Nibiru mars 2003 – mars 2010

46.2K visninger
12 minutter lesetid
245

Ifølge ZetaTalk nådde Nibiru den indre delen av vårt solsystem i mars 2003, og har allerede resultert i en rekke virkninger for Jorden: geofaglige, platetektoniske, meteoro­logiske, elektromagnetiske og biologiske. Konse­kvenser herav er bl.a. naturkatastrofer, ekstrem­­vær, klimakaos, alvorlige ulykker med tap av menneskeliv, og alt dette har naturligvis medført enorme økonomiske tap. En gigan­tisk dekkoperasjon som springer ut fra USAs innvidde elite, som nå også involverer store deler av den globale eliten, NASA og Russlands romfartsmyndigheter, er i utfoldelse for å holde Nibirus nærvær lengst mulig hemmelig for verdensbefolkningen.

 

ZetaTalks syn på vårt solsystem og Nibiru

Ifølge ZetaTalk har Solen en dobbeltstjerne. Den er sammenlignbar med Solen i størrelse og masse, og ligger 18,72 Solen-Pluto distanser fra Solen. Den ligger i den sydlige himmel­sfæren, i 11° vinkel under ekliptikken, i retning Orion. Denne stjernen er mørk da den ikke har noen fusjonsprosess. 

ZetaTalk sine opplysninger om planeten Nibiru er imponerende presise: 

  • Volum: 4 x Jordens diameter [Jupiter: 1321 ganger x Jorden]
  • Masse: 23 x Jordens masse [Jupiter: 317 x Jorden]
  • Tyngdekraft: ca. 1,6 ganger Jordens.
  • Omløpstid rundt sine to soler: gjennomsnittlig 3.657 år.

Nibiru er hovedsakelig en vannplanet. Planeten er sin egen lys- og varmekilde for sitt organiske liv. Lyset og varmen kommer fra planetens indre, og slipper opp gjennom sprekker i havbunnen. Lyset og varmen belyser og varmer havet, og lyset trenger videre opp i atmosfæren for så å bli reflektert tilbake. På Nibiru er det altså permanent dag. Nibiru har et imponerende haleheng av måner og ”planetarisk skrot” fra imploderte planeter. Nibirus tyvetalls måner har den ”kapret” fra andre planeter når den har krysset ekliptikken. 

Ifølge ZetaTalk går Nibiru nærmest i et lineært ”togskinnespor” mellom Solen og dens mørke tvillingstjerne. Denne ferden er i hovedsak en langsom og enslig odyssé ute i det mørke og kalde verdensrommet. Det er først når Nibiru nærmer seg én av de to stjernene at dens fart tiltar betydelig pga. stjernens tiltrekningskraft. Nibiru har sin høyeste fart i dét den farer gjennom ekliptikken omtrent halvveis mellom Jorden og Solen. Når Nibiru så har lagt begge stjernene bak seg, og deres samlede tiltrekningskraft virker i ”ryggen”, får Nibiru en kraftig oppbremsing som resulterer i full stans. Nibiru blir så liggende og ”henge” i tre år og seks måneder, før den begynner på tilbaketuren [ZetaTalk-notat: ZT-150895]. I denne ubevegelige endepunktstilstanden er Nibiru på sitt mest sårbare, for den kan da bringes ut av likevekt og havne i en helt ny bane dersom sterke krefter eller store, massive objekter skulle befinne seg i nærheten. Det er de forskjellige muligheter i denne endepunktstilstanden som er forklaringen på Nibirus varierende omløpstid, hvilket gjør at man ikke kan være mer eksakt enn å si at den gjennom­snittlige omløpstiden er på 3.657 år.

 

ZetaTalk om interstellare og interplanetariske krefter

ZetaTalks astronomiske forståelse synes å ligge langt nærmere plasma­kosmologien enn Big bang-kosmologien. I Big bang-kosmologien er tyngde­kraften (G) nærmest enerådende i makrokosmos, mens de elektro­magnetiske (EM) krefter har en ubetydelig rolle. Det virker som om astrofysikerne og kosmo­logene som forsvarer Big bang-kosmologien ikke har klart å ta innover seg at tyngdekraften bare kommer til utfoldelse for de tre aggregattilstandene fast stoff, væske og gass. Plasmakosmologene har i stedet forankret seg i det faktum at 99,999 % av universets observerte materie er i plasmatilstand. Plasma er ionisert (elektrisk ladet) gass, og har helt andre egenskaper enn elektrisk nøytral gass. Plasma er styrt av EM-krefter. G og mekaniske krefter har en ubetydelig rolle for plasma. Plasma er universets primære aggregattilstand, og har sine egne lover, prinsipper og særfenomener som vi ikke gjenfinner blant de tre G-styrte aggregat­tilstandene. For Jordens vedkommende begynner plasma­universet med ionosfæren 80 km over jordskorpen. Mennesket, med jordskorpen under seg og ionosfæren over seg, bor i den 0,001 % region av universet der plasma ikke forekommer naturlig, med unntak av lynnedslag og polarlys. 

ZetaTalk hevder at vår vitenskap har en dårlig forståelse av tyngdekraften, da vitenskapen bare erkjenner dens tiltrekningskraft. Tyngdekraften skal også ha en iboende frastøtnings­kraft, men denne kan bare oppdages når to jevnstore legemer er på kollisjonskurs mot hverandre og begge er fri fra omgivende krefter. De to legemene vil da nærme seg hverandre men vil tett inntil hverandre unngå kollisjon ved å vike unna. Frastøtningskraften er langt svakere enn gravitasjonskraften ved store avstander, men har en skarpere kurve slik at den ved avstand = 0 har samme styrke som tiltrekningskraften. Frastøtningskraften kan ikke observeres naturlig innenfor Jordens atmosfære, da frastøtningskreftene som oppstår mellom to legemer som nærmer seg hverandre vil bli overskygget av Jordens tiltrekningskraft. 

Frastøtningskraften skal spille en betydelig rolle i dynamikken mellom planetene, og mellom planetene og Solen. Vår vitenskap mener å ha forklart planetenes baner rundt Solen som et samspill mellom Solens tyngdekraft og den sentrifugalkraft som planetenes hastighet gir dem. ZetaTalk avviser denne forståelsen som uhyre overforenklet, og hevder at flere momenter kommer inn. Planetenes ellipseformete baner skal bl.a. skyldes at de er tiltrukket av noe som ligger utenfor Solsystemet. ZetaTalk hevder også at Solens kjerne ikke er homogen, og at kjernens rotasjon medfører at ut fra Solen går en sveipende arm av et kraftfelt. Dette kraftfeltet drar planetene foran seg, og påvirker deres hastighet. 

Nibirus bane ligger ikke langs ekliptikken slik de andre planetenes baner gjør. Den mørke tvillingstjernen ligger, som nevnt, i den sydlige himmelsfæren, ca. 11° under ekliptikken i retning Orion. En matematisk beskrivelse av bevegelsesmønsteret som Nibiru følger når den nærmer seg Solen, må i det minste inkludere de tre kreftene nevnt ovenfor: EM-krefter, frastøtnings­kraften, og Solens sveipende kraftfelt-arm. For en mer detaljert beskrivelse av Nibirus sving utenom Solen, henvises til boken ZetaTalk (1999, s. 202-03).

 

Nibiru mars 2003 – mars 2010

Ifølge ZetaTalk nådde Nibiru den indre delen av vårt solsystem syd for ekliptikken våren 2003. Nibirus ankomst og virkning på Jorden ble registert av seismografer verden over i mars 2003 (kilde). Tidlig i 2004 skal Nibirus nærvær ha resultert i at Jorden begynte å slingre i sin døgnrotasjon ved at Jordens nord-syd-akse slingret litt østover og vestover. Slingringen tiltok i 2005 med en helning på 4-21°, og tiltok ytterligere i 2007 med en helning på 19-38° (ZT News­letter Nov 25, 2007). Det er denne slingringen som ifølge ZetaTalk er årsaken til det eskalerende ekstremværet og ekstrem­temperaturene verden over, som igjen gir seg utslag i fallende matproduksjon og global matmangel. Slingringen skal også være årsak til at GPS-utstyr ikke lenger fungerer skikkelig, da GPS-satelittnettverket ikke tar slingringen i betraktning. 

Nibiru, eller mer presist den tykke støvskyen som alltid ligger rundt Nibiru, kunne ses på kvelds­himmelen nær Orion våren 2003. Sommeren og høsten 2003 kunne Nibiru ses som en dramatisk ekstra sol da støvskyen reflekterte sollyset tilbake til Jorden. Offentlig ansatte astronomer skal ha fått oppgaven med å bortforklare synet av Nibiru med et optisk fenomen kalt bisol og solulv (på fagspråket: parhelion) [Wiki-artikkel: Sun dog]. Bisol er refraktert lys fra iskrystaller. Bisol dannes ofte parvis på hver side av solen i en horisontal linje, med rødskjær på solsiden og skjær av orange, blå og hvit på motsatt side. Ifølge Nancy Lieder blir bisol (refraktert lys) ikke reflektert i vann, mens det reflekterte lyset fra Nibiru blir reflektert i vann. Nibiru kan bare ses på høyre side av Solen i den nordlige hemisfæren, og på venstre side av Solen i den sørlige hemisfæren. Etter høsten 2003 endret Nibiru posisjon og vinkel slik at den fra et jordisk perspektiv kom så nærme Solen at den sjeldent kunne skilles ut. 

En opplagt bisol, fra North Dakota
Ifølge Nancy ser vi refleksjonen av Nibiru til høyre for Solen. Fra Sverige 4. juli 2006.

 

Mens Jorden og de andre planetene i vårt solsystem roterer rundt egen akse mot klokken og går i bane rundt Solen mot klokken, roterer Nibiru med klokken og beveger seg gjennom ekliptikken i klokkeretningen. Dette er årsaken til at vi i den nordlige hemisfæren vil se Nibiru til høyre for Solen; og i den sydlige hemisfæren til venstre for Solen. I mars 2009 begynte Nibiru å distansere seg fra Solen, sett fra et jordisk perspektiv. Den 27. mars 2009 tok det rombaserte solobservatoriet SOHO (et samarbeidsprosjekt mellom NASA og ESA) med sin LASCO-koronografs C3-detektor bilder av et objekt mellom Solen og Merkur. Dette objektet hadde det karakteristiske ”vinge­mønsteret” til Nibiru, der illusjonen av vinger som står ut fra planeten gis av de største månene som er knyttet til Nibiru. 

SOHO/LASCO-bilde av Nibiru-komplekset 27. mars 2009

 

Vingeklode-symbolet (eller “The Winged Sun”) går igjen i alle de gamle kulturene i Det nære Østen, fra sumererne til egypterne. Moderne religionsforskere har feiltolket dette symbolet til å representere Solen. 

Vingeklode-symbolet for Nibiru i Midt-Østens eldste kulturer

 

Også den 19. april 2009 tok SOHOs LASCO-koronografs C3-detektor bilder av et objekt med det karakteristiske vingemønsteret til høyre for Solen. På dette tidspunktet var ingen av de andre planetene i vårt solsystem i denne himmelsonen. I april og mai 2009 tas nye amatør-fotografier og video-opptak av en ”ekstra sol” ved soloppgang og solnedgang. Noen av dem legges ut på YouTube. [Her kan man se et video-opptak av den ekstra solen, tatt i nærheten av Svartehavet (Chkalovsky) den 21. april 2009.] 

SOHO/LASCO-bilde av Nibiru-komplekset 19. april 2009

 

Sitchin har i flere av sine bøker – se f.eks. Divine Encounters (1990, s. 29) – identifisert sumerernes symbol ”kors med stråleglans eller utgående stråler” med Nibiru. 

Flere sumeriske symboler for Nibiru

 

Sitchin har i flere av sine bøker – se f.eks. Divine Encounters (1990, s. 29) – identifisert sumerernes symbol ”kors med stråleglans eller utgående stråler” med Nibiru. I oktober 2006 innledet NASA STEREO-prosjektet, et rombasert sol­observatorium for å observere Solen i 3D (Wiki-artikkel: STEREO). STEREO består av to satelitter (Ahead og Behind), hver utstyrt med to koronografer (COR1 og COR2) med forskjellig synsfelt. Ahead/Behind COR1 ser den innerste delen av koronaen, mens Ahead/Behind COR2 den ytterste. Ahead ligger foran Jorden i omløpsbanen, mens Behind ligger bak Jorden i omløpsbanen. Den 4. og 5. desember 2009 filmet STEREO Ahead COR2 et lysende kors som minnet svært om det eldgamle symbolet for Nibiru. ZetaTalk bekreftet at det var Nibiru-komplekset som hadde blitt filmet [se ZT-notatet SOHO says so (5. desember 2009)]. Så vidt jeg vet har ingen offisiell forklaring blitt gitt. Se også Nancys video-presentasjon (YouTube, 18. desember 2009) for en gjennomgang av mange av Nibirus symboler og av enkelte relevante SOHO/STEREO-bilder. 

STEREO Ahead COR2-bilde 4. desember 2009

 

I januar 2010 filmet STEREO-teleskopet EUVI en rekke mystiske kuleformete objekter rundt Solen. Ifølge ZetaTalk var disse ”kulene” noen av Nibirus måner. Joseph B. Gurman, STEREO prosjektforsker, forklarte ”kulene” som bildekompresjonsartefakter, sterkt forstørret, av kosmiske stråler som hadde truffet CCD-detektoren (se ZetaTalks og Gurmans uttalelser). 

