/

Er Oljefondet basert på en fagøkonomisk kortslutning?

4.5K visninger
6 minutter lesetid
94

Det er enighet om at overskuddet på statsbudsjettet skal spares. I dag foregår dette i form av massive og ukritiske overføringer til petroleumsfondet. Det er all grunn til å stille spørsmål ved forutsetningene for denne mega-milliard praksisen, ikke bare de politiske, men også de fagøkonomiske.

Norske sentralbanksjefer og politikeres bruk av frykten for inflasjon som påskudd for å flytte alle statlige overskuddsmidler ut av landet har bidratt til at nødvendige realinvesteringer i offentlig regi er blitt forsømt. Dette er i beste fall dårlig fagøkonomisk fundert, i verste fall korttenkt, gjerrig og uansvarlig.

Oljefondet og handlingsregelen er en unødig tvangstrøye

Nå som Norges oljeformue på kort tid har vokst til uhørt størrelse, og det er lite som ser ut til å stoppe den pågående pengestrømmen inn i pengebingen, kan det være på tide å stille noen grunnleggende spørsmål til måten det hele foregår på.

Hvis de enorme inntektene fra petroleumsaktiviteten i slutten av 1990-årene og i begynnelsen av neste århundre blir forbrukt innenlands, vil det føre til et slikt press i økonomien at resultatet vil bli en inflasjon som vil være ødeleggende for landets folk og verdier.

Omtrent slik må en oppvakt økonomiprofessor eller sentralbanksjef ha uttalt seg for mellom 10 og 20 år siden en gang. Det oppsiktsvekkende ved utsagnet er ikke det faglige innholdet, men at det i en slik grad – på nærmest fundamentalistisk vis – er blitt etterlevet i alle årene som er gått siden, og helt uavhengig av hva den økonomiske utviklingen i mellomtiden skulle tilsi.

Den hule begrunnelsen for at oljepengene plasseres utenlands

Mottoet ”vi må ikke bruke oljepengene, for da får vi bare inflasjon”, er blitt terpet og terpet in absurdum, slik at enhver norsk politiker nå går god for det uten å blunke. Den mest populistiske opposisjonspolitiker tør bare å foreslå økte investeringer i sykehusutstyr under henvisning til at det kan skaffes fra utlandet, og derfor ikke vil bidra til å øke den hjemlige inflasjonen. Den sittende regjering på sin side foreslår betydelige innsparinger i revidert nasjonalbudsjett, til tross for at det tradisjonelt sett er vesentlig lettere å «spare inn» på investeringer enn på løpende utgifter som automatisk videreføres i år etter år.

Det kunne vært interessant å vite hvor stor del av folket som undres over om den offentlige hodeløsheten ikke kjenner noen grenser, selv om den praktiseres under det hellige mottoet om å holde inflasjonen nede.

Likheten med Onkel Skrue fremstår som stadig mer åpenbar, slik overskuddet på statsbudsjettet nå pumpes rett inn i Petroleumsfondets Pengebinge, godt beskyttet bak Norges Banks tykke murer.

Statsbudsjettet skiller ikke mellom utgifter til investeringer og til forbruk!

Av teksten til statsbudsjettet for 2010 fremgår det at: ”Statens samlede inntekter i 2010 er beregnet til 974 milliarder kroner og samlede utgifter til 907 milliarder kroner

Dette er en forflatet begrepsbruk, som implisitt likestiller statlige midler til investering med statlige midler anvendt til forbruk, begge deler omtalt som «utgifter». Er dette bare tilfeldig statssjargong, eller kan det tenkes å romme en dypere sannhet ?

Noe av det første en sosialøkonomistudent lærer er at investeringer i en økonomi er lik sparingen, og at sparing kan foretas som finansinvesteringer eller som realinvesteringer.

Statens nåværende praksis innebærer at hele overskuddet på statsbudsjettet blir spart som finansinvesteringer i utlandet. Realinvesteringer foretatt i Norge, i form av oppføring eller fornyelse av bygg, etablering og vedlikehold av infrastruktur som veier, utvikling av utdanning osv. vil være en annen form for sparing.

Det ser ut til at de som har utformet ordningen med Oljefondet har likestilt statlige midler anvendt til forbruk med statlige midler anvendt til realinvesteringer, slik betegnelsen statens utgifter i statsbudsjettet indikerer.

Hvorvidt noe av den statlige sparingen burde foretas i form av økte realinvesteringer i Norge fremfor at hele overskuddet investeres som finansplasseringer i utlandet ser ikke ut til å ha blitt vurdert som en særskilt problemstilling. Høyst sannsynlig er vurderingen feiet vekk ved hjelp av inflasjonsspøkelset, basert på resonnementet om at økte realinvesteringer i Norge ville gi økt forbruk, som i sin tur ville føre til økt inflasjon. Og med det klimaet som er skapt tør ikke norske politikere lenger å foreslå økte realinvesteringer for å vinne flere velgere, til tross for at det ville være i alles interesse, også pga. den realøkonomiske avkastningen dette ville gi.

Hva er hensikten med en investering ? Det er ikke nødvendig å være utdannet sosialøkonom for å vite at investerte kroner i dag vil gi en økt verdi i morgen. Denne fordelaktige fremtidige verdien kan komme, direkte eller indirekte, i form av økte inntekter, økt eller forbedret produksjon, reduserte kostnader, økt kompetanse, et mer estetisk miljø eller andre former for verdiskaping. De som bygget landet gjennom å legge sten på sten erfarte selv i praksis gyldigheten av denne økonomiske sannheten.

En viktig grunn til at det er dyrt å være fattig er at fravær av tilgjengelig kapital til investeringer medfører at anlegg og utstyr blir forbrukt uten å bli forbedret og fornyet.

Norge er et rikt land, målt etter fyllingsgraden i pengebingen

Situasjonen innenfor store deler av offentlig sektor i dag er at forfallet er fremherskende, til tross for at Norge er et rikt land, målt etter f.eks. fyllingsgraden i Pengebingen. Selv ikke Onkel Skrue har påstått at det er av hensyn til livsvilkårene for befolkningen i Andeby for øvrig at hans egen kombinasjon av gjerrighet og rikdom er til det beste for alle.  Men norske politikere og økonomer forventer at folket skal godta  at det bare er slik det er, selv om det strider mot sunn fornuft. Ved at nødvendige eller lønnsomme investeringer i statlig regi unnlates gjennomført i dag oppstår en kostnad knyttet til forsømmelsene som vil måtte betales i morgen.

Det ser ut til at denne kostnaden er blitt utelatt fra alle regnestykkene som ligger til grunn for investeringene av statens sparte kapital slik dette foregår i dag med Oljefondet som den store gullkalven som ingen får glede av bortsett fra fett betalte forvaltere med gode bonusordninger også etter giga-tap.

Den selvpåførte offentlige fattigdommen i Norge i dag er et håndfast bevis på den stadig økende graden av forsømte realinvesteringer i offentlig regi. Det kan være et politisk tankekors at dette særlig ser ut til å gå utover svake grupper: De unge (nedslitte skoler og dårlige utdanningstilbud), syke (helsefarlige sykehus med mangelfulle fysiske fasiliteter) og eldre (uverdige livsforhold for mange som gjennom sine realinvesteringer har bidratt til å skape grunnlag for dagens pengebingerikdom).

Inflasjonsfrykten knyttet til økt forbruk innenlands stammer fra 1980-årene, da inflasjonsøkonomien var en problemskapende realitet i Norge og i verden for øvrig. Det som skjedde gjennom 1990-årene var imidlertid at inflasjonen praktisk talt fordunstet som et samfunnsøkonomisk problem. Med andre ord er situasjonen i dag vesentlig forskjellig fra den gang. Den økende internasjonaliseringen og internettiseringen av Norge er også viktige forhold som bidrar til at prisene holdes nede eller endog reduseres.

