Du leser nå
Utenomjordisk kontakt fra planeten UMMO

11 minutter lesetidUtenomjordisk kontakt fra planeten UMMO

I andre halvdel av forrige århundre opplevde både europeiske UFO-forskere og ulike vitenskapsmenn å bli kontaktet eller få tilsendt informasjon fra en gruppe utenomjordiske mennesker som befant seg på Jorden og som opplyste at de var kommet til Jorden fra planeten UMMO. (Bildet er en kunstnerisk gjengivelse, ikke et maleri eller fotografi)

Sivilisasjonen på en planet dens beboere kaller UMMO ble for ca. 60 år siden oppmerksom på at vår planet er bebodd og dro derfor dro hit for å forske og undersøke saken (1). Årsaken til deres interesse var at et norsk(!) skip som ledd i et vitenskapelig eksperiment, i 1934 hadde sendt ut et høyfrekvent radiosignal. Det ble så fanget opp og tydet av dem i 1948, og i 1950 landet en gruppe ummitter (utenomjordiske mennesker fra planeten UMMO) for første gang i et fjellområde i Frankrike hvor de ved hjelp av sin avanserte teknologi etablerte en underjordisk base.

På 60-tallet begynte ummittene å kontakte kjente UFO etterforskere med Fernando Sesma Manzano (1908 – 1982) i Madrid som den første. Sesma hevdet for øvrig at han siden 30-tallet hadde hatt kontakt med individer fra andre planeter i vårt solsystem, blant annet fra Venus.

Den spanske UFO etterforskeren Fernando Sesma Manzano (1908 - 1982)

Den spanske UFO etterforskeren Fernando Sesma Manzano (1908 – 1982)

I Madrid hadde han og sin egen gruppe: ”Association of Friends of Visitors from Space” og disse hadde jevnlig møter der Sesma la fram informasjon fra sine utenomjordiske kontakter. En annen sentral person i UMMO saken var den spanske UFO etterforskeren Antonio Ribera (1920 – 2001).

Den spanske UFO etterforskeren Antonio Ribera (1920 - 2001)

Den spanske UFO etterforskeren Antonio Ribera (1920 – 2001)

Både Sesma og Ribera utgav bøker om UMMO kontakten og bidro til å gjøre den kjent. Begge mottok også brev fra denne utenomjordiske gruppen med avansert teknisk og vitenskapelig informasjon.

UMMO-kontakten er kanskje den mest uvanlige kontaktberetningen, både på grunn av den store mengden materiale, den lange varigheten og fremgangsmåten som denne utenomjordiske gruppen valgte.

Siden den er såpass viktig, har UMMO-kontakten og blitt utsatt for mye desinformasjon og debunking, noe som og har medført at den til en viss grad er kommet i miskreditt blant UFO interesserte.

UMMO brevene

I samme tidsrom som denne utenomjordiske gruppen begynte å kontakte UFO etterforskere, sendte de ut flere tusen sider avansert vitenskapelig og teknisk informasjon til forskere og vitenskapsmenn over hele verden. Det siste brevet en kjenner til kom i 2009. Dette pågikk altså i over 40 år!

Flere av vitenskapsmennene som har undersøkt denne informasjonen, har gått ut og bekreftet gyldigheten av materialet. Til og med den kjente professoren Stephen Hawking, innrømmer at han kjenner til UMMO brevene. Se

For å gi en forståelse av hvor omfattende kommunikasjonen fra UMMO har vært, kan det nevnes at det allerede på 70- tallet var to symposier i Madrid hvor en rekke vitenskapsmenn var samlet for å diskutere dette materialet. Siden den gang har det kommet hundrevis av sider med ny informasjon, og ’The UMMO file’ som den i dag kalles, består nå av ca. 1500 sider dokumenter. Vi må også huske på at en god del av mottagerne aldri har gjort det kjent at de har mottatt dette materialet, så det egentlige tallet er nok høyere. I tillegg til kosmologi, kjemi, fysikk, biologi og nevrologi gir de gir og mye detaljert informasjon om deres planets flora, fauna, boligforhold, matvaner, deres teknologi og beskrivelse av fartøyene de bruker, med mer. Som de sier et sted i UMMO brev BK: ” Vi sender dere en beskrivelse av vår planet og våre forhold som en gjenytelse for all den informasjon vi har fått om deres sivilisasjon og kultur (1).”

Kjøretøyet de bruker på planeten. Det holder en konstant avstand fra bakken på 0.56m uansett terreng, og registrerer alt som befinner seg i nærheten. Ulykker forekommer derfor svært sjelden.

Kjøretøyet de bruker på planeten. Det holder en konstant avstand fra bakken på 0.56m uansett terreng, og registrerer alt som befinner seg i nærheten. Ulykker forekommer derfor svært sjelden.

 

Beskrivelse av fartøy ummittene bruker når de reiser til og fra Jorden

Beskrivelse av fartøy ummittene bruker når de reiser til og fra Jorden

Her kan det og være på sin plass å nevne at desinformasjon omkring denne saken allerede startet på 60 tallet, da Jordan Pena, et av medlemmene i den spanske kjernegruppen, gikk ut offentlig og hevdet at han både stod bak brevene samt  ’forfalskning’ av fotografiene av UMMO sivilisasjonens fartøyer. Selv etter at ble satt ut av spill i 1988 etter et hjerneslag og det siden kom nye UMMO brev, har han fortsatt med å hevde dette (3).

Merk at enkelte ’UFO etterforskere’ har tatt Penas desinformasjon for ’god fisk’ og på den måten bidratt til å avfeie UMMO saken. I slike tilfeller må en få lov å spørre: Er disse personene’ kjøpt og betalt’, lette å lure, eller bare for makelige til å undersøke saken skikkelig?

 

Hvorfor har denne saken så iherdig blitt forsøkt «debunket»?

UMMO-samfunnet er uten penger, noe som helt klart utgjør en trussel mot den bestående (u)orden på Jorden. Grunnene ellers til at ’det jordiske establishment’ overhodet ikke ønsker fokus på ET sivilisasjoner som besøker Jorden er for øvrig beskrevet i denne artikkelen.

‘Den herskende klasse på Jorden’ ønsker heller ikke at den lite flatterende analysen umittene har gjort av forholdene her på planeten og hvordan det hele henger sammen, skal bli gjort tilgjengelig for folk flest.

Etter å ha studert den jordiske sivilisasjon, gir de denne beskrivelsen: “An alien civilisation critisism on the terrestrial oligarchies” (oversatt av og med innledende kommentar av Denis Denocla).

Et annet sted i sin analyse hevder ummittene at en liten elite kontrollerer og manipulerer all informasjon som gis til massene via media (1).

Her kan det og være på sin plass med et sitat fra et av UMMO brevene som gir nok et eksempel på ummittenes skarpskoddhet og evne til å analysere.

UMMO brev NR17 08.09 – 2003

«Den tilsiktede diskrediteringen som etterretningstjenestene har satt i gang og som videreføres av media, vil kun ha troverdighet inntil en viss grense. Den er imidlertid høyere enn det enkel logikk skulle tilsi. Selv om vi ser at antall raid av fartøy som uten tvil og logisk sett er av utenomjordisk opprinnelse har økt mange ganger i deres luftrom, observerer vi fenomenene masse hypnose og manglende evne til å oppfatte og forstå. Dere vil også se at en stor del av observasjonene av disse fenomenene finner sted i visse land og på enkelte geografiske steder. Dette er ingen tilfeldighet, men skjer som følge av et ønske om å utøve et visst press på de statlige etater som på en utspekulert og manipulerende måte opprettholder status quo og kontrollerer det sosiale nettverk

 

I følge kinesisk ansiktslesning viser pannens bredde ens evne til å analysere

I følge kinesisk ansiktslesning viser pannens bredde ens evne til å analysere

Når det gjelder desinformasjon om UMMO saken, brukes den samme fremgangsmåten som ellers når det gjelder informasjon om utenomjordiske ved at en blir servert en miks av fakta og løgn slik at en til slutt ikke vet hva en skal tro…

I tillegg til at flere lands etterretningstjenester har vært inne i bildet for å tåkelegge, bidro de ved et tilfelle og selv til dette. Etter at media i Spania hadde trykket flere av brevene, offentliggjorde de så motstridende informasjon om sin eksistens. Hvorfor?

1. De ønsket å undersøke vår kultur og sivilisasjon uten selv å komme i søkelyset.

2. I et av brevene forteller de at de opplevde å bli forfulgt av det de kaller ’a USA Agency’. Det å komme i fokus anså de derfor som en trussel mot sin egen sikkerhet.

3. De ønsket ikke å bli utsatt for noen form for tilbedelse eller kultdannelse (1).

Hvordan kan ektheten av denne saken etterprøves?

I tillegg til innholdet og kvaliteten på selve materialet, ble det gitt forutsigelser som flere tiår senere er blitt bekreftet.  For eksempel forutsa de i et brev som ble sendt ut i 1979, eksistensen av planeten Eris som ligger utenfor Pluto, samt beskrev dens bane. I 2003 ble denne planeten som vi har valgt å kalle UB313 Xena, så oppdaget.

På nettstedet http://ummo-sciences.org kan interesserte bedømme dette materialet ved selv å lese UMMO brevene. Problemet er at dette i stor grad er veldig avansert vitenskapelig informasjon som krever helt spesielle forutsetninger for å kunne vurderes.

Som en slags autentisering, ble alle brevene forsynt med dette symbolet.  Det samme symbolet finnes også på fartøyene.

Som en slags autentisering, ble alle brevene forsynt med dette symbolet. Det samme symbolet finnes også på fartøyene.

En annen form for dokumentasjon som kan bekrefte denne historien, er hundrevis av vitne observasjoner av de karakteristiske fartøyene som denne sivilisasjonen bruker.

Som nevnt hadde Fernando Sesma Manzano kontakt med individer fra denne sivilisasjonen. På bakgrunn av informasjon FSM hadde mottatt, offentliggjorde han på forhånd at et av UMMO sivilisasjonens fartøy ville vise seg i San Jose de Valderas (i nærheten av Madrid) en gang mellom den 30. mai og 3. juni 1967.  Både tid og sted viste seg å være helt korrekt. Bildet av dette fartøyet ble tatt 2. juni.

Som nevnt hadde Fernando Sesma Manzano kontakt med individer fra denne sivilisasjonen. På bakgrunn av informasjon FSM hadde mottatt, offentliggjorde han på forhånd at et av UMMO sivilisasjonens fartøy ville vise seg i San Jose de Valderas (i nærheten av Madrid) en gang mellom den 30. mai og 3. juni 1967. Både tid og sted viste seg å være helt korrekt. Bildet av dette fartøyet ble tatt 1. juni.

Hvor i universet er planeten UMMO?

I følge Denocla er en del av desinformasjonen når det gjelder UMMO materialet, at det hevdes at de kommer fra en planet vi kaller Wolf 424 som skal befinne seg 14.42 lysår fra vår sol. I følge Wendelle Stevens (1) er dette også høyst diskutabelt. Selv om dette også nevnes i et av UMMO brevene (de sier at de tror at vi kaller den planeten de kommer fra Wolf 424), kommer Denocla med overbevisende argumentasjon basert på annen informasjon som og finnes i brevene. Den peker mot en helt annen konklusjon, nemlig at de kommer fra en planet i stjernebildet Bootes, på norsk kalt Bjørnevokteren, som kalles XI Bootis B og som er 21.85 lysår unna (3).

I brevene beskriver de og en veldig avansert kosmologi med parvise kosmos og antikosmos, som hver har 10 dimensjoner. Dette ligner jo en del på de teoriene om multidimensjonale og parallelle univers som jordiske professorer i astrofysikk har lansert i de seinere år. Umittene sammenligner dimensjonene med et laken som blafrer i vinden, dvs. at de er i en dynamisk tilstand som hele tiden endrer seg. På visse tidspunkt og under gunstige forhold kan de ta en snarvei – sannsynligvis gjennom det som kalles Wormhole eller interdimensjonal portal, noe som gjør at avstanden hit kun blir ca. 3 lysår. Umittene forteller at planeten UMMO har en topografi og atmosfære som ligner Jordens.

Boligene på planeten UMMO kan heves og senkes etter som det passer

Boligene på planeten UMMO kan heves og senkes etter som det passer

Ummittene ser omtrent ut som jordiske mennesker, men er noe høyere. Gjennomsnittshøyden for menn er 208 cm og for kvinner 195 cm (3).

Ummittene ser omtrent ut som jordiske mennesker, men er noe høyere. Gjennomsnittshøyden for menn er 208 cm og for kvinner 195 cm (3). Bildet er en kunstnerisk gjengivelse utført av Davy H. og gjengitt fra Denoclas bok PRESENCE 2 med hans tillatelse

Kilder

Denne artikkelen bygger i all hovedsak på informasjon fra de to seriøse UFO etterforskere, Denis Roger Denocla og hans bøker Presence 1 og 2, samt Wendelle Stevens sin bok: UFO Contact fra Planet UMMO (1). Takket være Denocla og hans team har vi fått en mye dypere forståelse av Ummo materialet, særlig etter at han i 2005 klarte å knekke denne sivilisasjonens sin språkkode. En stor takk til Denocla for tillatelse til å bruke illustrasjoner fra hans bøker!

Her er et foredrag av Denocla med oversikt over hva han har kommet frem til etter 10 år med sin ET forskning. Bilde: Denocla Research. Link: http://www.youtube.com/watch?v=rCjrJXJza6s&feature=youtu.be

Wendelle C. Stevens (1923 – 2011) var kanskje verdens mest erfarne UFO etterforsker, samt utgiver av en rekke bøker med beretninger om kontakter med utenomjordiske sivilisasjoner.

Etterord

På lignende måte som med andre etiske sivilisasjoner som besøker Jorden, gir de ikke konkrete og ugjendrivelige bevis for sin eksistens, men lar det være opp til den enkelte selv å dra sine konklusjoner. På den måten overtrer de ikke vår frie vilje og tvinger oss ikke til å akseptere dem. De forteller og i brevene at de ikke ønsker å gripe inn i våre indre anliggender på noen som helst måte, og fryktet til og med at dersom deres tilstedeværelse ble kjent i større omfang, så ville det kunne skape opprør og sosial uro.  En annen grunn til at de holdt en lav profil var som sagt at de uforstyrret ønsket å studere Jordens kultur og sivilisasjon. De hevdet at på grunn av at livet på denne planeten er så variert, var Jorden den mest interessante planeten de noen gang hadde undersøkt. På et tidspunkt hadde de research team i 18 land, deriblant i Norge og Danmark (1). Mye tyder på at ummittene fremdeles besøker Jorden.

Bibliografi

1. Stevens, Wendelle. UFO Contact from Planet UMMO, Vol. 3. Finnes kun som E-bok som kan kjøpes rimelig fra ufophotoarchives.com

2. Denocla, Denis Roger. Presence 1. UFOs, Crop Circles and Exocivilisations. Ummo World Publishing 2009.

3. Denocla, Denis Roger. Presence 2. The Language and the Mystery of the UMMO Planet Disclosed. Ummo World Publishing 2012. Begge kan kjøpes fra http://denocla.com –  enten i vanlig bokform eller som e-bok.

4. Breccia, Stefano. Mass contacts. Author House 2009. Denne boken dreier seg først og fremst om den Italienske Friendship saken,  men Breccia vier og en del av boken til UMMO historien (noe han faktisk er blitt kritisert for av enkelte UFO-etterforskere). Breccia bekreftet at han var en av de mange som mottok brev fra UMMO gruppen.

 

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
73%
Opplysende
13%
Inne på noe
7%
Usikker
7%
Dårlig
0%
Om forfatter
Terje Wulfsberg

Terje Wulfsberg driver som homeopat i Bergen, og har lenge vært opptatt av det alternative. Han har i en årrekke arbeidet med å spre informasjon om den nye læreren for vår tid, kalt Maitreya eller Verdenslæreren. http://shareno.net. Har i mange år og studert Den Tidløse Visdomslære, særlig informasjonen som kommer fra Djwahl Kuhl eller tibetaneren, via Alice A. Bailey. Bruker nå mye tid og energi på å informere om våre utenomjordiske venner.

48 kommentarer Bli med i diskusjonen

Bli med i diskusjonen

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *