Point of Return kaller kongen til råd

4.5K visninger
15 minutter lesetid
17

Gjennom åndsvitenskapelig forskning vil en finne at luciferiske og ahrimanske krefter er også skapt av Allmakten, – Bibelen sier at faktisk var noen av de falne engler hvem G-d elsket høyest av alle, og de fikk lov å holde på, for å teste menneskenes ånd og frie vilje. Uten motsatt polariserte krefter i verden, hadde der i realiteten ikke forefunnes noen fri vilje, idet det da hadde vært bare en ting å velge.

Derfor har universet blitt skapt med valgmuligheter, med forskjellige åndstrukturer, for individet å forbinde seg med. Alt etter deres frie vilje.

Allmakten i de åndelige riker, G-d, har i det fysiske sin parallel i de verdslige myndigheter. “Gi Keiseren hva Keiserens er, og G-d hva G-d’s er“, sa Jesus det. Det betyr at en kan velge hvem sine lover en kan velge å følge, og en kan tjene dem en vil av dem. Men for gudelige mennesker så er det helt klart hvem sine lover som står øverst, som det også skulle være for myndighetene. De hadde og har faktisk ikke lov å lage lover som strider mot det jussen kaller det naturalistiske fundament for alle lover.

Derfor har de etter åndsvitenskapelige prinsipper heller ikke lov å straffe de som holder seg til G-d’s lovers moralske standarder mer enn deres umoralske. Gjør de dette, vil de bryte åndelige prinsipper som selv deres mentale og sjelelige derFuehrer er bundet av.  Dette vet de, alle som er initiert i det okkulte i deres ledelse vet det ihvertfall, at gjør de dette, så vil ‘himmelens dom’, altså åndelige prinsippers karmaeffekt, falle over dem, personlig.

“The laws of nature are the laws of the almighty God, whose authority is superseded by no other power on earth or beyond”.
George Mason

De passer seg for dette, men der er mange måter en kan utnytte dette å sette dem i åndelig ansvar for sine handlinger på. En må rett og slett konfrontere myndighetspersonene personlig med det faktum at de er under G-d’s dom, med sin eventuelle unnfallenhet. Dette verktøy er jo selvfølgelig tilgjengelig kun for dem som tilhører Allmakten, og forpliktet seg på OG FAKTISK HOLDER dennes lover og moralske standarder, og ikke Ahrimans (Ahriman er åndsforskningens begrep, ved Rudolf Steiner,  for en åndelig entitet ala satan i Bibelen). G-d’s Rike er en bevissthetstilstand, hvor Ahriman eller den ahrimanske bevissthet ikke har adgang.

Hvorfor slår den norske løve stadig flere i hodet med øksen sin?

Verdiløshet

Vi ser det spesielt i familiepolitikken, men vi ser det også i sammenbruddet av alle naturlig skapte verdier og strukturer. Menneskene har gjort seg til skapere, og skaper elendighet, med sitt oppblåste selvbilde. De har forlatt de gudommelige lover og satt seg fore å ordne samfunnene og verden med menneskeskapte lover og systemer, fordi de har tapt kontakten med sitt åndelige opphav. De styrende har satt seg i direkte opposisjon til den naturlige gudommelige skapelsen, – i direkte opposisjon til Skaperen.

At folk er for stolte til å underlegge seg Allmakten og Allmakten’s Lover, men ikke for stolte til å underlegge seg menneskers lover, sier jo sitt. De som er av Kristus, har Kristus sin autoritet, sier Bibelen. “Vik bort fra meg Satan“, kan en si, – som Jesus selv sa det når han ble fristet på fjellet av Fristeren.

Fritt valg, et av universets aller mest hellige åndelige lover. Men selvfølgelig; de som av stolthet og ‘kunnskap som verden gir’, ikke kan underlegge seg noen høyere autoritet, de er selvfølgelig underlagt sine jordiske herskere fullt og helt. Slit dem med helsen.

Det du eier kan du gjøre hva du vil med. Det Ahriman eier i sitt rike, kan han gjøre hva han vil med. Denne verden er det Ahrimanske Riket. KUN bevissthetsmessig kan en trascendere dette riket. Det G-d eier, som er i hans rike, kan han gjøre hva han vil med. En kan således også velge de gudommelige prinsipper for samfunnsbygging, eller de ahrimanske som er evig krig, nød og ødeleggelse. Uansett hvordan de prøver, så vil de med ahrimansk bevissthetsnivå ikke klare å skape noe paradis, fordi de har rett og slett ikke rette prinsippene i sin åndstruktur. De vil, de vil, men de får det ikke til.

…natural law is a view that certain rights or values are inherent in or universally cognizable by virtue of human reason or human nature.

http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_law

Så alle slike lover som strider imot de ‘naturgitte’ gode egenskaper i mennesket,  er i virkeligheten laget som et opprør mot den gudommelige orden.

The rule according to a higher law means that no written law may be enforced by the government unless it conforms with certain unwritten, universal principles of fairness, morality, and justice.

http://en.wikipedia.org/wiki/Rule_According_to_Higher_Law

Der er G-d’s Lov, og der er Menneskers Lover.

Vi kan se mennesker som spotter og blasfemerer G-d, Kristus, Muhammed, Den Hellige Ånde – profetene, alt som mange mennesker holder hellig, og som er hellig – fordi disse holder nøklene til de åndelige riker og kunnskap om Loven. Disse som blasfemerer er å oppfatte som under menneskers lover, fordi de har forkastet både G-d, og G-d’s Lover, fordi de tror menneskers lover gir dem større frihet enn den frihet G-d’s Lover gir. De tror ofte at Lucifer var frigjøren som satte Adam og Eva fri fra et diktatorisk fangeskap i Edens Have (Paradis). Kunnskapen satte dem fri, også kunnskapen om at de kunne bli som guder selv. Disse tror seg å være de klokeste i universet. I virkeligheten er de motsatt, for deres univers er kun omfattet av dette fysiske univers, de ser ikke, vet ikke om noe annet. De falt for det luciferske bedrag, og utøver sin nyvunne gudelignende status i verden. De har blitt guder for seg selv. Tror de. Maken til chutzpah.

Når dette får utviklet seg, når både Allmakten, Loven og profetene forkastes, da er ‘sivilisasjonen’ ved enden av sitt EON. Bibelen beskriver et helt slikt EON, fra 1.Mosebok (Skapelsen) med alt mellom til Johannes Åpenbaring (Dommedag). Da faller deres omhyggelige byggede puslespill, basert på løgner og bedrag, sammen til slutt.

Der er er en positiv entitet i de åndelige riker som ofte kalles G-d. Det er en positivt polarisert åndskraft som vil en det beste. Alltid! Og så har en de i den andre ytterlighet som vil bringe mest mulig elendighet og nød over mennesker. Over flest mulig. Dette er det ondes innflytelse i verden, skapt for å gi mennesker frihet til å velge.

NB: De luciferiske og ahrimanske åndskrefter er en utro venn. Den kan være din venn en liten tid for å oppnå noe, men i neste øyeblikk vil de uten medfølelse falle deg i ryggen.

Point of Return kaller kongen til råd

http://www.youtube.com/watch?v=ILKFhqFaeGU

Facebook oversvømmes av saker en kan støtte, folk som har opplevd urett og urettferdighet i samfunnet. Hvorfor er det slik?

“The question of humanity deals with the idea as to whether the God of nature shall govern the world by his own laws, or whether we will grant that privilege to priests and kings”.
John Adams

Fordi både Illuminatet og kommunismen/sosialismen har som et av sine credo å ødelegge ikke bare familieinstitusjonen, men også alle de andre grunnleggende verdier i nasjonene for å erstatte dem med sine egne. Erstatte familieinstitusjonen med statsmakten som ens eneste familie; fader og moder. Dette faktum har jeg dokumentert grundig i andre av mine artikler. G-d’s skapte relasjonene å bestå av mor, far, barn. Statsmakten vil erstatte denne relasjon med en sosial relasjon, ste-foreldre, som de mener er like bra, og også hvor de sosiale ledere skal tilbes som guder. ALT er i realiteten et opprør mot det guddommelige system skapt for jorden. Et ahrimansk opprør mot den guddommelige orden.

Sigr sier: “Den ateismen som vi finner i vesten i dag stammer mye fra Karl Marx og kommunismen. Denne ateismen har ingenting med det opprinnelige å gjøre, da kommunismens ateisme (som faktisk har likhetstrekk med sionismen) var et rent verktøy for å få folket til å dyrke statslederen som gud. Nord-korea et et veldig synlig eksempel på autoritetsdyrning som jeg kaller det. Kjennetegnet på disse er ateister som nærmest på en agressiv måte rakker ned på alle og alt religiøst, samtidig som de er lite kritiske til autoriteten.
https://www.nyhetsspeilet.no/2011/01/diaboliserte-islam-i-politikk-og-media/comment-page-2/#comment-55369

Samfunnets autoriteter skal gjøres til ens mor og far; jfr. Landsmoderen, Landsfaderen. De biologiske relasjoner kan lett erstattes av sosiale relasjoner i disses verdensbilde. Mange av oss klarer oss utmerket godt uten disse sosiale autoritative ‘foreldre’. Jfr. Mao Tse Tung som ‘Kinas Far’. V.I. Lenin, The father of Communist Russia. Menneskers åndelige far; G-d, skal erstattes av et verdslig åndelig farsbilde, tilbedelse av verdens herskere fremfor G-d, som åndelige ledere (forførere). Vel, de kan kysse seg et visst sted sola sjelden kommer til for meg…….

JJ sier: Freud: Studerer en åndsvitenskapen, så finner en at universet er bygget ‘under som over’, det vil si at denne verden er bygget som i de åndelige sfærer. Vår ånd har en ‘far’, et opphav, på tilnærmet akkurat vis som vår fysiske kropp har det. Dette er ikke til forkleinelse for vår jordiske far, tvertimot, vi vil finne at på mange måter er det av dennes ånd vi er mest, som vi er av moderens kropp mest; Moder Jord.
Den synlige og usynlige del av oss. Legg merke til hvor fremtredenede Maria-kultusen er, og hvor usynlig Josef er. Det faderlige opphav skal undertrykkes, og med det de åndelige aspekter av menneskelivet. The Matrix. Mennesket skal bindes til verden, til jorden. Som slanger (serpents) skal de bukte seg i støvet her. Ikke bryte fri.

Kuler biter ikke på Ånden.

“Mitt Rike er ikke av denne verden”.

Der er et åndelig rike å ta med i beregningen for de som er gjenfødt til ånd. For de andre finnes det ikke noe annet enn den fysiske verden, med dens herskere som de er tro mot. Lights out for dem. Ikke mitt problem.

Det er dette som er det store ved å bli ‘født på ny, av ånd, og ikke av en kvinne denne gang”. En har ved denne gjenfødelse hevet seg over kroppens begrensninger, og blitt ånd mer enn kropp. Og denne ånd en kan finne ved gjenfødelsen her, er den samme som vi har i evigheten………
https://www.nyhetsspeilet.no/2011/01/diaboliserte-islam-i-politikk-og-media/comment-page-2/#comment-55379

Det offentliges bødler

En kan lese om mange mennesker som står i store personlige problemer i samfunnet, og samtidig ser en at de lager seg vitser om og blasfemerer Allmakten og G-d. Idet en ser dette, så ser en også grunnen til at elendigheten vederkveges dem. De har bragt forbannelse over sitt eget hode, ved å forbanne Allmakten og/eller G-d. Den eneste motsatte polariserte makt, åndsmakt, som kunne hjelpe dem mot den verdslige makt, den spotter de (?). Disse vil ikke bringe annet enn tap og elendighet over sitt eget hode, på grunn av sin innstilling, på grunn av sine valg.

Tiden går utrolig mye fortere idag, det vil også si at det går lagt kortere tid fra karma bindes, til karma løses. Det vil si tiden for reaksjonene på aksjonene, på valgene, at tiden for velsignelsene og ulykkene kommer over ens hode, for de forbindelser en knytter i det åndelige riket, samt avhengig av HVEM en knytter forbindelse med.


“When defining the new law of America stated: All our citizens should understand that the actual source of the republican principles designed in our law is none else but the Holy Bible!”

Noah Webster, the founder of Webster’s dictionary

De blinde og døve for åndelig sannhet vil ikke finne løsningen. Når de har løst en enkeltsak, så har der i mellomtiden de offentlige bødler tatt 100 nye. Ingenting er løst, ikke noe samfunnsproblem ordnet opp i, uten at en tar det onde ved roten, fokuserer på hva som er det overordnede premiss for elendigheten; nemlig de offentlige bødlers rolle og agenda i elendigheten. Uten en ser denne, og gjør noe med denne, klarer en ikke å løse noe som helst.

Det er gammel karma de måtte bli nødt til å lide noe for, og straffen for å underlegge seg med sin frie vilje de luciferiske krefter hos denne verdens makthavere, ved å tie og tåle – og ikke bry seg med andre enn seg selv, så har de underlagt seg disse krefter. Helt frivillig, og da sier Bibelen at da er en også i disse herskeres vold, de kan gjøre hva de vil med en. En har valg bort den åndelige Allmakt.

Når de derimot velger seg Allmakten fremfor Verdensmakten, så er løftet at en overvinner den offentlig korsfestelse i den offentlige galge og gapestokk (korsfestelsen), og gjenoppstår som et helt nytt menneske, hvor deres indre er transformert. De har gjort seg delaktig i lidelsens vesen, og aldri igjen vil disse mennesker kunne se på lidelse uten å søke å gjøre noe for å behjelpe den, fordi den er så nært forbundet med deres egen overlevde lidelse. De identifiserer seg med de elendige, og ikke med de rike og vellykkede.

“For jeg er kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre hans vilje som har sendt meg. Og dette er hans vilje som har sendt meg, at jeg ikke skal miste noe av alt det han har gitt meg, men oppreise det på den siste dag. For dette er min Fars vilje, at hver den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv. Og jeg skal oppreise ham på den siste dag.”

Joh 6.38-40

I Jobs Bok leser vi om hvordan Job holdt seg trofast til Allmakten gjennom sine ‘trials and trubulations’.

Gjennom alle prøvelser og trengsler som ‘satan’, livet, utsatte Job for, med G-d’s velsignelse (i respekt for og som test på Job’s frie vilje – som menneskene fikk ved å støte seg selv utav Edens Hage), så klarte Job seg, og fikk i tifold tilbake for hva ‘satan’ tok ifra ham, FORDI han nektet å fordømme Skaperen for sin elendighet, og FORDI han så at dette var ikke Skaperens verk, men Skaperens motsetning i verden sitt verk. Han holdt sitt fokus på det åndelige gode forsyn, og det angret han nok ikke på senere, når han en dag kom ut på andre siden av elendigheten som Ahriman utsatte ham for.

Vi serfor mange personer som arbeider for de verdslige myndigheter; de vil ha problemer med å bite den hånden som mater dem, eller som de sender faktura til, eller får lønn av for sine tjenester, for sitt daglige brød. De kan aldri bli uavhengige så lenge staten betaler deres lønn. Disse utgjør på mange måter de som i overskriften blir benevnt for ‘de offentlige bødler’. Men der er også mange andre.

De som er i skuddet i mainstream media om dagene som mislykkede deltagere i rettsalen i disse dager, er de sakkyndige. Helt fortjent.

Sakkyndighet på avveie
http://www.aftenposten.no/meninger/kommentatorer/stanghelle/article3994749.ece

Blind tro på sakkyndige
http://www.dagensmedisin.no/nyheter/2004/04/30/blind-tro-pa-sakkyndige/index.xml

Prisen på et ødelagt liv
http://www.aftenposten.no/helse/article950390.ece

Det er også dommerstanden i justisvesenet. Disse ‘sakkyndige’, profesjonelle horer, men også dommerne har gjort seg til gjenstand for åndelig korrupsjon, de tjener statsmakten, mer enn den åndelige Allmakten. Pendelen slår nå tilbake på de sakkyndige, de skal steke i sitt eget fett, og den elendighet de har bragt over andre mennesker. Det er deres dommedag.

Reiste sak – anmelder sakkyndige
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3978792.ece

Mange har opplevd hvordan de i en rettsal ikke har møtt retten, men makten, og at dommerstanden således har falt fra sin ærverdige eleverte stilling hevet over statsmakten, til å dømme rett og riktig, uavhengig av hva statsmakten ønsker og vil de skal dømme. Når kommer dommedag over dommerstanden?

Verdimessig grunnlag

Familien som samfunnets kjernecelle har vært under angrep i mange tiår, fra 80-tallet eskalerte det.

Vil en løse disse sakene, alle sammen av dem, så må sakene tas opp på et verdimessig grunnlag. En må se at mange av sakene er relatert til det verdimessige gode, og at dette verdimessige gode som familien er som en institusjon skal knuses, staten skal være ens eneste familie. ALLE systemer er innrettet på å bevirke dette. De som har studert kommunismen vet dette veldig godt. SÅ, derfor vil ikke sosialister kunne være medhjelpere til å løse sakene, fordi de ser på det som et pluss med sterk stat, en alternativ familie, ergo vil disse IKKE bidra til å løse saken på verdimessig grunnlag, men kun på individuelt grunnlag. Fordi det strider mot deres fundamentale politiske oppfatninger.

Når dette er sagt, så er det stor enighet om familiepolitikken i Norge, så slik sett er det stor enighet om denne ødeleggelsen av kjernefamilien, og sånt sett så er hele spekteret av det politiske norge sosialister.

Og strider det også mot deres premiss at det ikke finnes noen G-d, noen Allmakt i universet, som står over de herskere i verden som har påført en elendigheten, så er de i virkeligheten kun overlatt til andre menneskers godhet og forgodtbefinnende, men disse har ingen virkelig makt.  De kan bare være medfølende.

En må evne å reise fokus opp fra enkeltsakene og se på systemet som er implementert i sin helhet, og HVORFOR det er implementert slik.

Vi ser også gode mennesker som gjennomgår tøffe dager, i møte med de offentige bødler, men evner å beholde sin menneskelighet, de står trofast på et verdigrunnlag, de forfekter sannhet, de er ærlige mot seg selv og sine medmennesker, de ser både sine egne feil, og andres feil. Disse menneskene vil stå oppreist når alt er over, og etter en tid når kampen er tatt, så vil de de se at alt var for det beste, og at det var ingen ting de vokste på så mye som det de måtte gå gjennom.

Nasjoners og svilisasjoners fall

Alle kunne vært åndelig korrumpert, om der var bare en spesiell gruppe som ikke var det, nemlig dommerstanden i rettsvesenet. De kunne på en måte oppveiet all elendighet og nød i verden mot individer, OM ikke de også hadde blitt mer maktens tjenere enn rettferdighetens tjenere, sistnevnte som var deres mandat i utgangspunktet. De skulle tjene en høyere rett, en justis som står over statsmakten (derfor vi har tre statsmakter for å balansere ut den politiske makten), åndelige lover, som ALL juss er basert på i utgangspunktet.

Vi har fått politiserte domstoler. Dessverre.

Ve dem som gir urettferdige lover og utsteder fordervelige skrivelser.
< < Esaias 10:1 >>

Og han sa til mig: Israels og Judas folks misgjerning er over all måte stor; landet er fullt av blodskyld, og staden er full av urettferdige dommer; for de sier: Herren har forlatt landet, Herren ser det ikke.
< < Esekiel 9:9 >>

Men skulde da ikke Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, dem som roper til ham dag og natt, og er han sen når det gjelder dem?
< < Lukas 18:7 >>

Den som velger G-d, er utvalgt av G-d. Mange er kallet, få blir utvalgt, fordi de velger dette bort.

Hvor dette skjer, er nasjonen iferd med å gå inn i fullstendig de-generering. Dette er det beste beviset på at denne nasjonen har falt fra nåden, fordi med dette har vanlige folk ikke lenger noe som helst vern mot urettferdig forfølgelse. Nå er samfunnet korrumpert helt til topps, og det er bare en vei, og den går nedoverbakke for dette samfunnet.

Igjen; det er vanskelig å dømme imot den hånden (makten) som mater en, til fordel for et individ som kan ofres uten konsekvenser. Tror de. For det finnes en høyere rettferdighet, karma som kommer tilbake til dem selv. “What goes around, comes around”. Enhver høster som en sår.

Det skal enhver av de offentlige bødler få oppleve og erfare, – før eller senere. Når ingen hjelp eller rettferdighet er å finne lenger i verdens systemer, vil vel de kloke søke i de åndelige riker etter svaret? Eller vil de forbanne G-d for menneskers verk – mennesker som de selv har gitt sin stilltiende støtte?

Blasfemiparagrafer er laget av kloke mennesker for å hindre at uvitende drar forbannelser over sitt eget hode, for å beskytte dem. Lite lurt. Når disse blir tvertimot avviklet, og stimulert av myndighetene, da er det ikke lenge før samfunnene råtner på rot, og blir avviklet.

Historien viser at alle samfunn som utvikler seg i slik lei, har en lei tendens til å gå til grunne, av samme årsak…..stikkord; Egypt, Babylon, Romerriket, USSR, USSA.

“In 1985 [2011], dont have faith in your leaders or anything, because it can get you killed”
Bruce Springsteen

Ateismen;  et “rent verktøy for å få folket til å dyrke statslederen som gud”, sies det over.

