Samfunn
Du leser nå
Nasjonal dugnad mot datalagringsdirektivet
Skrevet av
Sigr Huginsson11. 11. 2011
dld
5765 3495 33

Nasjonal dugnad mot datalagringsdirektivet

Av Sigr Huginsson11. 11. 2011
Er det mulig å beskjeftige seg med personvern på upolitisk vis? Vårt svar er nei. Selvsagt er personvern politikk, og på den arenaen har Datatilsynet en legitim politisk rolle å spille. Men ingen kan på et saklig grunnlag beskylde tilsynet for å bedrive partipolitikk. Skjønt, noen som ikke likte argumentasjonen mot datalagring, mente faktisk nettopp det.

Sterke krefter i regjeringen vil ta et «dressuroppgjør» med Datatilsynet. Det brygger opp til strid om det mer enn 30 år gamle Datatilsynet.

Arbeiderpartiet vil vingeklippe Datatilsynet

I over 20 av disse åra var Georg Apenes en høyprofilert sjef. Han har irriterte både statsråder og byråkrater i skiftende regjeringer. Nå har Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) lagt fram en rapport der Datatilsynet blir vurdert. Vi må ærlig si at rapporten føles som et bestillingsverk.

Det er ett år siden Apenes forlot personvernets fremste «vaktbikkje». Vi tror at sterke krefter i og utenfor regjeringen mener at situasjonen nå ligger til rette for å ta et «dressuroppgjør» med Datatilsynet. Rapporten kan tolkes som et første skritt. Det er nesten patetisk når direktoratet, etter at Datatilsynet altså har eksistert i over 30 år, nå plutselig finner ut at tilsynets ombudsrolle ikke er tilstrekkelig avklart.

I rapporten heter det blant annet at eksterne informanter som Difi har intervjuet « … berømmer Datatilsynet for solid kompetanse på sine lovområder, og for å være gode rådgivere om håndtering av personopplysninger. Samtidig opplever enkelte av dem at Datatilsynet for ensidig vektlegger personvernhensyn, også i saker der personvern skal avveies mot andre viktige verdier og samfunnshensyn».

 

Bak den siste setningen synger datalagringsdirektivet. Dette direktivet argumenterte Datatilsynet kraftig imot. De argumenterte saklig for at direktivet representerer en alvorlig trussel mot personvernet. Her viste tilsynet en tydelig politisk profil, som i andre brennbare personvernsaker. Vi tror at det er her hunden ligger begravet. Dette skapte mer enn irritasjon hos sentrale politikere, særlig i Ap og Høyre.

Vårt spørsmål blir da: Er det mulig å beskjeftige seg med personvern på upolitisk vis? Vårt svar er nei. Selvsagt er personvern politikk, og på den arenaen har Datatilsynet en legitim politisk rolle å spille. Men ingen kan på et saklig grunnlag beskylde tilsynet for å bedrive partipolitikk. Skjønt, noen som ikke likte argumentasjonen mot datalagring, mente faktisk nettopp det.

I rapporten finnes lite som vitner om at Difi har tatt inn over seg den formidable utfordringen som ligger i den teknologiske utviklingen. Nærmest daglig perforerer den personvernet. Datalagringsdirektivet vil bety et dramatisk bidrag til denne utviklingen.

Vårt inntrykk av rapporten er at Datatilsynet skal vingeklippes for å gjøre det mer komfortabelt politisk og administrativt. Det er å se bakover. Vi reiser vår kritikk mot rapporten ikke minst fordi vi i mer enn to år arbeidet med boka Overvåket (2008). Den handler om den galopperende elektroniske overvåkingen, med personvernet som fremste angrepsmål.

Vi hadde hyppig kontakt med Datatilsynet, og fikk et solid inntrykk av tilsynet som et potent, uavhengig og ikke-opportunistisk organ. I et intervju med Apenes spør han: «Hvorfor er det nesten ingen personer som setter seg ned for å se hvor vi havner om 10 år?» Vi anbefaler statsråd Rigmor Aasrud å søke svar på det spørsmålet. Hun bør også søke svar på hvordan et seriøst tilsyn kan fungere uten samtidig å være et ombud for Det store Vi. I mellomtida bør hun la dagens godt fungerende Datatilsynet være i fred.

Kronerulling mot DLD

http://www.youtube.com/watch?v=Z8zkMS0t9yg&feature=related

Folkets info hadde rett, og søksmålet kommer fra det samme datatilsynet som påla nettvelerandøren NTE å endre sine lovstridige brukervilkår etter en dialog med en representant i fra Nyhetsspeilet. Etter lang tids innbitt motstand mot datalagringsdirektivet, brukte han sin siste offentlige fremtreden som direktør i Datatilsynet, til å brennemerke DLD som «totalitært svermeri». Georg Apenes (71) gikk av med pensjon i april. Bare tre dager senere ble det omstridte EU-direktivet vedtatt etter et knapt stortingsflertall.

Nå skal han bruke pensjonisttilværelsen til å kjempe videre, og står i spissen for en ny protestbevegelse. De skal samle inn penger til en rettssak, som kan begynne straks etter datalagringen innføres 1. juli neste år.

– Vi har tenkt å samle inn midler slik at en eller flere kompetente jurister kan prøve et søksmål for norsk rett når direktivet blir implementert. Vi vil få belyst om disse prinsippene er forenlig med norsk konstitusjonell tenkning, sa Apenes til avisen.

Hvis det ikke fører frem regner Apenes det som realistisk å trekke saken for menneskerettsdomstolen i Strasbourg. DLD-innføringen er tidligere blitt kjent ulovlig av høyesterett og forfatningsdomstolene i land som Tsjekkia, Romania og Tyskland. Det er også iverksatt rettslige prosesser for å stanse direktivet i både Ungarn, Polen og Irland.

Navnet på organisasjonen blir Digitalt personvern. Han skal selv lede protestbevegelsen, som vil få et styre bestående av syv personer, som Apenes sier representerer en «lett blanding av det gamle Høyre og unge Venstre».

Her vil det bli gitt nærmere opplysninger om hvordan meningsfeller kan bistå med penger til saken. Apenes åpner også for at de på sikt kan benytte seg av metoder som den såkalte grasrotandelen til Norsk Tipping, en ordning for donasjoner til frivillige organisasjoner.

Allerede før Stortinget vedtok direktivet med ni stemmers overvekt, lovet leder Anders Brenna i organisasjonen Stopp datalagringsdirektivet å kjempe videre.

– Vi kommer til å kjøre DLD videre i rettssapparatet. Det er en krenkelse at staten skal lagre informasjon om alle vi prater med og hvor vi befinner oss, sa Brenna til digi.no i slutten av mars.

Det var Arbeiderpartiet og et splittet Høyre som sammen sørget for å banke gjennom forslaget, som innebærer at teleselskaper må lagre nordmenns trafikkdata i seks måneder.

Digitalt Personvern

Foreningen Digitalt Personvern er stiftet som et direkte svar på at Stortinget vedtok å implementere EUs datalagringsdirektiv i norsk rett i april 2011. Direktivet ble vedtatt etter betydelig motstand, og med knappest mulig flertall, og vedtaket medfører at staten pålegger systematisk og kontinuerlig loggføring av hele befolkningens bruk av telefonitjenester og e-post, for lagring i minst seks måneder. Disse dataene skal kunne brukes som bevis i mulige, fremtidige straffesaker. En bevissikring i alle borgeres kommunikasjon, uavhengig av noen konkret etterforskning. Dette er helt nytt i norsk strafferett.

Mål: Uavhengig domstolsbehandling av DLD

Foreningens mål er at de prinsipielle spørsmålene som implementeringen av datalagringsdirektivet reiser i en demokratisk rettsstat, får en ordentlig og uavhengig behandling i uavhengige domstoler. Om nødvendig, med Den Europeiske Menneskerettsdomstolen (EMK) som siste instans.

Det er lovvedtakets holdbarhet etter Grunnlovens og EMKs beskyttelse av retten til fortrolig, privat kommunikasjon og retten til ytringsfrihet, som vil være tema for en slik prøving.

Et direktiv «alle» er imot

Foreningen har merket seg at datalagringsdirektivet har blitt kritisert fra så godt som alle uavhengige fagmiljøer innen blant annet jus og teknologi. Spesielt verdt å merke seg er det at så godt som alle sivile faginstanser og -miljøer som utalte seg i høringsprosessen i Norge, stilte seg negative til implementeringen. Den Norske Advokatforening og Den Internasjonale Juristkommisjon, norsk avdeling, vurderte at implementeringen ville være i strid med EMKs beskyttelse av så vel retten til fortrolig korrespondanse som ytringsfriheten.

DLD har blitt prøvd før – og underkjent

I alle de europeiske stater hvor den nasjonale implementeringen har blitt prøvd for nasjonale domstoler, har den blitt ansett som stridende mot grunnlov og/eller EMK.

Det er derfor foreningens oppfatning at det er nødvendig med en rettslig prøving også i Norge. Et slikt søksmål kan reises så snart de lovendringene som Stortinget vedtok våren 2011, trer i kraft – sannsynligvis en gang i 2012.

Behov: Donasjoner fra enkeltpersoner, organisasjoner og fond

For å gjennomføre en rettslig prøving som nevnt må vi etablere et nødvendig finansielt grunnlag. Foreningens styre er kommet til at omkostninger til juridisk bistand med videre vil kunne bli betydelige, og vi har derfor målsatt oss å reise en kapital på minimum 2 millioner kroner for å kunne iverksette nødvendige rettslige prosesser.

Vi vil søke beløpet reist gjennom uavhengige organisasjoner, fond og enkeltpersoner.

Foreningen har engasjert advokat Jon Wessel-Aas ved Bing Hodneland Advokatselskap DA til å bistå i arbeidet med denne prosessen.

Du kan bidra ved å donere her.

 

Hva er din reaksjon?
Elsker den
0%
Interessant
0%
Tja...
0%
Hva!?
0%
Hater den
0%
Om forfatteren
Profilbildet til Sigr Huginsson

Sigr Huginsson

Han har en IT-bakgrunn og har studert historie, religion, filosofi, kultur, og sivilisasjoner fra antikken i snart 10 år. Han er en hverdagsfilosof, amatørhistoriker, og samfunnsanalytiker med glimt i øye.
33 Kommentarer

Skriv en kommentar

Send meg varsel om:

Sorter på:   Nyeste | Eldste | Flest stemmer
Profilbildet til arifkarim
Medlem
4 år 18 dager siden

Norge er på ingen måte bundet til EUs direktiver, da Norge er offisielt ikke medlem av EU. Norge er medlem av EØS, og denne ordningen gir faktisk rom for at nordmenn kan si nei om innføringen av enkelte EU-direktiver:
«Gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet til å innføre EU-direktiver som gjelder det indre marked i norsk rett. Norge har mulighet til å reservere seg mot EU-direktiver. Dette har ikke blitt gjort i løpet av de årene Norge har vært et EØS-land, men Soria Moria-erklæringen sier at regjeringen kommer til å vurdere å bruke reservasjonsretten vi har, dersom særlige interesser trues. Spørsmålet om bruk av reservasjonsretten har vært debattert ved innføringen av datalagringsdirektivet og tjenestedirektivet.

EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har til oppgave å kontrollerere at Norge tar direktivene inn i norsk lovgivning.»
http://no.wikipedia.org/wiki/Direktiv_%28Den_europeiske_union%29#EU-direktiver_og_norsk_rett

Så da er spørsmålet enkelt: Hvorfor har ikke reservasjonsretten blitt brukt tidligere? Jo, fordi reservasjonsretten betyr i praksis at landet melder seg ut av EØS-avtalen:
«Formelt sett er det heller ikke Norge som reserverer seg mot et forslag fra EU i EØS-komiteen. Et eventuelt vedtak i Norge om å bruke reservasjonsretten vil dermed også få virkning og konsekvenser for våre EFTA-partnere Island og Liechtenstein. Hvis et EFTA-land bruker reservasjonsretten, har EØS-komiteen seks måneder på å komme til enighet. Etter artikkel 102 skal EØS-komiteen «særlig bestrebe seg på å finne en gjensidig godtakbar løsning dersom det oppstår et alvorlig problem på et områder som i EFTA-landene hører inn under den lovgivende myndighets kompetanse».

Dersom man ikke kan finne en slik gjensidig godtakbar løsning, skal den likevel etter artikkel 102 nr 4. «undersøke alle andre muligheter for at denne avtale skal kunne virke tilfredsstillende, og treffe enhver beslutning for dette formål, herunder konstatere at lovgivningen anses likeverdig». Hvis det ikke er truffet noen slik beslutning etter seks måneder, vil «den berørte delen av vedlegget» midlertidig tre ut av…  Les mer »

Profilbildet til Monica Waade
Medlem
4 år 10 dager siden

At Norge har mulighet til å reservere seg mot EU-direktiver er korrekt informasjon.

Dette har ikke blitt gjort i løpet av de årene Norge har vært et EØS-land er løgn. De har benyttet seg av reservasjonsretten når det gjelder å klassifisere kosttilskudd til å være legemiddel her i Norge.

Eksempel, glukosamin og chondroitinsulfat er regnet som næringsmiddel ifl. EU direktivene, i Norge finner man begge deler på legemiddellisten.
http://www.lovdata.no/for/sf/ho/to-19991227-1565-0.html

Korrupte norske styresmakter er heldige sånn sett, de kan ta fra oss de få fordelene man finner i EU direktivene og iverksette de som er negative for oss folket. Det viser seg at det er denne praksisen de benytter seg av, men de vil tydeligvis ikke innrømme det.

Profilbildet til Anonymbychoice
Medlem
4 år 18 dager siden

Vet ikke hvorfor men :

http://www.digitaltpersonvern.no/bidra/

funker ikke ……det er ikke første gang jeg prøver…prøvde for noen uker siden da Apenes var i avisene men tenkte kanskje det var for stor pågang….det bør det ikke være lenger nå.

Har Get som internettlevrandør… er det andre Get brukere her som får åpnet siden?

God helg!

Profilbildet til Cavalli
Medlem
4 år 18 dager siden

Har Get, ikke noe problem å åpne siden herfra.

Profilbildet til MrKennedy
Medlem
4 år 16 dager siden

Jeg har tidligere kritisert Nyhetsspeilet for å være «konspirasjonsteoretisk sludder». Da må jeg også være så ærlig at jeg berømmer site’en generelt og Sigr Huginsson spesiellt for å publisere en veldig bra artikkel som setter søkelys på viktige spørmål.
Jeg har i det siste fått følelsen av at nyhetsspeilet beveger seg i en reting av mer veldokumenterte artikler, jeg er ikke alltid enig i det som står (jeg er det når det gjelder denne), men det gjør ikke artiklene når dårligere av den grunn.
I denne artikkelen er dokumentasjonen god, men jeg savnet link til selve rapporten ( http://www.difi.no/filearchive/difi-rapport-2011-8_1.pdf ).

Veldig bra om Nyhetsspeilet fortsetter på denne måten:-)

Profilbildet til Cavalli
Medlem
4 år 16 dager siden

Må slenge meg på MrKennedy her og si meg enig i det han sier. Bra artikkel, som kaster lys over noe som absolutt bør opplyses.

Profilbildet til Enok
Medlem
4 år 11 dager siden

Akkurat idag 19/11.11,scannes alle norske databaser tilhørende staten, ditt navn og fødselsnummer.
Vi skal telles,alle som en.
_____________________________________________________
Adresseavisa 19/11.11 :

«Norsk storebror vet mer

Årsaken er at den norske stat har mye mer data om sine borgere enn de fleste andre land i verden, og dessuten er i stand til å koble databasene. Takket være et felles personnummer i et sentral folkeregister.

Folkeregisteret gir navn, fødsel og bosted, Matrikkelen gir opplysninger om bolig, mens Nav har informasjon om hvem av oss som arbeider.

– Vi bruker data som er samlet inn fra andre offentlige etater. Vi er ganske fornøyde med at vi gjør dette så mye billigere, sier seniorrådgiver Harald Utne i seksjon for befolkningsstatistikk i Statistisk sentralbyrå. »
__________________________________________________
Kilde : http://www.adressa.no/nyheter/innenriks/article1729532.ece

Profilbildet til Americanbeauty
Medlem
4 år 10 dager siden

En representativ andel av norske politikere må vel være noe av det aller verste vi har, av tyranner i verden. Hos de fleste andre nasjoner kan vi faktisk se små horn, vokse ut av pannen på tyrannene. Lett å identifisere. Den representative andel av norske politikere er så dumme, og har så mye vakuum mellom ørene, at de ikke har egenskaper som sørger for at hornene gror ut. De har jo ikke en gang datakortet, og vet knapt hva en datamaskin er. Livsfarlig med elitens nytte- idioter. Så lenge de styres av eliten, så er de like nyttige som poteten. De kan brukes til hva som helst. Storberget fremstår som rene NWO klovnen/fjotten. Han trenger i alle fall aldri ta paracet. Umulig å få vondt i noe man ikke har :-)

Profilbildet til Tom Rosland
Medlem
3 år 11 måneder siden

Datalagring stoppet i EØS-møte
EUs omstridte datalagringsdirektiv ble likevel ikke del av EØS-avtalen sist fredag.Grunnen er at Island ikke kunne være med på å behandle saken.

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2011/12/07/datalagring-stoppet-i-eoes-moete

Mvh Tom

Profilbildet til Falcon
Medlem
3 år 11 måneder siden
Profilbildet til Falcon
Medlem
3 år 11 måneder siden
Profilbildet til Hermis
Medlem
3 år 10 måneder siden

Ja, nu kan man betale med kort til foreningen Digitalt Personvern v/Georg Apenes. De kommer til å gå til rettssak for å få stoppet det grunnlovsstridige direktivet om datalagring (DLD). Direktivet har blitt stoppet i fem EU-land allerede, deriblant Tyskland, så hvorfor ikke i Norge? Ønsker man om noen år å få høre av sine etterkommere: «Hva gjorde du for å stoppe DLD?» Nix!

http://www.digitaltpersonvern.no/

Ellers ønsker jeg alle sammen et Godt Nytt År!! :)

Profilbildet til Falcon
Medlem
3 år 10 måneder siden

Godt nytt år til alle :)
*
Nyttårsgave, ingen over, ingen ved siden, obligatorisk: Bill Cooper in California – The Porterville Presentation – Part 1 of 6 http://www.youtube.com/watch?v=rxYSW4Zz9iY

Profilbildet til Falcon
Medlem
3 år 10 måneder siden

Take away the rights of one, you have taken away the rights of all – Bill, Milton William, Cooper

Profilbildet til Ulven
Medlem
3 år 10 måneder siden

Vi bør alle kunne få se telefonutskriften med alle samtalene fra Jens Stoltenbergs kontor og hjemmetelefoner / mobiltelefoner de siste 3 ukene før 22. juli. Jens bør presentere oss dette frivillig – det kan bestilles – så går han i det minste foran med et godt eksempel.

De virkelige terroistene – det er globalistene det, inkl. Stoltenbergerne.

Profilbildet til Falcon
Medlem
3 år 10 måneder siden

Mafia-strategier inneholder så mye forferdelig og sofistikert av pressmetoder, så jeg synes det er vanskelig å utpeke hva hver enkelt eventuelt er reelt skyldig i

Forsøker å analysere mer detaljert, utpeke mistenkte, utpeking av skyldige må vi ha gjennom etterforskning og et rettferdig, transparent, profesjonelt og habilt rettssystem, det er midlertid lett og se at mange idag ikke gjør jobben de er satt til

Profilbildet til Hermis
Medlem
3 år 10 måneder siden

Hei folkens! :) Skal man få stoppet datalagringsdirektivet, må man gå til sak mot myndighetene, og det kostbar mye penger. Minst 2 millioner kroner mener Georg Apenes i Digitalt Personvern er nødvendig. Så langt har de bare fått samlet inn under 570,000 kr. DLD har blitt stoppet i fem EU-land, og det samme burde man få til i Norge også siden DLD helt klart strider mot Norges Grunnlov.

Gi noen kroner til Digitalt Personvern her, du kan også betale med kort:

http://www.digitaltpersonvern.no/bidra/

Vi får de lovene vi selv fortjener 😉

Profilbildet til Tom Rosland
Medlem
3 år 8 måneder siden

NTB
Publisert: 09.mar. 2012 (15:21) Oppdatert: 09.mar. 2012 (15:21)

Vikardirektivet banket i statsråd
Arbeiderpartiets regjeringsmedlemmer besluttet i statsråd fredag å innlede en formell prosess med tanke på å innføre EUs omstridte vikarbyrådirektiv i Norge.
Beslutningen ble fattet på tross av motstand fra SVs og Sps statsråder.

Mvh Tom

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Vikardirektivet-banket-i-statsrad-6781129.html#.T1oVy4EaOQy

Profilbildet til Apoteose
Medlem
3 år 4 måneder siden

Det har kommet forslag fra Statnett om å lagre kunders strømdata sentralt i en stor DATAHUB:

http://www.tu.no/energi/2012/07/10/vil-lagre-dine-stromdata-i-ti-ar

Ligger muligens litt i samme (overvåkings)gate som DLD.

Profilbildet til Menneske
Medlem
2 år 10 måneder siden

Datatilsynet, tidligere ledet av Georg Apenes. Hvordan gikk det nå egentlig med hans ærlige forsøk på å reise sak, i forbindelse med DLD?

Datatilsynet ledes nå av Bjørn Erik Thon. (Thon???). Tidligere rådgiver i Det kongelige Justis- og beredskapsdepartementet. Tidligere politisk rådgiver for Odd Einar Dørum, Bilderberger, og tidligere justisminister. Ifølge Per Aslak Ertresvåg: «Under regjeringen til Kjell Magne Bondevik og justisminister Odd Einar Dørum ble en lov om tvangsinnleggelse vedtatt som pga. sin diffuse formulering lett kan misbrukes».

Bjørn Erik Thon har vært forbrukerombud fra 2000 – 2010

I løpet av alle disse årene, så er dette hva Bjørn Erik Thon, med sin avdeling har klart å få til, i forbindelse med norske medborgeres rettigheter, m.h.p kameraovervåkning?

Kameraovervåking – hva er lov?

http://datatilsynet.no/Teknologi/Kameraovervaking/

I Norge blir nordmenn overvåket av både skjulte og synlige overvåkningskamera.

Dette er typiske lokasjoner/steder hvor det er blitt satt opp kamera:

Offentlige parker (Frognerparken)
Bussholdeplasser
Taxiholdeplasser
Samtlige T-bane stasjoner i Oslo
Undergrunnsbanen i Oslo
NSB`stajoner
NSB´s toganlegg
Banker
Shoppingsentere
Butikker
Svømmehaller
Svømmebasseng (under vann)
Idrettsanlegg
Offentlige bygninger
Kinosaler
Sykehus
Apotek
Diverse legekontor
Mobiltelefonmaster
Tetramaster
Matvarebutikker- kjeder
Flyplasser
Motorveier, f.eks. E-18-E6
Rådhus
Hotell
Byggeplasser
Computer-teknologi, mobiltelefon teknologi
Flatskjermer- TV
Fotokamera (skjebnes ironi) med GPS

Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet.
http://datatilsynet.no/Om-Datatilsynet/Ansatte/

Mattilsynet, bioteknologinemda, Statens Strålevern, og Folkehelseinstituttet er «kjøpt og betalt» av eliten. Det samme kan sies om de fleste andre offentlige etater og tilsyn. NWO er på god vei til å bli en suksess.

Har eliten satt bukken til å passe sin egen havresekk, i forbindelse med Datatilsynet også?
Det ser nemlig ut til at elitens agenda går som smurt, så lenge Datatilsynet «lukker øynene sine»: Ser ikke, hører ikke, bare registrerer og observerer:
http://www.datatilsynet.no/Teknologi/Stromavlesing/

EX- politimann i USA gir sine vinklinger på AMS- systemet som en svindel:
http://www.youtube.com/watch?v=6m8Cp80SbJ

Kampanjen mot AMS
http://www.youtube.com/watch?v=u7e2rf3JEjI

«Personvern». Hva er det? Å bli tvangsinnlagt hvis man protesterer mot chemtrails? Å bli døgnkontinuerlig overvåket hvis man nevner spesielle ord i telefonsamtalen? At alle dine mails blir tappet og undersøkt av PST? Å bli filmet i et badebasseng mens du svømmer? At…  Les mer »

Profilbildet til Falcon
Medlem
2 år 7 måneder siden

Fusion Centers – Finding the «Octopus» – Data Collection and Data Sharing Repository – Information Superhighway – All Accomplished Under Executive Orders – Smoke Blowing on Privacy and Civil Liberties – «Intelligence» Systems for Controlling People http://www.abeldanger.net/2013/04/fusion-centers-finding-octopus-data.html

Quote: Source: channelingreality http://www.channelingreality.com/Fusion_Centers/fusion_centers.htm Fusion Centers. A fusion center is a centralized multi-jurisdictional, multi-agency, cross-institutional (public and private) data collection and data sharing repository. Most references to fusion centers connect the concept to terrorism and law enforcement purposes but in reality, those connections are merely marketing messages for justification of purpose necessitated by the volumes of objections that would be raised were it not for the fear generated by random acts of terror. The truth is that the fusion centers are the result of advancing technology, the availability of information, the profit demands of the technology corporations and the desire for corporatized control of the population and the country’s resources. The evidence for that statement is in the forensic analysis of the evolutionary development of government systems through information that is publically available on the internet including legislation, government reports, congressional hearings, news articles, think tank reports and analyses, university reports and research institutes, etc. ..

Brian Gerrish ( UK column ) Explains the whole planned destruction of British society + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1815&start=1#M9117

«Følgende er siste del av en e-post sendt til bl.a. norsk presse ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/hva-er-og-hvorfor-har-vi-%E2%80%9Cfalsk-flagg%E2%80%9D-terror/comment-page-15/#comment-98065

**** **** **** ****

Internett url: http://min.falconscafe.com Hva er chemtrails?, norsk forskningsrapport viser at alt liv og miljø er alvorlig forurenset av planlagte utslipp fra fly. Hva er mullah Krekar, som ikke er hans navn, er han CIA/Mossad relatert agent?, og vet alle politiske partitopper og redaktører?, ser absolutt slik ut. Hvem sto bak falskflagg terroraksjonene 11. september 2001, på Utøya og i Oslo, samt andre mer eller mindre kjente?, titusener av etterretningsrapporter viser hvem og hvordan. Hvorfor var rettssaken mot Anders…  Les mer »

Profilbildet til Eddvin
Medlem
2 år 7 måneder siden

Her er Jesse Ventura, tidligere Gouverør i Minnesota,Dette ble sendt over hele det amerikanske kabelnettverket. Denne Dokumentaren viser hva disse sentrene går ut på. Svaret er skremmende:
http://www.youtube.com/watch?v=s-S7hVMmttk

Profilbildet til Falcon
Medlem
2 år 5 måneder siden

Tema overvåkning hysteri basert på falskflagg terroraksjoner samt galimattias såkalt ny verdensorden, haarp, chemtrails, haarp uvær og jordskjelv, smartmeters, read smart war on citizens and environment, samt realtert:

Talkshoe radio, Into the OODA (loop), Join us for stimulating discussion of worldwide issues of concern http://www.talkshoe.com/talkshoe/web/talkCast.jsp?masterId=94426&cmd=tc

Thanks to Ginger Cookie

«Abel Danger radio show live, Wed Jun 12, 2013 2:00pm EDT — 5:00pm .. Abel Danger Topples NSA and GCHQ. ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2012/05/overvakingsterror-i-norge/comment-page-10/#comment-99350

Profilbildet til Hermis
Medlem
1 år 8 måneder siden

Pornofilterets «far» tatt for barneporno. Rådgiver for David Cameron arrestert. Han jobbet spesielt med justisspørsmål, og var arkitekten bak det omstridte porno-filteret som David Cameron innførte i 2012. Skulle det vise seg at selve systemets arkitekt har hatt befatning med barneporno, kommer filteret og Rocks iver med å få innført det unektelig i et underlig lys.

http://www.itavisen.no/nyheter/pornofilterets-%C2%ABfar%C2%BB-tatt-barneporno-184401

Dette er bare nok et eksempel på at de som aktivt arbeider for mer overvåking i samfunnet egentlig er perverse og har sine egne svin på skogen…

Profilbildet til Falcon
Medlem
1 år 7 måneder siden

Google to Integrate Facial Recognition Cameras Into Contact Lenses https://www.youtube.com/watch?v=XwpqXVIujZs

Source,
DAHBOO77 https://www.youtube.com/user/DAHBOO77/videos

Profilbildet til Falcon
Medlem
1 år 6 måneder siden

Hvilken frimurerorganisasjon må man være medlem i og hvilken grad må man ha for å sikre seg toppgevinst i Norsk tipping?

William Cooper interviews a 32 DEGREE FREEMASON CAJI INFILTRATOR http://www.youtube.com/watch?v=NK3gB5w08AU&list=PLqQQFOVUZBLg87XE6ygPMI8B51V56amRB