Kabbalah – lyset for vår fot?

10.7K visninger
21 minutter lesetid
145

Kabbalah tilbyr innsikt om livet og det gudommelige – og passer for alle, sier reklamen for kabbalah kursene. Som vi her skal se kan disse innsikter ha en to-sidig karakter. ALT i verdens dualisme, og alle religioner og lærer, kan brukes, og har blitt brukt, både negativt og positivt. De som ikke ser dette, kan få et problem ved at de ubevisst havner på den negative manifestasjons side, om en ikke er bevisst på forskjellen.

Kabbalah er ingen tro, det er et verktøy. Om noen kritiserer kabbalah så kritiserer de et verktøy, ikke noen tro. Verktøyet skal være for å lære adepten mer om livet, og om de gudommelige oversanselige riker. Alt under himmelen kan brukes både til godt og ondt. Dessverre. Jeg tror ikke på unntak. En kan bruke verktøyet til å lede adepten til G-d, eller en kan bruke verktøyet til å lede adepten til å bli ‘guder for seg selv’.

“Frimureri er et søk etter lys. Det søket leder oss direkte tilbake, som du kan se, til Kabbalah”.
“Masonry is a search after light. That search leads us directly back, as you can see, to the Kabalah”.
– Albert Pike, Morals and Dogmas, s. 741

Der er ymse slag av frimurerbevegelser. Noen fører til G-d, andre leder adeptene til å bli ‘guder for seg selv’.  Albert Pike var leder av den skotske rite, og skrev dens doktriner og læresetninger.

Kabbalah er et verktøy, et verktøy som de jødiske mystikere brukte for å finne svar på livets gåter og spørsmål, for eksempel; Hva er G-d? Og for å motta innsikter og forståelse om ting de leser i sine hellige skrifter, for eksempel Torah’en (Mosebøkene), idet alle hellige skrifter antas å ha flere lag av forståelse i seg, slik at kun ‘initierte’ kan forstå det, og at det trenges verktøy for å av-kode dem.

Dette er riktig, at de inneholder flere lag av forståelse, som ikke ‘låses opp’ mentalt for en før adepten er klar til det, men dette kan også misbrukes, ved at et ‘hellig’ lederskap kan forføre massene ved sine tolkninger, som ingen andre mennesker som ikke er ‘innvidd’ har noen muligheter til å sjekke riktigheten av. Massene blir således å følge blindt det initierte lederskap; rabbiene i den jødiske tradisjon. Paven i den katolske kristne tradisjon, med sin Maria-kultus og helgendyrking, martyrtradisjon, som alle tar fokus bort fra Jesus Kristus.

Enhver lære som ikke stimulerer til å tenke selv, og bare følge blindt noen ‘initierte’ og opphøyde er aldri av det gode. Det beste er at alle ‘låser seg opp’ til å forstå åndelige ting. Åpner sitt kronechakra.

Den kristne mystiker Rudolf Steiner har et positivt syn på kabbalah brukt som et utviklingsverktøy, og omtaler Rosenkreutzer-ordenen positivt. Med det jeg vet idag, så har jeg ikke funnet noen grunn til å være uenig med Steiner i dette. Der er helt sikkert en årsak til at Rudolf Steiner tok avstand fra eller ble kastet ut fra kabbalisten Madame Blavatsky’s hus fordi hun hatet kristen manns blod.

Norges kabbalah ekspert Andreas N. Bjørndal, som har lært opp norges kabbalister, sier:

“Livets tre kan beskrives som skaperverkets arkitektoniske tegning. Av alle arketypiske systemer kan ingen måle seg med symbolikken i «Livets Tre». Det favner de fleste esoteriske systemer i et syntetisk, oversiktlig hele. «Livets Tre» er en uvurderlig nøkkel for den sannhetssøkende, den som ønsker å se og forstå, føle og begripe, og ikke minst leve i og erkjenne en større helhet”.
http://www.kabbalah.no/index.html

Er kritisk sans negativt?‘, spør Andreas N. Bjørndal på sin blogg:

“I noen av debattene på disse sidene er man forsiktig med å være kritisk. For meg er ordet kritisk ikke et negativt ladet ord. Det er å være på vakt, passe på, overveie, etterprøve, det å være bevisst, er flott!”
http://altnett.ning.com/profiles/blogs/2109341:BlogPost:119334

Livets Tre er ikke noen tryllestav, sier Bjørndal.

“Livets tre er flott, men forklarer ikke alt, like lite som noen av de andre systemen forklarer alt.”
http://altnett.ning.com/xn/detail/2109341:Comment:33893

Peter Grun sier i debatt i Andreas Bjørndals kabbalah gruppe:

“For meg så er livets tre først og fremmest et psykoanalytisk verktøy, og kanskje verdens kuuleste psykoanalytiske system, som på en enkel måte fører den søkende gjennom en rekke selvinitieringer som kan fører frem til mer selv innsikt.”
http://altnett.ning.com/xn/detail/2109341:Comment:33879

Jeg har ikke kjennskap til om Bjørndals kabbalah praksis leder adepten til et nærmere forhold til G-d, eller et nærmere forhold til seg selv som ‘guder for seg selv’. Jeg er enig med Grun at det er nyttig med et psykoanalytisk verktøy for å kjenne seg selv bedre, og hvorfor og hvordan en ofte tror og handler som en gjør. ‘Kjenn Deg Selv, og du skal kjenne Universets hemmeligheter’, stod det over portalen til tempelet til Oraklene i Delphi. Til mer en går innover, til mer forstår en utover.

Men vi skal se på kabbalah ikke som et psykoanalytisk verktøy, men som et åndelig verktøy, for hvilket var dets opprinnelige formål.

Det kristne Livets Tre

I en positiv setting blir kaballah brukt til å utvikle seg selv, til å komme nærmere G-d. Til å kjenne Jesus Kristus i ånd, som blant andre den kristne mystiker Rudolf Steiner har et SVÆRT nært og godt forhold til. Herom må det ikke herske noen tvil. Jfr. artikkelen ‘Kristologien i Rudolf Steiners antroposofi‘.

I dette Livets Tre ser vi at det er veien til Faderen, via Sønnen og den Hellige Ånde, som er uthevet, og som er adeptens åndelige vei. Dette er den kristne kabbalah. Dette er Rosenkreutzernes modell.

Jeg har ingenting imot noen lære som blir brukt som en lære til selvinnsikt, og en lære som bringer en nærmere G-d, og dermed Kjærlighet og Godhet. For dem vil der øverst på dette Livets Tre i initieringsprosessen trone et bilde av Faderen, av G-d.

Vi finner mange på Internet som skriver at de har veldig mye imot en lære som bringer en bort fra dette, som bringer mennesker til å bli egoistiske, brautende, fulle av selvskryt av hvor flinke de er, hvor kloke de er, arrogante, til absurde forestillinger hvor utvalgt de er – fordi de har så mye kabbalistisk kunnskap (men lite hjerte), og så endelig som følge av disse syv døds synder; Bort fra G-d.

Invertert og pervertert

For der er en annen setting kabbalah blir brukt, ala Madonna, og det er den som fører bort fra G-d, bort fra Kjærlighet, mot Egoisme, mot selvforherligelse om hvor flink og kunnskapsrik og utviklet en er, hvor progressiv eller liberal en har blitt som følge av all kunnskapen.

Får jeg kysse Britney om jeg blir kabbalist?

Ask The Rabbi, sier:

“Sannheten er at nøkkelen til mystiske hemmeligheter ikke er i noen bok, de er i ditt hjerte. Selv om noen ‘avslører’ en ‘kabbalistisk hemmelighet’, så forblir de en hemmelighet så lenge du ikke er istand til å forstå den” (Så frykt ikke: Kabbalas hemmeligheter er fullstendig trygge hos Madonna.)”

“The truth is that the key to mystical secrets are not in any book, they’re in your heart. Even if someone “reveals” a “kabbalistic secret,” it remains a secret as long as you are not able to understand it. (So have no fear: The secrets of Kabbala are perfectly safe with Madonna.) ”

http://ohr.edu/ask_db/ask_main.php/277/Q1/

Det rabbien poengterer er at de som ikke har fått sitt hjerte opplyst, vil ikke forstå kabbalah boken åkkesom.

Og i den setting blir menneskets opplysning, illuminasjon, plassert på toppen av treet, og er retningsgivende for adeptens bilde av virkeligheten; en verden hvor mennesket er guder for seg selv. Alt som ikke er forbudt etter menneskenes lover er dermed tillatt. Kan en lure seg forbi disse menneskeskapte lover, er det fint, og for eliten gjelder ikke disse lover. Fritt frem å prøve for alle, ingen høyere karmisk dom. Fullstendig de-generering av samfunnene blir resultatet.

Dette er den utviklingsveien som Henry Makow kaller ‘deification of man‘ – det er menneskets selvtilbedelse, at mennesket skal utvikle seg til å bli guder for seg selv.
http://www.henrymakow.com/the_god_of_the_cabala.html

Henry Makow som er en kristen jøde, med besteforeldre som omkom i det tyske holocaust, og ikke det bolsjevik-sionistiske holocaust hvor 66 million kristne russiske mennesker gikk med. Viser til min artikkel “De Glemte Holocaust”.Og som jøde har han de beste forutsetninger for å forstå opplegget, fordi dette er jødisk åndelig disiplin og verktøy til åndelig oppvåkning.

Rabbi Schneerson

Det er veien som har tillatt Craig Venter å få holde på med sin ‘mad science’. Frankensteiners paradis. Se artikkelen ‘Naturkatastrofer av Bibelske proporsjoner’.
https://www.nyhetsspeilet.no/2011/01/naturkatastrofer-av-bibelske-proporsjoner/

Her ser vi det rent faktiske resultatet av at mennesket har gjort seg selv, og mest sine korrupte politikere, rabbier, paver og Mad Scientists, til guder for seg selv.

Det er slik det går når våre tillitsvalgte politikere i ett og alt dilter i store internasjonale bedrifters og bankers hæler, lyder deres minste vink, slik at disse deres G-d’er (Molok og Mammon) og Herrer skal få tjene noen få dollar mer.

Dette er det perverterte gudsbilde. Men av deres frukter skal vi kjenne dem.

Invertert G-ds Rike

Deres tro på egen kunnskap og evner, vil eventuelt da har ført dem til det inverterte bilde av det gudelignende mennesket, som skulle skape paradis på jord, nemlig at mennesket er guder for seg selv, AKKURAT SOM HOS ADAM OG EVA, som spiste av dette Kunnskapens Tre, dette Livets Tre, Og de faller fra nåden, men stiger i kunnskap, og til mer brautende blir de, endelig så brautende at de anser seg som lederne for verden; Den Nye Verdensorden.

– ‘La Din vilje skje, i himmelen som på jorden’

‘LA DITT RIKE KOMME – I HIMMELEN SOM PÅ JORDEN’

Det inverterte Riket på jord i Fadervår blir dermed det diabolske, det sataniske, det Ahrimanske. Mennesket har gjort seg til guder for seg selv. Mennesker har valgt seg de negative expressions til de ti sephirot som er de ti måtene G-d utøver sin vilje på, og valgt seg de ahrimanske expressions, som leder til det Ahrimanske Riket. Kunnskapen som disse krefter som styrer verden har valgt seg, har ført til at de velger de negativt polariserte åndskrefter, som expression og utrykk for luciferiske og ahrimanske uttrykk, som de har valgt seg som sin guddom, fordi den bedre tjener deres egoisme og grådighet – makt over mennesker, fremfor å velge den positivt polariserte veien; G-d’s vei, i fotsporene av den som gjorde innvielse til det guddommelige riket mulig ved Golgata-mysteriet; Jesus Kristus.Kjærlighetens vei.

For mennesker som vil noe for egoistiske interesser, og med god kunnskap om kabbalah systemet, så kan det faktisk være en fordel å gjøre seg bruk av de luciferiske og ahrimanske åndelige krefter som er i verden, og det blir gjort; ‘By Deception we shall Rule‘.

Dette er satanistene. De har brukt esoterisk visdom og kunnskap, til å skaffe seg fordeler fremfor andre. Løgn, bedrag, deception, drap, mørk rituell praksis, alt tas i bruk for å nå sine egoistiske målsettinger.  De bedriver ordkløveri av de hellige tekster, for å få alt til å stemme med sitt verdensbilde. Krig blir fred, og kjærlighet blir hat. De mener at disse negative åndkrefter er i verden for å bli brukt, ikke kjenne til dem for å ta avstand fra dem. Dette er en svært viktig differensiering!

Ordkløveri er kabbalah

Hva jeg har vært opptatt av er det faktum at twisting av ord, for eksempel i den kabbalistiske Talmud, har en evnet å få ‘Du skal ikke drepe”, til å bety “Du skal ikke drepe andre jøder”. Det er utrolig kreativt selvfølgelig å på en måte komme klar av G-d’s straff for å bryte Moselovene, og slik redefinere det hele ved hjelp av intellektuelle distrasjoner, men riktig blir det ikke.

Det blir det motsatte av den egentlige betydning i tilfelle, som i sin form blir Ahrimansk. Ett eneste eksempel:

“…Those who deny the Torah and the prophets of Israel, the law is that they should be killed and those who have the power of life and death should have them killed. And if this cannot be done, they should be led to their death by deceptive methods.’
(Talmud: Choschen Hammishpat, 156 Haggah)

Tvertimot Moses lov om ikke å drepe. Disse ‘DECEPTIVE METHODS” er svineinnfluensa, AIDS, kreft fremkallende stråling, kreft i det hele tatt, arrangerte naturkatastrofer, etc.

Kabbalah og Talmud som er orale tradisjoner i tolkning av Torah’en, har gjort sionistene og khazarene (ikke blodsjøder, av Abraham) til Israels Folk, og Israels Folk (de troende, G-d’s folk) til gentiles (goym). Det er den observerbare motsetning av Ordet og Loven som blir sannheten. Dette er den negative side av kabbalah og Talmud og fariseerismen. De vrir og vrenger på Guds ord til å passe dem. Disse er sionister, og ikke jøder, for rett jøde er ‘den som er omskåret på hjertet’, sier Jesus, og den som holder seg nært til G-d, uansett hvilket navn de gir sin G-d, det være seg Allah, YAHWE, Gud, G-d, etc. – så lenge den G-d har sine moralske og åndelige lover som transcenderer de som menneskene selv kan evne å definere for seg selv.

