Arnold Juklerød – psykiatriens uhyggelige menneskeforakt avslørt

5.8K visninger
17 minutter lesetid
12

Bokomtale: Arnold Juklerød ble tvangsinnlagt på Gaustad sykehus 22.11.1971 og møtte ved innleggelsen dir. / professor Ørnulv Ødegård. Siden ble han ”behandlet” av en serie av Gaustads ansatte. En av ”behandlerne” kom tidlig med denne uttalelsen: ”Du må lære å forstå at skal du kunne tilpasse deg dagens samfunn så må du være mer fleksibel når det gjelder sannheten”. Juklerød svarte: ”Dagens korrupte samfunn? Kan du konkret påpeke noe unormalt i det jeg sier og skriver?” Psykiateren: ”Det normale kan være å bli unormal!” Juklerød: ”Nå må du gi deg, det normale er og blir normalt” og videre fra Juklerød: ”Men det kan bli og har blitt så mye unormalitet i samfunnet at det normale blir karakterisert som unormalt, og det unormale blir karakterisert som det normale.” Psykiaterne skjønner ikke at sannheten er det som varer lengst. Sic!

Thore Lie skal presentere sin siste bok om Arnold Juklerød: ”SKOLERETT. Historien om Arnold Juklerød
Tirsdag 25.1.2011 kl. 1630 – på Deichmanske Bibliotek,
Arne Garborgs plass 4, 0179 Oslo, tlf.: 23 43 29 00
Boken kan kjøpes her: Kolofon Forlag

Fra pressemeldningen om boklanseringen
ARNOLD JUKLERØD er utvilsomt Norges mest kjente offer for psykiatrien. Utenforstående, som verken kjente til psykiatriens vesen eller bakgrunnen for saken, fikk nok inntrykk av en gal mann, eller som den moderne psykiatrien vil si – en psykiatrisk pasient med en alvorlig psykisk sykdom / lidelse. Psykiaterne gjorde da også det de kunne for å få ham til å framstå slik i offentligheten. Ikke for at denne lysskye profesjonen ivret for at Juklerøds sak skulle bli kjent, – absolutt tvert imot, men det som kom ut i sakens anledning, – ofte harselerende omtalt som “sirkus Juklerød” handlet stort sett om diagnoser og om hvorvidt mannen var farlig.

Vel, det var jo for så vidt et sirkus, og i dette sirkuset var det psykiatrien, representert ved dens elite av professorer -, som ble avkledd. Juklerøds diagnose var helt typisk, som en av dem sa det i filmen om ham, og det presis på desimalen. Han led av kverulantparanoia av religiøs type, med betegnelse 297.0! Fordi han hadde vrangforestillinger om myndighetene i skolesaken.

For disse ble han tvangsinnlagt to ganger, for å “behandles”. Selv om det i lærebøker ble uttrykt sterk tvil om hvorvidt denne lidelsen overhodet lot seg behandle.

Utdrag fra Thore Lie i email til redaksjonen
Jeg har totale skrevet 1350 – 1400 sider om Juklerødsaken – på døds tidspunktet (25.1.1996 – 15 år på selve dagen for min presentasjon) ca. 850 sider – alle A4-sider. Jeg tenkte denne gangen – rett i ettertid av at Arnold døde – å skrive ei bok, men det blei ikke noe. Nå kommer en ”behandler” fra 70-tallet (Ernst Torbjørn Kristoffersen, i dag: Torbjørn Vatnaland) ut med bok, ”Juklerødsaken” (våren 2010). Denne boka har jeg ikke lest – men den 16. juni 2010 kom det en kronikk i Klassekampen under tittelen ”Psykiatrisk drittpakke” og som (de som har lest den) sier at skal ivaretas familien og psykiatrien. ”Nå må du på banen”, kom folk til meg og sa – og jeg satte i gang. Og min bok handler om korrespondansen med myndighetene om da Juklerød fikk rett i departementet i SKOLESAKEN (75% av boka er det – 20% om Juklerødsaken (i startfasen) og 5% avslutning).

Fra bokpresentasjonen skriver Thore Lie (bokens bakside):

Dette fører meg videre til Bibelen som var Juklerøds rettesnor i livet (Juklerød var jo en forkynner i Frikirken i sitt hjemdistrikt før psykiaterne tok ham) – og han førte meg videre inn i Guds Ord og jeg er ham (av flere) stor takk skyldig for min tro på Jesus Kristus og Guds Ord i dag. Og i Salmenes bok, salme nr. 41 versene (7 – 13) minner meg om Juklerøds rettferdighetskamp på Gaustad.

I Klassekampen 22.9.1982 ble advokat Ole Jacob Bae (Juklerøds advokat en viss periode) intervjuet av Albert H. Collett om bl. a. Gaustad-overlegen Bård Brekke og hvor Bae sier bl.a.: ”Det er to utsegner eg reagerer meget sterkt på. For det første Brekkes dulgte og halvkveda antydning om at Juklerød er ein potensiell drapsmann. Han seier riktignok at Juklerød likevel ikkje er det, men kvifor i all verda kjem han med slike fråsegner da? Dette er uhørt! Det er fullstendig uakseptabelt at ein lege kan uttale seg så poengtert injurierande om ein innlagt, og utsegna er opplagt grunnlag for ei injuriesak. Om Juklerød gjekk til ei slik sak, er eg overtydd om at han ville vinne. Den andre utsegna til Brekke som eg spesielt reagerer på er at ein må fylle ein kyrkjegard med pasientar før ein blir spesialist.

Thore Lie er født i 1944 på Kongsberg. Etter endt allmennutdannelse gikk han på ”Befalsskolen for Hærens Samband”, Jørstadmoen/Lillehammer (1964 – 1965) og utførte plikttjenesten bl. a. v/Brig N. i Heggelia, indre Troms. Utnevnt til løytnant i aug. 1986, og har ca. totalt 3 års tjeneste innen Hæren. Etter befalsutdanningen tok Lie økonomisk utdannelse/sivil-økonom og har vært lengst ansatt i Nylands Verksted, Aker-gruppen og siden Industribanken som i dag heter Innovasjon Norge. Tidligere (i 2003) har Lie gitt ut bok om sitt syn på psykiatrien sammen med Edel Sæther: ”Hva har jeg vært med på?”

Psykiatriens makt

De grove, langvarige overgrepene mot Arnold Juklerød blir ikke glemt, selv om det snart er 15 år siden aksjonslederen fra Drangedal avgikk med døden.

I brev av 11.08.95 fra Kirke – utdannings- og forskningsdepartementet får Juklerød rett. Han ble renvasket for beskyldningene om vrangforestillinger. Juklerød har senere sagt at gleden han følte ved å lese dette brevet kunne bare sammenlignes med gleden han følte da tyskerne kapitulerte i mai 1945.

Men psykiaterne gjorde det straks klart at de ikke “kunne”, dvs. ikke ville, endre sin diagnose. Ikke en tøddel. Juklerød, som døde 25.01.96, fikk dermed med seg sin “diagnose” i graven. Akkurat det var likevel ikke så viktig for ham. Han hadde forlengst avslørt psykiatrien som det humbug og offentlig godkjente kvakksalveri det er. Nå sitter psykiatrien selv med disse vrangforestillingene. Til evig tid.

Boka til Thore Lie er viktig fordi den avslører at Makten ikke går av veien for å bruke dette kvakksalveriet når sannhetssøkende mennesker kommer dem for nær. Men den er enda viktigere hvis den kan tjene som et varsko mot at den fortsetter å gjøre nettopp det.

Symptomfri sinnssykdom

To bøker er i år utgitt om Juklerøds liv og skjebne, bl.a. Thore Lies: SKOLERETT. Historien om Arnold Juklerød”. Begge påminner oss om at psykiatre er den eneste yrkesgruppen i det moderne samfunn som kan frihetsberøve mennesker på livstid uten lov og dom. Hvilket åpner dette for et maktmisbruk av de sjeldne.

Ni av de første 15 menneskene som ble lobotomert ved Gaustad sykehus døde av blodtap på operasjonsbordet. De ble simpelthen avlivet som følge av at sykehussjef Ørnulv Ødegårds psykokirurger stakk kniver inn i deres hjerne “til beste for pasienten”.

Vrangforestillinger Juklerød var så uheldig å bli undersøkt av den samme Ødegård ved tvangsinnleggelsen i 1971. Ødegård brukte ikke lang tid på å fastslå at lederen av aksjonskomiteen mot nedleggelse av Holtane skole var paranoid. Det hører historien til at Ødegård også ville tvangsinnlagt Knut Hamsun med samme diagnose i 1898, det året dikteren skrev Victoria. På basis av “ukorrigerbare vrangforestillinger” om ulovligheter begått fra myndighetenes side i skolesaken, påførte man aksjonslederen diagnosen kverulantparanoia. En diagnose som hadde sin hovedutbredelse i Tyskland på 1930-tallet.

Tvangsinnlagt

Ingen av lovens tre vilkår for tvangsinnleggelse var oppfylt da Juklerød tapte sin frihet. Desto mer kom det til å plage ledelsen ved sykehuset at pasienten aldri oppførte seg som en sinnslidende. I årenes løp skulle sykeshuset strekke seg langt i håp om at mannen ville gjøre noe forrykt, så som å påføre seg selv eller andre skade. I dette lyktes de såpass dårlig at endog pleiere ved Gaustad kom i vane med å bruke Juklerød som barnevakt.

Sommeren 1988 trakk psykiaterne Hornemann og Madland, etter langvarig observasjon, den konklusjon at han led av “symptomfri sinnssykdom”. En meningsløs konstruksjon i slekt med alkoholfritt brennevin. Abrakadabraen bestod i at man dermed kunne forene den påståtte psykosen i 71 med strafferettslig tilregnelighet etter tvangsutleggelsen i 85. I praksis var Juklerød utskrevet til et liv i rennestenen, uten arbeid og bolig.

Uten sidestykke. Som Åge Hovengen i sin tid fastslo på Stortingets talerstol, ville en gårdbruker mistet retten til å holde dyr hvis vedkommende behandlet dem like dårlig som Gaustad sykehus behandlet Juklerød. De frakoblet strømmen til teltet hans i 25 minusgrader, slik de avstod fra å bistå da han tvekroket kastet opp blod og besvimte. Såpass vel må man ha lov til å tro om ledelsen ved Gaustad at de hele tiden visste det var en tilregnelig og robust person de mishandlet. Om de virkelig trodde han var alvorlig sinnssyk og hjelpetrengende, står man overfor en hjerteløshet uten sidestykke i norsk legehistorie.

Hadde rett

Få måneder før sin bortgang mottok Juklerød en skriftlig bekreftelse fra departementet på at hans “vrangforestillinger” i skolesaken medførte riktighet. Bekreftelsen kom ikke til å medføre noen beklagelse fra Gaustads side for uberettiget frihetsberøvelse og diagnosefangenskap i 25 år. Den store forskjellen på myndighetenes galskap og galskapen til en systemkritiker som Juklerød, består i at myndighetenes galskap sjelden er uten symptomer. Et av disse symptomene vil for all fremtid bære navnet Arnold Juklerød.

Forord til boken

(Publisert med forfatterens samtykke)

Undertegnede og bokens forfatter, Thore Lie, var Arnold Juklerøds nærmeste pårørende – sammen med sin kone Velaug – da han døde 25.1.1996. Arnold Juklerød fikk rett i saken han kjempet i 25 år og som også var grunnlaget for hans psykiatriske diagnose. Dette skjedde i et brev fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, KUF datert 11.08.1995.  Dette brevet oppsummerer hele saken og viser at Juklerøds ikke hadde vrangforestillinger angående skolesaken, men han hadde rett.

Fra sommeren 1992 og fram til brevet fra departementet kom i august 1995 hadde jeg uttallige møter med Juklerød, og jeg skreiv mange brever til myndigheter involvert i saken.

Juklerødsaken er meget godt gjennomdokumentert. Jeg vil nå utgi korrespondansen med norske myndigheter som førte til gjennombruddet i saken i august 1995.

Apropos og dette er viktig: Noe annet enn Skolesaken ble ikke av Gaustad sykehus fremført mot Arnold Juklerød for å stemple ham som et psykiatrisk tilfelle med diagnosen: Kverulantparanoia 297,0 (dvs. en religiøs type kverulant).

I nærværende bok blir det dokumentert gjennom brever hvilken kamp Arnold Juklerød gikk gjennom for å få dokumentert at han aldri hadde hatt noen form for vrangforestillinger om myndighetene i skolesaken.

Gjennom denne rettferdighetskampen tapte han flere rettssaker, han ble hentet av politiet på Gaustad utallige ganger og han ble fengslet også flere ganger.

Tross all motstand holdt Juklerød hardnakket på sannheten og presiserte at han ikke ville forlate Gaustad før hans usanne sykdomsdiagnose var slettet, (i en rettssak i Oslo Forhørsrett 20.6.1988 ble han også dømt symptomfri sinnssyk da det plutselig dukket opp en rettspsykiatrisk erklæring. NB! Denne erklæringen kommer vi tilbake til på slutten av forordet).

Utenom familien var det ingen som kjente Arnold Juklerød bedre enn min kone, Velaug, de siste 10 årene av hans levetid. Hun så ham daglig i denne perioden, og hun hjalp ham med praktiske ting i tillegg til å formidle hva hun så som leg person fra et postkontorvindu på et norsk sykehus til dem som måtte ønske å vite.

Juklerødsaken vil noen hevde startet 2.11.1962, mens andre vil hevde den startet noe senere med Juklerøds tvangsinnleggelse på Gaustad sykehus 22.11.1971. Til tross for at Juklerød fikk rett 11. august 1995 av departementet, slettet ikke Gaustad diagnosen hans. Juklerød ble derfor værende på Gaustad for å kjempe videre.

Hans begrunnelse var at han skulle være like ”frisk” den dagen han reiser fra Gaustad som han var den dagen han ble brakt til Gaustad av politiet første gang. Når han nå har vunnet rettferdighetskampen har han også dokumentert at han var en politisk fange i Gaustads politiske fengsel. Og for å bruke Arnolds egne uttalelser: Kampen begynte i Kirke-, forsknings- og utdanningsdepartementet (KUF) da jeg kunne legge fram dokumentasjon på ulovlig skolenedleggelser i det ganske land (Norge).

Myndighetene likte ikke denne sannheten. Dermed beordret myndighetene Arnold til Gaustad for at psykiaterne skulle omgjøre sannheten om skolesaken til vrangforestillinger om den samme skolesaken.

Arnold bestemte seg så for å avsløre denne galskapen der den startet: Nemlig i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF). For hans begrunnelse var at dersom han fikk innrømmelse fra departementet om at han a l d r i hadde hatt vrangforestillinger om myndighetene i skolesaken, og psykiaterne likevel ikke ville gi seg, så hadde han en klar dokumentasjon på at psykiaterne selv ville bli bærere av diagnosen som dem gjennom sin sammensvergelse / kverulanteri på falskt grunnlag hadde stemplet Arnold Juklerød med i mange år. Og NB! – og slik gikk det!

Arnold fikk dokumentert i et brev fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF), 11.8.1995, at han alltid hadde hatt rett i sine ”vrangforestillinger” i skolesaken. Men psykiaterne holdt fortsatt hardnakket fast på s i n e vrangforestillinger i skolesaken vedr. Arnold Juklerød. Dermed har psykiaterne blitt bærere av den samme diagnose dem selv hadde stemplet og torturert Arnold Juklerød med i nesten 25 – tjuefem – år.

Og vedr. Arnold Juklerøds opphold gjennom nesten 25 år som politisk fange på Gaustad, så er det nå godt dokumentert at også våre myndigheter benytter sinnssykehusene til å kneble brysomme mennesker som kan dokumentere våre myndigheters grove overgrep mot folket!

Jeg har valgt å lage ”bolker / avsnitt” av min korrespondanse med norske myndigheter vedr. skolesaken. Det første avsnittet er en ”liten innføring” om Arnolds sak – men ikke en kronologisk gjennomgang om Juklerøds sak, det ville i så fall ha blitt et helt lite bokverk.

Avsnittene er følgende:

  1. En ”liten innføring” i Arnold Juklerøds sak,
  2. Korrespondanse m/Kragerø kommune og kommuneadvokaten i Kragerø,
  3. Korrespondanse m/Oslo kommune m/tidligere ordfører Albert Nordengen,
  4. Brev m/svar til/fra Kong Harald V og hans råd, departementet KUF,
  5. Legalitetskontroll v/Arnold Juklerød, korrespondanse – eller mangel på det – m/departementet KUF,
  6. Korrespondanse med noen få gjenlevende personer i Kragerø kommune som stod sentralt i maktkampen,
  7. Endelig: Korrespondanse med Statens Helsetilsyn,
  8. Avslutning.

Flere av avsnittene omhandler korrespondanse med Sivilombudsmannen og ved et tilfelle også korrespondanse med daværende stortingspresident, Kirsti Kolle Grøndahl.

Første bolk består av bl.a. ”En erklæring” fra Kragerø Skolestyres vedtak fra 2. november 1962 som er gjengitt i sin helhet i boka, og som på et langt senere tidspunkt skulle vise seg å bli første ”steg” i Juklerøds skjebne. Elleve personer skrev under denne erklæringen i juli 1970. De elleve skrev under på at de var fullt klar over hva de var med på å vedta i 1962. Men forfatteren av nærværende bok mener at det kunne de ikke ha vært!

I 1989 publiserer Trond Skaftnesmo sitt skriv: ”SKOLESAKEN – en beretning om politikk, psykiatri og rettsvesen i Norge” som blir gjengitt i sin helhet i denne boken. Jeg husker Arnold sa til meg senere da forfatteren av nærværende bok fikk lese SKOLESAKEN at ”da var jeg glad da Trond skrev denne”. Jeg skjønte Arnold meget godt. Da jeg begynte på mine skriverier til norske myndigheter for å forsøke og renvaske Arnold, var Trond Skaftnesmos skriv selve ”fasitsvaret” for meg og som jeg gjentatte ganger måtte tilbake til. Trond har gitt meg tillatelse til å benytte hans skriv vedr. skolesaken fra 1989 fullt ut.

Det siste skrivet jeg ønsker å ta med i nærværende bok er mitt eget skriv fra mai 1996: “Holtanesaken” – nedleggelsen av Holtane skolekrets i Kragerø kommune 1962 – 1971”. Den handler nettopp om det overskriften sier – nedleggelsen av Holtane skolekrets – og i den forbindelse om to møter i departementet (KUD den gangen – Kirke- og utdanningsdepartementet) i 1970. Leser man dette i ettertid ser man klart at departementet hadde svært lite å fare med i fra første stund. Byråsjef Tor Holtan-Hartwig, skolepolitisk talsmann for Kristelig Folkeparti i bystyret og med 20 års fartstid, samt varamann til Stortinget for samme parti, førte disse forhandlingene på vegne av Staten. Da jeg ble ”opplært i Juklerødsaken” i det små fra oktober 1985 av Velaug, var jeg fullbefaren ut i gamet da jeg endelig oppsøkte Juklerød, – og senere tidligere byråsjef Tor Holtan-Hartwig i september 1993, nå rådgiver T.H.H. Jeg konfronterte ham med Juklerødsaken, men Holtan-Hartwig var sint og autoritær og hadde svært lite konkret å komme med mht. ”å oppklare saken” overfor meg. Les det jeg har kalt: ”Vedlegget om ”Holtanesaken” under kapitel nr. 1.

Ved St. Hans tider 1993 skriver jeg til Kragerø kommune, men må purre opp svar gjentatte ganger. Det lykkes meg omsider å få et svar fra kommuneadvokaten, advokat Tønnes Løchstøer. Da kommuneadvokatens svar var svært mangelfullt, innkalte jeg følgende personer til møte den 15. april 1994: Tidligere stortingsrepresentant Johannes Østtveit, Krf, som hadde vært gjennom samme problemstilling i sin kommune, Bø i Telemark, som det Arnold hadde kommet i på 60-tallet vedr. Holtane skole, rådgiver i KUF Tor Holtan-Hartwig, sogneprest i Frogner Menighet, Nils Jacob Tønnesen, Arnold Juklerød og endelig undertegnede. (Møtet fant sted i Akersgata 13 i SND’s lokaler der jeg den gang jobbet (Statens nærings- og distriktsutviklingsfond / nå: Innovasjon Norge)). Etter en muntlig forespørsel etter møtet frembrakte det et skriftlig svar fra Johannes Østtveit 20.4.1994, se svaret under avsnitt nr. 2. Siden blir det en omfattende korrespondanse med Sivilombudsmannen (12 – 13 brever begge veier) vedr. flere av kapitelene uten å komme et skritt nærmere vedr. en løsning. Samtidig er jeg også innom med et brev til stortingspresident Kolle Grøndahl som svarer at hun intet kan gjøre da Sivilombudsmannen tar sine beslutninger på selvstendig grunnlag. Stortingspresidenten har som hun sier ingen instruksjonsmyndighet overfor Sivilombudsmannen.

Rett før jul i 1993 skriver jeg til Kongen. Han gjorde virkelig jobben sin slik jeg ser det. OG TAKK FOR DET KJÆRE KONGE! Kong Harald V sendte korrekt brevet videre til sitt råd: KUF (Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet). Da visste jeg at vi måtte få svar når brevet ble sendt departementet ”ovenfra og ned” og ikke ”nedenfra og opp”. Og vi fikk dialog, men likevel måtte vi også denne gangen via Sivilombudsmannen for å få svar innen rimelig tid.

Arnold og jeg diskuterte videre, og Arnold mente med rette at vi burde ”ta for oss” LEGALITETSKONTROLLEN – dvs. selve nedleggingen av Holtane Skolekrets i Kragerø kommune – når vi først var i gang. Arnold tok for seg og forfattet det hele vedr. denne korrespondansen med styresmaktene – og det uten innblanding fra noen. Selvsagt diskuterte vi også her de svarene vi fikk og den videre fremdriften. Men dette var Arnolds jobb fullt og helt. Svar satt langt inne også her, men Sivilombudsmannen – til tross for at vi kunne lese mellom linjene at Sivilombudsmannen følte seg brydd – fremtvang svar fra departementet omsider.

Fra sommeren 1994 ble en rekke kommunale politikere i Kragerø kommune kontaktet av undertegnede – noen var dessverre gått bort siden tumultene startet på 60-tallet – som i sin tid var krumtapper i Skolesaken og dermed også Juklerødsaken. Sekretæren i skolestyret, Elinor Wroldsen, var en sentral skikkelse den gangen, (EW har hatt flere fremtredende jobber i Kragerø Kommune). Men alle som jeg kom i kontakt med kviet seg for å komme med den hele og fulle sannhet – absolutt alle som jeg kontaktet. Man var redd Juklerødsaken. For alle visste jo at Juklerød hadde rett, – hvert fall på d e t tidspunktet jeg startet med Juklerødsaken – sommeren 1992. Sannheten er at kommunalpolitikerne var klar over sin egen falskhet, – hvert fall tilbake til underskriften juli 1970 (se ovenfor i forordet).

Til slutt vil jeg takke Torjus Dølo, Niels Chr. Geelmuyden, Cecilie Høugård og Trond Skaftnesmo for tillatelse til å benytte tidligere publiserte artikler til denne boka. Så håper jeg at denne boka vil gi svar på for den enkelte at når myndighetene gir den lille menige mann rett – LIGGER DETTE MEGET, MEGET, MEGET LANGT INNE – DESSVERRE, DESSVERRE. Det er nemlig ikke daglig kost at et departement gir den lille mann rett! Jeg kan for øvrig opplyse om at departementets brev – brevet fra KUF den 11.8.1995 – som er parafert av underdirektør Carolyn Midsem var vedkommendes siste embetsutførelse for departementet. Hun sluttet nemlig i departementet denne dagen, 11.8.1995.

En liten, men viktig opplysning til slutt

Et rundskriv, m/følgebrev til Skoledirektøren i Drammen – som Holtane skole sognet til, fra KUD v/statsråden av ”Oslo, 30. oktober 1956”, stod meget sentralt og er viktig i å forstå Juklerødsaken. Det var Juklerøds gode venn gjennom hele hans Gaustadperiode, nå avdøde advokat Gustav Flatabø, som gjorde oppmerksom på brevet og rundskrivet. KUD v/juridisk rådgiver Else-Brit Nilsen ringte meg rett etter mitt brev til dem av 20.2.1995. Nilsen hadde ikke greid å få tak i ”brevet til skoledirektøren i Drammen” som altså Holtane skole sognet til og lurte på om jeg hadde? Jeg forstod da at KUD i k k e ville ha tak i brevet / rundskrivet – da ville KUD få store vanskeligheter med å ikke gi oss rett i SKOLESAKEN! – (det tok nemlig 11 måneder før det blei bevegelse etter forrige brev til undertegnede fra KUD – 11. mars 1994 til Else-Brit Nilsen ringte meg 20.2.1995).

Ja, det har jeg og kan skaffe dere en kopi”, sa jeg. Et par dager etter dette, 22.2.1995 oversendte jeg ”brevet til Skoledirektøren i Drammen” til KUD v/Else-Brit Nilsen. Så lot jeg det gå vel ca. en måned til, da ”skreiv jeg forsiktig” til Riksarkivet for å få tak i ”brevet og rundskrivet” og etter få dager hadde jeg beviset på at Riksarkivet hadde det, stikk i strid med hva departementet / KUD opplyste meg om tidligere.

NB! Arnold Juklerød – ”nu” som symptomfri sinnssyk, (en rettspsykiatrisk erklæring i Oslo Forhørsrett nevnt tidligere i forordet).

Som sagt dukket det opp en rettspsykiatrisk erklæring i Oslo Forhørsrettden 20.6.1988. Den var undertegnet av psykiater og politilege Karl-Ewert Hornemann og psykiater og overlege Njål Madland. Den tredje psykiateren som tok betaling for å ha deltatt i den judisielle observasjonen, overlege Harald Ø. Reppesgaard, fikk aldri erklæringen til undertegning.

En av de fem konklusjonene i erklæringen var: ”Vi anser ikke Arnold Juklerød, 080125, som sinnssyk nu.” De rettsoppnevnte psykiaterne har imidlertid gitt et utrolig forbehold:

Det må videre innrømmes at det er tvil tilstede og at det bak observandens nuværende, ikke påviselige tilstand, kan skjule seg en ikke aktiv eller symptomfri sinnssykdom”.

Trondheim, 20. juni 1988                                                                           Tronvik sykehjem, Kjyrkebø
Karl-Ewert Hornemann                                                                                Njål Madland,
politilege                                                                                                            overlege

Den ”Rettsmedisinske kommisjon” v/psykiatriprofessor dr. med og overlege Nils Adolf Retterstøl godkjente selvsagt denne elegante bestilte justering og fantastisk rundvriing, (den rettspsykiatriske erklæringen var gjennom flere runder før Retterstøl kunne godkjenne den).

29.3.2010

Thore Lie (sign)

Beslektede artikler

Gaustad “Sykehus” – CIA og Traumebasert Befolkningskontroll
http://www.riksavisen.no/?p=425

Sosialdemokratiets “Ariske” Idealer
http://www.riksavisen.no/?p=473

Frank Olson; MK-ULTRA
http://www.riksavisen.no/?p=304

Hva skjuler massegraven ved Gaustad?
https://www.nyhetsspeilet.no/2010/02/hva-skjuler-massegraven-ved-gaustad/

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

12 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Norwegian Oil, Geostrategical Wars, Utoya, Anders Breivik & Swiss Nazi Templar Connection +

Quote: THE OSLO BUTCHER AND CHILD KILLER WAS NOT ALONE; THE SWISS SVP/UDC NAZI PARTY AND OSKAR FREYSINGER HONOUR AND WORSHIP ANDERS BREIVIK IN THEIR NAZI POSTERS. Breivik belongs to the Nazi Templars of Switzerland, just as Quisling did; this is a very dangerous organisation, which follows geostrategical objectives.

http://www.udc-valais.ch/

Revelations, musicians, saints, sisters of isis and their obedient nazi templars & Switzerland base + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1922&start=1

Det er åpenbart at Norge styres av nazister og andre satanister, beviselig idioter og kriminelle, og frimureriet og relaterte organisasjoner er ryggraden i kontrollregimet, også verifisert ved at hverken regjering, media, religiøse og humanitære organisasjoner m.fl. vil eksponere Knights templar, Knights of Malta, jesuittene, EU-kommisjonen m.v., til tross for at de er forelagt dokumentasjon en masse. Man kan undre på hvorfor bl.a. rettspsykiatrene i rettssaken mot Anders Behring Breivik forlengst ikke er tvangsinnlagt, åpenbart en trussel mot alles sikkerhet og velferd, representerer en livsfarlig og høykriminell inkompetanse og korrupsjon, google { agnar aspaas terje tørrissen https://www.google.no/search?q=agnar+aspaas+terje+tørrissen }. Jeg vil benytte anledningen til å ønske de mange skyldige og horden av medskyldige som fortjent en dårlig jul 2013 og et dårlig nytt år 2014 med gaver og ord som passer for anledningene. “Det er ikke overraskende at bl.a. dommerforsikringer er fraværende, korrupsjonen er tilnærmet absolutt, sendte følgende e-post til diverse ansvarlige m.fl., sitat: ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2012/04/fire-frimureres-posisjoner-i-22-juli-terroren/comment-page-8/#comment-104553

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
10 år siden

Assassinat sur Michel Hercouet; Meurtre en France et Lachement Abbattu par la Nazi Police Suisse +

Citation: 11 Années après l`assassinat de Michel Hercouet cette histoire n`est pas encore fini, et les SuissesSes sont pret à récidiver et de faire des nouvelles victimes concernant Sean Hross, qui à osé de s`exprimer sur l`affaire en rompant les lois du silence suisses; la Suisse pays hautement criminelle ne se tient à aucune convention internationale signé.

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Hva hadde skjedd hvis jeg fikk satt en dose langtidsvirkende psykosemedisin på Anders Behring Breivik?

I 17 år har jeg hver eneste dag behandlet sinnsyke mennesker deriblant ofte drapsmenn og voldsforbrytere. Selv om heksejakten på mine dyktige kolleger Husby og Sørheim ikke ser ut til å ta noen ende, er det fremdeles fakta at de er de eneste som har gjort tiltrekkelige undersøkelser til å kunne uttrykke seg med en viss grad av sikkerhet om terroristen sitt sinn. Alle de andre synserne har vist en faglig uforstand med det de har sagt som ikke burde vært forenlig med medlemskap i psykiaterforeningen. Lærte de ikke på doktorskolen at de måtte undersøke pasienten før de stilte diagnoser?

Det eneste vi har å lene oss på er de sakkyndige som mener bestemt at Breivik har diagnosen paranoid schizofreni, de er ikke en gang i tvil. Hva gjør man så med en pasient med denne diagnosen? Husby og Sørheim har beskrevet det i sin rapport, det aller viktigste, det som kan forhindre at det endrer i en katastrofe, et suicid, er medisiner mot psykose, såkalte nevroleptika. De første fikk vi på 1950-tallet og revolusjonerte psykiatrien, pasientene kunne endelig få mulighet til å komme ut av asylene. Når pasienten selv ikke skjønner at han er syk må det gis i sprøyter, det kan gis daglig eller det kan gis i langtidsvirkende sprøyter som Risperdal Consta, som virker i to uker, eller ZypAdhera, som virker i fire uker av gangen.

Noen dager etter at injeksjonen er satt vil den vanligvis begynne å virke, gradvis vil paranoide symptomer, grandiose forestillinger, vrangforestillinger og hallusinasjoner blekne og i mange tilfeller forsvinne helt. Pasienten vil gradvis få sykdomsinnsikt, han vil våkne til liv fra en verden han ikke kjenner, han vil kunne føle en grusom avsky for de handlinger han kanskje har gjort i sin psykose, måten han har blamert seg selv på er kanskje ikke til å takle, det at han har lagt så mye skam over sine nærmeste, de han er så glad i, gjør at han ofte vil få en ekstrem skyldfølelse, han forstår ikke hvordan han kunne gjøre noe slikt. Avhengig hvor mye man har blamert seg selv, om han har løpt rundt naken i bygda eller spydd i fanget på ordføreren på 17. mai eller skutt noen i sin psykose, vil mange føle skyld, ofte en ekstrem skyld, så sterk at noen tar sitt eget liv i den nedturen som kommer. En nedtur fagfolk i psykiatrien skal hjelpe vedkommende i å takle.

Psykosen beskytter, den er en forsvarsmekanisme, noen ganger er psykosen god, det er hyggelige stemmer og forestillinger som muntrer opp en trist tilværelse som ofte er fylt av ensomhet. Men dessverre er ikke alltid psykosene gode, mange psykoser er onde, det kan være befalende stemmer, stråler som påvirker, opplevelser av krypdyr som kommer ut av veggene. Opplevelser om at man blir smittet av å puste, forestillingene driver frem nye forestillinger. Paranoide tanker avler nye paranoide tanker. Andre mennesker oppleves som mer og mer sære, derfor tar man avstand og isolerer seg, og med det blir det bare verre og verre inntil psykosen har tatt fullstendig grep.

Sykdommen er ofte arvelig, man ser personer med paranoide symptomer i slekta, mangel på omsorg i oppveksten er og andre forhold som bl.a. spiller en rolle. Det man vet er at utviklingen vanligvis kommer gradvis. At ingen psykose er lik. En gang hadde jeg en pasient som var så psykotisk at han ikke visste hva han het. TrioVing måte hjelpe oss med å finne ut hvor husnøkkelen hans passet, han satt på kjøkkenet og opplevde at han så westernfilmer i stekeovnen på akuttavdelingen. Galskap forekommer i alle former, det finnes alltid unntak – det var noe av det første jeg lærte på doktorskolen.

Som psykiater har man en plikt til å hjelpe selv om pasienten ikke ønsker det, det er også nedfelt i lovverket at man ikke skal ha psykotiske mennesker gående rundt i Norge uten behandling, heller ikke i norske fengsler. En sprøyte eller to i rumpa på Breivik ville nok ikke gjort han helt frisk, men det ville nok med stor sikkerhet endret hans adferd i betydelig grad, dette hvis diagnosen til de sakkyndige er korrekt. Det ville mulig kommet frem noe empati i det offentlige rom fra han, kanskje så mye at han brøt helt sammen.

Er det ikke på tide å legge hatet litt til side, flere og flere sier nå i sosiale medier at mannen er gal. Så hvorfor griper ikke Fylkeslegen inn og sørger for at Breivik får denne sprøyta med antipsykotisk medisin slik de sakkyndige etterlyser i sin rapport? Og dette før den 16. april, slik at vi kan få en rettssak som er det norske demokratiet verdig?
http://www.dagbladet.no/2012/02/24/kultur/debatt/kronikk/22_juli/anders_behring_breivik/20389712/

Flere og flere i sosiale medier sier nå at mannen er gal, hva skal man si til et slikt argument som blir frembrakt av en “psykiater”?

Arve
Arve
Abonnent
13 år siden

Kan “usunt sinn” kvalifisera for tvangsinnlegging??

Lovavdelinga i Justis- og politidepartementet arbeider med omgrepet “usunt sinn”.

Espen Søbye skriv om dette i ein artikkel i Morgenbladet:

http://morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110304/OAKTUELT/703049925

Søbye skriv ma. at “det potensielle misbruket av en slik lov er gigantisk”.

Monica Waade
Forfatter
Svar til  J.Johansen
13 år siden

Du kan så si Jarle, det mange tror er science fiction er faktisk virkeligheten. Da andre siden fortalte meg hvordan onde ånder virker gjennom menneskene, hvor få av tankene som er ens egne etc, sa de også at de samme åndene hadde opplært mennesker til å utføre metoden på andre, hvor tankekontroll altså skulle gi ondskapen større kontroll over oss. Dette var så fjernt fra virkeligheten for meg at det var vanskelig å tro på det i begynnelsen, men jeg stolte på budskapet og ønsket å vite mer. Det var derfor Thore Lie plutselig kom inn i livet mitt hvor jeg fikk høre om Arnold Juklerød, det er sånn det er, når man søker svar kommer de for ingenting skjer tilfeldig, alt er en serie hendelser. Etter den første telefonsamtalen med Thore har det falt flere brikker på plass hvor jeg bl.a. fant den nettsiden til Magnus Olsson.

Er det fortsatt vanskelig å tro på Dyrets merke så kan man jo se litt på videoene på denne nettsiden:

http://www.physorg.com/news174812133.html

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
13 år siden

Ukorrigerbare vrangforestillinger, Kvelulantparanoia, Symptomfri sinnssykdom. Lurer på hvilke medisiner psykiatrikerne bruker under idedugnaden for begreper. Medisinene må være ganske sterke, i og med at begrepene er så tåkete.

La meg prøve, uten medisiner: tvetydlig inadvendt holdning, avvikende selvmotsigelser, aktiv passivitet, behandlingsklare realoppfatninger, unormalt normal, utydelige sideforestillinger, raus psykopat, skjevdelt schiszofreni, usikkert symptom, mentale uforståeligheter, tvangsdiagnose, omvendt hypokonderi, tvetydig suisidal osv…

Ulven
Ulven
Abonnent
13 år siden

Autentiske lege-psykiater-sitater fra artikkelen:

Sitat 1: Psykiateren: ”Det normale kan være å bli unormal!”

Juklerød: ”Nå må du gi deg, det normale er og blir normalt” og videre fra Juklerød: ”Men det kan bli og har blitt så mye unormalitet i samfunnet at det normale blir karakterisert som unormalt, og det unormale blir karakterisert som det normale.”

Sitat 2: Gaustad-overlegen Bård Brekke sa at ein må fylle ein kyrkjegard med pasientar før ein blir spesialist.

Kan det være denne kirkegården han hadde i tankene?
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/02/hva-skjuler-massegraven-ved-gaustad/

På basis av “ukorrigerbare vrangforestillinger” om ulovligheter begått fra myndighetenes side i skolesaken, påførte man aksjonslederen diagnosen kverulantparanoia.

Wow – tenk å få diagnosen “kverulantparanoia”! Nå bør vi kommentatorer her på Speilet virkelig passe oss, før psykiatri-politiet utstyrt med IP-adressene våre som blir skaffet til veie via Datalagringsdirektivet vil rykke ut for å pågripe oss og stue oss inn på lukket avdeling (da tenker jeg ikke på underjordiske overlevingsbunkere som vil bli åpnet for eliten i 2012).

Min ærværdige “diagnose” (for et forferdelig ord) av Juklerød er at mannen utviste god, gammeldags norsk STAHET! Han nektet å godta urett, løgn og maktmisbruk, og han gav ikke etter før rettferdigheten ble gjenopprettet – koste hva det ville.

Tro om ikke noen hver av oss har noe å lære av Juklerøds eksempel i handling…?

bin Laden
bin Laden
Abonnent
Svar til  Ulven
13 år siden

Enig med deg på alle punkter, Ulven.
“hva som er normalt” er forskjellig utfra genetisk bestemt verdisystem.
Gustav Vigeland fikk følgende omtale: “some of his art is indeed strange” for en rekke skulpturer som “Reptilian Being clutching a woman” (bilder her: http://forum.davidicke.com/showthread.php?t=118482 ).
Det er grunnleggende forskjell for hva som er sunt og hva er pervers for human- og reptilian being.

Video

ble laget av eldrende judiske degenerat-oligarker som en bursdagsgave til en judekompis.
Rabbi Hodos http://rutube.ru/tracks/4261505.html?v=72fcdd3d60daf474f11b465fe6d30845 avslører message bak svineriet:
GOYIMS ER IKKE NOE ANNET ENN AVFØRING, judar gjør fra seg offentlig og sender avføring på sin plats i kloakk.
De er 10 stk., det minste antallet for en judisk bønn, de bruker religiøse plagg de måtte ha lånt av synagoge, for å feire judisk SEIER over goyims.

Jeg tror jøde Juklerød ville mene det samme som rabbi Hodos om svineriet, men flertallet er på den syke siden, og bevis for det er den perverse skitt som flommer over fra judekontrollert Tel-avi-sion.

Goyim uten reptilian-blod sier: http://www.youtube.com/watch?v=6fOkx-k8a5c

Monica Waade
Forfatter
13 år siden

Takk Jarle, Nyhetsspeilet er først ute og nå spørs det om ikke mainstream media burde komme på banen de også. Fra kopi av korrespondansen vet jeg at Thore Lie har sendt dette til en rekke aviser, men de er jo så opptatt i myndighetenes tjeneste med sutrefiguren sin “Maria Amelie” for tida. I den saken er det for øvrig mange ugler i mosen, men de vil ikke greie å skjule disse like lenge som de har greid å lure folk trill rundt med psykiatrien, hvor for øvrig Barnevernet viderefører en del av den rollen.

Så vil jeg takke Thore Lie for hans stå på vilje og gratulere ham med fullføringen og utgivelse av boka. Fra telefonsamtaler med Thore, mange mailer og kopi av dokumenter vet jeg at han er en bunn ærlig og oppegående mann som har min fulle respekt.

Det foregår mye råttent som mainstream media har vært og er med på å skjule, media og myndighetene som folket stolte på har sviktet så grovt at de fortjener å dø ut. Dette maktapparatet har faktisk gravd sin egen grav hvor de ramler nedi hvert øyeblikk hvis de ikke heretter tjener oss, noe som var deres opprinnelige oppgave.

Vi er nå så mange som står på for å få ut sannhetene at selv innbarkete skeptikere og den sovende massen begynner å få opp øynene. Derfor vil jeg også takke alle andre som kjemper for rettferd og frihet.

Et par linker som kan være verdt å få med seg for å se hvem som står bak manuset til filmen vi deltar i;

http://www.mindcontrol.se/?page_id=38

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Monica Waade
13 år siden

Monica
Det Magnus Olsson forteller kjenner jeg absolutt igjen. Tror jeg skal ta kontakt med han. Det er jo ikke mange som tror på dette, men det er rett og slett tortur. Jeg vet det er mange som lider under dette, men vet det ikke selv. Jeg snakker aldri om det til noen.

ye
ye
Abonnent
Svar til  Thunder
13 år siden

Mind Control Information Center
http://www.wanttoknow.info/mindcontrolinformation

« Forrige artikkel

Tunisia – CIA og Mossads nye demokrati?

Neste artikkel »

Uoppklart massedød av fugl og fisk verden over

12
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x