterer til denne vordende kataklysmen, se bl.a.:

3. kataklysme: Afrikaplaten forflyttes sørvestover, havbunnssenkning nord for Algerie

Dette vil være den minst katastrofale av de fire kataklysmene, da dramaet hovedsakelig vil utfolde seg på havbunnen. Forflytningen av Den sø-amerikanske platen vil skape en revne langs den søratlantiske delen av riftdalen som går langs midten av den midtatlantiske ryggen. Dette vil gi Afrikaplaten bevegelsesfrihet, slik at den begynner å rulle sørover og noe vestover.

Ifølge ZetaTalk har tidligere kollisjoner mellom Eurasiaplaten og Afrikaplaten resultert i fjelldannelse, hvis resultater kan ses ved fjellene i Marokko og Algerie, og fjellene i Spania, Italia, Balkan, Tyrkia og Alpene. Denne gangen vil Afrikaplaten altså fjerne seg fra Eurasia­platen. Dette vil skape et gap ved Middelhavets bunn nord for Algerie, og vil resultere i havbunnssenkning. Algeries kystlinje langs Middelhavet vil få en landsenkning på 3-4 meter.

Tektonisk kart, se grensen mellom Eurasiaplaten og Afrikaplaten.

For relevante kommentarer fra ZetaTalk ang. denne kommende kataklysmen, se bl.a.:

4. kataklysme: Jordskjelv ved Hokkaido (Japan), New Madrid-tilpasningen (USA) og Europa-tsunami

Den fjerde tektoniske kataklysmen vil i seg selv være en kjedereaksjon i tre trinn som invol­verer tre verdensdeler: a) store jordskjelv ved Hokkaido (Japans nordlige og nest største øy); b) store jordskjelv ved New Madrid-jordskjelvsonen (som ligger ved Mississippi-elven); c) riftdalen som går langs midten av den midtatlantiske ryggen vil revne i Nord-Atlanteren, hvilket vil skape en kjempehøy tsunami som vil rulle innover Vest-Europas kyster.

a) Japan. En serie jordskjelv med offisiell styrke 8+ ved Hokkaido vil være varselet til amerikanere om å forberede seg på New Madrid-tilpasningen, og til europeere om å forberede seg på Europa-tsunamien. Det kan være snakk om timer.

b) USA. Kjedereaksjonen som jordskjelvene i Japan utløser, vil på det nordamerikanske kontinentet først oppleves ved Vancouver Island.

”Vi har kunngjort at Japan vil bli rammet av flere jordskjelv med styrke 8+ før New Madrid-tilpasningen på det nordamerikanske kontinentet. Disse jordskjelvene i Japan vil tillate de nordlige delene av stillehavsplatene å skifte posisjon, hvilket vil ha utfall for bruddflatene på det nordamerikanske kontinentet. Vancouver Island vil bli utsatt for noen skakinger, og et skvulpende Stillehav i stredet utenfor Victoria kan forventes.” [ZetaTalk Chat Q&A for August 21, 2010]

“Victoria ligger ekstremt lavt over havnivået, så Victoria West og James Bay som ligger ved havnivået kommer til å bli oversvømt av denne havskvulpingen. Andre byer langs stredet eller på naboøyene er mer beskyttet ved deres høydebeliggenhet. Mange av Victorias gater kommer plutselig til å ligge seks meter under vann, nærmest uten forhåndsvarsel da reaksjonen fra jordskjelvene i Japan vil bringes over Stillehavet via plater som forskyver plater i lynende fart. Dette er ikke en tsunami.” [ZetaTalk Chat Q&A for September 11, 2010]

ZetaTalk kom i 2006-07 med de første informasjonsbitene om hvordan det nordamerikanske kontinentet vil revne [se North American Rip (10. februar 2006); Water Tree (16. august 2006); Minneapolis Bridge (2. august 2007)]. Den 28. august og den 4. september 2010 kom ZetaTalk med betydelig mer nyansert informasjon. Her kommer et forenklet sammendrag:

Kataklysmen vil bestå i et enormt jordskjelv, med offisiell styrke 9+, ved New Madrid jordskjelvsonen som ligger langs Mississippi-elven (Wiki-artikkel: New Madrid Seismic Zone). Dette vil føre til at landet på hver side av Mississippi-elven dras til hver sin side. Kontinentdelen øst for Mississippi-elven vil bevege seg mot nordøst, mens kontinentdelen vest for Mississippi-elven samt Mexico vil bevege seg mot sørvest. Denne nord-sør-revnen vil nordover strekke seg til byen Duluth (Minnesota). Mississippi-elven vil sør for Illinois bli utvidet i bredden med ca. 30 km. plussminus noen km. avhengig av de lokale bergstrata­forholdene.

Kart med fokus på Mississippi-elven, som vil danne nord-sør-revnen.

Forskyvningen av Mexico og kontinentdelen vest for Mississippi-elven lengre vestover, vil skape en øst-vest revne som går fra St. Lawrence Seaway og Montreal (Quebec, Canada) til byen Duluth (Minnesota), og videre til Rapid City (South Dakota) og the Black Hills (Wyoming). Ved å se på et vanlig topografisk kart får man ingen indikasjoner om hvor revnen presist vil gå. Hvis man derimot ser på et kronostratografisk fargekart, som f.eks. The North America Tapestry of Time and Terrain, vil grensesonen mellom de rødorange og de blålilla berglagene indikere hvor revnen vil gå. St. Lawrence Seaway og de store innsjøene har delvis blitt formet pga. dårlig forbindelse mellom visse typer berglag fra forskjellige geologiske tidsepoker (fargekodene representerer berglagenes tidsepoke).

Kartet The North America Tapestry of Time and Terrain indikerer øst-vest-revnen.

Fra ZT Chat Q&A 10. juli 2010:

”New Madrid-tilpasningen, som vil inkludere Europa-tsunamien i sine virkninger, vil bestå av ett kraftig rykk fulgt opp av en nærmest umiddelbar revning av Atlanterhavet. Vi har sagt at Europa-tsunamien vil bli den største tsunamien, men flere mindre vil komme senere. Det samme vil være tilfelle med New Madrid-tilpasningen, som vil skape en revne gjennom hele det nordamerikanske kontinentet fra sjøveien ned til Mexico. Denne tilpasningen vil ikke inntreffe før de mindre bergfingrene [eget ZetaTalk-uttrykk] har brukket en rekke steder. Områdene som vil bli affisert har allerede vært gjenstand for svermer av jordskjelv, vridde jernbaneskinner, synkehull, sviktende damanlegg, og en undergrunnsskjelving som har gjort folk urolige og som ikke har blitt forklart av myndighetene. Når den primære blokkeringen (for tilpasningen) gir etter, vil et kraftig rykk oppstå, uten særlig forvarsel. Ettersjokk vil fortsette i tiden frem til selve jordskorpeforskyvningen.”

* * *

Det nordamerikanske kontinentet er nå i et sterkt spenn der den nordøstlige delen av USA dras nordøst, mens den sørvestlige delen av USA dras sørvest. Også Mexicogulfen er nå stram som en bue, hvilket er årsak til det eksplosive høytrykket i petroleumsbrønner den siste tiden. Det er dette høytrykket som utløste BPs oljesølkatastrofe ved petroleumsplattformen Deep­water Horizon den 20. april 2010. Dette er nærmere omtalt i min artikkel Hvorfor eksplo­sivt høytrykk i mange petroleumsbrønner? (Nyhetsspeilet, 16. juni 2010). ZetaTalk hevder at olje og gasser pga. det høye trykket presses opp gjennom Mexicogulfens havbunn, selv der det ikke er boring, og at det er dette faktum som myndighetene så desperat prøver å holde hemmelig.

”Det er ikke BPs oljesøl som er [regjeringens] bekymring, men det faktum at Gulfen lekker olje og gasser som metan fra mange steder, noen av stedene er ikke forbundet med boring. Gulfen er under høytrykk, som vi har forklart, fra bøyingen av det nord­amerikanske kontinentet, og dette er årsaken til lekkasjene som ikke vil stoppe fullstendig inntil New Madrid-tilpasningen. De amerikanske myndigheter har vært klar over denne kommende katastrofen for årtier, da de har kjent til Planet X sin ankomst siden 1983. FEMA har planer for New Madrid-tilpasningen, men oljesølet var en stor overraskelse for dem.” [Fra ZT Chat Q&A 3. juli 2010].

ZetaTalk avviser som idiotisk en rekke konspirasjonsteorier omkring BP-oljesølet, som at dette skulle være en økonomisk motivert arrangert ulykke.

”Dette argumentet, at BP arrangerte katastrofen i Gulfen for å tjene penger på salgene av Corexit9500, er så absurd at bare en tåpe ville vurdere det. BP holder på å gå bankerott pga. utgiftene til opprenskningen og alle de sivile søksmålene som nå stabler seg opp. Selskapet kan gå konkurs! Hvilken forretningsperson ville betrakte dette som en profitterende plan? Absurd! Vi har uttalt at selv om BP ikke hadde boret, selv om det aldri hadde vært noe som helst boring i Gulfen, ville Gulfen nå likevel være preget av oljeglans og lukten av metan­gass. Tjæreballene på Floridas strender kommer ikke fra BPs petroleums­brønn, men fra mange lekkende kilder i Gulfen: noen fra tidligere brønner, og noen som ikke er relatert til boring men som ganske enkelt er forårsaket av det høytrykket som Gulfen nå står under.” [Fra ZT Chat Q&A 17. juli 2010]

c) Atlanterhav-tsunami innover Vest-Europas kyster. New Madrid-tilpasningen vil nærmest umiddelbart bli etterfulgt av en tsunami som ville rulle innover Vest-Europas kyster. Den 1. mai 2010 nevnte ZetaTalk for første gang at denne tsunamien vil være 60-90 meter høy:

”Vi har beregnet at denne tsunamien vil være 60-90 meter høy (”200-300 feet”), dens form vil være mer som en (ordinær) bølge enn som en tidevannsbølge, og den vil bevege seg i den typiske farten til tsunamier. Dersom advarsler ikke kommer fra skip som er ute på havet, vil dette komme som en overraskelse på Europa. Nederland vil opplagt være i alvorlig trøbbel.” [Fra ZT GPL Chat 1. mai 2010].

Den 12. juni 2010 kom ZetaTalk med mer presise beskrivelser av Europa-tsunamien. Her følger min oversettelse, med noen mindre endringer:

”Etter New Madrid-tilpasningen vil Atlanterhavet tilpasse seg ved samme breddegrad, utenfor det kontinentale USA og Mexico… Man kunne tro at dette vil resultere i en tsunamibølge rett mot munningen av Middelhavet og Spania, samt kysten av Afrika. Men dette vil ikke være en vanlig tsunami som lik de fleste andre har momentum i én bestemt retning. De fleste tsunamier oppstår ved at en tektonisk plate heves eller senkes, slik at en vannmasse dannes som er under høyere press enn det omgivende havet. Dette resulterer så i en hurtig forflytning bort fra presspunktet. Dersom platehevingen får land til å stige, vil tsunamien fosse bort fra det hevede partiet…

Når det gjelder Europa-tsunamien, vil en stor avgrunn dannes ved at platene spres fra hverandre, fremfor stigende eller fallende land på hver side av sprekkesonen. Når vannmassene så fosser mot avgrunnen, vil de støte sammen i midten av revnen og presses oppover. I fravær av andre krefter som kan påvirke tsunamiens retning, vil det være Golf­strømmen som blir utslagsgivende. Golfstrømmen leder ikke direkte mot munningen av Middelhavet, som uansett kan absorbere en tsunami og raskt nøytralisere den. Golf­strømmen splittes i to retninger: én sørlig arm som utenfor Vest-Afrika vender tilbake til sitt opphav, og en nordlig arm som passerer Irland på vestsiden. Den del av tsunamibølgen som følger den sørlige armen vil returnere til sprekkesonen og falle til ro. Denne sørlige bølgen vil ikke forårsake uvanlig høye bølger langs den afrikanske kysten eller i Karibien.

Den del av tsunamien som følger den nordlige armen vil imidlertid ramme direkte kystlinjen til Stor­britannia, og sekundært kystlinjene til Frankrike og Norge. Frankrike kan forvente en tsunami 30 meter høy, Spania muligens 9-12 meter høy, Storbritannia 60-90 meter høy, og Norge 15-23 meter høy. Tsunamien som rammer Storbritannia med full kraft vil også buldre gjennom Den engelske kanal, komme inn i Nordsjøen og støte sammen med strømmer som kommer sørover fra Norskehavet. Lavlandene langs Nord­sjøen kan forvente en tsunami som er beregnet til å være 30 meter høy. Farten og kraften til tsunamien vil avta når den kommer frem til disse lavlandene, slik at blokkerings­løsninger som f.eks. stormdører kan ha en viss nytteverdi i land som Nederland. Likevel, det vil bli mye flom, som vil tvinge beboerne i disse landene til å se i ansiktet hva som vil komme dem i møte under jordskorpe­forskyvningen.” [Fra ZT Chat Q&A 12. juni 2010]

Golfstrømmens sørlige og nordlige arm

Den 21. august 2010 kom ZetaTalk med informasjon om hvilke utfall Europa-tsunamien vil få for Danmark og deler av Tyskland (ZT Chat Q&A 21. august 2010). For Danmark vil dette bli en katastrofe de knapt kan forestille seg:

”Det er opplagt at dersom den 60-90 meter høye tsunamien som ruller innover vestkysten av Storbritannia kommer gjennom den Den engelske kanal og inn i Nordsjøen med en høyde på 30 meter, vil Danmark være i vanskeligheter. Tsunamien vil vaske over, rundt og gjennom nærmest alt i Danmark så vel som i lavlandene i Tyskland som stikker ut som en barriere for tsunamien. Gjenoppbygging vil neppe komme til å skje.”

Når det gjelder Tyskland vil tsunamien følge vannveiene så langt inn i landet som til byen Brandenburg an der Havel, som ligger bare noen få kilometer vest for Berlin. ZetaTalk ser her en sammenheng med to UFO-shows der pulserende laserstråler ble sendt ut, i Brandenburg an der Havel den 18. oktober 2008 og i fjellbyen Guadalajara (Mexico) i januar 2010 (se YouTube-video). Ifølge ZetaTalk var hensikten med laser-showene å advare befolkningen mot denne kommende katastrofen. Guadalajara vil rammes av en megabølge fra Stillehavet.

For å undersøke hvor langt innenlands en tsunami vil gå, ut fra den gitte informasjon, anbefales å bruke kartverktøyet Google Maps, Sea Level Rise. For prosedyre, se under Ressurser.

Nivå 7-kataklysmene vil være fanfaren for å velge vei

Nivå 7-kataklysmene vil i praksis være fanfaren for at du velger vei. Du vil tvinges til å velge vei, enten du er denne prosessen bevisst eller ikke. På den ene siden står myndighetene, akademia og media og forsikrer oss om at ”Alt er normalt”, ”Alt er OK”, ”Ingen grunn til bekymring”. På den andre siden står ZetaTalk som hevder at en 90 graders jordskorpe­forskyvning vil skje i siste halvdel av april, august eller desember 2011. Ifølge ZetaTalk vil da 90 % av menneskeheten omkomme, og Norge og hele det eurasiatiske kontinentet vil bli skjøvet sør for ekvator.

Zetaene kom med to uttalelser den 22. mai 2010 som er verdt å sitere her:

“Nancy har kalt 2010 for terskelens år, slik som 2009 for henne var tegn-på-himmelen-året. Hvorfor har ikke tegn på himmelen avdekket myndighetenes dekkoperasjon, og hva vil være årsaken til at 2010 blir året da mange vil krysse terskelen og innrømme for seg selv og andre at myndighetene lyver? Frem til nå har det strengt kontrollerte astronomiske fagmiljøet, kombinert med offisielle uttalelser fra NASA, gitt inntrykk av at alt er normalt, til tross for åpenbare bevis på at de redigerer SOHO og at plasseringen av Månen, Solen og konstellasjonene ikke er der de forventes å være. På hvilket tidspunkt begynner folk å tro deres egne øyne og slutter å tro på ekspertene? Media er dypt involvert i dette spillet, de unngår emner som står oppført på tabu-listen, og de fremmer i stedet endeløse distrak­sjoner. Den vanlige borger blir dermed stående isolert i sin undring om hvorvidt han/hun har hallusinasjoner, da den verden han/hun ser har så mye ekstremvær samt en slingrende Jordklode, som ikke akkurat opptar media.

Vi har forutsagt at dette året, 2010, vil bli året da den vanlige mann skifter fra å se til media og ekspertene for svar, til i stedet å engasjere seg i intense og engstelige disku­sjoner på Internet og der folk møtes, som kaféer og barer. Hva er det da ved 2010 som vil skyve folk over denne terskelen?

Jordskjelv og platetektoniske tilpasninger blir beskrevet av geologer som mye risting men lite posisjonell endring av platene. Dette passer godt inn med forklaringsmodellen om at alt kataklysmisk som hendte på Jorden som forårsaket posisjonell stress i platene skjedde for mange millioner år siden, og at alt som har skjedd siden da har vært en post­kataklysmisk falle-til-ro-prosess. Men hvorfor skulle større plate­tektoniske tilpasninger skje ? Trenden skulle ha gått i motsatt retning. Fremfor å være en fortsettelse av historien, i tilpasninger, synes det som om platene løftes opp fra sitt underlag og blir kastet i forskjellige retninger, uten noen historisk foranledning. Media kan fylles opp med eksperter som fremmer platetektoniske teorier, men for den vanlige mann og kvinne vil spørs­målet forbli ubesvart. De vil således søke etter svarene andre steder…”

*

 “… Hva kan vi lære av fortellingen om ”Keiserens nye klær”? Det kulturelle presset til å se hva andre ser, og til å se det vi ser gjennom de samme fargete glassene, er intens. Dersom alle i gruppen tilsynelatende ikke ser det samme som du ser, begynner du å tvile på dine øyne. Almenheten blir fortalt av en armé av tungvektere at alt er normalt. Værreporteren har lenge blitt båndlagt for at han skal slutte å fortelle om alle rekordene som blir slått, og han forbys å virke sjokkert. De som ikke ville følge disse direktivene måtte finne seg en ny jobb.

Astronomer, hvis henrettelser begynte med Harrington ved Naval Observatory, er forpliktet til å signere en nasjonal sikkerhetserklæring [Wiki-artikkel: Robert Sutton Harrington]. Dersom de ikke signerer, får de besøk av illevarslende menn i svarte dresser som advarer dem mot å trosse visse anmodninger. I et tett sammenknyttet fagmiljø spres nyheten fort når en ulykke skjer, og særlig når offeret har kjempet mot pålagte restriksjoner fra en dekkoperasjon. Amatører forundres, men da anomaliene de betrakter (på himmelen) ikke anerkjennes av ekspertene, astronomene, velger de å tie. Dersom de hever flagget og insisterer på at de profesjonelle responderer på avvikene, blir de utsatt for narr og latterliggjøring. Å bringe disse sakene til media hjelper ikke noe. Vi står således tilbake med [den almenne] virkningen av “Keiserens nye klær”. Bare de som har øynene åpne, og som diskuterer på Internet og med hverandre, vil kunne endre dette. Men for dem som er for redde til å trosse den offisielle linjen, vil fornektelse være mer komfortabel selv når de står ansikt til ansikt med virkelighetens fakta.” [Fra ZT Chat Q&A 22. mai 2010].

Knut Jørgen Røed Ødegaard: ”Alt er normalt! Alt er OK!”

Zetaene kom med følgende uttalelse den 26. juni 2010:

”Lenge før de siste ukene [før jordskorpeforskyvningen] vil Jorden gi sine beboere en forsmak på hva som vil komme. Folk er ikke istand til å forestille seg at øyene i Indonesia og Karibia kan synke i havet, eller at Nord-Amerika vil få en diagonal forskyvning etterfulgt av en monstrøs tsunami som ruller mot Europa. Dette er globalt, men har opplagt ingenting med ”Global Warming” å gjøre, og kan heller ikke tilskrives noe som helst relatert til Solen! Når tsunamien rammer Europa, vil verdenssamfunnet ha vært vitne til så kraftige plate­tektoniske bevegelser at ingen forklaring vil være tilstrekkelig med unntak av en nær­liggende Planet X. Tegn på himmelen og synligheten av Planet X-komplekset vil også tilta, slik at selv medias undertrykning ikke vil være tilstrekkelig til å holde folket dumme og uvitende om årsaken til de nylige katastrofene… [Fra ZT Chat Q&A 26. juni 2010].

Nibiru avbildet under solformørkelsen den 11. juli 2010

Denne artikkelens frontbilde er et av de beste bilder som har blitt tatt av Nibiru. Bildet viser solformørkelsen i Sør-Amerika den 11. juli 2010, noen sekunder etter at solformørkelsen var total. Månen har akkurat flyttet seg så vidt til høyre for solskiven, slik at den venstre randen av solskiven kommer til syne. Da dukker plutselig en annen lyskilde opp, i 11-posisjon i forhold til Sol/Måne-skiven. Dette er Nibiru! Dette er ikke en såkalt ”diamond ring effect” [Wiki-artikkel: Diamond ring effect] der midtpunktet i den optiske skiven alltid ligger midt på randen av Sol/Måne-skiven. Etablissementet visste hva som ville skje, så de hadde på forhånd beordret at alle offisielle webkameraer skulle slås av presis i det øyeblikket da formørkelsen var total, for å hindre at Nibiru i de etterfølgende sekunder skulle bli vist på kameraene. Dette hindret selvsagt ikke folk fra å fortsette å filme og fotografere begivenheten. Bildet ble tatt på Rarotonga, Cook Islands, i det sørlige Stillehavet (ZetaTalk-analyse).

Mens vi venter på Nivå 7…

Mens vi nå følger med på nyhetene for å se om Indonesia-kataklysmen har nådd en kritisk terskel der media ikke kan unngå å trekke konklusjonen om kataklysmisk landsenkning, vil NRK, Dagsrevyen og den norske kulturen generelt fortsette med sin helårlige ”gurking” og anti-intellektualisme. Denne trenden har blitt nærmere omtalt i min artikkel Vår kulturs anti-intellektualisme (Nyhetsspeilet, 9. juli 2010). Jens Stoltenberg blir stoppet på en sporty sykkeltur eller skitur for å svare på noen trivielle spørsmål. Utenriksminister Jonas Gahr Støre kommer med noen bekymrede reflek­sjoner omkring situasjonen i Afghanistan eller Palestina. Kongen og dronningen besøker en småby der de blir hilset av barna. Og selvsagt: sport, sport, sport… Ingen vil noensinne komme til å ta ansvar for fordummingen av kulturen og folket. I beste fall vil et par rikssynsere stå frem i noen debatt­programmer for å sauebreke omkring all den kulturelle saue­brekingen.

Har statsminister Jens Stoltenberg allerede forberedt sine sauebrek for Indonesia-kataklysmen? ”Våre tanker og vår medfølelse går først til de etterlatte… Vi er i dyp sjokk og vantro…” Skal han våge seg med en ”Condi” tilsvarende den som nasjonal sikkerhetsrådgiver Condoleezza Rice tok etter 911-dramaet? ”We were as surprised as everyone else… This came out of the BLUE!”   Bæææææææhhh…

Kulturell sauebreking på symptomnivå 24 timer i døgnet.

Ressurser

* Rolf Kenneths temaside ZetaTalk, Nibiru, Sitchin, 2011.
* Myhre, Rolf Kenneth: Vil Nibiru utløse jordskorpeforskyvning? (oppdatert juni 2012).

* Google Maps, Sea Level Rise.

Dette er et fantastisk kartverktøy der du taster inn et bestemt havhevingsnivå, og får opp et kart som viser de nye grensene for hav og land. Kan være nyttig å bruke både hva angår den kommende tsunami og den kommende havheving som vil foregå de to årene etter jordskorpe­forskyvningen. Prosedyre:

  • Spesifiser først i feltet øverst landet eller verdensdelen du vil se et kart over (skriv navnet inn på norsk), og klikk Enter.
  • Nederst til venstre klikker du på teksten ”Sea Level Rise”; krysser av i boksen ”Sea Level Rise”, og klikker så på linken ”Sea Level Rise”.
  • På venstre side av kartet får du nå opp forskjellige spesifiseringsmuligheter.
  • Velg først måleenhet: English (fot) eller Metric (meter).
  • Skriv inn den oppgitte høyden på f.eks. tsunamien eller det kommende havhevings­nivået.
  • Klikk på Go.

 

************************************************************

 

Rolf Kenneth Myhre

Rolf Kenneth Myhre fullførte bibliotekarutdannelsen i 1990, og arbeidet så som selvstendig næringsdrivende i seks år med å etablere og reorganisere små fagbiblioteker og arkiver. Deretter arbeidet han som medisinsk forfatter i seks år, fire av dem ved Rikshospitalet. Siden 2003 har han som privat forskerforfatter arbeidet med fokus på: 1) Bevissthetsparadigmet, åndsvitenskap; 2) Menneskets tidligere og nåværende erfaringer med ET/UFO-relaterte emner; 3) Enkelte US-sentrerte oligarknettverk som siden 1940-tallet har prøvd å styre verdenssamfunnet i en totalitær retning. I 2008 vant han Kolofons manuskonkurranse for ”Alternativ litteratur” med boken "Åndsvitenskapelige visjoner". I februar 2013 utga han boken "Menneskets historie: Integrasjon av Velikovsky, Sitchin og ZetaTalk", og i august 2013 kom boken "ET/V-erfaringer 1947-2013". Hans forfatternavn er Rolf Kenneth Aristos.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

273 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Hellwege
Abonnent
11 år siden

The00Skyview Team Update :

DANCE OF THE STARS.

http://www.youtube.com/watch?v=kGvqRhugHrE

THIS IS THE BEGINNING OF A CHANGE IN HOW WE WILL PRESENT MATERIAL FROM THIS POINT ON.

This video shows for the first time some companion bodies with the KBO, some of the video was shared from our sister team in South America. The ecliptic line shown in the footage is not to scale and does not depict the objects current orientation to the Ecliptic plane, it’s intended to show you why this object is hard for many to locate, most celestial objects below this line are out of view, but some wobbling of the earth has reviled this object at times. We believe this object is disrupting the Asteroid belt and will result in more asteroid strikes. This is a problem since these asteroids are recently being disrupted in their orbits with short notice, this may be one reason why NASA is missing them. We have seen the many claims of other objects scattered in you tube videos of object in other constellations, but when this begins to unfold that attention will be directed toward the constellation of Aquarius. In closing we are now confident this object has been here before.

UPDATING SOME OLD SOME NEW

http://www.youtube.com/watch?v=TxuySfNw8yU

bozzie
bozzie
Abonnent
Svar til  Hellwege
11 år siden

Hmmmmm, et par ting her:
Siden jorden er rund og USA strekker seg relativt langt sør så ser de himmelen langt sør for ekliptikken. Vi gjør faktisk det er oppe fra Norge også. Så vi burde sett den, akkurat som vi uten problemer ser andre planeter, for ikke å snakke om månen, som befinner seg i omtrent samme plan.

Dessuten: hvorfor ser de ikke noe på den sydlige halvkulen? Australia burde ikke ha noe problem der…

RawKuz
RawKuz
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
11 år siden

Blir bare for dumt.. Hadde hun kommet med disse opplysningene I FORKANT hadde det muligens vært troverdig, nå er det bare en masse svada.

sjarl
sjarl
Abonnent
Svar til  RawKuz
11 år siden

dr Douglas James Cottrell forteller om fremtiden (om 100 år fra nå).

Fra sin transetilstand forteller han om fri energi, frekvensmedisin osv:

sjarl
sjarl
Abonnent
Svar til  sjarl
11 år siden

Beklager, det skulle være Douglas James Cottrell om jordendringer i fremtiden:

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
11 år siden

Det samme skjedde 13. desember i fjor. Da ble det konkludert med miljøkriminalitet og to fabrikker ble stengt. Da kunne man tydelig se at det røde avfallet ble dumpet i kloakken. Andre ganger har elvene vært i andre farver. Det forurenses mye i Kina.

Når ingen innsjøer i nærheten er farvet røde kan det tyde på en mer jordnær forklaring ;-)

I og med at Zeta- Nancy allerede har konkludert med at farvingen ikke har med jordskred utløst av jordskjelv å gjøre blir Myhres forhåndskonklusjon ikke annet enn selvmotsigende religion. Pinlig lavmål.
Velikovsky, in his book Worlds in Collision, reported what had occurred during prior Pole Shifts. Red dust arrives.
Hvor er støvet? Havnet alt i Yangtze?
One of the first visible signs of this encounter was the reddening of the earth’s surface by a fine dust of rusty pigment. In sea, lake, and river this pigment gave a bloody coloring to the water. Because of these particles of ferruginous or other soluble pigment, the world turned red.

Elvene ble røde av sjøene rundt. Hele verden ble rød, ikke bare en elv.
Kina har jo mange ørkenstormer da, gule eller røde. Australia, Afrika, Amerika. Vi har snøstormer. Maya og Egypt forteller oss at farvingene av vannet som går inn i elvene er i forbindelse med store katastrofer. Her er det KUN Yangtze som er blitt rød.
Før Nivå 13 kataklysmen og jorskorpeforskyvningen skjedde ble Yangtze elven farvet rød. Vi må skrive ned dette for å redde menneskeliv neste gang, om 56000 år når Niburu kommer og bestøver planeten :-)

Omega
Omega
Abonnent
11 år siden

Personlig definisjon på lluminati:
En fellesbetegnelse på den verdensmakt som styrer og kontrollerer det meste i det skjulte, eller i det “subtile”. “Shadow governement”. Også gjerne kalt “globalistene”. Mestere i å villede, også på nett, ved å ty til personer som utgjør seg for å uttale seg om sannheter, hvor de serverer ren løgn og bedrag.
Med følgende hensikt i å villede.

Omega
Omega
Abonnent
11 år siden

Med all respekt til artikkelforfatter.
Jeg tror at Nancy Lieder, Zetatalk er en hoax. Etter min oppfatning er hun en av mange puppets, som eliten bruker for å villede. Sitat fra artikkelen: “Ifølge ZetaTalk vil da 90 % av menneskeheten omkomme, og Norge og hele det eurasiatiske kontinentet vil bli skjøvet sør for ekvator.”

Er ikke dette elitens mål? Å depopulere menneskeheten med 90 %

Nettstedet Educate-Yourself forsøker å gi helsemessige tips, til hvordan man kan detoxes mot chemtrails. Blant mye annen NWO problematikk. I denne artikkelen, kan man lese om Zeta Talk & Disinformation

http://educate-yourself.org/lte/zetatalkdeception19dec07.shtml

Nancy Lieder opptrer på Coast to Coast, hvilket jeg også tror er et av elitens mange villednings- medium. Her kan vi se deres hjemmeside, med bilde av George Noory- mannen som også opptrer i den new- age liknende “ancient aliens” serien.

http://www.coasttocoastam.com/guest/lieder-nancy/5652

Og på youtube kan man høre et radioprogram med Nancy og Noory.
Et vaskeekte new age cover, med en “alien grey”, og en huldreaktig engel:

http://www.coasttocoastam.com/guest/lieder-nancy/5652 kan vi høre

Jeg ville ikke stole et spøtt på Zetatalk. Dette lukter Illuminati/CIA- mind control.

Copernispiracy
Abonnent
13 år siden

Her kan det se ut som sola har gjort et lite krumspring på Grønland,etter mørketiden har den dukket opp to dager før normalt.
Hvis jeg da ikke har misforstått denne meld.

http://hisz.rsoe.hu/alertmap/woalert_read.php?cid=29183

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Thunder
13 år siden

Globaloppvarmingsteorien sier det er på grunn av at isfjellene rundt har blitt mindre. Får ta med det også da.
http://www.thefirstpost.co.uk/73759,news-comment,news-politics,sunrise-arrives-two-days-early-in-greenland

smurfen
Redaksjonen
13 år siden

Vårt indre solsystem blir stadig oftere bombadert med kometer noe som tyder på at noe stort er på vei mot oss sier NASA

http://www.spaceweather.com/

Justitia
Justitia
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

Vårt indre solsystem? Du meiner ikkje vårt indre univers, her smurfen?
Har smurfar indre solsystem og? Kva er på veg, trur du smurfen?

Eg har inga tru på at skepsis-linkar fortel sanninga om Haarp eller anna.
Det er eit faktum at skepsis vart starta og finansiert av CIA.
Men slik er det og med dei fleste byråa som Nrk og andre kjøper utenriksnyheiter ifrå. Al Jaseera er eit av få unntak og dei vart bomba under Irak krigen. Sanninga er alltid første offer i krig. Og vi er og i krig.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Justitia
13 år siden

Smurfar har mye rart di kloke Justisia ;)

Jupiter har blitt truffet av store kometer 3 ganger siste tiden der alle er blitt filmet av amatørastronomer, ingen av dem ble oppdaget av NASA
Solen er også blitt bombadert oftere og oftere av store kometer som du kan se her

http://bigwobblenews.blogspot.com/2010/10/everything-you-wanted-to-know-about.html

Som du så klokt sier så er Skepsis et globalt desinfo organg som ble etablert av CIA i alle land, et klikk på en Skepsis link er ikke verdt tiden det tar engang, unntaket må være Terjes artikkel om solen og artifacter og SOHO, Terje er både klok og grei :)

De mektige herrer venter tydligvis også noe svært ødleggende siden gravkamrene i pyramidene nå blir åpnet, ex PST stormester Homle som ble rikantikvar har bestemt at alle viking-graver skal åpnest nå, mange mener at verdifull kunst og gull blir samlet inn og reddet over hele verden nå
På mange blogger meldes det at “fin”folk etablerer seg med småbruk langt oppå fjellene
Astrofysikeren og jesuitten William Stroeger som arbeider ved Vatikanets observatorium går nå ut og sier vi vil få besøk av utenomjordiske snart

http://nortrib.com/content/view/5003/

Hva som er på vei ? aner ikke men alle de store profetiene har advart mot noe der ute så det kan være en gigantisk komet, metoritt, astoide, planet…. hva vet jeg ? men noe stort er det som drar kometene ut av sine baner og sender de mot vårt indre solsystem ( ikke indre univers )

Vi får holde øyner og ører åpne Justisia så får vi nok svaret snart :)

Metatron
Anonym
13 år siden

At jorden er inne i større forandringer, er en ting. I denne artikkelen som omhandler ZT’s profetier og datoer, er en annen ting. Nå har vi falsifisert en profeti. Hva som skjer i fremtiden, skjer… Mens vi venter på at det som skjer skjer… kan vi gjøre det vi kan for å bidra med å gjøre kloden til en mer bærekraftig planet for alt levende med å utvikle oss selv til å bli bedre med-mennesker og med- “earthlings” :)

Rolf Kenneth, du har vært tøff som har stått for dette og gjort en god jobb…ingen vet helt sikkert hva fremtiden bringer, alle kan ta feil. Håper du fortsetter med å skrive kunnskapsfulle artikler her ;) jeg vet du har masse kunnskap som bør deles…

PS: Hva tenker du selv om Zetatalk nå?

Metatron
Anonym
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
13 år siden

Jepp, la oss gjøre det ;)

Starwolf
Starwolf
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
13 år siden

For at noe skal fullføres bør det vel ha startet? Jeg kan ikke se at noe har blitt startet som ikke kan forklares av de fenomener vi alt vet om.

Eller har ikke effekten irkelig tatt til enda?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Starwolf
13 år siden

Har den ikke det ?

Nibiru filmet for få timer siden eller et gigantisk romskip som er 4 ganger større en jorden ?

http://www.youtube.com/watch?v=0cgcQWqaGio

Terje Fredvik
Abonnent
Svar til  Starwolf
13 år siden

Smurfen, flekken på bildet i denne filmen er neppe et romskip, men sannsynligvis sporet av en kosmisk stråle. Bildet er også et såkalt beaconbilde som er sterkt komprimert, så detaljer blir smurt utover. Se her for å se bildet som er vist i filmen: http://tinyurl.com/6as8av3 .

Om noen dager vil fulloppløsningsbildet være på plass, og da vil det være lettere å se hva flekken er.
Se for øvrig denne artikkelen http://skepsis.no/?p=971 for flere detaljer.

Hvis vi later som om flekken faktisk viser en fysisk gjenstand (noe som er fysisk umulig, siden flekken er usynlig på bildene som er tatt 10 minutter før og 10 minutter etter dette bildet er tatt!), er det selvsagt ikke mulig å si noe om størrelsen til objektet, siden man ikke vet hvor langt unna det er.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Starwolf
13 år siden

Takker for din kunskapsrike oppklarende analyse Terje :)

Da er det enda en Nibiru teori vi kan pælme i søppekassa :)

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Starwolf
13 år siden

Fint om Terje kan oppklare litt rundt det med polskiftet og evt. endring av tilt på jordens akse. Nasa har hevdet lenge at solen vil gjøre et bytte av magnetpoler rundt 2012, om jeg har forstått det riktig? Hvilken effekt vil det ha på polene her på jorda? Uansett når solen gjør et slikt skifte kan man vel si at hele galaksen blir vendt på hodet. :-)
I følge inuittene som bor på det som kan kalles den gamle magnetiske nordpolen, har det vært store endringer i klimaet. De har merket seg endringer på stjernehimmelen, siden de har vært vant til å nagivere etter stjernene. De har merket seg endringer i soloppgang og nedgang. Forskerne bekrefter at det er endringer, men forklarer det med at det er en optisk illusjon skapt av forurensing. Inuittene hevder at de tidligere hadde en time å jakte på i dagslys, mens nå har de to timer på seg.

Inuittene blir brukt for å bevise Al Gores globale oppvarming, men hele historien blir kanskje ikke fortalt? Isbjørnene er det mer av en noen gang tidligere og Inuittene hevder de vil klare seg bedre i tiden fremover. Den største trusselen er radiosendere o.l. som gjør dyrene mer agressiv og skaper problemer for de i sin jakt. Inuittene sier det har vært store endringer tidligere og at de må forholde seg og tilpasse seg disse.
http://www.isuma.tv/hi/en/inuit-knowledge-and-climate-change
http://poleshift.ning.com/profiles/blogs/huge-media-blackout-regarding-1
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1344899/Shift-magnetic-north-pole-affects–Tampa-airport.html
Kanskje ikke alt dette er i ditt kunnskapsområde Terje, men polskifte på sola og ringvirkningene?

Michelle
Skribent
Svar til  Starwolf
13 år siden

Flaks at ikke Zetaene har pratet om kataklysmer spesifisert i Queensland i Australia også da, for hvis så var hadde vel mange slukt rått resten av spådommene også, heldigvis har vel knapt noen av alle spådommene dems materialisert seg innenfor stadig forlengede frister for når ting “garantert” skulle skjedd, selv med all skremsel der folk legger deres agenda i sine indre overbevisende tanker, selv om vi vet at de kan ha inside-info til hva HAARP osv planlegger. Men sikkert kan flere av zetaene også være snille og ikke alt trenger å være for å kontrollere oss – vi får iallefall sende kjærlighet, lys, tilgivelse, håp, ærlighet og omsorg♡

kj
kj
Abonnent
13 år siden

Det er FØLELSEN av at “noe” er på gang, som skaper følelsen av førapokalyptiske tilstander! Men historisk nærsynthet, er et typisk trekk hos dommedagstroende! Til alle tider er undergangen profetert – mange ganger også datofestet!

For tusen år siden, var det Fenrisulven og Midgardsormen som skapte frykten for verdensherredømme og undergang. Men også den gangen skulle alt gjenoppstå igjen – “nystriglet” og frisk. (“en ny himmel og ny jord”) I dag er kanaliseringer fra ubestemmelige vesener, eller vesener fra galaksene som truer oss.
Og de “troende” ser tegn overalt, og opphisselsen nærmer seg faretruende klimaks!

Hvorfor f.eks katastrofe-flommen i Queensland skulle være mer tegn på endetiden enn andre og tidligere flomkatastrofer rundt omkring i verden, er ikke godt å forstå!

Hvorfor er ikke disse oversvømmelsene tegn på noe annet enn at naturkreftene gjør stort sett som de vil!

 1940: Store oversvømmelser i Queensland, Australia.
 Oversvømmelsen av Guleelven i 1938 var en menneskeskapt oversvømmelse i det nordlige Kina som kostet mellom 500 000 og 900 000 mennesker livet.
 1934 storflom på Østlandet i Norge.
 1931: Huang He-oversvømmelsen tok mellom 800 000 og 4 000 000 liv i Kina. Dette var en av flere katastrofale oversvømmelser av Huang He-elven.
 Great Mississippi Flood i 1927 var en av de mest ødeleggende flommer i USAs historie.
 Hatfield Flood of San Diego, USA, i 1916 ødela Sweetwater og Lower Otay Dams, og medførte 22 dødsfall og $4,5 millioner i skadeverk.
 1916 Clermont.
 Great Dayton Flom i 1913 drepte 360 mennesker og ødela 20 000 hjem i USA. Den ødela også historiske fotografiske plater som tilhørte Wilbur og Orville Wright. Det gav en slutt på kanaltransport i Ohio.
 Flommen i Seinen 1910: Store deler av Paris ble oversvømt da Seinen brøt gjennom elvebankene.
 Oversvømmelsen av Guleelven i 1887 var en av de verste naturkatastrofer i verdenshistorien, med et sted mellom 900 000 og 2 000 000 dødsofre.
(Wikipedia)

“Where you stand depend on where you sit”.

Terje Fredvik
Abonnent
13 år siden

Nok et eksempel på at banene til Jorda, Månen og til og med den internasjonale romstasjonen følger de forutsatte banene til punkt og prikke. Ikke noe påvirkning fra noen fremmede planeter her nei!

http://blogs.discovermagazine.com/badastronomy/2011/01/04/insanely-awesome-solar-eclipse-picture/

Mole
Mole
Abonnent
13 år siden

Var det ikke store nedbørsmengder noen mente flommen i australia var forårsaket av?

I disse dager har store vannmasser blitt forskjøvet til den vestlige siden av havet, noe som har ført til at havet har steget og forårsaket store mengder nedbør.
http://www.vg.no/nyheter/vaer/artikkel.php?artid=10028690

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Mole
13 år siden

Jo det er det vestlige MS medier sier men frem til nå har jeg ike sett en eneste film eller bilde av flommen som viser så mye som en dråpe nedbør engang

Noen plasser kan vist vannstanden øke med 7 meter forsatt sies det

Normalt er det tørketid der på denne tiden av året

Det har heller aldri vært målt en slik flom før så det er jo merklig samentreff at det skulle intreffe nyaktig på samme tidspunkt som Zeta sier at det skal skje der nede

Skulle vært lettere å tippe og vinne i lotto 10 helger på rad da

Om det er flaks eller ikke vil vise seg de neste ukene fremover :)

lappe- antrik
lappe- antrik
Abonnent
13 år siden

Hei RKM. Er det disse reglene du har på denne siden, det virker
som om ZetaTalk har en overliggende lov, som dere som er utsendt som Presteskap må følge. ;) Håper du du ikke tok deg nær av den, men du er veldig flink til og stemple andre religioner, så er dette også en Ny moderne form for Tro, Og tro betyr og ha en overbevining om noe du ikke kan se.

