Politikerne har vist Janusansikt til folket i EU-saken

Hvis du likte denne artikkelen, vennligst spre den videre til så mange mennesker som mulig, legg igjen en kommentar eller abonner på RSS-feeden.
Av
NB: Denne artikkelen er kun synspunktene til forfatter. Den representerer ikke nødvendigvis Nyhetsspeilets profil, redaksjonens meninger eller andre forfattere på Nyhetsspeilet. Kun forfatter er ansvarlig for denne artikkelen og bare sine egne artikler.
Samfunn
  14.05.2010 11:29   (Oppdatert 19.05.2010 22:58)

Globalistenes fremste agent

Gjennom alle tider har individets rett til fri selvbestemmelse vært en overordnet etisk verdi for det norske folk. I vår tankegang er det folket som «eier» staten, ikke staten som «eier» befolkningen. Men udemokratiske krefter har i mer enn tre generasjoner øvet vold mot rettsbevisstheten og innført New World Order også i nordmenns tankegang.

New World Order er ikke noe nytt prosjekt. Det er en verdensorden der juridiske personer har all makt og der de fysiske personene er redusert til å utgjøre en produksjonsfaktor i det økonomiske systemet som mener seg å ha rett til å innskrenke den øvrige befolkningens. Det er en verdensorden der diplomater og politikere utgjør en priviligert gruppe friheter og rettigheter.

Det er en verdensorden der den skjulte makten, som Jehovas Vitner kaller den himmelske regjering, overvåker og kontrollerer alt fra hva du handler på butikken til hvilke nettsteder du besøker eller hvilke meldinger du sender på facebook.

FN-systemet er den offisielle siden av New World Order. FN er en juridisk person som ingen fysiske personer har ansvaret for. En slik konstruksjon er egentlig en umulighet etter norsk rett. Historien om hvordan Norge kom med i FN er ikke kjent før jeg nå forteller den.

Da FN-pakten ble underskrevet var Norge formelt under alliert okkupasjon. Etter folkeretten hadde Norge ikke adgang til å inngå avtaler i en slik situasjon og slett ikke en medlemskapsavtale i en organisasjon som ifølge statuttene kunne bruke krigsmakt mot medlemmene.

Likevel skrev Norge under, med forbehold om Stortingets samtykke til ratifikasjon. Etter at de folkerettslærde hadde gjennomgått FN-pakten, ble det klart at Norge ikke kunne ratifisere uten grunnlovsendring, eller i det minste folkeavstemning. Dette passet ikke Trygve Lie som var utsett til å bli FNs første generalsekretær, han instruerte ganske enkelt FN-delegasjonen om å avgi en falsk melding om at Norge hadde ratifisert. Juridisk sett er dette landsforræderi, men i den gale verden vi har levd under de siste 65 år er det vel en rosverdig handling.

Da spørsmålet om ratifikasjon av avtalen om OECD kom opp for Stortinget gikk Bondepartiets Nils Trædal sterkt imot. Han ble funnet død under et åpent vindu og motstanden mot å legge Norges økonomiske politikk under fremmed herrevelde fikk banesår. Helt frem til 1956 var det forbudt å misjonere for jesuittiske ideer i Norge. Ja, i Grunnloven sto det sågar at jesuitter ikke hadde adgang til riket. I jesuittenes plan for en nyordning av Europa hadde derfor Norge en særskilt plass.

Det var ventet at Norge skulle følge Storbritannia inn i EU, men i 1972 sa flertallet nei til å oppgi sin selvstendighet. De udemokratiske kreftene opplevde et tilbakeslag, men de ga på ingen måte opp. Gjennom EFTA fant de en bakveg til å påvirke norsk politikk mens de bygde opp nye kontakter og rettet opp feil.

I 1989 var den unge, dynamiske Jonas Gahr Støre plassert som rådgiver hos Gro Harlem Brundtland. Det var kjent at Finland, Sverige og Østerrike ønsket EU-medlemskap og jesuitten Jacques Delors holdt «hemmelige» møter med Gro og hennes rådgiver og fremmet en ide om at EFTA-landene samlet forhandlet fri bevegelse av varer, tjenester, personer og kapital i hele EU-EFTA-området. Prosessen fikk etterhvert navnet EØS.

Utad ble det gitt inntrykk av at EFTA sto samlet. I realiteten drev de tre søkerlandene og Norge med omlegning av hele sitt interne system til EU-standard mens de sveitsiske og islandske forhandlerne laget statutter for en ny internasjonal organisasjon, EFTA-domstolen, og fremforhandlet en dynamisk folkerettslig avtale med EU.

I oktober 1991 var EØS- avtalen ferdigforhandlet. De norske forhandlerne fortsatte imidlertid ufortrødent medlemskapsforhandlingene. Først etter at Sveits i en folkeavstemning hadde sagt nei til EØS ble Stortinget underrettet om at medlemskapsforhandlinger var innledet. En forhandlingsdelegasjon med Jonas Gahr Støre som nestleder og reell forhandlingsleder ble oppnevnt.

Den 24. juni 1994 underskrev Gro Harlem Brundtland, Bjørn Tore Godal og Eivinn Berg Norges medlemskapsavtale med EU. I denne videoen, etter ca. 1 min. 30 sek. kan du selv se at Gro Harlem Brundtland signerer… Til venstre for Gro skimtes Arbeiderpartiets Bjørn Tore Godal.

Etter norsk statsrett skal en slik avtale straks avleveres i Traktatarkivet i UD. Men det skjedde ikke med denne avtalen. Var Jonas Gahr Støre ansvarlig?

link til fullmakt for underskrivning av avtalen

I november 1994 sa det norske folk et rungende nei til EU uten at Gahr Støres «forhandlingsresultat» var kjent. Ettersom EØS-avtalen var død i og med Sveits’ avslag var 5 års EU-tilpasning nullifisert. Gahr Støres panikkløsning ble det som i traktatarkivet fremstår som en multilateral avtale av 29.12.94, men som folkerettslig er en nullitet og en skam for både Norge og Island.

Nå forsøker Jonas Gahr Støre igjen å bløffe det norske folk med en «delelinjeavtale» som egentlig er en avtale om at en delelinjeavtale skal fremforhandles basert på russiske prinsipper fra 1988. Hvor lenge skal denne agenten for de udemokratiske New World Order-kreftene få fortsette å styre norsk politikk?

Jeg fulgte rimelig bra med i EU-saken i 1994, men likevel var jeg ikke oppmerksom på at Gro Harlem Brundtland, Bjørn Tore Godal og Eivinn Berg den 24. juni 1994 meldte Norge inn i EU. Etter at fristen for å reise Riksrettstiltale gikk ut har Thorvald Stoltenberg fortalt at medlemskapet ble effektivt fra dag 1 og han ble utnevnt som EU-kommisær for fiskerispørsmål. Men dagen etter folkeavstemningen var det slutt på herligheten. Slik ville EU-kommisjonen gi skinn av at de respekterte den norske folkemeningen. Men New World Order-representanten Jonas Gahr Støre fikk hjelp av sine jesuittiske venner til å lage et konsept som sikret at Norge oppfylte medlemskapsforpliktelsene uten at befolkningen i Norge fikk noen av de rettigheter som tilkommer EU-borgere.

Nøkkelen finnes på UDs nettsted for traktater under datoen 29. desember 1994. Der er det inngått noe som kalles en multilateral avtale, men som egentlig er en bilateral «avtale» mellom Norge og Island. Av teksten i fortalen sees at det er en oppfølgning av medlemskapsavtalen. Avtalens innhold er at den endrer ordlyden i to helt forskjellige avtaler mellom helt andre parter. Gahr Støre og hans jesuitterrådgivere har nok vært klar over at denne voldtekten av folkeretten kunne bli oppdaget.

Avtaleteksten ble ikke forelagt Stortinget slik norsk konstitusjon krever. EØS-avtalen trådte aldri i kraft, folkerettslig sett. Medlemskapsavtalen er formelt heller ikke i kraft, men norsk rettsbevissthet krenkes daglig av forfatningsstridige bestemmelser som er innført etter jesuittisk ønske. Som eksempel kan nevnes lovgivningen om korrupsjon.

Norsk tradisjon på det økonomiske område er et system av gaver og gjengaver, tjenester og gjentjenester, dugnader og fellestiltak. Regnskapsføring hadde negative overtoner. New World Orders økonomiske kontrollsystem er basert på slavenes plikter i det gamle Romerriket.

Historien om hvordan ansatte i Justisdepartementet klarte å kuppe det politiske systemet og kriminalisere norsk kultur er hemmeligstemplet, men av dokumenter som er tilgjengelig på internett går det frem at Stortinget fikk beskjed om at konvensjonen var i strid med norsk rett uten at forslag til lovendring ble lagt frem samtidig. I gamle dager ville en slik fremgangsmåte dannet grunnlag for Riksrett, men nå er alt som tjener New World Order ikke bare tillatt, men påbudt.

Støre er enig med det norske folk og The new world order. Sånt skaper identitetskriser.

Singoalla og jeg har samarbeidet en del siste året, her er noen ord fra henne:

Synnøve er en ekte dissident og Norges mest kjente politiske fange.

Det er nesten ingen grenser for hva som har blitt gjort mot henne, for å kneble henne til taushet. At hun faktisk fremdeles lever og kan ytre seg her i dag, midt iblant oss er i sannhet et Guds under.. :-)

Mange vet at Synnøve ble innlagt gang på gang fordi hun visste for mye. Og mange har undret seg over hva det var hun visste, som gjorde at det ble brukt så mange ressurser på å hindre at folket fikk vite det hun visste? Gode krefter har beskyttet hennes liv og latt henne få beholde vett og forstand på tross av alt som har vært gjort for å hindre at det som skjer her i dag skulle bli mulig.

Mange har vært spente og vi har risikert mye for dette. Nå gir vi dette videre og ber alle gode folk som leser og forstår rekkevidden av bedraget om å viderebringe denne viktige informasjonen til venner og kjente, for kunnskapen som var tung å bære i det skjulte er i dag blitt allemannseie..

Det er et faktum at Norge har vært medlem i EU siden 24 Juni 1994, at noen skrev under bak folkets rygg på den vakre øya Korfu.. og de har siden gjort mangt og mye for å dekke over sitt bedrag.. folkeavstemmingen var et spill for galleriet, for de hadde ingen respekt for folket, og hadde allerede skrevet under..

Urett på urett har blitt gjort mot Synnøve fordi hun visste for mye om dette og annet. Hun ble stemplet som sinnlidende, avskjediget fra sin stilling og siden innlagt gang på gang for å ødelegge henne fysisk, mentalt og sjelelig, dope henne apatisk med sprøyter, elektrosjokk og andre overgrep. Det skjedde første gang i 1994. Og det er blitt gjort helt konkrete ting mot henne i forbindelse med at hun ytret seg eller planla å ytre seg om fakta. Dette og annet vil bli fortalt og belyst nærmere i kommentarfeltet.

Selv har jeg levd som dissident siden 1999, da jeg fikk innsikt i en del betente justismord, og traff andre som visste for mye om helt andre ting. Vi delte vår kunnskap og info. Jo mer jeg fikk vite, jo mer merkbar ble sabotasje og trakassering i mitt liv. Kunne skrevet tykke bøker om alle metodene som er blitt brukt mot meg og andre. I litt mer enn et år har jeg visst om de forhold som Synnøve her selv legger frem. Det var lenge meningen at jeg skulle gi denne infoen til folket og dette ble forsøkt, planlagt og avtalt 2 ganger i løpet av året 2009, som en del av dere vet..

Første gang det ble forsøkt å fortelle folket sannheten om EU gjennom meg, var i Mai/Juni 2009, annen gang var i oktober samme år. Begge ganger ble himmel og jord satt i bevegelse med mye dramatikk, forsøk på karakterdrap, svertekampanjer, trusler og sabotasje som gikk på liv og helse løs, inntil vi resignerte og forble tause for å kunne overleve og bevare livet. En del av det som ble gjort for å stoppe oss var organisert og gjentatt mobbing over tid og karakterdrap mot nettpersonen Singoalla, fordi planen var at det var jeg skulle formidle dette. Dermed skulle den kanalen for sannhet som jeg var på nett, knuses og ødelegges for all troverdighet. Dette ble også slått fast av vitner som så hva som skjedde og forstod, og som sa fra hva som skjedde der og da. Om jeg forsøkte ytre meg noe sted var aktører og debunkere straks på plass med alle sine knep. Etterhvert så man vel at jeg ytret meg om alt mulig annet og holdt viselig kjeft om denne ene saken som jo hadde medført så mye uhyggeligheter, kniven på strupen og valget mellom liv og død for meg de 2 gangene vi prøvde.

Gjentatte drapstrusler, mc-bander på telefonen og utenfor mitt hjem midt på natten, folk som ville hjelpe oss havnet på sykehus mellom liv og død osv osv.. begge ganger vi forsøkte var det stor dramatikk og Synnøve ble innlagt og forsøkt ødelagt med medikamenter igjen, helt uten grunn, første gang vi forsøkte. En del av aktørene var de samme begge ganger. Mye av det som skjedde er bevist, kopiert og bevitnet, det var virkelig ekstremt, sabotasjen og truslene kom på mange forskjellige fronter samtidig, og er et studie i metoder som ikke tåler dagens lys..

Vi trosser alt dette når vi likevel står frem her og sier dette i dag, det er viktig at dere er klar over at mye har vært gjort for å hindre dat dette når ut til folket. Vær våkne om noe skulle skje oss fremover, fordi det statueres dessverre ofte eksempler når noen ytrer seg på tross av trusler..

I denne omgang har det vært merkelig stille, litt ekstra kluss med pc og telefonlinjer, men ingen dramatikk. Det føles mye lettere og helt annerledes. Både Synnøve og jeg har registrert at det har vært litt forberedelser og lekkasjer i media siden sist, det har vært sagt ting på nyhetene siste måneder som tyder på at de er beredt nå, og tillater oss å komme med det som for enhver pris måtte hindres i å komme ut i mai og oktober 2009.. de er beredt, men vi vet ikke hva som vil skje med oss og saken videre, kjenner ikke deres planer..

Spørsmålet nå blir: Hva gjør vi nå som vi er lurt inn i EU bakveien?

Hvem er de ansvarlige og hva synes vi folket om dette?

Er disse lederne verdige folkets tillit og respekt?

Tjener politikerne sitt folk eller internasjonale krefter?

Og hva synes vi folket om de metoder som tas i bruk mot folk som vet for mye her i landet? Mange har opplevd de stygge metoder som brukes for å bringe vitner og folk som vet for mye til taushet..

Er dette akseptabelt?

Hvem finansierer, bestiller og utfører slike tjenester mot redelige folk?

GD Star Rating
loading...
Hvis du likte denne artikkelen, vennligst spre den videre til så mange mennesker som mulig, legg igjen en kommentar eller abonner på RSS-feeden.

   » RSS-feed  » RSS-kommentarfeed


Om forfatter

Synnøve Fjellbakk Taftø

Synnøve Fjellbakk Taftø har bare sju års skolegang, men har på egen hånd lest seg frem til eksamener som programmerer/systemerer, pedagog og jurist. I 1977 ble hun tatt opp i utenrikstjenesten og tjenestegjorde i Berlin (DDR), New York (FN-delegasjonen), Bangkok og Geneve (EFTA). Da hun i 1992 gikk offentlig ut mot den såkalte EØS-avtalen, ble hun erklært alvorlig sinnslidende og avskjediget av regjeringen Gro Harlem Brundtland. Synnøve har fortalt om sine opplevelser i diplomatiet og psykiatrien i Skjoldmøysagaen og Nornens Beretning som er gratis tilgjengelig på nettet.

Kontakt forfatter | Flere artikler av (5) | Forfatters nettstedKommentarer

568 kommentarer

 1. Singoalla sier:

  Wow.. endelig etter så lang venting, så mange prøvelser, så er infoen vår ute!
  Jobben er gjort, mange er spente, mange er lettet..
  Hvor det bærer hen nå må tiden vise..
  Tusen takk for kjempegodt samarbeid Armin :-)
  Måtte alle gode krefter være med oss..

  GD Star Rating
  loading...
  • Synnøve Fjellbakk Taftø sier:

   Jeg har gitt Siv Jensen i oppdrag å danne en mindretallsregjering og sagt at jeg kan overta som justisminister hvilken dag som helst.

   GD Star Rating
   loading...
   • Singoalla sier:

    Synnøve: Godt å vite at du er vilig siden forslaget kom opp og de foregående har manglet en del egenskaper du har :-) man kan leke seg litt med tanken og ha det litt moro :-) Men Siw Jensen av alle? Hun støtter vel kapitalistene og har vært på Bildenbergermøte? Har mine tvil om hun vil være rede for din revolusjon tilbake til natur-retten osv… Om vi en gang i fremtiden kan få et styre av folket, bør vi etter min mening satse på helt andre kort og folk enn de som har vist seg å tjene makt-eliten i dagens system, men heller folk som har vist seg å ha de rette menneskelige egenskapene og ikke lar seg korrumpere, det meste av jobben gjøres vel for dem i departementene uanset.. Men men.. de bryr seg nok ikke om hva vi sier her uansett, systemets inngrodde regler og NWO-agenda blir nok fulgt videre en tid.

    GD Star Rating
    loading...
   • Sithious sier:

    Siv Jensen? Har ikke hun luftet kusa på Bilderberger group i 2006?

    GD Star Rating
    loading...
    • Uenur sier:

     Det er klinkende likegyldig hvem som sitter som front for globalistene i den norske regjering.Folket merker som vanlig kun forskjell på retorikken,og det vil også de som er «religiøse» Frpere få merke etter at deres parti har sittet i regjeringskontorene en stund.

     GD Star Rating
     loading...
   • Den 10 januar i 2008 stemte både Carl I. Hagen og Siv Jensen – i Stortinget – for å endre Grunnlovens §93 slik at det kunne bli lettere å melde Norge inn i EU.

    Carl I. Hagen nektet også det norske folk den demokratiske muligheten til å si sin mening om EØS avtalen gjennom en folkeavstemming. Og hele stortingsgruppen til FRP stemte NEI i Stortinget til en slik folkeavstemming.

    Hele FRP stemte senere for EØS avtalen.
    Hele FRP stemte også for Schengen avtalen.

    Carl I. Hagen har også tatt til ordet for å få innført Euro i Norge.

    Carl I. Hagen har i tillegg gått ut i offentlighet sammen med to sosialister, Ågot Valle og Jørgen Kosmo og erklært Norges Grunnlov for å være gått ut på dato.
    Hvordan kan man erklære Norges FRIHETSBREV for å være gått ut på dato??

    Nei FRP har akkurat det samme Janus ansiktet som AP og Støre.

    Lars Rønbeck

    GD Star Rating
    loading...
   • atle sier:

    Hvilke parti er du medlem i?

    GD Star Rating
    loading...
  • mx sier:

   Ser ut til at dette er mat for Eva Joly. Der har du en med bein i nesa og har kommet seg vekk fra Norge og fått den franske ånden over seg hvor de ikke er redde for å utfordre regjeringen. Hun vet nok råd om hvordan en kan få orden på dette. Og de kan vel ikke tavangsinnlegge en fransk statsborger? Den loven er det forrøvrig også en sak i seg selv noen kompetente burde se på. For ikke å snkke om fokus på Synnøve sin sak spesifikt.

   GD Star Rating
   loading...
 2. Uenur sier:

  Dette er ting vi som har fulgt med har skjønt i en årrekke,så sånn sett er det ikke nytt.Faktisk trodde jeg lenge at det måtte være en fordel for Norge at dette hadde skjedd,men det er heldigvis en stund siden nå! Når vi vet hvorfor,så stiller saken seg helt anderledes.EU/EØS,FN er organisasjoner rettet i mot en full innlemming i et globalt enevelde.
  Jeg håper og antar at dere kan dokumentere dette på en slik måte at det ikke er tvil om ektheten av dokumentasjonen,for som det blir sagt i artikkelen,så er det ganske stille for tiden….Det kan nok tyde på at de nå har gode våpen for å slå tilbake eventuell dokumentasjon.-Eller bare at de velger total ignorering,og satser på at ingen tror på dette,iom at det kommer ut på en,etter deres mening, allerede diskreditert nettside uansett.
  Jeg ser for meg mye finjuss,i denne forestående diskusjonen..
  Uansett hvordan dette går,så lykke til med jobben,og den bør ikke stanse ved kun Nyhetsspeilet!

  GD Star Rating
  loading...
 3. Synnøve Fjellbakk Taftø sier:

  D jeg gikk ut internt om det ukonstitusjonelle i EØS-løsningen, sørget Jonas Gahr Støre for at ambassadør Selmer fikk ordre om å suspendere meg fra EFTA og delegasjonen fikk fax om at jeg var hjemkalt «av tjenestlige årsaker». Selv fikk jeg intet beordringsbrev, men jeg klaget likevel den ulovlige prosedyren inn for Kongen i Statsråd. Likestillingsminister Mats Sandman og EFTA-minister Eldrid Nordbø gikk av da Gro Harlem Brundtland etter råd fra Jonas Gahr Støre og Morten Wetland besluttet å ikke legge saken frem for Kongen. Jeg vil herved få komplimentere Sandman og Nordbø for deres konduite.

  GD Star Rating
  loading...
  • For å understreke alvoret i det Synnøve Fjellbakk Taftø skriver i denne artikkelen, ber jeg leserne gå inn og lytte på denne videotalen.

   Gratulerer med 17 mai DEL-1
   http://www.youtube.com/watch?v=iMQ8TNuQ1vs&feature=channel

   Gratulerer med 17 mai DEL-2
   http://www.youtube.com/watch?v=SggFKX0XScA&feature=channel

   Lars Rønbeck

   GD Star Rating
   loading...
   • Kan du ikke skrive en artikkel og legge til de klippene på bilderbergdagen?

    GD Star Rating
    loading...
   • Luna sier:

    Kjempeflott at du fikk ut dette, Synnøve!!! Endelig kommer det frem hva de har gjort og fortsatt gjør bak ryggen på oss. Det gjør meg trist at du har blitt behandlet på denne måten for å informere oss om hva som foregår. Hva skal vi si om alle disse redaktører som har tutet med disse ulvene? I Norgespartiets 17. mai tale tas det virkelig et kraftig oppgjør med dette. Anbefaler dere å gå inn på Norgespartiet.no sin hjemmeside og høre den selv. Gjerne flere ganger og tenke grundig gjennom etterpå. Send den linken videre sammen med linken til Synnøves artikkel. Jeg ser på dette som et vendepunkt til det bedre for nasjonen Norge. Dette er det mange som har ventet på. Kan det være en mulighet for en samling i bunnen og jobbe derifra for å få Norgespartiet inn på Stortinget? Kanskje legger man da gunnlaget for å få inn Synnøve, som stats- og -eller justisminister. Nå er tiden inne for å feie ut, ALL gammel gruff fra Stortinget!!!

    GD Star Rating
    loading...
    • Luna sier:

     Jeg glemte å spørre leserne om hvilke andre alternativer enn Norgespartiet har vi egentlig??? Nyhetsspeilet er jo ikke noe parti.Hva er verktøyet for å få gjennom alt det som skrives her? Sånn jeg ser det har vi bare Norgespartiet til å ivareta vår frihet og selvstendighet. Det er ingen andre partier som så til de grader har gått ut og informert om betydningen av å verne om vårt FRIHETSBREV- Norges Grunnlov. Jeg bare konstaterer at ingen av de andre partiene har tenkt tankene hverken innenfor eller utenfor Stortinget…

     GD Star Rating
     loading...
    • Rom sier:

     Takk Synnøve

     Måtte de alle sammen brenne i helvete, da inkluderer jeg PSP som man må regne med har vært involvert
     Hva skjer nå?Jeg har fortsatt tro på at norske jussprofessorer ikkebekymrer seg for å miste jobben så lenge de møter opp, ikke drikker og er lovlydige, og at de aldri har utviklet noe egenskaper i retning av korrupsjon, og jeg tror at de vil forfølge saken, med påfølgende etterspill og høringer. Noen må fungere som syndebukk. Siden nyheten er løs, jeg tar kopi for av innledningen for sikkerhets skyld ifall Speilet skulle få «tekniske problemer» i natt (og andre kan også gjøre det), blir fortielse her vanskelig, bare forsøk på fortielse er en skandale … Klassekampen vil lage oppslag og de andre avisene må følge etter. Statens jurister har kanskje jobbet overtid for å forberede hvordan denne avsløringen skal møtes, mere løgn selvfølgelig, jeg vet ikke hvilken linje de kommer å legge seg på, de får ta bruke de største intrigemakerne de har for å finne en utvei, jeg missunner dem ikke oppgaven. At Synnøve fortsatt lever viser at det er grenser for hvor langt de tør gå. Jeg beundrer motet til Synnøve.

     «Kanskje legger man da gunnlaget for å få inn Synnøve, som stats- og -eller justisminister.»

     Justisminister? Jeg tror vi beholder Synnøve som noe mere enn en justismisnister. Nobelpris? Synnøve har en plass i historiebøkene, hvem som var justisministre kan være det samme, elevene glemmer de navnene uansett.

     GD Star Rating
     loading...
    • Singoalla sier:

     Rom: Blir rørt til tårer av dine ord her som jeg støtter fullt ut.
     Takk for alt dette, Rom, og evig takk til Synnøve..
     Hva skulle det Norske folk gjort uten henne som «vaktbikkje» der nede i Geneve og Bryssel? Visserlig hennes skjebne.. Ganske raskt etter at Synnøve og jeg kom i kontakt, sa hun at det måtte være noe skjebnebestemt med vår kontakt.. Og den kontakten førte henne hit, via Armin..
     Nå er vi begge lettet, og utrolig nok har ingen gått imot oss her :-)

     Har selv sett og kjent disse maktfolkenes sabotasje på kroppen og også i denne sak, kan forsikre om at det er helt reelle motarbeidelser.. det har vært uhyggelig og uvirkelig og sa alt om prestisjen som lå i denne saken i forhold til alt annet jeg har sittet på av info, hvor viktig det enn var også.. Det er viktig å belyse det også, hva slags krefter som sitter på makten og bruker slike metoder og faenskap for å kneble redelige folk som vil sitt eget folk vel.. Om de hadde rent mel i posen ville de ikke trengt å kneble med overgrep.. og JA det er uhyggelig, og kriminelt, de burde få straff.. men de vil nok alltid nekte.. føler meg ikke helt trygg ennå, det pleier å skje noe når man trosser så sterke trusler, statuering av eksempler..

     Støtter av hele mitt hjerte Synnøve som justisminister om hun måtte ønske det, men før det kan vi iallfall foreslå henne som årets person eller noe slikt..

     Fra før av er hun utropt til den egentlige NEI-dronningen og Norges mest kjente politiske fange.. det hører med til historien at de sikret seg ved å innlegge den egentlige Nei dronning på psykiatrisk også i god tid før folkeavstemmingen, åpenbart for at de ville ha henne ute av veien..
     Og de la henne også inn i forkant av rettssaken om hennes avskjedigelse fra sin stilling, en rettssak hun hadde godt håp om å vinne.. feigt!

     Det var Synnøve som var kilden for avsløringene om Thorvald Stoltenbergs store pengesløseri med statens penger ang en luksusleilighet i Geneve, hun tipset Klassekampen, siden den avisen nå ble nevnt..
     Tips dem om å grave frem det også, samt lese mine kommentarer her, for jeg har gitt mye relevant info i kommentarene mine her.. og her er mer:

     I Mars 1992, ville Synnøve ytre seg offentlig om EØS, da dukket det opp fotografer som lagde stor dramatikk utenfor hennes hus for å skremme..

     Men det er ikke det verste.. nå skal dere få høre noe som vil gjøre en del av dere sinte.. sabotasjemetodene er ikke pene og en del mennesker dør også som kjent under mystiske omstendigheter.. Synnøve lever MEN..

     Oktober 1994, også i forbindelse med forestående rettssak og varslet ytring om EU/EØS, så våknet Synnøve og hennes ektemann opp midt på natten av at det var 2 fremmede utenlandske menn i deres leilighet.. de var bevepnet, siktet på dem med gevær og truet.. dette skulle se ut som ran/innbrudd men de tok visst ingenting, om jeg ikke husker feil og det er temmelig åpenbart at de kom på et strategisk tidspunkt for å SKREMME TIL TAUSHET.. dessverre en vanlig metode, mc-bander og kriminelle miljøer, mafia osv brukes i tillegg til stay-behind og sabotasjegrupper som Rock, i den Norske e-tjenesten og de utenlandske har lignende.. slike grupper gjør drittjobbene og tjener penger på det til og med.. og får skylden om det går galt..

     De som kom inn og siktet på henne og mannen med våpen, kunne likegjerne vært leid inn med samme mandat som noen hadde på Orderud gård, og det hører med til historien, at Synnøve kjente ekteparet Anne og Per Paust, Per Paust var hennes kollega og hun vet mye av det samme som han.. hvor mange liv kan ha gått tapt av hensyn til «rikets sikkerhet» ??!!

     Beklager om jeg har ytret meg litt mye i denne debatt, men Synnøve bad meg sette av denne dagen for å hjelpe til med å ytdype en del ting og de ting jeg forteller her, er brikker som er en del av helheten og historien til denne sak..
     Synnøve har gitt meg tillatelse til å fortelle dette..
     Maktfolkene skyr virkelig ingenting..

     GD Star Rating
     loading...
    • Singoalla sier:

     OBS – rettelse: Kan red rette i min kommentar ovenfor, at skyteepisoden fant sted i Oktober 2001. blingset litt i notatene mine her og er sliten. Om red kan rette årstallet så slett denne. Takk.

