/

Finanskrisen – et planlagt statskupp?

19.2K visninger
10 minutter lesetid
253

Store mengder papir og trykksverte har vært brukt av eksperter som har villet kommentere og framfor alt forsøke å forklare årsaken til den internasjonale finanskrisen som verden har opplevet det siste årene og som ennå ikke er overvunnet. Boligboble, kapitaltørke, subprime? Det gjettes over en lav sko. Men er man blitt klokere? Har noen vært i nærheten av å gi en troverdig forklaring?

Den engelske dronningen utba seg en forklaring fra landets fremste økonomer på hvorfor ingen «forutså» krisen. I sitt svar til dronningen sa toppøkonomene – etter nesten et helt år i dyp fundering – at der var «mange tegn» som på forhånd fortalte om «ubalanse og der var flere indikatorer på at noe var galt».

Det virkelig store vannskillet, finanskrisen som sist rystet den vestlige verden, brøt ut i 1929. Den var forberedt gjennom lang tid, sa Louis McFadden, den mektige lederen av penge- og bankkomiteen i Representantenes Hus i Washington. «Dette var ikke noe som skjedde tilfeldig. Det var en nøye konstruert hendelse …De internasjonale bankierer søkte å skape en fortvilelse her så de kunne framstå som herskere over oss alle.»

Han var ikke alene blant kongressrepresentantene som ga uttrykk for dette. Alt utviklet seg som etter en plan. Effekten var at fattigdom og sorg spredte seg over store deler av USA og Europa. Mens den lille gruppen som sto bak krisen, mangedoblet sine formuer.

Tar vi McFaddens utsagn fra den tid for pålydende verdi, melder spørsmålet seg naturlig: Hvis en slik internasjonal finanskrise skyldtes en bevisst handling i 1929, er det utenkelig at en slik godt planlagt operasjon kan friste til gjentakelse senere, under enda bedre omstendigheter, med enda større muligheter for utbytte – økonomisk og maktpolitisk?

Hva er The Federal Reserve?

Under arbeidet med å skrive boken Makten bak Makten (2006) stilte jeg ett enkelt spørsmål til en rekke professorer ved Universitetet i Oslo, deretter til enkelte stortingsrepresentanter og til sist til et par av de økonomer som med stor autoritet uttaler seg til norske medier om internasjonal økonomi. Spørsmålet var: Hvem er det som eier eller har kontroll med den amerikanske seddelbanken, The Federal Reserve?

Ikke én eneste av dem svarte riktig. Åpenbart var det ukjent for dem at The Federal Reserve er eid av 10 private banker som helt siden unnfangelsen i 1913 har vært i hendene på noen få familiedynastier, med den europeiske Rothschild-klanen som den klart styrende. Rimeligvis omsettes ikke aksjer fra disse bankene på det åpne marked.

Man kan hverken forstå amerikansk økonomi eller politikk uten å kjenne The Federal Reserves reelle status, vite litt om hvordan den kom til verden i 1913, bare 15 år før krisen i 1929. Det skjedde gjennom et kupp som satte både president, kongress og opinion sjakk matt.

At landets sentralbank ble privateid var en forutsetning for at en elite kunne slippe løs og styre krisen i 1929. Siden da har den politiske makt i verdens mest dynamiske økonomi vært i hendene på disse kapitaleierne.

Krisen i 1929 kan betraktes som en øvelse, en generalprøve på den virkelige forestillingen som måtte utsettes en tid, til den egentlig premieren endelig kunne finne sted.

Åpningen på premieren ble markert i 2008 ved at investeringsbanken Lehman Brothers og forsikringsgiganten AIG styrtet i avgrunnen. Det endelige, dramatiske høydepunkt, forestillingens politiske, økonomiske og sosiale ras, er kanskje ikke satt i bevegelse. Enn om klimaks ligger foran oss?

Tiden mellom generalprøve og premiere, fra året 1929 til 2008 har vært avgjørende for å orkestrere alle ledd i den teatrale oppbygning og prosess. Nå som forrige gang må dynamikken, balansen mellom sjokk og håp, vekslingen mellom selvbedrag og angst doseres riktig. Forestillingen er utvidet. Men innholdet, ikke minst klimaks, er tilspisset. Og viktigst: Alle hovedaktører er de samme. Utbyttet – kapitalen bak – er ytterligere konsentrert og forestillingens fokus forsterket.

Kollapsen i 1929 ble iverksatt midt i en opphetet jobbetid. Og verktøyet som ble brukt for å utløse panikken, var bruken av kortsiktige lån som brått ble trukket tilbake og satte tusener av spekulanter i desperat forlegenhet. 80 år senere ble samme metode brukt i forbindelse med rundhåndet, eller rettere sagt en risikopreget flom av lån til boliger. Forskjellen er at virkningene denne gang skulle ramme hardere og utslette mest mulig av middelklassen. Finansverdenens Tarentinoer iverksetter en gjennomprøvd regi.

Et lett gjenkjennelig likhetstrekk mellom 1929 og 2008 er pengetørken som plutselig oppsto i bankene. Seddelmengden før og etter krisen i 2008-2009 var uforandret. Men hvor er pengene blitt av? Pengene var ikke forsvunnet ut i luften, hverken brent opp etler kastet i havet. Pengestrømmen ble bevisst holdt tilbake. Nok et nødvendig, trekk for å omforme en prekær situasjon til en økonomisk krise, senere en alvorlig sosial krise og etter hvert en politisk krise.

Fra dette tidspunkt kunne forestillingens iscenesettere lene seg tilbake og vente på at politikere i den vestlige verden, og helst også andre steder, trådte i aksjon. Om de forbedret eller forverret situasjonen, uansett visste eliten at tøylene lå i deres hender. I siste instans, de og ikke landenes politikere, hadde makten. De, og ikke politikere var utdannet for å spille på denne arenaen. De var simpelthen født til å inneha hovedrollen, skjult eller åpent.

En planlagt krise

Den britiske dronningens økonomiske vismenn antyder altså at de hadde iakttatt «mange tegn» og «flere indikatorer» på en kommende alvorlig krise. Noe sier meg at ihvertfall enkelte av disse toppøkonomene må ha hatt en anelse mer enn dette. Finanssentret City of London er i en slik sammenheng, neppe mindre viktig enn Wall Street i New York.

Enhver kunne gjennom år iaktta hva som foregikk, og langt fra «tilfeldig». Bevisst ble lånerenten holdt lav. Bevisst ble der gitt kapital til boliger for insolvente låntakere.Sjekkpunkter og sikkerhetslås som i mange år hadde ligget inne i lånesystemene ble fjernet. Reagan åpnet ballet. Etterpå kom Clinton. Flere av de løsaktige nyordningene ble innført i hans presidenttid. Kontrollordningene forsvant. Et mylder av «finanspakker» fikk fritt spillerom i et system som ikke engang brydde seg om å skille mellom realverdier og fantasiprodukter. George W. Bushs regjering skulle ikke nettopp bedre situasjonen. Med et par nye internasjonale militære konflikter i Irak og Afghanistan og ikke helt bagatellmessige skattepakker til overklassen, ble landets økonomi blottet, rede til voldtekt.

I internasjonal presse dukket en nyhet opp omlag en måned før bomben sprang. Daværende finansminister Henry Paulson opplyste på en pressekonferanse i Washington at beslutningsmakt på enkelte viktige områder skulle flyttes fra finansdepartementet til The Federal Reserve. Til The Federal Reserve? Ja, det var jo seddelbanken, landets sentralbank. Men altså eid av private familier, landets finansielle, private krumtapp. Kuppmakerne!

To guruer trer fram

Det meste av hva som har skjedd etter at Kongressen ble overtalt til å bevilge kjempestøtten, 700 milliarder dollar til USAs bank- og finansvesen, bekrefter at finanskrisen har vært styrt. Det ser man også etter hvert som det er blitt klart hvor pengene har tatt veien.

Påfallende er president Barack Obamas valg av sine nærmeste økonomiske rådgivere, finansminister Timothy Geithner og Lawrence Summers. Begge har vært guruer i den verden som falt sammen. Knapt noen har oppholdt seg så lenge og så tett innpå de private og offentlige pengebingene som disse to. Begge har tilhørt gruppen av resipienter av gedigne inntekter basert på et vitenskapelig oppbygd korthus. Disse to ble utnevnt for å redde president Barack Obamas skisserte «regulerende» finansplan.

Å iaktta dem på en pressekonferanse et par dager før president Barack Obama 20. juni 2008 la fram nye planer for regjeringens regulering av finansmarkedet, var i sannhet avslørende. Her syntes det klart at finanselitens våteste drømmer skulle gå i oppfyllelse.

Den private seddelbankens (The Federal Reserves) makt skulle ytterligere styrkes og den private banksektoren skulle fortsette stort sett i samme spor som før, med støtte fra statens hjelpekasse.
Mens presidenten forklarte, greide ikke finansminister Geithner ved siden av ham å holde seg alvorlig, men måtte snu seg bort for å skjule et smil. Kanskje streifet ordene Louis McFadden brukte for å beskrive kollapsen i 1929 ham: «Dette er ikke noe som skjer tilfeldig. Det er en nøye konstruert hendelse …. de internasjonale bankierer søker å skape en fortvilelse så de kan framstå som herskere over oss alle».

Den utenkte tanke

På surrealistisk vis blir det fengslende å lytte til «ekspertenes» kommentarer etter hvert. Hva og når vil noe skje som signaliserer at forholdene i verden igjen er vendt tilbake til normaltilstanden? Normaltilstanden betyr da etter disse ekspertenes mening at et fritt marked fungerer, at praksis og linjer fra fortiden stort sett er på plass med «strukturerte» bankprodukter, derivater, sertifikater, bonus og «rating».

Det forhold at finansverdenen gjennom generasjoner kan ha vært styrt av en totalitær preget finanselite later til å være en utenkt tanke hos slike eksperter. Like fjern er tanken at globaliseringsprosessen har sitt opphav i de samme kretser. Slik informasjon inngår ikke i pensumet på universiteter og høyskoler. Hva eksperter mener å kunne konstatere, er at krisen allerede er lettet. Beviset er at de store bankene har begynt å dele ut bonuser til sine ansatte.

Det urovekkende spørsmålet vedblir likevel å gnage: Kan det gamle banksystemet fortsette uendret? Særlig fra europeiske stater er kravet framsatt: Alt må endres! Statsinngrep, drastiske reguleringer må vurderes. Og enkelte fremmede røster blander seg i koret:
«Avglobaliseringen har allerede begynt. Ikke på noe vilkår kommer vi tilbake til det gamle økonomiske regimet», forsikrer den amerikanske sosiologen og Hannah Arendt-disippelen Richard Sennett. Å komme ut av denne krisen vil ta tid. Systemet har skapt sin egen kollaps fordi det har forlatt realøkonomien og skapt en fantasiverden, hevder Sennett til den spanske kvalitetsavisen El Pais.

Mon tro det. De har kanskje ikke lenger den samme autoritet. Men de har makt og den vil bli brukt. Å se bort fra en så enkel kjensgjerning er et vel optimistisk synspunkt.

Pengetørkens gåte

Elitens store salgsprodukt har vært den samme globaliseringsideen som kjørte Hellas og den tidligere velferdsstaten Island i grøfta. Der har ingen hittil kunnet peke på enkle løsninger. Begge disse landene ble styrt inn i tragedien av egne økonomer og politiske ledere med sterke råd fra utenlandske rådgivere. Flere europeiske land, Irland, Italia og Spania, vil møte problemer som ikke blir enkle å løse med dagens banksystemer intakte. England var rystet og har måttet innlede en nasjonal hestekur. Tyskland går angivelig bedre, men har en utenlandsgjeld som de knapt kan administrere. USA er sunket ned i bunnløs gjeld. Landet er teknisk konkurs og burde egentlig vært satt under administrasjon for å unngå trekke for mange andre med seg.

Et hovedspørsmål var lenge dette: Hvor tok pengene veien? I bankene var plutselig oppstått pengetørke.

En enkelt rakrygget, modig amerikansk økonom og politiker, Catherine Austin Fitt, viseboligminister under Ronald Reagan, har snakket i klartekst om temaet og legger ikke fingrene i mellom:
« It just keeps disappearing. There was four trillion that disappeared from the US government between 1998 and 2002 along with trillians more from the pump-and-dump of the internet and telecom stocks, the Enron debacle and other financial frauds. Since then and into 2008, funds keep disappearing into the Afghanistan and Iraq campaigns.
Now (2008) we have 700 billions in bailouts and 7 trillion dollar plus in loans by the Fed, not to mention 5 trillion dollar in mortgage liabilities assumed by the Federal government with the passage of the Housing and Economic RecoveryAct of 2008».

I USA overlever 50 millioner mennesker utelukkende takket være mat fra matkuponger. Ukentlig tvinges rundt 5000 familier fra mellomklassen til å forlate hus og hjem. Selv de som betrakter seg som «innsidere» finner markedet ubegripelig.

Hvis det hele har vært styrt, hvem har i så fall sviktet? Skulle og kunne noen ha grepet inn? Sheila Bair, en mektig lederskikkelser på finansfronten og president for USAs offentlige Investerings- og garantifond, har flere ganger uttalt seg kritisk. På en pressekonferanse 14. januar 2010 i Washington uttalte hun at The Federal Reserve for en stor del var skyldig i krisen.The Fed hadde ikke på tidlig nok tidspunkt grepet inn overfor lånekrisen på boligmarkedet.

«Dersom loven som regulerer hypoteklånene var blitt modifisert i 2001 i stedet for i 2008 ville en stor del av de giftige lånene vært unngått og omfanget av krisen ville vært en annen», slo hun fast.

Med den uttalelsen kastet hun ikke bare den varme poteten i fanget på tidligere sjef for the Federal Reserve, Alan Greenspan. Det som synes å ligge i uttalelsen er at the Feds svikt hadde hatt en hensikt, og at denne hensikt har rammet oss alle. (El Pais, 15.01 2010) Likevel later det til at hun ikke helt har fått med seg sammenbruddets egentlige politiske natur.

Et finansielt statskupp

Det har derimot Catherine Austen Fitt, som både er tydelig og direkte:
«Akkurat som selve boligboblen, var den økonomiske kollapsen planlagt. Karakteren av den finansielle modellen «pump-and-dump» her på planeten er at maktmennesker har bestemt seg for at de skal tjene mer på dump enn pump. I «pump»-fasen er det langt flere mennesker som tror at de er «insiders» enn under «dump». «Dump»-fasen er det øyeblikket da du ser sannheten og du vil oppdage hvem som er ute og hvem inne, eller hvem som er dine virkelige venner.
Denne syklusen vi nå er inne i, er likevel temmelig forskjellig fra andre. Tusenvis av bankfolk og executives som deltok i å skape boligboblen var uforberedt på dump-begivenheten i 2008.
Vi er ikke tilbake ved situasjonen under det økonomiske tilbakeslaget som verden opplevde i 1988-89. Her og nå står vi overfor en fundamental nyording av vårt styringssystem – kulminasjonen av et finansielt statskupp,» er ordene fra den tidligere viseboligminister Catherine Austen Fitt.

Og fra historien høres som et snart hundreårig ekko en advarsel fra Louis McFadden:
«Vi er ennå ikke ved historiens sluttpunkt. Men vi er ved slutten av den misforståelse at mennesker med kontroll ønsker seg mindre enn en total kontroll over alt.»

Først ved tredje drapsforsøk klarte mektige bakmenn å lukke hans munn for alltid.

Red.: Dette er ikke bildet fra Die Zeit i boken. Dette er Marx som er fornøyd med kapitalismens fall, fra (c) Reuters.

Hvor er pengene blitt av er spørsmålet fra verdens finansfolk. Tegneren i Die Zeit har svaret.

(Red: Denne tegning er i boken, og vi har den ikke)

Øvrig lesning

Per Aslak Ertresvåg – Makten bak makten (2006)

Per Aslak Ertresvåg – Sov mitt lille Norge (2008)

Bokanmeldelse: SOV, mitt lille Norge (2008)
https://www.nyhetsspeilet.no/2009/02/bokanmeldelse-av-ertresvags-sov-mitt-lille-norge-2008/

Per Aslak Ertresvåg

Per-Aslak Ertresvåg (født 24. november 1931) er en norsk forfatter og pensjonert journalist. Han har vært leder av Venstres pressekontor, journalist i Sunnmørsposten og presseansvarlig ved Riksteatret. Ertresvåg startet ukeavisen Vår Framtid og bygde opp og ble sjefredaktør for den norske avdelingen av nyhetsbyrået Inter Press Service (IPS). Han har videre vært politisk medarbeider i VG og korrespondent i Brussel. Han var også medlem av Korvald-regjeringens infogruppe.

Han har utgitt flere bøker, senest boken "Makten bak makten" i 2006, og "SOV, mitt lille Norge" i 2008. Høsten 2011 kommer hans siste bok.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

253 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Busted! Bombshell ’60 Minutes’ Report Shows Stock Market is Rigged! https://www.youtube.com/watch?v=hDgqTt2ao7g Quote: Is the U.S. stock market rigged? https://www.youtube.com/watch?v=hDgqTt2ao7g

Er Øystein Stray Spetalen en psy-op front for bl.a. å skape en illusjon av at folk flest kan tjene mange penger på børs?

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
10 år siden

Rettelse,
Quote: Is the U.S. stock market rigged? http://www.cbsnews.com/news/is-the-us-stock-market-rigged/

Forøvrig, ja, det er i høyeste grad rigged, nå også med effektiv værmodifisering for bl.a. å ødelegge eller sikre gode avlinger i valgte geografiske områder

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Greek Revolution, Chaos Spain, Poverty, Banks steal Houses in US & No Financial Crisis in Octogon

Quote: NOW WHY DO YÒÙ THINK, THERE`S NO FINANCIAL CRISIS IN OCTOGON SWITZERLAND?

Hitchhiking to Corsica, birthplace of the gods (arabic); How to survive with little or no money + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1897&start=1 * Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

“The Enemy Within is very Real and so are their Secret Signs and the Proofs right in our Faces ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2009/02/norske-advokater-i-hardt-vaer/comment-page-6/#comment-102801

M.JOHAN
M.JOHAN
Abonnent
11 år siden

Aldri før har så og si hele verden trykket penger.
http://www.youtube.com/watch?v=VTrGEqEfZsg&feature=player_embedded
Hvor lenge kan dette pågå før det hele kollapser ??
En ting er sikkert og det er at de samme grafene viser akkurat det samme nå i første kvartal 2013 som da bobblen sprakk i 2008.
Gullet har fått en korreksjon siden toppen ble nådd, det samme skjedde i 2008, børsene ligger på rekord nivåer, men ingen tjener penger ( Utenom “To big to fail” selskapene).

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Fair money for Ireland – Debt-free, interest-free currency, issued directly to citizens – From tyranny to freedom – Open-source money and law – Spread the message! http://www.abeldanger.net/2013/01/fair-money-for-ireland-debt-free.html Quote: Hi all, The cause of the current debt crisis is not GOVERNMENT SPENDING. In fact, the cause is, as usual… debt-based money, issued by private banks, and loaned, AT INTEREST, to people and governments. The inevitable outcome of money being issued as loans, with interest not created, but payable on the debt… is financial ruin. A child could get this. But the economic gurus never seem to get it. I would be interested to have a reply from each and every one of you, to this question: Do you agree with my simple statement, that the problem is debt-based money, issued by private banks, and loaned, AT INTEREST, to people and governments? And therefore, that the solution is debt-free money – interest-free money – issued directly to the people, as needed, to support economic activity? If it’s not as simple as that, I’d like to know what it is that I’m missing. As far as I’m concerned, it’s a case of “the emperor has no clothes”. We all need to first agree that the emperor has no clothes; then we can get out of the debt slavery nightmare. Please let me know if you agree. Cathal Spelman ..

“Jørgen Skavlan .. kvalifiserer til grad 1 Septikk Animert Lureklovn Fabian ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2010/07/vi-blir-lurt/comment-page-5/#comment-94434

Mole
Mole
Abonnent
11 år siden

Vassilis Rapanos blir likevel ikke ny finansminister i Hellas.
Kollapset før han skulle ta over «verdens tøffeste jobb»

Hellas fremtidige finansminister sier fra seg sin stilling
http://www.dagbladet.no/2012/06/25/nyheter/politikk/utenriks/hellas/okonomi/22287479/

Tydeligvis ikke rette mann for jobben, kollapsen kom nok etter han fikk beskjed om hva han skulle gjøre med økonomien.

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

– Kunder i greske banker tok ut 700 millioner euro i går
http://e24.no/makro-og-politikk/kunder-i-greske-banker-tok-ut-700-millioner-euro-i-gaar/20241561

Flott, måtte fler følge grekerne på dette området.

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Forbud mot pengeuttak og å rømme landet? EU i nær framtid? = politistat
http://www.nyhetsspeilet.no/2012/03/peter-warren-om-det-storste-bedraget-noensinne/comment-page-2/#comment-86849

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Ja, ta ut norske sedler også.

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Aktører frykter både prisras på hytter og boligkrakk dersom dommen fra Strasbourg blir stående.

Dommen i Strasbourg kan gi opp imot 350.000 tomtefestere i Norge avgiftssmekk,..
http://www.abcnyheter.no/penger/oekonomi/2012/06/13/kan-bli-mange-hytter-til-salgs

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Husprisene i Norge er et mareritt, og den beste kommentaren jeg har sett om dette kom fra en Ap politiker i en kronikk for mange år siden, og han skrev: “Arbeiderpartiet har sviktet folket!” Gjett om de ble sure!
Men de har gjort hus til spekulasjonsobjekter og folk bor seg i hjel.
Ta bare denne uhyrlige praksisen, som hvis “fagterm” jeg ikke kommer på da jeg ikke er noen spekulant, denne praksisen med å kjøpe seg inn i bygge prosjekter og så spekulere i at prisene skal gå opp for at de skal tjene penger på dette. Ikke rart at det blir dyrt å bo da!
Nå har vi også i Norge såkalte SIFO beregninger som sier at du MÅ ha minst 10 000 å forbruke når lån og husleie er betalt!
Så jeg var nå og kjøpte en tilbudspakke på ti såper for å holde forbruket i takt med SIFO sin intensjoner! ;)
Videre vil de aller fleste, ja kanskje til og med alle banker ikke en gang vurdere lån under 700 000!!
Så selv om jeg har egenkapital så er jeg stengt ute fra boligmarkedet for evig tid.
Husbank praksisen er endret slik at du nå må vite hvilket hus du skal søke på, og ha budsjettet klart, men husene blir jo kjøpt etter maks 14 dager, så det er nesten en umulig oppgave!
Mistenker at de med penger har så mange utleieobjekter at de helst ser at en fattig fan ikke får seg et eget sted.
Ser at tekstene på annonsene til de mindre leiligheter oftere og oftere har teksten, “fin til å leie ut”.
Ja, kommunen og staten betaler jo ofte husleien til spekulantene i form av bostøtte og NAV midler!
Ja, jeg vurdere som bl.a Balle Clorin her oppfordrer til, og rett og slett ta ut alle pengene, og da i tillegg bare rømme fra Norden, for her i Sverige hvor jeg bor har Norge og Sverige kommet opp med nye skatte avtaler som utad presenteres som noe positivt, men som egentlig er det motsatte!

Så jeg vil sterkt advare folk mot å flytte til f.eks Sverige, dere aner ikke for et virvar disse byråkratene lager for vanlig folk som ikke har utdannelse innenfor jus!!
Det er et sant helvete som skatterøverne steller i stand!
Statens usynlige hånd stadig så grådig i din lomme!
:(

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

– Halvparten av all korrupsjon skjer i det offentlige

– Bare toppen av isfjellet
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.8175248

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

The insurance market Lloyd’s of London is preparing contingency plans for the possibility of the euro collapsing, its chief executive has said.
http://www.bbc.co.uk/news/business-18226128

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

50 ansatte ga seg selv 4 milliarder i bonus
ett år før banken kollapset og utløste en global finanskrise.
Lehman Brothers
http://e24.no/boers-og-finans/lehmans-50-best-betalte-ga-seg-selv-4-milliarder-i-bonus/20198478

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden
Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Storbritannias tredje største bank er avslørt i forsøk på rentetriksing. Nå må toppsjefen gå, dagen etter at styrelederen trakk seg.
http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.8230651

Illusions
Illusions
Abonnent
12 år siden

:-) Very soon, you will witness the world-wide mass arrests of the many criminal cabal members. :-)

sjarl
sjarl
Abonnent
Svar til  Illusions
12 år siden

Spetalen har hatt en rekke artikler om finanssektoren om hva som kan anses å ha en tilsnitt av internasjonal kriminalitet. I dagens DN har Trond Giske et oppgjør med ratingbyråene.

herrnimrod
herrnimrod
Abonnent
Svar til  Illusions
12 år siden

Wilcock + Fulford = Hoax.

herrnimrod
herrnimrod
Abonnent
Svar til  Illusions
12 år siden

Wilcock + Fulford = Hoax.

Beware of false prophets.

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Hellas konkurs: Spekulanter får
milliarder i erstatning

Investorer som hadde forsikret sine greske investeringer mot mislighold, får nå erstatning. Det betyr at den største statskonkursen noensinne er et faktum.
http://e24.no/boers-og-finans/isda-hellas-er-konkurs/20163157

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Slik tappet Goldman Sachs den greske statskassen

Investeringsbanken tjente 600 millioner euro over natten da den ga lån til den greske stat.
http://e24.no/makro-og-politikk/slik-tappet-goldman-sachs-den-greske-statskassen/20161026
http://www.nyhetsspeilet.no/2012/03/peter-warren-om-det-storste-bedraget-noensinne/

cHronilogy
cHronilogy
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

http://www.youtube.com/watch?v=BbeX_sdqHwE
ref. goldman, morgan, city bank, santader ect.

“economic hitman” / metode for innflytelse og kontroll over andre land.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/article2366344.ece
lignende teknikker eller formål?

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Goldman Sachs anbefaler kundene sine å droppe sikre papirer og heller satse på aksjer.

«En av de viktigste trendene i finansmarkedene de siste ti årene har vært en betydelig svekkelse av aksjers avkastning. På samme tid har statsobligasjoner sett en voldsom verdiøkning», skriver Oppenheimer og Walterspiler.

«Med tanke verdivurderingene tror vi det er på tide å si «ha det bra» til obligasjoner og omfavne ‘lange gode kjøp’ for aksjer ettersom vi forventer en oppadgående trend som vil vare i flere år», heter det i rapporten.

«Mulighetene for fremtidig avkastning i aksjer i forhold til obligasjoner er så bra som de har vært i en generasjon», skriver strategene Peter Oppenheimer og Matthieu Walterspiler i rapporten.
http://e24.no/boers-og-finans/goldman-sachs-avkastningsmulighetene-har-ikke-vaert-bedre-paa-en-generasjon/20176519

06. 03. 2012 kl. 20:33
Slik tappet Goldman Sachs den greske statskassen

Investeringsbanken tjente 600 millioner euro over natten da den ga lån til den greske stat.
http://e24.no/makro-og-politikk/slik-tappet-goldman-sachs-den-greske-statskassen/20161026
http://www.nyhetsspeilet.no/2012/03/peter-warren-om-det-storste-bedraget-noensinne/

Peter Warren om det største bedraget noensinne sier:
03. 03. 2012 kl. 15:33
[…] Finanskrisen – et planlagt statskupp? avg Per Aslak Ertresvåg. http://www.nyhetsspeilet.no/2011/09/finanskrisen-et-planlagt-statskupp/ […]

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

..bare dager før konkursen ha instruert om at 200 millioner dollar skulle overføres fra klientkontoer, og brukes til å dekke meglerhusets egne overtrukkede konto hos JPMorgan Chase.

Finansskandale i USA blir bare verre og verre.
http://www.na24.no/article3363231.ece

trackback
12 år siden

[…] Finanskrisen – et planlagt statskupp? avg Per Aslak Ertresvåg. http://www.nyhetsspeilet.no/2011/09/finanskrisen-et-planlagt-statskupp/ […]

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

$15 TRILLION is equivalent to the the federal debt of the U.S. Treasury Department.
Lord James of Blackheath has spoken in the House of Lords holding evidence of three transactions of 5 Trillion each and a transaction of 750,000 metric tonnes of gold and has called for an investigation.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Geir Haarde risikerer to års fengsel dersom han blir funnet skyldig i å ha forårsaket krisen som veltet flere islandske banker i 2008.
http://e24.no/makro-og-politikk/islands-tidligere-statsminister-stilles-for-riksrett/20160228

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Vil EU redde eller knekke Hellas?
http://www.dagbladet.no/2012/02/20/nyheter/hellas/eu/frankrike/tyskland/20320047/

Godt beskrevet overskrift.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Stiller spørsmål ved den bejublede redningspakken til europeiske banker og stater. – Det er en kjempe-«scam», hele greien.

Ifølge Warren er det stort sett bare en aktør som har grunn til å juble over tiltaket, og det er bankene selv. De fleste andre blir grundig lurt, mener han.
Pyramidespill

Hedgdefondforvalteren mener løsningen med å gi billige lån til banker og stater i gjeldsproblemer er ganske absurd i seg selv.

– Det er som at du som privatperson skulle ha fire prosent lønnsvekst hvert år, samtidig som gjelden din økte med 12 prosent hvert år. Og når du til ikke makter å betjene gjelden, går du til banken og sier at du ikke er i stand til å betale, og derfor ber du om å få låne dobbelt så mye. Banken hadde besvart søknaden din med to ord: Glem det. Det er jo ikke en kjeft på denne planet som ville lånt deg mer penger!

Det er ikke bare dette som burde få alarmklokkene til å ringe i forbindelse med utdelingen av LTRO2-pakken.

Ifølge Warren har bankene fått garantier om at de ikke står ansvarlig for gjelden, dersom de låner de samme pengene ut til de gjeldstyngede landene Italia og Spania – og disse går konkurs. Med andre ord gir ikke bare ECB bankene 530 milliarder euro nærmest gratis – ECB påtar seg til og med risikoen for mislighold når bankene låner pengene videre med kjempefortjeneste til de gjeldstyngede landene.
http://www.abcnyheter.no/penger/oekonomi/2012/03/03/trolig-den-stoerste-svindelen-noensinne

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Regjeringen vil låne ut mer til Det internasjonale pengefondet (IMF), på toppen av de 55 milliarder kronene som tidligere er varslet.
http://www.tv2.no/nyheter/okonomi/norge-laaner-ut-mer-til-pengefondet-3697235.html

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden
Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Kredittvurderingsbyrået Standard and Poor’s har nedgradert EUs krisefond EFSF frå toppkarakteren AAA til AA+.
http://www.nrk.no/okonomi/eus-krisefond-nedgradert-1.7956599.html

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Tror Ungarn kan starte konkursbølge i Europa

I stedet for å vedta innsparingstiltak har myndighetene foreslått nye lover som vil innskrenke uavhengigheten til sentralbanken og redusere den demokratiske friheten i landet.

Dette har skapt stor bekymring og harme i EU.

Landet kan, selv om dens økonomi isolert sett er liten i Europa, starte en bølge av trøbbel for Europa om de velger å la landet gå konkurs.

– Det som skjer i Ungarn kan bli et forvarsel om hva som vil skje i resten av Europa

Han viser til Island som gikk over ende, og har kommet seg på beina igjen – og Ungarn kan fort finne ut at det er bedre å gjøre det slik enn å motta hjelp, mener han.
Andre land vil da sannsynligvis komme til samme konklusjon – med enorme økonomiske følger for blant annet europeiske banker, …..
http://www.abcnyheter.no/abc-penger/oekonomi/2012/01/12/tror-ungarn-kan-starte-konkursboelge-i-europa

Ja se til Island, makan til rævkjøring av eu, mottoet deres er fortsatt Gjør som vi sier eller så ruinerer vi dere.
Kan begynne å se morro ut nå.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

– Det som skjer i Europa nå, er en selvmordspakt

Nobelprisvinner Joseph Stiglitz sier det ikke er et spørsmål om når, men om hvordan, euroen bryter sammen.
http://e24.no/makro-og-politikk/stiglitz-kaller-eu-planer-en-selvmordspakt/20143153

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden
bardun
bardun
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Og de norske landsforederne i Det Norske Storting vil fortsatt inn i dette unionske ormebol som skal omformes til Europas Forente stater – etter samme mal som USA…

De norske kujoner speider kun etter Merkel og Sarkozy,s ideér, lytter til Brussel og EU-kommisjonen og applauderer alle deres skjulte trekk for å underminere nasjonalstatenes sjølråderett. De hyller alle forslag, alle direktiver, alt som kan bringe deres drømmer et steg videre mot derers utopiske mål.

Partiet har overgitt landet – på samme måte som de gjorde i 1940 … Her finnes ingen ryggrad – ingen motstand – nå legger de landet åpent og gir opp en selvstendig politikk, og de ser helt bort fra nasjonens selvstendig folk – alle dem som er glad i landet sitt – et land med rotfestete innbyggere som ønsker å styre seg selv …

Nå har de glemt at de skal føre en innenrikspolitikk som er denne nasjonen verdig.

Men de lukker øynene for at Euroen er i ferd med å kolapse. De nekter å tro det … Først Eurosonen – så EU. Først ute er Storbritannia … så Tsjekkia.

« Forrige artikkel

Stay behind – Norges skjulte statlige monster-mafia

Neste artikkel »

Bøtelagt for møtevirksomhet

253
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x