Om biofotoner, elektrosmog, helse og bevissthet

10.6K visninger
15 minutter lesetid
122

Symposiet “Wireless Humanity” ble arrangert over 4 dager i september 2010,  med foreningen Baldron som arrangør. Temaene som ble behandlet var bl.a. biofotoner, stråling, elektrosmog, helse, bevissthet, el-overfølsomhet og ernæring.

Flere av foredragsholderne er blant de fremste i verden på sine områder. 

Introduksjon 

Raphael Kleimann fra Baldron
– Elektromagnetiske (EM) felt består av to elementer – elektriske felt og magnetiske felt.

– Elektriske felt er hele tiden tilstede der hvor det er elektrisitet tilstede.

– Magnetiske felt oppstår ved bruk av elektrisitet.

– Virkningen av elektriske og magnetiske felt avtar med kvadratet av avstanden (avstanden multiplisert med seg selv).

– Lavfrekvente felt kalles ikke engang for stråling (”radiation”) av myndighetene.

– De fleste lav-frekvens problemer skaper vi selv, ikke minst i hjemmene.

Mangelfull ernæring og el-overfølsomhet

Dr. Ann-Marie Lidmark

Lidmark er en biolog som arbeider med offentlig helse. Hun har særlig vært beskjeftiget med materialer benyttet i tannfyllinger i en rapport for den svenske regjeringen. Senere har hun koordinert et forskningsprosjekt for den svenske foreningen for el-overfølsomme om kryssvirkninger mellom EM-felter og bl.a. amalgamfyllinger.

El-overfølsomme kalles på engelsk ELSP (electrosensitive persons).

Både for el-overfølsomme og for personer med amalgam-forårsakede problemer vil ernæringsterapi være et element.

Mange el-overfølsomme er metall allergikere og gluten / laktose allergikere.

Ann-Marie Lidmark snakket bl.a. om betydningen av ernæring for el-overfølsomme. (Foto: Y. Eik)

Praktiske tips for el-overfølsomme og amalgamskadde
– Å redusere eksponering for EM-felter
– Å utrede sammenhenger med giftstoffer og tungmetaller (dette er på en eller annen måte relatert til el-overfølsomhet)
– Aktuell ernæringsterapi vil bl.a. kunne være i form av kosttilskudd
– Redusert sukkerinntak
– Vitamin B12
– Mye antioksidanter reduserer symptomer
– Magnesium er viktig (også for amalgam problemer)
– Vitamin E
– Sink og selen (vanlig med mangel i Norge og Sverige)
– Omega 3 og Omega 6 er viktig
– C-vitamin
– Tilskudd av lipoproteiner (for celle-reparasjon)

For øvrig viser studier av tilskudd av enkeltvitaminer at beskyttende virkning ikke oppnås. Hver anti-oksydant er også en oksydant, alle kjeder må forbindes, derfor kan ikke enkeltelementer utelates. Det er derfor bedre å ta 15-20 substanser (kosttilskudd) samtidig.

Risikofaktorer som kan utløse el-allergi
– Uheldig EMF-eksponering
– Stress
– Ernæring
– Kvikksølv-forekomst i kroppen (amalgam i tenner m.v.)

Øvrige symptomer som kan forekomme hos el-overfølsomme

– Søvnforstyrrelser.
– Kalsiumnivåer påvirkes av EM felt.
– Blod-hjerne barrieren kan provoseres til å åpne seg (forårsaket av EM stråling) slik at tungmetaller slipper inn i hjernen.
– Allergi mot visse lukter.

De el-overfølsommes organisasjon i Norge heter FELO (Foreningen for EL-Overfølsomme).

Det er viktig at samfunnet og myndighetene tar de el-overfølsommes situasjon på alvor.

Strøm-kvalitet og ”skitten” strøm

Mikko Ahonen
Forsker ved  Universitetet i Tampere i Finland
Han har tidligere arbeidet i telekom-industrien (Telia/Sonera)

Ahonen har forsket 3-4 år på EM-felt og helse og bl.a. utført prosjekter ved skoler i Finland og Russland.

”Skitten” strøm (dirty electricity)

Avgjørende for elektrisitet-kvalitet er det som kalles spennings-transienter (voltage transients). Transienter er uregelmessigheter (uregelmessige mønstre) i el-frekvensene. Transienter er spenninger og strømladninger av veldig kort varighet.

God gammeldags elektrisitet-kvalitet: 50 hz sinusbølge med tilhørende magnetfelt

Tidligere var vanlig elektrisitet kjennetegnet av sinusbølge mønstre (dette anses for ikke å være helseskadelig under vanlige forhold)

Størstedelen av forskningen knyttet til elektrisitet og helse er foretatt på 50 hz magnetfelt (mao.  sinus-harmoniske – 50 hz sinus bølge og magnetfelt – bildet).

Harmoniske bølger er “frekvens-multipler” av ordinære bølger.

 

Harmoniske bølger ("harmonics - harmonic overwaves") er “frekvens-multipler” av ordinære bølger

Transienter = brå endringer i sinusbølgen

Hva forårsaker transienter ?
– Strøm som skrus av og på kontinuerlig
– Strøm omformere
– Hurtige strømspennings endringer

Transienter - kjennetegn på "skitten elektrisitet"

Transienter har likheter med basestasjoner.

Forskjellige lyspærer har forskjellige transienter: Billige lyspærer har mer/høyere spenningstransienter.

Anbefales: Vanlige glødepærer.

Anbefalt belysning: LED og halogen-lyspærer er bedre enn energisparepærer

LED-lys skaper ikke “forvrengninger” (distortions).

Sparepærer forstyrrer/forvrenger måleutstyr for elektrisitet (!)

Dyr påvirkes negativt av transienter.

Produsenter av måleutstyr for transienter:
–          Graham-Stetzer
–          Fluke
–          Gigahertz solutions

Mikko Ahonen demonstrerer måleutstyr for transienter. (Foto: Y. Eik)

Elektrisk utstyr skaper forstyrrelser (forvrengninger/distortions).

Transient-eksponering øker risiko for lungekreft, også blant ikke-røykere.

Andre mulige helseeffekter:
–          Allergi og astma
–          Diabetes
–          Redusert søvnkvalitet

Helsemessige virkningsmekanismer av transients: ”Glipper” (gap junctions) i proteinbroer mellom celler kan bli forstyrret.

Høye transienter gir lav ph (altså forsurning av kroppsvev).

Lave transienter gir økt/forbedret ph  ( alkalisk/basisk).

Det finnes filtre for å redusere spenningstransienter.

Forskningsprosjekter i skoler i Finland og Russland:
– Helseproblemer hos lærere: astma og hudproblemer
– Målinger av transienter i klasserom

Funn: De viktigste transient-kildene befinner seg inne i bygninger (!)