En inflasjonsoversikt for mai 1999 – mai 2000 viser at alle områdene med inflasjon som ligger over totalinflasjonen på 2,8% (f.eks. alkoholdrikker og tobakk, transport, utdanning, bolig, lys og brensel), er områder hvor myndighetene hvis de hadde ønsket det ville hatt gode muligheter for å redusere prisstigningen, gjennom f.eks. avgiftsreduksjoner. Områdene som ligger lavere enn den totale inflasjonen (f.eks. møbler, klær, restauranter og annet) har det til felles at de hovedsakelig domineres av markedsaktører som er utsatt for konkurranse. Dette bekrefter den nevnte utviklingen i retning av varig lavinflasjon.

Svekkede offentlige standarder pga. forsømte realinvesteringer

De markante prisøkningene for utdanning og helsepleie er imidlertid verd et nærmere studium. Hva kan tenkes å ligge bak økt inflasjon for helsepleie med over 3 prosent og for utdanning med over 5 prosent ? En nærliggende forklaring er simpelthen at skranglende offentlige tilbud har ført til at flere nordmenn som foretrekker kvalitet på disse livsviktige områdene velger dyrere, private løsninger, fordi de offentlige tilbudene ikke holder mål. Det kan spørres om hvorfor så mange offentlige helse- og utdanningstilbud er blitt for dårlige.

Rettes spørsmålet til dem som har sitt virke innenfor disse sektorene, vil det unisone svaret være at de svekkede standardene er et direkte resultat av for lave offentlige realinvesteringer gjennom en årrekke – bl.a. fordi at ”noen” har bestemt at statens sparing i sin helhet skal foregå som finansinvesteringer i utlandet på bekostning av realinvesteringer i hjemlandet.

Teorien som sier at prisen for manglende realinvesteringer i dag må betales som økte kostnader i en eller annen form i morgen, ser ut til å gjelde i praksis.

Mer realinvesteringer i Norge er å foretrekke fremfor mer papirinvesteringer utenlands

I Norge er det titusener av høyt utdannede økonomer. Det er nå på tide at noen av dem frigjør seg fra den offentlige massepsykosen og de mentale tvangstrøyene rundt inflasjonsfare og handlingsregelen knyttet til Oljefondet og heller stiller enkelte enkle spørsmål. Dette vil være anvendt bedriftsøkonomi i teori og praksis, hvor enheten for fokuset må være nasjonen Norge.

– Hvordan bør det egentlig husholdes med Norges fellesressurser ?

– Hvis fellesskapet får mer igjen for realinvesteringer hjemme enn for papirinvesteringer ute, bør ikke dette da underkastes en konkret vurdering ?

– Hvordan er det mulig at Norges statsbudsjettfinanser helt siden 1840-årene ikke har fått seg til å skille mellom utgifter anvendt til forbruk og utgifter anvendt til realinvesteringer ?!

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

94 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
13 år siden

Bor i Sverige p.t. og snakket med en svenske for noen dager siden.
Han hadde bodd i Norge noen få år, og vi diskuterte de dårlige veiene i Norge, den dårlige bilparken og ikke minst de kostbare og etter prisen svært dårlige husene i Norge. Han kunne fortelle at svenskene ler av Norge og kaller det for VERDENS RIKESTE ULAND!!!

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  Cosmomind
11 år siden

Billigere bil, billigere bolig og mat i grande landet,ja. Summer de største utgiftene og juster for lønnsforskjellene etter skatt .

arrogantkverrulant
arrogantkverrulant
Abonnent
13 år siden

Interessant problemstilling, og forøvrig den første artikkelen jeg har lest her inne som ikke antyder noe sprøyt om «kabalen», «mind control» eller «Illuminati».

Det er mulig staten har sine begrunnelser, men slik saken diskuteres i media går ikke disse fram.

bin Laden
bin Laden
Abonnent
Svar til  arrogantkverrulant
13 år siden

«Staten» er en gjeng loyal mot NWO og som sitter der av NWO`s nåde så lenge de gjør som de får beskjed om.
Denne gjengen har gravd nok til seg selv og sitt avkom, de har et forståelig ståsted sånn sett.
Men saue-massers taushet er helt uforståelig.
Oljen er slutt om 8 år, industri har flagget ut i sin helhet, jordbruk og melkeproduksjon slaktes ned i rekord-fart, medisin-studenter får opplæring i tastetrykk på PCer, skoleelever stappes med enorme mengder fragmentariske data uten nytte… meningen med studier er utvikling av tenkeevne, ikke oppsamling av død kunnskap som virker begrensende på videre utvikling.
Våken folk på bakken ser broilernes løgn om «oljeinvesteringer for fremtidige generasjoner» og sier: la oljen ligge under bakken for fremtidige generasjoner.
Men broilerne er NWO`s betjenere. En kagan til i United Stupids og en david til i england for evige tider.
Hvis ingen gjør motstand, så er målet nådd for NWO,
finita for rester av friheten på Jorden.

A
A
Abonnent
Svar til  arrogantkverrulant
13 år siden

Jeg spør meg hvorfor du bruker kalorier på å lese her inne hvis det meste handler om sprøyt?

A
A
Abonnent
Svar til  A
13 år siden

Kommentar rettet til arrogantkverulant.

vrang
vrang
Abonnent
Svar til  A
13 år siden

Kan det være fordi det er utrolig mye komisk lesestoff her? Eller kan det være at noen tar til motmæle når jødene får skylda for alt faenskapet her i verden?

vrang
vrang
Abonnent
Svar til  A
13 år siden

Dessuten ville det vel vært et elendig «misjonsarbeid» og dere skulle avvist de «vantro». Forøvrig er jo det noe å tenke på siden du har sperret meg ute fra kommentarfeltene i egypt/UFO-artiklene dine.

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
Svar til  arrogantkverrulant
13 år siden

kverulant – er du sikker på at artikkelen ikke handler om Illuminati ? Husk at det du oppfatter bare er det du er i stand til – mens Illuminati liker å presentere sannheten foran folks øyne.

En rask Illuminati-scan av artikkelen viser at Illuminati-symbolet (den grønne pyramiden) er synlig nederst til venstre i bildet øverst. Hvis du ikke vet hva motivet betyr anbefales denne: http://pakalert.files.wordpress.com/2009/01/dollar_bill_showing_new_world_order.gif

Dette bildet av Oljefondet er f.eks. fullstendig misvisende
http://norskfinans.com/wp-content/uploads/2008/12/oljefondet.jpg
siden det viser norske kroner. Hvis det er en ting som Oljefondet ikke er, så er det denominert i norske kroner. Oljefondet består av papirdollar som i praksis er verdiløse, men som Illuminati’s spin-teknikker ennå makter å få folk til å oppfatte som «verdi».

Selv har jeg i lengre stund mistenkt Oljefondets disposisjoner for å være styrt av Illuminati: Oljefondet er tungt inne i bl.a.
– Monsanto (GMO-frø)
– Våpen (mer krig i Afghanistan og andre steder)
– Farmasi (GSK-investeringen forut for svinevaksineringen var svært lukrativ)
– Oljeselskaper

Aner vi ikke Rockefeller’s skjulte hånd bak Oljefondets mange UMORALSKE disposisjoner som snarere øker enn avtar til tross for spredte forsøk fra norsk presse på å være kritisk ? Rockefeller-Stoltenberg aksen begynner jo nå å bli kjent, og som kjent var Jens Stoltenbergs hovedoppgave arkitekttegningen for Oljefondet slik det er i dag…

Med tanke på at Norges myndigheter helt siden krigen er blitt lokket og lurt og snøblindet av utenlandske makthavere og kapitalister helt siden krigens dager, kan du gi meg én grunn til å tro at forvaltningen av Oljefondet er i de beste hender ?

Her er noen hint som kan være kaldt vann i ansiktet:
– Goldman Sachs er en av de foretrukne forvaltere og rådgivere for Oljefondet
– Da Lehman Brothers gikk konkurs i september 2008, noe som var signalet som innledet finanskrisen gikk OLJEFONDET tungt inn og kjøpte nesten-verdiløse aksjer i Lehman Brothers for MILLIARDBELØP i løpet av få dager. Få dager senere var denne milliardinvesteringen blitt til NULL

Hvorfor må Norges makthavere alltid sørge for å få svarteper i det store spillet med de sleipe og slemme guttene med fine dresser og lave biler ?

Hva med å trekke seg ut av spillet og heller bruke pengene VÅRE på investeringer som kan gjøre steinrøysa i bakken litt mer attraktiv å leve i ?

Det er IKKE ENGANG NORSKE SPILLERE som har fått nyde adrenalinkicket ved å delta i spillet om milliardpotter ved RULLETT og POKERBORDET ved navn verdens børser.

Og hvem i huleste har lurt sjefen for Norges BilderBank, Svein Gjedren til å tro på at «investeringer i obligasjoner har lav risiko» ? Har noen lært noe om boniteten til gresk statsgjeld nylig ? Så rart at «ingen» tenkte på det før…

Pilgrim
Pilgrim
Abonnent
13 år siden

Tja… ville det ikke være naturlig å investere pengene i fremtidsrettet industri, utdanningsinstitusjoner og infrastruktur? F.eks. ny teknologi (av mer eller mindre «grønn» karakter) og havbruk? Oljen kommer til å ta slutt en dag – og da vil det være i seneste laget å se seg om etter noe annet å basere landets økonomiske fremgang i. Det å overføre likvide midler til utenlandsbaserte fonds er i beste fall gambling slik som verdensøkonomien ser ut i dag. Før vi vet ordet av det kommer det noen som har store våpen og bare TAR pengene.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Pilgrim
13 år siden

Selv om olje «aldri» tar slutt, er det fortsatt dumt å innvestere i aksjer og andre «papir» verdier. Det som aldri mister verdi er teknologien, noe andre rike-landa har skjønt bedre enn norske svikonomer. Les mer: Norge er forbigått av Kina og Saudi Arabia når det gjelder fremtids satsing og teknologi;
«FORSKNINGSPOLITIKK: Mens andre land med overskudd på statsbudsjettet investerer enorme summer i forskning, er Norge i ferd med å bli teknologisinke.»
http://www.dagbladet.no/2010/05/07/kultur/debatt/kronikk/11607177/

arifkarim
arifkarim
Abonnent
13 år siden

Oljefondet-ordning er jo latterlig. All avkastning siden 1998 var borte i 2008:
«Oljefondet tapte 633 milliarder kroner
2008 ble et fryktelig år for Statens pensjonsfond – Utland. Oljefondet har rykket tilbake til start!

Statens pensjonsfond – Utland gikk på en skikkelig smell i 2008 og sentralbanksjef Svein Gjedrem åpnet onsdag fremleggelsen av årsrapporten med å unnskylde den dårlige avkastningen.

Årsrapporten viser at realavkastning over tid har vært på 1 prosent. Det er langt under de 4 prosentene som man har forutsatt.

Sentralbanksjef Svein Gjedrem sier at det ikke har vært noen sted å gjemme seg for å unngå uroen i de internasjonale finansmarkedene.

Uroen rammet med full tyngde Statens Pensjonsfond – Utland som er investert i nær 7 900 aksjer og obligasjoner fra vel 2 200 utstedere.

Fondets leder, Yngve Slyngstad, sier blant annet at de fleste andre fond har hatt de samme utfordringene som oljefondet, men at det ikke er noen unskyldning for det dårlige resultatet.

– Vi har også dummet oss ut, sier han.»

Helt enig: Vi har «også» dummet oss ut i det fiktive papir / digital avkastningssytemet av rothschilderne! :D

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  arifkarim
13 år siden
Pilgrim
Pilgrim
Abonnent
Svar til  arifkarim
13 år siden

http://video.pbs.org/video/1170821435/

En (engelsk) serie om hvordan penger oppstod – og etterhvert overtok all makt i verden – basert på boka «The Ascent of Money» av Professor Niall Ferguson (som jeg leser f.t.). Din (og andres) favoritt-busemann Nathan Rotschild dukker opp litt uti der…

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  arifkarim
13 år siden

Mer om Yngve Slyngstad fra wikipedia:
«Yngve Slyngstad
Yngve Slyngstad (født 3. november 1962) er leder for Statens pensjonsfond – Utland eller Oljefondet. Han overtok stillingen etter Knut Kjær 1. januar 2008.

Slyngstad har en omfattende utdannelse. Han har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo, er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, har en mastergrad i økonomi fra University of California, Santa Barbara og har en mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Paris.

Han har jobbet i Oljefondet siden fondet startet med sine aksjeinvesteringer i 1998. Før det jobbet han fire år med forvaltning i Storebrand.»

Likningen fra 2008 viste at han tjente over 10 millioner kroner. Det spørs om Knut Kjær hadde «inside» kunnskap om kommende kollaps oktober 2008, og dermed gav opp stillingen, og senere flyktet til sine virkelige «herrer» i USA:
http://arkiv.na24.no/Tema/Knut+Kj%C3%A6r.html

aurum14
aurum14
Abonnent
13 år siden

Jeg har ikke tro på at menneskene kan behandle penger på en måte som ikke skaper griskhet eller korrupsjon.Alle verdens regjeringer behandler etter min mening penger på en feil måte.
At en papirlapp med et tall på kan gi en foresstilling i et menneskets hode om at det er papirlappen som betyr noe her i livet,hvem er det som sier at det skal være slik.
Det går jo an å finne en måte å nyte livet på uten å absolutt jage etter penger hele tiden.
Å tenke ut et prosjekt uten å bruke penger synest jeg er en interessang utfordring bare prøv .

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  aurum14
13 år siden

Helt enig! Penger skaper ikke griskhet, de «errr» griskhet. Tanken bak penger er at de «alltid» er begrenset / manglet for lekfolk: middelklassen – fattige osv. Den rike mannen / investor / bankster har forsåvidt «ingen» problemer med å skaffe dem, siden de «allerede» er herrene og eierne av «systemet». Lekfolket blir latterliggjort til å tro at det er «dem» som stemmer på demokratisk måte, og dermed er med på å «bestemme» beslutningene om nasjoners fremtid. Allikevel viser det seg at det er alltid den udemokratiske korporative bankster-eliten som virkelig tar beslutninger på ingen manns vegne. De tenker alltid på profitt, mens den øvrige befolkningen blir robbet av alt de eier:
«Give me control of a nation’s money and I care not who makes it’s laws» — Mayer Amschel Bauer Rothschild
http://www.jesus-is-savior.com/Evils%20in%20Government/Federal%20Reserve%20Scam/quotes_on_the_federal_reserve.htm

Løsningen er dermed total-ødeleggelse av dette gedigent pyramidespillet, som har korruptert en leder, etter den andre i århundrer, under gjeldbaserte pengesystemet:
http://www.youtube.com/watch?v=LV3bNyoKbCw

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
13 år siden

For det første: du har helt rett: Staten bruk av «utgift» er upresist. Du har også rett i at bruk av oljepenger til investeringer ikke påvirker inflasjonen. Det som påvirker inflasjonen er rentene. Dropper vi rentene, som muslimene, vil inflasjonen bli tilnærmet lik null.

Du har også rett i at Staten og det offentlige forsømmer investeringer i infrastruktur. Dette så vi også på gårsdagens dokumentar på NRK: «Lære eller ikke lære» – barneskolen er helt knust av idyll og snillisme, mens det er Videregående skole som får skylden for frafallet.

Det investeres i aksjer, obligasjoner og annet i utlandet, men dette forsvinner den dagen økonomien kollapser. Det vil den en dag, alle økonomier basert på FIAT-penger gjør det. Med en skyhøy gjeldsgrad i den vestlige verden vil dette ramme oss alle. Ergo er kriselånet Hellas & Co får kun en utsettelse av det uunngåelige. Da står vi der uten pensjoner, uten gull, uten nok alternativ energi og med dårlig infrastruktur og nesten 100 % skatt. Skal man unngå å bli tatt i dragsuget er det gunstig å være gjeldsfri og ha en hageflekk og frø.

Jeg er også enig at dette kan virke som gjennomføres med overlegg. Det er så mye som skurrer i litt for mange samfunnsspørsmål og etablerte sannheter.

Anbefaler alle som er litt eller mer interessert i penger om å «lide» seg gjennom foredraget Reality of Money: http://video.google.com/videoplay?docid=2618811931680926682

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
13 år siden

«Det investeres i aksjer, obligasjoner og annet i utlandet, men dette forsvinner den dagen økonomien kollapser»
Leste du ikke over? All avkastning på oljefondet 1998 – 2008 er borte! Robbet, stjålet bort av dette lukrative finanssystemet. Hadde vi ikke «rørt» disse pengene, eller hadde kjøpt gull av dem, ville vi vært 90x rikere. :D

Forresten er jeg helt enig med deg at denne inflasjonen er en effektiv hinder for innvesteringer innlands. Siden vi bruker et kaputt pengesystemet, vil vi alltid være fattig så lenge inflasjonen er innbygd i systemet. Se på araber-landa. Med tilnærmet null innflasjon, 0-rente, har de klart å bygge luksus prosjekter uten like, og dermed allerede sikret milliardinntekter for fremtidige generasjoner. Mens vi i Norge er redde for innflasjon… :D

Vandalf
Vandalf
Abonnent
13 år siden

«Er Oljefondet basert på en fagøkonomisk kortslutning ?»

Interessant problemstilling!

Jeg er tilbøyelig til å dra det litt lenger;

Er hele vårt kapitalistiske system basert på en fagøkonomisk kortslutning?

Et raskt sveip gjennom diverse næringslivsaviser tyder på at svaret her må være et rungende JA!

«Dommedag» synes å være rett rundt hjørnet…

Satt på spissen holder Europa nå på å synke i økonomisk forstand. Årsaken er stadig mer tyngende gjeld som er ute av kontroll og som enkeltstater ikke lenger er i stand til å håndtere.

Hva er så medisinen som foreskrives?

Mer gjeld…

Forstå det den som kan (jeg gjør det ihvertfall ikke)…

Et aldri så lite apropos;

For få dager siden opplevde vi et minikrakk hvor børsene stupte. 3 – 6 prosent av alle verdier på børsene forsvant i løpet av få timer (utrolig, men slik er systemet skrudd sammen)

Årsaken var blant annet meldinger om at Hellas ikke ville klare sine forpliktelser. Panikken tok tak og alle ville selge, derav kursfallet. Selge vil man antageligvis for å forhindre potensielt tap. Spekulantene vil ut mens leken ennå er god.

Presset på euroen er betydelig, så for å unngå kollaps trår EU til og lanserer et krisefond på ca 2 ganger det norske oljefondet, for å forhindre at liten tue ( i dette tilfellet Hellas) velter stort lass.

Hva skjer så?

Jo, like etter eksploderer verdens børser i lykkerus og plutselig var nedgang snudd til oppgang, og «verdiene» som forsvant på fredag gjenoppstod på mandag (utrolig, men sant).

Hva skjer?

Myndighetene kommer på banen og lanserer enorme krisepakker som de garanterer for. Regningen må selvsagt du og jeg og alle andre vanlige dødelige ta. Konsekvensene merkes allerede ved kutt i velferdstilbud både i Hellas, Spania og England (for å nevne noen). De som ikke er skyld i problemene må ta regningen og svi for andres skjødesløshet (sukk!!!)

Spekulantene ser at nok en gang kommer «folket» til unnsetning og festen kan forsette. Casinoet ble ikke stengt denne gangen heller, gitt. Spekulantene må jo tenke at «folket» (representert ved våre «ansvarlige» myndigheter) er en gjeng med komplette idioter som gang på gang kommer finansmarkedene til unnsetning.

Jeg tror spekulantene har rett, for idiotisk er det, og man utsettter bare det uunngåelige og det er kollaps…

Mange vil sikkert mene at jeg er en krakknisse, men det får så være. Jeg tror nåværende system er dømt til å feile, og kan det heller skje før enn siden spør du meg…

Om man ikke tror systemet er dømt til å feile så anbefaler jeg at man sjekker ut hva penger egentlig er… Og i våre dager er penger ingenting annet enn gjeld. Låner du 2 mill i banken, så oppstår de pengene i det øyeblikket du låner de. De var der ikke fra før. De oppstår som en konsekvens at du lover å betale de tilbake med renter. Du låner altså «ingenting» og betaler «ingenting» med renter tilbake. I tillegg signerer du på et gjeldsbrev som sier at hvis du ikke er i stand til å betale «ingenting» tilbake så ryker huset ditt, bilen din , båten din og hva du nå enn måtte være så (u)heldig å «eie».

Dette høres jo vitterlig absurd ut…. Og det er det; ABSURD!!!

Sjekk ut denne som tar for seg hva penger EGENTLIG er;

http://video.google.com/videoplay?docid=-2550156453790090544#

Arve
Arve
Abonnent
Svar til  Vandalf
13 år siden

Dag og tid har ein relevant artikkel : http://dagogtid.no/nyhet.cfm?nyhetid=1758
Eg saksar litt av det : Tre selskap avgjer i praksis kva rente eit land må betale på statsgjelda si. Dei same selskapa ber mykje av ansvaret for finanskrisa.
Opptakten har vore lang, men 27. april gjekk det veldig fort. Nærast over natta gjekk renta på dei toårige stats­obligasjonane til Hellas – altså gresk statsgjeld – frå noko over 5 prosent til nesten 19 prosent. Kva hadde skjedd? Jau, eit firma kalla Standard & Poor’s hadde skifta ut nokre bokstavar. Hellas gjekk frå å ha kredittvurderinga BBB+ til karakteren BB+ – det lèt kanskje ikkje så gale, men i finanssjargongen er lån med rating BB+ omtalt som junk – skrot. Og det tyder enkelt sagt: «Vi har grunn til å tru at dette landet ikkje vil klare å betale renter og avdrag på gjelda si.» …. Ta til dømes Island: Sjølv om dei islandske bankane investerte heilt ellevilt rundt i verda og pantsette heimlandet sitt langt opp over øyra, fekk Island behalde toppkarakteren sin frå byråa heilt til det small i 2008. «Ekstremt god evne til å møte pliktene sine», tyder dei tre A-ane frå Standard & Poor’s. Men det var berre tull, sjølvsagt. Den islandske staten var ikkje i nærleiken av å kunne dekkje alle låna han hadde garantert for da finanskrisa kom.

Det finst enda fleire fingeravtrykk frå dei tre kredittgigantane på skumle åstader. Også når det gjeld opphavet til sjølve finanskrisa, er S&P, Moody’s og Fitch blant dei aktørane som ber aller mest skuld. Hadde dei gjort betre arbeid, kunne aldri denne krisa fått dei dimensjonane ho fekk. For det var dei som gjekk gode for dei pillrotne pakkane med amerikanske bustadlån, såkalla subprimelån, og gav dei høgaste kvalitetsstempel – noko dei sjølve tente ein formue på. Hadde ikkje det godkjenningsstempelet vore på plass, ville desse bustadlåna blitt langt vanskelegare å selje vidare ut i verda til inkjeanande kjøparar.

Ser ikkje krisene
Like pinleg for byråa; Også investeringsbanken Lehman Brothers hadde høgaste kredittvurdering heilt til han kollapsa og starta finanskrisa for fullt. Og som økonomen Tomothy J. Sinclair har peika på i ei bok om kredittvurderingsbyråa, The New Masters of Capital: Dei klarte ikkje å varsle om Asia-krisa eller Enron-skandalen heller, sjølv om dei burde ha all naudsynt kunnskap for å gjere det. Og når krisene først kjem, bidreg gjerne byråa til å forverre dei med sjølvoppfyllande profetiar.

Mr Oslo
Mr Oslo
Abonnent
Svar til  Vandalf
13 år siden

Meget bra artikkel og godt innlegg av deg Vandalf.

Uansett. Om man tar for seg Hellas, så har landet, innbyggerne og hele sulamitten levd over evne i flere år. De har rett og slett brukt penger de ikke har. La landet gå konkurs. Hadde vært interessant…..

bin Laden
bin Laden
Abonnent
Svar til  Mr Oslo
13 år siden

Hellas er en liten bortskjemt bikkja som levde over ende smittet av sinnelaget til «turister» som levde over ende,
mens den store jøde-underkastet faen United Stupids bevisst hadde påført skade andre for pengene lånt av sine ofre, for selv å fremstå som noe.

Det var jødedominert H.Lie`s regimet som åpnet Norges bakdør for jøde-yankees interesser.
Nå er det praktisk talt umulig å bli kvitt parasitten.

vrang
vrang
Abonnent
Svar til  bin Laden
13 år siden

At du ikke slettes fra nyhetsspeilet sier sitt om holdningene til redaksjonen.

kj
kj
Abonnent
13 år siden

Hvilken herlig opplevelse å lese, noe så sjeldent, som en edruelig samfunnskritisk ”epistel” her på Speilet.

I likhet med Hans Gaarder, er det nok mange som syns at oljefondet og Norges finansielle innvesteringer i utlandet (USA), skurrer noe så aldeles fryktelig!

Og man blir bare så oppgitt over at nasjonens penger, som jo er våre penger, bare forsvinner ut i løse luften, proporsjonalt med aksjekursene. Men det er jo sånt som skjer med luftverdier i amerikanske konkursbanker.
I første kvartal i år, gikk like mange US banker dukken som det er stjerner i landets flagg!

Jeg er helt enig med hr Gaarder i hans antydning om mangel på realinvestering her i landet.
Mange føler at de som er gitt makt, ikke bare misligholder, men svikter og til dels missbruker sitt privilegium. Ja, det er nesten som de gjør sitt ytterste for å latterliggjøre denne nasjonen og det norske folk!

Det er sagt at landets ulykke er at økonomene styrer. Disse folka har nok blitt tillagt mer betydning enn de på noen måte fortjener. Deres beregninger og modeller har i noen fora fått en status som de reneste sannsigerske. Og uansett hvor mye feil de tar, så blir deres utsagn vektlagt fordi de er økonomer, hva nå det enn måtte være.

«Manglende realinnvesteringer i dag, kan forårsake betydelige kostnader i morgen».
Selvfølgelig er det slik det er. Så er spørsmålet hvorfor regjering og storting handler som de gjør.

Askeladden
Askeladden
Abonnent
13 år siden

Hvor mange oljefond tilsvarer det norske folks samlede private gjeld?

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Askeladden
13 år siden

Vet ikke, regn ut selv:
http://www.ssb.no/ifformue/
http://www.ssb.no/brutgjeld/

Masse uoversiktlige tall for å skjule sannheten.

Uenur
Uenur
Abonnent
13 år siden

Den norske stats manglende investeringer i landet Norge,gjør at oljefondet blir svært lite.
«Vi sparer til våre barn og barnebarn»,sa de for litt siden.Nå er det plutselig et pensjonsfond,men pensjonene må vi snart betale inn dobbelt opp av selv av det vi tjener i dag.Selv om vi er forsikret er det ingen selvfølge at vi vil mota pensjon å leve av den dagen vi trenger den.
Barna våre ja: Forventes det ikke at de skal jobbe de da? Skal vi jobbe for dem,slik at de skal slippe?
Ingen finansiering av ny teknologi foregår i noen størrelsesorden å snakke om.
Det er nesten som om vi forventer at Norge ikke kommer til å ha arbeidsplasser om noe år,og da blir plutselig alt litt klarere!?
Etterslepet i nesten alle statlige sektorer er nå så stort at det ikke blir særlig attraktivt å arve Norge.
Norge i dag minner meg om en bonde i min barndom,som ved sin død viste seg å være den rikeste bonden i mils omkrets.Ingen trodde noe særlig på det,for han dyrket stort sett bare smørblomster og viltvoksende ugress.Kuene hans hadde blitt avlivet av dyrevernet i dag,og fjøset hans var en ruin i hele hans driftsperiode.Da alle hans penger omsider ble delt på hans to etterkommere,bestemte de seg,i mot alle odds for å sette i stand bruket,og drive det videre.Før alt var i noenlunde brukande stand,og beboelig for både folk og fe,var alle pengene brukt opp,og de måtte sette seg i gjeld før ny driftsbygning kunne flyttes inn i. Slik vil det gå med barna våre og det «enorme» oljefondet også,om ikke det går opp i røyk før den tid.Som nevnt er mesteparten fundert på gjeld og renter,og da skal det ikke så mye til før det er borte fra den «lufta» det befinner seg i uansett.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Uenur
13 år siden

Riktig det Uenur, barna våre ? hvilkne barn, Ingen som skal jobbe ? joda dem få som er igjen skal jobbe
Man ser våre folkevalgt topp politikere bli plukket ut og bearbeidet allerede ved fødslen, alt er et bedrag og spill for galleriet
Man ser at dem viser liten interesse for oljeboring i Nord som skurrer litt når man ser hvordan dem ellers er villige til og gå over lik for og skaffe seg noen kroner, noen skylder på fare for forurensing men det rimer heller ikke når vi ser hvordan dem ellers så desperat prøver og forgifte kloden vår fortest mulig blandt annet med Oljesand prosjektet i Alaska og ødelggelsene av et helt land i Asjabarsjan
JA listen er lang
Så da kan en gå utifra at det vil ikke være behov for olje snart enda dem fleste andre forekomster begynner og gå tomme

Vi er vist så rike her i landet og har så mye penger på bok vil våre folkevalgte ha oss til og tro
Så rart siden næringslivet i landet har utenlandsgjeld som langt overstiger oljefondet (3300 milliarder)
Oljefondet er tungt inne i Monsanto, der dem går inn med stadig større midler og kjøper seg opp, norsk landbruk bygger dem bevist ned samtidig som dem presser norske bønder inn i gjeldsfellen
Norske bønder har over 800 millioner i gjeld nå, intektene deres har blitt redusert med 27% siste 5 år der EU bønder har hatt 5% lønsvekst på samme tid
Norske komuner har et etterslep på vedlikehold på over 800 milliarder
Hvorfor det ? Dem vil nok ikke kaste perler for svin, hvorfor bruke penger på og vedlikeholde noe som ikke kommer til og bli brukt ?
Jensemann har i økende tempo siste år lagt enorme kabler ut til kontinentet som skal frakte strømmen våres ut til Europa
Det tyder på at det nesten ikke vil være noen her i landet til og forbruke den ..

Man ser hele veien hvordan NWO planene deres begynner og ta form på alle områder
Man ser hvordan ny FN reformer skal ta over siste biten av kontroll over verdens nasjoner
Den store flyktningpolitikken som FN tvang på vestlige land har da ingenting og gjøre med at psykopatiske stasledere syns så synd på enkeltindivider som blir plaget i hjemlandene sine men for og blande alle raser sånn som dem vil ha det i sin verdens orden
Schengen samarbeidet var en start på og fjerne alle grenser i verden, nye FN reformer er på vei til og fjerne dem site grensene i verden
WTO fjerner alle handels og toll barier
G landa blir stadig færre, først var det G 20 så G7 og G8 nå er det G 2 som gjelder, Omaba og Hu, snart har vi G 1 med enorm makt som verdens leder

Man ser hele veien hvordan profetiene oppfylles til punkt og prikke

Nå skal ikke jeg skrive en kjempe lang kommentar som ingen gidder og lese så tar med noen få eksempler her

Man kan ta bare en liten ting som lakseoppdrett bare
Det går med 3 kg fisk og og produsere 1 kg laks, lakseoppdrett har i en årekke blitt dynget ned med tonnevis med antibiotika tømt rett ut i anleggene på hvert eneste annlegg, nå er ikke de nok lenger så Jensemann har tillat og bruke ekstremt farlige forbudte gifter i 536 annlegg i norske fjorder som dreper alt liv i fjordene våre og skader laks og dem som spiser laksen, kreftfremkallende fargestoffer blir og brukt i røkelaks
Skurrer jo ikke bare litt denne enorme gift tilsettingen i oppdretsanlegg med tanke på at med og slippe små stintefisk i anelggene som spiser lakselusene på laksen naturlig er både billigere og naturlig
De blir som med og tilføre kvikksølv i vaksiner når man vet at det finnes en rekke stoffer som er ufarlige og billigere dem kunne brukt istede

Man ser Jensemann støtter Røkke og andre som tømmer verdens hav for krill som resten av livet i havet ernærer seg på, hele næringskjeden blir brutt, vi ser og hvordan norske fabrikk trålere tømmer havene utenfor fattig land for resurser

Vi ser en rekke Asiatiske land blir tvunger over på dyrking av GMO ris som forbruker 3 ganger mer vann en vanlig ris så befolkningene tørster

Den globale oppvarmingen er gang på gang blitt avslørt og debunka som reinspikke tøv men våre ledere tramper videre med sine globale lover og klimaskatter som om ingenting har skjedd

Vi ser hvordan Haarp brukest til og tørke ut land samtidig som dem raserer andre land med stormer og orkaner, kuldebølger og hetebølger

Vi ser hvordan dem sprengte boreriggen Deepwater Horizon i Mexicogolfen som fører til enorme økologiske ødleggelser, der dem bruker kjemikalier på oljen som er mere skadlige en selve oljen
Dem sier det skyldest en stor metanboble som ble antent av riggen da den kom opp etter og ha pasert flere sikretsbariere på uforklarilg vis (Dick Chaney skal ha forhindret at riggen fikk en akustisk ventil )
Rart i grunnen for jeg har selv jobbet med HMS flere år offshore og vet at alle rigger har på hundrevis av separate gass detektorer ombord som hyler umidelbart ved minste gass kontakt samtidig vet man og at det eksisterer ingen antennelsekilder utendørs på en rigg, det er svært svært strenge prosedyrer og sikkerhetstiltak på det
Ikke en eneste en av dem overlevende hørte noe alarmer så her har vi nok en «9/11» som skepsis gjengen kan forske på ;)

Man ser hvorden løgnene deres blir så store at det grenser til det latterlige som man så i Kronprinsen interjuv fra Davosmøtet der verdens rikeste samlet seg for kort tid siden, for og sitere korekt så sa Krompen at det alle snakker om og det alle tenker på i dem hemmlige møtene er hvordan dem kan hjelpe verdens fattige
Alle dem søkkrike tenker kun på dem fattige i verden ? Haalo, er det ikke nettopp derfor dem rike er blitt rike, dem har ribbet dem fattige for alt dem har og fortsetter og tråkke på dem
Hvor mye Fluor og MSG tror krompen egentlig vi har spist ?

Norsk Hydro pøser ut kunstgjødsel som utarmer dyrkbar jord og gir oss mat uten næring, Monsanto frø gjør og at marken ikke kan dyrkest til noe annet på 20 år, legger man til Round upp giften som dem sprøytest med som ble brukt i Agent Orange som ødla Vietnam så blir det enda mer katastofalt

Fredsprisvinner og NWO konge Henry Kissinger sa for lang lang tid tilbake at det må en befolkningsreduksjon til i verden og at det kan best oppnås med og tilføre verdens befolknings sjenerel elendighet styrt av en mektig elite

Vi ser nå han fikk viljen sin, verdens befolkning skal reduserest gjennom forgiftning, sykdom, sult, litt kriger og forurensing, fattigdom, vannmangel, tørke og selvproduserte naturkatastofer
Agenda 21 kaller FN prosjektet for

Vel … alt dett her er ikke noe nytt, dette har verdens profetier advart mot i årtider
Men så kommer vi litt videre og der skiller noen av profetiene seg ut når det kommer til globale apokalytiske katastofer
Er det noe sånt på gang så skurrer det litt med hvorfor eliten skulle legge ned så enormt mye resurser på og ødlgge oss
Dem besitter tross alt topp kompetanse på det området via NASA osv …
Man kan skrive inn kordinatene 5h 53m 27s,-6 10′ 58 på goggel eart eller MS Map så ser en med en gang en sort firkant som er sensurert der som dem prøver og skjule noe for oss, NWO gutta bruker og mye krefter på og latteliggjøre alt som har med 2012 og gjøre, ( History Channel er unntaket )
Mest sannsynlig så tror dem ikke at det kommer til og bli så ille og prøve og bake det inn i dem psykopatiske planene sine
Pengeoverføringene til petroleumsfondet har nå plutselig stopper opp sier fondsforvalteren så hvor går pengene nå ?

Isaac Newton sier at Zionistike rike først skal tilintgjørest ved det siste slag ved Armageddon i 2060 etter et stor Israel og SalamonsTempel er bygd opp
Det kan jo stemme ganske bra med den tidsplanen vi ser nå
I livets bok til Martinus snakkes det også om en ganske lik verdens orden med untak av en befolkningsredusjon og en mektig elite som skal styre oss, i den verdensordnen skal alle være like og pengesystemet byttest ut med og handle med tidskvoter sånn at ingen kan få mer en andre, han snakker og om en destroyer planet som har filleristet jorden i sine sykluser som vi har sett i årtider men den kommer først i 2225 sier han
Zeta Talk sier vi er mitt oppi det nå og selve akseskifter kommer til neste år
Pleidiane folket og kornsirklene varsler om kommende hyper solsormer som vil utslette alt liv på jorden men der dem sier at dem skal hjelpe til og beskytte og redde oss….

Ikke vet jeg men mye tyder vel på at det er noe der ute som lenge har påvirket jordens magnetfelt, men vi vet at noen derute gjentatte ganger har ryddet opp med apokaplyptiske katastofer når tidligere sivilisasjoner som Lemuria, Mu, Atlantis osv har begynt og misbruke teknologien når dem har nådd et høyt nivå og tatt litt av
Vi er vel der nå når vi ser på den enorme forurensingen av jorden samt hva mye av hi tech dommedagsteknologien brukest til
Tviler vel på at dem da vil beskytte jorden mot apokalyptiske katastrofer men dem vil helt sikkert redde dem av oss som fortener det før en renselse av jorden starter siden det er blit beskrevet i en rekke gamle skrifter ….
Hvor resten av astral kroppen til dem som ikke blir reddet når dem blir frigitt fra sine fysiske legmer er ikke godt og si men jeg tror mye av svarene der finnest i Mike sine artikler …

Det er mye jeg enda ikke vet men det jeg vet er at jeg heller surfer på en kjempe bølge på min siste reise enn og sitte og pusse skoa til Jensemann mens han mater meg med fluor tabletter ;)

Her kan dem som vil se hvor mye sykt oljefondet brukest til :)

Slakter oljefondets investeringer
Dine penger investeres i forurensing, diktaturer og genmodifiserte frø

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3551640.ece

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
13 år siden

Ha ha, Smurfen, du er jo rene Roundupen for Speilmanipulerte frø! :D
Måtte le når Myhre antydet at du nærmest hadde begått en artikkel, og denne kommentaren har jo nærmest artikkelens lengde og form! Ikke noe galt i det, men burde du ikke «spare» deg til du er på plass i redaksjonen?
Eller foretrekker du å være politisk kommentator fra sidelinjen som samler trådene?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Cosmomind
13 år siden

Speilmanipulerte frø He He Cosmo :)
Du har nok rett, ofte så kunne det nok vært lurt og skrevet det som en artikkel istede med og brukt noen dager på korektur, legge ved kilder og flere opplysniger og pynte litt på oppsettet istede for og bli overivrig og skribe ned en kommentar på få minutter :)
Hadde ikke før klikket lagre før jeg så at jeg glemte og ta med det «kjempe spennende» valget i GB som ike er spennende i det hele tatt, det ligger mange bilder av Cameron på guttemøter sammen med Rotschild fra 70 tallet
NWO kompis og mediamogul Murdock sier jo rett ut at det er han som bestemmer hvem som skal bli statsmininster og styre i England
Det er lenge siden avisene hans Time, Sun osv begynte og dra spykopaten Gorden Brown ned i dritten og fremheve Cameron
Makteliten blir plukket ut ved fødslen og beabeidet for sin kommende oppgaver …
Valger i GB var nok like spennende og telfeldig som at det var telfeldig at AP kjøpte opp dem fleste medier her i landet i 1948 og like telfeldig som hele folket på fluor fra 1964 ;)

Greit og ta var på arven etter Hitler, det funket jo så bra med fluor i fangeleirene hans :D

Vel .. jeg er en uttålmodig, rastløs og nyskjerrig liten Smurf Cosmo :P :)

Synnøve Fjellbakk Taftø
Skribent
13 år siden

Konstitusjonell sedvanerett i Norge tilsier at ressurser som ikke er fornybare skal det husholderes strengt med til beste for kommende generasjoner. Det er også konstitusjonell sedvanerett at statsbudsjettet skal gå i balanse og at eventuelle reserver skal holdes i realverdier. Men OECD og internasjonale truster styrer norske politikere trill rundt, så de ikke tror de har ansvar for noe som helst. Stortinget er et sandpåstrøingsorgan for EU-kommisjonens direktiver og regjeringen har via Jonas Gahr Støre nær tilknytning til jesuittenes masterplan. Folket plaprer etter det som media tar opp.

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
13 år siden

Jeg har sagt det tidligere, men syns det er viktig nok til å gjenta det. Under en konferanse om olje og miljø hvor alle toppene fra Statoil var til stede, kom det frem i en samtale under fire øyne at de hadde regnet på det miljømessige samfunnsregnskapet på oljeutvinningen men at de ikke ville gå ut med det fordi det ville medføre at de egentlig ikke kunne drive slik som nå. Dette vil i klartekst si at de med vitende og vilje stjeler fellesressursene fra fremtidige generasjoner til fordel for kortsiktig profitt (!!!)
Dersom man tar med salg av tungtvann til Israel, salg av gullbeholdningen, m.m. og samtidig det alvorlige i det Taftø her beskriver kan det jo se ut som om det har vært en vedvarende konstitusjonell krise lenge.
Grunnlovens paragraf 75 påpeker ettersom jeg kan se viktigheten av åpenhet med hensyn til forbund og traktater inngått med fremmede makter.
Jeg spør meg selv, for jeg er ingen statsviter må vite, hva skal til for at noen skal begynne å lukte på riksrett? En konstitusjonell psykose?

Mike Cechanowicz
Forfatter
13 år siden

Takk for at du frisker opp minnet om dette temaet. Det kan ikke sies mer nok påtrykk som når inn til hodene tilde som kaller seg Norges ledere. De må forstå forskjellen mellom investering som gir avkastning og investering som øker forbruk. Når hele pluggen dras ut av den globale økonomien, kommer norge til å sitte fint i det med en tom pengebinge og fullstendig nedslitt infrastruktur, uinspirert forskere og ingen ideer om veien videre. Da har våre ledere vist å være forredere og deres plass i historien er sikret – på Grønnmo.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Mike Cechanowicz
13 år siden

Våre MK-Ultra kontrolerte toppledere mener du vel :)

Klokken tikker og tidsplanen går som planlagt
Samme oppskrift er blitt brukt siden Nero satte fyr på Rom
Skap et problem, få en reaksjon for så og komme med løsningen
fellesnevneren er at det alltid er den som skaper problemet som øker sin egen makt og lommebok med og servere oss løsningen

Det er dem samme som har lurt på Eus nasjoner enorme skjulte lån gjennom Goldman Sucks som skylder på at befolkningene har levd over evne og nå skal Europas middelklasse pressest ned i fattigdomsklassen
Skatter, Avgifter og renter skal opp opp opp, trygder og velferd skal ned ned ned
Dem ultra rike blir astronomisk mye rikere

Alt dette skjer 100% etter NWO oppskriften

Verden skal bli til en nasjon der alle er like fattige, der raser skal blandest men unntak av en surper mektig og rik elite som skal styre det hele med lover og paragrafer som frata oss alt av frihet, personvern, en politistat og overvåkingssamfunn
En orden der ikke junglens lov gjelder lenger som GW Bush så fint sier det
Verdens befolkning skal reduserest med sjenerell elendighet som Henry kissinger så fint sier det

Under 9/11 så fikk dem en kjempe reaksjon der dem samme som skapte problemer økte sin makt og lomme bok med total kontrolerende lover og tiltak over hele verden

Så hvorfor skjer dette kuppet rett forrran øynene våres ?
Der kommer løsningen nok en gang fra en romersk keiser
Nemlig Keiser Cesar
Gi folket sirkus og brød så blander dem seg ikke inn i politiske beslutninger
95% av oss er så opptatt med og se på såper og sport at dem vil ikke skjønne noenting før det er for sent

Selv om vi ikke har statsgjeld i Norge så vil kuppet ute i Europa ramme oss knallhardt, vi har boligpriser i Norge som er 3 ganger høyere en i andre land, en gigantisk boligboble med andre ord som snart sprekker, pengemarkesrenten vil skyte i været snart så da sprekke boblen og renten skyter opp til værs etter hvert som husholdingene faller over ende som i et dominospill
Siden vi ikke har statsgjeld her i landet så har vår sentralbanksjef Svein Gjedrem fått i oppgave av Bilderbergerene og presse norke boligpriser opp til en så stor boble som overhode mulig

Våre folkevalgte liker så godt og fortelle oss at vi har peng på bok, har vi nå det ? vi har et næringsliv som har utenlands gjeld som langt overstiger det norske oljefondet ( 3300 milliarder )

Det som skjer i Euroa nå er nyaktig det samme som vi har sett i tiår der Rotschild styrte IMF og VB har ribbet og ruinert u-land etter u-land i verden

Det er ingenting som er telfeldig blandt dem super mektige

For dem som ikke skjønner helt hva som skjer så bør dem se denne dokumentaren der en av sine egne forteller hvordan dem robber stat etter stat for alt dem har med og tvinge og lure skjulte lån på nasjoner
John Perkins forteller det ganske så greit her :)

http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/458661

Vist ikke folk våkner ganske snart så er jeg redd det er for sent
Man ser hvordan dem presser gjennom sin agenda hele veien med problem, reaksjon, løsning oppskriften sin som i terrorbløffen, klima svindlen osv

Det hele er så åpenlyst at dem har staret sin egen nettside der norske topper står frem med navn og forteller om hvordan dem kjemper for og bygger en ny verdensorden

http://enverden.no/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=41

http://www.dn.no/privatokonomi/article1898426.ece

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
13 år siden

Til Mike, nå var det ikke jeg som frisket opp temaet, men Taftøe. :)
(Skulle nok ha trykket svarknappen under hennes innlegg)
Når man tar i betrakning hennes kritikk av sandpåstrøingen av EØS-direktivene, m.m. så er det jo underlig at de som styrer egentlig har mandat til å styre når de så glatt kan overse konstitusjonelle regler.
Dersom de som har skjulte agendaer ikke havner på Grønmo, eller snarere innenfor murene på Grønnland, kan det jo gå slik som Smurfen her antyder.

Otto
Abonnent
13 år siden

Q&A ~ April 15 2010
+{
Q: No country with sensible government and intelligence service would have placed all their most important leaders in one and same airplane, not in these days, and not Polen. So what really happened?
When does the next global circus act happen? Do they control governments and media mainly with terror? Do they have an operational team in every country, allways ready for well prepared action?

A: Serco virtual tunnel for decoy and drone. Soon. Yes. Yes
}+

Intelligence Report from Hawks’ CAFE, Captain Sherlock via Abel Danger, GUI from Falcons’ CAFE

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
13 år siden

Av artikkelen/statsbudsjettet fremgår det at den norske stat forbruker 907 milliarder kroner i tillegg til det som forsvinner inn i Oljefondet.

