Du leser nå
Rockefeller-medisinens syke fremvekst og dominans

10 minutter lesetidRockefeller-medisinens syke fremvekst og dominans

Det er noe rart med helsesituasjonen i vestlige land. Dess flere milliarder som brukes på ordinært helsevesen, dess sykere ser det ut til at befolkningen blir.

Det mest påfallende trekket ved helsevesenet i land som USA og Norge er bruken av medikamenter, som er kjent som legemidler. Medikamenter produseres av farmasøytisk industri (legemiddelindustrien). Det er primært molekylærbiologien og biokjemien som er det fagvitenskapelige grunnlaget for farmasi-industrien.

Det er blitt innarbeidet en rekke vitenskapsteoretiske sperrer innenfor det fagmedisinske området. Dette skyldes særlig Flexner-rapporten, som ble utarbeidet med godt kamuflert Rockefeller-kapital via Carnegie Foundation og fremlagt i USA i 1910. Innholdet i Flexner-rapporten ble lagt til grunn for vedtak i USAs Kongress som lovfestet at legeutdannelse i USA skulle være basert på allopatisk medisin (skolemedisin). Flexner-rapporten ble brukt som et slangeknep for å utmanøvrere den uglesette skolemedisinens sterkeste konkurrenter, så som homeopati, elektroterapi, naturmedisin og andre former for holistisk medisin, et triks som lyktes.

I år 1910 ble Flexner-rapporten utformet for å fremme medisinsk teknikk og praksis i medisinsk skoleplan av American Medical Association (AMA). De viktigste designerne til Flexner Report var John D. Rockefeller og Andrew Carnegie. Rapporten ble introdusert som et middel til å reformere helsesystemet og for å sikre at etiske retningslinjer for helsetjenester skulle bli fulgt av medisinske fagfolk. På overflaten lyder Flexner-rapporten som en fornem innsats for å forbedre infrastrukturen i det amerikanske helsevesenet. Dette kalles EN GOD GRUNN FOR Å SKJULE DEN VIRKELIGE GRUNNEN.
De virkelige motivene bak Flexner-rapporten var å monopolisere allopatisk medisin, og å forby andre og mer ufarlige terapiformer, noe som ville gi tunge markedsandeler og massiv profitt for Rockefellers nystartede «snake oil-imperium» innenfor USAs (og deretter vestens) helsevesen.

Allopatisk medisin legger til grunn en biokjemisk forklaringsmodell for menneskekroppen og foreskriver bruk av farmasøytiske medikamenter som medisin. Det er en kjensgjerning at den allopatiske Rockefeller-medisinen lenge har rådet grunnen også i det offentlige helse-Norge. Dette manifesterer seg blant annet i fastlege-ordningen, som institusjonaliserer en allopat (skolemedisinsk utdannet lege) som hovedterapeut for befolkningen. Strengt tatt burde det ha vært en ordning med FAST-TERAPEUT, hvoretter hver borger selv kunne velge sin foretrukne terapeut og terapiform, det være seg lege, homeopat, naturterapeut, sjaman eller andre.

Et enda viktigere spørsmål som reises er om den biokjemisk-farmakologiske fagmedisinske modellen som lenge har vært praktisert i Norge kan anses for å være hensiktsmessig. For hvert tiår som har gått har sykeligheten blant Norges innbyggere økt, også blant barn og unge. Et element i dette bildet er at mange dør av helseårsaker før fylte 60 år, noe som forekom mindre hyppig for 50 år siden.

USA og Norge ligger på verdenstoppen i helsekostnader pr innbygger, et tydelig tegn på en skrantende folkehelse

Gravitasjonen fra det skolemedisinske etablissementet, som også omfatter den svært pengesterke farmasindustrien – kjent som Big Pharma – har vært så sterk at det har bidratt til å hindre en fri og åpen vurdering av den biokjemiske forklaringsmodellens hensiktsmessighet som basis for forståelse av menneskekroppens virkemåte.

Dette reiser spørsmålet om det i det hele tatt foregår fri forskning på det fagmedisinske området i offentlig regi i Norge.

Det er fullt mulig at et relativt primitivt paradigme som det allopatiske av ren vane har vært fundament for skolemedisinsk kunnskap og praksis i vestlige land i mange tiår til tross for at det skolemedisinske paradigmet har gått ut på dato rent vitenskapelig sett. Årsaken til at dette har vært mulig er at motkreftene mot forandring har vært så sterke og virkemidlene for å opprettholde Rockefeller-medisinen har vært så raffinerte og mangeartede at et utdatert paradigme er blitt opprettholdt gjennom ren og skjær maktbruk der allopatisk monopol via lovverket og kamuflert privat kontroll over helsevesen i stat og kommune har vært viktige elementer for å oppnå og opprettholde dette.

Det faktum at det i årtier har funnet sted en økt sykeliggjøring av befolkningen i land som USA og Norge på tross av sterkt voksende helseutgifter er indikasjoner på at dette er tilfelle.

En svekket folkehelse er den høyeste prisen som er betalt for at et utdatert paradigme ennå praktiseres, en pris som blant annet kan måles i økt forekomst av helsesvekkelser og for tidlig død.

Ingen av skolemedisinens fire store suksesser antibiotika (mikrobiologisk), kirurgi (fysisk), ortopedi (fysisk) og idrettsmedisin (kjemisk-fysisk) er basert på allopati (biokjemi-farmasi) alene.

Rockefeller grunnla farmasiindustrien

Det var i praksis industrimagnaten John D. Rockefeller som grunnla moderne farmasiindustri.

John D Rockefeller (1839 – 1937) benyttet ikke selv allopatiske medikamenter, som en DRUG DEALER (ordet DRUG betyr i USA såvel narkotika som medisin) som behendig unngår å bruke sine egne produkter på seg og sine, men tjener fett på å pushe dem til alle andre, andre hvis liv og helse det ikke er så farlig med… Rockefeller foretrakk homeopatisk behandling og levde ved god helse til sin død i 1937, nesten 98 år gammel… Hans barnebarn David Rockefeller (1915-2017) – som er innfelt i toppbildet – døde 20. mars i år i en alder av 101 år.

John D. Rockefeller sr. var blitt styrtrik på olje gjennom sitt selskap Standard Oil of New Jersey – og han så etter måter for å utvide sitt forretningsimperium. Han fikk ideen til å benytte coal tar – et produkt som utvinnes fra olje – til å produsere medisiner, på sett og vis et SNAKE OIL produkt, ettersom produktene var produsert fra OLJE…

«Onkel Rockefeller i Amerika» grunnla et SNAKE OIL IMPERIUM, basert på biprodukter fra Rockefellers OLJEIMPERIUM Standard Oil of New Jersey

Rockefeller Foundation ble offisielt grunnlagt i 1913, men hadde eksistert fordekt siden omkring 1904.

De styrtrike har flere fordeler av å benytte ”Foundation” (stiftelse) organisasjoner:

– Å unngå beskatning av milliardinntekter.

– Kanalisering av kapital for LANGSIKTIGE INVESTERINGER (med formål økte markedsandeler og økt langsiktig profitt)

– Gjennom kamuflasje som ”veldedige donasjoner” fikk investeringskapital fra Foundations (stiftelser) «spin» i form av tillit, goodwill og i mange tilfeller sammensausing med offentlige strukturer; alt sammen betydelige fordeler for ØKTE FREMTIDIGE INNTEKTER…

– Donasjoner fra Rockefeller Foundation er benyttet til å skape INFRASTRUKTUR for utvikling av fremtidige markeder for farmasi-produkter inkludert vaksiner.

Folkehelseinstituttet ble opprettet etter å ha mottatt en Rockefeller-donasjon

I 1930 ble Statens Institutt for Folkehelsen etablert i Oslo basert på en PRIVAT donasjon på 1 million kroner (et betydelig beløp dengang) fra farmasi-stiftelsen Rockefeller Foundation.

Skriften på veggen: Det norske Folkehelseinstituttet ble fra starten opprettet som en sammensausing av privat Rockefellerkapital med statlig infrastruktur som fasade

Forbehold og innebygde krav med liten skrift var knyttet til denne ”gigantiske gaven”, som i bunn og grunn ikke var noen gave, snarere en LANGSIKTIG INVESTERING fra Rockefeller, som forpliktet den norske staten til å fungere som ET AGENTUR for Rockefeller-selskapenes farmasiprodukter, det være seg MEDIKAMENTER eller VAKSINER…

Den helsebringende effekten av medikamenter og vaksiner var aldri noen hovedmålsetting… Hovedmålsettingen var salg av farmasiprodukter inkludert «snake oil-vaksiner» til en høyest mulig andel av befolkningen. Dette fungerer nå slik at det Rockefeller-initierte Folkehelseinsituttet i snedig og bedragersk Rockefellerånd sitter på en statlig plattform og kontrollerer markedsandeler for massevaksinering via skolevesenet. I visse tilfeller når vaksinesalgs-andelen (som omtales med spin-ordet «vaksinedekning» som om målet er høyest mulig «dekning», hvilket er det høyst uansvarlige Folkehelseinstituttets hodeløse målsetting) har falt under 85% av befolkningen, så vurderes og besluttes «tiltak» mot vaksinekritiske soner i Norge (så som Nesodden), der media (typisk: VG) blir instruert om å mase om krise hvoretter noen fra FHI sendes ut for å avholde et «informasjonsmøte» eller lignende der formålet er bruk av fryktpropaganda uten vitenskapelig forankring av noe slag for å presse/skremme vaksinekritiske foreldre til å endre standpunkt… En så svinsk fremgangsmåte at den godeste Rockefeller må ha snudd seg i graven i ren og skjær fryd over hva det er mulig å få til i et land som Norge.

Det er også all grunn til å ta høyde for at den gedigne «donasjonen» som det fattige og ennå så naive Norge mottok fra Rockefeller Foundation i 1929 også inneholdt føringer for medisinutdannelsen i Norge. Det ville vært helt i den kjipe og utspekulerte Rockefellers ånd at en forutsetning for «gaven» var at den norske staten forpliktet seg til en allopatisk legeutdannelse; som satt på spissen innebar at norske leger er blitt utdannet for å fungere som legemiddelagenter for Rockefeller-farmasiens medikamentprodukter…

Felleskatalogen for legemidler (legemiddelkatalogen) har lenge fungert som en praktisk håndbok for en betydelig andel av den norske legestand. Haken er at de mange medikamentene som er listet opp er basert på en reduksjonistisk forståelse av menneskets komplekse organisme og dessuten har bivirkninger.

Sammensausingen av medisin-kartellet Rockefeller sin donasjons-kamuflerte investering i Norge med den norske staten som fasade hadde flere salgsfremmende fordeler for å oppnå økt markedsmakt og profitt for Rockefeller:

– Tilgang til offentlig infrastruktur for å introdusere og distribuere sine produkter (ikke minst massevaksinering med privat produserte vaksiner som injiseres i bred skala som en integrert del av virksomheten på offentlige skoler, som har til oppgave å yte undervisning).
– Å kunne påvirke statlig politikk til å fremme salg av egne produkter i store kvanta.
– Automatikk i offentlig finansiering av privat produserte vaksiner som gis til privatpersoner gjør det lett å få salg i store kvanta av nye vaksine-påfunn.
– Å nyte høy tillit blant kommunalt helsepersonell pga. den autoritet som statlig virksomhet gir (det skapes inntrykk av nøytralitet/kompetanse/hensiktsmessighet/direktiver).

Quacksalver eller quicksilver? Svært giftig kvikksølv kalt Thimerosal som håndteres av Folkehelseinstituttet for bruk i vaksiner. (Thimerosal er omdøpt til «thiomersal» i norsk lovverk – kvikksølv er forbudt pga. sin giftighet i norsk industri, men thiomersal/thimerosal-kvikksølv tillates enda brukt i vaksiner som gis i Norge).
Opphavet til ordet «kvakksalver» kommer fra det hollandske ordet kwakzalver som er til forveksling lik ordet kwikzilver, som betyr kvikksølv.

Sannheten om gifitigheten av kvikksølv er blant annet blitt kjent i Robert Kennedy jr.s bestselgende bok.
Pandemrix-vaksinen mot svineinfluensa inneholdt kvikksølv, noe som medførte at mange nordmenn fikk ME (kronisk trøttbarhetssyndrom). Dette medinske faktum er ikke erkjent fra Folkeinstituttet, det ville jo kunne ramme fremtidig vaksinesalg og føre til en mer kritisk vaksineringspraksis i et Norge som i praksis har et verstingregime helt uten kvalitetssikring på det sensitive og helsekritiske vaksineområdet.

Folkehelseinstituttet var opprinnelig et engrosledd for import av vaksiner…noe som ennå avspeiles på FHIs nettsider…

Folkehelseinstituttet (FHI) var og er et engrosledd for import av vaksiner fra Rockefellers legemiddelindustri. Hensynet til nordmenns helse har hele tiden vært underordnet ukritisk mengdesalg og massevaksinering. Bevisene for dette er mange og åpenbare.

Den etablerte praksisen med å være et agentur for import og distribusjon av store kvanta vaksiner som helt ukritisk spres for injisering av såvel unge som eldre Norge rundt «sitter ennå i veggene» og gjennomsyrer kulturen på det kvasi-statlige Folkehelseinstituttet.

Bevis for dette er at Folkehelseinstituttet ennå ikke har etablert noen form for identifikasjon og siling (screening) av personer som ABSOLUTT IKKE bør få visse vaksiner, pga. overhengende risiko for alvorlig helseskade fra dette, basert på klinisk erfaring som blant annet viser at:

– Veltrente jenter/kvinner har stor risiko for å bli påført lidelsen POTS av HPV-vaksinen Gardasil.

– Barn som har mitokondrisk dysfunksjon har stor risiko for å få AUTISME etter å ha fått MMR-vaksinen.

Sett i lys av den svekkede folkehelsa i land som har Rockefeller-medisin som hovedpillar i sine helsevesen må spørsmålet nå stilles med full tyngde: Er det Rockefeller-medisinen som er historiens største kwaksalverpåfunn…? Mye tyder på at så er tilfelle – med eller uten kwikzilver i produktene…

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
74%
Opplysende
15%
Inne på noe
2%
Usikker
0%
Dårlig
9%
Om forfatter
Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på ulike fagområder, blant annet helse (Teoretisk Fysiologi som kan kalles rytme-helse og vaksiner) og skjulte maktstrukturer.

21 kommentarer Bli med i diskusjonen

Bli med i diskusjonen

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *