Du leser nå
Folkedomstol – har du en sak mot staten hvor du føler deg overkjørt?

18 minutter lesetid

Den egentlige betydningen av "trust".


Folkedomstol – har du en sak mot staten hvor du føler deg overkjørt?

Spørsmålet blir derfor: hvordan får vi staten under kontroll så vi kan puste fritt igjen? Photo: Ali Eminov

Stadig fler har ubarmhjertige opplevelser med staten,  enten det er i form av saker som gjelder barnevern, NAV, skatt, skole, eldreomsorg, psykiatri eller andre ting. Vi er mange som har følt avmakt, sinne og sorg i møte med en statsforvaltning som blant annet kan opptre urettferdig, kynisk, korrumpert og inkompetent. Denne artikkelen handler om hva vi kan gjøre med det; hvordan vi skal bli hørt. Vårt svar er å opprette en Folkedomstol og stille staten det ene spørsmålet som rammer mest: er staten legitim eller er den ikke? Vi mener den ikke er det.

Skrevet av Kjell Erik Midtgård og Ingunn Sigurdsdatter

Behovet for en folkedomstol

Det egentlige spørsmålet går langt dypere enn til diskusjonen om hvordan forvaltningen fungerer eller hva slags juridisk ramme vi skal ha rundt livene våre. Spørsmålet er: hvem eier min livskraft, min energi? Den norske staten hevder gjennom sine handlinger en rett til å disponere over vår skapende energi på kvantifiserbar måte; vi betaler mellom 80-100% i skatt, indirekte og direkte, – det som er igjen dekker knapt det naturlige behovet for restitusjon. Vår opplevelse er at vi jages fra skanse til skanse av staten dersom vi setter oss opp mot dette systemet, og at alle rettslige virkemidler er fiktive/uten effekt/korrumperte. Spørsmålet blir derfor: hvordan kan vi ringe inn den enorme gorillaen som staten er, og få den under kontroll igjen. Hva skal til for å få tilbake muligheten til å leve ut den naturlige individuelle ressursen og potensielle skapelsen som ligger i hver enkelt av oss; hvordan kan vi bryte ut av dette fengselet?

http://www.ta.no/nyheter/article6347962.ece

Det remediet vi umiddelbart ser for oss er Folkedomstol, og det er vi i gang med. Vi vil sette sammen en Folkejury som er så stor og så synlig at alle får det med seg, og som kan stille staten det ene beklemmende, rammende, umulige spørsmålet: hvor henter du legitimitet fra? Hvordan backer du din “claim”, din påstand, overfor oss, folket? Det vi vil er å synliggjøre dette ene fundamentale problemet som er nøkkelen til å få friheten og verdigheten tilbake. I et land som driftes på basis av tvangsmakt vil ikke en slik Folkedomstol bli anerkjent juridisk, MEN du verden for en kraft det ligger i å visualisere for all verden at dette er et problem, og at vi ikke er med på det. Vi har henvendt oss til statsministerens kontor og til justisdepartementet for å få svar på spørsmål rundt konstitusjonelle forhold, og får ikke annet enn svada-svar. Inntrykket er derfor at styresmaktene må ha spørsmålene “in your face”, sagt med så høy stemme at det blir umulig å komme utenom et svar.

Det er lett å påvise at prinsippet om folkesuverenitet og prinsippet om Grunnloven som øverste lov har falt bort. Her er en artikkel som belyser dette, med referanser (scroll ned til: Om statens jurisdiksjon): http://www.nyhetsspeilet.no/2013/05/sa-hvorfor-bli-frikvinne-og-hvordan-ga-fram-artikkel-1-av-to/

Slik vi ser det, gir svaret seg nødvendigvis selv: staten er ikke lenger legitim; den er ulovlig. Når du mottar den bunken med krav som lander i postkassa hver måned, så er det nyttig å vite at avsenderen er en illegal entitet som kun kan drifte som den gjør fordi den har voldsmakt i ryggen. Som Nathan Fraser sier: “The law is someones opinion backed up by a gun”. Her ser vi en av mange artikler som tar opp statens forhold til sitt eget mandat, -det som mange kaller det demokratiske underskuddet: http://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/08/30/eivind-smith-refser-stortinget-slapp-holdning-til-grunnloven

Et interessant spørsmål blir da: dersom demokrati er det vi har for lite av, hva er det da vi har for mye av? Vårt svar er at vi har for mye av tvangsmakt, som er motsatsen til folkestyre, og det er ikke lov.

Dersom det viser seg at norske myndigheter, slik vår påstand er, mangler legitimitet så faller også bunnen bort under statens mange prosesser mot sitt folk, -enten det er krav fra NAV, skattemyndigheter, barnevern eller andre ting. ALLE som har en prosess gående mot staten, eller motsatt, burde derfor følge dette søksmålet med stor interesse.

Hvordan går vi fram for å etablere et søksmål mot staten:

Det største spørsmålet har vært: for å kunne etablere en plattform for et søksmål mot staten, slik vi gjør, hva slags lovgrunnlag legger vi til grunn når vi ikke anerkjenner Norges lover slik de framstår nå? Benevnelsen “Norges Lover” er ikke annet enn en misvisende etikett som skal maskere det faktum at lovene i hovedsak kommer fra EU. Lover fra Brussel har over mange år blitt assimilert av allerede eksisterende lovverk, helt til det, som nå, bare er skallet igjen av tomaten, og norske lover har blitt skviset ut. Det betyr at vi ikke kan forankre et søksmål i Norges Lover; gjør vi dét, så anerkjenner vi også jurisdiksjonen/autoriteten til styresmaktene, og det er jo nettopp den vi bestrider.

Vi har alltid eksistert innenfor rammen av strukturer som legger føringer for tankene og livene våre, og det er som om vi befinner oss i et hjelpeløst vakuum når vi ikke kan bruke ferdige manus og utprøvde overbygninger.. Og nettopp dét er vel det som kjennetegner samfunnet vi lever i: det finnes INGEN løsninger utenfor oss selv,-alle institusjoner er godt forankret lenger opp i den pyramiden hvor vi utgjør det nederste nivået, enten det er internasjonale rettsinstanser eller nasjonale. “Same shit different wrapping”: http://www.secretsofthefed.com/the-united-nations-exposed-who-is-in-control-hint-they-funded-the-nazis-and-the-allies-in-ww2/

I all sin enkelhet tror jeg det ene, geniale skrittet vi kan ta er å stille oss bak spørsmålet om staten er illegal eller ikke. Hvis staten har gått utover sitt eget mandat, og det har den, så vil det bety at alle inngåtte avtaler kan erklæres null &void og uten innhold fordi de har blitt inngått i “ond tro”. Blant annet. Det finnes en rekke argumenter som kan rive ned legitimiteten til alle kontraktene som blør landet tomt for ressurser, tid, penger, liv, glede- WHO, WTO, EU-ikke minst, FN, IMF – lista er lang. De skapte illusjonene om demokrati, nasjonalstat og folkestyre er limet som hindrer full oppløsning; her har vi sløret som hindrer oss i å få øye på den korporative virkeligheten bak illusjonen. http://sgtreport.com/2013/10/must-watch-the-biggest-scam-in-the-history-of-mankind/ Never before in history have so many been plundered by so few.”

Når disse kontraktene kollapser, og korporasjonen Norge slettes fra udemokratiske registre, og opphever alle hjemler som er gitt uten vårt implisitte samtykke ihht Grunnlovens mandat og lov om suverenitetsoverdragelse, så kollapser også vårt slaveri og den juridiske personen som har representert oss i alle år.

Alt tyder på at den inkorporerte fiktive stråmannen, som ikke er oss, men som re-presenterer oss i samfunnet via personnummeret, bærer et navn som noen andre har tatt eierskap i via ondsinnet anvendelse av Copyrightregler, og representerer en biomasse som patenteres og legges ut for salg (kroppen vår), opprettes som “security” for backing av lån. Den fiktive entiteten som vi har blitt forledet til å tro at er oss, er ikke annet enn en maskering av den skaperkraften og universelle, uendelige sjelskraften som vi er. Så, hva med å la maskene falle og la livene våre representere den sjelskraften som renner igjennom oss og ønsker å komme til uttrykk på ukorrumpert måte. Det burde allikevel ikke være nødvendig å gå til komplekse skritt for å nøytralisere stråmannen. Alle menneskeskapte registreringer og handlinger foretatt med en intensjon om å føre bak lyset, er ikke gyldige og har ikke juridisk eller spirituell kraft.

6183023667_02d10f0382_z

Spørsmålet om frihet er, som jeg ser det, egentlig er spørsmål om hvor mye vi orker å stå opp for oss selv som levende kvinner og menn, og hvor mye kraft vi har til å stille tyrannen til veggs.

Vi må forstå at alt krav til eierskap, alle krav på land, er menneskeskapt og ikke har noe universelt og almengyldig ved seg.

SÅ, det egentlige spørsmålet er: tør vi stole på vår egen medfødte innebygde autoritet og rett til å være her, eller må vi “selge sjelen” i prosessen mot frihet for å få en “quick fix”? Mange er på markedet med løsninger som er utgår fra jurisdiksjoner nærmere toppen i den globale pyramiden og som kan ta oss forbi den nasjonale nivået men ikke nødvendigvis nærmere oss selv. Tør vi ta skrittet mot en dypøkologisk forståelse av hvem vi selv er, og forstå at heller enn at vi skal reddes sitter vi med løsningen selv?

 

Vårt søksmål mot staten:

Staten, ved Statsministerens kontor, har fått oversendt en stevning hvor vi stiller spørsmål litt lenger ned på siden. Det er ikke et urimelig krav i et demokrati å forvente svar på disse spørsmålene. Staten svarte imidlertid at den bare forholder seg til søksmål innenfor rammen av sin egen forvaltning eller rettsapparat. Statens forutsetning er selvfølgelig den at rettsapparatet skal være frittstående og ikke korrupt. Her er et par artikler som belyser hvorfor dette er så problematisk:
http://www.nyhetsspeilet.no/2013/05/bestyrer-riksadvokat-tor-aksel-busch-retts-norge-som-en-mafioso/

http://www.nettavisen.no/nyheter/article3354884.ece

 

Hvor skal vi avholde rettssak:

 

Vi satser på å leie Litteraturhuset eller et annet liknende sted i midten av januar. Mer info kommer.

 

Domstol og saksgang:

Her er teksten vår fra stevningen:

Denne saken kommer, dersom den går til siste instans, til å bli ført for en stor folkejury som settes sammen i henhold til kriteriene om nøytralitet, universalitet, representativitet, og humanitet. Årsaken til at vi ikke melder saken inn for en offentlig norsk domstol eller rettsorgan, er nettopp at vi bestrider den offentlige rettsforvaltningens legalitet. Vi er av den mening at folket har blitt satt ut av stand til å ta del i den dømmende makt, og opprettelsen av en folkejury har til hensikt å restituere folkets representative deltakelse. Som én av flere grunner kan nevnes at Norges nåværende domstol ikke oppfyller Grunnlovens bestemmelser (§21, domstolsloven §60, med mer) for å utøve domstolsfunksjon. Ihht Grunnlovens §110c og menneskerettighetslovens konvensjon  om beskyttelse av menneskerettighetene art 6 om retten til en rettferdig rettergang, ser vi det nødvendig at saken blir fremmet for en rettferdig og upartisk domstol satt ved lov. Det er pr i dag bare folket det norske som har legitimitet til å nedsette en slik. Vi er kjent med at Høyesterett den 26 juni 2012 opphevet Domstoloven § 60, og legitimitetsproblematikk er årsaken til at dette søksmålet er utvidet til å gjelde også staten.

 

Hvem skal sitte i Folkejuryen på 200 personer:

 

I opprettelsen av en jury og et «forliksråd» kommer vi til å legge til grunn prinsipper om rettferdig og representativ sammensetning i henhold til idealene for en rettsstat. Vi kommer ikke til å velge en jury som heller mot å favorisere saksøkers ståsted. Tvert i mot er det partiskhet vi vil til livs, selv om vi taper vår sak. Vår påstand er at den offentlige rettspleien ikke imøtekommer ovennevnte idealer, men tvert i mot utgjør en trussel mot rettsstaten. Akkurat nå jobber vi med å finne ut hvordan vi gjør akkurat dette.

Disse spørsmålene sendes på nytt til den nye statsministerens kontor i dag:

Vi har oversendt en stevning, men også en liste med spørsmål som vi rett og slett bare har bedt om svar på i det opplyste demokratiets ånd. Vi har alle skyld i, og har alle bidratt til det systemet vi har fått, og vi har alle en stor interesse av å se landet vårt riste av seg dysfunksjonalitet for å bevege seg i en retning som støtter «det gode», for å si det enkelt. Vi har derfor bedt den nye statsministerens kontor om å svare på disse spørsmålene i en ånd av fred, for sammen å kunne rydde opp i disse tingene:

1. Statsministerens kontor

Storting og regjering legitimerer sin makt gjennom henvisning til Grunnlovens mandat og ideen om folkesuverenitet.

Er Norge fortsatt en suveren nasjon? Denne artikkelen hevder at Norge de siste 20 år har innført minst 8000 EU lover og forskrifter: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/Rapport-EOS-avtalen-er-en-demokratisk-fiasko-for-Norge-6742382.html Lovdata hender at: I Norge har vi ca. 750 lover og ca. 11.000 forskrifter. I 2010 ble det gitt 91 lover og 2.002 forskrifter (http://www.lovdata.no/litt/aa-2010.pdf side 6)

-Er det riktig at av 750 lover og 11 000 forskrifter så har i aller beste fall kun 3000 av disse utgått fra Stortinget?

-Dersom ja, impliserer det at folkesuvereniteten er redusert ned til ca 20% av 100%, slik Grunnlovens intensjon var, siden Stortinget ikke lenger er lovgivende myndighet mer enn i ca 20% av tilfellene?

-Dersom ja, er ikke implikasjonen da nødvendigvis at Stortingsvalget mest av alt er et spill for galleriet?

-På hvilken måte kan regjering og Storting fortsatt legitimere sin maktutøvelse gjennom å henvise til prinsippet om folkesuverenitet?

Vår klare overbevisning er at Stortingsvalget er uten reell verdi, og at det er likegyldig hvilke representanter som velges inn og hvilken regjering som sitter ved makten. Vår overbevisning er at folket blir lurt til å tro på en fiksjon om folkesuverenitet. Vi inviterer Statsministerens kontor til å dementere dette.

Ikke minst vet vi at folket gjennom to direkte avstemninger stemte nei til medlemsskap i EU.

– Hvordan forklares det faktum at Stortinget vedtar 99, 7% av alle EUs lover og direktiver, og at folkets vilje blir ignorert så fullstendig?

Stortingets og regjeringens mandat hentes fra Grunnloven ihht http://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/ som sier at «Grunnloven inneholder bestemmelser om statsformen, om menneskerettigheter og om fordelingen av makt mellom Stortinget, regjeringen og domstolene. Parlamentarismen regulerer forholdet mellom Stortinget og regjeringen.»

I denne artikkelen bekrefter Justisdepartementet at Grunnloven er satt ut av spill og sedvanerett har overtatt: http://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/05/16/stortinget-undergraver-den-norske-grunnloven

-Dersom Grunnloven har blitt satt til side til fordel for sedvanerett, kan vi fortsatt si at Storting og regjering styrer med mandat fra Grunnloven?

-Dersom svaret er «nei»,- på hvilken måte kan vi da si at statsforvaltningen overhodet er legitim?

-Er ikke implikasjon av ovennevnte at vi lever i et dikatur og at statens selvoppnevnte monopol på tvangsmakt utgjør basis for forvaltningen av det som kalles for nasjonalstaten Norge?

Ovenfor har vi kun relatert vår kritikk til Norges forhold til EU alene. Imidlertid har Norge også svært forpliktende avtaler med NATO, FN, EHO, IMF, WTO osv, og det er overveiende sannsynlig at samfunnet vårt er bygget på usle rester av nasjonal suverenitet som bare kommer til uttrykk innenfor begrensede virksomhetsområder.

-Er det riktig at det innen norsk lov finnes det to absolutte, uskrevne juridiske prinsipper: prinsippet om lex superior og prinsippet om legalitet, basert på følgende:


a). Grunnloven er lex superior, og har makt til å kollapse all lovgivning som strider mot grunnlovens prinsipp. Grunnloven eksisterer derfor bare som rettskilde dersom dette tas til følge.


b). Legalitetsprinsippet: Legalitetsprinsippet er en overordnet rettsregel og prinsipp av Grunnlovs rang (konstitusjonell sedvanerett) som går ut på at offentlige myndigheter ikke kan gripe inn og endre eller etablere bindende rettsforhold overfor borgerne, uten å ha hjemmel for det i formell lov – såfremt ikke andre kompetansegrunnlag finnes. Legalitetsprinsippet kalles gjerne lovskravet.

Vår klare forståelse er at begge disse rettsprinsippene er ettertrykkelig brutt gjennom de mange Grunnlovssvik som har skjedd,-i særdeleshet gjennom gjentatte tilfeller av suverenitetsoverdragelse. Forholdet til EU gjennom EØS mangler hjemmel i lex superior,-ergo er legalitetsprinsippet brutt. Gang på gang.


Vår samfunnsordning har hentet inspirasjon fra Jean Jaques Rosseaus verk Samfunnspakten (Contrat Social), som formulerte ideen om folkesuverenitetsprinsippet.

Rosseau skriver dette i sitt verk . Her fastsettes folket selv som suveren:

«Suvereniteten, som bare er en utøvelse av samviljen, kan aldri avhendes, og når suverenen helt og holdent er en kollektiv skapning, kan han bare representeres ved seg selv. I samme stund det kommer en tyrann, eksisterer ikke suverenen mer, og den politiske enheten er ødelagt»

Det er vår klare oppfatning at Stortinget har avhendet landets suverenitet, og også seg selv, gjennom en tyrannisk handling forstått som en handling som ikke samsvarer med folkets vilje representert ved f.eks Grunnloven, -og den politiske enheten er med det ødelagt.

Derav følger at statens underavdelinger på samme måte mangler legitimitet, dersom vår påstand stemmer.

Så noen tilleggsspørsmål:

-Er det riktig at det er overdragelsen av suverenitet til WHO som var årsaken til det store norske innkjøpet av vaksiner mot svineinfluensa, til tross for at den skadelige effekten av vaksinen var forutsigbar og så godt kjent på forhånd at lekmenn som oss kunne redegjøre for dette utfyllende i artikkelsamlingen vår på www.vaksineaksjon.no?

-Er det riktig at vår suverenitetsoverdragelse til FN og NATO er årsaken til at Norges deltakelse i de grunnlovsstridige krigsforbrytelsene i Libya? Hva mener Statsministers kontor er årsaken til at nasjonalt massemedia ikke nevner Edvard Vogts anmeldelse av tidligere  utenriksminister Jonas Gahr Støre og forsvarssjef Helge Sunde for krigsforbrytelser etter Norges angrep på Libya?

-Vil det være en riktig analyse å anta at den norske monarken har realinnflytelse, til tross for det bildet som er skapt, med tanke på at monarken er øverste signaturholder i landet?

 

Vi har etter hvert fått et inntrykk av at det verdensbildet som formidles til oss, inneholder vesentlige svakheter, og vi vil i det opplyste demokratiets navn be Solberg formidle sin innsikt i disse spørsmålene. Dersom statsministerens kontor opplever disse spørsmålene som spekulative, så må vi be om tilgivelse for det, og om overbærenhet. Vi oppfatter at det, i demokratiets navn, må være av interesse å oppklare alle forhold,- både de som er tydelige og de som er mer obskure. Her kommer noen konkrete spørsmål:

 

-Er det rimelig å anta at Norge, som så mange andre, gikk konkurs etter 1929, og at landet etter dette ble nødt til å ta opp lån hos private banker i London, og at den sikkerheten som ble stilt for lånet var «the human resource»,-altså folkets skattebetalende evne?

Her er en referanse som viser hvordan amerikanske fødselsattester har blitt verdipapirisert, og gjennom opprettelsen av en juridisk person for hver enkelt gjennom tildelingen av et personnummer, regnes som en omsettelig verdi: «To check your birth certificate on the stock exchange»:

1. Go to http://www.fidelity.com
2. Click on ‘Research’.
3. Click on ‘Quote’.
4. Click on ‘Symbol Look Up’.
5. Type in your Birth Number on the Birth Certificate with the dashes (e.g. 156-88-102939).
6. Make sure the top two drop-down menus are ‘MUTUAL FUND’ and ‘FUND NUMBER’ BEFORE you perform the search to find out who is trading on the FUND for the Birth Certificate.
7. Click on the Initialed Trading Company name under ‘SYMBOL’. This will give you all of the trading information about who is trading on the fund that the birth certificate is a part of. This document was created when you were an infant. Commercial laws allow for you to cancel and rescind this simple contract—UCC3-203—and to make a Claim in recoupment (Reparations) for fraud committed upon you when you were and infant (See UCC 3-305).

-Dersom svaret er ja, kan dette forklare hvorfor Norge har en utenlandsgjeld på 4000 milliarder kroner,- større enn hele Pensjonsfondet: http://www.ssb.no/brutgjeld

Vi registrerer at Norges Bank hevder at vi må være likvide til enhver tid, og derfor tar opp gjeld, men kan en alternativ forklaringsmodell også være at praksisen som er etablert med fractional reserve banking (skape penger ut av luft) forutsetter et gjeldsbasert system, og at låneopptak og innbetaling av renter ligger som en forutsetning i forholdet til bankvesenet?

-Vi har lest analyser som hevder at Norges befolkning betaler så mye som 87% i direkte og indirekte skatt. Sitter Statsministerens kontor på tallmateriale som kan tilbakevise dette, eller serdet riktig ut? Det vil kunne hevdes at dette minner en moderne variant av slaveri, men i et annen format hvor vi, folket, oppfordres til å applaudere vårt eget slaveri gjennom ideen om folkestyret. Dersom det skulle vise seg at det er tatt pant i oss, og at vi på sett og vis er eid av internasjonale bankiere,- kan dette forklare hvorfor skatteunndragelse er den forseelsen som mange kan føles utløser den sterkeste reaksjonen hos forvaltningen?

 

Den egentlige betydningen av "trust".

Den egentlige betydningen av «trust». Bilde: Love av Noël Zia Lee

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
25%
Opplysende
50%
Inne på noe
0%
Usikker
0%
Dårlig
25%
Om forfatter
Ingunn Sigurdsdatter

“The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift.” (Albert Einstein)

Jeg har gått på universitetet i mange år men har brukt minst like lang tid på avlæring av «etablerte sannheter». Livet handler for meg om å komme inn i størst mulig felleskapsfølelse med mine medmennesker og jorden, og å leve med integritet. Det er målet mitt.
Jeg er takknemlig for at Nyhetsspeilet tilbyr en åpen plattform hvor alle kan komme til uttrykk med sitt ståsted i en tid hvor kjente medier har abdisert, og heller enn å fortelle sannheten undertrykker den.

67 kommentarer Bli med i diskusjonen

Bli med i diskusjonen

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *