Er det ikke interessant at vi har hatt en STOR topp i dødelige og ødeleggende jordskjelv siden oppfinnelsen av masseødeleggelsesvåpenet HAARP?

Hvis du likte denne artikkelen, vennligst spre den videre til så mange mennesker som mulig, legg igjen en kommentar eller abonner på RSS-feeden.
Av
NB: Denne artikkelen er kun synspunktene til forfatter. Den representerer ikke nødvendigvis Nyhetsspeilets profil, redaksjonens meninger eller andre forfattere på Nyhetsspeilet. Kun forfatter er ansvarlig for denne artikkelen og bare sine egne artikler.
Samfunn
  11.04.2010 7:06   (Oppdatert 11.04.2010 20:37)

HAARP utløser jordskjelv

Når vi diskuterer hvordan HAARP kan provosere frem et jordskjelv må vi nødvendigvis først vite litt om jordskjelv. Hva er et jordskjelv? Når spenninger i underjordisk fjell utløses så blir det rystelser, bølger, i fjellgrunnen nede i bakken. Dette kalles jordskjelv.

( Oversettelse av engelske sitater er hovedsakelig gjort med Google-oversetter fordi oversetteren har etter hvert oppnådd en god kvalitet ).

For å svare på hva som kan være en utløsende faktor for jordskjelv må vi først vite litt om spenning, kraft , energi og elektromagnetiske bølger. Definisjonene er hentet fra http://www.snl.no

Spenning = kraft per flateenhet mellom et elastisk materiales enkelte deler når materialet belastes med ytre krefter ( innbyrdes glidning, utsatt for skjærspenninger ).

Kraft = enhver påvirkning av et legeme, som kan deformere legemet eller forandre dets bevegelsestilstand a) kontaktkrefter = legemer berører hverandre, b) fjernkrefter = gravitasjon eller tyngdekraft ( en tiltrekning mellom legemer og elektriske og magnetiske krefter som kan være tiltrekning eller frastøtning ).

Felt = klode omgir seg med tyngdefelt, et legeme der blir påvirket av kraft. 1 newton ( N ) = kraften som gir et legeme med masse 1 kg en akselerasjon 1 m / s i andre potens.

Energi = kraft, styrke. Kinetisk energi E = 1/2mv i andre potens. M = masse, v = hastighet. E = mc i andre potens, m = masse, c = lysets hastighet.

Bølgebevegelse = det er energi som blir overført og flyttet ved bølgebevegelsen, de svingende partiklene blir ikke flyttet, gjennom luft eller annet stoff.

Elektromagnetiske bølger = den magnetiske og den elektriske feltstyrken som svinger, og disse svingningene trenger ikke noe stoff å bre seg i, de brer seg hurtigst i tom rom.

Strålingsenergi = den energi, som er bundet med elektromagnetiske bølger eller stråling ( radiobølger, lys, røntgen,-og gammastråling ). Den oppstår når elektriske ladninger forandrer sin bevegelsestilstand i elektriske svingekretser eller ved atomære og kjernefysiske reaksjoner, og går ved absorbsjon over til varmeenergi.

HAARP arbeider med elektromagnetiske radiobølger , mikrobølger ( 3000 – 300000 MHz med bølgelengde fra 10 centimeter til 1 millimeter ) og ekstremt lave frekvenser ( ELF ) med bølgelengde på flere kilometer.

Eastlund og HAARP

Dr. Bernard Eastlund studerte Nikola Teslas patenter om elektromagnetisme og ionosfære og fikk gjennom sine egne patenter, som dannet grunnlag for HAARP i slutten av 1980-tallet. I 1993 ble byggingen av HAARP startet i Gakona i Alaska.

Eastlund´s discovery involved beaming High Frequency ( HF ) and Extremely High Frequency ( EHF ) waves, of extremely high power ( over a billion watts ) , directly at a point on the ionosphere. When this was done, the ionosphere became heated from the accumulating electrical energy. You might think of it as “ cooking “ the atmosphere.

The heated portion of the atmosphere expands like heated plastic and is raised to a higher altitude, causing an atmospheric “ bulge “. Eastlund discovered that this bulge was highly reflective to radio waves, and because of its altitude, it could bounce high frequency radio signals to points well beyond the horizon. Even efficient ELF and microwaves signals, which normally would pass through the ionosphere into space, could be deflected without much loss of strength. He called this heated “ bulge “ the “ lens effect “. (Kilde: Internet )

«Eastlunds oppdagelse involverte strålene til høy frekvens, High Frequency (HF) og ekstremt høy frekvens (EHF) bølger, med ekstremt høy effekt (over en milliard watt), strålt direkte på et punkt på ionosfæren. Når dette var gjort, ionosfæren ble oppvarmet av akkumulert ( samlet ) elektrisk energi. Du kan tenke det kanskje som å » koke » atmosfæren.

Den oppvarmede delen av atmosfæren som er som utvidet oppvarmet plast og er hevet til en høyere høyde, forårsaker en atmosfærisk «bule». Eastlund oppdaget at denne bulen var svært reflekterende til radiobølger, og på grunn av høyden sin kunne den sprette ( tilbake ) høyfrekvente radiosignaler til steder langt utenfor horisonten. Selv effektive ELF og mikrobølge signaler, noe som normalt ville passere gjennom ionosfæren til verdensrommet, kan retningen bli forandret uten mye tap av styrke. Han kalte denne oppvarmede «bulen» for «linse – effekten».  (Kilde: Internett )

Spørsmålet blir:

HVORDAN TRANSFORMERER HAARP ELEKTRISK ENERGI TIL KINETISK ENERGI ? HAARP KONVERTERER POTENSIELL ELEKTRISK ENERGI TIL KINETISK ENERGI.

Enhver form for energi kan omdannes til en annen form energi. Generelt, de fleste typer av energi, unntatt termisk energi, blir konvertert til andre typer energi. Energi kan ikke skapes eller ødelegges.

Potensiell energi =
Forskjellige typer potensiell energi:
• Gravitasjonsenergi
• Elastisk energi
• Kjemisk energi
• Elektrisk feltenergi
• Hvilemasse-energi
( Wikipedia )

Gyromagnetisk effekt:

http://www.snl.no/gyromagnetisk_effekt

”Tipping ballerina effekt ”. Presesjonsbevegelse ( jfr. jordens akse presesjon )

MR Fysikk:

http://www.uib.no/med/avd/miapr/arvid/MOD3/Bildedannelse/MR_basic2000.pdf

MR = magnetresonanstomografi, magnetic resonance imaging:

”Teknologien er utledet fra prinsippet om molekylers spesifikke egensvingetid ( Brownske bevegelser ), og hvordan disse oppfører seg når de utsettes for radiobølger mens de er plassert i et kraftig magnetfelt ”. (Kilde: Wikipedia)

MR er et eksempel på hvordan radiobølger omdannes til kinetisk energi.