Fariseerne var kabbalister, og dagens fariseere er sionister. Der er to sorter Kabbalah, en ond, og en god, den gode setter G-d på topp av Livets Tre, og de holder Moses bud som det står skrevet og ikke som det er tolket til av kabbalistiske rabbier. Den onde setter menneskets illuminasjon og guder for seg selv øverst på treet. Jesus ble korstfestet av negativt polariserte kabbalister. Sionistene er våre dagers fariseere.

But woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! You lock up the kingdom of heaven from people. For you don’t go in, and you don’t allow those entering to go in”. (Mat 23:13)

Woe to you experts in the Law! You have taken away the key of knowledge! You didn’t go in yourselves, and you hindered those who were going in”. (Luke 11:52)

Hva sa Jesus om fariseerne?

Jesus sa til dem;

If God were your Father, you would love Me, for I proceeded forth and came from God… You are of your father the devil, and the desires of your father you want to do.” (John 8:42, 44)

Var Jesus kabbalist eller fariseer? Disse han fordømte nord og ned, og som fikk ham drept for det?

Hvilken G-d?

Der er mange slags guder. En bør ikke tro på alt en hører, og at alt er godt, bare fordi de sier ‘God’.

Ikke alle som sier Herre, herre, etc.“. Albert Pike sier at for hans retning er Lucifer deres G-d, så …… Mørkets guddom, har gjort seg til lysets guddom, og fått folk til å tro det.

Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himmelriket, men den som gjör min himmelske Fars vilje. [22] Mange skal si til meg på den dag: Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, og drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? [23] Men da skal jeg si dem rett ut: Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjör urett! [24] Den som hörer disse mine ord og gjör etter dem, han blir lik en klok mann som bygde huset sitt på fjell. [25] Regnet skylte ned, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det hadde sin grunnvoll på fjell. [26] Men den som hörer disse mine ord og ikke gjör etter dem, han blir lik en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. [27] Regnet skylte ned, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort. [28] Da Jesus var ferdig med å tale, var folket slått av undring over hans lære. [29] For han lærte dem med myndighet, og ikke som deres skriftlærde.
Matteus 7.21-

Når satanisten George Dubya Bush sier ‘God Bless America’ så er det ikke kjærlighetens G-d han tenker på. Han er initiert i Skull & Bones, hvor de visstnok initieres ved hjelp av seksuelle perversiteter. DET ER MØRKETS FYRSTE, aka mørkets guddom; den gamle av dage, selveste mentale forføreren som vil ha folk til å tro at han er av det gode. DET ER HAN IKKE!

– Der han farer rundt med våpen i hånd rundt hele jorden og dreper for fote, er Krigerguden, ikke Kjærlighetsguden. Alle MÅ se denne forskjellen.

En må se på deres tre’s frukter, hvilken guddom de bekjenner seg til. Hvor der er Kjærlighet og Fred, der er Kjærlighetens og Fredens G-d. Hvor der er hat og krig, der er den falske guddom, krigens guddom, som ofte utgir seg for å være noe han ikke er, fordi han rett og slett ikke har det i seg; fred, kjærlighet, tro, håp og høyverdige moralske og åndelige standarder.

Hans navn er Death Rider. Han er Moloch. Han er Satan (Ahriman). Han er Lucifer. Han er ‘Verdens Mentale Fyrste’, ikke av ånd, men av denne verden. Hans mål er den fullstendige destruksjon av G-d’s Skapereverk, og vil erstatte det med sitt skaperverk, etter sin falne ånd.

Nei, det blir for enkelt å tro at bare fordi noen nevner ‘God’ så er de av G-d.

Jfr. Tony Blair som gjenfødt kristen i den katolske kirke, med alt blod han har på hendene, war on terror, påståtte weapons of mass destruction i Irak,etc? “Nei, dra meg baklengs inn i fuglekassa“, som Ludvig sier.

Den gudløse verden

I den marxistiske tradisjon og også i humanismen skal mennesket være guder for seg selv.

“Den Kommunistiske visjon er Menneskeheten uten G-d”
‘The Communist vision is the vision of Man without God’.
– Whittaker Chambers

Jeg har gjentatte ganger hevdet at Rudolf Steiner’s lære, en esoterisk lære, mystikerens vei, er for kristne, hva kabbalah er for jøder.

De gode jøder holder seg til Torah’en. Den skriftlige tradisjon. LOVEN som Jesus opprettholdt. Talmud er den orale tradisjon, en mysterie religion som ble nedtegnet under fangenskapet i Babylon. Her er mye møl. Fariseerisk, hvor kabbalah blir brukt som verktøy for å få terrenget til å stemme med kartet, ved å vri og vrenge på Ordet og Loven, for å få det til å stemme med sin agenda.

“..alle virkelig dogmatiske religioner har sitt utspring fra Kabbalah og returnerer til den”.
“..all truly dogmatic religions have been issued from the Kabbalah and return to it.
Albert Pike. Morals And Dogmas, S. 744.

Den udogmatiske religion og trossystem for kristne er det levende Ordet, av Kristus, overbragt verden via Den Hellige Ånde, som er å finne i menneskenes hjerter, mer enn i dogmatiske tekster. Dette er når bokstaven blir gjort levende. Språket blir gjort levende. For dette må mennesker få et ‘nytt hjerte’, en ny ånd, en annen ånd (den mentale forfører med ‘kunnskap’) enn den som er fremtredende på jorden; de må bli gjenfødt, av ånd denne gang, og ikke av en kvinne. De må la hjertet lede seg mer enn kunnskapen, om det er fra Kunnskapens Tre i Edens Hage, enn om det er Livets Tre i Kabbalah.

Islam, den yngste av de monoteistiske religioner, som er kristendommens broder-religion og bygger videre på samme tros-forestillinger, som den tidlige jødedom utviklet seg til kristendom, har mye av den samme gode personlige kontakten med G-d, og kravet om å holde hans bud, og ikke menneskeskapte påbud, som i fariseerismen, fremkommet ofte ved bruk av verktøy som kabbalah.

” Hvem skapte og praktiserte Kabbalah? Mysteriereligionen Babylon. Hva er hennes basis trossystem? En rekke av guder eller Panteisme,  hvor deres røtter ligger i Luciferianisme!”
” Who birthed and practices the Kabbalah? Mystery Babylon. What is her basic belief? A multiplicity of gods or Pantheism, their roots being Luciferianism!”
Albert Pike. Morals And Dogmas, S. 744.

Plato: Arkitekten til Den Nye Verdensorden
Det var i hans bok Republikken at Plato artikulerte basisen for den fremtidige totalitære stat, hersket over av eliten, eller “filosofiske konger”, elller “guardians”, instruert i Kabbalah.
It was in his Republic that Plato articulated the basis of the future totalitarian state, ruled by the elite, or “philosopher kings”, or “guardians”, instructed in the Kabbalah.
http://www.conspiracyarchive.com/NewAge/Plato_Kabbalist.htm

Platon er Nye Verdensordens agenturets fremste filosofiske ideolog, idet han mente at individene skulle undertvinges samfunnets/kollektivets behov, mer enn G-d’s lover og påbud. We’re back in USSR. Deres åndelige derFuehrer er Lucifer eller Ahriman, samme hva en vil kalle den negativt polariserte åndsmakt som innfluerer mennesker, spesielt deres åndelige og politiske ledere ser det ut som, fordi disse er mest henfallen til makt og grådighet, stolthet og hovmodighet, hvilket er porten som Ahriman får tilgang til deres sjeler. Dette er alle menneskers akillelshæl; makt og grådighet, hvilket er kjennetegnet på Molok.

Mennesket sin egen messias

Å være sin egen messias betyr å være lys (gud/guder) for seg selv.

“Jeg er Verdens Lys”, sier Jesus. “Jeg er Veien, Sannheten og Livet, ingen kommer til Faderen uten enn gjennom meg”,

Hvis ikke kristne tror dette, tror de kanskje på at Kaballah kan gi dem dette lys, så må de få lov å være og tro akkurat hva de vil, men kristne er de ikke. En kan ikke tro på at både Kristus er verdens lys, og at Kabbalah er verdens lys, samtidig.

Dette sier seg selv. En kan ikke fornekte den kristne profet, Messias og G-d’s bilde på jord; Jesus Kristus, og samtidig hevde at en kan få dette lys ad andre veier, det være seg via kabbalah praksis og studier eller annet.

Dere skal bli som guder, og kjenne forskjellen på rett og galt. Jfr. 1. Mosebok. Kap. 3.
http://www.bibel.no/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?book=GEN&chapter=3

“Bare om frukten på det treet som står midt i hagen, har Gud sagt: Den må dere ikke spise av og ikke røre; ellers skal dere dø!» 4 Da sa slangen til kvinnen: «Dere kommer slett ikke til å dø! 5 Men Gud vet at den dagen dere spiser av frukten, vil deres øyne bli åpnet; dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt.» 6 Nå fikk kvinnen se at treet var godt å spise av og herlig å se på – et prektig tre, siden det kunne gi forstand. Så tok hun av frukten og spiste. Hun gav også mannen sin, som var med henne, og han spiste.”

Det er stolthet som gir en å ønske denne form for kunnskap om ‘friheten’. Denne form for ‘Frihet’ er svært betinget og begrenset. Er det en frihet hvor en velger bort den åndsmakt som har skjenket en den ULTIMATE frihet, så takker en samtidig ja til denne verdens frihet aka livet under slavamaktens åk; under verdslige tyranners og morderes forgodtbefinnende.

Eksempel på sivilisasjoner hvor mennesker har gjort seg til guder for seg selv:

  • Lemuria. (Etter hvert skulle disse lemurene ha henfalt til bestialitet, og dette førte til at gudene i avsky lot Lemuria synke i havet, hvorpå de skapte den “fjerde rotrasen” – utstyrt med intellekt— på Atlantis). Kilde: WikiPedia.
  • Atlantis. Intellekt uten hjerte er dødfødt. (Ifølge Kritias hadde atlantidene på høyden av sin makt herredømme over det meste av Middelhavsområdet, og de ble med tiden fylt av havesyke og urettskaffen makt. Atlantidenes herskere hadde ikke lenger det guddommelige klarsyn i seg som lot dem holde sanne dyder høyere enn materielle goder). Kilde: WikiPedia.
  • Edens Hage (de første beskrevne menneskers sivilisasjon i den jødiske/kristne historie). Eva og Adam spiste av Kunnskapens Tre.
  • Egypt. (under Farahoene, som opptrådte som G-d for sitt folk).
  • Babylon. Under Nimrod og Nebukadnesar II  (Babylon som forøvrig betyr ‘forvirring’). Apostelen Peter nevner «menigheten i Babylon», men det er forskjellige meninger om hvorvidt han mente Babylon eller brukte «Babylon» som et oppnavn på det hedenske Roma. Kilde: WikiPedia. “Skjønt det ikke direkte står i Bibelen, har han fra gammelt av blitt forbundet med byggingen av Babels tårn, noe som resulterte i at Gud forvirret menneskenes språk slik at menneskene skilte lag og drog til alle verdenshjørner. (1. Mosebok 11,1-9) Nimrods styre forbindes i de gamle tradisjonene med terror mot folkene som bodde omkring, og med avgudsdyrkelse“. Kilde: WikiPedia.
  • Romerriket (I Romerriket ble religion mer og mer knyttet til keiserens karakter, og mange keisere ble guddommeliggjort etter sin død). Kilde: WikiPedia.
    >
  • EU (Romatraktaten) > Katolske Kirke > Paven som Vicar of Christ (kabbalistisk pervertert kristendom). > Den Nye Verdensordens verdensrike, med sin ekumeniske religion.

ALLE gudeløse hedenske sivilisasjoner, hvor ingen trancendental guddom som balanserer menneskers makt ikke finnes, eller hvor menneskene henfaller til å gjøre mennesker til guder for seg, eller andre gudebilder de måtta adoptere, som Mammon og Molok (jfr. dansen rundt gullkalven på Moses’ tid), faller før eller siden. Historien BEVISER det.

Bare et tidsspørsmål hvilken tid vår ‘sivilisasjon’ faller. Jfr. tilbedelsen av herskerne i kommunismen som falt like så. De som kjørte langs landeveien i de kommunistiske landene i sin tid og så de prangende plakatene av Lenin og Stalin, vet hva jeg mener. Tilbedelsen av Mao likeså. Jfr. tilbedelsen av Obama.

Dette er å tilbe ‘Dyret’, mennesker som guddommer (faraoer)  for en. Da er vanlige mennesker redusert til å bygge pyramider for sine lederes selvforherligelse, slik at de skal ha symboler etter seg, for sin form for ‘udødlighet’. De vil gjerne leve lenge i minnet til folk. Ingen frihet kommer utav dette. Hvis folk velger denne form for frihet, etter Plato’s modell, så velger de seg tyranniet og elitestyrelsen. Et liv uten G-d, vil automatisk lede den vei, fordi der er ingen alternativer. Velger en bort den ene, får en den andre.

Jens Bjørneboe, som i en periode var sterkt påvirket av antroposofien, brukte betegnelsen lemurer om primitive og ondskapsfulle mennesker i sine verker. Kilde: WikiPedia.

Fordi i den riktige kristendom er der ingen annen mellommenn mellom mennesket og G-d’s Rike enn Jesus Kristus. De trenger ingen paver, ingen rabbier, ingen prester, ingen pastorer. Kristus er deres pave, deres rabbi, deres prest, deres pastor – og Kristus vil ‘illuminere’ deres sjel, når de velger å ta imot ham. Ingenting annet er nødvendig ifølge kristne doktriner.

Albert Pike:
“Da vil det alle steder, landenes innbyggere, forpliktet til å forsvare seg selv mot det revolusjonære mindretall, vil utslette disse ødeleggere av sivilisasjonen, og massen, desillusjonert med Kristendommen, hvis deistiske lynne vil fra det øyeblikk bli uten kompass og retning, forventningsfull for et ideal, men uten å vite hvor de skal rette sin tilbedelse, vil motta det sanne lys gjennom den universelle manifestasjon av de rene doktriner til Lucifer, endelig bragt ut i offentlighetens lys. Denne manifestasjon vil være et resultat av den generelle reaksjonære bevegelse som vil følge destruksjonen av Kristendommen og ateismen, begge overvunnet og utryddet på en gang.”
http://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm

Jesus sin vei var så enkel at ALLE mennesker kunne følge denne for å bli ‘illuminert’. Husk at det var tollere og syndere av vanlige folk han henvendte seg til. De som var ‘utlært’, med all verdens kunnskap, hadde han avskrevet, de stod ikke å redde; fariseerne og de skriftlærde (de lovkyndige rabbiene). Med det mente han at de ‘stengte døren til himmelen’, for menneskene’. Så kristendommen er ikke så vanskelig. Faktisk ganske enkel;

Elsk G-d, elsk din neste som deg selv, det er alt som trenges for å være en god kristen. For gode muslimer er dette å skape fred, islam betyr nemlig akkurat det ‘fred’. For jøder å holde seg strengt til Moses’ bud, og ikke de kabbalistiske rabbiers forordninger og ‘elevertes’ kabbalistiske kunnskap, som er menneskepåbud, og idolisering av disse rabbier er en vederstyggelighet for Herren, fordi for jøder er det forbudt å idolisere noen annen enn Jehova, og ihverfall mennesker. Ingenting annet er nødvendig. Heller ikke kabbalah.

Alt som kan bevirke kjærlighet for G-d og sin neste er av det gode, alt som bevirker det motsatte, er av det onde. Dette gjelder også til hvilket formål kabbalah brukes og praktiseres som åndelig verktøy. Brukes det til å komme nærmere de monoteistiske religioners fredsæle og kjærlighetsfulle G-d, og G-d’s lover som står over menneskenes lover og påbud, så er det bra. Brukes det til å selvforherlige mennesket som åndelig utviklede individer, uten at de er det, så er det ikke av det gode.

(Selv det gamle testamentes strenge krigergud, i motsetning til kjærlighetsguden i Nye Testamentet – det glade evangelium,  var der i GT for å beskytte primitive mennesker fra å falle fra nåden og velsignelsene. De trengte ofte pisken mer enn gulroten i sine stammefeider for hvordan de skulle vinne over sine virkelige og imaginære ‘fiender’)

Idag er vi i brytningspunktet til det fjerde chakras tid, hjertechakraet (balansepunktet); hvor hjertet skal styre verden, for dem som vil. Vi har gått gjennom Dantes Inferno, sett elendigheten i verden, vi har integrert de lavere chakraers egenskaper, nå er det de høyere egenskaper som gjelder, og mer kunnskap er ikke en av dem. Nå er det direkte åndelig erfaring som gjelder, via kronechakra, og evnen til å se med det tredje øye, pannachakra, samt kommunisere dette en får med halschakra. Først når dette er integrert vil en ny himmel og en ny jord kunne erfares som praktisk virkelighet.

Det absolutt beste måten en kan kjenne igjen G-d’s Folk på, av alle religioner og ideologier, er det enkle; Ser de ut som de elsker KJÆRLIGHET, FRED og SANNHET’s utbredelse, mer enn noe annet? Tar de avstand fra alt som ikke leder til det samme?

Øvrig lesning

Verdens Åndelige Mørke
– Og den kabballistiske metoden for å komme ut av det; Fra Egypts slaveri til Israels frihet.
https://www.nyhetsspeilet.no/2009/03/verdens-andelige-m%C3%B8rke/

Satanismen i humanismen
https://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/satanismen-i-humanismen/

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

145 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

Ordenens kanselli http://www.frimurer.no/ordenens-kanselli

Sitat: TIDLØS I TIDEN. Det moderne frimureriet har som mål å virke for menneskets forbedring og foredling. Eldgamle ritualer, symboler og allegorier formidler en pedagogisk læremåte som selv i dag, over 200 år etter at den ble skapt, utfordrer og forandrer de som opplever dem. Budskapet er nå som da: Nestekjærlighet og medmenneskelighet. Les mer om frimureriets opprinnelse http://www.frimurer.no/tidlos-i-tiden Frimureri som dannelsesprosjekt http://www.frimurer.no/frimureri/kronikker/frimureri-som-dannelsesprosjekt En frittstående og selvstendig Orden, på kristent grunnlag http://www.frimurer.no/informasjon/selvstendig-orden-kristent-grunnlag Er frimureriet noe for deg? http://www.frimurer.no/frimureri Velkommen til Leopardens høytidsdag 24. juni kl 1800 i Stamhuset ..

Alt frimureri er kriminelt og folkefiendtlig som enstemmig uttalt fra fløyteblåser deltakere i relativt høye grader

William Cooper interviews a 32 DEGREE FREEMASON CAJI INFILTRATOR http://www.youtube.com/watch?v=NK3gB5w08AU&list=PLqQQFOVUZBLg87XE6ygPMI8B51V56amRB

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

The Rosicrucian Order – William Cooper http://www.youtube.com/watch?v=F8Paf2QgNfE&list=PLqQQFOVUZBLjPDdTrRggApSp198lE0XNz

Quote:

+{

Presentation of William Cooper’s Hour of the Time Radio Broadcast – Mystery Babylon Series.

Consists of a reading from a book entitled “Fundamental Laws: 68th Convocation of the Rose Cross Order” published in 1916 as a summary of their annual meeting.

The first part (1) is about the the 68th Convocation of the Rose Cross Order, the symbolism of the Ancient Egyptian/Babylonian Rosicrucian Order, the Theosophical views of the Rosicrucians, the initiation rituals the outer-circle and inner-circle.

The second part (2) continue on the same subjects, explaining further the secrets of the Ancient Egyptian/Babylonian Rose Cross Order, the Mystery Schools, the Freemasonry degrees , Beverly Hall Symbolic Relation with the Rose Cross, the Education Indoctrination, the US Great Seal and the REAL Sacred Seal of Solomon.

The third part (3) explore the illumination symbolic legends, the Mystery Schools, the visual clues of symbolism, the “Great Work” of the New World Order from all secret societies, the US Great Seal, the Sacred Seal of Solomon, the Magi, the ritual initiation ceremonies, the Freemason, Knight of Malta and Knight Templar Harry Truman, the United Nations, the CIA and other groups in control.

In the last part (4) comes the SHOCKER where it is in print in 1916 that the United States of America and Mexico (and Canada) would be UNITED. Any such union (such as the North American Union) would create a new country that would have a new Constitution and would certainly lack any viable Bill Of Rights. Uphold the Constitution.
Defend the Bill of Rights. Preserve the Republic.

}+

Per Vidar Johansen la til 5 bilder, sitat:

+{

Viste du at den røde rosen er et frimurersymbol, et symbol på demondyrkelse fra Egypt og Babylon, og et symbol på at “Etterretningen var med på det” (Sub Rosa) som betyr at de som går under den røde rosen var alle med på det, inkludert etteretningen? Viste du at Stay Behind er NATO sin paramilitære organisasjon i Norge, og den ledes av Thorvald Stoltenberg. Denne hemmelige organisasjonen benyttes til å utføre Black Ops terrorhandlinger mot sivile, også i NATO land for å styrke deres eget grep på innbyggerne? Tenkte kanskje du ville vite det. http://www.nyhetsspeilet.no/2013/05/regjeringskvartalet-rariteter-under-22-juli-terroren/

}+

Ref. url

Bilder
1 http://postimg.org/image/hvvcy4kbl/
2 http://postimg.org/image/z3e6e9p87/
3 http://postimg.org/image/enwfp92xd/
4 http://postimg.org/image/uv8d8jda9/
5 http://postimg.org/image/it02odl9p/

Milton William, Bill, Cooper, Hour of The Time, The Mystery Babylon Series, fascist new world order http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1845&start=1

Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

“Abel Danger radio show live, Mon Jun 3, 2013 2:00pm — 3:30pm EDT ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2012/11/human-etisk-forbunds-og-foreningen-skepsis-interesse-for-okkulte-sexovergrep-mot-barn/comment-page-10/#comment-99120

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  Falcon
10 år siden

Er ikke så sikker på at du har rett her. Rosenkorsordnen var/er klart fiendtlig overfor jesuittene, pavedømmet og den katolske kirke.

Korset representerer skjæringspunktet mellom to dimensjoner, den menneskelige og den himmelske. Rosen representerer fullkommenhet, ikke demondyrkelse slik noen har skremt deg til å tro. Jeg vet ingenting om at de bruker hemmelighetene til å dyrke ego slik frimurerne m.f. gjør. Jeg tror dette er dissinfo, Falcon.

johnols
johnols
Abonnent
11 år siden

Myter og fakta om kabbala
Myte nr. 1: Kabbala er en religion.
Fakta: Kabbala er en vitenskap – en naturvitenskap om den totale virkeligheten. Det er en visdom som tar for seg den altomfattende virkeligheten, som sansene våre normalt sett ikke oppfatter.

Myte nr. 2: Det er en sammenheng mellom kabbala, røde tråder og hellig vann.
Fakta: Det finnes ingen sammenheng. Røde tråder, hellig vann og liknende produkter er en kommersiell oppfinnelse som har dukket opp de siste tiårene.

Myte nr. 3: Kabbala er forbeholdt en liten gruppe mennesker, og bare menn over førti år kan begynne å studere.
Fakta: Under eksilet fikk bare noen få utvalgte elever undervisning i kabbala.Vitenskapen har imidlertid vært tilgjengelig for alle siden ARIs tid (1500-tallet).

Myte nr. 4: Kabbala handler om magi.
Fakta: Kabbala har ingenting å gjøre med magi eller trolldom av noe slag, men behandler snarere virkeligheten på en pragmatisk måte.

Myte nr. 5: Kabbala er en sekt.
Fakta: Kabbala er en visdom og en vitenskap som er åpen for alle, og det finnes ingen restriksjoner.

Myte nr. 6: Kabbala er beslektet med New Age-bevegelsen og er en trend – et forbigående fenomen.
Fakta: Kabbala er menneskehetens eldste visdom. Den hadde sin begynnelse for ca. 5000 år siden.

Myte nr. 7: Kabbala er beslektet med tarotkort, astrologi og numerologi.
Fakta: Tarotkort, astrologi og numerologi har feilaktig blitt assosiert med kabbala på grunn av sine gåtefulle fremgangsmåter.

Myte nr. 8: Kabbala benytter seg av amuletter.
Fakta: Det finnes ingen fysiske gjenstander i vår verden som har noe spirituelt ved seg.
Amuletter kan kun være til hjelp som en psykologisk støtte.

Myte nr. 9: Kabbala innbefatter meditasjon.
Fakta: Kabbala innbefatter ikke meditasjon. Midt i all forvirringen som har rådet de siste århundrene blant ikke-kabbalister, er meditasjon bare nok en ting som har blitt forbundet med ordet «kabbala».

Myte nr. 10: Før man kan begynne å nærme seg kabbala, er man nødt til å sette seg grundig inn i Toraen og Talmud.
Fakta: Uten kabbala har man ingen mulighet til å forstå den spirituelle betydningen av disse tekstene, og man vil stå fast med å forestille seg at de refererer til fysiske hendelser og gjøremål.

Myter og fakta om kabbala
Myte nr. 1: Kabbala er en religion.
Fakta: Kabbala er en vitenskap – en naturvitenskap om den totale virkeligheten. Det er en visdom som tar for seg den altomfattende virkeligheten, som sansene våre normalt sett ikke oppfatter.

Myte nr. 2: Det er en sammenheng mellom kabbala, røde tråder og hellig vann.
Fakta: Det finnes ingen sammenheng. Røde tråder, hellig vann og liknende produkter er en kommersiell oppfinnelse som har dukket opp de to siste tiårene.

Myte nr. 3: Kabbala er forbeholdt en liten gruppe mennesker, og bare menn over førti år kan begynne å studere.
Fakta: Under eksilet fikk bare noen få utvalgte elever undervisning i kabbala.Vitenskapen har imidlertid vært tilgjengelig for alle siden ARIs tid (1500-tallet).

Myte nr. 4: Kabbala handler om magi.
Fakta: Kabbala har ingenting å gjøre med magi eller trolldom av noe slag, men behandler snarere virkeligheten på en pragmatisk måte.

Myte nr. 5: Kabbala er en sekt.
Fakta: Kabbala er en visdom og en vitenskap som er åpen for alle, og det finnes ingen restriksjoner.

Myte nr. 6: Kabbala er beslektet med New Age-bevegelsen og er en trend – et forbigående fenomen.
Fakta: Kabbala er menneskehetens eldste visdom. Den hadde sin begynnelse for ca. 5000 år siden.

Myte nr. 7: Kabbala er beslektet med tarotkort, astrologi og numerologi.
Fakta: Tarotkort, astrologi og numerologi har feilaktig blitt assosiert med kabbala på grunn av sine gåtefulle fremgangsmåter.

Myte nr. 8: Kabbala benytter seg av amuletter.
Fakta: Det finnes ingen fysiske gjenstander i vår verden som har noe spirituelt ved seg.
Amuletter kan kun være til hjelp som en psykologisk støtte.

Myte nr. 9: Kabbala innbefatter meditasjon.
Fakta: Kabbala innbefatter ikke meditasjon. Midt i all forvirringen som har rådet de siste århundrene blant ikke-kabbalister, er meditasjon bare nok en ting som har blitt forbundet med ordet «kabbala».

Myte nr. 10: Før man kan begynne å nærme seg kabbala, er man nødt til å sette seg grundig inn i Toraen og Talmud.
Fakta: Uten kabbala har man ingen mulighet til å forstå den spirituelle betydningen av disse tekstene, og man vil stå fast med å forestille seg at de refererer til fysiske hendelser og gjøremål.

Myter og fakta om kabbala
Myte nr. 1: Kabbala er en religion.
Fakta: Kabbala er en vitenskap – en naturvitenskap om den totale virkeligheten. Det er en visdom som tar for seg den altomfattende virkeligheten, som sansene våre normalt sett ikke oppfatter.

Myte nr. 2: Det er en sammenheng mellom kabbala, røde tråder og hellig vann.
Fakta: Det finnes ingen sammenheng. Røde tråder, hellig vann og liknende produkter er en kommersiell oppfinnelse som har dukket opp de to siste tiårene.

Myte nr. 3: Kabbala er forbeholdt en liten gruppe mennesker, og bare menn over førti år kan begynne å studere.
Fakta: Under eksilet fikk bare noen få utvalgte elever undervisning i kabbala.Vitenskapen har imidlertid vært tilgjengelig for alle siden ARIs tid (1500-tallet).

Myte nr. 4: Kabbala handler om magi.
Fakta: Kabbala har ingenting å gjøre med magi eller trolldom av noe slag, men behandler snarere virkeligheten på en pragmatisk måte.

Myte nr. 5: Kabbala er en sekt.
Fakta: Kabbala er en visdom og en vitenskap som er åpen for alle, og det finnes ingen restriksjoner.

Myte nr. 6: Kabbala er beslektet med New Age-bevegelsen og er en trend – et forbigående fenomen.
Fakta: Kabbala er menneskehetens eldste visdom. Den hadde sin begynnelse for ca. 5000 år siden.

Myte nr. 7: Kabbala er beslektet med tarotkort, astrologi og numerologi.
Fakta: Tarotkort, astrologi og numerologi har feilaktig blitt assosiert med kabbala på grunn av sine gåtefulle fremgangsmåter.

Myte nr. 8: Kabbala benytter seg av amuletter.
Fakta: Det finnes ingen fysiske gjenstander i vår verden som har noe spirituelt ved seg.
Amuletter kan kun være til hjelp som en psykologisk støtte.

Myte nr. 9: Kabbala innbefatter meditasjon.
Fakta: Kabbala innbefatter ikke meditasjon. Midt i all forvirringen som har rådet de siste århundrene blant ikke-kabbalister, er meditasjon bare nok en ting som har blitt forbundet med ordet «kabbala».

Myte nr. 10: Før man kan begynne å nærme seg kabbala, er man nødt til å sette seg grundig inn i Toraen og Talmud.
Fakta: Uten kabbala har man ingen mulighet til å forstå den spirituelle betydningen av disse tekstene, og man vil stå fast med å forestille seg at de refererer til fysiske hendelser og gjøremål.

Anbefaler å lese boken “Kabbalhlisten” som kan lastes ned nesten gratis her:
http://www.kabbalahbooks.info/The-Kabbalist-eBook-p/the-kabbalist-eb.htm

http://www.kabbalah.info/no/hva-er-kabbala/introduksjon

johnny anonymous
johnny anonymous
Abonnent
11 år siden
Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

My latest chat with fb-friend Doreen Ellen Bell-Dotan, quote: DEBD: “Gentiles do not learn Kabbalah. Becoming more sympathetic to Jews than some of the things I’ve seen you write in the past does not give you a right to access to our Holy writings.” Me: “But Jesus said nothing should be hidden from nobody.” Then she blocked me instantly, both unpolite and cowardly, with respect, it’s possible to behave, the conversation was friendly, and I’ve never said anything wrong about any ethnic group, a serious and provably false accusation from Doreen Ellen Bell-Dotan

Hva sier Bibelen, Jesus, Guds ord, om kabbalah?, retter spørsmålet til Jarle Johansen, og ellers alle lesere?

“Ikke forvillet oss inn i vårt eget spill, det hjelper ikke hva vi gjør når det dukker opp noen som lurer oss ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2012/12/10-tegn-pa-din-oppvakning/comment-page-6/#comment-92923

“Hårreisende .. sitat: Ordfører Gunnar Lysholm visste ingenting om tilsynssaken mot barnevernet i Orkdal før ST informerte ham ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2011/01/barnevernet-og-en-hyllest-til-en-rettskaffen-politiker/comment-page-11/#comment-92921

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
11 år siden

Kabbalist “Destruction” Doctrine Behind War http://www.henrymakow.com/the_destuctive_principle_of_th.html Quote: The Kabbalist Doctrine of Destruction provides a key to understanding world events. According to the Kabbalah, which is the secret doctrine of Judaism and Freemasonry, “Evil and catastrophe [are] endemic factors in the process of creation. Without evil there could be no good, without destruction, creation could not take place.” (Kabbalah: An Introduction to Jewish Mysticism, by Byron L. Sherwin, p. 72.) Kabbalists believe the Old (Christian) Order must be ruthlessly destroyed before the New (Satanic) World Order, based on the Kabbalah, can be built. Hence, the Illuminati motto: “Order Out of Chaos.” Hence, the Communist Manifesto advocates the destruction of nation, religion and family and the transfer of all private wealth to the Illuminati bankers, in the guise of the state. ..

The Kabbalah is a Hoax http://www.henrymakow.com/whats_wrong_with_the_kabbalah.html Quote: In October 1946, Soviet agent Alger Hiss invited Canadian psychiatrist Brock Chisholm to Washington DC to lay the foundation for the corruption of America’s public schools using sex education and sensitivity training. Chisholm, a Unitarian who soon became the first Director of the World Health Organization, advocated severing children’s morality from the “influence of their elders” by conforming to the amorality of the Kabbalah. [1][2] Many years later, at the 2005 14th World Jewish Congress, Dr. Avraham Elqayam of Bar-Ilan University said the Kabbalist mindset was being mainstreamed through vehicles like Harry Potter books and movies, Madonna and other celebrities. Why does the United Nations and the World Jewish Congress want Kabbalah taught to the masses of the West? ..

The Kabbalah- The NWO’s Satanic Bible http://www.henrymakow.com/david_livingstone.html Quote: My interest was picqued when I noticed that the very first chapter of David Livingstone’s new book, “Surrendering Islam” was dedicated to “The Kabbalah” and the Occult. This was a subject I wanted to learn more about. Since the so-called “Enlightenment,” mankind has gradually fallen under the spell of the Kabbalah. What we have been taught to believe is “progress” is actually the resurgence of an ancient satanic pagan fertility cult, epitomized by the Kabbalah. David Livingstone has the stomach and genius to dive into this cesspool ,and take its measure. More squeamish observers (like myself) know it only by its stench. Thanks to David’s explanation of its background, I had a eureka moment. The “god” of the Kabbalah is not god at all. It is Lucifer. Freemasonry is based on the Kabbalah. Illuminati Jews and their Freemasonic allies are stealthily erecting a New World Order dedicated to Lucifer. That’s why the ubiquitous logo of the City of Ottawa, where I am currently visiting, is an O with three tails. 666. ..

Hoffman – Vatican a Cabalist Front Since Renaissance http://www.henrymakow.com/michael-hoffman-vatican-always-a-jewish-front.html Quote: Far from being a break from elite Roman Catholicism since the sixteenth century, the Judaic policy of the ‘Vatican II Church’ as it emerged publicly after 400 hundred years, is the fulfillment and culmination of the centuries-old crypto-Kabbalism and Talmudism of the Roman Catholic hierarchy .. With regard to the rivalry of competing elites, it is true that in general, the Vatican, from the 16th century onward, served Talmudic-Kabbalistic Judaism in a manner radically different from that of the British Crown. But to mistake tactical differences and smokescreen rhetoric for a genuine war between an anti-Judaic Vatican Catholicism and a pro-Judaic British Crown, is an enormous blunder. From the Renaissance onward, the Roman Catholic Church hierarchy had been infiltrated by Talmudic/Kabbalistic forces, even though, on occasion, individual popes, cardinals, bishops, saints and laymen attempted to reverse the trend, without success. ..

“Ex-Satanist Details Illuminati Spiritual Plan ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2012/10/vagasaken-en-satanistisk-seanse/comment-page-13/#comment-93456

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
11 år siden

1) De fleste akademiske analyser, som slettes ikke trenger å representere et sekulært perspektiv, konkluderer at det grunnleggende kabbalistiske skriftet Sefer Yetzirah ikke er eldre enn 100-tallet e.Kr., og at det kabbalistiske verket Zohar mest trolig er et bedrag begått av den spanske rabbien Moses de León (1250-1305) som hevdet å ha kommet over det. Disse konklusjonene er i konflikt med kabbala-tekstenenes egne påstander som vil føre opprinnelsen betydelig lengre bakover, til Abraham, Noah og selveste Adam. Hvis vi vil velger å tro på konklusjonene til de akademiske analyser, da forsvinner vel mye av den autoriteten som kabbalaen tillegger seg selv?

2) Allerede på 400-tallet f.Kr. var GT, og i særdeleshet de fem Mosebøkene, verdens mest redigerte verker, hvilket bibelvitenskapen siden 1800-tallet e.Kr. grundig har dokumentert. Jeg refererer her til min egen oppsummering av bibelvitenskapen, “Tilblivelsen av GTs historiske bøker (850-450)”. Det betyr at alle eventuelle tall/ord/bokstav-koder som opprinnelig ble lagt inn i de fem Mosebøkene i tiden 850-600 f.Kr., hadde gått fullstendig tapt, eller i hvert fall ikke muliggjorde en dekoding, pga. den omfattende og dramatiske revideringen som hadde funnet sted pr. 400-tallet f.Kr. Hvorfor har de moderne kabbalister valgt å ignorere fullstendig betydningen av bibelvitenskapens innsikter for den angivelige verdien av kabbala som en nøkkel til å forstå GT og i særdeleshet de fem Mosebøkene?

http://www.nyhetsspeilet.no/2011/02/bibelvitenskapelige-innsikter-i-gts-historiske-boker/

trackback
12 år siden

[…] Kabbalah – lyset for vår fot? http://www.nyhetsspeilet.no/2011/01/kabbalah-lyset-for-var-fot/ […]

Justitia
Justitia
Abonnent
13 år siden

Er har lese artikkelen og prøvd å fylje debatten ifra sidelinja, og må seie at det har vore litt av kvart.. Bl anna har eg undra meg over ein del kommentarar ifrå Barb.. er har sett mykje løge, men dette var verkeleg snodig.

Eg reagerar på ein del påstandar i artikkelen som eg ikkje trur er rett og det med satanisme blanda inn. Eg har nokre bøker om kabbalah og har lese litt, men ikkje mykje. Eg kjenner meg ikkje att i satanismen, eg lyt seie som sant er. Er det rart at det vert krig i verda, om ein skal peika på kvarandre eller andres sin religion og seie at det er Satan? Det er iallfall ikkje å visa respekt for andres religion.

Singoalla har rett i at det var slik det var under jakta på kjettarar og hekser. Og her ryk gode vener og allierte ihop. Finst det då noko håp om å stagga dei som kjøyrer utfor stupet med jordi vår?

Til Singoalla vil eg seie, at eg forstår deg, men du er ikkje forplikta til å svare. Nokon gonger er du dumsnill, tenk over det, og ikkje slit deg ut.

Eg har tatt meg tid til å sjå desse berømte videoane av anti-sionistiske jødar og lyt seie at dei var sterke. Og eg merka meg i ein av dei, kan ha vore den siste, såg eg ein person med ein slik svart kloss oppå hovudet, som han rabbien har på eit av bileta i artikkelen til din, Johansen. Og kva eg merka meg var at personen med klossen var i ein del av videoen som viste kva som var sionistane. Så då er vel dette ein sionist, og ikkje ein ærleg kabbalist?
For min del får eg intuitivt at han er ein slags klovn, kan nokon forklare kva som skal vera vitsen med den svarte klossen på hovudet?

kjell108
Abonnent
13 år siden

Sitat fra artikkel “Religiøse bakstrevere”

“Etter hvert gjør også New Age religionen sitt inntog, hvor dets guddom sammen med ateismen og hedenskapen er ‘Selvet’, seg selv og sin egoistisk baserte ‘utvikling’. At enhver er ‘gud’ for seg selv, og trenger å utvikle seg videre for å bli de ‘guder’ de tror de var ment å være.”

“PS: Jfr. også den mest bakstreverske og kanskje den mest utbredte religionen av dem alle jeg glemte her; Satanismen.”
————

J.J. mener du virkelig at den ekslusive sekten “satanisme” er en “utbredt religion”, og at det å dyrke “Selvet” blir som å dyrke “Satan”? (selvet=satan?)

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  kjell108
13 år siden

Rom: JJ får svare for seg selv.
Men jeg kan bekrefte at EGOET er Satan i oss. Om ikke selvet.
Forskjellen her i verden er på folk som gjør ting kun for seg og sitt, ego.
Og de som står på for en bedre verden/for andre enn seg selv.

Og rykter sier at når bukkene skal skilles fra fårene, klinten fra hveten.
Da kommer det an på helt konkret, om du har gjort mer enn 50 % av hva du har gjort i ditt liv, for deg selv, og ditt ego, eller for andre..
Så kan hver av dere tenke over for sin egen del hvor man havner..
:-)

kjell108
Abonnent
Svar til  kjell108
13 år siden

Singoalla
“Men jeg kan bekrefte at EGOET er Satan i oss. Om ikke selvet.
Forskjellen her i verden er på folk som gjør ting kun for seg og sitt, ego.
Og de som står på for en bedre verden/for andre enn seg selv.”

Det blir som New Age “STO/STS”.

Dette er satanistenes offisielle nettsted http://www.churchofsatan.com/

Denne “kirken” dreier seg mye om seksualitet (hva slags legning blir gjetning) og “sammenkomster”. Opptakskravene er lang som syndefloden og det tar ett år å behandle en søknad. Hvis egoist var kravet skulle de bli en massebevegelse, ikke en ekslusiv forening hvor man må gjennom et nåløye for å komme i betrakning som kandidat. Det er (lyssky) ritualer og dominans. La oss gjette “Lucifer”? og de har prester (overforenkler sikkert, ingen av oss er eksperter).

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  kjell108
13 år siden

Vår hjerne er en slagmark der neutroner skytes veggimellom styrt av vår genetiske arv blandet med familietradisjoner, foreldre, kirke, skole, venner, jobb og medfødt sosial rang. Er det rart øynene holder på å sprette ut – Rom. :-)
Det blir vanskelig å finne fred før man bryter med alle tradisjoner som kommer og har komme fra denne verdens entiteter(frelsere). Det er ikke en personlig feil at situasjonen er som den er, men det er et personlig ansvar å stoppe denne støyen.
“First in the name of God they created guilt, then in the name of God they forgave it”.
Religion er helt avhengig av Satan. Men finleser du Bibelen finner du at Satan var den eneste Gud stolte på. :-)

Justitia
Justitia
Abonnent
Svar til  Uffda
13 år siden

Uffda: Korleis kjem du til den konklusjonen? 2 siste linjer?

