/

Finanskrisen – et planlagt statskupp?

19.1K visninger
10 minutter lesetid
253

Store mengder papir og trykksverte har vært brukt av eksperter som har villet kommentere og framfor alt forsøke å forklare årsaken til den internasjonale finanskrisen som verden har opplevet det siste årene og som ennå ikke er overvunnet. Boligboble, kapitaltørke, subprime? Det gjettes over en lav sko. Men er man blitt klokere? Har noen vært i nærheten av å gi en troverdig forklaring?

Den engelske dronningen utba seg en forklaring fra landets fremste økonomer på hvorfor ingen «forutså» krisen. I sitt svar til dronningen sa toppøkonomene – etter nesten et helt år i dyp fundering – at der var «mange tegn» som på forhånd fortalte om «ubalanse og der var flere indikatorer på at noe var galt».

Det virkelig store vannskillet, finanskrisen som sist rystet den vestlige verden, brøt ut i 1929. Den var forberedt gjennom lang tid, sa Louis McFadden, den mektige lederen av penge- og bankkomiteen i Representantenes Hus i Washington. «Dette var ikke noe som skjedde tilfeldig. Det var en nøye konstruert hendelse …De internasjonale bankierer søkte å skape en fortvilelse her så de kunne framstå som herskere over oss alle.»

Han var ikke alene blant kongressrepresentantene som ga uttrykk for dette. Alt utviklet seg som etter en plan. Effekten var at fattigdom og sorg spredte seg over store deler av USA og Europa. Mens den lille gruppen som sto bak krisen, mangedoblet sine formuer.

Tar vi McFaddens utsagn fra den tid for pålydende verdi, melder spørsmålet seg naturlig: Hvis en slik internasjonal finanskrise skyldtes en bevisst handling i 1929, er det utenkelig at en slik godt planlagt operasjon kan friste til gjentakelse senere, under enda bedre omstendigheter, med enda større muligheter for utbytte – økonomisk og maktpolitisk?

Hva er The Federal Reserve?

Under arbeidet med å skrive boken Makten bak Makten (2006) stilte jeg ett enkelt spørsmål til en rekke professorer ved Universitetet i Oslo, deretter til enkelte stortingsrepresentanter og til sist til et par av de økonomer som med stor autoritet uttaler seg til norske medier om internasjonal økonomi. Spørsmålet var: Hvem er det som eier eller har kontroll med den amerikanske seddelbanken, The Federal Reserve?

Ikke én eneste av dem svarte riktig. Åpenbart var det ukjent for dem at The Federal Reserve er eid av 10 private banker som helt siden unnfangelsen i 1913 har vært i hendene på noen få familiedynastier, med den europeiske Rothschild-klanen som den klart styrende. Rimeligvis omsettes ikke aksjer fra disse bankene på det åpne marked.

Man kan hverken forstå amerikansk økonomi eller politikk uten å kjenne The Federal Reserves reelle status, vite litt om hvordan den kom til verden i 1913, bare 15 år før krisen i 1929. Det skjedde gjennom et kupp som satte både president, kongress og opinion sjakk matt.

At landets sentralbank ble privateid var en forutsetning for at en elite kunne slippe løs og styre krisen i 1929. Siden da har den politiske makt i verdens mest dynamiske økonomi vært i hendene på disse kapitaleierne.

Krisen i 1929 kan betraktes som en øvelse, en generalprøve på den virkelige forestillingen som måtte utsettes en tid, til den egentlig premieren endelig kunne finne sted.

Åpningen på premieren ble markert i 2008 ved at investeringsbanken Lehman Brothers og forsikringsgiganten AIG styrtet i avgrunnen. Det endelige, dramatiske høydepunkt, forestillingens politiske, økonomiske og sosiale ras, er kanskje ikke satt i bevegelse. Enn om klimaks ligger foran oss?

Tiden mellom generalprøve og premiere, fra året 1929 til 2008 har vært avgjørende for å orkestrere alle ledd i den teatrale oppbygning og prosess. Nå som forrige gang må dynamikken, balansen mellom sjokk og håp, vekslingen mellom selvbedrag og angst doseres riktig. Forestillingen er utvidet. Men innholdet, ikke minst klimaks, er tilspisset. Og viktigst: Alle hovedaktører er de samme. Utbyttet – kapitalen bak – er ytterligere konsentrert og forestillingens fokus forsterket.

Kollapsen i 1929 ble iverksatt midt i en opphetet jobbetid. Og verktøyet som ble brukt for å utløse panikken, var bruken av kortsiktige lån som brått ble trukket tilbake og satte tusener av spekulanter i desperat forlegenhet. 80 år senere ble samme metode brukt i forbindelse med rundhåndet, eller rettere sagt en risikopreget flom av lån til boliger. Forskjellen er at virkningene denne gang skulle ramme hardere og utslette mest mulig av middelklassen. Finansverdenens Tarentinoer iverksetter en gjennomprøvd regi.

Et lett gjenkjennelig likhetstrekk mellom 1929 og 2008 er pengetørken som plutselig oppsto i bankene. Seddelmengden før og etter krisen i 2008-2009 var uforandret. Men hvor er pengene blitt av? Pengene var ikke forsvunnet ut i luften, hverken brent opp etler kastet i havet. Pengestrømmen ble bevisst holdt tilbake. Nok et nødvendig, trekk for å omforme en prekær situasjon til en økonomisk krise, senere en alvorlig sosial krise og etter hvert en politisk krise.

Fra dette tidspunkt kunne forestillingens iscenesettere lene seg tilbake og vente på at politikere i den vestlige verden, og helst også andre steder, trådte i aksjon. Om de forbedret eller forverret situasjonen, uansett visste eliten at tøylene lå i deres hender. I siste instans, de og ikke landenes politikere, hadde makten. De, og ikke politikere var utdannet for å spille på denne arenaen. De var simpelthen født til å inneha hovedrollen, skjult eller åpent.

En planlagt krise

Den britiske dronningens økonomiske vismenn antyder altså at de hadde iakttatt «mange tegn» og «flere indikatorer» på en kommende alvorlig krise. Noe sier meg at ihvertfall enkelte av disse toppøkonomene må ha hatt en anelse mer enn dette. Finanssentret City of London er i en slik sammenheng, neppe mindre viktig enn Wall Street i New York.

Enhver kunne gjennom år iaktta hva som foregikk, og langt fra «tilfeldig». Bevisst ble lånerenten holdt lav. Bevisst ble der gitt kapital til boliger for insolvente låntakere.Sjekkpunkter og sikkerhetslås som i mange år hadde ligget inne i lånesystemene ble fjernet. Reagan åpnet ballet. Etterpå kom Clinton. Flere av de løsaktige nyordningene ble innført i hans presidenttid. Kontrollordningene forsvant. Et mylder av «finanspakker» fikk fritt spillerom i et system som ikke engang brydde seg om å skille mellom realverdier og fantasiprodukter. George W. Bushs regjering skulle ikke nettopp bedre situasjonen. Med et par nye internasjonale militære konflikter i Irak og Afghanistan og ikke helt bagatellmessige skattepakker til overklassen, ble landets økonomi blottet, rede til voldtekt.

I internasjonal presse dukket en nyhet opp omlag en måned før bomben sprang. Daværende finansminister Henry Paulson opplyste på en pressekonferanse i Washington at beslutningsmakt på enkelte viktige områder skulle flyttes fra finansdepartementet til The Federal Reserve. Til The Federal Reserve? Ja, det var jo seddelbanken, landets sentralbank. Men altså eid av private familier, landets finansielle, private krumtapp. Kuppmakerne!

To guruer trer fram

Det meste av hva som har skjedd etter at Kongressen ble overtalt til å bevilge kjempestøtten, 700 milliarder dollar til USAs bank- og finansvesen, bekrefter at finanskrisen har vært styrt. Det ser man også etter hvert som det er blitt klart hvor pengene har tatt veien.

Påfallende er president Barack Obamas valg av sine nærmeste økonomiske rådgivere, finansminister Timothy Geithner og Lawrence Summers. Begge har vært guruer i den verden som falt sammen. Knapt noen har oppholdt seg så lenge og så tett innpå de private og offentlige pengebingene som disse to. Begge har tilhørt gruppen av resipienter av gedigne inntekter basert på et vitenskapelig oppbygd korthus. Disse to ble utnevnt for å redde president Barack Obamas skisserte «regulerende» finansplan.

Å iaktta dem på en pressekonferanse et par dager før president Barack Obama 20. juni 2008 la fram nye planer for regjeringens regulering av finansmarkedet, var i sannhet avslørende. Her syntes det klart at finanselitens våteste drømmer skulle gå i oppfyllelse.

Den private seddelbankens (The Federal Reserves) makt skulle ytterligere styrkes og den private banksektoren skulle fortsette stort sett i samme spor som før, med støtte fra statens hjelpekasse.
Mens presidenten forklarte, greide ikke finansminister Geithner ved siden av ham å holde seg alvorlig, men måtte snu seg bort for å skjule et smil. Kanskje streifet ordene Louis McFadden brukte for å beskrive kollapsen i 1929 ham: «Dette er ikke noe som skjer tilfeldig. Det er en nøye konstruert hendelse …. de internasjonale bankierer søker å skape en fortvilelse så de kan framstå som herskere over oss alle».

Den utenkte tanke

På surrealistisk vis blir det fengslende å lytte til «ekspertenes» kommentarer etter hvert. Hva og når vil noe skje som signaliserer at forholdene i verden igjen er vendt tilbake til normaltilstanden? Normaltilstanden betyr da etter disse ekspertenes mening at et fritt marked fungerer, at praksis og linjer fra fortiden stort sett er på plass med «strukturerte» bankprodukter, derivater, sertifikater, bonus og «rating».

Det forhold at finansverdenen gjennom generasjoner kan ha vært styrt av en totalitær preget finanselite later til å være en utenkt tanke hos slike eksperter. Like fjern er tanken at globaliseringsprosessen har sitt opphav i de samme kretser. Slik informasjon inngår ikke i pensumet på universiteter og høyskoler. Hva eksperter mener å kunne konstatere, er at krisen allerede er lettet. Beviset er at de store bankene har begynt å dele ut bonuser til sine ansatte.

Det urovekkende spørsmålet vedblir likevel å gnage: Kan det gamle banksystemet fortsette uendret? Særlig fra europeiske stater er kravet framsatt: Alt må endres! Statsinngrep, drastiske reguleringer må vurderes. Og enkelte fremmede røster blander seg i koret:
«Avglobaliseringen har allerede begynt. Ikke på noe vilkår kommer vi tilbake til det gamle økonomiske regimet», forsikrer den amerikanske sosiologen og Hannah Arendt-disippelen Richard Sennett. Å komme ut av denne krisen vil ta tid. Systemet har skapt sin egen kollaps fordi det har forlatt realøkonomien og skapt en fantasiverden, hevder Sennett til den spanske kvalitetsavisen El Pais.

Mon tro det. De har kanskje ikke lenger den samme autoritet. Men de har makt og den vil bli brukt. Å se bort fra en så enkel kjensgjerning er et vel optimistisk synspunkt.

Pengetørkens gåte

Elitens store salgsprodukt har vært den samme globaliseringsideen som kjørte Hellas og den tidligere velferdsstaten Island i grøfta. Der har ingen hittil kunnet peke på enkle løsninger. Begge disse landene ble styrt inn i tragedien av egne økonomer og politiske ledere med sterke råd fra utenlandske rådgivere. Flere europeiske land, Irland, Italia og Spania, vil møte problemer som ikke blir enkle å løse med dagens banksystemer intakte. England var rystet og har måttet innlede en nasjonal hestekur. Tyskland går angivelig bedre, men har en utenlandsgjeld som de knapt kan administrere. USA er sunket ned i bunnløs gjeld. Landet er teknisk konkurs og burde egentlig vært satt under administrasjon for å unngå trekke for mange andre med seg.

Et hovedspørsmål var lenge dette: Hvor tok pengene veien? I bankene var plutselig oppstått pengetørke.

En enkelt rakrygget, modig amerikansk økonom og politiker, Catherine Austin Fitt, viseboligminister under Ronald Reagan, har snakket i klartekst om temaet og legger ikke fingrene i mellom:
« It just keeps disappearing. There was four trillion that disappeared from the US government between 1998 and 2002 along with trillians more from the pump-and-dump of the internet and telecom stocks, the Enron debacle and other financial frauds. Since then and into 2008, funds keep disappearing into the Afghanistan and Iraq campaigns.
Now (2008) we have 700 billions in bailouts and 7 trillion dollar plus in loans by the Fed, not to mention 5 trillion dollar in mortgage liabilities assumed by the Federal government with the passage of the Housing and Economic RecoveryAct of 2008».

I USA overlever 50 millioner mennesker utelukkende takket være mat fra matkuponger. Ukentlig tvinges rundt 5000 familier fra mellomklassen til å forlate hus og hjem. Selv de som betrakter seg som «innsidere» finner markedet ubegripelig.

Hvis det hele har vært styrt, hvem har i så fall sviktet? Skulle og kunne noen ha grepet inn? Sheila Bair, en mektig lederskikkelser på finansfronten og president for USAs offentlige Investerings- og garantifond, har flere ganger uttalt seg kritisk. På en pressekonferanse 14. januar 2010 i Washington uttalte hun at The Federal Reserve for en stor del var skyldig i krisen.The Fed hadde ikke på tidlig nok tidspunkt grepet inn overfor lånekrisen på boligmarkedet.

«Dersom loven som regulerer hypoteklånene var blitt modifisert i 2001 i stedet for i 2008 ville en stor del av de giftige lånene vært unngått og omfanget av krisen ville vært en annen», slo hun fast.

Med den uttalelsen kastet hun ikke bare den varme poteten i fanget på tidligere sjef for the Federal Reserve, Alan Greenspan. Det som synes å ligge i uttalelsen er at the Feds svikt hadde hatt en hensikt, og at denne hensikt har rammet oss alle. (El Pais, 15.01 2010) Likevel later det til at hun ikke helt har fått med seg sammenbruddets egentlige politiske natur.

Et finansielt statskupp

Det har derimot Catherine Austen Fitt, som både er tydelig og direkte:
«Akkurat som selve boligboblen, var den økonomiske kollapsen planlagt. Karakteren av den finansielle modellen «pump-and-dump» her på planeten er at maktmennesker har bestemt seg for at de skal tjene mer på dump enn pump. I «pump»-fasen er det langt flere mennesker som tror at de er «insiders» enn under «dump». «Dump»-fasen er det øyeblikket da du ser sannheten og du vil oppdage hvem som er ute og hvem inne, eller hvem som er dine virkelige venner.
Denne syklusen vi nå er inne i, er likevel temmelig forskjellig fra andre. Tusenvis av bankfolk og executives som deltok i å skape boligboblen var uforberedt på dump-begivenheten i 2008.
Vi er ikke tilbake ved situasjonen under det økonomiske tilbakeslaget som verden opplevde i 1988-89. Her og nå står vi overfor en fundamental nyording av vårt styringssystem – kulminasjonen av et finansielt statskupp,» er ordene fra den tidligere viseboligminister Catherine Austen Fitt.

Og fra historien høres som et snart hundreårig ekko en advarsel fra Louis McFadden:
«Vi er ennå ikke ved historiens sluttpunkt. Men vi er ved slutten av den misforståelse at mennesker med kontroll ønsker seg mindre enn en total kontroll over alt.»

Først ved tredje drapsforsøk klarte mektige bakmenn å lukke hans munn for alltid.

Red.: Dette er ikke bildet fra Die Zeit i boken. Dette er Marx som er fornøyd med kapitalismens fall, fra (c) Reuters.

Hvor er pengene blitt av er spørsmålet fra verdens finansfolk. Tegneren i Die Zeit har svaret.

(Red: Denne tegning er i boken, og vi har den ikke)

Øvrig lesning

Per Aslak Ertresvåg – Makten bak makten (2006)

Per Aslak Ertresvåg – Sov mitt lille Norge (2008)

Bokanmeldelse: SOV, mitt lille Norge (2008)
https://www.nyhetsspeilet.no/2009/02/bokanmeldelse-av-ertresvags-sov-mitt-lille-norge-2008/

Per Aslak Ertresvåg

Per-Aslak Ertresvåg (født 24. november 1931) er en norsk forfatter og pensjonert journalist. Han har vært leder av Venstres pressekontor, journalist i Sunnmørsposten og presseansvarlig ved Riksteatret. Ertresvåg startet ukeavisen Vår Framtid og bygde opp og ble sjefredaktør for den norske avdelingen av nyhetsbyrået Inter Press Service (IPS). Han har videre vært politisk medarbeider i VG og korrespondent i Brussel. Han var også medlem av Korvald-regjeringens infogruppe.

Han har utgitt flere bøker, senest boken "Makten bak makten" i 2006, og "SOV, mitt lille Norge" i 2008. Høsten 2011 kommer hans siste bok.

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

253 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
maranata
maranata
Abonnent
12 år siden

Man snakker om klimaendringer som om det er noe unaturlig, og det synes som om man ønsker og tror man kan oppnå et status quo, selv om historien vier at klima stadig endrer seg og at det til tider har endret seg meget raskt før. Slik også med økonomi. Jeg tror ikke den finasielle krisen er planlagt, men heller et resultat av menneskers iboende egoisme og grådighet.

Solskinn
Solskinn
Abonnent
Svar til  maranata
12 år siden

In politics, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned that way.
Franklin D. Roosevelt

troruud
Abonnent
Svar til  Solskinn
11 år siden

Takk for sitatet av Franklin D. Roosevelt, Solskinn. Jeg husker det fra boken None Dare Call It Conspiracy av Gary Allen fra 1970-tallet, men hadde glemt at det var Franklin D. Roosevelt, som var opphavet. Det er en såpass presis observasjon at jeg ofte har hatt lyst til å bruke det, men uten kjent opphavsmann hadde det liten tyngde.
Så, takker :-)

Ole-John Saga
Skribent
Svar til  maranata
12 år siden

Det er ikke bare trist når folk er så naive som deg maranata, det er direkte skremmende, og enda verre er det at det er så mange av dere.

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  Ole-John Saga
12 år siden

:-)
Naiv?
Jeg mener det er naivt å tro at man styrer mot sin egen undergang, det tyder derimot på mangel på styring. Det som har skjedd i enkelte EU-land og USA er akkuratt dette – mangel på styring.
Noen har også den naive tanken at hele verdensøkonomien er styrt av en gruppe mennesker med samme agenda. Hvis man tenker gjennom hva dette impliserer, så blir det en umulighet.

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  maranata
12 år siden

det fins de som styrer mot sin egen undergang. Kristensionister som støtter israel for å selvoppfylle dommedag gjør det. Men de forstå det ikke selv.

Lars-Roger Moe
Skribent
Svar til  maranata
12 år siden

Rettelse:
Når du tenker igjennom hva dette impliserer får du det til å bli en «umulighet».

Når jeg tenker igjennom det, kommer jeg frem til «overveiende sannsynlig».

Ulik vurdering av tilgjenngelig informasjon – og trolig ulik informasjon anskaffet til vurdering. Det er vel her du og dine sliter med nyhetsspeilet – de fleste av oss andre har innhentet vesentlig mer informasjon fra adskillig flere, og mer differensierte, kilder.

Også: «Jeg mener det er naivt å tro at man styrer mot sin egen undergang». «Undergang» er her tilsynelatende – skal regnestykket gå opp må du se hva som er ønsket effekt av den aktuelle undergang. Da blir «undergang» et middel for å nå et mål. Uten blkk for «ønsket effekt» mangler du en faktor i regnestykket, og det blir selvsagt umulig å få noe vettugt ut av det.

ye
ye
Abonnent
Svar til  maranata
12 år siden

Det synes som at du ikke har lest Ertresvågs bøker, Makten bak Makten og SOV mitt lille Norge, utifra dine kommentarer, maranata ?

Det ville vært en bedre innholdsmessig utveksling av synspunkter, og ikke minst interessant for oss lesere, om det ble diskutert konkrete punkter omtalt i hans bøker eller økonomisk bedrageri og systemer generellt, eventuelt løsninger og anbefaling til utfyllende lesning.

Det er nok av informasjon om at det langt ifra er manglende styring som er rotårsaken. På den økonomisk-politiske overflaten kan det kanskje se slik ut, men bak kulissene er det bankeiere og industrimagnater som har full BEVISST styring med hva dom er deres mål og HVORDAN oppnå dette.

Et lite eksempel fra SOV mitt lille Norge s.224-225 Bedrageri som bankpraksis. En kronikk fra Ertresvåg trykt i Nationen 28.august 1984, omhandler bl.a. Citybank og Chase Manhattan. Her er et par avsnitt:

«Omkring månedsskiftet vil Finansdepartementet ha fått inn de første søknader fra utenlandske banker om adgang til å etablere seg i Norge – og etter alt og dømme, vil det blant søkerne befinne seg to av verdens største banker, nemlig Citybank (nummer to etter Bank of America) og Chase Manhattan.»

«Dokumenter som kom i hendene på Securities and Exchange Commission (SEC) for få år siden – ledet til en bred undersøkelse som avdekket en lyssky virksomhet. Ledelsen [Citybank] gir direktiver om bedrageri og forfalskninger, oppstiller regler for hvordan dette best kan gjennomføres i fall noe blir avslørt.
Dokumentene viste hvordan en bank av Citybanks størrelse HAR MULIGHET TIL BEVISST Å SETTE SELV EN REGJERINGS POLITISKE BESLUTNING UT AV KRAFT. (min uthevning).

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  maranata
12 år siden

Ole-Johm Saga.
Jeg tror ikke det er noe som i bevisst tilstand SAGER over den greina de selv sitter på. Å bringe verden tilbake til steinalderen ved å kjøre verdensøkonomiern i grus bringer neppe Rotschild til maktens tinder. Da har man nok forregnet seg. Jo lenger ned den vestlige verden synker, jo mer realverdier faller i hendene på kineserene. De sier seg selv hvem som er vinneren når vesten spiller fallit. Rotschild sammerbeider 100% sikkert IKKE med «Midtens Rike».

Lars-Roger Moe
Skribent
Svar til  maranata
12 år siden

:
På hvilket grunnlag antar du at: «Rotschild sammerbeider 100% sikkert IKKE med “Midtens Rike”»?

Midtens Rike er kun Nok En Brikke i Det Store Spillet. Du må se spillet, fortrinnsvis med spillere, og ikke brikkene isolert. Da gir brikkenes bevegelse i forhold til hverandre mening.

Dette er villet og styrt gjennom tiår. Dersom «noen» ville det annerledes ville «noen» tatt noen grep for lengst. Ingenting som å la den slaveleiren du eier kjøpe opp de relativt frie områdene du ikke har godt nok under jernhælen. Har ingen tro på at de som rigger kasinoet sitter på den greina som sages. Det er et helt annet spill som spilles.

Kina kan se ut til å være prototypen for hvordan «de» også ser for seg vesten etter at vesten er lagt tilstrekkelig grundig i grus. Ingenting kan tas ut av sammenhengen. Ingenting kan ses isolert.

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  maranata
12 år siden

LR Moe:
Det du skriver viser at du ikke har peiling på makt og politikk i Kina. Et økonomisk kollaps i den vestlige verden slår beina under kinesisk eksport og arbeidsledigheten vil øke voldsomt. Dette er den største faren for det sittende kommunistiske styret og noe de for enhver pris vil unngå. En liten gruppe mennesker er ikke i stand til å styre en hel verden som har mistet livsgrunnlaget sitt.

Det som postuleres her som et velregissert spill med eliten mot dummies er ikke annet enn en konspirasjonsteori, og en svært seiglivet sådan. En av mange varianter med den og de samme syndebukker: Rotschild og jødene som står bak det hele.

ola
ola
Abonnent
Svar til  maranata
12 år siden

maranata sier: En liten gruppe mennesker er ikke i stand til å styre en hel verden som har mistet livsgrunnlaget sitt.

Nettop derfor de prater så mye om depopulasjon.

Lars-Roger Moe
Skribent
Svar til  maranata
12 år siden

:
«Et økonomisk kollaps i den vestlige verden slår beina under kinesisk eksport og arbeidsledigheten vil øke voldsomt. »

Ja, og hva så?

Det er ikke økonomispillet som spilles. Økonomispillet er et VERKTØY, et middel for å nå et mål. Den lille gruppen mennesker som styrer verden har neppe mistet livsgrunnlaget sitt. Den lille gruppen som styrer kina er kun nok en brikke på brettet.

Du antar videre at vi snakker om konspirasjonsteori. Jeg er er uenige i at det sammensattet ordet er automatisk korrekt. Å alltid hekte dem sammen er språkmanipulering, et forsøk på å deffienre sannehten uten å engang diskutere om det foreligger en konspirasjon. Historien er full av konspirasjoner, så å ikke se på muligheten for at det kan være nok en konspirasjon (for ikke å si den samme nok en gang), er enten vondsinet villeding, arrogant blindhet eller bunnløs naivitet.

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  maranata
12 år siden

:-)
Dette er en teori – right?

Teorien mer enn antyder at det er snakk om konspirasjon (sammensvergelse) – right?

Hva er så galt med å sette sammen teorien og sammensvergelsen til en konspirasjonsteori??? Er dette språkmanipulering fra min side eller kverulering uten grunnlag fra din side? At jeg sier at det er en teori er uomtvistelig en sannhet. For at teorien skal gå over til å være sann må den ha blitt sannsynligjort og bevist – dit er vi ihvertfal ikke kommet ennå.

Lars-Roger Moe
Skribent
Svar til  maranata
12 år siden

:
Det som er galt er å konsekvent bruke begrepet «konspirasjonsteori». Ukritisk og ureflktert slik det gjøres i alminnelighet. Da kobles ordet konspirasjon med ordet teori slik at Hvermannsen ikke klarer å høre konspirasjon uten å automatisk høre ordet teori. Måten dette sammensatte ordet systematisk har blitt brukt på i det offentrlige rom er språklig manipulering. Du er trolig bare et offer for det.

«Dette er en teori – right?»
Du antar at det er en teori. For meg ser dette ut som et faktum som er sannsynliggjort langt forbi enhver rimelig tvil.

«Teorien mer enn antyder at det er snakk om konspirasjon.»
Et fordommsfritt studium av maktstrukturene i verden gjør det for meg overveiende sannsynlig at det er snakk om en konspirasjon.

«Hva er så galt med å sette sammen teorien og sammensvergelsen til en konspirasjonsteori??? »
Fordi det avfeier et potensielt problem uten videre undersøkelser. Begrepet, slik det brukes i offentligheten, representerer en innlært og forutintatt anntagelse uten tenking. I beste fall. I det anbdre fallet er det brukt som bevisst desinformasjon med assosiert latterliggjøring av kritiske røster.

«Er dette språkmanipulering fra min side eller kverulering uten grunnlag fra din side?»
Hva det er fra din side vet jeg ikke, men det er et grundig reflektert standpunkt fra min side å hevde et annet syn. Bare det å stille spørsmålet slik du gjør i siste siterte setning representerer språklig manipulasjon. Det samme gjør neste setning:

» At jeg sier at det er en teori er uomtvistelig en sannhet.»
Forutgående påstand er konkret feil. Det er tvist om det. Nyhetsspeilets eksistens baserer seg på at bevismengden forlengst er passert grensen for rimelig tvil. At du er uenig får så være, men det er deffinitivt tvist om det.

«For at teorien skal gå over til å være sann må den ha blitt sannsynligjort og bevist – dit er vi ihvertfal ikke kommet ennå.»
Du er ikke komet dit ennå. Jeg er det, og mange med meg her. Flertallsargumetnasjonen med «vi» er igjen språklig manipulasjon, og du slår igjen opp din subjektive mening som en vedtatt sannhet.

Et premiss for Nyhetsspeilet er en felles antagelse om at vi står overfor en faktisk konspirasjon. Vi diskuterer bevisene for, og omfanget av, en konspirasjon i et miljø som er langt forbi «rimelig tvil» i sine undersøkelser. Vi bør snarere snakke om konspirasjonsbevisste mennesker enn konspirasjonsteoritikere. Hva som motiverer deg til å bruke din tid her vet jeg ikke, men jeg har tre forslag: 1: Vellmenede frelser som vil veilede oss villfarende; 2) Student som roter rundt her inne på oppdrag av en eller annen professor; 3) Lobbyist/E-offiser som har det som del av sin jobb å promotere offisielle sannheter og distrahere dissidenter.

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  maranata
12 år siden

«forutintatt anntagelse uten tenking»

Her finner vi først og fremst de som alltid blir plassert som skurker i de aller fleste konspirasjonsteorier, der første ledd i rekken er jødene.

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  maranata
12 år siden

«Her finner vi først og fremst de som alltid blir plassert som skurker i de aller fleste konspirasjonsteorier, der første ledd i rekken er jødene.» Merkelig å spille jødekortet når disse ikke er omtalt, men sånn er det når man ikke har noe fornuftig å komme med.

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  maranata
12 år siden

Rotshild er jo helt sentral her og bak ham står – jødene, ikke sant? Eller drar man konspirasjonsteorien kun til Rotschild i dette tilfellet?

«Jødekortet» – kan du forklare litt nærmere?.
Det er liksom et forsvar og motargument – uten kraft overhodet

ye
ye
Abonnent
Svar til  maranata
12 år siden

Nå begynner du vel å tøye strikken litt vel langt, maranata, i ditt forsøk på å hale diskusjonen over på jødene, som om du venter på å se ditt snitt til å rope anti-semitisme og dra hele NS over en kam.
Nå må det være nok med avsporing. Artikkelen handler om det du innledningsvis så rett kalte ‘menneskers iboende egoisme og grådighet’ og en omfattende økonomisk krise.

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  maranata
12 år siden


Mener du for alvor det du skriver, eller forsøker du å putte inn jødekonspirasjon i artikklene kun for å svartmale nyhetsspeilet med din egen etterlatenskap?. Hva er det du misliker mest ved nyhetsspeilet?. New age stoff eller at vi som de fleste inkludert skeptikere ser faren ved sionisme som auf-erene på en brutal måte fikk erfare?

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  maranata
12 år siden

Sigr
Å få trollet ut i solen var jo absolutt et poeng. Jeg innrømmer gjerne at jeg måtte strekke strikken litt langt nå, men det virket :-)

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  maranata
12 år siden

Å hva oppnådde du maranata`?

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  maranata
12 år siden

Jeg har ingen problemer med å se hvor maranata ønsker å vinkle det. Hans stråargumentasjon er at sionisme=jøder, og dermed komme valsende med jødekortet. Men det faller på sin urimelighet siden det er langt flere kristensionister enn jødiske sionister.

jews against zionism er bla. en motstandsbevegelse som viser til at zionistene under ww2 samarbeidet med hitler, og bidro til at jødiske flyktninger etter press fra sionister ble returnert til tyske konsentrasjonsleirer da de kom til USA.
http://www.jewsagainstzionism.com/

Det må videre påpekes at Israels venstreside ikke er sionister, men kommunister og sosialister. Da bør de som bruker slike generaliserende hersketeknikker være klar over at hvis man blir trodd, kan det føre til at folk begynner å tro at alle jøder er sionister, og det vil naturligvis føre til almenn jødeforakt, mens kristensionistene går fri.

Hvem tjener på det?

Viser til en anonym kristensionist som ble intervjuet av dagbladet:
– Antisemittisme er de motstandere av, men de aksepterer det også som en viktig del av det som skal skje i endetiden. Det ses på som en drivkraft som skal gi gode resultater. Synet er at alle skal være imot Israel til slutt, så israelkritikk er også positivt, fordi det er i tråd med Bibelens ord, sier vår kilde.

(…) hatet og denne sterke unyanserte politikken (…) er en forutsetning for den kommende Gog-krigen. I Gog-krigen vil noen land fra Afrika, Midt-Østen og Europa, gå til krig mot Israel. For at dette skal være mulig, må resten av verden stilltiende godta dette. Det igjen forutsetter at man mener at man kan forsvare et slikt angrep, også de land som ikke selv deltar. Derfor er anti-semittisme og Israel-hat en forutsetning for at de øvrige land godtar og ikke blander seg inn i krigen. Bibelen viser imidlertid hvordan resultatet på denne krigen vil bli.
http://www.dagbladet.no/2009/02/06/magasinet/kristendom/israel/4436173/

Til de som ikke har bemerket det ennå (maranata?), så var ABB en etnisk norsk kristensionist og ikke jødisk sionist. I manifestet skrev han at Israels venstreside er en like stor trussel for han som for Israelske sionister. Så dommedagsdyrkende kristne israelvenner og ABB har overlappende fiendebilde. Og da setter jeg jævlig liten pris på at sionister forsøker å dekke seg bak det jødiske folk hver gang de blir kritisert.

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  maranata
12 år siden

Sigr skriver:
Til de som ikke har bemerket det ennå (maranata?), så var ABB en etnisk norsk kristensionist og ikke jødisk sionist.

Dette er feil, selv om det har værsert i media enkelte steder. I manifestet står det at han støttet klassisk katolsk lære, og denne er ikke spesiellt sionistisk på noen som helst måte. Dine koblinger mellom sionisme og det som skjedde på Utøya er ikke riktig, selv om du tydeligvis ønsker at det var slik.

Du har også en lei tendens til å kalle andre mennesker som ikke støtter dine synspunkt angående Israel og Midt-Østen konflikten for kristensionister, og anklager disse i samme åndedrag for å ville fremskynde «dommedag». Den Bibelske dommedag ligger minst 1000 år fram i tid etter slaget ved Harmageddon, og er således helt utenfor menneskers innflytelse.

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  maranata
11 år siden

Maranata sier: Dine koblinger mellom sionisme og det som skjedde på Utøya er ikke riktig, selv om du tydeligvis ønsker at det var slik.

– Du mener i si at jeg HÅPER at en atommakt i midtøsten med dommedagsdyrkelde kristensionister står bak terrorangrepet?. Nei, det er i mine øyner worst case senario, men linkene er ubestridelige, men vi sår se om det dukker opp en artikkel om et års tid. I mellomtiden kan du kose deg med disse Pro-sionist i manifestet:

The second reason is the fear that Christians in the Muslim
world would have to pay for even ideological attack on Islam (that is why Church polemists save their sharpest words for harmless religions like Hinduism). This fear also motivates other Church policies, such as the non-recognition of the state of Israel.

Add to this general taboo the warning that Islam criticism effectively implies support to Israel, described by Maxime Rodinson as a «colonial settler-state». If one acknowledges that Islam has always oppressed the Jews, one accepts that Israel was a necessary refuge for the Jews fleeing not only the European but also the Islamic variety of anti-Judaism. Let us not forget that decolonisation was followed immediately by renewed discrimination of and attacks on the Jewish and Christian minorities, and that those Jews who could get out have promptly fled to Israel (or France, in the case of Algeria). It is no coincidence that these Sephardic Jews are mostly supporters of the hard- liners in Israel.

Negationism in Europe is practised with the most prowess by historians and writers who are under the spell of Marxism. Lenin had wanted to use the Muslims against the French and British colonialists. Modern Leftists with Marxist sympathies see Islam as an ally against Israel and the US.

The most sustained effort has been directed against Israel, which has committed the unpardonable sin of rebuilding dar al-harb on land formerly a part of dar al-Islam.

And I remember on Arabic it would be basically the facts; bring your friends, we were intending to raise funds to support our Jihadi brothers in Lebanon during the fighting in Southern-Lebanon against Israel.

If we consider that, if only we changed our policies toward Israel and if only we changed our policies toward Iraq or changed our policies on something else, if only we hadn’t taken out the “Mossadegh regime” in Iran in 1953…

Miracles do happen. I do not know if it is another maybe even deadlier terrorist attack that will act as a catalyst or whether it will be a geo-political confrontation in the Middle- East itself, with Israel perhaps at serious peril, but I do hope and trust that a jolt will bring back into the minds and hearts of Europeans the awareness of the need to stand up and be counted. Before it is too late…

The creation of Israel in 1948 greatly affected the cordial harmony between the Lebanese Christians and Muslims. The reason for this is that some Christian leaders publicly met with Israel. However, Muslims saw Israel as the main enemy to the Arab world and that any cooperation with it would be considered treason. Patriarch Antoine Arida was the first Christian leader to sign a Zionist-Maronite treaty of 1946

…dette er pro-sionist sitater frem til side 200 av 1500 sider. Manifestet nevner Israel 359 ganger og jøder 324 ganger. Så har vi ABBs link til Det pro-sionistiske nettverket EDL/JDL/NDL. Selv ikke ABB benekter at han er sionist.

Du sier videre: Du har også en lei tendens til å kalle andre mennesker som ikke støtter dine synspunkt angående Israel og Midt-Østen konflikten for kristensionister, og anklager disse i samme åndedrag for å ville fremskynde “dommedag”.

– Har jeg?. Har jeg på noe tidspunkt antydet at kristensionisten ABB er en dommedagsdyrker?. Nei, alle kristensionistene er ikke dommedagsdyrkere, da vi også har de med rene politiske motiver som ønsker skape et kristensionistisk diktatur i vesten som etter deres egene statutter skal styres fra Israel.

Oxford
Oxford
Anonym
Svar til  Ole-John Saga
12 år siden

Har fulgt med noen år nå. Synes det er mye spennende informasjon her på nyhetsspeilet. Denne kampen mellom sannhetssøkerene og «skeptikerene» er faktisk en av grunnene til at jeg bruker så mye tid på nyhetsspeilet som jeg gjør. Så jeg håper ikke alle «skeptikerene» blir jagd avgårde. Men synes det blir mye mas om betalte agenter som sprer disinfo osv. Dette kan nok være tilfelle noen ganger, men antagelig svært sjelden. Disse «skeptikerene» virker mer som en viss type folk. Jeg kjenner flere som vil passe i den katogorien og det er mange fellestrekk mellom dem. Måte å snakke på, kroppspråk, mangel på kreativitet, lite åpne. Svart/hvitt – tankegangang osv. Nesten som en egen rase. Man kan selvfølgelig finne mange likhetstrekk mellom sannhetssøkerene også, men dette er ofte mere lystbetonte fellestrekk.
Stå på videre alle sammen!

Lars-Roger Moe
Skribent
Svar til  Oxford
12 år siden

Har ingen behov for å jage saklige skeptikere avgårde. Jeg ser definitivt underholdningsverdien i spaltene her. :-) Jeg har derimot behov for å sette ting i perspektiv innimellom, og denne gangen tagg maranata med sin skråsikkerhet om eksempelplass . :-D

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  maranata
12 år siden

Ja klimaendringer skjer hele tiden i form av mindre og større sykluser., og forskjellen er at klimaet styres av naturen, mens økonomien styres av bankier. Det er selvsagt noen også som hevder at klimaet styres av mennesker, og at vi derfor må betale skatt som om klimaet var en korrupt bankier som kan bestikkes med penger.

En bedre formulering ville ha vært:

«Jeg tror den finasielle krisen er planlagt, som et resultat av menneskers iboende egoisme og grådighet.»

PK
PK
Abonnent
12 år siden

Første gang her, men har fulgt siden et års tid.

Dette e spennende: Har lansert denne teorien for noen kolleger det siste halvåret. Hvilke kolleger, tenker dere? Jo, lærere… Sjøl e eg utdannet til å kunne undervise innen samfunnsfag/historie på høyskole og universitetsnivå.

Ertresvåg har eg fulgt med på en stund, og eg må si at han har en form og et innhold som går mange andre her en høy gang. Denne artikkelen var bra!!!

Her e det snakk om en del sentrale spørsmål: Hvem e dummest? idioten,eller den som følger etter?

Dette startet før «Krigen som skulle gjøre slutt på alle kriger». USA var allerede den gang bevisst på at utgiftene ville bli astronomiske. Utgiftene for å kunne holde franske, tyske og engelske kolonier i gang( vi snakker administrasjon, personell, soldater, ol) beløp seg til mellom 2 og 5 millioner per land før krigen, og og steg til 20 og 50 millioner i denne fireårsperioden. Her snakker vi om utgifter pr. dag, (inkl krigsutgifter). Vi er enige om at det Britiske Imperiet fungerte sånn noenlunde etter planen før den store krigen. Så hvem kunne stoppet dette?

Hvorfor holdt USA seg utenfor? De hadde alt og tjene på å bli med: Økonomisk gevinst, territorier, «goodwill» og politisk innflytelse. Så hvorfor vente til 1917? Fordi noen hadde hvisket noen i øret at det var riktig. Her kan vi tjene penger og samtidig bli verdens ledende stat….men vent til de andre landene som deltar har kjørt seg på ræv, så kommer vi inn. Dermed ender et med at alle må betale USA(FED) på en eller annen måte til slutt: enten gjeld( lånte penger til granater (ved Somme), eller reine krigsskadeerstatninger (tapende part) Herlig: tenk å kunne gå inn å spille lotto når 6 tall allerede er trukket, og du bare mangler et….

FED ble offisielt opprettet/stiftet i 1913. Hvem ga lån til de europeiske stridende makter? Hvem fikk profitt ut av det, og til slutt: hvem smuglet Lenin ut av Tyskland og inn i Russland, stod for regien, og dermed, griste bensin på et bål som allerede var i full fyr?..

Sier bare1929….1939…

FED og USA har etter min mening hovedansvaret for det 20. århundrets konflikter og fattigdom.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
12 år siden

Hvis den finansielle krisen er planlagt av noen, må det være av de gode kreftene. Grådige politikere vil selvfølgelig at gildet skulle ha fortsatt.
:-) Endelig faller systemet som har holdt oss fanget så lenge, ikke bare i elitens grådighet, men også vår egen.

Solskinn
Solskinn
Abonnent
Svar til  gudfrid
12 år siden

Da fortår du ikke det hele gudfrid. euro og dollar skal falle for å erstatte dei med verdensvalutaen, den nye verdensordens valuta . orden utav kaos. de gode kreftene? tror ikke det nei

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  Solskinn
12 år siden

Ikke la folk skremme deg slik, Solskinn. Jeg har gledet meg til dette i flere år. Vi klarer oss helt fint uten verdensvalutaen, og vi er ikke avhengig av noe annet enn egen vår vilje til å hjelpe andre. Det økonomiske systemet var laget for at vi, slavene,skulle tro vi var fri.

Solskinn
Solskinn
Abonnent
Svar til  gudfrid
12 år siden

og det blir det nye systemet også til for, slik at slavene skal tro at de blir fri, endelig, og det er ikke vi som bstemmer verdensvalutaen, som vi ikke kan bestemme noe som helst anna.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  gudfrid
12 år siden

Poenget er jo at nå vet vi, at vi ikke trenger dette systemet. Da er det ikke så vanskelig å nekte å være med på det.

Solskinn
Solskinn
Abonnent
Svar til  gudfrid
12 år siden

George Soros og Rothschild blir å kontrollere nye verdensvaluta som de gamle valuta

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Solskinn
12 år siden

Helt riktig Sunshine :)

Her kan en se fakta om vor utrolig lett det er å ta verdensherredømme, man tar kontroll over verdens pengesystem, energi og media der man trykker samme løynene hver eneste dag, år ut og år inn

Man skriver en bok som sier at forfatterene er guds utvalgte folk for så og få folk til å tro på den så vips så har man milliarder av nyttige slaver

Folk flest har null peiling på at det var jøder som sto bak Holocaust og ikke Hitler

Når man ser denne så skjønner man hvorfor ikke Hitler invaderte Sveits som ville gitt naziene verdensherredømme

The Zionist Rothschilds Bought ISRAEL from the Palestinian Landlords in WW1

http://www.youtube.com/user/9Nania?blend=5&ob=5#p/a/f/0/5qLgQW7kBhk

ola
ola
Abonnent
Svar til  gudfrid
12 år siden

Poenget er at de finanskrisene vi har hatt, så er det bare de på bunn som taper, og noen andre bedrifter som sikkert har yppa seg. De på toppen tjener ALLTID, uansett, vis de gir ut et lån fks, så vedder de med andre banker/rike folk om den personen betaler eller ikke, så det er en vinn vinn situasjon for de på toppen, som også kan kjøpe ALT vi på bånn mister, for det lille rommelusket de fikk fra oss som ødela/ødelegger mange millioner liv. Og når FED i tilegg er privat eid, med det amerikanske folket som pant, så kan ikke FED og de rikeste tape, for regjeringa må låne mer av de, vis ikke må FED hente inn litt av «panten»

ola
ola
Abonnent
Svar til  ola
12 år siden

Eneste som hjelper er at alle slutter å bruke banker, slutte å betale gjeld og inkasso, men nytter ikke før alle gjør det.
Men er uansett ikke lenge igjen før vi er kvitt pengesystemet, jeg takler det i ca 1 år til :)

ola
ola
Abonnent
12 år siden

lommerusk* hehe

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
12 år siden
Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
12 år siden

Credit Suisse har regnet på konsekvensene av et brudd i EURO-samarbeidet: http://e24.no/makro-og-politikk/skrekkscenarioet-ved-et-eurobrudd/20102534

Det er stygge saker, men jeg antar det blir laaangt værre.

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

– Dette kan bli som finanskrisen i 2008. Bare enda verre.

«Økonomien er grunnleggende dårlig og tilliten er skutt i filler. Det er mest sannsynligvis for sent å unngå en ny finanskrise (…) Det er ikke bare en tøff vinter politkerne nå må bekymre seg for. Det er risikoen for et tapt tiår (…)».
http://www.dagbladet.no/2011/09/23/nyheter/okonomi/finanskrise/utenriks/lehman_brothers/18262832/

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Jeg mener bestemt det er feil å snakke om finanskrisen i fortid. Det vi så i 2008 var finanskrisen *i sin begynnelse.* Dvs. den begynte vel enda noen år før det igjen.

Husker forresten at de sa på radio sånn ca. 2008 at «vi regner med at det verste nå er over.» :)

Løsningen for Norge? Bruk pengene her i Norge. Inkl. hele oljefondet. Kutt så mange bånd som mulig til den internasjonale finans-mafiaen. Men det vil vel ikke politikerne – for de regner jo denne mafiaen som sine beste venner.

ola
ola
Abonnent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

Jeg har et spørsmål, kanskje det er et dumt spørsmål.
Det blir jo hele tiden snakket om at staten må spare spare spare så ikke det blir inflasjon? Men dette er jo penger vi har tjent, så hvorfor vil det bli inflasjon av det? Gjelder det samme for de rike da? Altså at de ikke får lov å bruke hele lønninga eller formuen sin vis de vil det?

Jeg ville jo tippe det ville være bedre å ha pengene i sirkulasjon, alt som blir brukt her i Norge går jo tilbake til staten igjen som moms, skatt, avgifter, søknadsgebyrer osv. Og arbeiderene betaler jo skatt og handler jo mat, og staten får jo inn moms og avgifter inn på alt.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  ola
12 år siden

Finnes ikke dumme spørsmål UFO, men mange dumme svar.
Å til gjengjeld veldig mange av de svarene.

WilhelmG
WilhelmG
Abonnent
Svar til  ola
12 år siden

For meg er det svaret relativt tydelig. Gutta boys skal ha alt. En del av hensikten med finanskrisen (forutenom akkumuleringen av makt og kontroll, samt den perverterte gleden av å vinne spillet) er naturligvis at de skal tilrane seg alle akkumulerte verdier. Forutenom vårt oljefond, sikler de på amerikanske pensjonsfond etc.
Det verste av alt – etter at de har tilrøvet seg 90%, tar vi de siste 10%, definerer dem som krisehjelp, eller verre, vi låner ytterligere noen trillioner av de samme banksterne og kaster dem gladelig i fangene deres, they are too big to fail.
Humanity – wake up! : )

Bolla
Bolla
Abonnent
Svar til  ola
12 år siden

Problemet i verden i dag, og Norge er mangel på vekst.
Altså, mangel på inflasjon.
Vi kan ikke ruste opp veier, sykehus og skoler.
For da får vi inflasjon.
Men å brenne penger i kjøp av fly som attpåtil kan «fjernstyres» av leverandøren, det går greit.
Og tape penger på børsen selvsagt.
Pengene forsvinner ikke, de detter bare ned i noen andres lommer.
Hvem sine lommer kan en jo bare spekulere på…
Men til nasjonens beste skal pengene ihvertfall ikke pengene brukes.
Koste hva det koste vil!

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

IMF-SJEFEN: – Dette er en skremmende og alvorlig situasjon
IMF mener at markedet har mistet troen på politikerne.
http://e24.no/imf-sjefen-dette-er-en-skremmende-og-alvorlig-situasjon/20102748

Jeg har iallefall mistet tilliten for politikere for lenge siden.

Lars Rønbeck
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Bank for International Settlements (BIS)
(Den internasjonale oppgjørsbanken) –
dette er samfunnets ultimate maktapparat.

Michelle
Skribent
12 år siden

LOL :P

baugen
baugen
Abonnent
Svar til  Michelle
12 år siden

Sosialistene Richard Clovard og Francis Piven gav i en bok oppskriften på økonomisk kollaps av et kapitalist-land. Glenn Beck har nevnt dette flere ganger og har mistanke Obama følger rådet!

http://www.foxnews.com/story/0,2933,542521,00.html

Ole-John Saga
Skribent
12 år siden

Er det noen eksakt release dato på den nye boka til Ertresvåg ?

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
Svar til  Ole-John Saga
12 år siden

Jeg hadde besøk av Ertresvåg i forgårs, og vi snakket om boken hans. Han regner med at den kommer ut i år om ca. 2 måneder, på Koloritt Forlag. Manuset er ikke 100 % ferdig.

Ole-John Saga
Skribent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
12 år siden

Tak for svar Rolf Kenneth:) Blir fin julegave til meg selv:)

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Eit lån på 500 milliardar som nazistane tvang ut av Hellas er på ny kome fram i lyset, og kan verte del av redninga til økonomien i Hellas.

Historikarar har rekna ut at Hellas var det landet som vart sett mest tilbake under 2. verdskrig, etter Sovjetunionen, Jugoslavia og Polen.

I 1990 skreiv grekarane motvillig under ein kontrakt som sa at tyskarane ikkje trengte å betale noko meir tilbake. Som medlem av NATO og tette handelsband med Tyskland, hadde det vore politisk umogleg å kreve eit slikt gigantbeløp.
http://www.nrk.no/kultur-og-underholdning/1.7806925

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Planens viktigste punkt er en kraftig nedskrivning av Hellas’ statsgjeld. I tillegg skal EUs krisefond firedobles i størrelse. Håpet er at planen skal spikres ferdig og være klar i løpet av fem-seks uker.

Hellas’ statsgjeld er nå på omlag 160 prosent av landets BNP, dette skal halveres til omlag 80 prosent.

««Private kreditorer i Hellas skal allerede ha akseptert en halvering av fordringene sine.««

EUs krisefond, European Financial Stability Facility (EFSF) er på 440 milliarder euro, dette fondet skal økes til 2000 milliarder. Samtidig som krisefondet økes og gjelden nedskrives, planlegger EU å redde bankene som har for sterk eksponering mot den råtne statsgjelda.
http://www.dagbladet.no/2011/09/26/nyheter/hellas/utenriks/eu/18298294/

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Det viktigste: «Regningen for å redde forgjeldede euroland og banker som har investert i råtten statsgjeld, vil bli plukket opp av skattebetalerne.»

Det sier det meste.

BelzeBob
Abonnent
12 år siden

Hvorfor har Norge gjeld, egentlig? 2,23 tusen milliarder dollar. (2,23 billioner dollar tror jeg det heter på norsk. På engelsk: trillion.)

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2079rank.html?countryName=Norway&countryCode=no&regionCode=eur&rank=8#no

Gjeld har som regel også en rente – så hadde det ikke vært best å tilbakebetale denne gjelden umiddelbart? Vi har jo pengene i oljefondet som burde dekke det.

Ehh, nei… http://www.abcnyheter.no/abc-penger/okonomi/110318/oljefondet-er-verdt-3077-milliarder-kroner Oljefondet er visst bare omtrent 3,1 milliarder kroner. Oj oj oj, med andre ord er visst også vi knedypt i gjeld.

Hmm, hvem skylder vi så grasat mye penger til – og hvorfor?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  BelzeBob
12 år siden

Vi har 8000 milliarder i gjeld og 3000 milliarder på bok, mao så har vi 5000 milliarder i gjeld

Næringslivet har 3000 milliarder i gjeld, så kommer kommunal og fylke gjeld og så privat gjeld

Staten gikk i pluss da oljefondet ble etablert

Med hus priser 3 ganger så høye som i nabolandet vårt Sverige så er det litt av en boligboble sentralbanken har skapt til oss

Vi har en gjeld på 251% av BNP og hver og en av oss skylder 137,476 $ i snitt :)

Det er bare en myte politikerene og media har skapt som får folk flest til å tro at vi bader i penger i Norge og at vi alle kan glede oss til feite pensjoner i fremtiden

http://www.cnbc.com/id/30308959?slide=12

BelzeBob
Abonnent
Svar til  smurfen
12 år siden

Men hvordan kunne dette skje? Jeg mener – vi har jo hatt all denne oljen så lenge. Hva var det vi lånte så utrolig mye penger til?

ola
ola
Abonnent
Svar til  smurfen
12 år siden

Jeg har sagt til folk og diskutert med folk i mange mange år nå og påstått det at vi ikke har penger, jo sier folk, bevis det sier jeg, men ingen kan det, se dere rundt da folkens, ALT forfaller.. vi er blakke og har vært det i mange år!

Hvorfor tror dere staten tar så inn i hamperæva mye skatter og avgifter og momser, bøter osv? For å prøve å få det til å gå rundt uten at vi legger merke til at vi er blakke.

Sorry for de dårlige nyhetene.

BelzeBob
Abonnent
Svar til  ola
12 år siden

«Norway is a net external creditor »

Åja – andre skylder oss mer enn vi skylder dem? Dette er jo et poeng..

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  smurfen
12 år siden

Det norske folk må få vite sannheten om Norsk økonomi! Er det noen her som har tid og energi til å grave i denne tragedien vil det i det minste være fin karmabalansering.
Vil tro vi er i samme situasjon som Saudi Arabia, en garantist for den enorme Amerikanske utenlandsgjeld, Vi har som de forpliktet oss til å omsette olje i dollar, dermed går hele kassa flow gjennom Wall Street. Norge får kun smuler og må låne egne penger til drift av økende statsapparat, økte skatter er derfor i SV ånd helt nødvendig nå for å dekke den løpske rentebelastning.
Vi er slaver og fanget i NWO nett, – skriv så blekket spruter alle som kan økonomi.
http://www.finansfeber.com/Status–Gjeld-og-Inflasjon.html

http://www.inflation.us/

BelzeBob
Abonnent
12 år siden

Men for et salig rot…

smurfen
Redaksjonen
Svar til  BelzeBob
12 år siden

Det er mye mye verre rot en du er i stand til å fatte Bobo :)

Her kan du se hvem som skylder hvem penger ;)

World Economy Collapse explained in 3 minutes

Her er en til som forklarer litt

Trader on the BBC says Eurozone Market will crash

Michelle
Skribent
12 år siden

En av de få ekte fredsprisvinnerne er død eller drept, bare 71 år gammel:
http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article4238110.ece
Hun ble kjent for at hun prøvde mase om at noen stod bak AiDS-viruset når hun var i Oslo, noe betalte journalister ikke ville høre noe om, siden de bare ville høre om planting av trær.
PS: nå vet jo vi på NS at AiDS kan kureres naturlig og at selve sykdommen antakelig mye ligger i «medisinene».

ye
ye
Abonnent
12 år siden

Sentralbanksjef Øystein Olsen: «Veien ut av krisen vil ta flere år.»

Etter helgens møte i Det internasjonale pengefondet IMF med sentralbanksjefer og finansministre fra de 187 medlemslandene var konklusjonen alarmerende.

– «Olsen utdyper: – I 2008 startet problemene i bankvesenet.»

Altså: Bankene STARTET problemet. Banken fikk krisepakker til enorme summer FRA staten.

Sentralbanksjefen : «…Nå har vi i stedet en statsgjeldskrise»

Altså: Staten har pengeproblemer. Fordi store pengesummer gikk til krisepakker.

«Bankene i mange land trenger tilførsel av kapital, helst fra private kilder, men om nødvendig fra staten», sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Altså: «Helst fra private kilder» – fordi det er der penger befinner seg nå – i de private bankeiernes lommer som også er industrimagnater.
IMF stiller krav og betingelser til stater som vil låne penger. Nationale ressurser blir lagt ut for salg som industrimagnater og bankeiere har penger til å kjøpe opp.

Til slutt er det noen få rike som tjener seg rike på land som de selv har vært med på å styrte i grøfta.

http://www.aftenposten.no/okonomi/utland/article4237301.ece

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Siden finanskrisen i 2008 har over 20 millioner mennesker i de såkalte G20-landene mista jobben.

Og 20 millioner til kan forsvinne i løpet av 2012.
http://www.dagbladet.no/2011/09/26/nyheter/finanskrise/utenriks/innenriks/arbeidsledighet/18308267/

Se for deg 40 millioner mennesker på arbeidsledighetstrygd.
Økonomisk belastende, men belastningen av å gå arbeidsledig kan være mye større, ordet kaos ligger ikke langt unna.

ye
ye
Abonnent
12 år siden

Regjeringene styrer ikke verden, Goldman Sachs styrer verden ! Dette sa den brutalt ærlige megleren Alessio Rastani i et intervju på BBC som ga intervjuerne hakeslepp.

En må-se video.

– Markedet er styrt av frykt.
– Alle smarte store investorer og institusjoner har ingen tro på Euroen.
-Disse vet at Euroen og markedet er ferdig.
– De flytter pengene sine over i trygge plasseringer som hedgefond og Treasury-bonds, 30-års bonds og US dollar.
– Den store depresjonen på 30-tallet handlet ikke bare om markedet som kræsjet
– Noen folk var forberedt på å tjene penger på den store økonomiske kræsjet på 1930-tallet.
– Det er ikke bare forbeholdt en elite å tjene penger slik. Alle kan gjøre det.
– Når aksjemarkedet faller, euroen faller, hvis du vet hva du skal gjøre og har den rette planen satt opp, da kan du tjene mye penger utav denne situasjonen.
– Som f.eks ‘hedging’-strategi er én måte, investere i bonds, Treasury-bonds, o.l.

– Det er ingenting som kan gjøres for å stoppe utviklingen.
– Det går mot full kræsj og det veldig hardt.
– Investorer har ingen tro på nye krisepakker.
– For de som har kunnskap og forberedt seg på dette er det store penger å tjene
– Forbred deg nå, de som gjør ingenting vil tape.

Goldman Sachs bryr seg ikke om denne redningspakken. Det gjør heller ikke de store fondene. Alessio Rastani sier videre at alle, ikke bare meglere, kan tjene penger i en nedadgående økonomi, bare man lærer seg hvordan:

1. Beskytt dine verdier, det du har, for innen 12 måneder vil sparepengene til millioner av folk fordufte, og det er bare begynnelsen.
2. Vær forberedt og ta handling NÅ. Den største risikoen folk tar er å IKKE gjøre noe.

«The Governments don’t rule the world, Goldman Sachs rules the world»

Goldman Sachs, de «gode» rådgiverne til Hellas.

ye
ye
Abonnent
Svar til  ye
12 år siden

Megleren som fikk kommentere finanskrisen hos BBC viser seg å være hobby megler – og ikke så veldig god på det heller!

BBCs egen økonomi-direktør var så imponert over klarheten i Rastanis analyse at han sendte ut denne meldingen til sine 82 000 tilhengere på Twitter: «A must watch if you want to understand the euro crisis and how markets work».

Det er blitt sagt at uttalelsen om Goldman Sachs er det som man bare snakker om internt i finanskroker, aldri i all offentlighet.

Det som er bra er ihvertfall at Rastrani bekrefter at han mente hvert ord han sa. Da løy han ihvertfall ikke.

Litt pinlig er det nå for BBC som må gå igjennom sine interne rutiner.

http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/8792829/BBC-financial-expert-Alessio-Rastani-Im-an-attention-seeker-not-a-trader.html

Og da kan de samtidig rydde opp i og fjerne fra Stats-prompoganda-kanalen
de elementer som deltok i coverupet 7/7 2005 bombingen i London som det tydelig fremkommer i filmen 7/7 Ripple Effect :

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/londonterror-77-var-false-flag/

gudfrid
gudfrid
Abonnent
12 år siden

«Create value, don’t chase money.»

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Videoen av traderen som håper på resesjon går nå verden rundt.
http://e24.no/boers-og-finans/trader-sjokkerte-bbc/20103470

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

– Det er investeringsbanken Goldman Sachs som styrer verden, sa Alessio Rastani i et intervju med BBC mandag.
http://www.dagbladet.no/2011/09/27/nyheter/finanskrisen/utenriks/euro/hellas/18325505/

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

«Det vi trenger er finansverdens svar på krig», sa Krugman under møtet ifølge The Huffington Post.
http://www.dagbladet.no/2011/09/28/nyheter/okonomi/finanskrise/utenriks/innenriks/18343682/

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Jeg ville bare ha oppmerksomhet. Det er hovedårsaken til at jeg snakker.
Det er årsaken til at jeg gikk med på å stille opp hos BBC. Trading er mer som en hobby.
Det er ikke en viktig inntektskilde. Jeg er en snakker. Jeg snakker mye. Jeg elsker ideen om å snakke i offentligheten, sier Rastani til The Telegraph.
http://e24.no/boers-og-finans/jeg-ville-bare-ha-oppmerksomhet-trading-er-en-hobby/20103845

Hva tror du hadde skjedd hvis du ikke hadde kommet med denne unskyldningen du fikk streng beskjed om å komme med Rastani?
Nettopp!

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Gjeldskrisen i eurosonen har allerede fått negative ringvirkninger for den økonomiske utviklingen i USA,
fastslo Barack Obama da han møtte velgere i Mountain View i Californias Silicone Valley mandag.
http://www.tv2.no/nyheter/utenriks/obama-finanskrisen-i-europa-skremmer-verden-3595503.html

Krigingen til usa har skapt negative virkninger i verden i mange tiår Obama, get a grip.

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
12 år siden

Om innsidehandel-saken mot Larsen og Veiby, sier vitnet Kjell Jørgensen (fra BI) dette om dagens trading og aksjeroboter
– For å si det mildt, det er en krig der ute, sa Jørgensen.

I realiteten betyr dette at roboter/computer-programmer styrer vår økonomi og dens sjebne. Som vi opplever nå er dette med på å knuse Europa og USA, og trolig resten av verden, økonomisk. Da vinner selskapet med den beste softwaren.
http://www.dn.no/forsiden/borsMarked/article2232074.ece

Kanskje man burde skudde av disse maskinene?

Lars-Roger Moe
Skribent
Svar til  Balle Clorin
12 år siden

Kanskje Anonymous burde ta saken…

Lars-Roger Moe
Skribent
Svar til  Lars-Roger Moe
11 år siden
« Forrige artikkel

Stay behind – Norges skjulte statlige monster-mafia

Neste artikkel »

Bøtelagt for møtevirksomhet

253
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x