Nibiru mars 2003 – mars 2010

46.2K visninger
12 minutter lesetid
245

Ifølge ZetaTalk nådde Nibiru den indre delen av vårt solsystem i mars 2003, og har allerede resultert i en rekke virkninger for Jorden: geofaglige, platetektoniske, meteoro­logiske, elektromagnetiske og biologiske. Konse­kvenser herav er bl.a. naturkatastrofer, ekstrem­­vær, klimakaos, alvorlige ulykker med tap av menneskeliv, og alt dette har naturligvis medført enorme økonomiske tap. En gigan­tisk dekkoperasjon som springer ut fra USAs innvidde elite, som nå også involverer store deler av den globale eliten, NASA og Russlands romfartsmyndigheter, er i utfoldelse for å holde Nibirus nærvær lengst mulig hemmelig for verdensbefolkningen.

 

ZetaTalks syn på vårt solsystem og Nibiru

Ifølge ZetaTalk har Solen en dobbeltstjerne. Den er sammenlignbar med Solen i størrelse og masse, og ligger 18,72 Solen-Pluto distanser fra Solen. Den ligger i den sydlige himmel­sfæren, i 11° vinkel under ekliptikken, i retning Orion. Denne stjernen er mørk da den ikke har noen fusjonsprosess. 

ZetaTalk sine opplysninger om planeten Nibiru er imponerende presise: 

  • Volum: 4 x Jordens diameter [Jupiter: 1321 ganger x Jorden]
  • Masse: 23 x Jordens masse [Jupiter: 317 x Jorden]
  • Tyngdekraft: ca. 1,6 ganger Jordens.
  • Omløpstid rundt sine to soler: gjennomsnittlig 3.657 år.

Nibiru er hovedsakelig en vannplanet. Planeten er sin egen lys- og varmekilde for sitt organiske liv. Lyset og varmen kommer fra planetens indre, og slipper opp gjennom sprekker i havbunnen. Lyset og varmen belyser og varmer havet, og lyset trenger videre opp i atmosfæren for så å bli reflektert tilbake. På Nibiru er det altså permanent dag. Nibiru har et imponerende haleheng av måner og ”planetarisk skrot” fra imploderte planeter. Nibirus tyvetalls måner har den ”kapret” fra andre planeter når den har krysset ekliptikken. 

Ifølge ZetaTalk går Nibiru nærmest i et lineært ”togskinnespor” mellom Solen og dens mørke tvillingstjerne. Denne ferden er i hovedsak en langsom og enslig odyssé ute i det mørke og kalde verdensrommet. Det er først når Nibiru nærmer seg én av de to stjernene at dens fart tiltar betydelig pga. stjernens tiltrekningskraft. Nibiru har sin høyeste fart i dét den farer gjennom ekliptikken omtrent halvveis mellom Jorden og Solen. Når Nibiru så har lagt begge stjernene bak seg, og deres samlede tiltrekningskraft virker i ”ryggen”, får Nibiru en kraftig oppbremsing som resulterer i full stans. Nibiru blir så liggende og ”henge” i tre år og seks måneder, før den begynner på tilbaketuren [ZetaTalk-notat: ZT-150895]. I denne ubevegelige endepunktstilstanden er Nibiru på sitt mest sårbare, for den kan da bringes ut av likevekt og havne i en helt ny bane dersom sterke krefter eller store, massive objekter skulle befinne seg i nærheten. Det er de forskjellige muligheter i denne endepunktstilstanden som er forklaringen på Nibirus varierende omløpstid, hvilket gjør at man ikke kan være mer eksakt enn å si at den gjennom­snittlige omløpstiden er på 3.657 år.

 

ZetaTalk om interstellare og interplanetariske krefter

ZetaTalks astronomiske forståelse synes å ligge langt nærmere plasma­kosmologien enn Big bang-kosmologien. I Big bang-kosmologien er tyngde­kraften (G) nærmest enerådende i makrokosmos, mens de elektro­magnetiske (EM) krefter har en ubetydelig rolle. Det virker som om astrofysikerne og kosmo­logene som forsvarer Big bang-kosmologien ikke har klart å ta innover seg at tyngdekraften bare kommer til utfoldelse for de tre aggregattilstandene fast stoff, væske og gass. Plasmakosmologene har i stedet forankret seg i det faktum at 99,999 % av universets observerte materie er i plasmatilstand. Plasma er ionisert (elektrisk ladet) gass, og har helt andre egenskaper enn elektrisk nøytral gass. Plasma er styrt av EM-krefter. G og mekaniske krefter har en ubetydelig rolle for plasma. Plasma er universets primære aggregattilstand, og har sine egne lover, prinsipper og særfenomener som vi ikke gjenfinner blant de tre G-styrte aggregat­tilstandene. For Jordens vedkommende begynner plasma­universet med ionosfæren 80 km over jordskorpen. Mennesket, med jordskorpen under seg og ionosfæren over seg, bor i den 0,001 % region av universet der plasma ikke forekommer naturlig, med unntak av lynnedslag og polarlys. 

ZetaTalk hevder at vår vitenskap har en dårlig forståelse av tyngdekraften, da vitenskapen bare erkjenner dens tiltrekningskraft. Tyngdekraften skal også ha en iboende frastøtnings­kraft, men denne kan bare oppdages når to jevnstore legemer er på kollisjonskurs mot hverandre og begge er fri fra omgivende krefter. De to legemene vil da nærme seg hverandre men vil tett inntil hverandre unngå kollisjon ved å vike unna. Frastøtningskraften er langt svakere enn gravitasjonskraften ved store avstander, men har en skarpere kurve slik at den ved avstand = 0 har samme styrke som tiltrekningskraften. Frastøtningskraften kan ikke observeres naturlig innenfor Jordens atmosfære, da frastøtningskreftene som oppstår mellom to legemer som nærmer seg hverandre vil bli overskygget av Jordens tiltrekningskraft. 

Frastøtningskraften skal spille en betydelig rolle i dynamikken mellom planetene, og mellom planetene og Solen. Vår vitenskap mener å ha forklart planetenes baner rundt Solen som et samspill mellom Solens tyngdekraft og den sentrifugalkraft som planetenes hastighet gir dem. ZetaTalk avviser denne forståelsen som uhyre overforenklet, og hevder at flere momenter kommer inn. Planetenes ellipseformete baner skal bl.a. skyldes at de er tiltrukket av noe som ligger utenfor Solsystemet. ZetaTalk hevder også at Solens kjerne ikke er homogen, og at kjernens rotasjon medfører at ut fra Solen går en sveipende arm av et kraftfelt. Dette kraftfeltet drar planetene foran seg, og påvirker deres hastighet. 

Nibirus bane ligger ikke langs ekliptikken slik de andre planetenes baner gjør. Den mørke tvillingstjernen ligger, som nevnt, i den sydlige himmelsfæren, ca. 11° under ekliptikken i retning Orion. En matematisk beskrivelse av bevegelsesmønsteret som Nibiru følger når den nærmer seg Solen, må i det minste inkludere de tre kreftene nevnt ovenfor: EM-krefter, frastøtnings­kraften, og Solens sveipende kraftfelt-arm. For en mer detaljert beskrivelse av Nibirus sving utenom Solen, henvises til boken ZetaTalk (1999, s. 202-03).