Vi ser sikkert alle forbindelsene dette har til gamle Egypten og dets Faraoer.

Kelly family-Let my people go

Det er kanskje tiden for Israelere, åndelige G-ds barn, å komme seg ut fra Egyptens land?

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

17 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Kanskje Harald V skulle ta seg en tur til hovedstaden i Trøndelag på inspeksjon litt oftere

Trondheim 3. mai 2014, en vellykket Mustang utstilling, rød blokk hyller noen av historiens verste massemordere, næringslivet er noe amputert under vatikanets styre, glimt fra dagens innkjøpsrunde http://postimg.org/image/dlbvl5ymd/ I facebook http://on.fb.me/1iaC56E

trackback
13 år siden

[…] , USA For more on this topic you can read: http://www.nyhetsspeilet.no/2011/01/point-of-return-kaller-kongen-til-rad/ […]

Uenur
Uenur
Abonnent
13 år siden

Sett fra elitenes side,så er det svært så lurt å benytte religionene som “dreiebok”,eller oppskrift om man vil. Klarer man å få mange nok til å tro at dette er guds verk,og en ugjenkallelig del av vår felles skjebne,så vil det føre til at flere ikke gjør særlig mye for å stoppe det.De fleste overbeviste religiøse i den tradisjoneller betydningen av ordet,ser jo gjerne at guds rike kommer! Utfordringene ligger helst i å få tegnene,og historikken til å føye seg etter flest mulig av de store religionenes apokalypse-profetier.Flaks for dem da;at profetiene er temmelig like hos svært mange religioner,verden over.Noe din artikkel også sier noe om,J.J.

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Uenur
13 år siden

Jarle og Uenur, ut fra eget arbeid med energier, samt de syner og budskap jeg har mottatt daglig opp gjennom årene er det for meg ingen tvil om hvem som står bak dommedag, og det er ikke Gud. Det er ondskapen som benytter seg av menneskenes guder, forskere, myndigheter, pave, kongelige osv. som er i posisjon til å oppnå tillit.

Man ser det i denne kommentaren, det er ingen grunn til å stole på andre enn de som har stått for vitenskapen i en verden som er i ferd med å gå rett til helvete, kun grunnet all grådighet og vranglære som fortsatt får pågå nærmest uhindret.
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/haarp-et-geofysisk-vapen/comment-page-18/#comment-55428

Vi har fri vilje til å følge Guds (kjærlighetens) vei eller lytte til falske profeter som er marionetter for ondskapen. Det er ikke uten grunn at Jesus er veien, sannheten og livet, for når vi står ved veikrysset må vi finne sannheten for å få livet – det evige livet i en kropp som ikke forgår gang på gang gjennom flere liv.

Når vi skal leve i et paradis må vi ha evne til å skille det gode fra det onde, og vite hvem sine tanker vi lever ut. Hvis ikke drar vi ondskapen med oss og da blir det selvfølgelig ikke et paradis, bare se hvordan det er rundt oss i denne verden.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Monica Waade
13 år siden

Tja … søss du har muligens rett i at gjengen du ramser opp bidrar sterkt til dommedag men til syvende og sist så er det vi mennesker som selv fører oss utenfor stupet

Men her er har du det beste beviset du få Monica med grundig dokumentasjon på hvordan Stay Behind, Roc, Oprasjon Gladio var rene frimurer organer, hvordan EU ble etablert av frimurere, hvordan Frimurerene fra slutten av 1700 tallet kontrolerte landet vårt før de videre dannet en globalt nettverk med total kontroll i verden med sine nå 6 millioner medlemmer i verdens høyeste maktstillinger, alt grundig dokumentert med navn og datoer, dokumentasjon på hvor samtlige topphemlige underjordiske baser i Norge befinner seg og mye mye annen sjokerende info

Hele historien fra A til Å på en link :)

http://bloggarkiv.sol.no/blogg/frimureriet-og-de-hemmelige-selskap-det-moderne-frimureriets-opprinnelse-uttdrag-fra-boken-hje

http://bloggarkiv.sol.no/blogg/hemmlige-underjordiske-baser-i-norge1

Vi er blitt gitt den frie vilje til selv å bestemme vår egen fremtid, når mange av oss takker ja når gjengen du nevner kommer med falske gaver som at matrialistisk velstand vil gi oss lykke så har vi selv tatt et valg som fører oss til avgrunnen

Matrialistisk velstand og penger kan gi oss lykke en kort stund som med narkotika men så må vi ha mer og mer til vi mister våre sjeler og åndlige utvikling

Mange kristne og andre relgiøse sier at Gud straffer oss med plager og katastofer nå grunnet vår ondskap

Gud straffer ingen, det klarer vi helt fint selv

Mange håner Gud for at han må være en grusomme Gud som ikke bryter inn og forhindrer tragedier vi selv er årsaken til
Vi er gitt fri vilje og ansvar for egne handling i gave så hvorfor sutre over noe vi selv er ansvarlig for ?

Vi lærer aldri historien, gjentar seg og gjentar seg

Kan vi mennesker være skapt med en kromoson/DNA feil ?

