“Til barnets beste” – staten som omsorgsperson

18.3K visninger
13 minutter lesetid
294

Hva skjer med barna når den norske, sosialdemokratiske staten opptrer som omsorgsperson? I dag er Norge på et nivå med Nord-Korea hva angår “den elskende faderens”, statens, omsorg for sine barn. Det som skjer er at staten i det skjulte har overtatt eiendomsretten til barna, som fra nå av befinner seg i statens klamme favn.

De biologiske foreldrene er bare surrogater som gjør de praktiske oppgavene for å fø ungene. Statens forlengede arm i omsorgsarbeidet er NAV (Arbeids – og velferdsetaten), helsestasjon, barnehage, skole og selvfølgelig det allestedsnærværende barnevern. Disse legger beslag på over en tredjedel av det norske statsbudsjettet (1.064,9 milliarder kroner for 2013); barnevernet alene, 12 milliarder kroner.

Denne artikkelen forsøker å avsløre snikinnføringen av  milliardbudsjetterte og stort sett virkningsløse kommunistiske prinsipper i omsorgen for familier og barn i Norge innenfor en såkalt “norsk modell”. Vi snakker om Arbeiderpartiets ikke-eksisterende og iskalde ” familiepolitikk”, med et oppblåst kommunalt, fylkeskommunalt og statlig barnevern som lederstjerne.

Tross flere hundre milliarder kroner til disposisjon, mest gjennom NAV, klarer ikke statens omsorgsapparat å hjelpe eksempelvis familier som faller utenom de vedtatte normene eller har  spesielle behov, slik som aleneforeldre, som  i dag må leve i fattigdom i ett av verdens rikeste land

 

Min erfaring som alenemor

Våren 1984 var jeg alenemor med ett barn. Jeg hadde fulltidsjobb som sykepleier med flere års ansiennitet, levde nøysomt, men klarte nesten ikke å få endene til å møtes. I protest mot vanskelige levekår for alenemødre startet jeg en sultestreik. Dette var i Trondheim. Det ble avis-skrivning både i høyresidens og venstresidens presse, og NRK laget en sak om streiken min for Dagsrevyen. Under streiken reiste jeg med mitt lille barn til Oslo og besøkte Stortinget. Jeg ble invitert til AKP m-ls partikontor og fikk hilst på formann Pål Steigan og aktivisten og legen Ebba Wergeland, som ga meg råd angående min sultestreik. I det store og hele fikk jeg belyst situasjonen til en helt vanlig alenemor. Men noe rikere ble jeg ikke. Heldigvis fikk jeg en litt bedre betalt ledende stilling i Nord-Norge, med bare dagvakter og med subsidiert bolig. Det er helt umulig kombinere turnusarbeid med rollen som alenemor for småbarn. Den lille familien kunne endelig leve nesten normalt.

Under sultestreiken ble jeg diskret kontaktet av en offiser i Forsvaret. Han fortalte meg at han kom med et budskap fra ”høyere hold” og advarte meg om  at det var folk der ute, som ikke likte det jeg gjorde for å få belyst situasjonen for alenemødre. Det viste seg ganske raskt at dette ” høyere hold ” dreide seg om frimurere og gamle menn i Stay Behind i Trondheim.

Statens rolle i omsorgen for barn er kun å føre kontroll

Staten Norge er en juridisk person og en bedrift, som inkluderer statsadministrasjon,  forsvaret, domstoler og politi. Staten delegerer oppgaver til kommuner og fylkeskommuner. NAV har kontor i hver kommune. Hver kommune har også en helsestasjon og et barnevern.

Under en sosialdemokratisk politisk styrt stat, er familien en reproduktiv, økonomisk enhet, som sørger for nye generasjoner av arbeidere og at utearbeidende foreldre får mat og hvile hvor hen de nå har solgt sin arbeidskraft til. Barna av arbeiderklassen og middelklassen er under kontroll av staten gjennom flere titals  sosiale – og helseinstitusjoner, barnehager og skole. Disse institusjoner er tungt byråkratiske, hvor selve byråkratiet krever fleste arbeidstimer. Et eksempel fra psykiatrien: I Nordland finnes det en psykiatrisk poliklinikk, som behandler gjennomsnittlig under én pasient per dag. Tross milliardoverføringer til disse etatene får de fleste pasientene og klientene, barnehagebarn og skoleelever ikke hjelp. Lover og forskrifter om krav for behandling og støtte er kun papirtigre. Det ser pent ut på papiret og tjener kun for skryt for nasjonale og internasjonale statistikker, og selvfølgelig som valgflesk.

Fra det lille barnefosteret er bare 12 uker gammelt, blir det gjenstand for statens ”omsorg” ( les kontroll). Reproduksjon av en ny skatte – og avgiftsbetaler har begynt. I kulissene venter tålmodig en hær av medisinske spesialister og alskens forskere på fostertiden, svangerskap, fødsel og barnesykdommer. Elektromedisinsk utstyr for millioner av kroner står blankpusset og venter, og legemiddelindustrien tilbyr sine produkter for eksisterende og ikke – eksisterende (les forebyggende) sykdommer  for mor og barn. Fosteret, hvis det har overlevd en diskré påminnelse til moren om mulighet for abort ved den minste mistanke om at det feiler noe fosteret – er bare 12 uker gammelt! Gro Harlem Brundtland snakket om ” celleklumper” og fikk vedtatt loven om selvbestemt abort ved 12. uke i 1979. Moren (og faren ) har ingenting de skulle ha sagt i kaoset av alle ”ekspertene” rundt omstendigheten. Valgfrihet finnes ikke selv om moren mener at hun er frisk og svangerskapet er ikke en sykdom. De medisinske prosedyrene er viktigst. Hvis moren nekter å følge prosedyrene, og lar være å komme til medisinske kontroller under svangerskapet (svangerskapskontroll) så blir det gitt bekymringsmelding til barnevernet, og det allerede før barnet er født.

 

Medisinsk – og legemiddelindustri tar over

Når fosteret er 17 – 19 uker gammelt (12 uker gammelt er på trappene), frisk eller syk, så tilbys det så kalt ultralydundersøkelse som rutinemessig kontroll, (siden midten av 1980-tallet ). Så godt som 100% uvitende mødre møter opp på undersøkelsen. Ultralyd er stråling og det vites ikke hvordan denne type stråling påvirker fosteret. Private klinikker tilbyr i dag ultralydundersøkelser for fosteret for moro skyld, slik at foreldre kan få bilder av fosteret og kan selv se hvilket kjønn barnet har.

I 1982 – under mitt første svangerskap –  ble jeg satt på et forskningsprosjekt for ultralyd for fosterdiagnostikk på Regionsykehuset i Trondheim. Jeg møtte opp 2-3 ganger uvitende om at undersøkelsene var de aller første i faget, hvor legen prøvde seg frem ved hjelp av ultralydapparat. Som jeg har angret etterpå.

Moren tilbys diverse vaksinasjoner under svangerskapet, som mot røde hunder. Noen av mødrene blir satt på antidepressive medisiner.

Over 99% av fødsler i Norge skjer enten i en liten og mer intim fødestue (som selvfølgelig nedlegges over en lav sko), på et lokalt sykehus eller på større regionale sykehus. I Norge fødes det ca. 62.000 barn per år. Fødselen er overvåket med alskens medisinske instrumenter, selv om barnet er frisk, mest for forskningens skyld. Derfor blir fødslene sentralisert til store regionale sykehus. Instrumentene gjør fødselen unaturlig for moren, spesielt for førstegangsfødende. Staten overvåker fødslene via Medisinsk Fødselsregister ( Folkehelseinstituttet).

Hvis barnevernet har fått bekymringsmelding om moren under hennes svangerskap, får moren ikke se mer til barnet sitt. Barnevernet henter babyen fra barselavdelingen eller fra barneavdelingen.

http://www.f-b.no/nyheter/her-tar-barnevernet-en-nyfodt-baby-1.5505293

Barnet blir gjenstand, og omfattende objekt for ”vitenskap”

Etter hjemkomsten venter helsestasjon for barnet. Barnevaksinasjonsprogrammet starter allerede ved 3 måneders alder og slutter ikke før i 10.klasse. Det vaksineres mot ti forskjellige sykdommer. I løpet av det første leveår får barnet tre doser med difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon ( haemophilus influenza type b ) og pneumokokksykdom ( lungebetennelse). Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder gis i 15 mnd alder.

Det private Folkehelseinstituttet, som i Norge administrerer Barnevaksinasjonsprogrammet skriver på sine hjemmesider at fordelene med vaksinasjon overstiger ulempene, som  til dels alvorlige bivirkninger, såkalt risiko. Folkehelseinstituttet får årlig hemmelige utbetalinger fra det amerikanske privateide Rockefeller institutt (The Rockefeller University) for medisinsk forskning.

Nå må det tilføyes at barnevaksinasjoner er kun et tilbud. Det er frivillig i Norge å la sine barn bli vaksinert, men over 90% av foreldre velger vaksinasjon, de fleste uvitende om farene. Friske barn utsettes med vitende vilje for legemiddelindustriens profittjag.

Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK), Folkehelseinstituttet, overvåker vaksinasjon i Norge.

 

Helsestasjonene og skolehelsetjenesten overvåker barn og familie

Nå skal barnets fysiske, psykiske og sosiale utvikling overvåkes med tette bånd mellom personalet ved helsestasjonen, barnehage, skole og barnevernet.

Det finnes både diagnose og tiltak for barn for  alle avvik fra det ”normale”. Barnet  begynner med psykofarmaka fra 2 års alderen. Barnets fysiske, psykiske og sosiale utviklingsløp er standardisert ved forskning  gjennom flere tiår. Standardisert utviklingsløp følger Gauss kurve (normalfordeling), 50% av barna ligger midt i mellom (”normal”), 25% ligger over kurven (”avvikende”) og 25% på den nederste delen av kurven (”avvikende”). Dette betyr, at kun 50% av barna ansees å være så kalt normale. Dette førte til at det i sin tid dukket opp alskens spesialister for barn, som fostermedisin, barneleger, barnekirurger, barnepsykiatere , barnepsykologer, barnepedagoger, førskolelærere, sosionomer, vernepleiere, barnesykepleiere, barnepleiere, skolelærere  og spesialister for familie, jurister, politi osv., alle som én tilpasset landets politiske system. I Norge opererer sosialdemokratiet med kjempediger statlig innblanding (”omsorg”) over familiens og barnets livsfaser, ”fra vugge til grav” (NAVs motto).

Nå er jeg ikke motstander av at det forskes på barn (vel og merke etisk forsvarlig) eller at det opprettes stillinger for barnespesialister. Barn er ikke små voksne. Men disse institusjonene har utviklet seg til tunge, byråkratiske og fragmenterte spesialistmiljøer, som har mistet kontakten med dem de er satt til å behandle. Byråkratiet tar største delen av arbeidstiden. I dag er virkeligheten, at den ufaglærte, unge assistenten (LO – organisert og derfor forholdsvis godt betalt) gjør jobben og bruker mest tid hos barnet på sykehuset, barnehagen og skolen (skolefritidsordningen).

 

Barn og familie under sosialdemokratisk stat

Den norske ”velferdsmodellen” for barn og familie er ikke bedre enn at systemet har tingliggjort sine medlemmer, redusert dem til ”forbrukere”, klienter og pasienter, og tillater markedsliberalistisk (les kapitalistisk) angrep på sine sårbare medlemmer på alle livets områder. ”Massene”, er gjenstand for fri og kontinuerlig klandestin kriminell eksperimentering og ”forskning” fra alskens spesialister for helse og miljø som tjener iskalde markeder som blant annet mat – og legemiddelindustri som i sin tur produserer giftig, billig mat og medisiner, med fattige og andre sårbare grupper som hovedmål. Barna blir feil – og underernærte tross fedme (!), som forårsakes av at maten består kun av sukker og billig fett uten næringsstoffer. Foreldrene tvinges til å putte i barna giftige medisiner (psykofarmaka, antidepressive og narkotiske medisiner så som amfetamin) og tilskudd (fluor). I dag har minst én elev per skoleklasse diagnosen ADHD.

Arbeiderpartiet leder den sosialdemokratiske staten  Norge. Partiet har (selvfølgelig) ingen familiepolitisk program, det er jo staten som fører omsorg for familier og barna. Jeg leitet gjennom partiets prinsipprogrammer, det siste fra slutten av 2000-tallet. Det eneste jeg fant var et eget kapittel for barnevern, hvordan gi barnevernet mer makt og ta fra foreldrene bestemmelsesretten overfor sine egne barn.

Den mektige og elitistiske fagbevegelsen, LO (Landsorganisasjon), med sine 880.000 medlemmer, gjør Norge til proletariatets diktatur. 50% av medlemmer er kvinner (!). Organisasjonen har tentakler innen absolutt alle nivåer av statsadministrasjonen og annet samfunnsliv. Heller ikke LO har  et eget familiepolitisk program, men inkluderer dette inn i programmet for likestilling. Likestilling er ensbetydende med at flest mulig kvinner er i arbeid. Kvinner er billig arbeidskraft. Dermed ”barnehage for alle”. Men bare for den resurssterke og velstående eliten i arbeiderklassen og middelklassen. De fattige kvinnene har verken arbeid eller råd til å ha barna i barnehagen. Barna i fattige familier fullfører ikke den videregående skolen og de har ikke råd til å ta høyere utdanning.  De havner i NAVs og psykiatriens livslange labyrint, blir uføretrygdet senest  ved fylte 30 år, og vips er de   plassert i gruppen for useless eaters. De kommer ikke med i statistikken for arbeidsledige, hvilket får til følge at det blir gitt et  feil bilde av den virkelige situasjonen.

 

Plukk fra Statistisk sentralbyrå

I Norge er det 1.118.200 barn under 18 år fordelt på 629.027 familier. Kun 61% av foreldrene er gift. 614.000 barn går i grunnskolen, 9% får spesialundervisning. Hele 55% av alle barn under 20 år ble behandlet for sykdommer på poliklinikken i et somatisk sykehus (ikke psykiatri).89.7% av barn mellom 1-5 år går i barnehage. Barnevernet foretok 35.100 undersøkelser i 2011, det vil si at 7 av 1000 norske barn mellom 0-17 år ble undersøkt av barnevernet.  85% av barn mellom 9-15 år bruker fritiden til å lese Donald Duck, som er kjent til å gi barna skadelige subtile meldinger. 91% av barna mellom 13-19 år bruker Internett 126 minutter (2 timer) daglig. På et annet sted sier Statistisk sentralbyrå, at når det gjelder ungdommens bruk av Internett, TV og andre skjermer, kan tidsbruken være dobbelt så høy per dag.

10% av lønnsmottakere får lavest lønn, 21.100 kr per måned. 10% får høyest lønn, 75.100 kr per måned. De rikeste av familiene, 17% av familiene i Oslo Akershus, tjener 1 million kroner per år. De med lavest lønn/inntekt tilhører minstepensjonister, sosialhjelpmottakere, innvandrere, langtidsledige, langtidssyke, unge aleneboende, uføre, aleneforeldre, rusavhengige, kriminelle, hjemløse osv. Disse er de aller fattigste. Karl Marx og Vladimir Lenin kalte dem ”filleproletariat” (sic), som man ikke kunne stole på når det kom til sosialistisk revolusjon (!).  I Norge har de  med lavest lønn og offentlige overføringer, 100.000 barn. Disse barn er aldri eller sjelden på ferie, de har ingen fritidsaktiviteter på grunn av at foreldrene ikke har  råd til å kjøpe utstyr. Disse barna blir mest mobbet  allerede  på barnehagestadiet for ikke å snakke om på skolen.

http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/navkontor-svikter-hjelpetrengende-barn-3962529.html

Frivillige organisasjoner, tar seg av av de aller fattigste i Norge i 2013, slik de også gjorde det i middelalderen. Statens omsorg for de fattigste begrenser seg til støtte, som holder menneskene akkurat ved sultegrensen.

http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/barn-i-norge-gaar-sulten-til-sengs-3974158.html

Den rødgrønne regjeringen har ikke gjort noe for denne gruppen barn og familier. I sosialistisk stil mener staten at alle skal i tillegg yte etter evne. Denne gruppen har det like ille uansett sosialistisk eller borgelig regjering.

 

Kvinnens stilling

I dagens Norge er mange av  kvinnene i reproduktiv alder trippelarbeidende. De er mor til 2-3 egne barn og muligens 2-3 stebarn , gjør mesteparten av arbeidet i hjemmet og serverer  hjemmebakt brød på frokostbordet. De er utearbeidende, dog de fleste i deltid (det skulle bare mangle !) og blir påskjønnet med dårlig lønn, samtidig som  de altfor ofte, i mangel av offentlig omsorg, bærer hovedansvaret for omsorgen for gamle foreldre og kanskje også for svigerforeldre, og/eller andre slektninger.

Hver fjerde kvinne er et offer for vold, hver tiende for grov vold.

Disse kvinnene er ” frigjorte ” og ” likestilte ” i sosialistenes øyne tross at mange av dem bryter sammen og påtar seg stressykdommer som ME (kronisk utmattelsessyndrom). Noen ” møter veggen” og blir innskrevet i psykiatrien. Disse kvinner (før de har blitt syke) har alltid vært en grunn til stolthet og beundring hos det sosialdemokratiske Arbeiderparti, som i mange kommuner har opprettet en egen, årlig, pris for dem ”en slitarpris” som var ment som en samfunnets og nærmiljøets påskjønnelse.

Etter hvert har likevel også det sosialdemokratiske kvinneglansbildet falmet. Et sted går grensen for samfunnets rovdrift av den svakeste halve delen av befolkningen. Partiet holder på å reagere. De har lovet, hvis de vinner valget til høsten 2013, å SE på kvinnehelsen. Noen detaljer får vi ikke vite om. Kvinner er en verdigfull og billig arbeidskraft, til og med gratis for familien, gamle foreldre og svigerforeldre, under det være seg en sosialistisk eller en borgerlig regjering. Kvinner må holdes på bena til enhver pris.

Tilleggsbyrder for den ”frigjorte” og ”likestilte” kvinnen er overgrepene over henne selv og barna. Vold, voldtekt, all voldskultur, og krigene, bombinger som barna er ofre og vitne til  gjennom TV og data, barnepornografi og drapskriminalitet. Nyheter om skoleskytinger og kidnappede barn, barn som fryser og sulter i hjel i flyktningeleirer. Mellom disse erfaringene må kvinnen finne tid og ikke minst anledning til å oppdra barna, hjelpe til med lekser, følge dem til aktivitetene og bursdager. Leve så ”normalt” som mulig ( se Barneloven).

 

Familien under staten

Staten har alltid elsket å angripe og ødelegge kjernefamilien. For den sosialistiske staten er familie en økonomisk enhet hvor mann og kvinne parer seg med hverandre og avler avkom. Det kalles ufølsomt; reproduksjon. Menneske er et intelligent dyr, intet annet, etter den marxistiske ideologien. Kjærlighet kan ikke påvises vitenskapelig.

Over 50% av norske ektepar har hittil giftet seg kirkelig. Bibelen lærer, at ekteskap er et sakrament (hellig ritual). Den sosialistiske staten Norge skal nå frata kirken retten til vigsel. Ekteskapsløftet  reduseres til hvilken som helst avtale med to partnere, som for eksempel å inngå en avtale med en treningssenter! På lengre sikt kan avkommet, barna, plasseres hos hvilken som helst annen familie og med bioteknologiens hjelp skal avkommet aldri få vite, hvem de biologiske foreldrene er. Biologiske forbindinger mellom foreldrene og barn skal helst fjernest allerede på fødeklinikken.

 

Barnekonvensjonen til punkt og prikke

Norges egen lov om barn og foreldre, Barneloven, ble vedtatt i 1981. Loven bygger på norske tradisjoner om familie og barn hvor foreldrene har det overordnete ansvar for barnas ve og vel. Loven er brukbar, selv om den kom sent historisk sett. Alt ble verre for familie og barna når FN vedtok så kalte Barnekonvensjonen i 1989. Der står det at ”…staten har ansvaret for barna i landet …”. Norge ratifiserte barnekonvensjonen i 1991 under Gro Harlem Brundtlands tredje regjering ( 1990-96, Brundtland III ). Etter ratifiseringen gikk det fort for seg, Barnevernloven ble vedtatt i 1992. Men FN er ikke fornøyd. FNs barnekomité sendte merknader til den norske regjeringen i 2010 ”… (det bør være) fullt samsvar mellom den nasjonale lovgivningen og konvensjonen ” er kravet fra FN.

 

Den norske regjeringen mener, at ”Barnekonvensjonen gir barn og ungdom under 18 år et særlig menneskerettighetsvern” (Barne – , og likestillings -, og inkluderingsdepartementet). Det finnes mange meninger om ”menneskerettigheter”.

 

Framtiden for barn og kvinner i et gjennomført kommunistisk Norge

Pgogrammet, som danner grunnlag for alle kommunistiske, sosialistiske og det sosialdemokratiske partiet og LO i Norge heter ” Manifestet ” av Marx og Engels. Der finnes det oppskrift for statsmakten under proletariatets diktatur.

Ekteskapet vil bli avskaffet fordi kjærlighet innen familie er motbydelig (sic!) og sammenlignes med offentlig prostitusjon. Kvinnene vil bli  plassert i ” et kvinnefelleskap “, hvor barna og deres oppdragelse og velferd tilhører kollektivet. Avskaffelsen av ekteskapet er dagens politikk for Arbeiderpartiet. Alle andre former for samliv enn inngått ekteskap blir oppmuntret og beskyttet med lover. Gjenværende kjærnefamilier blir splittet ved at barna blir plassert til fremmede fosterfamilier.

Arbeiderpartiet bruker kapitalistiske metoder for å ta knekken på familien. 75% av barnevernet er satt bort til private aktører i 2013, som forrige år hadde 220 millioner kroner i overskudd, ren fortjeneste. En “mor” eller “far” i fosterfamilien får utbetalt opp til 500.000 kroner per fosterbarn per år og beholder barnets barnetrygd og bidrag.

Det er på tide at det norske folk våkner før det er for sent. Problemet er at tendensene er globale. Målet for verdens elite er å innføre grenseløs verdenskommunisme ved hjelp av EU, FN og andre politiske og økonomiske verdensomfattende sammenslutninger.

 

Kilder: Taushetsplikt om barn. Kommunikasjon og samarbeid mellom helseetaten, skoleetaten, sosialtjenesten og barnevernet ”, Asbjørn Kjønstad, 2009, ” Neuvolakirja ” Chymos, Orion, Remeda, 1980, ” Marxist Philosophy ” V.G. Afanasyev, 1980, Arbeiderpartiet.no, LO.no, Drammens tidende, Internett

Maarit M. Hanssen

er utdannet spesialsykepleier i barnesykepleie og eldreomsorg og medlem i Norsk Sykepleierforbund. I 1995 ble jeg klar over at verden egentlig ble styrt av en hemmelig maktelite. I 2008 gav jeg ut en bok, som heter " Tors hammer. Geofysiske våpen, en realitet eller science - fiction. HAARP i Norge ". Er mor til to voksne døttre og gift med en datakonsulent.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

294 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Aradorn
Aradorn
Anonym
2 år siden

Så, mange år etter denne artikkelen ble skrevet, så vet vi hva slags slyngler vi har med å gjøre.
frimurer, satansiter, globalister etc etc jesuitter.

Det er samme pakket, som nå kjører plandemic over hele verden : frimurere, satanister, globalister, jesuitter.

Få alt frem i lyset, tiden er inne for å avsløre alt.

det kommer til å bli tøft, men sammen klarer vi som levende menneske å gjøre hva vi enn vil.

mediter, mediter, åpne ditt indre lys, husk å jord deg, åpne chakra feltene, kommet flere chakrafelt, blant annet 3 chakrafelt over crown-chakra.

Åpne alle chakra-feltene, og be om healing når du gjør denne prosessen.

Beskytte deg, og fokuser på ditt indre lys hele tiden.
Ekspander ditt indre lys, så vi sammen, som levende mann, levende kvinne, snur mørkets makt, til lysets makt

Aradorn
Aradorn
Anonym
2 år siden

Gammel og god artikkel fra, Maarit M. Hanssen

Helt fantastisk artikkel :D
godt skrevet artikkel :D

Falcon
Falcon
Abonnent
8 år siden

Merete 1950 – 2005

Sitat: En film om spesialskolene som ble opprettet i Norge på Østlandet i 1959 og hvordan dette ødela livet til bl.a. Merete Pettersen!

Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

Swiss Games: 5 People Sacrificed for Political Agenda enabling Oppressive Laws without Legal Basis +

Quote: quote: SWISS SACRIFICE AS PAWNS ON OCTOGON`S CHESS BOARD. FÜNF MENSCHEN AUFGEOPFERT UM OHNE LEGALE BASIS DIE HINTERTÜR GROSS ZU ÖFFNEN UM BEHÖRDENWILLKÜR UND STAATSTERROR UNGEBREMST ZU ERMÖGLICHEN. ..

Total poverty: Hitchhike 4 days to see dentist, alien parody & famas patrol + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1964&start=1

MAJA
Abonnent
9 år siden

Jeg kom over en enestående artikkel av Berit Kjøs om foreldrerettigheter som gradvis blir borte og satanismens inngang i skolene og sammen med Ellinor Nerbø bosatt i Molde, en aktiv kjemper mot barn eevrnsin dustrien har jeg koblet to artikler sammen.

FORELDRERETTIGHETENE SOM GRADVIS FORSVINNER.