     GD Star Rating
     loading...
    • Uenur sier:

     Bra Singo,og da håper jeg du forstår at selv om vi har kranglet om andre ting,så er det viktigere ting i verden det går an å være fullt enige om. Antagelig så er vi alle sporet,og satt på overvåkningskartet etterhvert,dumme som vi er som poster noe her inne.I den forbindelse vil jeg bare nevne til alle «utenforstående» som leser dette,at forholdsregler er tatt,både i forhold til meg selv og min familie;som ikke vet noen ting .Lager dere trøbbel for oss,så er muligheten stoooor for enda mer trøbbel og diskreditering,men da andre veien.Det er best å sikre seg her,etter å ha sett hva feks.Synnøve har gått gjennom.Må legge til at jeg overhodet ikke er paranoid,og stort sett gir blaffen i hva som «synes» eller ikke,men «uhell» skal ikke forekomme for mitt,eller familiens vedkommende uansett – uten at historikken skal komme fram,så skyld seg selv!
     Gjør det samme alle,og særlig vi som opererer med aliaser her.Vi er svært lette å spore! Ikke tro noe annet.
     Joda,jeg skjønner dere som mener at vi ikke burde ha brukt aliaser,men det hender det er andre hensyn som også må ivaretas,enn så lenge..
     Denne artikkelen er viktig,og som sagt tidligere,ikke fordi dette er direkte nytt,men nå kan dette bekreftes.Om ikke ved direkte selvsyn,fordi noen av linkene behendig er borte,,så er indisiene likevel sterke,ettersom de viktige avsnittene «plutselig» er borte fra UD`s sider.. De kan heller ikke la de «plutselig» komme tilbake,for da må de inneha en annen ordlyd! -Men har de en annen ordlyd,så må stortinget ta stilling til det på nytt,og hvilket storting vil være i stand til det,uansett ny ordlyd………..

     GD Star Rating
     loading...
    • Uenur sier:

     Kanskje det er på tide å spille ut noen kort globalistene ikke vet noen andre sitter på.

     GD Star Rating
     loading...
    • Singoalla sier:

     Uenur: Om noen har noenflere kort, så spill i vei. Jeg har forsøkt å dele og skrive her, alt jeg har. Det har vært motstand, sabotasje, hacking, trakassering og karakterdrap i mange runder med mange aktører og steder. Den største motstanden opplevde jeg hver gang Synnøve og jeg forsøkte å gå ut med dette og den gang da jeg belyste Mind control og uetiske eksperimenter foretatt på Norske sykehus og med kontrakter som jeg la ut med US-Army, Navy og alt det der.

     Føler ikke at jeg sitter på noen flere kort nå, har sagt mer enn nok til å få hauger av trøbbel. Det er uvirkelig, selv for meg, at lokale bøller som truer meg pga noe som har skjedd lokalt, sier noe slikt, om Stoltenberg, tollvesnet, politiet og at det har vært planer i 12 år for å ta meg, for det ER like lenge som jeg har vært i denne situasjonen.

     Det er en mafia, en tølper-bande som styrer verden og har sine tentakler, lakeier og bøller overalt tydeligvis. Stoltenbergene har jeg sagt her tidligere, er det navn som nevnes og hviskes i krokene blant dissidenter når uhyggelige ting skjer, innleggelser eller at folk tas av dage eller dør beleilig.. nå har jeg også fått høre det navnet nevnt mens stygge overgrep mot meg pågår..

     Se min kommentar på siste side her, som jeg refererer til, og hvor jeg forteller hva jeg ble utsatt for i dag. Vet ikke helt hvorfor du svarte her Uenur, men jeg svarer deg her også.. Om noen har flere kort, kom med dem..

     Jeg vet at Synnøve sitter på en del ting som rett og slett er for farlig å nevne, selv på telefon eller her. Men jeg vet altså ikke hva dette er fordi det er for farlig å si. Det er et under at vår kjære Synnøve lever..

     GD Star Rating
     loading...
  • Hallo sier:

   Hei Synnøve!

   Tusen takk for at du atter en gang kommer på banen. Leste om deg hos lov vekterne, og kopierte og distribuerte din historie ( sjoldsmøysagaen ) til alle som jeg trodde kunne ha interesse av dette. Dette er en side ( lov vekterene )som ikke hadde noe diskusjons forum, og heller ikke noe stort nedslags feldt. Nå har du kommet inn i et forum, der det er mange lesere, og mange debatører. Nå har du i allefall en hel masse mennesker som hører på deg og er villige til å se på hva du har å si. Jeg vil oppfordre NS til å få deg med på et interjuv ( video ) der du får bruke timesvis til å fortelle din historie. Jeg tror dette er av viktighet for det norske folk i ettertid. Stå på, du har blitt lest og trodd i årevis av menig mann og sikkert av etterettningen også. PS ! Du kommer helt sikkert til å få motbør her også, men slik er det å diskutere.

   GD Star Rating
   loading...
 4. BiggusD sier:

  Det er lenge siden det representative demokratiet fjernet seg fra folket. De tre statsmakter lever sine egne liv, med den fjerde som lydig propagandakanal.

  Det er meget interessant at Staten ikke kan være et rettssubjekt etter Grunnloven. Tror det er problemets kjerne.

  GD Star Rating
  loading...
 5. Føler favorittsitatet mitt passer godt inn her nå

  «Hør meg despot – jeg vil være din pestilens så lenge jeg er til.
  For Norges lov i dølens hånd, skal briste dine slavers bånd.»
  – Henrik Wergeland

  Straffelovens § 83 sier at den som søker at bevirke eller medvirke til at Norge eller noen del av riket bringes under fremmed herredømme (innlemmes i annen stat -EU) skal straffes med fengsel fra 8-21 år.
  Her kommer alle norske «folkevalgte», journalister og avisredaktører inn som ansvarlige medløpere ved at de ikke forteller folket sannheten og respekterer den Norske Grunnlov.

  http://www.lovdata.no/all/tl-19020522-010-012.html#83

  Er det nå dukket for Norges første Borgerarrest? Nyhetsspeilet gir dusør til den som klarer å fange landsvikerpakket. Mens politiet og grunnlovens voktere er opptatt med å jage narkomane på plata, ligger fremtiden i våre hender og det er opptil oss borgere å vise ansvar. Det er faktisk slik at vi har lov til å avkaste et storting som har beveget seg i en tyrranisk rettning, grunnloven har gitt oss folkemakt som overgår politikermakt, for de har sverget troskap til å tjene sitt eget folk, ikke den nye verdensorden og deres lakeiere i multinasjonale selskap. Makten er nå sentralisert, enorm makt er i få hender, og vår skjebne som en menneskerase bestemmes av en grådig brutal og korrupte menneskehatere som har tydeligjort deres målskive i FN-flagget, det er jorden. De sikter på verden, mens vi sikler på Tv-skjermen. De lager kriger for egen vinning, vi mister soldater for ingen mening. De har stjelt gullet og solgt hele 123tonn til Rotchild, de har flagget ut næringen og ryggraden til nasjonen og ført oss inn i en finanskrise hvor finanseliten feirer, mens resten av landet har lommerusk og sparker steiner, langs Nav kontoret i en kø i et samfunn med øl og brød – versegod, stell deg i en hjertekarsykdom kø og dø.

  Denne makten tilhører ingen spesifikk nasjon, de er frimurere, mens vi er slavemurere. De ønsker å utrydde oss, bygge en ny verden, gjennom 3 store verdenskriger, konstruerte pandemier, forgiftning fra fly med unnskyldninger om at de redder oss fra skaden vi har påført klimaet, de vil si du er et virus, du har ingen rett til å utale deg, vi redder planeten, vi redder den fra deg. De har senket befolkningsvekstkurven drastisk med vaksiner, fluoride, kriger, det perfekte hygieniske våpen; kontrollerte naturkatastrofer, og utsulting og AIDS innførsel i den tredje verden, utarmet uranium i irak og afghanistan, en elektromagnetisk kreftfremkallende tåke i den siviliserte verden, og gudene vet hva mer de har i vente..

  Norge har vært under diktaturisk styresett siden EØS ble tvangsinnført. Etter 2 folkeavstemmninger og NEI til EU – Ja til Norsk suverenitet, har bla Jonas Ghar Sthøre vært en sentral nøkkelperson for EØS forhandlignene som koster Norge dyrt og plikter oss til å følge alle EU direktiver som avgrenser det norske demokratiets selvstendighet.

  Hvordan kan vi i det hele tatt være med på å påvirke lokaldemokratiet vårt, når valgene blir tatt i Brussels?

  Tjenestedirektivet – «utenlandske arbeidere kan få betalt utenlandske lønnsforhold i norske arbeidsplasser» norske arbeidsgivere prioriterer 35kr i timen fremfor 140 og vi taper arbeidsplasser.

  Kostilskuddirektvet – bannlyser naturlige helsekostprodukter og sørger for legemiddelindustriens hegemoni i helsebransjen. Piller, kjemikalier, vaksiner, og unaturligheter er det staten anser som best for deg, mens de kaller mange av de blomstene og urtene som vokser under føttene våres i bakhagen for ugress. Sannheten er at det «ugresset» har alt du trenger for å dekke det daglige behovet av mineraler og vitaminer, norge kryr av medesinplanter.

  http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/syns-du-kosttilskudd-er-dyrt/

  Datalagringsdirektivet – «Frykten for terror eksisterer ikke i Norge, meld norge ut av nato og be nato pelle seg ut av verden som den angrepsalliansen den er, så har vi intet å bekymre oss for og 4.5 millioner nordmenn blir ikke mistenkte inntil motsatte er bevist.

  Datalagringsdirektivet hemmer tankefriheten, dine meninger er ikke dine lenger, og du må være obs på hva du skriver i et nettavisinnlegg for staten kan høre deg. På denne måten er du kansje ikke så tøff i kritikken som du ellers pleier å være og tilslutt blir vi nikkedukker alle sammen

  EU direktivet i 2013 ønsker alle Norske biler utstyrt med obligatorisk GPS sporingsutstyr så de kan følge med hvor du er, hvor langt du har kjørt så selvangivelsen din kan korrigeres for CO2 bota di.

  Boligprisene har økt og 45% av lønna di går til å dekke hus over taket. Strømprisene dine har økt, staten prioriterer EU mer enn sine egne borgere, dermed må du betale 1kr pr kwh, og Tyskerne får strøm til halvpris.

  Hvorfor kan vi ikke ha en bank med fast rente på 1% til å dekke bankens driftskostnader? Så alle kan få en fair sjangs til å eie noe i livet?

  Hvorfor kan ikke staten frigjøre de teknologiske godene som fri energi, og forby de teknologiske ulempene som forskning på mer avanserte massedrapsvåpen?

  Vi trenger en revolusjon, men de som snakker om at den kommer i enden av røret på en rifle må du ikke høre på!

  Franske revolusjonen krevde flere hundre tusen menneskeliv, og frihet, likhet og brorskap ble grunnlagt på flere hundre tusen liter med blod. Det legger grobunn for mer blod, og mer hat, og mer ødeleggelse.

  Image and video hosting by TinyPic

  GD Star Rating
  loading...
  • arifkarim sier:

   «Franske revolusjonen krevde flere hundre tusen menneskeliv, og frihet, likhet og brorskap ble grunnlagt på flere hundre tusen liter med blod.»
   Armin, når du selv «vet» at den franske revolusjonen, og mange andre flere borgelige «revolusjoner» var intet mer enn illuminati-finasierte hoax gjennom historien, så hvorfor referere den som et eksempel? 😀 French Declaration with Eye of Providence at the top, what???:
   http://www.philo5.com/images/textesRef/1789DroitsDeLHomme_2.jpg
   😀

   GD Star Rating
   loading...
   • I know, but most people dont 😀

    GD Star Rating
    loading...
   • Singoalla sier:

    JESUITTER:

    Arifkarmi: Ja, det var jesuittenes verk det også visstnok, til og med menneskerettighetene er deres verk og agenda.. og selv om menneskerettighetene høres bra ut, er det nok baktanker med dem også..

    Og jesuittiske rådgivere bodde hjemme hos vår første statsminister Christian Michelsen i 1905 da Norge som nasjon ble dannet.. Så.. hva foregår egentlig? Ble til og med nasjonen Norge i 1905 dannet ved en jesuitt-konspirasjon?

    Nasjonen ble nemlig dannet ved at: 1905: 27. mai – Kong Oscar II nekter å sanksjonere den norske regjeringens forslag til lov om eget konsulatvesen. Statsrådene nektet å kontrasignere beslutningen og leverte sine avskjedssøknader, som kongen nektet å innvilge. Dermed var «den korte lovlinje» mot unionsoppløsningen ført nesten til målet. Siste etappe ble tilbakelagt 7. juni. om dere ser bildet der av Michelsen ser han vært unorsk ut.

    Jesuitter i Norge – i følge Wikipedia:

    I Norge ble det i Grunnloven av 1814 fastlått at jesuitter ikke hadde adgang til riket. Etter at Den katolske kirke ble tillatt i Norge i 1843 ble denne bestemmelsen stående; den holdt seg også etter at forbudet mot jøders innvandring og munkeordener ble opphevet senere i det 19. århundre. Først i 1956 ble det offisielt tillatt for jesuitter å reise inn i Norge. Men forbudet i Grunnloven må sees som et forbud mot å utbre den jesuittiske lære i Norge. Det er eksempelvis opplyst at Christian Michelsen i 1905 hadde jesuitter boende hos seg som gjester og rådgivere.
    ———————————————————–
    Disse rådet han åpenbart til å opprette et egen Norsk konsulatvesen.. noe som ved en del jobbing ble brekkstang for at vi ble en fri nasjon.. det multilaterale konsulatvesen er som en del av oss vet jesuittenes redskap for å kunne konspirere og infiltrere helt inn i maktens innerste gemakker.. og i katolske land er den Jesuittiske kirke overhodet for dette konsulatvesen.
    Så man kan lure på om dette er noen kirke i det hele tatt?!
    Eidsvollsmennene visste nok hva de gjorde da de laget vår grunnlov!
    De ville beskytte vår selvstendighet som nasjon!

    Synnøve har fått innsikt i dette og i den indre kjerne av maktfolk og forhandlinger nettopp fordi hun var en del av dette konsulatvesen og diplomati, i Geneve og var også med i EFTA-kommisjonen.. knyttet til forhandlingene, glem ikke det.. derfor vet hun alt dette fra innsiden.
    Men hun hadde etikk og moral, lot seg ikke korrumpere og ville at vi – folket skulle få vite sannheten. Dermed begynte svertekampanjer, ryktespredning, sabotasje, trakassering og psykiatrien brukt som redskap for å ta henne..

    Videre fra Wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Jesuittordenen

    Da den såkalte jesuitterparagrafen ble opphevet, sammenfalt dette med Sovjetunionens maktovertagelse i Ungarn, og de første jesuittene var derfor ungarske prester som måtte gå i eksil. Det har ikke blitt opprettet noen permanent jesuittkommunitet i Norge, i motsetning til i Sverige og Danmark.
    ———————————————— sitat slutt wikipedia.

    Da Thorbjørn Jagland gav fredsprisen til Obama begrunnet han det i sin tale med at dette ble gjort for: » Å STYRKE DET MULTILATERALE DIPLOMATI»..
    Altså Jesuitterveldet.. og jeg FRØS på ryggen..
    Men de fleste reagerte nok ikke for de vet ikke hva dette er.. Jesuitter høres katolsk og fremmed ut, og folk vet ikke at maktfolkene er deres stråmenn..

    GD Star Rating
    loading...
    • shambo sier:

     Ganske rystende lesning. Takk for avsløringen, tøft gjort!

     Ang. jesuittene, her er et utdrag fra en ed høyststående jesuitter må avlegge:

     I do further declare, that I will help, assist, and advise all or any of his Holiness’ agents in any place wherever I shall be, in Switzerland, Germany, Holland, Denmark, Sweden, Norway, England, Ireland or America, or in any other Kingdom or territory I shall come to, and do my uttermost to extirpate the heretical Protestants or Liberals’ doctrines and to destroy all their pretended powers, regal or otherwise.

     Resten finnes her:

     http://www.reformation.org/jesuit-oath.html

     Har ikke undersøkt dypere, men det virker som om denne eden er bekreftet reell.

     GD Star Rating
     loading...
  • Singoalla sier:

   Sterke ord Armin.. og vi ser i artikkelen med bilde du vedla, at det var nettopp Støre som skulle informere Norges rolle i det nye New World Order ja.. deres mann, og nettopp derfor glorifisert av det kjøpte og betalte media..

   Nyhetsspeilet er muligens det eneste frie media hvor man kan få ytret seg og publisere slik informasjon til folket og Synnøve vet hva hun snakker om!

   Nettopp derfor har så mye brutal faenskap vært gjort for å diskreditere henne og bringe henne til taushet.. og dette er også forbrytelser! Men Synnøve lever på tross av alt dette og er istand til å gi folket sannheten gjennom Norges kanskje eneste helt frie media med den riktige ånd over seg :-)

   Denne artikkel er bevis på dette, men vi må forvente svertekampanjer og og bakvaskelser i kjølvannet av dette, fordi Nyhetsspeilet er en dissident, akkurat som mange av oss som skriver her er det.. og de samme metoder kan bli brukt mot avisen som mot mennesker som forstår for mye av de anti-demokratiske kreftene som styrer Norge og verden i dag.

   Her på Nyhetsspeilet finner man oss reelle og kompromissløse sannhetssøkere som søker sannhet og fakta helt uten forutinntatthet og uansett hva det måtte være vi finner.. da ender man opp med en del fakta som ikke passer inn i gjengse oppfatninger og møter fordommer..

   Og vi finner mye rart, for vi lever i en verden styrt av makt-syke mennesker som ikke eier noen skrupler, og deres fotsoldater og lakeier styrer som stråmenn i vårt og andre land over hele verden med sine agendaer..

   GD Star Rating
   loading...
  • Sithious sier:

   Når vi er inne på datalagringsdirektivet, jeg drømte for noen uker siden at AP klarte å trumfe det igjennom.

   Er jeg sann drømt?

   GD Star Rating
   loading...
 6. Jonny sier:

  Kampen er i gang, stolt av dykk. Å veta at ein ikkje er aleine er ein god følelse. Eg kan gjerne stilla meg opp på torget i Bergen med flygeblad og skjorter tilsalgs. Spennande og sjå ka so hadde skjedd. Etter over 20 år med og sitte og måpe til galskapen er det tid for handling.

  GD Star Rating
  loading...

Legg til en kommentar


Du må være registrert og innlogget for å legge inn en kommentar. Mistet passordet ditt?

Sun Zi – all krig er villedning

Samfunn

Sun Zi – all krig er villedning


Liv – En lysende sjel har forlatt oss

Bevissthet

Liv – En lysende sjel har forlatt oss


Holdes menneskeheten nede? Del 2

Kosmos

Holdes menneskeheten nede? Del 2


Kommer sivilisasjonen vår i løpet av kort tid til å bli fullstendig forandret?

Video

Kommer sivilisasjonen vår i løpet av kort tid til å bli fullstendig forandret?