De tre paradigmene

Nyhetsspeilet har som formål å fremme en trippeloppvåkning i Skandinavia ved å fronte et grunnsyn som består av følgende tre paradigmer/hovedtemaer:

    • Samfunn: New World Order (NWO)-nettverket og dets konspirasjoner.
    • Bevissthet: Bevissthetsparadigmet.
    • Kosmos: ET/V-emnet: Vår erfaring med utenomjordiske intelligente vesener, deres fartøyer og artefakter.

Nyhetsspeilet henvender seg til deg, det enkelte individ. Vi tror ikke at vi rekker en kulturell oppvåkning i tide. Alle de globale kriser forverres årlig, og makrotrendene går dessverre i negativ retning.

Det enkelte individ har imidlertid muligheter til forståelse og frigjøring fra makrotrendene som kollektivet ikke har. Her kommer en kort intro til hvert av de tre hovedtemaene.

Bevissthetsparadigmet

Med ”bevissthetsparadigmet” menes her det erkjennelsesbaserte grunnsyn at tilværelsens primære dimensjon er bevisstheten, ikke materien. Kvantefysikeren Amit Goswami kaller en vitenskap basert på bevissthetsparadigmet for Science-within-consciousness.

Sentralt i alle bevissthetsbaserte kosmologier står Væren-kjeden (eng.: ”Chain of Being”), som er spekteret av bevissthet/energifrekvenser FRA de aller høyeste bevissthetsnivåer og ned TIL de tett­este former av fysisk materie.

Selv den fineste bevissthetstilstand har en materiell komponent, og selv den groveste fysiske materie har en bevissthetsmessig komponent. Bevissthet og materie kan derfor aldri bli fullstendig adskilt fra hverandre.

Den danske intuisjonskosmologen Martinus (1890-1981) og den amerikanske integral-kosmologen Ken Wilber skiller mellom tre kognitive (erkjennelsesmessige) hovedstadier som gir hvert sitt verdensbilde.

1) Før-rasjonell/instinktiv åndelighet gir et animistisk verdens­bilde, der naturen oppleves som besjelet av ånder.

2) Intelligensbasert empirisme og rasjonalisme inviterer til et materialistisk-naturalistisk verdensbilde.

3) En transrasjonell/intuitiv åndelighet leder til et bevissthetsbasert åndsvitenskapelig verdensbilde.

Dagens akademiske vitenskap og mainstream-kultur ligger på nivå 2. Spørsmålet er om dagens materialistisk-naturalistiske verdensbilde avspeiler vårt sanne innsiktsnivå, eller om dette verdensbildet i stor grad har blitt styrt av hemmelige NWO-direktiver (nærmere forklart lenger nede).

Vi er ikke i tvil om at NWO-nettverket har vært den overordnete dirigerende faktoren av Vestens vitenskap og kultur gjennom hele 1900-tallet. Bevissthetsparadigmet – samt dets implikasjoner for menn­esket, kulturen og vitenskapen – har blitt utdypet i to nyere norske bøker:

* Rolf Kenneth Myhre (2008): Åndsvitenskapelige visjoner.
* Mike Cechanowicz (2008): Livets håndbok.

ET/V-emnet

ET/V = ET + ETV.

  • ET: Intelligente utenomjordiske vesener.
  • ETV: Utenomjordiske romskip.

ET/V-emnet kan sies å omfavne vår erfaring med utenomjordiske intelligente vesener (ET’er), deres romskip (ETV’er) og andre artefakter, hovedsakelig her på Jorden og i vårt solsystem (fortrinnsvis Månen og Mars).

Den overordnede konklusjon av all vår erfaring så langt er at vi er tilknyttet et mangfold av ET-arter og ET-grupper i fortid, nåtid og fremtid i langt større grad enn vi er i stand til å forestille oss. Denne tilknytningen er der enten vår vestlige moderne kultur erkjenner den eller ikke, enten vårt NWO-styrte samfunn tillater befolkningen å vite om den eller ikke.

Særlig den vestlige kulturen synes å ha vært spesielt uvitende om ET/V-emnet de siste 2000 årene. Siden kristendommen ble innført har presteskapet trolig betraktet idéen om utenom­jordiske intelligente vesener som en fare for deres eget verdensbilde, makt og autoritet. Siden Roswell-episoden i 1947 har det amerikanske NWO-nettverket via Majestic-12 (1947-2000) antagelig gått i spissen for en global konspirasjon blant verdens stater og myndig­heter om å holde hemmelig for verdensbefolkningen alle ET/V-fenomener både på Jorden og i vårt solsystem (Wiki-artikkel: Majestic-12).

