Du leser nå
Eklipser varsler overgangen til Ny Gylden Tidsalder

16 minutter lesetidEklipser varsler overgangen til Ny Gylden Tidsalder

Overgangen til Ny Tidsalder begynner nå! Om 6 måneder kan vår planet være mye forandret. Om et par år har vi ny og bedre teknologi, og før dette tiåret er omme har all ufred opphørt.

Det er mange faktorer som bidrar til at planeten vår går igjennom en stor forandring nå. Kryon som blir kanalisert av Lee Carroll, sa i begynnelsen av dette kalenderåret at 2012 bare er halvveis i en 38-årsperiode.

Iliuka, som kanaliseres av Leif Havik, har bekreftet at man kan se det slik, men la til at det meste av forandringene likevel vil skje det foregående solåret og det neste. I Iliukas tidsregning begynner et solår 22. november.

Etter å ha studert dette fra mange vinkler og tatt til meg informasjon fra flere kilder, tror jeg personlig at de største geologiske forandringene skjer fra denne måneden av og til og med mai.

Først skal vi se på hvilke faktorer som virker inn og til sammen utgjør kreftene i jordens store renovasjons- og renoveringsprosjekt. Jeg vil på ingen måte hevde at de faktorene jeg nevner er utfyllende, selv om det er en relativt lang liste.

Menneskene

Våre holdninger spiller en stor rolle i planetens balanse. Det er menneskehetens ideer om egen storhet som kan sies å være den største årsaken til ubalansen på planeten vår, sier Dr. Douglas James Cottrell i sin bok “The New Renaissance: A Prophesy of 2012 and Beyond”, som kan kjøpes her.

Menneskeheten har til alle tider studert naturen, men vi har fortsatt ikke forstått alle naturlovene. Kunnskapen vår er fortsatt begrenset, og de fulle og hele konsekvensene av våre handlinger mangler vi fortsatt oversikt over. Dessverre har vi en tendens til å gjøre ting inntil det ettertrykkelig er bevist at det er skadelig. På det tidspunktet snakker vi om hva som bør gjøres, men å komme til enighet om det er ikke fort eller lett gjort. Burde vi ikke heller la være å gjøre ting inntil vi er helt sikre på at våre aktiviteter ikke er til skade for noe levende?

Jeg forstår det slik at det er vår forestilling om vår teknologiske overlegenhet og antatte forståelse av naturlovene og vår evne til å mestre naturen og herske over den, som er vårt største problem. Leser vi uttalelser fra vitenskapskretser, får man fort inntrykk av arrogansen som råder i slike miljøer. De nøler heller ikke med å forsøke å latterliggjøre alle som stiller spørsmål ved om de har alle svarene ved å slå i bordet med sine fakta, som de har kullsvier tro på er de endelige fasitsvarene.
Bruk av atomvåpen er sannsynligvis de verste enkeltstående aksjoner mennesker har foretatt seg. Det er tvilsomt om man ennå forstår rekkevidden av ubalansen disse detonasjonene skapte.

Vår manglende kunnskap har også ført til at vi gjennom gruvedrift og utvinning av olje og gass har skapt en ubalanse mellom jordskorpen og den flytende magmaen under. Riktignok har vi i de senere år prøvd å rette litt på dette misforholdet ved å pumpe saltvann inn i lommene som er tømt for olje. Det er dessverre ikke tilstrekkelig til å klare å utjevne trykkforskjellen. Trykkubalansen fører til at jordoverflaten forskyver seg eller kollapser.

Trykkforskjellen gjør at magmaen prøver å presse seg gjennom jordskorpen der denne er svak eller svekket. Litt av resultatet ser vi i form av vulkanutbrudd, men mye av det skjer på havbunnen.

En annen effekt er metangass som siver ut i områder der det er sprekker i jordskorpa. Det har forårsaket død av fisk, dyr og fugler. Så langt er jeg ikke kjent med at mennesker har dødd av det.

Denne ubalansen har ført til at magmaen og jordskorpen har ulik hastighet. Friksjonen som blir skapt av hastighetsforskjellen fører til at havet varmes opp nedenfra og at isen smelter ved polene.

Issmelting ved polene fører ikke bare til at havet stiger. Ansamlingene av is ved polene har fungert som stasjonære vekter og har hatt en stabiliserende effekt på jorda og holdt den i sin faste bane. Når de smelter, vil jorden rotere ujevnt på sin akse og skli. I en periode vil planetens balanse bli forstyrret. I følge Dr. Douglas James Cottrell har denne ujevne rotasjonen funnet sted 3 eller 4 ganger før i jordens historie. Jeg mener å huske at andre kilder (uten at jeg husker hvilke) har sagt at det som skjer nå, har skjedd 4 ganger før på denne planeten. I istiden var det mye verre enn vi vil oppleve denne gangen. Da krenget jorden 3 ganger, og jordens omløp ble mye større med istid som resultat.

Denne gangen vil ikke omløpsbanen til planeten vår bli så veldig mye forandret. Både Dr. Helen Tzima Otto og Iliuka har sagt at vi får en ny bane rundt sola på 360 dager. Det betyr at vi enten forlater vår elliptiske bane rundt sola til fordel for en sirkulær bane eller at døgnet blir i overkant av 5 timer lenger.

