/

Er Oljefondet basert på en fagøkonomisk kortslutning?

4.5K visninger
6 minutter lesetid
94

Det er enighet om at overskuddet på statsbudsjettet skal spares. I dag foregår dette i form av massive og ukritiske overføringer til petroleumsfondet. Det er all grunn til å stille spørsmål ved forutsetningene for denne mega-milliard praksisen, ikke bare de politiske, men også de fagøkonomiske.

Norske sentralbanksjefer og politikeres bruk av frykten for inflasjon som påskudd for å flytte alle statlige overskuddsmidler ut av landet har bidratt til at nødvendige realinvesteringer i offentlig regi er blitt forsømt. Dette er i beste fall dårlig fagøkonomisk fundert, i verste fall korttenkt, gjerrig og uansvarlig.

Oljefondet og handlingsregelen er en unødig tvangstrøye

Nå som Norges oljeformue på kort tid har vokst til uhørt størrelse, og det er lite som ser ut til å stoppe den pågående pengestrømmen inn i pengebingen, kan det være på tide å stille noen grunnleggende spørsmål til måten det hele foregår på.

Hvis de enorme inntektene fra petroleumsaktiviteten i slutten av 1990-årene og i begynnelsen av neste århundre blir forbrukt innenlands, vil det føre til et slikt press i økonomien at resultatet vil bli en inflasjon som vil være ødeleggende for landets folk og verdier.

Omtrent slik må en oppvakt økonomiprofessor eller sentralbanksjef ha uttalt seg for mellom 10 og 20 år siden en gang. Det oppsiktsvekkende ved utsagnet er ikke det faglige innholdet, men at det i en slik grad – på nærmest fundamentalistisk vis – er blitt etterlevet i alle årene som er gått siden, og helt uavhengig av hva den økonomiske utviklingen i mellomtiden skulle tilsi.

Den hule begrunnelsen for at oljepengene plasseres utenlands

Mottoet ”vi må ikke bruke oljepengene, for da får vi bare inflasjon”, er blitt terpet og terpet in absurdum, slik at enhver norsk politiker nå går god for det uten å blunke. Den mest populistiske opposisjonspolitiker tør bare å foreslå økte investeringer i sykehusutstyr under henvisning til at det kan skaffes fra utlandet, og derfor ikke vil bidra til å øke den hjemlige inflasjonen. Den sittende regjering på sin side foreslår betydelige innsparinger i revidert nasjonalbudsjett, til tross for at det tradisjonelt sett er vesentlig lettere å “spare inn” på investeringer enn på løpende utgifter som automatisk videreføres i år etter år.

Det kunne vært interessant å vite hvor stor del av folket som undres over om den offentlige hodeløsheten ikke kjenner noen grenser, selv om den praktiseres under det hellige mottoet om å holde inflasjonen nede.

Likheten med Onkel Skrue fremstår som stadig mer åpenbar, slik overskuddet på statsbudsjettet nå pumpes rett inn i Petroleumsfondets Pengebinge, godt beskyttet bak Norges Banks tykke murer.

Statsbudsjettet skiller ikke mellom utgifter til investeringer og til forbruk!

Av teksten til statsbudsjettet for 2010 fremgår det at: ”Statens samlede inntekter i 2010 er beregnet til 974 milliarder kroner og samlede utgifter til 907 milliarder kroner.”

Dette er en forflatet begrepsbruk, som implisitt likestiller statlige midler til investering med statlige midler anvendt til forbruk, begge deler omtalt som “utgifter”. Er dette bare tilfeldig statssjargong, eller kan det tenkes å romme en dypere sannhet ?

Noe av det første en sosialøkonomistudent lærer er at investeringer i en økonomi er lik sparingen, og at sparing kan foretas som finansinvesteringer eller som realinvesteringer.

Statens nåværende praksis innebærer at hele overskuddet på statsbudsjettet blir spart som finansinvesteringer i utlandet. Realinvesteringer foretatt i Norge, i form av oppføring eller fornyelse av bygg, etablering og vedlikehold av infrastruktur som veier, utvikling av utdanning osv. vil være en annen form for sparing.

Det ser ut til at de som har utformet ordningen med Oljefondet har likestilt statlige midler anvendt til forbruk med statlige midler anvendt til realinvesteringer, slik betegnelsen statens utgifter i statsbudsjettet indikerer.