Nibirus måner filmet i januar 2010 av STEREO-teleskopet EUVI.

 

Den 10. februar 2010 filmet STEREO Ahead COR1 og COR2 noen lysende punkter som kunne minne om perler på en usynlig tråd. De dukket først opp den 3. februar, men disse bildene ble fort fjernet og erstattet med et annet bilde. De dukket også opp den 5. februar. Ifølge ZetaTalk er disse ”perlene” identisk med noen av Nibirus måner (se ZetaTalk nyhetsbrev 172). [For mer konvensjonelle forklaringer på SOHOs og STEREOs bilder av det ZetaTalk hevder er Nibiru-komplekset, se astrofysiker Terje Fredviks artikkel Det er ikke Nibiru alt som glimrer (med sitt fravær) (Skepsis, den 4. oktober 2010). Se også etterfølgende diskusjon her]. 

Nibirus måner filmet den 10. februar 2010 av STEREO Ahead COR1 og COR2

 

Ved slutten av februar 2010 hevdet Nancy i sitt nyhetsbrev at SOHO-bildene var manipulert ved at en film med stjernehimmelen i bakgrunnen gikk i loop, og at dette hadde blitt avslørt av flere ved måten Venus hoppet frem og tilbake på. Zetaene bekrefter omfattende manipulering (se ZetaTalk nyhetsbrev nr. 174). 

I mars 2010 bekreftet ZetaTalk at Jordens avstand til Nibiru og Venus er omtrent den samme, og Nibiru er altså fire ganger større enn Venus. Det er imidlertid flere faktorer enn en planets størrelse og avstand som avgjør hvor synlig den er fra en annen planet. I dette tilfellet må vi også ta i betraktning refleksjonsevnen til det permanent tykke støvlaget som omgir Nibiru. Nibiru kan nå muligens identifiseres med gode teleskoper som en tåkeflekk, hvis man sikter teleskopet riktig inn og tolker riktig. 

Nibirus ankomst siden våren 2003 har resultert i en rekke virkninger for Jorden: geofaglige, platetektoniske, meteoro­logiske, elektromagnetiske og biologiske. Disse konse­kvensene er nærmere omtalt i min artikkel Virkninger av Nibiru-komplekset: den store sammenhengen som media ikke gir deg. Noen av disse virkningene holdes hemmelige for befolkningene, eller gis en helt annen forklaring i media. Flere av virkningene presenteres i media som isolerte hendelser, hvor man ikke en gang prøver å se dem i sammenheng med noe som helst.

 

Myndighetenes dekkoperasjoner

Myndighetene og akademia hadde planlagt i hvert fall to store forklaringsbløffer på mange av Nibiru-kompleksets virkninger på Jorden. Den ene bløffen var å forklare virkningene som resultat av global oppvarming. Dén bløffen har imidlertid sine begrensninger i hva den kan forklare. NASA fikk i oppgave å utbrodere den andre forklaringsbløffen som de en stund har prøvd å fascinere media med: ”Gi sola skylden!” Hvem kan si imot NASA når de advarer mot økt solaktivitet i form av mulige supersolstormer med sine magnetiske løkker (”flares”) som slynges ut mot Jorden; eller mulige supersolvinder som kan slå ut våre kraftnett, satelitter, kommunikasjonssystem og alle andre elektriske installasjoner; eller når NASA foreslår at slutten på den 11-årige solsyklusen som vi nå er inne i kan bli ekstra kraftig? Forrige solflekk max-aktivitet var i år 2000, så det passet bra for NASA at i tiden frem mot 2011 kunne mye bortforklares med tiltagende solflekkaktivitet. Faktum er imidlertid at i inneværende syklus er dette mønsteret for første gang brutt. Solen er langt roligere enn den burde ha vært. ZetaTalk forklarer dette med virkningen av Nibiru (kilde). [For akademisk skremselspropaganda via media, se artikkel i Aftenposten den 9. januar 2008; og artikkel i VG den 27. mars 2009]. 

De innvidde som verken ønsker at befolkningene skal forberede seg på jordskorpe­forskyvningen, eller at de overlevende i ettertid skal forstå noe av det som har skjedd, sponser et hvert program, prosjekt, konferanse og filmproduksjon som enten fremmer 2012-endetidsmyten eller som fremmer en annen årsaksforklaring på endetiden enn Nibiru. Det er naturligvis en forutsetning at ZetaTalk ikke blir omtalt. ZetaTalk nevner som eksempler på web-baserte pseudo-avslørings­prosjekter Horizon Project (med mange NASA-folk i teamet) og Project Camelot (som ofte fronter Solen, og intervjuer mange såkalte varslere og tidligere insidere). I tillegg utnyttes også newage-troen på Maya-kalenderen, med sin antatte endetidsdato den 21. desember 2012, for alt den er verdt. Det er ikke noe galt med Maya-kalenderen, men forsøket på å synkroni­sere den med vår egen gregorianske kalender er basert på flere kompetente gjetninger som ikke har vært helt korrekte. 

I 2009 hadde filmen 2012 premiere, der en supersolstorm har bombardert Jorden med nøytrinoer. Dette resulterer i oppheting av Jordens kjerne som så utløser jordskorpeforskyvning. I filmen 2012: Seeking Closure, som vil ha premiere i 2010, annonserer den amerikanske presidenten den 21. desember 2012 at om tre timer vil en kjempe-asteroide treffe Jorden og trolig utslette alt liv. Ingen av filmene bidrar med overlevelsesråd til befolkningen. 

Astronomer og astronauter har i all hemmelighet blitt engasjert til å studere Nibirus bane mot ekliptikken. De risikerer livet hvis de går ut i media med sine erfaringer. Disse astronomer og astronauter har imidlertid ikke tilstrekkelig forståelse til å forutsi hva som eksakt kommer til å skje. ZetaTalk er derfor en web-base som de innvidde følger nøye med på. Er vår statsminister Jens Stoltenberg uvitende om Nibiru? Eller spiller han bare sin sedvanlige rolle som en konform og uvitende nisse med et anti-konspirativt verdensbilde? 

Jens Stoltenberg: uvitende nisse eller medskyldig i hemmeligholdelse?

 

Kilder og ressurser

 

******************************************************************

 

Rolf Kenneth Myhre

Rolf Kenneth Myhre fullførte bibliotekarutdannelsen i 1990, og arbeidet så som selvstendig næringsdrivende i seks år med å etablere og reorganisere små fagbiblioteker og arkiver. Deretter arbeidet han som medisinsk forfatter i seks år, fire av dem ved Rikshospitalet. Siden 2003 har han som privat forskerforfatter arbeidet med fokus på: 1) Bevissthetsparadigmet, åndsvitenskap; 2) Menneskets tidligere og nåværende erfaringer med ET/UFO-relaterte emner; 3) Enkelte US-sentrerte oligarknettverk som siden 1940-tallet har prøvd å styre verdenssamfunnet i en totalitær retning. I 2008 vant han Kolofons manuskonkurranse for ”Alternativ litteratur” med boken "Åndsvitenskapelige visjoner". I februar 2013 utga han boken "Menneskets historie: Integrasjon av Velikovsky, Sitchin og ZetaTalk", og i august 2013 kom boken "ET/V-erfaringer 1947-2013". Hans forfatternavn er Rolf Kenneth Aristos.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

245 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Backtrack
Backtrack
Anonym
3 år siden

Hva skjedde med Nibiru? Hva skjedde med Rolf KM? Hva skjedde med Smurfen og alle andre som var så opptatt av dette for ti år siden?

Vet at RKM har forandret mening om dette i takt med Zetatalk, rart hvordan forutsetningene forandrer seg når det som er spådd ikke skjer. Vil anbefale alle å gå gjennom Smurfen sine artikler og innlegg, herregud hvor mye svada denne personen har kommet med opp gjennom årene. Noen burde lage en artikkel hvor alle disse rare påstandene opp gjennom har falt igjennom alle spådommer.

Det gledes!

Hellwege
Abonnent
11 år siden

FYI.. The00skyview team is back!

Dig inn…

http://www.youtube.com/user/The00skyview

Hellwege
Abonnent
11 år siden

Red filter revolution!

Does anyone have the time and the right equipment to try with a red filter from an old floppy disk infront of the camera? Shoot some pictures of the sun on a clear day either on sunrise/sunset/daytime.Moonswirls, Tail and the PX comlex itself may be revealed as seen on Albertos photos. Link below.

http://poleshift.ning.com/profiles/blogs/2012-09-16-13-27-good-capture-alt-is-still-3-degree-too-high

Alberto Cardin’s Photos

http://poleshift.ning.com/photo/photo/listForContributor?screenName=34t6humgfqnqz

Time wave zero Drops off the charts And Planets Aligning – must see

http://www.youtube.com/watch?v=DTkK3A4vrzk

9-15-2012 Red Planet X Nibiru Destroyer Best Shots Yet !!!

https://www.youtube.com/watch?v=VPNEHyPcEko&feature=player_embedded

Pending Announcement – What the Establishment Fears

This response to a question posed on the 9/22 Q&A is being provided early, as the announcement, frankly, could come any time.

Could the Zetas please update what the PTB are most currently concerned about with a possibility of 93% PX disclosure? Disclosure looms regardless: Scenario 1: The Tail of PX will eventually force official disclosure about PX to a public who are in shock demanding answers. Scenario 2: The 7 of 10 is gaining momentum, causing the now affected public to question mainstream official explanations for Earth Changes. Scenario 3: The intense momentum of the Awakening is creating individual and small group disclosure among Earth’s inhabitants by the billions. Scenario 4: The longer an official PX disclosure statement takes after all these years of the cover-up creates its own intensity among the uninformed populace, similar to Zebras spotting a Lion in the brush.

SOZT
Publically expressed concerns differ from the real concerns of the participants. Those who resist the announcement are thinking of rage the public will direct against them. But publically, for decades, the concerns expressed have been that the public will riot, create bank failures, refuse to attend to their jobs or pay their bills, and pour into the highlands in such numbers that martial law would be required to protect land owners from invasion. In short, a complete collapse of civilization. How valid are these concerns?

Rioting has traditionally been opportunistic, with rioters cleaning out the stores of all goods on any excuse. Long pent-up anger is unleashed, even if it does not apply to the situation. Greed and resentment over social inequalities are the motives. The rioters may claim they need survival gear, but new TV sets and expensive clothing do not qualify. But traditionally any excuse has been used. The antidote here is police and military action, ultimately martial law. Will such rioting occur due to the pending announcement? We predict there will rather be a shocked calm.

Runs on banks, where any balance in a checking or savings accounts would be withdrawn, is another concern. Since banks do not HAVE sufficient cash to accommodate such demands, the bank must either declare a failure or close its doors, in either case creating an emergency requiring government intervention. Will such a run on banks occur due to the announcement? To a limited degree, many citizens will start to carry more cash, fearing bank closure, but when bank failures do not emerge, they will return to using plastic instead of cash. The banks have in fact been warned to have cash on hand, but not told the reason for this move.

The argument that the public will refuse to attend to their jobs, send their kids to school, or pay their bills is absurd, though is used by some when painting the complete collapse of civilization that a public awareness of the approaching passage might cause. Certainly workers will be distracted and the conversation everywhere will not be on sports or gossip, but the common man will consider what they have to LOSE in such actions, which will outweigh what they have to gain. To what end, becoming homeless and broke? This will be a fleeting thought of most, and a plan of action for very few.

Likewise packing up and vacating the coastlines or cities for the country is a course of action few will take, and those who do take this action will reconsider almost immediately and return to their homes. Do they imagine that some friendly farmer is just waiting for their arrival, with a clean bedroom, a plate at the dinner table, and a welcome hug? What they will find is their cash running low, any relatives or friends they have imposed on losing patience, and life as a homeless person looming on the horizon. Most such impulses will result in phone calls only, to be followed by more tempered plans.

The end result will be a shocked public contemplating a future that has suddenly developed more paths forward than before. The talking heads on TV will endlessly discuss the possible outcomes. Religions will suddenly find churches and mosques filled, with prayers for salvation on the lips of the faithful. Serious and responsible households will lay plans, and where no plan is possible save death or starvation, will as we have predicted prepare for this end in ways that reflect their spiritual orientation and maturity. We have predicted that love will have a blooming, but likewise selfish opportunism will emerge to a shocking degree.
EOZT

bardun
bardun
Abonnent
12 år siden

belzebob:

” isbjørnene har jo enda ikke begynt å smelte”…

nei, men i motsetning til Nibiru, finnes den – isbjørnen. Nibiru finner du ikke på himmelen noe steder – ikke med de mest sofistikerte amatørastronomiske hjelpemidler – selv om RK påstår noe annet.

Det ene objektet finnes veldig synlig i den virkelige verden, det andre i en helt annen … og helt usynlig.

Men i vedtatte sannheter i den virkelig verden om issmelting og menneskeskapt global oppvarming, er det vel ikke lenge for både isbjørnen og alt annet begynner å smelte …
Den nye sannhet er at isen i nord vil være borte innen ti år. Og Erik Solheim, avgiftskåtingen, kan med det blotte øye se at dette helt sikkert vil skje …

Det finnes mange aspekter ved teorier og spekulasjoner som blir spredd som absolutte sannheter. Slik som evolusjonsteorien og den reviderte nydarwinismen.

Men det er en helt annen diskusjon.

ajoar
ajoar
Abonnent
12 år siden

Slik jeg har forstått skulle nibiru / planet X bli synlig for det blotte øye i september 2011. Mange her inne på Nyhetsspeilet har hardnakket hevdet dette og at myndigheters dekkopperasjon dermed skulle bli avslørt. Det har nå innimellom all nedbøren vært flere klare høstkvelder med tindrende stjernehimmel. Ingen såkalt “chemtrails” har vært å se her jeg bor. Har hatt mange flotte turer ute i marka og observert sol og stjernehimmel uten å finne noe unormalt. Vi skriver nå 15 september.

ajoar
ajoar
Abonnent
Svar til  ajoar
12 år siden

Vi skriver idag 14 oktober, en måned siden sist jeg skreiv. Fortsatt ikke antydning til noe unormalt på høsthimmelen. Månen og jupiter har skapt noen flotte høstnetter de siste dagene, almanakken stemmer!. Noen artikkelforfattere her inne, og mange forumsdeltagere bør evaluere sine påstander og “bevis”

BelzeBob
Abonnent
Svar til  ajoar
12 år siden

Helt enig. Alternativbevegelsen har for mye fantasi på et par områder og det bidrar til å deskreditere oss. Folk bør absolutt ta selvkritikk på dette området.

Men ta gjerne en titt på mainstream media i samme slengen: isbjørnene har jo enda ikke begynt å smelte og Al Qeida har enda ikke sprengt en flyplass med sine bomber laget av tannkrem blandet med after shave.

ajoar
ajoar
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
12 år siden

Hvis Nibiru nå er observerbar skal den da etter din mening være synlig fra Norge? Hvis så er tilfelle da kan en forvente ett ras av bilder og spørsmål fra folk rundt om i landet. Hittils har ikke jeg sett noe annet objekt en de som skal være der og som vi kjenner til. Og jeg er MYE ute i naturen.

Tor Magnus
Tor Magnus
Abonnent
Svar til  ajoar
12 år siden

Heh? Gjemmer den seg av og til? Eller mener du at vi av og til ikke kan se den fordi den er bak horisonten, i likhet med solen?

Terje Fredvik
Abonnent
Svar til  ajoar
12 år siden

Tor Magnus skriver: «Heh? Gjemmer den seg av og til? Eller mener du at vi av og til ikke kan se den fordi den er bak horisonten, i likhet med solen?»

Nibiru går fra å være synlig til å bli synlig iløpet av få minutter, skal vi tro ZetaTalk. I denne artikkelen, http://skepsis.no/?p=971 , kommenterer jeg påståtte Nibiru-observasjoner sett med rombaserte solteleskoper. Hvis du ikke vil lese hele artikkelen kan du bla deg fram til avsnittene under Figur 4., der tar jeg for meg problemet med at Nibiru bare kan ses av og til.

Hellwege
Abonnent
12 år siden

http://www.youtube.com/watch?v=BZUPGw7p9I0&feature=feedf

Family/Personal Preparedness Plan

NASA is the only federal agency responsible for its people’s safety and well-being here on Earth and in space and has a longtime commitment to safety and emergency preparedness. Over the past year, Administrator Bolden has emphasized the importance of Family/Personal Preparedness for the entire NASA family. Family and personal preparedness plans are key to protecting our families and communities during potential emergencies such as fires, floods, earthquakes, hurricanes, tornadoes, terrorist attacks and other unforeseen catastrophes.

The most important assets in the successful completion of NASA’s mission are its people and their loved ones. The agency has developed a set of informational guides designed to prepare you, your families and pets for emergencies. These guides will provide you with step-by-step instructions on how to develop your Family Preparedness Plan.

All employees are encouraged to download these guides, prepare plans, and review them with your families. The agency has taken the steps to prepare our NASA family; now it is your personal obligation to prepare yourself and/or your family for an emergency.

To view Administrator Bolden’s video on family preparedness and to download your Family Preparedness guides

Hellwege
Abonnent
13 år siden

http://news.blogs.cnn.com/2011/02/15/sc … ce/?hpt=C2

As long as they keep the public calm it does not matter what they call it. The people who need to know will figure it all out. The faster the general public finds out, the faster we go to a lockdown situations, and that suits nobody.

Let’s hope the public calm is kept as long as humanly possible.

You should read this article…

The Destroyer – Our Binary Partner and Why You Will Not See It Coming

http://rabbithole2.com/news/top_news/the_destroyer_our_binary_partner_and_why_you_will_not_see_it.php

Look Up – Blue Kachina – Red Kachina

http://www.youtube.com/watch?v=thLCyL0rloA&feature=feedu

Quark
Quark
Abonnent
Svar til  Hellwege
13 år siden

Så kald at du ikke kan se den? Den var jo ny, men det blir ikke noe mer riktig av den grunn.
Brune dverger er ikke kaldere enn planeter med tilsvarende avstand fra nærmeste stjerne.
Det er ingenting som tilsier at stoffer skal reflektere mindre lys når de blir kalde.
Brune dverger har ikke noen mindre gravitasjon fordi om de er kalde, og ville merkes like på solsystemets øvrige medlemmer.

Den eneste grunnen til at brune dverger er vanskelige å oppdage er at de er så langt borte. Kommer det en nærmere så vil vi se den på linje med en hvilken som helst annen stor planet.

Equalitor
Equalitor
Abonnent
13 år siden

Ny planet i vårt solsystem? Luftige spekulasjoner, men alt har sin grunn…
http://www.abcnyheter.no/nyheter/vitenskap/110215/ny-planet-i-vart-solsystem

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Equalitor
13 år siden

Her er den litt bedre beskrevet Equ :)

http://www.dagbladet.no/2011/02/15/nyheter/universet/vitenskap/15438525/#comment_5289864

Luftige spekulasjoner i debatten under her også, de systemtro debunkerene skriker: det er umulig vi ser den ikke og hadde NASA og lederene vist så ville dem fotalt oss det ble bla bla….. men gruppen deres krymper inn dag for dag :)

Quark
Quark
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

Legg merke til avstanden Smurf, ca ett lysår borte, om den i det hele tatt finnes. Ingen fare for at den besøker oss med det første.

Dagbladet beskriver jo også bra hvordan de vil prøve å bekrefte den: De ser ikke planeten, men ser etter virkningene den har på solsystemet og da særlig Oort-skyen og kometer. Noen slike virkninger har fremdeles ikke kunne bekrefte noen Nibiru, enda den burde ha støvsugd asteroidebeltet ganske betraktelig nå.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Quark
13 år siden

Helt enig med deg Quark, Tyche er seff ikke Nibiru/planet X

I artikklen står det at Tyche er den gode søsteren til Nemesis

Hvor er Nemesis da ?

Media blir foret med stoff fra NASA nesten daglig som skal få folk til å tro at den dagen et stort objekt på himmelen blir synlig så vil alle tro det er Betelgus som eksploder osv

http://www.dagbladet.no/2011/01/22/nyheter/universet/vitenskap/15142789/

Spennende tider vi lever i, en X2 kan treffe oss hvert minutt nå, ofte fører det med seg en kraftig økning i jordskjelv osv

Er vi ekstra heldige så griller den noen chemtrailfly :)

http://www.spaceweather.com/

Quark
Quark
Abonnent
Svar til  Quark
13 år siden

Som sagt alt for mange ganger allerede Smurf. Om en planet skulle være i nærheten ville vi sett den forlengst. Ihvertfall de av oss som liker å se på stjernehimmelen og ikke bare dataskjermen.

Hvis skyene forsvinner vil du se Jupiter nå i ettermiddag, ihvertfall hvis du bor i den sørlige delen av landet.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Quark
13 år siden

Det er nå vel sånn at det er 6000 som vet og 1 million uvitende nyttige idioter som gjør drittjobben for dem

Vil ville nok utvilsomt sett dem vist det ikke hadde vært for at himmelen er dekket av chemtrail

Er du lur Quark så kaster du PC og TV ut vinduet, ringer dine kjære og bruker siste tiden din sammen med dem, kanskje dere bestemmer dere for å gjøre et forsøk på og overleve med å hamstrer mat å annet en trenger på de siste ukene :)

Har du bonkers-bilett så kan du se bort fra mine gode råd til deg Quark :)

Løven 9/11 vil snart ramme oss

Look Up – Blue Kachina – Red Kachina

http://www.youtube.com/watch?v=thLCyL0rloA&feature=feedu

Terje Fredvik
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

Rom og jeg har diskutert teoriene til Whitmire og Matese i en annen tråd på Nyhetsspeilet, se her og et par sider framover: http://tinyurl.com/6dyzodd .

Merk at det ikke er oppdaga noen brun dverg, men Whitmire og Matese håper at man vil finne observasjonell støtte til teoriene de har jobba med i 12 år. Se for øvrig http://www.independent.co.uk/news/science/up-telescope-search-begins-for-giant-new-planet-2213119.html for originalartikkelen som Dagbladet feiltolker litt.

De _ekstremt_ interesserte kan jo også lese den siste vitenskapelige artikkelen til Whitmire og Matese her: http://arxiv.org/pdf/1004.4584v1 for å få en føling med de enorme usikkerhetene som forfatterne opererer med (jeg siterer: «The results support a conjecture that there exists a companion of mass ≈ 1 − 4 MJupiter orbiting in the innermost region of the outer Oort cloud. Our most restrictive prediction is that the orientation angles of the orbit normal in galactic coordinates are centered on Ω, the galactic longitude of the ascending node = 319◦ and i, the galactic inclination = 103◦ (or the opposite direction) with an uncertainty in the normal direction subtending ≈ 2% of the sky.»).

Metatron
Metatron
Anonym
13 år siden

Heisan Rolf Kenneth, lurer på om du har noen kommentar på det som står nederst i denne artiklen? http://www.bangirommet.no/pages/news/katastrofe.html

Terje Fredvik
Abonnent
13 år siden

Se http://skepsis.no/?p=971 for en forklaring på SOHO- og STEREO- bildene Myhre bruker i artikkelen. Hvis du vil kommentere artikkelen min kan du gjøre det her: http://skepsis.no/blog/?p=4747 , eller svare på dette innlegget (hvis Myhre ikke syns det blir altfor off-topic).

Bidalaka
Bidalaka
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
13 år siden

Jeg leste gjennom den første linken der, s81, og den bærer preg av at Zetaene har stoppet opp på gammelgresk, Aristotelisk tankegang. Dette er det nivået man gjerne har, hvis man som vanlig person på jorda ser rundt seg, og forsøker å beskrive det man ser. Newton var hovedpersonen i å få oss videre fra det nivået.

F.eks. :”The slow motion of planets around the Sun has long puzzled mankind, who are acutely aware that without continuing impetus to motion, motion stops.”

Galilei og videre Newton forklarte dette helt fint, og vi er ikke “puzzled.” Omtrent det første man lærer i fysikk på vgs er treghetsloven, også kalt Newtons 1. Den sier at uten noen påvirkning, eller om påvirkningen summeres til null, så vil bevegelsen fortsette uforandret. Altså, fart krever ingen kraft, forandring av fart krever kraft. Dette er stikk i mot Aristoteles og Zetatalk.
Zetaene havner altså i en vanlig logisk feilslutning i det de argumenterer fra ignoranse. Zetaene, dvs Nancy Lieder, kan ikke grunnleggende fysikk, og antar at da gjelder det menneskeheten generelt.

Videre: “What keeps the planets, perpetually, the same distance from the Sun and their motion around the Sun at the same pace?”

og “If a planet is slowly orbiting a massive Sun, but does not drift into it, then obviously there is a repulsion force as well as the gravitational attraction humans are so painfully familiar with.”

Dette er også en vanlig misforståelse. Jostein Gaarder gikk rett i den der da han skrev Sofies verden, siden han er mer opplest på Aristoteles enn på Newton. Feilen består av at man tror at planetenes ferd rundt sola er balansert, slik som en bil i konstant fart på jorda. Planetbevegelse er alt annet enn balansert. De er i fritt fall mot sola, påvirket i all hovedsak av solas tyngdekraft. Det samme gjelder f.eks romferja, som i grunn er i fritt fall mot jorda.

Grunnen til at planetene eller romferja ikke smekker rett inn i objektet de faller mot er farten de har sidelengs. Den gjør at de bommer. Jorda og sola krummer, og når man har falt en viss distanse rett ned, har man også bevegd seg en solid distanse rett frem. Dette gjør at avstanden til sentralobjektet holder seg stabil. Kepler og Newton satt og regnet på dette på 1600-tallet, noe som er svært imponerende.

Jeg kan illustrere med noen konkrete enkle tall. Jorda krummer med ca 5 m pr 8 km. Med det mener jeg at om du går rett frem 8km, vil du også gå 5 m nedover, se bort fra fjell, skog osv. Hvis man slipper et objekt rett ned vil det falle ca 5 m det første sekundet. Skyter man et objekt vannrett med en fart på 8km/s vil det på 1 sekund gå 8 km rett frem og også 5 meter rett ned, i en krum bane. Poenget er da at jorda har også krummet nedover 5 m på dette sekundet, og objektet ditt har dermed samme høyde som da du skjøt det ut. Anta “billiardkulejord” og objektet ditt vil fortsette rundt og du har en satellitt. I virkeligheten er ikke jorda en billiardkule og man gjør dermed heller det samme over atmosfæren. Prinsippene kjenner man igjen i at romferja i lav jordbane beveger seg med litt under 8km/s.

Dette er så grunnleggende fysikk at om noen mener at Zetaene har rett og jeg har feil, så kan vi likegodt diskutere om natt er dag, eller om opp er ned. Hovedpoenget mitt er at dette lurer vi ikke på, dette har vi stålkontroll på.

Bidalaka
Bidalaka
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
13 år siden

Det ville vært snilt om du pekte mot noe mer konkret enn bare lister med hundrevis av linker, men ok, se på http://www.zetatalk.com/science/s109.htm

“Clearly, more than the regular flow of gravity particles from and back into a Sun is at play in planetary orbits, else all these orbits would be circular.”

Dette er jo positivt feil. Det er ikke slik at ren tyngdepåvirkning vil gi sirkelbane. Det vil gi elliptisk bane, noe som igjen er det vi observerer.

Skjønner du? Zetaene har helt klart feil i sin premiss. Viser ikke dette at noe er muffens? Dette går ikke på menneskelige forklaringsmodeller eller detaljer. De sier helt klart at ren tyngdekraft medfører sirkelbane og argumenterer derfra. Dette er feil.

Videre: http://www.zetatalk.com/science/s53.htm:

” They assume the distance from the Sun is maintained by centrifugal force, pulling away from the Sun.”

Nei, nei, nei. Hvordan kan Zetaene som har så mye peiling, påstå at vi mener dette? Igjen, dette går ikke på hva som er rett eller ikke, der er vi sikkert uenige, men menneskeheten påstår slett ikke dette. Sentrifugalkraft er en fiktivkraft som hovedsakelig blir brukt av biljournalister som heller ikke har lært seg grunnleggende fysikk. Hvorfor bygger Zetaene stråmenn?

Vi er på natt er dag-nivået nå. Hvordan kan vi mennesker lage almanakker og tabeller der vi forutser planetbevegelse mange år i forkant uten at vi har dette under kontroll? Tjuvflaks?

Bidalaka
Bidalaka
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
13 år siden

Jeg kan fortsette. Se http://www.zetatalk.com/science/s84.htm

Sitatet blir litt langt men ok, det er sommer, vi har tid.

“Human astronomers explain orbits as a balance between a straight line motion tangental to the sun and a gravity tug to the side, and assume that the forward motion is translated into a centrifugal force that never erodes as it is a thing. This looks good on paper, but examine the reality a bit closer and the contradictions and inadequacy of that argument emerge.

Each time an orbiting object corrects its straight line path due to gravity tug, its straight line path would be diminished in its intensity. Is this not the case in your all-too-familiar situation of having to put on the brakes when driving? The car is in motion along a flat plane, propelled continuously only as long as the foot is on the gas pedal. This equates to the forward or tangential motion of the planet. Should one brake simultaneously while still stepping on the gas, the car slows. This equates to the interference in the orbiting planet’s tangential motion caused by gravity.”

De første 23 ordene er greie, etter det blir det verre. Se på eksempelet hennes. Hun mener at en sidelengs kraft vil påvirke bevegelsen rett frem, og illustrerer det med en kraft i samme retning som bevegelsen. Det blir jo noe upresist. Hun skriver at om man kjører bil rett frem og bremser, så vil det minske farten, noe som selvfølgelig skjer.

Men, det er jo noe helt annet enn det som diskuteres her. Hvis man tar et objekt som beveger seg rett frem i en retning og påvirker det med en kraft 90 grader på bevegelsen, vil den opprinnelige farten opprettholdes, samtidig som det oppstår en fart sidelengs.

Et eksempel som man kan prøve selv, ikke stol på meg; ta en klinkekule e.l og gi en ren horisontal fart samtidig som man slipper en tilsvarende kule rett ned. De vil treffe bakken samtidig, siden farten nedover er uavhengig av bevegelsen bortover. Den horisontale farten blir slett ikke påvirket av farten som tyngdekraften gir nedover.

Man kan jo ikke argumentere mot det ved å si at om man bremser farten rett frem, så går farten rett frem nedover. Selvfølgelig gjør den det.

Dette går ikke på detaljer i hva vi mennesker har skjønt, det går på feil premisser, feil argumentasjon og alt dette kan man teste selv, enkelt.

Bidalaka
Bidalaka
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
13 år siden

Bare for å fullføre klinkekuleeksempelet; den kula man sender med horisontal fart vil da komme akkurat, målt horisontalt, om den samtidig beveger seg nedover, eller om den kun beveger seg bortover.

Bidalaka
Bidalaka
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
13 år siden

…vil da komme akkurat like langt…

Beklager, hurtigtasting.

Bidalaka
Bidalaka
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
13 år siden

Og enda litt mer, morsomt dette. Legg merke til at jeg ikke diskuterer fysikklovene som sådan i særlig grad, for da kan det argumenteres med av vi har feil og Zetaene har skjønt alt.

http://www.zetatalk.com/science/s19.htm

“For instance, humans are searching for a quark, a particle that would make their formulas work, where no such particle exists. The fault is in the formulas, not in the elusive quark. The formulas to be made whole by the elusive quark have invented the quark, which takes shape only to fill the void, to balance the equation.

Denne artikkelen ble skrevet i 1995, da de faktisk lette etter toppkvarken, noe man ikke trengte å være Zeta for å være klar over. Det morsomme er at man fant toppkvarken akkurat i 95, noe i motsetning til Zetaenes påstand om at den ikke fins. Au-au.

Bidalaka
Bidalaka
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
13 år siden

la8pv, Myhre. Noen kommentarer?

Bidalaka
Bidalaka
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
13 år siden

“/Hvis/ de klarte å komme hit til Jorden med romskip for over 1 million år siden via høyere dimensjoner og densiteter enn det vår vitenskap anerkjenner, velger jeg anta at dine påstander om at de ikke behersker gymnasnivå, må bero på misforståelser og feiltolkninger.”

Vanskelig å være uenig i akkurat den der. Min uthevelse dog inkludert. Vi får snakkes videre i 2013.

coolio
coolio
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
13 år siden

Hva med klodens ti millioner amatør-astronomer?

Hva skjer når 2011 er passert og ingen jordskorpeforskyvning har skjedd?
Vil du da tenke at alt var bare fjas, eller vil du bare flytte datoen til neste år?

Fokuser heller på ekte problemer, som disse tullingene som løper rundt nede i afrika og overbeviser hiv-smittede om å la være å ta hiv-medisin — fordi hiv-medisinen gir dem AIDS!
Eller disse skrapskallene som løper rundt og hyler om at vaksiner er døden, og dermed setter menneskeliv i fare.

Bidalaka
Bidalaka
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
13 år siden

Ok, da prøver jeg her, når jorda stopper opp i seks dager, hvor forsvinner egentlig den kinetiske rotasjonsenergien?

Spørsmål 2, hvorfor ser jeg ikke Nibiru, når jeg kan se Jupiter?

Bidalaka
Bidalaka
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
13 år siden

Hvis noen få promille av rotasjonsenergien går over til havene, så koker de. Ikke bare noen oppvarming, men koking. Alle hav. Jeg tror Zetaene dine underdriver følgene en smule.

Bidalaka
Bidalaka
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
13 år siden

Vi kan jo se på litt bokstavelig bak-på-konvolutten-regning;

Saltvann har en varmekapasitet på ca 4000 J/kgK, dvs at å varme opp 1kg fra la oss si 10 grader til 100 tar 360 000 J. Også kalt 1/10 KWh.

Volumet av verdens hav er ca 1,37^9 km^3, dvs 1,37^21 dm^3. 1 kubikkdesimeter veier ca 1 kg.
http://hypertextbook.com/facts/2001/SyedQadri.shtml

Altså, tar det ca 360 000 J/kg * 1,37^21kg = 4,93^26 J å varme opp alt sjøvann til kokepunktet. Give or take.

Jordas rotasjonsenergi er ca 2,14^29 J.
http://en.wikipedia.org/wiki/Rotational_energy

Denne energien er ca 430 ganger større enn det som kreves for å koke alt vann på jorda. Altså kreves det bare at drøyt 2 promille av energien går over til havene, for at de koker.

Så kommer følgene av de resterende 998 promillenes effekt på jorda. Dette er 2fy, ikke imponerende formler.

Etterpå kommer spørsmålet om hvordan jorda får energi og dreiemoment til å begynne å snurre igjen.

Bidalaka
Bidalaka
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
13 år siden

Gah, det mangler noen 10ere der innimellom. Hvorfor kan jeg ikke rette opp innlegg her?

Altså, 1,37*10^9 og 1,37*10^21 og 4,93*10^26 og 2,14*10^29.

Beklager.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Bidalaka
13 år siden

Her Rolf :)

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/03/nibiru-mars-2003-%e2%80%93-mars-2010/comment-page-33/#comments

Internettet kobler seg ut automatisk hver gang jeg jeg klikker s.33 på kommentarfeltet.. :-| :(

Terje Fredvik
Abonnent
13 år siden

[beklager til lesere av Skepsis-forumet: dette er en liten reprise på noe jeg nettopp posta der]

Det er lett å finne mønstre som ser ut som det ZetaTalk mener er Nibiru også på SOHO/LASCO-bilder tatt før 2003.

Slike mønstre med overeksponerte piksler dukker opp stadig vekk, og de er derfor ikke vanskelig å finne hvis man prøver. Som en test tok jeg akkurat nå for meg bilder fra en tilfeldig valgt måned i et tilfeldig valgt år, januar 2000, og her er et lite utvalg av bilder som inneholder mistenkelig velkjente formasjoner:

http://tinyurl.com/35mc5t8
http://tinyurl.com/32enzh7
http://tinyurl.com/35tavzk

Kan noen her se noen god grunn til at artefaktene på disse bildene ikke skyldes samme fenomen som liknende artefakter man kan se på bilder tatt etter 2003?

vrang
vrang
Abonnent
13 år siden

“ZetaTalk sine opplysninger om planeten Nibiru er imponerende presise:

* Volum: 4 x Jordens diameter [Jupiter: 1321 ganger x Jorden]
* Masse: 23 x Jordens masse [Jupiter: 317 x Jorden]
* Tyngdekraft: ca. 1,6 ganger Jordens.
* Omløpstid rundt sine to soler: gjennomsnittlig 3.657 år.

Dette er imponerede ukritisk og kunnskapsløst. Om Nibiru har 23 x jordens masse, må nødvendigvis tyngdekraften være 23 x jordens, og ikke 1,6.

vrang
vrang
Abonnent
Svar til  vrang
13 år siden

Var litt kjapp der, gjelder kun ved store avstander, den blir noe mindre.

g = GM / (R + h) ^2

der G er gravitasjonskonstanten, M er massen, R = radius og h = avstand til overflaten.

Så hva blir da g? Værsågod, lørdagsnøtten er servert…

smurfen
Redaksjonen
Svar til  vrang
13 år siden

Ikke for og være slem og ødlegge Wang men du glemte jo og ta med en del vesentlige faktorer i regnestykket ditt
Tyngdekraften påvirkes og av hvilken masse Nibiru besitter, sentrifugalkraft og planetens elektromagnetisme mm :)

Man ser jo at alt annet Mayane sa skulle komme i forkant av Nibiru stemmer 100% så rart om ikke Nibiru skulle stemme og da …..

vrang
vrang
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

Nei, elektromagnetisme og sentripitalkrefter har ingenting med tyngdens akslerasjon ved overflaten til en planet å gjøre. Den styre av to parametre, masse og radius. Bare spør Newton…

vrang
vrang
Abonnent
Svar til  vrang
13 år siden

“The Force ratio can be calculated as:
F2/F1 = m2/(r2)²
F2/F1 = 25/4² = 25/16
F2/F1 = 1.5625 ”

Men dette er jo bare liksom-matte, rett og slett ikke meningsbærende. Faktisk er der fundamentalt feil. F2/F1 sier jo ingen ting. Dessuten om man kikker litt på enhentene i utrykket ditt: F2/F1 = ([kg] / [r²])² . Et forholdstall har da aldri en størrelse! Dessuten utrykker ikke forholdet mellom tyngdens akselrasjon på jorda og nibiru. Prøv igjen!

Terje Fredvik
Abonnent
Svar til  vrang
13 år siden

Tja, med en god porsjon velvilje og hvis man leser litt mellom linjene, er det faktisk noe av det mest fornuftige jeg har sett på ZetaTalks nettsider noen sinne… Det er selvsagt ikke snakk om noen «force ratio» i likningende over, men hvis man derimot vil uttrykke overflategravitasjonen til Niribu som et multippel av Jordas overflategravitasjon, så blir den g* = m*/r*^2, der m* er Niribus masse utrykt som et multippel av Jordas masse og r* er Niribus radius uttrykt som et multippel av Jordas radius. Hvis m*=25 (eller 23, det er det visst ikke helt enighet om) og r*=4, får man g* = m*/r*^2 = 25/4^2 = 25/16 = 1.6!

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
13 år siden

Til Terje Fredvik: Siden det er snakk om NASAs bilder og om å gå i dybden vil jeg anbefale deg å se igjennom fysiker David Seredas 6 års lange etterforskning av NASAS eget materiale. (Om du ikke har sett den før da?)
Når jeg startet min “etterforskning” bestrebet jeg meg ikke på å være systematisk og det angrer jeg på.
Denne er riktignok gammel, men i alle fall interessant. Nå er jeg ikke særlig bevandret i HTML-koder så jeg vet ikke om denne kommer ut som link: :)
/video/EVIDENCE_The_Case_for_NASA_UFOs_1_Complete

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  Cosmomind
13 år siden

He he, det ble nok feil ja, men du kan jo kopiere og lime denne inn i browseren: http://video.godlikeproductions.com/video/EVIDENCE_The_Case_for_NASA_UFOs_1_Complete

« Forrige artikkel

Nymånen den 15. mars 2010

Neste artikkel »

En kosmisk plan – Den storslåtte sannheten om vår virkelighet

245
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x