Den største av alle trusler mot menneskeheten – materialisme

6499 visninger
27 minutter lesetid
132

Det er et begrep som sier, «Focus is everything!» Det er en nødvendig forutsetning for fremragende atferd. Det er bl.a. derfor at Tiger Woods ble en så god golfer, fordi hans far trente ham med hypnose til å kutte ut alt som ikke hadde med golfoppgaven å gjøre.Fokus er viktig. Enda mer viktig er valg av hva du fokuserer på – det er faktisk mer viktig enn fokus.

Menneskets evne til å sortere inntrykk om det som skjer inne i oss og utenfor oss har absolutte begrensninger. Det sies at det bevisste sinnet er begrenset til et omfang på syv pluss/minus to enheter med informasjon i et gitt øyeblikk. Det vil si at våre evner til å holde fokus på det som skjer rundt oss og i oss er aldri tilstrekkelig for å kunne følge med på ”alt” for senere å kunne skille hva som er viktig og relevant, fra det som er uviktig og uvesentlig. Det er innenfor denne begrensningen at vi lever våre liv og gir mening til det vi gjør.

Denne begrensningen gjør at vi alle velger en liten bit av vår totale  ”virkelighetsopplevelse” til å sette fokus på det vi mener måtte være mest vesentlig for våre umiddelbare behov. Det sier seg selv at våre valg av hva vi retter vår oppmerksomhet mot også har en effekt i forhold til kvaliteten av det livet vi lever.

Det er også en kjensgjerning at disse valgene blir veldig påvirket av den virkelighetsopplevelsen den enkelte måtte ta til seg som en konsekvens av vår familie, oppvekst, skolegang, kulturelle institusjoner og – for enkelte, våre indre drifter, lidenskaper og interesser. Fordi systemet fungerer slik det gjør, er det store flertallet ledet til å sette fokus på det andre satte sitt fokus på tidligere som en ”norm” for å identifisere forskjellen mellom det som vi retter oppmerksomhet mot og det som vi ignorerer.

Min egen visshet på dette fenomenet får meg til å skrive denne artikkelen med fokus på noe mange ikke rekker å tenke på, fordi de er opptatt med livets mer ”praktiske” og ”nødvendige” gjøremål.

Det sier seg selv at spørsmålet om hva som vi best er tjent med å være oppmerksomme på overlates til den enkelte å avgjøre. Den beslutningen er også alltid basert på mangelfull innsikt, da valgene må tas lenge før konsekvensene av valgene blir en del av det livet vi lever. Sett fra dette perspektivet ser livet ut til å være preget av tilfeldigheter. I følge vitenskapen er det tilfeldigheter som også var med på å gjøre at du er et menneske og ikke en fisk, en plante eller et dyr i skogen. Det er fordi vitenskapen er basert på noe som heter ”materialisme” – en filosofi, en idé, en tanke – om at materie er alt som er i universet. Vitenskapens tolkning av universet er mekanisk og den er uten noen form for intelligens som eventuelt måtte ligge bak. Ut i fra dette konseptet har store deler av verden utviklet samfunnsnormer som er basert på denne svært grunnleggende idéen.

Alle som har en høyere utdannelse innen temaer som psykologi, filosofi, politisk vitenskap, sosial vitenskap – m.m. har studert et utall av ulike teorier om den ”beste” måten å forstå seg på forvaltning, administrasjon og ”kontroll” over vår kollektive atferd – slik at vi har det så godt som vi kan i vårt univers av tilfeldigheter. Mitt poeng med denne påstanden er å gjøre det tydelig for alle at menneskets mest avanserte vitenskapelige institusjoner for å fremme viten om menneskeheten egentlig ikke er viten men ubekreftede teorier om hva som stemmer best – med det vi mener å vite om menneskets rolle som individ og i sammen med andre.

Vi ser det i politikken, for eksempel ved at vi aldri kan bli enig om hva som faktisk er den beste styringsmetoden for menneskeheten. Derfor har vi et utall av politiske partier, alle med sine egne retninger mot det de måtte mene er best for fellesskapet. For å illustrere situasjonen enda klarere, vil jeg påpeke at årsaken til de ulike religioner (trossystemer), politiske filosofier og ledelsesteorier i verden faktisk ikke er basert på viten om menneskets opphav, mening og hensikt, men på antagelser, håp, tro, og gjetninger om svarene på menneskehetens aller mest viktige spørsmål.

Verre er det at mange av disse teoriene blir presentert som ”viten” fremfor å være en teori – fordi det gir større legitimitet til den ene gruppens ideer fremfor en annens. For den som har evner til kritisk tenkning, oppstår det automatisk en mengde alvorlig konflikter mellom vitenskapens påstander om å kunne være den eneste gangbare institusjon for å sanke kunnskap, innsikt og visdom om det universet vi lever i og om oss selv. Kunnskap, innsikt og visdom får vi ikke fra teorier som ikke kan bekreftes. Disse egenskapene kommer fra viten fremfor teorier. Hvordan kan det ha seg at vi har tilllit til institusjoner som skilter med ”viten”, mens de faktisk bruker bare ”teorier”. Den som vil avkle vitenskapens mangel på innsikt i menneskehetens store spørsmål kan henvende seg til materialismens grunnleggende teori, om at fysisk materie er universets mest grunnleggende bestanddel. Jeg ber deg understreke ordet ”teori” – Vitenskapens grunnleggende premiss er basert på en teori – ikke på fakta, ikke på kunnskap og ikke på visdom.

En annen alvorlig konflikt oppstår for den kritisk tenkende personen i møte med vitenskapens egen forklaring på seg selv som institusjon – ”Vitenskapens hensikt er å sanke informasjon om hvordan den fysiske verden fungerer”. Stikkordet her er ”fysiske verden”. Spørsmålet som ikke har blitt besvart her er om den fysiske verden er ALT som er!

Mange tenker at disse spørsmål er altfor kompliserte til at de kan være relevante  eller viktige for oss å bruke tid på. Det krever mental anstrengelse å tenke egne tanker og det er så mye lettere å gjøre det vi alltid har gjort. Med fare for å riste den enkeltes verden en smule, vil jeg invitere deg til å gjennomføre en enkel øvelse. Forsøk å forestille deg hvordan du kan spikre bevissthet/din oppmerksomhet til veggen. Tøff oppgave? Umulig oppgave? Har du noen gang tenkt at din oppmerksomhet kan forstås som noe du faktisk ikke kan spikre til veggen, helle på et glass eller putte i noen annen form for fysisk beholder?

Vitenskapens materialistiske filosofi sier at bevissthet er et produkt av hjernen, at bevissthet kan forståes ved å studere hjernens fysiske prosesser. Vel de har holdt på slik helt siden vitenskapen startet, og de driver fortsatt og famler med ulike teorier om bevissthetens egentlige essens. Hadde de funnet ut av menneskehetens store hemmeligheter, hadde de også kunnet tilby oss en ”bruksanvisning” for livet. Det har de ikke gjort. De tilbyr i stedet for et utall av teorier å velge mellom – alle basert på materialismens teorier.

Den som velger alternative veier for å bli klok på seg selv, møter alltid motstand fra materialismens tilhengere om å presentere ”bevis” for at andre idéer er mer ”riktig” enn vitenskapens. Og slik er også situasjonen i det 21-århundrede der vi kan sende roboter til fjerne planeter, mens vi fortsatt bare har teorier om hva vi egentlig holder på med.

Vitenskapen er fullstendig ute av stand til å bevise at dens hovedpremiss, materialisme, faktisk er sant. Det er også en selvfølge om at fravær av bevis aldri kan være bevis for fravær av eksistens. Poenget er gjort klart i fortellingen om en russisk astronaut og en hjernekirurg i diskusjon om eksistensen av det ”ikke-fysiske”:

Astronauten sier til hjernekirurgen at han har vært langt ut i rommet og søkt etter bevis for eksistensen av en intelligens som styrer universet. Det er ingenting der ute bortsett fra tomrom og fysisk materie. Hjernekirurgen svarte at han har operert i menneskets hjerne i over 45 år, uten å oppdage noen gang å komme over en tanke.

Noe klartenkning om ”konflikter”

Observasjoner vi gjør i naturen avslører en verden fullstendig uten konflikter. Naturen synes å ha en egen evne til å sørge for balanse, kontinuitet og utvikling, så lenge vi mennesker holder oss vekk fra å forsøke å gjøre naturen bedre. Det er noe vi aldri har lykkes med. Vi har heller en tendens til å få naturen ut av balanse. Vi blander oss inn i ting vi ikke helt har oversikten over, hver gang vi bruker vitenskapens premisser på naturen. Ideen er at siden naturen er uten intelligens og menneskeheten har intelligens, så burde vi kunne forme naturen, herske over naturen og endelig mestre den etter våre egne meninger om hvordan den burde være.

Til tross for at naturen synes å fungere fint og konfliktfritt uten menneskelig innblanding, er konflikter en betydningsfull del av vår menneskelige virkelighet. I beste vitenskapelige tradisjon er det faktisk slik at når vitenskapen oppdager konflikter i de forståelsesmodellene som brukes i forhold til naturen, er vitenskapsforskeren programforpliktet til å justere sin forståelse av naturen slik at  konflikten forsvinner. Konfliktens kilde er menneskets evne til å forstå naturen, ikke selve naturen. På denne måten sies det at vitenskapen stadig gir oss mer og mer korrekt informasjon om hvordan universet fungerer.

I virkeligheten, ser det ut som om vitenskapen  har sviktet sin oppgave når det gjelder konflikter i vår forståelse av tilværelsen. Konfliktene forblir uten at vi justerer våre oppfatninger slik at konfliktene forsvinner. Vi løser konflikter da med vold og makt – militære konflikter fremfor å sette oss ned og tenke gjennom hva vi driver med. Den som studerer vitenskapen sett under ett vil oppdage at de ulike vitenskapsgrener synes ikke å ha en kobling til hverandre og konflikter i de mange teoriene som har oppstått over tid. Et eksempel på dette er vitenskapens forklaring på ”The Big Bang” som opprinnelsen til alt som er. Fra intet, har allting blitt skapt – gjennom et kjempe smell. Vel, innenfor vitenskapen har vi en diger konflikt mellom denne teorien og det som vitenskapen kaller ufravikelig fysiske lover. Det  jeg tenker på er en lov i fysikken som sier:

”For enhver aksjon,  er det alltid en tilsvarende og motsatt reaksjon”.

Det vil si at hvis universet ekspanderer, så må det også være krefter som krymper universet sammen. Ser du konflikten her? I fysikkens verden er det faktisk så mange teorier som har oppstått gjennom matematiske krumspring fremfor empirisk forskning, at hele faget har blitt fragmentert til et usammenhengende sett med påstander blandet sammen med matematiske bevis – mye av det er et eksempel på fravær av kritisk tenkning.

Fordi forskere har forsøkt å forenkle sine oppgaver med å forklare hvordan universet fungerer har de også tatt vekk en hel del fenomener i sine beregninger – slik at det skal bli lettere å forstå. I fysikkens verden er det beste eksempel av dette det faktum om at alt i universet spinner. I fysikken kalles dette fenomenet for ”Angular Momentum” (spinn). Ved å utelate spinn i regnskapet er det lettere å håndtere vår forståelse av universet. Problemet her er at spinn ser ut til å spille en sentral rolle i fysikkens egentlige spilleregler.

Fravær av denne beregningen skapte store problemer for NASA da det viste seg at raketter med spinn oppførte seg fullstendig annerledes enn de som ikke hadde spinn. De gikk mye lengre enn beregnet. Slik er det også med allting. Eksperimenter med tunge stålkuler viser at de som spinner, faller til jorden fortere enn de som ikke spinner. Et gyroskop (som spinner) demonstrerer mange brudd på fysiske spilleregler og disse har aldri blitt forstått – egentlig. Likevel er ikke spinn noe som er tatt med som en kraft av overordnet betydning. I min verden er det en konflikt i utelatelse.

Det er nå ikke min intensjon å påpeke alle de utallige konfliktene som vitenskapen synes å leve komfortabelt med. Mitt poeng er at konflikter er et tegn til at vi ikke har forstått noe helt riktig. Det er alltid feil i vår tenkning som lager konflikter. Det området der konfliktene er mest opplagte gjelder vår ”viten” om oss selv. Ut ifra den grunnleggende premiss om at mennesket utelukkede er en biologisk, materialistisk skapning, har vi heller ikke grunnlag for å søke etter intelligens eller informasjon som kan komme til oss på andre måter enn via fysiske beviser.

Mennesket, i følge vitenskapen, har ingen annen kilde til intuisjon eller indre inspirasjon enn ren mekanisk overføring av tanker fra vår ekstern verden – en respons til noe som allerede er der. Til tross for og på tvers av alle teoriene om menneskets dyriske opprinnelse er det mange eksempler i menneskets sfære av opplevelser som gir oss evidens for noe mer – noe som vitenskapen ikke har grep på. Altruistisk atferd har aldri blitt forstått av vitenskapen, heller ikke hvordan mennesket er i stand til å prestere oppfinnelser og kunstrisk utfoldelse som kommer via inspirasjon fra drømmer, plutselig intuisjon og påfunn som løfter menneskeheten opp til et nivå forbi dyreriket. Såkalte psykiske evner, som impliserer at bevissthet er noe mer enn det som hjernen produserer har ingen foreløpig god forklaring fra vitenskapens rekker.

Vitenskapens psykologiske og psykiatriske modeller tvinges fortsatt til å betrakte bevissthet som et kjemisk og elektrisk produkt av hjernen. Implikasjonen som drives inn i massenes bevissthet gjennom utdanningsprogrammer og massemedia forsterker denne holdningen gjennom tusenvis av varianter med påstander som støtter vitenskapens fortreffelighet og evne til å forklare hvem vi er som mennesker. Vitenskapens beste forklaring på menneskets tilblivelse og hensikt er som en del av den tilfeldig biologiske utviklingen som har formet oss fra dyreverdenen.

For å si det veldig enkelt, vitenskapens budskap forteller om din dyriske  opprinnelse, dine farlige underbevisste tendenser som kan føre til utemmet vold og uhemmet seksuell atferd dersom ”emosjoner” kommer ut av kontroll.

I psykologien, sier man at en oppfører seg ”irrasjonelt” når følelser er sterkere enn ”fornuften” og det er ingen god ”diagnose” å ha på seg. Dette, sammen med ideen om at døden er slutten på alt, og i beste fall en ukjent, skremmende tilstand som alle gjør sitt beste for å unngå. ”Intuisjoner” – det vil si intelligent informasjon som har en kilde utenfor din hjerne er fullstendig utelukket. Følgelig lever massene i frykt. Denne frykten er også den mest effektive styringsmetode som samfunnets styringsmakt bruker for å holde den kontrollen de mener de trenger over disse farlige massene.

Om emosjoner og materialisme

Til tross for at psykologien bruker begrepet ”irrasjonelt” når det gjelder følelser, er det også et vitenskapelig faktum om at mennesker som viser seg å være gode til å ta kloke beslutninger – det vil si valg som viser seg i ettertid å være ”smarte”, bruker faktisk sine emosjoner som den endelige veiviseren når det gjelder å ta selv vanskelige beslutninger. Dette visste selv Sigmund Freud og denne innsikten har blitt forstått gjennom et perspektiv som tilsier at mennesket har utviklet seg tilfeldig gjennom dyreriket til å bli det vi er i dag. Emosjoner i denne sammenhengen er også gjenstand for manipulasjon slik at menneskeheten ble ledet til å velge valg som ikke nødvendigvis var i deres beste interesser, men i de beste interesser for styringseliten. Bevare status quo.

Eliten er hellig overbevist at deres oppfatninger om menneskeheten er korrekte, sanne og vitenskapelig bevist. De vil at det er noe du også skal tro på. De har lykkes veldig bra med sin ”programmering” av massene. Dersom vitenskapen påstår å kunne tilby sanne svar på spørsmålene rundt bevissthetens essens, så ville vi kunne forvente at ordtaket, ”sannheten befrier” også ville være gjeldende. Hvordan har det seg at vi har blitt mer og mer ufrie, kontrollerte, masseproduserte og kanalisert inn i en maskin som skal produsere penger ? Ideen om at menneskeheten er den fremste livsform på denne planeten, gir liten mening når det er bare menneskeheten som trenger å betale for å leve som fødte borgere av denne planeten. Alle de andre livsformene, som lever i naturen, gjør bare det de gjør, uten å måtte dra på jobb, kjøpe hus, etablere gjeld, betale regninger, skatter og avgifter.