Hvorvidt noe av den statlige sparingen burde foretas i form av økte realinvesteringer i Norge fremfor at hele overskuddet investeres som finansplasseringer i utlandet ser ikke ut til å ha blitt vurdert som en særskilt problemstilling. Høyst sannsynlig er vurderingen feiet vekk ved hjelp av inflasjonsspøkelset, basert på resonnementet om at økte realinvesteringer i Norge ville gi økt forbruk, som i sin tur ville føre til økt inflasjon. Og med det klimaet som er skapt tør ikke norske politikere lenger å foreslå økte realinvesteringer for å vinne flere velgere, til tross for at det ville være i alles interesse, også pga. den realøkonomiske avkastningen dette ville gi.

Hva er hensikten med en investering ? Det er ikke nødvendig å være utdannet sosialøkonom for å vite at investerte kroner i dag vil gi en økt verdi i morgen. Denne fordelaktige fremtidige verdien kan komme, direkte eller indirekte, i form av økte inntekter, økt eller forbedret produksjon, reduserte kostnader, økt kompetanse, et mer estetisk miljø eller andre former for verdiskaping. De som bygget landet gjennom å legge sten på sten erfarte selv i praksis gyldigheten av denne økonomiske sannheten.

En viktig grunn til at det er dyrt å være fattig er at fravær av tilgjengelig kapital til investeringer medfører at anlegg og utstyr blir forbrukt uten å bli forbedret og fornyet.

Norge er et rikt land, målt etter fyllingsgraden i pengebingen

Situasjonen innenfor store deler av offentlig sektor i dag er at forfallet er fremherskende, til tross for at Norge er et rikt land, målt etter f.eks. fyllingsgraden i Pengebingen. Selv ikke Onkel Skrue har påstått at det er av hensyn til livsvilkårene for befolkningen i Andeby for øvrig at hans egen kombinasjon av gjerrighet og rikdom er til det beste for alle.  Men norske politikere og økonomer forventer at folket skal godta  at det bare er slik det er, selv om det strider mot sunn fornuft. Ved at nødvendige eller lønnsomme investeringer i statlig regi unnlates gjennomført i dag oppstår en kostnad knyttet til forsømmelsene som vil måtte betales i morgen.

Det ser ut til at denne kostnaden er blitt utelatt fra alle regnestykkene som ligger til grunn for investeringene av statens sparte kapital slik dette foregår i dag med Oljefondet som den store gullkalven som ingen får glede av bortsett fra fett betalte forvaltere med gode bonusordninger også etter giga-tap.

Den selvpåførte offentlige fattigdommen i Norge i dag er et håndfast bevis på den stadig økende graden av forsømte realinvesteringer i offentlig regi. Det kan være et politisk tankekors at dette særlig ser ut til å gå utover svake grupper: De unge (nedslitte skoler og dårlige utdanningstilbud), syke (helsefarlige sykehus med mangelfulle fysiske fasiliteter) og eldre (uverdige livsforhold for mange som gjennom sine realinvesteringer har bidratt til å skape grunnlag for dagens pengebingerikdom).

Inflasjonsfrykten knyttet til økt forbruk innenlands stammer fra 1980-årene, da inflasjonsøkonomien var en problemskapende realitet i Norge og i verden for øvrig. Det som skjedde gjennom 1990-årene var imidlertid at inflasjonen praktisk talt fordunstet som et samfunnsøkonomisk problem. Med andre ord er situasjonen i dag vesentlig forskjellig fra den gang. Den økende internasjonaliseringen og internettiseringen av Norge er også viktige forhold som bidrar til at prisene holdes nede eller endog reduseres.

En inflasjonsoversikt for mai 1999 – mai 2000 viser at alle områdene med inflasjon som ligger over totalinflasjonen på 2,8% (f.eks. alkoholdrikker og tobakk, transport, utdanning, bolig, lys og brensel), er områder hvor myndighetene hvis de hadde ønsket det ville hatt gode muligheter for å redusere prisstigningen, gjennom f.eks. avgiftsreduksjoner. Områdene som ligger lavere enn den totale inflasjonen (f.eks. møbler, klær, restauranter og annet) har det til felles at de hovedsakelig domineres av markedsaktører som er utsatt for konkurranse. Dette bekrefter den nevnte utviklingen i retning av varig lavinflasjon.

Svekkede offentlige standarder pga. forsømte realinvesteringer

De markante prisøkningene for utdanning og helsepleie er imidlertid verd et nærmere studium. Hva kan tenkes å ligge bak økt inflasjon for helsepleie med over 3 prosent og for utdanning med over 5 prosent ? En nærliggende forklaring er simpelthen at skranglende offentlige tilbud har ført til at flere nordmenn som foretrekker kvalitet på disse livsviktige områdene velger dyrere, private løsninger, fordi de offentlige tilbudene ikke holder mål. Det kan spørres om hvorfor så mange offentlige helse- og utdanningstilbud er blitt for dårlige.

Rettes spørsmålet til dem som har sitt virke innenfor disse sektorene, vil det unisone svaret være at de svekkede standardene er et direkte resultat av for lave offentlige realinvesteringer gjennom en årrekke – bl.a. fordi at ”noen” har bestemt at statens sparing i sin helhet skal foregå som finansinvesteringer i utlandet på bekostning av realinvesteringer i hjemlandet.

Teorien som sier at prisen for manglende realinvesteringer i dag må betales som økte kostnader i en eller annen form i morgen, ser ut til å gjelde i praksis.

Mer realinvesteringer i Norge er å foretrekke fremfor mer papirinvesteringer utenlands

I Norge er det titusener av høyt utdannede økonomer. Det er nå på tide at noen av dem frigjør seg fra den offentlige massepsykosen og de mentale tvangstrøyene rundt inflasjonsfare og handlingsregelen knyttet til Oljefondet og heller stiller enkelte enkle spørsmål. Dette vil være anvendt bedriftsøkonomi i teori og praksis, hvor enheten for fokuset må være nasjonen Norge.

– Hvordan bør det egentlig husholdes med Norges fellesressurser ?

– Hvis fellesskapet får mer igjen for realinvesteringer hjemme enn for papirinvesteringer ute, bør ikke dette da underkastes en konkret vurdering ?

– Hvordan er det mulig at Norges statsbudsjettfinanser helt siden 1840-årene ikke har fått seg til å skille mellom utgifter anvendt til forbruk og utgifter anvendt til realinvesteringer ?!

Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

94 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Uffda
Uffda
Abonnent
10 år siden

Statoil flagger ut 350 stillinger, sannsynlig til et selskap eid av mafi venner.

Oljefondet investerer 6,2 milliarder i 2 forretningsbygg i USA eid 100% av forsikringsselskapet MetLife. MetLife er en Rockefeller virksomhet, med Bank of England og Federal Reserve som pengebinger. Dvs at dette er en gavepakke til makteliten, og penger kastet rett ut av vindu. I tillegg bekrefter det at Norge har forpliktet seg som garantister for det Amerikanske statsbudsjettet/underskudd.
Hvorfor kommer det aldri frem i media at vi ikke er noe annet enn en Amerikansk(Bank of England) koloni på nivå med en SaudiArabia?

Norge og Statoil i særdeleshet er styrt utenfra av en mafia – steng oljekrana nå.

Eddvin
Eddvin
Abonnent
11 år siden

Og der forsvant sparepengene/ oljefondet……Som bestilt….

– Finanskrisen kunne blitt enda dypere uten oljefondet
Sentralbanksjefen holdt tale i Roma: Verden generelt og Europa spesielt kan takke Norge og oljefondet vårt for at aksjemarkedene ikke falt enda dypere da finanskrisen herjet som verst. Men slik «hjelp» kan de ikke vente seg igjen med det første, fastslår Øystein Olsen.

http://www.dn.no/forsiden/naringsliv/article2518509.ece

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

Lurer litt på “hvem” som egentlig eier olje “fondet”, Hans?
Vi har altså å gjøre med selveste Oljefondets “etikk- forvaltning”, som “tilfeldigvis” gir grønt lys for “kontroversielle” investeringer? Som beviselig, og eksempelvis kan nevnes:

Tømrer- firmaer i Amazonas, som destruerer regnskogene all mass
Atomvåpen
Våpenteknologi
Kjernekraftverket i Fukushima
Plutonium- oppbevaringssstedet i Sellafield.

(Regnskogsfondet er vel èn av Illuminatis organisasjoner?)

Men, var det ikke British Petrolium som “uheldigvis” klarte å slippe ut litt olje i Mexicogulfen?
http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/article2013032.ece

Hallo, Yngve. Ser du bare $$ ??

Yngve er forøvrig etter min begrensede kunnskap en av de høyest utdannede Makro- økonomer her til lands. Gått på eliteskoler og greier:
https://no.wikipedia.org/wiki/Yngve_Slyngstad

Er`n Bilderberger i tillegg, lurer jeg på?

