10. januar fremlegges et forslag til omfattende endringer i Norges Grunnlov. Utvalget består av globalister, internasjonalister og EU-kjennere. Mangelen på nasjonalister og forsvarere av grunnloven i utvalget er illevarslende. Grunnloven skal blant annet hindre makt- og karrierekåte politikere i å overføre suverenitet fra Norge til andre nasjoner og utenlandske organisasjoner.

Hvis du likte denne artikkelen, vennligst spre den videre til så mange mennesker som mulig, legg igjen en kommentar eller abonner på RSS-feeden.
Av
NB: Denne artikkelen er kun synspunktene til forfatter. Den representerer ikke nødvendigvis Nyhetsspeilets profil, redaksjonens meninger eller andre forfattere på Nyhetsspeilet. Kun forfatter er ansvarlig for denne artikkelen og bare sine egne artikler.
Samfunn
  09.01.2012 16:20   (Oppdatert 09.01.2012 19:19)

Grunnloven under angrep – igjen

10. januar fremlegges innspill til en revidert Grunnlov. Dette vil bli ett av mange innspill til Grunnlovsendringer de kommende årene. Det er all grunn til å følge nøye med på hva som blir foreslått og ev. vedtatt.

Den norske Grunnloven er fra 1814, og dermed en av verdens eldste konstitusjoner.

Grunnloven er delt inn i kapitler; statsformen, den utøvende makt, borgerrettigheter og den lovgivende makt, den dømmende makt og generelle bestemmelser. Hele Grunnloven kan leses her.

Foruten å sikre borgerne rettigheter og beskyttelse mot statlige overgrep, er meningen med loven blant annet å gjøre det vanskeligere for myndighetene å overføre politiske, juridisk og/eller økonomisk suverenitet til utenlandske/internasjonale organisasjoner. I dag setter Grunnloven krav om ¾-flertall i Stortinget for å avgi makt til overnasjonale organisasjoner. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ferdigbehandlet den 20. desember et innkommet forslag fra EU-tilhengere i Ap og H om å endre dette til 2/3-flertall. Dette skal debatteres på tinget 7. februar.

10. januar skal Stortingets Menneskerettighetsutvalg fremlegge innspill på endringer i Grunnloven. Dette utvalget ble initiert av daværende Stortingspresident Torbjørn Jagland, som visstnok var misfornøyd med hvordan jubileet for unionsoppløsningen ble gjennomført i 2005. Dette skulle ikke gjenta seg og utvalget ble opprettet. Her er utvalgets mandat.

Nå er det ikke noe nytt at det gjøres endringer i Grunnloven. Det skjer med jevne mellomrom, men denne gangen er det en omfattende endring. Det er allerede bestemt at til sommeren skal paragraf 2 «Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion» endres til «Værdigrundlaget forbliver vor kristne og humanetiske arv». I tillegg skal Grunnloven for første gang få en formålsparagraf: «Denne Grundlov skal sikre Demokrati, Retsstat og Menneskerettighederne».

– Disse endringene gjør at man må lese hele grunnloven med nye briller, sier utvalgets leder, Inge Lønning, til Klassekampen 27. desember. Han blir intervjuet over tre sider, der hele utvalget er avbildet i klassisk ærverdig stil. Artikkelen kan i sin helhet leses her.

For første gang defineres Norge som en sekulær stat, forteller Lønning. Tidsskiftet Minerva tar opp problemstillingen, og Lønning finner bryet verdt med å kommentere artikkelen her.

I Klassekampen innleder Lønning i generelle vendinger om innstilling blant annet skal omhandle vern mot diskriminering, personvern og barns rettigheter. Etter hvert kommer han inn på problemene politikere, byråkrater og rettsvesen har i forhold til internasjonale lover og regler. Det han egentlig sier er at politikerne og byråkrater har undertegnet avtaler som ikke (lenger) passer med Grunnloven. Fra 1999 har stadig flere internasjonale lover funnet veien inn i det norske lovverket, og disse skal ha forrang dersom de skulle stå i konflikt med norske lover, også Grunnloven. Lønning nevner eksempelet med Høyesterett, som er siste ankeinstans i følge Grunnloven.

– Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen (EMD), som er den viktigste instans på internasjonalt nivå, er blitt offer for egen suksess. Nå har de langt over 100.00 saker som står i kø. Derfor har Strasbourg sagt at de enkelte medlemslandene bør gjøre sitt ytterste for å løse problemene på nasjonalt nivå, for å avlaste dem. Man kan se dette som et norsk bidrag i denne prosessen. Vi forebygger at Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen blir en slags siste ankeinstans, sier Lønning.

Det er verdt å dvele litt med denne uttalelsen. For det første viser over 100.000 saker i kø at det står dårlig til med rettssikkerheten i de enkelte medlemslandene. For det andre er 100.000 saker i kø et rettssikkerhetsproblem i seg selv. Å få opp en sak, kan med en slik opphoping, ta flere år. Dette må dessuten koste mange penger og ressurser. Lønning vil altså forebygge køen, med andre ord; hindre at den vokser, og helst få den redusert. Konsekvensen av dette må bli at færre saker går videre fra Høyesterett.  Det kan bare skje på to måter: Enten at Høyesterett avgir avgjørelser som tilfredsstiller partene, slik at klage til EMD unngås, eller at det ilegges restriksjoner på klagemuligheter, slik at klage vanskeliggjøres* (se nederst).

Jeg anser begge alternativene som lite tilfredsstillende. Det første vil nærmest pålegge Høyesterett å være en slags forhandlingsinstitusjon og det andre vil utgjøre en hindring i rettssikkerheten. Dette kan jeg vanskelig forestille meg at dommere i Høyesterett og advokater vil finne seg i.

Utvalgets medlemmer

La oss ta en liten kikk på utvalgets medlemmer, som ble oppnevnt av EU-fanatiker Jagland – «Norges« mann i Brüssel.

Leder er altså Inge Lønning, som er inne i sin siste periode som Stortingsrepresentant for H. Han har vært leder av Europabevegelsen og er EU-venn på sin hals. Jaglands argument for å utnevne Lønning til leder, var at han absolutt ikke hadde greie på jus, noe Lønning innrømmer er tilfelle.

Carl I. Hagen er tidligere Stortingsrepresentant for FrP og en av dem som har fremmet flest forslag til Grunnlovsendringer gjennom Stortingets historie. Han er EU-tilhenger.

Kari Nordheim-Larsen er fylkesmann i Telemark for Ap, og var aktiv innen Nei til EU. Den tidligere bistandsministeren har vært FN-ansatt og må derfor regnes som en internasjonalist.

Jan Erik Helgesen er Førsteamanuensis ved Senter for Menneskerettigheter og President av The Venice Commission (Veneziakommisjonen) – European Commission for Democracy through Law. Han er med andre ord vel integrert i EU-systemet.

Hilde Indreberg er Høyesterettsdommer, men sitter også i EUs Steering Commitee For Human Rights. I tillegg blir hun brukt som kilde når EU skal sjekke den juridiske- og rettssikkerhetsmessige standen i landet. Man kan dermed påstå at hun er godt familiær med EU.

Pål W. Lorentzen er advokat i Thommessen. Han er svært aktiv, med 31 saker for Høyesterett i 2011, og innehar flere styreverv. Lorentzen er/var for øvrig Carl I Hagens advokat. Det er ingen internasjonale spor etter han, men hans respekt for Høyesterett, som er Grunnlovens voktere, er ganske spinkel. I følge referat i Juristkontakt har Lorentzen bl.a. uttalt i et foredrag at Høyesterett har styrt etter innfalls- og synsemetoden, at straffelovens bestemmelser må omarbeides, og at det er få elementer i norsk injurierett fra 90-tallet som har livets rett. Med slike holdninger til Høyesterett burde man ikke sittet i et utvalg som skal behandle Grunnloven, det Høyesterett skal vokte.

Janne Haaland Matlary er professor ved Institutt for Statsvitenskap, med EU og sikkerhet som fagfelt, og fast spaltist i Aftenposten. Hun var statssekretær i Utenriksdepartementet under Vollebæk fra 1997 til 2000 og tidligere medlem av KrF. Hun er rådgiver for Det pavelige råd for rettferdighet og fred og Det pavelige råd for familien. Disse posisjonene må hun ha fått som «dame av Malteserordenen», en organisasjon som blant annet er beskrevet her (pkt 207). Matlary har blant annet uttalt om Afghanistan-krigen at: «Det er betryggende at krigsinnsats ikke bestemmes av opinionsmålinger», med begrunnelse at folket etter sigende ikke forsto «terror-faren» like godt som de gjør i NATOs indre kretser. Hun er internasjonalist.

Benedikte M. Høgberg er utvalgets sekretær. Hun innehar juridisk doktorgrad, med EU-rett og forbudet om tilbakevirkende lover som spesialfelt. I hennes doktoravhandling fremkommer det at forbudet ikke burde være så absolutt. Hun mener altså at (denne delen av) Grunnloven er en unødig hindring. Hennes politiske holdning, samt hvorvidt hun kan betegnes som nasjonalist eller internasjonalist, er ukjent for forfatteren.

Når man ser på hvem som har opprettet denne gruppen og hvilke medlemmer den innehar er det grunn til å være på alerten. Her sitter det altså folk som kun er sentralister/globalister/internasjonalister og/eller misliker Grunnloven. Mangelen på Grunnlovsforsvarere og nasjonalister er påfallende. Grunnloven skal blant annet hindre makt- og karrierekåte politikere å overføre suverenitet til andre. Men det har ikke stoppet implementering av lover og regler fra EU, FN og WTO, men Grunnloven har gjort det vanskeligere for dem. Det er trolig disse hindringer Menneskerettighetsutvalget vil gjøre noe med.  Og hvis ikke de gjør det vil det meste av Stortinget prøve, da det er varslet omfattende endringer i Grunnloven til 200-årsjubileet i 2014. Er ikke det en merkelig gest med en jubilant? Her skal den altså feires med endringer.

Om motivet for endringer i Grunnloven gjengis følgende replikkveksling i Klassekampens artikkel:

– Man kan ikke si at det er et folkekrav å revidere grunnloven, sier Inge Lønning.

– Er ikke det et paradoks?

– Det er vel en refleks av det klimaet vi har i Norge. Vi er veldig opptatt av vår egen vellykkethet. Vi lever «i verdens rikeste land». Hva skal vi med menneskerettigheter i grunnloven? Alt er jo dekket. Det er ikke noen politisk sult, som gjør at noen føler at her må vi stå på barrikadene og slåss. Det er en del av et metthetssyndrom, og kanskje også en del av en selvtilfredshet, sier Lønning.

– Hvorfor er det nødvendig?

– Nettopp derfor tror jeg det er nødvendig. Er vi nå egentlig verdensmestre? Er vår egen konstitusjon på høyde med det du finner i sammenliknbare land? spør Lønning, og viser til at i våre naboland Sverige, Finland og Island har de nettopp vært igjennom omfattende grunnlovsrevisjon.

Så Grunnloven skal endres på grunn av metthetssyndrom, selvtilfredshet og fordi andre har gjort det.  Dette er merkelige begrunnelser, selv om man summerer dem. Nå er det svært sjeldent at det forekommer folkekrav om Grunnlovsendringer, rett og slett for fordi folk generelt er fornøyd med dagens utgave. Alt er jo dekket allerede, som Lønning sier. Når det heller ikke er noe politisk sult, i følge ham, så hvorfor bruke masse tid på å endre noe som er bra? Her er det nok én offentlig og én skjult agenda for opprettelsen av Menneskerettighetsutvalget.

Det er verdt å ha i mente at EU er ment som «forente kommunistiske nasjoner».

Nyhetsspeilet har tidligere tatt opp politikernes svik mot Grunnloven, som her.

For øvrig foregår det ingen undervisning i Grunnloven på Politihøyskolen. Kanskje det er passende å endre dette til jubileet?

Disse endringene gjør at man må lese hele grunnloven med nye briller, sier altså Inge Lønning. Vi får se hva som fremlegges den 10. januar og i årene fremover. Jeg håper folk følger Lønnings oppfordringer, og helst bruker lupe, for dette er viktig.

*Nå er det mulig at utvalget har sett på hvilke norske saker som ender i Strasbourg, og dermed vil tillate ting som er ulovlig i dag (slik at færre saker ender i rettssystemet), men jeg tar forbehold, da jeg mener de da i tilfelle ville gått utfor sitt mandat.

 

GD Star Rating
loading...
Hvis du likte denne artikkelen, vennligst spre den videre til så mange mennesker som mulig, legg igjen en kommentar eller abonner på RSS-feeden.

   » RSS-feed  » RSS-kommentarfeed


Om forfatter

Øystein Kvam

Samfunnsinteressert akademiker i 40-årene

Kontakt forfatter | Flere artikler av (19) | Forfatters nettstedKommentarer

32 kommentarer

 1. Lillian Sivertsen sier:

  Tusen takk for en glimrende og viktig artikkel :)

  GD Star Rating
  loading...
 2. Aeresord sier:

  Fin artikkel Øystein. Flott at dette også kommer frem på nyhetsspeilet, om enn noe sent (dagen før forslaget blir fremlagt).

  Et paradoks er jo at Ungarn nylig gjorde endringer i sin grunnlov, men da førte det til ramaskrik blant sosialdemokratene der nede og i massemedia generelt. Ja, selv Hilary Clinton begynte å sutre da det virker som de i Ungarn nå forsøker å ta litt mer vare på landet sitt enn sentralbanken.
  En av endringene som ble gjort i Ungarn utgjør likevel det største paradokset, og det er at de gjorde motsatt av det som nå blir foreslått her til lands, de utvidet fra 2/3 flertall til 3/4 flertall ved avstemming i slike saker som blir tatt opp i artikkelen.

  Kanskje blir det nå med denne endringen lettere for norges topp-politikere og få Norge inn i EU slik at vi kan bli et nytt Ungarn om noen å i stedet for å lære av feilene de andre har begått før vi begår dem selv.

  GD Star Rating
  loading...
 3. Falcon sier:

  Rekorddårlig oppslutning om EU http://nrk.no/nyheter/norge/1.7870997

  Ap og Høyre vil gjøre det lettere å bli EU-medlem http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Ap-og-Hyre-vil-gjre-det-lettere–bli-EU-medlem-6718635.html

  Hvorfor vil Ap og H gjøre forandre grunnloven for å gjøre det enklere for Norge å bli medlem av EU når oppunder 80% av befolkninga er imot EU-medlemskap? I dette tilfellet arbeide de aktivt imot folkeopinionen, også oppsiktsvekkende sett i lys av terroraksjonene den 22. juli 2011

  David Icke on Lisbon Treaty http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=918&start=276#M4704

  GD Star Rating
  loading...
 4. tralle20 sier:

  Globalistene er iferd med å ødelegge landet Norge som vi kjenner det.
  Derfor skal de forandre grunnloven for lettere å få Norge inn i EU.
  Uansett et bry uten substans i og med at folket skal bestemme om vi skal inn eller ikke.

  Disse globalistene som har fordervet landet i årtier blir aldrig trett av å springe som sendebud for djevelen for å innlemme Norge i antikrists rike EU.
  Måtte deres straff bli rettferdig og hard etter Guds vilje.

  Vi må snart ut på gatene å vise hva ekte nordmenn står for , politikernes frekkhet er et HÅN mot grunnloven og det etniske norske folk.

  Gud være med oss i striden mot satans ormeyngel.

  GD Star Rating
  loading...
  • BelzeBob sier:

   Litt av problemet med demokrati. I et demokrati kan 51% ta vekk friheten fra de andre 49%. Men i en grunnlovsfestet republikk kan ikke 99% ta vekk friheten fra den 1%. Vi hjernevaskes til å tro at demokrati er det beste, men jeg er redd for at det ikke stemmer.

   Demokrati har man uansett bare på toppnivå. Resten av folket har jo ikke peiling på hva som foregår og får bare finne seg i hva ..demokratene.. bestemmer.

   GD Star Rating
   loading...
 5. tralle20 sier:

  (VG Nett) Natt til 2. januar var kun to tjenestemenn på vakt i Grenland. – Et eksempel på den elendige politidekningen i landet, sier Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund.

  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10074931

  Det virker som kun Jens og hans politikertopper blir prioritert av politiet.
  De passes og følges av titalls på titals av pokliti 24/7.
  Da er det ikke snakk om penger og nedskjæringer.
  Stortinget og regjeringsbyggene er omtrent de eneste offentlige bygg som blir ettergått og fulgt opp av egne handtverkere 24/7.
  Da spares det ikke på millionene.

  Ellers faller snart offentlige bygninger , veier , jernbane og andre statseide fasiliteter i grus, en skammens ugjerning.

  Statsrådene synes å være mer i utlandet enn hjemme , koffertene er alltid full av millioner og milliarder som strøs rundt hele kloden til alle kriker og kroker i den store verden.
  Her hjemme strør de godt ut over alt utenlandsk , mens en hver etnisk nordmann og kvinne må kjempe å slite for å overleve i hverdagen.
  Det er snart flere moskeer og budisttempler i oslo område enn kirker.

  Ærlig talt vi trenger ikke slike politikere.
  Deres pensjoner rettigheter og frynsegoder er mange og rause og snyter de å trikser med motatte he he «gaver» snor teppemafiaen seg altid unna.
  Jagland og nobelkomiteens medlemmer strør fredsprisen ut til feile personer ifølge oppinionen og bare Obamas timer lange besøk i Norge kostet skattebetaleren hundrevis av miilioner kroner og Kinas handelsboikott tør de ikke å regne på. Nei send fredsprisen tilbake til Sverige før vi går til grunne.

  Sykehusene er i alvårlig krise , nedskjæringer på nedskjæringer over alt mens NAV som skulle smøre Norge å bli så bra er full av sand.

  Nei smør de i fjær og tjære disse som administrerer staten det offentlige og statsapparatet.
  En statsforvaltning som er så big at den kunne styre et land på 75 millioner mennesker ifølge statsvitere alikevel krever de mer bompenger skatter og avgifter for å fø seg selv.

  I Norge idag er det langt flere pensjonister , barn og mail og papirflyttere i staten enn aktive arbeidstakere som holder julene igang.

  Vi har eid havets gull , først fisken , hvalfangsten og silda og dernest olja for ikke å snakke om vannkraften som er iferd med å innternasjonaliseres for å tekkes EU.
  Norge EUs grønne lunge skal deles opp gis bort og ofres til EU og etter alt strevet må vi betale dyrt til lobalistene som også har ofret ferskvannet på EUs alter.

  Gud bevare Norge vårt fedreland fra satans ormeyngel.

  GD Star Rating
  loading...
 6. tralle20 sier:

  Alt hva fedrene har kjempet , mødrene har grett
  så kommer globalistene å snører sitt nett.

  Nei nei det får ikke skje , bøy kne begynn å be.
  Gud forsvar vår grunnlovsrett , før globalistene til retrett.

  GD Star Rating
  loading...
  • Brandulph sier:

   Hmmm… tja… «bøy kne begynn å be»… vel, av antallet «tommel opp» for ditt forslag til mottrekk, er det helle innlysende at det er fritt fram for enhver som ønsker å foreta endringer i Grunnloven, til fordel for andre enn det norske folk. (Enhver som har seilt noen år, vet jo at det går lukt til helvete med både skute, last og mannskap, dersom du i storm faller på kne, folder hender, og begynner å be.)

   GD Star Rating
   loading...
  • J.Johansen sier:

   Njaaaa, vet ikke det Brandulph.

   Jeg tror det er en god ide jeg, for det er jo ikke så mye annet å gjøre når en er langt inne i brenningene og de ser døden i hvitøyet…
   Rormannen kan jo gjerne bli stående ved rattet, og be mens han styrer, men resten kan med fordel bidra med å be…eller de kan hyle og rope på mamma, helt ute av stand til å gjøre noe som helst.
   I full handlingslammelse bare gjør ingenting da går det vel i brenningene det her….ikke noe momentum skapes for det motsatte, bare overgivelse til det tilsyenlatende garantert katastrofale utkomme…

   Vet du hva vi gjør mens vi ber, affirmasjoner, etc? Vi påvirker hver enkelt av oss det som Carl Gustav Jung kaller det ‘kollektive ubevisste’, det skaper et eterisk momentum, som kanksje kan endre situasjonen, tilførsel av eterisk positiv energi.

   «The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything» – Albert Einstein

   Alle monner drar. Hadde nok mennesker vært bevisst sin psykiske og åndelige kraft og makt, og brukt den, og ikke bare overgitt den til Store Ledere ala Nord Korea, så hadde ikke den sekulære verden vært så elendig som den nå engang er……

   Verden er et speilbilde av alle menneskenes ubevisste, som tilsammen danner det kollektive ubevisste. Ser ikke så bra ut spør du meg….

   GD Star Rating
   loading...
   • Brandulph sier:

    – Du er en belest, reflektiv og meget interessant person, Johansen, men med en bakgrunn fra havet trekker du tildels underlige slutninger.
    – Har ei skute havnet i fjæra, Johansen, så skyldes det enten en grov navigigasjons feil, eller det faktum at skipper og styrmenn bevisst har ignorert silasens største fare; Terra Firma. (Det vet jo selv sot-englene ombord! 😉 )
    – Et vesentlig poeng er, Johansen, at din gud med sikkerhet forventer at du IKKE legger ut på en seilas, på ei skute som ike er sjødyktig, og som på toppen av det hele er bestykket med skipper og styrmenn som hverken kan navigere eller å mestre en storm. Og, uansett, i en storm forlanges det, at hver og en som seiler med, blir ved sin post og konsenterer seg om en eneste oppgave; bringe skuta velberget gjennom stormen… hvilket selvsagt også kan innebære et regelrett mytteri. For, som du selv sier, ” I full handlingslammelse, bare gjør ingenting, da går det vel i brenningene…” Tja… foldede hender og bønn er i aller høyeste grad en slik handlingslammelse. Ei sjødyktig skute og godt sjømannskap derimot, bringer last, skute og de som seiler med, trygt gjennom uværet, med mindre naturen har slått til med krefter som farkosten ikke var bygget for å tåle.
    – Utover det, hvordan dine bønner bringer ”affirmasjoner” (fornorsking av engelsk:affirmation?) ”når en er langt inne i brenningene og de ser døden i hvitøyet”, det ungår meg. Å trekke en gud eller en fanden inn i årsaken til et totalt og tragisk havari, tjener forøvrig ingen annen hensikt en å bevege ansvarsforholdet vekk fra de som tillot skuta å legge ut på ferden; de som har ansvaret for å bringe last, skute og mannskap fram til designert havn. (Enpassant, jeg vet at både rederiet og skipper var informert om at ”Berge Istra” seilte ut med ørten lekkasjer i sine lasteliner, at inertanlegget ikke holdt mål, og at en malmlast var synonymt med en gigantisk eksplosjon. For søsterskipet, Berge Vanga, var situasjonen den samme! Hvor mye skipper og reder ba etter at de hadde dokkingsrapporten i hånd, og det til tross lot skutene seile, vet jeg ikke, men som gode katolikker var (er?) de to overlevende spanjolene begge hellig overbevist om at jomfruen hadde stått dem bi. )
    – ”Hadde nok mennesker vært bevisst sin psykiske og åndelige kraft og makt, og brukt den, og ikke bare overgitt den til Store Ledere ala Nord Korea, så hadde ikke den sekulære verden vært så elendig som den nå engang er……” Hmmm? Hvorfor N.Korea, Johansen? Hvor i all verden har N.Korea utplassert sine tropper og raketter? Hva i all verden er ”overlatt” til N.Korea? Hva i all verden er det som gjør at du IKKE trekker fram Israel og det Israel kontrollerte USA? Eller Norge som en villig handtlanger for det samme makt apparat? Gjennom mer enn tusen år har det jo gått slag i slag med groteske overgrep under bumerket: Gud- Den Hellige Ånd… og ikke minst Jesus og Maria.
    – Jeg leser deg med interesse, Johansen, men for meg blir du for mye av en ”jesus-freak” med sitater som: ”Den som elsker sitt liv i denne verden skal miste det, men den som gir sitt liv for min sin skyld skal finne det evige livet”. Siden kristendommens oppfinnelse er det ingen ”napoleon” (geistlige inkludert), som ikke har slynget ut slikt, i sin streben etter omnipotens. Forøvrig er det jo nettopp også slikt budskap palestinske mødre i fortvilelse ofrer sine sønner som martyrer i Palestinas kamp om rett til å overleve.
    – Det vaker faktisk en moderne svovelpredikant innebakt i det aller meste av det du analyserer og legger fram, og et relevant utsagn fra deg, som illustrerer din heller fanatiske holdning er: ”… etter mitt syn så fremstår rett og slett denne ateistiske professor (Dawkin) som dum, og det har jeg lyst til å si, uten å ha dårlig samvittighet. Ateisten virket faktisk å være mindre intelligent,…”
    – Jeg vil aldri påstå at du er mindre intelligent ved å slenge fra deg slikt tøv, Johansen, men for meg, vitner slik tale om en bevisst(*) ensporet fanatisme og en manglende evne eller vilje til å erkjenne realitetene i den verden som omgir oss.
    (*) Eller kanskje er det ubevisst? Altså den delen av ditt sjelelivet som ikke kan erkjennes og derfor ikke bli kontrollert av vilje og forstand? 😉
    – Min moralske holdning er, på linje med Dawkin og andre ateister og/eller agnostikere, ikke avvikende ikke fra din, Johansen. Imidlertid ser jeg ikke noe gudommelig i guden som fremmet kravet i sitt første bud. (Derimot ser jeg selvsagt hvorfor han fremmet slikt krav. Det finnes knapt en organisasjon som ikke fremmer nær sagt identiske krav i sine statutter. 😉 )

    (Ad personer som faller inn under din vurdering «mindre intelligente» så er listene over kjente navn, lange : http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_atheists http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_agnostics Men bevares, Johansen, det er jo din rett å mene hva du vil. 😉 )

    GD Star Rating
    loading...

Legg til en kommentar


Du må være registrert og innlogget for å legge inn en kommentar. Mistet passordet ditt?

Ole Dammegård til Oslo 20 juli

Samfunn

Ole Dammegård til Oslo 20 juli


Liv – En lysende sjel har forlatt oss

Bevissthet

Liv – En lysende sjel har forlatt oss


Ny internasjonal UFO konferanse

Kosmos

Ny internasjonal UFO konferanse


Hva vi kjemper for alle sammen

Video

Hva vi kjemper for alle sammen