Sett fra dette perspektivet er det noe riv ruskende galt et sted. Hele livet til A-4 mennesket handler om å betale regninger for livets opphold, og for all del unngå å falle utenfor den økonomiske møllen fordi da truer fattigdom, sult og ruin. Aldri i mitt liv har jeg sett en ”fattig” fugl, en konkurstruet sommerfugl, et inkassobyrå for edderkopper eller en bank for ville hester. Er det også din erfaring at det er noe som skurrer hos oss mennesker?

Er våre gleder forhøyet over alle andre bevisste livsformer fordi vi har maskiner som lager lyder for oss, bilder for oss, mat for oss, anstrengelser for oss? Det er noe som sier meg at det finnes veldig få deprimerte dyr og insekter på denne planeten, men jeg kan ikke si det samme når det gjelder menneskeheten. Der ser jeg triste ansikter, deprimerte ansikter og ansikter forvridd i smerte, sorg og fortvilelse. Hva er det som har skjedd med menneskeheten og ikke med dyr?

Vitenskapens største selvskudd

Mange søker nysgjerrig etter alternative svar enn de vitenskapen tilbyr rundt forståelsen av menneskeheten. Enkelte av disse dumper bort i et fenomen som heter ”nær døden opplevelser” eller ”ute av kroppen opplevelser”. Begge oppstår som en opplevelse om at ens bevissthet splittes fra kroppen – om bare for ett sekund – er opplevelsen likevel det de kaller for en, ”game changer”. Det er fordi vitenskapens hovedpremiss er basert på materialisme og denne filosofien bygger på den teorien om at materie er universets minste bestanddel. Derfor må bevissthet kobles direkte til menneskets hjerne. Men når en begynner å sanse at en ser sin kropp sett  utenifra, så snur det opp ned på spørsmålet om hvem ”jeg” er når en sier, ”Jeg så ned på kroppen min”.

Så kommer forskere på løpende bånd for å undersøke fenomenet. Over fem millioner mennesker over hele verden har blitt intervjuet om hva de opplevde når de var ute av kroppen deres som ”klinisk døde”. Fenomenet bryter med alle nevrologiske teorier i vitenskap. Du skal ikke kunne oppleve noe når du er død, eller når hjernen er død. Men virkeligheten ser ut til å si noe annet. Denne konflikten innenfor vitenskapens rekker er også den største kjeden med evidens som er i konflikt med materialismens påstander om bevissthet som et fysisk fenomen. Denne konflikten kan også brukes til å stille et veldig legitimt spørsmål, ”Har vitenskapen et problem med seg selv? Er vitenskapen faktisk, slik som den er, i stand til å forstå seg på ALT?»

Kabalen har enda ikke gått opp for menneskeheten. Vi leter fremdeles etter de riktige svarene på vårt mest presserende spørsmål: Hvem er vi egentlig? Den som først løsriver seg fra vitenskapens konflikter, for å søke etter en måte for å få kabalen til å gå opp – må så søke først etter hva som feiler vitenskapens premisser. Slik jeg ser det er det materialisme som er den største av alle hindringer for å forstå ”The Human Condition”. Kunne det hende at våre problemer med krig, vold, konflikt, fattigdom, urettferdighet og fravær av harmoni har å gjøre med at vi ennå ikke har knyttet det ”ikke fysiske” med det ”fysiske” slik at bevissthet kan ta sin rette plass i vår virkelighetsopplevelse?

Frigjøring av menneskeheten forutsetter frigjøring fra materialismens kalde, faste grep på vår virkelighetsforståelse

Vitenskapen har ikke gjort verden til et bedre sted for menneskeheten. Den har bare gjort menneskeheten mer i stand til å være mer ”effektiv”, komfortabel og i stand til å bevege oss i retning av total selvutslettelse. De mest essensielle bekymringene for deg og meg har aldri blitt besvart av vitenskapen på en tilstrekkelig måte. Vi er låst inne i vår egen mangel på å forstå oss selv.

Mens ”bevis” er vitenskapens ”kronjuvel” i forhold til å avsløre sannhet fra fantasi, er det samme begrepet fullstendig umuliggjort når det gjelder ”ikke-fysiske” fenomener. Istedenfor bevis, må vi bruke noe som heter ”evidens”. Våre egne ”empiriske” opplevelser må legges til grunn for søken etter en dypere forståelse av oss selv. Det vil si at opplevelser og fenomener som, ”healing” fra menneske til menneske – sanndrømmer, inspirasjon, ”intuisjon” og hele den subjektive siden av tilværelsen må legges til grunn for å fange opp mønstre som går igjen på tvers av grensene skapt av kjønn, alder, kultur og rase. I denne evidenskjeden er vi også tjent med å ta for oss forskning som også vitenskapen utfører på kanten av det etablerte  – som ”remote viewing” eksperimenter utført av militæret for å spionere på fiendtlige installasjoner på lang avstand. Forskning på bevissthet – dens subjektive sider trenger å få rom for å få plass også innen vitenskap.

De som har kastet seg inn i bevissthetens essens og utforsket det som bevissthet kan prestere vil være nødt til å re-evaluere alle påstandene om mennesket som en utelukkende biologisk, materialisk skapning, men en skapning som har en eksistens som vi ikke kan se direkte – en eksistens som også fortsetter forbi vår fysiske virkelighet. Uten å ty til blind tro som et gangbart alternativ til vitenskap er forskere som arbeider direkte med å utforske menneskets bevissthet i stand til å sanke overveldende mengder med evidens som snakker vitenskapen midt i mot.

Den evidensen også tilbyr et alternativ til vår mekaniske forståelse av universet. Når vi inkluderer det ikke-fysiske sammen med det fysiske, får vi innsikt i en forståelse som faktisk er konfliktfri og sammenhengende. Oppdagelsen om at menneskets bevissthet, faktisk også all bevissthet – også hos dyr, planter, insekter og alt som lever – har denne tilknytningen til en ”ikke-fysisk” tilværelse. Denne forståelsen har store konsekvenser for menneskeheten dersom den ble mer allment akseptert. Konfliktene som alltid før har plaget oss vil forsvinne.

Det er ikke slik at ”The Human Condition” er formet av menneskets biologiske forutsetninger, men heller den forståelsen av hvem vi er som mennesker som bestemmer vår atferd, våre responser til det som skjer og våre holdninger til miljøet. Koblingen, er en oppkobling til universets ubegrensete intelligens, visdom og kraft. Noen kaller det for ”Gud”, men jeg foretrekker å kalle det for ”Uendelig intelligent skaperkraft” – noe som vi ikke er i stand til å forstå med den hjernen vi nå er utstyrt med.

Der vitenskapen sier at bevissthet er skapt av hjernen, sier alternativ empirisk forskning at bevissthet er ”ikke-fysisk” og at bevisstheten fra ”sinnet” sendes til hjernen for å manifestere fysisk atferd og samspill med den fysiske verdenen. Med andre ord, din hjerne er en brems for din bevissthet om hvem du er. Når bevisstheten ikke lengre er knyttet til kroppen, kan bevisstheten ekspanderes slik at vi opplever og sanser den ikke-fysiske virkeligheten i samspillet med den fysiske. Denne erkjennelsen, for den som har den, blir en ”oppvekking” av vår evne til bedre å bli kjent med hvem vi er som mennesker, hva vi egentlig er i stand til å utrette, hva vår hensikt med livet faktisk er og hva som skjer med oss i det vi kaller døden. I tillegg får vi innsikt i den rollen vi spiller sammen med resten av universet.

”New Age”

Essensen av denne forståelsen løfter menneskeheten inn i en ny alder av muligheter for harmonisk eksistens i fellesskap. Denne innsikten sees på som en ny alder for positiv vekst og utvikling. Det er også essensen bak begrepet ”new age” slik jeg forstår den.

Denne alderen vil ikke komme gratis. Den vil komme, dersom den kommer, etter store omveltninger i samfunnets bestående struktur, basert på materialisme. Etter tusenvis av år med institusjoner bygget på en feilaktig forståelse av menneskets bevissthet, må disse, en for en, omjusteres til å fungere innenfor en veldig annerledes forståelse av tilværelsen.

Våre utdanningsinstitusjoner trenger en fullstendig ”makeover”. Menneskeheten trenger å lære seg hvordan tanker og følelser spiller på lag med hverandre i forbindelse med en mye rikere oppfatning av hva tilværelsen vår egentlig går ut på. Hver av oss har en egen forpliktelse til å ta ansvar for å sette fokus på denne siden av livet fremfor å fortape oss i de mange distraksjoner som tilbys vår begrensede bevissthet.

Valgets kvaler

I mitt virke som ”bevissthets utvikler”, møter jeg stadig vekk mennesker som  for lenge siden har sett seg lei, trøtt og sliten av de kravene som oppleves fra samfunnet. Rutinen med et ”standard”, normalt ”liv” der kampen for å få betalt regninger, skatter og avgifter og skaffe seg et tak over hodet ikke gir plass for oppmerksomheten til å eksperimentere, utforske andre alternativer eller ha tid til å utforske selv meningen med livet. Det er rett og slett ikke tid til alt sammen. En må prioritere – det er en nødvendig forutsetning, fordi vi har så store begrensninger på hvor mye vi kan holde fokus på.

Den som søker et bedre, mer opplyst liv har en stor utfordring! Noe må vike for å få plass til seg selv. Den nyetablerte familien, med småbarn, barnehage, skole, jobb og fordeling av praktiske oppgaver hjemme gir ingen rom for selvstudier, lesing, Internett, meditasjon og observasjon av naturens gange. Systemet er skapt slik at tid til egne oppdagelser må nedprioriteres. Fanget i ”standardlivet” gjør de fleste det samme som alle andre – de kommer aldri på sporet av livets dypere hemmeligheter.

Veien ut, for mange er en stor utfordring. Hvordan skal en ”leve” på en måte som gir rom for tid til introspeksjon og omtanke?

Løsningen er å finne i forståelsen om at samfunnets ”kulturelle mønstre” er ikke naturlover, men mønstre skapt av mennesker som har en feilaktig innstilling til meningen med livet. Det er, med andre ord, ingen brudd på naturens lover å søke alternative måter å leve på som faktisk gir plass for å bli klok på livets gåtefulle tilværelse.

Når vi ser på de kulturelle kreftene som styrer samfunnet vil vi også oppdage at det store flertallet av mønstre er skapt ut fra dette materialistiske paradigme som har preget vår virkelighetsopplevelse. Konkurranse, penger, konflikter, fragmentering, spesialisering, og kunstige skiller mellom mennesker har ingen plass i det paradigme av mennesket som et ”åndsvesen”. Disse gamle mønstre trenger å erstattes med samarbeid, positivt og oppbyggende samvær, ekte selvinnsikt og kunnskap om sinnets gåter. Denne overgangen vil kreve at det store flertallet forlater ”komfortsonens” forfall. Istedenfor må vi anstrenge oss mot visdom, innsikt og den forbindelsen med uendelig intelligens som faktisk viser oss veien videre.

Vi lever i spennende tider

Det er faktisk mange mennesker som har våknet opp til det faktum at noe er veldig ”galt” med den verden vi lever i. Problemet er ikke planeten vår, det er i oss selv. Vi er på kanten av en terskel som krever at vi velger en annen vei å gå enn den vi nå er på. De institusjonene som vi har festet vår lit til, er ikke bærekraftige på den måten at de støtter en positiv endring i hvordan vi lever våre liv. Det er ikke på grunn av ”onde krefter” at mange av disse institusjonene blir oppfattet som drepende på menneskets ”åndelige identitet”, men det er fordi disse institusjonene er i ferd med å gå ut på dato – de vil aldri kunne støtte et bærekraftig og opplyst samfunn.

Det er derfor vi begynner å bli mer og mer klar over samfunnets ”skygge sider”, konspirasjoner og avsløringer som tydelig viser konsekvensene av å drive på med mer av det samme gamle i fremtiden. Det er symptomene på uopplyste mennesker som vi begynner mer og mer å kjenne på kroppen. Smerten er ikke til å holde ut for mange. Den som tar innover seg problemet ser ”systemfeil” over hele ”fjøla”. Denne erkjennelsen ligger bak den uroen som mange kjenner på seg selv uten å kunne sette fingeren på hva det er som foregår.

Konsekvensen er at de som ser ”problemet” også søker etter å sette fingeren på ”årsaken” til problemet og fordi de fleste har mangelfull evne til å tenke systemisk (helhetlig) er de bare i stand til å peke på symptomene på et system i ferd med å kollapse på seg selv. Nyhetsspeilet, i så måte, er intet unntak. Mens den ene artikkelen etter den andre avslører urettferdighet, mangel på frihet, demokrati, manipulasjon, og bedrag i samfunnets rekker, er det få som er i stand til å oppdage den ene løsningen som ville være i stand til å sette menneskeheten på ”rett kjøl”.

I mellomtiden kan vi se frem til mange smertefulle ”fødselssmerter” mens vi famler i vår vei mot å forbedre våre evner til å leve i takt med vår ”spirituelle  identitet”. Det er dette fenomenet som ligger bak den økende mengden med ”galskap” og ”uro” som synes å prege planeten i disse tidene.

Denne bevissthetsendringen ser ut til å være nokså kartlagt i den eldgamle mayakalenderen. Vi, som en kollektiv bevissthet, har beveget oss gjennom bruken av ”Power” som et verktøy på godt og vondt. Denne alderen sies å ha tatt  slutt i 1999. Deretter beveger bevissthet seg mot integritet og etikk – Det forutsetter åndsbevisstgjøring og”defragmentering”. Vi trenger å oppdage våre ”moralske kompass”. Det er å finne i vår forståelse av forbindelsen med alt som lever. Vi er i den siste fasen av denne utviklingen nå. I løpet av 2011 skal denne perioden bli avsluttet. Vi kan forvente oss mange avsløringer i fremtiden, som gjør massene bevisst hvordan den materialistiske verdensoppfatningen med kunstig separasjon blir sakte men sikkert avløst. Slutten av denne utvikling sies å være frem til 2012 der vi avslutter med oppdagelsen av vår evne til å bruke bevissthet som manifestasjonskraft.

Det kan bare skje ved at et tilstrekkelig antall mennesker blir opplyste nok til å ta i bruk sine åndskrefter. Til det trenger de en bruksanvisning.

I denne forbindelsen beveger vi oss mot anarki

Begrepet ”anarki” har alltid vært forbundet med fullstendig lovløshet, vold og kaos i samfunnet. Det er fordi vi lever med den antagelsen om at vi trenger ledere som viser oss veien. Problemet er at lederne våre bruker et mentalt kart over virkeligheten som er rotfestet i materialisme som tilsier at mennesket er et lite intelligent dyr. De ser på anarki på den måten at menneskeheten er ”ute av kontroll” – det er et skremmende prospekt.

Jeg ser på anarki på en annen måte. Åndsbevisste mennesker har også ledelse og den ledelsen kommer fra ”innsiden” knyttet opp mot forståelsen av universets uendelige  intelligens. I denne formen for ”indre ledelse” er det ingen behov for eksperter, myndigheter eller eksterne autoriteter fordi innsikten om livets hensikt og ”hellighet” er frem for noe annet. Det fører til en veldig klar og entydig form for etikk, integritet og moral som drives innenfra.

Menneskeheten som har selvinnsikt trenger ikke de samme formelle kjørereglene som uopplyste mennesker har behov for. Mens mange ville påberope seg grunn til å påstå at jeg drømmer om en form for urealistisk ”utopi”, ser jeg det som en uunngåelig del av det vi har i vente – før eller senere.

Før det kan skje, må materialisme som paradigme dø – fullstendig ut!


En bølge av mennesker som tenker annerledes – og som søker svar

I dag er det et økende antall barn, ungdom og voksne som føler at de har blitt ”plantet” inn i livet med en virkelighetsoppfatning som rimer dårlig med materialismens trange kår. Mange oppdager at de har evner til å helbrede med energier de ikke kan se, at de har opplevelser som ikke er mulig i å ha i følge vitenskapens påstander – psykiske evner. De fleste av disse føler seg mer eller mindre fremmede i en verden som fornekter eksistensen av en spirituell dimensjon i tilværelsen.

