«Til barnets beste» – staten som omsorgsperson

18.3K visninger
13 minutter lesetid
294

Hva skjer med barna når den norske, sosialdemokratiske staten opptrer som omsorgsperson? I dag er Norge på et nivå med Nord-Korea hva angår «den elskende faderens», statens, omsorg for sine barn. Det som skjer er at staten i det skjulte har overtatt eiendomsretten til barna, som fra nå av befinner seg i statens klamme favn.

De biologiske foreldrene er bare surrogater som gjør de praktiske oppgavene for å fø ungene. Statens forlengede arm i omsorgsarbeidet er NAV (Arbeids – og velferdsetaten), helsestasjon, barnehage, skole og selvfølgelig det allestedsnærværende barnevern. Disse legger beslag på over en tredjedel av det norske statsbudsjettet (1.064,9 milliarder kroner for 2013); barnevernet alene, 12 milliarder kroner.

Denne artikkelen forsøker å avsløre snikinnføringen av  milliardbudsjetterte og stort sett virkningsløse kommunistiske prinsipper i omsorgen for familier og barn i Norge innenfor en såkalt «norsk modell». Vi snakker om Arbeiderpartiets ikke-eksisterende og iskalde ” familiepolitikk”, med et oppblåst kommunalt, fylkeskommunalt og statlig barnevern som lederstjerne.

Tross flere hundre milliarder kroner til disposisjon, mest gjennom NAV, klarer ikke statens omsorgsapparat å hjelpe eksempelvis familier som faller utenom de vedtatte normene eller har  spesielle behov, slik som aleneforeldre, som  i dag må leve i fattigdom i ett av verdens rikeste land

 

Min erfaring som alenemor

Våren 1984 var jeg alenemor med ett barn. Jeg hadde fulltidsjobb som sykepleier med flere års ansiennitet, levde nøysomt, men klarte nesten ikke å få endene til å møtes. I protest mot vanskelige levekår for alenemødre startet jeg en sultestreik. Dette var i Trondheim. Det ble avis-skrivning både i høyresidens og venstresidens presse, og NRK laget en sak om streiken min for Dagsrevyen. Under streiken reiste jeg med mitt lille barn til Oslo og besøkte Stortinget. Jeg ble invitert til AKP m-ls partikontor og fikk hilst på formann Pål Steigan og aktivisten og legen Ebba Wergeland, som ga meg råd angående min sultestreik. I det store og hele fikk jeg belyst situasjonen til en helt vanlig alenemor. Men noe rikere ble jeg ikke. Heldigvis fikk jeg en litt bedre betalt ledende stilling i Nord-Norge, med bare dagvakter og med subsidiert bolig. Det er helt umulig kombinere turnusarbeid med rollen som alenemor for småbarn. Den lille familien kunne endelig leve nesten normalt.

Under sultestreiken ble jeg diskret kontaktet av en offiser i Forsvaret. Han fortalte meg at han kom med et budskap fra ”høyere hold” og advarte meg om  at det var folk der ute, som ikke likte det jeg gjorde for å få belyst situasjonen for alenemødre. Det viste seg ganske raskt at dette ” høyere hold ” dreide seg om frimurere og gamle menn i Stay Behind i Trondheim.

Statens rolle i omsorgen for barn er kun å føre kontroll

Staten Norge er en juridisk person og en bedrift, som inkluderer statsadministrasjon,  forsvaret, domstoler og politi. Staten delegerer oppgaver til kommuner og fylkeskommuner. NAV har kontor i hver kommune. Hver kommune har også en helsestasjon og et barnevern.

Under en sosialdemokratisk politisk styrt stat, er familien en reproduktiv, økonomisk enhet, som sørger for nye generasjoner av arbeidere og at utearbeidende foreldre får mat og hvile hvor hen de nå har solgt sin arbeidskraft til. Barna av arbeiderklassen og middelklassen er under kontroll av staten gjennom flere titals  sosiale – og helseinstitusjoner, barnehager og skole. Disse institusjoner er tungt byråkratiske, hvor selve byråkratiet krever fleste arbeidstimer. Et eksempel fra psykiatrien: I Nordland finnes det en psykiatrisk poliklinikk, som behandler gjennomsnittlig under én pasient per dag. Tross milliardoverføringer til disse etatene får de fleste pasientene og klientene, barnehagebarn og skoleelever ikke hjelp. Lover og forskrifter om krav for behandling og støtte er kun papirtigre. Det ser pent ut på papiret og tjener kun for skryt for nasjonale og internasjonale statistikker, og selvfølgelig som valgflesk.

Fra det lille barnefosteret er bare 12 uker gammelt, blir det gjenstand for statens ”omsorg” ( les kontroll). Reproduksjon av en ny skatte – og avgiftsbetaler har begynt. I kulissene venter tålmodig en hær av medisinske spesialister og alskens forskere på fostertiden, svangerskap, fødsel og barnesykdommer. Elektromedisinsk utstyr for millioner av kroner står blankpusset og venter, og legemiddelindustrien tilbyr sine produkter for eksisterende og ikke – eksisterende (les forebyggende) sykdommer  for mor og barn. Fosteret, hvis det har overlevd en diskré påminnelse til moren om mulighet for abort ved den minste mistanke om at det feiler noe fosteret – er bare 12 uker gammelt! Gro Harlem Brundtland snakket om ” celleklumper” og fikk vedtatt loven om selvbestemt abort ved 12. uke i 1979. Moren (og faren ) har ingenting de skulle ha sagt i kaoset av alle ”ekspertene” rundt omstendigheten. Valgfrihet finnes ikke selv om moren mener at hun er frisk og svangerskapet er ikke en sykdom. De medisinske prosedyrene er viktigst. Hvis moren nekter å følge prosedyrene, og lar være å komme til medisinske kontroller under svangerskapet (svangerskapskontroll) så blir det gitt bekymringsmelding til barnevernet, og det allerede før barnet er født.

 

Medisinsk – og legemiddelindustri tar over

Når fosteret er 17 – 19 uker gammelt (12 uker gammelt er på trappene), frisk eller syk, så tilbys det så kalt ultralydundersøkelse som rutinemessig kontroll, (siden midten av 1980-tallet ). Så godt som 100% uvitende mødre møter opp på undersøkelsen. Ultralyd er stråling og det vites ikke hvordan denne type stråling påvirker fosteret. Private klinikker tilbyr i dag ultralydundersøkelser for fosteret for moro skyld, slik at foreldre kan få bilder av fosteret og kan selv se hvilket kjønn barnet har.

I 1982 – under mitt første svangerskap –  ble jeg satt på et forskningsprosjekt for ultralyd for fosterdiagnostikk på Regionsykehuset i Trondheim. Jeg møtte opp 2-3 ganger uvitende om at undersøkelsene var de aller første i faget, hvor legen prøvde seg frem ved hjelp av ultralydapparat. Som jeg har angret etterpå.

Moren tilbys diverse vaksinasjoner under svangerskapet, som mot røde hunder. Noen av mødrene blir satt på antidepressive medisiner.

Over 99% av fødsler i Norge skjer enten i en liten og mer intim fødestue (som selvfølgelig nedlegges over en lav sko), på et lokalt sykehus eller på større regionale sykehus. I Norge fødes det ca. 62.000 barn per år. Fødselen er overvåket med alskens medisinske instrumenter, selv om barnet er frisk, mest for forskningens skyld. Derfor blir fødslene sentralisert til store regionale sykehus. Instrumentene gjør fødselen unaturlig for moren, spesielt for førstegangsfødende. Staten overvåker fødslene via Medisinsk Fødselsregister ( Folkehelseinstituttet).

Hvis barnevernet har fått bekymringsmelding om moren under hennes svangerskap, får moren ikke se mer til barnet sitt. Barnevernet henter babyen fra barselavdelingen eller fra barneavdelingen.

http://www.f-b.no/nyheter/her-tar-barnevernet-en-nyfodt-baby-1.5505293

Barnet blir gjenstand, og omfattende objekt for ”vitenskap”

Etter hjemkomsten venter helsestasjon for barnet. Barnevaksinasjonsprogrammet starter allerede ved 3 måneders alder og slutter ikke før i 10.klasse. Det vaksineres mot ti forskjellige sykdommer. I løpet av det første leveår får barnet tre doser med difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon ( haemophilus influenza type b ) og pneumokokksykdom ( lungebetennelse). Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder gis i 15 mnd alder.

Det private Folkehelseinstituttet, som i Norge administrerer Barnevaksinasjonsprogrammet skriver på sine hjemmesider at fordelene med vaksinasjon overstiger ulempene, som  til dels alvorlige bivirkninger, såkalt risiko. Folkehelseinstituttet får årlig hemmelige utbetalinger fra det amerikanske privateide Rockefeller institutt (The Rockefeller University) for medisinsk forskning.

Nå må det tilføyes at barnevaksinasjoner er kun et tilbud. Det er frivillig i Norge å la sine barn bli vaksinert, men over 90% av foreldre velger vaksinasjon, de fleste uvitende om farene. Friske barn utsettes med vitende vilje for legemiddelindustriens profittjag.

Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK), Folkehelseinstituttet, overvåker vaksinasjon i Norge.

 

Helsestasjonene og skolehelsetjenesten overvåker barn og familie

Nå skal barnets fysiske, psykiske og sosiale utvikling overvåkes med tette bånd mellom personalet ved helsestasjonen, barnehage, skole og barnevernet.

Det finnes både diagnose og tiltak for barn for  alle avvik fra det ”normale”. Barnet  begynner med psykofarmaka fra 2 års alderen. Barnets fysiske, psykiske og sosiale utviklingsløp er standardisert ved forskning  gjennom flere tiår. Standardisert utviklingsløp følger Gauss kurve (normalfordeling), 50% av barna ligger midt i mellom (”normal”), 25% ligger over kurven (”avvikende”) og 25% på den nederste delen av kurven (”avvikende”). Dette betyr, at kun 50% av barna ansees å være så kalt normale. Dette førte til at det i sin tid dukket opp alskens spesialister for barn, som fostermedisin, barneleger, barnekirurger, barnepsykiatere , barnepsykologer, barnepedagoger, førskolelærere, sosionomer, vernepleiere, barnesykepleiere, barnepleiere, skolelærere  og spesialister for familie, jurister, politi osv., alle som én tilpasset landets politiske system. I Norge opererer sosialdemokratiet med kjempediger statlig innblanding (”omsorg”) over familiens og barnets livsfaser, ”fra vugge til grav” (NAVs motto).

Nå er jeg ikke motstander av at det forskes på barn (vel og merke etisk forsvarlig) eller at det opprettes stillinger for barnespesialister. Barn er ikke små voksne. Men disse institusjonene har utviklet seg til tunge, byråkratiske og fragmenterte spesialistmiljøer, som har mistet kontakten med dem de er satt til å behandle. Byråkratiet tar største delen av arbeidstiden. I dag er virkeligheten, at den ufaglærte, unge assistenten (LO – organisert og derfor forholdsvis godt betalt) gjør jobben og bruker mest tid hos barnet på sykehuset, barnehagen og skolen (skolefritidsordningen).