Jeg husker godt min første skoledag og de formaninger jeg fikk på veien at lœrere skulle behandles med respekt .
Vi var en liten skoleklasse og lœrerne hadde ett nœrt samarneide med foreldrene .
Mine barn gikk henholdsvis på Attekanten skole på Hvaler og Steinerskolen og jeg hadde en utmerket kontakt med dem under skoletiden.
De siste årene har jeg opplevet litt for mange tilfeller av foreldre som har mistet barna sine til barnevernet at saken starter med mobbing på skolen, hvormed skolens styrelse unnlater å ta ansvar for sine elever ved å sende bekymringsmeldinger til barnevernet , som deretter tar ett akkuttvedtak uten å bry seg med å undersøke saken nœrmere .
I USA reagerte to mødre på ett spill som ble spilt i matematikktimene som het ”Magic Cathering” elevene ble oppfordret toil å påkalle skumle åndeskikkelser som var avbildet på kortene og si frem ”ånder kom inn i “meg”: http://mtg.wikia.com/wiki/Magic:_The_Gathering_Wiki

1988 protesterte en del foreldre i San Ramon i California mor at det ble vist filmer med voksen adgangssensur i klasserommene.
Filmene be først tatt av plakatene , men bare for en viss tid .
4 lœrere , lœrerenes fagorganisasjon og Californias lœrerforbund gikk til søksmål mot skolestyrelsen og inspektøren for å ha krenket deres grunnlovfestede rett til ytringsfrihet i klasserommet og latt seg overstyre av religiøse anskuelser av en minoritet av lekfolket6 .
18 mai 1990 *- en høyere rettsinstans i California – en lœreres rettighet etter grunnloven overtreffer innsigelser fra foreldre og skolens representskap .

Foreldrene ble nektet retten til å beskytte sine barn .
Hvem har ansvaret for barnets beste ?

Politisk korrekte skolefolk, sosialarbeidere, psykologer og politikere har påtatt seg selv ansvaret for å konstruere den globale og lokale landsby etter tidens reformriktige signaler .
Kathy Collins – tidigare juridisk rådgiver for Iowas undervisningsdepartement skrev en artikel med navn”Barn er ikke løsøregjenstander “
Sitat”:
“Barn er ikke foreldrennes eiendom , disse kristne fundamentalister , som krever frihet til å indoktrinere sine barn med religiøs overbevisning har ikke forstått at samme lov som nekter dem rettigheter til selv å undervise barna , også hindrer andre i å utsette barna for misbruk .

Med andre ord- de setter likhetstegn mellom det å gi barna opplœring etter bibelske retningslinjer og krenkende overgrep..

Dr. Chester Pierce -“ Ethvert amerikansk barn som begynner på skole ved fylte 5 år , er mentlalt defekt , ettersom han kommer forsynt med bestemte lojaliteter og bestemte ideer overfor fedrene som grunnla nasjonen, overfor foreldrene eller ett overnaturlig vesen, det er opp til dere alle lœrere å gjøre syke barn friske gjennom å skape fremtidens internasjonale barn .

Hilary Clintons visjon av den kollektive landsby , boken hennes populariserte de moderne planene gjennom å oppdra barn gjennom ett
nettverk av samstemte “samvirkende “ partnere , som skal kunne avsvekke rettene til foreldre som ikke ville gi etter for de rådende ideer.

Lœrere , sosialarbeidere , psykologerr, ledere i nœringslivet og kirkelighet , alle skal trenes opp i den nye tenkemåten og de nye trosoppfatningene, lœres opp til å inngå kompromisser , finne frem til ett felels grunnlag , alle må omfavne de nye visjoner , ellers b lir det sett på som landssvik, alle må hjelpe til med oppdragelsen med felels felles barn til de politisk korrekte holdninger .

Nødvendig krav om balansegang mellom individets frihet opp mot den enkeltes ansvar for de gjensidige forpliktelser, alle må ta del i det nye fellesskapets dialogprossess , der programtrente banebrytere som skal lede de uinnviede involverte mot det fastsatte resultat.
Her I Norge har vi Forandringsfabrikken , som etter min mening er ett led I den globale forandringsprosess Hilary Clinton ivrer for .

Offisiell info:
ForandringsFabrikken vil inspirere hjelpesystemene til å lytte til barn og unge som er avhengige av disse systemene. For at barn og unge skal bli møtt med respekt og ha innflytelse i eget liv. Og for at de skal kunne bidra til økt kvalitet, på systemnivå. Fordi Forandringsfabrikken har erfart, at det er utrolig så mye hjelp som blir gitt, uten at vi spør den som skal motta hjelpa om hva som ”hjelper”: http://www.forandringsfabrikken.no/forandringsfilosofi/

Faglige samarbeidspartnere:
KS, Kommunesektorens organisasjon
15 barnevernstjenester (Vesterålen, Harstad, Verdal, Levanger, Trondheim, Bergen, Sunnhordaland, Stavanger, Kristiansand, Larvik, Sandefjord, Søndre Nordstrand bydel i Oslo, Grünerløkka bydel i Oslo, Fet og Lørenskog)
Bufdir og Bufetat i region vest, sør, midt og øst
Rådet for psykisk helse, Redd Barna, LfB, Norsk Fosterhjemsforening, og LHL
Høgskolen i Oslo og Akershus, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Harstad, og Høgskolen i Telemark.

Forandringsfabrikken er en av selskapet Ferd sine sosiale entreprenører. Vi får støtte av Ferd til utvikling, rådadministrasjon og økonomi, Under VelFERDkonferansen i 2010, mottok Forandringsfabrikken utmerkelsen Årets sosiale entreprenør. I 2011 innledet Ferd og FF et treårig samarbeid.

Marit Sanner Ashoka Fellow. Vi deltar på skandinaviske og europeiske samlinger med andre sosiale entreprenører, får støtte og råd fra Ashoka til utvikling av ForandringsFabrikken og får del i deres verdensomspennende nettverk av sosiale entreprenører. «Ashoka Fellows are leading social entrepreneurs who we recognize to have innovative solutions to social problems and the potential to change patterns across society. They demonstrate unrivaled commitment to bold new ideas and prove that compassion, creativity, and collaboration are tremendous forces for change. Ashoka Fellows work in over 70 countries around the globe in every area of human “need”: http://www.forandringsfabrikken.no/samarbeidspartnere/
Denne kulturrevolusjonœre omveltningen i verdier var planlagr for ett halvt århundre siden .

Psykiater Broch Chisholm , tidligere leder av WHO , besklrev allerede i 1946 den nye holdningen mot gammeldagse tenkende foreldre utlyste en opprykkelse med rot av begrepet rett .og galt.
Opptrening i hjem og skole bør vœre like viktig som å få barna vaksinerte .
Vi må for enhver pris sørge for at våre forfedres gamle misforståelser og ubrukelige skikker blir lagt vekk, kan det ikke gjøres med lempe , må det bli gjort brutalt, om nødvendig med vold

Clintons visjon hade vœrt i gjœring hos forandringsagentene i FN og andre apperater for globalistisk om veltning .
Psykologen Hal Robinson jobbet i en av presidentens avdelinger for spesielle utredninger – 1 1967 startet ett forsøksprosjekt med ett daghjemssenter med finansiering fra Carnegieselskapet og USAs regjering.
Kurt Waldheim, generalsekretœr for FN talte noen år senere til Unicefs hovedstyre -det må vœre påkrevet at prossessemn med å utvikle barna må vœre samfunnets oppgave på nasjonalt og internasjonalt nivå.

I 1981 var amerikanske pedagoger klare til å iverksette Unicefs visjon.
Utdannelsesdepartementet i Missouri lanserte det første program under regjeringsmyndighet , som skulle gi forskrift om hvordan foreldrene skulle oppdra sine barn .
Under det villedende programmet “Foreldre som lœrere ( PAT), ble detf først innført som ett “frivillighetsprosjekt”: http://www.parentsasteachers.org/

5 Ar senere ble det innført i 40 stater og minst 8 stater i utlandet.
I 1994 ble prosjektet vedtatt som lov under rogrammet “GOALS 2000” , dette var en massiv kampanje som skulle dekke hele nasjonen, fremme visjoner og bringe opposisjonen til taushet .
De maktpersoner som definerer begrepene , kontrollerer samfunnet og for å kunne iverksette sin agenda om styring av foreldre og barn , må de kunne binde foreldrene til en standard som har status som lov .
Barna er gisler og lovregulerte rettigheter blir en gulrot som skal lokke foreldrene tl å føye seg etter programmet .
Både barna og våre grunnlovsfestede rettigheter trenger vern.
Vœr forsiktig med å hoppe inn i kampanjer for bedre rettigheter , før de granskes omhyggelig .
Mange lovforslag lyder vakkert , men kan ha den motsatte effekt , ettersom Grunnloven blir omtolket i rettsapparatet, slik at den kun tjener den rådende politisk korrekte ideologi.

Kilde “:Hva hendte med foreldrerettighetene av Berit “Kjos”: http://www.riksavisen.no/?p=120

Etterord av Ellinor Nœrbø”:

FOSTERBARN SOM LOTTERIGEVINST.

Som overskrifter sier så er det enkelt å tenke tanken på at fosterbarna er den sikreste veien til å vinne i lotto ved å bli fosterforeldre, eller at institusjoner for barna som er under barnevernet i får ganske så stor Lotto-gevinst ved å ha barna som lottoslave.
At dette er mer sikker lotto-gevinst viste klart Aftenposten i fjor da dem framla inntektsnivået i denne barnehandelen hva gjelder institusjoner i Norge..

Hvem betaler for herligheten?? Ikke dem som reelt tipper lotto i rett forstand men alle som betaler skatt… Altså det er en lettere måte å vinne i lotto på om man blir godkjent som fosterforeldre for da får man et ganske kraftig års-løft i inntekten i tillegg til andre lønninger om man har den… men man får også enda en om man må frikjøpes fra ordinær-jobben og da øker gevinsten ytterligere den stund dette ansees som nødvendig. la oss si at man har en lotto-lønn for barnet på kr. 360000,- i ordinærlønn pr. barn, og har man to så dobles denne.
I tillegg kommer alle tilleggskostnader man også får som følger barnet, det seg være bidrag eller barnetrygden. Sistnevnte skal vel forbeholdes barnet til fylte atten, men dette synder man stort med. Omsorgspersonene får ta disse og derved blir gevinsten desto større, altså gevinsten høynes enda mer.
Dette blir en sikker lottogevinst i “konkurranse med” den ordinære tippemetoden som blir langt mer usikker vinner-messig. Skal man nå snakke om fosterbarn som objekt for korrupsjon??? Hvem betaler denne herlige Lotto-premien?? JO skattebetalerne, som gir utspekulerte og kyniske og spesielt utvalgte lotto-spillere en sikker lottogevinst!!
Altså om man har et fosterbarn i ti år med grunnlønnen på 360000 norske i ti år , så har man en gevinst på 3,6 millioner!! Lett tjente millioner eller??? Og dette før alle tilleggene man får er tatt med…..

Ingen norske kroner er sikrere i “vinnersjanser” enn betalingen man får for fosterbarn. Jo flere jo større blir vinner-lodds-premien. Man kan prøve å tippe lotto, men da er det tilfeldig hvem som får stor-premien, og som regel skjer dette bare en gang.
Men tar man et fosterbarn etter å ha blitt godkjent , så venter det en årlig vinnersjanse som er langt større enn om man fikk EN premie i den ordinære lotto-tippingen. Som fosterhjem har man en sikker inntekt på minst 360000 tusen norske kroner pr. barn pr. år i tillegg til andre tillegg man får. Har man ett fosterbarn i ti år blir dette en gevinst på 3.6 millioner på ett fosterbarn i utgangspunktet før tilleggene, har man to så dobles gevinsten som om det gjelder “dagens dobbel”….

På denne måten er barn blitt en inntektskilde som sikrer noen spesielt utvalgte en sikker Lotto-gerevinst hvert år og en vanlig lotto-spiller kan få småpenger for sin måte å tippe lotto på i ordinær forstand… Sa noen ordet barnehandels-industri for spesielt utvalgte?? JO JEG….
Ellinor Nerbø
Les “mer”:https://mayharriet.wordpress.com/2015/04/09/foreldrerettighetene-som-gradvis-forsvinner/

MAJA
Abonnent
9 år siden

Høringsuttalelse til forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i lov om barneverntjenester.

Sitat”:

Norsk psykologforeninge har følgende utspill “:
*Psykologforeningen er med noen forbehold og fog forutsetninger positiv til at både kompenserende tiltak, omsorgsendrende tiltak og kontrolltiltak kan settes inn mot foreldrenes vilje .

• Psykologforeningen støtter at vilkårene for å pålegge tilsyn senkes .

*Psykologforeningen støtter departementet at det er sterke argumenter for at det er pålegg om hjelpetiltak bør ligge hos fylkesnemda med de forslag om i visse tilfeller å benytte forenklet behandling som skissert , og med tingretten som ankeinstans.

*Forutsetninger for psykologforeningen for å gå inn for pålagte hjelpetiltak er at det foreligger grundige og faglige kunnskapsmessige begrunnelser , klare mål for gjennomføring , forventet resultat og opplegg for evaluering . Videre hvilke konsekvenser som er aktuelle dersom de ikke følges opp og klare formidling for rutiner for foreldre og barn .

*I arbeide med familier som ikke behersker norsk . vil psykologforeningen løfte frem at det er viktig å løfte frem kvalifiserte tolker i samtaler med både foreldre og barn i barnevernssaker . Det er viktig med ett sœrlig fokus på at barna har muligeht for å forstå situsjonen de er i , til å få ytret seg og til å si sin mening .

Psykologforeningen mener at alle tiltak skal vurderes og iverksettes med hensyn til hva som er det beste for hvert enkelt barn .
Pålagte inngrep i familielivet med dette for øye vil knne bidra til fœrre omsorgsovertakelser , og at flere barn får muligheten av å vokse op p i sin opprinnelige familie .

Psykologforeningen slutter seg til Raundalsutvalgets og departementets vurdering og støtter at vilkårene for å påklegge tilsyn senkes slik at tilsyn skal kunne bli pålagt når det er nødvendig å sikre barnets tilfredsstillende “omsorg”: http://www.psykologforeningen.no/Fag-og-profesjon/Hoeringsuttalelser/Hoeringsuttalelser-2014

Jeg ønsker først å belyse Raundalutvalgets utspill “:
Mandat
Målet med en utredning om det biologiske prinsipp er at spørsmål knyttet til anvendelsen av prinsippet i barnevernet blir grundig utredet. Utredningsarbeidet skal først og fremst belyse vanskelige problemstillinger som oppstår i barnevernets arbeid. Det skal fremskaffes et oppdatert faglig grunnlag til bruk for politikkutvikling. En utredning om det biologiske prinsipp vil berøre dilemmaer og verdivalg knyttet til barn og foreldres motstridende interesser. Et utredningsarbeid bør derfor ha et bredt kunnskapstilfang og vurdere problem-stillingen ut fra et juridisk, etisk, utviklingspsykologisk, historisk, genetisk, filosofisk og sosiokulturelt perspektiv. Utredningen skal ivareta barnets interesser, men samtidig omtale de biologiske foreldres behov i barnevernsaker og særlig ved omsorgsovertakelser. Utredningen skal videre drøfte det biologiske prinsipp ut fra samfunnets syn på barn, barns og foreldres menneskerettigheter og samfunnsutviklingen for øvrig. Dette er forhold som er med på å styre hvilken relevans og vekt hensynet til et biologisk prinsipp har og bør ha.

Utvalget skal utrede problemstillinger i skjæringspunktet mellom barnevernloven og barneloven. Utvalget skal imidlertid ikke utrede det biologiske prinsipps anvendelse i barneloven. Der det er relevant for oppdraget, bør utvalget se hen til vurderinger som gjøres i saker etter barneloven, særlig i saker hvor det er problematikk knyttet til vold, rus, psykiatri mv.

Utvalget setter prinsippet om «Utviklingsfremmende tilknyting « opp imot det biologiske prinsipp.
Kampen for å eliminere eller fjerne det biologiske prinsipp har pågått lenge .
Forunderlig nok støtter Advokaforeningen dette prinsippet som vil sørge for at biologiske foreldre får enda mindre rettsvern.

HRA-N har brukt sterke ord i svaret til dette lovendringsforslaget, noe vi har sett som nødvendig. Departementets forslag vil, om dette blir godkjent, gjøre barn og foreldre totalt rettsløse.
Vår konklusjon(satt på spissen) ble derfor:
Blir innholdet i denne NOU 2012:5 en realitet bør det innføres ett nytt fag i skolen: “hvem skal bli foreldre i fremtiden.” Med påfølgende eksamen siste året på u-skolen, hvor de som ikke består på første forsøk sendes direkte til tvangssterilisering for å unngå at de blir surrogatmødre til den norske stat. Man kan også godt legge ned fylkesnemnd og overføre alle avgjørelser til den enkelte bv-arbeider slik at disse kan avgjøre dette på kontoret uten noen form for behandling hvor man bruker tid og krefter i kampen for barna sine. Vi har lenge sett parallellen mellom dagens Norge og Franco-regimet; og hvordan de hentet barn fra familier som ikke var enige med politikken i Spania. Denne høringen har dessverre bekreftet “dette”: http://www.mayharriet.net/347292004
Siden opprettelsen av fylkesnemdene hard et utviklet seg ett råkjør mot biologiske foreldre og en kriminalisering av disse.
Hvor er foreldres og barns rettigheter I alt dette .
Advokatane Arnhild Skretting i Stavanger og Venil Katharina Thiis i Trondheim går no ut og roper eit varsku mot ein tendens dei meiner brer seg i barnevernssaker her i landet.
Om det oppstår ein reell akuttsituasjon, seier lova at ein først skal plassere barnet i nærleiken, hos familie eller vener.
– Vi meiner å sjå ein tendens til at barnevernstenesten bruker akuttvedtak som ein start på ein omsorgsovertakingssak. Det er ikkje slik akuttvedtak skal brukast, seier Venil Katharina Thiis.
Mange trur at det er påvist grov omsorgssvikt når barnevernet grip inn akutt, men det er ikkje sant, seier Thiis.

– Barnevernet bruker den heimelen i lova som går ut på at ein meiner at foreldra ikkje klarer å gi god nok kontakt og tryggleik til barnet. Det er det som i dei fleste tilfella i Noreg i dag er bakgrunnen for at ein går inn og tar over omsorga, seier Thiis.
Advokatane meiner at det som ofte skjer, er eit maktovergrep mot familiar som er i ein sårbar situasjon.

Arnhild Skretting meiner det kan samanliknast med det som vart gjort mot taterar for fleire tiår “siden”: http://www.nrk.no/trondelag/atvarar-mot-maktovergrep-1.11781029

– Det går rett og slett ut på å sortere ut kven som kan få vere foreldre, og kven som ikkje kan det, på eit så tidleg tidspunkt som muleg. Det er ein totalitær tankegang, og ei form for utreinsking og sortering av barn som eg syns er veldig tvilsam, seier Venil Katharina Thiis.
Barnevernets saksbehandling.
Barnevernets metoder – avgjørende for hvordan en sak blir fremstilt – eventuelt omsorgsovertaklse
Proffessor Bo Edvars\dsson – pioner i skandinavisk utredningsmetodikk ( Edvarsson 2003)
Profesjonell saksbehandling – saksbehandler bør lytte og ta innover seg at barnas foreldre har mere kunnskap om barnet enn de selv har – saksbehandler burde redegjøre for hvilke metoder som benyttes og at de samme metoder bør etterprøves av premisser som legges til grunn og ikke er usanne , ellers ville vurderingene bli ansett som ugyldige – ikke aksetabelt at en samler info , som taler for en bestemt løsning av saken .
Ifølge Forvaltningsloven § 17 skal saksbehandler få frem all info som er relevant i aaken
Ressursanalyse skal fokusere på mestring , muligheter og positive egenskaper – mestring handler om positiv identitet .
Informasjon om personen skal innhentes av personen selv , saksbehandler skal sørge for at barnets og foresattes egen fremstilling av deres egen virkelighet blir tatt med i referatet, ved avslutning av møtet skal saksbehandler lese opp hva som står i rapporten , slik at alle parter er enige – skal kunne vise til kildeopplysninger og skal vœre kontrollerbart .
*Edvardsson 2003″:12)

Når man da vet at de fleste sakkyndige som star på departementets liste absolutt ikke respekterer det biologiske prinsipp og som har det avgjørende ord I de fleste barnevernssaker, burde disse få en mindre rolle.
Sitat”:
Det negative syn på den biologiske kjernefamilien er ikke nytt. Norske fagfolk som har innflytelse i konkrete barnevernsaker og på utdannelsen av blivende saksbehandlere i psykonomenes demokratur forfekter slike syn som psykolog Vigdis Bunkholt gjør når hun uttaler at det biologiske prinsipp forhindrer barnevernet i å bryte båndene raskere. Hun hevder (VG 29.07.06) at betingelsen for å flytte barn fra biologiske foreldre er strammet til, men kan ikke belegge sin oppfatning utover synspunktet om at foreldres interesser settes foran barnas. Hørt den før? Bunkholt er forfatter av faglitteratur og en mye brukt rådgiver i barnevernet, i enkeltsaker og i utdannelsen av “barnevernspedagoger”: http://www.samfunnsmagasinet.no/Barnevernserie/26.11.2007.Hva_er_galt_med_norsk_barnevern.Del_2.htm

Når det gjeldeer hjelpetiltak eksisterer det absolutt ikke frivillige tiltak , alle tiltak som barnevernet gir er basert på tvang og overvåkning.
Etter den nye barnevernstjesteloven er det en absolutt forutsetning at alle mulige hjelpetiltak skal være prøvd før en reiser sak om omsorgsovertagelse.
Ofte ser man imidlertid at barnevernet hevder at omsorgsevnen er for dårlig til at slike tiltak vil virke og derfor unnlater å sette inn nødvendige støttetiltak.

Det er viktig å merke seg at barnevernet (og barnevernstjenesteloven) definerer hjelpetiltak som noe i retning av tiltak som “er til barnets beste”. På denne måten blir både overvåking (såkalt “tilsyn”) og omsorgs-overtagelser av kortere eller lengre varighet definert under begrepet “hjelpetiltak”.

Hjelpetiltak slik det her blir definert er altså ikke det samme som støtte og hjelp til foreldrene slik at de vil kunne mestre omsorgen for barnet.

Andre såkalte hjelpetiltak kan være:
° Plassering i mødrehjem.
° Avlasting ved helgeforeldre, plass i barnehave o.l.
° Veiledning av forskjellig art.

Legg merke til at listen over hjelpetiltak ikke er lang, og at det kan stilles spørsmål ved den positive effekten av flere av tiltakene. Legg dertil merke til at samtlige tiltak også har sterke elementer av kontroll og overvåking.

De fleste av barnevernets hjelpetiltak består i at foreldrene skal ha minst mulig kontakt med barnet (barnehage, helgeforeldre o.l.). Dersom barnet, trass i den manglende eller minimale kontakten med foreldrene, viser tegn til “feilutvikling”, blir det påstått at dette skyldes foreldrene. Det reises da sak om omsorgsovertagelse. Hjelpetiltakene som barnevernet setter inn, er svært ofte så lite målrettet og effektive at det bare er et tidsspørsmål når barnevernet går over fra hjelpetiltak til omsorgsovertagelse.

Både barnehager og helgeforeldre kan pålegges rapporteringsplikt til barnevernet. Dette vil i regelen oppleves som en belastning og psykisk stressfaktor av foreldrene, noe som igjen minimerer verdien av tiltakene. For enkelte foreldre kan noen av disse tiltakene i visse situasjoner være direkte skadelige og negative, slik at de i seg selv kan føre til nedsatt “omsorgsevne”.

Det må derfor undersøkes om “hjelpetiltak” innsatt av barnevernet har vært medvirkende til foreldrenes påståtte “dårlige “omsorgsevne”: http://www.barnasrett.no/handbok.htm

Fylkesnemda er ett politisk forvaltningsorgan og tilfredsstiller ikke EMK , artikkel 6 “nr.1”: http://www.riksavisen.no/?p=4446
EMK artikkel 6 sier:
«In the determination of his civil rights and obligations …, everyone is entitled to a fair … hearing … by an independent and impartial tribunal …»
Spørsmålet er om fylkesnemnda er “tribunal” etter EMK art 6?
Til dette er det å si at fylkesnemnda, som utvilsomt er administrative forvaltningsorganer, ikke fyller kravene til å være et ”tribunal” og dermed er praksisen i strid med EMK artikkel 6 nr 1.
Selv i de enkleste straffesaker, er rettssikkerhetsgarantiene adskillig bedre enn i alvorlige barnevernssaker.
I barnevernssaker mangler man fullstendig regler for innhenting av informasjon.

Hverken departementetet , barneombud, , psykologer, barnevernspedagoger , dommere , politi har den fjerneste innsyn I forskning når det gjelder adskillelse mellom foreldre og barn .
Hvordan reagerer barn når de blir tvangshentet av politi og barnevern.
Gjennom Kristoffer Gjesdalsaken der barnevernet var på hjemmebesøk mellom 1-2 ganger I uken uten at de matte sta til ansvar for noe som helst , har myndighetene gått til sterkere og sterker anfrep på biologiske foreldre og broker alle muligheter til å “fremsnakke “ fosterforeldre som eneste rette til å oppdra barn.
Som professor Marianne Haslev Skånland skriver I en av sine artikler “:
Barnevernet har mange finurlige teknikker for å holde barn borte fra deres familier. Det faktum at barnevernet hele tiden må utfolde hysterisk energi for å hindre, oftest forby kontakt mellom barn som lengter og foreldrene som de lengter etter, og det i årevis, er naturligvis i seg selv et tydelig tegn på at barnevernet er skadevoldere som berøver barna den lykke og trygghet som naturlig samhørighet gir.

For hvorfor skulle det være nødvendig å forby noe som barna ikke hadde lyst til? Og lyst til å søke tilbake til sine foreldre ville vel ikke barn ha hvis det var slik som “tilknytningsteoriene” hevder, nemlig at tilknytning skapes kun gjennom tilvenning, gjennom å være sammen, og at barn som tas fra foreldrene, hurtig knytter seg til nye omsorgspersoner?

Men nei, barn gjør aldeles ikke det. De er slett ikke bevisstløse planter, som kan rykkes opp, og så umælende fester røttene i ny jord. Barn gjør ikke helt lett det, uansett hvor storartet den nye jorden sies å være. (At mange fosterhjem er langt fra storartet, men tvert imot små konsentrasjonsleirer, er et annet kapittel.)

*

I tillegg til å forby og fysisk hindre, bruker barnevernet skremsler og indoktrinering. De – og fosterforeldrene de “veileder” – tuter ganske så systematisk fosterbarn ørene fulle med hvor foraktelige de virkelige foreldrene er, hvor farlige, hvor upålitelige, hvor syke, hvor fattige, hvor ynkelige, hvor svake og ute av stand til å gi barna et festlig “liv”: http://www.mhskanland.net/page2/page6/page6.html
Hvordan kan vi hjelpe ungdommer som har blitt tvangsplassert på Barnevernsinstitusjoner og fosterhjem, og blitt påført så store mentale sjokk – og krise reaksjoner at de i fortvilelse starter en kriminell karriere, som barn? Dette ofte uten at ansatte på barnevernsinstitusjoner og enkelte fosterforeldre bryr seg og tar ansvar, som de blir lønnet for.
Dette resulterer i at barn får et kriminelt rulleblad, som følger dem senere i livet etter at de er blitt 18 år og blir ansett som frie innbyggere med “rettigheter”. Vi vet at unge voksne som har denne bakgrunnen, med eller uten kriminelt rulleblad kommer på en tabell hos Barnevernet. Denne tabellen inneholder Risiko foreldre. Så når barn som selv har opplevd overgrep fra Staten, fosterforeldre og barnevernsinstitusjoner, endelig blir fri, møter Kjærligheten og skal starte en Fri Fremtid med samboerskap, ektefelle, barn o.l., så blir fortiden brukt mot dem.
Er De egentlig ansvarlige for sine handlinger, eller er det “Overgriperen” som indirekte har presset Barn ut i kriminelle handlinger. Dette i Beste Oliver Twist “stil”: http://www.knut.com/2013/05/barn-med-kriminelt-rulleblad-norge-2013/
Når det gjelder “barnefaglig kompetanse “ I barnevernet er den under enhver kritikk.
Sverige broker den samme teknikk og løgn for å fjerne barn fra foreldre .

LVU-Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om Vård av Unga är en vacker fasad, tillkommen för att: ‘göra det som är bäst för barnen.’ Men med en enkel LVU-etikett, kan ett kidnappat barn utnyttjas som handelsvara i kommunernas lönsamma människohandel. Socialtjänsten har totalitär makt över LVU-processen i början. Polisens transporttjänst anlitas för att flytta ett LVU-barn mellan olika Hem för Vård och Boende (HVB). LVU/HVB-systemet är en storindustri. Kommunerna tjänar omkring fyrtio tusen kronor per månad och barn, som de lyckas fånga in med ett LVU. Genom metoden att förhala ett LVU-ärende ökas kommunens vinst. Endast en liten bråkdel av LVU-intäkterna kommer barnen till godo. Det mesta hamnar i privata fickor hos HVB-ägare och familjehem. LVU-systemet och de tillhörande skenrättegångarna i förvaltningsdomstolarna dit föräldrar luras för att överklaga, är en skamfläck för landet. Europarådet har därför nu beslutat om att granska Sverige för att vi varken följer FN:s Deklaration om Mänskliga Rättigheter eller har inkluderat Barnkonventionen som lag. Mer än en halv miljon svenskar, barn, föräldrar och släktingar har direkt erfarenhet eller kännedom om det kränkande LVU/HVB-systemet, och de vill nu se handling. Det betyder konkret att om bara hälften av er röstar på samma parti i nästa val, så kommer det partiet in i Sveriges riksdag hösten 2014 . Där kan vi tillsammans påverka den sjuka LVU-frågan politiskt. Alla LVU-drabbade, förenen “eder”: https://www.vulkanmedia.se/butik/debatt-bocker/lvu-lonsam-kommunal-manniskohandel-av-ove-sviden/
De biologiske foreldrene er bare surrogater som gjør de praktiske oppgavene for å fø ungene. Statens forlengede arm i omsorgsarbeidet er NAV (Arbeids – og velferdsetaten), helsestasjon, barnehage, skole og selvfølgelig det allestedsnærværende barnevern. Disse legger beslag på over en tredjedel av det norske statsbudsjettet (1.064,9 milliarder kroner for 2013); barnevernet alene, 12 milliarder kroner.
Arbeiderpartiet bruker kapitalistiske metoder for å ta knekken på familien. 75% av barnevernet er satt bort til private aktører i 2013, som forrige år hadde 220 millioner kroner i overskudd, ren fortjeneste. En «mor» eller «far» i fosterfamilien får utbetalt opp til 500.000 kroner per fosterbarn per år og beholder barnets barnetrygd og bidrag.
Det er på tide at det norske folk våkner før det er for sent. Problemet er at tendensene er globale. Målet for verdens elite er å innføre grenseløs verdenskommunisme ved hjelp av EU, FN og andre politiske og økonomiske verdensomfattende “sammenslutninger”: http://www.nyhetsspeilet.no/2013/01/til-barnets-beste-staten-som-omsorgsperson/

Ofte fører akuttvedtak til en krenkelse av barnets juridiske og menneskelige rett til familieliv og rett til å bevare sin identitet.
I over 20 år har jeg jobbet som sakkyndig psykolog, også med oppdrag i Norge. Det som slår meg – etter å ha lest min kollega Einar C. Salvesens gode innlegg i Dagsavisen mandag om tillitskrisenmellom barnevernet og norske innvandrermiljøet – er at vi i Sverige og Norge har relativt like utfordringer.

Etter min mening er problemet med tillit en følge av systemfeil; både det norske barnevernet og den svenske sosialtjenesten har motstridende funksjoner. De vil gi støtte og hjelp til barn ogfamilier, og samtidig har de myndighet til å iverksette tvangstiltak. Det er ofte slik at når spørsmålet om tvang kommer opp, vil det i sterk grad påvirke de barn og voksne som er involvert, og somoftest til det verre. Det å bli fratatt sin mamma, sin pappa, eller begge deler, eller som voksen å bli fratatt sine barn, blir oppfattet av folk flest som en straff verre enn enhver annen tenkeligstraffesanksjon.

De tvangsmidler som brukes av barnevernet i Norge og sosialtjenesten i Sverige, ofte gjennom akuttvedtak før undersøkelse er gjennomført og før saken har fått en rettslig prøving, betyr at barnetsrettssikkerhet svekkes. Ofte fører akuttvedtak til en krenkelse av barnets juridiske og menneskelige rett til familieliv og rett til å bevare sin identitet.
I disse tilfellene er det ingen god klageadgang, fordi den instans som er ansvarlig for krenkelsen av barns rettigheter, er samme instans som har som oppgave å beskytte barnet. Det er «systemet»med barnevernet/ sosialtjenesten som definerer hva som er barnets beste. De har makt til å definere problemstillinger, makt til å gripe inn og makt til å evaluere sine egne avgjørelser.
Det er velkjent at maktfunksjoner må holdes atskilt dersom man ønsker å være en rettsstat verdig. Derfor mener jeg, og mange med meg, at barnevernet (og den svenske sosialtjenesten) bør reformeresslik at hjelp- og støttefunksjoner holdes atskilt fra funksjonen tvangsinngrep.

Det beste tiltaket for å bygge tillit i barnevernet, og for å få et barnevern som kan beskytte barn og gi barn og familier hjelp, ville være å ha et barnevern (sosialtjeneste) som utelukkende hardenne oppgaven. Dette kan være organisert som et landsdekkende rådgivningssenter, for eksempel etter modell fra Australia med såkalte «familierelasjonssentre» som er blitt bygget opp der. Dissesentrene, som gir råd og hjelp til barn og familier, ville måtte knytte til seg dyktige rådgivere, terapeuter og ikke minst “meglere”: http://www.mayharriet.net/400796169
Barnevernet er blitt en plantasjeeier, med dyrking av fosterbarn, der mødrene til barna blir plantasjeeierens slavinner.
På plantasjen lærer barnet å hate sin mor. En 12 år gammel jente sa til sin kreftsyke mor: “Jeg vil ikke vær hos deg fordi du er så fattig og så orker du ikke å ta meg med på noe…”
Jenta har lært å vende seg fra sin mor, med etatens morsklandrende ord: “Hun orker ikke å ta deg med på noe”. Etaten fjerner barnets uskyldige erfaringer og den lillejentas kjærlighet til moren. Den lille veke slukkes. Det er et overgrep.
Det er – med respekt å melde-penger å hente i plantasjen, både for sakkyndige, fosterforeldre,dommere, ledere. Penger gir en følelse av makt og betydning. Sakkyndige får eksempelvisopptil 100 000 kr. i uka for å skrive en rapport. Slik opprettholdes “lojaliteten” til systemet. Noen skriver en rapport i uka. Det er pengene som styrer alle nivå isystemet.
Unge jenter som ansattes i barnevernet -etter tre skoleår- blir beruset av makten de får når de får bestemme over mødre og søstre i andre familier. De er de foretrukne prinsessenesom blir oppmuntret -og applaudert- av de eldre høvdingene på plantasjen. De har ikke lært å bøye seg som ekte prinsesser. Barna som de unge jentene bringertilbake, er deres “gave til høvdingene.”
Hvordan skal vi verne om barna, spør Lena Hellblom Sjøgren med rette. Å hjelpe er svaret.

May-Harriet Seppola
http://www.demokratene.no/ostfold.

MAJA
Abonnent
9 år siden

HØRING OM NY ADOPSJONSLOV. NOU 2014.9 AV 14.10.2014.

Adopsjonsutvalget la frem sin utredning NOU 2014”:9 Ny adopsjonslov 14 oktober 2014.

Utvalget blé oppnevnt 28 september 2012 for å vurdere adopsjonsinstituttet og adopsjonsloven.

Utvalgets mandat var å lage ett utkast til ny adopsjonslov, som bygger videre utredningen i NOU 2012”:2-ADOPSJON TIL BARNETS BESTE.

Kort om adopsjonsutvalgets forslag “;

Adopsjonsutvalget foreslår en ny og mere pedagogisk adopsjonslov.

Adopsjonsutvalget föreslår en formålsbetemmelse som formulerar hva som er formålet med en adopsjon.

I tillegg gis det andre generelle regler som må vœre oppfylt, bl.a regler om samtykke .Barn , som er eldre enn 12 år , skal som idag kunne nekte adopsjon , men utvalget foreslår at aldersgrensen for å kreve samtykke flyttes til barnet fyller 14 år.

Barn mellom 12-14 år kan velge å overlate avgjørelsen om adopsjon til de voksne.

Myndighet og saksbehandling .

Forslag om at fylkesnemda skal behandle alle adopsjonssaker der barneverntjenesten har overtatt omsorgen for ett barn (fosterbarnsadopsjon).

Utvalget foreslår også å flytte en del av adopsjonsorganisasjonene til Bufetat vedr. utenlandsadopsjon .

Adopsjonsloven gir barn rett til å vite hvem foreldrene er fra barnet er 18 år , utvalget foreslår å senke denne aldregrensen til 15 år .

Adopsjonsutvalget foreslår at adopsjonsforberedende kurs blir obligatorisk ved intternasjonal adopsjon .

Utvalget foreslår at adoptivfamilien skal ha rett til oppfølgingstilbud i 3 år etter adopsjonen og forslår at adopsjonsstønaden økes fra 46920 til 1G

Høringsfrist 5 mars “2015”: https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/NOU-2014-9/id2008251/?docId=NOU201420140009000DDDEPIS&ch=1&q=

Adopsjonsloven § 2 angir grunnvilkåret for adopsjon:

«Adopsjonsbevilling må bare gis når det kan antas at adopsjonen vil bli til gagn for barnet. Det kreves videre at den som søker om å adoptere, enten ønsker å oppfostre barnet eller har oppfostret det, eller at det foreligger annen særlig grunn til adopsjonen.»

Materielt fastslår adopsjonslovens § 2 for det første at enhver adopsjon må være i barnets interesser, og dessuten at ett av tilleggsvilkårene må være oppfylt. Adoptivsøkerne må enten ha oppfostret barnet, ønske å oppfostre barnet, eller så må det foreligge annen særlig grunn for adopsjonen.

Vilkåret om barnets samtykke fremgår av adopsjonsloven § 6 andre ledd:

«Den som har fylt 12 år, kan ikke adopteres uten eget samtykke.»

Barns deltakelse i adopsjonssaker reguleres av § 6 første ledd.

«Et barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal informeres og gis anledning til å uttale seg før det tas avgjørelse om adopsjonsbevilling skal gis. Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.»

Tvangsadopsjon som barnevernstiltak innebærer at barn adopteres bort mot de biologiske foreldrenes vilje. For at tvangsadopsjon skal kunne gjennomføres, er lovens system at foreldreansvaret må være tatt fra de biologiske foreldrene, og fylkesnemnda må gi adopsjonssamtykke. Hjemmel for dette finnes i dag i barnevernloven § 4-20.

4-20.Fratakelse av foreldreansvar. Adopsjon.

Har fylkesnemnda vedtatt å overta omsorgen for et barn, kan fylkesnemnda også vedta at foreldreansvaret i sin helhet skal fratas foreldrene. Blir foreldreansvaret fratatt foreldrene slik at barnet blir uten verge, skal fylkesnemnda snarest ta skritt til å få oppnevnt ny verge for barnet.

Når det er fattet vedtak om fratakelse av foreldreansvar kan fylkesnemnda gi samtykke til adopsjon i foreldrenes sted.

Samtykke kan gis dersom
a) det må regnes som sannsynlig at foreldrene varig ikke vil kunne gi barnet forsvarlig omsorg eller barnet har fått slik tilknytning til mennesker og miljø der det er, at det etter en samlet vurdering kan føre til alvorlige problemer for barnet om det blir flyttet og
b) adopsjon vil være til barnets beste og
c) adoptivsøkerne har vært fosterforeldre for barnet og har vist seg skikket til å oppdra det som sitt eget og
d) vilkårene for å innvilge adopsjon etter adopsjonsloven er til stede.

Når fylkesnemnda gir samtykke til adopsjon skal departementet utstede “adopsjonsbevillingen”: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-100

Det er fylkesnemnda som realitetsbehandler søknaden om adopsjon, jf. barnevernloven § 4-20. De fratar foreldreansvaret, vurderer om barnevernlovens egne vilkår er oppfylt, vurderer om vilkårene etter adopsjonsloven er oppfylt og samtykker på bakgrunn av dette til adopsjon av barnet. Eventuelt går saken videre til domstol, og vedtaket omgjøres eller stadfestes der. Når det foreligger et rettskraftig vedtak om adopsjon, skal Barne-, ungdoms- og familieetatens regionkontor utstede adopsjonsbevilling, uten å prøve om lovens vilkår er til stede.

Når det er fattet vedtak om fratakelse av foreldreansvar kan fylkesnemnda gi samtykke til adopsjon i foreldrenes “sted”: http://www.barnevernsadvokat.no/index.php?site=default/724/747/748

EMK artikkel 6 sier:

«In the determination of his civil rights and obligations …, everyone is entitled to a fair … hearing … by an independent and impartial tribunal …»

Spørsmålet er om fylkesnemnda er “tribunal” etter EMK art 6?

Til dette er det å si at fylkesnemnda, som utvilsomt er administrative forvaltningsorganer, ikke fyller kravene til å være et ”tribunal” og dermed er praksisen i strid med EMK artikkel 6 “nr. 1”: http://www.riksavisen.no/?p=4446

Fylkesmannen , fylkesnemda og rettsinstansene er en sikkerhetsillusjon- det finnes ingen reell klageinstans for barnevernets ulike avgjørelser etter en omdsorgsovertakelse – hverken fylkesmannen eller andre instanser har myndighet til å gripe inn overfor barnevenret i form av overprøving av vedtak , sanksjonsmidler ved lovbrudd, jf bvl§ 2-3, tredje ledd , bvl§6-5 .

Hvordan vinner barnevernet.

Omsorgsovetaklese -barnevernet fatter akkuttvedtak på ett meget tynt grunnlag – barnet hentes i hjem, skole eller barnehage og plasseres i beredskapshjem – neste alltid medhold i akkuttvedtaket i fylkesnemda – sakkyndige psykologer – lojale støttespillere for barnevernet .

Fylkesnemda – ingen reel bevisførsel for barnevernets påstander – vanlig strategi av barnevernet å gjøre samvœrsrett og forholdet mellom barn og foreldre vanskelig -sakene treneres av barnevernet til det har gått 2 år – 2 års-regelen .

Hvis barnets beste fremstilles som motiv er alle midler tillatt – lovene følges ikke, foreldre trakkasseres, journalene lyver og barna blir forhindret kontakt med foreldrene – barna blir ensidig manipulert av barnevernet og fosterforeldre ,slik at de fremstår som små “barnevernspapegøyer”: https://www.tanum.no/_faglitteratur/helse–og-sosialfag/kampen-om-barnets-beste-joar-tran%C3%B8y-9788273282323

Etterord av Ellinor Nœrbø”:

I etterkant av at BUF-etat har hatt sin kampanje på Facebook har det i Oslo kommet en strøm av fosterforeldresøknader. Lederen for fosterhjemstjenesten i Oslo Jannecke Holten uttalte til TV2 følgende som svar på alle henvendelsene: “Vi kaller dem forundringspakker. Vi vet lite om hva slags tilstand de minste er i”.. Ja her innrømmer man at barna er å anse som “forundringspakker” ikke menneskebarn. Her har man altså skaffet vennene sine gode inntjeningsmuligheter på denne “forundringspakken” man selvsagt ikke får i postforsendelsen, men levert (godt levert) på døren. Dette gjelder ikke fra reklamen Godt Levert, som gjelder matvarer, men menneskebarn som leveres som “spesialvarer” direkte til “de godkjente”… Så var altså årets menneskehandel i full gang da…

Etter opplysninger fra TV2 har man sett at de hevder at barna som havner i “de sorte djevlers” klør blir kalt for “forundringspakker”. Altså det leveres slike “forundringspakker” med spesial-leveranse til mennesker man innlemmer som sine spesielle venner som får spesialbetaling for disse “pakkene” til en pris som man bestemmer for hvert hode man selger ut. Her har altså farscismens ånd nådd den norske “spesialgarden” (fosterforeldrene) ved hjelp av indoktrinering a-la nazismens ordener…. har man snart kommet dit at man bør heise “det sorte flagg”???

trackback
9 år siden

[…] Hva skjer med barna når den norske, sosialdemokratiske staten opptrer som omsorgsperson? I dag er Norge på et nivå med Nord-Korea hva angår «den elskende faderens», statens, omsorg for sine barn. Det som skjer er at staten i det skjulte har overtatt eiendomsretten til barna, som fra nå av befinner seg i statens klamme favn. De biologiske foreldrene er bare surrogater som gjør de praktiske oppgavene for å fø ungene. Statens forlengede arm i omsorgsarbeidet er NAV (Arbeids – og velferdsetaten), helsestasjon, barnehage, skole og selvfølgelig det allestedsnærværende barnevern. Disse legger beslag på over en tredjedel av det norske statsbudsjettet (1.064,9 milliarder kroner for 2013); barnevernet alene, 12 milliarder “kroner”: http://www.nyhetsspeilet.no/2013/01/til-barnets-beste-staten-som-omsorgsperson/ […]

trackback
9 år siden

[…] Tross flere hundre milliarder kroner til disposisjon, mest gjennom NAV, klarer ikke statens omsorgsapparat å hjelpe eksempelvis familier som faller utenom de vedtatte normene eller har  spesielle behov, slik som aleneforeldre, som  i dag må leve i fattigdom i ett av verdens rikeste “land”: http://www.nyhetsspeilet.no/2013/01/til-barnets-beste-staten-som-omsorgsperson/ […]

trackback
9 år siden

[…] Jeg hadde hatt respekt for Dem hvis De hade støttet alle fortvilte foreldre som opplever den tragedie å bli fratat det kjœreste de eier . De biologiske foreldrene er bare surrogater som gjør de praktiske oppgavene for å fø ungene. Statens forlengede arm i omsorgsarbeidet er NAV (Arbeids – og velferdsetaten), helsestasjon, barnehage, skole og selvfølgelig det allestedsnærværende barnevern. Disse legger beslag på over en tredjedel av det norske statsbudsjettet (1.064,9 milliarder kroner for 2013); barnevernet alene, 12 milliarder kroner. Pgogrammet, som danner grunnlag for alle kommunistiske, sosialistiske og det sosialdemokratiske partiet og LO i Norge heter » Manifestet » av Marx og Engels. Der finnes det oppskrift for statsmakten under proletariatets diktatur. Ekteskapet vil bli avskaffet fordi kjærlighet innen familie er motbydelig (sic!) og sammenlignes med offentlig prostitusjon. Kvinnene vil bli  plassert i » et kvinnefelleskap «, hvor barna og deres oppdragelse og velferd tilhører kollektivet. Avskaffelsen av ekteskapet er dagens politikk for Arbeiderpartiet. Alle andre former for samliv enn inngått ekteskap blir oppmuntret og beskyttet med lover. Gjenværende kjærnefamilier blir splittet ved at barna blir plassert til fremmede fosterfamilier. Arbeiderpartiet bruker kapitalistiske metoder for å ta knekken på familien. 75% av barnevernet er satt bort til private aktører i 2013, som forrige år hadde 220 millioner kroner i overskudd, ren fortjeneste. En «mor» eller «far» i fosterfamilien får utbetalt opp til 500.000 kroner per fosterbarn per år og beholder barnets barnetrygd og ”bidrag”: http://www.nyhetsspeilet.no/2013/01/til-barnets-beste-staten-som-omsorgsperson/ […]

trackback
9 år siden

[…] Det er på tide at det norske folk våkner før det er for sent. Problemet er at tendensene er globale. Målet for verdens elite er å innføre grenseløs verdenskommunisme ved hjelp av EU, FN og andre politiske og økonomiske verdensomfattende “sammenslutninger”: http://www.nyhetsspeilet.no/2013/01/til-barnets-beste-staten-som-omsorgsperson/ […]

MAJA
Abonnent
9 år siden

Jeg prøver etter beste evne å hjelpe en far som Barneeverntjenesten i Bødø , fylkesnemd og tingrett har nektet samvœr med sin sønn , hvor de totalt nekter ett barn medisinsk hjelp , de ignorerre en medisinsk spesialist til å kurere barnet for autisme.
Har sendt denne saken til Brennpunkt, men har mine tvil om at de våger å vise denne siden av barnevernet og rettstinstansen,

FORFULGT AV STATEN

For en tid tilbake kom jeg over en youtube-video der en far forteller om sin fortvilte kamp mot Barneevernet i Bodø , der barnevernet nekter å gi medisinsk hjelp til hans sønn som har fått diagnosen ”barneautisme”.
Denne vidoen ble slettet og jeg legger derfor ut denne ”video”: https://www.youtube.com/watch?v=qCWtKcSPfaA

Jeg skrev ett brev til barneverntjenesten som inneholdt reell info om barns og foreldres ”rettigheter”: http://www.mayharriet.net/363481489

Dette brevet ble ikke besvart , så jeg sendte følgende brev til Fylkesmannen i Bodø , datert 12.02.2014”:

Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold.
Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, skal det forvaltningsorganet som mottok henvendelsen, snarest mulig gi et foreløpig svar. I svaret skal det gjøres rede for grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og såvidt mulig angis når svar kan ventes. Foreløpig svar kan unnlates dersom det må anses som åpenbart unødvendig.
I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar etter annet ledd dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er ”mottatt”: http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10

VEDTAK FRA FYLKESNEMDA.

Fylkennemda i Nordland fattett 30.09.13 vedtak med følgende slutning “;
Det skal ikke vœre samvœr mellom Lucas Arntsen f. 13.07.2008 og hans far Geir Arntsen
Saken bringes inn til full overprøving i medhold av tvistelovens § 36
jf.bvl §7-24 , første ledd.
Lucas har diagnosene barneautisme, ADHD , SAMT en foreløpig diagnose på lett psykisk utviklingshemming

Jeg har jobbet en del år med barn og foreldre som har problemer med barnevernet og min erfaring er den at barnevernet ikke har den kunnskap og kompetanse som skal til for å behandle barn med diagnoser som barneautisme , ADHD , og psykisk utviklingshemming slik det står beskrevet i rapporten fra Fylkesnemda .
Det er skremmende at barnevernet i Bodø utøver overgrep mot ett barn som trenger skikkelig legehjelp og oppfølging , slik faren ønsker .
Far ble fratatt totalt samvœr med sønn – i samråd med Dr. Flatebye ønsket han å gjøre sin sønn frisk .
I klage til Fylkesmannen i Nordland forlanger far at fosterforeldrene setter seg inn i kostregulering, at kontroll på dette blir fulgt opp , slik at det det blir dokumentert effekter og endringer hos barnet , at de konsulterer Dr. Flateby, som kjenner til autisme og kan helbrede barnet.

Dr. Geir Faleby vitner for far Geir Arntsen i fylkesnemda i oktober 2013 – legen overleverte brosjyren om kostregulering til barnevernet – barnevernet setter seg utover utsagn fra en lege som er almen kjent for sin kunnskap om autisme .
Lucas Arntsen, f. 13.07.08 .
Barnevernt gjør seg skyldig i overgrep på ett barn ed å nekte blodprøve for å avdekke PANDAS DISYSE,

PANDAS er en hypotese å være en autoimmun lidelse som resulterer i en variabel kombinasjon av tics , tvangstanker , tvangshandlinger, og andre symptomer som kan være alvorlige nok til å kvalifisere for diagnoser som kronisk tic lidelse , OCD , og Tourettes syndrom ( TS eller TD ) . Årsaken antas å være av samme art som i Hams korea , som er kjent til å resultere fra barndommen gruppe A streptokokk ( GAS ) infeksjon som fører til den autoimmune lidelsen akutt revmatisk feber , hvorav Hams er en manifestasjon. Som Sydenhams , er PANDAS tenkt å involvere autoimmunitet til hjernens basalgangliene. I motsetning til Sydenhams , er PANDAS ikke forbundet med andre manifestasjoner av akutt revmatisk feber , som for eksempel betennelse i hjertet . [ 4 ] Pichechero bemerker at PANDAS ikke har blitt validert som en sykdom klassifisering , av flere grunner . Sitt forslag debutalder og kliniske funksjoner gjenspeiler en bestemt gruppe pasienter valgt for forskningsstudier , med ingen systematiske studier av mulig sammenheng av gass til andre nevrologiske symptomer . Det er uenighet om hvorvidt det er symptom på choreatiske bevegelser er forskjellig fra de tilsvarende bevegelser av Sydenhams . Det er ikke kjent om mønsteret av brå debut er spesifikke for PANDAS . Til slutt er det uenighet om hvorvidt det er en tidsmessig sammenheng mellom GAS infeksjoner og pandaer symptomer . [ 4 ]

For å fastslå at en lidelsen er en autoimmun sykdom , Witebsky kriterier krever at det er (1) en selv- reaktivt antistoff, (2) at et bestemt mål for antistoffet er identifisert ( autoantigen ) (3) at sykdommen kan bli forårsaket i dyr og (4 ) som overfører antistoffer fra ett dyr til et annet utløser lidelse ( passiv overføring ) . [15] i tillegg til å vise at en mikroorganisme som forårsaker sykdommen , ville Koch postulates krever en viser at organismen er til stede i det hele tatt tilfeller av sykdommen , at organismen kan være hentet fra de med sykdommen og bli dyrket , at overføring organismen til friske personer fører til lidelse , og organismen kan reisolert fra den infiserte partiet . [ 15 ] Giovanonni bemerker at Koch postulates kan ikke brukes i tilfellet post- infeksjonssykdommer(slik som PANDAS og SC ) fordi organismen ikke lenger vil være til stede når symptomer oppstår , flere organismer som kan forårsake symptomer , og at symptomene kan være en sjelden reaksjon på en felles patogen . ”15”: http://www.rightdiagnosis.com/p/pandas/intro.htm

Bekymringsmelding fra Dr Flatabø.

Vedr.Lucas Arntsen- født 130708 99978 Adr. Ukjent Bodø.
Lucas har fått diagnosen barneautisme.
Barnefar Geir Arntsen har i sin sak mot fylkesnemda mistet sin omsorgs- og besøksrett til sin sønn.
Undertegnede er fastlege for barnefar.
Barnefar er bekymra for at ikke sønnen får den utgreiiing , behandling og oppfølging som ett barn med autismediagnose trenger og har krav på .
Undertegnede edler denne bekymringen .
Jeg var vitne for barnefar i fylkesnemda i Bodø , der en såvidt kom inn på situasjonen til Lucas .
En vesentlig begrunnelse for å frata barnefar samvœrsrett , var at Lucas viste tegn til økt uro etter samvœr med sin far , og dette ble tolket svœrt negativt som ett grunnlag for at barnefar skulle ha negativ innflytelse på sønnen .

Det ble ikke tatt i betraktning at ett vanlig symptom hos autismepasienter er motstand mot forandring , som del av OCD-mønster
(Tvangslidelse (Obsessive-compulsive disorder – OCD) er en psykisk lidelse med tvangstanker og tvangshandlinger. Den regnes som den mest alvorlige av våre angstlidelser. Flere tiår med tvangslidelse innebærer et betydelig tap av livskvalitet. Livet blir komplisert og angstfylt, og arbeidsuførhet er vanlig. Det er heller ikke lett å være pårørende til en med ”tvangslidelse”: http://gemini.no/2013/02/kuren-mot-tvangslidelser/#sthash.Sm5ZslJA.dpuf
Les ”mer”: http://gemini.no/2013/02/kuren-mot-tvangslidelser/

Uro er ett vanlig symptom når OCD-pasieter ( også autister ) blir utfordret , som del i adferdstrening , for å øke toleranser for nye hendelser og nettopp redusere motstand mot forandring .
Barnefar har tidligere bedt undertegnede om ei vurdering av hva som er aktuelt av utgreiing og eventuelt behandling for sin sønn .

Jeg la frem saka for fylkesnemda en brosjyre for Sosial og Helsedepartementet ( IS 1412), SOM TILRÅDER GLUTEN OG MELKEFRI DIETT FOR BARN MED AUTISME
I tillegg har jeg som minstemål/krav gitt råd til barnefar om utgreiing i samsvar med det Norsk barnelegeforening anbefaler som minsteutgreiing.
Nyere forskning har masse nytt å tilføye – en del av dette er å finne i
Kunnskaps oppsummering om autisme -Biokjemisk ubalanse og Bio-medisinsk behandling av autisme “: gjennomgang av litetraturen for Helsedirektoratet , der jeg har vœrt med som deltaker.

Barnefar føler at han er fratatt all innvirkning og mulighet til å se at sønnen Lucas får ett minstemål av oppfølging og utgreiing på bakgrunn av funn og at barnevernets inngripen er til klar skade for sønnen ettersom barnevernet og fosterforeldre ikke ser til å følge opp .
Jeg deler fars bekymring og undrer meg på hvordan far skal gå frem for at sønnen får slik behandling , samt at han som barnefar får innsyn i hva som skjer med sønnen .Det trenges en klargjøring og rettigheter og muligheter for far og sønn i den situasjon som har oppstått .
Jeg føler at barnevernet her mangler kompetanse og bruker sin makt til skade for Lucas.
Jeg tar i denne sammenheng ikke stilling til fars samvœrsrett , selv om jeg i retten vitna for at far burde fått utvida rett enn fratatt all samvœrsrett med sin sønn , dels på fars store engasjement for å hjelpe sin sønn .

Symptomer og tegn på autisme
Barnet kan virke normalt de første månedene av livet. Så kan foreldrene merke at barnet reagerer mindre på andre mennesker, også på dem selv. Det mest fremtredende kjennemerket på autisme er reduserte sosiale ferdigheter. Barnet bryr seg ikke om omverdenen. Tilstanden påvirker også språk og atferd. Autismen kan medføre at barnet har mange ulike symptomer og tegn innenfor disse tre hovedområdene, og de opptrer med ulike grader av alvorlighet. Hvis barnet deres er autistisk, kan dere gjenkjenne følgende tegn vedrørende sosiale ferdigheter, språk og kommunikasjon og atferd:
Sosiale ferdigheter
• Reagerer ikke på navnet sitt
• Unngår øye-til-øye kontakt
• Motsetter seg å bli løftet opp og kjælet med – skriker for å bli satt ned
• Synes å være uvitende om andres følelser
• Ønsker å leke alene – trekker seg tilbake i sin egen verden eller har påfallende merkelig måte å være sammen med andre på
Språk
• Starter å snakke senere enn andre barn
• Taper evnen til å si ord og setninger som det tidligere kunne si
• Snakker med en unormal tone eller rytme
• Kan ikke starte en samtale eller holde en samtale gående
• Kan gjenta ord og setninger, men forstår ikke hvordan det skal bruke dem
Atferd
• Utfører gjentatte bevegelser, som det å stå å gynge med kroppen eller vri hendene
• Utvikler sære vaner og ritualer
• Blir forstyrret av den minste endring i rutiner og vaner, som f.eks. at du flytter på en gjenstand som barnet har stilt opp
• Kan være selvskadende, som å stange hodet i veggen eller å bite seg selv
• Hyperaktivitet
• Kan bli fascinert av deler av en gjenstand, som f.eks. hjulet på en lekebil, ev. smak eller lukt av bilen
Mange autistiske barn (ca. 75%) er også mentalt tilbakestående, noe som gjør at de er sene til å skaffe seg ny kunnskap og ferdigheter. Men noen autistiske barn har normal til høy intelligens. Disse barna lærer raskt, men de har vansker med å kommunisere og anvende det de vet i hverdagslivet, og tilpasse seg i sosiale situasjoner.

Autisme kan behandles!

Jeg kom over en artikkel på nettsiden mat & helse… det er en artikkel om legen Geir Flatabø som har oppnådd dramatiske forbedringer med diett, kosttilskudd og biofeedback som behandling for autisme. Han er Skandinavias eneste DAN- lege (DAN = “defeat autism now”) som har deltatt i undervisning ved Autism Research Institute(ARI) i San Diego. Der stod mye spennende i den artikkelen og mulig dette er noe å prøve. Det jo ikke en kur, men en behandlings metode som kan hjelpe kropp og hjerne å fungere bedre med autisme. Jeg har tro på en gluten- og kaseinfri diett etter å ha lest mye om den og andre foreldres erfaring med den. Å jeg må si at Martine har hatt store fordøyelsesproblem før og nå. Når jeg leser om autisme er jo dette noe som følger diagnosen. Martine tok prikktest for melk når hun var mindre på sykhuset, den kom ut negativ. Men hun har alltid reagert på melk og melkeprodukter med enten løs eller hard mage, nok en ting jeg har lært følger mest sannsynelig diagnosen hennes.

Her er noen av behandlingene av autisme og ADHD legen Geir Flatabø anbefaler:
• Diettbehandling mot proteinintoleranse og fordøyelsesproblem: f.eks. gluten- og kaseinfri diett og restriktiv lavkarbohydratdiett (RCD)
• Kosttilskudd for å rette opp biokjemiske ubalanse; vitaminer, mineraler, enzymer, fettsyrer og andre naturlige stoffer.
• Tilskudd av metylB12 for å bedre hjernefunksjonen
• Probiotika (helsefremmende bakterier)
• Prebiotika er karbohydrater som forsyner tarmens slimhinner og mikroflora med energi og næringsstoffer.
• Kelegering med EDTA og andre stoffer for fjerne tungmetaller.
• Antibiotika mot toksinproduserende bakterier
• Soppmidler mot Candida og andre sopper
• Biofeedback- trening for å endre og forbedre kommunikasjonen mellom hjernecellene
• Oksygenterapi med et spesielt trykkammer for å bedre oksygentilførselen til dårlig fungerende hjernesentra.
Det er noen av behandlingsmetodene det har på Medisinsk Helsesenter som er drevet av Geir Flatabø. Ja jeg må si jeg ble nysgjerrig, for så langt har ikke jeg blitt hørt av noe helsepersonell når jeg har tatt opp at Martine reagere på melk. Men no skal det slåes hardt mot hardt! Dette skal finnes ut snarest! Nok er ”nok”: http://nhi.no/foreldre-og-barn/barn/sykdommer/autisme-symptomer-og-tegn-11726.html

Hverken barnevern eller fylkesnemd tar her i bruk Menneskerettskonvensjonen , Loven er en implementering av den Europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK). Kort fortalt vil konvenskjonens bestemmelser gå foran andre bestemmelser i norsk rett. Eksempelvis hvis det viser seg at en bestemmelse i barneloven er i konflikt med artikkel 8 i konvensjonen om retten til respekt for privatliv og familieliv.
Art 8. Retten til respekt for privatliv og familieliv
1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.
2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og ”friheter”: http://barnerettsbloggen.com/2010/01/26/art-8-retten-til-respekt-for-privatliv-og-familieliv/

Hvis barnevernet i Bødø samt fylkesnemda er det minste opptatt av hva barnets beste innebœrer , ßå tar de hensyn til dette barnet og sørger for at han får den medisinske behandling han trenger .
Jeg deler Dr Geir Flatabøs bekymring for at de lar ett barn lide fordi de skal ramme hans far.
Jeg ser at de også anklager han for å vœre både narkoman og psykisk syk .
Dette er en alvorlig påstand som bør dokumenteres .
Det er underlig at ansatte i barnevernet setter seg over enn leges myndighetsområde og kunnskap .

Asplan Analyses rapport “Kompetanse og utdanningsbehov i barnevernet” konkluderer bl.a. med at “saksframstillingene framstår som en blanding av faglige vurderinger, personlig verdisyn og dårlig underbygde prognoser, der barnevernsarbeiderne kan tendere til å tilpasse jussen etter sine faglige vurderinger – i stedet for omvendt”. Den svenske universitetslektoren Bo Edvardsson fant lignende forhold etter en analyse av psykolog-uttalelser i barnevernssaker: “Ofta kan utifrån kritiska och vetenskapliga utgångspunkter sterka invendingar resas mot innehållet i dessa yttranden. Bristerna geller ofta grundleggande forhållanden såsom snedvridet urval av information, bristande systematik, frånvaro av for- och emot-prøvning av hypoteser, precision och starka subjektiva inslag i bedømningarna samt att bedømningarna gørs under icke naturliga forhållanden”. Ut fra vurderingene til Asplan Analyse er det ingen grunn til å anta at forholdene er bedre i ”Norge”: http://www.barnasrett.no/handbok.htm

Faren tapte også i tingretten , det foreligger lydopptak av tingrettens behandling der dommerne var utrolig opptatte av farens ”diagnose” til tross for at han er friskmeldt , hans diagnose består i at han har tapt samvœrsrett emd sin sønn og er totalt utkjørt av kampen for sin sønn .
Jeg viser til info av uttalelse fra fastlegen om Marshall ”protokoll”: https://www.youtube.com/watch?v=B8oa88UJ7ls

Det finnes utrolige tilfelle der barnevernet går til akkuttvedtak p,g,a barnets sykdom , som de enkelt kaller ”omsorgssvikt” , noe som skader barna .
Mange foreldre ar måtte rømme landet for å redde barna unna barnevernet klør , blant annet denne lille familien som kun ønsket å leve livet slik de selv ”ønsket”: http://www.an.no/nyheter/article6593520.ece

Foreldreparet Alice og Runar Muhammed har rømt landet for å slippe unna barnevernet. – Vi må gjøre oss til flyktninger for å få leve det livet vi ønsker.

MENNESKERETTIGHETSBRUDD.
Den norske barneverntjenesten begår stadig en rekke brudd på en rekke menneskerettigheter som er nedfelt i Den europeiske menneskerettkonvensjon EMK , domsavsigelser ved EMD i Strasbourg, FNs konvensjon for barnets rettigheter og FNs konvensjon for sivile og politiske rettigheter .

En type brudd gjelder EMK artikkel 8 og EMDs praksis vedrørende fosterbarn og deres biologiske foreldre .
i flere tilfelle utsetets fosterbarn og deres biologiske foreldre for kontinuerlig overvåking , feilrapportering fra tilsynsfører som barnevernt ekter å skifte ut
I henhold til EMK, artikkel 8 kreves det at barneverntjenesten må bevise med entydig dokumetasjon at en forelder er til skade for barnet , for å foreta så sterke inngrep i retten til privatliv og familieliv.
Barneverntjenesten har den hele og fulle bevisbyrde og må kunne dokumentere at det ikke finnes tvil om at en forelder utgjør en fare for barnet , dersom de er sammen uten tilsyn , jf nødrett, straffelovens § 47
Det finnes ca. 650000 menensker I Norge som lider over barnevernets lovbrudd , det inkluderer besteforeldre, tanter, onkler og andre slektninger.
Vi må stoppe denne familielobotomien og stå sammen I “kampen”: http://www.mayharriet.net/363481489

Hos SykkelOutlet.no får man kjøpt terrengsykkel og andre typer sykler til markedets absolutt beste priser uansett om man trenger sykkel for mosjon, til konkurransebruk eller som fremkomstmiddel. Nettbutikken selger tilbyr sykler på alle nivåer og prisklasser som: Schwartz, Head, Quaray, Progear og Dabomb, i tillegg til sykkelutstyr fra blant annet Vetta, Shimano og Spinergy.

SykkelOutlet.no sender alle nye sykler kostnadsfritt i hele Norge! Nettbutikken tilbyr også gratis retur.

Alle bestillinger blir sendt samme dag, eller dagen etter mottatt ”bestilling”: http://sykkeloutlet.no/alle-vare-sykler.html

trackback
9 år siden

[…] De biologiske foreldrene er bare surrogater som gjør de praktiske oppgavene for å fø ungene. Statens forlengede arm i omsorgsarbeidet er NAV (Arbeids – og velferdsetaten), helsestasjon, barnehage, skole og selvfølgelig det allestedsnærværende barnevern. Disse legger beslag på over en tredjedel av det norske statsbudsjettet (1.064,9 milliarder kroner for 2013); barnevernet alene, 12 milliarder kroner. Denne artikkelen forsøker å avsløre snikinnføringen av  milliardbudsjetterte og stort sett virkningsløse kommunistiske prinsipper i omsorgen for familier og barn i Norge innenfor en såkalt «norsk modell». Vi snakker om Arbeiderpartiets ikke-eksisterende og iskalde ” familiepolitikk”, med et oppblåst kommunalt, fylkeskommunalt og statlig barnevern som lederstjerne. Tross flere hundre milliarder kroner til disposisjon, mest gjennom NAV, klarer ikke statens omsorgsapparat å hjelpe eksempelvis familier som faller utenom de vedtatte normene eller har  spesielle behov, slik som aleneforeldre, som  i dag må leve i fattigdom i ett av verdens rikeste “land”: http://www.nyhetsspeilet.no/2013/01/til-barnets-beste-staten-som-omsorgsperson/ […]

trackback
9 år siden

[…] De biologiske foreldrene er bare surrogater som gjør de praktiske oppgavene for å fø ungene. Statens forlengede arm i omsorgsarbeidet er NAV (Arbeids – og velferdsetaten), helsestasjon, barnehage, skole og selvfølgelig det allestedsnærværende barnevern. Disse legger beslag på over en tredjedel av det norske statsbudsjettet (1.064,9 milliarder kroner for 2013); barnevernet alene, 12 milliarder “kroner”: http://www.nyhetsspeilet.no/2013/01/til-barnets-beste-staten-som-omsorgsperson/ […]

trackback
9 år siden

[…] Arbeiderpartiet bruker kapitalistiske metoder for å ta knekken på familien. 75% av barnevernet er satt bort til private aktører i 2013, som forrige år hadde 220 millioner kroner i overskudd, ren fortjeneste. En «mor» eller «far» i fosterfamilien får utbetalt opp til 500.000 kroner per fosterbarn per år og beholder barnets barnetrygd og bidrag.Det er på tide at det norske folk våkner før det er for sent. Problemet er at tendensene er globale. Målet for verdens elite er å innføre grenseløs verdenskommunisme ved hjelp av EU, FN og andre politiske og økonomiske verdensomfattende sammenslutninger […]

Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

Foto http://postimg.org/image/hlkbe8yjr/ I facebook http://tinyurl.com/qz2y72q

Per Einar Guthus

sitat:
+{
Når skal barnevernet i Tønsberg forstå at man ikke er konspiratoriker om man mener man kunne bli syk av svineinfluensavaksinen?
Grunnlovens paragraf 100 definerer ytringsfriheten i Norge. Det er lov å mene det, og si det, uten å kunne bli straffet. Så her bryter BV ved K,G og CMW all etikk når de nå kjører 3 saker på meg samtidig, mot mine meninger og holdninger til Pandemrix og Men-B vaksinen.
At de kjører barnas mor opp mot meg, er enda et overtramp som bør ligge under §140 oppviglerparagrafen. Saken er avgjort i retten, og det er ingen grunn til at de hele tiden bytter tema fra bekymringsmeldingene innhold om mitt syn på vaksiner, til den gamle saken som mor kjørte i retten. og tapte hver gang.
Ettersom jeg har 3 kjennelser og 1 dom på at jeg har hovedomsorgen for barna, så må de gå mange ulovlige skritt for å “knuse meg”.
1.Midlertidig omsorgsovertakelse i fylkesnemda med mor som fostermor…
2. Ettersom fylkesnemda er et forvaltningsorgan, så må de få barnas mor til å stevne meg for tingretten igjen, for å prøve saken på nytt.
3. Ettersom det tar for lang tid, og at barna 14-16 ikke tåler å høre hvorfor jeg ble syk av Men-B vaksinen (dokumentert NAV) så må man inn med hastetiltak, hos tingretten og at BV ønsker at den foreløpige “avgjørelsen tas uten at det holdes muntlige forhandlinger”
Nå er det 3 saker som går samtidig, og dette skal en far med ME av Men-B vaksinen holde styr på, og være verdens beste far for barna, som BV ropte opp på høyttalerne på ungdomskolen, og fortalte at Pappa har mange rare tanker i hodet, og vi i BV tror det beste for dere er at dere ikke treffer han så mye…..
Hvilken Psykiatrisk utdannelse har Christian Mølholm Waage til å si slikt til to gutter? Hvilen undersøkelse har han gjort for å bekrefte eller avkrefte om dette er sant? Jeg har stilt meg til disposisjon for å få dette utredet mange ganger, uten at de har villet det.. Jeg har nemlig utallige undersøkelser fra NAV og Haukeland sykehus, og psykiater, under min mangeårige utredning av ME grunnet vaksineskade Men-B. Og siden jeg nå er bekreftet syk av NARREVAKSINE, så bør det stilles spørsmål om Denne saksbehandleren kanskje skulle vært under utredning selv. Det er et stort overgrep som begås mot mine barn nå, også min X-kone som manes til ny kamp, hvor hun selv må bære det økonomiske tapet som følger.
Når skal man få en autorissasjon på disse kvakksalverne, som holder på på denne måten? Dommer i Tønsberg Tingrett, ba meg gå til NRK Brennpunkt med saken, mailen er sendt:
Og her er legen som nå dokumentert feilbehandlet meg siden jeg ble syk av Men B-vaksinen i 1989, og frem til 2006 da han ble byttet ut. I 2009 fikk han 67 sider dokumentasjon på at vaksinen Pandemrix inneholdt stoffer som ville føre til autoimmune sykdommer som Narkolepsi, ME Diabetes1+++
Han har sendt 3 til av samme type. Den siste på et brev Otto Lund skrev og ikke meg…
Hvorfor blir ikke denne legens agenda gått i sømmene???
TOK JEG FEIL?
Var det feil å varsle om bivirkningene av svineinfluensavaksinen?
Har man ingen rettigheter som far med hovedomsorg ?
Hvor lenge skal man finne seg i å vær under utredning på samme tema?
Fylkesmannen stoppet BV i første sak, og de startet opp ny på samme tema samme sak 3 dager senere. Det var bare helg mellom 24/4-2010 og 27/4-2010
Hvordan skal man stoppe slike som Christian Mølholm Waage og Kristin Gilje, i barnevernet i Tønsberg???
DETTE ER IKKE TIL BARNAS BESTE!!!!
http://www.nrk.no/livsstil/_-en-medisinsk-katastrofe-1.10880384
}+

Skadene av Pandemrix var en katastrofe http://www.nrk.no/livsstil/_-en-medisinsk-katastrofe-1.10880384

Jeg visste tidlig i år 2009 at svineprøyta var kun terror og potensielt farlig. Offentlige helsevesen globalt inklusive farmasøytisk mafia skapte således med hensikt mildt sagt et mareritt for forfeldre og barn. Klokelig forsto også Per Einar Guthus dette og advarte mot injeksjonen og beskyttet sine barn i.h.t. sin og alles plikt

Svineinfluensa og vaksine svindelen & terroren anno år 2009, oppfølging inklusive krav om erstatning http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1760&start=1

Apropos det såkalte barnevernet, det er ille tilstander, beviselig opererer de også som en mafia i mange saker

Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon og noen ansatte http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1825&start=1

Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

Har ikke råd til å være med på alle avslutningene http://www.klikk.no/foreldre/barn/article913937.ece

Sitat: Mai og juni er tøffe måneder for fattige familier. .. – Vi har en stor pågang fra barnefamilier året gjennom. Men akkurat nå hoper det seg opp med avslutninger, sier Elin Herikstad, seksjonsleder i Frelsesarmeens sosialtjeneste. Ifølge henne er det slett ikke bare i førjulstiden at fattige familier har det tøft. Klassen, korpset og fotballaget – alle vil markere at det snart er sommerferie. Barna skal ha med seg penger, mat, kaker og premier til loddsalg. I tillegg er det gjerne et rush av barnebursdager i juni, siden mange vil ha feiringen unnagjort før fellesferien. Les mer om fattige barn: Hedda (5) får ikke gå i bursdag eller reise på ferie http://www.klikk.no/foreldre/article762422.ece ..

Propagandaen ‘Norge er verdens rikeste land’ har fungert utmerket blant en befolkning som generelt alltid har et psykotisk behov for å få bekreftet at de er verdensmestere

UN UNCED: Earth Summit 1992 by George Hunt, depopulation, bank scams, fascist new world order agenda http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1863&start=1

Vi er imidlertid frasjelt, samt det vi frivillig har gitt bort, godt over 80% av våre ressurser siste 100 år, i så måte kollektiv strykkarakter i realisme og økonomi

The pharaoh show, alien predators in human appearance, stop the criminal swiss nazi templars, giureh http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1875&start=1

The new globalist government in Norway greeted by the country’s sheeple https://www.youtube.com/watch?v=ZByOyeS8E7E

Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

Conference – Child Protection System: Whether The State Will Take Over The Parental Role? +

Quote: 2014 International Conference in Vilnius “Child Protection System: Whether The State Will Take Over The Parental Role?” held on 20th of February 2014 in the Parliament of Lithuania. PART 1:

PART 2:

PART 3:

The conference was dedicated to share the experience, insights and expectations regarding child rights protection and state support for the family in the Nordic countries, Denmark, United Kingdom, Australia and Lithuania. Organizers: =========== Lithuanian Human Rights Association, Lithuanian Parents Forum, Western Lithuanian Parents Forum, Youth association Pro Patria Conference Chairman — Vytautas Budnikas – Head of Lithuanian Human Rights Association Speakers: ========= Family is the Basis of Life for a Child. ISADD (Interventional Services for Autism and Development Delay) director from Australia Jura Tender (speaker Jurgita Račė, ISADD Lithuania director, educologists, family consultant, Lithuania parents forum member); Experience of Nordic Countries. Ruby Harrold-Claesson, President at Nordic Committee for Human Rights Nordic Committee for Human Rights – NKMR/NCHR, Attorney; Danmark experience. Søren Bernhard Lindegaard, Attorney, Odense, Danmark; Great Britain experience. Florence Bellone, journalist from Belgium, 2011 y. winner of European Commission Lorenzo Natali journalism prize (title of the article Great Britain: The Stolen Children); Family — Immune System of the State. Vytautas Budnikas, Lithuanian Human Rights Association Head; Deinstitutionalization of State Foster Home. Aušra Stančikienė, Charity fund Algojimas Founder and Head; State Support for the Family. Kristina Paulikė, Western Lithuanian parents forum Head; Proposed Amendments to the Law on Fundamentals of Protection of the Rights of the Child from parents perspective. Andrius Atas, psychologist, Lithuania parents forum member. 2014 m. vasario 20 d. LR Seimo Konferencijų salėje vykusios tarptautinės konferencijos “Vaiko teisių apsauga: ar valstybė perims tėvų vaidmenį?” vaizdo įrašas (1 iš 3)

« Forrige artikkel

Ekstrem nettmobbing av Nyhetsspeilets forfattere

Neste artikkel »

Kommende Falsk Flagg angrep mot Superbowl?

294
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x