Du leser nå
Hva er mind control – tankekontroll?

19 minutter lesetidHva er mind control – tankekontroll?

Mind control (tankekontroll - adferdskontroll) er en teknologi som er utviklet i all hemmelighet innenfor psykiatri og etterretning (også i Norge). Mind control ser ut til å være taushetsbelagt både for psykiatri og presse. Nyhetsspeilet gir her en kort introduksjon til mind control.

Med tankekontroll menes det at noen har adgang til å kontrollere din tankevirksomhet – kanskje til de grader, at noen kan sette inn tanker på ditt hode uten at du er klar over det selv.

Kort oppsummering av mind control

Lettere tankekontroll øves gjennom TV og annen main stream media ( MSM ), hvor det foregår regelrett krig på vår oppmerksomhet. Vi blir bombardert av informasjon, som ofte er rent søppel, som underholding, eller at vi blir manipulert for å kjøpe forskjellige produkter. Denne type tankekontroll er det også lettere å gjøre noe med, man kan skru av TVn og la være å lese tabloid aviser slik at man slipper den slags forstyrrelser i hverdagen. Annen type tankekontroll, det virkelige mind control er det vanskeligere å gjøre noe med, fordi teknologien, som trengs til mind control er hemmelig og skjult og utøvere er likeså hemmelige og skjulte. Det dreier seg om militær etterretning. Vanlig folk har ikke noen mulighet til å hente beviser av slik skjult agenda. Bevisene koker ned til å forklare forskjellige subjektive fysiske og psykiske symptomer forårsaket av mind control.

 

The dialectic at work. Create violence through economic pressures, the media, mind control, agent provacateurs: thesis.

Counter it with totalitarian measures, more mind control, police crackdown, surveillance, drugging of the population: antithesis.

What ensues is Orwell´s vision of 1984, a society of total control: synthesis “.

( Mind Control World Control, Jim Keith 1998 ).

 

Ordet mind control betyr tankekontroll og har etter Wikipedia sannsynligvis en kinesisk opprinnelse:

” Tankekontroll, som i dagligtale kalles hjernevask, betegner bevisst bruk av manipulasjon for å endre på et individs holdninger og meninger. ( Begrepene på engelsk, inkluderer mind control, coercive persuasion, thought reform, thought control og brainwashing.) Dette kan gjøres på mange forskjellige måter, og vil ha varierende effekt på subjektet som blir utsatt for metoden.»

Begrepet «hjernevask» har etter alt å dømme kinesisk opprinnelse. Det er blitt kjent i Vesten gjennom skildringer av kinesisk fangebehandling i 1950-årene. Det kinesiske ordet er 洗腦 (xǐ năo, «vask [av] hjerne»), og ble der benyttet i kommunistisk terminologi om metoder i forbindelse med tvangsmetodikker for å endre (改造: gǎi zào, «rekonstruksjon», «endring») av såkalt føydale (封建, fēng jiàn) tankemønstre hos kinesere oppvokst før kommunistenes maktovertakelse i 1949”.

 

Amerikanske konspirasjonsforskere tok i bruk begrepet mind control i sine bøker på 1990-tallet og tidligere og begrepet brukes nå i de fleste språk uten at det blir oversatt til gjeldende språk. På norsk betyr mind control hjernevask eller tankekontroll. Begrepet mind control assosieres i dag med den amerikanske etterretningsorganisasjonens CIAs ( Central Intelligence Agency ) hemmelig og kriminell hjerneforskning, spesielt med prosjektet MKULTRA fra 1950-tallet og fram til i dag. Undertegnende bruker begrepet i denne artikkelen mest i denne betydning.

Mind control og vestlig militær etterretning

Mind control var kjærkommen for militære hemmelige tjenester, som søkte etter forskning om å beherske det menneskelige sinnet i strevet for å bygge opp modeller for befolknings kontroll, både sinnets kontroll og kontroll for befolkningsvekst allerede før den første verdenskrig. Hemmelige tjenester ønsket derfor velkommen filosofien bak eugenikken, populært kalt rasehygiene som er foreganger også for dagens psykiatri i vesten. Ordet eugenikk kommer fra det greske ordet eugenes, som betyr ” av god fødsel ”. Eugenikken er delt i positiv eugenikk, som mener at mennesker med gode gener må formere seg og få avkom mens negativ eugenikk arbeider for å hindre dårlige gener å spre seg ved tiltak som tvangssterilisering. Ideologien kan spores tilbake til antikken. ” Platon mente at menn og kvinner av ideell fysikk og psyke burde få barn sammen ” ( Wikipedia ).

Nazistene satte eugenikken i et uhyggelig system ved å innføre lover for sterilisering og regelrett drap, eutanasia, av individer som ble sett som mindreverdige, uproduktive ”useless eaters” og individer med genetiske sykdommer både mentale og fysiske sykdommer. Det ble en trend i europeisk eugenikkmiljø å få gjennomført lover om tvangssterilisering. I Norge vedtok Stortinget loven om tvangssterilisering i 1935. Loven ble opphevet først i 1977. Den engelske naturvitenskapsmannen, antropologen Sir Francis Galton ( 1822-1911) brukte begrepet eugenikk for første gang i 1882. Galton var søskenbarn til Charles Darwin ( 1809-1882 ), grunnleggeren til evolusjonsteorien.

Moderne arvehygiene søker å hindre en manifest sykdom ved tidlig diagnostikk og nye behandlingsmetoder. Fosterdiagnostikk er en stadig voksende gren i dagens legevitenskap.

I kjølvannet av eugenikken og behovet for nye sivile og militære etterretningstjenester oppstod det behov for forskningsinstitutter som kunne være behjelpelige for å utøve klandestine menneskeforsøk mot penger overført av de militære budsjetter.

Dette skjedde også i Norge på 1950,-og -60-tallet. Norges offentlige utredninger, NOU 2003:33 har gransket uetisk medisinsk forskning på nordmenn. Utredningen ser ikke tydelig sammenhengen mellom eugenikken og ulovlig forskning på nordmenn, men nevner helt i slutten på sin rapport at blant annet psykisk syke nordmenn ble sterilisert/kastrert ved hjelp av røntgenstråler uten at det vekket oppsikt hos medisinske kretser eller myndigheter.

 

I 1950-årene skrøt den norske mind control-pionéren Carl-Wilhelm Sem-Jacobsen av at det i Norge ikke var nødvendig å innhente samtykke fra personer som ble utsatt for medisinsk eksperimentering, ofte med dødelig utgang. 50 år senere forelå det en offentig utredning som slet med å konkludere, bl.a. fordi «CIA ikke hadde utlevert dokumentasjon som den norske stat hadde bedt om».

Indusert og påført traume, et skritt mot global mind control.

Definisjonen av traume etter Wikipedia:

Psykisk traume – definisjon:
«Psykisk lidelse som oppstår når en person blir utsatt for en ubehagelig og overveldende hendelse som strekker ut i tid

 

Etiologi og patogenese

For at et psykisk traume skal finne sted må personen oppleve en situasjon som oppfattes som svært ubehagelig og overveldende, gjerne med trussel om død eller om alvorlig skade. Det er vist at for at et psykisk traume skal kunne oppstå, må hendelsen strekke tilstrekkelig ut i tid til å kunne prege personen. Det er derfor vanligere med psykisk traume etter f.eks. tortur enn ved en fallulykke el.l, selv om begge kan innebære alvorlig trussel om død.

Traumatiske opplevelser fører til at deler av erfaringen om hendelsen ikke blir tilgjengelig for bevisst bearbeiding. Dette innebærer at personen kan ha fullstendig eller partielt hukommelsestap ang. hendelsen.

Symptomer og funn

Akutt fase

Personen reagerer med intens angst, hjelpeløshet eller redsel i forhold til situasjonen. Hos barn kan dette istedet ha gitt seg uttrykk i usammenhengende eller forstyrret atferd.

Kronisk fase

Den kroniske fasene kan innebære flere aspekter i ulik grad og hyppighet:

  • Bruddstykker av de mest skremmende elementene i det en har opplevd kan bryte gjentatte ganger inn i dagliglivet som påtrengende minner i form av bilder, tanker eller persepsjoner, urovekkende drømmer eller mareritt. En føler stadig at en er tilbake i den samme situasjonen.
  • Følelse av uro ved aspekter som minner om traumet, og plages av mange fysiske manifestasjoner av uroen (hjertebank, svetting, tungpustethet). Dette kan føre til at man unngår tanker, følelser eller samtaler som er forbundet med traumet. Likeledes vil en unngå aktiviteter, steder eller personer som vekker minner om traumet. Interessen for å delta i ellers viktige aktiveter er svekket.
  • Følelse av å være fremmedgjort overfor andre personer, og opplevelsen av at at følelsesbredden er sterkt innsnevret.
  • Redusert søvnkvalitet, nedsatt frustrasjonsterskel med økt irritabilitet, raseriutbrudd, konsentrasjonsproblemer, økt vaktsomhet og overdrevne reaksjoner på uventede stimuli (for eksempel høye lyder).
  • Tilstanden fører til generelt nedsatt livskvalitet, arbeidsevnen og lysten eller evnen til å delta i sosialt fellesskap svekkes ”.

Traume kan være individualistisk eller kan være påført over hele nasjonen gjennom ulykker og katastrofer som jordskjelv, jordskred, terrorhandliner osv. Katastrofene kan være enten naturlige eller påførte gjennom filosofi, som stammer fra Hegel ( 1770-1831 ). Tese, antitese og syntese. Det vil si skap et problem og kom med løsningen.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel er regnet som den største tyske historikeren. Han formulerte et system for historisk og ekspressiv forståelse av mennesket. Georg Wilhelm Friedrich Hegel var av en litt mer metafysisk art en Johann Gottfried von Herder. Hegel mente nøkkelen til å forstå verden var gjennom hans system som han kalte dialektikk. Dette innebar at man dannet en dialektisk forståelse av verden gjennom teser som måtte sees opp mot antiteser. Om man kunne se begge disse motpartene kunne man komme opp på et nytt nivå i forståelse, Syntese. Finner man så en antitese til denne syntesen kan man komme enda nærmere sannheten i en ny syntese”. (Wikipedia)

Hegel var en inspirasjonskilde til den sosialistiske teoretikeren Karl Marx´s sin dialektisk materialisme.

NWO ( New World Order ) – ideologene arbeider mot totalitær mind control for hele menneskeheten gjennom og påføre indusert traume blant menneskene slik at det oppstår vakuum i menneskenes sinn, tabula rasa, som siden kan bli fylt opp med en ny religion osv. hva som nå NWO skulle ønske menneskene fikk lov til å tenke og føle.  NWO arbeider for en verden hvor  én verdensregjering regjerer uten landegrenser. NWO baserer sin makt gjennom total mind control og overvåkning av de nye tankemønstrene og sosialt liv blant mennesker. I NWO verden er det bare to grupper av borgere ; liten elite som regjerer over resten av mennesker, som arbeider som slaver for eliten. Per i dag er det 1%, som kontrollerer 15% av mennesker som siden kontrollerer resten av 84% av mennesker. NWOs planer går ut på å redusere antallet av mennesker med ¾ – deler gjennom å påføre mennesker sykdommer, helst gjennom store pandemier ( AIDS, svineinfluenssa osv.), verdensomfattende sykdomsutbrudd og indusere katastrofer gjennom nye geofysiske våpen som HAARP.

 

Historisk tilbakeblikk

Det har blitt skrevet at de tyske nazistene satte forskningen av mind control i system på konsentrasjonsleirene, hvor det var tusenvis av fanger som de kunne tvinge til å være forsøkskaniner. Nazistene drev mind control eksperimenter med medikamenter og med elektronisk teknologi. Ofrene, forsøkskaninene døde som oftest av påkjenninger av eksperimentene. Nazistene innlemmet fort psykiatrien til mind control.

 

Norge

I 2003 ble det ferdig en rapport, som handler om uetiske medisinske forsøk på mennesker, en NOU, Norges offentlige utredninger 2003:33 ” Gransking av påstander om uetisk medisinsk forskning på mennesker. En gransking av påstander om uetisk medisinsk forskning med LSD, elektroder og radioaktiv stråling på mennesker i Norge i perioden 1945 – 1975 ”. Rapporten tar utgangspunkt i at ” krigsbarn, tatere, psykiatriske pasienter og psykisk utviklingshemmede skal ha blitt utsatt for forsøk med LSD, elektroder og radioaktiv stråling ( s.9)”. Rapporten konkluderer lettvint på at det har blitt brukt LSD og elektroder i behandlingsøyemed i Norge. Når det gjelder radioaktiv stråling så ” har det ikke blitt avdekket forhold som kan bekrefte de aktuelle påstandene (s.14)”. Som sluttkommentar konkluderer granskingskommisjon at ” Siden granskingen ikke har bekreftet de påstander som kommisjonen var bedt om å granske, har kommisjonen ikke sett det som sin oppgave å vurdere dagens ordning (s.14)”. Likevel gjennom hele rapporten er det store spørsmålstegn og unnskyldninger som om at det foregikk rustningskappløp og kald krig i perioden 1945 – 1975 og at ” Nasjonens interesser gikk altså foran hensynet til den enkelte, enten man var soldat eller med i et medisinsk forsøk (s.17)”. Og at den norske legen og hjerneforskeren Carl Wilhelm Sem – Jacobsen fikk overført store beløp forskningsmidler fra CIA og Pentagon, det amerikanske forsvarsdepartementet, samt fra Rockefeller Foundation og Ford Foundation. Dette er dokumentert i rapporten. Rapporten dokumenterer 23 kontrakter ( for å forske på hjernen, atferd og bevissthet ) som ble gjort mellom Sem – Jacobsen og amerikanske militære institusjoner, likevel konkluderer rapporten at det er ikke funnet noe i granskingen, som beviser at det er gjort uetiske medisinske forsøk i Norge i perioden!

 

Psykiatrien og mind control

I Norge er det ca. 10.000 pasienter til enhver tid i behandling under diagnosen schizofreni. 10% av uføretrygdede har denne diagnosen og det skrives at lidelsen er den dyreste sykdommen:

” – Schizofreni er Norges dyreste lidelse, og i alle vestlige samfunn den som koster mest. Schizofreni alene koster mer enn alle hjerte- og karsykdommer og alle kreftsykdommer. De totale indirekte kostnader til behandling av schizofrene anslås til ca. 4 milliarder kroner i 1995. De reelle kostnadene for 2002 er det rimelig å anslå til mer enn 5 milliarder kroner. I vestlige land utgjør utgiftene til behandling av schizofreni rundt én prosent av brutto nasjonalproduktet. Beregninger har vist at 10,6 prosent av Norges uføretrygdede under 40 år har fått diagnosen schizofreni eller lignende lidelse.”
(http://nexium.no/azmedica/CNS/0302_schizofreni.html)

Schizofreni er ikke en sykdom slår forskere fast. Hva er den da? Lidelsen koster 5 milliarder kroner for norsk samfunn per år og det er bare 10.000 personer som har den. Kan det tenkes at lidelsen er mind control basert. Diagnosen stammer fra 1956, tiden hvor elektronisk mind control via mikrobrikkene var allerede godt på plass. Lidelsen og diagnosen schizofreni er menneskeskapt. Paranoid schizofreni er skapt for å skjule grusom hemmelig og skjult militær tortur og eksperimentering. Diagnosen administreres av DSM – IV ( Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders ), en amerikansk håndbok for psykiatriske diagnoser, som gis ut av den amerikanske psykiaterforeningen. DSM tar inn nye psykiatriske diagnoser gjennom avstemming blant psykiatere ! Hvor vitenskapet  kommer inn  vites ikke.

 

Elektronisk mind control teknologi

Elektronisk mind control teknologi baserer seg på det nyeste innen mikrobrikke teknologi, data og satellitteknologi. Det er alltid etterretningsbase i nabolaget til ofrene. Radiofrekvensene styrer mind control torturen. Hvert menneske har en unik biologisk frekvens i sin hjerne, som er lett å måles også fra avstand med det rette måleutstyr. Mikrobrikkene settes inn i ofrenes kropp enten ved kirurgiske inngrep, eller ved hjelp av innsprøyting slik som ved vaksiner. Til og med i synsnerven i øyet kan det settes inn en mikrobrikke. Da vil den militære hemmelige etterretningen bokstavelig tatt se og høre hva offeret ser og hører.

Til torturen hører med elektromagnetisk stråling med frekvenser, som forvirrer offeret, forårsaker smerter og andre sykdomssymptomer gjerne 24 timer i døgnet i 7 dager i uken uke etter uke, måned etter måned og år etter år. Robert Näslund er et svensk mind control offer. Han sier i et intervju følgende:

The abuse of unwitting peope’s brains and the connection to super computers, done by the military, the secret service and the doctors working for them, is kept secret, because the secret service has the power to classify it and keep it in the shadow.”
(http://www.targeted-individuals-europe.com/?q=node/33)

Näslunds historie er sitert i 390 bøker over hele verden. De mest kjente mind control ofrene i Norge er journalisten og forfatteren Per – Aslak Ertresvåg og den finske legen og forfatteren Rauni – Leena Luukanen – Kilde. Begge to har gitt intervjuer gjennom internett.

Det ” nyeste ” innen mind control teknologi er bruken av mikrobølger, som fungerer på den måten, at ved hjelp av mikrobølger så kan man overføre tale til ens hjerne, som offeret hører. På denne måten kan man manipulere personen i verste fall til å begå drap. Dermed går tankene til Anders Behring Breivik her hjemme i Norge. Det virker jo utvilsomt at han var/er et offer for mind control. Han virker så robotaktig og mediene skriver at han har ikke vist følelser etter 120 timer i politiavhør.

 

Forbindelsene mellom ET– aktivitet og mind control

Paul Bennewitz var en amerikansk elektroingeniør, som fra slutten av 1970 – tallet følte å bli harselert av ET ( ExtraTerrestrial aliens ). På baksiden av boka ” Project Beta ” ( Greg Bishop ),  som beskriver Bennewitz´s liv kan vi lese følgende:

In 1978, Paul Bennewitz, an electrical physicist living in Albuquerque, New Mexoco, engaged in some aggressive radio monitoring of the nearby Sandia Labs, then managed by the Department of Defense. When he became convinced that the strange lights hovering over the labs and Kirtland Air Force Base signalled the vanguard of an extraterrestrial alien invasion, he began writing TV stations, newspapers, senators – and even President Reagan – to alert them“.

Boken beskriver hvordan Bennewitz følte, at ET kontrollerte hans tankevirksomhet. Etter at CIA plantet desinformanter (Richard Doty og Bill Moore) i Bennewitz vennekrets gikk det til slutt helt rundt for ham og han havnet i mentalsykehus hvor han døde den 23. juni 2003.

Visstnok finnes det finnes negative aliens, som har tilbudt den amerikanske regjering mind control og annen våpenteknologi i bytte mot å kunne eksperimentere med mennesker. Flere jeg har snakket med sier at alien mind control teknologi er det verste fordi den går rett i de dype lagene av hjernen og du føler det virkelig som du blir gal hvis du ikke klarer å identifisere i det minste virkningene av denne teknologien.

Paul Bennewitz

Paul Bennewitz skrev et 13 siders brev til bl.a. president Reagan som handler om alien invasjon slik Bennewitz ser det. Her er punktene Bennewitz behandler i sitt brev (den engelske originalteksten er skrevet med store bokstaver ):

 

” SUMMARY OF REPORT AND STATUS ( WITH SUGGESTED GUIDELINES )

INVESTIGATOR – PHYSICIST PAUL F. BENNEWITZ

PROJECT BETA

THE FOLLOWING ARE KEY MILE POSTS ESTABLISHED OR DISCOVERED DURING THE CONTINUING STUDY CONCERNING ALIEN INTERVENTION AND THE RESULT. (  STUDY IS SOLELY LIMITED TO NEW MEXICO )

1)      TWO YEARS CONTINUOUS RECORDED ELECTRONIC SURVEILLANCE AND TRACKING WITH D.F. ( Direction Finding ) 24 HR/DAY DATA OF ALIEN SHIPS PLUS 6,000 FEET MOTION PICTURE OF SAME – DAYLIGHT AND NIGHT.

2)      DETECTION AND DISAAEMBLY OF ALIEN COMMUNICATION AND VIDEO CHANNELS – BOTH LOCAL, EARTH, AND NEAR SPACE.

3)      CONSTANT RECEPTION OF VIDEO FROM ALIEN SHIP AND UNDERGROUND BASE VIEWSCREEN ; TYPICAL ALIEN, HUMANOID AND AT TIMES APPARENT HOMO SAPIENS.

4)      A CASE HISTORY OF AN ENCOUNTER VICTIM IN NEW MEXICO WHICH LEAD TO THE COMMUNICATIONS LINK AND DISCOVERY THAT APPARENTLY ALL ENCOUNTER VICTIMS HAVE DELIBERATE ALIEN IMPLANTS ALONG WITH OBVIOUS ACCOMPANYING SCARS. THE VICTIM`S IMPLANTS WERE VERIFIED BY X – RAY AND CAT SCAN. FIVE OTHER SCAR CASES WERE VERIFIED.

5)      ESTABLISHED CONSTANT DIRECT COMMUNICATION WITH THE ALIEN USING COMPUTER AND A FORM OF HEX DECIMAL CODE WITH GRAPHICS AND PRINT – OUT. THIS COMMUNICATION WAS INSTIGATED APPARENTLY AFTER THE US BASE WAS VACATED.

6)      THROUGH THE ALIEN COMMUNICATION LOOP, THE TRUE UNDERGROUND BASE LOCATION WAS DIVULGED BY THE ALIEN AND PRECISELY PIN – POINTED.

7)      SUBSEQUENT AERIAL AND GROUND PHOTOGRAPHS REVEALED LANDING PYLONS, SHIPS ON THE GROUND – ENTRANCES, BEAM WEAPONS AND APPARENT LAUNCH PORTS  – ALONG WITH ALIENS ON THE GROUND IN ELECTROSTATICALLY SUPPORTED VEHICLES ; CHARGING BEAM WEAPONS ALSO APPARENTLY ELECTROSTATIC.

8)      CROSS CORRELATION AND MATCHING BY TRIANGULATION, ETC. , TO OFFICIAL NASA CIR ( COLOR INFRARED ) HIGH RESOLUTION FILMS CONFIRMED BASE LOKATIONS AND RESULTED IN REVEALING US MILITARY ENVOLVEMENT YIELDING PRECISE COORDINATES AND THE US BASE LAYOUT.

9)      PRIOR ALIEN COMMUNICATION HAD INDICATED MILITARY INVOLVEMENT AND THE FACT THAT THE USAF HAD A SHIP BUT DUE TO STUDIED ALIEN PSYCHOLOGY THIS WAS IGNORED AT THE TIME.

10)  SUBSEQUENTLY, THE ALIEN COMMUNICATED FOLLOWING VERIFICATION WITH THE CIR, THAT THERE WAS INDEED A SHIP; ACTUALLY MORE THAN ONE – THAT TWO WERE WRECKED AND LEFT BEHIND AND ANOTHER BUILT – THIS SHIP IS ATOMIC POWERED AND FLYING. THE ALIEN INDICATED IT `S BASING LOCATION.

11)  IT WAS LEARNED AS STATED THAT TWO WOMWN AND A BOY NEAR AUSTIN, TEXAS WERE EXPOSED TO SEVERE RADIATION AT CLOSE RANGE AND THE SHIP WAS LAST SEEN GOING WEST WITH HELICOPTERS. IN ADDITION, THE US GOVERNMENT WAS QUIETLY PICKING UP THE EXPENSES.

12)  SUBSEQUENT INSPECTION OF MOTION PICTURE PHOTOGRAPHS TAKEN DURING THE STUDY REVEALED THE US SHIP OR ONE LIKE IT FLYING WITH THE ALIENS. THESE MATCH THE CIR WHERE TWO CAN BE SEEN ON THE GROUND AND IN THE LATER PHOTOGRAPHS TAKEN ON THE GROUND AFTER THE BASE WAS ABANDONED “.

 

Hvordan motstå mind control

I den siste tiden har flere spurt meg hva kan man gjøre hvis man blir gal på grunn av mind control. Det er pokker så et godt spørsmål. Også i Norge havner man i mentalsykehus hvis man blir gal og det betyr mer tortur, mer mistenksomhet og giftsprøyter og annen psykofarmaka. Det er ikke lett å behandle seg selv i en slik situasjon. Hvis du forteller behandlende lege at du er utsatt for tankekontroll får du umiddelbart en stigmatiserende diagnose paranoid schizofreni.  Det er nesten umulig å få annullert denne diagnosen. Det er best å analysere sin situasjon som mind control offer og prøve alternativmedisin og avslapningsmetoder og unngå steder hvor strålingen er intensiv.

Det er bedre å holde ut enn å snakke til en uforstående lege, som har kun antipsykotiske psykofarmaka å tilby. Det viktigste er å spre informasjon gjennom kanaler, som Nyhetsspeilet, slik at folk blir oppmerksom på muligheten til at mind control kan være årsaken for egen vanskelig situasjon. Nå vil jeg ikke dømme dem, som tar i mot legenes behandling med psykofarmaka i en grusom og nådeløs livssituasjon, hvor torturen ikke ser ut til å ha en ende. Det verste er likevel å bli diagnostisert med stigmatiserende diagnoser, noe som ser ut til å være hensikten også. I tillegg havner man i helseregistre som det sentrale psykoseregister, som er en etterlevning av eugenikk, rasehygiene fra mellomkrigstiden.

I kampen mot den mørke kabalen, som militær etterretning er en del av, vil det hjelpe å svare med kjærlighet.

Det er vel også på tide at det blekksprutaktige etterretnings-trollet trekkes frem i dagslys og eksponeres i all sin grellhet. De har fått holde på i skjul i altfor lang tid med sine mer eller mindre svinske påfunn for skattebetalernes regning.

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
100%
Opplysende
0%
Inne på noe
0%
Usikker
0%
Dårlig
0%
Om forfatter
Maarit M. Hanssen

er utdannet spesialsykepleier i barnesykepleie og eldreomsorg og medlem i Norsk Sykepleierforbund. I 1995 ble jeg klar over at verden egentlig ble styrt av en hemmelig maktelite. I 2008 gav jeg ut en bok, som heter » Tors hammer. Geofysiske våpen, en realitet eller science – fiction. HAARP i Norge «. Er mor til to voksne døttre og gift med en datakonsulent.

105 kommentarer Bli med i diskusjonen

Bli med i diskusjonen

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *