Kosmos
Du leser nå
Nibiru mars 2003 – mars 2010
Skrevet av
Rolf Kenneth Myhre18. 03. 2010
Nibiru-1
57817 44780 244

Nibiru mars 2003 – mars 2010

Av Rolf Kenneth Myhre18. 03. 2010
Nibiru har vært i den indre delen av vårt solsystem siden mars 2003, som allerede har resultert i en rekke virkninger for Jorden.

Ifølge ZetaTalk nådde Nibiru den indre delen av vårt solsystem i mars 2003, og har allerede resultert i en rekke virkninger for Jorden: geofaglige, platetektoniske, meteoro­logiske, elektromagnetiske og biologiske. Konse­kvenser herav er bl.a. naturkatastrofer, ekstrem­­vær, klimakaos, alvorlige ulykker med tap av menneskeliv, og alt dette har naturligvis medført enorme økonomiske tap. En gigan­tisk dekkoperasjon som springer ut fra USAs innvidde elite, som nå også involverer store deler av den globale eliten, NASA og Russlands romfartsmyndigheter, er i utfoldelse for å holde Nibirus nærvær lengst mulig hemmelig for verdensbefolkningen.

 

ZetaTalks syn på vårt solsystem og Nibiru

Ifølge ZetaTalk har Solen en dobbeltstjerne. Den er sammenlignbar med Solen i størrelse og masse, og ligger 18,72 Solen-Pluto distanser fra Solen. Den ligger i den sydlige himmel­sfæren, i 11° vinkel under ekliptikken, i retning Orion. Denne stjernen er mørk da den ikke har noen fusjonsprosess. 

ZetaTalk sine opplysninger om planeten Nibiru er imponerende presise: 

 • Volum: 4 x Jordens diameter [Jupiter: 1321 ganger x Jorden]
 • Masse: 23 x Jordens masse [Jupiter: 317 x Jorden]
 • Tyngdekraft: ca. 1,6 ganger Jordens.
 • Omløpstid rundt sine to soler: gjennomsnittlig 3.657 år.

Nibiru er hovedsakelig en vannplanet. Planeten er sin egen lys- og varmekilde for sitt organiske liv. Lyset og varmen kommer fra planetens indre, og slipper opp gjennom sprekker i havbunnen. Lyset og varmen belyser og varmer havet, og lyset trenger videre opp i atmosfæren for så å bli reflektert tilbake. På Nibiru er det altså permanent dag. Nibiru har et imponerende haleheng av måner og ”planetarisk skrot” fra imploderte planeter. Nibirus tyvetalls måner har den ”kapret” fra andre planeter når den har krysset ekliptikken. 

Ifølge ZetaTalk går Nibiru nærmest i et lineært ”togskinnespor” mellom Solen og dens mørke tvillingstjerne. Denne ferden er i hovedsak en langsom og enslig odyssé ute i det mørke og kalde verdensrommet. Det er først når Nibiru nærmer seg én av de to stjernene at dens fart tiltar betydelig pga. stjernens tiltrekningskraft. Nibiru har sin høyeste fart i dét den farer gjennom ekliptikken omtrent halvveis mellom Jorden og Solen. Når Nibiru så har lagt begge stjernene bak seg, og deres samlede tiltrekningskraft virker i ”ryggen”, får Nibiru en kraftig oppbremsing som resulterer i full stans. Nibiru blir så liggende og ”henge” i tre år og seks måneder, før den begynner på tilbaketuren [ZetaTalk-notat: ZT-150895]. I denne ubevegelige endepunktstilstanden er Nibiru på sitt mest sårbare, for den kan da bringes ut av likevekt og havne i en helt ny bane dersom sterke krefter eller store, massive objekter skulle befinne seg i nærheten. Det er de forskjellige muligheter i denne endepunktstilstanden som er forklaringen på Nibirus varierende omløpstid, hvilket gjør at man ikke kan være mer eksakt enn å si at den gjennom­snittlige omløpstiden er på 3.657 år.

 

ZetaTalk om interstellare og interplanetariske krefter

ZetaTalks astronomiske forståelse synes å ligge langt nærmere plasma­kosmologien enn Big bang-kosmologien. I Big bang-kosmologien er tyngde­kraften (G) nærmest enerådende i makrokosmos, mens de elektro­magnetiske (EM) krefter har en ubetydelig rolle. Det virker som om astrofysikerne og kosmo­logene som forsvarer Big bang-kosmologien ikke har klart å ta innover seg at tyngdekraften bare kommer til utfoldelse for de tre aggregattilstandene fast stoff, væske og gass. Plasmakosmologene har i stedet forankret seg i det faktum at 99,999 % av universets observerte materie er i plasmatilstand. Plasma er ionisert (elektrisk ladet) gass, og har helt andre egenskaper enn elektrisk nøytral gass. Plasma er styrt av EM-krefter. G og mekaniske krefter har en ubetydelig rolle for plasma. Plasma er universets primære aggregattilstand, og har sine egne lover, prinsipper og særfenomener som vi ikke gjenfinner blant de tre G-styrte aggregat­tilstandene. For Jordens vedkommende begynner plasma­universet med ionosfæren 80 km over jordskorpen. Mennesket, med jordskorpen under seg og ionosfæren over seg, bor i den 0,001 % region av universet der plasma ikke forekommer naturlig, med unntak av lynnedslag og polarlys. 

ZetaTalk hevder at vår vitenskap har en dårlig forståelse av tyngdekraften, da vitenskapen bare erkjenner dens tiltrekningskraft. Tyngdekraften skal også ha en iboende frastøtnings­kraft, men denne kan bare oppdages når to jevnstore legemer er på kollisjonskurs mot hverandre og begge er fri fra omgivende krefter. De to legemene vil da nærme seg hverandre men vil tett inntil hverandre unngå kollisjon ved å vike unna. Frastøtningskraften er langt svakere enn gravitasjonskraften ved store avstander, men har en skarpere kurve slik at den ved avstand = 0 har samme styrke som tiltrekningskraften. Frastøtningskraften kan ikke observeres naturlig innenfor Jordens atmosfære, da frastøtningskreftene som oppstår mellom to legemer som nærmer seg hverandre vil bli overskygget av Jordens tiltrekningskraft. 

Frastøtningskraften skal spille en betydelig rolle i dynamikken mellom planetene, og mellom planetene og Solen. Vår vitenskap mener å ha forklart planetenes baner rundt Solen som et samspill mellom Solens tyngdekraft og den sentrifugalkraft som planetenes hastighet gir dem. ZetaTalk avviser denne forståelsen som uhyre overforenklet, og hevder at flere momenter kommer inn. Planetenes ellipseformete baner skal bl.a. skyldes at de er tiltrukket av noe som ligger utenfor Solsystemet. ZetaTalk hevder også at Solens kjerne ikke er homogen, og at kjernens rotasjon medfører at ut fra Solen går en sveipende arm av et kraftfelt. Dette kraftfeltet drar planetene foran seg, og påvirker deres hastighet. 

Nibirus bane ligger ikke langs ekliptikken slik de andre planetenes baner gjør. Den mørke tvillingstjernen ligger, som nevnt, i den sydlige himmelsfæren, ca. 11° under ekliptikken i retning Orion. En matematisk beskrivelse av bevegelsesmønsteret som Nibiru følger når den nærmer seg Solen, må i det minste inkludere de tre kreftene nevnt ovenfor: EM-krefter, frastøtnings­kraften, og Solens sveipende kraftfelt-arm. For en mer detaljert beskrivelse av Nibirus sving utenom Solen, henvises til boken ZetaTalk (1999, s. 202-03).

 

Nibiru mars 2003 – mars 2010

Ifølge ZetaTalk nådde Nibiru den indre delen av vårt solsystem syd for ekliptikken våren 2003. Nibirus ankomst og virkning på Jorden ble registert av seismografer verden over i mars 2003 (kilde). Tidlig i 2004 skal Nibirus nærvær ha resultert i at Jorden begynte å slingre i sin døgnrotasjon ved at Jordens nord-syd-akse slingret litt østover og vestover. Slingringen tiltok i 2005 med en helning på 4-21°, og tiltok ytterligere i 2007 med en helning på 19-38° (ZT News­letter Nov 25, 2007). Det er denne slingringen som ifølge ZetaTalk er årsaken til det eskalerende ekstremværet og ekstrem­temperaturene verden over, som igjen gir seg utslag i fallende matproduksjon og global matmangel. Slingringen skal også være årsak til at GPS-utstyr ikke lenger fungerer skikkelig, da GPS-satelittnettverket ikke tar slingringen i betraktning. 

Nibiru, eller mer presist den tykke støvskyen som alltid ligger rundt Nibiru, kunne ses på kvelds­himmelen nær Orion våren 2003. Sommeren og høsten 2003 kunne Nibiru ses som en dramatisk ekstra sol da støvskyen reflekterte sollyset tilbake til Jorden. Offentlig ansatte astronomer skal ha fått oppgaven med å bortforklare synet av Nibiru med et optisk fenomen kalt bisol og solulv (på fagspråket: parhelion) [Wiki-artikkel: Sun dog]. Bisol er refraktert lys fra iskrystaller. Bisol dannes ofte parvis på hver side av solen i en horisontal linje, med rødskjær på solsiden og skjær av orange, blå og hvit på motsatt side. Ifølge Nancy Lieder blir bisol (refraktert lys) ikke reflektert i vann, mens det reflekterte lyset fra Nibiru blir reflektert i vann. Nibiru kan bare ses på høyre side av Solen i den nordlige hemisfæren, og på venstre side av Solen i den sørlige hemisfæren. Etter høsten 2003 endret Nibiru posisjon og vinkel slik at den fra et jordisk perspektiv kom så nærme Solen at den sjeldent kunne skilles ut. 

En opplagt bisol, fra North Dakota

Ifølge Nancy ser vi refleksjonen av Nibiru til høyre for Solen. Fra Sverige 4. juli 2006.

 

Mens Jorden og de andre planetene i vårt solsystem roterer rundt egen akse mot klokken og går i bane rundt Solen mot klokken, roterer Nibiru med klokken og beveger seg gjennom ekliptikken i klokkeretningen. Dette er årsaken til at vi i den nordlige hemisfæren vil se Nibiru til høyre for Solen; og i den sydlige hemisfæren til venstre for Solen. I mars 2009 begynte Nibiru å distansere seg fra Solen, sett fra et jordisk perspektiv. Den 27. mars 2009 tok det rombaserte solobservatoriet SOHO (et samarbeidsprosjekt mellom NASA og ESA) med sin LASCO-koronografs C3-detektor bilder av et objekt mellom Solen og Merkur. Dette objektet hadde det karakteristiske ”vinge­mønsteret” til Nibiru, der illusjonen av vinger som står ut fra planeten gis av de største månene som er knyttet til Nibiru. 

SOHO/LASCO-bilde av Nibiru-komplekset 27. mars 2009

 

Vingeklode-symbolet (eller “The Winged Sun”) går igjen i alle de gamle kulturene i Det nære Østen, fra sumererne til egypterne. Moderne religionsforskere har feiltolket dette symbolet til å representere Solen. 

Vingeklode-symbolet for Nibiru i Midt-Østens eldste kulturer

 

Også den 19. april 2009 tok SOHOs LASCO-koronografs C3-detektor bilder av et objekt med det karakteristiske vingemønsteret til høyre for Solen. På dette tidspunktet var ingen av de andre planetene i vårt solsystem i denne himmelsonen. I april og mai 2009 tas nye amatør-fotografier og video-opptak av en ”ekstra sol” ved soloppgang og solnedgang. Noen av dem legges ut på YouTube. [Her kan man se et video-opptak av den ekstra solen, tatt i nærheten av Svartehavet (Chkalovsky) den 21. april 2009.] 

SOHO/LASCO-bilde av Nibiru-komplekset 19. april 2009

 

Sitchin har i flere av sine bøker – se f.eks. Divine Encounters (1990, s. 29) – identifisert sumerernes symbol ”kors med stråleglans eller utgående stråler” med Nibiru. 

Flere sumeriske symboler for Nibiru

 

Sitchin har i flere av sine bøker – se f.eks. Divine Encounters (1990, s. 29) – identifisert sumerernes symbol ”kors med stråleglans eller utgående stråler” med Nibiru. I oktober 2006 innledet NASA STEREO-prosjektet, et rombasert sol­observatorium for å observere Solen i 3D (Wiki-artikkel: STEREO). STEREO består av to satelitter (Ahead og Behind), hver utstyrt med to koronografer (COR1 og COR2) med forskjellig synsfelt. Ahead/Behind COR1 ser den innerste delen av koronaen, mens Ahead/Behind COR2 den ytterste. Ahead ligger foran Jorden i omløpsbanen, mens Behind ligger bak Jorden i omløpsbanen. Den 4. og 5. desember 2009 filmet STEREO Ahead COR2 et lysende kors som minnet svært om det eldgamle symbolet for Nibiru. ZetaTalk bekreftet at det var Nibiru-komplekset som hadde blitt filmet [se ZT-notatet SOHO says so (5. desember 2009)]. Så vidt jeg vet har ingen offisiell forklaring blitt gitt. Se også Nancys video-presentasjon (YouTube, 18. desember 2009) for en gjennomgang av mange av Nibirus symboler og av enkelte relevante SOHO/STEREO-bilder. 

STEREO Ahead COR2-bilde 4. desember 2009

 

I januar 2010 filmet STEREO-teleskopet EUVI en rekke mystiske kuleformete objekter rundt Solen. Ifølge ZetaTalk var disse ”kulene” noen av Nibirus måner. Joseph B. Gurman, STEREO prosjektforsker, forklarte ”kulene” som bildekompresjonsartefakter, sterkt forstørret, av kosmiske stråler som hadde truffet CCD-detektoren (se ZetaTalks og Gurmans uttalelser). 

Nibirus måner filmet i januar 2010 av STEREO-teleskopet EUVI.

 

Den 10. februar 2010 filmet STEREO Ahead COR1 og COR2 noen lysende punkter som kunne minne om perler på en usynlig tråd. De dukket først opp den 3. februar, men disse bildene ble fort fjernet og erstattet med et annet bilde. De dukket også opp den 5. februar. Ifølge ZetaTalk er disse ”perlene” identisk med noen av Nibirus måner (se ZetaTalk nyhetsbrev 172). [For mer konvensjonelle forklaringer på SOHOs og STEREOs bilder av det ZetaTalk hevder er Nibiru-komplekset, se astrofysiker Terje Fredviks artikkel Det er ikke Nibiru alt som glimrer (med sitt fravær) (Skepsis, den 4. oktober 2010). Se også etterfølgende diskusjon her]. 

Nibirus måner filmet den 10. februar 2010 av STEREO Ahead COR1 og COR2

 

Ved slutten av februar 2010 hevdet Nancy i sitt nyhetsbrev at SOHO-bildene var manipulert ved at en film med stjernehimmelen i bakgrunnen gikk i loop, og at dette hadde blitt avslørt av flere ved måten Venus hoppet frem og tilbake på. Zetaene bekrefter omfattende manipulering (se ZetaTalk nyhetsbrev nr. 174). 

I mars 2010 bekreftet ZetaTalk at Jordens avstand til Nibiru og Venus er omtrent den samme, og Nibiru er altså fire ganger større enn Venus. Det er imidlertid flere faktorer enn en planets størrelse og avstand som avgjør hvor synlig den er fra en annen planet. I dette tilfellet må vi også ta i betraktning refleksjonsevnen til det permanent tykke støvlaget som omgir Nibiru. Nibiru kan nå muligens identifiseres med gode teleskoper som en tåkeflekk, hvis man sikter teleskopet riktig inn og tolker riktig. 

Nibirus ankomst siden våren 2003 har resultert i en rekke virkninger for Jorden: geofaglige, platetektoniske, meteoro­logiske, elektromagnetiske og biologiske. Disse konse­kvensene er nærmere omtalt i min artikkel Virkninger av Nibiru-komplekset: den store sammenhengen som media ikke gir deg. Noen av disse virkningene holdes hemmelige for befolkningene, eller gis en helt annen forklaring i media. Flere av virkningene presenteres i media som isolerte hendelser, hvor man ikke en gang prøver å se dem i sammenheng med noe som helst.

 

Myndighetenes dekkoperasjoner

Myndighetene og akademia hadde planlagt i hvert fall to store forklaringsbløffer på mange av Nibiru-kompleksets virkninger på Jorden. Den ene bløffen var å forklare virkningene som resultat av global oppvarming. Dén bløffen har imidlertid sine begrensninger i hva den kan forklare. NASA fikk i oppgave å utbrodere den andre forklaringsbløffen som de en stund har prøvd å fascinere media med: ”Gi sola skylden!” Hvem kan si imot NASA når de advarer mot økt solaktivitet i form av mulige supersolstormer med sine magnetiske løkker (”flares”) som slynges ut mot Jorden; eller mulige supersolvinder som kan slå ut våre kraftnett, satelitter, kommunikasjonssystem og alle andre elektriske installasjoner; eller når NASA foreslår at slutten på den 11-årige solsyklusen som vi nå er inne i kan bli ekstra kraftig? Forrige solflekk max-aktivitet var i år 2000, så det passet bra for NASA at i tiden frem mot 2011 kunne mye bortforklares med tiltagende solflekkaktivitet. Faktum er imidlertid at i inneværende syklus er dette mønsteret for første gang brutt. Solen er langt roligere enn den burde ha vært. ZetaTalk forklarer dette med virkningen av Nibiru (kilde). [For akademisk skremselspropaganda via media, se artikkel i Aftenposten den 9. januar 2008; og artikkel i VG den 27. mars 2009]. 

De innvidde som verken ønsker at befolkningene skal forberede seg på jordskorpe­forskyvningen, eller at de overlevende i ettertid skal forstå noe av det som har skjedd, sponser et hvert program, prosjekt, konferanse og filmproduksjon som enten fremmer 2012-endetidsmyten eller som fremmer en annen årsaksforklaring på endetiden enn Nibiru. Det er naturligvis en forutsetning at ZetaTalk ikke blir omtalt. ZetaTalk nevner som eksempler på web-baserte pseudo-avslørings­prosjekter Horizon Project (med mange NASA-folk i teamet) og Project Camelot (som ofte fronter Solen, og intervjuer mange såkalte varslere og tidligere insidere). I tillegg utnyttes også newage-troen på Maya-kalenderen, med sin antatte endetidsdato den 21. desember 2012, for alt den er verdt. Det er ikke noe galt med Maya-kalenderen, men forsøket på å synkroni­sere den med vår egen gregorianske kalender er basert på flere kompetente gjetninger som ikke har vært helt korrekte. 

I 2009 hadde filmen 2012 premiere, der en supersolstorm har bombardert Jorden med nøytrinoer. Dette resulterer i oppheting av Jordens kjerne som så utløser jordskorpeforskyvning. I filmen 2012: Seeking Closure, som vil ha premiere i 2010, annonserer den amerikanske presidenten den 21. desember 2012 at om tre timer vil en kjempe-asteroide treffe Jorden og trolig utslette alt liv. Ingen av filmene bidrar med overlevelsesråd til befolkningen. 

Astronomer og astronauter har i all hemmelighet blitt engasjert til å studere Nibirus bane mot ekliptikken. De risikerer livet hvis de går ut i media med sine erfaringer. Disse astronomer og astronauter har imidlertid ikke tilstrekkelig forståelse til å forutsi hva som eksakt kommer til å skje. ZetaTalk er derfor en web-base som de innvidde følger nøye med på. Er vår statsminister Jens Stoltenberg uvitende om Nibiru? Eller spiller han bare sin sedvanlige rolle som en konform og uvitende nisse med et anti-konspirativt verdensbilde? 

Jens Stoltenberg: uvitende nisse eller medskyldig i hemmeligholdelse?

 

Kilder og ressurser

 

******************************************************************

 

Hva er din reaksjon?
Elsker den
0%
Interessant
0%
Tja...
0%
Hva!?
0%
Hater den
0%
Trist
0%
Om forfatteren
Profilbildet til Rolf Kenneth Myhre

Rolf Kenneth Myhre

Rolf Kenneth Myhre fullførte bibliotekarutdannelsen i 1990, og arbeidet så som selvstendig næringsdrivende i seks år med å etablere og reorganisere små fagbiblioteker og arkiver. Deretter arbeidet han som medisinsk forfatter i seks år, fire av dem ved Rikshospitalet. Siden 2003 har han som privat forskerforfatter arbeidet med fokus på: 1) Bevissthetsparadigmet, åndsvitenskap; 2) Menneskets tidligere og nåværende erfaringer med ET/UFO-relaterte emner; 3) Enkelte US-sentrerte oligarknettverk som siden 1940-tallet har prøvd å styre verdenssamfunnet i en totalitær retning. I 2008 vant han Kolofons manuskonkurranse for ”Alternativ litteratur” med boken "Åndsvitenskapelige visjoner". I februar 2013 utga han boken "Menneskets historie: Integrasjon av Velikovsky, Sitchin og ZetaTalk", og i august 2013 kom boken "ET/V-erfaringer 1947-2013". Hans forfatternavn er Rolf Kenneth Aristos.
244 Kommentarer
1 2 3 4 9
 • Profilbildet til arifkarim
  18. 03. 2010 klokken 00:37

  Tusen takk for dette Rolf! Jeg var litt kritisk til din forrige artikkel angående Nibiru passasjen, men dette ser lovende bra ut. :)

  Bare en ting jeg lurte på: Hvilken hensikt har media / staten å «skjule» noe som ligger så langt unna? Og som altså er en del av vårt eget dobbelte stjernesystemet?

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til smurfen
   18. 03. 2010 klokken 01:10

   Det sier seg selv Arif :)
   Vist verdens regjeringer hadde gått ut med at et enormt objekt nærmet seg joden med mulig masseutslettelse av menneskeheten så ville det skapt det totale kaos og anarki, samfunnet ville kolapset totalt sammen umidelbart
   Eliten ville vært dem første til og føle massenes vrede på kroppen samt at deres egen overleveseplan ville gått i dass
   Bunkersene deres ville blitt stormet av en vettskremt befolkning

   Under den kalde krigen ble det i hele verden bygd en rekke enorme topphemlige bunkerser langt inni fjell som kan motstå atombomber fra raketter pga at samfunet skulle kunne driftest og byggest opp igjen etter en global atomkrig alle var sikre på ville komme
   Der er der dem nå vil sikre seg selv ved og holde hemligheten om Niburu for seg selv

   I slutten av februar ble enda fler av Niburus måner observert rundt solen :)

   http://www.youtube.com/watch?v=4QbccNTgdAM&feature=related

   Takk for nok en super artikkel RK :)

   GD Star Rating
   loading...
 • Profilbildet til Rolf Kenneth Myhre
  18. 03. 2010 klokken 00:43

  Arifkarim,
  Ifølge ZetaTalk vet ikke NWO-kabalen/myndighetene med sikkerhet hva som kommer til å skje, men fra flere ET-grupper skal de ha fått høre at globale kataklysmer vil bli utløst på Jorden. Dette ryktet eller forhåndskunnskapen ønsker NWO-kabalen å utnytte mest mulig til sin egen fordel, hvilket innebærer at folket holdes i uvitenhet.

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til ArneLo
  18. 03. 2010 klokken 00:55

  Getting WISE About Nemesis
  «A dark object may be lurking near our solar system, occasionally kicking comets in our direction. «

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til Rolf Kenneth Myhre
   18. 03. 2010 klokken 01:05

   Ifølge ZetaTalk vurderer NASA nå å bortforklare Nibiru-komplekset med Nemesis når Nibiru blir synlig for alle.

   GD Star Rating
   loading...
  • Profilbildet til ArneLo
   18. 03. 2010 klokken 11:05

   Jeg har dessverre ikke så stor tiltro til ZetaTalk. Og at NASA sier noe annet en ZetaTAlk er ikke grunn nok for meg til å tro på dem. Trackrecorden er ikke så veldig imponerende. Det ikke finnes noe annet en Zetas ord for dette, og det stort sett baserer seg på Zecharia Sitchin kreative fritolkning av et gammel selg på en sylinder. Å basere en hel kosmologi på dette er som om fremtidige arkeologer skulle tolke vår forståelse og tro basert på undersøkelser av RCA logoen eller de flyvende vinduene til Bill Gates.

   «The miniature art of the seal cutter is of peculiar social as well as aesthetic interest. The idea of making personal identity marks by impressing intaglios on clay sealings began, as we have seen, in Protoliterate times and was later extended to tablets. Seals were thus from the first associated with commerce and quite soon, if not from the first, with private ownership. This association with trade is proclaimed not only by their use in Mesopotamia itself but by the appearance of specimens in Egypt, the Indus and then, in the second millennium, in Mycenaean Greece and the Aegean. Possibly Mesopotamian merchants sometimes entrusted them to their agents in these distant lands. A personal seal remained an essential possession down to the later days of Babylon: Herodotus said of the Babylonians of his day, ‘everyone owns a seal’.»
   – «The First Great Civilizations«; Jacquetta Hawkes; 1973

   Jeg velger jeg å tro på andre, mer vitenskapelige kilder som f.eks: «Cosmic Winter» og «Cosmic Serpent» av Victor Clube og Bill Napier, «<a href="http://www.amazon.com/Light-Black-Death-Mike-Baillie/dp/0752435981/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1268904586&sr=1-1"New Light on the Black Death» av Michael Baillie, «The Cycle of Cosmic Catastrophes» av Richard Firestone, Allen West, Simon Warwick-Smith.

   Disse kildene peker på kataklysmiske kometnedslag med sykliske gjentagelser. Og når teorien om en mørk stjerne som bowler disse inne fra Oort-skyene også blir luftet av astronomer basert på observasjoner så forsterker bare dette denne hypotesen. Det er flere astronomer som har sterke teorier på ekstra himmellegemer med en syklisk påvirkning av vårt solsystem, men det er ingen av dem som sier at dette legemet går inn i det indre solsystemet. Snarere tvert imot:

   «In the current paper, I use computer simulations to investigate the potential damage caused by the passage of a Nemesis-like object through the planetary system. I use these computer results and the apparent lack of damage to the planetary orbits to place limits on the number and masses of any other black dwarfs (or large planets) within the Oort cloud. […]

   We conclude from the lack of damage to the planetary orbits that it is extremely unlikely that any object more massive than 0.02 percent of the Mass of the Sun dwells in an orbit with a semimajor axis in the range 10,000 to 40,000 AU. [J. G. Hills 1985]»

   Tilslutt så anbefaler jeg alle med interesse for området å lese Laura Knight-Jadczyk`s Has Nibiru/Planet X Been Sighted?. Her er teoriene underbygd med vitenskapelige funn og hypotesene forblir hypoteser, ikke vedtatte sannheter slik som i Cointelpro-infoen til ZetaTalk.

   «Immanuel Velikovsky demonstrated rather convincingly that there was massive evidence of both a literary and scientific nature that great catastrophic earth changes had occurred during the second millennium BC due to cometary showers and the close passage of Venus. He settled on a date of 1450 BC, but more recent scientific evidence points to the date actually being 1628 BC. There is also evidence for a disruption circa 5200 BC, 8,800 BC, 12,400 BC, 16,000 BC, 19,600 BC, and by logical extension every 3,600 years previously for an indefinite and unknown period of time. What is more, if the last «return» was in 1628 BC, we are not just due, we are overdue for the next one.

   The theories about Nibiru do not take into account many of the literary reports from the ancients regarding these great bombardments of comets. Velikovsky tried to account for this by suggesting that a cometary Venus was hauling around a tail of rocks. It seems that Velikovsky and his supporters, and Sitchin and his supporters, although recognizing serious worldwide catastrophes, have failed to recognize the true nature of such events. Velikovsky proposed that Venus out of orbit was a more or less one-time event rather than a symptom of a long term cycle. Sitchin came closer with his understanding of the cycle, but he failed to consider all the variables in his solution. What is more, once he settled on his idea as the one and only solution, his efforts to make the mythical elements fit the hypothesis became almost as absurd as the efforts of mainstream science to avoid them!«
   – «<a href="http://www.cassiopaea.org/cass/sitchin2.htm"Has Nibiru/Planet X Been Sighted?» – Laura Knight-Jadczyk

   GD Star Rating
   loading...
 • Profilbildet til vidar
  18. 03. 2010 klokken 01:29

  Her var det mye interessant informasjon. så det er altså denne brune dvergen som er vår nærmeste stjerne, og ikke Centauri. Kan vi anta at NASA har oppdaget denne brune dvergen men holder oppdagelsen skjult, eller har de rett og slett ikke klart å oppdage den ennå? Selv om jeg ennå ikke kan si at jeg har sett noen endelige beviser for planet x, så virker det veldig veldig troverdig og sannsynlig. det er rett og slett for mange indisier og omstendigheter som passer altfor godt. Veldig kjekt at du refererer til flere ulike kilder som bygger opp under artikkelen. Jeg har lest mer om planet x på dine hjemmesider, og takk skal du ha for alle ditt gode arbeid.

  ps: er det slik at planet x er lettere synlig fra den særlige havkule, eller at det har vært slik eller vil bli slik? er det fortsatt mulig å se «the second sun» for tiden, og er det mulig her i norge?

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til Equalitor
   18. 03. 2010 klokken 01:44

   NASA er så korrupt som man kan få det. De tusjer 50% av bildene eller så :] Er det så rart når en bunch nazier kom trygt dit via pro. paperclip..

   Vatikanet er de som har trådd hardest for å etablere det nye observatoriet på Antarktis virker det som, og det er sagt at den først skal bli synlig i sør.

   For min del er Nibiru og den andre sol to forskjellige ting. Jupiter skal bli solkilden bl.a hopiene forteller om, som sannsynligvis antennes av Nibirus tilstedeværelse [alt dette iflg Iliuka, som er mer enn treffsikker nok].
   Jorda er fortsatt spådd en strålende fremtid, etter litt tumulter.

   GD Star Rating
   loading...
   • Profilbildet til vidar
    18. 03. 2010 klokken 02:09

    Jorda er spådd en strålende framtid ja, hva menes med det? zetatalk sier jo at 90% vil dø. men for jorda og de som overlever så blir det jo en strålende fremtid, i og med at man blir kvitt alle psykopatene i samlebegrepet nwo. så kan du utdype hva du mener med strålende fremtid? etter at jeg fant linken til paoweb her på nyhetsspeilet, så har jeg lest litt der. også der snakker man om en strålende fremtid, men der blir det også nevnt evakuering…

    jeg tror du har misforstått når du sier at nibiru og den andre solen er to forskjellige ting. slik jeg har skjønt det så kalles nibiru for den andre solen når den reflekterer sollyset. eller mener du at det er jupiter som blir den andre solen?

    GD Star Rating
    loading...
    • Profilbildet til Equalitor
     18. 03. 2010 klokken 04:39

     Folk vil utvilsomt dø, derfor gjelder det å overbevise på beste måte for både det materielle og ikke minst åndelige skiftet, men kun dersom de er interessert. Henger sammen med den frie vilje og de åndelige ubevisste valg… Å skape unødvendig frykt er dårlig karma, men går en tynn grense der.
     Jeg er av den sorten som forbereder fysisk og åndelig [har vært sinnsykt opphengt i det], holder meg unna visse områder som kyst og lavland før 28.10.11 og masse andre ting. Det viktige er dog for meg å ha positiv polarisering, for visse sjeler og kropper kan bli transportert hit og dit :] Burde være mange gode grupper på alternativnett om dette, som jeg burde delta mer i siden jeg søker «partnere».

     Ingen kommer til å ønske å ha det gamle pengesystemet lenger siden alles bevissthet øker. Likhet for alle, og å ikke bry seg seg mye om det overfladiske. Det er noen av måtene det blir bedre på. Ikke minst blir det bedre for skapningen Moder Jord, som vi har drevet nok rovdrift på. Hun kommer til å vise all mulig frustrasjon, så får vi bare henge på.

     Jeg skrev jeg mente at Jupiter blir sol nr.2 ja. Hvordan det er mulig med så liten masse vet jeg ikke, men vitenskapen har ofte hatt feil hypoteser. Hadde planeten Nibiru vært god til å reflektere sollys burde vi kanskje ha sett den nå, men som Rolf Kenneth har sagt så er den dekket av et ytre støvlag som sikkert ikke reflekterer godt. Han mener kanskje ikke det samme om Jupiter som meg da vel og merke, men vi har alle våre grunner.

     GD Star Rating
     loading...
    • Profilbildet til Rolf Kenneth Myhre
     18. 03. 2010 klokken 10:35

     Ifølge ZetaTalk er «den andre solen» refleksjonen av støvlaget rundt Nibiru. Når jeg skriver artikkel om fortiden, kommer spørsmål om nåtiden. Når jeg skriver artikkel om nåtiden, kommer spørsmål om fremtiden. Jada, artikkel om fremtiden kommer også. :-)

     GD Star Rating
     loading...
 • Profilbildet til Cosmomind
  18. 03. 2010 klokken 06:12

  Det er et spørsmål jeg stadig kommer tilbake til når det gjelder Nibiru og eventuelle kataklysmer i kjølvannet av dens passering. Det er spørsmålet om hvordan vi som enkeltmennesker skal forholde seg til dette. For min egen del kan jeg fortelle at jeg har flyktet til Sverige for å kjøpe et lite hus her. I Norge har jo sosialdemokratene sviktet folket også når det gjelder boligpolitikken. Jeg hadde tenkt å kjøpe et hus ved sjøen. Nå er det ikke lenger en mulighet. Til syvende og sist har dette gått så inn på meg at jeg egentlig har sluttet å leve. Hva er vitsen? Om alt bare blir borte om noen år. Er det ingen andre som reagerer med mismot og sorg. Dette må jo få en innvirkning på folk om en tar dette alvorlig. I Sverige har de et forum som diskuterer løsninger uten at jeg er synlig imponert over «løsningene». Jeg syns i alle fall dette er meget tungt å gå å bære på. Noen kommentarer/råd?

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Cosmomind
  18. 03. 2010 klokken 07:39

  Takk for oppmuntrende ord Equalitor. Når det gjelder hvordan man rent praktisk skal forholde seg til en slik eventuell katastrofe er jo problemet at estimatene for hva som faktisk kan komme til å skje er så forskjellige. Du nevner 150 meter som et kritisk nivå for nivåheving av havet, men disse tallene spriker veldig. Det samme gjør det når det gjelder hvor sterke vindene kan bli. Zeta-talk og andre mener jo at det bare vil bli noe slikt som 10% som vil overleve. Når det gjelder sjelens udødelighet så holder jeg den muligheten åpen. Likevel har jeg faktisk vært død. I flere minutter. Hele min kropp var blå og oppsvulmet og underet var at der ingen ( så vidt jeg vet i alle fall he he ) hjerneskader ble opservert. Men jeg så intet av det som folk forteller om som har vært nær-døden. Dog har jeg vært ute av kroppen min ved en annen anledning så jeg holder muligheten for åpen. Bibelen syns jeg er verdens kjedeligste bok. Jeg har prøvd så mange ganger å lese meg igjennom den, men sovner av etter en halv side!!! ETs VET JEG MED 110% SIKKERHET at de eksisterer. Så er det jo et åpent spørsmål om de vil gjennomføre masselandinger for å redde oss. Egentlig skjønner nå ikke jeg at noen skulle orke å redde en så til de grader stupid art som menneskene. En annen ting som er frustrerende å notere er hvor lite folk bryr seg om ting som de faktisk burde bry seg om. Således er jo Nyhetsspeilet, dets journalister, lesere og kommentatorer et lyspunkt i tilværelsen. :)

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til mikkel-rev
  18. 03. 2010 klokken 23:42

  Takk for enda en fin artikkel RK!
  tenkt mye på dette! Finnes jo veldig mye info om dette temaet, men det er jo vanskelig å akseptere. Hodet mitt sier at alt dette bare er tull, men hjertet mitt er av en annen oppfatning. Og som de fleste sikkert er enig med meg i: følg hjertet ditt.
  Det jeg imidlertid savner er en dialog om hva vi som enkeltmennesker kan gjøre for å forberde oss på denne nærstående eventen.
  Det eneste jeg er sikker på er at ingen kommer til og overleve alene, vi er født i et fellesskap og blir syke av å være ensome/alene. Vi er derfor nødt til å samarbeide med andre mennesker. Overlevelsesgrupper og mini samfunn er den eneste måten vi kan klare oss. Sammen er vi dynamitt.Denne jobben må vi gjøre nå!!!
  Så til det praktiske:
  Jeg har liten tro på at byer vil være stede å være. Vanskelig å dyrke mat i asfalt og betong, samt at store desperate menneske mengder spiser hverandre til frokost.
  Et småbruk på landet med dyrkbar mark, skog, og le mot vannmasser er nok å foretrekke. Muligheter for å dyrke innendørs er nok enda bedere, men dette krever utstyr som stømagregat vekstlamper og drivstoff, og kan bli vanskelig å holde inntakt og/eller lagre under den kommende omveltningen. Særlig siden det er uvisst om det i det heletatt blir stående noen byggninger.Lagring vil generelt bli et broblem da vi ikke vet rekkevidden av det som kommer til å skje og man vil trenge en del forsynger, redskaper og medisiner! Muligheter for husdyrhold vil nok også være vesentlig.Rent vann blir vel det største broblemet av alle.
  Jeg vurderer å prøve å armere et rom eller to i kjelleren, slik at et rom blir stående, om huset mitt ramler ned. Ly for nedfall er vel vesentlig og forhåpentligvis hjelper dette noe.
  Videre tror jeg at mennesker er den beste ressursen og forskjellige kunskaper er nødvendig i en overlevelsesgruppe( -papirflyttere som setter seg selv først i verden tror jeg vi kan greie oss uten).har lyst og ramse opp en del ting som blir nødvendig å ha for hånden men de fleste har vel en ide om hva disse tingene bør være.

  Har jeg forstått zeta talk riktig er nok ikke Norge det værste stedet i verden og være, med unntak av kystlinjer og innerst i fjorder. Vi har noen fine fjellrygger som vil beskytte oss mot havet.

  Noen som er innteresert i en overlevlsesgruppe i østfold så gi et vink

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til C
  19. 03. 2010 klokken 00:00

  Jeg har fra en svært troverdig kilde at Niburu ble ødelagt for flere år siden for å skåne menneskene og Jorden.
  Denne kilden har dette fra en kanalisering fra Kryon.
  Jeg tror det er en mulighet for at dette er feilinformasjon fra artikkelforfatter.

  Beklager.

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Uenur
  19. 03. 2010 klokken 00:34

  Jeg mener å huske at Zeta talks spådde,og det med stor sikkerhet ,at Niburu skulle dukke opp i 2003.Jeg greier ikke å finne det igjen i arkivene.Hva har skjedd? Flyttet de bare datoen opp til 2012 når det ikke skjedde..?

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Anders Troseth
  19. 03. 2010 klokken 05:18

  At Nibiru er et hett tema er det ikke noen tvil om… selv har jeg ikke klart å overtalt meg selv til å se så mye zetatalk så jeg takker deg masse for at du gjør informasjonen tilgjengelig Rolf. Takker også Hellwege for interessant lesestoff. Jeg ser zetatalk blir dratt i tvil av flere, men om informasjonen er korrekt så kan vi vel ikke la dette ødelegge zetatalks rykte; http://www.youtube.com/watch?v=wqzdFhSc4nw Nancy oppfordrer til å avlive kjæledyr… hun kan ha sine grunner, men jeg stiller meg kritisk til den oppfordringen

  Satt å hørte noe nytt freeman postet;
  http://www.youtube.com/watch?v=gBxaiv0uiLQ&feature=related og kom til å tenke på en gammel sang jeg hadde langt bak i hodet;
  http://www.youtube.com/watch?v=qiSkyEyBczU&feature=related den heter «black hole sun» men det høres ut som de sier «black old sun»??

  GD Star Rating
  loading...
244 Kommentarer
1 2 3 4 9

Legg inn dine tanker