Økt bevissthet, menneskets beste våpen?

4.3K visninger
9 minutter lesetid
50

Mennesket står idag overfor alvorlige utfordringer. Dets frihet og verdighet trues av dem det har gitt sin tillitt, trues av en agenda som gir et scenario vi ikke har sett maken til på jorden. Spørsmålet er, hvordan skal mennesket møte denne utfordringen? Hva gjør vi? Hva må forandres? Hva har skjedd ved tidligere lignende situasjoner hvor mennesket ble utsatt for livstruende trusler og hvor det ikke bukket under, men seiret. Det er kanskje ikke lett å få øye på slike situasjoner, men de er der. Hva var det som skilte mellom tap og seier? Det synes som om viljen til å ofre alt selv livet er sentral, men like nødvendig er evnen til å konfrontere virkeligheten, se den slik den virkelig er, se gjennom illusjonene, se djevelskapen og døden i hvitøyet. Dette motiverer viljen til å overleve, til å ta ansvar og skjerpe bevisstheten. Som et resultat av dette løftes kunnskaper og ferdigheter til høyere nivåer.

Bevissthet, og særlig bevisstheten om å være bevisst er et kjernepunkt. Filosofisk kan bevissthet defineres som evnen til å perseptere eksistensen av, eller, bevissthet er i seg selv persepsjon. Siden mennesket er den eneste skapningen på jorden som har bevissthet og er bevisst, vil det være av betydning for menneskets atferd å vite og forstå hva bevissthet er. Er bevissthet en konstant størrelse eller kvalitet, variere den fra individ til individ? Kan den variere over tid hos det enkelte individet? Hvordan endrer man så, redusere eller øker bevisstheten? Hypotesen er at det kan man, det finnes metoder til å endre bevisstheten på. Det er nærliggende å si at bevissthet er forbundet med kunnskap, viten, forståelse. At et menneske som har større kunnskap og dypere forståelse dermed kan sies å være mer bevisste, at økt viten og forståelse gir økt bevissthet, redusert viten og forståelse gir redusert bevissthet. Når Nyhetsspeilet gir folk kunnskap om situasjoner i samfunnet øker disse menneskenes bevissthet om disse temaene. Og motsatt, ved å redusere folk kunnskap og forståelse gjennom forvirring, løgn og tilbakeholdt kunnskap og informasjon reduseres dermed menneskets forståelse og dermed dets bevissthet.

Mennesket

Et av de temaene hvor det hersker stor grad av forvirring er innenfor temaet mennesket, hva er et menneske. En observasjon av menneskers liv og hva de gjør og hva som skjer med dem, både i mikro- og makroperspektiv avslører kaos og destruksjon som resultat. Kan dette skyldes en manglende bevissthet hos mennesket om mennesket selv? Hva vet menneskt om seg selv? Antagelig svært lite og det det vet eller tror det vet synes å være til svært liten hjelp. Dette kommer svært klart frem når man betrakter den kunnskapen og forståelsen av mennesket som for tiden er fremherskende i kulturen, som gir forvirring og fører til elendighet, kaos og destruksjon. Dette gjelder for alle nivåer i livet og samfunnet, for det enkelte individet, for familien, for alle mulige grupperinger og samfunnsmessige strukturer, for nasjoner, ja og for hele naturen.

Det finnes idag to hovedleire for forståelsen av mennesket. Den ene baserer seg på evolusjon hvor alt liv generelt og mennesket spesielt har oppstått ved tilfeldigheter og utviklet seg til det det er i dag, og hvor mennesket fremstår som et biokjemisk dyr basert stimulus-respons som grunnleggende tankevirksomhet. Dette omtales ofte som “materialisme”. Den andre baserer seg på at tilværelsen også i tillegg til det fysiske universet har en åndelig dimensjon hvor man finner bevissthet, intensjon og årsak, og som blant annet er arenaen for all skaping og avskaping. Dette omtales ofte som “humanisme”. Innenfor dette området finner man filosofi som betyr kjærlighet til viten eller kunnskap og religion definert som et system av tro som medlemmene av en gruppe har til felles om naturen av krefter som i siste instans former menneskets skjebne og praksisene som er forbundet med dette. (Ref Gerhart Lenski; The Religious Factor, a Sociologist’s Inquiry)

Hva er så mennesket? En viljeløs kjøttkropp eller et viljesstyrt åndelig vesen? Det må være opp til det enkelte individ å søke kunnskap for å finne ut av dette og oppnå forståelse for livet. Det må så være opp til bærerene av kunnskapen å stille den til disposisjon så den enkelte selv kan erfare denne for så å søke og oppnå sine mål i livet.

Filosofen L. Ron Hubbard oppdaget og erfarte gjennom sin forskning av menneskets sinn på 50-tallet at mennesket slik vi ser det i dag består av tre hoveddeler; kroppen, sinnet og sjelen, ånden eller thetanen slik han valgte å definere den for å ha en eksakt definisjon. Thetanen er personen, jeget, den som er, og er et rent åndelig, ikke-fysisk og udødelig vesen. Sinnet er individets tankeverden hvor det både bevisst og ubevisst lagrer alle sine observasjoner, erfaringer og betraktninger gjennom eksistensen. Sinnet er stedet hvor personen stiller opp data for løsning av problemer i forbindelse med livet. Sinnet er i prinsippet en åndelig arena og beskrives ofte som personens eget univers. Kroppen er individets verktøy i det fysiske universet og har i prinsippet sin egen eksistens som et dyr.

Hubbard fant ut at mennesket og livet forøvrig nesten som et instinkt streber etter overlevelse og at mennesket grunnleggende sett er godt, men kan handle ondt. Spørsmålet er så hvorfor handler det ondt. Svaret fant han i den til da ukjente delen av sinnet, det reaktive sinnet. Her skjulte det seg for personen ukjente data, erfaringer og betraktinger fra hele individets eksistens som under gitte forhold, kalt restimulering, vil påvirke personen i dag og ubevisst minne ham om fortiden og skape uro, angst og depresjoner, eller i mer alvorlige tilfeller få ham til å handle som han selv eller andre rundt ham dengang gjorde. Dette kalles dramatiseringer da det er handlinger som ikke er rasjonelle i forhold til personens nåtidige omgivelser og hendelser. Her ser vi kampen mellom det bevisstre og ubevisste.

Så tilbake til utgangsspørsmålet, hvordan skal mennesket møte den utfordringen det står overfor. Med bakgrunn i ovennevnte datum kan man enkelt dele oppgaven i tre deler; tiltak for kroppen, sinnet og personen selv. For kroppen som er personens arbeidsverktøy er det viktig at den er frisk og i god form. Det viktigste er å forbygge sykdom. Undersøkelser viser av ca 70% av all sykdom har psykosomatisk årsak så sinnet spiller en viktig rolle, men mer om det lenger ned. Det alle enkelt kan gjøre er å gjennom kosthold styrke immunforsvaret, riktig kosthold, rikelig med vitaminer og mineraler, sporstoffer hjelper til med det. Unngå alle inntak av giftige og skadelige stoffer enten det gjelder via næringsinntak, rusmidler eller medisiner og vaksiner. Disse stoffene belaster kroppen og forstyrrer endog motarbeider naturlige prosesser og i verste fall påfører smerte og bryter ned hele organismen. Utover dette hører en viss for trim eller mosjon også med.

Sinnet

Sinnet er for de aller fleste av oss et ukjent område selv om vi faktisk bruker det hele tiden. Ja ubevisstheten rår. Det å holde mennesket i uvitenhet om seg selv er den beste måten å kontollere og undertrykke det på. Og de som overlever på bakgrunn av slike aktiviteter vil selvsagt angripe og rase mot dem som besitter kunnskap og teknologier om sinnet som fungerer. Man kan si at i motsetning til kroppen som er det fysiske verktøyet, er sinnet indivitets mentale eller åndelige verktøy. Sinnet har en ufattelig kapasitet og den rasjonelle delen av det, det analytiske sinnet gjør aldri feil, med mindre de dataene og den informasjonen det bearbeider innholder feil eller er motstridenede. Problemet er det reaktive sinnet som under gitte forutsetninger bringer frem emosjoner, tanker, stemmer, kommandoer, handlingsmønstre osv erfart og opplevd under tidligere hendelser i eksistensen. Grunnen til at disse hendelsene havnet “på feil side”, i det reaktive sinnet var at individet på det tidspunktet den gangen hendelsen utspant seg hadde redusert bevissthet, ofte sterkt redusert bevissthet og samtidig ble utsatt for smerte. Innholdet i en slik hendelse kalles et engram. Et slik engram kan ligge uvirksomt i lange tider, mange livstider. Det kan vekkes til livet igjen når personen på nytt har reduseret sin bevissthet og opplever noe i nåtid som minner om engraminnholdet. Da blir det koblet inn og innholdet, hva det nå enn måtte være kommer til anvendelse i den nåtidige situasjonen uansett om det er rasjonelt eller ikke. Her har vi forklaringen på alle de feil og tabber folk begår, tragediene som skjer under påvirkning av rusmidler eller bare i affekt. Rusen som reduserer bevissthetsnivået og påfører kroppen smerte, er ikke bare en perfekt engramåpner, men også en god måte å legge inn nye engrammer på. All irrasjonalitet mennesket på alle måter frembringer og opplever skyldes innholdet i det reaktive sinnet. Her ligger også den bakenforliggende og virkelig årsaken til psykosomatiske sykdommer. Dette er jo på alle måter tragisk. Det gode er at innholdet kan gjøres virkningsløst gjennom mentale prosesser eller åndelig veiledning kalt auditering.

L. Ron Hubbard som utviklet auditeringsprosessene oppdaget under dette arbeidet at forskjellig typer kommandoer og atferdsmønstre var lagt i sinnet på noen av personene som han utførte utviklingarbeidet med. Nærmere undersøkelse av dette viste at etterretningsorganisasjoner og forsvaret/angrepet sammen med psykiatre som “fagfolk” sto bak disse programmerings- og implanteringsforsøkene, som da Hubbard avslørte og opphevet virkningen av. Man kan jo nå lett forstå hvor populær han ble i de kretsene.

Grunnen til at jeg trekker opp dette har to sider, en er for ren folkeopplysning, alle bør vite mest mulig om seg selv, være bevisst om seg selv, og to, at mange er bekymret over direkte tankekontroll fra autoriserte eller uautoriserte “myndigheter” på nasjonalt eller internasjonalt nivå. Direkte påvirkning av den enkeltes tankesett vil i praksis være umulig hvis vedkommende holder seg på et godt bevissthetsnivå. For vanlige mennesker vil bevissthetsnivået variere noe og det kan føre til en mildere form for restimulering av for eksempel negative hendelser i omgivelsene, forskjellig typer stråling ol. og man kan føle former for ubehag, tristhet, angst og kanskje depresjoner. Det man skal vite er at dette ikke er farlig. Normalt vil det gi seg i løpet av noen dager. Gjør det ikke det, kan det være lurt å bytte omgivelser en kortere tid. Det advares mot bruk av medikamenter i slike sammenhenger, da disse uten unntak fører til redusert bevissthet og faktisk kun gjør situasjonen verre. Den reduserte bevisstheten fører kun til en tilsynelatende forbedring for den det gjelder, da det skjer en reduksjon eller avstumpning av personens mentale rom.

Frihet fra tankekontroll

Den enkleste måten for “myndigheter” å kontrollere tanken på er å sørge for at den ikke blir tenkt. Så det å henlede eller styre oppmerksomheten over på andre uvesentlige forhold og oppta befolkningen med det er en god metode. Katastrofer, ulykker, hverdagsproblemer, fotball, såpeoperaer, sex og kropp er yndede temaer i så måte. Videre er det å pumpe så mye falske og uriktige og ikke minst konflikterende data som mulig, da dette er en god måte å skjule sanne data på, inn i befolknngen så den ikke lenger klarer å tenke klart eller gjennomføre et logisk resonnement.

For åndsvesenet, personen selv, er det som et første skritt viktig å forstå forskjellen på det analytiske og reaktive sinnet. Det reaktive sinnet kan i en viss utstrekning tøyles hvis man er klar over at det eksisterer og at man merker at det kobles inn. I tillegg til å søke kunnskap i livet vil det være viktig med en så etisk livsførsel som mulig, vise respekt for seg selv og andre er en utrolig viktig grunnstein i livet.

Ved hjelp av disse enkle rådene om økt bevissthet mener jeg bestemt at man kan gjøre hele befolkningen immune mot angrep på kropp og sjel. Jeg er temmelig sikker på at hadde de sanne dataene om mennesket og menneskets natur vært kjent for alle i vår kultur ville situasjonen her på jorden på alle måter vært dramatisk annerledes. Vi er kanskje kommet til et punkt hvor vi ser at vi må gjøre noe med det.

Jeg mener videre å se at situasjonen her på jorden virkelig begynner å ligne ett av folkeeventyrene våre, nemlig Rødhette og ulven. Ulven nå har spist bestemor og tatt hennes plass i senga. Rødhette har ennå ikke forstått at ulven har kledd seg ut som bestemoren, og synes ikke helt å kjenne henne igjen. Dette er stadiet nå. Vi vet hvordan eventyret går og jeg tror at slik vil det gå her på jorden også, takket være øket nødvendighetsnivå og bevissthet. Men vi trenger å skape en jeger. Og hvordan gjør vi det?

Gaute Borgerud

Jeg har alltid vært opptatt av menneskenes opphav, - hvor kommer vi fra? Darwins teorier passet meg ikke. Tvertimot fant jeg teoriene til Erich von Daniken og interplantariske romvandringer mye mer interessant og korrekt. Jeg var veldig innvolvert i disse spørsmål og andre filosofiske betraktninger når jeg i 1985 snublet over Scientologien og observasjonene og arbeidene til L. Ron Hubbard. På den tiden avsluttet jeg et kjedelig endeløs søken etter noe som gikk dypere om livet enn materialismen. De tradisjonelle religiøse samfunn passet meg ikke. Jeg var derimot klar over at religion eller en form for åndelighet var viktig for mennesket og dets kultur. Scientologien som en filosofi-basert gnostisk religion appelerte til meg absolutt og jeg var ved starten på et eventyr.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

50 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Singoalla
Singoalla
Abonnent
12 år siden

Foredrag med Noam Chomsky

Noam Chomsky er blant verdens fremste språkforskere. Teoriene hans om språket som en artsspesifikk medfødt egenskap hos mennesket revolusjonerte både lingvistikken og pyskologien og har hatt mye å si for fagene filosofi og kognisjonsforskning. Tid og sted: 6. sep. 2011 19:00, Chateau Neuf, Storsalen

http://www.uio.no/livet-rundt-studiene/arrangementer/arrangement/kulturutvalget/2011/06092011.html

Annual Lecture on Mind in Nature 2011: Noam Chomsky

Den legendariske lingvisten Noam Chomsky (MIT) holder årets Annual Lecture on Mind in Nature ved Centre for the Study of Mind in Nature (CSMN).
Tid og sted: 5. sep. 2011 16:15 – 18:00, Sophus Lies auditorium

Foredragets tittel er The Machine, the Ghost, and the Limits of Understanding: Newton’s Contribution to the Study of Mind.

Abstract: A familiar view is that the early scientific revolution provided humans with limitless explanatory power and that the theory of evolution grounds this conclusion even more firmly. The great figures who carried out the revolution reached very different conclusions, for good reasons, which are supported still more strongly by Darwinian theory. The issues were understood at the time to bear directly on the study of mind and its place in nature, in ways that merit careful consideration.

http://www.csmn.uio.no/events/2011/chomskyling.xml

Mer: http://www.universitetsavisa.no/forskning/article10053.ece

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Singoalla
12 år siden

Ja det er iallfall 2 forskjellige foredrag der ser det ut til, se linker og søk videre selv om det er aktuelt å møte opp det er et besøk i verdens-format dette.

rexrudi
rexrudi
Abonnent
13 år siden

Bra artikkel. Økt bevisthet er menneskets beste våpen. Vil i den sammenheng komme med kritikk og oppfordring til nyhettspeilets lesere.

På meg så virker det som nyhetsspeilet blir brukt av noen/noe for å latterligjøre alle som tenker alternativt og så langt har de lyktes veldig godt. Les dette inlegget som sier det mye bedre en meg::

http://skepsis.no/forum/index.php/topic,1222.0.html

Har fulgt med en god stund på nyhettspeilet og den siste tiden har det blitt liten tåleranse for andres meninger. Saklig og velbegrunnet kritikk blir møtt med usakligheter, mobbing, latterligjøring, personangrep, hersketeknikker og lignende.

Etter det jeg har observert så er konspirasjons tilhengere noen av de mest lettlurte folkene som finnes. De tar alt de leser og hører som fakta uten å sjekke sannheten i det så lenge de TROR kilden ikke er stat, storkapital og lignende.

Min oppfording er. Tenk selv. Vær kritisk til alt du leser og hører uansett kilde. Hvis du ikke gjør dette ender du opp som en lettmanipulert nyttig idiot og blir et bytte for dem som vet å utnytte seg av folks svakheter. Etter forumene å dømme så er nyhetsspeilet full av nyttige idioter…

Hermis
Hermis
Abonnent
Svar til  rexrudi
13 år siden

rexrudi, man må ikke glemme at latterliggjøring er den mest vanlige form for hersketeknikk som benyttes for å “stemple” de man ikke er enige med.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Hermis
12 år siden

Hermis: JA, stygge hersketekniker brukes flittig, og også alt annet som kan brukes for å stemple og stigmatisere de som vet for mye, kan avsløre for mye om de som bruker disse teknikkene. Så om man ser det bør man spørre seg, hvorfor bruker vedkommende slike stygge taktikker?

Har han så lite å komme med selv eller hva er det han/hun er redd for at den som stigmatiseres skal si/avsløre? Ved å se og gjenkjenne hersketeknikkene kan man forstå mye, som ikke står skrevet i bokstavene eller på linjene, men mellom linjene..

Den som har rent mel i posen – som har noe å komme med som er sant og riktig, og som vil opptre etisk og godt mot sine medmennesker, bruker ikke slike taktikker. Når man ser det bør man derfor merke seg dette – ta det til etteretning. Med tiden vil det vise seg hvem/hva som er sant og ekte. inntil da får bedraget råde og utfolde seg, ser det ut til og bedraget er stort. Så overraskelsen vil bli stor dersom vi med ett skulle se tingenes realiteter slik de er.. Et sannhets-serum ville vært fint :-)

gemini1980
gemini1980
Abonnent
13 år siden

Ville også legge til: The Church of Scientology er jo opprinnelig grunnlagt av Ron L. Hubbard og er livsfarlig organisasjon å komme innunder. Metodene deres er forkastelige og noe man skal holde seg unna.

http://video.google.com/videoplay?docid=6722222657154769083#

gemini1980
gemini1980
Abonnent
13 år siden

Dette var en fin artikkel som maner til oppvåkning og en søken etter selvutvikling. Man erfarer at jo mer kunnskap man tilegner seg, jo mer øker bevisstheten og de det ubevisste i periferien blir mer og mer klarere. Det er så viktig å holde sin sti ren, stø og målrettet mot et formål som tjener seg selv og menneskeheten. Er det noe som kan utvikles, endres og bevisstgjøres så er det sinnet vårt. Kommer med mer senere og ville bare rose forfatteren av innlegget for en flott artikkel.

Uffda
Uffda
Abonnent
14 år siden

Godt du ser lyset Armin.
Til info..Den frie vilje gjør at vi har tatt avstand fra det perfekte, for å forsøke å skape i vårt eget bilde. Jorden har en stor og gammel beholdning av miskvalifisert energi. Denne energi opprettholdes vesentlig av vanemønster, og eksisterer som et midlertidig kraftfelt/ondskap inntil det blir utfordret av lyset.
Det vil si at ondskapen ikke har en permanent virkelighet, men opprettholdes bla av menneskene sin vedvarende miskvalifisering av den perfekte energi som daglig tildeles alle.
Mørkets krefter som til nå har nektet å bøye kne og erkjenne sitt eget lys, eller Kristus transformerende rolle mellom Gud og menneske, bruker mennesker til å revitalisere og forsterke ondskap. Vi har alle en oppgave å gjøre, men jeg har sett det verre :-)

Zetera
Zetera
Abonnent
14 år siden

B.B
Du skriver blant annet: ” Folk er bra naive om de ikke gjennomskuer dette og Og forsvarer man denne artikkelen så forsvarer man “mind control”, kynisk kapitalisme av verste sort og alvorlige overgrep mot titusenvis av mennesker på daglig basis”.

Hva legger du til grunn I DENNE ARTIKKEL for å si det du sier, om vi da holder oss til selve artikkelen?

Jeg må bare spørre da artikkelen var VELDIG nøytral (sa dette i en tidl. Lenke her).

Mike sa også han så paralleller til de han selv bruker gjennom NLP, når det gjaldt deler av tilnærmingen til egenutvikling.

Jeg ser hvor du vil hen og det er bra med advarsler for det er ikke alltid en ser det som ligger bakenfor men artikkelen var bra den!

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

Ta og se et par dokumentarfilmer om L. Ron Hubbard og scientologien.

Det fins sikkert 20 stykker eller fler. Jeg har sett nok til at jeg kan si med sikkerhet at dette er en veldig destruktiv kult.

Hvorfor er de imot psykiatrien? Svaret er opplagt: de taper penger på at folk går til psykologer og psykiatere istedenfor å bli medlemmer i kulten og kjøpe de absurd dyre “oppgraderingene”.

Jeg er ikke imot esoteriske broderskap og mystiske samfunn i utgangspunktet. Men jeg har lært meg at et kjennetegn på falske profeter og sjarlataner er at de er ekstremt opptatt av penger samt forfølger motstandere og avhoppere nådeløst. Slik uendelig mange ex-scientologer kan vitne om.

Ratatosk
Ratatosk
Abonnent
14 år siden

I rettferdighetens navn, de ordene har du neppe belegg for, eller kjenner du de som begikk selvmord, Armin? Har du full insikt i deres situasjon og psyke? Har du og andre hørt om bevisste kampanjer for å diskreditere motstandere, av sitt eget. Scientologer er motstandere av psykiatri og psykofarmaka og gir beintøff og god info om de tingene f eks.. Dagbladet var blant de som blåste opp en av disse sakene, den stakkars rammede gikk på psykofarmaka som mangedoblet selvmorsfaren. Det faktum ble aldri nevnt med et ord. Verden vil bedras – virkeligheten er som regel mer kompleks.

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  Ratatosk
14 år siden

Jeg beklager til Gaute Borgerud med å si “fuck’em” og ta alle under en kam. Det var ikke voksent. Det er sikkert mye vi ikke får høre fra dem, hvis det viser seg at de tror på flere saker som vi kjemper mot, så er jeg for at de er med på å kaste dritt på nwo. Jeg vet for lite til å være så fordømmende. Det du nevner angående psykofarmaka var utelatt dagbladets reportasje, det leste jeg ikke om for noen år siden. Takk for opplysningen og for at du førte meg tilbake til lyset :)

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

Armin

At Tom Cruise er imot vaksiner og psykofarma rettferdiggjør ikke hans scientologi. Vaksiner og piller er helt sikkert 1000 ganger bedre for folk enn denne destruktive kulten. Artikkelen er snikreklame for scientologikirken. Folk er bra naive om de ikke gjennomskuer dette. Og forsvarer man denne artikkelen så forsvarer man “mind control”, kynisk kapitalisme av verste sort og alvorlige overgrep mot titusenvis av mennesker på daglig basis.

HAy-RA
HAy-RA
Abonnent
Svar til  BelzeBob
14 år siden

Scientologi er verre enn LSD
http://www.youtube.com/watch?v=GqcpajehvYg

Panthera leo
Panthera leo
Abonnent
Svar til  HAy-RA
14 år siden

South Park har vel laga noko som kan sjå ut som Scientologiparodi :D

http://www.xepisodes.com/southpark/episodes/1405/200.html

J.Johansen
Forfatter
Svar til  BelzeBob
14 år siden

BB,
Kan det ikke være at dette er et plantet program i sinnet til massen, at dette er så fæle folk disse scientologene – omtrent som BinLaden og Co – terrorister, slik at så få som mulig ikke skal prøve ut deres avprogrammeringsteknikker, fordi de vil ikke ha avprogrammmert det ‘keiseren’ med mye møye har programmert gjennom skole, mainstream media o.l.?

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/melodi-grand-prix-2010/

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/06/psykopolitikk-%e2%80%93-dets-opphav-og-implementering/

Har jo kostet mye penger denne programmering, så jeg forstår jo godt at de ikke vil ha den ødelagt…
:)

John Travolta er jo scientolog, og han er jo en hyggelig kar…..

HAy-RA
HAy-RA
Abonnent
Svar til  J.Johansen
14 år siden

Ikke faen.
Scientologi er en organisert sinnslidelse.
http://www.youtube.com/watch?v=rD9bCdHqU3s

Hoffnarren til Obama er bla Scientologist.

Dagsavisen-journalist Bernt Erik Pedersen synes ikke noe om å bli avbrutt av Nobel-vert Will Smith da han prøvde å stille et kritisk spørsmål til Toby Keith.
http://www.vg.no/rampelys/artikkel.php?artid=596740

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  HAy-RA
14 år siden

The fresh prince sold out long time ago.

Scientologi har faktisk fått flere til å begå selvmord etter at de ikke bestod “testen” deres.

Fuck’em

Ulven
Ulven
Abonnent
14 år siden

The Un-Funny Truth about Scientology

http://www.youtube.com/watch?v=4EwVdSqmygY

Zetera
Zetera
Abonnent
14 år siden

Jeg kjenner lite til Scientologi men synes artikkelen var veldig nøytral i forhold til akkurat det, budskapet kom tydelig frem.
Synes det er fint å få dette tema presentert fra forskjellige forfattere med ulike ståsteder, på den måten får en større bredde av emne og litt ulike vinklinger.

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

Pussig at artikkelforfatteren som er scientolog valgte akkurat det bildet han valgte for artikkelen. Disse maskene brukes nemlig av folk som vil demonstrere anonymt mot scientologiens overgrep.

Se her: http://www.whyweprotest.net/no/

Scientologien handler om to ting:

1. Loppe folk for så mye penger som overhodet mulig.
2. Bruke folk for så å kaste de fra seg som gamle underbukser.

Science-fiction historien som utgjør kultens åndelige fundament er forsåvidt morsom og underholdende. Men når kulten ødelegger titusenvis av menneskeliv så er det ikke så sjarmerende lenger.

Nyhetsspeilet trenger virkelig litt strengere kvalitetskontroll. Hva er det neste som skal reklameres for? Children of God (The Family) eller Raelianerne kanskje? Charles Manson? Scientologene er stormannsgale psykotiske galninger og bør skys som pesten. Skjønner ikke at dere vil reklamere for noe så destruktivt.

Se litt video: http://www.youtube.com/watch?v=rD9bCdHqU3s

bin Laden
bin Laden
Abonnent
Svar til  BelzeBob
14 år siden

1. Bare rett og rimelig å loppe “folk” for penger.
Papua-aborigener solgte sine naturressurser for glassperler,
nordmenn og rusere gjør det enda bedre – selger sine naturressurser for noen verdiløse papirlapper,- ikke bare med null-verdi, men en diger inkasso på seg.
Har ikke flere ord om tjenestevillig populasjon.
Ville telenor la deg ringe med kontantkort uten dekning, men med inkasso?
Hvorfor lar du pumpe din olje og bytte den mot jøde-yankees fargede papirlapper med en gjeld på seg de vil aldri kunne betale tilbake?
For å spandere krig-mot-terror?
Hvorfor tier du?
Alt for parasitten og sionistisk misdannelse “israhell”?

2.”Bruke folk for så å kaste de”…
Hvis de lar seg bruke, så hvorfor ikke?
Jeg tillater ikke parasitten å profittere på meg, den har bare tap på meg.
Konsumer minimalt, så kollapser parasitt-systemet fortere.

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  BelzeBob
14 år siden

budskapet i artikkelen er relevant og nyttig, det er ingen som ber deg om penger etter å ha lest artikkelen. Tom Cruise er scientolog, og en høylytt motstander av psykofarma og vaksiner. Hva sier du til det?

Mike Cechanowicz
Forfatter
14 år siden

Jeg er sååååå enig med overskriften til det du har skrevet. Det som jeg synes er leit er å oppdage at det du skriver egentlig er en fin liten informercial for en “business” – http://en.wikipedia.org/wiki/Scientology_as_a_business
Det koster et offer over 277.000 $ for å gjennomføre hele køen av kurs en skal ta for å bli “Clear”.

Deler av tilnærmingen til egenutvikling kan jeg se er parallelle til de jeg selv bruker gjennom NLP. Det vil si en liten del av de at vi har levd mange liv og har enkelte fortidsopplevelser som kan gjør at vi går i veien for oss selv idag også.

Metodene som Scientologi bruker, (jeg har prøvd de og fått de demonstrert) er hva jeg kaller emosjonell voldtekt. Egenutvikling tror jeg ikke noe på når det foregår gjennom å holde på en løgndektetor mens jeg blir “forhørt” som en stakkars POW.

Nå vil du kanskje svare med at mine påstander er fulle av løgn, så ti forsvar allerrede, anbefaler jeg lesere å gjør egne undersøkelser på Scientiologi kirken/Næringsvirksomhet ved å gjøre google søk selv.

Slater
Slater
Abonnent
14 år siden

Det står jeg må være innlogget for å svare, men jeg er jo det!

Uansett… det er merkelige greier fordi den linken er HELT trygg!
Jeg kjenner fyren som har laga bildet.

Uansett! Spread the word!

Slater
Slater
Abonnent
14 år siden

Hjelp Mikael å bli den nye Lano ungen i en protest mot det det überperfekte glansbildet de pusher på oss om hvordan ting skal være

http://www.lano.no/sortert/flest-stemmer#/bidrag/mikael-nordland-1

Denne ungen har fått 20.000 stemmer på bare 4 timer!
Spre ordet!

Og bruk denne på MSN din:

http://img.photobucket.com/albums/

Melding fra Redaksjon: Link fjernet grunnet virus-innhold.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Slater
14 år siden

Fikk opp denne her da jeg klikket nederste linken din Slater :-|

Oppdagede trusler: 4
Her finner du en fullstendig liste:

Navn på trussel: Bloodhound.Exploit.281
Plassering: http://img.photobucket.com/albums/0803/sillyhilly/5555.gif

Navn på trussel: Bloodhound.Exploit.281
Plassering: http://img.photobucket.com/albums/v244/Lynn-mee/pink__heart.gif

Navn på trussel: Bloodhound.Exploit.281
Plassering: http://img.photobucket.com/albums/v632/deathbecomezher/Care%20Bear%20AVS/cid_083a01c49907a2f3e450e000a8c0dya.gif

Navn på trussel: Bloodhound.Exploit.281
Plassering: http://img.photobucket.com/albums/v190/Chival/th_thchiv_type_o_negative.gif

Men øverste link var trygg ;)
Kjempeflott sak så har stemt og spredd den rundt videre :)

Kjempeflott artikkel også som tar for seg en viktig sak i dem dager vi er i nå :)

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

Lenge siden sist du kom med dagens smurferier, oops, profetier…. :D

smurfen
Redaksjonen
Svar til  arifkarim
14 år siden

Man trenger ikke akkurat noen profetier for og se all elendigheten vi har forran oss nå Arif ;)

Den røde og den hvite pesten skal drepe 5 av 7 i verden sier profetiene
Den røde pesten er krig og bloddryppende elendighet
Den hvite pesten er en pandemi som mange mener er at stoffer i svinevaksinen som blir aktivert som en tokomponent lim med et stoff som spreest via chemtrail

Kapitalismen kolapser, oljen dreper alt liv i havet, en rekke kriger er på trappene nå i Korea, Iran og Pakistan
En rekke land har satt sine styrker i høy beredskap etter info fra sine etteretninger
Oljen stømmer oppover kysten i USA noe som vil føre til untakstilstand blir ærklart der FEMA programmet blir aktivert
Det kapitalistiske systemet er basert på stadig økt vekst, uten økt vekst så kolapser alt, alle skjønner at økt vekst ikke kan vedvare så det vi der nå er at kolapsen snart er et faktum
Dette har skjedd en lang rekke ganger før i historien med alltid samme resultat, middel og fattigdomsklassen gjør opprør mot eliten og fratar dem all makt, ofte livet i tillegg
Det er kun EN måte eliten forsatt kan redde makten og pengene sine og der er og kjøre en reboot på systemet
Mao starte en ny vekst fra starten av som innebærer at da må pengesystemet kolapse, nullskrive alle verdier og basere det nye pengesystemet på gull samt og få redusere verdens befolkning så langt ned som mulig, jo lengre dem klarer og få ned verdens folketall jo lenger gå det til dem må kjøre neste rebbot

Vi vet og at en enorm falsk flagg opprasjon er på trappene men vi vet ikke hvor og når den kommer…
Under OL i Vancoover så var det tonnevis med teorier om en aksjon der men under Fotball VM som startet i dag har jeg ikke sett noen teorier enda
Nærmeste jeg kommer er en kommentar fra Siem som sier at eneste som kan ødlegge VM er et stort terroristanslag med et glimt i øyet jeg langt fra likte
En normal arangsjør vil seff sagt at største truslen ville vært været, teknisk svikt osv
Ikke vet jeg men føler det er noe på gang der nede
Det ville vært perfekt for dem som ønsker og sette et sjokk i folk som ville skremt folk mer en 9/11 der dem fritt kunne igansatt ekstreme sikkerhetstiltak i verden med folkets velsignelse
Så det ville vært noen bombe om det kom en bombe
Det som ville vært en bombe var om England vant VM igjen som den 6 i 66 :)

Røkkes drømmebolig størst under bakken
http://www.dn.no/eiendom/bolig/article1915088.ece
Røkke bygger festning og bunkerser langt under bakken
Er det en sinna sol han venter på ;)

Vi ser nå at solen begynner og buldre på en måte som aldri noen gang har blit registrert før, en rekke solvinder har blikk kastet mot oss foreløbigt uten og gjøre skade
Den som traff oss den 8/6 var beregnet til at det var 60% mulighet for at den kom til og gjøre stor skade på kraftnett og komunikasjon
CMEene fra coronnahull øker stadig i styrke og hyppighet allerede selv om solen ikke har sit max før i 2012
Med tanke på at vi har et svært svekket magnetfelt nå så kan det for gå som profetiene sier at jorden vil bli “brent” snart

The Sun has been worrying scientists for quite a while.Back in the late 1990s its eruptions became increasingly violent until it spewed mammoth plasma streamers at an intensity and rate never observed at any other time in history. Earth’s satellites were at risk as well as electrical power grids and all electrical communications.

http://www.earthchangesmedia.com/index.php

http://spaceweather.com/archive.php

http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2010/04jun_swef/

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  arifkarim
14 år siden

“nullskrive alle verdier og basere det nye pengesystemet på gull…”
Dette har vi diskutert mange ganger før. Pengesystem basert på gull er like svak og grådig som dagens, bare enda verre. Konsekvensen er at den som eier alt gull på jorda, er også herskeren av den. Du må forstå grunnleggende ting rundt menneskepsyke før du konkluderer med at vi “alle” må bruke gull for å “overleve”… :D
Forresten har du helt rett rundt andre ting:
http://www.nyhetsspeilet.no/2009/12/mot-konkurs-for-vesten/comment-page-7/#comment-32277

smurfen
Redaksjonen
Svar til  arifkarim
14 år siden

He he tror du må lese en gang til Arif

Jeg skrev at det er eneste måten eliten kan sikre sin makt og penger på
Som du korretkt sier : Pengesystem basert på gull er like svak og grådig som dagens, bare enda verre. Konsekvensen er at den som eier alt gull på jorda, er også herskeren av den.

Det er jo akkurat det dem vil da :)

Eliten sitter på gullet, når ny valutta kommer så blir det kun dem som besitter gull og sølv som vil få utdelt store mengder av den nye valuttaen Arif :)

Ikke uten grunn at dem blir stadig mer desperat etter og sikre seg siste mengder med gull i verden sånn som her

http://gullvekten.no/

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  arifkarim
14 år siden

Når revolusjonen kommer på alvor, vil det ikke lenger være behov for å vite om hvem som eier hvor mye av hva. Da blir slagordet likhet, frihet og brorskap. Husk at det er det private eierskapet som er roten til alt vondt i verden. Tanken bak eierskapet er så skremmende med sånn filosofisk vinkel, at det er kunn tempelridderne / frimurererne (djevelens høyre hånd) som kunne ha klart å implementere den i hele verden.
Før i tiden vandret menneskene fritt på jorden, spiste, drakk og bodde der det passet dem. Det var ingen “eiere”. Så fant kapitalistene det fantastiske eierskapet og plutselig fikk vi klasser av mennesker med rike eiere og fattige jordløse slavere eller arbeidere. Systemet er det samme den dag idag, bare navn og status har forandret seg. Ser du på hvilken makt dagens arbeider har i forhold til den rike og mektige kapitalisten, forstår du godt hva jeg mener! :D
Lykke til. Vi nekter å anerkjenne den nye valuta basert på edle men verdiløse metaller. ;)

trackback
14 år siden

[…] Den Nimrodske freden komme til å bli sanksjonert med våpen i hånd, både mot land som ikke går med frivillig (Iran/NordKorea), – og mot personer like så. Økt kunnskap og bevissthet er vanlige menneskers fremste våpen, som Gaute Borgerud sier i artikkelen ‘Økt bevissthet, menneskets beste våpen?‘. […]

bin Laden
bin Laden
Abonnent
Svar til  Den falske freden
14 år siden

Det er jævla vestlig pysete jewropeisk biomasse som støtter jøde-sionistisk faenskap med sin pysete taushet.
JJ spør i sin artikkel om faen skal gasse, skyte ned eller sende til Sibir sine motstandere.
Aller delene, og i tillegg torturerer faen, tar motstanderes slektniger som gisler og torturerer dem.
Lenger østover for Sibir, i Vladivostok-område, startet sin håpløse kamp en partisan-gruppe som kjemper med våpen i hendene mot en parasitt-jøde-fascistiske Mendel [Medvedev]-putin regimet i rusland (http://www.youtube.com/watch?v=46uPyOhX5bQ&NR=1).
Kolonner med tanks ble sendt fra jewropeiske delen av rusland til fjernøst for å bekjempe en lett bevæpnet gruppe på fem.
Deres familier ble tatt som gisler av jøde-dverger mendel-putin&jødeCo.

Jødefascistiske regimet i rusland stemte for sanksjoner mot Iran.
Jødefascistiske regimet i rusland stemte mot sanksjoner mot sionistiske misdannelsen “israhell”.
Ingenting vil endre seg så lenge jævla biomasse pyser i buksa.
Artikkelen sier: “Rødhette har ennå ikke forstått at ulven har kledd seg ut som bestemor”.
Neida, rødhette har forstått alt, men det er lettere å fraskrive sitt ansvar og si at stakkars blåøyd biomasse ble lurt.
Vi har EN FIENDE alle sammen, – rusere, muslimer, blåøyde.
En og en er vi en lett bytte for parasitten.
Kun ved å slå oss sammen har vi en sjanse å overleve.

bin Laden
bin Laden
Abonnent
Svar til  bin Laden
14 år siden

Åpent brev: NEKT BETALING FOR SIONISTISK NWO-PROPAGANDA!
Siden den nye NRK-sjefen ble påsatt, stoppet NRK dokumentar-sendinger om sionistisk NWO-faenskap.
Siden den motbydelige pro-sionistiske NRK-dekningen av Gaza-massakren, kringkastingen av jewropeiske marionetters kyss-i-ræva avlagt til kriminell sionistiske regim, pro-sionistisk dekning av demonstrasjoner mot “israhellske” krigsforbrytelser, BOIKOTTER jeg NRK totalt, men betalte innkrevde lisenser fortsatt.
Melder med dette at nå er det slutt, at pro-sionistiske NRK må finne seg en annen melkeku til å
– subsidiere sin pro-sionistisk propaganda,
– spandere flere år på ferie i “israhell” til dens jødiske “korrespondenten” sidsel Vold,
– kringkasting av øvrig søppel jeg nekter å forbruke, m.m..

Jeg ble oppmerksom på HVA JEG SPANDERTE etter å ha sett linker på NS om kvalmende NRK-dekning av “israhellske” massakren på konvoi med humanitar hjelp til Gaza, kvalmende “debatt”-ledelse angående “israhellske” rett til å dessantere en tungtbevæpnet banda med dødslister i lomma på en båt i internasjonalt farvann.
Lisensbetalte NRK har ikke rapportert til lisensbetalere at jødiske tungtbevæpnete mordere bundet fredsaktivister og kastet dem levende over bord, skjøt de sårete på kloss hold med kontrollskudd i hode.
Pro-sionistiske NRK har hold skjult for lisensbetalere at av de 19 massakrerte muslimer utleverte “israhell” kun 9 lik med 30 jødiske kuler i.
Var disse signert med dødsønsker av jødeunger?
Lista over kvalmende pro-sionistiske NRK-propaganda er lang.

Jeg krever av NRK mine lisensinnbetalte penger tilbake for tre siste år
med mindre NRK kan dokumentere med internasjonal lov i hånda at en regjering kan pålegge sine borgere betaling for skitt de ikke vil ha, med betalingsfritak for seg selv.
Det er statlig torpedo-virksomhet jeg nekter å bøye meg for.

INGEN FLERE GIROER TIL SUBSIDIERING AV NRK-NWO-PROPAGANDA PÅ MIN ADRESSE!
Kontonummeret for NRKs tilbakebetaling er det samme som innbetalinger kom fra.

Dette er et åpent brev som sendes til flest mulig adresser for start av sivil-ulydighets aksjon STOPP TVANGS-SUBSIDIERING AV PRO-SIONISTISK PROPAGANDA.

Uffda
Uffda
Abonnent
14 år siden

Vi kan nå se konturene av oss selv i et klarere lys. Vitenskapen bekrefter mer enn vår biologiske natur, nå kan også vår energi anatomi dokumenteres.
Dvs at vi er i ferd med å gjenskape den kunnskap som er tapt til Ulvene – Gaute. :-)
Gregg Braden – The Science of Miracles 1 – 7
http://www.youtube.com/watch?v=nzrWimkIILg&feature=related

Gregg Braden on Bible Edits By Constantine, & Burning of Alexandria Library
http://www.youtube.com/watch?v=MFVQJRPIJpQ

Zetera
Zetera
Abonnent
14 år siden

Takk for en kjempebra artikkel Gaute. Vi trenger å lære oss å forstå dette med økt bevissthet og nyttiggjørelsen av dette nå fremover, utrolig viktig.

Zetera
Zetera
Abonnent
14 år siden

Om så skulle skje Balle Clorin har USA jo øket krigsbudsjettet sitt med 50% og har rustet godt opp på kort tid, se her: http://www.dagbladet.no/2010/04/25/nyheter/usa/utenriks/sikkerhetspolitikk/forsvarspolitikk/11434964/

Obama-administrasjonen, som fikk Russland til å undertegne en historisk nedrustningsavtale for to uker siden, har på samme tid gjort det klart at de legger stor prestisje i å utvikle våpen som X-51.

Hans hemmelige drapsmenn (ikke så mye hemmelig nå):
http://www.dagbladet.no/2010/04/25/nyheter/usa/utenriks/sikkerhetspolitikk/forsvarspolitikk/11434964/

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
14 år siden

Vi vil trolig snart se hvor bevisste vi er:

http://www.youtube.com/watch?v=5XGtbkHSm1k

I det time lange intervjuet spåes en fals flag-operation, angrep på Iran og økonomisk kollaps – i løpet av året!

Kan det hende at USA legger skylden for oljeutblåsningen på Iran, at det var et terroranslag?

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
14 år siden

Skylden er allerede lagt på Iran:
http://www.dagbladet.no/2010/06/09/nyheter/fn/sanksjoner/iran/utenriks/12068079/

Ny sanksjoner på vei… ;)

« Forrige artikkel

Dersom du er villig til å tenke utenfor den tradisjonelle boksen

Neste artikkel »

Kinesisk ordtak til ettertanke

50
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x