Da en nordmann kontaktet NRK for å høre om de var interessert i å kjøpe/sende en nyhetssøk der Robbie Williams besøker personene bak nettstedet AboveTopSecrets, ble han satt over til en person hos NRK som nektet å presentere seg. Meldingen han fikk var følgende: ”Vi er ikke tillatt å dekke innslag om UFO i nyhets­bildet i Norge.”

ET/V-emnet har videre blitt fragmentisert opp i 10-12 adskilte rom eller underemner som ikke anerkjenner hver­andres relevans. ET/V-emnet er altså både tabuisert og fragmentisert i den vestlige kulturen. Selv ET/V-studenter har et ekstremt fragmentisert bilde av ET/V-emnet. Som oversiktsartikler anbefaler vi:

* Nyhetsspeilets ET/V-artikler: et utvalg.
* Rolf Kenneth Myhre: En introduksjon til ET/V-emnet.

NWO-nettverket og dets konspirasjoner

David Rothkopf – som har vært styreformann og direktør i en rekke høyt profilerte Establishment-institusjoner, men som ikke er konspirasjonsteoretiker – skriver i boken Superclass: The Global Power Elite and the World They Are Making (2008) at verden styres av en global superklasse bestående av ca. 6.000 personer (Wiki-artikkel: David Rothkopf).

6.000 personer utgjør 0,01 % av menneske­heten.

Hvor stor andel av disse 0,01 % kan vi anta har en selvisk agenda, og prøver å samarbeide med hverandre om å fremme og styrke denne superklassens makt på bekostning av den øvrige menneskehet, demokratiet og menneske­rettighetene? Gitt at en andel av denne globale superklassen har en slik selvisk agenda, så har vi i praksis et NWO-nettverk med en NWO-agenda.

At et slikt nettverk vil foretrekke å samarbeide, planlegge og virke i det skjulte fremfor i full offentlighet, er en selvfølge. Rent teoretisk bør derfor et NWO-nettverk med en NWO-agenda være verdens mest naturlige ting.

Med ”NWO-nettverket” sikter vi her til et løst sammensatt nettverk av enheter som arbeider for dannelsen av en totalitær-autoritær verdensregjering som skal styres av en oligarkisk-aristokratisk elite, der resten av menneskeheten er ment å være dumme og uvitende arbeidsslaver uten egenverdi [Wiki-artikkel: New World Order (conspiracy theory)].

Enhetene i dette nettverket består av diverse ideologiske, politiske og økonomiske kabaler, klikker, tankesmier og institusjoner; diverse oligarkiske og aristokratiske familiedynastier; store deler av den internasjonale bank/finans-eliten, og enkelte multinasjonale konserner. Enkelte etterretningstjenester, som f.eks. CIA, arbeider for det skjulte oligarkiet mens de formelt og offisielt er underordnet parlamentet/kongressen og skal tjene folkets og demokratiets interesser.

Peter Dale Scott kaller i sine bøker det skjulte oligarkiet for ”the Overworld” og ”the Deep State”, som står i motsetning til ”the Public state”.

Det er ulike teorier om når og hvor NWO-nettverket oppsto, og om hvordan NWO-nettverkets ”maktpyramide” ser ut. Mange mener at det begynte med Adam Weishaupts bayerske Illuminati-orden (1776 – 1785). Det beste argumentet for at denne ordenen virkelig opphørte etter vel ni år, og ikke bare gikk under jorden for så å dukke opp i nye former, er kapittel 3 (online) i boken til Vernon Stauffer (1875-1925), The Bavarian Illuminati in America (1918).

Når det gjelder Rothschild-dynastiet, så sier selv den offisielle historien at dette var verdens mektigste familiedynasti gjennom hele 1800-tallet. Tidlig på 1900-tallet forsvant de bak et utall frontselskaper, samt kjøpte kontroll over de tre største nyhetsbyråene i Europa.

Siden har det vært uvisst om dynastiet fortsatt utgjør en operativ enhet eller bare utgjør en gruppe kosmopolitiske mangemilliardærer som primært opererer hver for seg med hver sin agenda. Hvis de fortsatt utgjør en operativ enhet: Hvor mektige er de, og hvilken overordnet agenda har de?

Noen vil hevde at NWO-nettverkets opprinnelige kjerne og fødsel er knyttet til den gruppen av superrike oligarker som i 1913 lyktes i den politisk-økonomiske erob­ringen av USA gjennom:

1) grunnlovstillegget om føderal inntektsskatt;

2) lovbestemmelsen om at ”filantropiske” stiftelser skal slippe å betale inntektsskatt;

3) innsettelsen av marionett­president Woodrow Wilson;

4) dannelsen av den privateide og privatstyrte sentralbanken the Federal Reserve System.

Ut fra denne kjernen skal så dagens NWO-nettverk ha utviklet seg. Vi hevder her at dette nettverkets virksomhet gjennom hele 1900-tallet har vært den primære og overordnede styringsfaktoren av økonomien, politikken, vitenskapen og kulturen i Vesten, med betydelige implikasjoner og konsekvenser for resten av verden.

Det offisielle og akademiske synet på historien og utviklingen av Vestens økonomi, politikk, vitenskap og kultur, kan kalles Det NWO-skapte verdensbildet. Hvordan biomedisin-lauget, farmasøytisk industri og NWO-kjernen i årene 1913-20 etablerte det som i dag kalles ”skolemedisin”, er omtalt i RKM-artikkelen Hvordan skolemedisin oppsto.

John D. Rockefeller Sr. og Jr. etablerte i mai 1913 The Rockefeller Foundation, av mange betraktet som NWO-blekkspruten.

Det første nøkkelåret i NWO-nettverkets historie er altså 1913. To andre nøkkelår er 1947 og 2001. NWO-nettverket er på ingen måte en homogen gruppe i harmoni med hverandre.

Vietnam-krigen førte til en splittelse innad i NWO-organet Council on Foreign Relations. En aggressiv gruppe – som etter hvert ble kjent som de nykonservative (”the neocons”, ”the Vulcans”, ”the unilaterals”) – brøt med Rockefeller-fraksjonens politiske, økonomiske og militære strategier (selv om de ultimate målene kan ha vært felles).

Siden 1970-tallet har ”Deep politics” i USA i stor grad vært kampen mellom den unilaterale Neocon-kabalen (som dominerte Ford-regjeringen, Reagan-regjeringen, Bush Sr.-regjeringen og Bush Jr.-regjeringen) og den multilaterale Rockefeller-fraksjonen (som dominerte Carter-regjeringen og Clinton-regjeringen).

På 1980-tallet ble nyliberalismen, en mer ekstrem og aggressiv variant  av markeds­fundamentalismen, globalisert (Wiki-artikkel: Neoliberalism). Den økonomiske politikken ble klekket ut ved Chicago-universitetet av Friedrich August von Hayek (1889-1992) og hans yngre disippel Milton Friedman (1912-2006) og klikken hans.

Nyliberalismen kan opp­summeres i én setning: Det er til samfunnets og befolk­ningens fordel å overlate økonomien full­stendig til markedskreftene. Staten bør holde seg helt unna, og fjerne alle økonomiske reguleringer som den gjennom tiden har innført.

Nyliberalismen hadde sin fødsel ved militærkuppet i Chile i 1973, der Chicago-skolen fikk realisere sine økonomiske teorier mens diktator Augusto Pinochet sørget for å undertrykke all folkelig motstand.

Den samme politikken ble så gjennomført i Storbritannia da Margareth Thatcher ble valgt til statsminister i 1979, og i USA da Ronald Reagan ble valgt til president i 1980. Fra 1985 og utover ble nylibera­lismen innført i EU-landene, trinn for trinn, avtale for avtale.

EU-grunnloven ble signert den 29. oktober 2004 i Roma, der nyliberalismen lovfestes som den eneste politisk-økonomiske mulighet. For de euro­peiske landene var dette en frivillig prosess, men utviklings­­­landene ble påtvunget nyliberalistisk politikk via Pengefondet og Verdens­banken, CIA og tortur, med de mest katastrofale følger.

Den beste beskrivelsen av hvordan nyliberalismen ble spredd, og hvilke konsekvenser dette har hatt for forskjellige befolkninger og nasjonaløkonomier, er Naomi Kleins bok Sjokkdoktrinen: Katastrofe­kapitalismens frem­marsj (2007).

Virkningen av nyliberalistisk politikk er at rike personer og nasjoner blir mye rikere, fattige personer og nasjoner blir mye fattigere, og middelklassen forsvinner. Dermed blir ”the Deep State” også mektigere på bekostning av ”the Public State”.

Under Reagan-regjeringen (jan. 1981 – jan. 1989) begynte en liten neocon-klikk – bestående av visepresident George H. W. Bush, Donald Rumsfeld, Dick Cheney, oberstløytnant Oliver North (fra Iran-Contras-skandalen) og R. James Woolsey, Jr. (som ble CIA-direktør 1993-95) – i all hemmelighet å legge COG-planer uten Kongressens autorisering eller overvåking [se Peter Dale Scott: The Road to 9/11 (2007), kap. 11-12]. COG er akronymet for ”Continuity of Government” (Wiki-artikkel: Continuity of Operations Plan).

Det COG-planene egentlig dreide seg om, var muligheter til å kunne erklære militær unntakstilstand; og under denne unntakstilstand kunne sette til side Grunn­loven og gi presidenten suveren makt og myndighet på bekost­ning av Kongressen og folket, for så lenge presidenten og kupp­makerne måtte ønske.

I 1997 ble Neocon-tankesmien Project for the New American Century etablert (Wiki-artikkel: Project for the New American Century). Her ble utenrikspolitikken for den kommende regjeringen lagt. Målet ble eksplisitt formulert, uten etiske reservasjoner: Å transformere USA til et aggresivt US Empire!

For å sikre republikanernes seier ble de elektriske Diebold-valgstemmemaskinene designet slik at det var mulig å fuske med dem, og under president­valgene i år 2000 og 2004 ble det fusket med dem. Takket være dette fusket ble Bush/Cheney-regjeringen sittende i to perioder (jan. 2001 – jan. 2009).

Under Kongressvalget i november 2006 klarte myndighetene å hindre fusk, hvilket resulterte i at republikanerne mistet flertallet i Senatet med 49 mot 51 stemmer. I november 2008 vant demo­kratenes presidentkandidat Barack Obama over republi­kanernes John McCain.

9/11-terrorangrepet ble enten regissert av Neocon-kabalen eller av en meget mektig europeisk finanskabal som bl.a. står bak Deutsche Bank (Dean Henderson, 2010). Den offisielle versjonen er i sin helhet en coverup full av løgner, forvrengelser og betydningsfulle utelatelser.

Enten Neocon-kabalen sto bak angrepet eller ikke, utnyttet de hendelsen maksimalt til å gjennomføre de planer som de uansett hadde tenkt å gjennomføre, nå med ”Krigen mot terrorisme” som kontekstuell bakgrunn. Morgenen den 11. september 2001, etter angrepet på Pentagon, ga president Bush ordre til visepresident Cheney om å iverksette COG-planene. Planene ble delvis iverksatt samme dag av Cheney, for aller første gang i USAs historie.

Ca. 100 personer, som lenge hadde vært forberedt på at dette en dag kunne skje, blir innkalt til å arbeide for ”a US shadow govern­ment” et sted utenfor Washington. I praksis var Cheney da leder av denne skyggeregjeringen, hvilket kan forklare hans hyppige fravær fra Washington de neste fem månedene. Dessverre vet vi ingenting om hvordan det gikk med denne skyggeregjeringen.

De åtte årene med Bush/Cheney-regjeringen har nok vært den aller farligste i USAs historie, der Neocon-kabalen via Det republikanske parti prøvde å transformere USA til en totalitær politistat i ekspresstempo. De kom langt på vei, hvilket har blitt godt dokumentert bl.a. av Naomi Wolf i hennes bok The End of America: Letter of warning to a Young Patriot (2007).

Etter en studie av fascistiske regimer verden over, beskriver hun fascismens essens i form av ti punkter. Hun viser hvordan Bush/Cheney-regjeringen i løpet av de første syv årene gjennomførte en rekke initiativer og programmer innen hvert av disse punktene. Hennes foredrag den 11. oktober 2007 – The End of America (YouTube, 48 min.) – er basert på boken. Neocon-kabalen møtte imidlertid sterk motstand – riktignok bak kulissene, som derfor unngikk medias oppmerksomhet – fra Kongressen, FBI, CIA og militærvesenet.

Neocon-regjeringens superhurtige transformasjon av USA i retning mot en totalitær politistat ble i svært liten grad omtalt i de Establishment-styrte media. Nettopp denne passiviteten og tausheten i de Establishment-styrte media i Europa, samt de europeiske statsledernes og politikernes logring for Bush/Cheney-regjeringen, viser at dersom Neocon-regjeringen hadde lyktes i sitt forsett, ville Europa langt på vei ha fulgt etter.

I 2007 initierte Bush/Cheney-regjeringen et nytt kjernefysisk våpenkappløp, eller en ”ny kald krig”, mot Sovjetunionen i dens nye skikkelse: Putins Russland [se Engdahls bok Full Spectrum Dominance (2009)]. Da Barack Obama tok over som president ble forholdet mellom USAs ”Deep State” og ”Public State” normalisert til pre-911-nivå, og det samme gjaldt forholdet til Russland. Det var kanskje denne normaliseringsprosessen Obama mottok Nobels fredspris for i 2009?

Hvordan NWO-nettverket har styrt den vitenskapelig forskning, samt har bestemt rammene som denne forskningen skal holde seg innenfor, er nærmere beskrevet i RKM-artikkelen Er vitenskapen styrt av paradigmer, dogmer, eller NWO-direktiver? (NyS, 2011).

Det som kan kalles ”NWO-direktiver” fungerer i maskert form som uskyldige paradigmer eller dogmer for vitenskapen. De mest betydningsfulle NWO-direktivene er:

* det materialistisk-naturalistiske verdensbilde, dvs. det filosofiske dogme at materien (fremfor bevisstheten) utgjør tilværelsens primære dimensjon. Når naturalismen opphøyes til ideologi og metafysikk, med naturvitenskapene som rollemodell, får vi scientisme (Wiki-artikkel: Scientism).

* isolasjonsdogmet ang. fortiden; dvs. den implisitte antagelse at mennesket ikke har fått genetisk eller kulturell bistand av utenomjordiske i forhistorisk eller historisk tid.

* isolasjonsdogmet ang. nåtiden; dvs. den offisielle påstand og posisjon at vi ikke har noe direkte erfaring med, eller bevis på, tilstedeværelsen av utenomjordiske intelligente vesener i vårt univers.

Det er verdt å nevne at astronomen Carl Sagan (1934-96), som ble verdenskjent gjennom TV-dokumentarserien Cosmos: A Personal Voyage (1980), var CIA-sponset for å:

1) latterliggjøre bevissthetsparadigmet,
2) fremme scientismen, og
3) forsvare det politiske og det viten­skapelige Establishment mot anklager om konspirasjoner.

For å fremme denne agendaen ble han aktiv i å etablere desinformasjonsnettverk verden over, av typen The Committee for Sceptical Inquiry (CSI) og European Skeptics (ECSO). Her i Norge har vi foreningen Skepsis, som ble stiftet av Erik Tunstad. Tunstad har hatt en aktiv rolle i mange populærvitenskapelige råd og programmer.

Dette nettverket av Skepsis-organisasjoner fungerer i dag som ”debunking”-stasjoner verden over, for å latterliggjøre de innsikter og avsløringer som NWO-nettverket og etablissementet ikke ønsker skal bli almen erkjent. Carl Sagan elsket å spille rollen som den autoritative og populære ”Mr. Science”.

Det er berettiget å spørre om det er NWO-nettverket som står bak den vestlige kulturens anti-intellektualisme. Her er det ikke populærkulturen det tenkes på, men den statlig-offentlige formidlingen av nyheter, vitenskap og kultur. De statlig-offentlige institusjoner har lenge aktivt fremmet en kultur preget av ubetydelighet, intetsigenhet, trivia og under­holdning.

Presentasjonen av betydningsfulle emner er på et så lavt nivå at det har en fordummende og misinformativ-desinformativ virkning. Dette er beskrevet nærmere i RKM-artikkelen Vår kulturs anti-intellektualisme (NyS, 2010).

Det er viktig med visjoner av Eutopia, det idealsamfunnet vi ønsker å leve i. Men vi kommer ingen vei med disse visjonene hvis vi ikke klarer å ta innover oss realiteten av samfunnets ”overliggende” NWO-nettverk og dets konspirative virksomhet.

Fra trippelforvirret til trippelopplyst

Formålet med Nyhetsspeilet er å hjelpe og støtte leserne på veien fra det trippelforvirrede verdensbildet som NWO-nettverket har skapt og aktivt vedlikeholder gjennom myndighetene og de Establishment-styrte media, til et trippelopplyst livssyn.

Vi har ingen ambisjoner om å transformere hele kulturen eller menneskeheten. Vi velger å begynne med oss selv, hjelpe dem som er på samme vei, og alltid være fokusert på å fremme endringer på årsaksplanet.

Det er årsaksanalyser og årsaksbehandling som interesserer oss. Symptomanalyser og symptom­behandling overlater vi til de Establishment-styrte media og dens mange velmenende ofre.

Edmund Burke sa:

“Den største misforståelsen finner vi hos ham som ikke gjør noe fordi han bare kunne gjøre litt”.

3
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x