Og tilbake til Oljefondet: Eies ikke store deler av dette av Rockefeller Foundation?

Norway Oil Fund divests from Israeli companies
http://philosophers-stone.co.uk/wordpress/2011/07/norway-oil-fund-divests-from-israeli-companies/

Uansett, så synes jeg Rockefeller Foundation fortjener applaus, for sin grandiose evne til hemmelighold, og grensesprengende korrupsjon, samt massedrap og planlegging av ytterligere globale massedrap. Og for underlige krumspring innen den globale mat- tilgang:

“Doomsday Seed Vault” in the Arctic
http://www.globalresearch.ca/doomsday-seed-vault-in-the-arctic/23503

Finansiert av oljefondet? ??? Godt vi har etikkforvaltningen til å passe på vårs, da!

Hele verden syder og koker av drap, korrupsjon, hemmelighold, og generelt bare faenskap, jo?

Hvor mye i denne artikkelen på E24 er faktisk sant, og ikke propaganda?
http://e24.no/naeringsliv/statoil-slanker-staben-det-blir-ingen-oppsigelser/20291554

Eller i denne artikkelen:
Oljefondet passerer 4.000 milliarder kroner.

http://e24.no/oljefondet-passerer-4-000-milliarder-kroner/20283804

Bilderberg`s Fremskrittspartiet “presenterer” data, på oljefondets hjemmeside.
Her ser vi taksameteret på hvor rike vi nordmenn kommer til å bli fremover!!

http://www.oljefondet.no

Så det er nok økonomisk lysere tider fremover for oss alle. Hvis vi skal tro på propaganda og løgn, da.

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

Her ligger norske oljemilliarder http://www.tu.no/bygg/article294346.ece

BelzeBob
Abonnent
12 år siden

Hvem vet. Men jeg mener ihvertfall at det man burde bruke penger på er håndfaste ting med reel verdi. F.eks råvarer og oppbygging av norsk industri. Og dette Forskerfondet burde de helt klart fått liv i igjen. Hadde vel hatt råd til både det ene og det andre om vi lot være å slippe bomber i hodet på fjerne land, tenker jeg.

Hermis
Hermis
Abonnent
12 år siden

Tappingen av oljefondet skyter fart. Finansminister Johnsen åpner for å gi oljefondpenger til EU. EU trenger ikke gå veien om Finansdepartementet. Johnsen sitter visst klar til å pøse ut penger: – Je har itte fått no’n tælefon.

http://e24.no/sigbjoern-johnsen-oljefondet-kan-investere-i-eus-krisefond/20113193

Forresten rart at de ikke har klart å tømme oljefondet inn i sitt elskelige udemokratiske EU for lengst. Men etter Utøya er det visst blitt fart på sakene, ser vi. For hvem kan bli rammet neste gang? ;)

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  Hermis
12 år siden

Men det skulle jo bare mangle, EUROen er jo en suksess, i følge Trichet, presidenten i den Europeiske Sentralbanken: http://www.na24.no/article3256593.ece

Lurer på hvilke kriterier han legger til grunn for å kalle det suksess? At bankene har blitt større og får offentlig støtte? At flere har blitt arbeidsløse? At nasjonene er forgjeldet? At diverse land er i ferd med å gå konkurs? Trichet burde blitt tvangsinnlagt for vrangforestillinger.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
12 år siden

A UK businessman is offering a £250,000 prize for the best plan to manage one or more countries abandoning the euro currency.
http://www.bbc.co.uk/news/business-15366828

Wolfson mener det er behov for en pengepremie ettersom myndighetene ikke er villig til å diskutere åpent hvilke planer de har for tiden etter euroens fall.
http://www.dn.no/forsiden/borsMarked/article2247302.ece

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Hermis
12 år siden

Statens pensjonsfond – Utland, bedre kjent som Oljefondet, har allerede investert penger i EUs krisefond.

Norges Bank kommenterer ikke forløpende investeringer og plasseringer, men opplyser at investorene som plasserer oljeformuen i aksjer og fond, også vil vurdere EUs krisefond i fremtidige runder.
http://www.dagsavisen.no/utenriks/article522549.ece

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Ha ha. “Investert” i EUs krisefond? Om vi tar pengene og spyler de ned i klosettet er det også en investering? det burde ikke hete økonom i dag, men øko-gnom. Disse folkene er jo totalt sprø.

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

Økognom Hahaha.

De mener vel dette er en investering, hvor man med gjeldsbrev i hånden kan kreve inn det som er av realverdi når pengene er brukt opp. Så vil vi sitte igjen med noen greske, spanske og italienske øyer, noen gruver, oljefelt og innsjøer. Det er nok en god investering i noens øyne, men det er umoralsk uansett.

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Over 2.000 av underselskapene til verdens ti mektigste olje-, gass- og gruveselskaper er lokalisert i skatteparadiser, viser en ny rapport.

……også norske selskaper er omtalt i rapporten med navnet «Piping Profits», som legges fram på Litteraturhuset i Oslo onsdag.

PWYP mener ulovlige pengestrømmer gjennom skatteparadiser gjør det mulig å frata utviklingsland enorme inntekter fra egne ressurser.
http://www.nrk.no/nyheter/okonomi/1.7800524

Hermis
Hermis
Abonnent
12 år siden

– Dette er en varslet katastrofe. Investor og milliardær Øystein Stray Spetalen mener forvaltningen av Oljefondet er en «total fiasko». – Skjuler tap. Han mener ledelsen i Oljefondet sminker rapportene ved å oppgi avkastningen i internasjonal valuta.

http://e24.no/makro-og-politikk/spetalen-angriper-oljefondet-igjen-dette-er-en-varslet-katastrofe/20088514

Armin Bahrami
Forfatter
13 år siden

http://www.sott.net/articles/show/232027-131-Children-Vaccinated-At-Gunpoint-in-Malawi

For en fin verden elitene forsøker å arve for seg selv ! Ingen mennesker, store natur-reservater overalt og private helikoptere for alle borgere i den nye modige vitenskapelige verden! Når vaksiner blir tvunget med pistol mot tinningen, så betyr det at kuler har fått dyrere markedspris enn vaksiner, eller at underernærte mennesker har begynt å våkne opp til bedrageriet Norge finansierer med 1.4milliarder kroner i året.

http://www.henrymakow.com/left​_norways_satanist_pm_jens.html

Armin Bahrami
Forfatter
13 år siden

Løsninger:

Google Einar Langseth. Foreslo å bruke de tomme brønnene i nordsjøen, endte opp i tvangstrøyer. Jeg kom over historien hans i boka til Per-Aslak Ertresvaag. Jeg har også skrevet om han her: http://www.nyhetsspeilet.n​o/2009/09/redakt%C3%B8r-in​geni%C3%B8r-og-smabruker-a​nmelder-norske-politimyndi​gheter/

Hans egen side er nå oppe: http://www.eli-as.no/

Oljen vil ikke gå tom, da olje er abiotisk, men vi må forby det da miljøkatastrofene aldri kan bort-garanteres og velstanden forblir i de grådige få hender. HEMP skal erstatte dette, slik som Henry Ford ville det. Personbiler må kjøre på komprimert luft, slik de har begynt med i India. Ingen oljetørst i vesten? Ingen oljekrig i Afrika og Asia. Ehhemm.. la oss si hele verden.

Fukushima og radioaktivt nedfall:

Update på det planlagte kjernefysiske angrep på det globale helse og dna.

Jeg har to råd: Gro Hemp-planeter over ekstremt radioaktive områder. Hempen absorberer opp radioaktiviteten iløpet av en tre måneders vekstperiode. Sådan må avlingen draes opp av jorden og brennes der den vokste. Radiation GONE!

http://mendonews.wordpress.com/2011/0​3/15/hemp-could-help-clean​-japans-nuclear-disaster/

For personlig beskyttelse fra partikler i luften! Gro ikke hemp(hankjønn), men Cannabis, hunnkjønn planten og spis brownies eller røyk det!

http://www.naturalnews.com​/032674_marijuana_radiatio​n.html

Vi skal overleve.

Hermis
Hermis
Abonnent
13 år siden

Oljefondet tviholder på råtne lån som kan koste Norge nesten halve formuen.
– Oppsiktsvekkende, sier analysesjef. Oljefondet låner ut rundt 1200 milliarder kroner til dypt forgjeldede stater som Hellas, Portugal, USA og Japan. NORCAPs analysesjef Lars H. Mikelsen sa til NA24 at opptil 40 prosent av Oljefondet kan gå tapt i løpet av en tidshorisont på 20 år. Tapet vil komme av misligholdte statsobligasjoner og ringvirkningene i aksjemarkedet.

Nei, det er fast prosedyre sier nå jeg. Oljefondet er nok snart helt ute av nasjonal kontroll uansett, med god hjelp av godt betalte meglere/forvaltere. Jo dårligere jobb de gjør med å forvalte fondet på ansvarsfull måte, jo bedre får de betalt. En grei bonusordning ;) .

http://www.na24.no/article3194292.ece

ola
ola
Abonnent
Svar til  Hermis
13 år siden

Dette er ikke bra, de tullingene solgte jo gullet vårt også ( http://www.dn.no/forsiden/borsMarked/article2184024.ece ). Det er nok ikke lenge til vi selger og eksporterer mere av vannet vårt og andre ressurser også.

Låne bort penger til USA er iallefall tull, de kommer ikke til å gidde å prøve å betale tilbake, akkurat som de ikke betaler medlemskontigenten i FN og ikke har gjort det på mange år.
Det beste ville vel vært om de Hellas, Italia, Spania, Irland slo seg konkurse, blitt kvitt en god del døvekt i form av bank folk, børs folk, forsikringsfolk, papirpushere osv da, og vanlige folk i de landene kunne startet på nytt, de har jo det de trenger av mannskap og ressurser.

Slik økonomien til landet vårt blir styrt så er det garantert at vi snart kommer til å miste en god del av det, hvorfor godtar vi dette? Hva kan vi egentlig gjøre for å redde landet vårt?

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Hermis
13 år siden

Hvor ironisk hadde det ikke vært om oljefondet, vi angivelig skal leve av i fremtidige generasjoner, er tomt når oljen går tom…

Hermis
Hermis
Abonnent
Svar til  Hermis
13 år siden

Må vel legge til at dette er praktisk og grei måte å spre det fremtidige økonomiske sammenbruddet mest mulig til Norge på, hehe :) . Vi har tydeligvis vært for heldige så langt her i landet som har gått klar av de verste økonomiske tilbakeslagene som “idealstatene” EU og nå også USA gjennomgår. Men det har tydeligvis forvalterne av oljefondet og Stortinget (egentlig “Lilletinget”) klart å få gjort noe med ;) . Alt for å tekkes de globale gale som styrer utviklingen mot en ny verdenvaluta og orden.

Vandalf
Vandalf
Abonnent
13 år siden

http://www.na24.no/article3189574.ece

LMAO… Hva hjelper det å ha fordringer på utlandet når disse i praksis er insovent (i hvertfall om ikke veldig lenge)…

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Vandalf
13 år siden

Det er rett før sceneteppet går opp igjen, og finanskrisen entrer 2 .akt. Den blir verre enn 1. akt, men ikke på langt nær så ille som 3. akt, som kommer om en 8 – 10 år (kanskje før)…

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Vandalf
13 år siden

Norges sløser bort nasjonalformuen med dagens styring av Oljefondet, mener økonomiprofessor Michael Hudson.

Han er skremt av hvordan oljefondet satser mye mer penger på USA enn det amerikanerne selv gjør.
http://www.nrk.no/nyheter/okonomi/1.7510944

Ulven
Ulven
Abonnent
13 år siden

Proff-investor Spetalen: Mange sleipe finansfolk prøver å svindle til seg Oljefondets penger!

“Jeg vet hvor mange syltelabber som prøver å stjele sånne penger

Investor og milliardær Øystein Stray Spetalen langer igjen ut mot oljefondet. – Hvor lenge skal vi sitte og ikke tjene penger på aksjer, spør han.

– Dette er den viktigste politiske saken vi har i Norge i dag, sier investor Øystein Stray Spetalen til DN.no.

For drøyt to år siden tok Spetalen for første gang bladet fra munnen, og kalte forvaltningen av fondet for “den største finansielle katastrofen noensinne”.

http://www.dn.no/forsiden/borsMarked/article2161918.ece

Så “trygt” og stupid uansvarlig av norske politikere at forvaltningen av Oljefondet er satt bort til finans-sleipinger med million-bonuser som befinner seg langt utenfor Norges grenser – utenfor rekkevidde for de fleste former for norsk kontroll…

ola
ola
Abonnent
13 år siden

Her er litt om kommunen min, norges fattigste kommune.
Horten

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10086200

Har jo vist dette lenge, men greit det blir “offentlig” 4 dager før jeg skal i rettsak mot NAV-Horten, bedrer saken min dette :)

« Forrige artikkel

Synes du kosttilskudd er dyrt?

Neste artikkel »

WHO-forskningen på Bakkebø‏

94
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x