 

Barn og familie under sosialdemokratisk stat

Den norske ”velferdsmodellen” for barn og familie er ikke bedre enn at systemet har tingliggjort sine medlemmer, redusert dem til ”forbrukere”, klienter og pasienter, og tillater markedsliberalistisk (les kapitalistisk) angrep på sine sårbare medlemmer på alle livets områder. ”Massene”, er gjenstand for fri og kontinuerlig klandestin kriminell eksperimentering og ”forskning” fra alskens spesialister for helse og miljø som tjener iskalde markeder som blant annet mat – og legemiddelindustri som i sin tur produserer giftig, billig mat og medisiner, med fattige og andre sårbare grupper som hovedmål. Barna blir feil – og underernærte tross fedme (!), som forårsakes av at maten består kun av sukker og billig fett uten næringsstoffer. Foreldrene tvinges til å putte i barna giftige medisiner (psykofarmaka, antidepressive og narkotiske medisiner så som amfetamin) og tilskudd (fluor). I dag har minst én elev per skoleklasse diagnosen ADHD.

Arbeiderpartiet leder den sosialdemokratiske staten  Norge. Partiet har (selvfølgelig) ingen familiepolitisk program, det er jo staten som fører omsorg for familier og barna. Jeg leitet gjennom partiets prinsipprogrammer, det siste fra slutten av 2000-tallet. Det eneste jeg fant var et eget kapittel for barnevern, hvordan gi barnevernet mer makt og ta fra foreldrene bestemmelsesretten overfor sine egne barn.

Den mektige og elitistiske fagbevegelsen, LO (Landsorganisasjon), med sine 880.000 medlemmer, gjør Norge til proletariatets diktatur. 50% av medlemmer er kvinner (!). Organisasjonen har tentakler innen absolutt alle nivåer av statsadministrasjonen og annet samfunnsliv. Heller ikke LO har  et eget familiepolitisk program, men inkluderer dette inn i programmet for likestilling. Likestilling er ensbetydende med at flest mulig kvinner er i arbeid. Kvinner er billig arbeidskraft. Dermed ”barnehage for alle”. Men bare for den resurssterke og velstående eliten i arbeiderklassen og middelklassen. De fattige kvinnene har verken arbeid eller råd til å ha barna i barnehagen. Barna i fattige familier fullfører ikke den videregående skolen og de har ikke råd til å ta høyere utdanning.  De havner i NAVs og psykiatriens livslange labyrint, blir uføretrygdet senest  ved fylte 30 år, og vips er de   plassert i gruppen for useless eaters. De kommer ikke med i statistikken for arbeidsledige, hvilket får til følge at det blir gitt et  feil bilde av den virkelige situasjonen.

 

Plukk fra Statistisk sentralbyrå

I Norge er det 1.118.200 barn under 18 år fordelt på 629.027 familier. Kun 61% av foreldrene er gift. 614.000 barn går i grunnskolen, 9% får spesialundervisning. Hele 55% av alle barn under 20 år ble behandlet for sykdommer på poliklinikken i et somatisk sykehus (ikke psykiatri).89.7% av barn mellom 1-5 år går i barnehage. Barnevernet foretok 35.100 undersøkelser i 2011, det vil si at 7 av 1000 norske barn mellom 0-17 år ble undersøkt av barnevernet.  85% av barn mellom 9-15 år bruker fritiden til å lese Donald Duck, som er kjent til å gi barna skadelige subtile meldinger. 91% av barna mellom 13-19 år bruker Internett 126 minutter (2 timer) daglig. På et annet sted sier Statistisk sentralbyrå, at når det gjelder ungdommens bruk av Internett, TV og andre skjermer, kan tidsbruken være dobbelt så høy per dag.

10% av lønnsmottakere får lavest lønn, 21.100 kr per måned. 10% får høyest lønn, 75.100 kr per måned. De rikeste av familiene, 17% av familiene i Oslo Akershus, tjener 1 million kroner per år. De med lavest lønn/inntekt tilhører minstepensjonister, sosialhjelpmottakere, innvandrere, langtidsledige, langtidssyke, unge aleneboende, uføre, aleneforeldre, rusavhengige, kriminelle, hjemløse osv. Disse er de aller fattigste. Karl Marx og Vladimir Lenin kalte dem ”filleproletariat” (sic), som man ikke kunne stole på når det kom til sosialistisk revolusjon (!).  I Norge har de  med lavest lønn og offentlige overføringer, 100.000 barn. Disse barn er aldri eller sjelden på ferie, de har ingen fritidsaktiviteter på grunn av at foreldrene ikke har  råd til å kjøpe utstyr. Disse barna blir mest mobbet  allerede  på barnehagestadiet for ikke å snakke om på skolen.

http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/navkontor-svikter-hjelpetrengende-barn-3962529.html

Frivillige organisasjoner, tar seg av av de aller fattigste i Norge i 2013, slik de også gjorde det i middelalderen. Statens omsorg for de fattigste begrenser seg til støtte, som holder menneskene akkurat ved sultegrensen.

http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/barn-i-norge-gaar-sulten-til-sengs-3974158.html

Den rødgrønne regjeringen har ikke gjort noe for denne gruppen barn og familier. I sosialistisk stil mener staten at alle skal i tillegg yte etter evne. Denne gruppen har det like ille uansett sosialistisk eller borgelig regjering.

 

Kvinnens stilling

I dagens Norge er mange av  kvinnene i reproduktiv alder trippelarbeidende. De er mor til 2-3 egne barn og muligens 2-3 stebarn , gjør mesteparten av arbeidet i hjemmet og serverer  hjemmebakt brød på frokostbordet. De er utearbeidende, dog de fleste i deltid (det skulle bare mangle !) og blir påskjønnet med dårlig lønn, samtidig som  de altfor ofte, i mangel av offentlig omsorg, bærer hovedansvaret for omsorgen for gamle foreldre og kanskje også for svigerforeldre, og/eller andre slektninger.

Hver fjerde kvinne er et offer for vold, hver tiende for grov vold.

Disse kvinnene er ” frigjorte ” og ” likestilte ” i sosialistenes øyne tross at mange av dem bryter sammen og påtar seg stressykdommer som ME (kronisk utmattelsessyndrom). Noen ” møter veggen” og blir innskrevet i psykiatrien. Disse kvinner (før de har blitt syke) har alltid vært en grunn til stolthet og beundring hos det sosialdemokratiske Arbeiderparti, som i mange kommuner har opprettet en egen, årlig, pris for dem ”en slitarpris” som var ment som en samfunnets og nærmiljøets påskjønnelse.

Etter hvert har likevel også det sosialdemokratiske kvinneglansbildet falmet. Et sted går grensen for samfunnets rovdrift av den svakeste halve delen av befolkningen. Partiet holder på å reagere. De har lovet, hvis de vinner valget til høsten 2013, å SE på kvinnehelsen. Noen detaljer får vi ikke vite om. Kvinner er en verdigfull og billig arbeidskraft, til og med gratis for familien, gamle foreldre og svigerforeldre, under det være seg en sosialistisk eller en borgerlig regjering. Kvinner må holdes på bena til enhver pris.

Tilleggsbyrder for den ”frigjorte” og ”likestilte” kvinnen er overgrepene over henne selv og barna. Vold, voldtekt, all voldskultur, og krigene, bombinger som barna er ofre og vitne til  gjennom TV og data, barnepornografi og drapskriminalitet. Nyheter om skoleskytinger og kidnappede barn, barn som fryser og sulter i hjel i flyktningeleirer. Mellom disse erfaringene må kvinnen finne tid og ikke minst anledning til å oppdra barna, hjelpe til med lekser, følge dem til aktivitetene og bursdager. Leve så ”normalt” som mulig ( se Barneloven).

 

Familien under staten

Staten har alltid elsket å angripe og ødelegge kjernefamilien. For den sosialistiske staten er familie en økonomisk enhet hvor mann og kvinne parer seg med hverandre og avler avkom. Det kalles ufølsomt; reproduksjon. Menneske er et intelligent dyr, intet annet, etter den marxistiske ideologien. Kjærlighet kan ikke påvises vitenskapelig.

Over 50% av norske ektepar har hittil giftet seg kirkelig. Bibelen lærer, at ekteskap er et sakrament (hellig ritual). Den sosialistiske staten Norge skal nå frata kirken retten til vigsel. Ekteskapsløftet  reduseres til hvilken som helst avtale med to partnere, som for eksempel å inngå en avtale med en treningssenter! På lengre sikt kan avkommet, barna, plasseres hos hvilken som helst annen familie og med bioteknologiens hjelp skal avkommet aldri få vite, hvem de biologiske foreldrene er. Biologiske forbindinger mellom foreldrene og barn skal helst fjernest allerede på fødeklinikken.

 

Barnekonvensjonen til punkt og prikke

Norges egen lov om barn og foreldre, Barneloven, ble vedtatt i 1981. Loven bygger på norske tradisjoner om familie og barn hvor foreldrene har det overordnete ansvar for barnas ve og vel. Loven er brukbar, selv om den kom sent historisk sett. Alt ble verre for familie og barna når FN vedtok så kalte Barnekonvensjonen i 1989. Der står det at ”…staten har ansvaret for barna i landet …”. Norge ratifiserte barnekonvensjonen i 1991 under Gro Harlem Brundtlands tredje regjering ( 1990-96, Brundtland III ). Etter ratifiseringen gikk det fort for seg, Barnevernloven ble vedtatt i 1992. Men FN er ikke fornøyd. FNs barnekomité sendte merknader til den norske regjeringen i 2010 ”… (det bør være) fullt samsvar mellom den nasjonale lovgivningen og konvensjonen ” er kravet fra FN.

 

Den norske regjeringen mener, at ”Barnekonvensjonen gir barn og ungdom under 18 år et særlig menneskerettighetsvern” (Barne – , og likestillings -, og inkluderingsdepartementet). Det finnes mange meninger om ”menneskerettigheter”.

 

Framtiden for barn og kvinner i et gjennomført kommunistisk Norge

Pgogrammet, som danner grunnlag for alle kommunistiske, sosialistiske og det sosialdemokratiske partiet og LO i Norge heter » Manifestet » av Marx og Engels. Der finnes det oppskrift for statsmakten under proletariatets diktatur.

Ekteskapet vil bli avskaffet fordi kjærlighet innen familie er motbydelig (sic!) og sammenlignes med offentlig prostitusjon. Kvinnene vil bli  plassert i » et kvinnefelleskap «, hvor barna og deres oppdragelse og velferd tilhører kollektivet. Avskaffelsen av ekteskapet er dagens politikk for Arbeiderpartiet. Alle andre former for samliv enn inngått ekteskap blir oppmuntret og beskyttet med lover. Gjenværende kjærnefamilier blir splittet ved at barna blir plassert til fremmede fosterfamilier.

Arbeiderpartiet bruker kapitalistiske metoder for å ta knekken på familien. 75% av barnevernet er satt bort til private aktører i 2013, som forrige år hadde 220 millioner kroner i overskudd, ren fortjeneste. En «mor» eller «far» i fosterfamilien får utbetalt opp til 500.000 kroner per fosterbarn per år og beholder barnets barnetrygd og bidrag.

Det er på tide at det norske folk våkner før det er for sent. Problemet er at tendensene er globale. Målet for verdens elite er å innføre grenseløs verdenskommunisme ved hjelp av EU, FN og andre politiske og økonomiske verdensomfattende sammenslutninger.