Justitia
Justitia
Abonnent
Svar til  Uffda
13 år siden

Anklagane om satan og satanisme har alltid vore gjensidige då. Gnostisk kristne meinte at kyrkja sin gud var Satan og kyrkja sine folk meinte omvendt. Og så drap dei kvarandre..

Gnostikarne meinte at han som skapte jordi og oss, var ein fæsleg demiurg som blanda ånd og materie og difor all elende og liding på jordi. Dei meinte at Guden til Jesus var ein helt anna og mykje høgare opp. Demiurgen var sjefen på jordi her, denne verda sin gud. Gnostisk kristne har mykje av det same som ein kan finna att i kabbala.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Uffda
13 år siden

De helt naturlig normale aspekter av positiv og negativ er forvandlet til en mytologisk Satan. En makt som ikke eksisterer er tryllet frem, og kirken må be om at Satan fortsetter sin cybereksistens.
Fjernes Satan vil kirken også forsvinne, i det minste inntil de kom opp med en ny skapning som kunne skaffe de skyld, frykt og penger. Satan er arv fra mørke tidsaldrer – vi trenger ikke bære denne byrden lenger. Folk betaler store summer for å bli beskyttet fra ting som ikke eksisterer.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Uffda
13 år siden

Justitia: Det tok litt tid å finne tilbake til dette.

Chronicles 21:1 And Satan stood up and provoked David to number Israel. David did it and then repented for sinning against God.
Gud befaler så David til å gjøre det samme – å ta manntall i Israel.
Samuel 24:1 The anger of the Lord was kindled against Israel and he told David, “Go number Israel”.

Satan og Gud gir David eksakt samme instuksjon. Altså Satan og Gud har samme regler, samme stemme og samme “person” ;-)

Ett annet himmelsk møte:
Job 1:6 The Sons of God appear before God and Satan is there.
Satan er den eneste Gud snakker til i dette drama, og han instruerer Satan til å teste Job. Så hva handler alt dette om?
Satan er ingen person, men en helt nødvendig naturlig kraft som må være der for å opprettholde liv.

Romans 13:1 Let every soul be subject to the higher powers. For there is no power but of God. The powers that be are ordained of God.

Isaiah 45:7 I form the light and create darkness. I make peace and create evil. I the Lord do all these things.
Det er bare å glede seg og takke for muligheten livet her gir :-)

kjell108
Abonnent
Svar til  kjell108
13 år siden

Hva tolereres ikke av satanister? Dette blir kanskje litt på si og litt komisk. Hva mener satanistene selv er “godt” og “ondt”?

Her tror vi at det blir motsatt, at “ondt” blir “godt” og “godt” blir “ondt” for satanister? :D

Den type egenreklame man finner i kontaktannonser i aviser/på nettet hvor man oppgir “Velhavende, har egen gård” kommer man ikke langt med overfor Church of Satan. Søknadssjemaet er offentlig tilgjengelig.

Søknadsjemaet er så omfattende at en må fortelle alt om seg selv, ikke bare sivil status, yrke og denslags, men også hvilke preferanser man har på alle mulige områder.

Jfr. kravene for å bli opptatt i CIA. Alt sammen sjekkes der i gården, også familie må være ok. Svarte vil man ikke ha? Svarte CIA-agenter finnes på på film?

Hva forteller det oss om “ondt” er “godt” i de kretser? Jo, løgn godtas ikke. CIA har årlig løgndetektortest av ansatte, så redd er de for løgnere i egne rekker.

Church of Satan dobbeltsjekker selvfølgelig alt sammen. Foto i helfigur må vedlegges. Gamlinger godtas ikke? Sexy damer er det formodenlig alltids bruk?

Ergo, hva satanister mener er en opplagt synd er å lyve. De vil ikke ha folk uten intergritet, “liksomsatanister” og denslags. Ingen vil ha “liksomsatanister”, og ingen vil ha løgnere.

Her kan vi alle enes om hva som blir av “det onde”.

kjell108
Abonnent
Svar til  kjell108
13 år siden

Nå skal jeg prøve meg som Gud med å skille ut folk som fortjener å reddes fra Nibiru utfra STO/STS (nå forutsetter jeg på at Nancy Lieder snakker sant, at hun ikke lurer oss trill rundt)

1. Mor som elsker seg selv og sine barn
Ett minus og ett pluss?
2. Mor som elsker seg selv og hater sine barn
2 minus?
3. Mor som hater seg selv og hater sine barn
Ett plus og ett minus?
4. Selvopptatt forfatter uten barn? Nobelpristaker Doris lessing og denslags
Ett minus?

Drittjobb!

Ratatosk
Ratatosk
Abonnent
Svar til  kjell108
13 år siden

Hva sier dette om Gud:

http://www.bibel.no/nb-no/Hovedmeny/Nettbibelen/Bibeltekstene.aspx?book=REV&chapter=3

Skriv til engelen for menigheten i Laodikea:

Dette sier han som er Amen, det trofaste og sannferdige vitne, opphavet til Guds skaperverk: 15 Jeg vet om dine gjerninger – du er verken kald eller varm. Om du bare var kald eller varm! 16 Men du er lunken, ikke varm og ikke kald. Derfor skal jeg spytte deg ut av min munn.

Ratatosk
Ratatosk
Abonnent
Svar til  Ratatosk
13 år siden

Og som om ikke det var nok:

Du sier: «Jeg er rik, jeg har overflod og mangler ingenting.» Men du vet ikke at nettopp du er elendig og ynkelig, fattig, blind og naken. 18 Derfor gir jeg deg det råd at du kjøper gull av meg, renset i ild, så du kan bli rik, og hvite klær som du kan kle deg med og skjule din nakne skam, og salve til å smøre på øynene dine, så du kan se.

19 Jeg refser og oppdrar alle dem jeg har kjær. La det bli alvor og vend om! 20 Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg.
21 Den som seirer, vil jeg la sitte sammen med meg på min trone, slik jeg selv har seiret og satt meg med min Far på hans trone.
22 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene!

Her er mye å grunne på..
Hvem skal spyttes ut av Guds munn og hva vil det si i praksis?
Hvem skal slås og refses og hvem skal sitte på tronen?

Jeg spør vår prest her på Ny S – JJ om han har svar på dette. Takk.

Forøvrig føler jeg meg mest igjen i de som sies å være : du er elendig og ynkelig, fattig, blind og naken. Men Rolf Kenneth bryr seg ikke, selv om jeg har fulgt alle hans råd, nå har jeg ventet på svar i 2 uker..

Singoalla
Singoalla
Abonnent
13 år siden

Siden vi nå har snakket en hel del om et innlegg jeg postet tidligere med en samling videoer, og siden hele innlegget er rett inn i temaet her, ang Kabbalah, så poster jeg en kopi av det innlegget her og ber alle om å se disse videoene som oppklarer svært mye. En del videoer er slettet og legger til 2 nye, det er krig på utube også om hva slags info som får lov til å bli liggende, ser det ut til, men uten utube ville vi aldri fått sett disse videoene:

Her er innlegget med alle videoene om de gode kabbalister og anti-zionist-jødene.

JJ og jeg har i perioder gjort mye research og funnet mange brikker online på Nyhetsspeilet.no, som vi har lagt ut og fått ting på plass.. F eks belyste vi jødenes rolle, Kabbalah osv, der fant vi mye interessant og alt løste seg, for meg da jeg fant disse videoene som var så godt å se..
Her kommer de ekte jødene til orde SELV og sier selv hvordan de opplever dette.

Singoalla sier:
19. 09. 2009 klokken 14:37

BRIKKENE VI MANGLET ER FUNNET :-)
OG DET GLEDER MEG STORT Å DELE DETTE MED DERE :-)

Det har vært vondt å se på all denne svertingen av Kabbalah og Zohar i denne tråd og ellers, som jeg visste 100 % var urett, og helt på jordet.

Ang åndelige innsikter og kunnskap, kan man ikke slå i bordet med beviser som alle ser. Men det spilles ofte på folks uvitenhet..folk tror hva de leser..

Slik kan mann effektivt skape stygge mistanker mot andre og deres tro, sette folk opp mot hverandre, splitt og hersk.. en del folk er kanskje i god tro mens de er med på dette, tror på propagandaen, andre vet hva de gjør, når de sverter andre aktivt.. fordi Kabbalah er blitt svertet i, urettmessig, har jeg brukt en del tid jeg egentlig ikke hadde, på å reagere mot denne urett. Det har vært trist å se at folk har kjøpt ting som jeg forstod måtte være propaganda.. for jeg vet hva slags stoff gode kabbalister er laget av..

At det stygge som ble påstått er helt komplett umulig for åndelige mennesker på deres nivå, det var innlysende for meg.. f eks Hasidim jødene og deres grunnlegger Baal Shem Tov, han er jeg helt trygg på! Han var et usigelig godt og utrolig menneske, som spredte om seg med mirakler og høy visdom, hans etterfølgere opplever jeg som svært seriøse og trofaste mot skriften og tradisjonen, de bestrever seg på å leve et rent og gudfryktig liv. Var aldri tvil i min sjel..

http://en.wikipedia.org/wiki/Baal_Shem_Tov

Men der hvor lyset er sterkes, er også behovet for å sverte sterkest..

Takket være min trygghet på denne mannens og retningens lære, som oppriktig og sannferdig, så søkte jeg og fant, de brikkene vi manglet..
Er glad for å dele dem her med dere før jeg blir borte fra nett noen dager..
Dette gledet meg usigelig, varmet mitt hjerte og bekrefter alt jeg VET..
Om ekte Kabbalah og kabbalister.. ;-)
————————————————————————————–
Vi trenger ikke videreføre debatten, JJ om det er noe rart og suspekt ved kabbalah. Om kabbalah kan misbrukes kan også Jesus og Bibelen det.

Sett deg gjerne inn i Kabbalah JJ, du kanskje er din sjel moden for å møte din mester Jesus på hans hjemmebane og blir en god kabbalist :-)

Dette er Jesu tro og ånd, ikke det romerske og lutherske bilde vi har lært å se Ham i lys av.. Men nå kan du lese kabbalah av de RETTE grunnene, for å komme nærmere Gud.. for å forstå.. få innsikter.
Ikke nærme deg det hellige med et suspekt og mistenksomt utgangspunkt..

Hva sa Jesus, om de rette troende i disse tider? De ville bli trakassert og forfulgt, spottet, tråkket på og henrettet.. det er kjennetegnene..

Hva sa han at vi skulle kjenne dem på, det ENESTE tegnet?!
Det var “FRUKTENE” av troen! dvs at de vil være GODE mennesker:-)

Som f eks Hasidim-jødene som er ekte jøder og kabbalister..
De blir i sannhet herjet med og plaget av sine egne, dvs av de som lyver om at de er jøder og IKKE er det.. som Bibelen advarer mot..
De er ikke kristne men de forstår mye av det samme ut fra skriftene sine, som du forstår ut fra din Bibel.. de er våre brødre og søstre i ånden..

De sitter ikke stille.. de kjemper og kjemper og kjemper, på vår side, kanskje mer enn oss.. de gjennomgår mye vondt.. Zionistene plager og angriper dem aktivt.. noen av dem blir drept.. jeg orker ikke se videoer som viste faktiske drap på dem.. utført av Zionister.. deres synagoger blir angrepet..

HVORFOR HAR VI IKKE HØRT NOE OM DETTE I MEDIA??!!
ER GLAD FOR Å BRINGE DISSE NYHETER OG BILDER HIT!
SOM ENESTE MEDIUM I NORGE SOM VISER DETTE :-)
—————————————————————————–
Zionistene er grådige sekulære ateister, materialister, makt-syke folk..
De følger ikke Torah, slik som de ekte jødene, det synes lang vei..
De STJAL TIL OG MED JØLDENES IDENTITET; SIER JØDENE HER SELV!

Dette hører vi IKKE om.. en liten artikkel i Dagbladet for noen år siden.. som jeg ha nevnt.. vel, det var bare å søke, takk Gud for utube..
Der kom litt sannhet frem gitt.. disse kjemper og kjemper, ufortrødent, de har svære demonstrasjoner, og er aktive på mange fronter, MEN DETTE NEKTER VÅRE MEDIA OSS Å VITE! Unntatt utube!

Og takket være utube skal dere få SE selv hva disse kabbalistene er laget av.. og hva de mener, og hvordan de kjemper..

Som sagt jeg trenger ikke forsøke ¨å forklager dere Kabbalah-lenger,
jeg vil istedet møte dere på deres hjemmebane. Utube og nett..
Dette kan alle se og forstå, og gjenkjenne, sannheten når dere ser det!

Der hvor lyset er sterkest.. som blandt de EKTE kabbalister og de EKTE jøder, der er vil svertingen også være hardest..
Og det er i sannhet en stygg sverting av gode folk dette, ikke delta i det.

Det er de falske jødene som sverter de ekte! Akkurat som Bibelen advarte om.
Zionistene er materialister og ateister, IKKE spirituelle folk.
De sverter de spirituelle og åndelige ekte og skrift-tro jøder, kabbalistene!
DERFOR SVERTES KABBALAH..! ikke delta i det!

Her har vært snakket nedsettende om Zohar, Isaac Luria og Kabbalah.
Så jeg føler for å si dette i denne tråd av den grunn:

Isaac Luria, jeg annerkjenner det sterke gudommelige lys som var i deg.. Velsignet være du og alt det gode du lærte til de som gjenkjente sannheten i deg, takk :-)

Baal Shem Tov, jeg annerkjenner det sterke gudommelige lys som var i deg..Velsignet være du og alt det gode du lærte til de som gjenkjente sannheten i deg, takk :-)

Rabbi Akiva og Rabbi Shimeon ben Yochai, jeg annerkjenner det sterke gudommelige lys som var i dere begge. Velsignet være dere og alt det gode dere lærte til de som gjenkjente sannheten i dere, takk :-)

Og sist men ikke minst: Rabbi Yeshua ben Yosef (også kalt Kristus)
——————————————————————————————–
Jeg annerkjenner det sterke gudommelige lys som var i deg, Velsignet være du og alt det gode dere lærte til de som gjenkjente sannheten i deg, takk :-)

Å trekke disse åndelige lærere inn i disse konspirasjonene er et hån mot deres lære, som handlet om helt andre ting, som ikke på noe vis kan ses som noen del av konspirasjon. Sjekk selv.. her eller ved å søke på de gode menns navn. Still heller spørsmål ved motivene til sverterne!
—————————————————————————-
Kristen oppvekst bør ikke være noe hinder for å se og annerkjenne sannheten og lyset i andre.. Sanne sannhetssøkere stenger likevel seg selv noen ganger pga religiøse hindringer som var plantet der, for å skape nettopp slike grenser og fordommer.. da bør man se litt kritisk på slik tro heller.. Se hvordan noen ønsket å skape skiller mellom mennesker via religiøse dogmer og konstruerte retninger.. sanne sannhetssøkere ser og annerkjenner lyset på tvers av slike skiller..

Hasidim/ Haredi jødene (Kabbalister) er ikke bare anti-zionister men de er lidenskapelige anti-zionister, de er våre ALLIERTE :-)
SELVSAGT, dette er jo en åndskamp, kabbalistene er på vår side!

“passionately anti-Zionist Hasidic sect”
LIDENSKAPELIG ANTI-ZIONISME

Many Hasidic rabbis oppose the creation of a Jewish state. The leader of the Satmar Hasidic sect, Rabbi Joel Teitelbaum’s book, VaYoel Moshe, published in 1958, expounds one Orthodox position on Zionism, based on a literal form of midrash (biblical interpretation). Citing to Tractate Kesubos 111a of the Talmud Teitelbaum states that God and the Jewish people exchanged three oaths at the time of the Jews’ exile from ancient Israel, forbidding the Jewish people from massively immigrating to the Land of Israel, and from rebelling against the nations of the world. ____________________________________________________-

HER FOLKENS, LA MEG PRESENTERE FOR DERE DE SANNE TROENDE JØDER OG KABBALISTER.. DE ER ENDA MER ENGASJERTE ENN OSS ;-)

SE SELV DISSE VIDEOENE DET GJØR SÅ GODT!

OG DA HAR JEG IALLFALL VIST FOR EVER AT JEG ALDRI VAR NOEN JØDEHATER :-)

http://www.youtube.com/results?search_query=hasidic+jews+anti+zioni
———————————————————————————————–

http://www.printfection.com/reallyoffensiveshirts/Hasidic-Anti-Zion

http://skyfind.files.wordpress.com/2009/02/end-of-zionism.jpg
—————————————————————————————-

Noen av de små utube-filmer jeg fant:
——————————————————–

———————————————-

De angripes og trakasseres, Zionistene mot de ekte troende jøder:

http://www.youtube.com/watch?v=3dSHl3C9kgY

http://www.youtube.com/watch?v=Znm4Gn0wO5Q&feature=related
———————————————————————-

Denne er litt lengre, diskusjon med flere rabbier:

http://www.youtube.com/watch?v=jOVJr-ATnOw

Meet Ahmadinejad with rabbis anti-zionists :-) OJSANN :)
Dette var ikke meningen at vi skulle få se nei :-)

http://www.youtube.com/watch?v=q9t6zMPPKvw

JEG BER NÅ OM AT DET NEGATIVE FOKUS OG DERES VÅKNE MISTANKER RETTES VEKK FRA KABBALAH/KABBALISTER TIL DE SOM SVERTER DISSE GODE MENNESKENE. HVEM ER DE OG HVORFOR GJØR DE DETTE?!

http://www.youtube.com/watch?v=T1NLdRVkJiA&feature=related
————————————————————————————-

Har fjernet døde linker og legger til 2 nye:

Jewish Rabbi: Zionists are Godless Criminal Thugs

Fra Al Jazeera, tror de snakker arabisk her:

http://www.youtube.com/watch?v=T1NLdRVkJiA&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=GuAPaKywuLA&feature=related

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

JJ:. Hva Andreas B eller andre skriver på mail til deg, kan jeg ikke vite, da jeg ikke hverken spionerer eller overvåker. Ei heller kan jeg ha oversikt over alt og alle, som praktiserer eller ikke praktiserer kabbalah. Det har jeg IKKE og har aldri sagt. Min eneste agenda er sannhet og det burde du vite. jeg er SKREMT av all den stygge og svertende propaganda som brer om seg om noe som jeg vet er godt og hellig. Men egentlig er det vel ikke overraskende at der hvor lyset er sterkest er også motkreftene og svertingen sterkest? Har ikke Bibelen også sagt at de sanne troende skal hetses og hånes? Er det ikke da det som skjer i alt dette stygge om kabbalah? Kan du se det slik?

Ang Kabbalah føler jeg meg ganske ydmyk, og har derfor aldri opphøyet meg selv til hverken lærer, ekspert eller artikkelforfatter ang emnet, jeg kan kun snakke av egen erfaring, og innsikter jeg selv har fått eller forståelser av andres innsikter innen kabbalah. Jeg har ikke oversikt over alle retninger,

Kristne sier ofte at det skal være et dilemma at profetenes tid var over, med Jesus og at Gud ikke har snakket til dem senere osv. Hva jeg fant var at dette ikke var sant, men at mange gode og herlige mirakelmenn av samme kaliber har fulgt også etter Jesus, i samme gode ånd og tradisjon, og en av de jeg likte best da jeg leste om disse var: Baal Shem Tov (בעל שם טוב).

http://en.wikipedia.org/wiki/Baal_Shem_Tov

Og bevegelsen han grunnla som etter hva jeg forstår også har mange forgreninger og beslektede tros-samfunn er Hasidim-jødene, og det er disse og beslektede retninger som vi ser på disse videoer:

http://en.wikipedia.org/wiki/Hasidic_Judaism

Deres grunnlegger var en av de helt store KABBALISTER og derfor er jeg så skråsikker på, at disse er meget meget gode kabbalister, OG det var derfor hans navn og ordet hasidim jøde jeg søkte på da jeg fant alle dise videoer in the first place. Blant en del jøder ellers har Kabbalah vært noe som har vært forbeholdt noen få utvalgte lysende sjeler som hadde nivå nok til å være rede, men Hasidim-jødene og deres likesinnede troende, følger jo en som helt klart VAR kabbalist, og dermed er de kabbalister i sin helhet.

Men du vil aldri finne noen jøde, som benekter at kabbalah er meget hellig.. selv om de selv ikke leser det, det er for de “spesielt interesserte” – men ikke noe som kan læres til barn.. eller umodne sjeler, var hva jeg fikk vite da jeg spurte, Melchior som da ledet det Mosaiske tros-samfunn i Oslo, 1998. Han forsikret meg imidlertid at Kabbalah er MEGET HELLIG for ALLE jøder. OG Hasidim-jødene og disse som du ser på videoene, følger altså en kabbalist..

Det som gjorde at jeg fant videoene, for en tid siden, var at jeg var lei meg over negativ propaganda, pga at jeg VISSTE at disse iallfall var brødre og søstre av meg, i tro og ånd og jeg var glad for å få det bekreftet på så sterkt vis, at de var anti-zionister og dermed tok jeg ikke feil, JJ, ang deres ÅND og deres grunnleggers gode kvaliteter og lære, det er som kjent på fruktene og praksis at man kjenner troen. Og jeg oppfordrer deg så gjerne, til å kose deg med å lese litt om denne Baal Shem Tov (בעל שם טוב) og hva han lærte, gjorde osv. Jeg tror du etterhert vil kjenne igjen Jesu ånd :-)

Det er trist om du oppfatter Kabbalah som en motsetning eller trussel ang Jesus eller kristendom, for meg var det motsatt, det gav meg så mange innsikter og brikker på plass, ang hvem Jesus VIRKELIG var, hans og profetenes tradisjon, og førte meg NÆRMERE den virkelige Jesus, ikke fjernere. Ville forstå hvem han virkelig var og ikke en Jesus skapt av kirken.

Vitsen for meg var også å gå bakenfor og vekk fra det som var skapt og kokt ihop i Rom som Bibelen så klart kaller den falne skjøge. Dermed gikk jeg vekk fra alle grenene på den stammen og rett til kjernen av den tradisjon som brakte oss alle profetene, hvorav Jesus den største, det er ingenting som kan endre det, for meg heller :-)

For alle kristne kabbalister eller folk som jeg kjenner som er vokst opp i denne del av verden og siden oppdager kabbalah, så styrker det heller troen på Jesus og forholdet til ham, enn omvendt. Har aldri sett noen skifte ut Jesus med Kabbalah, tvert om, Kabbalah bekrefter og beriker forståelsen av Bibelen og Jesus. Og Jesu rolle og plass kan også ses i det lys :-)

Skulle ønske at du kunne GLEDET deg over de vidunderlige ting jeg faktisk har delt her på NS, med deg og andre som til de grader BEKREFTER Bibelens autoritet, troverdighet og Jesu helt spesielle plass.. og ikke motsatt..

MEN, hva jeg tror.. er at det er et komplott dette. Jeg har ikke tid og mulighet til å se på alle disse linkene nå, men jeg VET og føler i hjertet.. at forskjellige jødiske retninger er i krig, dette vet du. Alle settes opp mot hverandre, også jøder innbyrdes. De som vi kaller de falske jøder og zionister, de har STJÅLET de ekte jødenes identitet, skrifter og symboler, det har vi Hasidim-jødenes ord på. i tillegg vet vi at de gode kabbalistiske jøder, de blir trakassert og herjet med noe helt fryktelig av zionistene.

zionistene produserer stygge svertekampanjer mot dem og håner og spotter alt som er hellig, på satanisk vis. De ekte troene jøder er deres syndebukker.. og defor bør vi være forsiktig med hva vi tror på av slik propaganda.

Å drite ut deres trosretning, og at noen ekte eller falske rabbier kan la seg bruke til slikt, det tviler jeg ikke på JJ. Det er hva vi står ovenfor her. Og det er slikt man får medalje for også i Norge. Eksemplene er mange på at de som er med på “gamet” og som er nwo-lakeier, får medaljene i belønning når de har vært med på noen som ikke tåler dagens lys. Dessverre, men sant.

Når det gjelder påstanden om at kabbalah skal være noe nyere som de falske jøder har brakt inn, så er dette kun propaganda som er plantet i kristne miljøer for å sette dem opp mot deres sanne brødre og søstre i troen, og for å befeste en tro som er fjernt fra opprinnelsen.

Om du vil ha bekreftelser for at det jeg sier her er sannt, så forselsår jeg at du begynner å søke nettopp hos de ekte og gode Kabbalister som vi begge har sett i handling være på rett side, Hasidimjødene og beskeltede retninger. Der vil du finne bekreftelser for det jeg har sagt hele tiden. De har tatt vare på de gamle tradisjoner, muntlig og skriftlige skatter og lever i pakt med alt sammen.
Jeg har som sagt aldri sett noen av disse i Norge.. Men jeg skulle veldig gjerne hatt kontakt med dem og stått sammen med dem i dette. :-)

ArneLo
Abonnent
13 år siden

“Ego prevents contact between the varios sources of attention within the human organism; that is evil and it is only that about it which needs to be destroyed. It is, however, a very difficult task”
– Father Sulivan i “Lost Christianity” av Jacob Needleman

Metatron
Anonym
Svar til  ArneLo
13 år siden

Eckart Tolle har også en fin måte å vise oss hvor mange bakdører egoet forsøker å ta… Bak egoet ligger noe utrolig flott, “observatøren”/”vitnet”/”sjelen” :) Med meditasjon og selvobservasjon slipper man “Jeg ER” bedre frem…

kjell108
Abonnent
Svar til  ArneLo
13 år siden

“The super-ego is the moral component of the psyche, which takes into account no special circumstances in which the morally right thing may not be right for a given situation. The rational ego attempts to exact a balance between the impractical hedonism of the id and the equally impractical moralism of the super-ego; it is the part of the psyche that is usually reflected most directly in a person’s actions. ”
http://en.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud

Mulig du tenker på den modellen, lyster, samvittighet, og ego er den handlende bevissheten. Jeg tror du tenker slik og at ego blir “arvesynd”. Det beste i religion blir vel at “samvittigheten” styrer alt sammen? Fordummelse i skoleverket. En person som aldri kan være opptatt av seg selv er en person som jobber 24 timer i døgnet. Han blir ødelagt. til skrekk og advarsel. Barnearbeid f.eks,

ArneLo
Abonnent
Svar til  kjell108
13 år siden

Nei, jeg tenker ikke slik, og Freud er stort sett ubrukelig i esoterisk arbeid. Du setter opp det å være opptatt av seg selv mot det å bare bli styrt av ytre omstendigheter, noe som også blir begrensende og feil. Det ser ut til at du kanskje er litt for prega av new age og at åndelig arbeid skal være behagelig og stimulerende for egoet. Feil nummer en i new age.

Både ytre signaler og egoet må bort for at man skal kunne søke i sitt indre (esoterisk arbeid), for å finne sin frie vilje og sjel. Riktig meditasjon og pust er startnøkkelen dette, men sluttresultatet er ikke dermed gitt. Kunnskap beskytter…

Metatron
Anonym
Svar til  ArneLo
13 år siden

Så sannelig :)

Metatron
Anonym
Svar til  J.Johansen
13 år siden

I stedet for å si “Jeg er kabbalist”, “Jeg er sufist”, ” Jeg er kristen”, “Jeg er muslim”, “Jeg er dissident”, “Jeg er ditt”, ” jeg er datt”…kan man forsøke å si noe vi alle har felles: “Jeg er”!

Er noe med at tvert man identifiserer seg med et begrep, lager man seg en omverden…men vist man identifiserer med begrepet “ER”, så identifiserer vi oss ihvertfall med noe alle/alt har felles :) hvem/hva er omverdenen da? ALT eller ingenting.

Fuglenes forsamling er absolutt å anbefale ;)) Jeg skal selv lese den med nye øyne, da det er noen år siden jeg leste den sist…

Du kan jo si ifra når du får boken i posten, så kan vi lese den samtidig ;)

ArneLo
Abonnent
Svar til  Metatron
13 år siden

Problemet er vel at svært få kan si “Jeg er”. Egoet står som oftest i veien for denne innsikten: Hvem er Jeg.

“Life is only real, then, when “I am” G. I. Gurdjieff

Metatron
Anonym
Svar til  ArneLo
13 år siden

så sant så sant :) Gurdijeff var slettes ingen ubevisst kar…

http://www.youtube.com/watch?v=rt0L8pBdD30

Metatron
Anonym
Svar til  J.Johansen
13 år siden

“Fra en flokk på hundre tusen fugler som drar av sted, er det bare en liten flokk på 30 små forpjuskede fugler som til slutt mottas av Simurgh i hans palass. De er endelig kommet frem til målet, og innser at egentlig har vært der hele tiden. Sjelen er forenet med guddommen”… ;)

Alle er der hele tiden, det handler bare om å bli bevisst over det :)

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Metatron
13 år siden

Sjelen er forenet med guddommen”…
Alle er der hele tiden, det handler bare om å bli bevisst over det.

Veldig godt sagt Metatron! :-) Det andre siden har vist og fortalt meg er at dette ene livet, hvor jeg nå skriver dette, bare et speilbilde av alle livene (drømmene) våre, hvor man i dem som i dette ikke har funnet veien tilbake. Vi ble slynget ut i et kaos hvor det har vært vanskelig å finne tilbake til Gud, altså kraften, kilden til alt som er. I dette ene livet vi er i nå har man altså problemer med å finne tilbake til seg selv, men greier man det har man samlet sett i alle livene (drømmene) funnet tilbake til Gud og kan denne morgenen vandre inn i hans rike med vår fysiske kropp som vil bli fornyet. Se for øvrig denne kommentaren min;

Monica Waade sier: 16. 12. 2010 klokken 15:07
All den tid vi møter et kaos av info og desinfo rundt oss har vi kun eget hjerte å stole på andreas_sagen. Denne “spennende teknikken” har du som en medfødt egenskap, du har bare blitt programmert bort fra dette helt siden du var liten og møtte på et hav av informasjon rundt deg. Det var underveis i dette du mistet deg selv, du behøver nå bare å finne veien tilbake.

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/12/wikileaks-vil-avsl%c3%b8re-ufo-kontakt/comment-page-4/#comment-50185

Metatron
Anonym
Svar til  Monica Waade
13 år siden

Vakkert :)

kjell108
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

J.J.
“at menneskers blir guder for seg selv, altså egoismens vei, ”
“….at verktøyet kan brukes til å heve seg selv over alle andre, til egoistiske formål.”
———————

I et samfunn som det norske er stort sett alle jobber kompliserte. Tamilere f.eks, kan ikke bruke til noe som helst før de har seg lært et norsk yrke.

I et samfunn som det norske er vi overflødige inntil vi behesker et yrke. Det er å gjøre “karriere”. Man kan leve av omtrent hva vil i det norske samfunnet, rørlegger, musiker f.eks.. NAV blander seg ikke opp hva man har som yrke, så lenge man har et yrke man kan leve av det. Men dersom man ikke utvikler sine talenter i en eller annen retning, da blir man verdiløs for andre.

Å gjøre karriere er en plikt man har mot seg selv. Samfunnet elsker dem som gjør karriere. De som ikke har ambisjoner om å bli til noe faller utenfor.

De som satser på å bli musikere blir elsket når de lager god musikk. De beste blir elsket av alle. Micheal Jackson var elsket over hele verden.

Men i følge deg skal vi liksom ikke satse på å gjøre karriere, det blir “egoisme”?? Vi skal heller satse på Gud?

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  kjell108
13 år siden

“To be born is to get an opportunity to grow out of patterns!!” NN

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Uffda
13 år siden

Seekers vs Devotees

Singoalla
Singoalla
Abonnent
13 år siden

Andreas NB: Kjære gode lærer og broder :-)
Takk for at du har gjestet oss her og kommentert. Takk for kloke ord :-)

Føles rart å skrive til deg her, men ønsker å si noen ord. Som du har sett av noen kommentarer her, så har jeg vært temmelig oppgitt, over stygge og stigmatiserende fordommer og vrangforestillinger som florerer ang kabbalah og du er sikkert klar over at nettet flommer over av propaganda som “beviser” at kabbalah er satanisme, at satan eller lucifer er vår Gud osv.

Dette er akkurat samme ånd og mentalitet som hekseprosessene forskjellen er bare at den gang gikk man fysisk til verks. For oss som har tatt oss tid til å forsøke å sette oss inn i og forstå hva kabbalah er, så kan man bli oppgitt over slik uforstand, når den går over lang tid og deles av mange. Det er helt åpenbart at det er en agenda som går ut på å sette folk opp mot hverandre, også allierte, venner og familie, og dette er jo også forutsagt i Bibelen. Regner med at du er klar over dette selv om vi aldri har snakket om det.

Jeg ser ikke på deg som ufeilbarlig, jeg har mine egne meninger, innsikter, tanker og oppfatninger, som du vet, den indre veien er individuell. Men når det gjelder kabbalah og det som er avansert, så må man støtte seg til og lytte til det som sies av de som har mer innsikter og erfaringer enn man har selv, og i så måte er jeg glad for at jeg har deg. Jeg vet du er til å stole på og du er det nærmeste som er mulig å komme et universal-geni på veldig høyt nivå, både i åndelige vitenskaper og mange andre vitenskaper, det skal du ha, Andreas, selv om det er store ord, for det er sannheten! Og du lyser også ofte av godhet som manifesteres i gode gjerninger på din vei, både for enkeltmennesker og verden som helhet. Slik skal en god lærer være, en som virkelig har lyset i seg, takk for den du er og alt du gir :-)

Jeg kan kun snakke ut fra meg selv, mine innsikter og erfaringer, det hender at jeg deler noe fra kabbalah, men som jeg har skrevet så har jeg aldri hatt tanker om å opphøye meg selv til noen lærer innen kabbalah, til det har jeg alt for stor respekt for nivået.. dermed har det heller ikke vært i mine tanker å skrive noen artikkel om kabbalah, som jeg oppfatter at RKM ymtet om.

Dersom du så deg selv som ufeilbarlig, ville du ikke vært den gode lærer som du er og som er så bevisst som du er om at du selv er på din egen vei og proesss, kontinuerlig.

Men du er etter min mening den eneste i Norge jeg kan tenke på som kompetent til å skrive og belyse kabbalah gjennom en artikkel her. Jeg har aldri tenkt tanken på å spørre deg om dette, Andreas. Rett og slett fordi jeg vet om din ekstreme travelhet i dine hverdager. Og du har jo allerede skrevet artikler, som ligger på din nettside og jeg har linket til dem.

Likevel, når det først er nevnt, vil jeg si at BEHOVET ER STORT og det ville vært FANTASTISK om du kunne delt litt av ditt lys og kunnskaper her om kabbalah. Fordi dette er et sted, med veldig mange oppegående og opplyste folk som deler kunnskaper og info på høyt nivå. Som inspireres og deler kunnskaper her og som deretter går ut og forsøker å gjøre noe med ting som ikke er bra i verden. Det er derfor jeg har brukt av min tid her, så mye som jeg har gjort. Når det først skulle komme en artikkel om kabbalah så synes jeg det er leit at den ble skrevet i en fordømmende og ikke objektiv, åpen eller analyserende ånd.

Lenge var jeg den eneste som forsøkte å si imot, når stigmatiserende videoer eller sitater ble postet, og det skjedde stadig oftere. Om jeg sa noe imot fikk jeg hint om at jeg var forført ang kabbalah, av lucifer eller mine lærere her på jord.

I det senere har det kommet en annen kabbalist inn her som har valgt seg det herlige navn Metatron. Noe som gledet meg stort.

I lys av det du skrev om vonde ord, føler jeg at det er riktig å gi deg og leserne innblikk i følgende: JJ har vært en nær alliert av meg i mange år. Vi har støttet hverandre i mange ganger gjennom vanskelige tider. både her og andre steder.

Han er dyktig og sitter på mye kunnskap, han har en egen nettavis som han har hatt i mange år, http://www.riksavisen.no

Det er sannheten Andreas, som du ikke vet, men som alle som har lest her inne over tid vet. Det er bare Gud i himmelen som vet, hvor mange ord, bokstaver, timer, dager, netter – ja helt sikkert måneder til sammen av mitt liv, jeg har brukt på å støtte og bidra til JJ s artikler og alltid vært der om han har møtt motbør av noe slag. Og det er mange som har sett at ord, kunnskaper og innsikter fra meg også har blitt til artikler og kommentarer både fra ham og andre. Slik har jeg bidratt, men kun som kommentator med et nick, bl a av sikkerhetsgrunner fordi jeg også sitter på info av annen art som er sensitiv, og som krefter vil motarbeide kommer ut.

Jeg har delt generøst av et godt hjerte, og uten noen baktanker av noe slag, eller ønske om noe for meg selv, info, kunnskaper innsikter, visdom, det skulle bare gis i lysets tjeneste og forhåpentlig bidra slik, på min måte til en bedre verden. At sannheten bør frem og ut er hva jeg alltid har jobbet for.

Når tro og dogmer, ikke bare stenger for lyset men gjør at i praksis gjengjelder godhet og generøsitet, gitt a et rent hjerte over lang tid, med å hogge hodet av noen, dolke i ryggen, korsfeste deres gud i den tro at det er en annen gud enn sin egen, tenne opp heksebål eller å behandle sine medmennesker som spedalske, da ser jeg at det er deres eget mørke som projiseres, spesielt når satan og lucifer omtales mye.

I alle de år du har vært min lærer osv, kan jeg aldri huske at du noensinne har nevnt hverken satan eller lucifer, faktisk. Og da jeg spurte deg om slik negativ omtale av kabbalah for mange mange år siden, svarte du bare med et smil: “La dem bare snakke om mørket om de vil, la oss kose oss i lyset” – sa du.

Kabbalah avansert og man må studere meget og i mange år og praktisere om man kan ha noe håp om å nærme seg en forståelse. Noen sveip på internett hvor man velger å lese på de sider som fordømmer istedet for å belyse og tar sitater ut av sin sammenheng eller fra en annen enn det som oppgis, istedet for å ærlig belyse, noe som for meg er kjært og hellig, det er trist. Spesielt når det gjøres av en som jeg faktisk er glad i og har stått sammen med daglig i flere år. Det er slik dette forholder seg, Andreas.
Og mine kommentarer kan bare forstås i lys av dette.

Det er denne lutherske overbevisning om den eneste rette tro ut fra punktum og komma-deltajer i dagens norske utgave av den lutherske Bibel, som har skapt en del konflinter her inne de siste dagene. Jo mer innsikt man har, jo mindre fordommer og flisespikkeri holder man på med. Dermed ønsket jeg egentlig ikke å bruke tid på dette, på disse premisser under denne artikkel. Som jeg oppfattet litt som at var lagt opp slik, at jeg skulle svare for Kabbalah og forklare. Uten at jeg var spurt eller beredt eller hadde tid.

En tro som gir slike frukter at man behandler sine venner og allierte som spedalske pga sin tro, eller vil opphøye seg til å ha fasit eller definere hvem som er kristne eller ei, hvem som har adgang til Guds rike eller ei, vil jeg ta avstand fra av prinsipp uansett hvem som kommer med det. Det er stikk i strid med hva jeg ser på som rett, godt, innsiktsfullt og det å følge Jesu ånd. Jesus omgikks med tollere syndere og til og med spedalske, det å behandle selv sine nærmeste allierte gjennom flere år slik.. vil ikke si hva jeg egentlig synes om slik adferd, men det er ikke gode frukter slik jeg ser det, av en tro.

Har følt og fått reelle innsikter på, at slikt som dette er repetisjon av hekseprosessene, hvor mange gode kabbalister og andre, led martyrdøden pga folk som ikke forstod, og veldig fjernt fra den Rabbi Yeshua som jeg oppfatter som en svært god og lærd kabbalist, og som det ypperste eksempel til vår etterfølgelse i praksis. Om man da vil være kristen og referere til Jesus, er det viktigst å forsøke å VÆRE som han, i ånd, tanke, ord og gjerning, iallfall gjøre så godt man kan. Vi trenger alle være våkne, hver eneste dag for en slik bestrevelse.

Om du nå skulle få tid, lyst og inspirasjon, så ville en artikkel fra din hånd, være kjærkommen og behovet er stort, fordi fordommene øker og øker, ang Kabbalah. Og selvsagt unner jeg alle å få del i ditt lys og forståelse, og håper at mine forsøk på å forklare eller svare der du er sitert og annet, ikke har vært alt for mye feil. Har forsøkt så godt jeg kunne.

AndreasNB
AndreasNB
Abonnent
13 år siden

Jeg har blitt bedt om å kommentere denne artikkelen, men har begrenset tid. Så jeg vil bare dele noen sentrale tanker.

Først må jeg si at det er hyggelig at dere har valgt å sitere meg, men jeg ser også at det har vært sterke meningsutvekslinger her. Det synes som man snakker litt forbi hverandre og det er jo trist at det skal falle så mange vonde ord. Alle har jo rett på sin versjon av hvordan de oppfatter virkeligheten.

Kabbalah er et ord som har vært brukt på mange måter og av ulike tradisjoner, og der sikkert alle disse mener deres versjon er den eneste riktige. Jeg har lagt ut to artikler om kabbalah på min nettside om noen har lyst til å lese min versjon; http://www.kabbalah.no Og dere står selvsagt helt fritt til å være uenige og velge deres egen oppfattelse.

Jeg ser jeg blir sitert som nærmest ufeilbarlig hva gjelder kabbalah, men som et helt vanlig menneske er jeg nok neppe det, og godtar selvsagt at andre kan ha andre meninger om hva kabbalah er for dem, og til og med mene at kabbalah er uten verdi for dem. Det er mange veier til Rom, alle må vi få gå vår egen.

Om jeg har forstått JJ riktig så er det selvsagt mulig å se på kabbalah også som et verktøy. Mange bruker det slik. Faktisk har det vært bruks som verktøy av de fleste broderskap når de skal lage et system for sine ulike grader og ritualer. Jeg velger ofte å beskrive livets tre som et arketypisk system, nettopp av samme grunn. Et slikt system kan brukes som kart og som verktøy. Også innenfor den kabbalistiske tradisjon er det ulike synspunkter på mange sider av kabbalah, og nettopp det å tolke og diskutere har vært sentrale deler av denne tradisjon.

Når man ser at det finnes ulike tolkninger av hva kabbalah er så er det jo også klart at det kan misforståes, misbrukes og tilsløres. Noen bruker kunnskapen fra kabbalah til egen vinning, til profitt eller makt og da blir det ett misbruk av et verktøy.

Om man kan snakke om en opprinnelig, gudommelig og ren Kabbalah så vil den selvsagt være unik, men da vil den sikker komme uten merkelapper som “kabbalah” og alle ville kunne trykke den til sitt bryst som en bekreftelse på sitt eget verdensbilde.

Derfor er det til syvende og sist ikke kabbalah som er det viktigste, men hvor hver og en av oss står i vår egen prosess, vår egen utvikling, hvilke kvaliteter vi har og hvordan vi velger å forholde oss til våre medmennesker og verden vi lever i. Noen velger å bruke kabbalah til dette andre noe annet.

For oss alle er det slik at det neste skrittet i vår utvikling er rett foran oss, samme hvor vi er. Og dette neste skrittet må vi alle ta selv. Det neste skrittet er ikke skjult i en hemmelig bok, eller i en hule eller sekt, eller broderskap eller kabbalah. Det neste skrittet for deg er det viktigste i livet ditt og det er rett foran deg og det er bare du som kan ta det og du må ta det selv.

Alt godt og de beste ønsker om ett skritt frem til dere alle i starten på det nye året!

Metatron
Anonym
Svar til  AndreasNB
13 år siden

Dette var rett og slett vakkert :)

Najam Samiuddin
Abonnent
13 år siden

Islam mye bedre en kabala, når oss ser hvordan negativ utviklet noen blir av kabala. islam betyr fred.

Altså hvor vis, kjærlig, sannferdig, ren, god, rettskaffen, tålmodig, omsorgsfull, ydmyk osv du er.

Først i TIPHERET når man et punkt der man ikke søker utenfor seg selv, men der målet er å manifestere gjennom ord og gjerninger de høye idealer. Her har vi kabbalister som har klart å heve seg over at de er kabbalister, de ser på alle mennesker fra alle religioner som like verdifulle. Det som er avgjørende, er hvilke diplomer du har i den åndelige verden. Altså hvor vis, kjærlig, sannferdig, ren, god, rettskaffen, tålmodig, omsorgsfull, ydmyk osv du er. Her slutter kabbalah å være en religion, i forstand en av mange religioner. Alle mennesker på dette plan ser igjennom hvilken rase, kultur eller religion som har formet deg, de er kun
opptatt av hvilke kvaliteter du manifesterer gjennom tanke, følelse og handling.

Metatron
Anonym
Svar til  Najam Samiuddin
13 år siden

Ja, man finner f.eks mye visdom i “Fuglenes forsamling” :)

kjell108
Abonnent
13 år siden

MODERERT OG 2. ADVARSEL. Hele kommentar gikk på person og ikke sak, nå gjentatte ganger. Nyhetsspeilets redaksjonelle linje er ikke tema i denne artikkel. Vi minner om våre regler.

“MERK: Kun seriøse og saklige kommentarer blir stående. Alt annet blir fjernet inkludert kommentarer som helt eller delvis ikke er relatert til selve artikkelen.”

Skjermdump er tatt.
Gjentatte brudd på reglene fører til permanent utestengelse fra Nyhetsspeilet.

Michelle
Skribent
Svar til  kjell108
13 år siden

Men Rom, skal det ikke være Rom for alles meninger?

kjell108
Abonnent
Svar til  kjell108
13 år siden

Michelle, jeg likte denne denne formuleringen av kabbalah. Dette er toleranse. De uopplyste tåler ikke den slags, at de opplyste hever seg over massene, at Ganhdi og Mandela hever seg over andre.

“Først i TIPHERET når man et punkt der man ikke søker utenfor seg selv, men der målet er å manifestere gjennom ord og gjerninger de høye idealer. Her har vi kabbalister som har klart å heve seg over at de er kabbalister, de ser på alle mennesker fra alle religioner som like verdifulle. Det som er avgjørende, er hvilke diplomer du har i den åndelige verden. Altså hvor vis, kjærlig, sannferdig, ren, god, rettskaffen, tålmodig, omsorgsfull, ydmyk osv du er. Her slutter kabbalah å være en religion, i forstand en av mange religioner. Alle mennesker på dette plan ser igjennom hvilken rase, kultur eller religion som har formet deg, de er kun opptatt av hvilke kvaliteter du manifesterer gjennom tanke, følelse og handling.”
—————

De som har kommet så langt gjennom langt i livet har plikt til å forsvare hva de har bygd opp, seg selv. “Forsvar” er et spørsmål om å forsvare seg selv og landet sitt. Det likestilles her med “ondskap” :( Man skal gi gi blaffen i seg selv?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  kjell108
13 år siden

Kan ikke være lett å være debunker heller for tiden, jeg bemerker at de krangler så busta fyker med hverandre når de skal sverte NS og brukerene på andre forum og blogger
Noen mener at NS bare består av kristenfundementalister, andre sier NS er antisemetistisk, en gjeng debunker sier vi er en UFO sekt med tinnfolie hatter og andre igjen mener vi består utelukkende av anarkister, et fåtall mener vi er en dommedagssekt

Blir jo litt lei meg når selv ikke debunkerene klarer å bli enige seg imellom, kanskje gruppeterapi og bamseklemmer hadde hjulpet på ;) ?

Thor
Thor
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

Vel, de har i minste en ting til felles og det er lese og skrivevansker:) Likevel sitter de ved en pc lirer av seg no brain,no pain innlegg i diverse forum..Et eksempel: Tombol(l)a(e) aka Royal.. Et studium i seg selv..

kj
kj
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

Ikke bli lei deg, Smurf…
dere er en flott gjeng som trur på det utrulige og bekrefter det umulige…

Godnatt! :)

kjell108
Abonnent
Svar til  kjell108
13 år siden

smurfen,kom gjerne med noe linker. Når vi tilbyr skepsis.no ekstra mye å ta tak i virker det sånn at de resignerer. Den beste saken deres synes å være RKM.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  kjell108
13 år siden

MODERERT OG ADVARSEL. Hele kommentar gikk på kritikk av redaksjonelle vurderinger. Nyhetsspeilets redaksjonelle linje er ikke tema i denne artikkel. Vi minner om våre regler.

“MERK: Kun seriøse og saklige kommentarer blir stående. Alt annet blir fjernet inkludert kommentarer som helt eller delvis ikke er relatert til selve artikkelen.”

Gjentatte brudd på reglene fører til permanent utestengelse fra Nyhetsspeilet.

kjell108
Abonnent
13 år siden

MODERERT OG ADVARSEL. Hele kommentar gikk på person og ikke sak, nå gjentatte ganger. Nyhetsspeilets redaksjonelle linje er ikke tema i denne artikkel. Vi minner om våre regler.

“MERK: Kun seriøse og saklige kommentarer blir stående. Alt annet blir fjernet inkludert kommentarer som helt eller delvis ikke er relatert til selve artikkelen.”

Skjermdump er tatt.
Gjentatte brudd på reglene fører til permanent utestengelse fra Nyhetsspeilet.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
13 år siden

Siden et allerede er lagt inn ting her fra Andreas Bjørndals nettside http://www.kabbalah.no – så legger jeg inn, en for han meget kortfattet definisjon av hva kabbalah er – basert på en kabbalistisk analyse av bokstavene i ordet Kabbalah slik det staves uten konsonanter på hebraisk:

http://www.kabbalah.no/gpage2.html

(Ps – Andreas kan holde foredrag i mange timer om hver bokstav :-)

Hva er Kabbalah

Ordet “Kabbalah” betyr både overlevering og tradisjon. Overleveringen fra en høyere bevissthet kalt “unnfangelsen av lovene” og overleveringen fra forfedrene, kalt “fedrenes tale”. Den siste er overleveringen fra munn til munn gjennom generasjoner, den første er åpenbaring og illuminasjon fra den høyere verden gjennom meditasjon og kontemplasjon

QBLH

Den dypere betydning av ordet “Kabbalah” (QBLH)

På hebraisk betyr hver bokstav mer enn på norsk. For oss er en bokstav en lyd og et symbol. På hebraisk er hver bokstav også et symbol og en lyd, men også et tall og en ide. Hver bokstav symboliserer en av de grunnleggende arketypene i universet.

Det hebraiske alfabet er bygget rundt talle 3.
Først tar man 3×3 og får 9 grunnleggende arketyper.
Så tar man 3x3x3 eller 3 i tredje potens og får 27 variasjoner.

De første 9 bokstavene er de rene arketypiske frøene, grunn energiene eller prinsippene. De har tallverdi fra 1 til 9.

De neste 9 bokstavene er disse frøene manifestert inn i vår virkelighet, inkarnert. Disse har tall verdi fra 10 til 90.

De siste 9 bokstavene er disse inkarnerte arketyper fullstendiggjort og har tallverdi fra 100 til 900.

Ser vi på ordet kabbalah, så skrives det QBLH på hebraisk.

Den første bokstaven Q kalles Qoph som betyr bakhodet. Qoph symboliserer den prosess som innebærer at mennesket søker tilbake til sin kilde, til sin skaper, til Gud. Slik at alle som arbeider med å utvikle seg, få en høyere bevissthet eller bli bedre mennesker har Qoph kvaliteten i seg.

Den andre bokstaven B kalles Beth og betyr hus. Ideen hus kan være et rom en gruppe eller forsamling. De to første bokstavene til sammen betyr gruppen av åndelig søkende.

Tredje bokstav L kalles Lammed. Lammed betyr stav eller pisk. Den forbindes med det å drive noen fremmover, de som formidler eller tar imot og sprer lys og kunnskap. Så de tre bokstavene vi har til nå forteller at kabbalah er en samling mennesker som arbeider spirituelt, som er samlet i en gruppe og formidler et lys.

Den siste bokstaven H heter Heh. Heh betyr vindu. Et vindu var i gamle dager, før man hadde glass, en pusteglugge. Denne bokstaven betyr det som puster, det som er manifest og levende, som oftest i betydningen åndelig levende.

Derfor kan man lese Kabbalah som ”Foreningen av alle åndelig arbeidende mennesker som formidler innsikt på en levende måte” eller ” den levende formidlingskunst blant de som arbeider for å forenes med det høyeste” eller ” Gruppen av de som levende og innsiktsfullt manifesterer det Guddommelige”.

Det finnes selvfølgelig mange flere muligheter for å lese disse fire bokstavene, men alle elementene må være med.

I lys av dette er det mye som utgir seg for å være Kabbalah som ikke er det. Mesteparten av alle bøker som skrive som emnet er basert på annen litteratur og er dermed en død tradisjon. Bare noen få bøker formidler en levende kabbalah tradisjon. Se siden om bøker.

Kabbalah er frigitt tradisjon eller historie i sitt høyeste aspekt. Kabbalah er ikke forbeholdt jødene den er universell. I et slikt perspektiv blir det også lite interessant å se på Kabbalah som et jødisk fenomen.

Derimot blir det desto mer interessant å sammenligne hvordan andre kulturer har utviklet tilsvarende symbolbruk, kosmologier og ontologier eller tilsvarende begreper om universet, mennesket og livets mening.

Michelle
Skribent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Jeg er ikke kristen og tror jo personlig at eliten på jorden under mind-control fra negative aliens står bak veldig mye av bibelen, men her nevner du enkelte ting jeg synes er veldig interessant og vakkert søte angående kabbalah. Jeg synes personlig det er bra med artikler som er kritiske og stiller spørsmål og argumenterer på ting helt fra en annen vinkel, så får det bli opp til hver enkelt å avgjøre hva man vil tro på. Jeg tror det er sunt å være skeptisk til alt. Men samtidig sende kjærlighet og lys og tilgi og prøve å forstå alt og alle. Hemmeligheten er jo at vi egentlig alle hører hjemme i kjærligheten og skal alle tilbake dit etter at vi alle har opplevd ulike ting og erfaringer som vi bringer tilbake til kjærligheten som lever i absolutt alt.-) Alle prøver vi vel å gjøre så godt vi kan under de forutsetninger og kunnskap vi bærer, noen ganger kan man trå feil, det er lett, og ofte er man ubevisst kontrollert av negative krefter uten at det er egentlig det man ønsker, men man kan ikke ta alt så alvorlig heller synes jeg, så lenge man prøver å spre glede og kjærlighet og omsorg og tilgivelse til alle – for alltid♡ Jeg ønsker bare at vi alle sammen skal være venner og hjelpe hverandre og stå sammen for kjærligheten og si nei til det onde (feilen i unvierset/ straffing/ forurensning/ chemtrails/ farlig stråling etc), så vi alle slipper lidelse og smerte og kan ta del i den evige gleden for alle for alltid♡

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
Svar til  Singoalla
13 år siden

Til alle,
Artikler innenfor Nyhetsspeilets profil, skrevet av utenforstående eksperter på sitt område, er alltid velkomne! Slik sett er det ikke Nyhetsspeilets feil eller svakhet at den første artikkelen om Q ble skrevet av JJ igår. De som føler særlig sterkt for et NS-passende emne, kan enten skrive en artikkel selv hvis de mener de er kompetent nok, eller de kan invitere redaksjonen til å invitere en ekspert til å skrive en artikkel for NS.

Den kritikken som har kommet frem i noen av kommentarene her, er derfor ikke helt fair. Kritikken slår tilbake på ens egen passivitet (selv om man kanskje har vært aktiv nok i å skrive kommentarer).

« Forrige artikkel

Og jeg ser en ny jord

Neste artikkel »

Tegnene i 2011

145
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x