Kabbalah – lyset for vår fot?

10676 visninger
21 minutter lesetid
145

Kabbalah tilbyr innsikt om livet og det gudommelige – og passer for alle, sier reklamen for kabbalah kursene. Som vi her skal se kan disse innsikter ha en to-sidig karakter. ALT i verdens dualisme, og alle religioner og lærer, kan brukes, og har blitt brukt, både negativt og positivt. De som ikke ser dette, kan få et problem ved at de ubevisst havner på den negative manifestasjons side, om en ikke er bevisst på forskjellen.

Kabbalah er ingen tro, det er et verktøy. Om noen kritiserer kabbalah så kritiserer de et verktøy, ikke noen tro. Verktøyet skal være for å lære adepten mer om livet, og om de gudommelige oversanselige riker. Alt under himmelen kan brukes både til godt og ondt. Dessverre. Jeg tror ikke på unntak. En kan bruke verktøyet til å lede adepten til G-d, eller en kan bruke verktøyet til å lede adepten til å bli ‘guder for seg selv’.

«Frimureri er et søk etter lys. Det søket leder oss direkte tilbake, som du kan se, til Kabbalah».
«Masonry is a search after light. That search leads us directly back, as you can see, to the Kabalah».
– Albert Pike, Morals and Dogmas, s. 741

Der er ymse slag av frimurerbevegelser. Noen fører til G-d, andre leder adeptene til å bli ‘guder for seg selv’.  Albert Pike var leder av den skotske rite, og skrev dens doktriner og læresetninger.

Kabbalah er et verktøy, et verktøy som de jødiske mystikere brukte for å finne svar på livets gåter og spørsmål, for eksempel; Hva er G-d? Og for å motta innsikter og forståelse om ting de leser i sine hellige skrifter, for eksempel Torah’en (Mosebøkene), idet alle hellige skrifter antas å ha flere lag av forståelse i seg, slik at kun ‘initierte’ kan forstå det, og at det trenges verktøy for å av-kode dem.

Dette er riktig, at de inneholder flere lag av forståelse, som ikke ‘låses opp’ mentalt for en før adepten er klar til det, men dette kan også misbrukes, ved at et ‘hellig’ lederskap kan forføre massene ved sine tolkninger, som ingen andre mennesker som ikke er ‘innvidd’ har noen muligheter til å sjekke riktigheten av. Massene blir således å følge blindt det initierte lederskap; rabbiene i den jødiske tradisjon. Paven i den katolske kristne tradisjon, med sin Maria-kultus og helgendyrking, martyrtradisjon, som alle tar fokus bort fra Jesus Kristus.

Enhver lære som ikke stimulerer til å tenke selv, og bare følge blindt noen ‘initierte’ og opphøyde er aldri av det gode. Det beste er at alle ‘låser seg opp’ til å forstå åndelige ting. Åpner sitt kronechakra.

Den kristne mystiker Rudolf Steiner har et positivt syn på kabbalah brukt som et utviklingsverktøy, og omtaler Rosenkreutzer-ordenen positivt. Med det jeg vet idag, så har jeg ikke funnet noen grunn til å være uenig med Steiner i dette. Der er helt sikkert en årsak til at Rudolf Steiner tok avstand fra eller ble kastet ut fra kabbalisten Madame Blavatsky’s hus fordi hun hatet kristen manns blod.

Norges kabbalah ekspert Andreas N. Bjørndal, som har lært opp norges kabbalister, sier:

«Livets tre kan beskrives som skaperverkets arkitektoniske tegning. Av alle arketypiske systemer kan ingen måle seg med symbolikken i «Livets Tre». Det favner de fleste esoteriske systemer i et syntetisk, oversiktlig hele. «Livets Tre» er en uvurderlig nøkkel for den sannhetssøkende, den som ønsker å se og forstå, føle og begripe, og ikke minst leve i og erkjenne en større helhet».
http://www.kabbalah.no/index.html

Er kritisk sans negativt?‘, spør Andreas N. Bjørndal på sin blogg:

«I noen av debattene på disse sidene er man forsiktig med å være kritisk. For meg er ordet kritisk ikke et negativt ladet ord. Det er å være på vakt, passe på, overveie, etterprøve, det å være bevisst, er flott!»
http://altnett.ning.com/profiles/blogs/2109341:BlogPost:119334

Livets Tre er ikke noen tryllestav, sier Bjørndal.

«Livets tre er flott, men forklarer ikke alt, like lite som noen av de andre systemen forklarer alt.»
http://altnett.ning.com/xn/detail/2109341:Comment:33893

Peter Grun sier i debatt i Andreas Bjørndals kabbalah gruppe:

«For meg så er livets tre først og fremmest et psykoanalytisk verktøy, og kanskje verdens kuuleste psykoanalytiske system, som på en enkel måte fører den søkende gjennom en rekke selvinitieringer som kan fører frem til mer selv innsikt.»
http://altnett.ning.com/xn/detail/2109341:Comment:33879

Jeg har ikke kjennskap til om Bjørndals kabbalah praksis leder adepten til et nærmere forhold til G-d, eller et nærmere forhold til seg selv som ‘guder for seg selv’. Jeg er enig med Grun at det er nyttig med et psykoanalytisk verktøy for å kjenne seg selv bedre, og hvorfor og hvordan en ofte tror og handler som en gjør. ‘Kjenn Deg Selv, og du skal kjenne Universets hemmeligheter’, stod det over portalen til tempelet til Oraklene i Delphi. Til mer en går innover, til mer forstår en utover.

Men vi skal se på kabbalah ikke som et psykoanalytisk verktøy, men som et åndelig verktøy, for hvilket var dets opprinnelige formål.

Det kristne Livets Tre

I en positiv setting blir kaballah brukt til å utvikle seg selv, til å komme nærmere G-d. Til å kjenne Jesus Kristus i ånd, som blant andre den kristne mystiker Rudolf Steiner har et SVÆRT nært og godt forhold til. Herom må det ikke herske noen tvil. Jfr. artikkelen ‘Kristologien i Rudolf Steiners antroposofi‘.

I dette Livets Tre ser vi at det er veien til Faderen, via Sønnen og den Hellige Ånde, som er uthevet, og som er adeptens åndelige vei. Dette er den kristne kabbalah. Dette er Rosenkreutzernes modell.

Jeg har ingenting imot noen lære som blir brukt som en lære til selvinnsikt, og en lære som bringer en nærmere G-d, og dermed Kjærlighet og Godhet. For dem vil der øverst på dette Livets Tre i initieringsprosessen trone et bilde av Faderen, av G-d.

Vi finner mange på Internet som skriver at de har veldig mye imot en lære som bringer en bort fra dette, som bringer mennesker til å bli egoistiske, brautende, fulle av selvskryt av hvor flinke de er, hvor kloke de er, arrogante, til absurde forestillinger hvor utvalgt de er – fordi de har så mye kabbalistisk kunnskap (men lite hjerte), og så endelig som følge av disse syv døds synder; Bort fra G-d.

Invertert og pervertert

For der er en annen setting kabbalah blir brukt, ala Madonna, og det er den som fører bort fra G-d, bort fra Kjærlighet, mot Egoisme, mot selvforherligelse om hvor flink og kunnskapsrik og utviklet en er, hvor progressiv eller liberal en har blitt som følge av all kunnskapen.

Får jeg kysse Britney om jeg blir kabbalist?

Ask The Rabbi, sier:

“Sannheten er at nøkkelen til mystiske hemmeligheter ikke er i noen bok, de er i ditt hjerte. Selv om noen ‘avslører’ en ‘kabbalistisk hemmelighet’, så forblir de en hemmelighet så lenge du ikke er istand til å forstå den” (Så frykt ikke: Kabbalas hemmeligheter er fullstendig trygge hos Madonna.)”

“The truth is that the key to mystical secrets are not in any book, they’re in your heart. Even if someone “reveals” a “kabbalistic secret,” it remains a secret as long as you are not able to understand it. (So have no fear: The secrets of Kabbala are perfectly safe with Madonna.) ”

http://ohr.edu/ask_db/ask_main.php/277/Q1/

Det rabbien poengterer er at de som ikke har fått sitt hjerte opplyst, vil ikke forstå kabbalah boken åkkesom.

Og i den setting blir menneskets opplysning, illuminasjon, plassert på toppen av treet, og er retningsgivende for adeptens bilde av virkeligheten; en verden hvor mennesket er guder for seg selv. Alt som ikke er forbudt etter menneskenes lover er dermed tillatt. Kan en lure seg forbi disse menneskeskapte lover, er det fint, og for eliten gjelder ikke disse lover. Fritt frem å prøve for alle, ingen høyere karmisk dom. Fullstendig de-generering av samfunnene blir resultatet.

Dette er den utviklingsveien som Henry Makow kaller ‘deification of man‘ – det er menneskets selvtilbedelse, at mennesket skal utvikle seg til å bli guder for seg selv.
http://www.henrymakow.com/the_god_of_the_cabala.html

Henry Makow som er en kristen jøde, med besteforeldre som omkom i det tyske holocaust, og ikke det bolsjevik-sionistiske holocaust hvor 66 million kristne russiske mennesker gikk med. Viser til min artikkel “De Glemte Holocaust”.Og som jøde har han de beste forutsetninger for å forstå opplegget, fordi dette er jødisk åndelig disiplin og verktøy til åndelig oppvåkning.

Rabbi Schneerson

Det er veien som har tillatt Craig Venter å få holde på med sin ‘mad science’. Frankensteiners paradis. Se artikkelen ‘Naturkatastrofer av Bibelske proporsjoner’.
https://www.nyhetsspeilet.no/2011/01/naturkatastrofer-av-bibelske-proporsjoner/

Her ser vi det rent faktiske resultatet av at mennesket har gjort seg selv, og mest sine korrupte politikere, rabbier, paver og Mad Scientists, til guder for seg selv.

Det er slik det går når våre tillitsvalgte politikere i ett og alt dilter i store internasjonale bedrifters og bankers hæler, lyder deres minste vink, slik at disse deres G-d’er (Molok og Mammon) og Herrer skal få tjene noen få dollar mer.

Dette er det perverterte gudsbilde. Men av deres frukter skal vi kjenne dem.

Invertert G-ds Rike

Deres tro på egen kunnskap og evner, vil eventuelt da har ført dem til det inverterte bilde av det gudelignende mennesket, som skulle skape paradis på jord, nemlig at mennesket er guder for seg selv, AKKURAT SOM HOS ADAM OG EVA, som spiste av dette Kunnskapens Tre, dette Livets Tre, Og de faller fra nåden, men stiger i kunnskap, og til mer brautende blir de, endelig så brautende at de anser seg som lederne for verden; Den Nye Verdensorden.

– ‘La Din vilje skje, i himmelen som på jorden’

‘LA DITT RIKE KOMME – I HIMMELEN SOM PÅ JORDEN’

Det inverterte Riket på jord i Fadervår blir dermed det diabolske, det sataniske, det Ahrimanske. Mennesket har gjort seg til guder for seg selv. Mennesker har valgt seg de negative expressions til de ti sephirot som er de ti måtene G-d utøver sin vilje på, og valgt seg de ahrimanske expressions, som leder til det Ahrimanske Riket. Kunnskapen som disse krefter som styrer verden har valgt seg, har ført til at de velger de negativt polariserte åndskrefter, som expression og utrykk for luciferiske og ahrimanske uttrykk, som de har valgt seg som sin guddom, fordi den bedre tjener deres egoisme og grådighet – makt over mennesker, fremfor å velge den positivt polariserte veien; G-d’s vei, i fotsporene av den som gjorde innvielse til det guddommelige riket mulig ved Golgata-mysteriet; Jesus Kristus.Kjærlighetens vei.

For mennesker som vil noe for egoistiske interesser, og med god kunnskap om kabbalah systemet, så kan det faktisk være en fordel å gjøre seg bruk av de luciferiske og ahrimanske åndelige krefter som er i verden, og det blir gjort; ‘By Deception we shall Rule‘.

Dette er satanistene. De har brukt esoterisk visdom og kunnskap, til å skaffe seg fordeler fremfor andre. Løgn, bedrag, deception, drap, mørk rituell praksis, alt tas i bruk for å nå sine egoistiske målsettinger.  De bedriver ordkløveri av de hellige tekster, for å få alt til å stemme med sitt verdensbilde. Krig blir fred, og kjærlighet blir hat. De mener at disse negative åndkrefter er i verden for å bli brukt, ikke kjenne til dem for å ta avstand fra dem. Dette er en svært viktig differensiering!

Ordkløveri er kabbalah

Hva jeg har vært opptatt av er det faktum at twisting av ord, for eksempel i den kabbalistiske Talmud, har en evnet å få ‘Du skal ikke drepe”, til å bety “Du skal ikke drepe andre jøder”. Det er utrolig kreativt selvfølgelig å på en måte komme klar av G-d’s straff for å bryte Moselovene, og slik redefinere det hele ved hjelp av intellektuelle distrasjoner, men riktig blir det ikke.

Det blir det motsatte av den egentlige betydning i tilfelle, som i sin form blir Ahrimansk. Ett eneste eksempel:

«…Those who deny the Torah and the prophets of Israel, the law is that they should be killed and those who have the power of life and death should have them killed. And if this cannot be done, they should be led to their death by deceptive methods.’
(Talmud: Choschen Hammishpat, 156 Haggah)

Tvertimot Moses lov om ikke å drepe. Disse ‘DECEPTIVE METHODS» er svineinnfluensa, AIDS, kreft fremkallende stråling, kreft i det hele tatt, arrangerte naturkatastrofer, etc.

Kabbalah og Talmud som er orale tradisjoner i tolkning av Torah’en, har gjort sionistene og khazarene (ikke blodsjøder, av Abraham) til Israels Folk, og Israels Folk (de troende, G-d’s folk) til gentiles (goym). Det er den observerbare motsetning av Ordet og Loven som blir sannheten. Dette er den negative side av kabbalah og Talmud og fariseerismen. De vrir og vrenger på Guds ord til å passe dem. Disse er sionister, og ikke jøder, for rett jøde er ‘den som er omskåret på hjertet’, sier Jesus, og den som holder seg nært til G-d, uansett hvilket navn de gir sin G-d, det være seg Allah, YAHWE, Gud, G-d, etc. – så lenge den G-d har sine moralske og åndelige lover som transcenderer de som menneskene selv kan evne å definere for seg selv.

Fariseerne var kabbalister, og dagens fariseere er sionister. Der er to sorter Kabbalah, en ond, og en god, den gode setter G-d på topp av Livets Tre, og de holder Moses bud som det står skrevet og ikke som det er tolket til av kabbalistiske rabbier. Den onde setter menneskets illuminasjon og guder for seg selv øverst på treet. Jesus ble korstfestet av negativt polariserte kabbalister. Sionistene er våre dagers fariseere.

But woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! You lock up the kingdom of heaven from people. For you don’t go in, and you don’t allow those entering to go in”. (Mat 23:13)

Woe to you experts in the Law! You have taken away the key of knowledge! You didn’t go in yourselves, and you hindered those who were going in”. (Luke 11:52)

Hva sa Jesus om fariseerne?

Jesus sa til dem;

«If God were your Father, you would love Me, for I proceeded forth and came from God… You are of your father the devil, and the desires of your father you want to do.» (John 8:42, 44)

Var Jesus kabbalist eller fariseer? Disse han fordømte nord og ned, og som fikk ham drept for det?

Hvilken G-d?

Der er mange slags guder. En bør ikke tro på alt en hører, og at alt er godt, bare fordi de sier ‘God’.

«Ikke alle som sier Herre, herre, etc.«. Albert Pike sier at for hans retning er Lucifer deres G-d, så …… Mørkets guddom, har gjort seg til lysets guddom, og fått folk til å tro det.

Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himmelriket, men den som gjör min himmelske Fars vilje. [22] Mange skal si til meg på den dag: Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, og drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? [23] Men da skal jeg si dem rett ut: Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjör urett! [24] Den som hörer disse mine ord og gjör etter dem, han blir lik en klok mann som bygde huset sitt på fjell. [25] Regnet skylte ned, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det hadde sin grunnvoll på fjell. [26] Men den som hörer disse mine ord og ikke gjör etter dem, han blir lik en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. [27] Regnet skylte ned, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort. [28] Da Jesus var ferdig med å tale, var folket slått av undring over hans lære. [29] For han lærte dem med myndighet, og ikke som deres skriftlærde.
Matteus 7.21-

Når satanisten George Dubya Bush sier ‘God Bless America’ så er det ikke kjærlighetens G-d han tenker på. Han er initiert i Skull & Bones, hvor de visstnok initieres ved hjelp av seksuelle perversiteter. DET ER MØRKETS FYRSTE, aka mørkets guddom; den gamle av dage, selveste mentale forføreren som vil ha folk til å tro at han er av det gode. DET ER HAN IKKE!

– Der han farer rundt med våpen i hånd rundt hele jorden og dreper for fote, er Krigerguden, ikke Kjærlighetsguden. Alle MÅ se denne forskjellen.

En må se på deres tre’s frukter, hvilken guddom de bekjenner seg til. Hvor der er Kjærlighet og Fred, der er Kjærlighetens og Fredens G-d. Hvor der er hat og krig, der er den falske guddom, krigens guddom, som ofte utgir seg for å være noe han ikke er, fordi han rett og slett ikke har det i seg; fred, kjærlighet, tro, håp og høyverdige moralske og åndelige standarder.

Hans navn er Death Rider. Han er Moloch. Han er Satan (Ahriman). Han er Lucifer. Han er ‘Verdens Mentale Fyrste’, ikke av ånd, men av denne verden. Hans mål er den fullstendige destruksjon av G-d’s Skapereverk, og vil erstatte det med sitt skaperverk, etter sin falne ånd.

Nei, det blir for enkelt å tro at bare fordi noen nevner ‘God’ så er de av G-d.

Jfr. Tony Blair som gjenfødt kristen i den katolske kirke, med alt blod han har på hendene, war on terror, påståtte weapons of mass destruction i Irak,etc? «Nei, dra meg baklengs inn i fuglekassa«, som Ludvig sier.

Den gudløse verden

I den marxistiske tradisjon og også i humanismen skal mennesket være guder for seg selv.

«Den Kommunistiske visjon er Menneskeheten uten G-d»
‘The Communist vision is the vision of Man without God’.
– Whittaker Chambers

Jeg har gjentatte ganger hevdet at Rudolf Steiner’s lære, en esoterisk lære, mystikerens vei, er for kristne, hva kabbalah er for jøder.

De gode jøder holder seg til Torah’en. Den skriftlige tradisjon. LOVEN som Jesus opprettholdt. Talmud er den orale tradisjon, en mysterie religion som ble nedtegnet under fangenskapet i Babylon. Her er mye møl. Fariseerisk, hvor kabbalah blir brukt som verktøy for å få terrenget til å stemme med kartet, ved å vri og vrenge på Ordet og Loven, for å få det til å stemme med sin agenda.

“..alle virkelig dogmatiske religioner har sitt utspring fra Kabbalah og returnerer til den».
“..all truly dogmatic religions have been issued from the Kabbalah and return to it.
Albert Pike. Morals And Dogmas, S. 744.

Den udogmatiske religion og trossystem for kristne er det levende Ordet, av Kristus, overbragt verden via Den Hellige Ånde, som er å finne i menneskenes hjerter, mer enn i dogmatiske tekster. Dette er når bokstaven blir gjort levende. Språket blir gjort levende. For dette må mennesker få et ‘nytt hjerte’, en ny ånd, en annen ånd (den mentale forfører med ‘kunnskap’) enn den som er fremtredende på jorden; de må bli gjenfødt, av ånd denne gang, og ikke av en kvinne. De må la hjertet lede seg mer enn kunnskapen, om det er fra Kunnskapens Tre i Edens Hage, enn om det er Livets Tre i Kabbalah.

Islam, den yngste av de monoteistiske religioner, som er kristendommens broder-religion og bygger videre på samme tros-forestillinger, som den tidlige jødedom utviklet seg til kristendom, har mye av den samme gode personlige kontakten med G-d, og kravet om å holde hans bud, og ikke menneskeskapte påbud, som i fariseerismen, fremkommet ofte ved bruk av verktøy som kabbalah.

” Hvem skapte og praktiserte Kabbalah? Mysteriereligionen Babylon. Hva er hennes basis trossystem? En rekke av guder eller Panteisme,  hvor deres røtter ligger i Luciferianisme!”
” Who birthed and practices the Kabbalah? Mystery Babylon. What is her basic belief? A multiplicity of gods or Pantheism, their roots being Luciferianism!”
Albert Pike. Morals And Dogmas, S. 744.

Plato: Arkitekten til Den Nye Verdensorden
Det var i hans bok Republikken at Plato artikulerte basisen for den fremtidige totalitære stat, hersket over av eliten, eller “filosofiske konger”, elller “guardians”, instruert i Kabbalah.
It was in his Republic that Plato articulated the basis of the future totalitarian state, ruled by the elite, or “philosopher kings”, or “guardians”, instructed in the Kabbalah.
http://www.conspiracyarchive.com/NewAge/Plato_Kabbalist.htm

Platon er Nye Verdensordens agenturets fremste filosofiske ideolog, idet han mente at individene skulle undertvinges samfunnets/kollektivets behov, mer enn G-d’s lover og påbud. We’re back in USSR. Deres åndelige derFuehrer er Lucifer eller Ahriman, samme hva en vil kalle den negativt polariserte åndsmakt som innfluerer mennesker, spesielt deres åndelige og politiske ledere ser det ut som, fordi disse er mest henfallen til makt og grådighet, stolthet og hovmodighet, hvilket er porten som Ahriman får tilgang til deres sjeler. Dette er alle menneskers akillelshæl; makt og grådighet, hvilket er kjennetegnet på Molok.

Mennesket sin egen messias

Å være sin egen messias betyr å være lys (gud/guder) for seg selv.

«Jeg er Verdens Lys», sier Jesus. «Jeg er Veien, Sannheten og Livet, ingen kommer til Faderen uten enn gjennom meg»,

Hvis ikke kristne tror dette, tror de kanskje på at Kaballah kan gi dem dette lys, så må de få lov å være og tro akkurat hva de vil, men kristne er de ikke. En kan ikke tro på at både Kristus er verdens lys, og at Kabbalah er verdens lys, samtidig.

Dette sier seg selv. En kan ikke fornekte den kristne profet, Messias og G-d’s bilde på jord; Jesus Kristus, og samtidig hevde at en kan få dette lys ad andre veier, det være seg via kabbalah praksis og studier eller annet.

Dere skal bli som guder, og kjenne forskjellen på rett og galt. Jfr. 1. Mosebok. Kap. 3.
http://www.bibel.no/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?book=GEN&chapter=3

“Bare om frukten på det treet som står midt i hagen, har Gud sagt: Den må dere ikke spise av og ikke røre; ellers skal dere dø!» 4 Da sa slangen til kvinnen: «Dere kommer slett ikke til å dø! 5 Men Gud vet at den dagen dere spiser av frukten, vil deres øyne bli åpnet; dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt.» 6 Nå fikk kvinnen se at treet var godt å spise av og herlig å se på – et prektig tre, siden det kunne gi forstand. Så tok hun av frukten og spiste. Hun gav også mannen sin, som var med henne, og han spiste.”

Det er stolthet som gir en å ønske denne form for kunnskap om ‘friheten’. Denne form for ‘Frihet’ er svært betinget og begrenset. Er det en frihet hvor en velger bort den åndsmakt som har skjenket en den ULTIMATE frihet, så takker en samtidig ja til denne verdens frihet aka livet under slavamaktens åk; under verdslige tyranners og morderes forgodtbefinnende.

Eksempel på sivilisasjoner hvor mennesker har gjort seg til guder for seg selv:

  • Lemuria. (Etter hvert skulle disse lemurene ha henfalt til bestialitet, og dette førte til at gudene i avsky lot Lemuria synke i havet, hvorpå de skapte den «fjerde rotrasen» – utstyrt med intellekt— på Atlantis). Kilde: WikiPedia.
  • Atlantis. Intellekt uten hjerte er dødfødt. (Ifølge Kritias hadde atlantidene på høyden av sin makt herredømme over det meste av Middelhavsområdet, og de ble med tiden fylt av havesyke og urettskaffen makt. Atlantidenes herskere hadde ikke lenger det guddommelige klarsyn i seg som lot dem holde sanne dyder høyere enn materielle goder). Kilde: WikiPedia.
  • Edens Hage (de første beskrevne menneskers sivilisasjon i den jødiske/kristne historie). Eva og Adam spiste av Kunnskapens Tre.
  • Egypt. (under Farahoene, som opptrådte som G-d for sitt folk).
  • Babylon. Under Nimrod og Nebukadnesar II  (Babylon som forøvrig betyr ‘forvirring’). Apostelen Peter nevner «menigheten i Babylon», men det er forskjellige meninger om hvorvidt han mente Babylon eller brukte «Babylon» som et oppnavn på det hedenske Roma. Kilde: WikiPedia. «Skjønt det ikke direkte står i Bibelen, har han fra gammelt av blitt forbundet med byggingen av Babels tårn, noe som resulterte i at Gud forvirret menneskenes språk slik at menneskene skilte lag og drog til alle verdenshjørner. (1. Mosebok 11,1-9) Nimrods styre forbindes i de gamle tradisjonene med terror mot folkene som bodde omkring, og med avgudsdyrkelse«. Kilde: WikiPedia.
  • Romerriket (I Romerriket ble religion mer og mer knyttet til keiserens karakter, og mange keisere ble guddommeliggjort etter sin død). Kilde: WikiPedia.
    >
  • EU (Romatraktaten) > Katolske Kirke > Paven som Vicar of Christ (kabbalistisk pervertert kristendom). > Den Nye Verdensordens verdensrike, med sin ekumeniske religion.

ALLE gudeløse hedenske sivilisasjoner, hvor ingen trancendental guddom som balanserer menneskers makt ikke finnes, eller hvor menneskene henfaller til å gjøre mennesker til guder for seg, eller andre gudebilder de måtta adoptere, som Mammon og Molok (jfr. dansen rundt gullkalven på Moses’ tid), faller før eller siden. Historien BEVISER det.

Bare et tidsspørsmål hvilken tid vår ‘sivilisasjon’ faller. Jfr. tilbedelsen av herskerne i kommunismen som falt like så. De som kjørte langs landeveien i de kommunistiske landene i sin tid og så de prangende plakatene av Lenin og Stalin, vet hva jeg mener. Tilbedelsen av Mao likeså. Jfr. tilbedelsen av Obama.

Dette er å tilbe ‘Dyret’, mennesker som guddommer (faraoer)  for en. Da er vanlige mennesker redusert til å bygge pyramider for sine lederes selvforherligelse, slik at de skal ha symboler etter seg, for sin form for ‘udødlighet’. De vil gjerne leve lenge i minnet til folk. Ingen frihet kommer utav dette. Hvis folk velger denne form for frihet, etter Plato’s modell, så velger de seg tyranniet og elitestyrelsen. Et liv uten G-d, vil automatisk lede den vei, fordi der er ingen alternativer. Velger en bort den ene, får en den andre.

Jens Bjørneboe, som i en periode var sterkt påvirket av antroposofien, brukte betegnelsen lemurer om primitive og ondskapsfulle mennesker i sine verker. Kilde: WikiPedia.

Fordi i den riktige kristendom er der ingen annen mellommenn mellom mennesket og G-d’s Rike enn Jesus Kristus. De trenger ingen paver, ingen rabbier, ingen prester, ingen pastorer. Kristus er deres pave, deres rabbi, deres prest, deres pastor – og Kristus vil ‘illuminere’ deres sjel, når de velger å ta imot ham. Ingenting annet er nødvendig ifølge kristne doktriner.

Albert Pike:
“Da vil det alle steder, landenes innbyggere, forpliktet til å forsvare seg selv mot det revolusjonære mindretall, vil utslette disse ødeleggere av sivilisasjonen, og massen, desillusjonert med Kristendommen, hvis deistiske lynne vil fra det øyeblikk bli uten kompass og retning, forventningsfull for et ideal, men uten å vite hvor de skal rette sin tilbedelse, vil motta det sanne lys gjennom den universelle manifestasjon av de rene doktriner til Lucifer, endelig bragt ut i offentlighetens lys. Denne manifestasjon vil være et resultat av den generelle reaksjonære bevegelse som vil følge destruksjonen av Kristendommen og ateismen, begge overvunnet og utryddet på en gang.”
http://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm

Jesus sin vei var så enkel at ALLE mennesker kunne følge denne for å bli ‘illuminert’. Husk at det var tollere og syndere av vanlige folk han henvendte seg til. De som var ‘utlært’, med all verdens kunnskap, hadde han avskrevet, de stod ikke å redde; fariseerne og de skriftlærde (de lovkyndige rabbiene). Med det mente han at de ‘stengte døren til himmelen’, for menneskene’. Så kristendommen er ikke så vanskelig. Faktisk ganske enkel;

Elsk G-d, elsk din neste som deg selv, det er alt som trenges for å være en god kristen. For gode muslimer er dette å skape fred, islam betyr nemlig akkurat det ‘fred’. For jøder å holde seg strengt til Moses’ bud, og ikke de kabbalistiske rabbiers forordninger og ‘elevertes’ kabbalistiske kunnskap, som er menneskepåbud, og idolisering av disse rabbier er en vederstyggelighet for Herren, fordi for jøder er det forbudt å idolisere noen annen enn Jehova, og ihverfall mennesker. Ingenting annet er nødvendig. Heller ikke kabbalah.

Alt som kan bevirke kjærlighet for G-d og sin neste er av det gode, alt som bevirker det motsatte, er av det onde. Dette gjelder også til hvilket formål kabbalah brukes og praktiseres som åndelig verktøy. Brukes det til å komme nærmere de monoteistiske religioners fredsæle og kjærlighetsfulle G-d, og G-d’s lover som står over menneskenes lover og påbud, så er det bra. Brukes det til å selvforherlige mennesket som åndelig utviklede individer, uten at de er det, så er det ikke av det gode.

(Selv det gamle testamentes strenge krigergud, i motsetning til kjærlighetsguden i Nye Testamentet – det glade evangelium,  var der i GT for å beskytte primitive mennesker fra å falle fra nåden og velsignelsene. De trengte ofte pisken mer enn gulroten i sine stammefeider for hvordan de skulle vinne over sine virkelige og imaginære ‘fiender’)

Idag er vi i brytningspunktet til det fjerde chakras tid, hjertechakraet (balansepunktet); hvor hjertet skal styre verden, for dem som vil. Vi har gått gjennom Dantes Inferno, sett elendigheten i verden, vi har integrert de lavere chakraers egenskaper, nå er det de høyere egenskaper som gjelder, og mer kunnskap er ikke en av dem. Nå er det direkte åndelig erfaring som gjelder, via kronechakra, og evnen til å se med det tredje øye, pannachakra, samt kommunisere dette en får med halschakra. Først når dette er integrert vil en ny himmel og en ny jord kunne erfares som praktisk virkelighet.

Det absolutt beste måten en kan kjenne igjen G-d’s Folk på, av alle religioner og ideologier, er det enkle; Ser de ut som de elsker KJÆRLIGHET, FRED og SANNHET’s utbredelse, mer enn noe annet? Tar de avstand fra alt som ikke leder til det samme?

Øvrig lesning

Verdens Åndelige Mørke
– Og den kabballistiske metoden for å komme ut av det; Fra Egypts slaveri til Israels frihet.
https://www.nyhetsspeilet.no/2009/03/verdens-andelige-m%C3%B8rke/

Satanismen i humanismen
https://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/satanismen-i-humanismen/

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

Abonnere
Varsle om
guest

145 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
View all comments
Useless
Useless
12 år siden

Jeus sa: Ett bud gir jeg eder; Elsk Herren din Gud og din neste som deg selv, eller som JJ skriver: Elsk G-d, elsk din neste som deg selv, det er alt som trenges for å være en god kristen.

Men det å være en kristen (Kristustroende) betyr også at utgangen av dette livet er inngangen til et evig liv. Får å oppnå dette må en tro i sitt hjerte og bekjenne med sin munn at Jesus Kristus har lidd soningsdøden for alle våre synder, og at man ønsker å ta imot denne nåde og frelse.
Her i denne verden må vi slite med kjøttets lyster på alle område, og det lar seg desverre ikke gjøre å leve et syndefritt liv. Vi snubler alle sammen, men får også alle tilgivelse. Det er ingen synd som er for stor for tilgivelse. Å leve i bevisst synd er selvfølgelig en helt annen ting.

Er det en ting Satan er flink til å minne oss på, så er det at vi snubler og feiler. Men dette tar ikke fra oss frelsen. det er også mange mennesker som anklager andre for deres utilstrekkelighet, og fungerer dermed som disipler for den onde. Før var menneskene under loven, men nå er det nåden som regjerer.

bin Laden
bin Laden
12 år siden

Hvis jødisk heksekunst kabbala er et lys, så er Lucifer det også.
KGB`s konklusjon angående kabbala var at det var en svart magi på lik linje med afrikansk woodoo.

kjell108
kjell108
12 år siden
Svar til  bin Laden

bin laden
«Kabala er svart magi på lik linje med afrikansk woodoo ifølge jøde-kontrollerte KGB`s konklusjon.»

:D :D

Og «jøde-kontrollerte» nynazister sprer propaganda om at Holocaust aldri fant sted.

:D :D

Ikke så lurt å føye til «jøder» i enhver sammenheng. Men jeg skjønner alt er i beste mening, som for alle bjørnetjenester.

smurfen
Moderator
12 år siden
Svar til  kjell108

Vist woodoo og kabbalah er ondskap og satanisme så må jeg si at ondskapen har svært dårlige kår i woodooens hjemland Haiti

Et ultrafattig land i ruiner der vestens djelveldyrkere løper etter inbyggerene og injiserer dem med okulte vaksiner mens de suger i seg negative energier he he

woodoo dukker og glødende nåler funker vist dårlig på verdens illuminati elite :(

Men woodoo og åndlig utvikling er vel ikke så ille så lenge det ikke krasjer med kardemommeloven :D

bin Laden
bin Laden
12 år siden
Svar til  smurfen

Haiti er ikke woodooens hjemland, Smurfen.
Woodoo ble importert til Haiti med afrikanske slaver / deres krysninger.
Woodoo-nåler virker ikke på illuminati fordi et hær av hekse-kabbalister beskytter dem mot andres hekseri.
KGB konkluderte om slektskap mellom de to greinene utfra begges egenskap å skape zombier, få døde hode til å snakke etter blodige ofringer osv.

kjell108
kjell108
12 år siden
Svar til  smurfen

Svart magi bruker kunnskaper om gifter for å dope folk. Her en en som ble utsatt for moderne «svart magi». Han levde ikke lenge.
http://en.wikipedia.org/wiki/Poisoning_of_Alexander_Litvinenko

kjell108
kjell108
12 år siden
Svar til  kjell108

For meg høres «svart magi» ut som en forgjenger for MK-ULTRA.

Haiti er et studium verd. Landet består hovedsakelig av tidligere slaver, logisk, ettersom verken indianere eller spanjoler var svarte. Slik sett er de «fiender» alle sammen. Amerikansk og fransk bidrag har vært å motarbeide alle tilløp til demokrati.

«Tonton Macoutes. It was a Haitian paramilitary force created in 1959 that reported directly to François ‘Papa Doc’ Duvalier and later his son, Jean-Claude, ..

In Haitian Creole mythology Tonton Macoute (Uncle Gunnysack) was the name of a boogeyman who walked the streets after dark, and would kidnap children who stayed out too late. He stowed them away in his gunnysack, never to be seen again.
Duvalier employed the Tonton Macoutes in a reign of terror against any opponents, including those who proposed progressive social systems. Those who spoke out against Duvalier would disappear at night, or were sometimes attacked in broad daylight. Many times the corpses were put on display, often hung in trees for everyone to see. As for the family members that tried to remove the bodies for proper burial, they were never seen again. They were believed to have been abducted and killed by the MVSN, who were called the Tonton Macoutes as a result. Anyone who challenged the MVSN risked assassination. Their unrestrained state terrorism was accompanied by corruption, extortion and personal aggrandizement among the leadership.»
—————-

CIA ble opprettet 1947. I 1959 var de i full aktivitet på Haiti? CIA bestod på denne tiden mye av tyske nazister med erfaring fra «Einsatzgruppen».

Lite har egentlig endret seg. Idag er det FN-styrker som skal «beskytte» regjeringen, eller kuppmakerne på norsk.
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=4833

Landet egner seg et prøveprosjekt for befolkningsreduksjon. Svarte alle sammen. En plass må man begynne :(

smurfen
Moderator
12 år siden
Svar til  kjell108

Ikke sant Rom? en plass må vi begynne !

Det er langtfra bare CIA som begynte med prøveprosjekter på de svarte i Haiti

Fram til 1600-tallet var det spanjolene som regjerte over hele øya. De var opptatt av gull og begynte å neglisjere den allerede fra rundt 1520. Franskmennene tok vestdelen av øya, dagens Haiti, utover på 1600-tallet. Franskmennene holdt Haiti som sin verdifulle koloni til 1804.

De bygget opp store plantasjer hvor de brukte slaver som arbeidskraft og importerte mange flere slaver til øya enn spanjolene
Haitiansk tømmer ble skipet til Frankrike og i store deler av lavlandet og i fjellsidene. Bare etter 50 år som fri stat var det nær sagt hugget tomt nå er 98% av all skog en sageblott på Haiti

Napoleon utførte grusomme overgrep på Haiti der han regelrett slakter over 300 000 Haitiere bare på «morro»

Haiti fikk sin selvstendighet i 1804, etter frigjøringen begynte Haiti å nedbetale sin enorme gjeld til Frankrike. Haiti ble tvunget til å betale 90 millioner franc (opprinnelig 150 millioner) for at Frankrike skulle anerkjenne landet. Pengene skulle dekke tapt eiendom, altså slaver, og trusselen var embargo eller invasjon.

Haiti var altså allerede fra starten konkurs. I 1900 brukte de 80 prosent av nasjonalbudsjettet til nedbetaling.

Det har vært over 33 statskupp på Haiti

USA har en grusomm historie på Haiti der CIA først spredde AIDS over store deler av befolkningen, det var Haiti som spredde AIDS til USA hevder onde tunger

I 1915 okkuperte det amerikanske marinekorpset Haiti, noe som ble besvart med bondeopprør og tusenvis av drepte.

I 1934 forlot USA øya, men kom tilbake i 1994 for å gjeninnsette president og monsteret Aristride

Familien Duvalieres 30 år lange regime på Haiti har vært svært ødeleggende. De to diktatorene – far og sønn – terroriserte sine innbyggere med sin egen private hær – det hemmelige politiet Ton Ton Macoute. Papa Doc dekorerte velkomstskiltet på flyplassen i hovedstaden med likene til fiendene sine. Han holdt analfabetismen på 90 prosent. Av 22 millioner dollar fra Pengefondet satte Baby Doc 20 millioner på egne sveitsiske bankkonti. Det er estimert at de robbet så mye som 900 millioner dollar fra landet. Og 45 prosent av dagens utenlandsgjeld ble tatt opp av Doc’ene. I deres styretid hadde Haiti så godt som ingen vekst.

95 prosent av innbyggerne i dag er etterkommer av afrikanske slaver, fem prosent er mulatter

Så man skal ikke legge hele skylden på de 75% av landets innbyggere som praktiserer Woodo, Haiti har vært et levende helvette fra dag 1 der både Spanjoler, Franskmenn, USA og egne diktatorer har terrorisert et folk, ødlagte et land og brukt de som forsøkkaniner både i form av Bilderbergergjeldsfellen, AIDS, HAARP, befolkningen er nå blitt påført Kolera fra Nepal , alt dette er nok bare toppen på isfjellet hva det stakkar Negerene har gjenomgått

Det hjelper nok heller ikke på a det er få som har fått muligheten til å lære seg å lese og skrive

Verdenssammfunnet har samlet inn enorme beløp til Haiti etter jordskjelvet i fjor men pengene er borte, alt forsvant akkurat som det alltid gjør når Illuminati tar ansvar etter store katastofer ( Sultkatastofen i Etiopia der verdenssamfunnet og Live Aid samlet inn 400 milliarder ble også bare borte, de få milliardene som kom frem gikk til krigherrer, våpen og regelrett etnisk rensing av store masser )
Flokker av pedofile strømmet til øye etter Haiti skjelvet for å kidnappe barn, ofte kamuflert som misjonærer og hjelpearbeidere
Israel var nok synske for de sendte inn 200 kirurger bare minutter etter skjelvet (noe som normalt tar uker og moblisere, USA hadde også pakket alt klart på skip som var på vei, en øvelse kalte di det på hvordan de skulle reagere vist de intraff et skjelv på Haiti ) startet de å hamstre organer på samme måte som i Gaza og Vestbredden

Det var ikke mye hjelp i at selveste Obama, Bush og Clinton tok på seg ansvaret for å hjelpe Haiti :(

Haitierene har det nå verre en noensinne, ingen mat, jobb, vann, medisiner, bare kaos og anraki, folket gjemmer seg inni jordhyttene sine for selv de og spasere 1 meter utenfor vil medføre stor risiko for å bli voldtatt og drept etter mørkets frembrudd :( sukk…. :(

kjell108
kjell108
12 år siden
Svar til  kjell108

Jeg elsker disse helhetsbildene dine smurfen. I valget mellom hodepine og en oppsummering av smurfen foretrekker jeg en oppsummering. Synes å huske Galtung nevne noe om at hvor jævli et møte er regnes i antall sider som må leses før møtet.

smurfen
Moderator
12 år siden
Svar til  kjell108

Jeg driter da en god f.. i både deg, NWO og kommende dommedag Rom

Det er faktisk ting som er mye mye mye viktigere en dette!!!!

Jeg er bare inefernilsk rasende om dagen

Massedød inn my ass

I den nye serien på TV3 der Paris Hilton jakter på en ny bestevenn i England måtte Maddy forlate serien enda det er Kat som er den jævla Bitchen
Emma er veldig grei som sammen med mange andre ønsker Kat ut

Vist den hotte Paris velger Kat som ny bestevenn så klikker jeg og kaster ut TVen gjennom vinduer …. Argg……..

En mann med åpenbar agenda
Svar til  kjell108

Lær framtiden av Nebukadnesar, kongen av det gamle Irak. Han som førte det hebraiske folket som fanger til Babylon:

http://wp.me/p3tGFm-5F

kjell108
kjell108
12 år siden

«Når han kjørte over himmelen med vogna si, bråkte det forferdelig, dette kaltes Tor-drønn (torden). Jotnene var redde for Tor, så de gjemte seg når de hørte ham.»
http://no.wikipedia.org/wiki/Tor

Og lyn er gnister fra hjulene.

Er Tor med hammeren noe alle kan se og høre med egne sanser, altså vitenskap, eller er Tor noe som ligger utenfor erfaring?

Er dette «religion» eller «vitenskap», J.J. ? Selvfølgelig er det vitenskap.

J.J.
«Kabbalah er et verktøy, et verktøy som de jødiske mystikere brukte for å finne svar på livets gåter og spørsmål, for eksempel; Hva er G-d?»

Dette blir helt bakvendt.

Kabbalah er metoden dere må bruke for å finne sannheten, som hvem styrer verden? Når dere kjenner metodene for å finne sannheten vil dere ettervhert få svar på alt det dere ikke vet. Derfor må dere beherske Kabbalah å bli lærd. Når dere er lærd kan dere veilede dem som ikke er lærd.

Ikke sant?

kjell108
kjell108
12 år siden
Svar til  kjell108

J.J.
«Jeg har ingenting imot noen lære som blir brukt som en lære til selvinnsikt, og en lære som bringer en nærmere G-d, og dermed Kjærlighet og Godhet. For dem vil der øverst på dette Livets Tre i initieringsprosessen trone et bilde av Faderen, av G-d.»

Altså. Kabbalah blir vitenskapsfilosofi på norsk. Hva rette ord på engelsk blir er jeg ikke sikkert på, mange ord for det?

«Det rabbien poengterer er at de som ikke har fått sitt hjerte opplyst, vil ikke forstå kabbalah boken åkkesom.
Og i den setting blir menneskets opplysning, illuminasjon, plassert på toppen av treet, og er retningsgivende for adeptens bilde av virkeligheten; en verden hvor mennesket er guder for seg selv. Alt som ikke er forbudt etter menneskenes lover er dermed tillatt. »
———–

Dette kan en filosof skrive under på. De som ikke forstår vitenskapsfilosofi forstår ikke filosofi, og de som ikke forstår filosofi er ikke opplyste. Helt logisk.

Er filosofisk kunnskap og selvrefleksjon ett onde? Neida.

‘By Deception we shall Rule‘

Å lyve kolliderer med all filosofi. Å lyve bryter med selve forutsetningen for å kommunisere meningsfullt. Filosofi dreier seg om å formulere sannheter. Løgn er det omvendte av sannheter.

Mole
Mole
12 år siden
Svar til  kjell108

Rom sier:
10. 01. 2011 klokken 12:40
J.J.
“Jeg har ingenting imot noen lære som blir brukt som en lære til selvinnsikt, og en lære som bringer en nærmere G-d, og dermed Kjærlighet og Godhet. For dem vil der øverst på dette Livets Tre i initieringsprosessen trone et bilde av Faderen, av G-d.”

Altså. Kabbalah blir vitenskapsfilosofi på norsk. Hva rette ord på engelsk blir er jeg ikke sikkert på, mange ord for det?

“Det rabbien poengterer er at de som ikke har fått sitt hjerte opplyst, vil ikke forstå kabbalah boken åkkesom.
Og i den setting blir menneskets opplysning, illuminasjon, plassert på toppen av treet, og er retningsgivende for adeptens bilde av virkeligheten; en verden hvor mennesket er guder for seg selv. Alt som ikke er forbudt etter menneskenes lover er dermed tillatt. ”

Mole.
Det her er interressant og viktig, for det er tydeligvis farer forbundet med filosofi.

Som bibelen her sier,

Kolosserne 2.
8.Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ.

8 Pass på at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag som hviler på menneskers tradisjoner og stammer fra grunnkreftene i verden, ikke fra Kristus.

Som ordboken her viser.
filosofi
~sofi’ -en (eg ‘kjærlighet til visdom’, se *-sofi)
1 vitenskap som vil finne sammenhengen og grunnprinsippene i tilværelsen
2 filosofisk system Spinozas f-
3 læren om grunnprinsippene for en vitenskap religionsf-, jf *vitenskapsfilosofi
4 prinsipp, tankegang, resonnement f-en bak kriminalmeldingen

Og vi vet alle her hvordan Illuminati ser på visdom/kunnskap som den sterkeste middel mot andre uvitende, altså makt.
Det er helt tydelig at det er denne kjærligheten til visdom/kunnskap bibelen advarer mot, for den advarer i samme verset at de vil villede en, bare se på verden så ser man at dette stemmer godt med det.

kjell108
kjell108
12 år siden
Svar til  kjell108

«Skriftene» er ikke noe annet enn vitenskap, idag sjikanert som «overtro».

«.Kolosserne 2.
8.Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ.»
—-

På denne tiden (vi nærmer oss middelalderen) fikk vil naturlig nok ny vitenskap som sådde tvil om tidligere vitenskap (skriftene). Bibelen advarer mot ny vitenskap som undergraver etablert vitenskap. Bibelen ønsker at vitenskap skal være konstant, hva bibelen har formulert. Fritenkning frabes.

Vi ser det samme vedr. Peter Aaby. Ny kunnskap om vaksiner er uønsket. La oss forby tester som gir svar på hvem som her rett. la oss holde oss til etablert vitenskap.

WHO.
– Beware any scientist who spoils his research on unconventional theories, or conpiracy theory, using hersay from Africa, and not using the accepted methods as defined by the community of wellrespected scientists.»

smurfen
Moderator
12 år siden

Takk for nok et glimrende tankevekkende artikkel Jarle :)

Sannhetsfellen er det svært mange som går i, mange mener de har funnet den hele og rette sannheten der de så blir arrogant, hovmodige og nedlatende ovenfor dem som de mener ikke har sett sannheten

Iemuria, Atlantis, Romerriket, Eu osv osv har alle falt for sin egen aroganse, svivlisasjonene blomstrer, de oppnår stor kunnskap men begynner og misbruke den til egen vinning, det sklir ut i ondskap og terrorregimer som vi ser starten på nå, dermed går det sin egen undergang i møte

Så lenge vi ikke lærer av historien å er vi dømt til og gjenta den, en pyramideformet maktstruktur vil alltid være dømt til å misslykkes etter en tid
Mister man sin åndlige kunnskap og kun bruker den vitenskaplige kunnskapen så er en fortapt

Albert Pike avslører hvordan frimurerene planlegger at Muslimene og Israel skal utslette hverandre i en WW3, mange kristne biter på agnet og kaster seg inn i heksejakten på våre muslimske brødre
Frimurerene hisser muslimer og kristne opp mot hverandre til et gigantisk kollektivt selvmord mens de sitter og nyter synet på storskjem live, spiser popcorn og ler og ser hvordan makten og lommebøkene sine vokser til astronomsike høyder, kanskje er ikke Goym (kveg) så feil utrykk aliekevel ?

Rudolf Steiner’s lære har mye bra selv om grunnfilosofien med at selve reinkarnasjonssyklusen skulle bestå i at en bare skal ta til seg den rette kunnskapen på veien kanskje blir litt feil, jeg mener man skal ta til seg all kunnskap på veien på et bredest mulig grunnlag der en selv skiller ut det en selv mener er irelevant som et filter ( fri vilje )
Hvem er det som kan heve seg over andre og irettesette andre i hva som er rett kunnskap ?

Ikke sikker på hva du mente med at kjærlighetsguden i Nye Testamentet – det glade evangelium, var der for å beskytte primitive mennesker fra å falle fra nåden og velsignelsene. De trengte ofte pisken mer enn gulroten i sine stammefeider for hvordan de skulle vinne over sine virkelige og imaginære ‘fiender’

Hvor lenge må en piskes for å bli glade ? 20 ganger 100 ganger ? er man ikke glade da så kan man jo prøve og kaste noen steiner ?

Både Moses og NWO eliten var svært glade i å lage lover de ga/gir blanke faen i selv og som er tilpasset for å oprettholde egen makt og lommebok

Man trenger ingen ledere, lover og regler, det er verdens største bløff som eliten har hjernevasket oss med siden fødslen
I et høyerestående samfunn så har alle like mye ansvar og makt
Er det noen som har så mye som et eneste lite eksempel på at et samfunn har gått til helvette uten ledere, lover, regler og tonnevis med direktiver?

Nostradamus viser bilder av at vi mennesker er i ferd med å klubbe ned livets tre, vi kan velge og forsette som nå og gå mot våres egen undergang eller vi kan lytte til advarslen og gjøre noe med det så man kan forhindre det fra og skje

Vi ser nå at hele skaperverket er i ferd med og bli rasert fra A til Å, verdens skoger og planter er i ferd med å bli byttet ut med genmanipulerte veskster, mennesker og dyr blir byttet ut med skapninger som er klonet, manipulerte, fulle i veksthormoner og kjemikalier, selve jordens ikke fornybare resurser er i ferd med å tømmes. mao så har vi strak kurs rett mot helvette

Skal man ungå å bli en Atlantis 2 så nytter det ikke å bruke tiden på såper, sport og reality mens vi legger vår skjebne i våre grådige maktsyke psykopatiske ledere av noen selvopphøyde halvguders hender

Er man for grådig og forsyner seg for mye av livets tre så er denne videoen et glimrende tankevekker på hva resultet blir ;)

Rolf Kenneth Myhre
Skribent
12 år siden

Det er positivt med en egen artikkel om Q, der diskusjonen om denne kan samles. Men når en slik artikkel først skulle skrives, ville det nok ha vært bedre om f.eks. Bjørndal fikk i oppdrag å skrive den, der kritiske og nysgjerrige spørsmål fra redaksjonen først hadde blitt samlet opp og sendt til ham. I artikkelen kunne han så ha besvart/berørt disse spørsmålene, og så kunne diskusjonen ha begynt fra dette fundament.

Dette kan vi forresten gjøre ang. en artikkel om shamanisme.

Rolf Kenneth Myhre
Skribent
12 år siden
Svar til  J.Johansen

En noenlunde helhetlig artikkel om Q bør inneholde:
* hvordan Q oppleves innenfra som et mystisk (og magisk) verktøy,
* hvordan Q som kosmologi kommer ut sammenlignbart med andre esoteriske systemer over Kosmos,
* Q bør settes inn i sin kulturhistoriske ramme (tidsperiode, sted, hovedaktører og ytre påvirkningskilder)
* evt. hvordan Q kan fungere som andre typer verktøy (psykoanalyse etc.)
* Q som sosialt forum idag (er Madonna nevneverdig?)

Rolf Kenneth Myhre
Skribent
12 år siden
Svar til  J.Johansen

He, he! Den artikkelen må nok komme fra andre; jeg er ikke engasjert nok.

Barb
Barb
12 år siden

Er du klar over at du viser en extremt frykt og redsel hver gang noen nevner Gud eller Jesus?

Barb
Barb
12 år siden

Takk for den flotte og informative artikkelen.

“..for kristne er det levende Ordet, av Kristus, overbragt verden via Den Hellige Ånde, som er å finne i menneskenes hjerter, mer enn i dogmatiske tekster. Dette er når bokstaven blir gjort levende. Språket blir gjort levende. For dette må mennesker få et ‘nytt hjerte’, en ny ånd, en annen ånd (den mentale forfører med ‘kunnskap’) enn den som er fremtredende på jorden; de må bli gjenfødt, av ånd denne gang, og ikke av en kvinne. De må la hjertet lede seg mer enn kunnskapen, om det er fra Kunnskapens Tre i Edens Hage, enn om det er Livets Tre i Kabbalah. “
————–
“Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh; and that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I said unto thee, Ye must be born again. The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth: so is every one that is born of the Spirit. Nicodemus answered and said unto him, How can these things be? Jesus answered and said unto him, Art thou a master of Israel, and knowest not these things? Verily, verily, I say unto thee, We speak that we do know, and testify that we have seen; and ye receive not our witness. If I have told you earthly things, and ye believe not, how shall ye believe, if I tell you of heavenly things? And no man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of man which is in heaven.” (John 3:5-13)

Metatron
Metatron
12 år siden

«Den kristne mystiker Rudolf Steiner har et positivt syn på kabbalah brukt som et utviklingsverktøy, og omtaler Rosenkreutzer-ordenen positivt. Med det jeg vet idag, så har jeg ikke funnet noen grunn til å være uenig med Steiner i dette». :)

Interessant artikkel J.J.

Har du lest denne: http://www.amorc.no/archive/art12.htm ?

Metatron
Metatron
12 år siden
Svar til  J.Johansen

Ja, det er jeg helt enig med deg i :)

Hvis vi konsentrerer oss litt om å være menneske, så kanskje vi finner ut at vi også, som alt annet er Gudommelig energi?

Men klart, hvis man definerer Gud som en trancendens, og glemmer hva som sørger for trancendensen…da må jeg si meg helt enig i ditt ressonement :)

Blir vel ikke noen molekyler uten at det finnes atomer? Hvem er mest Guddommelig, atomet eller molekylet, mennesket eller Gud? Er ikke alt som finnes Gudommelig?

For meg er Gud: «Evigheten», «Altet», Universet og alt det inneholder… Kanskje har vi en «siste» trancendens, men ingen trancendens uten innhold.

Det nærmeste man kan komme Gud i en menneskekropp er å forkaste «definisjonen» av Gud, ellers blir det mange «Guder»… og heller forsøke å se hva definisjonen forsøkte å peke på :)… slippe «Observatøren»/ «vitnet»/»sjelen» til, og legge fra seg intellektet…tror jeg :)

Metatron
Metatron
12 år siden
Svar til  Metatron

Mange smilefjes det gitt :) hehe…

kjell108
kjell108
12 år siden
Svar til  Metatron

Først var paganisme vitenskap.
Så ble kristendom vitenskap og paganisme overtro.
Så ble kristendom overtro, vitenskap ble religion. Veldig opplagt.
Nå holder vitenskap også på å bli overtro (KT-miljøet).
Disse pardigmaskiftene er framskritt.

Metatron
Metatron
12 år siden
Svar til  J.Johansen

14) «At vi som mennesker ser Gud i vort eget billede er vel – – – menneskeligt.»?

:)

Metatron
Metatron
12 år siden

Fra åndsvibrasjoner til materie(makrokosmos) /sjel-sinn-kropp(microkosmos), …men de har til felles at de henger sammen… Og det viser vel kabbalah veldig godt? :) Hvorfor skulle Gud skape noe ikke-Gudommelig? Gud har nok skapt ting som kan oppfattes som «ikke-Gudommelig», for å minne oss på at vi er Gudommelig, og det som minner oss på at vi er Gudommelig, det er Gudommelig det, hvis du skjønner hva jeg mener :)

Tror nok det finnes teknokrater som har funnet en bestand-del før atomet, men de har enten fått munnkurv, eller et annet alternativ, som Muhammed sa: » Ingen er så blind og døv som den som hverken vil se eller høre»…kanskje ligger ting rett fremfor nesen på oss :)

Barb
Barb
12 år siden

Kabbalah er et verktøy.
Verktøy til hva?
Og hvem sitt verktøy er dette?

For meg Kabbalah er et verktøy som står i veien til Gud: “ it is a powerful delusion”, “harden our hearts”

“because they refused to LOVE the TRUTH and so be saved. For THIS reason God sends them a powerful delusion so that they will believe the LIE” (2 Tes.2:11)

Gud gav oss verktøy: HJERTE, og Han sa til oss:
”And ye shall seek me, and find [me], when ye shall search for me with ALL your heart. “(Jer.29:13)

Vi er på fristelsesdagen i ørkenen, og Kabbalah er fristelsen.

“So, as the Holy Spirit says:“Today, if you hear his voice, DO NOT harden your hearts as YOU did in the rebellion,during the time of testing in the desert,” (Heb 3:7)

MEN:
“Many shall be purified, and made white, and tried; but the wicked shall do wickedly: and NONE of the wicked shall understand; but the WISE shall understand. (Dan. 12:10)
Derfor er kabbalah et verktøy for wicked til…ikke Gud.

Barb
Barb
12 år siden

«I tell you the truth, unless you change and become like little children, you will NEVER enter the kingdom of heaven.” (Mat.18:3)
Hvorfor som barn?
«Jesus saw Nathaniel coming toward him and said about him, «Look, a genuine Israelite, in whom there is no deceit!» John 1:47

Romslig
Romslig
12 år siden

Du skriver: «Fordi i den riktige kristendom». Ser du ikke at det er netopp slike utsagn som skaper konflikter ??
Du eier ikke sannheten, likesom jeg heller ikke gjør det. Syntes det er vanskelig og ta dette seriøst, og finner ikke noe «godhet» i det heller.

Det står noe i bibelen om at Gud alene er dommer over oss mennesker. Det står videre noe om at mennesker som dømmer selv vil bli dømt hardere.
Man skal være litt forsiktig med og bli formanende!

Barb
Barb
12 år siden
Svar til  J.Johansen

Jesus is our highway to Gud, but only if we are like child= genuine Israelite.

Barb
Barb
12 år siden
Svar til  Romslig

Skam deg!
Amen

Barb
Barb
12 år siden
Svar til  Barb

Det var til Romslig (som burde skamme seg-og han vet hvorfor). men som jeg tror havner igjen galt. men la oss prove.

Singoalla
Singoalla
12 år siden
Svar til  Barb

Barb: Hvorfor håper du at Amon Ra sin sæd skal spre seg fruktbart omkring til folkene?

Barb
Barb
12 år siden
Svar til  Singoalla

Singoalla sier::Barb: Hvorfor håper du at Amon Ra sin sæd skal spre seg fruktbart omkring til folkene?

Singoalla
Singoalla
12 år siden
Svar til  Singoalla

Jepp, det var jo dine ord.
Ingen ytterligere kommentar fra meg gis.
Det var dine ord. Amen.

Barb
Barb
12 år siden
Svar til  Singoalla

Min rad til deg sango… er ga til emty rom og be, og be, og be, og be…
fordi du lyger hver eneste dag, du er som lucifer.
De er mitt raad til deg.

Singoalla
Singoalla
12 år siden
Svar til  Singoalla

Barb: Følg ditt eget råd, eller dine egne råd, du som bare brer om deg med ord som du gjentar etter andre eller etter bøker, uten å forstå ordene du bruker.

Barb
Barb
12 år siden

Romslig , jeg takker deg for prestasjon, men jeg mener: gaa og sov rusen.

Barb
Barb
12 år siden
Svar til  J.Johansen

Gud er ikke abstrakt, Han er ved siden av oss hele tiden. Hvis vi bare holder kjeft og ber til Han …………………

Barb
Barb
12 år siden

JJ ++++ +

Singoalla
Singoalla
12 år siden

Dette er noe av det verste jeg har sett, og det markerer definitivt at min tid som kommentator på Nyhetsspeilet er over. For ever.

Denne artikkelen sikrer at ingen esoteriker noensinne kan føle seg vel her, og diverse gode mennesker snur seg definitivt i sine graver.. Jeg tør ikke å tenke på hvilke karmiske konsekvenser det kan innebære for artikkelforfatteren.

Og tør kke engang tenke på hva mine kjære brødre og søstre eller kabbalah-lærere ville mene om denne artikkelen og kan ikke dele lys på et sted hvor slike artikler publiseres. Hvor bedrag og løgn fremstilles som sannhet.

«Tilgi dem for de vet ikke hva de gjør» – sa Jesus.

Men det gjør du, JJ, etter alt jeg har forklart burde du vite iallfall.
Å det å gjøre dette likevel.. det er hva Bibelen har et spesielt ord for.
Vil faktisk ikke skrive det her, du får finne ut av det selv.

Jeg har brukt enormt med tid og krefter, på å bidra her på NS, via kommentarer, fordi jeg har levd i den villfarelse, at det her på NS var mennesker samlet som var av lyset og som deler sitt lys for å øke det lys vi har – slik at det til sammen kan bli som et stort lys for menneskeheten, og slik at flere og lere kan komme til forståelse. I god gnostisk ånd.

Det er hva jeg trodde. Men her serveres vrangforestillinger, fordømmer og et ufattelig mørke, og kalles lys.. dette er ikke lys men noe fryktelig mørkt..

Det hjelper ikke å kalle mørke for lys og begrunne med Bibelsitater. Og det blir ikke mer riktig og sant uansett hvor mange ganger man forsøker å banke det inn ved gjentagelser. Vil tro de fleste kan se forskjellen, men kan du?

Du klager over at folk ikke kan se hva som er rett eller galt, lys eller mørke, når de reagerer på at de som ikke mottok kvitekrist ble drept på stedet, av en mann som senere er blitt kalt hellig. Og som ellers var mest opptatt av å drive inn skatter. I følge Snorre Sturlasons ord, dette mener du var i Jesu ånd.

Du ble ved juletider oppgitt over at mennesker ikke forstår sitt eget beste, si det til de som ble hugget hodet av da

Våre daværende prester flyktet til Island.. og dermed ble vi et land bestående av krigere og bønder, og den mentaliteten. De mest åndelige flyktet for godt!

Våre egne prester ble hugget ned med sverd og blod eller ble islendinger..
Det er sannheten og du er oppgitt over at folk her reagerer naturlig på urett?

Det har åpenbart vært fullstendig bortkastet for meg, å dele av sitt lys, innsikter og kunnskap her, og jeg vil definitivt finne meg noe annet og mer fruktbart å gjøre. Kommentarene i kjølvannet også stort sett, bortsett fra Metatron, av de som har kommentert på innhold.

De fruktene jeg har sett, de siste dagene, er skremmende og skuffende, på mange måter jeg ikke skal gå inn på her. Men jeg beklager på det aller sterkeste at jeg har forsøkt å dele kunnskaper, brikker og lys fra kabbalah.

Det var gjort av godhet, fordi jeg unnte deg del i gleden og innsiktene, det ble gjort av et godt hjerte og var godt ment. Men jeg foreslår nå, at du bruker din tid og krefter på de ting som du forhåpentlig forstår, og ikke begår slikt som dette. Jeg kan ikke annet gjøre for deg enn å gråte og be Gud hjelpe deg.

Du har helt rett – du er hverken mystiker eller kabbalist i dette livet, og blir det i følge deg selv heller aldri. Forsøk da ikke å gå bortenfor der du ikke har begynt.. eller skrive artikler, forstå, bedømme eller bedømme de ting du ikke er i nærheten av å ha forutsetning for å forstå.

Kabbalah er ikke noe du kan forstå med hodet, eller ved å lese bøker eller søke deg frem på nett!!! Det er helt korrekt, lukket for alle som ikke er modne og rede, og rene nok, i hjerte og sjel, og det er GUD skjenker forståelse!

Tenk om det faktisk er mulig at Gud finner artisten Madonna mer rede og åpen for sannhet, enn du? Jeg vet ikke. Konstaterer bare at du liker å håne henne, så ofte du kan og har ikke sett henne håne deg eller noen andre..

Det er Gud som bedømmer deres hjerter, både ditt og hennes.. døm ikke for at man ikke selv skal bli dømt.. Denne fordømmelsen er ikke i Jesu ånd!

Her kan ingen ta seg til rette eller forstå ut fra dogmer eller egen forstand! Og heller ikke kan noen forklare nok til at personer som ikke er rede kan forstå, det var også det Jesus beklaget seg over, at folk ikke var rede..

Denne artikkelen er definitivt ikke i kjærlighetens eller Rabbi Yeshuas ånd.

Både Jesus og Bibelen som du hele tiden refererer til, er gjennomført kabbalistisk. Dette er sannheten men du tåler den ikke. Og det passer ikke med dogmene dine. Uansett hva som fremlegges av beviser så ser du det ikke. Da får du bare beholde dine illusjoner, mene at de er fasit og fordømme alle som avviker en bitteliten tomme fra din egen forståelse.

Denne artikkel viser at mørkemennenes, fordommenes og vrangforestillingenes tid ikke er forbi. Lenge leve illusjoner og vranglærer, korsfest korsfest, dersom noen har lyset i seg, bring dem til taushet.

BIBELEN SIER KLART AT DEN FALNE KIRKEN SKAL KOMME MED EN VRANGLÆRE SOM SKAL FORFØRE HELE VERDEN..

DET ER HVA SOM VI HAR VÆRT UNDER SISTE 1600 ÅR CA.

DET ER GODT INNARBEDET, OG OM NOEN HAR FORSTÅTT TINGENE ELLER BLITT GITT ANDRE INNSIKTER AV GUD, BLE DE BRUTALT DREPT, BRENT ELLER BRAKT TIL TAUSHET PÅ ANNET VIS..

DENNE ARTIKKEL ER SKREVET I SAMME ÅND, OG FORFEKTER SAMME LÆRE SOM DREV KIRKENS FOLK TIL Å FORDØMME, STIGMATISERE OG DREPE ALLE SOM FANT ANDRE SANNHETER..

BIBELEN SIER KLART AT DEN ER PÅ MARTYRENES SIDE, IKKE BØDLENES SIDE..

MARTYRENE VAR IKKE LUTHERANERE OG VIL ALDRI BLI DET, MEN LUTHERANERNE DREPTE GANSKE MANGE OGSÅ, OG ER DE SOM MINST TÅLER AVVIK I FRA DERES «ENESTE SANNE TRO» OG MONOMPOL PÅ SANNHETEN, DET HAR VI SETT HER INNE SISTE DAGENE.

DE FLESTE SOM ER DREPT AV FOLK SOM VAR BESATT AV DENNE TRO OG MENTALITET, FINNES IKKE PÅ NOEN LISTE.

DET VAR NEDSLAKTINGER AV HELE FOLKESLAG, BL A HELE URBEFOLKNINEN PÅ CUBA OG TASMANIA, TUSENVIS AV MILLIONER AV MENNESKER, FORDI DE IKKE AKSEPTERTE DEN ENESTE RETTE KVITE-KRIST-VERSJONEN.. SÅ FJERNT FJERNT FRA HVEM DEN SANNE RABBI YESHUA VAR OG HVA HAN LÆRTE..

HER ER NOEN LIKTER, FOR VIDERE LESNING ANG KABBALISTER OG ANDRE SOM BLE DREPT.. FOR KUNNSKAP OG INNSIKTER DE BLE GITT AV GUD, MANGE AV DE MEST KJENTE VAR FAKTISK KABBALISTER:

Category:People executed for heresy

http://en.wikipedia.org/wiki/Category:People_executed_for_heresy

List of people burned as heretics

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_people_burned_as_heretics

Korsfest korsfest! Legg merke til at også Rabbi Yeshua er listet opp på disse listene, og han ble faktisk korsfestet AKKURAT for kjetteri! BINGO!

Han var i godt selskap, og samme mentalitet lever fremdeles i dag,
i lutheranere som med sine kjepphester faktisk tror at de følger ham!

Singoalla
Singoalla
12 år siden
Svar til  Singoalla

FORTIDENS DISSIDENTER:

Jeg synes det kan passe, i sannhetens navn at et par av disse mange lister får komme frem, slik at vi i det minste kan se på kjetternes navn..
—————————————————————————————-
Hva de har måttet gjennomgå, fordi de ikke forstod eller godtok dogmene til kirken, vet kun de selv og Gud.. mentaliteten lever fremdeles som vi ser.

OG vi bør alle passe oss for det. Det kan være greit at det står et kors der døds-året til disse menneskene listes opp, fordi de døde faktisk, pga Jesu kors..

Sympatien til den Rabbi Yeshua jeg kjenner, er hos martyrene og ikke hos deres bødler eller den lære som får mennesker til å begå slike uhyrligheter.

Mens andre her vil mene at disse folkene ikke visste hva som var rett eller galt – og at de ikke forstod sitt eget beste, som var å bli hugget ned.
—————————————————————————————-
DET ER PÅ FRUKTENE MAN SKAL KJENNE TROEN,
sa Jesus og det er det ENESTE og 100 % sikre tegn vi har.

Mange mange gode mennesker og store tenkere, har dødd og blitt sablet ned, til ære for tradisjonell kristendoms dogmer og doktriner.
De fruktene forteller iallfall meg, at den er på ville veier..
SANNHETEN SKAL FREM OGSÅ OM DETTE!

Er det noe rart at Kabbalah måtte tas vare på og leses i hemmelighet?!
Når slike folk mente å ha monopol på «den eneste sannhet?»

Til minne om gode kabbalister og andre kjettere – her er noen få navn:
—————————————————————————————
List of people burned as heretics

This list contains persons burned by various religious groups, after being deemed heretics. This list does not attempt to encompass the list of those executed by burning (such a one would include many other people such as victims of witch hunts or other persecutions).

It is also notable that some of the victims, such as Quirinus Kuhlmann and Jacques de Molay, were executed primarily for political purposes; the charges of heresy were simply official excuses.

(Jacques de Molay – det er grunnleggeren av frimureriet)

Roman Catholic Church

1. Ramihrdus of Cambrai (1076 or 1077) (lynched)
2. Peter of Bruys († 1130) (lynched)
3. Gerard Segarelli († 1300)
4. Fra Dolcino († 1307)
5. Sister Margherita († 1307)
6. Brother Longino († 1307)
7. Marguerite Porete († 1310)
8. Botulf Botulfsson († 1311), the only known heretic executed in Sweden
9. Jacques de Molay (1243–1314), burned after conviction by a tribunal under the control of King Philip IV of France.
10. Guilhèm Belibasta († 1321), last Cathar
11. Francesco da Pistoia († 1337)
12. Lorenzo Gherardi († 1337)
13. Bartolomeo Greco († 1337)
14. Bartolomeo da Bucciano († 1337)
15. Antonio Bevilacqua († 1337)
16. William Sawtre († 1401)
17. John Badby († 1410)
18. Jan Hus (1371–1415), impenitent/unrepentant heretic
19. Jerome of Prague (1365–1416), relapsed heretic
20. St. Joan of Arc (1412–1431), relapsed heretic
21. Thomas Bagley († 1431)
22. Pavel Kravař († 1433)
23. Girolamo Savonarola († 1498)
24. Joshua Weißöck (1488–1498)
25. Jean Vallière († 1523)
26. Hendrik Voes († 1523), 1st martyr in the Seventeen Provinces
27. Jan van Essen († 1523), 1st martyr in the Seventeen Provinces
28. Jan de Bakker († 1525), 1st martyr in the Northern Netherlands
29. Wendelmoet Claesdochter († 1527), 1st Dutch woman burned as heretic
30. Michael Sattler († 1527)
31. Patrick Hamilton († 1528)
32. Balthasar Hubmaier (1485–1528), relapsed heretic
33. George Blaurock (1491–1529)
34. Hans Langegger († 1529)
35. Giovanni Milanese († 1530)
36. Richard Bayfield († 1531)
37. James Bainham († 1532)
38. William Tyndale (1490–1536)
39. John Frith (1503–1533)
40. Jakob Hutter († 1536)
41. Aefgen Listincx (d. 1538)
42. Anneke Esaiasdochter (d. 1539)
43. Francisco de San Roman († 1540)
44. Giandomenico dell’ Aquila († 1542)
45. Maria van Beckum (d. 1544)
46. Ursula van Beckum (d. 1544)
47. George Wishart (1513–1546)
48. John Rogers († 1555)
49. Rowland Taylor († 1555)
50. John Hooper († 1555)
51. Robert Ferrar († 1555)
52. Patrick Pakingham († 1555)
53. Hugh Latimer (1485–1555), relapsed heretic
54. Nicholas Ridley (1500–1555)
55. Bartolomeo Hector († 1555)
56. Paolo Rappi († 1555)
57. Vernon Giovanni († 1555)
58. Labori Antonio († 1555)
59. John Bradford († 1555)
60. Thomas Cranmer (1489–1556), relapsed heretic
61. Pomponio Angerio († 1556)
62. Nicola Sartonio († 1557)
63. Thomas von Imbroich († 1558) (beheaded)
64. Fra Goffredo Varaglia († 1558)
65. Gisberto di Milanuccio († 1558)
66. Francesco Cartone († 1558)
67. Antonio di Colella († 1559)
68. Antonio Gesualdi († 1559)
69. Giacomo Bonello († 1560)
70. Mermetto Savoiardo († 1560)
71. Dionigi di Cola († 1560)
72. Gian Pascali di Cuneo († 1560)
73. Bernardino Conte († 1560)
74. Giorgio Olivetto († 1567)
75. Luca di Faenza († 1568)
76. Thomas Szük (1522–1568)
77. Bartolomeo Bartoccio († 1569)
78. Dirk Willems († 1569)
79. Fra Arnaldo di Santo Zeno († 1570)
80. Alessandro di Giacomo († 1574)
81. Benedetto Thomaria († 1574)
82. Diego Lopez († 1583)
83. Gabriello Henriquez († 1583)
84. Borro of Arezzo († 1583)
85. Ludovico Moro († 1583)
86. Pietro Benato († 1585)
87. Francesco Gambonelli († 1594)
88. Marcantonio Valena († 1594)
89. Giovanni Antonio da Verona († 1599)
90. Fra Celestino († 1599)
91. Giordano Bruno (1548–1600)
92. Maurizio Rinaldi († 1600)
93. Bartolomeo Coppino († 1601)
94. Kimpa Vita (1684–1706)
95. Maria Barbara Carillo (1625–1721)

Anglican Church

1. Anne Askew (1521–1546)
2. Joan Bocher († 1550)
3. George van Parris († 1551)
4. Matthew Hamont († 1579)
5. John Lewes († 1583)
6. Peter Cole († 1587)
7. Francis Kett († 1589)
8. Bartholomew Legate (1575–1612)
9. Edward Wightman (1566–1612), relapsed heretic

In Eastern Orthodox Countries

1. Basil the Physician († 1118), by Emperor Alexius I Comnenus; heresy
2. Avvakum Petrovich (1620–1682), by Tsar Feodor III of Russia; combating the Starovery movement
3. Quirinus Kuhlmann († 1689), by Tsar Ivan V of Russia; considered politically dangerous

Calvinist Church

1. Michael Servetus (1511–1553)

See also

1. Jesus of Nazareth (4 BC–A.D. 33), crucified.
2. Priscillian († 385), beheaded.
3. Solomon Molcho (1500–1532), apostate.
4. Étienne Dolet (1509–1546), apostate.
5. Pomponio Algerio (1531–1556), boiled to death.
6. Lucilio Vanini († 1618), apostate.
7. Gabriel Malagrida († 1761), strangled.[1]

Barb
Barb
12 år siden
Svar til  Singoalla

et inverterte Riket på jord i Fadervår blir dermed det diabolske, det sataniske, det Ahrimanske. Mennesket har gjort seg til guder for seg selv. Mennesker har valgt seg de negative expressions til de ti sephirot som er de ti måtene G-d utøver sin vilje på, og valgt seg de ahrimanske expressions, som leder til det Ahrimanske Riket. Kunnskapen som disse krefter som styrer verden har valgt seg, har ført til at de velger de negativt polariserte åndskrefter, som expression og utrykk for luciferiske og ahrimanske uttrykk, som de har valgt seg som sin guddom, fordi den bedre tjener deres egoisme og grådighet – makt over mennesker, fremfor å velge den positivt polariserte veien; G-d’s vei, i fotsporene av den som gjorde innvielse til det guddommelige riket mulig ved Golgata-mysteriet; Jesus Kristus.Kjærlighetens vei.

For mennesker som vil noe for egoistiske interesser, og med god kunnskap om kabbalah systemet, så kan det faktisk være en fordel å gjøre seg bruk av de luciferiske og ahrimanske åndelige krefter som er i verden, og det blir gjort; ‘By Deception we shall Rule‘.

Dette er satanistene. De har brukt esoterisk visdom og kunnskap, til å skaffe seg fordeler fremfor andre. Løgn, bedrag, deception, drap, mørk rituell praksis, alt tas i bruk for å nå sine egoistiske målsettinger. De bedriver ordkløveri av de hellige tekster, for å få alt til å stemme med sitt verdensbilde. Krig blir fred, og kjærlighet blir hat. De mener at disse negative åndkrefter er i verden for å bli brukt, ikke kjenne til dem for å ta avstand fra dem. Dette er en svært viktig differensiering!

Jeg har brukt enormt med tid og krefter, på å bidra her på NS, via kommentarer, fordi jeg har levd i den villfarelse, at det her på NS var mennesker samlet som var av lyset og som deler sitt lys for å øke det lys vi har – slik at det til sammen kan bli som et stort lys for menneskeheten, og slik at flere og lere kan komme til forståelse. I god gnostisk ånd.

Det er hva jeg trodde. Men her serveres vrangforestillinger, fordømmer og et ufattelig mørke, og kalles lys.. dette er ikke lys men noe fryktelig mørkt..

Det hjelper ikke å kalle mørke for lys og begrunne med Bibelsitater. Og det blir ikke mer riktig og sant uansett hvor mange ganger man forsøker å banke det inn ved gjentagelser. Vil tro de fleste kan se forskjellen, men kan du?

Du klager over at folk ikke kan se hva som er rett eller galt, lys eller mørke, når de reagerer på at de som ikke mottok kvitekrist ble drept på stedet, av en mann som senere er blitt kalt hellig. Og som ellers var mest opptatt av å drive inn skatter. I følge Snorre Sturlasons ord, dette mener du var i Jesu ånd.

Du ble ved juletider oppgitt over at mennesker ikke forstår sitt eget beste, si det til de som ble hugget hodet av da

Våre daværende prester flyktet til Island.. og dermed ble vi et land bestående av krigere og bønder, og den mentaliteten. De mest åndelige flyktet for godt!

Våre egne prester ble hugget ned med sverd og blod eller ble islendinger..
Det er sannheten og du er oppgitt over at folk her reagerer naturlig på urett?

Det har åpenbart vært fullstendig bortkastet for meg, å dele av sitt lys, innsikter og kunnskap her, og jeg vil definitivt finne meg noe annet og mer fruktbart å gjøre. Kommentarene i kjølvannet også stort sett, bortsett fra Metatron, av de som har kommentert på innhold.

De fruktene jeg har sett, de siste dagene, er skremmende og skuffende, på mange måter jeg ikke skal gå inn på her. Men jeg beklager på det aller sterkeste at jeg har forsøkt å dele kunnskaper, brikker og lys fra kabbalah.

Det var gjort av godhet, fordi jeg unnte deg del i gleden og innsiktene, det ble gjort av et godt hjerte og var godt ment. Men jeg foreslår nå, at du bruker din tid og krefter på de ting som du forhåpentlig forstår, og ikke begår slikt som dette. Jeg kan ikke annet gjøre for deg enn å gråte og be Gud hjelpe deg.

Du har helt rett – du er hverken mystiker eller kabbalist i dette livet, og blir det i følge deg selv heller aldri. Forsøk da ikke å gå bortenfor der du ikke har begynt.. eller skrive artikler, forstå, bedømme eller bedømme de ting du ikke er i nærheten av å ha forutsetning for å forstå.

Kabbalah er ikke noe du kan forstå med hodet, eller ved å lese bøker eller søke deg frem på nett!!! Det er helt korrekt, lukket for alle som ikke er modne og rede, og rene nok, i hjerte og sjel, og det er GUD skjenker forståelse!

Tenk om det faktisk er mulig at Gud finner artisten Madonna mer rede og åpen for sannhet, enn du? Jeg vet ikke. Konstaterer bare at du liker å håne henne, så ofte du kan og har ikke sett henne håne deg eller noen andre..

Det er Gud som bedømmer deres hjerter, både ditt og hennes.. døm ikke for at man ikke selv skal bli dømt.. Denne fordømmelsen er ikke i Jesu ånd!

Her kan ingen ta seg til rette eller forstå ut fra dogmer eller egen forstand! Og heller ikke kan noen forklare nok til at personer som ikke er rede kan forstå, det var også det Jesus beklaget seg over, at folk ikke var rede..

Denne artikkelen er definitivt ikke i kjærlighetens eller Rabbi Yeshuas ånd.

Både Jesus og Bibelen som du hele tiden refererer til, er gjennomført kabbalistisk. Dette er sannheten men du tåler den ikke. Og det passer ikke med dogmene dine. Uansett hva som fremlegges av beviser så ser du det ikke. Da får du bare beholde dine illusjoner, mene at de er fasit og fordømme alle som avviker en bitteliten tomme fra din egen forståelse.

Denne artikkel viser at mørkemennenes, fordommenes og vrangforestillingenes tid ikke er forbi. Lenge leve illusjoner og vranglærer, korsfest korsfest, dersom noen har lyset i seg, bring dem til taushet.

BIBELEN SIER KLART AT DEN FALNE KIRKEN SKAL KOMME MED EN VRANGLÆRE SOM SKAL FORFØRE HELE VERDEN..

DET ER HVA SOM VI HAR VÆRT UNDER SISTE 1600 ÅR CA.

DET ER GODT INNARBEDET, OG OM NOEN HAR FORSTÅTT TINGENE ELLER BLITT GITT ANDRE INNSIKTER AV GUD, BLE DE BRUTALT DREPT, BRENT ELLER BRAKT TIL TAUSHET PÅ ANNET VIS..

DENNE ARTIKKEL ER SKREVET I SAMME ÅND, OG FORFEKTER SAMME LÆRE SOM DREV KIRKENS FOLK TIL Å FORDØMME, STIGMATISERE OG DREPE ALLE SOM FANT ANDRE SANNHETER..

BIBELEN SIER KLART AT DEN ER PÅ MARTYRENES SIDE, IKKE BØDLENES SIDE..

MARTYRENE VAR IKKE LUTHERANERE OG VIL ALDRI BLI DET, MEN LUTHERANERNE DREPTE GANSKE MANGE OGSÅ, OG ER DE SOM MINST TÅLER AVVIK I FRA DERES “ENESTE SANNE TRO” OG MONOMPOL PÅ SANNHETEN, DET HAR VI SETT HER INNE SISTE DAGENE.

DE FLESTE SOM ER DREPT AV FOLK SOM VAR BESATT AV DENNE TRO OG MENTALITET, FINNES IKKE PÅ NOEN LISTE.

DET VAR NEDSLAKTINGER AV HELE FOLKESLAG, BL A HELE URBEFOLKNINEN PÅ CUBA OG TASMANIA, TUSENVIS AV MILLIONER AV MENNESKER, FORDI DE IKKE AKSEPTERTE DEN ENESTE RETTE KVITE-KRIST-VERSJONEN.. SÅ FJERNT FJERNT FRA HVEM DEN SANNE RABBI YESHUA VAR OG HVA HAN LÆRTE..

HER ER NOEN LIKTER, FOR VIDERE LESNING ANG KABBALISTER OG ANDRE SOM BLE DREPT.. FOR KUNNSKAP OG INNSIKTER DE BLE GITT AV GUD, MANGE AV DE MEST KJENTE VAR FAKTISK KABBALISTER:

Category:People executed for heresy

http://en.wikipedia.org/wiki/Category:People_executed_for_heresy

List of people burned as heretics

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_people_burned_as_heretics

Korsfest korsfest! Legg merke til at også Rabbi Yeshua er listet opp på disse listene, og han ble faktisk korsfestet AKKURAT for kjetteri! BINGO!

Han var i godt selskap, og samme mentalitet lever fremdeles i dag,
i lutheranere som med sine kjepphester faktisk tror at de følger ham!

Barb
Barb
12 år siden

Singoalla=satans kjenner du er falsk jode!
Singo du lyger konstant!

Singoalla
Singoalla
12 år siden
Svar til  Barb

Red: Er det ok, at slike kommentarer som dette blir stående om en som har brukt mye tid på å bidra med info, innsiktier og kommentarer over tid så sier det mye:

Singoalla=satans kjenner du er falsk jode!
Singo du lyger konstant!

Er det greit om noen bruker 4-5 profiler og poster hauger av kommentarer som i helhet bare er en blåkopi av en av de andres kommentar?

Barb: Ikke et eneste usant ord har jeg sagt, dermed er du selv en løgner og det som verre er med slike falske, dømmende anklager. La Gud dømme. Dine anklager speiler kun din egen bagasje, ta tak i ditt eget, Barb.

Singoalla
Singoalla
12 år siden

Barb sier: Singoalla=satans kjenner du er falsk jode! Singo du lyger konstant!

Jeg ber deg om å la være å kalle meg Singo, det er forbeholdt mine venner.

Ordene ovenfor her, beviser på en god måte – hva slags mentalitet og tro som drev og driver de som drev kjetteri og hekse-jaktene både i fortid og nåtid. Her ser denne mentalitet demonstrert på en typisk måte. Slik virker det altså når man blir fanget av vranglære og konfrontet med sannhet.