 

Kilder: Taushetsplikt om barn. Kommunikasjon og samarbeid mellom helseetaten, skoleetaten, sosialtjenesten og barnevernet ”, Asbjørn Kjønstad, 2009, ” Neuvolakirja ” Chymos, Orion, Remeda, 1980, ” Marxist Philosophy ” V.G. Afanasyev, 1980, Arbeiderpartiet.no, LO.no, Drammens tidende, Internett

Maarit M. Hanssen

er utdannet spesialsykepleier i barnesykepleie og eldreomsorg og medlem i Norsk Sykepleierforbund. I 1995 ble jeg klar over at verden egentlig ble styrt av en hemmelig maktelite. I 2008 gav jeg ut en bok, som heter " Tors hammer. Geofysiske våpen, en realitet eller science - fiction. HAARP i Norge ". Er mor til to voksne døttre og gift med en datakonsulent.

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

294 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Seitasis
Seitasis
Abonnent
10 år siden

Selv om foreldrene oppfører seg ganske u-humant ønsker de fleste å være sammen med sin mor og far.

MAJA
Abonnent
10 år siden

Takk for en meget bra artikkel .
Jeg har nå forsøkt å vekke folk via facebook og origo ved å skrive om at barn er handelsvare , i den siste tiden er det noen flere som skjønner at detet er ett politisk grep , mens en god del påstår at det ikke har noenting å gjøre med politikk . Jeg legger fakta på siden til barneministeren hver eneste dag , den eneste egangen jeg har fått svar er når jeg skriver at det finnes pedofiliringer blandt det øverste sjiktet i samfunnet .
Når det gjelder langtidsvirkningen hos barnevernsbarn er statistikken nedslående.

3 av 4 barn har mottatt sosialhjelp etter fylte 18 år.
Høyere dødelighet.
Flere begår selvmord.
De savner nære relasjoner også som voksne.
3 av 10 barnevernsbarn klarer seg i voksenlivet, hvilket betyr at 70 % ikke gjør det.

Rapporten for barnevernsbarnas helse fra Norsk Institutt for By og Regionforsking – NIBR – sier at omtrent 150 barn og ca 1000 foreldre tok sine egne liv under såkalt barneverns «omsorg» og overtakelsesregime fra 1990 – 2002.

Det er ganske mange liv tapt som en konsekvens av utøvende inkompetanse, manglende forståelse, evne til empati og respekt for menneskers eksistens, deres behov og kjærlighet og rett til å «leve»:http://www.norgespartiet.no/component/content/article/194.html

I alt døde 702 barnevernbarn i perioden 1990-2001….

Ikke en ansvalig er fengslet eller straffet for «dette»:http://www.nibr.no/pub109

Her er «rapporten»:http://www.nibr.no/filer/2005-12.pdf

Når skal disse dødsfall etterforskes? Når skal de ansvarlige straffes og fengsles?
Barnevernet skulle liksom være der varnskeligstilte barn får hjelp og så leser vi nesten ukentlig om barn som enten tar sine liv eller dør på annet vis i barnevernts «omsorg»!

Hvem er det som er den øverste ansvarlige Martha «thorkildsen»:http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1010/thread252383/
Biologiske foreldre blir kriminaliserte og sykeliggjort gjennom diffuse diagnoser som er til de grader udokumentrte .
Ett av de verste tilfellene jeg kjenner til ang. diagnoer er en mor i Oslo som dessverre kom ut for en sakkyndig psykolog Janikke Willoch som etter etpar telefonsamtaler og 2 overfladiske besøk ga henne denne diagnosen: Jeg har lest gjennom rapporten til Psykolog Jannicke Willoch , som tydeligvis er ett bestillingsverk for barnevernet.

At det blir brukt en diagnose som “Limbisk dysregulering” som for å sitere Psykologspesialist Kjetil Mellingen , er noe det overhodet ikke er forsket på I Norge.

Jeg har også sett 3 filmer med opptak av samvœret mellom mor, sønn , og av det jeg kan se er dette ett utmerket samspill , og jeg har ingen problemer med å se at denne gutten vil vœre hjemme hos sin mor .

Det kommer også frem I filmen at han rent fysisk har det ikke bra , han har gått ned I vekt og huden hans er sår og vond og det er meget tydelig at han ikke blir tatt tilstrekkelig vare på av beredsskapsmor.

Det blir påstått at på grunn av mors “ limbiske dysregulering “ vil gutten få ADHD.

Man skulle tro at fylkesnemda innehadde såpass mye kunnskap om dette felt at ingen kan påføre ett barn denne sykdommen, den er I tilfelle «arvelig»:https://www.facebook.com/groups/111905222248223/doc/111944955577583/
Den samme sakkyndige var utreder i Alvdalsaken der utredningen var så dårlig at tingretten forlangte å få 50% av salœret tilbake , noe som forløp seg til 100000 kroner .
Likevel blir denne damen brukt , ettersom hun har fjernet adskillige barn fra diverse familier .
Sakkyndige psykologer misliker det biologiske prinsipp:
Respekten for de biologiske båndene mellom foreldre og barn er på et bunnivå blant fagfolk, noe en del foreldre som merogmindre frivillig kommer i kontakt med barnevernet har fått smertelig erfare. At lovens ordning angivelig tilsier at man først og fremst prøver ut tiltak hvor opprettholdelse av familiebånd respekteres, og tilbakeføring av omsorgen til biologisk kjernefamilie systematisk fremheves, er et grovt hån mot store mengder av foreldre og barn som har fått sine liv ødelagt av fagfolk med et skrudd syn på betydningen av familiebånd. De nevnte fagfolkenes utsagn blir desto mer groteske i dette perspektiv. Den som ser ut til å gå lengst i sin forakt, er førsteamanuensis Reidun Follesø som uttaler seg slik om det biologiske prinsipp: ”Rensk det vekk!” (VG 29.07.06)

For å forstå hvordan og hvorfor barnevernet opptrer som det gjør – i en mengde enkeltsaker, men også i mediasammenhenger hvor man fritt kan propagandere for umenneskelige holdninger – er det viktig å være klar over tenkningen som ligger i bunnen av barnevernets ideologi. Psykolog Katrin Koch som er ansvarlig for psykologforeningens bukk- og havresekkutdanning av sakkyndige har ved flere anledninger uttalt seg negativt om de biologiske båndene. Det virkelig ironiske er at psykologer ikke forstår hvilke skadevirkninger som påføres barn ved at de mest grunnleggende båndene slites over og ødelegges. At fagfolk ikke forstår hvilken destruktiv rolle de har, er dessverre ingen gåte. I tillegg er fagfolkene frekke nok til å påstå at biologiske bånd står for sterkt. I sin struktur ikke ulikt påstandene om at en fra systemhold ubeskyttet samværsrett står for sterkt rettslig og «politisk»:http://www.samfunnsmagasinet.no/Barnevernserie/26.11.2007.Hva_er_galt_med_norsk_barnevern.Del_2.htm
Det er iutgangspunktet de sakkyndige som avgjør rettergangen i barnevernssaker, barna blir ikke hørt og vitner som vitner i foreldrenes favør blir avfeiet med at de ikke har tilstrekkelig kunnskap.
Siv Westerberg beskriver mangel på rettsikkerhet i norsk og svensk barnevern:
Prroblemet i Sverige og Norge er den nesten totale mangel på rettsikkerhet for foreldre og barn som angripes av barnevernet .
I Sverige blir foreldre tvunget til å flykte til utlandet for å unngå barnevernet .
Jeg kjenner til tilfelle der foreldre har flyktet til USA, Tysklandog tilogmed Jugoslavia . Foreldre flykter til krigførende land for å beskytte sine barn fra «barnevernet»:http://bokelskere.no/bok/kampen-om-barnets-beste-er-rettssikkerhet-i-barnevernssaker-mer-enn-en-illusjon/376016/
Den mest ekstreme saken fant sted i Kristiansand hvor 16 politifolk ledsaget av 4 barnevernsarbeidere , politifolkene utstyrt med ladde håndvåpen som de pekte på faren til barna med mens det eldste barnet på 12 årvar i ferd med å besvime av skrekk , han trodde foreldrene skulle bli skutt. Moren kom til Norge som vietnamesisk båtflyktning og sier selv at det var mere menenskelige forhold i krigen mellom USA og Vietnam enn det er i Norge . Denne saken har keg sendt til Strasbourg og håper på mere menenskelighet her , ettersom de har tapt hver rettssak til nå.
Her kan dere lese «historien»:https://www.facebook.com/groups/svalland/doc/211413652222191/
Jeg anbefaler alle som kommer i kontakt med barnevernet om ikke å møte alene , ta med opptaker og helst advokat , fordi fremgangsmåten som blir brukt er slik:
Den enkelte barnevernsarbeider avgjør fritt om samtaler med impliserte parter tas over telefon eller ved personlig fremmøte.

I stor grad benyttes telefon.

Den avhørte foreholdes ingen rettigheter og heller ikke mulige konsekvenser av saken.

Ofte nevnes det ikke engang at de opplysninger som gis, blir skrevet ned og brukt i saken. Man får ikke opplest hva saksbehandler skriver ned, og opplysningen blir ofte nedskrevet uten at det blir stilt ett eneste kontrollspørsmål.

Den informasjon som innhentes, nedskrives på en måte, som synes å vœre av sterk subjektiv karakter, preget av den enkelte saksbehandlers oppfatning.

Informasjonen blir ofte i stor grad sortert ut fra hva den enkelte saksbehandler anser for å vœre relevant.

I barnevernssaker bygges det ofte på annen-, tredje- og fjerdehånds-opplysninger og ikke sjelden på anonyme meldinger.

Anonyme meldinger er det umulig å forsvare seg «mot»:http://www.norgespartiet.no/component/content/article/193.html
Jeg var på ett møte i Barnevenrpanelet der Helen Bjørnøy var leder og hun skrev i sin rapport at bekymringsmeldingene kommer fra barnevernet selv og at «DÅRLIG ØKONOMI» ER OMSORGSSVIKT» ,
42 % av barna som blir tatt av barnevernet er barn av enslige foreldre eller foreldre med en lav økonomi .
De som rømmer til utlandet er heller ikke trygge , fordi sjømannsprestene bl.a i Spania er angivere .
Generalsekretær i Sjømannskirken, Audun Myhre, forteller at flere av foreldrene har rømt fra det norske barnevernet.

– Stortinget og norske politikere har vært opptatt av å gi en tydelig melding om at nordmenn som reiser utenlands må klare seg selv. Men disse barna som vi snakker om – de velger ikke å reise utenlands. De blir tatt med. Da oppstår det en gråsone i forhold til de voksne som kan klare seg selv og disse barna som ikke velger å reise utenlands og ikke er i stand til å klare seg «selv»:http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostfold/1.8378614
Mitt brev til han finnes «her»:https://www.facebook.com/notes/may-harriet-seppola/brev-til-generalsekret%C5%93r-i-sj%C3%B8mannskirken-i-spania-audun-myhre-/10151222468859826
Hvis barnevernet får problemer med å fjerne barn , bruker de fosterhjemstjenesten Uma , a.s der barnefjerner OLE MARTIN HEJLL jobber på landsbais for å fjerne så mange barn som mulig. Han har spesialisert seg på enslige mødre , legger an på dem først , går ikke det er det fylkesnemda neste.
Ole Martin Hejli vet en masse om hvordan barnefamilier skal forfølges på kryss og tvers av kommunegrenser. Ingen skal slippe unna. Det skal ikke nytte å flytte bort fra en kommune som er i ferd med å gjøre stor skade.

Ole Martin Hejll er intet ubeskrevet blad i våre kretser.

Jeg sakser litt fakta/selvskryt om Hejll fra en artikkel i Aftenposten:

Quote:

Hejll har drevet med barnevern siden 1987 og har jobbet med barnevernssaker i 60 – 70 ulike bydeler og kommuner i Norge.

De siste årene har han drevet et konsulentfirma som blant annet gir råd til kommuner i vanskelige barnevernssaker. Han har undersøkt ca. 2000 familier rundt om i landet og plassert rundt 200 barn i fosterhjem eller institusjoner. I tillegg har han vært partsrepresentant i barnevernssaker i fylkesnemnder, tingretter og lagmannsretter.

Hejll tar til orde for at stadige flyttinger er skadelig for barn: «de stadige flyttingene fører til at mange av disse ungene slutter å knytte seg til nettverk og personer på stedene de kommer, siden de ofte bare er innom på en kort visitt. »

Men naturligvis nevner han ikke at barn som er i barnevernets varetekt flytter mest av alle barn.

Hejll er en notorisk familieknuser. Men han tjener godt på det – det skal han
«ha»:https://www.facebook.com/groups/379904838745540/doc/396078673794823/

Menneske
Menneske
Abonnent
10 år siden

Jeg må også få takke for en graverende, men glimrende artikkel.
Dette helvetesyngelet, det såkalte «helse» vesenet.
Jeg lurer på hvor mange pseudo-lakeier i Norge som tjener til sine egne livsopphold på denne miserable Jorda.

Gå til en lege i dag, og forsøk å beskriv hva du sliter med. Det være seg alt fra fysiske plager og smerter, til psykiske lidelser.

Du er garantert en lege som har dårlig tid, og som bruker 1 promille av tiden sin til å seg på deg, pasienten. Resten av sin dyrebare tid bruker legen på å knatte på tastaturet sitt, og det tar lang tid. De færreste leger har ikke en gang lært seg touch- metoden, og kan minne om en stabukk med fire klover, som skal «skrive ett eller annet». Som regel korresponderer legenes journal sjeldent, eller aldri, med pasientenes beskrivelser, og i verste fall deres anatomiske sykdommer.

Som regel utskrives det også medikamenter, basert på legens egenoppfatning av «problemet», basert på glimrende innsikt i legemiddelhåndboka.

Legene er pliktig i forhold til å informere om bivirkninger av alle preparater de selger, og tjener store penger på. Det de ikke informerer om, er at «bivirkninger» MÅ være et kamuflert juridisk begrep, i forhold til «tas på eget ansvar». Helgardering og ansvarsfraskrivelse fra farmaisa, m.a.o.

Leger er så og si immune mot kritikk, eller rettslig forfølgelse.
«Diplomatisk immunitet»

Hvor mange har vel ikke opplevd å sitte på et «overbefolket» legekontor, blomstrende, i håp om at legen snart vil komme, etter 60 minutters venting?

Hvor mange har vel ikke opplevd at den dedikerte tid som legen er pliktig å gi overfor sine pasienter, innskrenkes til 15 minutter?
Med påfølgende utsagn: «Betaler du med kort, eller kontant?»

Er man virkelig syk, og har behov for kontinuerlig oppfølging fra lege, så er dette i Norge ALLTID et sant helvete. De fleste legekontor har få ansatte leger, fordelt på tusenvis av pasienter. De fleste legekontor har ansatt ytterst få «sentralbord»- damer, som ikke har nubbetjans til å betjene telefonkøen og henvendelser fra pasientene.

Det å komme igjennom, og få bestilt ny legetime, er like spennende som å spille russisk rulett.

Å bli sint eller frustrert på en primærlege, er like farlig som å skjelle ut polititjenestemenn.

I legens totale makt og kontroll over sine pasienters helse (legens eiendom), kan de b.l.a benytte «bekymringsmeldinger». Enten det skulle være til barnevern, psykiatrisk, politi, Nav, eller ulike avvennings- «klinikker».

Det finnes lister på hvor mye hver primærlege i Norge tjener på hver respektive pasient i Norge, selv uten legekonsultasjoner. Den gjennomsnittlige lønn for en norsk lege er høy. De tjener formidabelt bra på sin profesjon, og nyter godt av sin status som «lege». Dog har de færreste pimærleger/allmennleger spisskompetanse. Det sier seg selv: «Allmennlege».

Det sier seg også selv, at har man mer komplekse sykdommer av kronisk art, så kommer primærlegen ALLTID til kort. Dog er køene til spesialister på diverse sykehus og klinikker så lange, at legene ofte prøver seg med «en spansk», og oppholder sine pasienter på det lengste, med ulike eksperimenter med diverse preparater, før de evt. må gi opp, og rekvirere sine pasienter videre.
Det er vel nesten ingen andre yrkesgrupper enn «legebransjen» som er nevneverdig mer utsatt for depresjon, rusmisbruk og annen elendighet enn leger. De behandler mennesker som automater, og er vel noenlunde selv å betrakte som automater. I deres instrukser, i forhold til opptreden overfor sine pasienter, ligger det implisitt en «profesjonell opptreden». Dette innebærer hovedsaklig at leger «ikke skal ta med seg problemene hjem».

På denne måten oppstår det kontinuerlige konflikter i forhold til et medmenneskelig perspektiv. En etisk konflikt hos legen, fordi den ed som ble avlagt ved uteksaminering ved det medisinske universitet, ikke er blitt overholdt i ettertid. I denne ed, ligger det et løfte om å ivareta sine medmenneskers interesser og helse etter beste evne:
Benjamin takes the doctor’s oath.

Hva er det i stedet vi opplever fra legebestanden i Norge?
Jo, meldinger om pasientskader er blitt femdoblet. Ifølge dagensmedisin, som i TILLEGG er en av legemiddelindustriens propaganda- og talerør:
http://www.dagensmedisin.no/nyheter/kritisk-til-kunnskapssenterets-melde-tall/

Legg også merke til den kommersielle annonsen på samme side fra en av de største farmasøytiske gigantene i verden: Pfizer: «Vil du vite mer om kolesterol».

De arme kropper som har forhøyet kolesterol, og som lar seg lure av sine kunnskapsløse primærleger om å ta blodfortynnende midler, risikerer å få sin blodkvalitet kontaminert, og destruert på livstid.

For å understreke Maarits glimrende artikkel om at staten har overtatt eindomsrett og rett til forvalting av foreldres barn, så kommer en annen artikkel fra dagensmedisin:

Skjerper krav til nyfødt-behandling
Helse Sør-Øst skjerper kvalitetskravene til sykehus som behandler for tidlig fødte barn, men åpner for at flere kan hånd om de mest premature, uten krav om minimumsvolum.
http://www.dagensmedisin.no/nyheter/skjerper-krav-til-nyfodt-behandling/

Jeg lenker så til «gå-videre-i dævelskapet-knappen», slik at vi kan se at Maarit, hun er på særdeles stødig kurs, med sin innsikt og kunnskap om det kommunistiske og nazi- vennlige «helse» Norge
http://www.dagensmedisin.no/politikk_og_samfunn/

Beviselig er ikke nordmenns helse et spørsmål om helse og livskvalitet.
Det er et spørsmål om byråkrati, forvaltning, ressurser, og en bevisst agenda for å knekke menneskers helse og livsutfoldelse ytterligere:
http://www.dagensmedisin.no/nyheter/frykter-ikke-ny-profesjonskonflikt/
Jeg siterer Maarit: «Nord-Korea hva angår statens, ”den elskende faderens omsorg for sine barn”
Det ER ingen forskjell mellom Nord- Koreas lederskap:
http://www.youtube.com/watch?v=lG31fvXEIU8

Og det norske:

En klar melding fra uskyldige lidende, og en protest mot det nazi- vennlige Arbeiderpartei:

Måtte Gud tilgi denne Stoltenberg-mafiaen, med alle deres lakeier, som har mord og drap på sin agenda. Jeg gjør det ikke lenger.

Jeg er blitt kompromissløs i forhold til djevelens yngel!

Oppfordrer til en folkelig «vigilante» mot disse dævlene!

Balder
Balder
Abonnent
10 år siden

Ber deg fikse kommentaren din «I dag er Norge på et nivå med Nord-Korea hva angår statens, ”den elskende faderens omsorg for sine barn” ettersom den er helt unnødvendig, og feil. Om du mener noe annet er jeg åpen for diskusjon.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  Balder
10 år siden

Jeg mener også denne setningen kan være feil. Norske barn har det mest sannsynlig VÆRRE enn barn i Nord-Korea. Media har fått oss til å tro noe annet, media har ingen rot i virkeligheten.

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  gudfrid
10 år siden

Det er veldig vanskelig å vite, når man knapt vet hva som foregår i Nord-Korea. For alt vi vet kan landet nesten være totalt folketomt, og når det kommer bilder derfra er det skuespillere vi ser. En ting som er sikkert er at barn har det materialistisk bedre, og de aller fleste får i seg nok mat og fryser ikke. Men norske barn kan ha det kjipt likevel. Det er bare å se på hva som skjer i skolen.

Balder
Balder
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
10 år siden

Balle Clorin:

Setter man seg ned og tar seg tid til å lese artikler, bøker og lignende finner man fort ut at Nord-Korea ikke er så hemmlighetsfullt som media vil ha oss til å tro. På den kinesiske grensen har det i lange tider strømmt inn med flyktninger. Og gjennom intervjuver med disse flyktningene kan man danne seg ett ganske solid bilde på situasjonen der. Etter det jeg vet er det ingen grunn til å trekke noen sammenligninger med Norge og DPRK (Democratic peoples Republic of Korea).

Norske barn kan ha det kjipt på skolen, men vi har i det minste skole. Det er forskjell på ett land som Norge (som har sine problemer, ja) og ett land som Nord Korea som bryter alle menneskerettighetene systematisk.

Det er for mange personer her på Nyhetsspeilet som bruker sammenligningen, og da ikke bare Maarit M. Hanssen. Jeg syntes det er svært unnødvendig, og peker på noe slett arbeid.

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
10 år siden

Balder: Ja, jeg har også lest artikler fra norske som har vært der. Og hvis det ikke kom klart nok frem, så mente jeg at man ikke hadde nok grunnlag for å dra en sammenligningen mellom Nord-Korea og Norge. Så jeg var enig med deg. Selv ville jeg sammenlignet med DDR eller Sovjet, som hadde omtrent tilsvarende «barnevern» – vern av barn (mot foreldrene).

«…men vi har i det minste skole» og «Nord Korea som bryter alle menneskerettighetene systematisk». Så vi skal ta til takke med de vi har, fordi andre har det verre? Ingen grunn til å unnskylde dagens system – det meste er planlagt.

Balder
Balder
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
10 år siden

Ok, jeg ser hva du mente nå. Jeg ville heller ikke gå så langt som å sammenligne Norge med DDR eller Sovjet, men du får mene hva du vil. Jeg ønsker ikke å dra denne diskusjonen lengre enn den allerede er.

Menneske
Menneske
Abonnent
10 år siden

Vel, ditt ønske innvilges ikke, «Balder».
Du får heller be NyS redaksjonen om å sensurere mitt innlegg.
Det skulle ikke koste deg mange kaloriene!

Balder
Balder
Abonnent
Svar til  Menneske
10 år siden

Jeg syntes bare det er så ergelig hvordan folk slenger rundt seg slike sammenlignelser, selv har jeg problemer å oppfatte om man er seriøse eller ikke. Det er sikkert mange problemer i det Norske samfunnet, men man kan ikke begyne å dra inn sammenlignelser med ett styre som Nord-Korea.
Du nevner lange køer og store problemer hos norske leger, mens største parten av Nord-Koreanere aldri har sett en lege, eller i det hele tatt, ett skikkelig måltid.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  Balder
10 år siden

Joda, mitt innlegg burde ihvertfall forklares bedre. :-)
Den største forskjellen på Norge og Nord-Korea, er at Norge er et skjult diktatur mens i Nord-Korea vet man at man bor i et diktatur. Nord-Koreas medisin ligner den kinesiske, de bruker urter, akupunktur ol. Denne form for medisin er bedre enn «norsk skolemedisin» som ikke gjør folk friske. Maten de spiser er renere enn maten vi får i Norge. De slipper også endel andre former for moderne manipulasjon. Bildene som fokuseres på i media er laget for at vi skal være enig i inngripen, noe som egentlig bare er for å skjule en maktsyk elites agenda.
Likevel, selvfølgelig endel som kunne vært bedre der også.

Balder
Balder
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
10 år siden

Ok, takk for begrunnelsen. Jeg ønsker ikke å diskutere saken videre. Takker for svaret (selv om jeg ikke er enig i dine påstander). Og er glad det utviklet seg til en sivilisert samtale :)

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
10 år siden

Veldig bra om dagens regime, på god vei mot skrekkregime.

Det er interessant å se på hvordan dette har skjedd, hvordan klarte sosialistene å splitte familien? Ved å få damer misfornøyde med deres posisjon i samfunnet og skape en drømmeprins, samt gi mannen drømmeidealer og underholdning. Det har gitt damer og menn et skjevt bilde på hva den andre part har å tilby av egenskaper og holdninger. Menn er ikke som presentert i kvinneblader og kvinner er ikke som presentert i manneblader. Når så mann og kvinne møtes, brytes etterhvert plantet forhåpninger, og brudd skjer. I tillegg har sosialitene brukt økonomi på å tvinge begge familiemedlemmer ut i jobb, slik at de skal få minst mulig tid med eget barn.

I dette har media spilt en enrom rolle. Omkring 80 % av all markedsføring mot forbruker er retter mot kvinner…

Vi ser sosialistenes arbeid med å ødelegge også økonomi, kultur, kristendom og Kongehus. Innvandringen var en del av dette. Men det de ikke forutså var muslimenes påvirkningskraft, hvilket har resultert til en religiøs oppvåkning i Norge. Om det betyr at flere vil gå i kirken tviler jeg på, men stadig flere mener at det er en idé bak skapelsen. Det vil by sosialistene problemer.

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

«Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon og noen ansatte ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2011/01/barnevernet-og-en-hyllest-til-en-rettskaffen-politiker/comment-page-11/#comment-90836

«First Genetically Engineered Flu Vaccine Now on the Market ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2013/01/folkehelseinstituttet-lyver/comment-page-8/#comment-94570

Menneske
Menneske
Abonnent
10 år siden

Balderklinikken sies å være et egnet sted for de som er plaget av demoner og slikt. Jeg vet ikke, men de har i alle fall ansatt noen psykologer, og til og med en livsveileder.

http://balderklinikken.no/

Dog noe usikker på om disse personer er så effektive som Mr. Helsing?

http://www.youtube.com/watch?v=0idGjp_YE8w

Vandalf
Vandalf
Abonnent
10 år siden

Sammenligningen med Nord-Korea i innledningen gør at artikkelen faller i kategorien useriøs smørje allerede før den er kommet skikkelig igang.

Når det er sagt skal jeg likefullt beære publikum med noen betraktninger om den norske statens «elskende faderens omsorg for sine barn».

Jeg har selv to barn, og jeg må si meg strålende fornøyd med den service, oppfølging og tilrettelegging som staten Norge bidrar med.

Du kaller det overvåking og kontroll, og det er forsåvidt en del av opplegget ja. Ikke glem at det finnes en rekke personer der ute som aldri skulle hatt barn i det hele tatt. Hensynet til barnets beste må ALLTID gå foran foreldrenes krav og ønsker. Så kan man diskutere i det vide og det brede om hva som er barnets beste, men det får være en annen diskusjon. I denne sammenhengen er det nok å konstatere at vi trenger overvåkende og kontrollerende instanser for barn og deres tilværelse i samfunnet. Ikke glem at et barn er lite, og i det store og hele ute av stand til å ta vare på seg selv, og dersom ikke foreldrene er i stand til det, så må noen andre gjøre det.

Det er forøvrig et paradoks at man må ha særskilt tillatelse til å feks kjøre bil, fly et fly, jobbe som elektrikker eller dommer. Men enhver idiot kan gå hen og sette så mange barn til verden som man føler for.

Tilbake til dette forferdelige sosialdemokratiske omsorgsmonsteret som man så inderlig elsker å hate i fora som dette;

Jeg synes det er strålende at jeg allerede fra svangerskapet kan få et innblikk i hvordan mitt barn har det, gjennom ultralyd og kontroller. Videre synes jeg det er betryggende at fødselen skjer med kompetente jordmødre og sykepleiere til stede. Ja til og med alle de elektroniske duppedittene, så som den saken som overvåket barnets hjertelyd opplevde jeg som betryggende i en en ellers usedvsanlig usikker og utrygg situasjon, i hvertfall når vi fikk vårt første barn.

Der kan legges til at det mot slutten av fødselen oppstod komplikasjoner, slik at gutten måtte forløses med sugekopp. Poff sa det, så var rommet fullt av leger, sykesøstre og jordmødre, totalt 8 stykker, hvis eneste formål var å sikre dette dyrebare lille nurkets inntreden i verden.

Å ja, det var jo fordi statens omsorg dreier seg om å oppfostre lydige skattebetalende zombier, var det ikke? Selvsagt var det det…

Nuvel; Etter fødselen, dvs allerede 3 uker før fødselen, går fruen ut i permisjon, og etter 10 måneder var det min tur, da tok jeg ut 2 måneder permisjon, og gjett hva;

Staten betalte oss 80% av lønna vår, slik at vi skulle få anledning til nettopp dette. Ja, vi kunne fått 100% lønn, men da fikk vi kun være hjemme i 10 måneder.

Spektakulært er det, så takk staten, for at vi småbarnsforeldre får dette privilegiet.

Så er jeg videre takknemlig for at vi har helsestasjoner, helsesøstre og barneleger hvis oppgave er å overvåke og kontrollere våre småttiser, slik at vi får den tryggheten vi trenger i forhold til om de utvikler seg som de skal. Jeg mener, med ditt første barn, så har du jo ingen referansepunkter, og ikke er jeg lege heller, så jeg trenger rett og slett litt ekspertise utenfra.

Jeg synes videre det er supert med det gode barnehagetilbudet vi har, i hvertfall i min hjemkommune. Nå går barna mine riktignok i en privat barnehage med et annet pedagogisk opplegg enn statlige. Her synges det til og med kristne sanger, og leses fra bibelen, men jeg får fortsatt den samme prisen som om barna mine var i en av disse slemme kommunistbarnehagene til Jenzzemann og co,

Så venter barneskole, ungdomsskole, videregående og universitet. Og alt dette får mine barn muligheter til å få med seg.

De fleste mennesker er takknemlig og glad for at vi lever i et land hvor vi er så priviligerte, men det er selvsagt noen som ikke ser det på den måten, noe denne artikkelen viser.

Det får meg til å lure på hvorfor? Hvor kommer dette hatet, denne mistroen og denne misnøyen til et system som for de aller fleste mennesker fungerer utmerket godt?

Forstå det den som kan…

På den enes siden kritiserer du staten for å være for omsorgsfull (les: kontrollerende og overvåkende), og på den andre siden sultestreiker du fordi du ønsker at staten skal ta bedre vare på deg som alenemor.

Litt av et paradoks, er det ikke?

Oxford
Oxford
Anonym
Svar til  Vandalf
10 år siden

Godt å høre at du er fornøyd. Skulle ønske jeg kunne si det samme.

En kan fort rote seg bort i konspirasjonståka om man ikke er forsiktig. Men man kan fort rote seg bort i naivitetståka også.

Personlig har jeg mange fine «norske» minner fra livet mitt, og er på mange måter glad for at jeg er født og oppvokst i Norge. Samtidig har jeg ikke kjøpt «verdens beste land» propagandaen de har servert oss i alle disse årene.
Det er helt flaut.

En statistikk som er verd å sjekke, er jo denne
http://utdanningsnytt.no/4/Meny-B/Samfunn/Internasjonalt/Norsk-skolesystem-kommer-darlig-ut-i-ny-rangering/

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Vandalf
10 år siden

Helt enig med deg Vandalf :)

Det er helt klart at menneskeheten må drives som en fabrikk og som du sier så bør seff store deler av verdens befolkning plasseres i interneringsleire for å bli sterilisert/kastrert, det er jo galskap at man må ha sertifikat for å kjør bil, men kan lage barn uten at staten har gitt deg et sertifikat for å få lov å lage barn, for å få et slikt pule-sertifikat må man så klart ha bestått prøven med å aldri kritisert myndigheter, tatt alle vaksiner og sverge på å oppdra barne etter store ledes ønske i sittende regime :)

Er også helt enig i at det er skammelig av Maarit å sammenligne Norge med Nord-Korea, Kim Jong-un ville blitt rasende vist han hadde lest det, barna i Nord Korea slipper å bli forgiftet med tungmetaller, kvikksølv, aluminium, frostveske, bli overvåket 24/7 og bli hentet og overlevert til de pedofile nettverkene i de indre maktsirkler og brukt i sataniske ritualer.

Man må jo huske at det er en menneskerett for den sataniske eliten å bruke barn dine i sado ritualer til Molock og Baphomet :)

Freemasons Linked To Pedophile Rings Covered By UK Main Stream Media!

https://www.youtube.com/user/Suspicious0bservers?feature=watch

Tror nok at Maarit kan forvente seg et kraftig søksmål vist Kim Jong-un får greie på dette.

Jeg tok forresten bussen over fjellet her i sist uke og der møtte jeg faktisk på Jens Stoltenberg, jeg satte meg på setet ved siden av han og da kunne han fortelle at han hadde hørt om noen småbarns foreldre som skulle ha fødselspermisjon så han skulle over til Vestlandet for å gi dem litt av pengene sine, han viste meg smilende den velfylte lommeboken sin som han hadde slitt så hardt for. etterpå skulle han ta bussen til Tromsø å gi bort noen av pengene sine der til en som var blitt sykemeldt av svineinfluensa

Det er motbydelig med disse personene som sprer syke konspirasjonsteorier om at trygd, fødselspenger osv er en liten del av dine egne penger som du selv har betalt inn for å hente ut når du når du trenger dem.

Ja noen påstår faktisk at folk som har en sykelig takknemlighet ovenfor staten lider av Stockholmsyndromet som betyr at over tid utvikles en avhengighet og sympati for sin egen overgriper ;)

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Maarit M. Hanssen
10 år siden

Glemte å takke deg for en glimrende artikkel Maarit :)

Folket i Nord Korea lider under de grusomme sanksjonene og restriksjonene fra Vesten Maarit, føler virkelig synd på dem :(

Men nå er det slutt på lidelsene deres, for en time siden kom det melding om at det er innført unntakstilstand og Nord Koreas tropper mobiliserer for stor krig.

De er lei av å bli torturert og pint til døden av sanksjoner pga av at de har nøyaktig samme våpen som psykopatene bak de grusomme sanksjonene har.

North Korea imposes martial law, orders troops to ‘be ready for war’

http://rt.com/news/martial-law-north-korea-180/

Fatter ikke med min beste velvilje hvordan folk kan godta at denne gjengen her styrer landet vårt, før var det fy fy når de gikk i gatene men straks de flytter over til mørke lokaler så var det plutselig helt greit ? Hva er det som feiler folk ?
Jeg ville ikke bli kontrollert av Tempelridder sekten, jeg vil være fri, ingen fanatisk sekt skal bestemme hva jeg skal tenke og mene! :)

Stand Up And Be Counted

https://www.youtube.com/watch?v=QKc2lAYrPSo

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
10 år siden

Så noen tror at Nord-Korea inklusive alle barna der har sjans mot selve satans eget NATO? Nei, jeg hører den vanlige umusikken av depopulasjon, propaganda, gammel og ny forretningsdrift, og ifall det blir krig, er det som vanlig de som står bak og finansierer alle sider som skal kjøpe opp rubbel og bit når de finner ut at de ha ødelagt nok. Order of the illuminati, the conspiracy to rule the world http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1762&start=1

«Professor Asbjørn Dyrendal kvalifiserer til grad 1 Septikk Animert Lureklovn Fabian ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2013/01/ekstrem-nettmobbing-av-nyhetsspeilets-forfattere/comment-page-3/#comment-94478

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  smurfen
10 år siden

Det er sjelden vellykket når su prøver deg på satire eller ironi, smurfen. Det er krampeaktig og uelegant.

Og om du lever i den tro at norske barn har det verre enn barn i Nord-Korea, så trenger du å realitetsorientere deg, for du er, som vanlig, usedvanlig langt ute på viddene…

herr anfsim
herr anfsim
Abonnent
Svar til  Vandalf
10 år siden

Synes du skriver på en god måte hvordan du selv opplever systemt. Rart tilbakemeldingen er så lunken. Er det slik at man hater alt man ikke liker?

Menneske
Menneske
Abonnent
10 år siden

Da regner jeg med at også Vandalf, med sin ekstensive kunnskap om dette felt, kan opplyse oss uvitende om at norske barn har det så bra, m.h.p Codex Alimentarius, som har pågått en tid nå. Uavhengig av å sammenlikne norske barn med nord-koreanske barn. Siden Vandalf mener at hans opponent er så langt ute på viddene, så mener han at opponenten er useriøs. Ikke sant?
Da hadde jeg satt stor pris på om Vandalf utmerket seg bedre, og henviste til noen seriøse kildehenvisninger. For en sjelden gangs skyld. Ellers klarer jeg ikke å ta ham seriøst. På en måte.

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Menneske
10 år siden

Hva er du trenger kildehenvisninger på da, menneske?

At norske barn har det bedre enn Nord-Koreanske?

Den som mener noe annet burde blitt tvangsdeportert til Nord Korea. God tur, og lykke til…

«Millions of North Korean children are not getting the food, medicine or health care they need to develop physically or mentally, leaving many stunted and malnourished»

http://www.huffingtonpost.com/2012/06/12/north-korea-hunger_n_1589029.html

Men pyttsann, hva betyr vel litt sult og hungersnød når de «slipper å bli forgiftet med tungmetaller, kvikksølv, aluminium, frostveske, bli overvåket 24/7 og bli hentet og overlevert til de pedofile nettverkene»

For å sitere smurfen…

http://en.wikipedia.org/wiki/North_Korean_famine

Å påstå at norske barn ikke har det bra er rett og slett hjernedødt… Hører dere:

HJERNEDØDT!!!

(ps: jeg antar du ikke finner kildehenvisningene mine seriøse, så da får jeg slenge med et par fra KT’ernes favoritt kilde, Youtube, hvor den første linken viser Nord-koreanske barn, og den andre viser norske barn.

Så kan jo menenske og andre selv vurdere hvilke barn som ser ut til å ha det best;

Skikkelig stas å være barn i Nord-Korea.

Sjekk disse stakkars norske barna som må være ute i kulden da, fy faen;

Og her ser vi den norske sosialdemokratiske indoktrineringsmaskinen på sitt aller groveste… Stakkars barn!!!

https://www.youtube.com/watch?v=8TSfirLFrrg

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  Vandalf
10 år siden

Filmen du refer til:

Jeg har problemer med å se noen som virkelig sulter.

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Seitasis
10 år siden

Da bør du skaffe deg briller…

Mr Oslo
Mr Oslo
Abonnent
10 år siden

Du skriver: » Heldigvis fikk jeg en litt bedre betalt ledende stilling i Nord-Norge, med bare dagvakter og med subsidiert bolig. Det er helt umulig kombinere turnusarbeid med rollen som alenemor for småbarn. Den lille familien kunne endelig leve nesten normalt».
– Du fikk subsidiert bolig? Hvem tror du «betaler» for den? Det er nok meg og andre skattebetaler, eller med andre ord, den norske staten. Og få en subsidiert bolig er en luksus. ( Jeg er ikke imot det, men er ikke du imot slikt )
– Jeg kjenner flere alenemødre som jobber turnus, så en umulighet er det ikke. En må bare planlegge og slite litt ekstra, men nå er det slik at livet er ikke en dans på roser, og takk for det.

Selv jobber jeg som førskolelærer/pedagogisk leder på 9 året i barnehage. Jeg kjenner meg ikke helt igjen i dine analyser. Jeg jobber for å hjelpe både barn og foreldre, og for å gi barna et best mulig utgangspunkt i livet. Jeg har også kontakt med både barnevern, ppt, bup, helsestasjon og andre instanser. Det som driver med i dette «lavtlønnede» yrket, er resultatene av den gleden jeg ser hver dag, og et system som funker, selv om det har sine mangler og forbedringspotensial. Poenget er vell at systemet i verdensmålestokk er særedeles bra. Du evner bare ikke å se det. Antageligvis fordi du og jeg har det for godt.

Har ikke skrevet på dette forumet på flere år, men denne artikkelen provoserte meg.

God helg, skål.

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Mr Oslo
10 år siden

Skål, Mr Oslo!

Et hyggelig gjensyn, og jeg er helt enig med deg i det du sier:-)

Mr Oslo
Mr Oslo
Abonnent
Svar til  Vandalf
10 år siden

Hei Vandlaf.
Mitt fravær skyldes hektisk småbarnsliv :)

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Mr Oslo
10 år siden

Ai ai, de barna de barna…

hektisk, intenst og så uendelig berikende:-)

Menneske
Menneske
Abonnent
10 år siden

Enten må Vandalv ha kommet i skade for å ha blitt lobotomert, da han ennå ikke forsto kontektst i min tilbakemelding til ham (ei heller har han forstått artikkelens innhold). Det andre alternativ er at han (også) er plaget av demoner. Muligvis Balrog?
Jeg tipper det siste. Basert på all den søppel som Vandalv har skrevet her på NyS.

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Menneske
10 år siden

Hmf, jeg er da for pokker hverken lobotomert eller besatt.

Det må da være åpenbart for alle og enhver at jeg er indoktrinert og hjernevasket av staten…

herregud da menneske…

PS:

Føl deg fri til å forklare hvilken kontekst i din tilbakemelding jeg ikke forstod, så skal jeg etter beste evne forsøke å svare deg.

Så kan jo du forsøksvis vise meg og andre indoktrinerte hvor dårlig norske barn har det… (og vennligst styr unna anekdoter og marginale unntak, det er anomalier i et stort bilde)

Balder
Balder
Abonnent
Svar til  Vandalf
10 år siden

Vandalf, jeg støtter deg fullt og helt her. Det virker som om flere av personene i kommentarfeltet hadde hatt godt av å sette seg ned med en bok, artikkel eller noe annet om Nord Korea slik at de også kunne se hvordan situasjonen egentlig er. Det er ikke vanskelig. Kan anbefale folk å plukke opp, foreksempel, «Escape from Camp 14», som er ett intervju med en av de mange flyktningene fra Nord Korea som har flyktet fra blant annet sult og forfølgelse. Jeg må også nevne at Shin In Geun er en av mange tusner av Nord Koreanere som har blitt født og oppvokst i deres konsentrasjonsleirer, som man mener har opp til 200 000 fanger!

Ja, livet i Nord Korea er veldig dystert. Jeg kan si meg enig at media kun fokuserer på det aller verste i Nord Korea. Men det er da heller ikke så mange lyspunkter å se på heller.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Balder
10 år siden

Balder, jeg støtter deg fullt og helt her. det å påstå at de har de bra i Nord Korea er ikke annet en trolling.
Folket i Nord Korea har lidd i over 100 år.

Bra har de ikke hatt siden før dem ble okkupert av Japan i 1905, en okkupasjon som varte til 1945 da de overgav seg til Sovjet, da hadde det det noenlunde greit frem til 1950 da Korea Krigen startet, en krig som varte i 3 år og kostet over 1 million Nord Koreanske sivile livet, etter krigen så var det vel sånn passe frem til 1991 da Sovjet ble oppløst og de mistet all økonomisk støtte.

Du skriver at Nord Korea har 200 000 i konsentrasjonleirer, det er vel en meget kraftig underdrivelse, hele Nord Korea er en eneste stor konsentrasjonleir med 22,7 millioner innsatte.

Grunnet de vestlige sanksjonene så lider hele folket under grusomme forhold, 90 % av folket jobber for staten, ( men der er jo ikke Norge langt unna heller der de rødgrønne har økt offentlige ansatte med 115 000 bare siden 2005 ), industrien ligger nede for telling siden det ikke har olje eller annen energi på grunn av sanksjonene.

Kim Jong-un har ved flere anledninger prøvd å forene Nord og Sør og sier at det er hans største ønske, men det vil jo ikke tjene krigsprofitørene fra USA, en rekke falsk flagg operasjoner er satt i gang for å prøve å få til en krig, sist da en Israelsk torpedo fra en Tysk bygd Dolphin Ubåt sprengte det Sør Koreanske krigsskipet Cheonan i luften og drepte 46 soldater den 26 Mars-2011 ( 2+6+3=11 )

Vesten ledet av USA har prøvd å få Nord Korea til å legge ned sitt atomprogram slik de klarte med Syria, Irak og Libya, noe de også klarte i Nord Korea

Nord-Korea og USA signerte i 1994 en avtale der regimet i Pyongyang gikk med på å fryse og demontere sitt atomvåpenprogram, i bytte mot internasjonal hjelp til å bygge opp atomreaktorer for elektrisk kraft. Siden atomkraftverkhjelpen ikke var kommet etter 2 år som USAs president George W. Bush lovet gjenopptok Nord-Korea atomprogrammet.

Akkurat nå er det helt grusomme forhold i Nord Korea grunnet sanksjonene, landet har 2 valg, enten sulte i hel til siste mann eller gå til krig mens det enda er noen som kan holde i et våpen, dette vet USA, nå er det like før det smeller og krigsprofitørene fra USA gnir seg i hendene.

Mr Oslo

Hyggelig å se deg igjen, grattis som småbarnsfar :)

Mr Oslo
Mr Oslo
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
10 år siden

Du benyttet deg uansett av et tilbud staten finansierte. Et gode. Noe jeg ikke er imot, men som bekrefter at vi har et system som i mange tilfeller hjelper dets innbygger.
Du trenger ikke forlate barnet alene på natta om du har nattevakt. Ingen oppegående mennesker forlater en baby alene for å jobbe. De jeg kjenner, de som velger å være løsningsorienterte, de får barnepass fra familie og venner. Om det ikke er en mulighet, ja, da kan du ikke jobbe nattevakt.

I Trøndelag nekter ikke foreldrene å betale barnehagekontigent. Men jeg har hørt om lignende situasjoner hvor foreldre ikke har betalt, men det er et fåtall.

Jeg har jobbet i fantastiske barnehager og dårlige barnehager. Slik som det er med andre tjenester og tilbud i Norge og verden forøvrig.
Jeg takker ihvertfall staten for glimrende oppfølgning av meg og min sønn etter hans fødsel. Men hovedansvaret har jeg :)

Menneske
Menneske
Abonnent
10 år siden

Vandalf, jeg har gitt deg klar beskjed tidligere. Jeg er ikke interessert i å fore troll.
Du vet like godt som meg, at dine interesser ikke akkurat korresponderer i flatterende grad, overfor hverken denne artikkelen, eller de fleste andre artikler på NyS, som dreier seg om det folkemord som nordmenn blir utsatt for. Eller noe annet, for den saks skyld.

Skulle du ha innvendinger mot dette, så kan du jo sende et klagebrev til kommunen. Tviler likevel på at en eneste byråkrat ville skjønne noe som helst, og det er jo en del av problemet i Norge. Mureriet har jo absolutt balletak på kommuner og byråkrater. Faktisk det aller meste i dette sataniske landet.
Det er den hermetiske kode, hellige geometri, og esoteriske alkemi, som er avgjørende for hvor lenge nordmenn skal få leve. Dog går det nok litt på tilfeldig utvelgelse, fordi noen har sterkere DNA struktur enn andre. Å ha dårlige gener i det ultimate sataniske Norge i dag, straffes av myndighetene som en forbrytelse. Godt kamuflert som «helsetjeneste». Godt synlig som nedgradert helsetilstand en tid senere, under begrepet «bivirkninger».
«Helse og miljø» er en «faggren» med sataniske aner. Like godt kamuflert som noe positivt, som en hyggelig og karismatisk pedofil, som tilbyr små barn iskrem og godterier.

Det er jammen godt at Gud ikke har utstyrt meg med guddommelig styrke. Ellers hadde utysker som dette vært kullstøv for lenge, lenge, lenge siden. Hele Jorda hadde vel brent opp i min vrede. Og det er jo ikke min hensikt:

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Menneske
10 år siden

Folkemord som nordmenn blir utsatt for?

Vrøvl… Hverken mer eller mindre. På tide å få øynene bort fra skjermen og komme seg ut i samfunnet og se hvor fantastisk bra vi har det…

Du trenger frisk luft, menneske.

«Korresponderer i flatterende grad»

Det hjelper ikke med fine ord, når innholdet er tomt…

M.JOHAN
M.JOHAN
Abonnent
Svar til  Vandalf
10 år siden

Hva er det som er så fantastisk ?????
Jeg skal si deg hva vi har, vi har en indoktrinert komforsone med ferdigmat og hjernevask fra media. Barnehage, skole og universiteter for sine rettningslinjer fra dem med makta, og nei Vandalf, det er ikke de folkevalgte jeg snakker om, det er lobbistene som jobber for globalistene som du så kjært har trykket ubevisst til ditt bryst. Og siden vi har olja er vi kommet hit vi er i dag, hvor var globalistene før 1969 her i dette landet ???
De kom da vi fant olja, etter dette kom Rockefeller & Co og kuppa hele driten ( les landet), før dette var vi igjen kuppa indirekte av samme folka via Sovjet.
Du bør virkelig løfte på ett par steiner, å høre på deg er som å lese Dagbladet eller VG.
Du er jo totalt fri for egne meninger, ingen verdens ting av det du sier kommer fra deg selv, det er som en robot som har lært seg til å snakke.
Du er sikkert en ordentlig og hyggelig kar, men sikkert også utrolig kjedelig og livredd for å handle / tenke utover det som er lov eller politisk korrekt i dette landet.
Slutt å frykte, for det gjør man hvis du lever og handler etter det som er moralen i dette gørr kjedelige landet.
Vi hadde ikke trengt alle disse lovene og reglene hadde folket fått sine behov dekket.
Hele samfunnet er lagt opp til og hele hensikten er å skape ubalanse, slik at noen vinner og andre taper, fortjeneste er andres tap.
Dette har du sikkert aldri tenkt på, men du har sikkert tenkt tanken at konkurranse er sunt. Primær behovene til folk trenger ingen konkuranse, sekundær behovene kan diskuteres, vi har blitt lært opp til å tro at det er greit å sitte på sidelinjen og la de store aktørene kjempe på tv metaforisk gjenom sport etc, for å bearbeide hjernen din til å lettere akseptere dette i det virkelige liv.
De 2 store syndene er ikke religion og krig, men ego og penger, dette har diverse ideologier som kommer fra samme rot, brukt sykt lang tid på å utvikkle disse holdningene og tankesettet som du innehar.
Håper virkelig du begynner å åpne øynene dine etter hvert.

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  M.JOHAN
10 år siden

Øynene mine er åpne de, jeg er bare uenig i det som står i artikkelen, og forsåvidt også det du skriver, i hvertfall mesteparten av det.

Og det er til og med mine egne meninger, tenkt ut helt av meg selv til og med.

Jeg tipper at du ikke har barn. Vi kan snakkes igjen når du har barn og jobb, så kan vi jo se om du fortsatt har de samme meningene…

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  M.JOHAN
10 år siden

Ps:

Heller vg og dagbladet enn det sinnsyke kt-vrøvlet som du lar deg selv hjernevaske av.

Hva angår egne meninger så er det skremmende å se hvor blottet den gjennomsnittlige kt’eren synes å være for nettopp egne meninger.

Det er jo kun det samme vrøvlet som går igjen og igjen.

Hjernen synes å være parkert og avstengt, for å si det slik.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  M.JOHAN
10 år siden

La oss slå en strek over denne debatten en gang for alle Maarit!

Du kan trygt være kjempe stolt av denne artikkelen som er en av de beste på speilet noensinne Maarit, du har fått 6 stjerner av alle som har lest den bortsett fra Vandalf og Mr Oslo trollene.

La oss også en gang for alle legge frem knusende bevis på hva Staten og Jens egentlig er, det finnes ikke det ord som er skapt enda som beskriver en sånn ufattelig ondskap.

Her kan alle se meg egne øyner hva Jens og Staten er for noe.

EVERYONE NEEDS TO SEE THIS Be sure to NOTICE how Threatening they are to YOU!!!

http://www.youtube.com/watch?v=8SvdkQ_n9Nw

NB, grusomt sterke bilder.

Så hva er Vandalf for noe ? er han idiot, er han bare et troll ? neida ikke idiot, han skiver jo OK korrektur så lenge han ikke har fått i seg for mye «Jazzrøyk»

Han er bare er grise feigt egoistisk troll.

Hver eneste dag får jeg unnskyldninger som «jeg leser hva du skriver, men kan ikke klikke liker, for det er farlig å vise at man vet for mye».

Feige er dem som gjemmer seg i skyggene å overlater til andre å stå alene å kjempe for seg. Enda verre er det når disse samme velger å motsi deg i debattene, for å fremstå som politisk korrekt.

Dess flere som bryter denne «farlig» muren, dess tryggere blir det for oss alle sammen.

Driver feighetens ansikt å terroriserer deg flere ganger så kast det på hodet ut Maarit!

M.JOHAN
M.JOHAN
Abonnent
Svar til  M.JOHAN
10 år siden

Å jo Vandalf, 2 flotte gutter, jobb har jeg også, hva var det da du ville snakke om, barnevernet har vært på våres dører også, jeg vet hva jeg snakker om, i motsettning til deg som bare prøver å debunke og kommer med programmeringen du har blitt utsatt for.

M.JOHAN
M.JOHAN
Abonnent
Svar til  Vandalf
10 år siden

Glemte å legge til at det er ikke mulig å handle og leve livet fullt ut i dette landet uten å bli stoppet av reguleringer, lover og regler.
Hva er vitsen hvis vi alle spiller samme spillet og tenker likt, synes det blir destruktivt og lite produktivt.
Alle vet innerst inne når noe er galt og kjennes vondt, det samme kan sies om det motsatte når noe er bra og kjennes godt.
Hva mer kan du forlange av dine medmennesker, gjør mot andre som du vil at dem skal gjøre mot deg.
Alle burde forstå at noe er galt med dagens system når avstraffelse er å enten BETALE eller bli satt i ISOLASJON, hva er konstruktivt med dette ????
Går moralen din opp når du må betale eller isoleres, eller synker den, hva andre metoder kunne blitt benyttet i stedet kjære Vandalf som kanskje ville bidratt til å skape konstruktive holdninger og handlinger ?????????

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  Vandalf
10 år siden

Du er jo enig i at det er egoistiske krefter som styrer denne verden, Vandalf.
Det betyr ikke at det ikke finnes mye vi kan være takknemlige for, men noen må også prøve å gjøre verden til et bedre sted, for veldig mye kunne vært bedre.
Nyhetsspeilet burde etter min mening fokusere mer på hva som kan gjøres som er bra, klarer de ikke det, blir det et trekkplaster for redde og sinte sjeler uten verken håp eller handlekraft.
Det er helt riktig at mye på nettet og i media generelt gir et falskt bilde av virkeligheten, en metode som brukes for å holde folk nede, hvorfor er nyheter alltid triste?
Jeg har en jobb til deg, Vandalf, du kan finne en positiv nyhet hver dag til oss på Nys. Du er flink til å skrive, morsom og flink til å se det positive i det meste, vi trenger en som deg!

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  gudfrid
10 år siden

«Det betyr ikke at det ikke finnes mye vi kan være takknemlige for, men noen må også prøve å gjøre verden til et bedre sted, for veldig mye kunne vært bedre.»

Jeg er så enig så enig, gudfrid!

En god nyhet servert fra meg vil uansett bli dårlig mottatt her på berget. Jeg er antageligvis den minst populære som ytrer meg her.

Og det er forsåvidt helt ok, jeg har det som tidligere nevnt aldeles utmerket, og skal alltids kunne leve med at en smurf uten injurierende kraft og andre tøysekopper lirer av seg en og annen fornærmelse…

Her er forøvrig en god nyhet;

http://www.nrk.no/helse-forbruk-og-livsstil/1.10893858

Tenk på alle som har gått rundt og trodd at de har vært feite… Og så var de ikke det likevel…

:-)

Menneske
Menneske
Abonnent
10 år siden

Jeg er forøvrig ikke det minste overrasket over at «Balder» støtter «Vandalf» fullt og helt, både her, og der. Uansett vinkling i forhold til tarvelige forsøk på desinformering. Hadde «Balder» vært noenlunde oppvakt, så hadde han lagt merke til teksten under artikkelens bilde: «Statens omsorg for barn fører til overgrep både mot barn og foreldre i Norge».
Enhver nordmann med folkeskikk, og et snev av utdanning ville umiddelbart kognitivt erkjent at artikkelen hovedsakelig dreier seg om et helt annet tema, enn det så ellers mediokre forsøket på avledning til bort-i-natta tematikk som «Escape from Camp 14, og flyktninger i Nord-Korea.»
Som forøvrig er nevnt 1- èn gang av artikkelforfatter. Nord-Korea, altså?

Jeg betviler at «Balder» har tatt seg en knært. Dog er jeg åpen for at vedkommende ruser seg på «ett eller annet». For retorikken til «Balder» har en ordlyd som likner på «God-dag-mann-økseskaft». I liket med retorikken til Vandalv.

To herremen som for hva jeg vet, kaster bort sin tid, med å skrive sprøyt og svada på NyS. Lett gjenkjennelig som useriøst. Uten substans, uten fakta i virkeligheten. Kun middelmådige påstander, slengt ut fra lufta. Som i en slags interdimensjonal og demonisk støykakafoni.

Fantastisk!

Enda en demonisk skrulling:

Jeg er overveldet, over å ha kunnet få oppleve en så fantastisk tid som dette, og faktisk se de falne engler, falle til Jorda, som i en grandios flykræsj i makrell og tomat. For å uttrykke meg like elegant som Torgrim Eggen gjør.
Ganske uelegant, får jeg si. Torgrim Eggen, altså?

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Menneske
10 år siden

Sammenligningen med Nord Korea er vel det minste problemet med denne artikkelen… (Og det sier en hel del om hvor langt fra virkeligheten den befinner seg).

Du forstå;

For de av oss som gidder å jobbe og bringe inn penger til fellesskapet, og som har barn, så er det helt essensielt at vi har barnehager som kan passe på de små mens vi jobber.

At vi i et sivilisert samfunn også har et helsetilbud, et barnevern og et utdanningstilbud er noe de fleste av oss setter pris på.

Du kritiserer Balder og undertegnede for å ikke være oppvakt… Vel vel, jeg lar meg ikke imponere av deg heller, for å si det slik.

Jeg kan stille deg et enkelt spørsmål, så kan vi se om du evner å svare på det;

Hva er det jeg skriver som er «uten fakta i virkeligheten»?

At norske barn har det bra?

(Det utsagnet ditt gir forøvrig ingen mening, det er en språklig kortslutning)

Mr Oslo
Mr Oslo
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
10 år siden

Min sønn og stedatter lider ikke. De går i barnehage og skole. Den eldste sulter dessuten ikke på skolen. Hun lager seg selv en utmerket matpakke hver morgen. Med brødskive og frukt. Jeg kjenner massevis av foreldre og barn, og det er få som lider. Det er vell heller det, at vi har for mye goder, og knapt vet hva å «lide» er.

At det er for mange ufaglærte i skolen, skal jeg være enig i, og her må noe gjøres. Men, det er ikke gjort over natta. Skolen er generellt bra.

Lider norske barn i barnehagen? Nei!
Lider enkelttilfeller i samfunnet ( Inkludert barnehage og skole ): Ja! Og slikt vil det alltid være. Det vil alltid være triste skjebner. Dessverre.

Det er farlig å leve, ingen har overlevd.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
10 år siden

Ei av mine døttre måtte finne seg et stille rom hjemme mange dager etter å ha vært i barnehagen fordi hun var fullstendig utkjørt av bl.a. støyen på det lille overfylte arealet i avdelinga i barnehagen. Jeg var bekymra for dette den gangen, nå idag ser jeg hvor stor feil vi foreldre gjorde som plasserte dattra i kennel med hønseristørrelse over fler år https://www.google.no/search?q=furutoppen+barnehage

Jeg oppdaga at taket i nevnte avdeling var isolert og forsøkt støydempet med glava isolasjon, men et stort problem var at glavaen lå åpen, udekket, oppå et sprinkelverk av panel, stor glenne mellom alle planker, rapporterte dette til barnahagestyrer og ansvarlige i kommunen, vet faktisk ikke om noen som har så dårlig kvalitet i fjøset sitt engang https://www.google.no/search?q=fjøs+kvalitet

Vennligst kjenn deres besøkelsestid, alt er nøye planlagt, over veldig mange generasjoner, Skeptic society is part of Fabian society and their secret agenda, Karl Marx’s communist manifesto http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1810&start=1

«Informativ e-post sendt John Færseth inklusive såkalte massemedia som nyhetstips ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2013/01/ekstrem-nettmobbing-av-nyhetsspeilets-forfattere/comment-page-6/#comment-94628

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
10 år siden

Maarit M. Hanssen sitert: «Den vulgærkommunistiske norske stat er et monster. Høyre er Arbeiderparti light , eller egentlig kanskje enda verre.» Mafia og folkefiendtlig light eller extra, kommer på ett fett, alle politiske partiers egentlige valgspråk er tatt fra sangen «Noen barn er brune», «.. Meget er forskjellig ,men inni er vi like ..», se nøye gjennom ett av våre folkevalgtes utenlandske tverrpolitiske foretak, * Cirkus mullah Krekar & Co * entertainment Inc http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1816&start=1

Se også enda ett, «.. Michelle Obama – Mistress of the Revels + ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2009/11/alfred-nobel-og-terror-komiteen-gir-krigspris-til-obama/comment-page-8/#comment-94700

Menneske
Menneske
Abonnent
10 år siden

Uææææ:

Asbjørn og pedofil-gjengen. «Det eneste som er farlig er å leve, for da kan du dø. Derfor dreper vi så mange som mulig med løgn, slik at de ikke skal være redde mer».

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  Menneske
10 år siden

Påstanden om regilions vitenskap er vitenskap er ve litt på kanten eller?

Seitasis
Seitasis
Abonnent
10 år siden

Kjære Maarit M., «Norge sulter 100.000 barn», Dette kjenner jeg ikke til,hvis dette er riktig må noe gjøres.

M.JOHAN
M.JOHAN
Abonnent
10 år siden

Barnevernet, igjen enkelt individet, ego etc som står i fokus, litt sånn destruktivt og mørkt, hvorfor kunne det ikke hete Familievernet der familien står i sentrum?Hvordan hjelpe dem ut kanskje av en tung tid, hendelse etc, mye mer konstrukrivt og de fleste ville kommet ut av det med god samvittighet.
Ingen som har tenkt tanken ??

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  M.JOHAN
10 år siden

Ja, er dette så vanskelig da. Et familiemøte med likestilte på en Turisthytte en helg (et par hundre kroner). Nei, det å gå en tur i skog og hei, tro det eller ei, er blitt forbudt, en må ha underskrift på at det ikke gjøres under tvang, med andre ord ingen skal tvinges frisk/prøve noe nytt. (samme reglene kommer vel på rekruttskolen snart)

M.JOHAN
M.JOHAN
Abonnent
Svar til  Seitasis
10 år siden

Ja, når en først har våknet fra konspirasjonen er det ikke vanskelig å se meningen bak systemene vi har i dag, det er i hvertfall ikke for folks beste.

Lars Rønbeck
Abonnent
Svar til  M.JOHAN
10 år siden

Mr. JOHAN
Familievern er en god tanke.

«VERN OM KJERNEFAMILIEN»
http://www.norgespartiet.no/kjernefamilien/186-kjernefamilien.html

Mole
Mole
Abonnent
10 år siden

Vandalf skrev
Jeg tipper at du ikke har barn. Vi kan snakkes igjen når du har barn og jobb, så kan vi jo se om du fortsatt har de samme meningene…

Hjernen synes å være parkert og avstengt, for å si det slik.

(Det utsagnet ditt gir forøvrig ingen mening, det er en språklig kortslutning)

Mole
Voksen debatteknikk Vandalf, virkelig.

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Mole
10 år siden

Jeg befinner meg sånn cirka på samme nivå som resten av folket her. Du kan jo ta en titt på hva Menneske, M. Johan og smurfen skriver, så kan du vurdere hvorvidt deres «debattteknikk» er mer voksen.

Et lite assortert utvalg av mine opponenters debatteknikk;

«Enten må Vandalv ha kommet i skade for å ha blitt lobotomert, da han ennå ikke forsto kontektst i min tilbakemelding til ham (ei heller har han forstått artikkelens innhold). Det andre alternativ er at han (også) er plaget av demoner.»

Skikkelig voksent…

«Du er jo totalt fri for egne meninger, ingen verdens ting av det du sier kommer fra deg selv, det er som en robot som har lært seg til å snakke.»

Akkurat ja…

«Han er bare er grise feigt egoistisk troll.»

Mhm..

Og så kommer Marit på toppen av det hele og ber meg slutte å være spydig …

Jeg må le!

Det eneste jeg har jort er å påpeke at je faktisk er aldeles utmerket fornøyd med landet jeg er så heldig å bo i.

Det faller mange tungt for brystet, og da skal jeg stemples som besatt, lobotomert, ute av stand til å ha egne meninger etc

Det er patetisk, rett og slett. Makan til misfornøyde sutrekopper skal man lete lenge etter.

Saken er den at den store majoriteten av mennesker i dette landet har det bra, og er godt fornøyd med tilværelsen.

Meg selv inkludert.

Betyr det at jeg ikke er klar over at det finnes mange mennesker som lider urett i dette landet?

Naturligvis ikke…

Selv om «smartingene» i kommentarfeltet ser ut til å mene noe annet

M.JOHAN
M.JOHAN
Abonnent
Svar til  Vandalf
10 år siden

Hvis du er her på speilet så kan du ikke være så fornøyd med livet, hva er det med den andre siden som tiltrekker deg Vandalf???

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  M.JOHAN
10 år siden

Joda, jeg er godt fornøyd.

Det et ikke noe spesielt som trekker meg hit annet enn en fascinasjon for hva folk får seg til å mene og tro på.

Og så tenker jeg at det er sunt at noen slipper noen korn av fornuft her også, fra tid til annen.

Du får ha meg unnskyldt at jeg tok feil av deg mht jobb og barn. Jeg trakk den slutningen ut i fra innholdet i det du skriver.

Det fremstid ikke akkurat som særlig reflektert, skjønner du.

M.JOHAN
M.JOHAN
Abonnent
Svar til  M.JOHAN
10 år siden

He he, meget bra Vandalf, hva er gode svar på ett reflektert liv ??
Svarte jeg ikke til forventningene dine, vi tenker ikke likt, sånn er det bare.

M.JOHAN
M.JOHAN
Abonnent
Svar til  Mole
10 år siden

Ja Mole, jeg svarte han nettopp, han skjønner ikke hva jeg skriver, for hadde han det ville han forstått at jeg har barn og er i arbeid, som selvstendig næringsdrivende vet jeg hvor jævlig med avgifter og skatter som skal betales.
Vi hadde også barneværnet på døra etter å ha vært kritiske til undervisningen på Steinerskolen i Stavanger, fikk i ettertid funnet ut at læreren til min eldste sønn er fosterbarn og at hennes fostermor jobber for barneværnet, som om ikke dette er har assistenlæreren 3 fosterbarn som hun mottar 1050000 kr i året for.
Skolen har 50 elevplasser for barnværnsbarn / særskiltegrunnlag etc.
Steene familien er tungt inne i Barneværnet i Rogaland, 3 andre elever i samme klasse hadde også barneværnet på dør, en av elevene så vi aldri igjen.
12000 unger i året, like mye som ett stort tettsted i Norge blir omplassert i Norge vært år, hundretalls foreldre tar livet sitt også vært år på grunn av denne mafiaen.
Blir kvalm når slike som Vandalf prøver å fortelle om livet til folk som virkelig prøver å leve og ikke lar seg pelle på nesen av byråkrater etc.

« Forrige artikkel

Ekstrem nettmobbing av Nyhetsspeilets forfattere

Neste artikkel »

Kommende Falsk Flagg angrep mot Superbowl?

294
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x