Et spørsmål som melder seg er: Hvordan er det mulig å få så lite ytelse ut av et så stort pengebeløp ?!

En mulighet er dette: Deler av Norges statsbudsjett forsvinner inn i såkalte sorte budsjetter, black budgets: http://en.wikipedia.org/wiki/Black_budget

En naturlig kilde til å melke en stat for sorte penger er forsvarsbudsjettet, pga. alt hemmeligholdet rundt det som er militært.

Den norske varsleren Per Ynge Monsen fikk et helvete etter at han sa fra internt, i samsvar med Siemens interne instrukser, om systematisk overfakturering av Forsvaret.

Det slo meg at et slikt systematisk scheme for overfakturering kan være en kilde for å stikke unna sorte penger fra forsvarsbudsjettet:

«Monsen er økonomisjefen i Siemens SBS som forsto at noe var galt med fakturaene som ble sendt Forsvaret. Først varslet han internt om at man systematisk tok for godt betalt. Så varslet han Siemens i Tyskland. Alt var helt i tråd med bedriftens retningslinjer.

Men ledelsen i Norge og Tyskland ville ikke rydde opp, i stedet jaktet de på «muldvarpen». Monsen fikk sparken og gikk til sak for å få dømt oppsigelsen usaklig. Han vant på alle punkter, og i dommen står det at Siemens neppe handlet «i samsvar med redelighet og god tro» overfor Forsvaret.

For en uke siden godtok Siemens å betale tilbake 19,5 millioner kroner til Forsvaret. Men saken er ikke ferdig. Forsvarsdepartementet har satt ned et stort utvalg som gransker alle Forsvarets IT-kjøp. Siemens er det eneste firmaet som nevnes konkret i mandatet. At Siemens betaler tilbake noe, hindrer ikke at Forsvaret kan fremme nye krav om det avsløres mer snusk. Ansatte i både Siemens og Forsvaret har allerede mistet jobbene sine på grunn av Monsen.»

Se: http://e24.no/arkiv/article1252468.ece

troruud
Abonnent
13 år siden

Veldig interessante betraktninger av Hans Gaarder

Å få fornuftige svar på hans 2 avsluttende spørsmål, ville gi forvaltningen av pensjonsfondet en helt annen troverdighet, enn idag:

Hvis fellesskapet får mer igjen for realinvesteringer hjemme enn for papirinvesteringer ute, bør ikke dette da underkastes en konkret vurdering ?

– Hvordan er det mulig at Norges statsbudsjettfinanser helt siden 1840-årene ikke har fått seg til å skille mellom utgifter anvendt til forbruk og utgifter anvendt til realinvesteringer ?!

At all avkastning på oljefondet 1998 – 2008 er borte, pga internasjonale finansakrobater, fortellerhøyt og tydelig at det er på høy tid å flagge fondet hjem i form av investeringer i norsk infrastruktur. Om europeiske anleggsfirma får hovedoppdragene med å bygge ut våre forfalne veier og tyske Transrapid oppgaven med å bygge dobbeltsporet magnetsvevebane som går lydløst i 500 km/t fra Oslo til Finnmark, se: http://www.transrapid.de/cgi-tdb/en/basics.prg?session=54d084304bf19015_526393&a_no=28 , så bør inflasjonsfaren innenlands bli mindre enn minimal, og fremtiden for våre barn og barnebarn bli økonomisk sikret.

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  troruud
13 år siden

Det tragiske med hele diskusjonen er at dette og lignende har vært påvist i mere enn tretti år nå, og ingenting skjer. Fornuften taler for døve ører og maktens menn fortsetter å spille monopol i utlandet med våre oljepenger.

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
13 år siden

Oljefondet utpekt som Islands-versting !

De norske oljefondet blir beskyldt for å ha vært først til å spekulere mot islandske banker og Islands økonomi.

De som kan sin nære historie vet at de tre største bankene på Island bukket under da finanskrisen herjet høsten 2008. Allerede i 2005 tok Oljefondet posisjoner som ville bli lønnsomme om det gikk dårligere med Islands finanssystem, skriver Dagens Næringsliv og siterer boken Why Iceland som er ført i pennen av Kaupthings tidligere sjeføkonom Ásgeir Jónsson.

Se: http://www.dn.no/forsiden/borsMarked/article1903446.ece

Ulven
Ulven
Abonnent
13 år siden

Norsk milliardær kritiserer maktelitens og politikernes finansielle disposisjoner:

«Slakter politikere
Den norske investoren Øystein Stray Spealen mener det er helt uholdbart at den bittelille eliten som han selv er en del av tar mesteparten av gevinsten.

– Vi kan ikke videreføre dette systemet. Den yrkesaktive befolkningen kan ikke, må ikke og skal ikke ta regningen for den eliten som har gjort feil.

På spørsmål fra DN om hvorfor ikke politikere ikke sier det samme som ham, svarer Spetalen:

– Fordi de har surret seg inn i dette børsspillet. Politikere i hele Vesten har surret seg inn i enten oljefond, aksjeinvesteringer, eller obligasjonslån, som enten utstedere eller eiere. I stedet for å gjennomføre de grunnleggende oppgavene for befolkningen, er de ufrivillig blitt ofre for det finansielle spillet hvor de er avhengige av hvor børsene skal gå.

Spetalen er bekymret for at velferden kommer til å bli nedbygd i Europa. Han mener eliten velger feil medisin for å prøve å komme seg ut av krisen og beskylder den for å beskytte seg selv i stedet for å være opptatt av vanlige folk. »

http://www.dn.no/forsiden/naringsliv/article1914959.ece

J.Johansen
Forfatter
Svar til  Ulven
13 år siden

Godt er det at det ennå finnes noen, som penger ikke har korrumpert ens hjerte, som ser dem bare for hva de er, et byttemiddel, et verktøy. Takk til Spetalen. Hadde det bare vært flere slike:

«- I dag sitter dette konglomeratet av EU, IMF og politikere rundt omkring i et sammensurium med bankvesenet og det finansielle systemet i Europa og beskytter hverandre på bekostning av den yrkesaktive befolkningens skattetrykk. Dette igjen fører til nye spekulative bobler. Velferden kommer til å bli nedbygd og nedbygd og nedbygd i land etter land etter land, sier Spetalen til DN.»
http://www.dn.no/forsiden/naringsliv/article1914959.ece

Her finner han løsningen på det han har lurt på en stund – kommunisme light blir syntesen.
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/06/den-falske-freden/

Jeg er stygt redd for Stoltenberg ikke tar hans råd, for han ØNSKER og gir villig vekk penger til EU og alle andre ‘gode’ formål likevel:

«Det eneste han kan gjøre, er å oppholde seg minst mulig i EU og tenke mest mulig på nordmenn og hvordan vi skal få det best mulig. Det er det viktigste – hvordan vi kan redde oss best mulig de neste ti årene og hvordan vi kan utnytte våre ressurser og vår fordel på verdensmarkedene best mulig. Hellas, Spania og Italia har gitt fra seg makten over pengene. Tenk hvis vi hadde gitt fra oss sentralbanken vår hvor vi kan sitte og finstyre dette her. Det er helt forferdelig for et rikt land som Norge å komme inn i EU. Heldigvis, og jeg sier heldigvis, er vi ikke med i EU. Og heldigvis kommer vi aldri med der noen gang, slår investoren fast overfor Dagens Næringsliv.»

J.Johansen
Forfatter
Svar til  J.Johansen
13 år siden

Og DN vil ikke ha noen slags støtte til Spetalens innsikter ihvertfall i debatten under artikkelenj fra igår, for jeg la inn som kommentar det ovenfor, uten sitater, men med link, og den forsvant i løpet av 10 minutter.

Andre linker til BT og andre mainstream aviser så ut til å gå helt greitt i kommentarfeltet deres….

« Forrige artikkel

Synes du kosttilskudd er dyrt?

Neste artikkel »

WHO-forskningen på Bakkebø‏

94
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x