Ahonen anbefaler denne filmen om mobil-industrien.

Slides til Ahonens foredrag ligger her.

Mikko Ahonens nettsted.

Elektromagnetisme / elektrosmog og hjernen

Dr. Günter Haffelder

Haffelder har forsket på kreativitet og tenkning / bevissthetens grunnlag.
Nettsted

Aktuelle forklaringsmodeller for hjernen

kartmodellen; som er basert på en antagelse om at hver (hjerne-)funksjon kan lokaliseres nøyaktig. .

hemisfæremodellen; som baserer seg på at hjernen består av to ulike halvdeler, med komplementære oppgaver og virkningsmåte. Dette er grunnlaget for Günter Haffelders forskning.

Kartmodellen er ikke up to date, fordi nyere forskning har vist at mange funksjoner ikke er bundet til enkelte soner i hjernen.

Hjerneforskeren Günter Haffelder har konstatert at deler av aktiviteten i hjernen er ikke-lokal og at hemisfæremodellen på mange måter er en bedre forklaringsmodell for hjernens aktivitet. (Foto: Y. Eik)

Hemisfæremodellen

Bare venstre hjernehalvdel har adgang til bevisstheten. Venstre hjernehalvdel arbeider sekvensielt (dvs. at oppgaver utføres i rekkefølge).

Høyre hjernehalvdel arbeider parallelt (dvs. at ulike oppgaver utføres samtidig).

Veldig forenklet kan man si: Venstre hjernehalvdel er den logiske. Høyre hjernehalvdel er den kreative.

Vi har sensorer i øyne og ører og alt mottas samtidig/parallelt.

Venstre hjernehalvdel er ”politiet i oss”, og arbeider tidsorientert, lineært, logisk og analytisk.

Gjennom krabbing øves evnen opp og de to hjernehalvdelene forbindes.

Krabbing utvikler forbindelsen mellom de to hjernehalvdelene

Måling av hjernehalvdel-aktivitet

EEG-avlesninger
EEG (elektroencefalografi) registrerer elektriske impulser i hjernen som skapes av fyrende nevroner (firing neurons) – nevroner som avfyres.

EEG—målinger som viser summen av frekvensene har begrenset verdi. Hjernen jobber samtidig med mange ulike enkeltfrekvenser. Det er de enkelte frekvensene som er av interesse (alfa, beta, delta og theta-bølger). Summen av dem har veldig begrenset informasjonsverdi.

Frekvenser måles i svingninger pr. sekund som måles i hertz (hz). F.eks. innebærer hjernebølger på 17hz en frekvens på 17 svingninger (fullførte sykluser) pr. sekund.

En feilkilde i interpretasjonen av tradisjonell EEG er at frekvenser kan summeres: For eksempel vil en frekvens på 4 hz og en frekvens på 6 hz summeres til 10 hz som vises på et EEG-diagram.

Det korrekte vil være å benytte en EEG-spektralanalyse hvor de ulike frekvenselementene fremkommer:

EEG-spektralanalyse for 0 - 30 hz. Aktivitet i venstre hjernehalvdel vises til v. for midtsøylen, aktivitet i høyre hjernehalvdel til h.

–          Horisontal akse = tid

–          Vertikal akse – frekvensfordeling

Krono-spektrogram – foregår i tiden

Beta-rytme: 14-28 hz
logisk tenkning, aktiv oppmerksomhet, aggressjon, frustrasjon, stress

Alfa-rytme: 7-14 hz  , avslappet konsentrasjon, løssluppen rolig tenkning. Alfa er også broen mellom det bevisste og det ubevisste

De to hjernehalvdelene er forbundet via corpus callosum – men blir kun forbundet via alfa-rytmer.

Når vi lukker øynene er det mye trafikk frem og tilbake mellom de to hjernehalvdelene.

Når vi åpner øynene inntrer alfa-blokade, og forbindelsen mellom de to hjernehalvdelene opphører for det meste.

Theta-rytme:  3,5 – 7 hz skaper forbindelsen mellom hippocampus og frontal-lappen.

Delta-rytme 0,1 – 3,5 hz brukes til å kommunisere med andre mennesker.

Healere og mennesker i eksepsjonelle bevissthetstilstander kommuniserer via delta-rytmen.

Hva skjer når hjernen blir utsatt for ytre stress / forstyrrelser? (F. eks.  elektrosmog)

Hjernen må da jobbe hardere for i det hele tatt å kunne opprettholde bevisstheten.

To idealiserte mennesketyper:
– de som fungerer mest serielt (ordnede strukturerte mennesker)
– de som fungerer mest parallelt (kaotisk- kreative mennesker)

Lærevansker skyldes ofte manglende forbindelse (synkronisitet) mellom de to hjernehalvdelene.

Hjernen er ganske bekvem – av all info som tilbys velger den kun ut det som er mest bekvemt i øyeblikket…

Hjernens egenskaper: Plastisitet og elastisitet

Plastisitet er en forutsetning for  varig læring

Hjernen er egentlig plastisk, og er hele livet klar til å lære, forandres og utvikle seg

Hjernens elastisitet (bl.a. en effekt av elektrosmog):
Springende inntrykk, som medfører rask glemming

Synaptogenese er grunnlaget for plastisitet.

Hjernens utvikling har sensitiveog kritiske faser:
– Motorisk læring skjer lettest første 7 år
– Språk og skrift skjer lettest inntil 9 år
– Sosialisering skjer lettest inntil 23 år

Hjernebølger og EM-felter

Hjernebølger kan bli overstyrt av signaler fra EM-enheter som mobiltelefoner.

Hjernen har en vanskelig oppgave med å filtrere ut relevante signaler.

Sykdommen grå stær forekom vanligvis ikke før i 60-70 års alder men har nå dukket opp ved alder 15 år.

Mobiltelefoner og trådløse hustelefoner har ”bratte” kurver (trådløse hustelefoner er ”brattest”).

Påvirkning / overstyring kan skje fra transformator (avhengig av nærhet).

En dimmer er et apparat som kutter fasene slik at de regelmessige sinusbølgene slås i stykker og bratte spikes (”kurver”) skapes.

Et friskt menneske er i stand til å holde ut med elektrosmog fra mobilstråling inntil 16 db i noen minutter. Går det lenger tid vil blod-hjerne barrieren åpnes slik at giftstoffer som er bundet i ulike deler av ulike organer vil kunne slippes fri og komme inn i hjernen.

Et friskt menneske trenger 3 – 5 timer for å komme tilbake til en naturlig og selvregulerende tilstand (for eksempel etter åpning av blod hjerne barrieren).

Det kan gjennomføres skjermingstiltak for å minimere elektrosmog.

Hjernen er et ømfindtlig system som det blir rotet med når det blir utsatt for slik stråling.

Hjernebølger og ADHD

Forbindelsen mellom hippocampus og frontalhjernen er meget viktig.

Ritalin som gis til barn og unge med ADHD kobler ut frontalhjernen (frontallappen) og resulterer i depresjon, aggresjon og andre ubalanserte tilstander.

Amygdala (en viktig struktur i hjernen) balanserer depresjon og aggresjon. Ved bruk av Ritalin blir forbindelsen til amygdala varig kuttet.

Schumann-frekvensen (Schumann-resonansen); ”jordens hjerteslag” er jordens egensvingninger /  egenfrekvens. Hjernen forsøker å synkronisere sine bølger med jordens egenfrekvens.

Vanligvis har Schumann-frekvensen ligget på 7,8 hz, men den har økt noe i de siste årene.

Schumann-resonansen  er veldig viktig for synkronisering mellom venstre og høyre hjernehalvdel.

Derfor puttes schumann resonansen ofte inn i CD-er.  Schumann resonansen gir oss jording – som er viktig for vår følelse av å være jordet.

Noen hjerner er ikke raske nok til å tilpasse seg økningen i Schumann resonansen. Dette gir problemer.
God læring skjer som en kombinasjon mellom synsinntrykk og audioinntrykk.

90% av dagens barn har en langsommere ordningsterskel (evnen til å håndtere flere informasjoner), noe som gjør at de må kompensere, hvoretter de får diagnosen hyperaktive.

Barn som har en høyere ordningsterskel kjeder seg fort, og forskning viser at de lett havner i clinch med læreren – eller i psykiatrien.

Nevroaktiv CD

Haffelder og hans forskningsmiljø benytter en CD som blir individuelt tilpasset for terapiformål, en såkalt nevroaktiv CD.

Informasjon om den ”nevro-aktive CD-en” ligger her.

Musikk av Mozart, transformeres ned til 432 hz – dvs. den gamle grunntonen på mozarts tid, som var dengang takten var  basert på pendelen

100 år senere oppfant Menzel metronomen – som er dobbelt så rask.

Mozart-musikk er i stand til å fremkalle endorfiner (lykkehormoner) i hjernen (!)

Det er ikke melodien – men pausen som gjør susen.

Menzel prøvde å tilsløre den hemmelige visdommen i Mozarts musikk – begge var medlemmer av samme frimurerlosje.

Musikken må være i samsvar med fasevinkelen i hjernen, som er måten musikken settes i gang i hjernen.

Individuell tilpasning av CD skjer bl.a. ved at det registreres hjernebølger hos den enkelte som “sendes tilbake” via musikken.

Det benyttes også ultralyd for å jobbe med retningen i hjernen.

Barn som sliter med musikk er ikke i stand til å produsere visse frekvenser – og de får de samme frekvensene gjennom CDen. Hvis en person mangler 3 hz får han 300 hz i et øre og 303 hz i det andre øret.

Det settes ankere – kjent fra NLP (Nevro Lingvistisk Programmering).

CD benyttes også etter hjerneslag. Effekten av CD-en er at den kan åpne ”vinduer i hjernen” som gjør det lettere å lære.

CD-en inneholder primært musikk.

Det er sentre i Stuttgart i Tyskland, samt i Sveits og Østerrike som arbeider med CD-en.

Man bør være i bevegelse under avspilling av CD-en. Det er en fordel å sitte på en luftpute som krever kontinuerlig bevegelse.

CD-en er ikke for fritt salg, da innholdes designes og CD-er brennes basert på individuelle behov. Heffelder har arbeidet med CD-en i 20 år med gode resultater.

Biofotoner

Alexander Popp

Nettsteder vedr. biofysikk og biofoton-forskning.

Alexander Popp er sønn av professor Fritz-Albert Popp, som er verdens fremste pioner innenfor biofoton-forskning.

Alexander Popp (Foto: Y. Eik)

Alexander Popp er visedirektør ved International institute of biophysics, et uavhengig forskningsinstitutt som er tilknyttet 20 universiteter i India, Kina, Japan, Europa og USA som videreutvikler biofoton-forskningen.

Fritz-Albert Popp stilte i sin tid spørsmålet:
– Hundretusenvis av biokjemiske prosesser skjer koordinert og samtidig i kroppen. Hvordan er det mulig ?

Svaret fra hans forskning viste seg å være: Lyset ! Mao. at den nødvendige signaloverføringen skjer med lysets hastighet i kroppen

(Kropps)prosessene styres av lys (!)

Hvor mye som lå i dette har blitt enda tydeligere i ettertid.

Lys  er i stand til å avgi informasjon som går til cellene og stimulerer cellene til å iverksette ulike prosesser.

Den avanserte regulasjonsevnen i organismen styres av biofotoner som sørger for at de riktige kjemiske stoffene er på riktig sted til riktig tid.

Mekanismene styres delvis også av psyke og bevissthet.

Foton = energi

Alexander Popp med figur som beskriver hva et biofoton er

(Bio)fotoner oppstår gjennom  elektronsprang fra et energinivå til et annet i et atom. Biofotoner er energi som oppstår ved overgang fra et høyere til et lavere nivå.

Biofotoner ble oppdaget av den russiske vitenskapsmannen Alexander Gurvitsj 1874-1954, som oppdaget det han kalte ”mitogenetisk cellestråling”.

Gurvitsj oppdaget under mikroskop at celledelingen ble påvirket av lys. Han plasserte to løk som vokste mot hverandre, med en kvartsplate som absorberte UV-lys mellom dem. Da kvartsplaten var borte ble celledelingen normal. Ved å skyve kvartsplaten mellom røttene ble celledelingen redusert med 50%. Dette førte til at han tenkte at lys måtte være en viktig faktor i celledeling.

I 1950 forsøkte italienske astronomer å forsterke himmel-lys, ved å lage en ”restlys-forsterker”.  Ved å sette apparatet på en plante begynte planten å vokse kraftig.

Forsterkeren var så sensitiv at den kunne fange opp stearinlys på 2 km. avstand.

Restlysforsterker er en type mikroskop.

I 1970 gjorde Fritz-Albert Popp sin berømte benzpyrene-oppdagelse.

Av 2 kjemiske substanser som er molekylært identiske (benzpyrene og benzpyrene A), viste det seg at den ene er ufarlig mens den andre er kreftfremkallende (nikotin).

Den eneste (biofysiske) forskjellen som Popp fant, var at A-pyrene absorberte UV lys. Dette ledet  Popp til Gurvitsj arbeid.

Popp presenterte sitt benzpyrene-funn på kreftkongressen i Magdeburg og ble latterliggjort.

Imidlertid var det en forsker som hadde tro på Popps funn som finansierte hans videre arbeid, bl.a. ved anskaffelse av en lysforsterker.

En anekdotisk historie om Fritz-Albert Popp
Doktorant-assistenten til Popp sr. trodde ikke på Popps funn om lys i cellene, og Popp ba ham bygge noe som beviste dette.

Assistenten gikk i gang, og det endte med at han bygget en photomultiplier,
som er blitt et viktig apparat innenfor biofoton-forskning som nettopp påviser eksistensen av biofotoner.

Biofotoner er koherente lyskvanter med ultrasensitiv intensitet

Biofotoner har bølgelengder mellom 200-800 nanomenter (Planck spekteret).

Biofotoner er ikke bioluminesens, som er en kjemisk reaksjonsform.

Bioluminesens er en kjemisk reaksjon som er basert på biofotonisk aktivitet.

Demonstrasjon av koherens:
VAKKER
K E A V K R (endret bokstavrekkefølge)

Det er koblingen mellom de ulike bokstavene som frembringer informasjonen.
KEAVKR = står for et uorganisert foton som ikke kan overføre info.

Sammenheng mellom biofotoner og sykdom: Biofotoner bringer informasjon fra celle til celle.

Et såkalt speilsystem som forsterker fotonene gjennom dioder gjør det mulig å måle fotoner.

Det kan måles innenfor 200-800 nanometer, dvs. både infrarød, UV og synlig lys.

Både forsinket luminesens (Delayed luminesence -DL) og spontan-emisjon av fotoner (SE) kan måles.

Det finnes andre metoder for å måle fotoner, bl.a. CCD og supraleder.

En photomultiplier kan også benyttes til å måle bl.a. vannkvalitet og kvalitet av næringsmidler og regulasjonsevnen hos mennesker

Kroppens biofoton-emisjoner (emisjon = utsendelse, utstråling)
Fingernegler stråler mye sterkere enn resten av hånda. Dette skyldes strukturen i fingerneglene, som gjør at lyset ikke blir absorbert i samme grad som i resten av kroppen.

Måling av lys som stråler ut fra næringsmidler som planter gir en indikasjon på kvaliteten.

Mennesker stråler lite.

Vi trenger biofotoner internt for å styre de 100.000 biokjemiske prosessene som hele tiden må opprettholdes.

Hendenes innside avgir mest biofotoner.

Biofoton-emisjoner reduseres under meditasjon. Det skyldes at personer som mediterer kjøler ned stoffskifteprosessene, slik at mindre lys behøves for selvregulering.

Biofoton-emisjoner og healing

Popp senior  har bedt sønnen Alexander om å forske på håndspålegging. Han har undersøkt 6-700 healere og sammenlignet. Det viser seg at healing er noe som oppstår individuelt i samspillet mellom helbreder og klient. Ting tyder på at det muligens er et tredje element som også har betydning for healing, et element som verken har med healer eller med klient å gjøre.

Friske mennesker stråler sterkt i spekteret 450-540 nanometer (violett-blå).

Syke mennesker stråler i frekvens-spekteret 200-400 nanomenter.

Det som kjennetegner en healer er at han eller hun er i stand til å tilpasse sin biofoton-utstråling til nivået hos den syke – og intensivere sin egen biotofon-emisjon(utstråling) samtidig.

Biofoton-forskning har vist at healing er ikke en placebo-effekt.

Syke mennesker har sterkere biofoton-emisjon fordi de til en viss grad har gitt opp sin egen selv-regulering.

Dette resulterer i en hypotese om at konstruktiv interferens (påvirkning utenfra) erstattes av destruktiv interferens. Dette gir en null-linje hvor pasienten kan komme tilbake til helbredende prosesser.

Det er mer presist at en ”healer” kalles en ”selvhelbredelses-aktivator” enn en ”healer”.

Healing gjennom håndspåleggelse kan forklares utifra moderne biofysikk. "Selvhelbredelses-aktivator" vil være en mer presis betegnelse på terapeuten enn "healer".

Healeren snakker først med pasienten i 2 timer for å møte ham i hans håp og helbredelsesenergi. Går sammen med pasienten inn i meditasjon – håndspålegging er kun en del av prosessen. Samtale og psykologisk rådgivning er en viktig del. Det er viktig med tillit mellom klient og healer.

Hjernebølger kommer i en tilstand av synkronisitet mellom healer og klient.

Biofotoners betydning for celle-prosessene
Hvert sekund skapes og dør 10 mill. celler. Likevekten styres av biofotoner og kan påvirkes av bevisstheten. Vi er i stand til å påvirke prosessene både positivt og negativt via vår bevissthet. Det er derfor viktig å tenke positivt.

Hvis jeg klarer å tenke positivt i halvannet år kan jeg også forandre kroppen min til å tilpasse seg positiviteten.” Problemet er de mange negative innflytelser som gjør at våre forsøk på å tenke positivt forstyrres.

Sykdom er grunnleggende en forstyrrelse gjennom indre og ytre innflytelser. Når den indre selvregulering ikke er på plass er det lett for ytre faktorer å overstyre ens organisme slik at man blir  syk.

Vi trenger ikke 100.000 biofotoner for å utløse 100.000 biokjemiske reaksjoner. Få men høyt koherente biofotoner er nok.

Andre muligheter for å påvise biofotoner er gjennom regulasjonsdiagnose.

Dette er en metode som ble utviklet i 1970-årene av Fritz-Albert Popp og prof. Midelhart.

Midelhart hadde mulighet for å bevise/validere elektroakupunktur fra dr. Voll.

Regulasjonsdiagnose (“Måling av kroppens selvregulering”) kan også benyttes på dyr (ex. målinger av hest ved øre og på fot).

Biofoton-undersøkelse av kreftsvulster (tumorer)

Forskning viser at tumorer suger lys !

Det er bedre å suge lyset ut av tumorene. En tumor har en viss frekvens. Det kan benyttes enzymer med oppgave å suge opp akkurat den frekvensen. Koenzymer har lavere biofoton-utstråling enn kreftceller.

Vedvarende  elektrosmog-belastning kan trette ut organismen.

Alexander Popp anser at det nå foreligger faglig grunnlag for å begynne å revolusjonere skolemedisinen.

Biofotoner kommer fra levende organismer

Apparater kan ikke behandle med biofotoner – fordi apparater ikke er biologiske.

Sola er en “levende organisme” som sender ut hele spekteret av stråling – inkludert biofotoner.

LED lys har en viss koherens i sine frekvenser, som er begrenset, varer mindre enn 1/10 sekund, og er vesentlig mer kortvarig enn biofotonkoherens i levende organismer.

Fotoreseptorer i DNA dobbel helix inneholder silisium (silisiumdioksid). Det handler om en struktur som fungerer som et prisme. Når lys kommer inn i cellen i dobbel helixen, deles lyset opp i sine spektrale deler. En del av informasjonen som kommer inn i cellen sier til cellen f.eks. at ”Nå må du dø !”. Resten av lysspekteret gis videre til nabocellen som får info som kan være ”Nå skal du dele deg !”

Max Planck sin ur-forklaring om sammenhengen mellom lys, energi og frekvens avspeiles av Plancks formel.

Frekvensen samsvarer med energien: Dersom cellen forandrer frekvens kan den endre informasjon og energi.

Spørsmål: Hvor er opphavet til cellenes kommunikasjon ? Er cellen  utgangspunktet som sier noe via lys ?

Svar: Nei, opphavet er ikke i en bestemt celle. Det ligger utenfor, fordi biofotoner befinner seg i feltet.

Også hjernen tar opp informasjon utenfra.

Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

122 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Uffda
Uffda
Abonnent
9 år siden

Very important information about our electric body!!!!!!
Dr Jerry Tennant – pH and Voltage – “Healing is Voltage”

We Are Electrical Appliances.

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Bl.a. om wi-fi teknologiens skader på dna og depopulasjon

Barrie Trower https://www.youtube.com/watch?v=rjyfpVRPUVQ&list=PL68D769230401071C

La merke til at min eldste datter slo av alt wi-fi utstyr i huset, fjernet trådløs router, slo av wi-fi fuksjonen, inklusive bluetooth, også i PC og annet wi-fi utstyr, slo av mobiltlf på natta, imens hun ble utdannet til ingeniør innen bl.a. miljøorienterte fagområder. Jeg har gjort og gjør det samme, men observerer at når mobiltlf slås på, finner den 7-8 wi-fi nett i nabolaget, fullstendig galskap men alle sover i forhold til denne kontinuerlige reelle og stadig økende faren. Bruk tråd-kommunikasjon for din egen og andres sikkerhet og helse. Legg merke til at man må gå inn i programmer på en enhet for å slå av wi-fi funksjon, gjelder bl.a. PC og wi-fi routere. Angående mobiltlf, ikke bruk den eller minst mulig, slå den av eller i lengst mulig perioder, på forhånd tusen takk på bl.a. alle barns vegne som idag blir svindlet og lurt uten at noen så langt intervenerer effektivt nok

“Takk for utredning og synspunkter. Jeg foretrekker og har best erfaring med å være mest mulig eller helt uavhengig av alle organisasjoner ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2013/03/vatikanets-tempelriddere-er-tilbake-i-norge/#comment-96469

H2O
H2O
Abonnent
10 år siden

Hei, jeg skulle bare sjekke om NYS hadde skrevet noe om Biofotoner og Biofysikken, det var det “litt om”.

Mitt grunnlag var at jeg fikk en bok av Vilhelm Schjelderup som han hadde skrevet.
LYS SOM HELBREDER (Nytt håp for Astma-pasienter)
Bokomtale: http://www.indreledelse.no/vschjelint.htm

Bokilden: http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=148097

Her er det bøtter og spann om kildehenvisninger, også om Popp’s arbeid og mye mer.

Det beskriver en god del om det Sovjet forsket på, i samarbeid med kinesiske forskere, hvordan cellebiologien fungerer og responderer på lys, og bruken av “myk laser” HeliumNeon laser til akupunkturbruk.

Videre forskning og utvikling andre steder ledet ut i en ny type laserlys (SOE) SingulettOksygenEnergi med sin høyere energitilstand, har betydelig bedre effektivitet ved behandling og akupunkturbruk.

Vilhelm Schjelderup er Lege og Akupunktør, og har bidratt til stort løft i samfunnet innen akupunkturbehandling og alternativ behandling.
Vilhelm har sterkt rotfeste i tradisjonell vitenskapelig forskning.
Det kan kansje virke som et paradoks når man snakker om alternativ behandling og akupunktur. Nå har faktisk norske helsemyndigeter akseptert akupunktur som behandlingsform, dog inne begrensede områder, men likevel akseptert.

Vilhelm beskriver en del om utfordringen mellom det å forene biokjemien og biofysikken som store viktige oppgaver.
Biokjemi som eksisterende farmasøytisk industri.
Biofysikk som f.eks. bruk av lysterapi, biofotoner og andre elektromagnetiske prinsipper som virker innen biofysikken.

Jeg mener Vilhelm Schelderup er en mann som bør bringes sterkt fram i lyset. og hans bøker bør frambringes tydelig i offentligheten.
Lys som helbreder: http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=148097

Nytt lys på medisinen: http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=49230&rom=MP

ECIWO-biologi: http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=109319&rom=MP

Fredsgudinnens hevn: http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=3741581&rom=MP

Elektromagnetismen og livet: http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=2157662&rom=MP

Små og store hvite ark: “Når løgnen har fått fotfeste, har freden bare små sjanser” – Tiden er innen for en omprioritering, sier Vilhelm Schjelderup.
http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=2493955&rom=MP

Håper noen sterke lesehester og skribenter kan skrive opp og fram om Vilhelm Schjelderup, som har hatt noe tøff nærkontakt med maktsystemet hvor det ikke bare er penger involvert.

God lesning, og “Enlightening”

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

Achtung!!!

Illuminati- kontrollerte Skagerak Energi jobber for å implementere smart- meters for sine 178 000 husstander i Norge.

http://www.tieto.com/archive/top-stories/energy-utilities/skagerak-energi-as—first-class-ami-pilot-results

Smart meetering er big business, også internasjonalt:
http://meterpedia.com/mwp/market/norway/

Illuminati- kontrollerte Telenor gjør det samme:
http://meterpedia.com/mwp/participants/suppliers/communications-suppliers/telenor-cinclus/

http://www.tieto.com/countries/india

AMI Roll-out & Operation IT Platform (AMIRO)

http://www.tieto.com/industries/energy/smart-metering/amiro-it-platform?version=5

Og muligvis er IT- nerder de nyttigste idioter i denne forbindelse, som faller hodestups pladask for nye kjekke løsninger.

En herlig verden, med 1011000111110001111110001

Våkne opp, nerds!!

Eddvin
Eddvin
Abonnent
11 år siden

Surfplattor kan orsaka cancer och andra allvarliga sjukdomar. Läkare vädjar om förbud
Published by Jin83 on 2012-10-26 (124 reads)

Flera tidningar har den senaste tiden skrivit skönmålande artiklar om surfplattors eller läsplattors eller Ipads användning i skola, förskola och i hemmen, bland annat Svenska Dagbladet.

Inga av dessa artiklar har informerat om teknikens allvarliga baksida: strålningsriskerna för småbarnen och skolbarnen. Surfplattor, läsplattor och allt vad de kallas ger ifrån sig höga nivåer av mikrovågsstrålning som är klassad som ”möjligen cancerframkallande”, klass 2B i samma klass som bly och DDT mot bakgrund av undersökningar som visar ökad risk för hjärntumör och cancer av sådan strålning.

http://mobiltelefoni.tv/2012/10/18/surfplattor-kan-orsaka-cancer-och-andra-allvarliga-sjukdomar-lakare-vadjar-om-forbud/

Mole
Mole
Abonnent
11 år siden

Italiensk høyesterett: – Mobilbruk kan gi kreft i hjernen
http://www.abcnyheter.no/nyheter/helse/2012/10/19/italiensk-hoeyesterett-mobilbruk-kan-gi-kreft-i-hjernen

28. 07. 2011, kl. 20:05
Ingen økt fare for hjernekreft hos barn med mobil

Det er konklusjonen i en ny internasjonal undersøkelse som er lagt fram i forskningstidsskriftet Journal of National Cancer Institute.

I alt 352 barn og unge som ble diagnostisert med hjernekreft i perioden 2004–2008, deltok i undersøkelsen.
http://www.abcnyheter.no/nyheter/Helse/110728/ingen-okt-fare-hjernekreft-hos-barn-med-mobil

31. 05. 2011 kl. 18:43
Bruk av mobiltelefoner og andre trådløse apparater kan være kreftfremkallende, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).
http://www.tv2nyhetene.no/utenriks/who-mobiltelefoner-kan-vaere-kreftfremkallende-3507183.html

06. 06. 2011, kl. 11:12
Store kraftmaster kan direkte påvirke menneskers helse.
http://www.dagbladet.no/2011/06/06/kultur/debatt/debattinnlegg/helse/elektromagnetisk_straling/16810726/

15. 09. 2012, kl. 19:36
Hevder å ha fått hjernesvulst av nødnettet

– Nødnettet gir ikke noe mer eller annerledes stråling enn mobiltelefoner og lignende ting. Det er altså ikke noe som skulle tilsi at dette er farlig.–

– Hvor sikre er dere på dette?

Vi er ganske sikre når det gjelder TETRA-nettet. Så sikre vi kan være, sier Alexander.

Sammen med Bertil Persson, professor i medisinsk strålefysikk, har han forsket på hvordan rottehjerner påvirkes av elektromagnetisk stråling.

Forskningen viste blant at strålingen førte til lekkasjer i rottenes hjerner. Forskerne mener rottenes hjerner er så like menneskers at resultatene kan være overførbare.
http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.8323448

13. 09. 2012, kl. 19:10
Det kan ikke påvises at stråling fra mobiltelefoner og trådløse nett utgjør noen helserisiko, mener en ekspertgruppe.

Mange har opplevd at øret blir varmt etter langvarig mobiltelefonbruk, men dette skyldes ikke stråling, beroliger assisterende direktør Jan Alexander ved Folkehelseinstituttet som har ledet ekspertgruppen.
http://www.tv2.no/nyheter/mobilstraaling-er-ikke-helsefarlig-3875512.html

Mole
Mole
Abonnent
11 år siden

Personer som har vært gjennom to eller tre CT-undersøkelser av hodet som barn, har tre ganger så høy risiko for å bli rammet av hjernekreft senere i livet, ifølge en ny undersøkelse.
http://www.nrk.no/helse-forbruk-og-livsstil/1.8184338

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

NetLED WiFi-enabled, app-controllable, LED light tubes come to Japan http://www.engadget.com/2012/01/19/netled-wifi-enabled-app-controllable-led-light-tubes-come-to-j/

‘We will not pick up toxic new bulbs’: Councils say energy-saving lights are too dangerous for binmen http://www.dailymail.co.uk/news/article-1363448/We-pick-toxic-new-bulbs-Councils-say-energy-saving-lights-dangerous-binmen.html

Dr. John Coleman Breaks Down The Committee of 300 on Alex Jones http://www.youtube.com/watch?v=t83CX0W7e6g&list=PL8B3E1DA27FC9AED8
.
The Beatles- In My Life(Official)

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Effects of Cell Phone Radiofrequency Signal Exposure on Brain Glucose Metabolism http://jama.ama-assn.org/content/305/8/808.abstract

Mole
Mole
Abonnent
11 år siden

Her dør folk tidligst i Norge – forskjellene et mysterium
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10042811

Mysterium…..hah…

ye
ye
Abonnent
11 år siden

Du verden for en troverdig uttalelse:
“Forsker Lars Klæboe ved Statens strålevern står bak den norske delstudien, som viser at mobiltelefoner ikke gir økt fare for hjernekreft.”

“Også hans undersøkelse er delfinansiert av mobilindustrien.”

….når vi leser resten av artikkelen (som smurf postet ifjor):

http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/article3546042.ece

Og de drøyer så lenge de kan med offentliggjøringen av rapporten.

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Brain tumour increase in Denmark by 40% between 2001-2010 http://newsvoice.se/2011/12/15/brain-tumour-increase-in-denmark-by-40-between-2001-2010/

Kære videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen http://tinyurl.com/3a4rykg

purka jul
Abonnent
12 år siden

GÅR DET AN Å BESKYTTE KROPPEN MOT ELEKTROSMOG ?
Olav Thon f.eks, bruker alltid en rød topplue . Har denne noen matalltråden innvevd , slik at ihvertfall hodet er beskyttet mot stråling ?

Ulven
Ulven
Abonnent
12 år siden

Fra idag er det forbudt å produsere den tradisjonelle 60 watts lyspæren!

Tesla sa at glødelampe-lys er det som gir beste vibrasjoner for helsa.

De har vel en grunn for å ta fra oss helse-lyset. Legemiddelindustrien sliter stadig mer med salg og propaganda. Så omtenkstomt av EU å kaste et kjøttbein til pille-produsentene.

Har myndighetene noengang tenkt på hva som er best for oss?

ola
ola
Abonnent
Svar til  Ulven
12 år siden

hmm, må hamstre det da. og gå over til stearinlys og oljelamper.

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Ulven
12 år siden

Heldigvis går det fremdeles an å få tak i “vanlige” lyspærer. På spesielle butikker kan man t.o.m. kjøpe den matte varianten. Jeg kommer uansett aldri noengang til å ta i bruk en slik “sparepære.” Da sitter jeg heller med et stearinlys.

Myndighetene er også slike uærlige hyener. De sier at 95% av energien fra glødelampen blir sløst vekk, men dette er jo ikke helt sant. Disse 95% er jo varme – og varme er noe vi ofte trenger her i Norge. Altså – med “sparepærene” må du gjerne bruke noen kroner mer på oppvarming. Ingen som nevner dette.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  Ulven
12 år siden

Ledlys er også farlig..
http://ing.dk/artikel/115942-fransk-rapport-led-lys-kan-vaere-farligt-for-boern
Men det gjør jo ikke noe, nå som vi snart blir opplyste allesammen :-)

ye
ye
Abonnent
12 år siden

Fem primære kilder til eksponering av elektromagnetiske felt.

Som Vickie Warren forklarer i dette intervjuet, er det i utgangspunktet fem primære kilder til farlige EMF som omgir deg på daglig basis.

1. Elektriske felt
2. Magnetiske felt
3. Kraftlinjer
4. VVS av metall
5. Trådløs kommunikasjon
Den nyeste faren- ‘Smart Meters ‘

“Bærbare datamaskiner er en annen høy energi kilde til både elektrisk-og magnetiske felt, så unngå å plassere en bærbar PC direkte på fanget. Du kan blokkere den termiske effekten ved hjelp av en lap pad, og du kan skjerme mot elektrisk felt ved å legge et reflekterende materiale eller metall til den, men du kan ikke blokkere den magnetiske feltet komponenten …

Hva som er verre er at maskinen lade- enhetene er ujordet, så ideelt sett, vil du kun ønske å bruke en bærbar PC når den kjører på batteri, ikke når den er koblet til en stikkontakt og lading. Det samme gjelder for iPads, Kindle og til og med mobiltelefoner. Gravide kvinner bør være spesielt forsiktig med å bruke disse typer av teknologi mens de er plugget i. Ifølge Vickie, mengden av EMF du er utsatt for fra en bærbar PC som er koblet i forhold til en bærbar PC som kjører på batteri, er omtrent hundre ganger høyere !”

http://emf.mercola.com/sites/emf/archive/2011/07/09/vickie-warren-on-effects-of-electromagnetic-fields.aspx

ElectroMagneticHealth.org :

http://electromagnetichealth.org/electromagnetic-health-blog/smart-grid-sensibility-audio-interview-with-b-blake-levitt-and-duncan-campbell-esq-by-electromagnetichealth-org-founder-camilla-rees/

BelzeBob
Abonnent
Svar til  ye
12 år siden

Ja. Men vi må også si noe om jordstråling. Jordstrålingen er forholdsvis svak – ca. 150Hz eller mindre, slik jeg forstår det. Såkalt ELF: Extremely Low Frequency. Har man høy jordstråling på soverommet så kan det bety store søvnproblemer og helseproblemer.

Jordas naturlige stråling ligger på omlag 7.9Hz. Schumann-resonansen.

Man har ofte jordstråling i områder der man har mye kvarts i berggrunnen under huset. Jordstråling kan oppdages med spesielle “peilepinner” og/eller en elektronisk måler som kan måle ELF. Og det fins forskjellige ting man kan gjøre for å rette på problemet.

Forøvrig vil jeg anbefale de som har litt ekstra cash å kjøpe seg en LED-skjerm. LED har nemlig et veldig svarkt EMF. Og jeg anbefaler alle å unngå såkalte sparepærer og lysrør, for de har et kraftig og skadelig kraftfelt.

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Bruk av mobiltelefoner og andre trådløse apparater kan være kreftfremkallende, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).
http://www.tv2nyhetene.no/utenriks/who-mobiltelefoner-kan-vaere-kreftfremkallende-3507183.html

Jeg må le….

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

ha ha,…aldri for sent. Neste må vel bli HAARP da. Venter i veldig høy frekvent spenning:)

Maarit M. Hanssen
Forfatter
Svar til  Lynx Veritas
12 år siden

HAARP er inkludert : )

” The IARC Monograph Working Group discussed and evaluated the available literature on the following exposure categories involving radiofrequency electromagnetic fields:
-occupational exposures to radar and to microwaves
-environmental exposures associated with transmission of signals for radio,television and wireless telecommunication;and
-personal exposures associated with the use of wireless telephones.”

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
12 år siden

Så lenge man følger disse rådene, sier Staten Strålevern etter WHOs kreftvarsel.
http://www.dagbladet.no/2011/05/31/nyheter/mobiltelefon_and_kreft/helse/innenriks/utenriks/16748312/

ler mer…

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
12 år siden

Flere mobilmaster gir nemlig lavere stråling fra det som er den mest intense strålingskilden – nemlig mobiltelefonen.

Folk bekymrer seg unødig for mobilmaster i nabolaget, mener Statens strålevern.
http://www.dagbladet.no/2011/06/01/nyheter/forskning/mobiltelefoner/straling/kreft/16756393/

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  Maarit M. Hanssen
12 år siden

Her er jeg i noe tvil om strålevernet snakker tull. Egentlig er jeg overhodet ikke i tvil.

Etter det jeg har forstått er utstrålt effekt på mobiler statiske og stråler derfor like mye uavhengig basestasjonens utstrålte effekt (som alt annet radioutstyr). Strålevernet mener det slik at mobilens utstrålte effekt er dynamisk og satt til å stråle mere når man kommer under X i SNR verdi?. Den dokumentasjonen ville jeg gjerne likt å se.

Ellers så er det tull at mobilens stråling er høyere enn en mobilmast. Hadde mobilen strålet mere, ville de gedigene antennene vært overflødig. En mobil kan imidlertid ha høyere db verdi målt ved hodet til brukeren, siden avstanden til hodet er kortere enn til mastene, og db verdien faller ved avstand. Men er man i nærheten av master, vil selvsagt db verdien (målt ved ditt hode) være høyere enn i fra en mobiltelefon (ved ditt hode).

Maarit M. Hanssen
Forfatter
Svar til  Maarit M. Hanssen
11 år siden

Undertegnende ble operert for hjernesvulst på høsten 2001 ved Rikshospitalet. Senere måtte jeg gjennomgå en spørreundersøkelse i regi av WHO om stråling ( telefonbruk, tannlege osv. ). Har forstått det dithen at WHO konkluderte om undersøkelsen, som var verdensomfattende, at stråling kan være årsak til hjernesvulst. Han som intervjuet meg var en pakistansk, høy, ung medisiner, tror han var fra ISI, den pakistanske etterretningsorganisasjonen eller fra CIA. Han kom hjem til oss. Jeg spurte først av ham hvor han hadde fått den medisinske epikrisen min. Trodde det var taushetsbelagt informasjon. Han bare lo høyt og sa ingenting. Jeg er glad at mannen min var til stede, da kunne jeg slappe av.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

I 1998 ble det oppdaget 715 nye tilfeller, mens i 2007 er tallet 994 (kilde: kreftregisteret).

Økning er størst for barn, hvor hjernesvulst nå er den vanligste kreftformen i Norden (det var leukemi tidligere).

Mye er blitt spekulert rundt årsåken til dette, alt fra “eldrebølgen” (sjansen øker med alderen)

og mer bruk av ioniserende stråling (røntgen og CT; bevist at øker sjansen for kreft) til

mobiltelefoner, høyspentledninger og mikrobølgovner og slikt

(mye usikker og grusete forskning, noe ala høyspentledning kan også MR tilføyes, som forskningen ikke har funnet noen holdepunkter for at kan føre til kreft o.l.)
http://no.wikipedia.org/wiki/Hjernesvulst

Bruk av mobiltelefoner og andre trådløse apparater kan være kreftfremkallende, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).
http://www.tv2nyhetene.no/utenriks/who-mobiltelefoner-kan-vaere-kreftfremkallende-3507183.html

Organisasjonen har nemlig plassert mobilbruk i samme kategori som bly, eksos og kloroform i forbindelse med kreftfremkallende stoffer.
http://www.mobilen.no/artikler/sammenligner_mobilbruk_med_kloroform_og_eksos/98739

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

– Å drikke kaffe er like risikofylt som dette med mobiltelefoni, sier Lars Klæboe, forsker ved Statens strålevern.

Tall fra Telenor viser at nærmere 90 prosent av alle 10–11 åringer har sin egen mobiltelefon.
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/ekspert-mobilbruk-er-like-farlig-som-kaffe-3508041.html

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

– Trådløs stråling er ufarlig.

56 steder i Norge sjekket. – Knapt målbart, sier tilsynssjef.
http://www.dagbladet.no/2011/06/08/nyheter/innenriks/stralevern/tradlost_nettverk/mobil_and_straling/16846982/

Du verden, kanskje de ser nedgang i antall kjøp nå.
Knapt målbart?, men å motta signaler fra verdenrommet får vi til, men å klare å måle de, nei det klarer vi ikke???

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden
Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Ingen økt fare for hjernekreft hos barn med mobil

Det er konklusjonen i en ny internasjonal undersøkelse som er lagt fram i forskningstidsskriftet Journal of National Cancer Institute.

I alt 352 barn og unge som ble diagnostisert med hjernekreft i perioden 2004–2008, deltok i undersøkelsen.
http://www.abcnyheter.no/nyheter/Helse/110728/ingen-okt-fare-hjernekreft-hos-barn-med-mobil

Mole sier:
31. 05. 2011 kl. 18:43
Bruk av mobiltelefoner og andre trådløse apparater kan være kreftfremkallende, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).
http://www.tv2nyhetene.no/utenriks/who-mobiltelefoner-kan-vaere-kreftfremkallende-3507183.html

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Det kan ikke påvises at stråling fra mobiltelefoner og trådløse nett utgjør noen helserisiko, mener en ekspertgruppe.

Mange har opplevd at øret blir varmt etter langvarig mobiltelefonbruk, men dette skyldes ikke stråling, beroliger assisterende direktør Jan Alexander ved Folkehelseinstituttet som har ledet ekspertgruppen.
http://www.tv2.no/nyheter/mobilstraaling-er-ikke-helsefarlig-3875512.html

:
31. 05. 2011, kl. 18:43
Bruk av mobiltelefoner og andre trådløse apparater kan være kreftfremkallende, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).
http://www.tv2nyhetene.no/utenriks/who-mobiltelefoner-kan-vaere-kreftfremkallende-3507183.html

Eddvin
Eddvin
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Her ser vi helt klart hvem “Folkehelseinstituttet” egentlig er. Rett og slett faenskap satt i system!!!

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Hevder å ha fått hjernesvulst av nødnettet

– Nødnettet gir ikke noe mer eller annerledes stråling enn mobiltelefoner og lignende ting. Det er altså ikke noe som skulle tilsi at dette er farlig.–

– Hvor sikre er dere på dette?

Vi er ganske sikre når det gjelder TETRA-nettet. Så sikre vi kan være, sier Alexander.

Sammen med Bertil Persson, professor i medisinsk strålefysikk, har han forsket på hvordan rottehjerner påvirkes av elektromagnetisk stråling.

Forskningen viste blant at strålingen førte til lekkasjer i rottenes hjerner. Forskerne mener rottenes hjerner er så like menneskers at resultatene kan være overførbare.
http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.8323448

13. 09. 2012, kl. 19:10
Det kan ikke påvises at stråling fra mobiltelefoner og trådløse nett utgjør noen helserisiko, mener en ekspertgruppe.

Mange har opplevd at øret blir varmt etter langvarig mobiltelefonbruk, men dette skyldes ikke stråling, beroliger assisterende direktør Jan Alexander ved Folkehelseinstituttet som har ledet ekspertgruppen.
http://www.tv2.no/nyheter/mobilstraaling-er-ikke-helsefarlig-3875512.html

:
31. 05. 2011, kl. 18:43
Bruk av mobiltelefoner og andre trådløse apparater kan være kreftfremkallende, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).
http://www.tv2nyhetene.no/utenriks/who-mobiltelefoner-kan-vaere-kreftfremkallende-3507183.html

ye
ye
Abonnent
12 år siden

De hemmeligholdte GSM-basene. Finn GSM-strålekildene i ditt lokalmiljø:

http://www.nrk.no/programmer/tv/brennpunkt/multimedia/1.6696825

ola
ola
Abonnent
Svar til  ye
12 år siden

Jeg sitter å ser på en fra både netcom og telenor rett utenfor vinduet her, har ikke bodd her så lenge, og skal ikke bo her så lenge, slenger de stygge blikk hele tiden, de føles ikke sunne ut. Syntes det holdt med hustelefoner jeg.

Emil
Emil
Abonnent
Svar til  ye
12 år siden

Nå er det kanskje en smule drøyt å kalle de for “de hemmeligholdte” ettersom post og teletilsynet faktisk har utviklet en tjkeneste for nettopp å vise ut hvor enhver mobilmast befinner seg.

http://www.finnsenderen.no/search

ye
ye
Abonnent
Svar til  Emil
12 år siden

Det var Brennpunkt som i sin tid kalte lokasjoner av GSM-basene for hemmeligholdt, og det med god grunn. Teleselskapene måtte tvinges til å utlevere og offentligjøre opplysningene:

http://www.nrk.no/programmer/tv/brennpunkt/1.6450324

Post- og teletilsynet hadde pr. første halvår 2009 ikke en slik oversikt.
Du har rett, Emil, i at det nå ikke er hemmeligholdt, og det takket være Andersen og Børringbo i Brennpunkt.

http://www.nrk.no/contentfile/file/1.6450373!vedtak_klagenemnda.pdf

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Risikoen for hjernesvulst ved bruk av mobiltelefon er stor, mener indiske forskere.

Videre mener de at det gjentatte ganger har blitt bevist at strålingen fra basestasjoner er skadelig for helsen, og at dagens strålingsgrenser er basert på et falskt premiss om at det kun er oppvarmingseffekter på kroppen som er skadelige.
http://www.abcnyheter.no/node/125051

Så har vi svaret fra statens strålevern.

Statens strålevern holder imidlertid på sitt. Seksjonssjef Merete Hannevik sier til VG at forskningen ikke viser noen økt sannsynlighet for hjernesvulst.

« Forrige artikkel

Zen… og kunsten å debunke. Del I

Neste artikkel »

Foredrag om verdier – Hanne Nabintu Herland

122
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x