Jeg forklarte dette i min lange kommentar, at jeg gjenkjente mentaliteten, ånden og tankegangen, som gjennomsyrer artikkelen, og her viser Barb oss i praksis, hvor rett jeg hadde og hvordan det arter seg i praksis på mange vis.

Barb tåler ikke sannheten og slenger om seg med ord han ikke selv er i nærheten av å fatte betydningen av. Om noen faktisk forstår hva han sier, beskylder han dem for løgn og kommer med skjellsord.

For ordens skyld:

1. ALT jeg har sagt her på Nyhetsspeilet, ALT har vært 100 % sant og sannhet ut fra mine innsikter og dømmekraft i dag. Det har jeg sagt før og har ingen problemer med å gjenta. Pass deg selv, Barb.

2. Navnet Singoalla har INGENTING med hverken satan eller ekte eller falsk jøde å gjøre og heller ikke i mine gener finnes noe slikt. Så det må være sin egen bagasje han speiler. Han er en ny profil men virker som et identisk klon av en annen her inne, og utaller seg ikke som om han var ny her i går..

Barb
Barb
12 år siden
Svar til  Singoalla

Singoalla mener :
Ordene ovenfor her, beviser på en god måte – hva slags mentalitet og tro som drev og driver de som drev kjetteri og hekse-jaktene både i fortid og nåtid. Her ser denne mentalitet demonstrert på en typisk måte. Slik virker det altså når man blir fanget av vranglære og konfrontet med sannhet.

Jeg forklarte dette i min lange kommentar, at jeg gjenkjente mentaliteten, ånden og tankegangen, som gjennomsyrer artikkelen, og her viser Barb oss i praksis, hvor rett jeg hadde og hvordan det arter seg i praksis på mange vis.

Barb tåler ikke sannheten og slenger om seg med ord han ikke selv er i nærheten av å fatte betydningen av. Om noen faktisk forstår hva han sier, beskylder han dem for løgn og kommer med skjellsord.

For ordens skyld:

1. ALT jeg har sagt her på Nyhetsspeilet, ALT har vært 100 % sant og sannhet ut fra mine innsikter og dømmekraft i dag. Det har jeg sagt før og har ingen problemer med å gjenta. Pass deg selv, Barb.

2. Navnet Singoalla har INGENTING med hverken satan eller ekte eller falsk jøde å gjøre og heller ikke i mine gener finnes noe slikt. Så det må være sin egen bagasje han speiler. Han er en ny profil men virker som et identisk klon av en annen her inne, og utaller seg ikke som om han var ny her i går..

amen

Singoalla
Singoalla
12 år siden

* List of people executed for witchcraft

Det er mange lister og ingen er fullstendige, her mangler flere norske navn

Disse navnene og menneskene, troens dissidenter FORTJENER å få lov til å stå her i kjølvannet av denne artikkel, da kabbalah også er en viktig ingrediens for de som vil forsøke seg på sann magi, dog er nok mange av disse navnene kloke koner eller andre som fikk maktens folk imot seg…
———————————————————————————————-
Vi har ingen lister over de som ble hugget ned da de ikke godtok kvite-krist-læren under kristningen av Norge og andre land. Ei heller alle de urfolkene, indianere, aboriginals og andre som ble meiet ned av av kirkens folk, misjonærer og andre med samme mentalitet og ånd.

DISSE BRUTALE FRUKTENE – DRAP, SIER MYE OM DEN TRO SOM FORLEDER FOLK PÅ SÅ VILLE VEIER.

Til og med utryddet som folk i noen tilfeller..

men her er likevel en av mange lister til:

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_people_executed_for_witchcraft

Johann Albrecht Adelgrief 1636 !d. 1636 German Executed after claiming to be a prophet.[6]
Arriens, MarigjeMarigje Arriens 1591 !ca. 1520–1591 Dutch Burned to death for sorcery.
Barthe, AngeleAngéle de la Barthe 1275 !ca. 1230–1275 French Found guilty of sexual relations with the devil and burned to death.[7]
Bassett, GoodwifeGoodwife Bassett[8] 1651 !d. 1651 British American colonist at Fairfield, Connecticut
Bateman, MaryMary Bateman 1809 !ca. 1768–1809 English Convicted of fraud and murder, and alleged to be a witch; hanged to death.[9]
Bernauer, AgnesAgnes Bernauer 1435 !ca. 1410–1435 German Convicted of witchcraft and thrown in the Danube to drown, following accusations by her father-in-law Ernest, Duke of Bavaria.
Bien, MergaMerga Bien 1603 !1560s–1603 German Convicted as part of the Fulda witch trials and burned to death.
Birgitta, LassesLasses Birgitta 1550 !d. 1550 Swedish The first woman executed for witchcraft in Sweden; beheaded.
Bishop, BridgetBridget Bishop 1692 !ca. 1632–1692 English (emigrated to British America) The first person to be tried and executed during the Salem witch trials.[10]
Bonanno, GiovannaGiovanna Bonanno 1789 !d. 1789 Italian A widow and beggar who sold to her neighbours potions and spells intended to kill people. Accused of sorcery and hanged to death.[11]
Borcke, SidoniaSidonia von Borcke 1620 !1548–1620 Pomeranian Confessed to murder and witchcraft under torture; beheaded and burned.
Burroughs, GeorgeGeorge Burroughs 1692 !ca. 1650–1692 British American colonist Congregational pastor, executed as part of the Salem witch trials.[12]
Carrier, MarthaMartha Carrier 1692 !d. 19 Aug 1692 British/American Hanged during the Salem witch trials, her children confessed she was a witch.
Chantraine, AnneAnne de Chantraine 1622 !1605–1622 French Burned to death.
Chauderon, MichéeMichée Chauderon 1652 !d. 1652 Swiss Confessed under torture to summoning demons and was the last person executed for socrcery in Geneva.[13]
Cheveron, NyzetteNyzette Cheveron 1605 !d. 1605 Belgian Confessed to being a witch; was strangled and burned to death.
Clarke, ElizabethElizabeth Clarke 1645 !ca. 1565–1645 English The first woman persecuted by the Witchfinder General, Matthew Hopkins; hanged to death.
Corey, GilesGiles Corey 1692 !ca. 1611–1692 English (emigrated to British America) Crushed to death for refusing to plea during the Salem witch trials.
Corey, MarthaMartha Corey 1692 !1620s–1692 English (emigrated to British America) Hanged to death during the Salem witch trials.
Curtens, HelenaHelena Curtens 1738 !1722–1738 German One of the last people to be executed for witchcraft in Germany.
Delvaux, JeanJean Delvaux 1595 !d. 1595 Belgian Roman Catholic monk; beheaded.
Deshayes, CatherineCatherine Deshayes 1680 !ca. 1640–1680 French aka La Voisin. Burned to death following the Affair of the Poisons.
Doughty, ThomasThomas Doughty 1578 !d. 1578 English Nobleman and explorer accused by Sir Francis Drake of witchcraft, mutiny and treason. Executed by beheading.
Eastey, MaryMary Eastey 1692 !1634–1692 English (emigrated to British America) Hanged during the Salem witch trials
Eriksdotter, AnnaAnna Eriksdotter 1704 !1624–1704 Swedish The last person to be executed for sorcery in Sweden.
Francesco, MatteucciaMatteuccia de Francesco 1428 !d. 1428 Italian Confessed to having flown on the back of a demon; burned to death.
Gardiner, JeaneJeane Gardiner 1651 !d. 1651 British Executed in Bermuda.
Garnier, GillesGilles Garnier 1573 !d. 1573 French Serial child murderer; convicted of witchcraft and lycanthropy, and burned to death.
Glamis, JanetJanet, Lady Glamis 1537 !d. 1537 Scottish Accused of witchcraft by King James V; burned to death.
Glover, AnnAnn Glover 1688 !d. 1688 Irish (emigrated to British America) Last person to be hanged for witchcraft in Boston.
Goguillon, PeronnePeronne Goguillon 1679 !d. 1679 French Burned to death; one of the last women to be executed for witchcraft in France.
Good, SarahSarah Good 1692 !1655–1692 British American colonist One of the first to be convicted in the Salem witch trials.
Grandier, UrbainUrbain Grandier 1634 !1590–1634 French Convicted following the Loudun possessions and burned to death.
Greensmith, GoodwifeGoodwife Greensmith[8] 1663 !d. 1663 British American colonist at Hartford, Connecticut
Greensmith, GoodmanGoodman Greensmith[8] 1663 !d. 1663 British American colonist at Hartford, Connecticut
Guilladot, BertrandBertrand Guilladot 1742 !d. 1742 French Priest who confessed to having made a pact with the devil.
Ham, MechteldMechteld ten Ham 1605 !d. 1605 Dutch Confessed under torture and was burned to death.
Hausmannin, WalpurgaWalpurga Hausmannin 1587 !d. 1587 Austrian Midwife who confessed to child murder, witchcraft and vampirism; burned to death.
Henot, KatharinaKatharina Henot 1627 !1570–1627 German Postmaster; burned to death.
Heur, AdrienneAdrienne d’Heur 1646 !1585–1646 French Burned to death.
Hibbins, AnnAnn Hibbins 1656 !1656 British American colonist The fourth person excecuted for witchcraft in Massachusetts Bay Colony, hanged on Boston Common
Horne, JanetJanet Horne 1727 !d. 1727 Scottish Last British person to be executed for sorcery; burned to death.
Horsnas, ElinElin i Horsnäs 1611 !d. 1611 Swedish Beheaded after her second trial for witchcraft.
Howe, ElizabethElizabeth Howe 1692 !1635–1692 Brtish (emigrated to British America) Hanged during the Salem witch trials.
Jacobs, GeorgeGeorge Jacobs 1692 !1620–1692 British American colonist Hanged during the Salem witch trials.
Johnson, MaryMary Johnson 1648 !ca.1648 British American colonist executed at Hartford, Connecticut
Jones, MargaretMargaret Jones 1648 !1648 British American colonist The first person to be excecuted for witchcraft in Massachusetts Bay Colony, hanged
Jonsdotter, MäretMäret Jonsdotter 1672 !1644–1672 Swedish Beheaded.
Junius, JohannesJohannes Junius 1628 !1573–1628 German Tortured and then burned to death during the Bamberg witch trials.
Kemp, UrsulaUrsula Kemp 1582 !ca. 1525–1582 English Confessed to witchcraft and was hanged.
Kendall, Mrs.Mrs. Kendall[8] 1650 !ca.1650 British American colonist of Cambridge, MA
Knap, GoodwifeGoodwife Knap[8] 1653 !d. 1653 British American colonist at Hartford, Connecticut
Koldings, AnnaAnna Koldings 1590 !d. 1590 Danish Burned to death.
KolgrimKolgrim 1407 !ca. d. 1407 Greenlandic Burned to death.
Kruckow, ChristenzeChristenze Kruckow 1621 !1558–1621 Danish Noblewoman who confessed to cursing the marital bed of a rival; beheaded.
Lake, UnknownUnknown Lake[8] 1650 !ca.1650 British American colonist Wife of Henry Lake, from Dorchester, Ma
LeatherlipsLeatherlips 1810 !1732–1810 Native American Native American leader who was sentenced to death for witchcraft and executed with a tomahawk.[14]
Martin, SusannahSusannah Martin 1692 !1621–1692 English (emigrated to British America) Executed during the Salem witch trials.
Matsdotter, MalinMalin Matsdotter 1676 !1613–1676 Swedish Burned to death.
Meath, PetronillaPetronilla de Meath 1324 !ca. 1300–1324 Irish Burned to death.
Nurse, RebeccaRebecca Nurse 1692 !1621–1692 English (emigrated to British America) Hanged during the Salem witch trials
Nypan, LisbethLisbeth Nypan 1670 !ca. 1610–1670 Norwegian Cunning woman accused of making people sick to earn money, burned to death.
Paisley witchesPaisley witches 1697 !d. 1697 Scottish Also known as the Bargarran witches, the last mass execution for witchcraft in western Europe.[15]
Palles, AnneAnne Palles 1693 !1619–1693 Danish The last person to be officially executed for witchcraft in Denmark; beheaded.
Pappenheimer FamilyPappenheimer Family 1600 !d. 1600 German Tortured and burned to death.
Parker, AliceAlice Parker 1692 !d. 1692 British American colonist Hanged during the Salem witch trials.
Parker, MaryMary Parker 1692 !d. 1692 British American colonist Hanged during the Salem witch trials.
Parsons, MaryMary Parsons[8] 1651 !d. 1651 British American colonist of Springfield, Ma, at Boston
Pauer, MariaMaria Pauer 1750 !1730s–1750 Austrian The last person to be executed for witchcraft in Austria; beheaded.
Pedersdotter, AnneAnne Pedersdotter 1590 !d. 1590 Norwegian Burned to death.
Pendle witchesPendle witches 1612 !d. 1612 English
Plainacher, ElisabethElisabeth Plainacher 1583 !1513–1583 Austrian The only person to be executed for witchcraft Vienna; burned to death.
PolissenaPolissena of San Macario 1571 !d. 1571 Italian Burned to death.
Proctor, JohnJohn Proctor 1692 !ca. 1632–1692 British American colonist Hanged during the Salem witch trials.
Pudeator, AnnAnn Pudeator 1692 !d. 1692 British American colonist Hanged during the Salem witch trials.
Punasuomalainen, MarkettaMarketta Punasuomalainen 1658 !1600s–1658 Finnish Cunning woman, burned to death.
Redd, WilmotWilmot Redd 1692 !1600s–1692 British American colonist Hanged during the Salem witch trials.
Repond, CatherineCatherine Repond 1731 !1662–1731 Swiss Strangled and burned to death.
Rognvaldsson, JonJòn Rögnvaldsson 1625 !d. 1625 Icelandic Burned to death.
Saenger von Mossau, Maria RenataMaria Renata Saenger von Mossau 1749 !1680–1749 German One of the last to be executed for witchcraft in Germany.
Sampson, AgnesAgnes Sampson 1591 !d. 1591 Scottish Midwife, garrotted and burned to death during the North Berwick witch trials.
SoulmotherSoulmother of Küssnacht 1577 !d. 1577 Swiss Burned to death.
Spandemager, GydeGyde Spandemager 1543 !d. 1543 Danish Burned to death.
Spliid, MarenMaren Spliid 1641 !ca. 1600–1641 Danish Burned to death.
StedelenStedelen 1400 !d. ca. 1400 Swiss Confessed under torture to summoning demons; burned to death.
Waterhouse, AgnesAgnes Waterhouse 1566 !ca. 1503–1566 English The first woman executed for witchcraft in England; hanged.
Weir, ThomasThomas Weir 1670 !1599–1670 Scottish Strangled and burned to death.
Wildes, SarahSarah Wildes 1692 !1627–1692 English (emigrated to British America) Hanged during the Salem witch trials.
Willard, JohnJohn Willard 1692 !ca. 1672–1692 British American colonist Hanged during the Salem witch trials.
Witches of BelvoirWitches of Belvoir 1618 !d. 1618 English A mother and two daughters, the daughters were hanged.
Witches of WarboysWitches of Warboys 1593 !d. 1593 English Alice Samuel and her family, hanged.
Young, AlseAlse Young 1647 !ca. 1600–1647 British American colonist The first person recorded to have been executed for witchcraft in the American colonies, hanged.
Zdunk, BarbaraBarbara Zdunk 1811 !1769–1811 Polish Burned to death.
Zippel, AnnaAnna Zippel 1676 !d. 1676 Swedish Beheaded.
Zippel, BritaBrita Zippel 1676 !d. 1676 Swedish Beheaded.
[edit]

Barb
Barb
12 år siden

3.
Singoalla sier:
11. 01. 2011 klokken 02:45

Dette er nou av det verste jeg har sett, og det markerer definitivt at min tid som kommentator på Nyhetsspeilet er over. For ever.

Denne artikkelen sikrer at ingen esoteriker noensinne kan føle seg vel her, og diverse gode mennesker snur seg definitivt i sine graver.. Jeg tør ikke å tenke på hvilke karmiske konsekvenser det kan innebære for artikkelforfatteren.

Og tør kke engang tenke på hva mine kjære brødre og søstre eller kabbalah-lærere ville mene om denne artikkelen og kan ikke dele lys på et sted hvor slike artikler publiseres. Hvor bedrag og løgn fremstilles som sannhet.

“Tilgi dem for de vet ikke hva de gjør” – sa Jesus.

Men det gjør du, JJ, etter alt jeg har forklart burde du vite iallfall.
Å det å gjøre dette likevel.. det er hva Bibelen har et spesielt ord for.
Vil faktisk ikke skrive det her, du får finne ut av det selv.

Jeg har brukt enormt med tid og krefter, på å bidra her på NS, via kommentarer, fordi jeg har levd i den villfarelse, at det her på NS var mennesker samlet som var av lyset og som deler sitt lys for å øke det lys vi har – slik at det til sammen kan bli som et stort lys for menneskeheten, og slik at flere og lere kan komme til forståelse. I god gnostisk ånd.

Det er hva jeg trodde. Men her serveres vrangforestillinger, fordømmer og et ufattelig mørke, og kalles lys.. dette er ikke lys men noe fryktelig mørkt..

Det hjelper ikke å kalle mørke for lys og begrunne med Bibelsitater. Og det blir ikke mer riktig og sant uansett hvor mange ganger man forsøker å banke det inn ved gjentagelser. Vil tro de fleste kan se forskjellen, men kan du?

Du klager over at folk ikke kan se hva som er rett eller galt, lys eller mørke, når de reagerer på at de som ikke mottok kvitekrist ble drept på stedet, av en mann som senere er blitt kalt hellig. Og som ellers var mest opptatt av å drive inn skatter. I følge Snorre Sturlasons ord, dette mener du var i Jesu ånd.

Du ble ved juletider oppgitt over at mennesker ikke forstår sitt eget beste, si det til de som ble hugget hodet av da

Våre daværende prester flyktet til Island.. og dermed ble vi et land bestående av krigere og bønder, og den mentaliteten. De mest åndelige flyktet for godt!

Våre egne prester ble hugget ned med sverd og blod eller ble islendinger..
Det er sannheten og du er oppgitt over at folk her reagerer naturlig på urett?

Det har åpenbart vært fullstendig bortkastet for meg, å dele av sitt lys, innsikter og kunnskap her, og jeg vil definitivt finne meg noe annet og mer fruktbart å gjøre. Kommentarene i kjølvannet også stort sett, bortsett fra Metatron, av de som har kommentert på innhold.

De fruktene jeg har sett, de siste dagene, er skremmende og skuffende, på mange måter jeg ikke skal gå inn på her. Men jeg beklager på det aller sterkeste at jeg har forsøkt å dele kunnskaper, brikker og lys fra kabbalah.

Det var gjort av godhet, fordi jeg unnte deg del i gleden og innsiktene, det ble gjort av et godt hjerte og var godt ment. Men jeg foreslår nå, at du bruker din tid og krefter på de ting som du forhåpentlig forstår, og ikke begår slikt som dette. Jeg kan ikke annet gjøre for deg enn å gråte og be Gud hjelpe deg.

Du har helt rett – du er hverken mystiker eller kabbalist i dette livet, og blir det i følge deg selv heller aldri. Forsøk da ikke å gå bortenfor der du ikke har begynt.. eller skrive artikler, forstå, bedømme eller bedømme de ting du ikke er i nærheten av å ha forutsetning for å forstå.

Kabbalah er ikke noe du kan forstå med hodet, eller ved å lese bøker eller søke deg frem på nett!!! Det er helt korrekt, lukket for alle som ikke er modne og rede, og rene nok, i hjerte og sjel, og det er GUD skjenker forståelse!

Tenk om det faktisk er mulig at Gud finner artisten Madonna mer rede og åpen for sannhet, enn du? Jeg vet ikke. Konstaterer bare at du liker å håne henne, så ofte du kan og har ikke sett henne håne deg eller noen andre..

Det er Gud som bedømmer deres hjerter, både ditt og hennes.. døm ikke for at man ikke selv skal bli dømt.. Denne fordømmelsen er ikke i Jesu ånd!

Her kan ingen ta seg til rette eller forstå ut fra dogmer eller egen forstand! Og heller ikke kan noen forklare nok til at personer som ikke er rede kan forstå, det var også det Jesus beklaget seg over, at folk ikke var rede..

Denne artikkelen er definitivt ikke i kjærlighetens eller Rabbi Yeshuas ånd.

Både Jesus og Bibelen som du hele tiden refererer til, er gjennomført kabbalistisk. Dette er sannheten men du tåler den ikke. Og det passer ikke med dogmene dine. Uansett hva som fremlegges av beviser så ser du det ikke. Da får du bare beholde dine illusjoner, mene at de er fasit og fordømme alle som avviker en bitteliten tomme fra din egen forståelse.

Denne artikkel viser at mørkemennenes, fordommenes og vrangforestillingenes tid ikke er forbi. Lenge leve illusjoner og vranglærer, korsfest korsfest, dersom noen har lyset i seg, bring dem til taushet.

BIBELEN SIER KLART AT DEN FALNE KIRKEN SKAL KOMME MED EN VRANGLÆRE SOM SKAL FORFØRE HELE VERDEN..

DET ER HVA SOM VI HAR VÆRT UNDER SISTE 1600 ÅR CA.

DET ER GODT INNARBEDET, OG OM NOEN HAR FORSTÅTT TINGENE ELLER BLITT GITT ANDRE INNSIKTER AV GUD, BLE DE BRUTALT DREPT, BRENT ELLER BRAKT TIL TAUSHET PÅ ANNET VIS..

DENNE ARTIKKEL ER SKREVET I SAMME ÅND, OG FORFEKTER SAMME LÆRE SOM DREV KIRKENS FOLK TIL Å FORDØMME, STIGMATISERE OG DREPE ALLE SOM FANT ANDRE SANNHETER..

BIBELEN SIER KLART AT DEN ER PÅ MARTYRENES SIDE, IKKE BØDLENES SIDE..

MARTYRENE VAR IKKE LUTHERANERE OG VIL ALDRI BLI DET, MEN LUTHERANERNE DREPTE GANSKE MANGE OGSÅ, OG ER DE SOM MINST TÅLER AVVIK I FRA DERES “ENESTE SANNE TRO” OG MONOMPOL PÅ SANNHETEN, DET HAR VI SETT HER INNE SISTE DAGENE.

DE FLESTE SOM ER DREPT AV FOLK SOM VAR BESATT AV DENNE TRO OG MENTALITET, FINNES IKKE PÅ NOEN LISTE.

DET VAR NEDSLAKTINGER AV HELE FOLKESLAG, BL A HELE URBEFOLKNINEN PÅ CUBA OG TASMANIA, TUSENVIS AV MILLIONER AV MENNESKER, FORDI DE IKKE AKSEPTERTE DEN ENESTE RETTE KVITE-KRIST-VERSJONEN.. SÅ FJERNT FJERNT FRA HVEM DEN SANNE RABBI YESHUA VAR OG HVA HAN LÆRTE..

HER ER NOEN LIKTER, FOR VIDERE LESNING ANG KABBALISTER OG ANDRE SOM BLE DREPT.. FOR KUNNSKAP OG INNSIKTER DE BLE GITT AV GUD, MANGE AV DE MEST KJENTE VAR FAKTISK KABBALISTER:

Category:People executed for heresy

http://en.wikipedia.org/wiki/Category:People_executed_for_heresy

List of people burned as heretics

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_people_burned_as_heretics

Korsfest korsfest! Legg merke til at også Rabbi Yeshua er listet opp på disse listene, og han ble faktisk korsfestet AKKURAT for kjetteri! BINGO!

Han var i godt selskap, og samme mentalitet lever fremdeles i dag,
i lutheranere som med sine kjepphester faktisk tror at de følger ham!
UN:F [1.9.7_1111]
-1 (1 stemme)
Svar
*
Singoalla sier:
11. 01. 2011 klokken 03:51

FORTIDENS DISSIDENTER:

Jeg synes det kan passe, i sannhetens navn at et par av disse mange lister får komme frem, slik at vi i det minste kan se på kjetternes navn..
—————————————————————————————-
Hva de har måttet gjennomgå, fordi de ikke forstod eller godtok dogmene til kirken, vet kun de selv og Gud.. mentaliteten lever fremdeles som vi ser.

OG vi bør alle passe oss for det. Det kan være greit at det står et kors der døds-året til disse menneskene listes opp, fordi de døde faktisk, pga Jesu kors..

Sympatien til den Rabbi Yeshua jeg kjenner, er hos martyrene og ikke hos deres bødler eller den lære som får mennesker til å begå slike uhyrligheter.

Mens andre her vil mene at disse folkene ikke visste hva som var rett eller galt – og at de ikke forstod sitt eget beste, som var å bli hugget ned.
—————————————————————————————-
DET ER PÅ FRUKTENE MAN SKAL KJENNE TROEN,
sa Jesus og det er det ENESTE og 100 % sikre tegn vi har.

Mange mange gode mennesker og store tenkere, har dødd og blitt sablet ned, til ære for tradisjonell kristendoms dogmer og doktriner.
De fruktene forteller iallfall meg, at den er på ville veier..
SANNHETEN SKAL FREM OGSÅ OM DETTE!

Er det noe rart at Kabbalah måtte tas vare på og leses i hemmelighet?!
Når slike folk mente å ha monopol på “den eneste sannhet?”

Til minne om gode kabbalister og andre kjettere – her er noen få navn:
—————————————————————————————
List of people burned as heretics

This list contains persons burned by various religious groups, after being deemed heretics. This list does not attempt to encompass the list of those executed by burning (such a one would include many other people such as victims of witch hunts or other persecutions).

It is also notable that some of the victims, such as Quirinus Kuhlmann and Jacques de Molay, were executed primarily for political purposes; the charges of heresy were simply official excuses.

(Jacques de Molay – det er grunnleggeren av frimureriet)

Roman Catholic Church

1. Ramihrdus of Cambrai (1076 or 1077) (lynched)
2. Peter of Bruys († 1130) (lynched)
3. Gerard Segarelli († 1300)
4. Fra Dolcino († 1307)
5. Sister Margherita († 1307)
6. Brother Longino († 1307)
7. Marguerite Porete († 1310)
8. Botulf Botulfsson († 1311), the only known heretic executed in Sweden
9. Jacques de Molay (1243–1314), burned after conviction by a tribunal under the control of King Philip IV of France.
10. Guilhèm Belibasta († 1321), last Cathar
11. Francesco da Pistoia († 1337)
12. Lorenzo Gherardi († 1337)
13. Bartolomeo Greco († 1337)
14. Bartolomeo da Bucciano († 1337)
15. Antonio Bevilacqua († 1337)
16. William Sawtre († 1401)
17. John Badby († 1410)
18. Jan Hus (1371–1415), impenitent/unrepentant heretic
19. Jerome of Prague (1365–1416), relapsed heretic
20. St. Joan of Arc (1412–1431), relapsed heretic
21. Thomas Bagley († 1431)
22. Pavel Kravař († 1433)
23. Girolamo Savonarola († 1498)
24. Joshua Weißöck (1488–1498)
25. Jean Vallière († 1523)
26. Hendrik Voes († 1523), 1st martyr in the Seventeen Provinces
27. Jan van Essen († 1523), 1st martyr in the Seventeen Provinces
28. Jan de Bakker († 1525), 1st martyr in the Northern Netherlands
29. Wendelmoet Claesdochter († 1527), 1st Dutch woman burned as heretic
30. Michael Sattler († 1527)
31. Patrick Hamilton († 1528)
32. Balthasar Hubmaier (1485–1528), relapsed heretic
33. George Blaurock (1491–1529)
34. Hans Langegger († 1529)
35. Giovanni Milanese († 1530)
36. Richard Bayfield († 1531)
37. James Bainham († 1532)
38. William Tyndale (1490–1536)
39. John Frith (1503–1533)
40. Jakob Hutter († 1536)
41. Aefgen Listincx (d. 1538)
42. Anneke Esaiasdochter (d. 1539)
43. Francisco de San Roman († 1540)
44. Giandomenico dell’ Aquila († 1542)
45. Maria van Beckum (d. 1544)
46. Ursula van Beckum (d. 1544)

Singoalla
Singoalla
12 år siden

Vår kloke smurf sa: Der hvor alle tenker likt, tenkes det ikke i det hele tatt. Dette er sant. Dogmer, normer og doktriner står for fall. Det finnes bare en vei – den indre veien – og den er høyst individuell. Vi er ikke like og det finnes ingen fasit for alle sammen, tvert om bør hver persons synspunkter og vinkler kunne ses som verdifullt og ikke fordømmes uansett. Men det er tydelig at en del sannheter som skal frem, som ikke er så behagelige for alle. Det vil vise seg hvrfor kjetterne måtte bøte med livet, hvilke sannheter det var som måtte skjules..

En kjent biskop som het Ptolemais – sa:

«Sannheten må skjules, for enhver pris..» og det er hva som har pågått.. prisen var utallige menneskelig og ufattelig mye bedrag.
Finner ikke sitatet på nettet. Det stod i en bok jeg leste om Gnostikerne.

« Forrige artikkel

Og jeg ser en ny jord

Neste artikkel »

Tegnene i 2011