Du leser nå
HAARP utløser jordskjelv

20 minutter lesetidHAARP utløser jordskjelv

Er det ikke interessant at vi har hatt en STOR topp i dødelige og ødeleggende jordskjelv siden oppfinnelsen av masseødeleggelsesvåpenet HAARP?

Når vi diskuterer hvordan HAARP kan provosere frem et jordskjelv må vi nødvendigvis først vite litt om jordskjelv. Hva er et jordskjelv? Når spenninger i underjordisk fjell utløses så blir det rystelser, bølger, i fjellgrunnen nede i bakken. Dette kalles jordskjelv.

( Oversettelse av engelske sitater er hovedsakelig gjort med Google-oversetter fordi oversetteren har etter hvert oppnådd en god kvalitet ).

For å svare på hva som kan være en utløsende faktor for jordskjelv må vi først vite litt om spenning, kraft , energi og elektromagnetiske bølger. Definisjonene er hentet fra http://www.snl.no

Spenning = kraft per flateenhet mellom et elastisk materiales enkelte deler når materialet belastes med ytre krefter ( innbyrdes glidning, utsatt for skjærspenninger ).

Kraft = enhver påvirkning av et legeme, som kan deformere legemet eller forandre dets bevegelsestilstand a) kontaktkrefter = legemer berører hverandre, b) fjernkrefter = gravitasjon eller tyngdekraft ( en tiltrekning mellom legemer og elektriske og magnetiske krefter som kan være tiltrekning eller frastøtning ).

Felt = klode omgir seg med tyngdefelt, et legeme der blir påvirket av kraft. 1 newton ( N ) = kraften som gir et legeme med masse 1 kg en akselerasjon 1 m / s i andre potens.

Energi = kraft, styrke. Kinetisk energi E = 1/2mv i andre potens. M = masse, v = hastighet. E = mc i andre potens, m = masse, c = lysets hastighet.

Bølgebevegelse = det er energi som blir overført og flyttet ved bølgebevegelsen, de svingende partiklene blir ikke flyttet, gjennom luft eller annet stoff.

Elektromagnetiske bølger = den magnetiske og den elektriske feltstyrken som svinger, og disse svingningene trenger ikke noe stoff å bre seg i, de brer seg hurtigst i tom rom.

Strålingsenergi = den energi, som er bundet med elektromagnetiske bølger eller stråling ( radiobølger, lys, røntgen,-og gammastråling ). Den oppstår når elektriske ladninger forandrer sin bevegelsestilstand i elektriske svingekretser eller ved atomære og kjernefysiske reaksjoner, og går ved absorbsjon over til varmeenergi.

HAARP arbeider med elektromagnetiske radiobølger , mikrobølger ( 3000 – 300000 MHz med bølgelengde fra 10 centimeter til 1 millimeter ) og ekstremt lave frekvenser ( ELF ) med bølgelengde på flere kilometer.

Eastlund og HAARP

Dr. Bernard Eastlund studerte Nikola Teslas patenter om elektromagnetisme og ionosfære og fikk gjennom sine egne patenter, som dannet grunnlag for HAARP i slutten av 1980-tallet. I 1993 ble byggingen av HAARP startet i Gakona i Alaska.

Eastlund´s discovery involved beaming High Frequency ( HF ) and Extremely High Frequency ( EHF ) waves, of extremely high power ( over a billion watts ) , directly at a point on the ionosphere. When this was done, the ionosphere became heated from the accumulating electrical energy. You might think of it as “ cooking “ the atmosphere.

The heated portion of the atmosphere expands like heated plastic and is raised to a higher altitude, causing an atmospheric “ bulge “. Eastlund discovered that this bulge was highly reflective to radio waves, and because of its altitude, it could bounce high frequency radio signals to points well beyond the horizon. Even efficient ELF and microwaves signals, which normally would pass through the ionosphere into space, could be deflected without much loss of strength. He called this heated “ bulge “ the “ lens effect “. (Kilde: Internet )

«Eastlunds oppdagelse involverte strålene til høy frekvens, High Frequency (HF) og ekstremt høy frekvens (EHF) bølger, med ekstremt høy effekt (over en milliard watt), strålt direkte på et punkt på ionosfæren. Når dette var gjort, ionosfæren ble oppvarmet av akkumulert ( samlet ) elektrisk energi. Du kan tenke det kanskje som å » koke » atmosfæren.

Den oppvarmede delen av atmosfæren som er som utvidet oppvarmet plast og er hevet til en høyere høyde, forårsaker en atmosfærisk «bule». Eastlund oppdaget at denne bulen var svært reflekterende til radiobølger, og på grunn av høyden sin kunne den sprette ( tilbake ) høyfrekvente radiosignaler til steder langt utenfor horisonten. Selv effektive ELF og mikrobølge signaler, noe som normalt ville passere gjennom ionosfæren til verdensrommet, kan retningen bli forandret uten mye tap av styrke. Han kalte denne oppvarmede «bulen» for «linse – effekten».  (Kilde: Internett )

Spørsmålet blir:

HVORDAN TRANSFORMERER HAARP ELEKTRISK ENERGI TIL KINETISK ENERGI ? HAARP KONVERTERER POTENSIELL ELEKTRISK ENERGI TIL KINETISK ENERGI.

Enhver form for energi kan omdannes til en annen form energi. Generelt, de fleste typer av energi, unntatt termisk energi, blir konvertert til andre typer energi. Energi kan ikke skapes eller ødelegges.

Potensiell energi =
Forskjellige typer potensiell energi:
• Gravitasjonsenergi
• Elastisk energi
• Kjemisk energi
• Elektrisk feltenergi
• Hvilemasse-energi
( Wikipedia )

Gyromagnetisk effekt:

http://www.snl.no/gyromagnetisk_effekt

”Tipping ballerina effekt ”. Presesjonsbevegelse ( jfr. jordens akse presesjon )

MR Fysikk:

http://www.uib.no/med/avd/miapr/arvid/MOD3/Bildedannelse/MR_basic2000.pdf

MR = magnetresonanstomografi, magnetic resonance imaging:

”Teknologien er utledet fra prinsippet om molekylers spesifikke egensvingetid ( Brownske bevegelser ), og hvordan disse oppfører seg når de utsettes for radiobølger mens de er plassert i et kraftig magnetfelt ”. (Kilde: Wikipedia)

MR er et eksempel på hvordan radiobølger omdannes til kinetisk energi.

Hvordan laget Nikola Tesla jordskjelv?

Han brukte en oscillator, en liten mekanisk vibrator.

Oscillator = system, som utfører svingninger av hvilken som helst art ; mekaniske, akustiske, elektriske ( brukes i sendere og mottakere for elektromagnetiske bølger ).

Her må vi huske på at alle fysiske legemer kan oscillere, vibrere, når man tilfører legemet energi , som treffer legemets naturlige egenfrekvens.

” Nikola Tesla´s Earthquake Machine :
He put his little vibrator in his coat-pocket and went out to hunt a half-erected steel building. Down in the Wall Street district, he found one&endash;ten stories of steel framework without a brick or a stone laid around it. He clamped the vibrator to one of the beams, and fussed with the adjustment until he got it.

Tesla said finally the structure began to creak and weave and the steel-workers came to the ground panic-stricken, believing that there had been an earthquake. Police were called out. Tesla put the vibrator in his pocket and went away. Ten minutes more and he could have laid the building in the street. And, with the same vibrator he could have dropped the Brooklyn Bridge into the East River in less than an hour”.  (Kilde: Internet)

Nikola Teslas jordskjelvmaskin:
«Han la sin lille vibrator i sin frakklomme og gikk ut for å jakte på en halvt reist stålbygning. Nede i Wall Street-distriktet fant han en-ti etasjers bygning, rammeverk av stål, uten at en murstein eller en stein var lagt rundt den. Han stilte vibratoren til en av bølgene, og vimset med justering inntil han fikk det til.

Tesla sa til slutt at strukturen begynte å knake og vagge og stålarbeidere kom panisk ned til bakken, og mente at det hadde vært et jordskjelv. Politiet ble kalt ut. Tesla satt vibratoren i lommen og gikk bort. Ti minutter mer og han kunne ha lagt bygningen i gata. Og, med den samme vibratoren kunne han ha senket Brooklyn Bridge i East River på mindre enn en time «.  (Kilde: Internett)

Hvordan lage jordskjelv og vulkanutbrudd ved hjelp av skalar elektromagnetisk bølge:

«Here’s how you initiate a very large earthquake with such weapons. Take a convenient fault zone of set of them. Focus the interferometry on the fault zone, in the «diverging» mode, and deposit EM energy there in the rocks on both sides, increasing (slowly) the stress in the rocks by the reverse piezoelectric effect (deposit excess energy, get crystal mechanical movements).
Do it slowly, and the stress will build up to large pressures well-above a plate slip minimum energy required. At some point, the rocks yield and one or both sides «slip» and move rather sharply, giving a very large earthquake in that zone.
Do the same thing down in the earth (remember, LWs easily penetrate right through the earth and ocean at will, and so the «interference zone» focus can be inside the earth or beneath the ocean, at will”.
«Anyway, focus this thing down to where the active part of the volcano is still slumbering, down where the hole in the plate has been made. Keep increasing the deposition of energy in the magma itself, and eventually the increasing pressure from deep within that volcano, underground, will cause an eruption. Build the energy slow, and the eruption will likely be much larger.”
“A Scalar Wave is a multi-dimensional standing wave pattern that emanates out of a fixed point of sound-tonal vibration-within the Morphogenetic Field ( MF ) of the Cosmic Unified Field of Energy “. (Kilde: Internet)

” Her er det beskrevet hvordan du setter i gang et stort jordskjelv med slike våpen. Ta et sett av praktisk forkastningssone. Fokuser interferometri på forkastningssone, i» avvikende «-modus, og overfør EM energi der i bergarter på begge sider, økende (langsomt) stresset i steinene ved den omvendte piezoelektriske effekten ( sett inn overflødig energi, få til krystall – mekaniske bevegelser).

Gjør det langsomt, og stress vil bygge seg opp til stort press godt over en plateslip, minimum energi krevet. På et tidspunkt steinene gir opp og en eller begge sider» slipper «og flytter seg ganske kraftig, noe som gir et veldig stort jordskjelv i denne sonen.

Gjør det samme nede i jorden (husk, LWs trenger seg lett tvers gjennom jorda og havet på vilje, og så» interferens sonen «fokus kan være inne i jorden eller under havet, på vilje ) ”.

«Uansett, fokuser denne ting ned til der den aktive delen av vulkanen er fortsatt slumrende, ned hvor det er gjort hull i platen. Hold økende avsetning av energi i selve magmaen, og til slutt det økende presset fra dypt inne i vulkanen, i underjordiske, vil forårsake et utbrudd. Bygg energien sakte, og utbruddet vil trolig bli mye større. «

«En Skalar bølge er en multi-dimensjonal stående bølge mønster som kommer ut av et fast punkt av lyd-tonale vibrasjons innenfor det morfogenetiske feltet (MF) av Cosmic Unified Field of Energy» . (Kilde: Internett)

Skalar = En skalar er et matematisk objekt som kun har størrelse, men ikke retning. I fysikk skiller en ofte mellom fart og hastighet, der den første er en skalar, den siste en vektor. (Kilde: Wikipedia)

EISCAT; HAARP og jordskjelv

Jordskjelv: Rystelser eller bevegelser i jorden forårsaket av at to deler av jordskorpen etter over tid å ha blitt utsatt for stadig økende spenninger, plutselig forskyver seg i forhold til hverandre. Rystelser utløser energi.

EISCAT utforsker den polare øvre atmosfæren ved hjelp av radarteknikk, der man registrerer egenskapene til radiobølger reflektert fra individuelle elektrisk ladede partikler (elektroner). Signalene man får tilbake er ytterst svake ( ???!!!), men med høy sendereffekt så klarer man å måle dem. Man studerer nordlysproblematikken, solvind/atmosfære, energibalanse i den øvre atmosfæren og rene plasmafysiske eksperimenter. EISCAT har vært i full drift siden 1983 (Kilde:  Store Norske Leksikon, SNL).

Jeg har satt spørsmåltegn og utropstegn på stedet ” …Signalene man får tilbake er ytterst svake … ”, fordi det står å lese i andre steder, at signalene vil bli det motsatte til 1000-doblet i styrke og over det, som er et grunnlag for at HAARP/EISCAT kan trigge et jordskjelv.

EISCAT – radarer:
UHF ( Ultra High Frequency )-radar m/frekvens på 933.5 MHz, effekt på 2 MW
VHF ( Very High Frequency )-radar m/frekvens på 224 MHz, effekt på 6 MW
HF ( High Frequency )-radar m/frekvens på 4-8 MHz, effekt på 1200 MW, som varmer opp ionosfæren. Studerer prosesser i ionosfæreplasmaet.

“Dr. Rosalie Bertell: “ PLANET EARTH THE LATEST WEAPON OF WAR “
How HAARP was used as a seismic weapon to trigger with earthquake. HAARP has capacity to target areas and trigger “ natural disasters “. Can charge fault lines to trigger an EQ. May have upset the balance of the planetary magnetic field. Can also create pulsed ELF waves which have been directed deep into the earth itself, potentially disrupting delicately poised tectonic plates of the earth´s crust. HAARP magnetic field is more than 60000 times greater than the earth´s itself. The earth´s magnetic field is both produced by electric currents in the earth´s liquid core and interacts with the Van Allen belts in the atmosphere. Such as HAARP, which heats sections of the ionosphere until they bulge to form a curved “ lens “ which will “ reflect “ HAARPs massive energy beams back to earth to destroy selected targets “. ( Internet )

“ Dr. Rosalie Bertell: » JORDEN SOM DET SISTE KRIGSVÅPEN ”

” Hvordan HAARP ble brukt som et seismisk våpen for å utløse jordskjelv. HAARP har kapasitet til å fokuseres på målområdene og trigge «naturlige katastrofer». Kan angripe brudd linjer for å utløse et jordskjelv. Kan ha forstyrret balansen i planetens magnetfelt. Kan også lage pulserende ELF bølger som har vært rettet dypt inn i jordkloden, forstyrrende potensielt fint og klart balanserte tektoniske plater i jordskorpen. HAARPs magnetiske felt er mer enn 60000 ganger større enn selv jordens eget magnetiske felt. Jordens magnetfelt er både produsert av elektriske strømmer i jordens flytende kjerne og virker sammen med Van Allen belter i atmosfæren. Slike som HAARP, som varmer deler av ionosfæren til de buler for å danne en linse, «objektiv», som vil » reflektere » HAARPs massive energi- stråler tilbake til jorden for å ødelegge utvalgte mål .» (Kilde: Internett )

Jordmagnetisme:
30.000-60.000 nT (nanotesla). Jordens magnetosfære – bevegelsen av elektrisk ladede partikler vil her kontrolleres av planetens eller himmellegemets magnetfelt. (Kilde: SNL)

Tyngdekraft – gravitasjon:
Tiltrekningskraft som virker mellom alle legemer, ved jordoverflaten omtales gravitasjon som tyngdekraft. (Kilde:  SNL)

“ ELF ( Extremely Low Frequency ) , HAARP and Man-Made earthquake :
Adrian Salbuchi Explains HAARP Earthquake Theory – not cause it directly – but it can trigger it:
“[…] It is run by the US Air Force and US Navy. […] What does HAARP do? It transmits extremely high power — but extremely low frequency – radiation into the ionosphere which is about 80 – 90 km above the surface of the earth, and which reflects radio waves. […] When you pump billions of watts into the ionosphere at extremely low frequency, it appears that the ionosphere can resonate and can reflect that back over specific target areas — and those specific target areas, if they have been identified as being geophysically unstable, that can trigger an earthquake. […] Resonance is very important because if a certain geophysical area […] can be seen as unstable, and is ready for an earthquake, if we can understand what its resonating frequencies are — and they are always very low frequencies: five, six, ten, twelve cycles per second — if HAARP can pump billions of watts of electromagnetic energy, reflected from the ionosphere, onto those unstable (or potentially unstable) parts of the earth, that can trigger an earthquake. I insist: not cause it directly — but it can trigger it.”( Internet )

ELF ( Ekstremt Lav Frekvens ), HAARP og menneskelaget jordskjelv. Adrian Salbuchi forklarer HAARP Jordskjelv Teori – ikke forårsake det direkte – men som utløsende faktor:

«[…] Det drives av US Air Force og US Navy. […] Hva kan HAARP gjøre? Det sender ekstremt høy effekt – men ekstremt lav frekvens – stråling opp i ionosfæren, som er ca 80 til 90 km over jordoverflaten, og som reflekterer radiobølger. […] Når du pumper milliarder av watt inn i ionosfæren med ekstremt lave frekvenser, virker det som om ionosfæren kan resonere og kan reflektere den tilbake over bestemte målområder – og de bestemte målområdene, hvis de har blitt identifisert som geofysisk ustabile, som kan utløse et jordskjelv. […] Resonans er svært viktig fordi hvis et bestemt geofysisk område […] kan bli sett på som ustabil, og er klar for et jordskjelv, hvis vi kan forstå hva det resonnerende frekvenser er – og de er alltid veldig lave frekvenser : fem, seks, ti, tolv sykluser per sekund – hvis HAARP kan pumpe milliarder av watt elektromagnetisk energi, som reflekteres fra ionosfæren, på de ustabile (eller potensielt ustabile) deler av jorden, som kan utløse et jordskjelv. Jeg insisterer: ikke lage det direkte – men det kan utløse det. ”  (Kilde: Internett)

Sitatplukk fra Internett av betydning:

* HAARP sendinger kan også brukes til påvisning og overvåking av elektromagnetiske eller «plasma» fenomener, støt av seismisk aktivitet og tektonisk bevegelse. Forskere mener er HAARP sendinger faktisk brukes til å aktivere eller utløse nøyaktig de samme elektromagnetiske forhold som kan føre tektoniske bevegelser.

* ” Jeg sier ikke dette jordskjelv var forårsaket av HAARP men de brukte HAARP til å utløse ustabile plater til å flytte og forårsake et jordskjelv ”.

* Chile jordskjelv var forårsaket av amerikanske Skalar HAARP våpen?

* Kapasitet til å utløse «naturkatastrofer» for imperialistisk politisk gevinst.

* HAARP. En lys glød er ikke en forløper til en naturlig jordskjelv. HAARPs høyfrekvente radiobølger kan akselerere elektroner i atmosfæren, øke energien i deres kollisjoner og skape glød. HAARP skaper blink ( bullseye ) på himmelen.

* Er det ikke interessant at vi har hatt en STOR topp i dødelige og ødeleggende jordskjelv siden oppfinnelsen av HAARP?

* Faktisk er HAARP trolig et forsøk på å bringe våpen til atmosfæren.

* HAARP kan muligens brukes til å utløse jordskjelv ved å manipulere energien som allerede finnes i ionosfæren / electrojet på en bestemt måte, tenk ELF-resonans, derfor muligens påvirker piezoelektrisiteten i jordskorpa.

* HAARP har 3 store våpen-system komponenter:

  1. Rom-basert, HAARP bringer våpen til jordens ionosfæren,
  2. Luft-basert, HAARP bruker ChemTrails som en frekvens reflektor fra Bakke og Rom Base, og som et binært våpensystem mot befolkningen,
  3. Bakke- basert, HAARP bakkestasjoner lager energi til HAARP (Alaska, Grønland, Norge, Australia). HAARP er et masseødeleggelsesvåpen, i stand til å destabilisere jordbruk og økologiske systemer globalt.

Elektrostriksjon = (av elektro- og lat. ‘trekke sammen’), elastiske form- og volumforandringer som opptrer i et dielektrisk legeme når det utsettes for et elektrisk felt. Brukes spesielt om de deformasjonene som er uavhengig av om retningen på det elektriske felt reverseres.

Elektrostriksjon er en egenskap ved alle dielektrika og skiller seg fra den motsatte effekt, piezoelektrisitet, som bare forekommer i enkelte, piezoelektriske materialer. Elektrostriksjonen er omtrent proporsjonal med den elektriske susceptibilitet, med den elastiske stivhet og med kvadratet av feltstyrken. For de fleste stoffer er elektrostriksjonen liten, men for enkelte keramiske materialer er den så stor at den kan utnyttes praktisk til å generere lyd- og ultralydbølger. (SNL)

Piezoelektrisitet = den egenskap ved enkelte krystaller at de blir elektrisk polarisert når de utsettes for trykk slik at de blir elastisk deformert. Effekten ble oppdaget 1880 av J. og P. Curie, og skyldes at det oppstår endringer i de indre, elektriske dipolmomentene i et stoff pga. forandringer i avstandene mellom ionene i krystallen. Polarisasjonen viser seg ved at deler av overflaten blir elektrisk ladet. (Kilde: SNL)

Resonans = er en opphoping av amplitude i et fysisk system som oppstår når hyppigheten av en anvendt oscillasjon styrke ligger nær den naturlige frekvensen av systemet. (Alle legemer har sin unik egenfrekvens ). Under et jordskjelv bygninger svinger. Hvis frekvensen av denne svingninger ligger nær den naturlige frekvensen av bygningen, kan resonans forårsake alvorlig skade.

«We know that high energy and high frequency EMP( Electromagnetic Pulse ) emissions can trigger EQs, if you get a resonance right«. ( Rosalie Bertell, Internet )

«Vi vet at høy energi og høy frekvens EMP (elektromagnetisk puls) utslippene kan utløse jordskjelv, hvis du får en resonans rett». (Rosalie Bertell, Internett)

Konklusjon

En teori om hvordan HAARP trigger et jordskjelv kan utledes av dette. Teorien baserer seg på denne informasjonen fra Internett. Vi vet jo at teknologien er topphemmelig militærteknologi, som foreløpig har ikke lekket ut og det er sparsomt med varslere som er villige til å fortelle om teknologien. Likevel har flere forskere med doktorgrad uttalt seg på Internett om HAARP og hvordan anlegget blir brukt bl.a for å trigge jordskjelv.

Denne baserer seg på teorien at HAARP lager ikke jordskjelv direkte, men trigger det frem ved å manipulere spenningen i fjellmassene nede i jorden.

ELF ( Ekstremt Lav Frekvens ) radiobølger blir strålt ut fra HAARP til ionosfæren hvorfra de spretter (bouncher) tilbake ned i bakken fra ionosfærens linse (bulge). HAARP har oppvarmet ionosfærens plasma (gass), slik at det har oppstått en linse der, som forsterker strålen av ELF.

Når strålen rekker ned i fjellmassene settes det i gang vibrasjon i massene (som har sin egen unike egenfrekvens) og massene begynner å oscillere (vibrere). Spenningen i massene blir utløst og det oppstår rystelser, bølger, som skaper jordskjelv.

Nøkkelord er dermed hvordan prosessen omskaper den elektromagnetiske energien til kinetisk energi. Det skjer gjennom elektrostriksjon, det motsatte til piezoelektrisitet hvor kinetisk energi blir til elektromagnetisk energi . Når ELF-radiobølgen treffer linsen i ionosfæren blir den konsentrert opptil tusener ganger sterkere, når strålen spretter tilbake ned til jorden. Resonans forsterker oscillasjonen og jordens magnetosfære og tyngdekraft kan spille inn for jordmassenes naturlig frekvens (egenfrekvens).

”Jordskjelv oppstår der ( disse ) platene kolliderer, separeres eller glir mot hverandre. Energien, som forårsaker disse bevegelsene kommer hovedsakelig fra radioaktiv nedbrytning i jordens indre. Radioaktive grunnstoffer som uran og thorium brytes ned spontant ved å sende ut heliumkjerner og elektroner. De utsendte partiklene absorberes av det omkringliggende materialet, og bevegelsesenergien som de inneholder frigjøres som varme. Till tross for at slike radioaktive atomer utgjør en svært liten del av jorden ( ca. ett gram pr. tonn )…” ( Rolf Mjelde : Jordkloden lever ).

Skepsis.no fra miljøet rundt NTNU motsetter seg kraftig denne teorien. Skeptikere påstår at HAARP sender ikke ELF-bølger og at bølgene er for lange og svake for å kunne ha praktisk betydning ved dannelsen av jordskjelv.
Til det har man å si at HAARP/EISCAT er fullt ut kabable til å sende slike lavfrekvente radiosignaler og at signalene blir forsterket, til og med tusendoblet oppe i ionosfæren jmf Dr. Bernard Eastlunds patent om prinsippene til HAARP.

Skeptikeren, førsteamanuensis Harald Hanche-Olsen ved NTNU ( Norges Tekniske og Naturvitenskapelige Universitet ) i Trondheim skriver i Skepsis.no at berggrunnen har ikke egenfrekvens pga. dissipasjonsmekanisme (som demper) i seismiske bølger. I tillegg skriver han at berggrunnen har ikke egenfrekvens, som kan gi resonans. De seismiske bølgene frakter vekk all den energien man forsøker å pumpe inn, ergo kan ikke skape store spenninger som kan utløse jordskjelv.

Til dette har man å si at Hanche-Olsen mener at jordskorpen har sine egne lover i fysikk !

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
100%
Opplysende
0%
Inne på noe
0%
Usikker
0%
Dårlig
0%
Om forfatter
Maarit M. Hanssen

er utdannet spesialsykepleier i barnesykepleie og eldreomsorg og medlem i Norsk Sykepleierforbund. I 1995 ble jeg klar over at verden egentlig ble styrt av en hemmelig maktelite. I 2008 gav jeg ut en bok, som heter » Tors hammer. Geofysiske våpen, en realitet eller science – fiction. HAARP i Norge «. Er mor til to voksne døttre og gift med en datakonsulent.

330 kommentarer Bli med i diskusjonen

Bli med i diskusjonen

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *