Du leser nå
Hjertesukket – åpent brev om norsk psykiatri

18 minutter lesetidHjertesukket – åpent brev om norsk psykiatri

Åpent brev til tidligere justisminister Storberget.

Kjære hr Storberget!

Nå som  du er gått av som justisminister og  formodentlig  ikke lenger er så presset,  så har du kan hende tid til å lytte til et inderlig hjertesukk:

Hjertesukket handler om psykiatri; men vær så snill å ikke oversend dette brevet til helseministeren uten å lese resten; for vi snakker om lovbrudd, menneskerettighetsbrudd og kanskje Grunnlovsbrudd; og helt opplagte brudd på allminnelige moralske lover!

Jeg har også tre spørsmål som jeg ber om at du forsøker å finne svar på: Ikke fordi du har noen plikt til det,  men jeg retter henvendelsen til deg fordi jeg håper og tror at det alltid var et godt og lyttende hjerte i denne politikeren!

Vi i brukerorganisasjonene får stadig rapporter om overgrep og forverring av plager fra personer som er, eller har vært, under ”behandling” innenfor psykiatrien. Bruker anføsrelstegn her, fordi det er klart og tydelig for oss at behandling i praksis betyr psykofarmaka.

Psykofarmaka kan likestilles med narkotika, men måten disse stoffene forvaltes på, er enda mer problematisk enn illegalt narkotikamisbruk. Ikke nok med at de blir anbefalt av ”fagfolk” og brukes frivillig, eller mer motvillig, i mangel på alternativer; men de blir også påtvunget mennesker som motsetter seg en slik drastisk kjemisk  inngripen i hjernen og nervesystemet.

Vi i brukerorganisasjonene får inn rapporter og historier om økt aggresjonsnivå, forflatet følelsesliv, tvangstanker, selvmordstanker, forsøkt selvmord, selvmord, hukommelsestap,  hjerneskader og svikt i indre organer,  som bivirkninger eller virkninger av disse psykofarmaka. I tillegg kan nevnes massiv vektøkning, stivhet, etc, etc. Dette bekymrer oss veldig, og du er sikkert enig i dette er alvorlige saker.

Vi  ser at så mange uskyldige mennesker lider!

Norge er blitt kritisert både av Amnesty International og FN på grunn av de mange tvangsinnleggelser og den utstrakte bruken av tvangsmidler i norsk psykiatri,  som er helt i verdenstoppen når det gjelder tvangsinnleggelser (ca 10 000 offisielle i Norge, mot ca 2000 i Sverige pr år).

Er vi så mye gærnere og sykere enn i andre land, her i lille Norge?

Vi  tror ikke det! Men  politiske krefter har latt økonomiske hensyn gå foran menneskelige hensyn, og det kan vel ikke være tvil om at Big Pharma øver et sterkt press, også på politikerne, fordi de har en enorm økonomisk makt, og alltid er ute etter å bevare og øke sine markeder.

Det er jo blitt sendt slike hjertesukk til politikere utallige ganger før, men man har nå tilgang på enda mere dokumentasjon om skadevirkningene av psykofarmaka at det nå må ropes et kraftig: VARSKU!

Den skrikende mangel på alternative og/eller medisinfrie alternativer til det psykiatrien kaller behandling, men som like godt kunne kalles narkotikamisbruk, gjør oss fortvilet.

Vi vet at under denne kjemiske påvirkning  blir pasienter manipulert; de blir f.eks anbefalt eller gitt elektrosjokk, sperret inne, lagt i belteseng, eller umyndiggjort! Dette burde ikke forekomme i en såkalt human rettsstat,  hr. Storberget!

Mennesker som er kommet inn i det psykiatriske behandlingsapparatet har ingen relle rettigheter! De er under press, de er neddopet; Kontrollkommisjonen  fungerer ikke som et organ som kan bistå i forhold til overgrep. Og advokatene har helst ikke villet ”ta i” psykiatri. Antagelig fordi overmakten er for stor og prestisjen for liten.

Avisene skriver heller ikke stort om temaet psykofarmaka og kunnskapen er generelt liten om disse stoffene. Også hos mange pårørende! Det er som om det er opplest og vedtatt at medisinering er en nødvendighet. Vi har et annet syn på saken!

I løpet av de senere år har det vært drapssaker hvor gjerningspersonen var/hadde nylig vært under  psykiatrisk behandling; men det store spørsmålet er jo:  Var han/hun under påvirkning av, eller hadde vedkommende brått sluttet med denne typen ”medisiner”? Er det medisinene som får dem til å begå uhyrligheter?  Vi tror det forholder seg slik, men spørmålet  blir ikke engang  stilt i media! Er det uvitenhet som er årsaken? Har mediene fått munnkurv? Eller mener man virkelig at disse forholdene ikke har allmenn interesse? Etter hva vi kjenner til er det ingen grunn til å tro at mennesker med psykiske plager er mer farlige eller voldelige enn andre mennesker! Tvert i mot: det er ofte de mest følsomme som får lide!

De mange utmerkede alternative behandlingsmetoder og terapi som er blitt så utbredt,  er nesten fraværende innen det etablerte systemet. Hvorfor er det slik?  Det er ingen tvil i våre hjerter om at den veien psykiatrien har fulgt, har bidratt mer til å øke lidelsen enn til å lindre og helbrede,  tross all økonomisk satsning! Det er Legemiddel-industrien som tjener  på den såkalte opptrappingen av psykisk ”helsevern”! Parolen som står skrevet med usynlig skrift er: Piller til hele folket! Til barna! Til bikkja! Piller mot gale følelser, piller mot tunge tanker, piller mot dårlig humør og piller mot plagsomme personer! Vi mener at løsningene ikke ligger i piller, men i større toleranse, mer åpenhet, kunnskap og menneskelighet.

Forstår ikke politikerne dette, eller VIL de ikke forstå?

De var såret, de var ensomme,  de fant ingen mening med livet, de opplevde en stor sorg, et tungt nederlag, de hørte stemmer, de så bilder, de fortalte merkelige historier! De ropte om hjelp! I møtet med psykiatrien ble de overkjørt, oversett, overhørt, tvunget og  fratatt den lille rest av verdighet de hadde tilbake. De ble tvunget til narkotikamisbruk av Det psykiatriske systemet! Hadde de barn, så ble Barnevernet koblet inn og barna tatt fra dem. Problemene ble enda større enn før.

Dette er den virkeligheten vi lever med, og en helt typisk historie som vi i WSO hører – daglig!

Vi hører hvordan mange gråter over ”behandlingen” de ble utsatt for, også mange år etter at de ble utskrevet; fordi det rett og slett er svært traumatisk å bli utsatt for tvang og undertrykkelse! De føler seg voldtatt og nedverdiget, de blir fortvilet og rasende over forholdene, eller de resignerer. Du er nok kjent med at det er svært høye selvmordstall blandt psykiatriske pasienter. Du tenker kanskje at selvmord er en naturlig følge av ”sykdommen”? Vi tror de fouroligende selvmordstallene bunner i møtet med psykiatrien selv, og den omfattende medisinbruken, ikke nødvendigvis pga ”sykdommen”, slik psykiaterene vil hevde. De vil naturlig nok forsøke å finne unnskyldninger, muligens pga dårlig samvittighet fordi de ser at de slett ikke er i stand til å hjelpe dem som har det vondt,  annet enn med en viss symptomlindring.

Denne utstrakte symtomlindring som bedrives i psykiatrien, er etter vår oppfatning en farlig vei å gå. Smerte er ment som et varslingssignal, men under bedøvelsen fra medikamentbruk (narkotika-misbruk) blir tilgangen til de dypere behov og følelser stengt for pasienten, og han/hun blir sittende uten håp, uten tilgang til de selvhelbredende krefter som finnes i oss alle, og helt uten reelle alternativer, valgmuligheter og rettsvern! De ender ofte som ”zombier”, fanget i avhengighet og stillstand.

Mange i vår organisasjon kaller seg betegnende nok for ”overlevende fra psykiatrien”.

Vi påstår at norsk psykiatrisk praksis skader mer enn den gavner. Den koster skattebetalerne  store summer, og fører ikke til et tryggere og bedre samfunn! Den skader mennesker både psykisk og fysisk. 40.000 voksne er til enhver tid innlagt og utsatt for denne galskapen!  I tillegg kommer alle barn og unge i institusjoner og hjem med forskjellige merkelapper (ADHD, osv). Det hadde unektelig vært  bedre for pasientene om de bare fikk være i trygge omgivelser, med litt menneskelig varme og omsorg, med mat og en seng, enn at de kommer under den ”behandling” som blir tilbudt, og som er ensbetydende med dop og undertrykkelse!

Det er også en annen sak som er nokså alvorlig: Det finnes en utstrakt u-kultur i denne bransjen, som går ut på at man ikke skal komme for nær eller bli personlig involvert i pasientene. Vi mener at dette er helt galt, fordi det  disse pasientene ofte mangler er nettopp trygghet, omsorg, ærlig kommunikasjon og ekte relasjoner. Psykiaterne selv innrømmer at medisinene ikke kan kurere noen psykiske lidelser. Hvorfor etterlyser de da ikke selv alternativer?

Hr. Storberget, oppriktig talt: Er ikke den norske psykiatriske virkeligheten på 2000-tallet et skremmende og skammelig scenario, tatt i betraktning at flere hundre tusen nordmenn (inkluderer da foreldre, besteforeldre, barn og søsken) blir rammet av disse grove overgrep mot mennesker? Vi vet at det foregår systematiske brudd i forhold til menneskerettighetene, sosial-lovgivningen (og kanskje også Grunnlovsbrudd?), innenfor psykiatrien!

Spørsmål nr 1: Kan du bekrefte dette, og hjelpe oss å bringe fakta på bordet?

Vi antar at du har kjennskap til lovverket  etter flere år som justisminister og tenker at du vil være en person som  blir lyttet til, og som dermed kan ha en viss innflytelse i forhold til de politiske myndigheter.

Brukere og tidligere brukere opplever at de ikke blir hørt. Hvis man protester på diagnosen eller er uenig i at man trenger medisiner, så blir man fortalt at det er en del av sykdomsbildet. Mennesker med en diagnose har rett og slett store vanskeligheter med å bli tatt alvorlig! Dette er akutt og kronisk problematisk for veldig mange etterhvert. Vår påstand er at forholdene innenfor det psykiske helsevernet i Norge undergraver demokratiet, rettsstaten og individets frihet!

Hvor lett kan det ikke skje at et menneske som får vanskeligheter, som vi alle kan få én eller flere ganger i livet, plutselig befinner seg i en absurd verden der de ikke lenger har noen innflytelse på sin egen situasjon, men må rette seg etter en mer eller mindre forvirret og/eller korrupt leges forgodtbefinnende? Dette er som fengselsstraff uten lov og dom! Er ikke dette det samme som tyranni satt i system? Vi bare spør.

Disse ”diagnosene”, som deles ut i øst og vest, og som nokså vilkårlig byttes ut med andre, bare fordi medisinene ikke virker som forventet, har ingen reell vitenskapelig overbygning.

Diagnosene blir foreslått og verifisert etter håndsopprekning i den amerikanske psykiatri-klubben! Sjekk dette selv! Det  finnes ikke noen tester som kan påvise disse ”sykdommene”.  At det likevel finnes mange som opplever seg selv som syke, og som synes det er greit å få en diagnose, er så sin sak. Men et mer positivt perspektiv er at psykiske problemer er naturlige reaksjoner på ytre og indre hendelser!

Psykiatrien fungerer som et rigid og ugjennomtrengelig maktapparat som påberoper seg å vite noe om sinnet, men som kaller indre bilder for vrangforestillinger og hallusinasjoner, som støtter seg  til sine biokjemiske termer og mumler om at det er noe feil med hjernen eller med kroppens kjemiske balanse. Disse teoriene mangler ethvert naturvitenskapelig belegg!

Underlig er det jo også da at ”psykisk syke” eller ”mistenkte” ikke får sjekket  næringsbrist, syre/base-balanse, mineral- og vitaminbalanse, osv, før man setter inn tunge nevroleptika. Dette måtte jo være det aller første som burde gjøres, spesielt om man bekjenner seg til et bio-kjemisk syn på hva et menneske er. Sannheten er at det finnes sjelden noen indikasjoner på at psykiske lidelser er forårsaket av abnormiteter i hjernen. Påviselige forandringer i hjernen opptrer i regelen først etter massiv medisinbruk!

Vi vil at blir avsatt penger til uavhengig forskning på dette feltet og ønsker oss en grundig utredning av Den norske psykiatriske virkeligheten!  Vi i WSO er mer enn villig til å være med på et slikt prosjekt. Vi kan for eksempel være behjelpelig med å rapportere om egne erfaringer. Dette er jo et felt der brukernes interesser og erfaringer burde telle aller mest.

Vi krever nå, i samarbeid med flere andre brukerorganisasjoner, om at det må bli et tilbud om medisinfri akutthjelp i alle kommuner – i første omgang. Videre vil vi kreve at det blir mulighet for alternativ behandling/medisinfrie tilbud for alle psykiatriens brukere. Denne saken haster det virkelig med, for det finnes så altfor mange som har lidd så altfor lenge under psykiatriens jernhånd.

Psykiatri og fattigdom henger sammen statistisk. Psykiatri og bostedsløshet også. Vi mangler tall på hvor mange mennesker som lever i omsorgsboliger eller annen bolig som bare får beholde tilbudet om et sted å bo under forutsetning av at de går med på å ta ”medisiner” regelmessig. Denne praksis kan karakteriseres som press, overgrep, undertrykkelse, kjemisk lobotomi og manipulering med ressursvake og/eller neddopede mennesker.

Det er høye starafferammer for narkotikahandel i vårt land. Det er antakeligvis strenge straffer for å tvinge andre til å bruke narkotika også; men dette er jo i praksis det som foregår i og utenfor institusjoner over hele landet!

Spørsmål nummer 2 blir: Hvem er de ansvarlige? Og: burde ikke disse stilles for en domstol?

Du vet nok like godt som oss at alle kan ha kriser og persolige problemer én eller flere ganger i livet. Er man da så uheldig å havne i psykiatrien, så kan veien ut av uføret bli svært smertefull, i mange tilfeller umulig. Vår påstand er at det er psykiatrien selv som skaper brorparten av det som her i vesten kalles for «kroniske sinnslidelser».

Vi vil at det blir gravet og luket i dette villnisset, som et flertall av befolkningen i Norge er berørt av på en eller annen måte. Vi mener det er duket for en grundig oppvask, og denne gangen må brukernes stemmer bli hørt og respektert!

Det er mange døde hunder å grave opp i dette ”fagfeltet”. Mange løgner og fordommer, mye redsel og undertrykkelse, og dette gjennomsyrer og forpester både de innsattes og de ansattes virkelighet. Et tegn på dette, er at i forhold til de mange overgrep som vi VET skjer innenfor psykiatrien, så finnes det veldig få «varslere» her, sammenlignet med i andre bransjer. Dette mener vi bunner i et strengt hirarkisk og tyrannisk system, der de som opponerer mot autoritetene, de som kommuniserer åpent  med, eller viser hjertevarme overfor pasientene, blir systematisk luket ut. De blir fortalt at de er ”uegnet” i arbeidet, ja, de er uegnet for selve systemet! For innenfor psykiatrien er det strenge regimer; og  åpenhet, kreativitet og varme, skal helst ikke forekomme! Det foreligger rett og slett en skrikende mangel på mennesklighet. Psykiaternes skolemedisinske utdannelse og såkalte fagkunnskap er ikke til mye hjelp i denne sammenhengen!

Vi vil at sannheten om psykiatriens metoder og tvang, som av mange oppleves som tortur, skal komme fram i lyset. Psykiatrisk ”behandling” i dag fortoner seg som et trehodet troll som består av:

1) menneskeforakt

2) apati

og

3) kjemi.

De tre hodene sitter på en gigantisk pengekropp som kalles Big Pharma.

I Paulsrud-utvalget har advokat Hege Orefellen tatt til orde mot det såkalte ”behandlingskriteriet”, en uhørt paragraf; men hun vant ikke fram, utrolig nok. Behandlingkriteriet går i korthet ut på at hvis en pasient etter legens vurdering kan bli ”verre” hvis han slippes ut i frihet, så kan han/hun holdes tilbake med tvang. Det sier seg selv at en slik mulighet ALLTID vil foreligge! M.a.o: All makt er gitt psykiaterne! Problemet er at de også er svake mennesker. De lar seg kjøpe, som så mange andre. Etter vår oppfatning behøves ingen særlover i psykiatrien. Det er lov å holde noen tilbake hvis det er fare for andres, eller pasientens eget, liv og helse. Det finnes også lov om nødverge. Dette burde være nok !

Vi sier ikke at medikamenter aldri må brukes i psykiatrien; men de må brukes med foriktighet, og kun unntaksvis; og fortrinnsvis med pasientens samtykke, ikke som rutine. For det synes nå klart at mange av de mest brukte legemidlene har flere og alvorligerere bivirkninger enn de illegale stoffene som blir kjøpt på gaten. Vi kan for øvrig  informere deg om at flere av de stoffene psykiatrien brukte for flere år siden, nemlig heroin, morfin, amfetamin, kokain, LSD, osv, har blitt illegalisert og havnet på gaten. Folk som kjøper og selger dette regnes jo som kriminelle og kan dømmes og straffes. Psykiatrien kan tydeligvis bruke hva som helst, ja til og med TVINGE  andre til å bruke disse stoffene, uten at noen griper inn!

Psykiatere (og leger generelt) er som kjent meget dypt involvert i leggemiddel-industrien; men vi trenger rapporter og tall, og alle kort på bordet. Og vi ønsker oss medienes tilbakevendende engasjement! Vi har behov for en grundig revurdering av psykiatriens tankegods og metoder. Dette haster det med,  for overgrepstallene er allerede så store at det egentlig er duket for et masse-søksmål mot Staten, mot legemiddelindustrien, og/eller mot de enkelte sykehus.

Spørsmål nr. 3) Kan du gi noen råd om hvordan vi vinner fram med vår gode sak? Kan du i det minste gjøre deg noen tanker om saken? Og fortelle oss hvem du mener har ansvaret for denne dypt tragiske situasjonen,  hvor graden av lidelse og tidlig død uendelig langt overstiger massakren på Utøya og alle andre ulykker i kongeriket Norge til sammen!

Vi håper denne henvendelsen oppfattes som det den er ment som: Et  hjertesukk, og en nødrakett avfyrt i desperasjon og med medfølelse for de mange som lider under et system der det ikke hjelper å rope på politi eller rettsvern. Et system der taushetsplikten blir brukt som påskudd for fortielser, fornektelser og fordreing av fakta. Et system som ikke kunne vært opprettholdt dersom det ikke var for at pasientens og hans/hennes families skam- og skyldkomplekser virket så lammende på evnen til protest, og det faktum  at pasienten under påvirkning av de mange ”medisiner” blir til en loyal og umælende brikke i dette systemet.

Mange pårørende støtter seg til tanken om at ”legen vet vel best!?” – mens de like fullt lider under synet av sine kjære, som de ser burde hatt hjelp og støtte; men som forsvinner for dem i en sløvende rus, eller i desperasjon, og som  går til grunne både psykisk og fysisk, akkurat slik foreldre til narkomane opplever.

Psykiatri blir framstilt som  et komplisert og uoverskuelig fagfelt,  der både menigmann og politikere resignerer under vekten av fine fagutrykk og sammensatte diagnoser, med tilhørende psykofarmaka. Men sannheten, slik vi oppfatter den, er at det hele er bygget på antagelser, på penger, kjemi og makt. Denne galskapen er skapt og opprettholdt  av en kynisk industri med en tilhørende menneskeforakt som overbygning. Både mennesker og natur er blitt sterkt skadelidende.

Dette feltet er ikke SÅ komplisert som man vil ha det til. Vi mennesker er ikke SÅ forskjellige. Vi har mange av de samme følelsene alle sammen, men reagerer litt ulikt på smerte og motgang. Det som virkelig er vanskelig å fatte, er omfanget av den tragedien som kalles psykiatri innenfor dagens helse(?)-vesen.

Industrien er blitt gitt for stor makt; legene er blitt gitt for stor makt; alt for få har våget å ta til motmæle. Vi kan ikke resignere lenger. Vær modig du også, og fortell hva du ser!

Vær vennlig å tenke over saken i alle fall, hr. Storberget; og svar oss på våre tre spørsmål! Vi er på forhånd takknemlige, og håper at det er noe du kan gjøre for å hjelpe!

Med hilsen Kari Sparhell, styremedlem i WSO

PS: Jeg vil for egen regning anbefale at du søker litt i disse emnene: The Rockfeller Foundation, Bill Gates, Nasjonalt Folkehelseinstitutt, WHO, Glaxo-Smith Kline, GAVI,  Thorvald, Camilla og Jens Stoltenberg, eugenetikk, hemmelige eksperimenter med mennesker betalt av CIA, psykiatri på avveie, «tvang» kalles «frivillig» i psykiatrien (Brennpunkt), f.eks,  for om mulig å finne noen sammenhenger og mulige årsaker til Det norske psykiatriske drama. DS

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
88%
Opplysende
0%
Inne på noe
0%
Usikker
0%
Dårlig
12%
Om forfatter
Kari Sparhell

Styremedlem i We Shall Overcome (WSO)

17 kommentarer Bli med i diskusjonen

Bli med i diskusjonen

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *