Avsløring av politiske planer om å avbefolke jorden

16.9K visninger
30 minutter lesetid
174

Denne artikkelen er veldig lang. Den er lang fordi jeg kommer med ekstraordinære påstander og de krever ekstraordinære evidensgrunnlag. Denne artikkelen er knyttet opp til mange andre artikler på Nyhetsspeilet om NWO, Svine influensa, vaksiner, FNs Agenda 21, Codex osv. Denne artikkelen drar det hele sammen i en konspirasjon som er så til de grader alvorlig og potensielt skremmende at jeg har vegret meg å skrive den. Min intensjon er å riste såpass mye i den eksisterende verdensbildet til så mange som mulig slik at de kommer seg ut og aktiviserer seg for å stoppe alle planer som har å gjøre med NWO.

Mye av denne informasjonen er samlet av Stephanie R. Pasco og lagt ut på Infowars Blogg august 27, 2009. Jeg har gått gjennom stoffet, oversatt det som er viktig for å fremme poenget og lagt til noe av det jeg selv har samlet opp gjennom tiden. Det er en av de største, styggeste og mest psykopatiske konspirasjoner en kan tenke seg da hele ideen går over til å se på liv som alt annet enn hellig og derfor fortjener beskyttelse. Antagelsene fra det ståstedet jeg refererer til reduserer menneskeliv til en verdiløs biologisk fenomen – gjenstand for full kontroll og regulering. Dette temaet er relevant i dag da det viser seg at nesten hele verdens politiske myndigheter har underlagt seg WHO direktiver når det gjelder behandling av pandemier. WHO er en gren av FN – som igjen har fremmet og fått undertegnet et lite kjent avtale som heter Agenda 21 – en plan for en bærekraftig fremtid – som faktisk innebærer avbefolkning av denne jorden.

En hver stat eller myndighet som krever tvungen vaksinering, særlig vaksinering som erkjenner innhold av kvikksølv (thimerosal) og squalene for en svineinfluensa som åpenbart er skapt i et laboratorium fortjener mistanke om forsøk på massedrap og i det minste alvorlig sykeliggjøring av sine borgere. Det er ille nok at stater og myndigheter godkjenner vaksinering av hvem som helst uten ansvarsgaranti fra produsenten. Når det gjelder svineinfluensavaksinen har norske myndigheter betalt 650 millioner for en vaksine der produsenten fraskriver seg ansvar for negativ bivirkninger. De fleste mennesker vil nå si at det er å kjøpe katta i sekken. Kan det være slik at propaganda om svineinfluensa, behov for vaksinering, også HVP vaksinering og den kommende mat og næringsmiddel reguleringslov Codex Alimentarius – også fra WHO er en sammensatt konspirasjon om å drepe store befolkningsgrupper?

Dersom det stemmer kan jeg ikke se annet enn et behov for en massiv motreaksjon der de som står bak disse ideene fjernes fra sine maktposisjoner, prøves i retten for konspirasjon om å begå massedrap og fengsles bak lås og slå. Det kan også godt bety at mange stater og regjeringer må kanskje bygges opp fra bunnen.

For ordens skyld vil jeg markere teksten som er oversatt fra arbeidet til Stephanie R. Pasco – Jeg er tilhenger av å gi kreditt til de som fortjener det! Kilde henvisning: http://www.infowars.com/the-move-to-depopulate-the-planet/

Det er min intensjon om å gi deg klipp fra dokumenter, mange fra FN som beviser at det er en plan for å avbefolke planeten. Jeg vil også legge til sitater fra diverse mennesker og organisasjoner som videre beviser at denne agendaen er et faktum. Jeg ber for guiding fra Vår Herre om at han vil være med meg i denne kvest for å advare andre om denne mørke planen mot menneskeheten.

Alt som skrives i dette papiret er lett å bekrefte. Det kan hende det tar litt tid og anstrengelse, men jeg tok store anstrengelser for å gjøre denne rapporten så korrekt som jeg kunne.

Avbefolknings agendaen er basert på tilbedelse av naturen eller Gaia. I Første Moseboken sa Gud til Adam og Eva og så Noah og hans familie at de skulle gå frem og mangfoldiggjøre seg for å fylle Jorden. Ingen sted i Bibelen trekker Gud denne klare kommandoen tilbake. Derfor driver mennesket å overgå Guds kommando – skaperen. Jeg spør deg, hvem vet mer om jordens tilstand, den som ble skapt, eller den som skapte?

Grunnlaget for avbefolknings agendaen er en standard som alle elite holder kjær. Den heter, ”The Hegelian Dialectic:” Problem-Reaksjon-Løsningen. Skap et problem. Forårsak en reaksjon for så å tilby en løsning. Du vil se nøyaktig hvordan de har skapt et problem, forårsaket en reaksjon som er global. Det er veldig imponerende hvor godt de har lykkes: og nå tilbyr de en løsning: En dødelig løsning.

Jeg ber om at du vennligst gjør et forsøk om å dele ut denne rapporten over alt der du kan. Tiden er knapp og det er så mange som kommer til å bli tatt mens de sover. Ved å få dette ut kan du kanskje redde noen fra unødvendig smerte og lidelse.

William Benton, Assistant U.S. Secretary of State at UNESCO 1946 – FN organisasjon for å fremme utdanning, vitenskap og kulturutvikling. ”Så lenge som barnet puster forgiftet luft av nasjonalisme, utdanning i global bevisstgjøring kan bare produsere dårlig resultater. Som vi har påpekt før, er det ofte at familien infiserer barnet med ekstrem nasjonalisme. Skolene, derfor må bruke metoder beskrevet tidligere for å sloss mot familie holdninger som favoriserer ”jingoisme” (nasjonalisme) … vi skal nå være klar over at nasjonalisme er en stor hindring mot utviking av en global tankegang. Vi er på starten av en lang prosess der vi bryter ned veggene av nasjonal integritet. UNESCO må være den første pioneren.

Dette budskapet fra Benton er en slags krigserklæring på at verden er delt opp i suverene stater og nasjoner der de er fri til å finne sin egen vei for å lede sitt fok. FN står åpenbart som den store portalen til det vi kaller NWO – New World Order som er en global visjon av en sentralisert styringsmakt som har fullstendig dominans over alle land og nasjoner. Jeg kan se for meg hvordan tankegangen til enkelte individer kan oppfatte denne situasjonen som fordelaktig frem for hvordan verden styres i dag. Allting blir så mye mer enkelt for styringsmakten. Det blir ingen som er stor nok eller sterk nok ti å gjøre noen form for real motstand eller påvirke mot uønsket endring. Der ligger også faren – de som i dag har størst makt og innflytelse bruker sin makt og innflytelse på å herske over andre fremfor å dyrke visdom, intelligens, frihet og harmoni. Sett fra elitens ståsted vil de nok forsøke å selge resten av verden den ideen om at de ønsker å skape en verdensfred. Når vi leser mellom linjene mener de noe helt annet. Freden er fravær av motstand. Freden oppstår når slavene er tvunget til å tjene i stillhet, uten å yte motstand. Freden er total hersking av resten av verden – dominans og kontroll – gjerne gjennom teknologi. Det er ingen overraskelse om at mange av de samme kreftene som står bak FN og dens agenda er også de samme som står bak og styrer USA, ikke bare nå men også før i tiden. De har ikke våre beste interesser i sine tanker.

Club of Rome, The First Global Revolution, 1991:

I søken etter en ny fiende som kunne forene oss, kom vi frem til ideen der forurensning, truslene om global varming, knapphet på vann, matmangel og slik ville passe oss bra (her har vi absolutt bevis på at menneskeskapt global varming er en konspirasjon) … Men ved å påpeke dem som fienden, faller vi i fellen av å forveksle symptomene med deres årsaker. Alle disse farene er forårsaket av menneskets innblanding i naturen og det er bare gjennom endring av holdninger og atferd at de kan overkommes. Den virkelig fienden, derfor, er menneskeheten selv.”

Jeg har henvendt meg til The Club of Rome mange ganger i mine skriv. Denne ”klubben” er ”Think Tank” – et sted der en bruker kreativitet for å klekke ut fremtidens utvikling. Det er her konspirasjoner virkelig blir skapt. Norge er ikke representert i denne gruppen. Medlemslisten kan du se herfra: http://www.clubofrome.org/eng/home/

club-of-rome

Dette diagrammet er tatt fra Club of Romes Websider. Jeg merker meg følgende. Dette viser hele forløpet av ”Problem,  Reaksjonen og Løsningen” som eliten bruker. De sier at de står for systemtenkning og i den uthevet erklæringen skriver de også at de ikke må forveksle årsak og virkning. Jeg er også er opptatt av systemtenkning. Jeg har undervist dette som et viktig tema i mine tidligere NLP-Master Practitioner utdanningsprogrammer. I dette tilfelle ser jeg hvordan Romaklubben bruker systemtenkning for å peke bare på en dypere underliggende symptom som de kaller årsak. I systemtenkning brukes begrepet ”primær årsak” og det er årsaken som forårsaker 70% av de problemene som plager systemet. Mennesket er ikke fellesnevneren til verdens problemer. Det som jeg har pekt på tidligere er primærproblemet det at mennesket har til gode å bli enig med seg selv om å identifisere bevissthetens essens. Svaret på dette spørsmålet skaper grunnlaget for menneskets  innbygget mentalt kart som de bruker for å navigere i livet med.

Største delen av verdens befolkning forholder seg til ”tro” – religion eller vitenskap for å finne sine svar på bevissthetens essens. Begge disse to institusjoner har jeg tidligere beskrevet som fragmenterte og ute av stand til å svare på spørsmålet. For å si det kort. Problemet er ikke mennesket, men menneskets manglende forståelse av sitt opphav, mål og hensikt. Problemet er dette med et åndelig vakuum.

Mikhail Gorbachev:

”Vi må snakke mer tydelig og klart om seksualitet, fødselskontroll, om abort, om verdiene som kontroller befolkningsantallet, fordi miljøkrisen, for å si det kort, er befolkningskrisen. Kutt befolkningen med 90% og det er ikke nok mennesker igjen for å gjøre så mye økologisk skade.”

Istedenfor å løse problemet ved å gjøre folk opplyst om sitt åndelig opphav slik at de også endrer på sin atferd og holdninger ser Gorbachev løsningen i å la holdningene forbli som de alltid har vært, bare gjøre antallet mennesker så få at de ikke kan ødelegge verden samtidig.

Aldous Huxley, Brave New World 1946:

”Det er, selvfølgelig, ingen grunn hvorfor de nye totaliarianere (diktatorer) burde likne de gamle. Regjeringer med klubber, henrettelses skvadroner, kunstig matmangel, masse internering og masse deportering, Det er ikke bare umenneskelig, det er demonstrativt lite effektiv og i en alder av avansert teknologi, er fravær av effektivitet er mot den ”Hellige Ånden”.

Huxley har jo et poeng med sitt syn. Dessverre, ser det ut som om at morgendagens herskere tenker seg en verden som  sier ”Ja takk” til begge deler. Vold med klubber, tazers, gummikuler, lydkanoner, henrettelsessvadroner – gjennom ”Extreme Rendition” og tortur, bruk av utarmert uran for å forgifte landskapet i all evighet, kunstig matmangel gjennom Codex, masse internering, RFID Chips, Vaksiner, Overvåkning, drap gjennom fjernstyrte fly, HAARP – De har alle midler og de bruker dem alle.
huxley

Aldeous Huxley, Foredraget om befolkningseksplosjonen 1959:

”…La oss spørre hva de praktiske alternativene vi har når vi konfronterer problemet av befolkningsveksten. Et alternativ er ikke å gjøre noe om det og la allting fortsette som de gjør…Spørsmået er: Skal vi skape balanse på den naturlige måten, hvilket er en brutal og absolutt ikke menneskelig metode, eller skal vi gjøre det på en intelligent, rasjonell og human måte…Forsøk å øke produksjon så mye som mulig og samtidig forsøke å oppnå balanse mellom fødselsraten ved mindre grusomme måter enn naturen bruker – ved intelligente og humane metoder? …Det er enorme vansker i forhold til å igangsette hvilken som helst stor skala strategi for begrensning av befolkningen; mens dødskontroll er ekstremt enkelt under moderne forhold er fødselskontroll veldig vanskelig. Årsaken er veldig enkel: Dødskontroll – kontroll av for eks. smittsomme sykdommer kan oppnåes ved en håndfull med eksperter og en liten arbeidsinnsats av en liten gruppe ufaglærte mennesker og det forutsetter en veldig liten investering.”

I dag er befolkningen i verden opp i mot 5,7 milliarder mennesker. Mange mener det er en befolknings vekst som verden ikke er i stand til å opprettholde. Kan det være mulig at noen har tenkt mer på hva Huxley snakket om i sitt foredrag i 1959. Det kunne se slik ut.

Barry Commoner, Slutt fred med planeten:

Det har vært sorteringsforslag som ville dømme hele nasjoner til døden gjennom noens bruk av ”kjærlig forsømmelse”. Det har vært konspirasjoner for å lure mennesker for å bli sterile, ved fysiske og lovgivning som er skremmende uspesifiserte. Nå blir vi fortalt at vi må slutte, heller enn å strekke vår anstrengelser for å mate de sultne mennesker i verden. Hvor skal det slutte? Secretary of Defense William S. Cohen, April 28, 1997 sa i sitt møte med Kongress komiteen: Det er noen rapporter, for eks, at noen land har forsøkt å skape noe slik som en Ebola virus, og det ville bli en veldig farlig fenomen for å si det minst. Alvin Toeffler har skrevet om dette i forhold der noen vitenskapsfolk i sine laboratorier forsøker å skape visse typer patogener som ville bli etnisk spesifikk slik at de bare ville eliminere visse etniske grupper og raser; og andre holder på med å designe en form for menneskeskapte insekter som kan ødelegge spesifikke avlinger. Andre holder på i en form for økologisk terrorisme der de kan endre på klimaet, igangsette jordskjelv, og vulkaner ved bruk av elektromagnetiske bølger. Så det er mange kreative hjerner der ute som er hardt i arbeide med å finne på måter der de kan skape terror på andre nasjoner. Og det er virkelig, og det er derfor vi må intensivere våre anstrengelser, og det er derfor det er så viktig.”

Alvin Toefflers uttalelser støtter også de samme uttalelser som leseren kan komme bort i på Nyhetsspeilet. Ting som ofte blir satt sammen med ”konspirasjonsteorier” som faktisk er konspirasjoner. Chemtrails, HAARP, Svineinfluensa, Mindkontroll – det er ikke fordi vi er paranoide. Det er fordi vi har sett og forstått at det er en underliggende struktur i samfunnet som er rett og slett preget av patologiske psykopater.

jacques-cousteau

Jacques Cousteau UNESCO Courier 1991:

”For å redde verdenen vil det bli nødvendig å drepe 350,000 mennesker hver dag.”

Jacques Cousteau, Befolkningen: Motstående perspektiver

”Dersom vi ønsker våre risikofylte ambisjoner om å lykkes, må vi overbevise alle mennesker å delta i våre ambisjoner og vi må raskt finne endelig løsninger for å stoppe befolkningseksplosjonen som har en direkte innflytelse på de mindre favoriserte samfunn. Ellers vil generell misnøye skape hat og den styggeste form for rasedrap vi kunne forestille oss, som vil involvere milliarder av mennesker, vil bli ufornektelig. ”

”Ukontrollert befolkningsvekst og fattigdom må ikke kjempes fra innsiden, fra Europa, fra Nord  Amerika, eller noen nasjon eller gruppe nasjoner; det må angripes fra utsiden – av internasjonale etater som får hjelp til denne enorme oppgaven av kompetente og total ikke politiske eller ikke styrende organisasjoner.”

Jacqueues Cousteau har levd med og i naturen i hele sitt liv – som dykker. Han er veldig opptatt av å ivareta jordens mangfold og ser et problem. Igjen, og som så å si alle andre, er problemet  oppfattet fra veldig fysisk perspektiv. Mennesker på denne planeten avler som om det var meningen med livet. Vi er programmert til å tenke at om vi ikke avler og har barn så dør vår generasjon ut og det kan vi ikke tillate. Vår teknologi tillater en befolkningsvekst ensidig rettet mot muligheter for utvidet støtte. Mens vi har fortsatt liten forstand på meningen med livet – derfor avler vi så mye som mulig for å vinne – ett eller annet  som vi ikke vet hva er.

Bertrand Russel, The Impact of Science on Society 1953

Jeg later ikke som om fødselskontroll er den eneste måten vi kan stoppe befolkningen fra å øke…Krig …har hittil være skuffende i  forhold til befolkningskontroll, men kanskje bakteriologisk krig kan være mer effektiv. Dersom en ”svarte døden” kunne spres gjennom verden en gang i hver generasjon av overlevende kunne avle fritt uten å gjøre verden for fylt… Tilstanden ville kanskje være noe ubehagelig, men hva så? Virkelig høyt tenkende mennesker er likegyldig til lykke, særlig andres… Det er tre måter å sikre et samfunn som kan være stabil i forhold til befolkningen. Den første er fødselskontroll, den andre er drap av barn, eller virkelig destruktive kriger, og den tredje er den av generell elendighet med unntak av en mektig minoritet…”

Henry Kissinger, 1978 – Vinner av Nobel Fredsprisen takket være Norge

”U.S. holdningen til den tredje verden burde være preget av avbefolkning”.

Henry Kissinger er en fullkommen sionist som arbeider utrettelig for en elite styrt verden, der han er medlem. Etter at G.W. Bush forsøkt å få han inn som leder for kommisjonen for å dekke over begivenhetene under ”terror” angrepet 11.09.01 har han trukket seg tilbake til en skygge posisjon der han styrer resten av verden. Angivelig har han fått problemer med sin egen hukommelse så han har selv blitt et medlem av de han kalte tidligere for ”The worthless eaters.” Kissinger er berømt for hans kontroll uttalelser – ”Hvis du vil kontrollere en region ta styring over oljen. Om du vil kontrollere et land, ta kontroll over maten. Om du vil ta kontroll over verden, ta kontroll over penger. Han er nominert av meg til å være sjefs-psykopaten i hans generasjon og dermed er klar til å gå til en fjerde densitet – negativ polarisert planet der han ka fortsette sine inkarnasjoner sammen med sine likestilte.

David Rockefeller, 2000

”Vi er på kanten på global transformasjon. Alt vi trenger er den rette kjempekrise og alle nasjoner vil akseptere NWO – The New World Order.”

Hva kan jeg si til dette. Bortsett fra at Rockefeller familien tjener veldig mye penger  på vaksiner. Jeg fanget opp denne lille smakebiten som var på en internasjonal seminar om pandemier – ja takk – Rockefeller.

order-out-of-chaos

For dere som ikke har forstått det enda er Norsk Folkehelse institutt en ekte Rockefeller foundation. Er du ikke stolt over at den var gitt til den Norske stat på betingelsen at dens regnskaper skulle holdes hemmelig? Kan det være derfor Stoltenberg regjeringen, med hans søster i NFI kjøper vaksiner for 650 millioner kroner – uten garanti? Hum…..Det lukter svidd!

David Rockefeller: Memoirs 2002 Founder of the CFR (Counsel on Foreign Relations)

”Vi styrer over Amerikansk politiske og økonomiske institusjoner. Noen til og med tror at vi er en del av en hemmelig kabal som arbeider mot de beste interesser av The United States, stempler min familie og meg som internasjonalister og konspirerende med andre i verden for å bygge en integrert global politisk struktur, en verden, om du vil. Dersom det er anklagen, står jeg skyldig, og jeg er stolt av det.

David Rockefeller, Co-founder of the Trilateral Commission:

david-rockefeller

For dere som ikke har forstått det enda er Norsk Folkehelse institutt en ekte Rockefeller foundation. Er du ikke stolt over at den var gitt til den Norske stat på betingelsen at dens regnskaper skulle holdes hemmelig? Kan det være derfor Stoltenberg regjeringen, med hans søster i NFI kjøper vaksiner for 650 millioner kroner – uten garanti? Hum…..Det lukter svidd!

Følgende er noe bakgrunns informasjon om the Trilateral Commission:

In 1973, David Rockefeller asked Zbigniew Brzezinski to put together an organization of the top political, and business leaders from around the World. He called this group the Trilateral Commission (TC).

According to an information sheet supplied to me by the TC, dated March 23, 1994:

«The European Community, North America (US and Canada), and Japan – the three main democratic industrialized areas of the world – are the three sides of the Trilateral Commission. The Commission’s members are about 325 distinguished citizens, with a variety of leadership responsibilities, from these three regions. When the first triennium of the Trilateral Commission was launched in 1973, the most immediate purpose was to draw together – at a time of considerable friction among governments – the highest level unofficial group possible to look together at the common problems facing our three areas. At a deeper level, there was a sense that the United States was no longer in such a singular leadership position as it had been in earlier post-World War II years, and that a more shared form of leadership – including Europe, and Japan in particular – would be needed for the international system to navigate successfully the major challenges of the coming years. These purposes continue to inform the Commission’s work.

“Vi er takknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine & andre store publikasjoner der deres direktører har deltatt på våre møter og respektert deres løfter av (forsiktighet) les – hemmelighold for nesten 40 år. Det ville være nesten umulig for oss å utvikle våre planer for verden dersom vi ikke hadde være utsatt for de sterke lysene av publisitet i løpet av disse årene. Men verden er nå mye mer sofistikert og forberedt å marsjere mot en verdens regjeringen. Thomas Ferguson, Latin Amerikansk Chase Officer for The State Departments Office of Population Affairs (OPA) (Nå the US STate dept. Office of Poplation Affairs, est by Henry Kissinger in 1975): ”Det er en enkel tema bak all vårt arbeid – vi må redusere befolkningsnivåer.” Sa Thomas Ferguson. ”Enten de (regjeringer) gjør det på vår måte, gjennom pene rene metoder eller vil de få den slags rot de hadde i El Salvador, eller i Iran, eller i Beirut. Befolkning er et politisk problem. Når befolkningen er ute av kontroll trenges det autoritetsstyre, selv fascisme for å redusere det. ”De profesjonelle, sa Ferguson, ”Er  ikke interessert i å begrense befolkningen for humane årsaker. Det høres pent ut. Vi ser på ressursene og miljøbegrensninger. Vi ser på våre strategiske behov og vi sier at dette lande må begrense sin befolkning, ellers vil vi få problemer.”

“Så vi gjør det vi må. El Salvador er et eksempel der vår manglende evne til å begrense befolkningen med enkle metoder har skapt grunnlaget for en nasjonal sikkerhets krise. Regjeringen i El Salvador brukte ikke våre programmer for å begrense befolkningen. Nå har de borgerkrig.  På grunn av det…. Det vil bli forflytting av mennesker og mangel på mat. Enda de har for mange mennesker der.” 1981

Mens jeg oversetter disse tekstene blir jeg bare kvalm. Det bekrefter at ingenting i politikk skjer uten en hensikt. Det betyr også at menneskets giverglede til folk som er utsatt for disse psykopatene er til ingen nytte. Pengene går til feil person. Ikke ofret, men den so har stelt i stand elendigheten.

I mellomtiden har jeg på TVen – TV2 NRK – og ser på Spekter – En enorm propaganda apparat er rettet mot den Norske folkningen. Her snakkes det om vaksinen som en knapphets vare – som reklamen som sier, ”Løp og kjøp”. Tankeløse ofre kommer til å bli syke. Alle som vil kan få vaksiner! Så heldig vi er. Vi anbefales å ikke hente våre informasjoner fra Internett fordi de blir utsatt for ”vandrerer historier”. Vi m å stole på myndighetene. Jeg må bare slå av TVen, det er som å sitte på do med en tilstappet mage der ingenting kommer ut.

Theodore Roosevelt:

”Samfunnet har ingen rett til å tillate degraderte mennesker å reprodusere seg…en hver gruppe med bønder som tillot deres beste å ikke avle mens de svakeste fikk avle ville bli behandlet som gale…En dag vil vi bli klar over at den primære og u-unngåelig oppgaven av gode borgere av den rette typen er å la hans eller hennes gener fortsette mens vi er ikke tjent med å tillate at borgerne av den gale typen lager barn. Det store problemet med sivilisasjon er å sikre en relativ økning i de verdifulle mens de mindre verdifulle minker tilsvarende. Problemet kan ikke løses uten å gi full omtanke til den innflytelsen av arv faktisk har…Jeg ønsker veldig mye at de gale menneskene kunne hindres fra å avle og når den onde naturen av disse er tilstrekkelig opplagt, burde det bli slik. Kriminelle burde bli steriliserte og de svake til sinns forbudt å lage barn…En burde legge trykk på at de som er ønskelig fikk lage barn…”

Theodore-Roosevelt

Om mennesket noen gang hadde visdom til å  bestemme hvilken gener var gode og hvilken gener var uønsket er jeg i sterk tvil om. Dersom vi ser på oss selv som dyr, så kan jeg forstå Roosevelts tankegang men akk – det er vi nå ikke. Det streifer meg som pussig at mens gårsdagens ledere var opptatt av å fremme intelligens og de gode egenskapene hos mennesker, virker det som om dagens ledere ønsker å fremme en form for fordumming i samfunnet – i hvert fall i Vesten. TV programmer, særlig de mange ”reality” seriene belønner den formen for intelligens som er flinkest til å degradere sin egen integritet. Samfunnet synes å belønne den formen for atferd som ”Jack Ass” mens de intelligente går for å være ”Nerdete”. Det hele handler om sosial tilpasning. Dersom du skal være ”kul” må du være slik som alle andre. Den som vil ivareta sin egen unikhet og gå sine egne veier, følge sitt indre kall, blir avvist at det store flertallet.

Bruk av fluor i drikkevannet er en skjult kampanje for å få massene til å bli mer passive. Det har ingenting med tannhelsen å gjøre, men bevisste politiske tiltak for å undertrykke befolkningen. Det virker som dagens moderne paradigme går helst ut på å gjøre massene så passiviserte og så ”unempowered” som mulig – også gjennom sykdom. På denne måten kan de bli manipulert inn i den agendaen som måtte passe lederne til en hver tid – også til å begå kollektiv selvmord om det var ønskelig.

By Carl Teichrib:

”The Georgia Guidestones, en massiv granitt monument plantet ute på landet i Georgia, USA inneholder en liste av ti bud for Jordens borgere. Det første budet og den som er mest relevant for denne artikkelen sier enkelt: ”Oppretthold menneskeheten under 500,000,000 i evig balanse med naturen.”

guidestones

Kilde: http://amerikan4truth.com/guide.gif

Robert Walker, former chair of PepsiCo og Proctor & Gamble om vann:

”Vann er en av naturens gaver. Levering av den er ikke. Det må prises for å sikre at det er brukt på en måte som opprettholder tilgangen.”

Ted Turner gjør en radikal kommentar om at, ”En total befolkning på 250 -300 millioner mennesker, en 95% reduksjon fra dagens nivå ville være ideell.”

Margaret Sangger (grunnlegger av Planned Parenthood, finansiert av Rockefeller) sa i hennes foreslått ”The American Baby Code”, som var tenkt å bli til loven at: ”Den mest barmhjertelig som en familie kan gjøre mot dens nyfødte er å drepe det.”

Det er denne kvinnen som Hillary Clinton offentlig sa hun så opp til under president debattene i 2008.

Følgende uttalelse fant jeg i går, 30, sept. 2009

Kilde: http://www.prisonplanet.com/prince-philip-implies-world-needs-95-population-reduction.html

Prins Philip impliserer at verden trenger 95% befolkningsreduksjon

En av de største land og eiendoms eiere i verden går til angrep mot middelklassen som eier to boliger.¨

Den 88-år gammel mannen til Dronning Elisabeth II – som har bolig i London, Windsor og Skottland så vel som en enorm samling av andre eiendommer beklaget skjebnen til den klassiske Engelske landsbyen. ”Landsbyer før i tiden var mer eller mindre selvopprettholdte: De hadde en slakter, en baker en skomaker”, da han. ”Nå er alt det borte fordi handelen er konsentrert i store shoppingsentrere.”

Så kom han til saken om klimaendring og understreket at befolkningsøkningen og økningen av drivhus gassene: ”Mennesker går rundt og snakker om en karbon fotavtrykk, men de får ikke med seg at mengden med karbon som går opp i atmosfæren står i forhold til antallet mennesker som lever på jorden”, sa han. ”Det er nå 60-millioner mennesker som lever i dette landet og vi er omkring størrelsen av New Zealand – dette landet hadde tre millioner befolkningen under Dronningen Elisabeth den første – i 16-århundrede” la han til.

De som står inne for dyrking av raserenhet

Alexander Graham Bell, George Bernard Shaw, H.G. Wells, Sidney Webb, William Beveridge, John Maynard Keynes, Margaret Sanger, Marie Stopes, Woodro Wilson, Theodore Roosevelt, Emile Zola, George Bernard Shaw, John Maynard Keynes, John Harvey Kellogg, Winston Churchill, Linus Pauling, Sidney Webb, Sir Francis Galton, Charles B. Davenport, Futurist Barbara Max Hubbard ( som ønsket å skape en freds avdeling

”I forhold til hele spektret av menneskelig personlighet, er det en fjerdedel som velger å transendere …En fjerdedel er klar til å velge, gitt av eksemplet til hverandre … En fjerdel er mot dette valget. De er ikke tiltrukket av at livet skal utvikle seg. En fjerdedel er destruktiv. De er født sint på ”Gud” … De er defekte frø…De har alltid vært defekte frø. Før i tiden tillot vi dem å dø en naturlig død…vi, de eldre, har tålmodig ventet til den siste bevegelsen forut for denne kvantum transformasjonen, å handle og kutte vekk dette forurenset og forurensende element i blant menneskeheten. Det er som å se kreft vokse …Nå, ettersom vi nærmer oss denne kvanta skiftet fra dyrisk mennesket til medskapende mennesket – mennesket som har arvet guddommelige krefter – den destruktive kvart delen må forsvinne fra samfunnet. Vi har intet valg, kjære dere. Heldigvis du, kjære dere, er ikke ansvarlige for denne handling. Det er vi. Vi forvalter Guds utvelgesprosessen for planeten Jord. Han velger, vi utsletter. Vi er ridderne av de bleke hestene – Døden. Vi kommer å bringe døden til de som er ute av stand til å kjenne Gud… ridderne av de bleke hestene er i ferd med å ri blant dere. Uhyggelige innhøstere vil skille hveten fra klinten. Det er en mest smertefull periode i menneskets historie.”

Henry-Kissinger

Jeg vet ikke fra hvilken kilde Henry Kissinger får sine innsikter fra. Deler av dette kan minne noe om fenomenet som kalles Ascension som angivelig skal komme i tiden mellom 2011 og 2012 – knyttet opp til Maya kalenderen. Det vil si at de som har blitt sjelsbevisste og positiv polariserte vil gjøre sin entré inn i fjerde densitet som er hundrede ganger mer harmonisk enn denne trede densitets skolen.

De som ikke er klar for denne overgangen vil fortsette en ny runde med inkarnasjoner på en annen, tredje densitets planet – en ny runde med 25,920 år.

Jeg kjenner ikke igjen noe av det andre. Kan det være slik som de negativ polariserte egentlig tenker seg når det gjelder sin egen utvikling? Det kan se slik ut. Dette er psykopati satt i system

Alexander Haig er sitert med referanse til US State Department Office of Popuation Afffairs, som var etablert av Kissinger i 1975. Titlen har siden endret seg til The Beuro of Oceans, International Environmental and Scientific Affairs: ”The Beuro of Oceans har alltid hindret industrialisering av den Tredje Verden, ved å fornekte utviklingsnasjoner tilgang til kjernekraftteknologi – holdninger som ville gjøre disse landene i stand til å opprettholde en stadig økende befolkning.” I følge State Department kilder og Ferguson selv er Haig en troende person når det gjelder befolkningskontroll.

Mens de øvrige sitatene burde være tilstrekkelig for å bevise at eliten som har makten har absolutt intensjoner om å avbefolke planeten til det de oppfatter som å være et bærekraftig nivå. Noen vil si at dette er bare holdninger og de gir ingen konsekvenser. Nå vil jeg bevege meg videre og tilby biter av dokumentasjon som viser at dette er en plan som har global omfang og innflytelse.

De fleste av disse dokumentene er minst 10 gammel, noen eldre. Det fjerner ikke hvor mye alvor det er i innholdet. Tro ikke at de er gått ut på dato. Det tar tid å forme planer på en slik stor skala. Men om du er ærlig med deg selv vil du se glimter av disse hendelsene som er en del av dagens nyheter.  Jeg skal dekke noen av sakene som har sitt opphav fra FN avtalen om Biological diversity ((Agenda 21), som Bill Clinton undertegnet i 1993 før den ble sendt til Senatet for godkjenning.

Norge har også undertegnet Agenda 21 avtalen

Referanse direkte i denne artikkelen blir for stort. Derfor ber jeg leseren som er interessert å finne informasjon på Internett linkene:

http://209.85.229.132/search?q=cache:n7JbpnYX_KYJ:www.un.org/jsummit/html/prep_process/national_reports/norway_national_report.doc+Norway+Agenda+21&cd=1&hl=en&ct=clnk&client=safari

Dersom det ikke fungerer prøv: www.un.org/jsummit/html/prep…/norway_national_report.doc

I dette dokumentet står det klart frem hvordan Norges regjeringen forplikter seg til å skattelegge CO2 blant annet: (fra dokumentet)

Internalising the costs of environmental damage in the price of products and services is economically effective, at the same time as it serves to lay the greatest burden of payment on those who have the highest consumption. Unfortunately green taxes that are effective in steering resource use may also distort trade if only a few countries implement them. This calls for international agreement on a degree of synchronisation of green taxation. Taxes on jet fuel, taxes on CO2 and some persistent organic pollutants may serve as examples.

EPA internasjonal arbeidsdokument for økosystem forvaltning:

”The executive branch (Amerikansk presidentet) burde rettlede føderale etater for å evaluere nasjonale policy…i lys av internasjonale avtaler og endre disse slik at det oppnåes internasjonale mål.”

”I andre ord, vår føderale burekrater skriver US lov, uavhengig av kongressen som har konstitusjonell autoritet for å gjøre dette. De endrer reguleringer og skaper lover ut av den tynne luften.” De arbeider ikke lenger for menneskene i USA. De arbeider for den internasjonale samfunnet. Det er så mange avtaler skrevet opp at de har effektivt bundet USA. Men noen få avtaler ikke var noe problem, har det store antallet som vi har undertegnet nå overtatt kontrollen over våre liv.” – Michael Coffman

Denne klagesangen gjelder ikke bare USA. Den gjelder for all del også Norge. Saueflokk tenkningen hos våre politikere har vært med på å si ”Ja takk” til enorme mengder av avtaler som fjerner suverenitet fra den Norske stat til bl.a. FN, WHO, EØS. De arbeider ikke for folket lengre men arbeider for disse store globale systemene som har andre agendaer enn vårt eget langsiktig beste. I resten av denne artikkelen der det refereres til Amerikanske forhold kan du ta det for gitt at det gjelder også for Norge. Om du er nysgjerrig, leser du linken jeg har lagt til like ovenfor.

Coffman

FN Avtalen om biologisk mangfold enighet om ønsket kultur:

”…Tradisjonelle samfunn har tenkt at visse steder er sakrale, der mesteparten av menneskelig aktivitet er forbudt.”

”Det er essensen av konvensjonen om biologisk mangfold. Vi låser ned nesten 50% av landmassen rundt om i USA. Det er deres ide om hvordan vi skal beskytte mangfold i naturen”.

FN Avtalen om biologisk mangfold – bruk av gjødsel ikke bærekraftig:

”Fakta om at gjødsel har spilt en essensiell del i å produsere verdens avlinger er udiskutabelt. Det er beregnet at om bruk av gjødsel opphørte ville verdens avlinger bli halverte. Den negative siden av regnskapet er at nitrater fra gjødsel setter seg i grunnvannet og det er alvorlig implisert i hvordan det påvirker vann, elver, kystline økosystemer, forårsaker drastiske endringer i fauna og flora.”

”De er villig til å handle slik at de reduserer verdens mat tilgang til 50% eller mer og de vil også redusere bruk av sprøyting, vel vitende om hvor mange dette vil forårsake av dødsfall”. Michael Coffman

Menneskets forurensning av luften, vannet og jorden er et alvorlig problem. Jeg ser ingen problemer med å  igangsette tiltakk for reduksjon av dette problemet så lenge at det også forskes i tiltak som kan øke kvaliteten av maten – helst ved bruk av biologiske prosesser so er naturvennlig – og menneskevennlige. Jeg har selv igangsatt for første år et prosjekt der jeg forsøker å dyrke en del av mine egne grønnsaker. Jeg har fått anlagt 12 ”senger” med jord omgitt med leka blokker for å hindre at snegler angriper grønnsakene. Fra nyharvet jord har jeg tilsatt kun kalk og økologisk hønsemøkk. Jeg har aldri smakt så gode grønnsaker i hele mitt liv enn de jeg har dyrket selv. Når jeg spiser salat lagd av grønnsaker i butikken får jeg magetrøbbel minst halvparten av tiden, men aldri med mine egne grønnsaker. Konklusjonen min er at den kunstig gjødslingen som brukes i dagens landbruk er verken sunt eller smakefullt.

Jeg ser med andre ord mye rom til forbedring gjennom for eks. FN. Når det er sagt har jeg store problemer med å forstå de langsiktige intensjoner av deres sammensatt politikk. WHOs Codex – under FN kommer til å innføre store mengder med gift i maten vår gjennom lovregulering. De vil tvinge oss til å spise gen modifisert (GM) mat og det har vist seg å være direkte helseskadelig. Store bedrifter slik som Monsanto er inne i Codex reguleringer. Monsanto produserer RoundUp som er en ugrass gift. Det er en uttynnet versjon av ”Agent Orange” brukt under Vietnam Krigen og er en alvorlig miljøgift. Monsanto mekker med genene til frøene slik at de er sterile – slik at bonden blir avhengig alltid av å kjøpe sine nye såkorn fra Monsanto – og disse er endret slik at de tåler RoundUp. De kalles da ”RoundUP Ready”. Disse plantene tåler mye giftstoffer og trives med det. Spørsmålet er om du og din DNA er ”RoundUP Ready”?

Dersom FN er virkelig klar for å gå i gang og utrydde forurensning  på denne planeten for å bedre på våre livsvilkår, hvordan har det seg at de står bak inkludering av 7 av verdens 10 verste giftstoffer i maten vi kommer til å spise etter Codex er innført ved slutten av dette året? Hva med den kjemiske sprøyting av de høyere liggende luftlag? Det som går opp kommer ned og dette som de sprøyter fra sine fly er veldig forsurende på vannet og jorden. Det er ikke bra for naturen og det er giftig for oss mennesker. Det samme gjelder for militærets bruken av utarmert uran – som forurenser hele jorden med gift som dreper i 4,5 milliarder år før det blir bare halvparten så sterk. For å si det på en annen måte. FN – på den ene siden sier at de ønsker å dyrke frem en verden som er mer bærekraftig i fremtiden. Samtidig er de fleste store medlemmer av FN som er med på å lage disse avtalene svært opptatt med å handle i motsatt retning. FN gjør det selv ved sine underliggende etater – som WHO. Det er noe som ikke stemmer her. Det lukter skjult agenda.

FN Biologisk mangfold beregning om en bærekraftig menneskelig befolkning; US Senate september 9, 1994:

”En rimelig estimering for en industrialisert verdenssamfunn ved den nåværende Nord Amerikansk levestandard vil være en milliard mennesker. Dette må implementeres innen 30-50 år, to tredjedeler av befolkningen må kuttes.” ”FN sier eiendomsretten er ikke absolutt og uforanderlig, men det er der for det som regjeringen ønsker å gjøre med de.” – Michael Coffman

Har du lest dette riktig? Her står det at FN står bak den ideen om at vi må ta livet av to tredjedeler av verdens befolkning i løpet av de neste 20-40 årene. Videre tenker det å gjøre eiendomsretten til et historisk minne. Det høres ut som NWO for min del!

”Ingen eier biologisk mangfold, så alt vi gjør påvirker biologisk mangfold. Eiendomsrettigheter blir meningsløse. Ved møtet i Rio De Janerio var det bestemt at Global Environmental Facility ville disponere alle eiendomsrettigheter.” – Michael Coffman

UN Biodiversity Assessment The Worldview of Western Civilization Section 12.2.3, Page 835:

Den Vestelig verdens trossystem er typisk for storskale samfunn, tungt avhengig av ressurser som er tatt fra lange avstander. Det er en verdensholdning som bærer preg av fornektelse av de sakrale sidene ved naturen….som ble etablert omkring 2,000 år siden med de Jeudeo-Christian-Islamic religiøse tradisjoner” Denne samme avtalen ser på stein som levende vesener på lik plan med mennesker. Steiner, tror mange, vil reinkarnere til lavere livsformer og gradvis bli til mennesker.

I et skriv fra Human Dimensions of Ecosystem Management Objective/purpose sto det følgende: ”All økosystem forvaltningsaktiviteter bør tenke på mennesket som en biologisk naturressurs. ..” Da dokumentet kom til Kongressen ble det krevd at setningen ble fjernet. Uansett tjener den for å vise hvordan disse mennesker tenker. ”For eliten som vil ha muligheten til å forvalte et økosystem vil mennesker ikke ha mer verdi enn en stein.” – Michael Coffman

Codex Alimentarius – tvungen regulering som gjelder fra desember 31, 2009

Codex regulerer alt du putter i munnen din som ikke er en medisin. The World Trade Organization (WTO) har akseptert Codex og alle nasjoner som er medlem av WHO må legge seg inn under denne reguleringen – Det vil si at Norge er med. I 1994, gjennom Codex ble alle vitaminer og mineraler til å være giftig. Se. The Dietary Supplemental Health Education Act (DSHEA). Men så er Fluor helt ok! Hvorfor det, fordi det skaper føyelig mennesker. Vitaminer og mineraler forlenger livet skaper bedre helse – det er ikke i tråd med avbefolknings agendaen!

I følge beregninger fra WHO og FAO er det estimert at gjennom vitamin og mineral regulering vil det føre til 3 milliarder døde mennesker. En milliard vil dø gjennom matmangel. De neste 2 vil dø fra sykdom som kunne være avverget ved bruk av vitaminer og mineraler.

FN har lagt ut dusinvis av rapporter som roper ut for befolkningsreduksjon i verden. De fleste setter tallet på ca 90%. På  Weomens World Conferance i Bejiing 1997 sa lederen for FN matprogramet at, ”Vi vil bruke mat som våpen mot folket.” Ved innføring av Codex vil mat bli begrenset og vann forbruk vil måtte settes ned til 40 liter per dag per menneske. Gjennomsnitts amerikaner bruker ca 560 liter vann hver dag. Maten som blir tilgjengelig vil bli genmodifisert og veldig svak på næringsverdier.

I følge Codex etter 2009, hvis det var mat mangel hvor som helst i verden vil det bli ulovelig å sende næringsrike kjeks. Det vil også være ulovelig å distribuere dem.

Når et land har blitt CA (Codex Alimentarius) complient kan de aldri si opp avtalen.

Codex Alimentarius går hånd i hånd med Agenda 21 og Kyoto avtalen. Disse avtalene, under en dekke av å ha høyere verdier mot naturen, her de so ligger bak en agenda om å ta fra hvert menneske sin frihet og sette hele sitt liv under streng regulering, overvåkning  og kontroll – det er for de som overlever deres avbefolknings kampanjer.  Er det noe du burde respektere og føye deg inn under?

Helvete vil fryse over før jeg legger meg inn under

deres agenda!

Tror du meg nå når jeg skriver at dine betrodde myndigheter vil ta livet av deg? Tror du meg nå når jeg skriver at vaksine for Svineinfluensa er biologisk krigsførings middel? Tror du ikke at det er på tide å komme seg vekk fra TVen og begynne å snakke med naboen din, gå ut på gata og vise verden at du nekter å godta å bli behandlet som et insekt! Du er en fri ånd, med en oppgave, en agenda og mening. La ikke dette livet forsvinne for deg bare fordi noen få psykopater vil ta den!

Mike Cechanowicz

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

174 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
3ivind
3ivind
Abonnent
14 år siden

Mike, Tusen takk.

ALDRI gi deg, du gjør mer for vår verden enn mesteparten av våre globalt «folkevalgte».

Når ting er vansklige og trått tenk på alle de du har hjulpet og hjelper til en bedre hverdag, det i seg selv er en heroisk bragd. Jeg takker deg ofte for hva du har gjort for meg og andre, ønsker deg alt godt. Stå på – alle monner drar.

mvh 3

Ståle Johansen
Abonnent
Svar til  3ivind
13 år siden

Dr. Bill Deagle bekrefter at pandemien er planlagt i minst 10 år.

Mange leger i USA ser jo helt tydelig at situasjonen håndteres helt feil.

Skulle ønske våre også kunne innse dette!

[audio src="http://projectcamelot.org/Bill_Deagle_24_November_2009.mp3" /]

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Ståle Johansen
9 år siden

Georgia Guidestones har fått en ny top/hjørne stein.
Med innskripsjonen «2014».

http://beforeitsnews.com/conspiracy-theories/2014/09/2014-added-to-the-georgia-guidestones-is-this-the-year-its-predictions-come-true-2465378.html

Det er stor fare for at tredje verdenskrig bryter ut i 2014.
Vår forberedt, både åndelig og praktisk.
Tips: Jesus Lever, og kommer snart for å hente sin brud.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  En mann med åpenbar agenda
9 år siden

Det skal nok være 2044, de har både slett vurderingsevne og psykotisk løgnaktighet blant sine fremste egenskaper, er ikke noe som helst av det som står der som har lykkes, heller ikke tendenser er observert, kun vanstyre som åpenbart er basert på den sedvanlige galskapen. Forbered dere på å ta en ny runde med de der tidligst i 2044

Abel Danger Global Intel Agency on livestream, Mon Sep, 22 2014 8:00 PM — Mon Sep, 22 2014 9:30 PM CET http://new.livestream.com/abeldanger/events/3418255 Quote: FIELD BUS Exposed in MH370-17 False Flags. McConnell will discuss the history of the BHUAP and refer to 66 pages of patent history in the development of the BHUAP which occurred largely in THE TWIN CITIES where he flew for Northwest Airlines until he was constructively discharged due to his disclosure of the BUAP in Civil Case 3:07-cv-24, FIELD MCCONNELL v. ALPA AND BOEING. Four days after he filed the Suit Boeing admitted the existence and deployment of the BHUAP. In the article dated 3 March, 2007, Boeing included this paragraph in their announcement: A threatened airliner could be flown to a secure military base or a commercial airport, where it would touch down using existing landing aids known as ‘autoland function’. The paragraph referring to a «threatened airliner» meshes perfectly with the true history of MH370 which, when threatened, was captured utilizing the BHUAP and flown to a secure military base [ FJDG ] where it ‘autolanded’ and was secured at 0651 Kuala Lumpur time on the morning of 8 March, 2014.

ADGIA http://abeldanger.net/

Google { serco site:abeldanger.net https://www.google.no/search?q=serco+site%3Aabeldanger.net }

The pharaoh show, alien predators in human appearance, stop the criminal swiss nazi templars, giureh http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1875&start=1

Vemmelig
Vemmelig
Abonnent
14 år siden

Syke, syke menneskehet.

Otto
Abonnent
14 år siden

Takk skal du ha Mike Cechanowicz. Ja, det er solid dokumentert at det eksisterer planer for å avfolke kloden samt fysiologisk og psykologisk sykeliggjøring av de gjenlevende. Sykeliggjøringen er i stor grad bivirkninger av metodene som anvendes for avfolking, metoder som er alt fra enkle til særdeles avanserte. Felles for de er en total mangel på respekt for alt liv og miljø.

Noe av dokumentasjonen finnes i det følgende. Først en dagsaktuell innledning, Jane Burgermeister – Vienna, 20.09.2009 http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1357&start=301#M4738 . Her finnes en stor mengde dokumentasjon og informasjon, Den såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksine, en global svindel, informasjon http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1540&start=1 , men selv dette representerer bare en liten del av den totale mengden som er tilgjengelig.

Wunjo
Wunjo
Abonnent
14 år siden

Er det besluttet at Norge skal innføre Codex? Jeg hadde håpet vi kunne unngå det, da jeg er svært skeptisk til genmodifisert mat.

Og så undres jeg på dette med vannforbruket; er det mulig at hver amerikaner bruker 560 liter vann hver dag? Det er jo et helt utrolig overforbruk i så fall…

40 liter høres litt lite ut, men er likevel mye mer enn mange i Afrika har tilgjengelig.

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
Svar til  Wunjo
13 år siden

Regn med at en god del av det amerikanske vannet forsvinner ned i DUMB; Deep Underground Military Bases, og det slår jo ut på gjennomsnittet.

http://educate-yourself.org/dc/undergroundbaseslisted08feb04.shtml

smurfen
Redaksjonen
14 år siden

ojjjj her var det mange minus tomler :-O
Kankje ikke så rart ettersom jeg og Armin har reklamert for nyhetsspeilet i hele kveld og krangla med Skepsis.no folk i Vaksine debatt på Dagbladet ;)

Grisefin artikkel Mike. nå må folk snart våkne :)

Thor
Thor
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

Vedder ikke i mot, Repvik var der skulle jeg tro,:) fikk så hatten flagret av meg for en tid tilbake..fyr’n ble stum en stund..Bra artikkel Mike,vi så litt av NWO opsettet på FN møte nylig,franske presidenten,frau Merkel,president Obama og PM Brown bak podiet med en vag advarsel til Iran……Når skal 95% av FN delegasjonen skjønne at Israel er den «egentlige» terrorstaten?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Thor
13 år siden

Joda psykopatene Reppvik og captein frekke som har skrevet tusenvis av kommentarer på DB debat og ikke en eneste kommenater har dem skrevet enda med noe posetivt innhold, kun trakaserer alle andre der og vrir og vender på alt som blir sagt med patetiske hersketekniker var der seff
Gikk en faen i meg og jeg la meg ned på deres nivå om ikke enda lenger ned.
Satt i 4-5 timer og bake kom med korte kommentaret så usaklige og stygg som overhodet var muligt og dem gikk jo fem på seff og var rasende begge to
Skrev sikkert 40-50 kommentarer på alt dem skrev hele tiden bare for og terge dem opptimalt ;)
når jeg hadde fått dem akkurat der jeg ville så avslutta jeg så fint med denne kommentaren ;)

Takk takk Captein Frekke og Repvik
Det har vært en koslig kveld :)
Tenkte jeg skulle ned på deres nivå og se åssen det var ;)
Faktisk så er jeg enig med det meste dere skriver og er nok ok typer begge to :)
Alltid morro og kverule litt og tulle litt når det ikke er noen spennende på TV alikevel.
Please ikke vær sinna på meg da ;)
Stor murfeklem til dere begge :)

NB ikke få mareritt og irritasjoner om rare smurfer da he he

Dette må være noe av det jævligest dem kunne fått servert når dem har totalt kasta bort 4-5 timer på en som er «enig» i alt dem skriver og bare tuller med dem,
Ingen av dem skrev et enneste ord i debatten etterpå
Tipper begge løp ut og kjøpte smurfedokker og stappa i kjøttkverna etterpå HA HA HA Ha

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

He he, fikk med meg «debatten» smurfen… Ikke det mest saklige for å si det slik. Men; av en eller annen merkelig grunn så kjenner jeg at så lenge det kommer fra en smurf, så er det liksom ok (selv om du av og til bikker over fra blå til svart, om du skjønner hva jeg mener). Anyway, Frekke og co lever av å kverulere, og når man tenker igjennom det, så trenger man faktisk de også. For treningens skyld, i det minste…

Bare for å få brynt seg litt, liksom…

Litt meget smurfeøl i kveld som sist helg, og nå blir det litt «smurfepipe» også, så dere er herved advart om kritiske og krasse kommentarer i morgen…

Forresten, siden det er lørdag i morgen, så går det antageligvis bra, he he.

Anyway; Take care then, bye bye now! Og som smurfen pleier å si, Smurfeklemz til alle og enhver…

Peace!

Otto
Abonnent
14 år siden

Vitnemål fra og historien om en mann som ble myrdet på grunn av sine uttalelser, Alberto Rivera and Others speak of Jesuit (Jesuits) Infiltration – Full Version http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=918&start=226#M4324 .

Alberto Rivera forteller at jesuittene har infiltrert de fleste, om ikke alle, av de viktigste maktsentra og organisasjoner.

* Til redaksjonen, vennligst slett min forrige post fordi den inneholder feil.

tim osman
tim osman
Abonnent
14 år siden

«den endelige planen» er vel mer kynisk og profittbasert enn et oppriktig forsøk på å redde jorda fra undergang pga forurrensing. industri og forbruk kunne vel strengt tatt med enkle politiske grep blitt kuet for lengst dersom det hadde vært vilje. her er er det vel mer snakk om å få hele kaka for seg selv.

her er desserten til den flotte artikellen over

MYTH 1: The world is overcrowded and population growth is adding overwhelming numbers of humans to a small planet.
.
In fact, people do live in crowded conditions, and always have. We cluster together in cities and villages in order to exchange goods and services with one another. But while we crowd together for economic reasons in our great metropolitan areas, most of the world is empty, as we can see when we fly over it. It has been estimated by Paul Ehrlich and others that human beings actually occupy no more than 1-3% of the earth’s land surface.
.
If you allotted 1250 square feet to each person, all the people in the world would fit into the state of Texas. Try the math yourself: 7,438,152,268,800 square feet in Texas, divided by the world population of 5,860,000,000, equals 1269 square feet per person. The population density of this giant city would be about 21,000 — somewhat more than San Francisco and less than the Bronx.
.
Another fact: World population growth is rapidly declining. United Nations figures show that the 79 countries that comprise 40% of the world’s population now have fertility rates too low to prevent population decline. The rate in Asia fell from 2.4 in 1965-70 to 1.5 in 1990-95. In Latin America and the Caribbean, the rate fell from 2.75 in 1960-65 to 1.70 in 1990-95. In Europe, the rate fell to 0.16 — that is, effectively zero — in 1990-95.And the annual rate of change in world population fell from 2% in 1965-70 to less than 1.5% in 1990-95.
.
Worldwide, the number of children the typical woman had during her lifetime (total fertility) fell from 5 in 1950-55 to less than 3 in 1990-95. (The number necessary just to «replace» the current generation is 2.1.) In the more developed regions, total fertility fell from 2.77 to 1.68 over the same period. In the less developed regions it fell from more than 6 to 3.3. Total fertility in Mexico was 3.1 in 1990-95. In Spain it stood at 1.3, and in Italy, it was 1.2.
.
Official forecasts of eventual world population size have been steadily falling. In 1992-93, the World Bank predicted world population would exceed 10 billion by the year 2050. In 1996, the UN predicted 9 billion for 2050. If the trend continues, the next estimate will be lower still.
.
MYTH 2: Overpopulation is causing global warming.
.
The message that is most likely to arouse the fervor of young people is that overpopulation is destroying the environment and the biosphere. On this point, the first thing to keep in mind is that some of the most beautiful parts of the world, with the highest environmental quality, are in densely populated countries such as western Germany, which has more than 600 persons per square mile, and the Netherlands, which has almost 1200 persons per square mile, compared with 330 in China. Several myths promote the belief that we are engulfed in an environmental catastrophe.
.
For instance, Vice-President Al Gore and some scientists say population growth is causing global warming. But there is much disagreement in the scientific community about this. Seventy-nine scientists issued the «Leipzig Declaration» in 1995 saying «…There does not exist today a general scientific consensus about … greenhouse warming ….» Additionally, the satellite readings of global temperature, available on the NASA Web site at http://www.nasa.com, do not show a warming trend. And further, respected climatologists such as Hugh Ellsaesser, Richard S. Lindzen and Robert C. Balling vigorously dispute the notion of a global warming danger.
.
MYTH 3: Overpopulation causes ozone depletion.
.
Like global warming, the cause and significance of the so-called ozone «hole» is a matter of intense scientific dispute, although the United States and other nations have agreed to reductions in the use of chlorofluorocarbons (CFCs), which were alleged to have caused it. S. Fred Singer, an atmospheric physicist who participated in the earliest ozone measurements, calls the ozone scare a «misuse of science.» In fact, many think the chief function of the CFC ban has been to help big chemical companies establish highly profitable new monopolies on the CFC substitutes which they developed.
.
MYTH 4: The world’s forests are disappearing because of overpopulation.
.
This is an important matter because forests are an essential part of the world’s environment and, therefore, humanity’s well-being. The Psalmists spoke in awe of the cedars of Lebanon. Today we know that trees inhale carbon dioxide and exhale oxygen, which means that they are a first line of defense against air pollution and the specter of global warming. The world forested area, estimated by the Food and Agriculture Organization of the UN (FAO), currently amounts to four billion hectares, covering 30% of the land surface of the earth. Few people realize this is the same figure as in the 1950s.
.
In the United States, vast forests cover a third of the land, according to the US Forest Service. That’s equivalent to two-thirds of the amount of land that was forested when the Europeans arrived in the 1600s. This acreage has not declined since 1920. In fact, annual forest growth today is more than 3-1/2 times what it was in 1920. Two-thirds of the nation’s forests are classed as timberland, capable of producing at least 20 cubic feet per acre of industrial wood annually. Another fact: Trees are growing 33% faster than they are being cut.
.
The highest volumes of growth occur on privately-owned forest industry land, while the government-owned national forests, where the trees are older, have the lowest volumes of tree growth. The National Wilderness Preservation System grew from nine million acres in 1964 to 96 million acres in 1993. But this is not enough for the environmentalists of The Wildlands Project, who hope to turn fully half of the land area of the United States into wilderness areas inhabited by grizzly bears, wolverines and mountain lions, and make it off-limits to humans. There has also been great agitation about the «destruction of the tropical rainforests.» Someone has claimed that an area twice the size of Belgium is now being logged worldwide each year, but people don’t realize Belgium could fit into the world’s tropical forests 500 times, and in the meantime, the rest of the world’s trees — 99.6% of them — are continuing to grow. One of the greatest of these tropical stands exists in Brazil, with more than half of the forests of South America.
.
FAO and Brazilian government figures suggest that logging takes about 0.2% of forest acreage per year, and in 1993, Brazilian forests covered 58% of the country’s total land area. Such figures hardly suggest a catastrophic decline. Another thing that’s misleading is that FAO figures show a «decline» in forest cover even when forest land is appropriated for use as public parks, and not a single tree is cut down. And if in fact some deforestation is occurring in Brazil, it can scarcely be the result of overpopulation; Brazil has less than half as many people per square mile (31.2) as the world average (101).
.
MYTH 5: Air pollution is the result of overpopulation, and acid rain, a byproduct of air pollution, is destroying lakes, rivers and forests.
.
In fact, air and water pollution levels have been highest in the centrally-planned economies of Eastern Europe and China, where population growth is low or negative. Legendary air pollution in Poland and Russia has occurred in areas with thinly-settled populations. In the United States, air pollution is declining significantly. The federal government’s National Acid Precipitation Assessment Program recently reported «no widespread forest or crop damage in the United States» related to acid rain.
.
MYTH 6: Many plants and animals are disappearing because of the growth in human numbers.
.
There is absolutely no scientific data whatsoever to support this claim. Even a scientist such as David Jablonski, who believes species will decline, says, «We have no idea how many species are out there and how many are dying.» Some species, such as blue whales, spotted owls and blackfooted ferrets, have been found to be more numerous than was once thought. Since many species exist in forests and the earth’s forest cover is remaining about the same, the claims of massive species extinction appear doubtful.
.
MYTH 7: Overpopulation is threatening the world food supply.
.
According to the Food and Agriculture Organization, world food supplies exceed requirements in all world areas, amounting to a surplus approaching 50% in 1990 in the developed countries, and 17% in the developing regions. «Globally, food supplies have more than doubled in the last 40 years … between 1962 and 1991, average daily per caput food supplies increased more than 15% … at a global level, there is probably no obstacle to food production rising to meet demand,» according to FAO documents prepared for the 1996 World Food Summit. The FAO also reported that less than a third as many people had less than 2100 calories per person per day in 1990-92 as had been the case in 1969-71.
.
At present, farmers use less than half of the world’s arable land. The conversion of land to urban and built-up uses to accommodate a larger population will absorb less than 2% of the world’s land, and «is not likely to seriously diminish the supply of land for agricultural production,» according to Paul Waggoner, writing for the Council for Agricultural Science and Technology in 1994.
.
MYTH 8: Overpopulation is the chief cause of poverty.
.
In reality, problems commonly blamed on «overpopulation» are the result of bad economic policy. For example, Western journalists blamed the Ethiopian famine on «overpopulation,» but that was simply not true. The Ethiopian government caused it by confiscating the food stocks of traders and farmers and exporting them to buy arms. That country’s leftist regime, not its population, caused the tragedy. In fact, Africa, beset with problems often blamed on «overpopulation,» has only one-fifth the population density of Europe, and has an unexploited food-raising potential that could feed twice the present population of the world, according to estimates by Roger Revelle of Harvard and the University of San Diego. Economists writing for the International Monetary Fund in 1994 said that African economic problems result from excessive government spending, high taxes on farmers, inflation, restrictions on trade, too much government ownership, and overregulation of private economic activity. There was no mention of overpopulation.
.
The government of the Philippines relies on foreign aid to control population growth, but protects monopolies which buy farmers’ outputs at artificially low prices, and sell them inputs at artificially high prices, causing widespread poverty. Advocates of population control blame «overpopulation» for poverty in Bangladesh. But the government dominates the buying and processing of jute, the major cash crop, so that farmers receive less for their efforts than they would in a free market. Impoverished farmers flee to the city, but the government owns 40% of industry and regulates the rest with price controls, high taxes and unpublished rules administered by a huge, corrupt, foreign-aid dependent bureaucracy. Jobs are hard to find and poverty is rampant. This crowding leads to problems such as sporadic or inefficient food distribution, but this problem is caused — as in Ethiopia — by that country’s flawed domestic policies.
.
It is often claimed that poverty in China is the result of «overpopulation.» But Taiwan, with a population density five times as great as mainland China’s, produces many times as much per capita. The Republic of Korea, with a population density 3.6 times as great as China’s, has a per capita output almost 16 times as great. The Malaysian government abandoned population control in 1984, ushering in remarkable economic growth under free market reforms, while Ecuador, Uruguay, Bulgaria and other countries complained at the International Conference on Population and Development in Cairo that though they had reduced their population growth, they still had deteriorating economies.
.
MYTH 9: Women and men throughout the world are begging for the means to control their fertility.
.
Not so, according to reports from such places as Bangladesh, Africa and the Philippines. The fact is, surplus condoms and birth control pills fill warehouses in the less developed world and women flee the birth control workers and beg to have their implants and IUDs removed.
.
US foreign assistance law requires countries receiving American foreign aid to take steps to reduce population growth [you can find this in 22 US Code, sec. 2151-1; 22 US Code, sec. 2151(b)]. Far from meeting an «unmet need» for birth control, foreign-supported family planners in India, Bangladesh and other countries must pay, or force, their clients to accept it, according to reports from these countries. Foreign-supported population control is so unpopular in Bangladesh that riots over this issue prevented the prime minister from attending the International Conference on Population and Development in Cairo in 1994.
.
Dr. Margaret Ogola, a Kenyan pediatrician, disputed the claim of «unmet need» for family planning at the International Conference on Population and Develop-ment in Cairo in 1994. She said that foreign aid givers have lavished pills, condoms and IUDs on hospitals and clinics in Kenya, but that simple medicines for common diseases remain unavailable. A United Nations survey of abortion and birth control policies throughout the world found that high proportions of women were familiar with and were using «traditional» methods (NFP) of limiting births.
.
In 1981, the typical Bangladeshi woman was having seven children during her lifetime; since then the number has fallen to 3.4. According to Bangladesh press reports in 1994, the secretary of health acknowledged that «coercion, blackmail [and] abuse of payment provisions» were problems in the population control program. Alarmed by extremely low fertility, South Korea reported to the International Conference in Cairo that it has slashed its government expenditures on birth control. Singapore, faced with below-replacement fertility, reported that it now offers tax rebates to couples with more than two children. Government-supported «family planning» agencies in the United States, such as Planned Parenthood, claim their services save public assistance costs. In fact, published research has shown that states which spend large amounts on birth control subsequently have higher costs of public assistance. Research also shows that states which require parental consent for a minor to have an abortion have lower rates of adolescent pregnancy.
.
MYTH 10: Overpopulation causes war and revolution.
.
The most war-torn continent on earth — Africa — is also one of the least densely populated, with about half as many people per square mile as in the world as a whole. Bad governments, propped up by ineptly and unjustly managed foreign aid, are more probably the root of strife.
.
The worldwide movement which promotes population control is not small or weak. It is a powerful alliance of United Nations agencies, national governments, foundations and «nongovernmental organizations.» It commands many billions of dollars in resources. Its members include family planning agencies, radical leftist environmental organizations such as the Sierra Club and the World Wildlife Fund, development planners, international financial institutions such as the World Bank, foreign relations agencies such as the US Agency for International Development, and «research» organizations such as Worldwatch Institute. Its ideology increasingly dominates school and college instructional programs and textbook publishing.
.
Ultimately, however, its power rests on public ignorance in countries such as the United States. For the billions of people who inhabit God’s creation, and for the billions more He intends it for, it’s up to us to find out the truth about «overpopulation,» and to share it with as many people as will listen.
.
Dr. Jacqueline R. Kasun is an economist and the author of The War Against Population: The Economics and Ideology of World Population Control (Ignatius, 1988, 1998).

coolio
coolio
Abonnent
Svar til  tim osman
14 år siden

MYTH 4: The world’s forests are disappearing because of overpopulation.

-«The 2005 FAO Assessment said that between 2000-2005, the world suffered a net loss of a further 37 million hectares (91 million acres) of forest.

Nearly 4 billion hectares of forest cover the earth’s surface, roughly 30 per cent of its total land area. Though extensive, the world’s forests have shrunk by some 40 per cent since agriculture began 11,000 years ago. Three-quarters of this loss occurred in the last two centuries as land was cleared to make way for farms and to meet demand for wood.»

http://www.peopleandplanet.net/doc.php?id=1480&section=1

MYTH 6: Many plants and animals are disappearing because of the growth in human numbers.

Sant på et begrenset vis; Med befolkningsvekst blir også vårt press på naturen større, spesielt i områder rundt equator hvor mye av maten dyrkes.

-«Saving tropical forests from destruction is vital to preserving biodiversity. Tropical forests, both wet and dry, cover only 7 per cent of the earth’s land surface but contain over half of all known species of plants and land animals in the world. For example, one hectare of Peruvian rainforest contains nearly 300 tree species compared with just 50 tree species in the whole of northern Europe.

Costa Rica, with just 52,000 square kilometres of land, contains 8,000 species of plants, while Britain, with nearly five times the land area, has fewer than 1,500 species. Peninsular Malaysia has 8,500 species of plants – over 3 per cent of the earth’s total on less than 1 per cent of the earth’s land surface. As tropical forests are destroyed, thousands of species are obliterated as well.»

http://www.peopleandplanet.net/doc.php?id=1480&section=1

Dette var to stikkprøver fra «faktaene» som ble presentert i innlegget. Jeg orker ikke gå gjennom alt for å bekrefte/avkrefte tingene, men det er tydelig at den jenten som skrev det der ikke hadde helt peiling på hva hun faktisk skrev. Det som er skummelt er at slike bøker misleder en hel haug av mennesker til å tro at disse tingene vi blir advart mot ikke er reelle, og dermed ikke gjør noe med det.

tim osman
tim osman
Abonnent
Svar til  coolio
14 år siden

enig i at hun maler et temmelig rosenrødt bilde, har selv vært i amazonas og sett enorme områder som blir brrent for å slippe til cattle for biff som vi kan kjøpe på bunnpris gourmet.. andre regnskogsområder brennes for å gi plass til mais for biobrensel til bl.a saab for å skorte på vår samvittighet. dette er eksempler på vestens utnyttelse ressursrike land, men det som er mest skremmende å se i latinamerika, asia og afrika er den bortimot totale mangelen på bevissthet rundt regulær dorrurensing, som å kaste plastikk i naturen osv, et ganske deprimerende syn.

men så sitter jeg selv og skriver på en ny laptop som krevde to fat vann, et fat råolje, over 20tonn berg for å finne mineralene, x-antall miljøskadelige midler. mineralene i nesten alle norske mobiler, lcdtver og pcer kommer fra kongo, som har 78trillioner dollar i utappede verdier og dermed vil fotsette å være utsatt for konflikt i uoverskuelig tid.

men har en urokkelig tro på individet og håper vi kan får til å fortsette å bo mange her sammen uten å ødelegge, men tiden vil vise om det lar seg gjøre. uansett at det blir veldig feil om vesten skal sitte igjen med kaka etter resten av verden har blitt utryddet. det vil nok gi en bismak for å si det mildt. alle fortjener en sjangse

Aisha
Aisha
Abonnent
14 år siden

det blir avslørt store syke planer som går ut på å skade,forgifte og drepe menneskene. men hva er det VI, JEG kan gjøre? hvilken handlinger? når kommer det «store» til å skje. når vil vi se store horder, menneskegrupper gå ut i gatene og gjøre opprør og sette en stopper for det ??!! når skal folket VÅKNE?! det er en knippe av oss.. vi blir sett rart på,ledd av. vi kommer med syke påstander.uttalelser som folk ikke ofrer en tanke til.. jeg sitter og leser nyhettsspeilet. masse interessant å finne her, men jeg aner ikke hva jeg skal gjøre med denne kunnskapen?! that is kind of depressing.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Aisha
14 år siden

tja du kan jo dele kunnskapen din og spre den, men du vil nok bli gjort narr av og når en ikke kan si hva var det jeg sa etterpå heller for da er det for sent så blir det hele igrunnen litt kjipt ..
Men går du inn i deg selv så finner du svarene du søker og kommer til og akseptere dem ;)

Aisha
Aisha
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

du har rett smurfen…hmm.. jeg nærmer meg vel sannheten for hvert skritt jeg tar.. medlemsskap i nyhetsspeilet er et skritt nærmere.. :)takk

ye
ye
Abonnent
Svar til  Aisha
14 år siden

Aisha
Det er mange som antageligvis lurer på det samme! Hvis alle venter på alle andre for at det skal skje noe, ja da er det ikke sikkert det skjer så mye.

Se på disse bildene og bli inspirert av hva noen få bestemte seg for å sette igang. Fikk de respons? Ca. 2 millioner ble med i en fredelig demonstrasjon.

Det var nok mange som ble overrasket da de kom seg ut. Om alle sitter hjemme og ikke vet om hverandre, så skjer ingen endring og alle tror de er få.

Kan dette være foran Stortinget nå i høst? Det burde det være i forhold til det som skjer!

Se hva 2 modige personer fra Nyhetsspeilet fikk til av en demonstrasjon mot chemtrails på Youngstorget 1.mai iår!

Flere blir med når vi står sammen :)

Når mange nok er med er vi synlige og ingen media skal kunne overse oss. Da vil de isåfall avsløre seg grundig.

Jeg bryr meg ikke lenger om at andre ler eller ser rart på meg når jeg forteller om hva som skjer. Toppen av arroganse er å fordømme uten å ha undersøkt. Så jeg gir f…fordi jeg har ikke samvittighet til å ikke løfte en finger.

«Den som ler sist ler best» er dessverre ikke et helt passende uttrykk da konsekvensen av situasjonen er for alvorlig hvis vi ikke gjør det vi kan for å opplyse andre.

Se artikkelen til Mike om de som hengte opp info-lapper i hele området sitt. Jeg skal kopiere opp masse ark om vaksiner med linker og gi til foreldre på skolen.

Bli inspirert :)

http://www.survivalcenter.com/DCProtest09.html

Get up and get going, folks! :)

ye
ye
Abonnent
Svar til  ye
14 år siden

Mike, er du grei å slette innlegget mitt «som doblet seg», inklusiv denne. Takk.

Aisha
Aisha
Abonnent
Svar til  ye
14 år siden

du har veldig rett ye.. det finnes gode store inspirasjonskilder, personer som gir mot, tro og håp. vi alle kan få til noe, ingenting er umulig! jeg har bare ikke klart noe konkret enda.. det med å spre budskapet på skolen er jo genialt.. det er herlig å se at folk som dere engasjerer dere..
jeg drev og tenkte i dag morges at jeg burde kanskje lage et skriv om dette som skjer å distribuere det i borretslaget?! men vet ikke hva jeg skal skrive om?! vaksiner, codex, FNs befolkningsreduksjonsplaner.. folk vil garantert tenke at jeg er en maniac. kanskje du kunne sende meg det du skal dele ut på skolen så kan jeg også spre det her i mitt boområde?! :)

ye
ye
Abonnent
Svar til  Aisha
13 år siden

Det som haster mest er å opplyse folk om innholdet og virkningen av HPV- og svineinfluensa vaksinen og at de mest trolig inneholder nanochip (se innlegget til H.Gaarder under artikkelen HPV-vaksinen: Et risikabelt eksperiment). Hver dag nå er det vel noen jenter som får sprøyten.

Parallelt med dette haster det med å opplyse og stoppe innføringen av Codex Alimentarius. 1.januar er her snart og da trår dette i kraft og folk aner ikke hvilke konsekvenser dette gir. De har ikke hørt om det engang, noe som er meningen fra myndighetenes side.

Artikkelforfatterne her på Nyhetsspeilet har skrevet så klart, forståelig og grundig om både vaksine og Codex at hvis det kan gis tillatelse ifm. copyright å få trykke noen linjer herfra, så er det noe jeg ønsker, for å henvise til hele artikkeler her på websiden.

Henge opp info lapper på matbutikken er også en mulighet. En kveldstur med å legge info i postkasser er mulig. «Glem» noen info-lapper på t-banen, bussen eller toget hvor folk sitter allikevel og venter og ikke har noe lesestoff.

Tenk på når neste generasjon spør oss, hva gjorde dere for å stoppe dette?

ye
ye
Abonnent
Svar til  Aisha
14 år siden

Aisha
Det er mange som antageligvis lurer på det samme! Hvis alle venter på alle andre for at det skal skje noe, ja da er det ikke sikkert det skjer så mye.

Se på disse bildene i linken hva noen få bestemte seg for å sette igang. Fikk de respons? Ca. 2 millioner ble med i en fredelig demonstrasjon.

Det var nok mange som ble overrasket da de kom seg ut. Om alle sitter hjemme og ikke vet om hverandre, så skjer ingen endring og alle tror de er få.

Kan dette være foran Stortinget nå i høst? Det burde det være i forhold til det som skjer!

Se hva 2 stk. modige og initiativrike personer fra Nyhetsspeilet fikk til av en demonstrasjon mot chemtrails på Youngstorget 1.mai iår!

Flere blir med når de ser vi er flere som står sammen :)

Når mange nok er med er vi SYNLIGE og ingen media skal kunne overse oss. Da vil de isåfall avsløre seg grundig.

Jeg bryr meg ikke lenger om at andre ler eller ser rart på meg når jeg forteller om hva som utspiller seg i makten bak makten. Toppen av arroganse er å fordømme uten å ha undersøkt. Så jeg gir f…fordi jeg har ikke samvittighet til å ikke løfte en finger.

«Den som ler sist ler best» er dessverre ikke et helt passende uttrykk da konsekvensen av situasjonen er for alvorlig hvis vi ikke gjør det vi kan for å opplyse andre.

Bli inspirert :) og sjekk gjerne ut SurvialCenter.com som har holdt på siden 60-tallet med sin info om alt fra generatorer, solenergi, essensielle oljer, vaksiner, shelterbygging m.m.

http://www.survivalcenter.com/DCProtest09.html

Get up and get going, folks! :) Time is running

LeaveTheIllusion
LeaveTheIllusion
Abonnent
Svar til  Aisha
13 år siden

Ja hva kan vi gjøre, hva kan jeg gjøre og hva kan du gjøre? Jeg skulle gjerne sett at vi samla oss både titt og ofte og satte oss ned på stortingstrappa eller i parker og lignende med fredlige men opplyste sinn og budskap på klær og plakater.

I tillegg til å se frem til at flere vil være med på dette har jeg alltid med meg noen selvlagde flyers når jeg forlater hjemmet mitt. Disse deler jeg ut til de jeg møter på veien. Jeg sprer også masse info på facebook, har ikke sett ut som at det er mange som har tatt notis av det, men det er nå etter en måneds tid med «spamming» fra min side begynt og komme private meldinger i innboksen min med spørsmål om mere info og med «takk for at du ikke gir deg» -meldinger :)
Og, jeg vil aldri gi meg!!

Som Ye sier så fint her:
Get up and get going, folks! ;)

Kjetil S
Skribent
Svar til  LeaveTheIllusion
13 år siden

LeaveTheIllusion,

Jeg er enig med deg i at vi bør samles. Vi har begynt i Bergen. Tirsdag denne uken var første gang. Fredag den 16 oktober er neste gang.

(De som føler for det er hjertelig velkomne. Den Ene i Marken, kl 17.30-22.00)

Aisha
Aisha
Abonnent
Svar til  Kjetil S
13 år siden

Hva med i oslo? er det noen samlinger her?! det er flere og flere som er engasjert og ønsker å gjøre noe. men vi må organisere arbeidet slik at vi kan få det ut til massene.. syns det er viktig at folk på dette forumet møtes og sammen får realisert og satt ut i live det vi snakker om. men hvis vi sammen lager en plan, organiserer det og realiserer det på en fornufig måte så vil det gi resultater. vi vil forhåpentligvis bli tatt seriøs.
mulig dere i nyhetsspeilet jobber aktivt ute på felt..men jeg savner litt info og samkjøring av dette.

Kjetil S
Skribent
Svar til  Kjetil S
13 år siden

Aisha,

Alt som trengs er å leie et lokale og begynne å invitere. Det er mange som sitter på mye kunnskap, og evner å formidle denne.

Her er invitasjonen jeg sendte ut:

Hei …..

Spennende nyheter:

Jeg og en til har startet opp seminarer i Bergen, der vi presenterer nyheter (hva som er BAK nyhetene såklart) samt driver «bevissthetshevning»/informasjonsarbeide når det kommer til de mer åndelige aspekter. Særlig har vi fokus på «science of consciousness», energier, frekvenser, helse (feks forstå hva som skaper sykdom, og hva som gjør frisk igjen) etc etc. Vi ønsker å bidra til bedre forståelse av hva som EGENTLIG ligger bak begrepene «kjærlighetsenergi», «healingenergi», «synskhet», «bevissthet», etc etc etc. Hvilke krefter er det egentlig man snakker om?

Temaene blir mange, men vår intensjon er at hver enkelt deltaker skal oppleve at de spørsmål de har blir belyst og forsøkt forklart. Så langt vår forståelse rekker selvsagt…

Vi hadde første møte tirsdag denne uken, neste blir fredag om 13 dager (16.okt) kl 17.30. Vi planlegger en samling annenhver uke. I tillegg vil vi ha en samling i mnd der vi tar for oss nyhetene/hva som skjer i verden. Vinklingen blir at det som blir fortalt oss gjennom media bare er en liten og gjerne misvisende del av virkeligheten. Hva er det EGENTLIG som foregår?

Sted: Den Ene, Marken, Bergen
Dato: 16.10
Tid: 17.30-22.00

Alle er velkomne. Prisen er symbolske 100 kr, som går til dekking av leie av lokale, samt evt materiell vi bruker.

Håper du kan møte om du er i Bergen, hadde vært moro å truffet deg

Send gjerne denne mailen til de du føler ville hatt interesse av dette. Setter pris på om de som vil komme sender en mail/ringer meg/sms om de ønsker å delta. Etter oppmøtet forrige gang ser det ut til at det blir stor pågang

Denne kan du bruke som mal om du vil. Lykke til:)

coolio
coolio
Abonnent
Svar til  Kjetil S
13 år siden

Kanskje jeg skal komme og spre anti-propaganda og kverrulere på alt som blir sagt og presentere de vitenskapelige motargumentene til diverse påstander fra alternativ-miljøet? :)

Det er flott at dere setter i gang sirkelrunking-sesjoner, all respekt til alle som gjør noe med troen sin!

Etterhvert vil bevegelsen bli stor og stygg og en pest og en plage for alt og alle, inkludert disse fysakene som ikke vil ha oppmerksomheten.

Jeg blir med på å sprenge vekk antennen på Ulriken. Strålingen derfra er definitivt ikke bra. Mobiltelefon har jeg ikke særlig bruk for, så det skulle ikke være en bekymring. Gi meg beskjed når dere kommer til det stadiet!

Kjetil S
Skribent
Svar til  Kjetil S
13 år siden

Hey Coolio,

Du er herved invitert til å holde en times foredrag om «de vitenskapelige motargumentene til diverse påstander fra alternativ-miljøet» :)

Programmet for fredag 16. okt er desverre spikret, men gangen etter, tirsdag 27. okt skal gå fint.

Eneste kravet jeg har til deg er at du holder en sivilisert tone og rekker opp hånden før du snakker :)

coolio
coolio
Abonnent
Svar til  Kjetil S
13 år siden

Kravstor du. Liker ikke autoriteter!

Kjetil S
Skribent
Svar til  Kjetil S
13 år siden

Hehehe, da er vi på samme lag!!

Hans Gaarder
Forfatter
14 år siden

En kilde som er helt uavhengig i forhold til Mike sine kilder som bekrefter planene om å desimere oss er James Casbolt. Casbolt ble spesialtrenet innenfor en del av MK Ultra Mind Control programmet som kalles Project Mannequin.

I sine svært oppsiktsvekkende avsløringer uttaler Casbolt bl.a.:
«The NWO agenda includes eliminating about 85% of the world’s population (wars, chemtrails, vaccines, engineered diseases, engineered hurricanes and earthquakes, etc)»
Se: http://educate-yourself.org/mc/casboltintro08sep08.shtml

Kan vi ikke se konturene av hva Casbolt skisserer rundt oss nå; skapte sykdommer (svineinfluensa – forøvrig ikke særlig dødelig), jordskjelv (har hatt noen de siste dagene) og vaksiner (svineinfluensa-vaksinen er forlengst blitt utpekt som killer vaccine).

Den gode nyheten er at informasjonen er kjent på forhånd, for de som evner å ta den til seg, og at få har blitt rammet av de planlagte utrenskningene av menneskeheten foreløpig.

Hva bør man gjøre her i Norge ? Siden vi er lite utsatt for jordskjelv og monsterorkaner uansett hvordan THEY prøver å finjustere HAARP, og minst halvparten av de 4 som er rapportert døde av svineinfluensa hadde tatt giften Tamiflu så er vaksiner trolig det farligste som vi er utsatt for nå, alle vaksiner inkludert den alzheimer-fremkallende influensavaksinen og den autisme-fremkallende MMR-vaksinen.

Et problem er jo at folk er så vant med vaksiner (barnevaksiner og influensavaksiner) at de ikke fersker at de nye hi-tech vaksinene Gardasil og svineinfluensavaksine er noe helt nytt og særdeles farlig. Her er f.eks. en artikkel om Gardasil som Dagbladet hadde idag. Vinklingen tyder litt på at det er et bestillingsverk som skyldes den uventet høye Gardasil-motstanden blant norske foreldre og ungdommer. Men motstandere av Gardasil som påpeker faremomenter og usikkerhet er også kommet til orde i artikkelen:

http://www.dagbladet.no/2009/10/01/magasinet/vaksine/livmorhalskreft/8323207/

Kommentarene er også interessante, fra kritiske fakta som legges frem til blind tillit til vaksiner og myndigheter, inkl. tillit til at et erfart «problem» (en skapt frykt) vil kunne løses av myndighetenes «solution» (vaksinen som det hevdes vil løse problemet, men som inget vet om vil løse problemet). En av kommentarene avfeier kategorisk Nyhetsspeilet som en troverdig kilde til fakta, pga. eksotisk utvalg av temaer, hvoretter det blir påpekt at en artikkel på Nyhetsspeilet har vært en del av faktagrunnlaget som Dagbladets journalist har referert til…

Informasjon om helsefarlige vaksiner har vært kjent i mange tiår (kreftfremkallende vaksiner, AIDS-fremkallende vaksiner, fruktbarhetsødeleggende vaksiner, kvikksølvholdige vaksiner som gir autisme osv.) og nå er det en hel del steder at det advares sterkt mot svineinfluensavaksinen. Hvorfor er det så mange som ikke kan eller vil ta til seg advarslene ?

Det kan se ut til at uttrykket å være lykkelig uvitende om (i dette tilfellet helseskadelige vaksiner) ikke lenger gjelder. Dette kan kanskje tolkes symbolsk, som at det nå kreves at vi mennesker må begynne å benytte vår bevissthet aktivt og ikke la våre sanser og vår tenkeevne bli sløvet av den massive infoflommen som mange velger å bli utsatt for daglig.

«Grow up or perish !» ble sagt av den amerikanske politimannen Mike Ruppert som oppdaget at USAs myndigheter er den fremste aktøren i landets narkohandel, noe han bl.a. konfronterte en CIA-sjef om på live-TV.

En analogi til dagens sheeple er at det finnes visse dyr som er i stand til å hypnotisere sine ofre til medgjørlig å la seg fortære. Hvor mange oppfører seg som om de er hypnotisert av den NWO-skapte matrix, uten å være i stand til å ivareta sine egne interesser utover øyeblikket ? Er vi på vei inn i en situasjon som vil kunne bli «survival of the fittest», hvor «fitness» ikke måles i penger, karriere eller materiell komfort, men i evnen til å finne frem til og handle utifra relevant informasjon i den nåtidens jungel, med alle dens snubletråder og minefeller som vi nå befinner oss i ?

Ting tyder på at helseminister Bjarne Håkon Hanssen er mind controllert og ikke kommer til å stanse planene om massevaksinering mot svineinfluensa uansett hvor hardt kritisert planene blir, og at Folkehelseinstituttet i samarbeid med media legger opp til å kjøre knallhardt på å bortforklare enhver bivirkning fra Gardasil-vaksinen med «tilfeldig sammenfall i tid», mao. å hevde at skader fra injeksjonen ikke har noe med vaksinen å gjøre.

Otto
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
14 år siden

Ytterligere informasjon om noen av de sentrale tema som her tas opp, Top 13 Illuminati Bloodlines & their Mind Control (Fritz Springmeier) og Fritz Springmeier – Undetectable Mind Control http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=918&start=201#M4166 .

World System and the Illuminati http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1494&start=1#M4175 . Takk, thank you, Fritz Springmeier.

TruthHunter
TruthHunter
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
14 år siden

«Ting tyder på at helseminister Bjarne Håkon Hanssen er mind controllert og ikke kommer til å stanse planene om massevaksinering mot svineinfluensa uansett hvor hardt kritisert planene blir»

Tviler på om Bjarne Håkon Hanssen er mind controllert. Han stoler nok bare blindt på infoen han får fra legemiddelindustrien. Han har også forøvrig vært positiv til alternativ medisin. Hvis forfattere av Nyhetsspeilet skal bli tatt serriøst av folk som ikke er der deg og meg er ennå, må dere bli flinkere til å ikke vilt hive rundt med ganske store anklager uten å ha bevis først. Ellers enig med mye av det du sier:)

smurfen
Redaksjonen
14 år siden

Tror jeg og Armin fikk redda mange i dag i vekkelsekampanjen vår.
Flere som sa at nå skulle hvertfall ikke dem ta vaksinen
Man trenger ikke alti overbevise.
av og til så er det nok og så et frø så folk blir nyskjerrige og søker sannheten selv
90% av det jeg skrev ble sletta etter få min og dem som ikke ble sletta ble lagt bakerst i debatten.
Alle dem kritiske kommenterne til alle havna bak etter få min og mange mange som bare ble sletta uten at det verken handla om personangrep eller hets av noe slag, kun fakta baserte opplysninger.
Ingen tvil om at dette var en bevist kampanje fra FHI for og få flest muligt til og ta vaksinen

Monica Waade
Forfatter
Svar til  smurfen
14 år siden

Armin og smurfen dere er to engler på denne jord!!! Tusen takk for fantastisk opplysningsvirksomhet og stor smurfeklem til dere begge! :) Tenk dette bruker dere fritida på for å hjelpe våre medmennesker, det er beundringsverdig og sier veldig mye om ordet omtanke!

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

Takk Smurfen!
Vaksinen inneholder i tillegg nano-partikler som modifiserer vår DNA i lange løp. Derfor skal de som ikke dør / blir syke av vaksinen kan forvente «mystiske» fødsler i fremtiden… :)
http://www.globalresearch.ca/index.php?aid=15092&context=va

smurfen
Redaksjonen
14 år siden

Bra det er noen aviser som tar opp vaksiner og det på en nøytral og fornuftig måte :)

Denne artiklen i ABC nyheter er abselutt verdt og få med seg for alle dem som vurderer vaksiner eller kjenner noen som skal det eller bare dem som vil ha info om vaksiner og hva som ligger bak..

http://www.abcnyheter.no/node/95201

sjarl
sjarl
Abonnent
14 år siden

Vedrørende Codex Alimentarius:

Hadde en lengre telefon samtale med «Bransjerådet for Naturmidler» http://www.brn.no/wsp/brn/webon.cgi?func=list&table=CONTENT&template=list_news&func_id=000-01-07&open=000-01.

Der har de meget sterk tiltro til Codex Alimentarius intensjon om å sørge for en god folkehelse. De hevder å være i møter med Europeiske søsterorganisajsoner og den aktuelle EU organisjasjonen som skal harmonere reglene for hele Europa.

Ble ganske sjokkert over den sterke tiltroen de har til hva dette gjelder. Og hun hudflettet konspirasjonsteoriene bla fremført av «Fritt Helsevalg»

Innholdet i telefonsamtalen stemmer overhode ikke med innholdet i dette foredraget: http://video.google.com/videoplay?docid=-5266884912495233634&ei=te7FSs_1F9ev-AaqkqXdBg&q=Codex+Alimentarius+

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  sjarl
14 år siden

«Der har de meget sterk tiltro til Codex Alimentarius intensjon om å sørge for en god folkehelse.»
Ja dette er jo fordi vi er «lært» opp til å ha blind tiltro for våre såkalte «myndigheter». Etter FNs opprettelse, «trodde» verden at nok er nok og ikke mer krig. Allikevel fikk 65 nye krigere frem til idag! :) Rundtlurt igjen av politikere, ikke sant? ;)

Monica Waade
Forfatter
Svar til  sjarl
13 år siden

sjarl har du sett dette? http://nnh.no/article.aspx?id=485

Turid Backer i Bransjerådet for Naturmidler er en stor fare for eksistensen til helsekostbransjen, dette da hun er en person som taler med splittet tunge. Ærlig talt så virker hun kjøpt og betalt, dette bransjerådet skulle helst vært eliminert sammen med hele Codex Alimentarius.

Monica Waade
Forfatter
14 år siden

Hei sjarl, du får her støtte fra meg i det du sier. Jeg avslørte dobbeltspillet til Bransjerådet for Naturmidler for ett par år siden. Turid Backer viste raskt sitt sanne «two faced» ansikt da jeg stilte henne kritiske spørsmål over telefon og mine mailer med de samme spørsmål i skriftlig form ble aldri besvart. Dette er bare enda et bevis på at ikke alle er det de gir seg ut for å være!

Får Bransjerådet for Naturmidler det som de vil glir de sakte men sikkert (ytterligere) over til å bil samarbeidspartnere med Statens Legemiddelverk, der vil de sammen med dem få kontrollen over (og forbud mot) alt som kan gagne helsa vår i positiv retning.

Monica Waade
Forfatter
14 år siden

Hei du som sitter her og gir oss tommel ned på løpende bånd nå, hva tror du at du oppnår? Stakkars deg, ikke noe annet enn å bevise at du «sover» godt eller du er blant de som vil la ondskapen herske videre i denne verden. Våkn opp eller sov godt… for alltid.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Monica Waade
14 år siden

Du er bare så god Monica :)
Du får se det fra den posetive siden, hadde vi bare fått pluss tomler hele tiden så ville det bare bevist at vi tok feil siden det da ikke ville funnest noen ondskap og vi ville ikke hatt noe kjempe mot ;)
Tusen takk for fine ord og god smurfeklem :)
Jeg blir litt satt ut og hvet ikke helt hva jeg skal svare når jeg får ros, har aldri vært så god på og takle ros.
Men må nok skuffe deg, jeg er ingen engel, det er det du og Armin og mange fler her inne som er :)
Det nærmeste jeg kommer en engel må være en hevnens engel som bekjemper ondskap med alt annet en kjærlighet.
Jeg er bare så utoligt imponert over hvordan dere kjemper og slåss og aldri gir opp, er helligt overbevist om at dere en dag får plass i historiebøkene som dem som sto i fronten da slaget mot galskapen ble vunnet :)

Monica Waade
Forfatter
Svar til  smurfen
13 år siden

Helt enig når det gjelder tommel ned. :) Det er også et bevis på at «noen» overvåker det som skjer her og de føler vel at det brenner godt under føttene deres nå. Kanskje det er forstadiet deres til å brenne i helvete?

Når man ser innsatsen din smurfen så fortjener du mye mer ros enn jeg alene kan gi. Det er beundringsverdig at så mange står på for å avsløre det som skjer, slaget er allerede tapt for ondskapen og en av de som må takkes for dette er vår kjære smurfen med sitt åpne sinn og ståpåvilje!!! :)

Tenk på all tiden du bruker på opplysning og det gjør du med gode hensikter. Det er nettopp det som er kjærlighet, så en hevnens engel mer enn meg og andre er du slettes ikke, vi bare gjør og sier det vi må for å få frem fakta. Lærer du deg ikke snart å takle velfortjent ros bedre har vi snart en rødmende rød smurf her på Nyhetsspeilet. :)

vegar
Abonnent
Svar til  Monica Waade
13 år siden

Åj…er dette paranoid tenking på høyt plan? Når DERE får tomler ned så er det et bevis på at dere blir overvåket. Men hva med når JEG og andre skeptikere får tomler ned?

Hva betyr det?

Aisha
Aisha
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

hm… good idea.

tim osman
tim osman
Abonnent
14 år siden

ps, scifien Aeon Flux med den passende eye in the pyramide logoen gir et innblikk i et mulig depopulation scenario en del år inn i framtiden. fram med popcorn og kos dere ;)

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
13 år siden

Takk Mike,…for enda en informativ, oppsumerende om enn nedslående artikkel. Viktig informasjon er det lell….

Jeg har mang en gang lurt på hvor mange det er som styrer galskapen på toppen, «the usual suspects» som Den lille snille ulven så treffende har omtalt dem. Fant en nyhets-artikkel som kanskje kan gi noen svar:

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/05/22/AR2008052203380.html

Fra boken «Superclass» The Global Power Elite and the World They Are Making av David Rothkopf

The world is controlled by a global elite of approximately 6,000 people

94% of them are men, and their average age is 60

2% of the world’s population own 50% of the world’s wealth

1,100 billionaires have double the assets of the world’s poorest 2.5 billion people

The world’s 50 largest financial institutions control a third of the world’s assets

The world’s 250 biggest companies generate sales of about a third of the world’s GDP

So there we have it. Verden styres av et 4 sifret eldre psykopater som bestemmer livet og skjebnen til milliarder. They dont care about us,….hvor sykt kan det bli?

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Lynx Veritas
13 år siden

Bra! Takk for at noen forstår her hvor sykt kan det gå når vi mennesker omstruktuerer oss i «hierarkier». Hitler gjorde det samme, men han var ondt. Kapitalister gjør akkurat det samme, men de er verdens snilleste folk! :)

Killuminati
Killuminati
Abonnent
13 år siden

«Bildt: – Irene stemte ja til EU-traktat
Irske velgere har sagt ja til Lisboatraktaten, bekrefter Sveriges utenriksminister Carl Bildt.

Det første offisielle enkeltresultat bekrefter at det går mot seier for ja-siden. Resultatet fra valgkretsen Tipperary South i de sørlige delene av landet, viste at ja-siden hadde fått 22.712 stemmer eller 68,42 prosent av stemmene som ble avgitt. Nei-siden måtte nøye seg med 10.483 stemmer eller 31,58 prosent.

Et irsk ja vil gi Europa en sterkere stemme, skrev Carl Bildt i sin blogg lørdag. Han spådde at det bare er et tidsspørsmål før de 27 EU-landene kan begynne å omsette Lisboatraktatens bestemmelser om reformer i EU-samarbeidet i praksis.
# Stort sikkerhetsopplegg rundt valg i Nord-Irland
# Avgjørende valg i Nord-Irland
Irlands Europaminister Dick Roche spådde lørdag at opptellingen etter folkeavstemningen om den omstridte traktaten dagen før, ville gi et «overveldende» ja-flertall. Også utenriksminister Michéal Martin spådde klar ja-seier.

Nei-sidens leder, Declan Ganley, har også vedgått nederlaget, selv om det offisielle sluttresultatet først er ventet lørdag ettermiddag.
(© NTB)»
Link: http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3301270.ece

Ser ut som det har blitt tatt enda et skritt på vei mot New World Order.
Når skal vi stå opp?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Mike Cechanowicz
13 år siden

Ja gratulerer alle sammen, da er vi et land og ikke en union lenger.
BB prins Carl Bildt blir Høyrepresentant og BB prins Tony Blair blir President.
Våre millioner av forfedre som sloss for friheten har ofra sine liv til ingen nytte og blodet deres gikk rett i dass.
Blair og Bildt er bare 2 fjernstyrte zombier som får sine instrukser fra makten bak makten.
Dette har jeg advart mot lenge lenge, men det har vist ikke vært så stor intersesse siden det ikke har stått noe om det i Media og det lille som har vært skrevet har jo vært posetivt.
Saken som ingen har skrevet noe om er nå første side stoff i alle medier og innen kort tid nå så kommer dem til og fylle hodene våre med at når er vi nødt og gå inn i EU, vist ikke så går det til helvette med oss.
Det ikke folk skjønner er at når man første har meldt seg inn i Diktaturet EU så kan man ikke melde seg ut, da er man der og må godta alt som kommer fra lederen.
Nå har dem fått den ultimate maken og vit at dem vet og benytte den
Det kommer til og komme mye rart fra den kanten nå i stort tempo.
Jeg er ganske overrasket over at Speilet med sine svært dyktige og oppegående journalister ikke har tatt seg bryet med og lage en artikkel om alt det finurlige og rare som har skjedd i kulissene i flere år nå for og gjøre oss til Diktatur stat der meningmann og folkevalge er blitt totalt vingeklippa og der ingen betyr en dritt lenger
Flotte nå er at vi kan legge død hele kampen mot Matilsynet, våre politiker og helsevesen, Demonstrasjoner har ingenting for seg om vi så er en million mann utenfor stortinget og klarer og overbevise samtlige politikere og elite i Norge, Nå må vi resie til Brussel for og demonstrere og da kommer dem ikke til og lytte til oss om vi blir flere milliarder i Demo engang.
Det må 55% av landene med over 65 % av befolkningen bak seg for og endre vedtak gjør av Blair og det sier seg selv er umuligt..
Det var et artikkel i VG nettopp om hvor farligt sukker var for oss, dem som spiste sukker istedenfor sukkerfritt ble mere aktive og oftere kriminelle og gjorde opprør.
Dem som spiste sukkerfritt ble veldig rolige og passive og bryr seg ikke så mye om hva som skjer rundt dem.
Takker faen for at Aspartam og smaksforsterker fungerer som hensikten er ja…
Jeg ble invitert på middag i går, Pølse og Mos, sjekka litt, Smaksforsterker i løsene og buljongen dem ble varma i, mosen fra Mils inneholdt smaksforsterker og krydderet
fire ganger dose smaksforsterker i en enkel midag…………….
Åssen klarte dem og lage spislig middag før i tiden??
(Jeg gidder ikke ta for meg skadevirkningene og bivirkningene til Aspartam og Smaksforsterker her siden det er noe alle her inne vet fra før)
Det ser vi resultatet av nå.
Vi blir lurt trill rundt uten at vi skjønner bæret.
Ta noe så enkelt som Extra tyggegummi, det står laina opp forran alle kassa apperarter i samtlige butikker, kiosker, bensinstasjoner osv.
Extra tyggegummi inneholder aspartam og smaksforsterker ( dem 2 farligste stoffene som fins i samme produkt og som begge kommer fra eliten i USA )
Extra blir produsert av Wrigley’s og omsetter bare i norge for for 320 millioner i året og har en markedsandel på 75% Wrigley’s produkter har 90% markesandel bare i Norge, Wrigley’s er en av 6 dattersleksaper ti Mars som igjen omsetter for 30 billioner på verdensbasis, Paul S. Michaels er President i Mars og president of Masterfoods USA. Paul S. Michaels er i tillegg medlem av Jesuittene og med enkle søk kan sporest til et samsurium av bindinger til Stormandariner i Kina osv og som går tusenvis av år tilbakers.
Synd ikke Singoall er her langer siden dette er hennes fagfelt og kunne forklart alt så mye bedre…..

Våkn opp folkens!

Hans Gaarder
Forfatter
Svar til  smurfen
13 år siden

Irene svarte klart ja til Lisboa-traktaten…!? Og hvorfor kommer denne informasjonen fra EUs Carl Bildt og ikke fra de irske valgmyndighetene ? Er valgresultatet blitt tatt vel hånd om slik at det omsider har gitt det ønskede utfall for NWO ? Hva er det egentlig som skjer ? Briefing for a descent into hell ?

Tony Blair som ny EU-president ?! Det kan vel neppe gå bra med det maktmonsteret ved spakene. Er han i det hele tatt menneske ? Han har lenge vært min number one suspect som en viss maktperson som James Casbolt har omtalt uten å navngi som er blitt observert i diverse underjordiske anlegg under England hvor aktiviteter som overhodet ikke tåler dagens lys pågår i det skjulte..

Hvis Blair blir EUs nye makt-monster vil jeg anbefale deg å lese gjennom James Casbolt sine hakeslepp-givende avsløringer som ligger her:
http://educate-yourself.org/mc/casboltintro08sep08.shtml

Ta høyde for at mesteparten kan være sant, og se på innholdet som en guide til den virkelige verden; “a briefing for a descent into hell”.

Med all den surrealistiske informasjonen som nå vrenges ut av kaninhullet er jeg tilbøyelig til å tro at eventyret om trollet er basert på en sann historie.

Vi kommer vel ikke utenom å se monsteret i hvitøyet nå, uten at det betyr at det er vi som vil vike.

Lys = sannhet = høyere frekvenser = det som kan velte nye EU ?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  smurfen
13 år siden

Du er en meget klok mann Garder :)

Gordon Brown gikk bak ryggen på sine BB venner og Obama da han i all hemlighet satte fri Lockerbee bomberen mot en stor Olje kontrakt til BB.
Grådigheten tok overhånd og se åssen det gikk.
man kødder ikke med BB Murdoch og vennene hans.
http://www.dagbladet.no/2009/10/02/nyheter/gordon_brown/storbritannia/utenriks/politikk/8390153/#comments

Gutta fra calcutta har vel som tradisjon og feire store slag dem har vunnet så kommer vel noe denne gangen og vist dem da ikke venter til Tjekkia offiisielt har underskrevet Lisboa traktaten.
Kankje litt fyrverkeri i Berlin…
Foreløbigt bare småting som nytt kraftigt jordskjelv på Taiwan og super tyfon på Fillepinene……
Alle overlevende sliter med luftveisproblemer og små sår som ikke gror og blir infisert. det er da ikke vanligt. hmm…
Berlusconi tipper jeg også har ene foten i grava og andre foten på et bananskall

Håer noen smarte flinke sjeler herinne kunne formulert et skriv om advarsel mot vaksinene som man kan putte i postkassene til folk og spre via FB og Mail, det må være en smart psykologisk advarsel som sår frø til og sjekke nærmere og ikke en advarsel med påskriften at vaksinen er full i microchipper og ment for masseutryddelse.
Er vel snart på tide og endre strategi i kampen mot galskapen..
Venter man til en er chippa så nytter det hvertfall ikke og gjemme seg i skogen og drive motstandskamp der.
For min del så akter ikke jeg og sette meg ned og vente på et lysskip, jesus eller andre mirakel for og bli reddda.

TruthHunter
TruthHunter
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

Enig i mye av det du sier. Men jeg tror ikke sukkerfri tyggegummi innholder smakforsterkere. Kun aspartam. Men aspartamen i tyggegummi er lite tror jeg da xylitol er den mest brukte formen i tyggisen. Men problemet er aspartamen som er i light brus og light saft. Der er mengdene mye større!

Et merke som lager sauser uten smakforsterkere er Knorr. De har egne pakker uten smakforsterkere. Tror det står «utvalgte råvarer» på pakkene med de uten smaksforsterkere. Bruker disse selv.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  smurfen
13 år siden

Vel hunter jeg sitter med en pakke Extra tyggegummi forran meg og det står smaksforsterker E627 på den med liten skrift, en skal ha bra syn og mye lys for og klare og lese alle indigrensene….
Men du har rett jeg skjønner heller ikke hvorfor dem skal tilsette smaksforsterker i tyggegummi.
Dem 3 Knorr saus pakkene har jeg også godt helt over til, dem er ikke like gode som dem fra toro med smaksforsterker men helt ok :)
Står med stor skrift bakpå:Uten tilsatt smaksforsterker av en eller annen grunn…………

TruthHunter
TruthHunter
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

Det viser jo bare at produsentene faktisk er klar over at smakforsterker ikke er bra. Når Knorr lager egne pakker uten smaksforsterkere og de reklamere for det på pakken er det et tydelig tegn. Syns de smaker faktisk bedre enn de med smaksforsterkere. Smaksforsterkere smaker kunstig.

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
13 år siden

Lise Tollefsen Slembe
Leder for Borgerrettighetspartiet (BRP)
og HULK org (help for young in seriouse lifecrises
http://www.hulk.no

Med Mike Cechanowicz detaljerte og godt opplyste artikkel her, burde selvsagt dette være nok til å få mange lesere av Nyhetsspeilet til å «lette på øyelokkene» og «våkne opp» i den forståelsen at det faktisk finnes en annen sannhet der ute enn den de er matet med fra media og våre politikere i mangfoldige av år!

Selv tror jeg at de fleste mennesker her i landet faktisk vet i sin underbevissthet hva som foregår av konspirasjon og hjernevasking der ute. De vet det men vil helst ikke vite noe fordi (som jeg tidligere i andre innlegg her har nevnt) er preget av en indre fryktfølelse for å tørre å vedgå det faktum at det faktisk kan være ytterst farlig å å gå rundt å snakke åpenlyst om hva slags «mindkontrol» de selv føler at de er utsatt for! Derfor er det at et stort antall mennesker også velger å forholde seg som «passive tilskuere» til det som i realiteten skjer av maktovergrep fra både psykiatrien og andre statsautoriserte ansatte her i landet og derfor er det at mennesker «vingler» frem og tilbake i sine uttalelser til blant annet meg, der de sier: » Ja, vi vet at det er ille men det kan jo også være det at vår statsminister og andre politikere ikke riktig vet hva som skjer og at de selv er hjernevasket til å tro at sånn skal det være!» Selv mennesker som har et bein innenfor politikken kommer med slike uttalelser til meg og i mitt stille sinn tenker jeg: » Gud hjelpe meg for en kontrollføring som har tatt over livene deres!»

Sykeliggjøringen av mennesker (her i landet) har foregått i alle år av den eliten som sitter øverst og styrer både regjeringen, legmiddelindustrien og psykiatrien. Selv betrakter jeg ikke denne regjeringen eller andre tidligere regjeringer som noe regjering som har styrt landet til beste for menneskehetens utvikling og vekst eller samfunnets vekst og utvikling. For hadde det vært noe man kan kalle for «folkets regjering» her i landet, hadde man i dag ikke hatt denne store prosenten av psykisk lidene og stoffmisbrukere i vårt samfunn. Heller ikke denne store prosenten av barn som bor i fosterhjem eller på barnehjem. Dette er det maktspillet våre politikere gjennom all sin karriære har vært med på å godta, et kynisk maktspill skapt av et fåtall av verdens mest korrupte, maktsyke og pengegriske menn og kvinner som hele tiden har holdt sin jernhånd over denne verdens politikere, deres lakeier som jeg selv definerer som like korrupte, maktsyke og pengegriske.

Og folk er med på å velge dem inn, år etter år, disse politikerne som er med på å godta at vi her i landet har både giftmedisiner, vaksiner og matvareprodukter som er den medvirkende store årsaken til at mennesker har fått redusert sin mentale helse, ikke minst «evne til å tenke selv!»

Og media er med på å skape stor frustrasjon i landets befolkning, der de også indirekte er med på å påvirke folk til å ta avstand fra de som sitter med de store bevisene for at både hjernevaksing foregår og bevisst menneskereduksjon i form av giftvaksiner, medisiner og mat- og drikkevareprodukter. Ikke en artikkel om at én har dødd av selve svineinfluensa vaksinen tror jeg media vil skrive om i tiden fremover, ikke annet enn at deres egne journalister dør som årsak av at de selv har tatt vaksinen! Alt som står av dødsfall i avisene nå, dreier seg om mennesker som har dødd av selve influensaen, ikke vaksinen! Og dette er selvsagt det spillet WHO med deres lakeier som Folkehelseinstituttet her i landet legger opp til, og manipulere folk til » forte seg å ta vaksinen før de selv også kanskje blir alvorlige syke av svine-influensaen!»

Selv har jeg ingen betenkeligheter med å se foran meg hva som snart vil ramme en stor prosent av den norske befolkninger av tragedier grunnet våre politikeres «velsignelse» av både svært helseskadelige og dødelige vaksiner og annet politisk spill som drives bak ryggen til den norske befolkningen.

Jeg venter i «stillhet» en stund til……….

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
13 år siden

Lise Tollefsen Slembe
Borgerrettighetspartiet (BRP)

Og dette er altså en » fin, fin» måte å roe menneskeheten ned nå før GlaxoSmithKlines nye gift-influensa vaksine skal tas i bruk på en stort antall av landets befolkning!

– Halvparten vil leve til de er 100 år
Professor Kaare Christensen, fra Dansk Center for Aldringsforskning, som har ledet en gjennomgang av tilgjengelig forskning på feltet, sier at forventet levealder har økt siden 1840 og at det ikke er noe tegn til at utviklingen bremser.

http://www.abcnyheter.no/node/96816

Kanskje kommer patalogen i BT (under) med sanne opplysninger men det var denne patalogen – denne ene gangen! Hva når den ene etter den andre dør som årsak av disse livsfarlige vaksinene? Vil disse patalogene gå ut i media og fortelle folket at memmesker døde som årsak av vaksinen? De gjør jo ikke dette med hensyn til alle de som hittil har dødd av giftmedisiner!

– Døde av svulst, ikke vaksine
Jenta som døde etter å ha fått HPV-vaksine, døde av en ondartet svulst, slår patolog fast.

http://www.abcnyheter.no/node/96754

Pandemivaksinene er godkjent
Legemiddelverket har godkjent to vaksiner mot svineinfluensa for bruk i Norge.

http://www.legemiddelverket.no/templates/InterPage____80932.aspx

Og helt til slutt:
Ta en titt på NRK Brennpunkt sin dokumentar om psykiatriene tvang og forfølgelsesmani av uskyldige mennesker. En måte av vårt maktapparat å drive mennesker etil vanvidd på! Og dette vil jeg og mange med meg ha stoppet!

NRK BRENNPUNKT
TVANSOVERGREP= I PSYKIATRIEN

http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/427950

« Forrige artikkel

Mind control i praksis

Neste artikkel »

HPV-vaksinen: Et risikabelt eksperiment

174
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x