Du leser nå
NAV – med rett til å drepe?

10 minutter lesetidNAV – med rett til å drepe?

Mange mennesker sliter i forhold til NAV. NAV skylder på omstillinger og mangel på ressurser, men det kunne vel gå an å oppføre seg sivilisert med de ressurser en har? Folkeskikk og sunn fornuft er vel gratis,ikke? Fargen på NAV logoen gjenspeiler de sosialistiske proletariske arbeiderparadis de tror de skaper. Er NAV til for brukerne, eller brukerne til for NAV?

Soldater og andre kommer ødelagt hjem fra tjeneste for land og folk – og opplever en kald skulder. Proletariatets mening og mål med livet er å tjene den velfødde politiske elites agendaer, og bidra til statens inntekter, mener NAV. Når de ikke er i stand til å bidra til det lenger, er de verdiløse og kan destrueres, gjerne terroriseres til selvdestruksjon.

Forsvarsdepartmentet har nedsatt et utvalg som skal kartlegge og finne årsak og virkning av soldaters traumer av å delta i krigsutsatte områder i verden, og det er bra. 1)

De kommer til å finne ut omtrent det samme som jeg har funnet ut; Soldater sendes ut i krig i Libanon, Libya, Afghanistan og andre steder for Storting og Regjering, og ikke nødvendigvis for Norges folk – for hvilken mor eller far vil sende sine barn i krig for agendaer de ikke ønsker eller kanskje ikke forstår noe særlig av? At aktivitetene kan være helsefarlig bør ikke overaske noen.

Fotfolket, bøndene på statens sjakkbrett sendes inn i farlige og krigsutsatte områder som kan ødelegge deres helse, velvære og gode liv for all fremtid. For profitt som kan beskattes, og bidra til BNP, der må alle andre menneskelige hensyn vike. Fotfolket er krigens salderingspost.

Samfunnsmaskinen

NAV har sin rolle i å plassere folk i sosialøkonomisk innbringende arbeid, kanskje langt borte fra hjem og land., fotsoldater som skal tjene folk og land og deres statsinntekter og/eller internasjonale forpliktelser.
Staten profitter på deltagelse og involvering ved skatter fra næringsliv, og av vanlige folks engasjement i deres virksomheter, og staten er velvillig til individet så lenge de bidrar, så lenge de er en del av og bidrar til samfunnsmaskineriet for å bringe staten inntekter, men så lenge de er satt ut av skader, er de ikke lenger noe verdt å gjøre sine hoser røde for. Glemt er da at «Gjør din plikt», også har en bisetning; «Krev din rett». Det er samfunnskontrakten.

NAV er nettopp hva det sier det er. NAV-et i samfunnsmaskineriet, med sine sosialøkonomiske sosialistiske planøkonomiske modeller som det styres etter. Individet har ingen plass i et slikt inhumant system. Da vil mange oppfatte systemet som kontraproduktivt personlig og helsemessig, og ansvarsfraskrivelser og press blir ofte frustrerende og utmattende.

Fra å være samfunn basert på individets rettigheter og deres velvære, er i de totalitære stater som vår velstanden målt etter hva en bidrar med i det sosialistiske samfunnsmaskineriet, gjenspeilet i brutto nasjonalprodukt (BNP). Individet har ingen egenverdi i slike samfunnsystemer.

Bilde: Pink Floyd – The Wall. Sosialøkonomen og læreren forbereder individet på å være del av samfunnsmaskineriet. Gjennom kvernen med dem.

Ødelagt for livet

At mange bukker under, under stadig mer krav om effektivitet og strømlinjeformethet fra samfunnets side, og krigsagendaer i utlandet mot folk som aldri har gjort oss noe, eller truet vår hjemlige fred, er vel knapt noen overraskelse for noen. Dogmet om at vi er verdens beste land å bo i er feil, hvilket kan best avleses av helsestatistikker, selvmordstatistikker, etc. Verdens beste land, for hvem? Den velfødde politiske elite som lever greitt på de opparbeidede felles verdier?

Hundretusener bukker under. Mennesker er ikke maskiner. Soldatene kommer hjem med post traumatisk stresslidelser, som vil følge dem resten av livet sannsynligvis. Følgene for individet er store. Livene blir snudd om. De kan bli hyperaktiv, må hele tiden finne på noe, gjøre noe, gjerne krige med noen for å holde de traumatiske ting på avstand. Slaget hjemme blir ofte mer omseggripende enn den krigen som skapte traumene til å begynne med. Hyperaktiv eller sovende, helt utmattet. Å holde krigen oppe blir et middel til å holde traumene på avstand.

En må for enhver pris ikke sette seg i godstolen, og begynne å tenke, – ihvertfall ikke å føle! Hold koken, det er beste strategi. Samfunnet salutterer den strategi. NAV liker tapre fotsoldater, – ikke ’tapere’. «Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder», har blitt til «kjemp for alt hva sosialøkonomene i Oslo har kjært, dø om så det gjelder». Dør gjør de. På ett eller annet vis.

Når en absolutt burde hatt mest mulig fred og ro til å løse de uløste psykologiske konflikter, så er NAV’s A4 sjablongsystem ikke bygget for det, og en får det motsatte; mas og press til å bidra i samfunnsmaskineriet igjen, for i de sosialistiske samfunnsystemer, om det er den internasjonale sosialismen (kommunismen) eller den nasjonale sosialismen (nazismen), blir en kun verdsatt utifra hva en bidrar med for kollektivet, har en ikke noen verdi som individ med sine egne behov.

Om en ikke kan bidra lenger, er en verdiløs, og kan like gjerne være borte, som systemets grunnleggere ser det. Sin rett må en i tilfelle kjempe for. 2)

Inkompetansens tyranni

NAV er en svært kontraproduktiv etat til å behjelpe disse menneskene, soldater og andre med traumer opparbeidet i tjeneste for land og folk.. 3)

Mens NAV’s jobb er å sørge for å få dem i jobb fortest mulig, så er soldatenes behov absolutt fred og ro så lenge det varer, å få utarbeidet de uløste psykologiske konflikter i fred og ro, i de omgivelser som passer best for formålet. Mest av alt trengte de sikkert fred og ro for NAV.

Legene vet selvfølgelig dette, men NAV’s saksbehandlere har jo ofte ikke hverken kompetanse eller erfaring til å forstå hva legene forstår, og de forstår ofte ikke hva legenes anbefalinger er grunnet i. NAV har en diamentral motsatt agenda i forhold til legenes agenda, som er menneskers helse. 4) Derfor havner NAV og skikkelige leger som tar sin oppgave alvorlig ofte i konflikt også. Fordi NAV kan i mange tilfeller bare rett og slett la være å bry seg om hva leger og psykologer skulle mene. NAV har kjøpt seg sin egen ekspertise, som er systemtro, om de skulle trenge det.

For traumeutsatte så viser forskning at uløste psykologiske konflikter før eller siden viser seg også med fysiske symptomer. De gjør seg fysiske utslag. Månedsvis med hodepine, synsforstyrrelser og lignende, kan ofte være kroppens signal om at nå er grensen for fortrengelsene snart nådd, og soldaten bør ta tak i problemet. Men NAV’s måltall er viktigere enn klientens helse.

Mange mener at å snakke med NAV saksbehandlere om slike forhold er som å snakke til veggen. NAV’s rolle med å få ’hele folket i arbeid’, deres mantra, vil i de aller fleste tilfeller ha prioritet, uansett helsemessige vurderinger. Manglende kompetanse gjør at saksbehandlere ofte ikke klarer å fokusere på annet enn det ene, idet deres jobb er en-dimensjonal. Legger sten til byrden ved sitt evige mas om å få den traumatiserte soldat i arbeid igjen fortest mulig, og kommer ofte i konflikt med helsemessige vurderinger. To dimensjoner å vurdere samtidig blir ofte for mye.

