Du leser nå
Påvirkes helsen din av skitten strøm?

12 minutter lesetidPåvirkes helsen din av skitten strøm?

Mange kjenner til at bruk av mobiltelefon kan gi helseproblemer. Her belyses en annen og vel så skadelig form for høyfrekvent EM stråling. En du neppe har hørt om.

Elektromagnetisk felt (EM)

Forkortelsen EM innebærer at feltet har to komponenter, et elektrisk – E og et magnetisk – M. E og M felt måles derfor på ulik måte. EM felt – forkortelse EMF.

Slike felt har også ulik frekvens.

LF – lavfrekvent. Omgir alle elektriske apparater og ledninger. Har lang bølgelengde.

HF – høyfrekvent. Et annet ord for slike felt er mikrobølger pga kort bølgelengde. Kalles på engelsk radio frequency(RF). Slik stråling kommer blant annet fra mobiltelefoner, basestasjoner/mobilmaster, mikrobølgeovner og trådløse nettverk.

Oversikt over EM stråling

Oversikt over EM frekvenser

Hva er så skitten strøm?

Dette er en betegnelse for høyfrekvent uønsket forurensing av strømmen vi bruker. På engelsk kalles dette High Frequency Voltage Transients, forkortet som HFVT(7). Kommentar: Vanlige nyhetsmedia bruker noen ganger benevnelsen ’skitten strøm’ om el. kraft som er produsert vha kjernekraft eller kull. Slik ser kurven ut for vanlig elektrisk vekselstrøm.

300px-Cos.svg

50- 60 hz

Her ser vi hvordan andre frekvenser har ’hengt seg på’. Disse befinner seg ikke inne i ledningene, men helt i ytterkanten. Derfor forplanter denne strålingen seg lett til omgivelsene.(13). I følge undersøkelser og forskning  gjort av Dave Stetzer og Magda Havas, vil skitten strøm kunne gå langs gulvet og taes opp av alle som befinner seg i rommet. Den kan til og med vandre mellom bygninger(15).

dirty-electricity

Skitten strøm

Da vi er mest følsom for virkninger av høyfrekvente EM felt, kan slik forurensning være svært skadelig. Mye tyder også på el. overfølsomhet særlig utløses av høyfrekvent stråling. Se det norske nettstedet for ’el. overfølsomme’ www.felo.no. Kommentar: Ang. benevnelsen ‘el. overfølsomhet’. Den eneste forskjellen er vel at disse personene tåler litt mindre stråling gjennom kroppen og derfor får symptomer litt raskere enn oss andre?

 

De ’el. overfølsomme’ vet mest

Da Jonathan Halpern ble ’el. overfølsom’, begynte han å undersøke alt som har med EM stråling å gjøre. En av hans konklusjoner er at det elektriske ledningssystemet i et hus/leilighet fungerer som en antenne for skitten strøm og at høyfrekvent EM stråling derfor sendes rundt i hele huset eller leiligheten(1). Han gjorde også en annen oppdagelse. På buss og tog hvor det er mye folk og alle har sin mobiltelefon påslått, blir en utsatt for kraftig høyfrekvent EM stråling. Grunnen er at når bussen eller toget er i bevegelse, må signalene som sendes fra mobilen være kraftigere for at den skal kunne holde kontakt med nærmeste basestasjon. I tillegg forsterkes signalene fordi alle befinner seg inne i en ‘metallboks'(1).

 

The Biolnitiative report 2012

bio-init-logo-large-layered-blue2

The Biolnitiative report

Grunnlaget for denne er forskning gjort av ulike spesialister på stråling. Deres konklusjon var at EM strålingsnivåene i de fleste land var 1000 til 10000 høyere enn anbefalt. I 2011 sendte Verdens Helseorganisasjons avdeling International Agency for Research on Cancer (IARC)ut en pressemelding som fastslo at alle høyfrekvente EM felt var klassifisert som mulig kreftfremkallende. In 2011 sendte også The Parliamentary Assembly Council of Europe ut en resolusjon om sa: “Telekommunikasjon og mobiltelefoni ser ut til å ha mulige skadevirkninger på planter, insekter, dyr og mennesker, til og med på nivåer som ligger under de offisielle grenseverdiene”(1).

 

Sam Milham

Sam Milham

Sam Milham

En av dem som tidlig påpekte farene ved skitten strøm, var Dr. Sam Milham. På grunnlag av sin forskning og alle erfaringer han etter hvert gjorde med dette fenomenet, skrev han i 2011 boken: ”Dirty Electricity and the Diseases of Civilization”. Innledningsvis kom Milham til den konklusjon at økt forekomst av ulike krefttyper hadde økt parallelt med elektrifisering. På bakgrunn av flere egne erfaringer og undersøkelser, kom han etter hvert fram til at den store synderen når det gjaldt kreft var skitten strøm. Når det dreier seg om dens skadevirkninger, sidestiller han den med radioaktiv stråling.

 

Et konkret eksempel

I 2010 fikk Milham rapport om at det var svært høy kreftforekomst blant lærerne på Vista del Monte Elementary School i Palm Springs i California. Målingene som så ble foretatt, viste en gjennomsnittlig GS verdi på 1300. Denne verdien bør være under 50. I 2005 ble det plassert en mobilsender omtrent i skolegården, nær en av fløyene til skolebygningen. Det viste seg at mange av de som hadde fått kreft, hadde undervist i denne delen av huset. I et av klasserommene klagde læreren over at elevene var veldig hyperaktive og overhodet ikke hadde konsentrasjon. Her viste GS målingen over 5000. Ved å plugge inn fem Graham Stetzer filtre i kontaktene, gikk verdien så ned til under 50. Uken etter registrerte denne læreren en enorm forbedring av elevenes konsentrasjonsevne. Hun fant så ut at dersom hun fjernet filtrene, tok det 45 -60 min så var elevene igjen ’hyper’ og uten konsentrasjon(3).

Undersøkelser og forskning gjort av Magda Havas, Dave Stetzer, m. fl, konkluderer med at symptomene er felles med det som tidligere ble kalt Radio Wave Sickness. Denne illustrasjonen gir en oversikt over hvilke symptomer og helseplager høyfrekvent EM stråling/skitten strøm kan forårsake:

Basic RGB

Oversikt over EM symptomer

I følge Magda Havas, blir en del MS(multippel sclerose) pasienter bedre hvis de unngår skitten strøm(7).

Vanlige symptomer

Basert på egne erfaringer og observasjoner, er de mest vanlige symptomene en får irritabilitet, søvnforstyrrelser, ringing og dott/lokkfølelse i i ørene noe som gir nedsatt hørsel, samt et trykk i hodet. Hvis en er el. følsom, vil en være særlig disponert for å få plager på grunn av skitten strøm, selv ved moderate nivå. Magda Havas hevder for øvrig at hvis kroppens celler utsettes for mye EM stress særlig fra skitten strøm, så eldes en raskere.

 

 

Årsaker

Disse er sammensatt, da de både finnes innad i huset/leiligheten og ute, altså i strømnettet.

Kildene til EM stråling

Kildene til skitten strøm

Ytre årsaker

En vanlig årsak er at høyspentledninger og mobilmaster plasseres nær hverandre. Dette er svært uheldig, da høyfrekvent EM stråling fra mobilsendere på den måten kommer inn i høyspentledningene.

CellT1

Høyspent og mobilmast

 

”Grønne” løsninger?

En av de største synderne er CFL pærer, altså sparepærene som ble introdusert med brask og bram for noen år siden.

Vanlig - kontra sparepære

Vanlig – kontra sparepære

Her brytes strømmen 20 000 ganger pr. sekund. Led pærer kan og være problematiske. Rådet er å bytte til vanlige gammeldagse glødepærer. Lysdimmer generer mye skitten strøm. Det samme gjelder elektriske apparater med motor hvor hastigheten varierer. Eksempler er støvsugere, elektrisk drill, el. motorsag, el. lign(7). Dette er grunnen til at vindmøller også kommer med på denne listen. Det samme gjelder solpanel og varmepumper(4).  Adaptere er en viktig kilde, da prosessen med å omforme vekselstrøm til likestrøm skaper HFVT(7).

'Grønne' løsninger

‘Grønne’ løsninger.

Måling

Skal en finne ut nøyaktig hvor alvorlig dette er, kan det måles med egne måleapparater. Det anbefales at en måler jevnlig da nivåene vil variere. Hver gang du tar et nytt el. apparat i bruk, er det en risiko for at mengden skitten strøm vil øke (1).

 

 

Hva kan gjøres?

Her bør en kombinere flere tiltak. 1. Måle for å finne kildene. 2. Fjerne/erstatte hvis mulig. 3. Filtrere.

Beskyttelses strategier

Beskyttelses strategier

Filtrering

Martin Graham og Dave Stetzer, var de første som utviklet et filter som fjerner disse uønskede frekvensene. Siden har andre kommet med samme type filtre, blant annet DE2 filteret som skal være veldig bra. Her er en interessant artikkel hvor en blant annet kan lese om Stetzer og hans bakgrunn: Dirty electricity is a national problem affecting everyone’s health in the United States.

En forutsetning for at filtre kan omdirigere og fjerne høyfrekvent støy, er at det elektriske anlegget er i orden og er i stand til å ’samarbeide’(5). Ellers oppnås ikke ønsket effekt og en kan faktisk oppleve at problemet blir verre. Det vanlige er at en har et filter på hver kurs. Bør plasseres så nær sikringsskapet og den viktigste ’lokale’ støykilden som mulig(6). (Dersom det da ikke er mulig å fjerne denne).

Her er en test av slike filtre.

Filtrering ute

Strømleverandøren din kan minske dette problemet ved å installere spesielle filtre som fjerner denne uønskede støyen, men hvor mange er klar over dette og stiller et slikt krav til sin strømleverandør? I følge en insider kjenner for øvrig strømleverandørene godt til problemet og beskytter sine egne system med filtre. Dog ignoreres det i forhold til forbrukere, fordi det vil bli for dyrt å foreta omfattende filtrering. Et annet argument de bruker er at el. apparater vi bruker også bidrar til problemet, men uansett, de kunne vel gjort sitt?

 

Jording

Det å gå, stå eller sitte barbeint på naturlig underlag(gress  eller stein) viser ser å ha en utrolig effekt på vår energi, helse og velbefinnende. Er det upraktisk eller vanskelig, kan en jorde kroppen ved hjelp av spesielle jordingsmatter eller jordingslaken. Dette kan og fjerne virkninger av mobilståling som sammenklumpning av de røde blodlegemene(17)

Før og etter mobilstråling

Før og etter mobilstråling

.

Unngå

Selv om denne artikkelen i all hovedsak dreier seg om skitten strøm, kan det likevel være på sin plass å nevne litt om annen type EM stråling. Hold aldri mobiltelefonen inntil hodet, men bruk handsfree. Ha aldri telefonen mot kroppen når den er på. For å oppnå kontakt med nærmeste basestasjon, sender den kontinuerlig signaler. Unngå å sove med mobilen på, eller oppholde deg nær trådløse routere. Det samme gjelder stikkontakter og elektriske ledninger. Laptop PCer har som regel høy EM stråling. Ha den ikke i fanget! Unngå trådløst nett, bruk heller kabel. Vær oppmerksom på at vanlige  el. ledninger som går i plastrør, kan gi stråling opp til 2 meter inn i rommet. Dette er spesielt problematisk når en sover(16). Dersom du opplever at søvnen din er overfladisk og ikke gir deg tilstrekkelig hvile, kan grunnen være påvirkning fra dette el. feltet. Skru da ut sikringen før du legger deg og prøv om det hjelper.

PN ledning stråler, men ikke PR

PN ledning stråler, men ikke PR

EMF sanering vil i tillegg til å unngå, kunne bestå av filtrering, samt skjerming med spesielle kabler som ikke avgir EM stråling. Det finnes også maling som kan stoppe høyfrekvent stråling som kommer utenfra. Etter min erfaring kan de som er rammet av el. overfølsomhet, få hjelp av homeopati.

Etterord

Konklusjonene blir som følger. 1. Nivå av skitten strøm er generelt altfor høyt, særlig i byer og tettsteder. Vanlige nivå både i hus og leiligheter er fra 200-800 millivolt, mens det ideelle er under 100(14).  2. Med flere solcellepanel, mobilmaster nær høyspentledninger, smartmetere, samt bruk av ulike el. apparater som også bidrar, særlig varmepumper, er  problemet økende. 3. Dette har stor betydning for helsen. Plager på grunn av EM stråling er nemlig ikke noe som kun angår de som betegnes som ’el. overfølsomme’. Den eneste forskjellen er at de rammes først og derfor fungerer som varslere for alle oss andre.

En stor takk til Jonathan Halpern som har gitt tillatelse til å bruke illustrasjoner fra hans eminente bok!

 

Kilder

 1. Halpern, Jonathan (2014-05-09). Electromagnetic Radiation Survival Guide – Step by Step Solutions – Protect Yourself & Family NOW! – Up To Date EMF Info.

2.  Dirty Electricity – What Are The Dangers? How To Use Stetzerizer Filters To Render Your Home Safe. http://www.electricsense.com/1825/dirty-electricity-gs-filter/

 1. Milham, Sam. Dirty Electricity and the Diseases of Civilization.
 1. What is dirty electricity? (DE) https://www.equilibrauk.com/dirty-electricity-filters/
 2. Measuring and Controlling Electrical Pollution http://www.dirtyelectricity.org/measuring.shtml

6. Michael Schwaebe presentation on Dirty Electricity https://www.youtube.com/watch?v=ErBISqF6Afs

 1. Dirty electricity is a national problem affecting everyone’s health in the United States. http://healthimpactnews.com/2015/dirty-electricity-is-a-national-problem-affecting-everyones-health-in-the-united-states/
 1. Video: Dirty Electricity and the Link to Cancer in Children http://www.apparentlyapparel.com/news/video-dirty-electricity-and-the-link-to-cancer
 1. Policano, Dr. Ariel. EMF Protection: How to Stop Harmful EMFs, EMRs (including Cell Phone Radiation), & Dirty Electricity – the Invisible Threat to Your Family.
 1. Manion, Holly; Pacheco, Alfred. EMF Health Alert #1 Guide for Reducing Electro-Magnetic Pollution in Your Home for Better Sleep, Better Focus, and Better Health
 1. Biolinitiative 2012. http://www.bioinitiative.org/conclusions
 1. Ferguson, Brian (2012-05-29). Orgone Explained
 2. Dirty electricity in the home threatens human health http://www.naturalhealth365.com/dirty-electricity-electronic-devices-1394.html
 3. http://www.emfields-solutions.com/howto/what-to-do-about-dirty-electricity.asp#whatisnormal
 4. http://www.emfandhealth.com/HavasStetzerWHODirtyElectricityStudies.pdf
 5. http://www.createhealthyhomes.com/articles_electric_fields.php
 6. Ober, Clinton; Sinatra, Stephen T M.D., Dr; Zucker, Martin. Earthing: The Most Important Health Discovery Ever! (Kindle Location 3511). Turner Publishing Company. 

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
80%
Opplysende
13%
Inne på noe
4%
Usikker
2%
Dårlig
0%
Om forfatter
Terje Wulfsberg
Terje Wulfsberg driver som homeopat i Bergen, og har lenge vært opptatt av det alternative. Han har i en årrekke arbeidet med å spre informasjon om den nye læreren for vår tid, kalt Maitreya eller Verdenslæreren. http://shareno.net. Har i mange år og studert Den Tidløse Visdomslære, særlig informasjonen som kommer fra Djwahl Kuhl eller tibetaneren, via Alice A. Bailey. Bruker nå mye tid og energi på å informere om våre utenomjordiske venner.

Kommentarer

5 kommentarer på "Påvirkes helsen din av skitten strøm?"

avatar
Sorter på:   Nyeste | Eldste