Sivilisasjoner oppstår blomstrer i fryd og kjærlighet der vi frasier oss ansvar og makt til ledere som tar mer og mer kontroll litt etter litt, blir ondere og ondere før sivilisasjonene går til grunne og nye oppstår i ruinene av det gamle
Lederene innser hver gang på slutten av hver syklus at deres lederstil har før sivilisasjonen til helvette der de i panikk prøver og blidgjøre gudene med blodofringer og grusomme ritualer av eget folk istede for selv å destruere tekonologien og systemet som har ført folket til stupet før de forteller folket sannheten og lar folket dømme dem

Historien gjentar seg alltid, dette er nyaktig det samme eliten har planer om nå, istede for selv å ta ansvar for sine handlinger med å skape dommedagsvåpen, syklig velferd for seg selv og total kontroll og overvåking over folket for å styrke sine autoritære stillinger så velger de og blidgjøre gudene med å ofre blodet til det meste av menneskeheten i desperasjon

Det vil seff ikke redde dem denne gangen heller

Noen kloke ord til ettertanke så vi innser for noen dumme Goym vi er ;)

Men selv med vår selvdestruktive dummskap og naivitet så vil vi bli belønnet med en ny himmel og ny kjærlighets planet :)

For en gave :)

Ps fint om du kunne lagt ut denne videoen også Jarle :)

smurfen
Redaksjonen
Svar til  J.Johansen
13 år siden

Frihet er ikke noen får men noe en må kjempe for å beholde hver eneste dag, når folk velger bort dette så sager deg også over grenen de sitter på

Til alle tider har alltid ledere uten unntak brukt makten sin til å sikre og øke den, det blir som med den klasiske vektskålen, jo mer makt vi gir en leder jo mindre frihet får vi i retur, jo lengre skålen tipper i disfavær jo verre blir det å gjenoprette balansen

Hvor vansklig er det å rette opp balansen nå ?

Tja…. for en uke siden så gikk 5000 personer i demo i Oslo grunnet et 10 år gammelt drap, 2 dager etterpå gikk 8 personer i demo for å forhindre massedrap på milliarder ( Haarp )

Vi kan gjerne gråte, deppe, skylde på Illuminati, frimurere, Israels venner, Jesuittene osv men det er vi selv som har valgt såper, reality og sport samtidig som vi stadig forlanger høyere velstand på bekostning av ikke fornybare resurser og tatt imot falske gaver og løfter fra eliten som har ført til at vi nå står på kanten av stupet ( ene foten i graven og andre på et bananskal )

Det er mye viktigere for folk flest å få med seg hva Britney Spears putter i nesa en hva lederene holder på med bak ryggen vår

Sånn som det ser ut nå så kan det virke som om vi kommer til å lære på den harde måten, overgangen til tusenårsriket vil definetivt bli tøft
At vestens masser skal ta til gatene, kaste gale ledere, rive ned alt som fines av dommedagsvåpen og draps industri, banksystemer mm ser jeg ikke på som så veldig sannsynlig den korte tiden som er igjen, men hvem vet, mirakler har skjedd før ;)

I Egypt har folket reist seg, hæren nekter å skyte sine egne landmenn, dette har Obama og EU fikset greit med å etablere en styrke som skal inn i vestlige land ved store demonstrasjoner som kan true de “demokratisk” valgte lederene
Som vi alle vet så plager det ikke soldater og skyte andre lands innbyggere

http://www.eutimes.net/2011/01/obama-orders-military-to-prepare-for-spring-food-riots/

Siden plan A ser ut til å bli en illusjon så kan det være greit og hoppe til plan B med å danne små grupper som blir selvforsynt med mat og diverse langt fra de store byene og vente på overgangen til Guds nye kjærlighets rike der vi alle skal leve i fred og harmoni med hverandre i 1000 år :)

Den flotte artiklen til Jarle: Selvforsynt familie på 900m2 tomt sammen med en rekke andre lignende artikler på NS sammen med å løsrive seg fra det gamle selvutslettende systemet er en god start :)

Bruk dagene til å glede dere over det dere har istede for å deppe over det en ikke har :)

Uffda
Uffda
Abonnent
13 år siden

De fire hester i åpenbaringen representerer vår bevissthet – for å holde oss i det Bibelske landskap. I denne artikkel rider du den Sorte hest(intellektet) med eleganse, den som kjøper og selger våre sjelers gunst. Denne hesten er sterk og gir rytteren store fordeler, men vanligvis blir den tråkket flat av den Røde hest(emosjoner).

Ideelt skulle den Røde hest holde seg bak den Sorte hest slik at intellektet kan ta avgjørelser basert på rett og galt. Men den Rød hest sales opp og emosjoner blokkerer intellektet og såkalt sunn fornuft. Den Sorte hest blir også lurt på avveier av stat og religion, og påvirkes lett av intelligente politiske og religiøse ledere.

Den Hvite hest representerer vår åndelige natur, ukontrollert vil den bære sin rytter til religionen for det er der den tror ånden er – men der er den ikke. Oftest har denne Hvite hest mistet stien som fører til lyset, og galloperer lenger og lenger inn i religionens mareritt. Disse hester i åpenbaringen er altså fire aspekter av vår bevissthet, hardware i vår personlighet og styrer alle våre handlinger inkludert behov, kjærlighet og hat etc..

Dette pågår helt til de syv segl (syv chakra) blir brutt/åpnet og “hestene” mister den kontrollerende påvirkning i våre liv. Isteden blir de karalysatorer for et høyere lys, og leder seg og oss tilbake til Gud. Intellektet er er nå 100% opptatt med å finne sannheten om Gud, den skjulte visdom, og hvordan vi best kan forvalte jorden. Følelser av kjærlighet og håp erstatter behovet for å tilhøre en organisasjon, som med sitt behov for kontroll splitter og hersker – den ene mot den andre.

Overvinner vi ego og tankene – ledes vi inn i Edens hage.
Revelation 2:7 7 He that has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches; To him that overcomes will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God.
Det er lovet han som overvinner slangen – ser du hva som står her? Jeg vil gi deg å spise fra livets tre som står midt i Guds paradis. Guds paradis er vel innenfor Guds rike.

Hvor befinner så denne Fader seg i din artikkel.?
Luke 17:21 The kingdom of God is within you.
Han befinner seg ikke langt borte, men inni deg/alle og tilgjengelig.
Revelation 22
1. And he showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb.
2. In the midst of the street of it, and on either side of the river, was the tree of life, which bare twelve manner of fruits, and yielded her fruit every month: and the leaves of the tree were for the healing of the nations.

Denne elv med livets vann er hjernen/cerebrospinal fluid. Livets tre bærer tolv typer frukt, tolv stammer, tolv disipler, tolv stjernetegn, tolv måneder i året, viktigst de tolv frukter og de tolv kranienerver/cranialnerves.
De tolv kranienerver som ikke lenger kontrolleres av venstre hjernehalvdel, men kontrollert av høyre hjernehalvdel er innefor Guds rike og nå en del av livets tre. Det er åpenbaringens mål.

De tolv city gates/byporter tilsvarer også de tolv kranienerver, som gir deg tilgang til det himmelske Jerusalem. Bibelen sier den er fri og er vår alles mor.
Dvs at ikke bare meg og deg men hele verden må komme under kontroll av de tolv kranienerver styrt av høyre hjernehalvdel – for healing.av alle nasjoner.
Det oppnås ved å avstå fra å spise fra “kunnskapens tre av god og vondt”, og isteden søke livets tre i Guds Edens hage inni deg.

Revelation 22:14
Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city.
Revelation 21:10.
And he carried me away in the spirit to a great and high mountain, and showed me that great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God,
12. And the city had a wall great and high, and had twelve gates.
Galatians 4:25. Jerusalem which is now, is in bondage with her children.
26. But Jerusalem which is above is free, which is the mother of us all.

Jeg kjenner ikke helt den G-d du beskriver, men det gjør heller ingenting,,

For de som ønsker noen tips om bla hvordan dette nye Jerusalem kan bli manifestert finnes det noe teaching her:
http://www.cityfoursquare.org/cityfoursquare_teachings.html

ye
ye
Abonnent
Svar til  Uffda
13 år siden

Uffda, Uffda :) Lenken cityfoursquare går til luciferdyrkelse ogDjwal Kul sine skriverier, mannen som lærte opp Alice Bailey, (ektemannen Foster Bailey 33.grad frimurer) 1920-tallets teosofi, bygd videre på luciferdyrkelsen til frimurerne og Madame Blavatsky. Styr unna, dette er FN’s NGO organisasjon som vil ha det til å se ut som noe det IKKE er.

Denne kan anbefales:
THE FOUR HORSEMEN OF THE APOCALYPSE and THE TWO WITNESSES

The Bible itself warns you NOT to be led by the “blind guides” of Organised Religions and politics (Isaiah 3 v 12-15) (Matt. 23 v 13, 16 & 24).

http://jahtruth.net/horse.htm

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  ye
13 år siden

Takk for linken. Har ikke vurdert kilden – kun innhold.
Den løfter oss i det minste bort fra ideen om en fysisk by å slåss om. Du kan ikke forvente at en chutzpah klarer å få med seg alt i denne verden. :-)

Forørig er det mye annet i artikkelen å kommentere – ye

smurfen
Redaksjonen
Svar til  ye
13 år siden

Profetien om de fire rytterene og de 7 segl er en vakker historie :)

Det Gud sier er at dere bestemmer helt selv deres skjebne, jeg har gitt dere fri vilje, dere har skapt dette selv så nå får dere ta konsekvensene
Vi har selv valgt og gi makten fra oss til gale ledere og forskere så vi kan dope oss ned i cirkus og brød så da får vi ta konsekvensene, vi kan selv velge om vi vil oppleve apocalypsene ved og ikke gjøre noenting og se dem komme eller endre oss og forhindre dem

Vi vet nå at alt som de grusomme profetiene om endtiden kan skapes med HAARP blandt annet…….vi har selv betalt for det med egne penger mens vi har lukket øynene for hva pengene er blitt brukt til

De fire rytterene og de syv seglene er advarsler for å få oss inn på rett vei så vi kan oppleve et tusenårsrike i fred og kjærlighet i pakt med naturen og våre medskapninger :)

Vi velger selv om vi vil lære på den harde måten gjennom å oppleve vanvittige grusomheter eller vi kan lære før dem oppstår og slippe unna Apocalypsene

En flott dokumentar her som gir noen vekkere, det er også skjedd svært mye som bekrefter sannheten i dokumentaren siden den ble laget for over 1 år siden

Seven Signs of the Apocalypse 1/9 History Channel

http://www.youtube.com/watch?v=MV1xf1_-1dA&feature=related

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

Har ikke hatt tid til å se denne filmen, men antar at som mainstreem så sklir det fort utfor.

Grunnleggende om de Fire Ryttere:

De Fire Ryttere representere karakterer i vår bevissthet.
De Fire Ryttere kommer ikke – de har vært her hele tiden.

1. Den Hvite Rytter er Ånden.
2. Den Røde Rytter er emosjoner.
3. Den Sorte Rytter er intellektet.
4. Den “Grå” Rytter er det fysiske/kroppen.
– Religioner prøver å ta kontroll over den Grå Rytter, ved å kontrollere dine tanker, penger og din kropp. Du blir lovet lugar i himmelen, fridd fra djevelen, eller helbredet ved et mirakel. De andre har vi vært innom i kommentar over.
Selvsagt er ikke dette ryttere i det hele tatt, men vi rir de hver eneste dag som fire aspekter av vår karakter.
Slapp nå av litt – de vil ikke komme farende som et ragnarokk å forårsake det minste hærverk, med mindre vi/kollektive bevissthet mister kontroll på seg selv. ;-) Med andre ord ingen Gud har påført menneske en uunngåelig ødeleggelse, krig og undergang.

Eks: Den Røde Rytter:
Rev 6:4. And there went out another horse that was red: and power was given to him that sat on it to take peace from the earth, and that they should kill one another: and there was given to him a great sword.
– Den Røde Ryttter er vår emosjonelle karakter. Denne Rytter er ansvarlig for
pride/stolthet som tvinger mennesker ut i krig og andre grusomheter. Når vår emosjoner drar avsted med oss er det slutt på fred og frihet – det har sikkert de fleste erfart. Er ikke alle kriger et produkt av at emosjoner går amok.?

Når den Røde Rytter slutter seg til rekken bak den Sorte Rytter synger ikke lenger våre emosjoner sanger om krig og patriotisme, men sanger om kjærlighet, natur og healing.

– Den “Grå” Rytter vår fysiske karakter og kroppen er den vanskeligste Rytter å kontrollere. Den er sta og krever konstant tilsyn. ;-)
For å tøyle denne Rytter med alle dens behov og mørke sider kreves det dyp meditasjon – som vil kunne lede de lavere instinkt bort fra carnal massebevissthet, død og helvete.

Det er den Hvite Rytter som bærer kristusbevisstheten tilbake til din kilde i hukommelsen om opplysthet. og samhørighet med naturen. De tre Ryttere Rød, Sort og “Grå” må alle slutte seg til rekken bak den Hvite Rytter iflg skriften, fordi den vil bli ledet av det sterkere lys og bære også deg til forening med det sterkere lysets kjærlighet, visdom og kraft.

jorg1
jorg1
Abonnent
Svar til  Uffda
13 år siden

“De tolv kranienerver som ikke lenger kontrolleres av venstre hjernehalvdel, men kontrollert av høyre hjernehalvdel er innefor Guds rike og nå en del av livets tre. Det er åpenbaringens mål.”

Så det du sier her, er at det er den høyre hjernehalvdel som gjelder?
Høyre hjernehalvdel er veien til guds rike?

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  jorg1
13 år siden

jorg1
Prester og profeter har alltid kludret dette til. De har alltid fortalt deg hvor de vil at Gud skal være – langt borte et sted. Bibelforskere og de som lager doktriner og står for religiøse tradisjoner har ingen aning hvor Gud er. De tar opp ting som ikke har noen mening, og dyrker ritualer som nærer emosjoner, men ellers ingenting.
Jeremiah 2:8 The priests did not say, Where is the Lord?, and they that handle the law didn’t know me : the pastors also transgressed against me, and the prophets prophesied by Baal, and walked after things that do not profit.

Ja, Edens hage omtales alltid som å finnes til høyre – eller hagen i øst. Men det viktigste å få med seg er at stort sett alt som omtales i Bibelen referer til den indre verden – inni oss dvs Gud, Jesus, himmelen, helvete, det lovede land, Jerusalem alt knyttes til vårt indre univers/anatomi.
Ref.
Gen 2:8-10 And the Lord God planted a garden eastward in Eden; and there he put the man whom he had formed.
Psalm 80:14/15 14. O God look down from heaven, and behold, and visit this vine; 15. And the vineyard which your right hand has planted, and the branch that you made strong for yourself.
John 21:6 6. And Jesus said unto them, Cast the net on the right side of the ship, and you shall find.

Videre:
Heb 6:1-4 Therefore leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on to perfection; not laying again the foundation of repentance from dead works, and of faith toward God,
Not laying again the doctrine of baptisms, and of laying on of hands, and of resurrection of the dead, and of eternal judgment.

Altså alt det vi er opplært til å tro er viktige fundament i vår tro, er egentlig helt uvesentlig. Religiøse medløpere har forårsaket dette problemet, når de tøffer seg med sine lover, doktriner og krav som mangler åndelig utspring. Det er denne falske tro som har ført til konflikter og religiøse kriger fra tidens morgen.

Jerem 10:20-21 For the pastors have become brutish, and have not sought the Lord: therefore they shall not prosper, and all their flocks shall be scattered.

Osv…

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
13 år siden

“Blasfemiparagrafer er laget av kloke mennesker for å hindre at uvitende drar forbannelser over sitt eget hode, for å beskytte dem. Lite lurt”

Ytringsfriheten er oppskrytt?

ola
ola
Abonnent
13 år siden

Bra artikkel:) Jeg er helt enig med det du sier, og noe må gjøres i landet her før det er alt for seint, men det er så utrolig vanskelig å få folk som har til salt på maten å lukke opp øynene å se, de bare spiser opp alt staten spytter ut, ikke mange som klarer å se det store bildet, men automatisk regner med at det er noe galt i hode på den det går utover, og tenker det skjer aldri meg.

« Forrige artikkel

Fem grunner til at det ikke finnes noen død

Neste artikkel »

The Urantia Book (1955)

17
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x