Rotasjonen vil imidlertid bli reversert. Det betyr at solen vil gå motsatt vei – altså stå opp i vest og gå ned i øst. Polene blir lokalisert til nye steder på kloden, den som vi er nærmest vil mest sannsynlig være et sted i Asia. Og magmastrømmen vil snu. Det betyr at nord blir sør, og sør blir nord. Dr. Douglas James Cottrell beskrev at han i en visjon så jordkloden opp-ned. Egentlig er det ikke opp og ned på kloden der den svever i verdensrommet, det er bare på kartet at nord er opp og sør er ned. Når snur så magmastrømmen? Iliuka har sagt at det magnetiske polskiftet kommer før det geologiske, så jeg vil tro at det skjer om kort tid, kanskje før eller like etter nyttår?

Kosmiske faktorer

I tillegg spiller faktorer utenfor vår lille planet inn. Vår lille klode er bare en liten del av helheten. At jorden kommer på linje med Galaktisk Senter nå, har det blitt skrevet mange artikler om. Jeg går derfor ikke nærmere inn på den utover å si at det er Galaktisk Senter som er utgangspunktet for energiene som fornyer solsystemet vårt, inklusive planet Jorden.

For flere år siden ble det lekket informasjon fra NASA-ansatte som var i panikk fordi de hadde oppdaget et fotonbelte som i løpet av få år ville nå jorden. De hadde tilsynelatende ingen ide om hva dette ville innebære for oss, men det var tydelig at de fryktet at det ikke var godt nytt. Dessverre er jeg ikke i stand til å finne igjen denne informasjonen på internett. Fotoner er energikvanter av elektromagnetisk stråling. I følge Iliuka bidrar fotonbeltet til å rense luft og vann. Sannsynligvis bunnet NASA-ansattes panikk i ugrunnet frykt for det ukjente.

Nibiru/ Planet X er en dvergplanet som det har vært skrevet mange artikler om, også her på Nyhetsspeilet. At den virker inn på jordforandringene er ikke jeg i tvil om. Mye av Nibirus påvirkning er mer indirekte enn direkte. Det vil si at den først og fremst påvirker solens magnetosfære og solaktiviteten, som igjen påvirker vår magnetosfære.

Magnetosfæren beskytter jorden mot den sterkeste kosmiske strålingen. I flere år har den hatt kjempestore hull. Så store hull at flere jordkloder ville fått plass i dem samtidig. Jordens magnetosfære kommer til å forsvinne helt for en stund, for så å sakte bygges opp igjen. Det betyr blant annet at alt levende på denne planeten vil utsettes for mye kraftigere kosmisk stråling, noe som fører til mutasjoner. Forresten er det magnetosfæren som har holdt oss fanget i reinkarnasjonssykluser. Nå byr altså sjansen seg til å hoppe av karmahjulet.

Solstormene kan slå ut all elektronikk, men de er også en del av den tilførselen vi trenger for å oppgraderes til 5. dimensjon. Heldig for oss er det at vi får flere solstormer rettet mot oss etter hverandre. Da får vi en gradvis oppjustering. Sannsynligvis ville få overleve fysisk om vi fikk hele oppgraderingen samtidig.

At det finnes enda en dvergplanet i solsystemet vårt nå, er mindre kjent. Den heter Tekoma, og Tolec var den som informerte oss om den. Iliuka har bekreftet dens eksistens, og at den er i vårt solsystem samtidig med Nibiru. Tolec sier at den blir vår andre sol. Det stemmer ikke, sier Iliuka. Den er kun på visitt.

Det er en rådende oppfatning om at Nibiru er vår andre sol. Det er den ikke. Så vidt jeg forstår har ikke dvergplaneter de egenskapene som skal til for å bli en sol. Og som sagt, dvergplanetene passerer. De er bare på besøk. Vår andre sol kommer til å bli en permanent del av vårt solsystem. I følge Iliuka er det Jupiter som er tiltenkt denne rollen, men den må samle mer masse først, sier han. Det gjør Jupiter ved å “fange” meteorer og kometer. Når den blir stor nok til å bli sol, tør jeg ikke si. Det kan ta noen tiår.

Tolec har også fortalt om et nytt befolket planetmedlem av vårt solsystem. Det er planeten Nihohia. Dette er også bekreftet av Iliuka.

Solformørkelsen

13. november var det en fullstendig solformørkelse. Se kart hos NASA. Dette kartet viser at den var synlig over Stillehavet. Som astrolog vil jeg si at dette varsler store forandringer, og størst i denne regionen.

Solformørkelsen skjedde i Skorpionen, som er zodiakens mest intense tegn. Skorpionen er assosiert med penger, makt, tyranni, lidelse og lidenskap, sex, renselse, død og gjenfødelse. Det finnes ikke noe overfladisk eller halvveis ved dette tegnet. Skorpionen skreller av alle lag for å komme til kjernen og finne essensen, samme hvor smertefullt det måtte være. Dette er tegnet som søker forvandling gjennom å sprenge grenser for å gå opp i noe høyere, for å bli noe mer og større. Det er Fugl Fønix som gjenoppstår ifra asken – enda vakrere og mer kraftfull.

Jordens renselses- og forvandlingsprosess intensiveres med denne eklipsen. Effekten av en solformørkelse inntreffer i løpet av det nærmeste halvåret. Renselsen og forvandlingen skjer på alle tenkelige plan, geologisk, politisk, økonomisk, religiøst, filosofisk, sosiologisk, miljømessig, teknologisk, strukturmessig, relasjonsmessig og individuelt.

Som del av renselsen og nødvendig for fornyelsen vil vi oppleve avsløring av alt som har vært skjult. Hvis du synes at Nyhetsspeilet har avslørt mye grums til nå, har du nok bare sett toppen av isfjellet. Det nye vil være at avsløringene vil bli synlige i andre media også – så lenge teknologien fortsatt tillater det. Årsaken er at den skjulte maktstrukturen som har sikret at makten forble hos makthaverne rakner. Journalistene vil forstå at de har vært “nyttige idioter”. Det vil neppe være noen hyggelig opplevelse, og den vil definitivt gjøre slutt på lojaliteten de har hatt overfor eiere og andre autoriteter.
Det som setter fart i endringene er en delvis måneformørkelse 28. november i år.

Det var Douglas James Cottrell som i “The New Renaissance” ledet oppmerksomheten min til en måneformørkelse som ville være en utløser for de største forandringene. I denne boken beskriver han et astrologisk aspekt som ser ut som en Y. I astrologien er det kjent som Yod og er også kalt Guds Finger.

Jeg har personlige erfaringer med slike aspekter i mitt horoskop. De har alltid medført vag som har vært avgjørende for veien videre i livet. Man blir dratt i ulike retninger samtidig og blir tvunget til å foreta avgjørende valg der og da. Uansett fortsetter ikke livet i samme retning som før.

Douglas James Cottrell sa ingenting om hvilke planeter som var involvert. Han ga kun månen, jordens og solens posisjoner i forhold til hverandre og avstanden til planeter på begge sider. Det innsnevret søket til fullmåner. Det jeg fant som kan stemme med beskrivelsen, er den delvise måneformørkelsen. Iliuka har bekreftet at det er akkurat denne måneformørkelsen det siktes til i “The New Renaissance: A Prophesy of 2012 and Beyond”.

Yoden består av månen, Urd (den norrøne skjebnegudinnen som spinner fortidens tråd), Lilith (iflg. hebraisk mytologi den første kvinnen Gud skapte – ikke av Adams ribbein, men på samme måte som Adam – altså likeverdig, ikke underordnet.), Aldebaran og Jupiter i bunnen av Y’en. Jorden og solen står midt imot dem, altså på midtpunktet mellom de to armene. På venstre arm finner vi Saturn og Venus. På høyre arm befinner Pluto og Mars seg. Solen utgjør i dette bildet fingeren på avtrekkeren og setter ting i bevegelse.

Men dette er ikke den eneste Yoden ved denne måneformørkelsen. Den andre har Saturn og Venus i bunnen på Y’en, der Lilith, Aldebaran og Jupiter danner venstre arm og Uranus den høyre. Fingeren på avtrekkeren i dette tilfellet er månen, som er midt imellom de to armene natt til den 26. november.

Mellom triggerpunktene og armene på hver Y er det 150 grader. Det er et aspektet som krever tilpasning. I løpet av et par døgn settes altså krefter i sving som destabiliserer store deler av vår verden.

Til sammen utgjør de to Yod’ene et astrologisk aspekt som kalles en boomerang. En boomerang vender tilbake til avsenderen. – Kanskje dumt av Israel og andre angrepslystne å gå til angrep i en slik situasjon? Dr. Keshe i Keshe Foundation har fortalt at han har gitt Iran teknologi som gjør dem i stand til å snu raketter sendt mot dem slik at de lander hos avsender. Slik teknologi vil fort gjøre krig uinteressant.

Boomerangen er absolutt noe å tenke på for oss mindre aggressive også. Denne måneformørkelsen forteller oss at det vi sender ut, vil returnere til oss. Kanskje med så stor hastighet at vi blir nødt til å oppdage sammenhengen mellom det vi gir ut og det vi får tilbake?

Eklipsepunktet er i Hyadene, som er en stormfull del av zodiaken. Månen er i konjunksjon med “Oksens Gråtende Øye”. Vi kan nok vente oss en stormfull og fuktig periode. Iliuka har sagt at denne vinteren ikke blir så kald som de tre foregående, men at det vil bli mye vind og at det blir vått. Men våren kommer tidlig, sa han.

For å se på den geologiske effekten må vi gå tilbake til Venuspassasjen i juni . Blant annet varslet den at “limet” mellom jordens tektoniske plater ble svekket.

Ved denne måneeklipsen er det en konjunksjon mellom Venus og Saturn. Saturn representerer i geologisk sammenheng de tektoniske platene som henger sammen som bitene i et puslespill og sammen danner overflaten på kloden vår. I løpet av de neste 6 månedene vil disse forflytte seg.

Siden solformørkelsen var over Stillehavet, vil jeg tro at det starter i dette området. Men siden de alle henger sammen med hverandre, vil det være begynnelsen på en dominoeffekt som først berører områdene nærmest. Siden vårt lille hjørne er lengst borte fra startpunktet, antar jeg at vi blir blant de siste som i særlig grad får oppleve at grunnen under føttene våre beveger seg. Sekvensen Zetaene har gitt er noenlunde korrekt, tror jeg, se www.rolfkenneth.no/Nib_ECD_s1.html, men meteornedslag i Stillehavet vil ikke skje, sier Iliuka. Om så skjer, vil den kun veie 16 gram. Jeg tror ikke at Zetaene bevisst har forsøkt å mislede oss. Jeg tror at de i likhet med profetiene så en annen tidslinje.

Siden Saturn representerer strukturer og systemer, vil oppløsningen også gjelde andre typer systemer. Samfunnsmessig kan det bety at strukturene i samfunnet bryter sammen og at systemene kollapser. “Limet” i mange relasjoner vil også oppløses.
Kvadraturen mellom Mars-Pluto-konjunksjonen og Uranus forteller at magmaen vil få ekstra fart på seg. Vi kan vente oss vulkanutbrudd i stor skala.

Douglas James Cottrell sier i “The New Renaissance: A Prophesy of 2012 and Beyond” at det vil være et tegn når Vesuv og Etna synkroniseres. Mange og kraftige vulkanutbrudd spredd rundt på planeten vår vil medføre dårlige eller ingen avlinger over store deler av kloden siden det meste trenger sollys for å vokse. Noen ny istid blir det neppe. Dette er bare et kortvarig overgangsfenomen. Iliuka sier at det meste vil være gjort i løpet av “denne storsol og den neste”. En storsol er et solår, dvs. jordens omløpstid rundt sola, og i Iliukas tidsregning begynner en storsol 22. november.

Uranus sammen med konjunksjonen mellom månen, Lilith, Aldebaran og Jupiter kan bety at uventede og ekstra sterke solstormer rettet mot jorden kan slå ut all elektronikk. I så fall stopper nesten all avstandskommunikasjon og transport. At eklipsen er i Tvillingene og at Merkur står stille på eklipsetidspunktet tyder også på problemer med kommunikasjon og transport. Jeg ville ikke planlegge reiser de kommende 6 månedene.

Pluto-Mars-konjunksjonen forteller om sterke følelser, fanatisme, aggresjon og hat som lett kan slå ut i hensynsløs vold. Nå er ikke jeg typen som deltar i demonstrasjoner, men om jeg var det, ville jeg likevel la være å ta del i demonstrasjoner i løpet av de kommende 6 månedene. Det er en type samlinger som lett kan komme ut av kontroll. Det beste vil være å holde seg unna alle former for drama. Og drama blir det nok mer av enn de fleste ønsker seg, vil jeg tro.

Konklusjon

Uansett snakker vi her om en svært begrenset periode. Dr. Helen Tzima Otto sier i sin trilogi “A Five Year Plan in the Divine Economy” som er basert på profetier fra mange verdensdeler, kulturer, religioner og tidsepoker, at det er snakk om en 5-årsperiode.

Personlig tror jeg at det meste av profetiene ikke blir noe av. Vi har forlatt den tidslinjen de var laget for, og vi har hatt og får fortsatt hjelp av utenomjordiske, som blant annet ufarliggjorde kometen Elenin. Jeg tror at det var den som var den Blå Kachina i Hopi-profetiene. Forvandlingen av jorden kan kanskje vare et helt år, men personlig tror jeg det kun er snakk om ca. 6 måneder.

Deretter vil vår verden bli et atskillig bedre sted å være for oss alle. Iliuka har sagt at vi om 2-3 år vil bruke deler av Dr. Keshes teknologi og “tilføres alt av store dimensjoner nye teknologier, dog der kan tales alt mere prinsipper til at berekne verdier”.
Mye mer kunne sies om denne måneformørkelsen, jordforandringene og ikke minst om den nye gylne tidsalderen som kommer etterpå. Men dette var det jeg rakk å dele med dere i denne omgang.

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
60%
Opplysende
20%
Inne på noe
0%
Usikker
0%
Dårlig
20%
Om forfatter
Liv Bjøringsøy
Til informasjon har Liv Bjøringsøy forlatt vår virkelighet. Liv var astrolog og tilrettelegger av Dolores Cannons QHHT-metode. Hun kom fra redaksjonen i Zodiak og har tidligere skrevet artikler i internasjonal maritim presse. Av utdanning var hun økonom og har det meste av sitt voksne liv vært ansatt i privat næringsliv. Hun jobbet mye internasjonalt og var alltid opptatt av samfunn og internasjonal politikk. I tillegg hadde hun tilegnet seg esoterisk kunnskap og innsikt fra flere disipliner. Hun så det som viktig å bidra til å spre kunnskap til flest mulig. I tillegg til å skrive på Nyhetsspeilet malte hun bilder som hun stilte ut i sitt hjemmegalleri og kombinerte all sin viten og innsikt i rådgivning og husrensing på telefon.

46
Kommentarer

avatar
15 Comment threads
31 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
19 Comment authors
BrandulphUffdaEddvinStarFleetCommandjepsipepsi Recent comment authors
  Abonnere  
Nyeste Eldste mest stemt
Varsle om
tothestars
Abonnent
tothestars

bra artikkel. en bemerkning kun: isen ved nordpolen smelter ja men på sydpolen kan det virke som om det er enn viss økning.

Mysterons
Abonnent
Mysterons

eklipser er et gjentagende fenomen som følge av jordens og månens rotasjon rundt hverandre og solen. det eneste de varlser er at alt er som det skal, vi vet når de skjer og hvorfor og det er ikke mer mystisk enn det. hva de såkalte kanaliserte aliensene sier er det bare sludder og vås.

Balle Clorin
Abonnent
Balle Clorin

Ja, vi får se hva som skjer. Det som er sikkert er at chemtrailsaktiviteten delvis hindrer elektromagnetiske solstråler å trenge igjennom.

Til Liv: Under hovedbildet skriver du: «før dette tiåret er omme har all ufred opphørt.» Ufred, det er krig. Du mener vel «all krig opphørt», eller «full fred oppnådd»?

Menneske
Abonnent
Menneske

Morsom og inspirerende artikkel.
Likevel har jeg pløyd igjennom ufattelig mange artikler, og sett like mange vidoier om hva 2012 dreier seg om. Jeg har den oppfatning av at det meste jeg har sett, hørt og lest, tilhører skrothaugen. Dette fantastiske 2012, hvor vi alle skal løftes opp til de nye høyder og dimensjoner. Hvor ble`re ta`røm, a?
Folk stort sett later til å være bevisstløse, jo. Zzzzzzzzzzzzzz

Monica Waade
Skribent

Kjære vene Menneske nå har du visstnok forsovet deg. :-D

De siste to årene har vi hatt minst fire små oppgraderinger, muligens flere mens jeg har sovet da. De siste dagene har det vært en større oppgraering, det kjentes godt i hele kroppen. Ser ikke ut til at chemtrails og eventuelt andre sperreforsøk greier å hindre det som skjer likevel, mer «lys» er på vei og godt er nå det. :-)

Forresten en interessant artikkel Liv, godt skrevet og forklart, lett forståelig selv for oss som ikke har greie på astrologi.

Når kanaliseringe blir så presise blir jeg mistenksom og jeg føler at de er mye preget av mottakerens egen tro. Dette fordi framtida ikke er skrevet i stein, bare noen få hovedlinjer synes å være det også tar vi veivalg underveis som staker ut den hovedveien som leder til de forskjellige fremtider. Har selv mottatt budskap i mange år og fått forståelse av at sånn er det, i hvert fall har det vært sånn til nå. Jeg fikk allerede på nittitallet se ei grusom framtid hvis oljeutvinningen ikke opphører i tide, jeg får frysninger nå som de skal utvide her nord, ja selv matfatet vårt utenfor kysten i Nordland og Troms greier de ikke la ligge. Det som vil skje noe med havbunnen som skaper en bølge høy som et fjell hvis dette blir veivalget.

Thor
Abonnent
Thor

http://www.soldierhugs.com/eds-ets-daniel/ Denne siden må dere sjekke Liv og Monica:) Av hva som gjør kabalen livredd og infoen om at vår sol kjølner og at Jupiter blir den som varmer..Daniel jobbet med og i Montaukprosjektet….Og når du Monica nevner oppgradering så opplevde jeg Lørdagsmorgen etter at hundene vekket meg snuten at jeg rett og slett ble «taset» el faset og vibrasjonene over hele kroppen i 10 sekunder..en eiendommlig følelse..:)

Monica Waade
Skribent

Takk for link Thor, det ser spennende ut og må leses. :-)

Jeg har også opplevd noen ganger i det siste at Kella blir svært urolig, så kommer hun med snuten under hodet på meg og løfter det opp for så å rykke snuten unna så jeg lander på puta igjen. Virker som noe uroer henne, vi må huske at dyr registrerer mye bedre enn mennesker, se bare her…

My dog Sophie senses the 6.5 earthquake at the Times-Standard newspaper in Eureka CA
http://www.youtube.com/watch?v=FV4EMzyJsqU

Den siste oppgraderingen, tror sannelig det var lørdag ja, jeg hadde stått opp og satt med morrakaffen. Så hørte jeg inni meg to kraftige pip rett etter hverandre, lyd som fra en brannvarsler også var det som kroppen ble løftet opp fra stolen og vibrerte omtrent like lenge som du opplevde det. Var som en kraftig energi tok tak i meg og dro meg oppover, men selv om det var sterkt ble jeg ikke redd, tenkte bare at dør jeg nå, jaja det var det, akkurat som det også ville være helt ok at det skjedde. Rart. :-)

Tror definitivt at Liv er inne på noe i denne artikkelen, det astrologiske fenget og ga liksom svar.

Menneske
Abonnent
Menneske

Problemet er at jeg alltid har rett, og at alle andre tar feil, Monica.
Noe usikker på hvem sitt problem dette egentlig er (kremt), Når det gjelder hva man skal føle og tenke, basert på de noe utrivelige sannheter som mange av oss har latt synke inn, så gjelder vel å våkne litt, etter mandags-problemene.

Det er for så vidt en «glad-melding» du kom med. Selv har jeg de siste dagene registrert at oppblomstringen for både alternativ vitenskap og alternativ «tenkning» så absolutt begynner å ta form. Da snakker vi større grupperinger i Norge, som jeg mener er av betydning, også for den dogmatiske overklasse. Det strømmer til nye folk fra alle kanter. Av den troverdige informasjon jeg har fått, så begynner den kartesianske retning, også innen vitenskap og medisin, å vakle. Både i Norge, og i utlandet.
Jeg har møtt svært interessante personer, (også fra legemiddel-industri) innen astro-fysikk, og innen vitenskap generelt, som har begynt å forkaste mye av sin tidligere kunnskap, og som nå begynner å forske på sammenhengen mellom bevissthet, spiritualitet, og de astronomiske endringer som vi beviselig står overfor. Og i den gården ser det neimen ikke ut til at det er åpenhet for katastrofe-tenkning, i forhold til kometer og asteroider, men at kosmos faktisk er bevisst/intelligent.»Naturlover» som vi ble indoktrinert på skolen, sies å bare være en metafor. Det synes om det begynner å peke mot en annen metafor, og det er at naturen har «vaner», eller «habits». Dette skal etter min oppfatning bety at kosmos ikke består av lover, (det er mennesker som lager lover), men av geometri, som er fundamentet for alt liv og materie. Muligvis.
I tillegg skal visstnok fokus på kaos-teori, nemlig teoriene som tilbakeviser determinente naturlover, begynne å få sin kraft. Kanskje mye av dette vil få sin «renessanse» i 2012, og i tiden bortenfor. Muligvis som en del av «den kosmiske bevissthet, som påvirker vår bevissthet.

Litt behagelig å faktisk bare si: Jeg aner ikke hva som vil skje fremover, men jeg tviler sterkt på at det er negativt. Og jeg tror du har rett, Monica. Chemtrails ser neimen ikke ut til å ha den negative effekt, som var planlagt.

Jeg er også stygt redd for at konspirajonsteoretikere, sannhetselskende, OG «eliten» muligvis har tatt feil, i så mye og så mangt.
Det jeg derimot ikke er så redd for, er at vi alle, til syvende og sist, må innse det faktum at vi alle blir tvunget til å lære av hverandre, og begynne å sameksistere, på en ny måte, som hele menneskeheten aldri har gjort før. Vakkert, er det.
Håper Lillian tillater en liten avsporing her, men jeg mener det Bashar sier i dette opptaket, har en klar sammenheng med hvordan vi oppfatter, i vår persepsjon, mye av det som skjer rundt oss.
http://www.bashar.org/videogallery.html
En del av dette med å bli «opplyst», kan jo innebære «to lighten up». Å være happy, m.a.o.

Jeg vet ikke om Maya-kalenderen er presis, men jeg er overbevist om at det ligger svært mye i den. Kosmos`syklus bortenfor den «14. Baktun» er jeg virkelig spent på. D.v.s tiden etter 21. desember 2012.
Her snakker en blid og hyggelig mann om hvordan han skal feste den 21. desember 2012. Han nevner at dette er slutten på «tid». Etter min visjon, må noe av dette innebære at vi alle kan kaste våre armbåndsur og vekkerklokker i 2012, eller noe senere. Dette katastrofiske året blir muligvis et år, hvor vi alle slutter å si: «Vi har ikke tid», men at vi i stedet sier: «Vi har all tid i denne verden, til hverandre».
http://www.youtube.com/watch?v=7tqMJB3tZQY

Selv har jeg aldri synes at digitale armbåndsur har vært en veldig god idè. Ikke i-Phones heller.

gudfrid
Abonnent
gudfrid

Du er så søt, du inspirerer meg også, derfor er jeg tilbake. :)

LeifRino
Abonnent
LeifRino

Den eneste store begivenhet som er reklamert i den nærmeste framtid er nyheter fra Mars. I følge NASA så har det blitt gjort funn som betegnes som betydningsfulle. Videre så er det ingenting som tyder på at 2012 blir et annerledes år. Hverken på på stjernehimmelen eller her på jorden. Dog så kan året oppleves forskjellig fra menneske til menneske, hvor meninger, hendelser og ideer i forskjellige mikrosamfunn kan ha vært med på å skape diverse forandringer på godt og vondt. Med andre ord, jeg tror ikke mennesket vil være noe særlig mer opplyst når 2012 er over. Videre så vil jeg si at det er egoistisk å si at verden blir bedre uten klokka/tidsbegrep. Det ville ha skap kaos på lik linje med en verdenskrig. Men skulle det bare tilfeldigvis eksistere en håndfull mennesker igjen på jorda, så kunne vi sikkert ha droppet begrep som lunsj o.l. Men jeg skulle gjerne ha visst hvilket hendelse som skal til for at vi skal kunne si ««Vi har all tid i denne verden, til hverandre» det er jo et begrep som kun et få tall voksne menn hadde orket å leve med. Skal vi bli utstoppet? Sutte på tomlene? Se på film? Sitte foran peisen? Drive med felles tannpleie? Gå frem og tilbake i stua? Selv kvinnfolkene har klikket om vi hadde all verdens tid til hverandre! Kan du ikke heller skrive at du hater å stå opp om morgene så hvis jeg er smart så får jeg meg en ettermiddags jobb? Herregud, får inderlig håpe at du aldri får makten. Hva er det neste? At der sunt å stå å sove?

Menneske
Abonnent
Menneske

Nå kan ikke jeg vite helt sikkert om du tolket innlegget mitt bokstavelig.
I så fall vil jeg anbefale deg «A brief history of time», av Stephen Hawking:

http://www.youtube.com/watch?v=lGpfu-KpuLw

Om du ikke tolket mitt innlegg bokstavelig talt, men rett og slett bare er uenig i mine meninger, så må du jo få lov til å være uenig. Det er jo dette som er så fantastisk med vårt demokratiske samfunn. Å kunne ha ulike meninger, mener jeg. Forøvrig var mitt lille stunt med «klokken» inspirert av narator Douglas Adams, Hitchikers guide to galaxy, hvor han snakket om hvordan mennesker syntes digitale klokker var en strålende idè. Dette kan tolkes bokstavelig, eller tolkes i større sammenhenger. Fritt opp til hver og en, naturligvis. Godt vi har frihet til å tolke informasjon som vi tar inn over oss, i vår bevissthet.

Jeg er uenig med deg, jeg tror at 2012 og tiden videre handler om så mye mer, enn hva som bare skjer på Mars. Jeg tror det dreier seg om «dark matter», kontra positive «polariteter». Jeg tror at universet påvirker vårt solsystem, og at dette igjen vil påvirke menneskers bevissthet i en positiv retning. Men det er bare noe jeg tror, og ikke kan bevise. Spørsmålet mitt, er om du kan bevise det motsatte. Hvilket jeg ikke tror du kan. Kan du? Ellers følger jeg deg ikke helt, når du sier du er uenig i at vi burde bruke mer tid til hverandre, og ikke bare tenke på oss selv, hele tiden. For du mener jo at det er egoistisk. Og slik jeg tolker det, så blir ditt utsagn selvmotsigende. Det er da ikke egoistisk å sette av mer tid til hverandre? Eller tolket du teksten min feil, i forhold til hva jeg mente?

Monica Waade
Skribent

Jeg bruker ikke klokke og smykker fordi dette påvirker faktisk energiflyten vår negativt. Hunden har jeg kun halsbånd på når jeg er på steder hvor hun må være i bånd. Energiflyten får brudd, det føles som der jeg finner sykdom eller traumatiske opplevelser.

Lulleliten
Abonnent
Lulleliten

Vanskelig å innrømme, men Monica har rett….Prøv å ta av deg armbåndsuret, og kjenn forskjellen. Ja, det vil bli litt kaldere rent fysisk på håndleddet, men kjenn litt forbi det….
Skal ikke være enkelt, og spesielt ikke om man har en fot i de mer følsomme forklaringer, og en fot i de mer fysiske bevis – forklaringene.

Monica – jeg har stor glede av å lese dine artikler og kommentarer, Jeg er ikke nødvendigvis enig med deg, men liker ditt perspektiv for å presentere de mer høytflygende tanker. Du fremstrå for meg som ærlig, og det inngir tillit. Lykke til videre!

LeifRino
Abonnent
LeifRino

Vil det si at min energiflyt er hakket i små bitter pga ringene, armbåndet, klokken, beltet osv? Eller fungerer dette bare som sokker, jakke, genser osv, hvor det bare er godt å ta det av seg i blant (dermed så forveksler man det med at tingene egentlig er energisvekkende).

Jeg tror at for noen så kan smykker og annet være forstyrrende, mens for andre så er det bare beroligende, samt at det er med på å styrke selvtilliten. Da blir det jo motsatt, vi får energi. Men vi snakker kanskje ikke om samme energi, samt at det kanskje er som allergi, noen tåler det, andre ikke ;)

bjornt
Abonnent
bjornt

Du skriver:
«Issmelting ved polene fører ikke bare til at havet stiger. Ansamlingene av is ved polene har fungert som stasjonære vekter og har hatt en stabiliserende effekt på jorda og holdt den i sin faste bane. »

Her du i strid med vanlig klassisk fysikk (Newton), som har bestått sin prøve i
tre hundrede år:

Hvis jorda skal bringes til å endre sin bane, må det YTRE krefter til. Issmelting, vulkanutbrudd eller andre hendelser som skjer på jorda selv, kan ikke endre på dens bane.

Tilsvarende må det ytre moment til for å endre jordas rotasjon (spinn).

En annen planet, f.eks. Niburu kan utøve slike ytre krefter på jorda, og jorda på den. Problemet med å trekke inn Niburu er bare at den ikke eksister.
Planeter som ikke eksisterer har liten innvirkning på jorda.

Vent 6, eller 12 måneder, så får du (ikke) se!

-bjornt

Maarit M. Hanssen
Skribent

http://www.crystalinks.com/aldebaran.html
Interessant at stjernen Aldebaran ( Alpha Tauri,65 lysår borte, i Taurus zodiac konstellasjon ) spiller så stor rolle i forandringer på Jorden i disse tider.

Etter min mening vil det bety at folket tar affære for å rive ned diktatorer fra sin makt. ( Det fortelles at Hitler , etter esoterisk nazisme, klarte å komme seg unna til Aldebaran i en UFO gjennom en portal i Antarktisk ). Aldebaran er en arisk stjerne etter esoterisk nazisme. Det skrives at beboere i Atlantis stammet fra Aldebaran. Hvordan ser du på dette, Liv?

Falcon
Abonnent
Falcon

Takk for artikkelen, interessant, men personlig finner jeg alle grunnleggende nødvendige sannheter i The Bible, Bibelen http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1773&start=1

Menneske
Abonnent
Menneske

Du inspirerer med din forsiktighet og vennlige tone, Liv. Beklager at jeg oppga «Lillian» ved en feiltakelse. Jeg har tidligere vært svært så karakteriserende overfor frimurere, debunkere og skeptikere. Jeg ber dem om unnskyldning for dette, i mitt ønske om å bli mer opplyst. Ellers vil jeg aldri bli opplyst, så lenge jeg har en feilaktig oppfatning om at jeg er bedre enn dem. For det er jeg så aldeles ikke.

Vi har bare forskjellige oppfatninger, tror jeg. Da jeg ikledde meg dette flotte Dart-kostymet, forsøkte jeg å forestille meg selv, som et ærverdig medlem av denne geniale, mystiske, og «enligthened» super-mektige hemmelige organisasjonen Illuminati. En stund klarte jeg faktisk å forestille meg en fantastisk følelse av styrke, sikkerhet, og samhold. Som om jeg var i besittelse av energiske krefter, alkymi, magiske krefter, og at jeg nærmest var uovervinnelig.

Dog er jeg nok ikke den rette typen for den slags. Dette er min begrensing, eller overbevisning. Å se denne verden i andre perspektiv enn «svart-hvitt», tror jeg kan hjelpe på veien mot å bli opplyst.

For å komme tilbake til sakens kjerne, så er jeg enig med bjornt: Jeg er overbevist om at Niburu og Elenin ikke eksisterer, og at «Wormwood» kun er en bibelsk metafor, eller liknelse. «Åpenbaring» og «dommedag» tilfaller ikke mine preferanser, og jeg tviler sterkt på at Bibelen er en «kode». Jeg anser den som et fantastisk oppdiktet eventyr, skrevet av elitistiske Illuminati-medlemmer. Mye grunnet King James, som tilhørte «overklassen», og hva jeg finner snedig: «Gud`s utvalgte, som skal herske i Israel», under sin leder: Jesus Kristus. Hva da, med alle de andre opplyste på denne Jorda, som ikke har hørt om Jesus en gang? Eller hva med bevisste skapninger som befinner seg millioner av lysår fra vår galakse, som aldri har hørt om «Satan»? Eller Jesus Kristus, for den saks skyld.

Derimot heller mine teser og oppfatninger mer mot «bevissthet». Jeg betviler det jeg anser som et new-age-stunt: «We are all one». Jeg oppfatter dette som et NWO- triks. Jeg oppfatter det heller slik: Vi er alle forskjellige og ulike individer, med en «gudegitt» rett, til å være oss selv bevisste over dette. Men jeg tror ikke det er en forpliktelse, som vi MÅ følge, som en bevisst retning. Jeg tror det er et tilbud, med et privilegert utfall for hele menneskeheten. Vi kan alle takke ja til dette tilbudet, eller avstå. Hvis vi takker nei til dette tilbudet, så betviler jeg at det vil gå oss vel. Jeg tror også at vi ennå ikke har innsett, hvor betydningsfulle hvert enkelt individ er, i forhold til å redde hverandre, vår planet, og å ikke destruere den videre. Den er, tross alt, vårt hjem. Det spørs hvordan mektige medlemmer av Illuminati vil handle fremover, og om mange av medlemmene frigjør seg, fra «organisasjonen». På meg virker deler av menneskeheten, kontra Illuminati, som to polariteter.

For meg er Gud = bevissthet + spiritualitet. På godt og vondt. «Dark matter» kontra «positiv energi».

Jeg er ikke på nåværende tidspunkt, kapabel til å «forklare» «positiv energi», enn som annet enn kjærlighet, harmoni, respekt, forståelse, og innlevelse i andres situasjon og ståsted. Selv i forhold til Illuminati. Men jeg er uenig i det Illuminati står for. Og det står jeg for, til jeg tar kvelden, en, eller annen gang. Men jeg beundrer Illuminatis grandiose kunnskap og innsikt i ting jeg ikke forstår noe som helst av. Jeg identifiserer meg ikke med dem, men jeg har da nytt godt av mange av deres geniale oppfinnelser, kunst, litteratur, og diverse andre innovasjoner. Jeg betviler sterkt, at Jesus Kristus, eller «Gud» vil straffe meg, for å ha gjort dette. Jeg tror derimot, at jeg vil belønnes med harmoni, ved å kunne gi slipp på kontroll, og heller «se an», hvordan ting utarter seg, og å slutte fred med den «Illuminati» jeg har i meg selv. For jeg tror at vi alle har en «Illuminati» i oss. Jeg tror også at de fleste av oss ubevisst, har vært en del av Illuminati.
Naturligvis kommer jeg aldri til å slutte å si Illuminati imot, for jeg støtter ikke dets agenda.

Er det slik Illuminati tenker, i «overgangsperioden»?
BLADE RUNNER – I’ve seen things
http://www.youtube.com/watch?v=ZTzA_xesrL8

Avslutningsvis med Cairns Solar Eclipse 14. november 2012
http://www.youtube.com/watch?v=CTbIufApsSk
Lurer på om dette er et troverdig opptak?

Seitasis
Abonnent
Seitasis

Hei, menneske, positiv energi er kanskje evnen til å kunne se mennesker på en slik måte at du ser dem som de her. Blir du for dyktig ser du dem ikke lenger og du ødelegger spillet vi er i.
Hilsen Se det som det er.

gudfrid
Abonnent
gudfrid

Det er fler brett på dette spillet, heldigvis, når man har skjønt spillet slik Mennesket har skjønt nå, er han klar for neste brett og nye utfordringer, polaritetseksperimentet er forstått og ferdig.
Jeg digger Mennesket, synes han er superflink :-)

jepsipepsi
Abonnent
jepsipepsi

Det er både befriende og berikende å lese betraktningene dine, Menneske. Det meste av det du skriver her, gir gjenklang i meg. :-)

Eddvin
Abonnent
Eddvin

Dette er en fin liten forklaring på skiftet, flere våkner opp til: http://www.youtube.com/watch?v=QRrATJozvF4