Du leser nå
Den Universelle Lære er kodet

19 minutter lesetidDen Universelle Lære er kodet

Du vil gjerne ha sannheten, men fortjener du den? Den universelle visdom betyr: Å vende seg til Lysets Kilde, den Levende sannhet.

Den Universelle Lære, den befriende kunnskap er skaperens eiendom. Kun den trofaste, den som kjenner Guden i seg selv og den som tjener Gud fortjener denne visdommen.

Dette er en meget gammel visdomstradisjon, som har levd kontinuerlig siden  sivilisasjonens eksistens. Alle ytre religioner og vitenskaper, filosofi er opprinnelig inspirert av denne visdommen.

Du vil gjerne ha sannheten, men fortjener du den?

Den universelle visdom er en livgivende strålingskraft. Denne kraften blir til Lys og Lyset blir til liv. Denne strålingskraften er det aktive element i alle skapelses prosesser fra det sanne liv.

Mye av den overleverte visdom vitner om sannheten. Mange store lærere har gjort det, men ord og skrift gir kun en mulighet for kontakt.  Den universelle læren kan kun assimileres og virkeliggjøres gjennom gjenkjennelsen av det som befinner seg bak ordene. Den er strålingsfullhet som erfares når den realiseres, og slik oppstår større og dypere forståelse. Kunnskap utenfra, uten assimilasjon og virkeliggjøring blir personlig, og gir ingen adgang til det sanne liv.

Den universelle visdom betyr: Å vende seg til Lysets Kilde, den Levende sannhet. Derfor beskriver troen i Bibelen som Sikkerheten om ting som man håper, og beviset av ting man ennå ikke ser: Hvis denne troen ikke kan utfolde seg i ens indre, forblir den Universelle Læren som en lukket verden. Ytre tro kjenner ingen sikkerhet og er spekulativ. Den binder mennesker til autoritet.

Den som vender tilbake til den levende Sannhet på basis av sin indre tro, ser konsekvensene og handler deretter. Frigjørende liv er resultatet av troen som er en indre sikkerhet. Det er Åndes sverd som håndteres av dem som har mot til å bryte med alt som er medfødt, tillært og praktisert, å bryte gjennom den magiske, onde sirkelen som dialektikken er, og til å gjøre en begynnelse med det nye Lyset.

Den Universelle Lære blir tilgjengelig for alle som trer den i møte med en slik bevisst holding. Dette er Nøkkelen som åpner for all Hellig Lære. Man forstår den Universelle Læren kun i den grad man realiser den i seg selv.

Så hvis du gjerne vil ha sannheten må du skaffe den selv i deg, når søken etter den kommer av seg selv i deg.

Skjult eller beskyttet?

Den Universelle Visdom,  om mennesket og virkeligheten  har til alle tider blitt holdt delvis skjult.

”Det er sannheter som  alltid må forbli skjult for de svake sjeler ”

Vår art er åpenbart veldig defekt. Ved å høre og se de handlinger som de fleste mennesker gjør, ser man at de ikke er seg selv bevisst sitt ansvar.

Hvis en av oss kjenner naturkreftene og hvordan man kan utnytte dem, vil vi bruke disse kreftene på godt eller ondt?

Vi kan se at denne visdommen har alltid vært her,  men det begrensede mennesket har ikke forstått den. Den er kodet i Bibelen og de andre Hellige skrifter som Koranen etc..

Det viser seg at Platon og Aristoteles  ikke ønsket å avsløre denne visdommen heller.

Platon og Aristoteles

Platon sa til sine disipler:  ”Ikke gi bort denne visdommen til han som ikke vet sin fortjeneste”. Aristoteles sa: ”Ikke gi denne visdommen til de som ikke fortjener den, den kan bli stjålet og misbrukt”.

Hvis en vismann underviser noen om dette og eleven ikke har de nødvendige dydene og en høy forståelse, kan han stjele den og bruke den til sin fordel. Derfor har de sanne vismennene som var virkelig interessert for den sanne kunnskapen, skjult den, for å beskytte den.

Altfor mange religiøse sjarlataner har brukt en prosent av visdommen til sin fordel. Det har blitt gjort profetier og staver, og dermed lurt intetanende mennesker. Nettopp av denne grunnen ble Torah gjemt.

De sanne kabbalister påtok seg å undersøke sine studenter meget nøye. Da veldig få mennesker fikk fullmakt til å nærme seg Kabbalah i hver generasjon, de ble tvunget under de strengeste eder. Det var forbudt for dem å avsløre selv de minste eller ubetydelige detaljer.

Når en blind leder lærer en blind, faller begge i grøften.

Bibelen

Når fortjener vi denne visdommen?

Denne visdommen er en magisk ofring av den materielle verden. Når mennesket har opphevet sitt moralske og åndelige nivå og forståelsen av verden. Før dette vil menneskene ikke være i stand til å bruke kunnskapen på en riktig måte.

Livet er ikke for amatører.

Inn til nå har denne lysets visdom (universelle lære) blitt brukt på en feil måte. Det har alltid vært rettet mot krig og ødeleggelse og egen fordel. Vi kan se det i de daglige hendelser på vår planet.  Vi lever i en verden av illusjon og ignoranse.  De som har makt og har tilgang til denne visdommen, bruker den til sin fordel.

 

Hvordan er prosessen frem til åndelighet?

Hvert menneske har behov for en endring og denne endringen skjer når mennesker har kommet til det punkt hvor ingenting i denne verden lenger kan tilfredsstille dem. Dette vil få den enkelte til å stille spørsmålet om hva som er meningen med livet; hva er meningen med denne lidelsen hvor kommer jeg fra og hvor skal jeg. Hva er det som er hinsides denne verden osv…

Men hva er essensen i veien til spiritualitet?

Ønsket om å få. Det er ønsket om å motta nytelse og tilfredsstillelse.  Det er uunngåelig inkludert i denne fysiske skapelse.

Denne substansen utvikler seg hele tiden. Den er gradvis.

Første utvikling er de kroppslige behovene: mat, sex, drikke, tak, familie. Og så rikdom, penger.  Dette ønsket fortsetter sin utvikling. Og så kommer ønsket om makt og ære. Og etter dette kommer ønsket om kunnskap, og til slutt ønsket om spiritualitet. Og det er her individet vil trenge kabbala.

Med en hammer kan man bygge eller ødelegge, hammeren er ikke dårlig, men brukeren

Ifølge kabbala, vil avsløringen av denne kunnskapen korrigere oss, det vil beskytte oss mot vårt eget ego, vi vil forstå hvordan virkeligheten er bygd på i denne fysiske verden og vi vil forstå den øvre verden.

Denne Visdommen er ikke bare en teoretisk eller abstrakt visdom. Men et middel, et verktøy som gjør at mennesket åpner muligheten for å klatre på stigen av realisering til han kommer til avsløringen av sannheten.  Målet med denne visdomslære er beskrevet som: åpenbaringen av guddommelighet til skapninger i denne verden.

Jeg tror han er mer modig han som erobrer sine begjær enn han som beseirer sine fiender, for den hardeste seier er å  seire over seg selv.
Aristoteles

Bibelen – den universelle lære

Esoterisk sett kan man snakke om to bibler. Den første er den synlige boken, den trykte boken som alle kan lese og eie. Den andre er den usynlige Bibelen. Den Universelle Lære. Den allestedsnærværende Guddommelige visdom, Gnosis, ubesudlet av mennesker. Denne Universelle Læren, denne kraften, har fulgt mikrokosmos  da den styrte ned i dialektikken. Den er alltid med oss, som en ”skygge ved høyre hånd”. Den har ledsaget mennesket fra det øyeblikket det forlot paradiset; det er den evige vei som fører menneske tilbake til det opprinnelige Gudmenneskes eksistens.

Den synlige Bibelen kan ikke forstås før den usynlige Bibelen lever i mennesket.

Den som søker etter sannhet må først fordype seg i den usynlige Bibelen, altså den universelle læren.

For en annen del snakket Jesus i koder, når jeg leser hans ord i Bibelen og de apokryfe evangelier, leser jeg ikke direkte ord, men vakre poetiske koder.

Her er noen eksempler:

Thomas Evangeliet

(1) Og han sa: Den som har funnet meningen med disse ord, skal ikke smake døden.

(2) Jesus sa: Den som søker skal ikke slutte å søke før han finner, og når han finner, skal han bli rystet, og når han blir rystet, skal han undre seg, og han skal være herre over alt.

(3) Jesus sa: Når de som leder dere, sier til dere: ”Se Riket er i himmelen!” så må jo himmelens fugler komme før dere. Når de sier: ”Det er i havet!” så må jo fiskene komme før dere. Nei, riket er i deres indre og fremfor deres øyne. Når dere kjenner dere selv, da skal dere bli kjent, og dere skal vite at dere er sønner av den levende Far. Men hvis dere ikke kjenner dere selv, da er dere i fattigdom, ja, dere er fattigdommen.

I mitt sinn var Jesus hemmelige lære dette:

«Jeg som er sønn av Gud, sier: Ikke let etter Gud ute. Han er i vår bevissthet og våre hjerter. Min far og jeg er ett.

”La oss å elske hverandre som brødre og søstrer. Vi må ikke ha mer enn ett hjerte og en sjel. Religionens lover er laget for mennesket, men mennesket er ikke laget for lovene. Det rettslige krav er underlagt i vår frie vilje av vår fornuft som er knyttet til vår tro. Tro på det gode og det onde kan ikke vinne over dere»

”Hvis du er mester av deg selv, vil naturen adlyde deg  og du vil styre de andre.

”Jeg er deg og du er meg i ånden av kjærlighet som er vårt og er av Gud”

”Tro dette og ditt ord blir kreativ. Tro dette og du vil gjøre mirakler. Verden vil forfølge deg og du skal erobre verden. «

”Det gamle samfunnet tuftet på løgner vil gå tapt, og en dag vil menneskesønnen dukke opp i himmelens skyer, som er mørke og avgudsdyrkelse og ta en endelig avgjørelse på de levende og de døde.”

” Ønsk deg lyset, og lyset vil komme. Ønsk rettferdighet, for det vil komme. Ikke søke seieren med sverdet, for mord forårsaker mord. Det er ved tålmodighet og sødme at du vil bli mester av deg selv og verden”

 

Den store Universelle Lære: en privat hemmelighet av dem som skaper ondt

«Essensen av dette forbudet ligger i det faktum at den hemmelige visdom bare kan bli avslørt av dem som er trofaste mot Skaperen og respekterer naturlovene

Dette er den viktigste teorien for at hemmeligheten ligger beskyttet for de fleste. Men det finnes en annen grunn for at vi mennesker ikke har hatt tilgang til denne Universelle Visdommen; nettopp fordi noen få så gjerne vil beholde denne hemmeligheten for seg selv. For å styre verden og være de store herrene.

Franc Masoneri er mektige i verden og de skjuler en stor hemmelighet, så mirakuløst lagret og gjemt, at selv mange av de høyeste initierte ikke vet om det. Den katolske religion har manipulert massene med en hemmelighet som paven ignorerer. Dette er hemmeligheten bak mysteriene.

Det finnes mange «vise menn» som ikke er vise menn. Job 32:9

Det finnes kun to typer vise menn.

  • De kloke menn som ønsker sterkt det hinsidige i denne verden og åndelighet.
  • De vise lærde av det onde. De som ikke er vise menn av det åndelige, men som begjærer ondskap og kjærlighet for forfengelighet i denne verden.

Det onde er de kloke vismenn som skjuler og dekker over sannheten med løgner. De fraråder mennesker, de lager systemer som skjuler sannheten og som holder menneskene underholdt. De skaper hva som helst for å manipulere og holde menneskene borte fra virkeligheten.

De bruker ritualer, og fremkaller magnetiske krefter av ondskap. De er fascinert av ondskap. Det er det som skjer i verden i dag, og som historien har vist, så har dette fenomenet av ondskap alltid eksistert.

I utseende og oppførsel er de kloke, men i sannhet er de ikke det. De søker kunnskap for å oppnå materielle goder, de favoriserer de rike, og er forbundet med konger og sønner av konger. De sies å være av høy klasse, de lærde, de valgte, de belysende, men i sannhet er deres moral av uvitenhet og hardhet. De frister de svake og følsomme. Om deres ord er vise, er deres gjerninger et verk av hensynsløshet.

De er mennesker som hevder å ha kommet fram før de har begynt å gå på stien, det er de som tror at de er herrer over alt fordi de har oppnådd noe. De er som matematikeren som forakter poesien. De er menn som snakker uten kunnskap, og affirmerer uten sikkerhet. De er de dumme som dreper genier.

Dyrene er aldri dumme, de er ærlige og naturlige som dyr, men de såkalte vise menn er som de dyrene som avviser instinktet sitt og viser seg fram som intelligente. Vi har et godt eksempel i blant annet George Bush og mange andre.

Den kloke mannen kan ombestemme seg. Men tosken aldri. Immanuel Kant

 

Symbol og virkelighet

En måte å kjenne virkeligheten, er å kunne tolke alle disse kodene og symbolene. Realiteten er presentert med symboler, skilter, emblemer, med former som åpner for tolkning.

Ting er symboler og realiteten er presentert som et symbol for å tolke. Vi kan si at vår kropp er et symbol, og hver eneste detalj i dette fysiske livet er symbol på noe annet enn det man tror. Symboler som trenger å bli løst og ved å løse et symbol kan du oppdage essensen av mange andre symboler. De som forstår virkeligheten av et symbol, de fortjener å oppdage virkeligheten av andre symboler og deretter oppdage virkeligheten av helheten.

I flere tekster av Johannes (ca. 300 år etter Kr.) er det føyd til deler som viste seg å være eldre enn de øvrige, og som er gnostiske. I en av disse står at Jesus gjør alt til symboler.

Hvordan kan man fastslå betydningen av symboler? Hvordan kan vi identifisere og analysere symbolikken av virkeligheten? Med hvilke referanserammer vil vi gjøre våre tolkninger? Hva er riktig tolkning å kjenne virkeligheten på? … Det er den viktigste, fordi i den uendelige verden av muligheter, er det et uendelig antall tolkninger av virkeligheten. Så hva er tolkningen av symbolet som er nærmest virkeligheten?

Problemet er ganske komplisert, fordi hvert menneske kan ha sin egen tolkning av symbolene presentert for oss i virkeligheten. Det mest betydningsfulle og ærlige er å tolke symbol ved å ta sitt eget liv som et symbol, fordi ved å være en del av  virkeligheten er vi et symbol til i symbolet på det hele.

De fleste symboler har blitt deformert i den virkelige meningen for å forme psyken av de menneskelige sauer for at de ikke skal kunne tolke symboler korrekt. Bibelen er en bok basert på koder og symboler.

Det er nødvendig å rense betydningen av symboler for å finne sin sanne mening.

Inne i dette sosiale system (samfunnets modell)  har Maktene brukt symboler for å formere den kollektive Psyke, derfor finnes det hymner, vern, flagg, for hjernevasking av massene.

Faktisk er vi i dag i dette forferdelige konsumerende forbrukersamfunnet bombardert med «symboler» som skader det kollektive sinnet og som fører til fremmedgjøring og ødeleggelse. En slags psykisk magi for å skade og manipulere.

Alle regjeringer har sine egne symboler for hjernevasking, og forvrenger deres betydning for å manipulere tolkningen av menneskets virkelighet. La oss ta noen eksempler, og forresten, gjør vi en kort og enkelt opprydding av symbolene.

 Heksagrammet

Dette symbolet hører til  jødedommen, som er den seksspissete stjerne, heksagram. Dette symbolet er ikke bare for jødene. For tusenvis av år siden brukte folk heksagram som «mandala», lenge før eksistensen av jødedommen. Dette har ingenting å gjøre med den jødiske troen på å tjene den straffende Gud med den antatte «allianse» som gjør jødene som «utvalgte» folk.

Effekten som produseres med koblingen av heksagram med jødedommen er ikke positiv, fordi ikke bare jøder kan oppleve guddommelighet i sitt eget liv. Men opplevelsen av guddommelighet trenger ikke å være unik for jødene og være relatert til den ene Gud av monoteisme. Hvis vi aldri relaterer heksagrammet med «Davids Stjerne,» vil vi aldri komme til å forstå den sanne betydningen av to sammenbrakte trekanter .

                                                                 Swástica

Hakekorset er et symbol mye eldre enn nazismen. Dette symbolet er ikke unikt for nazistene. For tusenvis av år siden brukte folk hakekorset som «mandala”.

Det var uheldig at den nazistiske kulten brukte dette symbolet som standard, fordi det har forvrengt dens sanne mening. Hakekorset, fra antikken, var et annet symbol for opplevelsen av guddommelighet og hadde ingenting å gjøre med rasisme og blodtørstighet.

                                                            Øyet i trekanten

        

Symbolet med pyramiden og øyet er mye eldre enn eksistensen av Freemasonry og Illuminati av Baviria. Dette symbolet er ikke unikt for dette hemmelige samfunnet. For tusener av år siden folk brukte den også som en «mandala». For mange folkeslag i verden er øyet innenfor trekanten symbol på åpningen av det «tredje øye«, dvs. opplevelsen av det guddommelige og ecstasy.

For det andre, hvis et menneske slipper den åndelige verden inn i sitt indre og kjenner den igjen som den absolutte, vil alle ting fra denne naturen falle på plass. De blir ordnet på nytt og satt i stand til igjen å være uttrykksformer for den åndelige verden. Mennesket vil innse at den jordiske natur er dualistisk, og at den ikke kan være et symbol for enhet for Livets tre.  Hvor positiv og negativ er i harmoni med hverandre og ikke lengre danner motsetninger. Han vil innse at vår nåværende naturlige kropp ikke lenger er det Åndelige hellige tempel.

Det gamle legemet erstattes av et nytt legeme som igjen kan tjene som Åndens uttrykksform og symbol, når mennesket prosessmessig går opp i Åndens kraft.

Han vil ikke lenger betrakte livsveiene til en frelser som Jesus som en historisk engangshendelse, men som et vitnemål for veien til befrielse. På denne veien frigjør han seg selv, og kan samtidig vise denne veien til andre som et forbilde.

Videre vil han være i stand til å lese den Hellige Skrift slik den er ment : som symbol for Åndens utvikling og den påfølgende transfigurasjon av hele menneskets system. For ham er den ikke lenger en gjengivelse av ytre hendelser, men en symbolsk gjengivelse av den indre frigjøringen.

Mange forestillinger om Gud

Alle mennesker søker Gud, men de fleste leter på feil sted. Det finnes mange forestillinger om hvem Gud er: Noen tenker på Gud som om han var en gammel mann med grått skjegg, som sitter i en gyngestol. Andre forestiller seg Gud som en slags Barack Obama som sitter langt oppe i himmelen og er dømmende. Han ser ned på oss for å finne ut om vi ikke holder hans bud som er til det beste for ham. Hvis vi ikke gjør det blir vi hardt straffet og kastet i helvete. Og som disse, finnes det mange andre feilaktige forestillinger om Gud.

Min sannhet om Gud er at Gud er i meg og at jeg er ett med Gud.

I Bibelen står det og Jesus sier det alltid, men ikke engang hans disipler forsto det.

Hadde dere kjent meg, så hadde dere også kjent min Far. Og fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.              Joh 14:7:

Filip sier til Jesus:
8 Herre, vis oss Faderen, og det er nok for oss!
9 Jesus sier til ham: Så lang en tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke, Filip? Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si: Vis oss Faderen?
10 Tror du ikke at jeg er i Faderen, og Faderen i meg? De ord jeg taler til dere, taler jeg ikke av meg selv, men Faderen, som blir i meg, han gjør sine gjerninger.
11 Tro meg at jeg er i Faderen, og Faderen i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld.

Mennesket vil ikke finne Gud før han finner seg selv, og det er menneskenes eget ansvar.

Religion som et begrensende fenomen fører ofte med seg fordømmelse, skyld, skam og et bilde av en sint Gud, en Gud som kommer for å straffe deg. Min mening om religion er at det eneste den gjør er å begrense menneskets tanker og identitet. Ettersom religion er basert på flere unødvendige regler.

Jeg betrakter enhver form for religiøs tro som irrasjonell og derved uforenlig med fornuft. Selv om noen religioner eller filosofi nærmer seg sannheten, som Gnostisisme, buddhisme og kabbala som verktøy. Menneske er ett med Gud, derfor må kommunikasjonen være mellom Gud og menneske alene.

Selv om kristne har levd med Jesus en stund og muslimer med Mohamed, og Buddhister med Buddha  etc.. er det ikke sikkert at de har forstått hele sannheten om Gud allikevel.

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
50%
Opplysende
50%
Inne på noe
0%
Usikker
0%
Dårlig
0%
Om forfatter
Milena Castano

Milena Castaño er en vandrende sjel født i det fysiske verden i 1981 og er utdannet sosiolog. Hun har vært i 10 år i Norge. Hun er mest en student av sitt eget vesen, Hun bruker dansing, maling, synging, dikt som instrumenter for å utrykke seg og bli bedre kjent med seg selv.

36 kommentarer Bli med i diskusjonen

Bli med i diskusjonen

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *