Om biofotoner, elektrosmog, helse og bevissthet

10371 visninger
15 minutter lesetid
122

Symposiet “Wireless Humanity” ble arrangert over 4 dager i september 2010,  med foreningen Baldron som arrangør. Temaene som ble behandlet var bl.a. biofotoner, stråling, elektrosmog, helse, bevissthet, el-overfølsomhet og ernæring.

Flere av foredragsholderne er blant de fremste i verden på sine områder. 

Introduksjon 

Raphael Kleimann fra Baldron
– Elektromagnetiske (EM) felt består av to elementer – elektriske felt og magnetiske felt.

– Elektriske felt er hele tiden tilstede der hvor det er elektrisitet tilstede.

– Magnetiske felt oppstår ved bruk av elektrisitet.

– Virkningen av elektriske og magnetiske felt avtar med kvadratet av avstanden (avstanden multiplisert med seg selv).

– Lavfrekvente felt kalles ikke engang for stråling (”radiation”) av myndighetene.

– De fleste lav-frekvens problemer skaper vi selv, ikke minst i hjemmene.

Mangelfull ernæring og el-overfølsomhet

Dr. Ann-Marie Lidmark

Lidmark er en biolog som arbeider med offentlig helse. Hun har særlig vært beskjeftiget med materialer benyttet i tannfyllinger i en rapport for den svenske regjeringen. Senere har hun koordinert et forskningsprosjekt for den svenske foreningen for el-overfølsomme om kryssvirkninger mellom EM-felter og bl.a. amalgamfyllinger.

El-overfølsomme kalles på engelsk ELSP (electrosensitive persons).

Både for el-overfølsomme og for personer med amalgam-forårsakede problemer vil ernæringsterapi være et element.

Mange el-overfølsomme er metall allergikere og gluten / laktose allergikere.

Ann-Marie Lidmark snakket bl.a. om betydningen av ernæring for el-overfølsomme. (Foto: Y. Eik)

Praktiske tips for el-overfølsomme og amalgamskadde
– Å redusere eksponering for EM-felter
– Å utrede sammenhenger med giftstoffer og tungmetaller (dette er på en eller annen måte relatert til el-overfølsomhet)
– Aktuell ernæringsterapi vil bl.a. kunne være i form av kosttilskudd
– Redusert sukkerinntak
– Vitamin B12
– Mye antioksidanter reduserer symptomer
– Magnesium er viktig (også for amalgam problemer)
– Vitamin E
– Sink og selen (vanlig med mangel i Norge og Sverige)
– Omega 3 og Omega 6 er viktig
– C-vitamin
– Tilskudd av lipoproteiner (for celle-reparasjon)

For øvrig viser studier av tilskudd av enkeltvitaminer at beskyttende virkning ikke oppnås. Hver anti-oksydant er også en oksydant, alle kjeder må forbindes, derfor kan ikke enkeltelementer utelates. Det er derfor bedre å ta 15-20 substanser (kosttilskudd) samtidig.

Risikofaktorer som kan utløse el-allergi
– Uheldig EMF-eksponering
– Stress
– Ernæring
– Kvikksølv-forekomst i kroppen (amalgam i tenner m.v.)

Øvrige symptomer som kan forekomme hos el-overfølsomme

– Søvnforstyrrelser.
– Kalsiumnivåer påvirkes av EM felt.
– Blod-hjerne barrieren kan provoseres til å åpne seg (forårsaket av EM stråling) slik at tungmetaller slipper inn i hjernen.
– Allergi mot visse lukter.

De el-overfølsommes organisasjon i Norge heter FELO (Foreningen for EL-Overfølsomme).

Det er viktig at samfunnet og myndighetene tar de el-overfølsommes situasjon på alvor.

Strøm-kvalitet og ”skitten” strøm

Mikko Ahonen
Forsker ved  Universitetet i Tampere i Finland
Han har tidligere arbeidet i telekom-industrien (Telia/Sonera)

Ahonen har forsket 3-4 år på EM-felt og helse og bl.a. utført prosjekter ved skoler i Finland og Russland.

”Skitten” strøm (dirty electricity)

Avgjørende for elektrisitet-kvalitet er det som kalles spennings-transienter (voltage transients). Transienter er uregelmessigheter (uregelmessige mønstre) i el-frekvensene. Transienter er spenninger og strømladninger av veldig kort varighet.

God gammeldags elektrisitet-kvalitet: 50 hz sinusbølge med tilhørende magnetfelt

Tidligere var vanlig elektrisitet kjennetegnet av sinusbølge mønstre (dette anses for ikke å være helseskadelig under vanlige forhold)

Størstedelen av forskningen knyttet til elektrisitet og helse er foretatt på 50 hz magnetfelt (mao.  sinus-harmoniske – 50 hz sinus bølge og magnetfelt – bildet).

Harmoniske bølger er “frekvens-multipler” av ordinære bølger.

 

Harmoniske bølger ("harmonics - harmonic overwaves") er “frekvens-multipler” av ordinære bølger

Transienter = brå endringer i sinusbølgen

Hva forårsaker transienter ?
– Strøm som skrus av og på kontinuerlig
– Strøm omformere
– Hurtige strømspennings endringer

Transienter - kjennetegn på "skitten elektrisitet"

Transienter har likheter med basestasjoner.

Forskjellige lyspærer har forskjellige transienter: Billige lyspærer har mer/høyere spenningstransienter.

Anbefales: Vanlige glødepærer.

Anbefalt belysning: LED og halogen-lyspærer er bedre enn energisparepærer

LED-lys skaper ikke “forvrengninger” (distortions).

Sparepærer forstyrrer/forvrenger måleutstyr for elektrisitet (!)

Dyr påvirkes negativt av transienter.

Produsenter av måleutstyr for transienter:
–          Graham-Stetzer
–          Fluke
–          Gigahertz solutions

Mikko Ahonen demonstrerer måleutstyr for transienter. (Foto: Y. Eik)

Elektrisk utstyr skaper forstyrrelser (forvrengninger/distortions).

Transient-eksponering øker risiko for lungekreft, også blant ikke-røykere.

Andre mulige helseeffekter:
–          Allergi og astma
–          Diabetes
–          Redusert søvnkvalitet

Helsemessige virkningsmekanismer av transients: ”Glipper” (gap junctions) i proteinbroer mellom celler kan bli forstyrret.

Høye transienter gir lav ph (altså forsurning av kroppsvev).

Lave transienter gir økt/forbedret ph  ( alkalisk/basisk).

Det finnes filtre for å redusere spenningstransienter.

Forskningsprosjekter i skoler i Finland og Russland:
– Helseproblemer hos lærere: astma og hudproblemer
– Målinger av transienter i klasserom

Funn: De viktigste transient-kildene befinner seg inne i bygninger (!)

Ahonen anbefaler denne filmen om mobil-industrien.

Slides til Ahonens foredrag ligger her.

Mikko Ahonens nettsted.

Elektromagnetisme / elektrosmog og hjernen

Dr. Günter Haffelder

Haffelder har forsket på kreativitet og tenkning / bevissthetens grunnlag.
Nettsted

Aktuelle forklaringsmodeller for hjernen

kartmodellen; som er basert på en antagelse om at hver (hjerne-)funksjon kan lokaliseres nøyaktig. .

hemisfæremodellen; som baserer seg på at hjernen består av to ulike halvdeler, med komplementære oppgaver og virkningsmåte. Dette er grunnlaget for Günter Haffelders forskning.

Kartmodellen er ikke up to date, fordi nyere forskning har vist at mange funksjoner ikke er bundet til enkelte soner i hjernen.

Hjerneforskeren Günter Haffelder har konstatert at deler av aktiviteten i hjernen er ikke-lokal og at hemisfæremodellen på mange måter er en bedre forklaringsmodell for hjernens aktivitet. (Foto: Y. Eik)

Hemisfæremodellen

Bare venstre hjernehalvdel har adgang til bevisstheten. Venstre hjernehalvdel arbeider sekvensielt (dvs. at oppgaver utføres i rekkefølge).

Høyre hjernehalvdel arbeider parallelt (dvs. at ulike oppgaver utføres samtidig).

Veldig forenklet kan man si: Venstre hjernehalvdel er den logiske. Høyre hjernehalvdel er den kreative.

Vi har sensorer i øyne og ører og alt mottas samtidig/parallelt.

Venstre hjernehalvdel er ”politiet i oss”, og arbeider tidsorientert, lineært, logisk og analytisk.

Gjennom krabbing øves evnen opp og de to hjernehalvdelene forbindes.

Krabbing utvikler forbindelsen mellom de to hjernehalvdelene

Måling av hjernehalvdel-aktivitet

EEG-avlesninger
EEG (elektroencefalografi) registrerer elektriske impulser i hjernen som skapes av fyrende nevroner (firing neurons) – nevroner som avfyres.

EEG—målinger som viser summen av frekvensene har begrenset verdi. Hjernen jobber samtidig med mange ulike enkeltfrekvenser. Det er de enkelte frekvensene som er av interesse (alfa, beta, delta og theta-bølger). Summen av dem har veldig begrenset informasjonsverdi.

Frekvenser måles i svingninger pr. sekund som måles i hertz (hz). F.eks. innebærer hjernebølger på 17hz en frekvens på 17 svingninger (fullførte sykluser) pr. sekund.

En feilkilde i interpretasjonen av tradisjonell EEG er at frekvenser kan summeres: For eksempel vil en frekvens på 4 hz og en frekvens på 6 hz summeres til 10 hz som vises på et EEG-diagram.

Det korrekte vil være å benytte en EEG-spektralanalyse hvor de ulike frekvenselementene fremkommer:

EEG-spektralanalyse for 0 - 30 hz. Aktivitet i venstre hjernehalvdel vises til v. for midtsøylen, aktivitet i høyre hjernehalvdel til h.

–          Horisontal akse = tid

–          Vertikal akse – frekvensfordeling

Krono-spektrogram – foregår i tiden

Beta-rytme: 14-28 hz
logisk tenkning, aktiv oppmerksomhet, aggressjon, frustrasjon, stress

Alfa-rytme: 7-14 hz  , avslappet konsentrasjon, løssluppen rolig tenkning. Alfa er også broen mellom det bevisste og det ubevisste

De to hjernehalvdelene er forbundet via corpus callosum – men blir kun forbundet via alfa-rytmer.

Når vi lukker øynene er det mye trafikk frem og tilbake mellom de to hjernehalvdelene.

Når vi åpner øynene inntrer alfa-blokade, og forbindelsen mellom de to hjernehalvdelene opphører for det meste.

Theta-rytme:  3,5 – 7 hz skaper forbindelsen mellom hippocampus og frontal-lappen.

Delta-rytme 0,1 – 3,5 hz brukes til å kommunisere med andre mennesker.

Healere og mennesker i eksepsjonelle bevissthetstilstander kommuniserer via delta-rytmen.

Hva skjer når hjernen blir utsatt for ytre stress / forstyrrelser? (F. eks.  elektrosmog)

Hjernen må da jobbe hardere for i det hele tatt å kunne opprettholde bevisstheten.

To idealiserte mennesketyper:
– de som fungerer mest serielt (ordnede strukturerte mennesker)
– de som fungerer mest parallelt (kaotisk- kreative mennesker)

Lærevansker skyldes ofte manglende forbindelse (synkronisitet) mellom de to hjernehalvdelene.

Hjernen er ganske bekvem – av all info som tilbys velger den kun ut det som er mest bekvemt i øyeblikket…

Hjernens egenskaper: Plastisitet og elastisitet

Plastisitet er en forutsetning for  varig læring

Hjernen er egentlig plastisk, og er hele livet klar til å lære, forandres og utvikle seg

Hjernens elastisitet (bl.a. en effekt av elektrosmog):
Springende inntrykk, som medfører rask glemming

Synaptogenese er grunnlaget for plastisitet.

Hjernens utvikling har sensitiveog kritiske faser:
– Motorisk læring skjer lettest første 7 år
– Språk og skrift skjer lettest inntil 9 år
– Sosialisering skjer lettest inntil 23 år

Hjernebølger og EM-felter

Hjernebølger kan bli overstyrt av signaler fra EM-enheter som mobiltelefoner.

Hjernen har en vanskelig oppgave med å filtrere ut relevante signaler.

Sykdommen grå stær forekom vanligvis ikke før i 60-70 års alder men har nå dukket opp ved alder 15 år.

Mobiltelefoner og trådløse hustelefoner har ”bratte” kurver (trådløse hustelefoner er ”brattest”).

Påvirkning / overstyring kan skje fra transformator (avhengig av nærhet).

En dimmer er et apparat som kutter fasene slik at de regelmessige sinusbølgene slås i stykker og bratte spikes (”kurver”) skapes.

Et friskt menneske er i stand til å holde ut med elektrosmog fra mobilstråling inntil 16 db i noen minutter. Går det lenger tid vil blod-hjerne barrieren åpnes slik at giftstoffer som er bundet i ulike deler av ulike organer vil kunne slippes fri og komme inn i hjernen.

Et friskt menneske trenger 3 – 5 timer for å komme tilbake til en naturlig og selvregulerende tilstand (for eksempel etter åpning av blod hjerne barrieren).

Det kan gjennomføres skjermingstiltak for å minimere elektrosmog.

Hjernen er et ømfindtlig system som det blir rotet med når det blir utsatt for slik stråling.

Hjernebølger og ADHD

Forbindelsen mellom hippocampus og frontalhjernen er meget viktig.

Ritalin som gis til barn og unge med ADHD kobler ut frontalhjernen (frontallappen) og resulterer i depresjon, aggresjon og andre ubalanserte tilstander.

Amygdala (en viktig struktur i hjernen) balanserer depresjon og aggresjon. Ved bruk av Ritalin blir forbindelsen til amygdala varig kuttet.

Schumann-frekvensen (Schumann-resonansen); ”jordens hjerteslag” er jordens egensvingninger /  egenfrekvens. Hjernen forsøker å synkronisere sine bølger med jordens egenfrekvens.

Vanligvis har Schumann-frekvensen ligget på 7,8 hz, men den har økt noe i de siste årene.

Schumann-resonansen  er veldig viktig for synkronisering mellom venstre og høyre hjernehalvdel.

Derfor puttes schumann resonansen ofte inn i CD-er.  Schumann resonansen gir oss jording – som er viktig for vår følelse av å være jordet.

Noen hjerner er ikke raske nok til å tilpasse seg økningen i Schumann resonansen. Dette gir problemer.
God læring skjer som en kombinasjon mellom synsinntrykk og audioinntrykk.

90% av dagens barn har en langsommere ordningsterskel (evnen til å håndtere flere informasjoner), noe som gjør at de må kompensere, hvoretter de får diagnosen hyperaktive.

Barn som har en høyere ordningsterskel kjeder seg fort, og forskning viser at de lett havner i clinch med læreren – eller i psykiatrien.

Nevroaktiv CD

Haffelder og hans forskningsmiljø benytter en CD som blir individuelt tilpasset for terapiformål, en såkalt nevroaktiv CD.

Informasjon om den ”nevro-aktive CD-en” ligger her.

Musikk av Mozart, transformeres ned til 432 hz – dvs. den gamle grunntonen på mozarts tid, som var dengang takten var  basert på pendelen

100 år senere oppfant Menzel metronomen – som er dobbelt så rask.

Mozart-musikk er i stand til å fremkalle endorfiner (lykkehormoner) i hjernen (!)

Det er ikke melodien – men pausen som gjør susen.

Menzel prøvde å tilsløre den hemmelige visdommen i Mozarts musikk – begge var medlemmer av samme frimurerlosje.

Musikken må være i samsvar med fasevinkelen i hjernen, som er måten musikken settes i gang i hjernen.

Individuell tilpasning av CD skjer bl.a. ved at det registreres hjernebølger hos den enkelte som “sendes tilbake” via musikken.

Det benyttes også ultralyd for å jobbe med retningen i hjernen.

Barn som sliter med musikk er ikke i stand til å produsere visse frekvenser – og de får de samme frekvensene gjennom CDen. Hvis en person mangler 3 hz får han 300 hz i et øre og 303 hz i det andre øret.

Det settes ankere – kjent fra NLP (Nevro Lingvistisk Programmering).

CD benyttes også etter hjerneslag. Effekten av CD-en er at den kan åpne ”vinduer i hjernen” som gjør det lettere å lære.

CD-en inneholder primært musikk.

Det er sentre i Stuttgart i Tyskland, samt i Sveits og Østerrike som arbeider med CD-en.

Man bør være i bevegelse under avspilling av CD-en. Det er en fordel å sitte på en luftpute som krever kontinuerlig bevegelse.

CD-en er ikke for fritt salg, da innholdes designes og CD-er brennes basert på individuelle behov. Heffelder har arbeidet med CD-en i 20 år med gode resultater.

Biofotoner

Alexander Popp

Nettsteder vedr. biofysikk og biofoton-forskning.

Alexander Popp er sønn av professor Fritz-Albert Popp, som er verdens fremste pioner innenfor biofoton-forskning.

Alexander Popp (Foto: Y. Eik)

Alexander Popp er visedirektør ved International institute of biophysics, et uavhengig forskningsinstitutt som er tilknyttet 20 universiteter i India, Kina, Japan, Europa og USA som videreutvikler biofoton-forskningen.

Fritz-Albert Popp stilte i sin tid spørsmålet:
– Hundretusenvis av biokjemiske prosesser skjer koordinert og samtidig i kroppen. Hvordan er det mulig ?

Svaret fra hans forskning viste seg å være: Lyset ! Mao. at den nødvendige signaloverføringen skjer med lysets hastighet i kroppen

(Kropps)prosessene styres av lys (!)

Hvor mye som lå i dette har blitt enda tydeligere i ettertid.

Lys  er i stand til å avgi informasjon som går til cellene og stimulerer cellene til å iverksette ulike prosesser.

Den avanserte regulasjonsevnen i organismen styres av biofotoner som sørger for at de riktige kjemiske stoffene er på riktig sted til riktig tid.

Mekanismene styres delvis også av psyke og bevissthet.

Foton = energi

Alexander Popp med figur som beskriver hva et biofoton er

(Bio)fotoner oppstår gjennom  elektronsprang fra et energinivå til et annet i et atom. Biofotoner er energi som oppstår ved overgang fra et høyere til et lavere nivå.

Biofotoner ble oppdaget av den russiske vitenskapsmannen Alexander Gurvitsj 1874-1954, som oppdaget det han kalte ”mitogenetisk cellestråling”.

Gurvitsj oppdaget under mikroskop at celledelingen ble påvirket av lys. Han plasserte to løk som vokste mot hverandre, med en kvartsplate som absorberte UV-lys mellom dem. Da kvartsplaten var borte ble celledelingen normal. Ved å skyve kvartsplaten mellom røttene ble celledelingen redusert med 50%. Dette førte til at han tenkte at lys måtte være en viktig faktor i celledeling.

I 1950 forsøkte italienske astronomer å forsterke himmel-lys, ved å lage en ”restlys-forsterker”.  Ved å sette apparatet på en plante begynte planten å vokse kraftig.

Forsterkeren var så sensitiv at den kunne fange opp stearinlys på 2 km. avstand.

Restlysforsterker er en type mikroskop.

I 1970 gjorde Fritz-Albert Popp sin berømte benzpyrene-oppdagelse.

Av 2 kjemiske substanser som er molekylært identiske (benzpyrene og benzpyrene A), viste det seg at den ene er ufarlig mens den andre er kreftfremkallende (nikotin).

Den eneste (biofysiske) forskjellen som Popp fant, var at A-pyrene absorberte UV lys. Dette ledet  Popp til Gurvitsj arbeid.

Popp presenterte sitt benzpyrene-funn på kreftkongressen i Magdeburg og ble latterliggjort.

Imidlertid var det en forsker som hadde tro på Popps funn som finansierte hans videre arbeid, bl.a. ved anskaffelse av en lysforsterker.

En anekdotisk historie om Fritz-Albert Popp
Doktorant-assistenten til Popp sr. trodde ikke på Popps funn om lys i cellene, og Popp ba ham bygge noe som beviste dette.

Assistenten gikk i gang, og det endte med at han bygget en photomultiplier,
som er blitt et viktig apparat innenfor biofoton-forskning som nettopp påviser eksistensen av biofotoner.

Biofotoner er koherente lyskvanter med ultrasensitiv intensitet

Biofotoner har bølgelengder mellom 200-800 nanomenter (Planck spekteret).

Biofotoner er ikke bioluminesens, som er en kjemisk reaksjonsform.

Bioluminesens er en kjemisk reaksjon som er basert på biofotonisk aktivitet.

Demonstrasjon av koherens:
VAKKER
K E A V K R (endret bokstavrekkefølge)

Det er koblingen mellom de ulike bokstavene som frembringer informasjonen.
KEAVKR = står for et uorganisert foton som ikke kan overføre info.

Sammenheng mellom biofotoner og sykdom: Biofotoner bringer informasjon fra celle til celle.

Et såkalt speilsystem som forsterker fotonene gjennom dioder gjør det mulig å måle fotoner.

Det kan måles innenfor 200-800 nanometer, dvs. både infrarød, UV og synlig lys.

Både forsinket luminesens (Delayed luminesence -DL) og spontan-emisjon av fotoner (SE) kan måles.

Det finnes andre metoder for å måle fotoner, bl.a. CCD og supraleder.

En photomultiplier kan også benyttes til å måle bl.a. vannkvalitet og kvalitet av næringsmidler og regulasjonsevnen hos mennesker

Kroppens biofoton-emisjoner (emisjon = utsendelse, utstråling)
Fingernegler stråler mye sterkere enn resten av hånda. Dette skyldes strukturen i fingerneglene, som gjør at lyset ikke blir absorbert i samme grad som i resten av kroppen.

Måling av lys som stråler ut fra næringsmidler som planter gir en indikasjon på kvaliteten.

Mennesker stråler lite.

Vi trenger biofotoner internt for å styre de 100.000 biokjemiske prosessene som hele tiden må opprettholdes.

Hendenes innside avgir mest biofotoner.

Biofoton-emisjoner reduseres under meditasjon. Det skyldes at personer som mediterer kjøler ned stoffskifteprosessene, slik at mindre lys behøves for selvregulering.

Biofoton-emisjoner og healing

Popp senior  har bedt sønnen Alexander om å forske på håndspålegging. Han har undersøkt 6-700 healere og sammenlignet. Det viser seg at healing er noe som oppstår individuelt i samspillet mellom helbreder og klient. Ting tyder på at det muligens er et tredje element som også har betydning for healing, et element som verken har med healer eller med klient å gjøre.

Friske mennesker stråler sterkt i spekteret 450-540 nanometer (violett-blå).

Syke mennesker stråler i frekvens-spekteret 200-400 nanomenter.

Det som kjennetegner en healer er at han eller hun er i stand til å tilpasse sin biofoton-utstråling til nivået hos den syke – og intensivere sin egen biotofon-emisjon(utstråling) samtidig.

Biofoton-forskning har vist at healing er ikke en placebo-effekt.

Syke mennesker har sterkere biofoton-emisjon fordi de til en viss grad har gitt opp sin egen selv-regulering.

Dette resulterer i en hypotese om at konstruktiv interferens (påvirkning utenfra) erstattes av destruktiv interferens. Dette gir en null-linje hvor pasienten kan komme tilbake til helbredende prosesser.

Det er mer presist at en ”healer” kalles en ”selvhelbredelses-aktivator” enn en ”healer”.

Healing gjennom håndspåleggelse kan forklares utifra moderne biofysikk. "Selvhelbredelses-aktivator" vil være en mer presis betegnelse på terapeuten enn "healer".

Healeren snakker først med pasienten i 2 timer for å møte ham i hans håp og helbredelsesenergi. Går sammen med pasienten inn i meditasjon – håndspålegging er kun en del av prosessen. Samtale og psykologisk rådgivning er en viktig del. Det er viktig med tillit mellom klient og healer.

Hjernebølger kommer i en tilstand av synkronisitet mellom healer og klient.

Biofotoners betydning for celle-prosessene
Hvert sekund skapes og dør 10 mill. celler. Likevekten styres av biofotoner og kan påvirkes av bevisstheten. Vi er i stand til å påvirke prosessene både positivt og negativt via vår bevissthet. Det er derfor viktig å tenke positivt.

Hvis jeg klarer å tenke positivt i halvannet år kan jeg også forandre kroppen min til å tilpasse seg positiviteten.” Problemet er de mange negative innflytelser som gjør at våre forsøk på å tenke positivt forstyrres.

Sykdom er grunnleggende en forstyrrelse gjennom indre og ytre innflytelser. Når den indre selvregulering ikke er på plass er det lett for ytre faktorer å overstyre ens organisme slik at man blir  syk.

Vi trenger ikke 100.000 biofotoner for å utløse 100.000 biokjemiske reaksjoner. Få men høyt koherente biofotoner er nok.

Andre muligheter for å påvise biofotoner er gjennom regulasjonsdiagnose.

Dette er en metode som ble utviklet i 1970-årene av Fritz-Albert Popp og prof. Midelhart.

Midelhart hadde mulighet for å bevise/validere elektroakupunktur fra dr. Voll.

Regulasjonsdiagnose (“Måling av kroppens selvregulering”) kan også benyttes på dyr (ex. målinger av hest ved øre og på fot).

Biofoton-undersøkelse av kreftsvulster (tumorer)

Forskning viser at tumorer suger lys !

Det er bedre å suge lyset ut av tumorene. En tumor har en viss frekvens. Det kan benyttes enzymer med oppgave å suge opp akkurat den frekvensen. Koenzymer har lavere biofoton-utstråling enn kreftceller.

Vedvarende  elektrosmog-belastning kan trette ut organismen.

Alexander Popp anser at det nå foreligger faglig grunnlag for å begynne å revolusjonere skolemedisinen.

Biofotoner kommer fra levende organismer

Apparater kan ikke behandle med biofotoner – fordi apparater ikke er biologiske.

Sola er en “levende organisme” som sender ut hele spekteret av stråling – inkludert biofotoner.

LED lys har en viss koherens i sine frekvenser, som er begrenset, varer mindre enn 1/10 sekund, og er vesentlig mer kortvarig enn biofotonkoherens i levende organismer.

Fotoreseptorer i DNA dobbel helix inneholder silisium (silisiumdioksid). Det handler om en struktur som fungerer som et prisme. Når lys kommer inn i cellen i dobbel helixen, deles lyset opp i sine spektrale deler. En del av informasjonen som kommer inn i cellen sier til cellen f.eks. at ”Nå må du dø !”. Resten av lysspekteret gis videre til nabocellen som får info som kan være ”Nå skal du dele deg !”

Max Planck sin ur-forklaring om sammenhengen mellom lys, energi og frekvens avspeiles av Plancks formel.

Frekvensen samsvarer med energien: Dersom cellen forandrer frekvens kan den endre informasjon og energi.

Spørsmål: Hvor er opphavet til cellenes kommunikasjon ? Er cellen  utgangspunktet som sier noe via lys ?

Svar: Nei, opphavet er ikke i en bestemt celle. Det ligger utenfor, fordi biofotoner befinner seg i feltet.

Også hjernen tar opp informasjon utenfra.

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

Abonnere
Varsle om
guest

122 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
View all comments
Quark
Quark
12 år siden

En liten saksopplysning angående det du kaller “biofotoner”. Ut fra beskrivelsen din er de nemlig identiske med vanlige fotoner i området mellom ultraviolett og grensende opp mot infrarødt lys. Koherens bare noe man får når flere fotoner er samkjørte (slå gjerne opp i en ordbok for å se opphavet til ordet), og det gir ikke mening å snakke om at ett enkelt foton har koherens.

Du snakker altså om vanlig lys som på en eller annen måte skulle være koherent, men du sier at vi ikke kan se dem øynene våde som jo nettopp er laget for å se synlig lys. Det kan ikke være noe med koherensen som gjør dette usynlig, for en vanlig diodelaser, for eksempel i en laserpeker, emitterer koherent lys, og om du vil ha noe med lengre koherenslengde er det bare å prøve en god gammeldags He-Ne-laser. Det har de sikkert på en skole nær deg. Bagge typer lasere sender ut svært så synlig lys.

For meg ser det dermed ut som om du forsøker å forklare et fenomen med begreper som ikke stemmer med innholdet, men som “høres riktige ut” for de som ikke kan fysikk.

Quark
Quark
12 år siden
Svar til  Hans Gaarder

Jeg vil heller anbefale deg “Principles og Optics”, 6. ed eller senere, skrevet av Max Born og Emil Wolf, min utgave har ISBN 0-08-026481-6. Max Born fikk forøvrig Nobelprisen i fysikk. Et foton med en viss energi har en viss lengde, det finnes ikke individuelle forskjeller på fotoner med samme energi når det gjelder koherens. Så har du perfekt monokromatisk lys ved for eksempel 200nm så er alle fotonene like bortsett fra at de kan ha forskjellig spin.

Mitt ankepunkt er at du bruker fysiske betgnelser som overhode ikke stemmer overens med det du beskriver. Det gir skinn av en kunnskap som ikke er der. Det du kaller biofotoner har ingenting med fotoner å gjøre.

Det jeg lurer på da er: Hvordan observerer du disse biofotonene?

vantro
12 år siden
Svar til  Hans Gaarder

“At the quantum level we are fundamentally spinning patterns of light and vibration creating information – we are pure potential, endless possibilities. Engage your left brain enough to allow it to occupy your censor and then gently align your right brain imagination and see how you feel magic. Think about something you want to change (occupy the left brain) then drop into your heart (right brain) and see new waves of information or light interfacing or merging with “you”.

http://lightworker.com/Spectrum//articles/442/1/-Surrender-/Page1.html

“Get out of your head girl….Visualize or think of a pond. It’s a small pond, it has lovely flowers near it and it has a calm flat surface (engaging left brain). Stand at the ponds edge and extend your arm over the centre of the pond. In your hand is a pebble representing something you wish to change or alter in “some undefined-unscripted” way. Drop the pebble (let go) and as the pebble creates soft ripples or waves upon the pond – become the pond (right brain) Become the shimmering intersecting waves or patterns of light and information and just “feel”. Feel what? I heard a voice in the distance (my persistent left brain) Feel your imagination and then notice what feels “different” (expanded consciousness) NOT what feels the same (left brain limited view of accepted reality)”

http://lightworker.com/Spectrum//articles/459/1/Transitions/Page1.html

Quark
Quark
12 år siden
Svar til  vantro

Oj, det var litt av en serie ord, sikkert fint for meditasjon…

Synd forresten at det på kvantenivå faktisk finnes færre muligheter, ikke flere. Fotonet har to spin-tilstander, og i bane rundt en atomkjerne har den et begrenset antall mulige tilstander. Derav navnet. Smak på ordet: Quantum, kvante, kvantum, antall, det motsatte av continuum. En begrensning.

Men det høres jo flott ut da…

Ulven
Ulven
12 år siden
Svar til  Quark

Quark – du som er sub-atomær: Quantum fields er så mye mye mer enn gammeldagse atomer med protonkjerne og elektroner svevende i bane rundt.

Det vantro sier resonerer mye bedre hos meg enn gjengivelsen av ditt videregående fysikkpensum (selv om du vel har lært mesteparten på NTNU).

Quark
Quark
12 år siden
Svar til  Quark

Slå opp Nicket mitt så ser du hva subatomær er….

Selvsagt resonerer det vantro skriver mer, fordi det er hva du forventer, det stemmer med hva alle altie-miljøene sier at kvantefysikk er, ikke fordi du lærer noe håndfast av det. Det er som et vakkert men innholdsløst dikt. Det er en klassisk resonans i et tomt rom. Som en kvantebrønn der et enslig elektron ikke kommer ut. Det er lett få det til å resonnere, og beskrives lett med klassisk bølgeteori og er fullt mulig å beskrive med Schrödingers ligninger. Kvantefysikk er vanligvis navnet på det feltet.

Kvantemekanikk er langt mer enn litt bølger på et vann. Kvantemekanikk er fascinerende kontra-intuitivt men et uhyre sterkt verktøy du bruker bare du setter på en CD-plate. Med dirac-notasjonen kan det være direkte vakkert, og opplysende, men såvidt jeg vet går man ikke så veldig i dybden på NTNU.

Otto
12 år siden

Mike Adams in-Studio: FDA, The Most Dangerous Agency in Government! http://tinyurl.com/2ewt3zf

Quote: Alex talks with the Health Ranger, Mike Adams, in-studio. Adams, a former high-powered software executive, began his mission as the Health Ranger in response to his own failing health. He is the founder of NaturalNews.com, an online news source covering all areas of personal and planetary wellness from nutrition to renewable energy. Mike has written thousands of articles and built a following of over 800,000 people across the globe. Adams also founded a non-profit organization, The Consumer Wellness Center, an online retail center, Better Life Goods, and the popular publishing company, Truth Publishing. Mike speaks frequently at national and local gatherings like the Amazon Herb Summit and the Raw Foods Challenge in Los Angeles.
http://www.healthranger.org/
http://www.infowars.com/
http://www.prisonplanet.tv/
http://www.infowars.net/
http://www.prisonplanet.com/
.
Falcons’ Thinkbox * Etterretning, skjult sannhet, esoterisme, makt, kriminalitet, frimureri, illusjoner, oa

Bidalaka
Bidalaka
12 år siden

“Vi er i stand til å påvirke prosessene både positivt og negativt via vår bevissthet. Det er derfor viktig å tenke positivt.

Sykdom er grunnleggende en forstyrrelse gjennom indre og ytre innflytelser. Når den indre selvregulering ikke er på plass er det lett for ytre faktorer å overstyre ens organisme slik at man blir syk.”

Dette er for meg skumle greier. Den trivialiserer det vi vet om årsakene til sykdom, og legger faktisk ansvaret på pasienten. Hvis du får kreft, så har du ikke tenkt positivt nok.

Det er en belastning dere burde spart dere å legge på folk.

Jfr: http://www.dagbladet.no/2010/10/05/nyheter/innenriks/medisin/alternativ_medisin/13641359/

“Hva kan det skade å prøve?”

Quark
Quark
12 år siden
Svar til  Bidalaka

Enig at det er skummelt. Folk bør spørre seg om man virkelig er så overbevist om sin tro at man er villig til å sette andres liv i fare. Er man villig til å ta konsekvensene hvis en som følger rådene dør eller får varige men som følge av dem?

Balle Clorin
Balle Clorin
12 år siden
Svar til  Quark

Hvis alle følger rådene og bare en dør eller får varige mèn, så er jo det et glimrende resultat. Dere, jfr vaksnine- og kreftdiskusjonen, er jo villige til å ofre mindretallet for flertallet. Men dere mener kanskje ikke å ramme kun et menneske er tilstrekkelig? Hvor mange har dere menneskefiender lyst til å drepe?

Dagblad-artikkelen Bidalaka refererer til er ekkel og minner om fascisme. En famlie ønsker at sin datter skal behandles ut fra sine verdier, livssyn og filosofi. Men vi lever ikke i et samfunn der folk selv kan velge behandlingsmetoder og bestemme over egen helse. Riktignok har noen land grunnlovsfestet dette, men dette er på vikende front over alt. Ikke fordi at pasientene ønsker det, men systemet. Staten vil at man skal følge deres system, slik at pengene går igjennom deres kanaler og tilbake til bidragsyterne i de politiske kampanjene. Derfor blir det trolig ikke legalisering av f.eks marihuana og sopp. Men jeg må legge til at det er utrolig at den tyske “legen” ikke har truffet pasienten, og like utrolig at foreldrene godtar “diagnosen” uten konsultasjon. Men dette skjer også i det offisielle norske helsevesenet i ny og ne, og når man tenker på alle feilbehandlingene som gjøres så er det naturlig man tenker på andre behandlingsmetoder. Dessuten er det trist at foreldrene skal gjennom gå etterforskning, som om tapet av datteren ikke var stor nok påkjenning.

smurfen
Moderator
12 år siden
Svar til  Bidalaka

Det var ikke kreft, påsto han, men en mikrochip Susanne hadde fått implantert på sykehuset, som hadde tatt livet hennes.

– Disse chipene inneholder gift, som via en satellitt blir frigjort i det øyeblikket myndighetene ønsker at døden skal inntreffe hos vedkommende pasient, forklarte han.

Det er langtfra bare denne 12 år gamle jenta som er drept med den metoden der Baka

For myndigheter og Frankenstein leger så betyr et barneliv overhodet ingenting

Alt er bare en lek for dem for og oppnå ønskede resultater

Det er nok ikke få av oss som har fått opperert inn slike chipper under sykehusbesøk mm
Produsenten Merck – som også produserer Gardasil – har for lengst reklamert for sine nano-chips “som er så små at de kan puttes inn i en vaksine”.

Ulven her er noen fakta artikkler som gir deg svar på det du lurer på :)
Myndighetene skjuler med alle midler den ekstreme faren ved stråling

Men det var gammelt nytt for oss :)
Sier seg selv når myndighetene velger den farligeste av alle frekvenzer av milliarder av muligheter på trådløse nettverk
2.4 ghz som er den samme som i microbølgeovner, flere og flere får nå ekstrem hodepine ved opphold i nærheten av trådløse nettverk

Kanskje ikke noen bombe med tanke på at de blir grillet sakte på samme måte som mannskapet på MTB Kvikk

I nesten 50 år har det norske forsvaret visst at stråling fra radar på marinefartøyer kan gi alvorlige helseskader

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hordaland/1.404494

Hvis ikke vi får noen svar snart, er det ikke mange av oss igjen

http://www.dagbladet.no/nyheter/2005/12/18/452542.html

Mobilen. –Et stort biologisk eksperiment

Forsøkene i Lund viste at kun 15 minutters stråling fra en vanlig mobiltelefon kunne forårsake albuminlekkasje til hjernen. Dessuten: Én eneste to timer lang bestråling var nok til å åpne blod-hjernebarrièren i opp til 14 dager. Obduksjoner etter 28 dager og 50 dager viste at opp til 2prosent av rottenes hjerneceller var skadet i de områdene av hjernen som har med læring, hukommelse og bevegelse å gjøre.

Men det mest oppsiktsvekkende ved studiene i Lund er resultater som viser at jo lavere stråleeffekten er, jo større blir albuminlekkasjen. Grenseverdien for stråling mot hodet er 2Watt pr.kilo. Professor Salfords forskning har vist at de skadelige effektene på hjernecellene oppstår ved så lav bestråling som 0,00004Watt pr.kilo.

–Det ser ut til at proteiner og kanskje også giftstoffer kan gå fra blodet og til hjernen når mobiltelefonen er aktiv. Og denne effekten blir sterkere jo lavere bestrålingen er. I våre forsøk var det færre enn 50prosent av rottene som fikk slik albuminlekkasje. Hvorfor dette skjer, vet vi ikke. Men i 22 år har vi vist – med rotter – at noe skjer i hjernen, sier professor Salford.

http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/article3546042.ece

Quark
Quark
12 år siden
Svar til  smurfen

Hei, siden du hadde så mange andre fine linker kan du sikkert vise til noen som viser hvordan disse chipene virker. Jeg finner ikke noen sånn dokumentasjon utenfor de mest konspiratoriske nettstedene (og youtube selvfølgelig).

smurfen
Moderator
12 år siden
Svar til  Quark

Du får spørre Merck og Verichipp da vetdu som reklamerer for dritten Quark :)

Rolf Kennet har skrevet en hel artikkel om deg og Baka så ser det som totalt bortkastet tid og energi å bli med ned på deres nivå

Men du skal seff på beviser på det du etterlyser, her er linkene til bevisene :)

http://www.google.com og http://www.wikipedia.com sammen med http://www.telefonkatalogen.no
1881 er også ganske ok :)

Skal rette litt opp i komentaren over og redigere her siden det ikke er redigeringsmuligheter på NS

For myndigheter og Frankenstein leger så betyr et barneliv overhodet ingenting

Mente seff: For myndigheter og Frankenstein leger så betyr ett barneliv eller en million overhodet ingenting eller en milliard for den del
Jensemann plystrer og ler der han bidrar til at 37 000 barn sulter i hel daglig
Jens Statoilberg hjelper Statoil til og rasere og ruinere land etter land i verden på jakt etter profitt
Okulte vaksiner skal også tvingest i verdens barn

I 1960 ble EN million nordmenn infisert og smittet med det kreft dannede apeviruset SV40 i et sykt vaksine ekspriment ved APs hjelp ( 100 millioner på verdensbasis )
Viruset var foresten nesten identisk med Hiv viruset

http://www.forskning.no/artikler/2004/april/1080740282.43

Michelle
12 år siden
Svar til  Quark

Du er HELT FANTASTiSK GOE SMURFEN!!!!

Jeg ser alltid etter kommentarne dine også og FORGUNDER alt du skriver, er så enig så (bortsett fra at jeg er imot Zeta-talk da, og så har jeg vel ikke fått lest 100% av alt du har skrevet, men det jeg ser er SUPERT.-)

Ja om man skal hente informasjon utenom det som er kontrollert, så må vi via interntt, kanaler å vise til som YouTube, betyr ikke at YouTube er kilden selvsagt, men alle bruker YouTube når de vil formidle noe til alle, der kan vi også diskutere og prate med folk, dette gjør oss kloke!

Quark
Quark
12 år siden
Svar til  Quark

Kult, ser ut som om forrige svar ble borte (pussig!), men altså:
Jeg spurte deg og du ville ikke svare. Ingenting om Verichip eller Merck viser til noe som kan plasseres i blodet, men som brukes for å analysere blod som er tatt ut av kroppen. En god grunn er sikkert at korte radiobølger (f.eks i GHz-området) går veldig kort gjennom kroppen. Særlig de frekvensene som brukes i mikrobølgeovner, for de er nemlig laget for å bli absorbert så effektivt som mulig så maten kan bli varm.

Så kom igjen da, svar!

smurfen
Moderator
12 år siden
Svar til  Quark

Takk det samme søte snille Michelle :)

Qarker som ikke kan ikke opptre alene eller eksistere fritt

Ingenting om Verichip eller Merck viser til noe som kan plasseres i blodet??
Neivel så hva mener du RFID er da ? Franske grønne skistaver ?

Skrev jo det over at Micro på 2.4 ghz har vannets frekvenz som nettopp er grunnen til at maten blir varm men ikke fatet den ligger på, det er også grunnen til at hjernen blir sakte kokt og stresset vist en oppholder seg i nærheten av trådløse nettverk

Spørsmål til deg :)

Hvem fikk Ig nobelprisen for sine eksperimenter med frosk svevende i magnetfelt ?

Kan frosk sveve i magnetfelet så kan nok det meste sveve i magnetfelt inkuldert oss

Du kan jo også forklare hvorfor krigsskipet USS Eldrige bare forsvant sporløst fra det blotte øye under Philadelphia eksperimentet i 1953 som den gode fysiker du er ? ;)

Så kom igjen da, svar!

Quark
Quark
12 år siden
Svar til  Quark

Smurfen, avledningsmanøveren virker ikke. Jeg skal tenke på å svare på dine når du har svart på mine.

Hva har RFID med plassering i blodstrøm å gjøre? De bruker så svake signaler at selv gjennom luft må du legge et RFID-kort rett ved siden av detektoren for å få kontakt. Prøv å plassere et adgangskort med RFID i en pose med saltvann og se om du kommer inn døra.

Og at mikrobølgeovnens frekvensområde varmer opp mat er altså nøyaktig samme grunn til at de umulig kan brukes til å komme i kontakt med en brikke i blodet. Blodet koagulerer før brikken mottar signalet.

Med andre ord er plasseringen av nanobrikker i blodet ren spekulasjon. Nokså urealistiske spekulasjoner også.

Balle Clorin
Balle Clorin
12 år siden
Svar til  Quark

Quark:” Blodet koagulerer før brikken mottar signalet.”

Hvis det stemmer, vil ikke da brikken medføre blodpropp?

smurfen
Moderator
12 år siden
Svar til  Quark

Tuller du Quark eller er det noe du har røyka ?

Vaksiner settes da ikke i blodbanene men i fettvevet, det vet jo selv gullfiskene mine ;)

Har du hørt om noe som heter GPS? Nye nasjonale ID-kort har en GPS spore innebygd

Du har jo ikke det misnte begrep om hva bokstavene i RFID står for engang

Og at mikrobølgeovnens frekvensområde varmer opp mat er altså nøyaktig samme grunn til at de umulig kan brukes til å komme i kontakt med en brikke i blodet. Blodet koagulerer før brikken mottar signalet. ???

Hva er det du prater om ??
Sikker på at det ikke er en kommetar på skepsis.no du svarte på der du la svaret i feil forum ??

Nanobrikker i blodet ??Man setter da ikke Nanobrikker i ateriene din gærning, da får en jo hjerteinfarkt eller blodpropp

Hvor får du alt dette fra ??? har du mer av det du driver og røyker på, virker som et morsomt halisunerende virklighetsfluktende stoff :)

Si fra når du blir nøktern og kommer ned på bakken igjen så kan vi diskutere videre :)

Ha en forsatt forteflig dag :)

Du kan kose deg med denne når du blir edru så har du litt mer fakta som du kan bruke i en videre dedatt :)

How RFID works

Quark
Quark
12 år siden
Svar til  Quark

Smurfen: Andre har hevdet at nanobrikkene er i blodet, men OK, jeg gidder ikke krangle på det. Plasserer man dem i fettvevet er situasjonen enda værre for mikrobølgene, for er det noe som virkelig varmes opp i ovnen er det fett.

Ellers må du gjerne påvise at RFID-kort klarer å sende noe til GPS-systemet. Det må jo være et ganske kraftig signal og jeg lurer på hva slags batterier nanobrikkene dine bruker? Har du mikrobølgesendere under huden kommer du til å få noen ganske fine brennsår. Hvordan de skulle sitte der og kontrollere hjernen din hadde det jo også vært morsomt å vite.

Så for å gjenta med korrigering: Hverken Merck eller Verichip beskriver noe som skal plassere inne i kroppen, om det så er rumpa, blodårene eller hjernen din.

smurfen
Moderator
12 år siden
Svar til  Quark

Hmmm.. jeg oppfordret deg til og vente med og svare til du ble edru..men ……. sukk… :(

Hvordan klarer du og mixe microbølger med nanochips ?
Det er noe aldri jeg har hevdet !

Du blander sammen 2 vidt forskjellige temaer

RDIF står for Radio Frequenzy Identification!

Nanobrikker styrer hjernen ??? har jeg påstått det også ?

Det er lenge siden det kom GPS -markører på markedet som ikke trenger batteri som er enveis kommunikasjonsbaserte

Plasering av RFID i kroppen til folk har vært gjort lenge der blant annet Mexikanske fanger har fått dem innopperert, nye grupper kommer stadig til
RFID inneholder store mengder info men klart de kan utsyrest med en liten gift amulle og lignede som kan utløsest på en enkel måte via sattelitt eller mobilnett, TETRA osv

Bransjen selv sier RFID beskytter mot terrorister når et datasystem ser til enhver tid hvor samtlige mennesker oppholder seg noe som svært mange ønsker og få innopperert
Som de selv sier: Kan det beskytte meg mot terrorister så vil jeg svært gjerne ha en RFID brikke i meg

Kanske bytte nick fra Quark til Kvakk Kvakk :)

Quark
Quark
12 år siden
Svar til  Quark

Så fint at du konkretiserer da Smurfen, så diskusjonen fører noen vei. Nå gjenstår bare hvordan i all verden man kommuniserer med RFID inne i kroppen. Som jeg har sagt flere ganger er RFID svært energisvakt så mottakerne må være veldig nær kroppen. Har du prøvd å plassere adgangskortet ditt i saltvann ennå?
Her er en link om RFID der du faktisk kan bygge den selv (men legg merke til begrensningene:
http://www.mobiusconsulting.com/papers/rfidsystems.pdf

GPS-markører uten batterier? Du vet at GPS er et globalt posisjoneringssystem som bare sender noe ut uten å ta imot noe tilbake. Skal du posisjonere noe må det sende ut et eget signal. Her er en “nanotracking GPS” du kan kjøpe, og som du ser er den ganske stor og trenger å sende ut posisjons-signaler. Jeg ser ikke for meg noen operere inn noe sånnt ubemeerket:
http://www.brickhousesecurity.com/covert-small-gps-tracking-device.html?cp-gps-tracking

Giftampuller? Har det noe med RFID eller GPS eller trekker du inn noe nytt nå?

Michelle
12 år siden
Svar til  Bidalaka

Bidalaka, pasieter er oftest under sterk programmering, mind-control (tankekontroll), påvirkning og utsatt for dårlige vaner og avhengighet til usunn livsstil, de er altså desinformerte og uvitende og på vei til å gi opp, samtidig legger de sine liv i hendene på legemiddelindutrien som igjen eies av de samme folkene som står bak sykdommene også på en måte..

Ulven
Ulven
12 år siden

Bidalaka og Quark, lurer på om dere tror på spøkelser ved høylys dag.

Det eneste “rådet” jeg klarte å finne i artikkelen er dette:
“Det kan gjennomføres skjermingstiltak for å minimere elektrosmog”

Om man velger å følge rådet eller ikke – vel, for de fleste går det bra.

Bida og Quark, som anser seg for å være de mest vitenskapelige her på forumet, bør være vesentlig mer opptatt av tallrekka nedenfor.

Dette er tallene som viser forekomsten av hjernekreft blant norske tenåringer (aldersgruppe 10-19 år). Det er her snakk om mer enn en fordobling i løpet av mindre enn 10 år !!

Hjernekreft blant norske tenåringer

År Antall

1999: 12
2000: 20
2001: 26
2003: 30
2006: 28
2007: 43

Kilde: http://www-dep.iarc.fr/nordcan/NO/menu.asp

Spørsmålet er: Kan uvettig mobilbruk blant dagens unge ha medført økt risiko for hjernekreft ? Hvorfor gir ikke myndighetene eller mobilselskapene råd om helserisikoen forbundet med strålingen fra mobiltelefoner ?

Er det fordi de er fornøyd med å la de unge og deres foreldre få “tro” at mobilbruk ikke kan være helsepåvirkende ?

Bidalaka
Bidalaka
12 år siden
Svar til  Ulven

Tja. Hva er tallene for 1998 og 2008?

Ulven
Ulven
12 år siden
Svar til  Bidalaka

Det var da voldsomt til sneversynt millimeterfokusering fra din side, Bidalaka.
Har du hørt om ikke å klare å se skogen for bare trær ?

Hovedtemaet er dette: Er de fremlagte tallene å anses for tilstrekkelig til å anta at det kan være en statistisk signifikant korrelasjon mellom de unges mobilbruk (ev. i kombinasjon med andre kilder for elektrosmog) og økningen i hyppighet av hjernekreft hos dagens norske ungdom ?

Jeg vil anta at 9 av 10 statistikere vil svare JA på dette spørsmålet. Om feinschmeckerne ikke vil kunne bli innbyrdes enige sånn helt nøyaktig, så bør vel vi andre utenforstående som har et visst gangsyn kunne anse at myndighetene bør anse risikoen som så betydelig at skjermingstiltak bør igangsettes.

Bida – her kan du finne litt mer tall-info for dine formål:
http://www.kreftregisteret.no/no/Registrene/Kreftstatistikk/
(Med den skole du har gått har du vel lært å være forsiktig med å basere deg på kun en kilde…)

Quark
Quark
12 år siden
Svar til  Ulven

…og hvordan sannsynliggjør du sammenhengen mellom denne statistikken og “biofotoner” eller “elektrosmog”?

Bidalaka
Bidalaka
12 år siden
Svar til  Ulven

Du svarte ikke på spørsmålet mitt. Poenget er bare at selv om man bør gå inn i årsaken bak tallene, så har du vært på kirsebærtur. Kilden din har tall langt tilbake og frem til 2008. Hvorfor tok du så ikke med tallet fra 2008? Og hvorfor startet du akkurat i 1999?

Jo, fordi hvis man ser på tallene fra 1999 og 2008, så finner man, med litt leting, 15 og 28.

1999-tallet var uvanlig lite, og 2007 var usedvanlig høyt. Allikevel er det de tallene du presenterer. Også tallene fra 2004 og 2005 viser stabilitet, noe som du enkelt fjerner ved å la være å ta med de tallene. Dette er eksakt samme taktikk man ser ved vaksinemotstandernes grafer for å vise at sykdommene var på vei tilbake helt uten vaksiners hjelp.

Jeg kunne med de samme tallene sagt at fra 2007 til 2008 så er hjerne- og nervesystemkrefttallene minket med 35%, hurra.

Men det ville vært feil tallfremstilling fra min side. Og intellektuell uredelighet.

Tallene dine kan være illevarslende nok uten massering. Så hvorfor ikke ta med 2008-tallet også?

(Quark, linken virker i IE. Gå på tabeller, fordelt på år, og legg sammen tall for begge kjønn. Ta alder fra 10-19. Da får du Ulvens tall.)

Bidalaka
Bidalaka
12 år siden
Svar til  Ulven

Det er videre /ingenting/ i dine tall som viser noen korrelasjon mellom krefttilfellene og mobilbruk/”elektrosmog.” Det tror jeg 10 av 10 statistikere vil være enig i.

For å vise det må du ev. ha helt andre tall i tillegg. Det du viser er en /mulig/ økning i antall krefttilfeller. Kun det.

Hvor finner du egentlig korrelasjonen du påstår ut i fra de tallene? Jeg antar at du skjønner at én tallrekke neppe kan vise korrelasjon mellom to variable, der den ene ikke er tid.

Quark
Quark
12 år siden
Svar til  Ulven

Ja, det er all grunn til å være bekymret for den tallrekken. Om den er riktig (linken virker ikke) er det faktisk så god grunn til å være bekymret at man leter etter mer troverdige løsninger enn forslag fra folk som slenger om seg med faguttrykk som ikke gir mening.

Det har skjedd mange ting i de siste årene, både med kosthold og bruk av elektronisk utstyr. Hvordan vet du at det er det sistnevnte som gir utslaget i statistikken? Stadig flere satt foran dataskjermer i samme periode, og det skulle vært interessant å se om overgangen til flatskjermer, som stråler mye mindre enn de gamle, hadde en positiv effekt.

Skal man løse et problem må men jo først finne årsaken til problemet, så man ikke bruker ressurser på noe som ikke virker.

Balle Clorin
Balle Clorin
12 år siden

Stråleskader fra laptop http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10041351

Lærdommen må være: ha den ikke på fanget, men lengst mulig unna.

kaotiker
kaotiker
12 år siden
Svar til  Balle Clorin

Artikkelen sier ikke noe om stråleskader. Derimot er pigmentendringen hos 12-åringen forårsaket av varme i kombinasjon av at området blir utsatt for varmen over lengre tid. Så enkelt oppsummert snakker vi om at du ikke skal sitte med en varm bærbar maskin på fanget over lengre tid.

Michelle
12 år siden

Denne artikkelen her er så utorlig fantastisk bra, main-stream media og universiteter er så kjøpt og betalt og har nesten ingenting av verdi å gi oss dessverre, det er slike artikler som denne som beviser for oss hvor feil nesten alt er blitt.. og som får oss til å ta riktigere valg fremover, for vår egen helse og eget beste og til det beste for alle andre♡

Quark
Quark
12 år siden
Svar til  Michelle

Hmmm, jeg lurer på hvor de gjør av pengene sine, alle disse korrupte universitetsansatte. Jeg har enda ikke møtt en forsker med fin bil.

Singoalla
Singoalla
12 år siden

Tusen takk for denne artikkelen og oppsummeringen, for at dere var tilstede osv, det er jeg glad for. Det er kanskje ikke saa rart at det var ledige plasser, det kostet 3000 kr eller mer om man skulle ha en plass, etter hva jeg saa..

Har tidligere vaert paa et tilsvarende seminar med en del av de samme deltagerne, arrangert av FELO, foreningen for el/omfientlige, den gang kostet det rundt kr 400 men var kun en dag. Det er veldig flott aa se at dere var tilstede og bringer viktig info videre til folket og til alle oss som ikke hadde muligheten til aa vaere tilstede. Jeg gleder meg til aa faa sett naermere paa dette og evt bidra med kommentarer, men kan ikke si naar, pga begrenset med tid og problemer med opptil flere pc her. Sabotasje kan ogsaa vaere reelt.

hmm
hmm
12 år siden

Det er vel ikke lenge til vi får høre om “skader” nødetatene har pådratt seg ved bruk av TETRA. Jeg bare venter på det. Men det blir vel mest sannsynlig bortforklart med noe annet.

Har selv drevet med radiokommunikasjon helt fra jeg var liten, og driver fortsatt.
Spennende til de grader med radioteknikk, men det kan bli for meget der ute i samfunnet.

Vi omgås hele tiden svært skadelig stråling, og det er rart å se “kidza” snakke i mobiltelefon timer på timer uten i det hele tatt tenke over konsekvenser. Nå blir riktignok wattstyrken “tunet” ned hvis man er nær en base men alikevel..

Selv klarer jeg ikke snakke mer en noen få minutter av gangen i mobil, før jeg kjenner meg rar i hodet og varm. (Ja jeg vet batteriet avgir varme), men det er noe annet. Må jeg til nøds snakke lenger, skrur jeg på lyttefunksjonen og hører i høytaler istedenfor, men sender helst sms.

Med mobilbaser som sender kontinuerlig i alle retninger, radiolinker/gate, trådløse nettverk, og annen stråling, er jeg redd fremtiden ikke ser lys ut.
Ingenting er jo farlig påstår forskere. Tetra f,eks får jo terningskast 6 på sikkerhet med tanke på stråling, jeg er ikke så sikker på det!
Alt er jo godkjent innenfor sin grense påstår de, men grensen er vel nådd for lenge siden i vår digitale verden med massiv stråling.

Om natta er mobil/trådløs nettverk skrudd av. Synes jeg til og med sover bedre da :P

Freemind
Skribent
12 år siden
Svar til  hmm

Var det ikke en mobil-telefon med vekkerklokkefunksjon som var ment for å ligge under puta til barna for å vibrere dem opp om morningen?

Hver fjerde minutt søker mobilen etter dekkning, det er brainfry det der.

Det finnes et alternativ til handsfree, både Bluetooth og handsfree stråler. Det du trenger er en Air-tube handsfree som sender signaler gjennom en luft-tube fra mobilen: http://www.emfnews.org/products.html

C
C
12 år siden

Hei!
Jeg har en datter på åtte måneder som har ved flere anledninger kommet hjem fra mine foreldre med ettt veldig rødt, varmt kinn. Jeg har stusset over dette, men tenkt at det kan være at hun har ligget på den siden av kinnet eller noe slikt.
Da jeg hentet henne nå sist, la jeg merke til min fars laptop og den store batterikabelen på gulvet ved siden av der hun sitter. Nå har batteriet på maskinen hans sluttet fungere, så den står kontinuerlig i kontakten.

Da jeg satte meg ned på gulvet ved siden av henne kunne jeg kjenne et trykk i hodet (som når jeg ikke bruker handsfree på mobilen) mot den siden av rommet dette apparatet og kabelen ligger.

Jeg ble umiddelbart oppmerksom på at hun sitter med den siden til dataen som har vært rød (i gulvet under der hun sitter er også en svær Hub til alle borettslagets leilighetenes koblinger & WLAN. )

Da jeg bemerket til mine foreldre at jeg ønsket at de ryddet unna dette neste gang hun kom, ville de gjøre dette.
Tror dere dette kan henge sammen med det røde, varme kinnet hennes? Noen som kjenner til noe liknende?
Mvh

Michelle
12 år siden

Steward Swerdlow som overlevde Montauk, er tilbake utenfor den grusomme underjordiske militærbasen 30 år etter eksperiementene på han fant sted.

Steward sier kun 1% overlevde. Og de sendte ut frekvenser fra eksperimentene via strålemaster.

http://www.youtube.com/watch?v=23abeYPc0QQ

Dette vet vi fra andre overlevende og avhoppere, at blir gjort i dag også. Bare i USA forsvinner 10.000 barn sporløst hvert eneste år.

http://www.youtube.com/user/ufohypotheses#p/c/6F12D9F1E2F7CD77/0/fNDwiifO-eU

Hermis
Hermis
12 år siden

Sissel Halmøy har nå tatt initiativ til opprettelsen av «Folkets Strålevern», som blir lansert 25. oktober. Det er en organisasjon som skal spre informasjon og vekke grasrota og politikere i kampen for å få strengere grenseverdier.

http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/article3868037.ece

Her kan vel Armin også få låne måleutstyr?

Hermis
Hermis
12 år siden

Kroppsscannere kan gi kreft. Amerikanske forskere slår alarm om de omstridte kroppsscannerne, samtidig som protestene øker. Flere amerikanske forskere advarer mot at røntgenscannerne kan være farlige.

http://www.vg.no/reise/artikkel.php?artid=10011103

BelzeBob
12 år siden

På de fleste flyplasser kan du dog velge: enten pervo strålesjekk, eller pervo kropps-beføling. Kjekt å kunne velge, ikke sant?

Nei, jeg tar bil, tog eller båt neste gang jeg reiser.

Hermis
Hermis
12 år siden

En ekte folkehelt dette som nektet å la seg kroppsscanne:

http://www.dagbladet.no/2010/11/17/nyheter/flysikkerhet/utenriks/usa/14338638/

BelzeBob
12 år siden

Bra. Men trist å se hvor hjernevaskede og dumme folkene i kommentarfeltet under artikkelen er. De tror på alle de idiotiske eventyrene inkl. det om underbuksebomberen.

Jeg kommer aldri til å gå gjennom en slik kreftpervoskanner. Sverger på det.

Ann
Ann
12 år siden

Lurer på hva slags stråling det er fra (kystverkets?)radar som jeg har som nabo, den skal være skjermet, men lager interference på camcorderen min. Mobildekningen er værre enn før, da hadde jeg dekning noen steder i leiligheten nå er den tilstede->borte->litt->uten nett->tilstede, og slik holder den på… Noen som vet hva slags stråling radarer har ? Jeg har mye å lære om dette men trenger litt hjelp til linker til informasjon utenom den jeg finner her på NyS.
På forhånd takk :)

hmm
hmm
12 år siden
Svar til  Ann

Husker godt radaren som kystverket har på Viker på Hvaler. Jeg pleide å sole meg der, men ville undersøke hvor sterk den var. Tok kontakt med Kystverket via mail, og fikk svar etter en god stund: “Vi antar at det ikke er farlig å sole seg der”.

Legg merke til: “ANTAR”…

Senere kom jeg i kontakt med fyren som selv hadde vært med på sette den opp, og han kunne avkrefte at det var farlig. Fordi strålene ble sendt med noen grader helling mot havet, var det ikke farlig mente han.
Men så skriver Kystverket på mail at de antar at det ikke er farlig å sole seg i nærheten, hehe… Folk mener forskjellig.
Selv føler jeg ikke så veldig for å sole meg i nærheten av den lenger..

Det var snakk om mange KW den sendte ut, jeg husker ikke eksakt hvor mye.
Dette er flere år siden.

BelzeBob
12 år siden
Svar til  hmm

Hmm, ja. Men det at Ann får forstyrrelser på mobil og videokamera sier meg at strålingen ikke bare går ut i havet. Hun bør sjekke dette.

Morsomt det de sier med “antar.”

hmm
hmm
12 år siden
Svar til  BelzeBob

Ja det høres litt rart ut :)

Jeg nevnte for han fyren jeg snakket med på tlf som hadde satt den opp, at kystverket selv hadde sagt seg noe tvilende om sikkerheten vedr. soling i nærheten av radaren, og da bare fikk jeg svar: “Njæææ”..
HEHE :P

Jeg snakket lenge med han husker jeg, og fyren var kjempehyggelig han, men han kunne ikke gå god for det kystverket hadde svart meg på mail.

Det hadde vært interessant å visst hvor nærme Ann bor i forhold til radaren.
Selv holder jeg meg så langt unna radarer som mulig.

BelzeBob
12 år siden

Ann

Du har en radar som nabo? Hvor nærme?

Se bilde: http://www.nsu.ru/srd/lls/lls-pic/Electromagnetic_Spectrum.jpg

det står at radarer sender på frekvenser mellom 1 og 100 GHz. Mobile base-stasjoner for mobiltelefoni og 3G/4G sender på mellom 900 MHz og 3 GHz sånn cirka.

Styrken på strålingen fra radarer har jeg dog ingen peiling på, men bor du nærme så har du all grunn til å bekymre deg. Kontakt Folkets Strålevern el. en annen miljø-organisasjon og få lånt deg en måler som kan måle disse frekvensene. Er strålingen over 1.5 volt per meter (v/m) der du bor, så…. bør du egentlig ikke bo der. Mener nå jeg da.

Akkurat – den forstyrrer mobilen din? Ikke rart – fordi den går gjerne inn på de samme frekvensene. Og ja – sterk mikrobølgestråling, eller annen elektrisk stråling, kan også skape støy/forstyrrelser på alt annet elektrisk du har. Lyspærer går f.eks ofte i hus nære til store transformatorer.

Lån deg en måler. Eller kjøp en. Ethvert hjem og enhver arbeidsplass burde måles. Og – trenger du virekelig mobil? Har du trådløs hustelefon også? Husk at verden fungerte ganske så bra før vi hadde disse …bekvemmelighetene. :)

Ann
Ann
12 år siden
Svar til  BelzeBob

Takk for svar og kommentarer :)

Folkets Strålevern skal kontaktes

Jeg sjekket på Google maps og avstanden er ca 400 m (luftlinje).

Jeg har mobil og IP telefon som selvfølgelig ikke fungerer når strømmen går og med masse ekko og interference.

Livet uten mobil var deilig ! Snakket ansikt til ansikt med andre, hadde noe å snakke om når en ringte, sendte brev og sto for det en hadde skrevet.

Ann
Ann
12 år siden
Svar til  Ann

Har hatt kontakt med en meget hyggelig mann som fortalte at Post og Teletilsynet foretar målinger gratis. Der er de sikkert på kurs eller noe slikt for der er det ingen før mandag.

Skal fjerne de få sparepærene jeg har, koble til en telefon med ledning for å redusere strålingen inne i hjemmet mitt.

Jeg har nå sett at mange av symptomene jeg har er de samme som EL overfølsomme har… Forklarer hvorfor ingen leger finner ut noe ;) Ett hvert skritt er ett skritt mot målet :)

BelzeBob
12 år siden

Ann

At Post & Teletilsynet foretar målinger gratis er jo en kjempenyhet, egentlig. Har ikke hørt det før. Men pass på: når målinger foretas må du være til stede og lese verdiene og skrive de ned. Ikke bry deg om hva folkene sier om “normale”, “lave” verdier osv. Men altså: alt som er mer enn 1.5 volt per meter er ikke bra. Det er det ihvertfall svært mange som mener.

Ja, skru ut kvikksølvpærene. Legg de forsiktig i en ekse eller noe. De er fulle i miljøgifter, så pass på at de ikke knuses. Unngå alt fluorisert lys. Ikke bruk de gammeldagse lysrørene heller. Telefon med ledning er bra. Selv kjøpte jeg en helt grei en fra Clas Ohlson for litt over en hundrings. Gi venner og familie klar beskjed om at de får tåle at de ikke har mobil + glede seg over at du prøver å ta vare på helsen din. :)

Hold oss oppdatert om hvordan det utvikler seg, OK? Helse-problemer relatert til elektrisitet og EM stråling er troligvis et enormt isfjell vi knapt nok har sett toppen av.

Sigr Huginsson
Skribent
12 år siden
Svar til  BelzeBob

PT er pliktig til å foreta målinger dersom det er grunn til å anta at det foreligger en ulovlig høy stråling, men jeg vet også om tilfeller der PT har nektet å måle stråling i tilfeller DE mener den er for høy. Hvordan de behandler en sak kommer an på hvem du møter på.

Ann
Ann
12 år siden
Svar til  Sigr Huginsson

Sigr, nå ble jeg satt ut,
og kommer til at det er unødvendig for det er helt normalt at staten dekker over staten.

Sigr Huginsson
Skribent
12 år siden
Svar til  Ann

Staten dekker staten. Det er helt vanlig.

Men den saken jeg refererer til er egentlig litt “motsatt”.
I dette tilfellet var det PT som fremmet påstander om at et produkt strålet for mye selv om de var i hende en testrapport fra en godkjent lab. som påviste det motsattet. Deres krav var å presse en bedrift til å trekke det ut i fra markedet, og PT nektet å foreta test, siden det ville påvise at alt var i orden. Dette minner mere om en korrupsjonssak, siden det kun var en bedrift som måtte trekke det ut, mens de andre fikk lov til å selge det som før.

Saksbehandleren hos PT med opprinnelse fra balkan har også stått frem med fullt navn og støttet brenning av amerikanske ambasader, så det kan også være et yttergående politisk motiv bak det hele, siden produktet var amerikansk. -Ikke vet jeg…

Ann
Ann
12 år siden
Svar til  BelzeBob

BelzeBob

Han jeg snakket med fortalte at jeg ville få en rapport etter at P&T har foretatt målingen, han fortalte også at mest sansynlig ville den konkludere med at strålingen var innenfor hva som er tillatt/normalt/lovlig. men inneholde de eksakte måleresultatene. (Med min tillit til staten skal jeg være tilstede så sant det er mulig)

I følge den samme mann var det ikke nok å skru dem ut, også ubrukte kvikksølvpærer avgir stråling, så de skal leveres tilbake :)

Jeg lider av å ta vare på ting som er fullt brukbare… “kjekt å ha” syndromet… så jeg har flere telefoner av gammel type med ledning :) Men takk for tipset :D

Skal komme tilbake å fortelle hva som skjer, utfordringen er at PC avgir stråling, og den er jeg “litt” avhengig av… så jeg kommer til å beholde mobilen bare være enda hardere med å ha den AV :)

BelzeBob
12 år siden
Svar til  Ann

Ann

Jeg forstår ikke: du trenger da ikke koble telefonen til PC – du kan vel koble telefon på et annet vis? Å ringe gjennom PCn er selvsagt tungvint. Snakk med telefon/internett-selskapet ditt og si hva du vil ha. Telefon som ikke går gjennom PCn, altså. Du kan ta ha telefon på det gammeldagse viset? Eller gjennom en sånn boks? Selv har jeg telefon koblet til kabelmodemet mitt fra Get.

Du kan også kjøpe et filter du henger på skjermen din samt evt. skjerme selve PCn med et stoff/metall som blokkerer strålingen. Slikt finner du masse av på nettet. Sverige har flere slike nettbutikker.

Wow – “sparepærene” stråler selv når de ikke er på?! Betyr det at de er radioaktive? Dette høres merkelig ut. Tydeligvis vet P&T de utroligste ting som de bare forteller til den som spør.

Ann
Ann
12 år siden
Svar til  BelzeBob

BelzeBob

Telefonen er koblet i veggen en IP kobling, var mye som ble gjort av installatøren den gang jeg fikk internett og IP. Bor på enden av en (etter installatørens beskrivelse) “råtten linje” dvs en linje fra når telefon ble nesten allemannseie.
Jeg har syslet med tanken på å få en gammeldags telefonlinje men er usikker på om internett er noe som de da kan levere pga den samme “råttne linja”.

Jeg skal sjekke opp dette med skjerming av PC’n, vet at på arbeidsplasser kan en få noe forran skjermen men det er for å skjerme øynene, så det er nytt for meg at en kan skjerme seg mot strålingen. Takk for tipset :)

Dette med “sparepærene” var det en fra “lista over personer kan foreta måling av elektromagnetisk stråling i bolig
og på arbeidsplass og gi råd om skjerming” som fortalte meg pr tlf. Jeg fant lista på http://www.felo.no Tvilsomt om ett statlig organ vil fortelle noe som undergraver sparing av strøm og miljøsaken ;) Radioaktivitet nevnte han ikke, bare at de sente ut EM stråling selv når de ikke er i bruk. Han hadde sett store mengder stråling når han var ute å målte i hjem både fra lysstoffrør og “sparepærer”. Får begynne letinga etter de som forhandler “varme kuler” dvs. gammeldagse lyspærer :)

« Forrige artikkel

Zen… og kunsten å debunke. Del I

Neste artikkel »

Foredrag om verdier – Hanne Nabintu Herland