 

Nibiru mars 2003 – mars 2010

Ifølge ZetaTalk nådde Nibiru den indre delen av vårt solsystem syd for ekliptikken våren 2003. Nibirus ankomst og virkning på Jorden ble registert av seismografer verden over i mars 2003 (kilde). Tidlig i 2004 skal Nibirus nærvær ha resultert i at Jorden begynte å slingre i sin døgnrotasjon ved at Jordens nord-syd-akse slingret litt østover og vestover. Slingringen tiltok i 2005 med en helning på 4-21°, og tiltok ytterligere i 2007 med en helning på 19-38° (ZT News­letter Nov 25, 2007). Det er denne slingringen som ifølge ZetaTalk er årsaken til det eskalerende ekstremværet og ekstrem­temperaturene verden over, som igjen gir seg utslag i fallende matproduksjon og global matmangel. Slingringen skal også være årsak til at GPS-utstyr ikke lenger fungerer skikkelig, da GPS-satelittnettverket ikke tar slingringen i betraktning. 

Nibiru, eller mer presist den tykke støvskyen som alltid ligger rundt Nibiru, kunne ses på kvelds­himmelen nær Orion våren 2003. Sommeren og høsten 2003 kunne Nibiru ses som en dramatisk ekstra sol da støvskyen reflekterte sollyset tilbake til Jorden. Offentlig ansatte astronomer skal ha fått oppgaven med å bortforklare synet av Nibiru med et optisk fenomen kalt bisol og solulv (på fagspråket: parhelion) [Wiki-artikkel: Sun dog]. Bisol er refraktert lys fra iskrystaller. Bisol dannes ofte parvis på hver side av solen i en horisontal linje, med rødskjær på solsiden og skjær av orange, blå og hvit på motsatt side. Ifølge Nancy Lieder blir bisol (refraktert lys) ikke reflektert i vann, mens det reflekterte lyset fra Nibiru blir reflektert i vann. Nibiru kan bare ses på høyre side av Solen i den nordlige hemisfæren, og på venstre side av Solen i den sørlige hemisfæren. Etter høsten 2003 endret Nibiru posisjon og vinkel slik at den fra et jordisk perspektiv kom så nærme Solen at den sjeldent kunne skilles ut. 

En opplagt bisol, fra North Dakota
Ifølge Nancy ser vi refleksjonen av Nibiru til høyre for Solen. Fra Sverige 4. juli 2006.

 

Mens Jorden og de andre planetene i vårt solsystem roterer rundt egen akse mot klokken og går i bane rundt Solen mot klokken, roterer Nibiru med klokken og beveger seg gjennom ekliptikken i klokkeretningen. Dette er årsaken til at vi i den nordlige hemisfæren vil se Nibiru til høyre for Solen; og i den sydlige hemisfæren til venstre for Solen. I mars 2009 begynte Nibiru å distansere seg fra Solen, sett fra et jordisk perspektiv. Den 27. mars 2009 tok det rombaserte solobservatoriet SOHO (et samarbeidsprosjekt mellom NASA og ESA) med sin LASCO-koronografs C3-detektor bilder av et objekt mellom Solen og Merkur. Dette objektet hadde det karakteristiske ”vinge­mønsteret” til Nibiru, der illusjonen av vinger som står ut fra planeten gis av de største månene som er knyttet til Nibiru. 

SOHO/LASCO-bilde av Nibiru-komplekset 27. mars 2009

 

Vingeklode-symbolet (eller “The Winged Sun”) går igjen i alle de gamle kulturene i Det nære Østen, fra sumererne til egypterne. Moderne religionsforskere har feiltolket dette symbolet til å representere Solen. 

Vingeklode-symbolet for Nibiru i Midt-Østens eldste kulturer

 

Også den 19. april 2009 tok SOHOs LASCO-koronografs C3-detektor bilder av et objekt med det karakteristiske vingemønsteret til høyre for Solen. På dette tidspunktet var ingen av de andre planetene i vårt solsystem i denne himmelsonen. I april og mai 2009 tas nye amatør-fotografier og video-opptak av en ”ekstra sol” ved soloppgang og solnedgang. Noen av dem legges ut på YouTube. [Her kan man se et video-opptak av den ekstra solen, tatt i nærheten av Svartehavet (Chkalovsky) den 21. april 2009.] 

SOHO/LASCO-bilde av Nibiru-komplekset 19. april 2009

 

Sitchin har i flere av sine bøker – se f.eks. Divine Encounters (1990, s. 29) – identifisert sumerernes symbol ”kors med stråleglans eller utgående stråler” med Nibiru. 

Flere sumeriske symboler for Nibiru

 

Sitchin har i flere av sine bøker – se f.eks. Divine Encounters (1990, s. 29) – identifisert sumerernes symbol ”kors med stråleglans eller utgående stråler” med Nibiru. I oktober 2006 innledet NASA STEREO-prosjektet, et rombasert sol­observatorium for å observere Solen i 3D (Wiki-artikkel: STEREO). STEREO består av to satelitter (Ahead og Behind), hver utstyrt med to koronografer (COR1 og COR2) med forskjellig synsfelt. Ahead/Behind COR1 ser den innerste delen av koronaen, mens Ahead/Behind COR2 den ytterste. Ahead ligger foran Jorden i omløpsbanen, mens Behind ligger bak Jorden i omløpsbanen. Den 4. og 5. desember 2009 filmet STEREO Ahead COR2 et lysende kors som minnet svært om det eldgamle symbolet for Nibiru. ZetaTalk bekreftet at det var Nibiru-komplekset som hadde blitt filmet [se ZT-notatet SOHO says so (5. desember 2009)]. Så vidt jeg vet har ingen offisiell forklaring blitt gitt. Se også Nancys video-presentasjon (YouTube, 18. desember 2009) for en gjennomgang av mange av Nibirus symboler og av enkelte relevante SOHO/STEREO-bilder. 

STEREO Ahead COR2-bilde 4. desember 2009

 

I januar 2010 filmet STEREO-teleskopet EUVI en rekke mystiske kuleformete objekter rundt Solen. Ifølge ZetaTalk var disse ”kulene” noen av Nibirus måner. Joseph B. Gurman, STEREO prosjektforsker, forklarte ”kulene” som bildekompresjonsartefakter, sterkt forstørret, av kosmiske stråler som hadde truffet CCD-detektoren (se ZetaTalks og Gurmans uttalelser). 

Nibirus måner filmet i januar 2010 av STEREO-teleskopet EUVI.

 

Den 10. februar 2010 filmet STEREO Ahead COR1 og COR2 noen lysende punkter som kunne minne om perler på en usynlig tråd. De dukket først opp den 3. februar, men disse bildene ble fort fjernet og erstattet med et annet bilde. De dukket også opp den 5. februar. Ifølge ZetaTalk er disse ”perlene” identisk med noen av Nibirus måner (se ZetaTalk nyhetsbrev 172). [For mer konvensjonelle forklaringer på SOHOs og STEREOs bilder av det ZetaTalk hevder er Nibiru-komplekset, se astrofysiker Terje Fredviks artikkel Det er ikke Nibiru alt som glimrer (med sitt fravær) (Skepsis, den 4. oktober 2010). Se også etterfølgende diskusjon her]. 

Nibirus måner filmet den 10. februar 2010 av STEREO Ahead COR1 og COR2

 

Ved slutten av februar 2010 hevdet Nancy i sitt nyhetsbrev at SOHO-bildene var manipulert ved at en film med stjernehimmelen i bakgrunnen gikk i loop, og at dette hadde blitt avslørt av flere ved måten Venus hoppet frem og tilbake på. Zetaene bekrefter omfattende manipulering (se ZetaTalk nyhetsbrev nr. 174). 

I mars 2010 bekreftet ZetaTalk at Jordens avstand til Nibiru og Venus er omtrent den samme, og Nibiru er altså fire ganger større enn Venus. Det er imidlertid flere faktorer enn en planets størrelse og avstand som avgjør hvor synlig den er fra en annen planet. I dette tilfellet må vi også ta i betraktning refleksjonsevnen til det permanent tykke støvlaget som omgir Nibiru. Nibiru kan nå muligens identifiseres med gode teleskoper som en tåkeflekk, hvis man sikter teleskopet riktig inn og tolker riktig. 

Nibirus ankomst siden våren 2003 har resultert i en rekke virkninger for Jorden: geofaglige, platetektoniske, meteoro­logiske, elektromagnetiske og biologiske. Disse konse­kvensene er nærmere omtalt i min artikkel Virkninger av Nibiru-komplekset: den store sammenhengen som media ikke gir deg. Noen av disse virkningene holdes hemmelige for befolkningene, eller gis en helt annen forklaring i media. Flere av virkningene presenteres i media som isolerte hendelser, hvor man ikke en gang prøver å se dem i sammenheng med noe som helst.

 

Myndighetenes dekkoperasjoner

Myndighetene og akademia hadde planlagt i hvert fall to store forklaringsbløffer på mange av Nibiru-kompleksets virkninger på Jorden. Den ene bløffen var å forklare virkningene som resultat av global oppvarming. Dén bløffen har imidlertid sine begrensninger i hva den kan forklare. NASA fikk i oppgave å utbrodere den andre forklaringsbløffen som de en stund har prøvd å fascinere media med: ”Gi sola skylden!” Hvem kan si imot NASA når de advarer mot økt solaktivitet i form av mulige supersolstormer med sine magnetiske løkker (”flares”) som slynges ut mot Jorden; eller mulige supersolvinder som kan slå ut våre kraftnett, satelitter, kommunikasjonssystem og alle andre elektriske installasjoner; eller når NASA foreslår at slutten på den 11-årige solsyklusen som vi nå er inne i kan bli ekstra kraftig? Forrige solflekk max-aktivitet var i år 2000, så det passet bra for NASA at i tiden frem mot 2011 kunne mye bortforklares med tiltagende solflekkaktivitet. Faktum er imidlertid at i inneværende syklus er dette mønsteret for første gang brutt. Solen er langt roligere enn den burde ha vært. ZetaTalk forklarer dette med virkningen av Nibiru (kilde). [For akademisk skremselspropaganda via media, se artikkel i Aftenposten den 9. januar 2008; og artikkel i VG den 27. mars 2009]. 

De innvidde som verken ønsker at befolkningene skal forberede seg på jordskorpe­forskyvningen, eller at de overlevende i ettertid skal forstå noe av det som har skjedd, sponser et hvert program, prosjekt, konferanse og filmproduksjon som enten fremmer 2012-endetidsmyten eller som fremmer en annen årsaksforklaring på endetiden enn Nibiru. Det er naturligvis en forutsetning at ZetaTalk ikke blir omtalt. ZetaTalk nevner som eksempler på web-baserte pseudo-avslørings­prosjekter Horizon Project (med mange NASA-folk i teamet) og Project Camelot (som ofte fronter Solen, og intervjuer mange såkalte varslere og tidligere insidere). I tillegg utnyttes også newage-troen på Maya-kalenderen, med sin antatte endetidsdato den 21. desember 2012, for alt den er verdt. Det er ikke noe galt med Maya-kalenderen, men forsøket på å synkroni­sere den med vår egen gregorianske kalender er basert på flere kompetente gjetninger som ikke har vært helt korrekte. 

I 2009 hadde filmen 2012 premiere, der en supersolstorm har bombardert Jorden med nøytrinoer. Dette resulterer i oppheting av Jordens kjerne som så utløser jordskorpeforskyvning. I filmen 2012: Seeking Closure, som vil ha premiere i 2010, annonserer den amerikanske presidenten den 21. desember 2012 at om tre timer vil en kjempe-asteroide treffe Jorden og trolig utslette alt liv. Ingen av filmene bidrar med overlevelsesråd til befolkningen. 

Astronomer og astronauter har i all hemmelighet blitt engasjert til å studere Nibirus bane mot ekliptikken. De risikerer livet hvis de går ut i media med sine erfaringer. Disse astronomer og astronauter har imidlertid ikke tilstrekkelig forståelse til å forutsi hva som eksakt kommer til å skje. ZetaTalk er derfor en web-base som de innvidde følger nøye med på. Er vår statsminister Jens Stoltenberg uvitende om Nibiru? Eller spiller han bare sin sedvanlige rolle som en konform og uvitende nisse med et anti-konspirativt verdensbilde? 

Jens Stoltenberg: uvitende nisse eller medskyldig i hemmeligholdelse?

 

Kilder og ressurser

 

******************************************************************

 

Rolf Kenneth Myhre

Rolf Kenneth Myhre fullførte bibliotekarutdannelsen i 1990, og arbeidet så som selvstendig næringsdrivende i seks år med å etablere og reorganisere små fagbiblioteker og arkiver. Deretter arbeidet han som medisinsk forfatter i seks år, fire av dem ved Rikshospitalet. Siden 2003 har han som privat forskerforfatter arbeidet med fokus på: 1) Bevissthetsparadigmet, åndsvitenskap; 2) Menneskets tidligere og nåværende erfaringer med ET/UFO-relaterte emner; 3) Enkelte US-sentrerte oligarknettverk som siden 1940-tallet har prøvd å styre verdenssamfunnet i en totalitær retning. I 2008 vant han Kolofons manuskonkurranse for ”Alternativ litteratur” med boken "Åndsvitenskapelige visjoner". I februar 2013 utga han boken "Menneskets historie: Integrasjon av Velikovsky, Sitchin og ZetaTalk", og i august 2013 kom boken "ET/V-erfaringer 1947-2013". Hans forfatternavn er Rolf Kenneth Aristos.

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

245 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
arifkarim
arifkarim
Abonnent
13 år siden

Tusen takk for dette Rolf! Jeg var litt kritisk til din forrige artikkel angående Nibiru passasjen, men dette ser lovende bra ut. :)

Bare en ting jeg lurte på: Hvilken hensikt har media / staten å «skjule» noe som ligger så langt unna? Og som altså er en del av vårt eget dobbelte stjernesystemet?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  arifkarim
13 år siden

Det sier seg selv Arif :)
Vist verdens regjeringer hadde gått ut med at et enormt objekt nærmet seg joden med mulig masseutslettelse av menneskeheten så ville det skapt det totale kaos og anarki, samfunnet ville kolapset totalt sammen umidelbart
Eliten ville vært dem første til og føle massenes vrede på kroppen samt at deres egen overleveseplan ville gått i dass
Bunkersene deres ville blitt stormet av en vettskremt befolkning

Under den kalde krigen ble det i hele verden bygd en rekke enorme topphemlige bunkerser langt inni fjell som kan motstå atombomber fra raketter pga at samfunet skulle kunne driftest og byggest opp igjen etter en global atomkrig alle var sikre på ville komme
Der er der dem nå vil sikre seg selv ved og holde hemligheten om Niburu for seg selv

I slutten av februar ble enda fler av Niburus måner observert rundt solen :)

http://www.youtube.com/watch?v=4QbccNTgdAM&feature=related

Takk for nok en super artikkel RK :)

ArneLo
Abonnent
13 år siden

Getting WISE About Nemesis
«A dark object may be lurking near our solar system, occasionally kicking comets in our direction. «

ArneLo
Abonnent
Svar til  ArneLo
13 år siden

Jeg har dessverre ikke så stor tiltro til ZetaTalk. Og at NASA sier noe annet en ZetaTAlk er ikke grunn nok for meg til å tro på dem. Trackrecorden er ikke så veldig imponerende. Det ikke finnes noe annet en Zetas ord for dette, og det stort sett baserer seg på Zecharia Sitchin kreative fritolkning av et gammel selg på en sylinder. Å basere en hel kosmologi på dette er som om fremtidige arkeologer skulle tolke vår forståelse og tro basert på undersøkelser av RCA logoen eller de flyvende vinduene til Bill Gates.

«The miniature art of the seal cutter is of peculiar social as well as aesthetic interest. The idea of making personal identity marks by impressing intaglios on clay sealings began, as we have seen, in Protoliterate times and was later extended to tablets. Seals were thus from the first associated with commerce and quite soon, if not from the first, with private ownership. This association with trade is proclaimed not only by their use in Mesopotamia itself but by the appearance of specimens in Egypt, the Indus and then, in the second millennium, in Mycenaean Greece and the Aegean. Possibly Mesopotamian merchants sometimes entrusted them to their agents in these distant lands. A personal seal remained an essential possession down to the later days of Babylon: Herodotus said of the Babylonians of his day, ‘everyone owns a seal’.»
– «The First Great Civilizations«; Jacquetta Hawkes; 1973

Jeg velger jeg å tro på andre, mer vitenskapelige kilder som f.eks: «Cosmic Winter» og «Cosmic Serpent» av Victor Clube og Bill Napier, «<a href="

Light on the Black Death» av Michael Baillie, «The Cycle of Cosmic Catastrophes» av Richard Firestone, Allen West, Simon Warwick-Smith.

Disse kildene peker på kataklysmiske kometnedslag med sykliske gjentagelser. Og når teorien om en mørk stjerne som bowler disse inne fra Oort-skyene også blir luftet av astronomer basert på observasjoner så forsterker bare dette denne hypotesen. Det er flere astronomer som har sterke teorier på ekstra himmellegemer med en syklisk påvirkning av vårt solsystem, men det er ingen av dem som sier at dette legemet går inn i det indre solsystemet. Snarere tvert imot:

«In the current paper, I use computer simulations to investigate the potential damage caused by the passage of a Nemesis-like object through the planetary system. I use these computer results and the apparent lack of damage to the planetary orbits to place limits on the number and masses of any other black dwarfs (or large planets) within the Oort cloud. […]

We conclude from the lack of damage to the planetary orbits that it is extremely unlikely that any object more massive than 0.02 percent of the Mass of the Sun dwells in an orbit with a semimajor axis in the range 10,000 to 40,000 AU. [J. G. Hills 1985]»

Tilslutt så anbefaler jeg alle med interesse for området å lese Laura Knight-Jadczyk`s Has Nibiru/Planet X Been Sighted?. Her er teoriene underbygd med vitenskapelige funn og hypotesene forblir hypoteser, ikke vedtatte sannheter slik som i Cointelpro-infoen til ZetaTalk.

«Immanuel Velikovsky demonstrated rather convincingly that there was massive evidence of both a literary and scientific nature that great catastrophic earth changes had occurred during the second millennium BC due to cometary showers and the close passage of Venus. He settled on a date of 1450 BC, but more recent scientific evidence points to the date actually being 1628 BC. There is also evidence for a disruption circa 5200 BC, 8,800 BC, 12,400 BC, 16,000 BC, 19,600 BC, and by logical extension every 3,600 years previously for an indefinite and unknown period of time. What is more, if the last «return» was in 1628 BC, we are not just due, we are overdue for the next one.

The theories about Nibiru do not take into account many of the literary reports from the ancients regarding these great bombardments of comets. Velikovsky tried to account for this by suggesting that a cometary Venus was hauling around a tail of rocks. It seems that Velikovsky and his supporters, and Sitchin and his supporters, although recognizing serious worldwide catastrophes, have failed to recognize the true nature of such events. Velikovsky proposed that Venus out of orbit was a more or less one-time event rather than a symptom of a long term cycle. Sitchin came closer with his understanding of the cycle, but he failed to consider all the variables in his solution. What is more, once he settled on his idea as the one and only solution, his efforts to make the mythical elements fit the hypothesis became almost as absurd as the efforts of mainstream science to avoid them!«
– «<a href="http://www.cassiopaea.org/cass/sitchin2.htm"Has Nibiru/Planet X Been Sighted?» – Laura Knight-Jadczyk

T
T
Forfatter
Svar til  ArneLo
13 år siden
vidar
vidar
Abonnent
13 år siden

Her var det mye interessant informasjon. så det er altså denne brune dvergen som er vår nærmeste stjerne, og ikke Centauri. Kan vi anta at NASA har oppdaget denne brune dvergen men holder oppdagelsen skjult, eller har de rett og slett ikke klart å oppdage den ennå? Selv om jeg ennå ikke kan si at jeg har sett noen endelige beviser for planet x, så virker det veldig veldig troverdig og sannsynlig. det er rett og slett for mange indisier og omstendigheter som passer altfor godt. Veldig kjekt at du refererer til flere ulike kilder som bygger opp under artikkelen. Jeg har lest mer om planet x på dine hjemmesider, og takk skal du ha for alle ditt gode arbeid.

ps: er det slik at planet x er lettere synlig fra den særlige havkule, eller at det har vært slik eller vil bli slik? er det fortsatt mulig å se «the second sun» for tiden, og er det mulig her i norge?

Equalitor
Equalitor
Abonnent
Svar til  vidar
13 år siden

NASA er så korrupt som man kan få det. De tusjer 50% av bildene eller så :] Er det så rart når en bunch nazier kom trygt dit via pro. paperclip..

Vatikanet er de som har trådd hardest for å etablere det nye observatoriet på Antarktis virker det som, og det er sagt at den først skal bli synlig i sør.

For min del er Nibiru og den andre sol to forskjellige ting. Jupiter skal bli solkilden bl.a hopiene forteller om, som sannsynligvis antennes av Nibirus tilstedeværelse [alt dette iflg Iliuka, som er mer enn treffsikker nok].
Jorda er fortsatt spådd en strålende fremtid, etter litt tumulter.

vidar
vidar
Abonnent
Svar til  Equalitor
13 år siden

Jorda er spådd en strålende framtid ja, hva menes med det? zetatalk sier jo at 90% vil dø. men for jorda og de som overlever så blir det jo en strålende fremtid, i og med at man blir kvitt alle psykopatene i samlebegrepet nwo. så kan du utdype hva du mener med strålende fremtid? etter at jeg fant linken til paoweb her på nyhetsspeilet, så har jeg lest litt der. også der snakker man om en strålende fremtid, men der blir det også nevnt evakuering…

jeg tror du har misforstått når du sier at nibiru og den andre solen er to forskjellige ting. slik jeg har skjønt det så kalles nibiru for den andre solen når den reflekterer sollyset. eller mener du at det er jupiter som blir den andre solen?

Equalitor
Equalitor
Abonnent
Svar til  vidar
13 år siden

Folk vil utvilsomt dø, derfor gjelder det å overbevise på beste måte for både det materielle og ikke minst åndelige skiftet, men kun dersom de er interessert. Henger sammen med den frie vilje og de åndelige ubevisste valg… Å skape unødvendig frykt er dårlig karma, men går en tynn grense der.
Jeg er av den sorten som forbereder fysisk og åndelig [har vært sinnsykt opphengt i det], holder meg unna visse områder som kyst og lavland før 28.10.11 og masse andre ting. Det viktige er dog for meg å ha positiv polarisering, for visse sjeler og kropper kan bli transportert hit og dit :] Burde være mange gode grupper på alternativnett om dette, som jeg burde delta mer i siden jeg søker «partnere».

Ingen kommer til å ønske å ha det gamle pengesystemet lenger siden alles bevissthet øker. Likhet for alle, og å ikke bry seg seg mye om det overfladiske. Det er noen av måtene det blir bedre på. Ikke minst blir det bedre for skapningen Moder Jord, som vi har drevet nok rovdrift på. Hun kommer til å vise all mulig frustrasjon, så får vi bare henge på.

Jeg skrev jeg mente at Jupiter blir sol nr.2 ja. Hvordan det er mulig med så liten masse vet jeg ikke, men vitenskapen har ofte hatt feil hypoteser. Hadde planeten Nibiru vært god til å reflektere sollys burde vi kanskje ha sett den nå, men som Rolf Kenneth har sagt så er den dekket av et ytre støvlag som sikkert ikke reflekterer godt. Han mener kanskje ikke det samme om Jupiter som meg da vel og merke, men vi har alle våre grunner.

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
13 år siden

Det er et spørsmål jeg stadig kommer tilbake til når det gjelder Nibiru og eventuelle kataklysmer i kjølvannet av dens passering. Det er spørsmålet om hvordan vi som enkeltmennesker skal forholde seg til dette. For min egen del kan jeg fortelle at jeg har flyktet til Sverige for å kjøpe et lite hus her. I Norge har jo sosialdemokratene sviktet folket også når det gjelder boligpolitikken. Jeg hadde tenkt å kjøpe et hus ved sjøen. Nå er det ikke lenger en mulighet. Til syvende og sist har dette gått så inn på meg at jeg egentlig har sluttet å leve. Hva er vitsen? Om alt bare blir borte om noen år. Er det ingen andre som reagerer med mismot og sorg. Dette må jo få en innvirkning på folk om en tar dette alvorlig. I Sverige har de et forum som diskuterer løsninger uten at jeg er synlig imponert over «løsningene». Jeg syns i alle fall dette er meget tungt å gå å bære på. Noen kommentarer/råd?

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
13 år siden

Takk for oppmuntrende ord Equalitor. Når det gjelder hvordan man rent praktisk skal forholde seg til en slik eventuell katastrofe er jo problemet at estimatene for hva som faktisk kan komme til å skje er så forskjellige. Du nevner 150 meter som et kritisk nivå for nivåheving av havet, men disse tallene spriker veldig. Det samme gjør det når det gjelder hvor sterke vindene kan bli. Zeta-talk og andre mener jo at det bare vil bli noe slikt som 10% som vil overleve. Når det gjelder sjelens udødelighet så holder jeg den muligheten åpen. Likevel har jeg faktisk vært død. I flere minutter. Hele min kropp var blå og oppsvulmet og underet var at der ingen ( så vidt jeg vet i alle fall he he ) hjerneskader ble opservert. Men jeg så intet av det som folk forteller om som har vært nær-døden. Dog har jeg vært ute av kroppen min ved en annen anledning så jeg holder muligheten for åpen. Bibelen syns jeg er verdens kjedeligste bok. Jeg har prøvd så mange ganger å lese meg igjennom den, men sovner av etter en halv side!!! ETs VET JEG MED 110% SIKKERHET at de eksisterer. Så er det jo et åpent spørsmål om de vil gjennomføre masselandinger for å redde oss. Egentlig skjønner nå ikke jeg at noen skulle orke å redde en så til de grader stupid art som menneskene. En annen ting som er frustrerende å notere er hvor lite folk bryr seg om ting som de faktisk burde bry seg om. Således er jo Nyhetsspeilet, dets journalister, lesere og kommentatorer et lyspunkt i tilværelsen. :)

mikkel-rev
mikkel-rev
Abonnent
13 år siden

Takk for enda en fin artikkel RK!
tenkt mye på dette! Finnes jo veldig mye info om dette temaet, men det er jo vanskelig å akseptere. Hodet mitt sier at alt dette bare er tull, men hjertet mitt er av en annen oppfatning. Og som de fleste sikkert er enig med meg i: følg hjertet ditt.
Det jeg imidlertid savner er en dialog om hva vi som enkeltmennesker kan gjøre for å forberde oss på denne nærstående eventen.
Det eneste jeg er sikker på er at ingen kommer til og overleve alene, vi er født i et fellesskap og blir syke av å være ensome/alene. Vi er derfor nødt til å samarbeide med andre mennesker. Overlevelsesgrupper og mini samfunn er den eneste måten vi kan klare oss. Sammen er vi dynamitt.Denne jobben må vi gjøre nå!!!
Så til det praktiske:
Jeg har liten tro på at byer vil være stede å være. Vanskelig å dyrke mat i asfalt og betong, samt at store desperate menneske mengder spiser hverandre til frokost.
Et småbruk på landet med dyrkbar mark, skog, og le mot vannmasser er nok å foretrekke. Muligheter for å dyrke innendørs er nok enda bedere, men dette krever utstyr som stømagregat vekstlamper og drivstoff, og kan bli vanskelig å holde inntakt og/eller lagre under den kommende omveltningen. Særlig siden det er uvisst om det i det heletatt blir stående noen byggninger.Lagring vil generelt bli et broblem da vi ikke vet rekkevidden av det som kommer til å skje og man vil trenge en del forsynger, redskaper og medisiner! Muligheter for husdyrhold vil nok også være vesentlig.Rent vann blir vel det største broblemet av alle.
Jeg vurderer å prøve å armere et rom eller to i kjelleren, slik at et rom blir stående, om huset mitt ramler ned. Ly for nedfall er vel vesentlig og forhåpentligvis hjelper dette noe.
Videre tror jeg at mennesker er den beste ressursen og forskjellige kunskaper er nødvendig i en overlevelsesgruppe( -papirflyttere som setter seg selv først i verden tror jeg vi kan greie oss uten).har lyst og ramse opp en del ting som blir nødvendig å ha for hånden men de fleste har vel en ide om hva disse tingene bør være.

Har jeg forstått zeta talk riktig er nok ikke Norge det værste stedet i verden og være, med unntak av kystlinjer og innerst i fjorder. Vi har noen fine fjellrygger som vil beskytte oss mot havet.

Noen som er innteresert i en overlevlsesgruppe i østfold så gi et vink

C
C
Abonnent
13 år siden

Jeg har fra en svært troverdig kilde at Niburu ble ødelagt for flere år siden for å skåne menneskene og Jorden.
Denne kilden har dette fra en kanalisering fra Kryon.
Jeg tror det er en mulighet for at dette er feilinformasjon fra artikkelforfatter.

Beklager.

Uenur
Uenur
Abonnent
13 år siden

Jeg mener å huske at Zeta talks spådde,og det med stor sikkerhet ,at Niburu skulle dukke opp i 2003.Jeg greier ikke å finne det igjen i arkivene.Hva har skjedd? Flyttet de bare datoen opp til 2012 når det ikke skjedde..?

T
T
Forfatter
13 år siden

At Nibiru er et hett tema er det ikke noen tvil om… selv har jeg ikke klart å overtalt meg selv til å se så mye zetatalk så jeg takker deg masse for at du gjør informasjonen tilgjengelig Rolf. Takker også Hellwege for interessant lesestoff. Jeg ser zetatalk blir dratt i tvil av flere, men om informasjonen er korrekt så kan vi vel ikke la dette ødelegge zetatalks rykte; http://www.youtube.com/watch?v=wqzdFhSc4nw Nancy oppfordrer til å avlive kjæledyr… hun kan ha sine grunner, men jeg stiller meg kritisk til den oppfordringen

Satt å hørte noe nytt freeman postet;

og kom til å tenke på en gammel sang jeg hadde langt bak i hodet;
http://www.youtube.com/watch?v=qiSkyEyBczU&feature=related den heter «black hole sun» men det høres ut som de sier «black old sun»??

Ratatosk
Ratatosk
Abonnent
13 år siden

Er litt travel og hastig av vesen, som ekorn flest.
Om jeg har hørt og forstått dette rett, så er det ikke noe vi kan gjøre, dersom denne planeten X Niburu virkelig kommer og krasjer med jorden?
Om de som mener dette har rett, er vi alle fortapt og ingenting vi kan gjøre kan redde oss, har jeg forstått dette rett?

I så fall – gi meg tidspunkt, så eksakt som mulig for når dette vil skje.. Ikke henvis til endeløse skrifter jeg selv må lese og fortolke, om dere har rett forstår dere også at det ikke er tid igjen for slikt. Da vil jeg lytte til dere som har lest og forstått. Håper på et klart og konsist svar på et klart og konsist spørsmål.. takk.

ArneLo
Abonnent
Svar til  Ratatosk
13 år siden

Jeg tror ikke det er noe gunstig for noen å få alt servert på sølvfat. ;-) En må jobbe litt selv for å virkelig få forståelsen for den virkelige eksistensen.. Det gjør at bevistheten øker og dømmekraften bedre. Hepp.

Uenur
Uenur
Abonnent
Svar til  ArneLo
13 år siden

Litt OT,men jeg vil som sagt holde meg unna Nibiru.Jeg tror Arne,at du selvfølgelig kan ha rett i din kommentar,men likevel er det ett og annet som sier meg at korrekt informasjon vanligvis er enkel og lettforståelig.Vi ser jo det over alt;Når ting endelig er kommet på bordet,så er stort sett sannheten begripelig for de aller fleste.Jeg er selv av den oppfattning at ting som ikke kan leveres på en enkel og lett begripelig måte,enten bør forbli usagt,eller så er det ugler og hester i mosen.
Om alle mennesker på jorden må være såpass utstyrt på kvisten at de nærmest må inneha eksamen i kryptologi for å forstå hva som menes,så er det ekskluderende og elitisk i sin form.Da er det sannsynligvis gjort av noen som har noe å skjule.
Om det skulle finnes åndevesener som kanaliserer sin visdom via jordbundne medier,så bør de ta dette til seg,og begynne å snakke så alle begriper det.Tolkninger bør være unødvendig fra så utviklede vesener.Hvor utviklede kan de være,om de ikke greier å snakke/svare tydelig?
(sikter ikke spesiellt til Zeta her,men generellt)

ArneLo
Abonnent
Svar til  Uenur
13 år siden

Jeg er helt enig :-) Men det kreves en del innsatts både på det intellektuelle og følelsesmessige plan for å komme seg igjennom jungelen av disinfo. Og det nytter ikke bare å ta andres ord for det.

Men hvis jeg forstår deg rett så må det være en logisk forklaring, og det er noe av det jeg prøver å fremheve her. Det finnes ikke noe logikk i Nancy Leiders tåkeprat, selv om Kenneth gjør en hederlig innsats på å fremmane dette.

Lise Tollefsen Slembe
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
13 år siden

Jo faktisk Rolf Kenneth så kan mindre enn 90 % av menneskeheten overleve, setter vi press på våre myndigheter og får de til å bygge ut disse undergrunnsbasene slik at de rommer alle av innbyggerne her hjemme. Jeg har hørt at det bare er plass til ca. 2 millioner mennesker i disse basene og jeg blir temmelig forbannet ved tanken på hvem som vil bli førsteprioritert med hensyn til å få slippe inn i disse.

Men vi vil få merke «saker og ting» dette og neste år hvis vi opplever at den ene etter den den andre av våre stortingspoltikere fordufter i all stillhet! Kanskje vi alle her skal følge litt opp dette som denne anonyme politikeren fortalte i sin informasjon om disse undergrundsbasene som media ikke skriver noe om!

Oddis
Oddis
Abonnent
13 år siden

Rolf Kenneth, du gjør en kjempejobb i å renskrive alt som står om ZetaTalk og PlanetX rundt omkring på nettet. Det er jo en jungel å bla igjennom!
Til og med på http://www.poleshift.ning.com , hvor det kun er PX entusiaster, er det til tider veldig forvirrende å være medlem. Det kommer så enormt mye info of dis-info at en blir svimmel.
Jeg er og blir takknemlig for det du gjør!!

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
13 år siden

ArneLo: Jeg har egentlig ikke noe problem med å tilslutte meg til det du sier. Jeg burde nok ha lagt til at f.eks Zecharia Sitchin har en helt annen oppfatning av når eventuellt Nibiru dukker opp. Jeg refererte ikke til Nancy Lieders oppfatninger. Har knapt nok vært innom hennes nettsted. Det jeg forsøkte var å gi et bilde av hovedretningen av hva som hevdes. Det er jo det som er problemet her, at alt spriker og det er vanskelig å få noe verifisert. Jeg ville f.eks heller aldri ha lyttet til en mann som Sheldan Nidle, for ikke å snakke om Phil Schnieder dersom jeg ikke personlig har fått verifisert at ETs eksisterer. Men du har helt rett: Vi skal ikke ta alt for god fisk. :)

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
13 år siden

Visdom er å simplifisere. Både Rolf Kenneth Myhre, Hans Gaarder, og de andre journalistene på Nyhetsspeilet forsøker jo i sine artikler å tegne de store linjene for oss andre. Den jobben er kanskje viktigere enn de selv aner! Likevel er det fornøyelig lesning i kommentarfeltene når f.eks ArneLo legger inn en skeptisk kommentar. Tror ikke Rolf Kenneth står last og brast med det Zeta Talk kommer med, men at han finner det viktig å formidle dette stoffet ut til leserne. Vi har alle forskjellig ståsted, men vi søker alle sannheten, så jeg må si som Susan Nidle: «The problem occurs when we insist on our own experience as the only way to understand the world and our soul. »
Er forøvrig enig med deg Singoalla: Utrolig at Ratatosk skal ha blitt tomlet ned av halvparten bare for å komme med et ærlig spørsmål!!!

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
13 år siden

He he, Terje! Kanskje de er utsatt for stråler fra Mind-control-devices for å øke stressnivået og fremkalle humørsvingninger. Takk for kommentaren din tidligere i tråden forresten. Trist å høre om forholdet ditt. Det er jo litt urettferdig ( uten at jeg sikter til henne ) at vi skal være tvunget til å diskutere selvfølgeligheter i hverdagen mens noen tanker utenom allfarvei nesten alltid blir møtt med ignoranse. Vær stolt og glad for at du er den du er. :)

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
13 år siden

Til Smurfen: Nå er jeg så heldig at jeg har noen hundre tusen på bok. Jeg hadde faktisk tenkt på muligheten for å kjøpe noe høyt til fjells og langt inn i landet for så å invitere de som ville gjøre noe for seg selv og andre til å bruke dette stedet som base, just in case! Det «verste» som kunne skje var vel at vi fikk laget en dokumentar om «de som ikke stolte på myndighetene». Det eneste aberet er at hus i Norge er så dyrt at det er jo et under at noen har råd til å bo i Norge i det hele tatt, slik at jeg hadde sett for meg et sted i Sverige mot norskegrensen. Foreløbig er dette en tanke, så får vel andre mene hva de vil om «galskapen». :)

Equalitor
Equalitor
Abonnent
Svar til  Cosmomind
13 år siden

«Galskapen» gir absolutt gjenklang, og snart kan vi ta i bruk dette nye forumet som blir skreddersydd for kontakt og støtte mellom Norges folk. Inget aspekt av overlevelse eller overgang er for stort eller lite. På tide at noen kom på det :[]
Gleder meg til å bli bedre kjent med dere og la kunnskapene gå på rundgang!

No offense: Jeg er noget negativ til tanken på innkjøp av [for dyre] hus, siden de kan risikere å blåse bort i tidenes orkan, rase pga jordskjelvfare [det samme med tuneller, som en foreslo]. Det som er en mulighet er å kjøpe ei fin tomt som ligger perfekt til, eller bruke en eksisterende hytte med dyrkbart land noen har fra før, også bygge et eller annet sikkerhetskompleks ved siden av [avhengig av størrelse på gruppa]. Etter at kaoset har lagt seg kan man ønske å spre seg utover og da er det jo sannsynligvis bare å velge og vrake i hus man må reparere på, eller ta deler fra. Just my 2 cents.
Sorry for alt off topic, men inntil videre er NS alt vi har å diskutere på.

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
13 år siden

Om underjordiske baser; det er i hovedsak sopp som dyrkes i slike fasiliteter. Ikke dermed sagt at det ikke kan dyrkes andre ting. Sverige og Sveits er de eneste land som har underjordiske anlegg nok til hele befolkningen. Nå er det imidlertid slik at det i Sverige har vært slått alarm om at de ikke lengre har nok baser til hele befolkningen. Jeg har selv vært i kontakt med representanter for eierne av en underjordisk base som var til salgs her i Sverige. Den var beregnet for 144 personer, men hadde selvsagt plass til flere. Vurderete faktisk å kjøpe hele sulamitten, men måtte gi det opp fordi man ikke får lov til å bo der uten tilleggsinvesteringer. Videre koster det ca. 40 000 i året å holde maskiner i gang til å holde luftfuktigheten nede på et akseptabelt nivå. Når man ser på hva tyskerne maktet i den aller siste del av krigen når det gjelder bygging av underjordiske fasaliteter for fly og Verner Von Brauns misilprojekter så er det jo direkte skammelig at norske myndigheter ikke gjør noe. Bare på noen måneder bygget tyskerne kilometervis med tunneller og store haller, og det var da!!! Det som jeg imidlertid hele tiden har lurt på er jo hva som skjer med et rom sprengt inn i fjell dersom det blir jordskjelv. Jeg har lekt med tanken på at utenomjordiske entiteter lurer eliten ned i slike selvmordskatakomber slik at vi blir kvitt dem en gang for alle. Ha ha ha! Hadde ikke det vært flott!!!

A
A
Abonnent
13 år siden

Rønbeck og Beamer:
Fint hvis dere holder personlige meninger/meldinger dere i mellom på et annet sted enn her.
Det er off-topic, og ikke intr for oss som vil lese/kommentere og artikkelen og dens innhold.

Bare en høflig forespørsel.

Terje
Terje
Abonnent
13 år siden

«Det er først når Nibiru nærmer seg én av de to stjernene at dens fart tiltar betydelig pga. stjernens tiltrekningskraft. Nibiru har sin høyeste fart i dét den farer gjennom ekliptikken omtrent halvveis mellom Jorden og Solen. Når Nibiru så har lagt begge stjernene bak seg, og deres samlede tiltrekningskraft virker i ”ryggen”, får Nibiru en kraftig oppbremsing som resulterer i full stans.» Hvorfor påvirkes ikke de øvrige planetene i solsystemet på lignende måte?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Terje
13 år siden

Nå må du huske at elektromagnetismen er sterkere kraft en gravitasjonskraften
Nibiru er også bebodd av milliarder av Anunakier som ligger lyår forran oss når det gjelder teknologi, dem er på nivå 2 på Dr Kakus skala og vi har ikke nådd nummer 1 enda engang…På Ra sin skala er dem på 5 densinitet og vi på 3 densinitet :)
Det ville jo ikke akkurat forbause meg om at det som ikke vi klarer kan heller ikke høyere utenomjordiske sivilisasjoner klare…
Jeg er meget skeptisk til at dem på NTNU har klart og finne opp alt som er mulig og finne opp og at dem besitter all den universale kunskap og lære som er mulig og oppnå :)

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Terje
13 år siden

Hei Terje S!
Er det nå så viktig å forstå hvorfor det virker sånn eller sånn, eller ikke sånn med planetene, det er faktisk mye man som mennesker ikke evner eller behøver å forstå. Man kaster bort mye tid på å komplisere ting, tid som kunne vært brukt på seg selv og egen utvikling, altså prøve å forstå seg selv og sin egen rolle i det hele først og fremst.

Når du er kommet så langt kan du kanskje gå løs på andre oppgaver, men bare på deltid for man må utvikle seg selv (oppdateres) jevnlig, så det gjelder ikke begynne i feil ende som så mange gjør.

Jeg ser et menneske som et garnnøste, trekker man for raskt i tråden og løper rundt for å finne ut av ting (svar) så får man fort mange floker som blir svært vanskelig å løse opp i. Trekker man rolig i tråden og nøster den opp etter hvert blir alt så mye enklere, i stedet for en floke får du et nytt garnnøste hvor du hadde kontrollen underveis og samlet alt pent og pyntelig sammen.

Det er slike budskap, som symbolikk, man ofte får fra «andre siden» hvor helt enkel billedbruk brukes for å si oss svært mye på en helt enkel måte, bare man har jobbet så mye med seg selv at man evner å forstå disse enkle budskapene så vil de komme.

Hva om du ser på dette livet som en drøm, du sover bare ei natt nå og vil snart våkne. Hva ønsker du å våkne til, en verden kaotisk og fylt av grådighet og ondskap, eller ønsker du å våkne til et sted som er bedre? Et sted hvor man forstår seg selv og husker det marerittet som denne drømmen var og vite av hele sitt hjerte at et slikt liv vil jeg ikke leve… og jeg er glad det bare var en drøm. Omtrent den følelsen du hadde (særlig som barn) da du våknet opp fra et mareritt og tenkte det var nå enda godt jeg bare drømte… men drømte du egentlig, eller våknet du kanskje opp fra et annet liv?

Jeg har mottatt utallige enkle budskap som dette, og jeg har underveis i min søken innover, ikke utover, fått mange svar. Det er essensen av det man opplever i livene (drømmene) ikke alle bagateller og spørsmål man stiller som er viktigst. Man får kanskje ikke en gang behov for svar på disse spørsmålene for når man våkner er svarene der allerede, så ikke kast bort tiden din, både du og den er for verdifull til det.

Lise Tollefsen Slembe
Svar til  Monica Waade
13 år siden

Du har så rett i alt det du her skriver Monica. Det er såvisst ikke alt vi mennesker behøver å forstå eller å sitte å studere oss til å forstå. Vi er utstyrt med mange forskjellige sanser vi mennesker og noen av oss har også fått spesielle evner i gave som kan bringe dem nærmere sannheter enn det folk som har studert i mange år kan klare å komme.

Du er én av disse menneskene som har slike store evner Monica og istedet for å lese litt her og der og kanskje attpåtil få hodet mitt stappet full av feilinformasjon, velger jeg heller å ta noen telefoner til deg. Jeg vet det finnes mange kvakksalvere av spåmenn og kvinner, til og med klarsynte der ute men det er såvisst ikke du Monica. Du har forutsagt saker og ting med meg og det har stemt. Så vi trenger såvisst én her med stor innsikt og disse spesielle evnene som det du har Monica..

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Lise Tollefsen Slembe
13 år siden

Som jeg ser det Lise så har Rolf Kenneth her (og tidligere) gjort så grundig jobb at man behøver ikke selv å søke fram denne informasjon, all honnør til ham for det. Behøver man å vite så mye mer enn dette?

Det som gjorde meg nysgjerrig på det med Nibiru, det var den viten jeg hadde delt om meg selv mange år tidligere om et liv jeg har hatt der det var to soler. Kunne det ha vært her på jorda og hadde Nibiru vært her før? Jeg har nå fått det bekreftet og jeg er ikke i tvil om at det er riktig, og jeg synes dette forklarer mange andre budskap jeg ikke helt har forstått. Det er gjerne sånn at noe får man raskt bekreftet og noe må man vente lenge for å få svarene på, så det nytter ikke være utålmodig.

Fredag fikk jeg bekreftelse på noe jeg hadde sett hos en pasient som har vært syk i flere år, hvor jeg fant problemet hans i fjor. Ingen leger, vitenskap eller utstyr kunne konstatere det jeg gjorde, men nå ble det altså bekreftet da pasienten selv insisterte så sterkt på hvor problemet satt. Han vet at jeg har disse evnene men blir allikevel overrasket hvordan det er mulig at jeg som er her kan fortelle noe fra en helt annen kant fra landet. Jeg fortalte ham ting fra barndommen kun han selv visste om. :-D

Erfarne etterforskere fra politiet har bekreftet at det ikke er mulig at jeg farer med tull for da ville de avslørt det, en av dem ble overrasket over at jeg påviste ei søppelfylling på havbunnen, de fant den da de var nede med miniubåt. Dette er evner vi alle har, mer eller mindre, det er bare å ta dem i bruk, men det stilles krav om ærlighet og seriøsitet for å få omfattende innsyn.

Når det gjelder smurfen med flere sitt ønske om at jeg skriver en artikkel, jeg har tenkt på det, skal se hva jeg får til hvis det blir litt roligere, er heller ikke sikker på hva jeg eventuelt skal ta med i denne. :-)

Rolf Kenneth tilgir oss sikkert smurfen, Madeleine er begravet. :-( Det er ei dypt tragisk historie, vet nesten ikke hva som er best, kanskje at sannheta får hvile i fred sammen med den stakkars jenta. Vanligvis greier jeg å distansere meg ganske godt fra hendelser, har sett en venn bli skutt i et syn, men dette med Madeleine var virkelig tøffe bilder, gir meg klump i brystet og tårer når jeg tenker på det.

A
A
Abonnent
13 år siden

Cosmo: Haha! :)
Beamer: Thanx :)

Litt sånn på siden:
Veldig spennende denne artikkelen og diskusjonen generellt.

Har lest veldig veldig mye de siste 25 år om alle slags «mysterier».
Kort fortalt observerer jeg et helt klart skille mlm følgende «grupperinger»:

1: De som mener at verden går mot en noe slitsom tid ala denne artikkelen.
-Her er det klart overveldende mange mange gode argumenter rundt om i verdens internett (enormt med info fra andre land og) om at en eller annen form for «katastrofe» vil skje (planet x, haarp-jordskjelv, en «rensing» av planeten etc, gjentagende sykluser ala 3600 år etc etc)

2: De som mener verden går klar en katastrofe siden «critical mass» for positiv tenking og leve-vilje har blitt oppnådd. Stort de som kanaliserer budskap fra oven. («de» overvåker oss og passer på at den helt store katasrofen ikke skjer «en gang til», )

Også er det de som meg, som leser timesvis pr dag fra «begge kanter» og prøver å konkludere med hva som blir resultatet.

Tjah… er det noe jeg ikke kan noe om i dette temaet nå tro..? :) neppe…

Min «oppvåkning» om at noe «ikke stemte» har gått gradvis, men springer ut fra ting og tang jeg opplevde som ikke hang på greip, sannsynlighetsberegning, enorme mengder info lest og hørt og sett….

Gøy i alle fall :)

« Forrige artikkel

Nymånen den 15. mars 2010

Neste artikkel »

En kosmisk plan – Den storslåtte sannheten om vår virkelighet

245
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x