Any moderator or member who is aware of where your answer may lie within the body of ZetaTalk is welcome to assist in this matter, as we have many Zeta-talk
Many people new to the subject are focused on the relative safety of their location.
Research the Safe Locations [http://www.zetatalk.com/info/tinfo242.htm] information for your country or neighboring countries, your state or province or neighboring state or province, and any cities nearby.
Go through the 7 Steps [http://poleshift.ning.com/profiles/blogs/determine-your-safe-locations] to determine your elevation and likelihood of being flooded or distance from volcanoes.

If you have questions that have not been addressed, and have done your research, then post your question.

Any moderator or member who is aware of where your answer may lie within the body of ZetaTalk is welcome to assist in this matter, as we have many ZetaTalk savvy members.
If however your questions are just a demand for a hand-held tour, and it is apparent you have not even
attempted to research or read the existing material, your post will be deleted.

The Q&A discussions just past and ongoing are pinned for easy reference.
If Nancy indicates that your question is “accepted” then it will be answered. If not, assume it has been declined by the Zetas.
Answers will be posted by Saturday Noon EST. The discussion will be closed Friday morning with a new discussion opened for the following week at that time.

Ning Rules that Apply
1. No debunking and disruption. Debunking and disruption will lead to suspension.
2. The existence of Planet X and the truthfulness of ZetaTalk are not debatable.
3. This ning does not focus on religion or politics, so these types of questions will be declined as a distraction from the issue at hand.

Zeta Rules that Apply
1. No personal counseling is done. This rule has been in place since 1996.Questions should be of broad interest to the general public.
2. Correlation or resolution of ZetaTalk with the work of other channels or authors is not done unless they predict and have a prediction accuracy track record, as otherwise they are not a peer of ZetaTalk which does so. This rule has been in place since 2002. Just because another website or author makes a statement does not make that statement true, nor will the Zetas explain to you why their statements are not true, as then they are taking time out to address the issue.
3. The Zetas, as all visitors, are under rules on how they interact with humanity. They are not here to rescue you. They cannot divert Planet X just as today they do not prevent droughts or floods. The Earth is mankind’s schoolhouse whereby he learns to help his fellow man.
4. The date of the pole shift cannot be given, but the sequence of events can be given. Check the ning pinned discussions and blogs for such information as the 7 of 10, the last weeks, etc.
savvy members.
If however your questions are just a demand for a hand-held tour, and it is apparent you have not even
attempted to research or read the existing material, your post will be deleted.

The Q&A discussions just past and ongoing are pinned for easy reference.
If Nancy indicates that your question is “accepted” then it will be answered. If not, assume it has been declined by the Zetas.
Answers will be posted by Saturday Noon EST. The discussion will be closed Friday morning with a new discussion opened for the following week at that time.

Ning Rules that Apply
1. No debunking and disruption. Debunking and disruption will lead to suspension.
2. The existence of Planet X and the truthfulness of ZetaTalk are not debatable.
3. This ning does not focus on religion or politics, so these types of questions will be declined as a distraction from the issue at hand.

Zeta Rules that Apply
1. No personal counseling is done. This rule has been in place since 1996.Questions should be of broad interest to the general public.
2. Correlation or resolution of ZetaTalk with the work of other channels or authors is not done unless they predict and have a prediction accuracy track record, as otherwise they are not a peer of ZetaTalk which does so. This rule has been in place since 2002. Just because another website or author makes a statement does not make that statement true, nor will the Zetas explain to you why their statements are not true, as then they are taking time out to address the issue.
3. The Zetas, as all visitors, are under rules on how they interact with humanity. They are not here to rescue you. They cannot divert Planet X just as today they do not prevent droughts or floods. The Earth is mankind’s schoolhouse whereby he learns to help his fellow man.
4. The date of the pole shift cannot be given, but the sequence of events can be given. Check the ning pinned discussions and blogs for such information as the 7 of 10, the last weeks, etc.

Guri-malla
Guri-malla
Abonnent
13 år siden

opps…jeg observerte månen i sommer over noen døgn da jeg var oppe i den elskede fjellheimen som jeg har kjøpt ett småbruk i…den sto opp på forskjellige steder hver kveld…hoppet og danset litt ..kanskje for å blunke litt ekstra, for å fortelle at jeg har gjort det helt riktig:)) ikke at den hoppet og danset i ett sett..men den hadde ulike oppganger og nedganger over tre døgn…dette var høyst merkelig…..har aldri sett lignende…så kanskje jorden gjorden en ekstra helning i akkurat disse tre kveldene…..ikke vet jeg…merkelig var det iallefall….

Metatron
Anonym
13 år siden

http://www.dagbladet.no/2011/01/02/nyheter/utenriks/australia/flom/14913842/

“Flommen nordøst i Australia har rammet et område like stort som Frankrike og Tyskland til sammen”.

“Oversvømmelsene sør i Queensland går mot rekord. Vi har ikke sett vannet så høyt i nedskrevet historie, sier meteorolog Gordon Banks i Brisbane”.

Jaja, om dette er knyttet til Nivå 7 hendelsen ZT snakker om, eller andre årsaker, det er egentlig ikke så viktig! Mer viktig er det vel at mennesker begynner å innse at vi har gjort oss selv veldig sårbar i avhengigheten av infrastruktur! At det skjer ting… hehe, selv et barn skjønner det?

“Det finnes ting man må være fagmann for IKKE å forstå”.
(Hjalmar Söderberg)

RK, du har baller! Bøyer meg i støvet uansett om du tar feil eller ikke ;)

« Forrige artikkel

Ancient Aliens: Sesong 1

Neste artikkel »

Hvorfor brister, forvris og deformeres Jordens magnetosfære?

273
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x