En av de tingene som skiller mellom disse og andre er responsen til samfunnets destruktive krefter. Åndsbevisste mennesker søker seg mot evolusjon, der åndsbevisstløse mennesker søker til revolusjon for å skape endring i vår verden. Problemene som skaper alle problemene kan ikke løses med vold. De kan bare løses gjennom innsikt. Hvordan skal den komme på plass?

Første skritt i riktig retning er å sette fokus på de kildene vi har til utvidet kunnskap om menneskets bevissthet, dens struktur og dens skjulte bruksanvisning. Mange mener at den innsikten ikke finnes og det er ikke så rart når mesteparten av informasjonsstrømmen er løsrevet fra sannheten, fragmentert og hemmeligholdt.

Den som søker etter sin ”bruksanvisning” må sile gjennom et utall av ”alternativer” som har svært varierende grad av kvalitet og ”dybde”. Selv som søkende menneske, har jeg funnet de svarene som jeg har søkt å finne. I den forbindelsen ser jeg det som min ”oppgave” å dele denne kunnskapen sammen med de som er moden for den. Det krever tid, innsats og energi. Det krever en fullstendig omprioritering i forhold til hva den enkelte velger å fokusere sin energi på i sin hverdag. Skal det være ved å gjennomføre et ”standard liv” så skjer ingenting – det er et liv som må avvises. Fremfor en karriere som sluker alle livets krefter er det kanskje bedre å leve det enkle livet med mindre trykk på tiden slik at det er rom for investering i seg selv, for å komme på sporet, før man trykker på start knappen.

Det er tøft å være ”voksen” og utsette seg for å innrømme at mesteparten av det du vet om livet var en løgn. Det blir å begynne på nytt og det er en pris en må betale for å komme seg videre. For mange er denne trangen blitt noe en ikke kan fornekte. Den som tar denne sjansen blir belønnet med innsikt som er ikke bare frigjørende men også ”empowering”. Den som begynner å forstå seg på hvordan bevisstheten sin faktisk fungerer har enorme fordeler fremfor de som spiller på de få ”strengene” en får vite om på skolen. Det er ikke nok med ”positive tanker”. En må lære seg til å bruke hele settet med indre evner til å bruke bevissthetens magiske krefter slik at en kan oppnå forutsigbare resultater.

Slik jeg ser det er det ingenting som er mer viktig enn å oppnå dette nivået av selvinnsikt. Det er langt mer viktig enn å ha en ny bil, motorsykkel, båt eller hytte. Det er langt mer viktig enn gode karakterer på en skole som lærer deg til å være en lydig arbeider – ”another cog in the wheel”. Selvinnsikt er langt mer viktig enn fotballkampene, OL, konspirasjonsteorier, jakten på sosial anerkjennelse eller kjæresten din. Det er faktisk mye mer viktig enn å etablere familie, lage barn og gjøre som alle andre.

I den tiden som kommer, vil de som er åndsopplyste ha en stor forståelse for den uroen som plager så mange andre som skremmes av endringer i samfunnet. De som er opplyste vil vise veien for de som søker den. Mer av det samme blir bare kaos. Ettersom endringstempoet øker i hastighet vil det bli mer og mer vanskelig for den enkelte å bruke tid på sin egen innsikt. All oppmerksomhet vil bli brukt til å takle umiddelbare utfordringer, berging av ”livet” i et tøffere og tøffere klima. Sett fra et begrenset perspektiv ser det ut som alt går til ”helvete”, men sett fra et utvidet perspektiv er vi på vei til noe mye bedre enn det vi har startet med.

Mine erfaringer får meg til å mene at vi alle har et individuelt ansvar for å forstå oss på hvordan verden faktisk fungerer. Vi får ingenting gratis. Fordi ”bevis” ikke er tilgjengelig for disse påstandene, må en faktisk sanke egne erfaringer. Det er fortest dersom en har et kart som viser veien. Om du ikke rekker å gjøre denne oppgaven før du forlater dette livet, vil du alltid få alle de sjansene du trenger for å ”komme på nett”. Nei du lever ikke bare en gang. Bevisstheten overlever døden og tilværelsen er skapt slik at du bare tar samme ”skolen” om igjen, helt til du lykkes med å lære det du skal. Det er ingen katastrofer, ingen død, ingen ”slutt” på livet.

Det er derfor, mener jeg, at det står i Bibelen en liten ledetråd, blant annet i Markus 4: 25 – ”De som har, de vil få mer. De som ikke har, de vil bli fratatt det de har i tillegg.” Jeg har funnet min mening i dette gåtefulle verset. Det tok sin tid før jeg løste gåten. De som søker etter innsikt vil få mer innsikt. De som ikke søker etter innsikt (lever utelukkende etter komfortsonen sin) vil dø uten å huske sine opplevelser og fordi de ikke har innsikt vil deres minner bli renset fra deres bevissthet. Det høres brutalt ut, men sett fra et perspektiv av åndsbevissthet er tiden annerledes enn det vi tror. Vi alle får den tiden vi trenger til å finne veien ut av det som også kalles en ”Prison Planet”. Læringen vår blir grundig fordi vi lærer gjennom prøving og feiling – og leting i blinde. Når vi endelig oppdager veien, er resten av oppgaven både enkel og kort. Vi løftes opp til et høyere nivå av vår utvikling og vi blir ferdig med å slite dualitetskreftene, fragmentering og uforstand.

Det er ingen straff for ikke å bli med. Det er heller ingen tvang. Men når det er sagt, hvis du ønsker å gjøre deg ferdig med prøvetiden i denne ”skolen” av din utvikling, er det bare en ting å gjøre. Sett fokus på ekte selvinnsikt mens du ennå  har anledning.

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

Abonnere
Varsle om
guest

132 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
View all comments
TH
TH
12 år siden

Bra Mike, da er vi tilbake på jorden igjen. Er ikke helt enig at materialismen er den aller største, men er enig at det er en veldig stor trussel.

Noen spørsmål:
Du skriver aldri hva som er opphavet til materialismen, den har ikke kommet av seg selv. Hvem mener du har hatt størst innflytelse til å skape den materialismen samfunnet er gjennomsyret av i dag?

I Sion Vises Protokoller står det mye om å bygge et materialistisk samfunn(bygge etter «guden» Mammon; se: http://no.wikipedia.org/wiki/Mammon) – kan det hende at protokollene har noe for seg allikevel?

Etter å ha lest gjennom artikkelen din får jeg en følelse av at vi skal vente på en bevissthetsutviking før materialismen stopper. Er det sånn at du mener at vi skal sitter på gjerdet og vente til materialismen blir borte? Eller fins det kanskje konkrete tiltak vi kan gjøre i mellomtiden før vi plutselig våkner opp i en eller annen ny densinitet?

Det avsnittet ditt om anarki har jeg lyst til å kommentere(du har litt for tro på menneskeheten), men blir litt off-topic. Håper på gode svar..

Ulven
Ulven
12 år siden

Jeg tror det hadde vært mer presist å benytte begreper som «den reduksjonistiske materialissm» eller «pseudo-vitenskapen» i fremstillingen, fremfor «vitenskapen».

Det Mike C. mener med «vitenskapen» er ikke den reelle vitenskap, dvs. den som har høyde for alle forhold og har sannheten som ledestjerne, men snarere en trosretning som har blitt kuppet av grupperinger med makt, som har påmalt den sin logo «vitenskap» hvilket det ikke er, snarere pseudo-vitenskap med sikte på å hindre massene i å få informasjon om den virkelige vitenskapen.

Den russiske dikteren Fjodor M. Dostojevskij har treffende uttrykt dette slik (for ca. 150 år siden) ved uttrykket «halv-vitenskapen»:
«Den løsning vitenskapen har gitt, har ikke vært særlig annet enn det groveste grovsmedarbeid. Her har særlig halvvitenskapen, menneskehetens verste svøpe, meget på samvittigheten; den har herjet verre enn pest, hungersnød og krig tilsammen. Halvvitenskapen er en despot som dette århundret fikk æren av å utklekke, en despot som med sine prester og slaver, en despot som alle kneler for i kjærlighet og overtro; ja, selv vitenskapen skjelver for halvvitenskapen og trasker ynkelig i dens fotspor.»

Fjodor M. Dostojevskij («De besatte»)

Virkelig vitenskap må også innbefatte ånd/bevissthet, som bevislig er realiteter, ikke bare det, men grunnlaget for den realitet vi oppfatter som virkelig.

Forøvrig er det i dagens «frynse-vitenskap» mange fremragende forskere som har gjort grensesprengende funn som forsøkes tiet ihjel av «vitenskapelige» tidsskrifter (tankepoliti for universiteter og forskere) og som sjelden eller aldri omtales i mainstream media.

Den glimrende populærvitenskapelige amerikanske forfatteren Lynne McTaggart har i sitt mesterverk «THE FIELD The Quest for the Secret Force of the Universe» se

satt sammen biter av helt moderne forskningsresultater, og konkludert med at vi er omgitt av «A FIELD» (et felt…). Et særpreg ved dette feltet er – hold deg fast – at ethvert punkt rommer all informasjon i universet…!

Joda «vitenskapen» er på ingen måte «vitenskap», snarere noe i retning av steinalderovertro… (Og har vel menneskehetens masser noen gang vært mer uopplyste enn nå ?)

Rolf Kenneth Myhre
Skribent
12 år siden

Det Ulven påpekte savnet jeg også i artikkelen, nemlig at Vitenskapen har blitt kuppet av scientismen, og at bak scientismen igjen finner vi nok en NWO/Rockefeller Foundation-konspirasjon.

Wiki-artikkel: Scientism
http://en.wikipedia.org/wiki/Scientism

BelzeBob
12 år siden
Hans Gaarder
Skribent
12 år siden

Denne artikkelen til Mike burde ha vært basispensum ved Universitetet i Oslo, nærmere bestemt ved Psykologisk Institutt, som ennå bekjenner seg til den u-vitenskapelige forklaringsmodellen (mao. trosbekjennelsen) som Mike har beskrevet så grundig her.

Her er et av de mange knepene som benyttes for at psykologi-akademikerne skal holde seg på den smale sti og ikke begynne å tenke selv: Rygg-skraping og interne «belønninger». Det behøver ikke engang dreie seg om penger. Innenfor det akademiske miljøet er «prestisje» som regel mer enn nok. Her er et eksempel:

«Professor Svein Magnussen ved PSI tildelt hedersbevisning.
Professor Svein Magnussen har blitt tildelt status som Fellow of the Association for Psychological Science, APS»

http://www.psykologi.uio.no/

«Fellow status is awarded to APS Members who have made sustained outstanding contributions to the science of psychology in the areas of research, teaching, service, and/or application.

Fellow status is typically awarded for one’s scientific contributions. However, Fellow status may also be awarded for exceptional contributions to the field through the development of research opportunities and settings. Candidates will be considered after 10 years of postdoctoral contribution.»

http://www.psychologicalscience.org/fellows/NewFellows.cfm

Strengt tatt kvalifiserer vel Mike sin forskning slik det her er presentert som et (paradigmebrytende) nybrottsarbeid. Noe av hensikten med forskning er vel å komme opp med ny informasjon, som står seg i møtet med en kritisk gjennomgang, eller ?

Hvor mange av de moderne «Psychology Fellows» som har levert «sustained outstanding contributions to the science of psychology in the areas of research» har nevnt at ånd/bevissthet er vitenskapelig realitet ?

Skal vi gjette på ingen ? Hvorfor så mye ære for ikke å ha klart å karre seg fra hest-og-kjerre til automobil-nivå for et fag ? Vet vi svaret – at «belønningen» gis til de som har overholdt tankepolitiets normer og har unnlatt å peke på noe som er reellt nytt – viktig og paradigmebrytende nytt…?

Hvorfor godtar resten av samfunnet inkl. de bevilgende myndigheter at sann fri forskning undertrykkes og praktisk talt ikke stimuleres ?

Rolf Kenneth Myhre
Skribent
12 år siden

En ting er at fagpsykologien hr sviktet oss, men nesten enda verre er at parapsykologien også har sviktet oss. De har forsåvidt ikke sviktet i sine konklusjoner og erkjennelser, men ved at de ikke deltar mer aktivt i akademiske og offentlige diskusjoner. De foretrekker heller å sitte på sidelinjen som statister. Fy!

At de i det stille holder noen møter og seminarer, når de heller skulle ha hentet frem alle sine stortrommer og kanoner, hjelper så lite.

Thor M Hammern
Thor M Hammern
12 år siden

Takk for en flott artikkel Mike,

Vi trenger å våkne opp til virkeligheten og trenger flere som deg som er i stand til å beskrive dette på en god måte. Opplever selv hvordan matrialismen ligger på toppen av alle sanseinntrykk og følelser og gjør meg til den søvngjengeren jeg er. Dette til tross for at jeg i lang tid har jobbet med å live meg løs fra bedraget.

Ja, vi trenger et kart for å vite hvor vi skal gå. Vi trenger også innse hvor vi står. I min hunger etter å finne veien til opplysning, har jeg, sammen med andre mer og mindre helhjertede søkere, prøvd mange blindspor. Akkurat nå føler jeg at jeg er på en vei som gir selvopplevd kunnskap om vår bevissthet.
Opplever at dette er et svært sensitivt tema, da det rokker ved etablerte oppfatninger, både fundert i vitenskap, kultur og religion. Man ender opp som ‘gærningen’ i de fleste forum (bortsett fra her på nyhetsspeilet sammen med de andre nut-case’ne)

Trist at også oppvåkning er i ferd med å bli et komersiellt produkt. Man kan nå få kjøpt cd’er med binurale beats som tar deg over i en annen bevissthets-tilstand. Man kan høre på subliminale hypnoseprogrammer og kjøpe kurs og bøker som lover deg evnen til å ‘fly by night’. Eller medesiner for den del.
Min erfaring med dette er at man da kan få tilgang til denne bevissthetstilstanden før man er ‘klar’. Har selv blitt skremmt pissredd.
Skulle gjerne sett at det ble etablert et initiativ her i norge for mennesker som vil komme sammen og dele erfaringer om hvordan vår bevissthet kan våkne mer og mer.

Jeg hører svært gjerne mer om ‘kartet’ dersom du har tenkt å tegne dette i en fremtidig artikkel.

TH

Thor M Hammern
Thor M Hammern
12 år siden

Hadde en god samtale med en kollega i lunchen, der vi snakket om hva som er virkelig og ikke. Han sa jeg burde se ‘Out on a Limb’, dersom jeg ikke hadde sett den. Jeg har ikke en gang hørt om denne filmen.
Nå har jeg bestillt både filmen og boken din.

TH

Quark
Quark
12 år siden

Så kult å kritisere vitenskapene og særlig fysikken på en datamaskin som i seg selv er en bekreftelse på at fysikkens lover stemmer ;)

Men materialisme er no’ dritt, der er vi enige. Folk burde bop nærmere hverandre, så de ikke trengte datamaskiner og bilder for å få kontakt med hverandre.

Rolf Kenneth Myhre
Skribent
12 år siden
Svar til  Quark

Quark forstår ikke forskjellen på naturvitenskap og naturalisme??

BelzeBob
12 år siden
Svar til  Quark

124875124875124875 ….

(Binærkoden)

(http://www.rense.com/RodinAerodynamics.htm)

Yoda
Yoda
12 år siden

Takk for en meget aktuell artikkel Mike. Den traff spikeren på hodet!

For de som er interisert i og se en meget aktuell og informativ leksjon om dagens vitenskapelige paradigme/verdensbilde i forhold til bevissthet, hvordan nyere forskning og nytenkning er med på og skape et mulig fremtidig «bevissthetsskifte».klikk her:

http://video.google.com/videoplay?docid=7799171063626430789#

Mvh Yoda

Bidalaka
Bidalaka
12 år siden

Dette er en interessant artikkel, Cechanowicz, men din forståelse av fysikkens lover og de konfliktene du påstår eksisterer er noe mangelfull.

Bare ett eksempel: Du tolker Newtons tredje lov feil, og det er ingenting i den som hindrer universets utvidelse. Det er mye ubesvart og fasinerende i det saksområdet, men Newtons 3. står ikke for problemene.

Tenk bare på om du kaster en ball. Ballen virker på deg med like mye kraft som du virket på den, men den flytter seg jo fra hånden din allikevel. Hvorfor det tro? Det er ingen matematiske krumspring her, man må bare forstå hva Newton faktisk mener.

Spinn blir heller ikke generelt utelatt av beregninger. Jeg vet ikke helt hvor det argumentet kommer fra? (Ok, to eksempler da.)

Dermed forsvinner, for meg, det meste av vitenskapskritikken i artikkelen ut i et vindkast med strå.

Bidalaka
Bidalaka
12 år siden

Ok, klartekst;

Du skriver: «Vel, innenfor vitenskapen har vi en diger konflikt mellom denne teorien og det som vitenskapen kaller ufravikelig fysiske lover. Det jeg tenker på er en lov i fysikken som sier:

”For enhver aksjon, er det alltid en tilsvarende og motsatt reaksjon”.

Det vil si at hvis universet ekspanderer, så må det også være krefter som krymper universet sammen. Ser du konflikten her?»
—————————————————————-

´Diger konflikt´ skriver du. Det jeg sier er at det er /ingen/ konflikt i dette. «Hvis» universet ekspanderer «må» det slett ikke være krefter som krymper universet sammen. Og i alle fall ikke pga Newtons tredje.

Hvis du mener noe annet, så får du ta det på egen kappe, og ikke påstå en ikke-eksisterende konflikt i forskjellige deler av vitenskapen som du så argumenterer videre på. Det er du som har skrevet artikkelen, ikke Nasseim Harrimain. Hvis du er belest på fysikk, så har du altså misforstått Newtons tredje. Det er en ærlig sak.

Dette er ikke eksotisk universitetsfysikk, det er ting man tar opp i andre klasse på videregående. Det er /ingen/ konflikt.

Bidalaka
Bidalaka
12 år siden

Jeg noterer meg at jeg ikke fikk noe mer respons og at den elementære feilen i artikkelen fortsatt står der.

Dette illustrerer godt forskjellen mellom vitenskap og KT/alternativmiljøet. I en artikkel eller tekst med vitenskapelig innhold ville en slik feil blitt rettet og beklaget øyeblikkelig. Det er slik det fungerer, med en sterk indre justis og en jakt på det korrekte. Man gjør en feil, det blir påpekt, feilen rettes og man går videre. Ja, det koster litt stolthet, men man unngår å blamere seg fullstendig.

Her ser vi derimot at feilen blir forsøkt bortforklart, før den blir ignorert og man håper ingen bryr seg. Vi snakker ikke om et eller annet esoterisk, kontroversielt tema som kan vinkles på mange måter. Det er Newtons tredje lov som er forstått feil, ikke noe mer.

Man beskylder vitenskapen for å være lukket, for å være dogmatisk. Cechanowicz demonstrerer tydelig at det er tvert om. Dere er ikke interessert i å være korrekte eller å avdekke noe som helst. Hva er det dere skal avdekke når dere allerede har alle svarene? Det er jo ingen undring her, ingen undersøkelser. Det er en fasit som presenteres. Dere er bare interessert i å fremme egne personlige mål og agendaer. Dere håper at siden alle skal være så åpne til alt, så vil alt bli godtatt.

Konsekvensen er selvfølgelig at en vanlig argumentasjonsrekke, som artikkelen forsøker på, -premiss a, derfor konklusjon b-, blir meningsløs.

Det eneste det handler om er egen autoritet, egen gurustatus.

Michelle
12 år siden
Svar til  Bidalaka

Her er du inne på noe vesentlig som jeg kan si meg enig i Bidalaka, vi er alle utsatt for mind-control fra militære/ illuminati i alle mulige former, selv artikler på NS er mind-control-propaganda fra eliten i verden dessverre, dette må vi ALLE være OBS på nå!!!! Kan det være dobbeltagenter inne her og kommenterer osv? Så illuminati betaler sine folk for å infiltrere miljøet som liksom skal være en motpol til illuminati? Selvsagt!

Se her hva Valdemar Valerian sa om MATRiX og MiND-CONTROL og TiDS-REiSER og UNDERGRUNNSBASER og ALiENS allerede på 80-tallet:

Valdermar Valerian – Secret Military Projects (1992)
http://www.bibliotecapleyades.net/valdamar_valerian/esp_valdamar_valerian_0.htm#orion_technology

Taken from different parts of the document
– We estimate they took 10,000 American children off the street and brought them to Montauk, New Jersey.
– You can spot a person who has been through the Montauk program «five miles away». it’s vary distinctive in the way that it’s been altered. I’ve spotted more than a dozen people in the Long Island, New York area.
– Well, its a super secret international organization that is funded by all major governments (International Aerospace Alliance).
– There is also BLACK LEVEL clearance.
– I suppose you have to go back and see who was responsible for this diabolical plan within WHO to create a virus (AiDS) that would destroy the human immune system.
– The directives out of Washington seem to point to the fact that the secret government wants no aliens here at all interfering with their plans.
– What they were hoping to do if they succeeded in crossbreeding humans and Orions was a silent invasion where they would take over humanity by crossbreeding and eliminate the humans they didn’t want.
– They have clones of all the major government figures. This is partly for security reasons. it also creates the situation that when someone falls out of favor, they clone the person and kill the original. This kind of thing apparently happens with some frequency.
– One says that the Nazis are in charge and the other says that Jewish scientists are in charge. Other people say its MJ-12. Take your pick. I think that they’re all involved.
– Hitler could have dies as late as 1984.
– My understanding of it is that the secret government is not connected with the Nazis but with world bankers, old money and what’s called the «black nobility». These were the blue-bloods of Europe.
– The important thing is that there were two tests (Philadelphia and Mountak) that were exactly 40 years apart to the day. It was a 40 year separation in hyperspace. Now, the Earth itself has a biorhythm that peaks on a 20 year cycle on August 12th.
– The society promotes the concept of «you are your body», which results in fear, especially fear of «death», which is tied in with the idea of physical pain. Combine this with religious doctrine and various cultural ideologies, and you have a very fertile ground for manipulation.
– How do aliens refer to religious concepts? 
As far as I know, none of them have any religion as such. They acknowledge a divine source in the universe.
– The ego is culturally conditioned to a reactionary state which is encouraged by media and literature to focus on the elements of security, sensation and power. Under these circumstances, individuals are basically disempowered and blind. In terms of cultural activity, individuals are put in a position where they spend most of their time dealing with «self preservation», «self-gratification», and «self-definition».
– Entities will eventually realize that their actions on other selves are actually being done to themselves, since the consciousness present in each entity is a variation on the same thing.
– The capabilities of the human mind are virtually unlimited.

Mind-Control
– The government would have specially trained individuals sit in the chair and generate thought forms, which would be amplified and transmitted. They could transmit the signal and put people in a pre-orgasmic state where they would be receptive to programming.
– Do targeted individuals perceive what they are receiving as their own thought? 
Yes.
– Could they be doing this over the media, like television and radio? 
Of course.
– They are using subliminal conditioning on all cable networks. They use it to emphasize different elements of what you are seeing around you. People end up being brainwashed and stay ignorant.
– Once you’re in the camps, they break you down mentally. They’re experts at that.
– With this kind of technology, why do they need concentration camps? 
Because there are always people that are resistant.

Time-Travel
– Can you change the present by sending someone to the past? Yes. You can also change the present by sending someone into the future. Under certain conditions. The government is using existing time machines to go forward in the Montauk time line.
– Are you saying that now the present can’t be changed because we have established a time-loop through the future and the past? 
Yes. That means whatever everyone is doing between the most extreme past point and the future they will be doing forever.
– What is the furthest anyone has traveled in the future?
10,000 AD.
– So everything is locked in until 10.000AD?
Yes. It’s a dreamlike reality. No one has picked up a tangible future beyond 2012 AD. There is a very abrupt wall there with nothing on the other side.
– That doesn’t mean there is nothing beyond that. 
No. It’s just blocked from view. Even to the time machines. There are a lot of people wondering whether they are going to retain control over humanity beyond 2013.
– Can you project yourself two hours into the future and meet yourself?
Yes, but its very dangerous. The person who walked into the tunnel is out of phase with the person who comes out the other end. This did happen. The result is that the person just incinerates.
– A lot of people thought the project had gone too far. When I worked for them between 1971 and 1983,  I was so tired when I would get home from work. What they would do is that when I my mission was over they would return me to a point milliseconds before I left. It would appear from one perspective that I never left.

– That’s why the government doesn’t dare kill either of you? 
Right. Because of what we were involved in, it might jeopardize our entire reality system.
– There are two of us that are holding certain factors in stability. If anything is done to either of us, there could be a rip in hyperspace. The whole reality system will shift.

– Isn’t a lot of this left out in the open to distract what is really going on? 
Of course.

Alcyone
12 år siden

Den største av alle trusler er egoismen. Mennesket. Verden er styrt av selvrealisering.

Jeg har gitt opp håpet i det siste. Denne verden er gjennomsyret av ondskap.
Jeg har vært en flittig leser her inne og vet folk har gode hensikter, men vi er dessverre mennesker, onde mennesker. Egoistiske.

Sithious
Sithious
12 år siden
Svar til  Alcyone

Ikke vær så negativ da, finnes mange gode mennesker bare man leter på de rette plassene.

Alcyone
12 år siden

Det kan godt være at det stemmer Mike, men hvordan skal man klare å kvitte seg med egoet sitt da?
Og det virker som det er langt frem til folk «våkner». Jeg vet ikke hvordan jeg skal bli våken engang.
På de 22 åra jeg har levd, så har bare ting utviklet seg til det mer ekstreme og slik ser det også ut som den videre utviklingen vil bli.
Den historien vi har lært viser kun mennesker som er villig til å gjøre hva som helst for å sikre egne- og «sitt folks» interesser.

Jeg har jo selvfølgelig kvittet meg med store deler av egoet som jeg hadde når jeg var yngre, men jeg føler det er umulig å kvitte seg helt med egoet.
Det er jo en grunn til at vi ble født med egoet også, tenker nå jeg.

Jeg liker å være snill og hjelpe andre, men grunnen til at jeg liker det er fordi jeg får en god følelse av det, jeg tjener på det og dermed ser jeg på det som «egoistisk». Selv om andre ikke oppfatter det som egoistiske handlinger.
Jeg hadde nok aldri hjulpet andre personer om de ble sur hvis jeg gjorde det eller om jeg hadde blitt slått hvis jeg hjalp til.
Hadde ikke kastet søppel i søppelbøtter om jeg hadde blitt truffet av lynet hver gang jeg gjorde det heller :P , dårlig eksempel, men dere skjønner.

Vet det finnes mange gode mennesker, men det virker som det kun er en brøkdel av alle menneskene som lever her. Mange venner av meg som jeg synes er kjempe greie og sprer om seg med varme og godhet mot «meg og mine», men i større skala så er de ikke så snille likevel, iforhold til moderjord og «medmennesker».

Kan med hånden på hjertet si at jeg aldri har møtt en person som ikke er egoist.

coolio
coolio
12 år siden
Svar til  Alcyone

Kan med hånden på hjertet fortelle deg at du har helt rett. Alt gjøres utifra egoisme. Jeg er snill med deg fordi jeg vil at du skal være snill med meg.
Jeg hjelper fattige barn i Afrika fordi da føler jeg meg bedre.

Selv i Mike sin spirituelle verden vil all godhet skje fordi det utvikler en selv.
Ergo er egoisme grunnlaget for alt som skjer.

Denne påstanden vil bli særdeles lite godt mottatt, men mennesker liker ikke særlig godt å høre at man er simpel.

Hallo
Hallo
12 år siden

Hei Mike!
Tusen takk for en super artikkel. Her har du i grunnen begynnelsen, eller innholdet i en bok, som jeg håper at du vil skrive. Det jeg lurte på er mer info om kurset du skal starte, og hvordan jeg melder meg på?
Ser at Rodin har vært nevnt her, og jeg tror at denne mannen er inne på noe vesentlig. Hadde planer om å skrive noe om denne mannen, men fikk kalde føtter, da jeg innså at bare det å forstå hva han er inne på er vanskelig, og deretter å forenkle det til en artikkel her på speilet ville kreve mer enn hva jeg er i stand til å utføre. Det som er viktigest for meg er i grunnen å skjønne meg selv, så jeg får vel starte der, så ser det ut for at jeg trenger litt hjelp til å komme igang.

Sannheten
Sannheten
12 år siden

Når man tenker seg litt om…
Er ikke vi alle egentlig materialister?
Hva er egentlig farlig med det?
Har man råd har man lov.
For mange blir det ett mål å få råd til å kjøpe det man ønsker, å for å nå målet må man yte sitt beste.
Jeg tror drømmen om målet bringer fram det beste i mennesker (snakker ikke om kriminalitet her), man gir alt for å nå det.
Dette handler ikke om egoisme, men det ligger i menneskets natur.
Trenger ikke å handle om penger heller, kan handle om en søken – blir det samme, altså vil man nå målet! Dette bringer fram det sterke og beste i ett hvert menneske!

Sannheten
Sannheten
12 år siden

Hør her!
Hvis jeg MÅ ha en viss sofa for å føle meg lykkelig så er det klart jeg MÅ ha den.
De færreste tingene av det jeg eier idag har jeg sett reklame for.

Det selges også Yoga bøker/videoer/cder, det selges meditasjons cder osv osv. .. Man kan meditere uten en cd å man kan lære seg Yoga uten videoene og bøkene, men allikevel føler noen at DE MÅ HA disse produktene for å klare det.
Noen blir lykkelig av å se en film på en 52″ TV, mens andre blir lykkelig av å sette på meditasjons cden…. folk er forskjellige! Hvis jeg vil kjøpe en stil ren sofa til 30 000 for å få mer harmoni i mitt hjem må da vell det være lov?
Mennesker vil være lykkelige, ikke gå rundt med knuste drømmer og fjærne luftslott!

Thor M Hammern
Thor M Hammern
12 år siden
Svar til  Sannheten

Jeg skal ikke dømme din tilknytning til materielle verdier. Jeg gjør det også. I stedet for å dømme, så obeserverer jeg (Dømme og henrette kommer senere og gjelder kun mine egne demoner).
Man kan velge å leve i illusjonen eller man kan velge å se forbi den.
Dersom du vil bedras, kan du stoppe å lese her.
Dersom du ikke ønsker å bedras, kan du f.eks. meditere på døden. Den dagen og det minuttet du skal forlate dette livet. Hva føler du da? Når du ser tilbake; Hva ville du gjort annerledes. Hva var du glad du gjorde? Tror ikke det er mange som tenker at de skulle hatt større TV ;-)
Å meditere på dagens hendelser og så meditere på døden gir deg nytt perspektiv på dagen. Sofaen til 30000 er ikke lengre så viktig og gjør deg ikke så lykkelig, men tro meg; Du blir ikke mindre lykkelig. Du forstår bare bedre hva ‘lykke’ er.
TH

Sannheten
Sannheten
12 år siden
Svar til  Sannheten

Dere bommer litt her, både Cechanowicz og Thor.
Det virker som dere tror man må velge mellom materiell lykke og indre lykke.
Men det har seg sånn at man faktisk kan få begge deler, her er oppskriften:
Finn deg en jobb du trives i, sett deg mål, visualiser å oppnå.
Jeg mediterer når jeg føler ett behov for det. Meditasjon skal la deg «se» bedre, men lykken kommer ikke nødvendigvis derifra!
Jeg klarer fint å kombinere jobb, min begeistring for god design og min indre lykke. Det skal vell strengt tatt alle mennesker klare.

Thor M Hammern
Thor M Hammern
12 år siden
Svar til  Sannheten

Dette er egentlig svar på innlegg lengre ned i tråden, Sannhet. Får ikke kommentert der.

Når det gjelder jobb og kunne lykkes og til og med benytte seg av de populære ‘laws of attraction», kan jeg si: been there, done that og dessverre – doin it tomorrow. Er ydmyk ift at jeg fortsatt lar meg bedra og innser stolthet-egoet i det å oppnå resultater. Jobber med det.

Tror dette er snakk om definisjon av lykke, og dette er individuelt. Dersom man oppnår alt man drømmer om, kan det vise seg at dette er tomhet (som forkynneren sa). Det er dette som er mitt perspektiv eller rettere sagt mitt snev av perspektiv. Dette ut fra livserfaringer, men også fra det som jeg betrakter som åndelig veiledning. Har mye igjen å lære, men akter å bli utlært en dag.
Noen er åpne for denne tanken og ønsker å søke videre- for dem er dette perspektivet perler.

TH

Sannheten
Sannheten
12 år siden
Svar til  Sannheten

Thor: du sier: «Når det gjelder jobb og kunne lykkes og til og med benytte seg av de populære ‘laws of attraction”, kan jeg si: been there, done that og dessverre – doin it tomorrow.»
Mener du med dette at du ikke vil jobbe?
Mener du at du bedriver «The Secret» law of attraction?

I dette livet må man nesten jobbe da økonomi pr. idag er alfa omega.
Uten penger kommer man nærmest ingen vei i dagens samfunn.

Når jeg sier visualiser å oppnå er det snakk om å streve etter det man ønsker.
Dette må man jobbe seg til.
Lykke er som jeg sier alt: Folk er forskjellig så man må da få bruke pengene og tiden sin på hva man vil.

Thor M Hammern
Thor M Hammern
12 år siden
Svar til  Sannheten

Hei Sannheten.
Jeg elsker å jobbe, men vil ha riktig motiv.
Jeg har gjort mye dumt. bl.a. bygget luftslott. Disse matrialiserer seg dersom man bygger intenst.
Dette er ingen hemmelighet.
Hemmeligheten er at luftslottene som matrialiserer seg – er et bedrag.

coolio
coolio
12 år siden

Det kan jo diskuteres hvorvidt materialisme er en filosofi eller om det er et resultat av menneskelige behov fremmet av den nåværende kulturen.

Det jeg mener med det er at dagens samfunn er kapitalistisk bygget opp, hvor suksess og betydning er synonymt med rikdom og makt. Materialismen i seg selv kan være et bi-produkt av menneskets behov for å markere seg og gjøre seg betydningsfull ovenfor andre, og ikke selve målet eller motivasjonen.

Siden betydningen av ting/objekter styres av hvordan objektet blir ansett av befolkningen, og dermed regulerer nivået av begjær hos individet, vil ikke det da være mer riktig å si at det er kulturen som fremmer materialismen, og ikke individets filosofi?
Materialismen blir i det tilfellet bare verktøyet for å oppnå behovet, ikke behovet selv.

coolio
coolio
12 år siden
Svar til  coolio

Tilfredsstille behovet skulle det selvfølgelig stå-

Otto
12 år siden
Svar til  Sannheten

Oh well :) (Fleetwood Mac)

Jeg undrer, hvorfor har man det som regel best når man er langt borte fra tingene man eier?

Revolution In You [Big American Show]
.
Falcons’ Thinkbox * Etterretning, skjult sannhet, esoterisme, makt, kriminalitet, frimureri, illusjoner, oa

coolio
coolio
12 år siden

Denne artikkelen er tøys og tull sett fra et objektivt standpunkt.

Du åpner med å fortelle oss om en av våre sansers begrensning til å fokusere på inntil 7 forskjellige ting pluss/minus to (synssansen), før du filosoferer at man aldri vil få med seg det hele bildet eller kunne skille ut det viktige/uviktige i ettertid og derfor vil leve i en begrenset virkelighetsoppfattelse basert på det man velger å fokusere på.
Hvorfor snakke om synssansen i denne sammenheng? Med mindre du mener det bokstavelig når du sier at man ikke kan se hele bildet.

Men det blir fullstendig uforståelig å blande synssansen inn i avgjørelser som skolegang, med mindre du snakker om fokus av sinnet ditt her. Jeg vil anta at du gjør det, men da er åpningen din feil og/eller irrelevant.

Videre håner du vitenskapen (igjen) ved å kritisere den for å forholde seg til den beviselige virkeligheten, som om det skulle være noe negativt.
Du kritiserer (igjen) psykologien for å hevde at våre handlinger og tanker er elektriske impulser i hjernen (fysisk), noe den faktisk beviselig er!

Det vises til en samtale mellom en astronaut og en hjernekirurg, hvor du gjør et poeng ut av at hjernekirurgen aldri har kommet over en tanke inni der, og det skal liksom poengtere at den åndelige verdenen finnes selv om den ikke kan oppfattes.
Vel vel, man kan fint plassere et par elektroder på knotten, så vil man se om du tenker ja eller nei på spørsmål feks. Per i dag er det noe av det mest avanserte vi kan lese av andres tanker, men det er fordi vi vet hvor i hjernen tankene «ja» og «nei» oppstår.
Så i dag har vi «oppdaget» tanker i hjernen på folk.

Du har lenge argumentert for at tanker oppstår utenfor hjernen, men dagens nevropsykologer vil gladelig fortelle deg noe annet.

Du sier noe så latterlig teit som dette for å diskreditere vitenskapen;

”For enhver aksjon, er det alltid en tilsvarende og motsatt reaksjon.
Det vil si at hvis universet ekspanderer, så må det også være krefter som krymper universet sammen.»

At materialismen er dagens sykdom er jeg forøvrig helt enig med, men dagens materialisme som sykdom og den materialismen du anklager vitenskapen for å være skyld i, er to vidt forskjellige ting.

Lars-Roger Moe
12 år siden
Svar til  coolio

Coolio, du burda sagt: «Denne artikkelen er tøys og tull fra mitt subjektive standpunkt.» Du har ingen hevd på objektivitet som går ut over det hver enkelt av oss har. Jeg anser ikke denne artikelen for tøys og tull. Jeg klarer å følge Mike punkt for punkt. Jeg ville i mange sammenhenger valgt andre fraser, andre ord og andre eksempler fordi min vei inn til de samme innsiktene har vært annerledes. Men, selv om vi har gått inn i denne bløtkaka fra hver vår side er midten den samme – vi må bare lære hverandres språk for å se at vi essensielt ser det samme og snakker om det samme.

«Objektivivt» er et tulleord som stort sett er en appell, et flertallsargument av typen «alle sier at…»

Du burde også sagt: «Dette blir fullstendig uforståelig for meg…». Jeg forstår det. Ergo er det forståelig for noen. Det er med andre ord beviselig at det ikke er uforståelig.

Det er videre beviselig at det forekommer elektriske impulser i hjernen i forbindelse med handlinger og tanker. Det er ikke bevist at disse impulsene er opphavet til tanker og handling. Slik som det beviselig er elektriske impulser i datamaskinen min når jeg taster dette – men de elektriske impulsene som kan måles i min datamaskin er ikke opphavet til ordene som kommer frem. Det foregår beviselig elektriske impulser i en TV eller en radio, og de er like lite opphavet til det man ser eller hører. Allmen vitenskap forstår ikke bevissthet. Ikke over hode. Det finnes selvsagt noen unntak, men allment sett er det rikets bedrøvelige tilstand. Slik jeg ser det. Å sammenligne kroppen med en datamaskin, en biorobot, en dykkerdrakt, som sjela bruker når den er på besøk på Moder Jord er ett bilde som godt illustrerer hvordan jeg ser på dette. Bevisstheten, sjelen, benytter seg av dette fantastiske biologiske kjøretøyet. Tanking med ord er et verktøy for å sortere informasjon. Følelser er et navigasjonsinstrument.

Det spiller ingen rolle hva nevropspsykologene vil fortelle. Det finnes deler av et puslespill her som de ikke har oversikt over. Andre har funnet deler som de ikke har funnet. Folk som smykker seg med titler som forsker eller vitenskaps”mann” har ikke monopol på å finne ut ting. De har heller ikke monopol på søke etter og samle kunnskap. Her på nyhetsspeilet (og i mange andre miljøer) finnes folk som har studert enorme mengder kunnskap, mye ulik kunnskap – men uten rammene som tvinger A4 akademikere til å holde seg i en liten sandkasse med himmelhøye vegger. Verden utenfor sannkassa er mye større enn verden inni.

«Latterlig teit», og lengre nede «Det er han tullingen…» og «det er jo galninger her som…» Hva tror du det forteller om deg når du velger å bruke slike personkarakteristikker? Det eneste du oppnår er å blamere deg selv, avkle deg selv og blottstille dine egne begrensninger. At du ikke klarer å forstå et konsept betyr ikke at andre ikke kan klare det. Men for å få til det må man forsøke å forstå noe nytt fremfor å forsvare sine gamle forståelser med alt man har. Svært mange her har forstått det, og stiller spørsmål med det meste de tror på hele tiden, og de er villig til å endre egen oppfatning når det blir klart at det finnes en bedre vinkel. Vi leter faktisk kontinuerlig etter en bedre forståelse. ”Søken etter den beste forståelsen jeg kan finne – uansett hvilke kameler jeg må svelge” er bedre enn ”å disputere og forsvare sine resonnementer og å lire av seg det ”noen” har definert som rett svar på en prøve. For meg ser det ut til at du og et par andre jeg kunne nevne ikke har aktivert denne mer progressive modusen. For meg er den modusen mer effektiv for å finne ut av ting og forstå ting enn den modusen det som råder i akkademia for tiden.

Når det gjelder det siste punktet ditt her så prøv å sett ”materialisme” ved siden av ”reduksjonistisk” To fingre på samme hånd.

sjarl
sjarl
12 år siden

coolio sier:
«Du har lenge argumentert for at tanker oppstår utenfor hjernen, men dagens nevropsykologer vil gladelig fortelle deg noe annet. »

Jeg aner nok at skrue og muttergutta har diverse problemer med artikkelen til Mike og hans utlegninger om bevistheten i flere tidligere artikler.

Dagens nevropsykologer (mainstream) forklarer null og niks og definitivt intet om linken mellom bevisstheten og hjernen. Da vil jeg ha en omgående redesgjørelsen på en slik sensasjonell påstand fra coolio. Kan dine nevropsykologer fortelle hvordan bevisstheten kan oppstå i noe så materiellt som hjernen? Ja, hva er bevissthet og hvordan oppstår den?

For at det i hele tatt skal være meningsfyllt å diskutere emnet bevissthet med aktører som åpenbart mener at dagens mainstream oppfatning er et tilstrekkelig fundament for diskusjonen, bør først lytte til foredraget til dr Dean Radin om tabuer knyttet til grunnforskningen innen emnet bevissthet i det vitenskapelige etablisement:
http://video.google.com/videoplay?docid=-6120445816765109780&q=%22Science+and+the+taboo+of+psi%22+with+Dean+Radin&ei=uEhBSNu5HYWcigLL0czoCQ

Så kan det være lærerikt å høre på foredraget til dr Peter Russell om bevissthet: http://www.youtube.com/watch?v=MCLK2WwxIQU

Som du kanskje ikke vet, foregår det en mengde grunnforsking på emnet bevissthet på bla Princeton og i regi av Noetic Science. Her berøres bla bevissthetens påvirkning av materien og gryende forståelse om at hjernen kun må betraktes som et organ som er i stand til å interagere med et forenet bevissthetsfelt som er allestedsnærværende og universell.

Ellers mener jeg at den materialistiske filosofi som du åpenbart er en representant for, ikke kan stå på «egne ben» i nær fremtid fordi den ikke strekker til for å kunne forstå sammenhengen mellom bevisstheten og fysiske verden. Dersom man søker på nettet, finnes det praktisk talt ingen referanser på norsk. Jeg antar ingen i det vitenskapelige miljøet i Norge har noen som helst innsyn i vitenskapen om bevissthet og materien, i alle fall ikke offisielt, antagelig i frykt for å miste status osv.

Her er en liten pekepinn på hva slags emner forskningen om bevisstheten sysler med for tiden:

I den mekaniske-materialistiske filosofi betraktes menneskets bevissthet som sprunget ut av den enkeltes hjerne og at man dermed er helt ut isolert fra andres bevissthet fra vugge til grav. Når døden intreffer forsvinner bevisstheten som følge av hjernens død. Og dermed finnes det altså ingen eksistens utover den fysiske materielle tilstand.

I kvantefysikken snakker man nå om at hjernen mer må betraktes som et organ som er i stand til å fange opp bevissthet (energien) som allerede er allestedsnærværende og evig. Hjernen er altså en mottaker og sender av energi som er universell og som aldri forsvinner. Bevistheten til det enkelte menneske er altså ikke isolert fra andre menneskers bevisthet og tanker.. Vi er altså alle linket sammen i en sfære av felles energi som altså hjernen er i stand til å fange opp. Med dette utgangspunktet er ikke egenskapen å se inn i fremtiden, bakover i tid, healing, sanselighet, reinkarnasjon osv, osv.. så inne i hampen idiotisk som materialistene har hevdet. Ikke minst er tanken om en universell intelligent energi (Skapelsen ut fra denne intelligente energien) en av kvantefysikkens teorier for tiden. Uansett spennende og banebrytende..

coolio
coolio
12 år siden
Svar til  sjarl

Dr Dean Radin har vi diskutert før. Det er han tullingen som prøvde å sammenligne 2-4% treff på telepati med effekten av medisiner på et område hvor medisinen ikke er laget for å hjelpe!

Videre er det interessant at du plasserer nevropsykologer som «mainstream». Det tilsvarer ca det samme som å kalle en astrofysiker, som det finnes 6000 av i hele verden, for mainstream.

Kvantefysikken i siste avsnitt som du snakker om er tatt fra en av disse pseudo-forskerne, som feks Dean Radin, som prøver å vri ting vi enda ikke forstår til å passe sitt formål.
Jeg har noen bøker om kvantefysikk. Det står ingenting om spirituelle ting i de bøkene. Igjen finner nøttene argumenter fra andre nøtter som bruker pseudo-vitenskap for å fremme sin agenda.

Kanskje du skal vise til de over 10 000 dokumentene om mind over matter eller noe slikt en gang til?
Der fant vi jo fort ut, ved hjelp av et enkelt lite søk på google, hva forskere legger i den betydningen. Og det hadde selvfølgelig ingenting med noe av det våset du prater om å gjøre.

Du kan med fordel lese og se/lytte på alle disse linkene du sender i min generelle retning, for det er en viss sjanse for at jeg tar en titt på det, ser du.

Og så må jeg bare avfeie tanken om at forskere avviser nye idéer, som feks en spirituell påvirkning, rett og slett fordi å kunne oppdage noe slik vil sikre forskeren ufattelig rikdom, berømmelse og anerkjennelse.
Det samme med den som måtte finne opp kuren til AIDS eller kreft.

Du kan jo også tenke ut en fornuftig forklaring på hvorfor ingen av verdens magikere/trollmenn har klart å demonstrere overnaturlige krefter til James Randi de siste 20 år, til tross for en pengepremie på 20 millioner $ hvis en eller annen klarer å slå oddsene. (Feks riktig gjettet ja/nei tankeoverføring større enn sannsynligheten skulle tilsi.)

sjarl
sjarl
12 år siden
Svar til  coolio

Tja, hva skal man si til noe så idiotisk som å henvise til sjarlatanen og idioten James Randi. Morsomt.

Her kan jeg konkludere med at innlegget ditt er gjennomsyret av tabuismen dr Dean Radin beskriver. Har du forresten lest noen av de ca 10 000 vitenskapelige artiklene om emnet «mind over matter»?

Da får jeg trigge tabuismen i deg ytterligere: http://noosphere.princeton.edu/reg.html
http://www.noeticsciences.co.uk/random-event-generator-and-september-11-2001/
http://www.princeton.edu/~pear/
http://www1.lsbu.ac.uk/water/chaplin.html
http://www.rustumroy.com/structure%20of%20water.htm
http://www.hagelin.org/
http://www.consciousness.arizona.edu/

Men antar nok at sjarlatanen James Randi er ditt seriøse fundament i spørsmålet om bevisstheten og materien.

coolio
coolio
12 år siden
Svar til  sjarl

Joda, klart at alle som utfordrer folk som Uri Geller til å gjøre det de påstår de kan gjøre, i mitt eksempel bøye skjeer ved tankekraft, under vitenskapelige former er sjarlataner.

Og det er klart at man skal ta kritikk av vitenskapen seriøst fra en som rangerer Noetic sciences over all vitenskap.
Forøvrig er Noetic sciences under sterk kritikk av quackwatch.
http://www.quackwatch.com

sander
sander
12 år siden
Svar til  sjarl
Bidalaka
Bidalaka
12 år siden
Svar til  sjarl

Hva er det med dere i alternativgjengen og kvantefysikk? Bare fordi dere ikke forstår noe av det, så tror dere at dere kan påstå hva som helst, henvise til kvantefysikk og håpe at dere ikke blir avslørt.

Er det noen av NS-medlemmene som har ett eneste studiepoeng i kvantefysikk egentlig? Eller tror dere kanskje at tre episoder Youtube og en artikkel i ´Medium´ holder?

Snodig forresten at alle forskere er underlagt tabugrenser, cover-ups og dogmer, unntatt de dere velger å henvise til.

Lars-Roger Moe
12 år siden
Svar til  Bidalaka

Du sier at alternativgjengen ikke forstår kvantefysikk. Det øyensynlig har ikke falt deg inn at ulike deler av denne «alternativgjengen» ser kvantefysikken med andre øyne enn det du gjør fordi de har en annen kunnskapsmessig ballast en det du har. Det er for øvrig like stort sprik i den ”alternativgjengen” som i et gjennomsnittlig universitet. Det er en håpløs sekkebetegnelse.

Dat later også til at du lider av den samme villfarelsen som Coolio (Ja, du er en av de jeg kunne nevnt lengre oppe her…) om at kun de med studiepoeng kan forstå noe som helst. Hvem som helst kan studere, og jo fler som studerer mest mulig uten de akademiske skylappene, desto mer relevant kunnskap vil bli funnet. En som har studert sjamanisme vil for eksempel lett kunne forstå deler av kvantefysikken fordi studiefeltene berører det samme landskapet, bare med svært ulik innfallsport. En sjaman er oftest åpen nok til å forstå dette. Det ser ikke ut til at du er det. Ditt tap.

Du velger også dine kilder, så det burde ikke være snodig for deg at andre gjør det samme. Jeg antar at det som forvirrer deg er at en del her velger å legge vekt på andre kilder enn det du gjør, og at hver av oss tolker en del kilder på flere andre vis enn det du gjør. Lev med det.

coolio
coolio
12 år siden
Svar til  Lars-Roger Moe

Hvilket vås!

Ingen mann på gaten har mulighet til å forstå kvantefysikk uten utdanning og fordypning i det!
At du stoler bliindt på en flygende sjaman som peker ut en setning i en kvantefysikk-bok beviser bare løgn og fanteri.
Det de fleste ikke vet er at kvantemekanikk er noe vi ikke kan se. Finnes ingen verktøy som kan zoome inn til det nivået. Alt vi kan se er effekten av det.

En som har studert sjamanisme (løgn og fanteri) vil basere all sin erfaring lært i sjamanisme (løgn og fanteri) til å linke faktiske studier til sine egne erfaringer (løgn og fanteri.)
Pseudo-vitenskap kan det også kalles.

Lars-Roger Moe
12 år siden
Svar til  Lars-Roger Moe

Ja, vås! er ordet. Jeg antar du har studert sjamanisme og vet hva du uttaler deg om. I så fall, hvilke av de ulike retningene er det du har lest deg opp på?

klumpen
12 år siden
Svar til  Lars-Roger Moe

All respekt for sjamaner, og da mener jeg av typen eskimo eller regnskogindianer og ikke alternative som har gått på en helgkurs hos sin lokale spåmann.
Men uansett sjamanbakgrunn, kvantefysikk er ekstereeeeemt komplisert matematikk og ikke noe du finner ut av ved å tygge fleinsopp eller slå på ei tromme. Langt midre er kvantefysiske fenomener noe du kan se rundt deg i vårt makrokosmos.

Om jeg skulle satset en tusenlapp på hvem som kommer først fram til halvlederteknologi av sjamanen og kvantefysikeren, så er det ikke tvil om hvem det ville vært.

Her er et introkurs i kvantemekanikk. Og om du er helt ærlig, hvor mye av dette forstår du? Og dette er kun en introduksjon på laveste nivå. Du kommer ikke utenom matte. All matematikkfri litteratur du har lest om kvantefysikk består ikke av annet en mer eller mindre dårlige lignelser i et forsøk på å gjøre det populærvitenskaplig tilgjenglig.
Det er ikke meninga å være hard her, men kvantefysikk er og blir uforståelig uten matematikk.

klumpen
12 år siden
Svar til  Lars-Roger Moe
Singoalla
Singoalla
12 år siden
Svar til  Lars-Roger Moe

Lars-Roger Moe: Støtte til deg her! Klumpen og Coolio har ikke peiling på sjamanisme, det ser vi begge. Jeg tatt utdanningen hos Eirik Myrhaug.

Det er knapt noe sted det finnes MINDRE løgn og bedrag enn innen sjamanisme! Her er deg ingen dogmer, eller hellige bøker, guruer el. Nesten ikke regler engang, dvs forskjellige praksiser og regler alt etter person og retning.. og ingen regler som ligner dogmer..

Sjamanisme er det motsatte av løgn, det er å møte seg selv, sin sjel, Moder jord og kreftene rundt oss, direkte og face to face, samarbeide og være i harmioni :-)

OG sjamanen kommer lengre og dypere enn noen kvantefysiker som bruker sin fysiske hjerne.. faktisk.. noen sier at Teosofi er som en stor avansert fotballstadion, mens sjamanisme er selve BALLEN :-) he he..

Kvantefysikk er et ennå større byggverk med ennå flere innviklede kroker og fallgruber enn teosofi.. og over dette fyker altså selve ballen – sjamanismen og sjamanen på sine sjelereiser mellom verdnene og uten begrensninger av tid og rom ;-) I sannhet og skjerer gjennom løgn og bedrag..
Dog kan det være fallgruber, men en god sjaman håndterer dette :-)

Bidalaka
Bidalaka
12 år siden
Svar til  Lars-Roger Moe

@Moe

Dette er en slags relativisme som jeg ser overalt i dette miljøet og som jeg er sterkt uenig i, når dere uttaler dere om den virkelige verden, ikke ufalsifiserbare påstander om usynlige, umerkelig planeter o.l. Kvantefysikk er et eget fagområde med egne begreper og definisjoner og en egen base av kunnskap som stadig utvikles. Å påstå noe derfra, som ikke er korrekt, for enten å kritisere stråmannen man har bygd eller, som det gjerne gjøres med akkurat kvantefysikken, dra veksler på det, kan ikke bli annet enn feil.

I den virkelige verden, må man dokumentere det man påstår, eller demonstrere en effekt. Man kan vanligvis ikke bare påstå ting og forvente å bli trodd.

Det er jo med interesse jeg ser interne konflikter som oppstår også her på NS, f.eks mellom Zetatalktilhengere og motstandere, som ender ut i det, vel, snodige, siden ingen jo kan bevise noe som helst, og man har som prinsipp å være åpent for alt. Hvordan stiller man seg til en påstand fra en guru som ekskluderer påstander fra din egen guru? Hvilken guru tror man på? Begge, selv om de er internt eksluderende?

De gangene jeg har fått best respons her på NS er de gangene jeg henviser til en eller annen kilde. Jeg har enkelte ganger henvist til en del heller tvilsomme andre- og tredjehåndskilder som f.eks. avisreportasjer, men det er til dags dato ingen som tatt meg for det, eller gått etter kildene mine og sett om det er hold i dem. Bare jeg henviser til en eller annen kilde eller autoritet, så slipper jeg som regel unna. (Med unntak av «forskeren» Morten Kielland da, som a priori avviser en hver muntlig eller skriftlig dokumentasjon, for noe som helst.)

På samme måte ser jeg at om en av mine opponenter finner en kilde, en statistikk, hva som helst, blir det lepjet opp som en katt med et fat melk. Det er ingen gransking av kilden, intet kritisk blikk, bare det støtter sitt eget syn.

Når jeg påstår noe selv, uten henvisning, da kommer gjerne latterliggjøringen eller personkarakteristikkene.

Det det hele ender opp med er ren autoritetstro, ikke ulikt de styresett som de færreste her vil åpent hengi seg til. Siden ingen kan bevise noe, siden alle syn er like gode, siden alt kan sees fra forskjellige, subjektive vinklinger, står man igjen med at den som er, eller kan henvise til, den største autoriteten, står igjen som seierherre. Karismatiske menigheter jobber ut i fra samme prinsipper.

Legg merke til at de færreste her kvalifiserer sine påstander. Den ene etter den andre lederfiguren her slår fast kjensgjerninger, selv om de er selvmotsigende. Tilhengerne lener seg mot den de liker best.

I vitenskapen derimot, holder det ikke å rope høyest. Der må du dokumentere det du påstår og du må nådeløst la hvem som helst gjøre forsøk på å falsifisere det du har gjort. Det hjelper svært lite å påberope seg noen konspirasjon eller coverup hvis du blir tatt i feil, eller enda verre, blir tatt i juks.

Kvantefysikken er det mest spektakulært suksessrike fagområdet som fins, kan det med tyngde hevdes. Det står på ekstremt solide føtter, og kunnskapen derfra kan demonstreres på et uttall måter. Å hevde noe derfra som demonstrativt er feil, for å bare si at «vel, min vinkling av kvantefysikken er like god som din» imponerer svært få.

Jeg kan jo starte å hevde ymse ting om innholdet i sjamanisme, det ene villere og mer usmakelig enn det andre, og jeg antar at jeg etterhvert ville fått visse protester. Hvor stor del av utviklingen innen kvantefysikk kommer fra sjamanmiljøet? (Eller vent, fraværet av dette skyldes konspirasjonen selvfølgelig.)

Man kan gjerne lese kvantefysikk på egen hånd, utenfor et universitetsmiljø, men da må man faktisk lese kvantefysikk, ikke bare koke opp sin egen versjon. Sjarl må mer enn gjerne hevde hva som helst, men når han sier ting om kvantefysikken som er direkte feil, så må han også forvente å bli tatt for det, på samme måte som Cechanowitz må godta å bli tatt for det når han har misforstått Newtons tredje og baserer dermed sine videre argumenter på en feilaktig forståelse. Vanligvis sier man «Oops, jeg tok feil, beklager» for ikke å blamere seg mer. Her på bruket har jeg sett de ordene /kun/ brukt av Ubu.

Eller er det slik at det står fritt å koke opp sin egen versjon av Newtons lover og forvente at naturen skal rette seg etter sin variant? Man kan jo f.eks fremme sin egen tyngdelov, hive seg utfor et vindu og kreve å bli trodd. Merkelig nok er det ikke utbredt i alternativmiljøet med en egen versjon av tyngdeloven.

Ydmykhet er ikke det som preger alternativmiljøet i særlig grad.

Lars-Roger Moe
12 år siden
Svar til  Lars-Roger Moe

Et par momenter så dropper jeg denne tråden. Man kan utmerket godt forstå beskrivelser av kvantefysikk uten å gå inn å regne på alt sammen selv. Det finnes mange gode bøker som gjør dette landskapet tilgjengelig for hvem som helst som tar seg bryet med å lese. Broen mellom kvantefysikk og sjamanisame er mer enn antydet av en fra «andre siden», en fysiker ved navn F. David Peat som skrev «Blackfoot Physics» eller «Lighting the Seventh Fire». Samme boken i engelsk og amerikansk utgave. (Irriterende nok ettersom jeg trodde den siste var ny da jeg bestillte den. Hadde gledet meg til den, mannen har mange fine bøker.)

Dere som er så glad i matematikk, et bilde som dere burde kunne relatere til som illustrerer hvordan jeg opplever denne diskusjonen. Å diskutere dette med Bindalaka, Klumpen og Coolio er som å diskutere et mattematisk problem som forutsetter ligninger med ukjente med fok som har lært pluss og minus og insisterer på at det er all mattematikken som finnes i verden. Dere mangler perspektiv nok til å klare å henge med, og det å gå runde på runde her er meningsløst. Når det er sagt skal jeg også si at jeg tror dere vil kunne bruke omtrent samme formuleringen for å beskrive deres opplervelse av å diskutere med for eksempel meg her inne på nyhetsspeilet. Så forskjellig går det altså an å se verden.

klumpen
12 år siden
Svar til  Lars-Roger Moe

Her er noe som absolutt er verdt å tygge på:

http://heresy-hunter.blogspot.com/2010/01/eph5-semiotica-neurotica.html

klumpen
12 år siden
Svar til  Bidalaka

Sjamanisme er og blir sjamanisme. Kvantefysikk er og blir kvantefysikk.
Førstenevnte kan sikkert gi deg meningen med livet, men aldri beskrive dens virkemåte. Kvantefysikk kan aldri gi deg meningen med livet, men den kan beskrive dens virkemåte.

Med andre ord: Skal du lære sjamanisme så går du ikke til en kvantefysiker. Skal du lære kvantefysikk så går du ikke til en sjaman. Har du mistet ei fortann så går du ikke til frisøren. Skal du handle et brød så går du ikke inn i en skobutikk.

Er ikke dette ganske innlysende? Og nei, det ikke mine hjernehalvdeler sliter med kommunikasjonen seg i mellom. Jeg takler faktisk både en kalkulator og et sett med oljemaling.

Ulven
Ulven
12 år siden
Svar til  klumpen

Har du lest «Fysikkens Tao» ? Skrevet av fysikeren Fritjof Capra.

Tao – taoisme – sjamanisme – mystisisme – det er noe som resonnerer her…

Lars-Roger Moe
12 år siden
Svar til  klumpen

Nei det er det ikke. Begge grener beveger seg inn i det usanselige, det usynlige, det man ikke kan røre med fingrene eller legge på ei vekt. Broen melllom bevissthet og materie. Derfor vil en sjaman kunne ha glede av å lese kvantefysikk og en kvantefysiker kunne ha glede av å lese sjamanisme.

klumpen
12 år siden
Svar til  klumpen

Ulven, jeg leste både «Vendepunktet» og «Fysikkens Tao» når jeg var fjortis. Alt for lite matte der også :D .

Lars Roger: «[…] en sjaman kunne ha glede av å lese kvantefysikk og en kvantefysiker kunne ha glede av å lese sjamanisme.»

Dette er jeg helt enig i, akkurat som bakeren og frisøren har glede av hverandre.

Her er en linker til det nærmeste jeg kommer personlig sjamanerfaring: http://skepsis.no/forum/index.php/topic,1761.0.html . Jeg har også eksperimentert med fleinsopp, hvilket ikke er uvanlig blant «ekte» sjamaner. Jeg møtte vel heller meg sjøl i døra en virkeligheten for å si det enkelt. Og her snakker vi ikke rus av typen indre ro og balanse som Armin skulle ha det til etter å ha testet fluesopp (fordi det selvsagt ikke virket, selv om jeg tviler på at han skjønner det selv. Noe han egentlig burde være glad for.)
Så har rusen gitt meg noe? Absolutt, uten at jeg har tenkt til å gå inn på det her. Men hverken soppstuing eller drømmer har noensinne gitt meg innsikt i fysikk og matte. Og det kommer det heller aldri til å gjøre.

Singoalla
Singoalla
12 år siden
Svar til  klumpen

Bidalaka: Ydmykhet er viktig, du finner ydmykhet og jordnærhet i monn, hos de sjamanene som er ekte.. har en sjaman et stort ego bør du finne deg en annen og et stort ego vil skygge for utsikten innen kvantefysikk og andre ting også. Om sjamanismen og kvantefysikken ikke er tvillingbrødre, så er Kabbalah og kvantefysikk faktisk det.. alle nye oppdagelser innen kvantefysikk bekrefter kabbalah og andre flere tusen år gamle lærer, som stammer nettopp fra fortidens sjamaner, kan man si, som SÅ hvordan ting så ut og formidlet dette..folk med innsikt i nettopp skaperverkets utfoldelse!

Klumpen: Du tar feil, fordi en sjaman kan faktisk SE alt sammen, dimensjon for dimensjon, istedet for å lage tankekonstruksjoner med sin fysiske hjerne og intellekt, som kan være illusjoner og «maya».. et vitenskapelig faktum har en gjennomsnittlig levetidi dag på 1,5 år og tar kun hensyn til materie og fysikk.

Problemet her og forbi-snakkingen bunner i, at Klumpen, Bidalaka og likesinnede lever i en fysisk verden som består kun av materiens nivå, hvor deres identitet er å tro de er kroppen sin, mens en del andre her er seg bevisst, sjel, kropp og sinn – i det minste. Tanker, følelser, smerter i sjel og hjerte, slikt er ikke fysisk og kan ikke tas på heller.. den dagen dere består av kun materie og det dere ikke er bevisst og vil erkjenne har forlatt dere er kroppen deres et lik, og kan aldri gjenopplives.

I deres uvitenhet spotter dere selve livskraften i dere og det som puster dere.. og gir dere energi dag for da, time for time.. men dere vet ikke hva dere gjør. For dere er fremmedgjort fra dere selv, som ikke er deres kropper.. det er synd på dere egentlig. For et fattig liv og for noen fattige perspektiver. Åpne øynene, så blir livet rikere, vil tro at dere har både sjel, ånd og følelser :-)
—————————————-

NOETIC SCIENCES

http://www.noetic.org/

Noetic Science vil i følge noen føre til et «paradigmeskifte» innen «hard science», siden de er på vei til å dokumentere den forbindelse mellom ånd og materie, som kvantefysikere, som David Bohm, o.a. forlengst har postulert ad teoretisk vei i kvantefysikken. no•et•ic: From the Greek noēsis/ noētikos, meaning inner wisdom, direct knowing, or subjective understanding.

For centuries, philosophers from Plato forward have used the term noetic to refer to experiences that pioneering psychologist William James (1902) described as:

…states of insight into depths of truth unplumbed by the discursive intellect. They are illuminations, revelations, full of significance and importance, all inarticulate though they remain; and as a rule they carry with
them a curious sense of authority.

The term noetic sciences was first coined in 1973 when the Institute of Noetic Sciences (IONS) was founded by Apollo 14 astronaut Edgar Mitchell, who two years earlier became the sixth man to walk on the moon. Ironically, it was the trip back home that Mitchell recalls most, during which he felt a profound sense of universal connectedness—what he later described as a samadhi experience. In Mitchell’s own words, “The presence of divinity became almost palpable, and I knew that life in the universe was not just an accident based on random processes. . . .The knowledge came to me directly.”

Dette er hva vi på godt Norsk kaller GNOSIS, OPPLYSNING.. det skjedde meg spontant i 1998, det kan skje hvem som helst som er rede og åpen.

Da får man alt rett inn i sjelen og trenger hverken bøker eller kvantefysikk.. kvantefysikk har liten praktisk relevans i personers liv..

Bidalaka
Bidalaka
12 år siden
Svar til  klumpen

Singoalla:
«alle nye oppdagelser innen kvantefysikk bekrefter kabbalah»

Nevn én er du snill.

«kvantefysikk har liten praktisk relevans i personers liv..»

Atdetvar?

klumpen
12 år siden
Svar til  klumpen

«[…]et vitenskapelig faktum har en gjennomsnittlig levetidi dag på 1,5 år «.
Både Newtons, Einsteins, Maxwells og Borh teorier er alle 100 år gammle eller eldre. All nyere fysikk springer ut fra disse.

«Problemet her og forbi-snakkingen bunner i, at Klumpen, Bidalaka og likesinnede lever i en fysisk verden som består kun av materiens nivå, hvor deres identitet er å tro de er kroppen sin, mens en del andre her er seg bevisst, sjel, kropp og sinn – i det minste»

Her kan jeg bare snakke på vegne av meg selv. Jeg har de stikk motsatte opplevelsene fra blant annet meditasjon. Jeg har ingen trang til å skille mellom ånd og materie. For meg er dette konstruerte begreper jeg i liten grad forholder meg til. Uten at jeg vil kalle meg buddhist, vil jeg si at jeg i høy grad finner buddhismens tankegods «korrekt» og kan identifisere meg med dette. Buddhismen er utrolig jordnær og praktisk orientert.

«I deres uvitenhet spotter dere selve livskraften i dere og det som puster dere.. og gir dere energi dag for da, time for time.. men dere vet ikke hva dere gjør. For dere er fremmedgjort fra dere selv, som ikke er deres kropper.. det er synd på dere egentlig. For et fattig liv og for noen fattige perspektiver. Åpne øynene, så blir livet rikere, vil tro at dere har både sjel, ånd og følelser»

Igjen skuer du hunden på hårene. Jeg dyrker livskraften i meg. Fattig liv? Jeg har helt bevisst droppet bikkje, leielighet, hytte, bil, kjerring ,unger, TV’en, yrkeskarriere etc. t for å få være i fred med musikken min, være med venner og kunne gjøre det jeg faktisk vil med det korte livet mitt. Mitt jordiske gods ligger i verdi under kr. 100 000 og består for det meste av musikkinstrumenter og bøker. Jeg får plass til alt jeg eier på 20 stusslige kvadratmeter. Og ikke jobber jeg mer enn at jeg tjener nok til litt bra mat.
Så materialistisk er jeg av meg. Hva med deg?

klumpen
12 år siden
Svar til  klumpen

«.. kvantefysikk har liten praktisk relevans i personers liv..»

Ingen kvantefysikk —> Ingen datamaskiner —> ikke noe internet —> ikke noe nyhetsspeil

Singoalla
Singoalla
12 år siden
Svar til  klumpen

Klumpen og Bidalaka: Gjennomsnittlig levetid på et år, betyr ikke at enkelte «vitenskapelige fakta» ikke kan ha mye lengre levetid, men tiden aksellererer faktisk, har gjort det siden universets begynnelse, oppdagelser, utvikling og annet skjer også fortere, ting blir raskere avlegs. Dette vil bare fortsette å aksellerere fremover.

Det er klart at lover som tyngdekraften og slikt som er kartlagt, fungerer i det praktiske liv, det var ikke det jeg mente! Prøv å forstå, ikke gå inn for å misforstå. De fleste av oss går ikke rundt i våre daglige gjøremål med kvantefysikk i tanker og legger det bevisst til grunnf or de gjøremål vi gjør. Jeg sa bare min mening og delte noen synspunkter. Jeg er mystiker, kabbalist, sjaman og spådam, men jeg er ingen kvantefysiker. Jeg har gjort mine valg, dere har gjort deres. Ingen kan gå inn i alt, la oss bare være enige i at vi er uenige og har forskjellig ståsted, ikke nødvendigvis av ringere verdi enn noen andres. Når jeg sier at kvantefysikkens oppdagelser stadig bekrefter kabbalisters innsikt, så siterer jeg fra hva folk med større innsikt enn meg selv, i begge disse lærer sier. Jeg kan ikke gå dypere inn i dette, jeg har rett og slett ikke mulighet i forhold til andre gjøremål og diverse. Men om du er interessert er jeg sikker på noen søk på nett vil bære frukter :-)

Siden du bad om et eksempel, så er det oppdaget ti dimensjoner, tifoldighet og en del annet, selve det kabbalistiske livets tre som geometrisk modell, har mange likheter med dna-molekylet osv osv. Makrokosmos og mikrokosmos er et annet prinsipp. Da har jeg nevnt 3 og det får holde. Ja du skal få enda et, Big Bang er visst også i tråd med kabbalah – da har jeg nevnt 4 :-) Mange kvantefysikere er faktisk jødiske og inspirert av kabbalah så det holder :-) Kabbalah er faktisk en direkte inspirasjonskilde, regner med den også var det for Einstein og har sett eksempler på det uten at jeg vil lete dem frem nå, let selv og dere vil finne..

Det har ingen hensikt å gå inn i diskusjoner om privat livssituasjon, materialisme eller ei. Som de fleste spirituelle mennesker er jeg ikke totalt anti-materialistisk heller. Men har ikke lagt opp mitt liv for å strebe etter hverken penger, posisjoner eller eiendom, men å søke kunnskap. Jeg har en del ting, som de fleste, men eier hverken eiendom eller bil. Det får holde av private greier. Hva slags musikk-genre dreier det seg om? blackmetal? :-)

klumpen
12 år siden
Svar til  klumpen

«Det har ingen hensikt å gå inn i diskusjoner om privat livssituasjon, materialisme eller ei.»

Greit nok, men hva forventer du når du beskriver meg som en fremmedgjort, materialistisk, som en som spotter livskraften i meg selv og lever et fattig liv?

«Hva slags musikk-genre dreier det seg om? blackmetal?»

Svart musikk ja, men ikke metal :D . Og det er nok av dem som forbinder denne generen med gamle-Erik også…stakkars dem, hva de går glipp av. Her er noen smakebiter fra mitt musikalske ståsted:

http://www.youtube.com/watch?v=p_ywkpVJ624
http://www.youtube.com/watch?v=8XA-dcNbqQc

http://www.youtube.com/watch?v=SbXrdm63OAA
http://www.youtube.com/watch?v=1GcWqKWxg5Qc

Singoalla
Singoalla
12 år siden
Svar til  klumpen

klumpen: Jeg ber om unnskyldning om jeg tok hardt i og sa ting litt for rett ut, du behøvde ikke føle deg truffet. jeg vet intet om deg og ditt privatliv, jeg utalte meg kun ut fra mitt ståsted, og mitt ståsted om jeg skulle tenke meg et liv som kun var på et plan, det fysiske og materielle og at jeg bare var kroppen min så ville det fortone seg endimensjonalt og meningsløst for meg. jeg føler med de som har det slik og det var ikke vondt ment. Jeg unner deg/dere å få kontakt med egen sjel, det er dette det dreide seg om..

Spurte ikke om det bar blackmetal pga djevelen. var der da den musikkgenre ble født, i miljøet. var ikke negativ slik men er klar over at enkelte miljøer enklere misbrukes og at slike aktører også har vært her. Men jeg må si at alle jeg kjenner og kjente fra miljøet var helt ok. Din musikk og miljø var noe helt annet ut fra bilder på videoene, lyd har jeg ikke.. da håper jeg alt er ok.

klumpen
12 år siden
Svar til  klumpen

Ikke no’ problem Singoalla. Det skal litt mer til for å fornærme meg, om det i det hele tatt er mulig. Men det er fullt mulig å fornærme meg på veien av andre, noe Tore Tvedt (aka Ergon) og hans nazidisipler så fint fikk til. For min del kan de gå i en krok og dø uten jeg hadde giddet å løfte en finger. Jeg er ikke særlig glad i å gå rundt salaten og tråkker jeg heller rett oppi den. Så om noen skulle føle seg dere støtt av mine framtidige kvasse kommentarer, så er det ikke ondsinnet ment.
Ellers bør du skaffe deg lyd, for her går du glipp av noe :D

Singoalla
Singoalla
12 år siden
Svar til  klumpen

Klumpen: Alt ok da.. liker de sidene du viser av deg selv nå :-)
Ja jeg vet hvor mye jeg går glipp av, har jo hatt lyd før..
Skal prøve å få gjort noe med det.

Singoalla
Singoalla
12 år siden
Svar til  klumpen

Klumpen: Fortsett slik, kanskje du er blitt snill.. det kler deg og du lager godt karma som vil bringe deg gode ting.. godt karma er også mulig vet du.. :-)

Vil nødig bedømme eller fordømme noen uansett hvilken tro eller ideologi de er har tro på, men Ergon viste fryktelig stygge sider av seg selv, på andre områder sammen med Belzebob der de levde opp til sistnevntes navn om kapp og sammen med et par andre hånet og tråkket på en hedersdame som lå nede og en del annet.. i visse situasjoner røper man seg.. Nazismen var jo heller ikke kjent for menneskelighet og empati, så viste han oss det ansikt personlig, i en konkret sak. Se mer på hva folk gjør.. enn hva de sier.. handlinger taler sant. Det er nytteløst å overbevise andre om man med sine handlinger er drittsekk..

Bidalaka
Bidalaka
12 år siden
Svar til  klumpen

Hvorfor går dere som er redaktører og artikkelforfattere så sjelden inn på argumentene hos kritikere? Man er gjerne med på praten med tilhengerskaren, men andre blir møtt med avfeiinger, one-linere eller beskjed om å gjøre leksen sin. Akkurat som Cechanowicz til Klumpen her.

Kommer det noe nytt ut av kun enighet?

Ratatosk
Ratatosk
12 år siden
Svar til  klumpen

Mike, du har en del poenger her. Materialismens galopp kan ikke fortsette, enorme søppelberg flyter i havet og hvor skal vi gjøre av alt om det fortsetter?

Fragmentert er et ord du buker mye, kan du forklare litt hva du mener?

Når man ser overskriften på artikkelen kan man forstå hvorfor aktiviteten av materialistene som kun forholder seg til materien jobber så hardt her .
Det er jo materialismen de kjemper for – hele deres verden og perspektiv.

Ratatosk
Ratatosk
12 år siden
Svar til  klumpen

Bidalaka: Jeg synes jeg har observert forskjellige meninger hos artikkelforfatterne og slik bør det være. Om du synes noen er ovenfra og ned, eller mener seg å ha en fasit også for alle andre, bør du rett og slett slutte å lytte til vedkommende. Kun konstatere at han har et stort arrogant ego. Med et slikt handikap har man ikke forstått noe særlig alikevel. Et råd.

klumpen
12 år siden
Svar til  klumpen

Mike: «Det var en skikkelig fragmentert uttalelse klumpen. Jeg forstår at din verden er fordelt inn i mange små båser uten forbindelse til hverandre.»

Hvordan du lander på en slik konklusjon forstår jeg ikke, av den enkle grunn at du ikke forklarer i hvilken sammenheng du ser dette. Så det er vel heller nettopp din uttalelse som således framstår som fragmentarisk. Du må ha misforstått meg, så la meg forvirre deg ytterligere med noen ord fra Jan Erik Volds «Fuglen fra Kapingamarangi»:

«Ja, for den som lar være å skjelne mellom ja eller nei. Det gjelder å finne på et godt stykke ingenting. Da koster det ingen ting å gi det bort, ingen ting å holde på det.»

«Når det som fins er like virkelig som det som ikke fins – og når det som ikke fins er like virkelig som det som fins – thats when your Heartache comes to an End»

Ulven
Ulven
12 år siden

Det er en godt skjult kjensgjerning som det ser ut til at stadig flere blir oppmerksom på at verden bestyres av skjulte maktstrukturer, hvorav de øverste nivåene i pyramiden(e) består av okkultister/satanister.

Okkultister er pr. definisjon ikke materialister. Til tross for dette (eller trolig nettopp derfor !) er f.eks. de 13 Illuminati bloodlines verdens aller rikeste: Rotschild, Rockefeller osv.

Enten det er zionister/Illuminati/MaltaOrdenen som kontrollerer tradisjonell informasjon i samfunnet (pressen / TV / utdanningsinnhold) så er trolig en viktig del av forklaringen på at DEN REDUKSJONISTISKE MATERIALISMEN (som ekskluderer elementene ånd / bevissthet / okkultisme / demon-enheter ) er blitt gjort til «felles overtro» i vestlige land at verdens okkulte maktelite vil gjøre «alt» for å hindre at den hemmelige okkulte kunnskapen som har bidratt til å skape deres nedarvede imperier (makt + penger) skal bli kjent for folk flest.

Her er litt info som jeg nylig fant på nettet som bidrar til å kaste lys over «maktelitens viktigste info» – den som har som kjennetegn at den ikke på noen måte er «materialistisk».

Jeg er ikke helt sikker på kilden (innehaveren av bloggen), men innholdet har for meg stor utsagnskraft, det er mulig at det stammer fra Fritz Springmeier:

1. Om opprettholdelse av satanistisk makt
«Except for the testimony of eye-witnesses, there is little evidence of what happens at (satanic) hierarchy meetings. There are numerous clues, but they are rejected by most people who refuse to accept that the Satanic hierarchy exists. Before the 1960s, and the space programs man had not seen the far side of the moon. But that didn’t mean it wasn’t there. The hierarchy are professionals at Satanism and are really pros at obtaining satanic power through ritual, deeds and worldly power. Their activities are very secret. In contrast there is great deal of physical evidence from the coven levels (the lowest level) that periodically surfaces-robes, candies made of fat, athames, altars, dead animals, ritual sites, etc. The higher levels believe that the force must be balanced-one’s good deeds mast match one’s evil deeds. Consequently some of the greatest philanthropists are leading Satanists. The lower levels are not concerned with developing power such as what Satan has, they simply enjoy being evil, and in that respect are rather crude in their exercise of evil.»

2. Om Ronald Reagans valgseier over George H. W. Bush i 1980. (Forøvrig ble Bush senor visepresident for Reagan. Da Ronald Reagan ble skutt 30.03.81, 69 dager etter at han ble president, satt Bush senior og spiste lunch med broren til Reagans attentatmann ved navn Hinckley…Som kjent overlevde Reagan, men han ble så svekket at Bush senior i praksis var den sterke mann i Det Hvite Hus i de 8 årene Reagan satt som president).

«This reminds me of another incident, which happened to a brother in Olympia, WA, the capital of WA. Two weeks after Reagan was elected, a beautiful Mercedes pulled up to where this Christian brother was working. The guy who got out was obviously rich-his suit had to be in the neighborhood of $800 and his wife had fox furs around her neck. They said their son was going to work for the state and they wanted to look for a home for him. The woman was being Independent and said, “I don’t want to go see the houses. I want to talk to this nice man.” The houses were done by Donahue Construction. The men went on to look at the houses, and the woman remained behind and talked. This Christian is an easy talker with people. He struck up a conversion naturally. He said, “I think its great Ronald Reagan got elected, he’s going to be a good president.” The woman replied, “We wanted George Bush to get it.” “Whose we?”, the Christian asked to this rich lady who kept tossing her furs back and forth. “The Illuminati,” she said, “We’re the enlightened ones, and George Bush was trained by us.” Unfortunately, the men had just returned at this point and were entering the room. The man with the expensive suit was livid. “Shut your ….. mouth,” he yelled. She huffed back, ,,Well, if you insist.” He then turned to the Christian, who he didn’t know, and politely told him that they had failed to find anything that suited them. “Thank you very much everything is secure.” and handed him the keys. Then he dragged the woman to the Mercedes giving her hell all the way for talking, and when they got in proceeded to physically slap her around. This was an extremely rare incident. Many of the Satanic hierarchy live their entire lives without uttering a word to anyone anything about the hidden Satanic side of their lives. As a rule they find very respectable cover lives in society–the more respectable the better- to cover their hidden lives.»

3. Om satanistiske ritualer og satanistiske familier
«The Satanic rituals are always memorized. You will not walk into these people’s houses and find incriminating books or objects. Remember Ted Bundy in last issue’s article. Ted was exactly the model of bow many top Illuminati are. They are capable of the most horrendous things, but to everyone who know them, they are the most likable, intelligent normal people. People who knew Ted Bundy had no idea what he was doing in secret. The Satanic hierarchy and their Satanism is clearly the most secret religion in the world. They are a priesthood that rules the world through political leaders that they place in power. And because of their power, they have the ability to suppress a great deal of the publicity that could arise from their numerous activities. To describe the security methods employed to keep high level Satanism secret could take an entire book. Let’s just put it this way, if you were a billionaire, which several of the leading Olympians (King Illuminati) are, what kind of security could you afford? And what kind of clout would you have with national governments and police forces to get even governments to provide security for you? Remember these people own the press, and the media.»

4. Om Illuminati/satanisters kontroll over FBI og CIA
«They will kill, or discredit anyone who exposes them. Don’t be surprised if both of these happen to me, the author. Just know this–they can kill the body they can not kill the soul. Our Christian God reigns. They also control the CIA and FBI. (See Be Wise As Serpents for more details on this.) Many leading FBI agents have not only been Masons. but many have been Satanists. The FBI sends out reports which paraphrased go like this, “Far more crime has been committed by zealots in the name of God than has ever been committed in the name of Satan. The actual involvement of the occult in a criminal case usually turns out to be secondary, insignificant, or nonexistent. The law enforcement perspective on occult crime requires avoiding the paranoia that has crept into this issue. Unless hard evidence is obtained and corroborated, police officers should avoid being frightened into believing that Satanists are performing criminal ceremonies requiring investigation. An unjustified crusade against such activity could result in wasted resources, unwanted damage to reputations, and disruption of civil liberties.” (This type of thing is hilarious to hear from the FBI, for those who know how they have trampled on every civil liberty by investigating tens of thousands of organizations simply because they opposed the establishment and ruined the reputations of many people- Martin Luther King for instance.»

5. Om Apollo 11-romferden
«Michael Collins who was one of the three astronauts on the Apollo II. Apollo 11 was the first officially announced visit by man to the moon. For those who have read Be Wise As Serpents you are aware that the first flag on the moon was the Scottish Rite’s flag.

There are a number of very strange things about the flight, and about what NASA has been doing. Buzz Aldrin is a Freemason. Neil Armstrong has gone into seclusion, shunning any publicity. As Michael Collins puts it, Nell has “dropped out and doesn’t sell the NASA program.” (Carrying the Fire, by Michael Collins, p. 461–The title to his book is based on Greek mythology. The god Apollo carried fire, which is what Michael felt described Apollo 11.) What our government has been doing with NASA, flying saucers and a manned lunar base, is beyond writing about in this article, But the question did naturally come to my mind, could Michael Collins be related to the Illuminati Collins family? Michael Collins writes about himself, “Fortunately, I have been a poor student all my life, and my parents, concealing their disappointment, seldom pushed me.’ (Carrying the Fire, p. 462) It certainly seems like such a student would need some pull to get into West Point, USMA. Michael Collins also sits on the board of directors of the Illuminati’s Rand Corporation which works with Tavistock Institute. He is not even a nominal Christian as far as I can tell, he states dryly that “no” he “did not find God” when he went to the moon. It looked like the clues were leading in the direction that he might be part of the elite, when I can across one sentence that changed my mind.

Michael Collins wrote, “I feel just as thankful today that I live in the United States of America as I did before flying in space, and I have no desire for this country to merge into a United States of the World.’ (p.470 of his book. By the way Michael Collins wrote his own book in contrast with so many of the ,,Christian” authors like Pat Robertson’s New World Order, and some of Billy Graham’s books which are written by others with the big name tacked on to sell it.) If anyone could promote internationalism (One-World-Govt.) without any suspicion it would be Michael Collins, for few men share his experience of seeing the tiny earth in the vastness of the hostile universe. And yet he doesn’t, he simply advocates that humans learn to cooperate to solve our problems- which we certainly need to do. Michael Collins has some really interesting and in a sense inspiring things to say about what seeing the earth from way out in space meant to his life. What he writes bears repeating. I don’t have the space for it all but will share one idea that is novel, “Seeing the earth from a distance has changed my perception of the solar system as well.»

Alle utdragene er hentet fra: http://roach1958.wordpress.com/2010/08/03/initial-list-of-33rd-degree-masons-blood-lines-the-collins-bloodline-part-3/

coolio
coolio
12 år siden
Svar til  Ulven

Tror du på dette, så må du også tro på at folk var på månen. Det er jo en del galninger her som ikke tror på akkurat det.

Bidalaka
Bidalaka
12 år siden
Svar til  Ulven

Ulven:

«Da Ronald Reagan ble skutt 30.03.81, 69 dager etter at han ble president, satt Bush senior og spiste lunch med broren til Reagans attentatmann ved navn Hinckley»

Nei, det gjorde han ikke.

Ulven
Ulven
12 år siden
Svar til  Bidalaka

Bidalaka, poeng til deg igjen for grundig detaljkunnskap. Det var naturligvis Neil Bush, sønn av visepresident Bush, som skulle møte broren til John Hinckley, og det var ikke til lunch, men til middag, og det skjedde ikke under attentatet, men var planlagt til neste dag. Sannelig er verden liten… Og jeg hadde bare behøvd å konsultere Wikipedia for å få bekreftet alle detaljer jeg mente å huske:

«Scott Hinckley, brother of John W. Hinckley Jr. who allegedly shot at Reagan, was to have dined tonight in Denver at the home of Neil Bush, one of the Vice Presidents sons…
John Hinckley Jr. is the son of John Hinckley Sr., chairman of the oil company Vanderbilt Energy Corp., one of Vice President George H. W. Bush’s larger political and financial supporters in his 1980 presidential primary campaign against Ronald Reagan. Also, John Hinckley Jr.’s older brother, Vanderbilt vice president Scott Hinckley, and the Vice President’s son Neil Bush, had a dinner appointment scheduled for the next day.[28]

Sannelig er det nære forbindelser mellom nesten-drapsmann-dynastiet Hinckley (Vanderbilt) og drapsmann-dynastiet Bush. Bør det kanhende kalles «too close for comfort» ?

The Associated Press published the following short note on March 31, 1981:

“ The family of the man charged with trying to assassinate President Reagan is acquainted with the family of Vice President George Bush and had made large contributions to his political campaign….Scott Hinckley, brother of John W. Hinckley Jr. who allegedly shot at Reagan, was to have dined tonight in Denver at the home of Neil Bush, one of the Vice President’s sons….The Houston Post said it was unable to reach Scott Hinckley, vice president of his father’s Denver-based firm, Vanderbilt Energy Corp., for comment. Neil Bush lives in Denver, where he works for Standard Oil Co. of Indiana. In 1978, Neil Bush served as campaign manager for his brother, George W. Bush, the Vice President’s eldest son, who made an unsuccessful bid for Congress. Neil lived in Lubbock, Texas, throughout much of 1978, where John Hinckley lived from 1974 through 1980.

http://en.wikipedia.org/wiki/Reagan_assassination_attempt#Hinckley_family_connections

Bidalaka, nå som vi er ferdig med de avsporende smådetaljene, her er litt hjemmearbeid for deg: I teksten det er linket til figurerer også navnet på den beryktede drapsmannen Ted Bundy.

Hvor mange av Hinckley/Vanderbilt- og Bundy-dynastiene tilhører «The 13 Satanic Bloodlines of the Illuminati» ?

Ulven
Ulven
12 år siden
Svar til  Ulven

Bidalaka: Du har ikke svart på denne !

Det er kun 3 mulige svar, men du må svare riktig – selv om dette ikke er pensum på det kvasi-okkulte NTNU, hvor «samfunnsfag» defineres av førsteamanuensis Asbjørn Dyrendal (say no more).

coolio
coolio
12 år siden
Svar til  Ulven

0 er det riktige svaret.

Nei, Obama er ikke en direkte etterkommer av Dronning Elisabeth den 2 eller 3 (eller et eller annet tall).

Ulven
Ulven
12 år siden

Her er det ultimate vitenskapelige beviset for at Mike C. har rett i sin MIND OVER MATTER fremstilling HER: Dire Straits «Love over Gold»

It takes love over gold
and mind over matter
to do what you do that you must
when the things that you hold
can fall and be shattered
or run through your fingers like dust

Ulven
Ulven
12 år siden

Klikket meg inn på kvantefysikk-studentens Lecture Notes:
http://walet.phy.umist.ac.uk/QM/LectureNotes/

Et av temaene er UNCERTAINTY. Et annet tema er WAVE PARTICLE DUALITY.

«Uncertainty» (usikkerhet) innebærer at heller ikke kvantefysikken gir full informasjon fordi at «noe» mangler.

Wave particle duality (bølge-partikkel dualiteten) er så basic (og spennende !) innenfor fysikken at det nå vel snart må være pensum på videregående (eller forties det i likhet med hoveddelelen av frekvens-fysikken innenfor det norske utdanningsvesen…?). Strengt tatt behøver det ikke være så vanskelig å gripe, det fordrer bare litt abstrakt tenkning, liksom evnen til å ha to motstridende tanker i hodet på en gang (en evne som gjerne skylles ut med det akademiske badevannet…)

Her er en PÅBYGNING til kvantefysikkens puslespill:
I populærscience-boka THE FIELD (hyper-avansert fysikk så enkelt fremstilt at selv ungdomsskoleelever som ikke har mistet lærelysten kan henge med i svingene) fremkommer det et svært viktig POSTULAT (mer grensesprengende enn noe Einstein fikk æren for å ha oppdaget): Hvis «the missing link» fra kvantefysikken, som er «THE FIELD» (chi/the life force osv.) legges inn i ekvasjonene så vil alle kvantefysiske observasjoner med ett kunne forklares utifra klassisk fysikk !!

Det er det som er med de mange akademiske forståsegpåerne, at de er blitt påsatt skylapper opp gjennom studiet for å komme seg gjennom den akademiske hinderløypas oppsatte nåløyer, slik at de til slutt ikke evner å se sine fagområders begrensning («tror de vet alt» – «forutsetter at alt kan forklares utifra deres snevre og svisketyggede forklaringsmodeller» osv.).

Ved at de ikke er bevisst sine manglende informasjonsbiter i «det store puslespillet» oppstår et problem for å si det på den måten. En viss ydmykhet er ofte nødvendig i møtet med livets mysterier og ny kunnskap; «vissheten om hvor lite man vet».

Jeg holder en klar knapp på sjamanens evner til å lære og forstå vitenskapens mysterier.

Bidalaka
Bidalaka
12 år siden
Svar til  Ulven

Bølge-partikkeldualiteten er noe av det første som møter deg i videregåendepensum i fysikk, og noe som gjentas utover i fagene. Usikkerhetsprinsippet kommer også opp, dog i mindre grad, siden det, som du demonstrer godt, forutsetter mer modning og flere forkunnskaper for å kunne forstå.

Begrepet «frekvens-fysikk» er forøvrig like innholdsløst som å finne på ord som «lengde-fysikk», eller «antalls-matematikk.»

Ulven
Ulven
12 år siden
Svar til  Bidalaka

Her virker det som Bidalaka er borti noe han vet noe om fra før. Men det er vel ingen hemmelighet at Bida er NTNU-miljøets utskremte hit på Speilet for å spre sin informasjon (og sine fortielser).

Laka – har du et godt begrep for Tesla-fysikk, du vet det som han der oppfinnergeniet som er blitt fjernet fra alle lærebøkene i fysikk fra barneskole til doktorgrad syslet med ?

Stikkord: “If you want to find the secrets of the Universe, think in terms of energy, frequency and vibration.”

Dagens hjemmelekse for Bidalaka: Hvem ytret ordene over ?

klumpen
12 år siden
Svar til  Ulven

«Her virker det som Bidalaka er borti noe han vet noe om fra før. Men det er vel ingen hemmelighet at Bida er NTNU-miljøets utskremte hit på Speilet for å spre sin informasjon (og sine fortielser).»

Hæ? Hvordan greier du å bli paranoid av Bidalkas innlegg??!

Ellers hadde jeg om både Tesla og enkel kvantefysikk på videregående. De «alternatives» grublerier rundt Tesla og kvantefysikk er begge like meningsløse så lenge det ikke brukes matematikk.

klumpen
12 år siden
Svar til  Ulven

«Uncertainty (usikkerhet) innebærer at heller ikke kvantefysikken gir full informasjon fordi at “noe” mangler.»

Dette er et klassisk eksempel på mistolkning. Gudene vet hvor mange ganger jeg har hørt dette. Min fysikkforeleser fra Blindern så seg så lei på dette at han nektet å bruke ordet usikkerthet. Derimot brukte han ordet uskarphet, som faktisk er langt bedre. Uansett understreker dette nettopp hva jeg sa lenger. Litterære beskrivelser av kvantefysikk kan bare forståes som lignelser.
Ulven, om du vil forstå hva uskarphet er for noe, så blir du pent nødt til å lese matematikken jeg har linket til. Dette handler overhodet ikke om at «noe» mangler og kvantefysikken ikke greier å redgjøre for hva. Dette er rett og slett feil, og et resultat av at ord ikke strekker til.

Thor
Thor
12 år siden

Matriellesjefene på stortinget, Stoltenberg og Navarsete mm bedyrer sin uskyld gjennom flere skatteetat lister som florer i Dagbladet nå..Lett å fikse det i etterkant med ligningsjefen..

sjarl
sjarl
12 år siden

Vet ikke om skrue og muttergutta i denne tråden er klar over all kontrovers og diskusjoner om «mind over matter» i det vitenskapelige miljø internasjonalt.
I biololgien er Richard Dawkins toneangivende med sitt korstog mot alt som har med bevissthet å gjøre. Han later til å mene at fravær av sjel/ånd som ledesnor i livet i seg selv er vitenskapelig fundert. Det er det selvsagt ikke. Boken The God Delusion er et fenomenalt vitnesbyrd om en mann med ultrasnevert og mangelfull innfalsvinkel til emnet han beskriver. Det aller viktigste ankepunktet er at han tar utgangspunkt i relgionene, og spesielt den kristne religionen (en i seg selv mer eller mindre meningsløs forståelse) slik den praktiseres og forstås. Og det gjør han uten den fjærneste anelse om den bakeforliggende historien til dens opprinnelse.

Biologen dr Rupert Sheldrake er den mest toneangivende blandt flere som er avvisende til Dawkins erkekoservatisme: http://www.sheldrake.org/D&C/controversies/Dawkins.html

« Forrige artikkel

Hvordan universet fungerer – RA og enhetsloven på film

Neste artikkel »

Aliens i UFO’er som verdens frelsere