Når de traumatiserte aller mest burde fått fred til å løse uløste psykologiske konflikter, kjører NAV på med sitt eget aktivitetsprogram, som vil presse det humane nervesystemet til det ytterste.

Når hodepinen deretter gir kanskje hjerneslag eller hjerneblødning, kanskje med døden som utfall, er det NAV som i realiteten har bidratt til de stressfaktorer som skaper dette. Klientene blir minnet stadig vekk om at hvis en ikke følger deres linje, eller møter opp til de utallige unyttige møter de innkaller til, så mister den traumatiserte trygden. Her er det om å gjøre å bidra til å redusere kostnadsiden i NAV’s budsjetter, redusere statens utgifter. Det er viktigere enn helse.

«Optimismen er stor», sier Trond Giske på Eierskapskonferansen 2011. Hos hvem er optimismen stor Trond? Var ikke mange proletarer og NAV-brukere på disse møter for å vurdere hva statens penger skal brukes til ser jeg. Nei, de er nok for dum til å ha noe å si i slike store spørsmål. Må nok spørre de som etterspørr arbeidskraften, og ikke de som tilbyr den. De ville vel bare kastet bort pengene på folk flest, kanskje på å øke kompetansen i NAV likevel, og de er tullete nok til å ville bygge veier og skoler. – Bedre å spørre George Soros hvilken av hans eller hans venners aktiviteter det er lønnsomt å investere i.

Makt sikres best gjennom samhandling mellom statsmakten og de store bedrifter”. Det var Italias fascistiske diktator Benito Mousolini som sa dette. Andre definer fascisme som kapitalistenes klassediktatur. Makteliten blir rikere, mens vanlige folk blir fattigere. Billig og lett tilgjengelig arbeidskraft til bedriftene overskygger plikten til å finne arbeid og ivareta helsen til sin egen befolkning. Av og til kommer hensynet til helsen og arbeidslinjen i konflikt. Hensynet til arbeidslinjen vinner stort sitt alltid (.. sitat fra «Farvel, Gamle Arbeiderparti«).

For folk fleste er det ikke det viktigste å smøre samfunnsmaskineriet i henhold til noen sosialøkonomer i Oslo sine planøkonomiske vyer om stadig forbedring av den økonomiske balansen i handelen med utlandet, men rett og slett å skape sitt liv så godt for seg selv og sine og for sin egen helse som mulig, best mulig.

Samfunn verdt å krige for?

Kanskje ville mange unge soldater ha bedre av å ivareta freden i sitt hjemland mer enn krigen i det store utland?

» De rikes paradis, er de fattiges helvete.» – Victor Hugo.

Vi må jo alle forstå at det mye kulere for politikere som Jens Stoltenberg, Erna Solberg, Trond Giske og Erik Solheim å treffe og mengde seg med George Soros, Bill Gates og forøvrig alle andre vennene deres på Bilderberger møte. Det får dem jo til å føle seg så mye viktigere i verden, enn å måtte høre på all syting fra NAV-klienter (?).

Statens interesser uber alles

NAV tjener sosialøkonomenes og planøkonomiens agendaer, og bryr seg døyten om både individets helse eller levekår, og de har ingen som helst særlig lidenskap for folks helse og velvære annet enn å søke å beholde individet som produksjonsfaktorer i samfunnsmaskineriet, foruten er de verdiløs for NAV.

De blir en byrde for kostnadssiden av NAV’s budsjetter, og om noen hundretusener forsvinner utav den siden av regnskapet, plager dem tilsynelatende ikke et eneste øyeblikk, av den enkle grunn av sosialøkonomene har ikke budsjettert med så mange ‘uvirksomme’. Det er positivt for NAV at flest mulig dør av sine skader når de ikke kan bidra til det «proletariske paradis» de bygger lenger.

Det som er det forbannede ved de små forhold er at de gjør sjelene små.” – Henrik Ibsen.

Koste hva det koste vil, arbeide skal de, i sitt ansikts sved skal de spise sitt brød, om de kan eller ikke. Noen av de vi har snakket med har kalt NAV en helseskadelig institusjon.

Bilde: Pink Floyd – The Wall. Å få proletariatet til å marsjere i takt er viktig. Kommer de ut av takten er de bare unyttige spisere og kan avrettes mest mulig effektivt.

Det finnes dem som nekter å la seg kue. Debattene her, og her og andre steder på nettet viser utfordringene. Det er opprettet en egen Facebook gruppe som vil at Jeanine Horntvedt skal få Fritt Ord prisen for sin utrettelige kamp mot vindmøllene i NAV-systemet. Jeg stemmer for at hun får Fritt Ord Prisen, for media utfordrer ikke myndighetene på folks vegne i denne saken.

«Jeg har nevnt det i en annen sammenheng her i debattene at folk har kalt NAV for en «stalinistisk institusjon», hvor det har gått sport i å trakkasere folk snarere enn å bistå, for at folk skal kunne komme seg i arbeid uten å bli betraktet som søppel.»
http://debatt.aftenposten.no/item.php?GroupID=60&ThreadID=229713&s=&page=1

Mange tar sin død av møtet med det inhumane NAV-systemet, som ikke gjør annet enn å legge sten til byrden for folk som i perioder sliter. Systemet har nok med seg selv, og sitt eget resultat på bunnlinjen. Mange overlever ikke møtet med systemet.

Derfor kan vi i mange tilfeller si at NAV, det er etaten med makt og rett til å drepe.

Referanser

1) Forsvaret bruker 5,6 millioner på å sjekke soldat-psyken
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10086323

2) Krigsskadede måtte hyre advokat for å få erstatning
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10028744

3) Veteranforbundet SIOPS – Skadde i internasjonale operasjoner
http://siops.no/

4) Styrkedråper fra Ground Zero, av lege Maria Gjerpe
http://mariasmetode.wordpress.com/2010/07/15/styrkedraper-fra-ground-zero/

 

http://youtu.be/vnMMHepfYVc

Få nye perspektiver. Finn din sannhet. Bli fri.

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
25%
Opplysende
25%
Inne på noe
25%
Usikker
0%
Dårlig
25%
Om forfatter
J.Johansen
Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas”.............................................. Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013............................................................. "Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel ........... Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk: Facebook http://www.riksavisen.no/ http://www.dissident-net.info

74
Kommentarer

avatar
25 Comment threads
49 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
20 Comment authors
AradorneAasmund HaugenSeitasisMenneske Recent comment authors
  Abonnere  
Nyeste Eldste mest stemt
Varsle om
gudfrid
Abonnent
gudfrid

Veldig mange har fått hjelp fra NAV. Kommer an på om du vil hate eller være takknemlig for at du faktisk får noe. Kunne vært verre steder å leve enn i Norge. Jeg har nettopp fått hjelp fra NAV fordi jeg må være hjemme med barn med spesielle behov. Ikke mange andre land ville gitt meg det. Jeg har møtt nydelige mennesker i helsevesenet med store hjerter som hjalp meg å skrive søknad til NAV. Mye er kjipt i disse tider hvor mørket kommer fram i lyset… men det er eneste måten å bli kvitt det på.

Aradorn
Anonym
Aradorn

gudfrid : du betaler for den tjenesten. i bøtter og spann.
det gjør de ikke, i alle land.

e
Anonym
e

Ja, det har hun, i tillegg så er det også en unnskyldning man bruker for å godta at slik «er det bare». «Vi har det så godt i Norge» Verden burde ikke vært som den er i det hele tatt, og det hadde den heller ikke vært dersom den ikke var styrt av grådige kjeltringer. Grrrrrr.

Aradorn
Anonym
Aradorn

Hvorfor startet du opp denne tråden igjen ?

den er jo 9år gammel ;)

e
Anonym
e

Nyhetsspeilet rullerer en lokke-bit om artikler på forsiden, så ser jeg noe jeg vil se nærmere på så trykker jeg på den. Det var i grunnen tilfeldig og samtidig et sammenfall av hendelser. Morsomt med sånne saksbehandlere som bare vil tyne deg litt til hvis de får mulighet til det, kanskje som hevn på sørvisklage, eller bare som en oppfølging av faenskapet fra tidligere. Er vel på tide å foreta en politianmeldelse eller to og kontakte helsetilsynet osv.

Aradorn
Anonym
Aradorn

Bruk heller energien din til å sende ut lys. fungere 1000.000.000.000.000% bedre.

Hadde en advokat i saken min :
startet slik :
» Ingen vits i å forsøke å vinne dette «, » slike saker vinner man ikke, allikavel «, » ta imot summen, og avslutt saken «.

dette var rådene fra advokaten jeg snere SPARKET ut av saken, og når jeg skiftet til ny advokat, så :

» Dere har vel satt opp A-konto » : nei, advokaten(1) sa det brukte man ikke, i slike saker «.
» har dere kontaktet spesialist? » : nei, ikke nødvendig i denne saken, fra advokat(1).

sjokkert advokat(2) : dette er grovt.

Så, man møter masse folk der ute, som aldri burde satt sin energi i visse områder.

» vant saken, suverent » :D

Viktig å se etter løsninger, ikke begrensninger.

Noe / noen guidet meg igjennom dette, så jeg endte opp med en svært positiv løsning.

e
Anonym
e

Ja, og jeg bruker faktisk veldig mye tid på det, det er slik jeg får informasjon fra oven også. Men jeg er ikke «DER» 100% av tiden. Den første advokaten din var sikkert en frimurer ;)
Fant ut enda en frimurer tilknytte en av mine nærmeste «i den tiden», nylig, det var noe kjent med han liksom, en advokat, så husket jeg plutselig hvor jeg hadde sett han før. Så da begynner linkene og bli enda tydeligere. En ting jeg vet sikkert av det jeg har sett er at frimurerne er tilknyttet demoner og Lucifer.
(Nå kan det hende at det finnes enkelte som ikke er det, men av det jeg har sett og det er ikke bra)

Det er Luce og hatte-knattene som har base på Mars, og kanskje er det der vi finner alle de forsvunnede menneskene som politiet ikke klarer å finne. (Den som skal til Mars må være i god form, sa han ene som tok blodprøve av meg der de hold meg, faan heller om jeg skal dit og spa ørken sammen med de der blodsugerne. lol )

gudfrid
Abonnent
gudfrid

Pga «mindcontrol» er vi alle helt nødt til å lære oss «mind-mastery». Det betyr at hver gang vi ser noe fra de negative energiene, må vi bestemme oss for at vår egen tanke blir på pluss. Det er selvfølgelig sunt å få ut sine følelser, men ha tillit til det gode, så tiltrekker du deg det gode. På den måten kan du også tiltrekke deg behjelpelige mennesker på NAV, så du får lomma full av gryn :-)

Solskinn
Abonnent
Solskinn

Fru Justitia er blind. Skal ikke være behøvelig å smiske med noen som helst. Loven skal være lik for alle. Er det som du sier så viser systemets korrupte natur seg med det. Men du har sikkert rett, det er nok som du sier. Les Jens Bjørnebo’s «Formyndermennesker» og om den unge mann som vil frem i verden, han må lære seg smiskingens kunst. Definitivt. Men hvordan går det med disse personenes selvfølelse etter hvert? Mister de seg selv i all smiskingen?

Demokrati er få skjulte samfunnsmekanismer frem i lyset til debatt og opplysning. La ikke urett få skjule seg i mørket. På den måten presser lyset mørket tilbake, for hvor lyset kommer der må mørket vike.

gudfrid
Abonnent
gudfrid

Jeg siktet til den universelle loven om tiltrekning og ikke norsk lov. Jeg mente ikke smisk, men at vi leter litt inni oss selv og prøver å finne en god ting å fokusere på.. eller du kan gå rundt å tenke at jo «NAV har rett til å drepe». Det kommer en tid hvor vi er nødt til å klare oss uten NAV. Det å kreve noe blir et gammeldags begrep og det å ønske å gi blir det som betyr noe.

CIA
Abonnent

Virker som at denne siden skriver kommentarer etter hvem som ikke «spiller på deres lag» som f.eks at NAV nå har gjort noe mot noen av «redaksjons» medlemene til denne siden.

FlowerSniffer
Abonnent
FlowerSniffer

Jeg ble selv permittert for et par år tilbake og fikk all den hjelpa jeg trengte. På nav i Porsgrunn så møtte jeg bare hyggelige mennesker som virkelig var ivrige etter å hjelpe, og jeg var veldig fornøyd med jobben de gjorde.
Man må huske på at de som sitter på nav-kontorene er også mennesker som meg og deg. De kan også bli slitne og lei, spesielt av mennesker som peker på alle andre enn seg selv. Jeg gikk inn med et smil og ble møtt med et smil… hva med å prøve det samme? :)

gudfrid
Abonnent
gudfrid

:-) jeg er også fra Porsgrunn..du møtte sikkert min snille venninne Sissel på NAV, hun har feil utdanning da, kjemiker. Vel den var litt utenom, ble bare så glad :-)

FlowerSniffer
Abonnent
FlowerSniffer

Yeyyy, folk fra Porsgrunn her :)

Jeg er litt usikker på hvem Sissel er men hun høres veldig snill ut :)
Han jeg fikk hjelp av het Oddvar… det tok ca 2 måneder og jeg fikk meg en ny og bedre jobb. Oddvar har virkelig et godt hjerte, skulle ønske at det var flere av han her i verden :)

Uffda
Abonnent
Uffda

NAV er et effektiv verktøy til kontroll og subversjon av grupper og enkelt individ, og er på sett og vis en dekkorganisasjon for kommunisme. ;-)

http://www.youtube.com/watch?v=JN0By0xbst8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=DoaS6Tt6ODY&feature=related ++

skippern
Abonnent
skippern

Artig av regjeringen å legge ut intervjuet med Soros, den selverklærte sosialisten uten sosiale skrupler. Fiffen og biz-nissene satt som tente lys, hva tenkte de egentlig? Full DDR følelse oppnås ikke før man hører den norske næringsministeren spørre Soros om hvordan hans sosiale ansvarlige profil har influert hans forretningsmuligheter.
Det er jo alminnelig kjent at mannen er en konspiratør og aktivt støtter despoter og krigsforbrytere i nære og fjerne land.

Her følger historien om hvordan han organiserte overtakelsen av gruvedriften i Trepca i Kosovo med hjelp fra nato og Fn: http://www.eaec.org/norsk/korridorpolitikk.htm

Abe
Abonnent
Abe

Har fått bra hjelp av Nav foreløpig jeg (Bjerke, Oslo) og å rakke ned på logoens farge…taler vel for seg – her er det irrasjonelle argumenter ute og går.

Maarit M. Hanssen
Skribent

http://www.essex.ac.uk/torturehandbook/

Torturhåndboken gir kanskje noen ideer om hvordan og hos hvem legge frem bevisene for tortur for ofrene for mind control.

Singoalla
Abonnent
Singoalla

Har ikke fåt lest alt her, vil bare bidra med noe som jeg tror er et stort problem. Og det er at det finnes arbeidsgivere, rike kakser også, som ikke betaler lønn til sine ansatte overhodet. De er lønnet av OSS!!! HVORDAN? Gjennom NAV.

Noen bedrifter tar kun inn arbeidskraft gjennom NAV, hvor NAV/dvs VI betaler lønningene deres og en del rike kakser skor seg på dette.

Det er sikkert også bedifter som sliter med å klare seg, som overlever slik, på kunstig åndedrett.. men, vil vi ha det slik? Det blir iallfall kunstig.. og da undergraver de det naturlige arbeidsmarket og det kan vel få følger?

Skriver dette kun for å få våkne folk søkelys på problemet, og gjerne observer hvem som utnytter systemet slik der du bor. For snylting på det offentlige er faktisk hva dette er! Og folk får heller ikke fast jobb pga dette.

Mole
Abonnent
Mole

Leger skriver spesialisterklæringer på samlebånd for NAV, og tjener millionbeløp på oppdragene. Det viser en oversikt Brennpunkt har laget.
http://nrk.no/programmer/tv/brennpunkt/1.7817817

Mole
Abonnent
Mole

Brukte gynekolog for å vurdere lungesyke Roald.

Brennpunkt har kontrollert denne listen, og våre undersøkelser viser at NAV ikke vet hva alle deres ansatte er spesialister i.

På spørsmål fra Brennpunkt om hvor disse legene har sin lojaliteten, svarer assisterende direktør Åsholt følgende:

– Disse legene er ansatte i NAV, og skal ha lojalitet til NAV.
http://www.nrk.no/programmer/tv/brennpunkt/1.7818154

ola
Abonnent
ola

Skulle ønske jeg kunne få like bra behandling av den norske stat som mullah krekar.. jeg tror livet mitt hadde vært en del bedre da, men NAV og staten hater jo norsk ungdom, så jeg får vel bare vente på kulda så jeg fryser ihjel, så er NAV kvitt meg, som de ikke holder skjult at de vil.

http://www.dagbladet.no/2011/11/17/nyheter/mulla_krekar/ideologi/islam/debatt/19047349/

ola
Abonnent
ola

Jeg har et kjapt spm, gidder ikke skrive side opp og side ned med forklaring først.

Har man krav på tak over hode i Norge? Hva kan en som har rygg/hofte/nakke/skuldre/armer/albuer/håndledd/knær/tær problemer dokumentert fra legen egentlig forvente av hjelp fra NAV eller den Norske stat vis man er ivrig og maser masse selv? Men ikke har familie eller venner som jobber innenfor NAV?

Jeg kommer også til å gå etter AP politikere!!!!

Ghleo
Abonnent
Ghleo

Nei, du har ikke krav på tak over hodet. Du får bare ta deg sammen og jobbe for føden som resten av oss.

trackback

[…] NAV […]

Falcon
Abonnent
Falcon

NAV-ansatt etterforskes for korrupsjon http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_trondelag/1.8402288 Sitat: En ansatt ved det lokale NAV-kontoret i Verran kommune er under etterforskning for økonomiske overtredelser. – Verran kommune har sett seg nødt til å anmelde en ansatt ved det lokale NAV-kontoret etter at personen ifølge påstander og dokumenter har bedt om gjenytelser for å levere tjenester til brukerne, sier Jacob Almlid, rådmann i Verran. Startet med intern undersøkelse. Kommunen startet selv en intern undersøkelse i juni. Informasjonen som kom frem under denne førte til at de 20. august anmeldte saken. – Det var såpass alvorlig at vi anmeldte saken, og personen er avskjediget fra sin stilling i Verran kommune. Men det er viktig å understreke at saken er under etterforskning, og at vedkommende ikke er dømt, sier Almlid. ..

«Rådmann: – Jeg har fått flere tilbud om bestikkelser ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2012/12/korrupsjon-og-konspirasjon-pa-hoyt-niva-i-norsk-politikk/comment-page-4/#comment-93623

Menneske
Abonnent
Menneske

Joda, nå ser vi alle hva slags folk som styrer og steller dette landet lukt åt helvete

Say hello to da WISE GUYS: Freemasons, Odd Fella`s and Rotary`s

https://www.youtube.com/watch?v=QrrkPHPwVfo

Anbefaler alle som kan, til å logge seg inn på Nav. Da får man se et snedig symbol, som kan minne om en drage. I Frognerparken finnes det mange drager.
Frimurere lot Frognerparken bygge. Lot de Nav bygge også? Rom ble ikke bygget på en dag, men det ble Nav, nesten over natta.

For Nav er like opp-ned-selvmotsigende, som resten av denne hverken-fugl-eller-fisk-hummer-eller-kanari-bananstaten, med en herlig tvist av blandings-plan-og kapitalistisk økonomi, med en deilig piff av kommunistisk indoktrinering og sensur, amerikansk macho-surveilance og politimakt, samt en goodfella-aktig bande i fine dresser, som tviholder på idealer som kommer fra steinalderen.

Utrolig? Ja, men sant!
Nav er en bløff! Det er da så tydelig, at hele hensikten er å skape en ‘»sosial-marxistisk» konsentrasjonsleier, for uvitende folk?
Er det rart at folk mister både håp og fremtidsutstiker, når vi ser hvor vanskjøttet Nav er? Ingen personnummer, ingen hjelp. Ingen armer, ingen kjeks.
Kommer du igjennom, er du heldig om du får snakke med et menneske som klarer å bruke datastystemet til Nav. Lenger vil du aldri komme i dette systemet.
Det er døfødt. Med hensikt!

Seitasis
Abonnent
Seitasis

Vi kan ikke lage et diktatur før vi har fjernet nordmenns iboende egenskap til å ta ansvar, kontroll og skaper evne, skjønner du vel Menneske.

Seitasis
Abonnent
Seitasis

Homo core (hjerte) må elimineres. Fjernes ikke home core, vil få flere uønskede Homo novis. Ødleggende for homo diktat.

Menneske
Abonnent
Menneske

Bør man ta seg hardt sammen, slik at man har rett til å ha tak over hodet, og få rå til føden?

Dør føden for oss, fordi vi har jobbet så hardt:
https://www.youtube.com/watch?v=diUYXITWt0w

Mange blir deprimerte, når de jobber så hardt.
Industrien jobber hardt for å tjene penger på hardt arbeidende mennesker:

https://www.youtube.com/watch?v=5sjajVVEzoE

Noen ganger sultestreiker arbeiderne på fabrikker, slik at de skal få et bedre liv.
https://www.youtube.com/watch?v=wxMVnFkwSQA

Mens i Norge er det helt andre forhold som rår, heldigvis. De folke «valgte» garanterer oss følgende, hvis de vinner «valget»

https://www.youtube.com/watch?v=yddlbX0amOU&playnext=1&list=PLF1E7ABABF517CD25&feature=results_main

I Norge blir man moralisert og sett ned på, hvis man ikke har jobb, av de som allerede har jobb.

Moralen i Norge er: «Vi har jobbet hardt, for å kunne jobbe så hardt».

Hvem er det som egentlig tjener penger på dette, har jeg lurt på.

https://www.youtube.com/watch?v=rp3-zOZAggs

«Vi har jobbet hardt for å kunne jobbe så hardt, slik at bankier-familiene sliper å jobbe like hardt som oss» ?

Seitasis
Abonnent
Seitasis

Vi «?» har ikke tatt mer en et par prosent av alle pengene som skapes hvert år. Summen etter 80 år er unntatt offentligheten og dere har ingen innsynsrett etter eksisterende lov og de må dere bare respektere. Lov er lov.

Menneske
Abonnent
Menneske
Seitasis
Abonnent
Seitasis

NWO faller! Innrømmer at dere har skap litt angst, liker ikke ideen med truslene om å sementere utgangen av Denver byen.

Seitasis
Abonnent
Seitasis

Sementerer dere utgangen av undergrunns basene, er det en krigserklæring mot eliten.