Hvordan laget Nikola Tesla jordskjelv?

Han brukte en oscillator, en liten mekanisk vibrator.

Oscillator = system, som utfører svingninger av hvilken som helst art ; mekaniske, akustiske, elektriske ( brukes i sendere og mottakere for elektromagnetiske bølger ).

Her må vi huske på at alle fysiske legemer kan oscillere, vibrere, når man tilfører legemet energi , som treffer legemets naturlige egenfrekvens.

” Nikola Tesla´s Earthquake Machine :
He put his little vibrator in his coat-pocket and went out to hunt a half-erected steel building. Down in the Wall Street district, he found one&endash;ten stories of steel framework without a brick or a stone laid around it. He clamped the vibrator to one of the beams, and fussed with the adjustment until he got it.

Tesla said finally the structure began to creak and weave and the steel-workers came to the ground panic-stricken, believing that there had been an earthquake. Police were called out. Tesla put the vibrator in his pocket and went away. Ten minutes more and he could have laid the building in the street. And, with the same vibrator he could have dropped the Brooklyn Bridge into the East River in less than an hour”.  (Kilde: Internet)

Nikola Teslas jordskjelvmaskin:
«Han la sin lille vibrator i sin frakklomme og gikk ut for å jakte på en halvt reist stålbygning. Nede i Wall Street-distriktet fant han en-ti etasjers bygning, rammeverk av stål, uten at en murstein eller en stein var lagt rundt den. Han stilte vibratoren til en av bølgene, og vimset med justering inntil han fikk det til.

Tesla sa til slutt at strukturen begynte å knake og vagge og stålarbeidere kom panisk ned til bakken, og mente at det hadde vært et jordskjelv. Politiet ble kalt ut. Tesla satt vibratoren i lommen og gikk bort. Ti minutter mer og han kunne ha lagt bygningen i gata. Og, med den samme vibratoren kunne han ha senket Brooklyn Bridge i East River på mindre enn en time «.  (Kilde: Internett)

Hvordan lage jordskjelv og vulkanutbrudd ved hjelp av skalar elektromagnetisk bølge:

«Here’s how you initiate a very large earthquake with such weapons. Take a convenient fault zone of set of them. Focus the interferometry on the fault zone, in the «diverging» mode, and deposit EM energy there in the rocks on both sides, increasing (slowly) the stress in the rocks by the reverse piezoelectric effect (deposit excess energy, get crystal mechanical movements).
Do it slowly, and the stress will build up to large pressures well-above a plate slip minimum energy required. At some point, the rocks yield and one or both sides «slip» and move rather sharply, giving a very large earthquake in that zone.
Do the same thing down in the earth (remember, LWs easily penetrate right through the earth and ocean at will, and so the «interference zone» focus can be inside the earth or beneath the ocean, at will”.
«Anyway, focus this thing down to where the active part of the volcano is still slumbering, down where the hole in the plate has been made. Keep increasing the deposition of energy in the magma itself, and eventually the increasing pressure from deep within that volcano, underground, will cause an eruption. Build the energy slow, and the eruption will likely be much larger.”
“A Scalar Wave is a multi-dimensional standing wave pattern that emanates out of a fixed point of sound-tonal vibration-within the Morphogenetic Field ( MF ) of the Cosmic Unified Field of Energy “. (Kilde: Internet)

” Her er det beskrevet hvordan du setter i gang et stort jordskjelv med slike våpen. Ta et sett av praktisk forkastningssone. Fokuser interferometri på forkastningssone, i» avvikende «-modus, og overfør EM energi der i bergarter på begge sider, økende (langsomt) stresset i steinene ved den omvendte piezoelektriske effekten ( sett inn overflødig energi, få til krystall – mekaniske bevegelser).

Gjør det langsomt, og stress vil bygge seg opp til stort press godt over en plateslip, minimum energi krevet. På et tidspunkt steinene gir opp og en eller begge sider» slipper «og flytter seg ganske kraftig, noe som gir et veldig stort jordskjelv i denne sonen.

Gjør det samme nede i jorden (husk, LWs trenger seg lett tvers gjennom jorda og havet på vilje, og så» interferens sonen «fokus kan være inne i jorden eller under havet, på vilje ) ”.

«Uansett, fokuser denne ting ned til der den aktive delen av vulkanen er fortsatt slumrende, ned hvor det er gjort hull i platen. Hold økende avsetning av energi i selve magmaen, og til slutt det økende presset fra dypt inne i vulkanen, i underjordiske, vil forårsake et utbrudd. Bygg energien sakte, og utbruddet vil trolig bli mye større. «

«En Skalar bølge er en multi-dimensjonal stående bølge mønster som kommer ut av et fast punkt av lyd-tonale vibrasjons innenfor det morfogenetiske feltet (MF) av Cosmic Unified Field of Energy» . (Kilde: Internett)

Skalar = En skalar er et matematisk objekt som kun har størrelse, men ikke retning. I fysikk skiller en ofte mellom fart og hastighet, der den første er en skalar, den siste en vektor. (Kilde: Wikipedia)

EISCAT; HAARP og jordskjelv

Jordskjelv: Rystelser eller bevegelser i jorden forårsaket av at to deler av jordskorpen etter over tid å ha blitt utsatt for stadig økende spenninger, plutselig forskyver seg i forhold til hverandre. Rystelser utløser energi.

EISCAT utforsker den polare øvre atmosfæren ved hjelp av radarteknikk, der man registrerer egenskapene til radiobølger reflektert fra individuelle elektrisk ladede partikler (elektroner). Signalene man får tilbake er ytterst svake ( ???!!!), men med høy sendereffekt så klarer man å måle dem. Man studerer nordlysproblematikken, solvind/atmosfære, energibalanse i den øvre atmosfæren og rene plasmafysiske eksperimenter. EISCAT har vært i full drift siden 1983 (Kilde:  Store Norske Leksikon, SNL).

Jeg har satt spørsmåltegn og utropstegn på stedet ” …Signalene man får tilbake er ytterst svake … ”, fordi det står å lese i andre steder, at signalene vil bli det motsatte til 1000-doblet i styrke og over det, som er et grunnlag for at HAARP/EISCAT kan trigge et jordskjelv.

EISCAT – radarer:
UHF ( Ultra High Frequency )-radar m/frekvens på 933.5 MHz, effekt på 2 MW
VHF ( Very High Frequency )-radar m/frekvens på 224 MHz, effekt på 6 MW
HF ( High Frequency )-radar m/frekvens på 4-8 MHz, effekt på 1200 MW, som varmer opp ionosfæren. Studerer prosesser i ionosfæreplasmaet.

“Dr. Rosalie Bertell: “ PLANET EARTH THE LATEST WEAPON OF WAR “
How HAARP was used as a seismic weapon to trigger with earthquake. HAARP has capacity to target areas and trigger “ natural disasters “. Can charge fault lines to trigger an EQ. May have upset the balance of the planetary magnetic field. Can also create pulsed ELF waves which have been directed deep into the earth itself, potentially disrupting delicately poised tectonic plates of the earth´s crust. HAARP magnetic field is more than 60000 times greater than the earth´s itself. The earth´s magnetic field is both produced by electric currents in the earth´s liquid core and interacts with the Van Allen belts in the atmosphere. Such as HAARP, which heats sections of the ionosphere until they bulge to form a curved “ lens “ which will “ reflect “ HAARPs massive energy beams back to earth to destroy selected targets “. ( Internet )

“ Dr. Rosalie Bertell: » JORDEN SOM DET SISTE KRIGSVÅPEN ”

” Hvordan HAARP ble brukt som et seismisk våpen for å utløse jordskjelv. HAARP har kapasitet til å fokuseres på målområdene og trigge «naturlige katastrofer». Kan angripe brudd linjer for å utløse et jordskjelv. Kan ha forstyrret balansen i planetens magnetfelt. Kan også lage pulserende ELF bølger som har vært rettet dypt inn i jordkloden, forstyrrende potensielt fint og klart balanserte tektoniske plater i jordskorpen. HAARPs magnetiske felt er mer enn 60000 ganger større enn selv jordens eget magnetiske felt. Jordens magnetfelt er både produsert av elektriske strømmer i jordens flytende kjerne og virker sammen med Van Allen belter i atmosfæren. Slike som HAARP, som varmer deler av ionosfæren til de buler for å danne en linse, «objektiv», som vil » reflektere » HAARPs massive energi- stråler tilbake til jorden for å ødelegge utvalgte mål .» (Kilde: Internett )

Jordmagnetisme:
30.000-60.000 nT (nanotesla). Jordens magnetosfære – bevegelsen av elektrisk ladede partikler vil her kontrolleres av planetens eller himmellegemets magnetfelt. (Kilde: SNL)

Tyngdekraft – gravitasjon:
Tiltrekningskraft som virker mellom alle legemer, ved jordoverflaten omtales gravitasjon som tyngdekraft. (Kilde:  SNL)

“ ELF ( Extremely Low Frequency ) , HAARP and Man-Made earthquake :
Adrian Salbuchi Explains HAARP Earthquake Theory – not cause it directly – but it can trigger it:
“[…] It is run by the US Air Force and US Navy. […] What does HAARP do? It transmits extremely high power — but extremely low frequency – radiation into the ionosphere which is about 80 – 90 km above the surface of the earth, and which reflects radio waves. […] When you pump billions of watts into the ionosphere at extremely low frequency, it appears that the ionosphere can resonate and can reflect that back over specific target areas — and those specific target areas, if they have been identified as being geophysically unstable, that can trigger an earthquake. […] Resonance is very important because if a certain geophysical area […] can be seen as unstable, and is ready for an earthquake, if we can understand what its resonating frequencies are — and they are always very low frequencies: five, six, ten, twelve cycles per second — if HAARP can pump billions of watts of electromagnetic energy, reflected from the ionosphere, onto those unstable (or potentially unstable) parts of the earth, that can trigger an earthquake. I insist: not cause it directly — but it can trigger it.”( Internet )

ELF ( Ekstremt Lav Frekvens ), HAARP og menneskelaget jordskjelv. Adrian Salbuchi forklarer HAARP Jordskjelv Teori – ikke forårsake det direkte – men som utløsende faktor:

«[…] Det drives av US Air Force og US Navy. […] Hva kan HAARP gjøre? Det sender ekstremt høy effekt – men ekstremt lav frekvens – stråling opp i ionosfæren, som er ca 80 til 90 km over jordoverflaten, og som reflekterer radiobølger. […] Når du pumper milliarder av watt inn i ionosfæren med ekstremt lave frekvenser, virker det som om ionosfæren kan resonere og kan reflektere den tilbake over bestemte målområder – og de bestemte målområdene, hvis de har blitt identifisert som geofysisk ustabile, som kan utløse et jordskjelv. […] Resonans er svært viktig fordi hvis et bestemt geofysisk område […] kan bli sett på som ustabil, og er klar for et jordskjelv, hvis vi kan forstå hva det resonnerende frekvenser er – og de er alltid veldig lave frekvenser : fem, seks, ti, tolv sykluser per sekund – hvis HAARP kan pumpe milliarder av watt elektromagnetisk energi, som reflekteres fra ionosfæren, på de ustabile (eller potensielt ustabile) deler av jorden, som kan utløse et jordskjelv. Jeg insisterer: ikke lage det direkte – men det kan utløse det. ”  (Kilde: Internett)

Sitatplukk fra Internett av betydning:

* HAARP sendinger kan også brukes til påvisning og overvåking av elektromagnetiske eller «plasma» fenomener, støt av seismisk aktivitet og tektonisk bevegelse. Forskere mener er HAARP sendinger faktisk brukes til å aktivere eller utløse nøyaktig de samme elektromagnetiske forhold som kan føre tektoniske bevegelser.

* ” Jeg sier ikke dette jordskjelv var forårsaket av HAARP men de brukte HAARP til å utløse ustabile plater til å flytte og forårsake et jordskjelv ”.

* Chile jordskjelv var forårsaket av amerikanske Skalar HAARP våpen?

* Kapasitet til å utløse «naturkatastrofer» for imperialistisk politisk gevinst.

* HAARP. En lys glød er ikke en forløper til en naturlig jordskjelv. HAARPs høyfrekvente radiobølger kan akselerere elektroner i atmosfæren, øke energien i deres kollisjoner og skape glød. HAARP skaper blink ( bullseye ) på himmelen.

* Er det ikke interessant at vi har hatt en STOR topp i dødelige og ødeleggende jordskjelv siden oppfinnelsen av HAARP?

* Faktisk er HAARP trolig et forsøk på å bringe våpen til atmosfæren.

* HAARP kan muligens brukes til å utløse jordskjelv ved å manipulere energien som allerede finnes i ionosfæren / electrojet på en bestemt måte, tenk ELF-resonans, derfor muligens påvirker piezoelektrisiteten i jordskorpa.

* HAARP har 3 store våpen-system komponenter:

 1. Rom-basert, HAARP bringer våpen til jordens ionosfæren,
 2. Luft-basert, HAARP bruker ChemTrails som en frekvens reflektor fra Bakke og Rom Base, og som et binært våpensystem mot befolkningen,
 3. Bakke- basert, HAARP bakkestasjoner lager energi til HAARP (Alaska, Grønland, Norge, Australia). HAARP er et masseødeleggelsesvåpen, i stand til å destabilisere jordbruk og økologiske systemer globalt.

Elektrostriksjon = (av elektro- og lat. ‘trekke sammen’), elastiske form- og volumforandringer som opptrer i et dielektrisk legeme når det utsettes for et elektrisk felt. Brukes spesielt om de deformasjonene som er uavhengig av om retningen på det elektriske felt reverseres.

Elektrostriksjon er en egenskap ved alle dielektrika og skiller seg fra den motsatte effekt, piezoelektrisitet, som bare forekommer i enkelte, piezoelektriske materialer. Elektrostriksjonen er omtrent proporsjonal med den elektriske susceptibilitet, med den elastiske stivhet og med kvadratet av feltstyrken. For de fleste stoffer er elektrostriksjonen liten, men for enkelte keramiske materialer er den så stor at den kan utnyttes praktisk til å generere lyd- og ultralydbølger. (SNL)

Piezoelektrisitet = den egenskap ved enkelte krystaller at de blir elektrisk polarisert når de utsettes for trykk slik at de blir elastisk deformert. Effekten ble oppdaget 1880 av J. og P. Curie, og skyldes at det oppstår endringer i de indre, elektriske dipolmomentene i et stoff pga. forandringer i avstandene mellom ionene i krystallen. Polarisasjonen viser seg ved at deler av overflaten blir elektrisk ladet. (Kilde: SNL)

Resonans = er en opphoping av amplitude i et fysisk system som oppstår når hyppigheten av en anvendt oscillasjon styrke ligger nær den naturlige frekvensen av systemet. (Alle legemer har sin unik egenfrekvens ). Under et jordskjelv bygninger svinger. Hvis frekvensen av denne svingninger ligger nær den naturlige frekvensen av bygningen, kan resonans forårsake alvorlig skade.

«We know that high energy and high frequency EMP( Electromagnetic Pulse ) emissions can trigger EQs, if you get a resonance right«. ( Rosalie Bertell, Internet )

«Vi vet at høy energi og høy frekvens EMP (elektromagnetisk puls) utslippene kan utløse jordskjelv, hvis du får en resonans rett». (Rosalie Bertell, Internett)

Konklusjon

En teori om hvordan HAARP trigger et jordskjelv kan utledes av dette. Teorien baserer seg på denne informasjonen fra Internett. Vi vet jo at teknologien er topphemmelig militærteknologi, som foreløpig har ikke lekket ut og det er sparsomt med varslere som er villige til å fortelle om teknologien. Likevel har flere forskere med doktorgrad uttalt seg på Internett om HAARP og hvordan anlegget blir brukt bl.a for å trigge jordskjelv.

Denne baserer seg på teorien at HAARP lager ikke jordskjelv direkte, men trigger det frem ved å manipulere spenningen i fjellmassene nede i jorden.

ELF ( Ekstremt Lav Frekvens ) radiobølger blir strålt ut fra HAARP til ionosfæren hvorfra de spretter (bouncher) tilbake ned i bakken fra ionosfærens linse (bulge). HAARP har oppvarmet ionosfærens plasma (gass), slik at det har oppstått en linse der, som forsterker strålen av ELF.

Når strålen rekker ned i fjellmassene settes det i gang vibrasjon i massene (som har sin egen unike egenfrekvens) og massene begynner å oscillere (vibrere). Spenningen i massene blir utløst og det oppstår rystelser, bølger, som skaper jordskjelv.

Nøkkelord er dermed hvordan prosessen omskaper den elektromagnetiske energien til kinetisk energi. Det skjer gjennom elektrostriksjon, det motsatte til piezoelektrisitet hvor kinetisk energi blir til elektromagnetisk energi . Når ELF-radiobølgen treffer linsen i ionosfæren blir den konsentrert opptil tusener ganger sterkere, når strålen spretter tilbake ned til jorden. Resonans forsterker oscillasjonen og jordens magnetosfære og tyngdekraft kan spille inn for jordmassenes naturlig frekvens (egenfrekvens).

”Jordskjelv oppstår der ( disse ) platene kolliderer, separeres eller glir mot hverandre. Energien, som forårsaker disse bevegelsene kommer hovedsakelig fra radioaktiv nedbrytning i jordens indre. Radioaktive grunnstoffer som uran og thorium brytes ned spontant ved å sende ut heliumkjerner og elektroner. De utsendte partiklene absorberes av det omkringliggende materialet, og bevegelsesenergien som de inneholder frigjøres som varme. Till tross for at slike radioaktive atomer utgjør en svært liten del av jorden ( ca. ett gram pr. tonn )…” ( Rolf Mjelde : Jordkloden lever ).

Skepsis.no fra miljøet rundt NTNU motsetter seg kraftig denne teorien. Skeptikere påstår at HAARP sender ikke ELF-bølger og at bølgene er for lange og svake for å kunne ha praktisk betydning ved dannelsen av jordskjelv.
Til det har man å si at HAARP/EISCAT er fullt ut kabable til å sende slike lavfrekvente radiosignaler og at signalene blir forsterket, til og med tusendoblet oppe i ionosfæren jmf Dr. Bernard Eastlunds patent om prinsippene til HAARP.

Skeptikeren, førsteamanuensis Harald Hanche-Olsen ved NTNU ( Norges Tekniske og Naturvitenskapelige Universitet ) i Trondheim skriver i Skepsis.no at berggrunnen har ikke egenfrekvens pga. dissipasjonsmekanisme (som demper) i seismiske bølger. I tillegg skriver han at berggrunnen har ikke egenfrekvens, som kan gi resonans. De seismiske bølgene frakter vekk all den energien man forsøker å pumpe inn, ergo kan ikke skape store spenninger som kan utløse jordskjelv.

Til dette har man å si at Hanche-Olsen mener at jordskorpen har sine egne lover i fysikk !

GD Star Rating
loading...
Hvis du likte denne artikkelen, vennligst spre den videre til så mange mennesker som mulig, legg igjen en kommentar eller abonner på RSS-feeden.

   » RSS-feed  » RSS-kommentarfeed


Om forfatter

Maarit M. Hanssen

er utdannet spesialsykepleier i barnesykepleie og eldreomsorg og medlem i Norsk Sykepleierforbund. I 1995 ble jeg klar over at verden egentlig ble styrt av en hemmelig maktelite. I 2008 gav jeg ut en bok, som heter " Tors hammer. Geofysiske våpen, en realitet eller science - fiction. HAARP i Norge ". Er mor til to voksne døttre og gift med en datakonsulent.

Kontakt forfatter | Flere artikler av (16) | Forfatters nettstedKommentarer

330 kommentarer

 1. leeha sier:

  GD Star Rating
  loading...
 2. Mole sier:

  Frykter at de «svarte boksene» er smadret

  Ekspertene tror ekstreme værforhold og såkalt «taktisk flyging» kan være årsak til ulykken.
  http://www.dagbladet.no/2012/03/18/nyheter/hercules_c-130j_c130j_c_130j/flystyrt/forsvaret/20731011/

  Skulle tro disse «sorte boksene» tålte en trøkk.

  there are requirements for penetration resistance, static crush, high and low temperature fires, deep sea pressure, sea water immersion, and fluid immersion

  FDRs are usually located in the rear of the aircraft, typically in the tail. In this position, the entire front of the aircraft is expected to act as a «crush zone» to reduce the shock that reaches the recorder.

  Also, modern FDRs are typically double wrapped, in strong corrosion-resistant stainless steel or titanium, with high-temperature insulation inside.

  They are usually bright orange. They are designed to emit an underwater locator beacon for up to 30 days, and can operate immersed to a depth of up to 6,000 meters (20,000 ft).[12][13]
  http://en.wikipedia.org/wiki/Flight_data_recorder

  GD Star Rating
  loading...
  • herrnimrod sier:

   De svarte boksene skal tåle det aller meste, men har vist seg å være ekstremt skrøpelige når de er med i et coverup. På samme måte som overvåkningskameraer er allergiske mot terrorangrep. Noen burde forske på dette fenomenet.

   Er det noen andre som reagerer på at denne saken får så mye oppmerksomhet? Militærulykke, 4 personer døde. Javel? Får vi bildemontasjer og monologer fra media hver gang en Toyotafamilie skeiner inn i en lastebil? Nei, men når man konstruerer virkeligheter er det viktig å gjøre løgnen stor og sprudlende. Jeg ser ikke helt behovet dog for så mye oppstyr for en militær test, så det kan hende vi snakker om en fremmed stat som har brukt Norge i et eller annet spill. Eller kanskje det er en rituell greie med navnene Siv og Hercules.

   GD Star Rating
   loading...
   • Thunder sier:

    Gode poeng Nimrod.
    Masse oppmerksomhet for mennesker som har valgt å vie sitt liv til krig og risiko. Uskyldige barn dør i hopetall hver dag pga slike.

    Ellers er en hel verden i sjokk over en kongolesisk fotballspiller som fallt om på en fotballbane. Det stoppet til og med en viktig fotballkamp. Ingen fotballkamper ble stoppet mens millioner av kongolesere ble massakrert i det som kalles «den glemte krigen» i «afrikas kuwait»

    GD Star Rating
    loading...
  • Mole sier:

   Avviser at «Siv» skulle angripes

   Dermed går han i mot det flere medier tidligere har meldt, nemlig at det var planlagt et «angrep» på Hercules-flyet – hvor noen jagerfly skulle forsvare og andre jagerfly skulle angripe.
   http://www.dagbladet.no/2012/03/18/nyheter/hercules_c-130j_c130j_c_130j/flystyrt/forsvaret/utenriks/20735983/

   Ville ikke den smadrede «sorte-boksen» kunne gi svaret på dette?

   GD Star Rating
   loading...
   • Maarit M. Hanssen sier:

    Coverup. Den finske avisen Iltalehti skriver at Forsvaret hadde meddelt til Aftenbladet allerede klokken 22 torsdagkveld at alle de fem offiserer var omkommet. Siden trakk Forsvaret meddelelsen tilbake og beklaget den grusomme feilen. Nå sier de altså at » SIV » ikke skulle angripes.
    I slike saker er det fornuftig å huske på at den første meddelelsen er korrekt alt annet som kommer etterpå er coverup.

    GD Star Rating
    loading...
    • Mole sier:

     Hercules-flyets siste samtale hemmeligstemplet

     Snakket med flytårn like før de krasjet.
     http://www.dagbladet.no/2012/03/20/nyheter/kebnekaise/hercules-ulykken/letemannskap/20760440/

     GD Star Rating
     loading...
    • Mole sier:

     Kebnekaise forbudt område i lang tid

     …en god del vrakdeler som inneholder stoffer som er farlig for mennesker, heter det i meldingen.

     …begrunner sitt krav med at deler av det forulykkede flyet er spredt over et stort område.
     http://www.dagbladet.no/2012/03/20/nyheter/avsperret/fjell/ulykke/hercules/20756495/

     GD Star Rating
     loading...
    • Monica Waade sier:

     Herregud tror forsvaret og havarikommisjonen virkelig at det bor bare sauer i dette landet? Se denne tåpelige uttalelsen fra første linken til Mole:

     -INGEN KOMMENTAR: Leder av den norske delen av havarikommisjonen, Per-Egil Rygg, sier de venter med å komme med detaljer før de kjenner hele bildet. Dette gjør de for å unngå spekulasjoner.

     Ja akkurat ja, er det ikke nettopp hemmeligholdelse som fører til spekulasjoner? Hvis fakta fortløpende kommer ut behøver jo ingen spekulere, men da må det være den virkelige fakta og ikke konstruerte sannheter for da blir det selvfølgelig som Rygg hevder – spekulasjoner.

     Og hvorfor pokker all hackingen på Nyhetsspeilet som startet etter at jeg og Maarit begynte å diskutere denne flyulykken?

     GD Star Rating
     loading...
    • Maarit M. Hanssen sier:

     http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10053275
     Det er noe muffins i denne artikkelen. Hvorfor skulle » SIV » gå ned mer enn til toppen av Kebnekajsa, som en sau til slakteren? Jeg tror at denne ordvekslingen mellom » SIV » og tårnet i Kiruna er fake. Den rette ordvekslingen er jo hemmeligstemplet.

     GD Star Rating
     loading...
   • The Scientizt sier:

    Monica,

    Tror du legger over gjennomsnittet mye mer viktighet i nyhetsspeilets eksistens enn det som er faktum.
    Dette er en odde liten spalte med et begrenset publikum.
    Hvis det er noen grunn til å hacke nyhetsspeilet, så må det være for å hente ut informasjon herfra.
    tror du seriøst at hackerne som eventuellt regjeringen eller forsvaret ville brukt er så amatører at de ikke greier å herje med denne lille bloggen her?

    Rart hvordan du og dine meningsfeller klarer å fordumme resten av verden, samtidig som dere øser på med spådommer som minner om «Si meg din adresse, så skal jeg si deg hvor du bor!»…..

    Jeg hørte fra en bekjent av meg som er utestengt fra Nyhetsspeilet en REKKE ganger(litt festlig egentlig) at du hadde sagt en gang at du kunne gjenkjenne nye personer med en gang de ankom nyhetsspeilet, og at du også da visste hvem de hadde skrevet som tidligere.

    Dette synes jeg er en artig påstand, og kunne tenke meg å la deg bevise dine superkrefter ved å avsløre nettopp det med meg.

    Jeg kan avsløre at jeg har skrevet her inne for lenge siden, for å gi deg et hint.
    så får vi se om du klarer å avsløre hvem jeg er, og hvorvidt det jeg nettopp sa er sant eller ikke…..

    GD Star Rating
    loading...
  • Mole sier:

   – Vi trenger flaks for å finne de sorte boksene
   Da flyet eksploderte i Kebnekaises vestvegg….
   http://www.dagbladet.no/2012/03/19/nyheter/letemannskap/hercules-ulykken/vrakrester/siv/20746651/

   They are usually bright orange. They are designed to emit an underwater locator beacon for up to 30 days, and can operate immersed to a depth of up to 6,000 meters (20,000 ft).[12][13]
   http://en.wikipedia.org/wiki/Flight_data_recorder

   Regner med Herculesèn var fullstappet med flybenisn og TNT!?

   GD Star Rating
   loading...
 3. Illusions sier:

  Skjelvet er ikke registrert her så vidt jeg kan se http://quakes.globalincidentmap.com/ Vet ikke om det skilles på jordskjelv med og uten pulse waves.

  GD Star Rating
  loading...
 4. Maarit M. Hanssen sier:

  http://www.regjeringen.no/nb/dep/fd/dok/regpubl/prop/2011-2012/prop-73-s-20112012.html?id=676029
  Regjeringens langtidsplan for Forsvaret er meget interessant lesing. Her kalles det i mange sammenhengder en spade for en spade. Skal komme tilbake når jeg har lest litt mere enn bare å bladde.

  GD Star Rating
  loading...
 5. Mole sier:

  Jordskjelvet som truer USA

  Nå frykter forskere at tidspunktet nærmer seg – og at skjelvet kan komme lenger nord enn man tidligere har trodd.
  http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/841376/

  GD Star Rating
  loading...
 6. Maarit M. Hanssen sier:

  http://www.vg.no/sport/artikkel.php?artid=10057692
  Alexander Dale Oen døde på rom 227 på hotellet ! 227 = 22. juli hmm… Hva er det dette med koder og symboler egentlig?

  GD Star Rating
  loading...
  • smurfen sier:

   Latterlig, de forteller jo helt åpent til alle som ikke er blinde hva som kommer til å skje :)

   Det at de drepte han på rom 227 er bare en beskjed til medlemmene sine, det de sier er se her gutter :)

   Budskapet ligger i Dale Oens fødselsdato, han var født 21 Mai 1985

   Så hva skjer 21 Mai ?

   Da kommer en gigantisk Astroide med en diameter på 5.7 km bare 0.1 AU fra oss og ser man nærmere på navnet på astroiden så forteller den resten

   Astroiden ved navn 4183 Cuno forteller det meste, føst tar man tallene 4183, 4+1=5 og 8+3=11, mao 11/5, ser man på orbit diagrammet for astroiden 11 mai så viser den 0.911 AU til sola
   Men hvem faen er Cuno ?
   Joda Wilhelm Cuno var Rikskansler i Tyskland fra 22 november 1922 – 12 august 1923, men det mest spennende er at han var medlem i en hemmelig katolsk orden som heter Cartellverband, en orden spekket med hundrevis av blåblodige reptiler og kardinaler og hvem sitter som leder av denne sataniske orden i dag ?
   Joda ingen ringere enn selveste rottepaven Pave Benedict XVI 😀

   Sa hva betyr det ? Joda 21 mai er det return of The Serpent, The Dragon (Satan, deres mesias )
   Alle sjefs satanistene i NATO og USA vil da være samlet i Chicago, en by de vil tømme helt for folk denne datoen så de kan ta imot sin Mesias og Gud, de troende kaller han Anticrist, også Russiske styrker vil være ved The New Wold Controllsenter i Denver den datoen utstyrt med Amerikanske våpen

   Harold Camping hadde helt rett, han glemte bare å legge til år 0 ved den gregorianske kalenderen så hans advarsler kom 1 år før tiden, Siden Camping hadde helt rett angående datoen så har han nok sikkert rett i resten også, han sa at fra 21 mai så vil millioner dø daglig frem til den 21 oktober som er selve dommens dag
   For å stoppe kjeften på Camping så gav de ham slag noen dager etter 21 okt i fjor som så mange mange andre før han, nå sitter han der som en grønnsak og skjønner ingenting :(

   Etter at vår Gud har gitt Satan en på trynet den 21 okt så vil en ny tid og en ny æra starte for mennskeheten den 21.12.2012 som vil vare i 1000 år :)

   Så Illuminati drapet på Dale Oen er så klart som solen, de forteller rett ut med sitt symbolske okulte språk og tallmagi hva som skal skje :)

   Men dette viste sikkert de fleste fra før, de er seff ikke uten grunn at Myndighetene våre skal endre grunnloven 21 Mai og fjerne kristendommen som landet vårt er bygd på

   Den enorme solformørkelsen 20 mai er godt beskrevet i profetiene og Nostradamus selv predikerte 2 store jordskjelv i mai 2012, samme er blodmånen som intreffer sammen med Venuspasasjen 6.6

   Det er nok bare å fylle sekken med spagetti og makaroni for 200 dager og tusle seg til fjels når tiden nærmer seg :)

   http://en.wikipedia.org/wiki/CUNO

   http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=4183 Cuno&orb=1

   http://en.wikipedia.org/wiki/Cartellverband_der_katholischen_deutschen_Studentenverbindungen

   UPDATE!!! 2012 TIMELINE! MORE INFO!!! (Improved Version)

   http://www.youtube.com/watch?v=zC_v_jWT0yk&list=UUsqOo2YgH0cnpiQZnrz6tew&index=5&feature=plpp_video

   http://victoriastaffordapsychicinvestigation.wordpress.com/2012/04/12/prediction-20-may-2012-mayan-prophecy-world-wide-destruction-caused-by-asteroid-4183-cuno-5-7-km-wide-earth-0-122-au-sun-0-994-au-distances/

   THE GREAT EARTHQUAKE MAY 20 2012 by Nostradamus

   http://www.youtube.com/watch?v=x28_baCbZXM&feature=related

   The Chicago in May NWO Ritual Warning

   http://www.youtube.com/watch?v=S8szidG4FzI&list=FLsqOo2YgH0cnpiQZnrz6tew&index=19&feature=plpp_video

   GD Star Rating
   loading...
   • Vandalf sier:

    21.mai, sier du?

    I år eller?

    Millioner skal dø hver dag frem til oktober?

    Ai ai ai, dette skal bli spennende, Dere!

    Og så rom 227 da og greier! Tror disse satanistene at vi er helt tjukke i pappen, liksom?

    GD Star Rating
    loading...
   • kjemisk sier:

    Interessant kommentar, smurfen!
    Blir spennende å se hva som hender.
    Men denne Camping hadde vel spådd dommedag flere ganger tidligere. Hvorvidt han tok feil ved å ikke regne år 0 vil jeg ikke uttale meg om.
    Time will show :)

    GD Star Rating
    loading...
    • Glucifer sier:

     Nå har vel strengt talt smurfen spådd dommedag fler ganger enn denne Camping, og ingenting har fortsatt skjedd, så jeg kan garantere at absolutt ingenting skjer nå heller 😉

     GD Star Rating
     loading...
   • smurfen sier:

    Jippi, der fikk jeg napp og det med hele 2 primater som kan svelge hele bananer på kroken samtidig 😀

    Så hva er det ekspertene sier om de fra den ekstreme primat kulten ? joda de sier dette :
    Det er noe med disse vedtatte sannheter man ikke bør bestride. Lite populært i kretsen av primater som aldri tørr å stille spørsmål som kan rokke ved det de er opplært til å tro. Det står mer respekt av de som faktisk tørr å bestride, og stille spørsmål som kan endre vedtatte sannheter

    Som vanlig så klarer de ikke å se på linker engang før møkka kommer ut, kanskje vi skal skal starte kronerulling så vi kan kjøpe avføringstabletter til dem så de får dritten ut av rette hullet Kjemisk 😉 ?

    Kjemisk :)

    Joda dette er kjempe spennende, kunne lagt ved tusner av linker her men det ville jo kvelt hele debatten og septikerene ville gjemt seg i hulene sine 😉

    Angåenda Harald Holding er jeg helt enig med deg, enste som tilsier at han har rett er at datoen han kom med som passer inn i resten, eneste grunn til at jeg tok han med i kommentaren var at jeg viste at septikerene vil sikle etter å få spy ut eder og galle på samme måte som i fjor da de laget en stor fest til ære for han den 22 mai :)

    Det skjer kjempe masse over hele linja nå, Isarrel har kalt inn sine reservestyrker og sendt de mot grensa til Syria og Egypt, Spania har stengt grensen til Frankrike.
    Aldri noensinne har jeg sett så mye chemtrail på en dag som i dag, er et tykt teppe på himmelen nå
    Sola sender ut høyenergi partikler fra coronalhull som omdannes til antimaterie i jordas indre og som utløser enrome mengder energi som igjen fører til en kraftig økning i jordskjelv og vulkan aktivitet, en rekke nettsteder blir stengt ned eller sabotert, Russerene vil angripe NATOs rakettskold, vi paserer gjennom halen til Halleys komet i helgen, USA har nå omringet Iran og sier de vil knuse landet på 3 uker, Ron Paul går ut og sier at USA planlegger å senke egne skip i falk flagg opprasjon for å legitimere et angrep på Iran, Tyrkia krever at Norge går til krig mot Syria i henhold til NATOs artikkel 5 og mye mye mer

    På Lørdag er det Super Moon, sist vi haddde Super Moon så erklærte Jens krig mot Libya sammen med noen satanist venner og bombet landet bort fra kartet før de delte olje seg i mellom
    Satanister har det med å velge datoer ut fra okult astrologi så det ville ikke overaske om de vil angripe Syria under denne super månen på lørdag

    I lang tid har klarsynte og troende fått visjoner om et tall 4.44 som de ikke aner hva betyr men noen ser flodbølger komme inn mot New York, for noen dager siden komme denne :

    4:44 Last Day on Earth

    http://www.eutimes.net/2012/04/444-last-day-on-earth-hollywoods-latest-doomsday-masterpiece/

    Men selv om det ser ut til å blåse opp til storm så er det er ingen grunn til å ta helt av enda, vi er uansett rimlig trygge her i landet så vi får være årvåkne og se om det utvikler seg videre eller roer seg, man å ikke glemme at fremtiden ikke er banket i stein og tidslinjen endrer seg hele tiden

    Personlig så tar jeg det med et stort gjesp foreløbig men har en plan i bakhodet om å komme raskt unna kysten og de store byene :)

    dream 444

    http://www.youtube.com/watch?v=4Ho1u2LqWY8&list=FLsqOo2YgH0cnpiQZnrz6tew&index=112&feature=plpp_video

    I See 444 Everywhere Slideshow

    http://www.youtube.com/watch?v=of9vu8eNFfA&feature=related

    I see 444 – Why?

    http://www.youtube.com/watch?v=OneY_RPeifs&feature=related

    Solar poles to flip next month (1yr early) — TWO north poles = Quadri-polar

    http://www.youtube.com/watch?v=ebqqCvye5Go&list=FLsqOo2YgH0cnpiQZnrz6tew&index=71&feature=plpp_video

    Tyrkia vurderer formelt å be om støtte fra de andre NATO-landene i forbindelse med konflikten i Syria

    http://www.abcnyheter.no/nyheter/2012/04/20/nato-kan-bli-bedt-om-bista-tyrkia-i-syria-konflikten

    Ron Paul Warns of «False Flag»

    http://www.youtube.com/watch?v=G65btJUnKxg&list=FLsqOo2YgH0cnpiQZnrz6tew&index=45&feature=plpp_video

    +8.0 Earthquakes

    http://www.youtube.com/watch?v=eP56Vf_lv40&list=FLsqOo2YgH0cnpiQZnrz6tew&index=25&feature=plpp_video

    NATO Summit: Martial Redzone, Armed Troops, Mass Detentions & Evacuations

    http://www.youtube.com/watch?v=h9Cku4HLQy4&list=FLsqOo2YgH0cnpiQZnrz6tew&index=4&feature=plpp_video

    BORDERS TO FRANCE TO BE TEMPORARILY CLOSED

    http://www.theleader.info/article/33974/borders-to-france-to-be-temporarily-closed/

    A VERY RARE Thing Will Happen June 5th 2012

    http://www.youtube.com/watch?v=WMFazGjeS_4&list=FLsqOo2YgH0cnpiQZnrz6tew&index=82&feature=plpp_video

    BUILD UPTO WW3 – Russia Warns Of Pre-Emptive Strike On NATO Defense Shield

    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DMlraeIvkEM#

    Six army battalions called up under emergency orders to meet growing threat on Egypt, Syria borders

    http://www.thebigwobble.com/2012/05/six-army-battalions-called-up-under.html

    Pentagon omringer Iran: Seier ville ta 3 uker

    http://www.eutimes.net/2012/05/pentagon-encircles-iran-victory-would-take-3-weeks/

    Forskere har nå akseptert at forringelse av jordas magnetosfære under solens Polar i 2012 vil være den virkelige bekymring som vi nærmer oss 2012:

    Her grunnen:

    Forskere har funnet to store lekkasjer i Jordens magnetosfære, regionen rundt planeten vår som beskytter oss fra alvorlige solstormer. Nå i 2012 solens polene vil reversere (ikke de jordarter som feilaktig sa på mange 2012 nettsteder – se nedenfor), i løpet av denne tiden en massiv solar storm vil bekymrer kaos på jorden – dette er vanligvis ikke noe problem – men nå på grunn av ‘ sprekker «i den, kan Jordas beskyttende magnetosfære svikte oss, så det voldelige solenergi og elektromagnetisk stråling vil gjøre det gjennom og føre til mange problemer for liv slik vi kjenner den (f.eks: invalidiserende kommunikasjon satellitter, mobiltelefoner, effektive søvnmønster, og stråling forgiftning av mennesker) Også som jorda har til å absorbere ekstra stråling og energi dette vil føre til mulige endringer i jordens kjerne – med energi som blir re-utsvevende fra jorden med nye vulkaner dannes og skorpe bevegelse.

    http://www.abovetopsecret.com/forum/thread531332/pg1

    GD Star Rating
    loading...
    • kjemisk sier:

     Smurf
     Bet merke i dette med fullmåne, og kom til å tenke på det ekstreme tidevannet vi hadde i fjor høst.
     Aldri tidligere har slike anomaliteter vært registrert av de eldre her.
     I tillegg har himmelens stjerner og planeter fått kraftigere lys. Kanskje det skyldes økt solaktivitet?
     Det kom meg i hu Lillebjørn Nilsens sang, som skeptkerne sang i Oslo her om dagen. Kanskje den var planlagt og ABB instruert til å uttale seg om den? :)
     For i denne sang kommer det frem mye som kan belyses: – En himmel full av stjerner, blått hav så langt du ser, en jord der blomster gror, kan vi ønske mer?
     Her forutsies vår framtid ved å synge: – kan vi ønske mer? Altså blir det bare en ønsketenkning i fremtiden. Havet og elver enkelte steder har fått en rødaktig farge, noe Bibelen profeterer at skal bli rod som blod ved enden av denne tidhusholdning.
     En himmel full av stjerner og sol er nesten saga blott etter at de startet spraying med kjemikalier, og det forventes en økning av denne aktivitet når Kjos i Norvegian får sine 222 chemtrailsfly ferdigbygd om noen år.
     En jord der blomster gror vil også bli en ønsketenkning når roundup og GMO vekster blir det eneste lovlige å bruke. Da vil alt av planter og liv slutte å eksistere i faunaen, og vi sitter igjen med 5-6 planter som folk får utnytte.
     Så det var ikke helt iten grunn de sang denne sangen som ABB uttalte seg negativt om.
     Hva tror du smurfen?

     GD Star Rating
     loading...
    • Vandalf sier:

     Innleggene dine er så rike, smurfen!

     Den reneste godteposen med håp og optimisme;o)

     Jeg tar det for gitt at du som vanlig bommer på 95,7% av analysene dine, derfor orker jeg rett og slett ikke pine meg gjennom linkene dine.

     Sorry, men det er ikke så lett for en primat å fordøye så mye sprøyt, serru!

     Dessuten burde vi alle vært døde opphøyet i tredje potens dersom bare en brøkdel av spådommene dine hadde slått til.

     En ting jeg synes du bør utdype for oss primater;

     1. Hvor har du det fra at grensen mellom Spania og Frankrike er stengt?

     2. Hvorfor er den stengt?

     3. Lar det seg ikke gjøre å reise fra Spania til Frankrike eller omvendt?

     4. Hva har dette i så fall med dommedag å gjøre?

     GD Star Rating
     loading...
    • smurfen sier:

     Vist du ikke klikke linker og ikke leser kommetarer så kan jeg desverre ikke hjelpe deg lille venn, men det kommer seg nok til neste år når vi får tilbake de gamle evnene vi mistet i siste syklus :)

     Dommedag ? hvem har sagt noe om dommedag ? det kommer ikke noe undergang men derimot en overgang, jeg snakker om endringer og renselse før den nye tiden starter, det er ingen som er forberet som har noe å frykte annet en frykten selv
     Selv ikke Harold Camping sa noe om dommedag, han sa dommens dag, en dag du må stå til rette for hvordan du valgte å tilbringe tiden din her nede

     Satanistene i Illuminati prøver med alle midler å forhindre at en ny tid skal komme, de ønsker å beholde maktene og pengene sine og slavebinde massene i en ny terror orden men dere er dømt til å misslykkes :)

     Kjemisk

     Det er klart det er noe okult med barn av regnuen sånn som med så mange andre barneregler
     Rosesermonien er bare en myte, for det første var det ikke 40 000 men ca 10 000, for de andre så var det ikke folk som tok til gatene men barneskoler som ble tvunget ut i gatene av lærerene for å delta

     Rosene kommer fra denne kulten som mange av AP toppene er med i som er avbildet her sammen med de 2 Moloch ugle demonene som de pleier å ofre barn til

     http://media.adamdodson.org/index.php/Illuminati-Card-Game/rosicrucians

     Jeg tror ikke Norwegian sprayer chemtrail, ikke som jeg har sett til dags dato, det er alltid fly i enorm høyde og i vannvittig fart og ikke ett eneste ett av dem har jeg sett på Fligtradar men flitgradar viser bare rutefly, senest i dag så sjekket jeg 20 fly, Norwegian derimot paserer så fint sammen med de andre flyene, hva de gjør andre steder vet jeg ingenting om

     http://www.flightradar24.com/

     Her er litt om det okulte vist du vil studere mer Kjemisk, det er fint og vakkert til å begynne med så blir man dratt inn i noe som enn ikke kommer seg ut av som fører deg strake veien til helvette, okultisme og magi gir makt og penger, mye vil ha mer og fanden vil ha fler :)

     http://mixtapesandlingerie.blogg.no/wicca__occult.html

     GD Star Rating
     loading...
   • Glucifer sier:

    Yo Smurfis!
    Vi skriver i dag den 22. Mai, og du mente at det skulle hende store ting den 21. mai. Nå? Hva har skjedd bortsett fra at sommer’n har kommet med strålende solskinn og varme i lufta?
    Tror du bør finne deg en annen bransje enn dommedags bransjen ellers så kommer du til å ende opp som Harold Camping: Alene og forlatt med demens.

    GD Star Rating
    loading...
    • kjemisk sier:

     Lucifer
     Hva er det du sier???
     Har du koblet hodet ditt helt ut eller povoserer du bare
     21. mai, den verste dagen i norgeshistorien, og som Ludvig Nessa sa gjorde 22/7 til en fillesak.
     Norge, som er underlagt illuminati, har nå forandret grunnloven og fjernet Luthers bekjennelse. De har likestilt Bibelens Gud med andre guder(satan), da har hedenskapstes mørke senket seg over landet og heretter vil forbannelse hvile over landet og folket. Det finnes ikke større ugjerning av dere luciferianere enn denne. deres herre smiler bredt nå; og hans disipler koser seg storligen.
     Dette er det største sviket mot Gud og landet, også siden denne grunnlovsendring krever avstemning hos folket! Altså landsforæderi på høyt nivå. Men det driter vel dere i, for lovløshet er deres varemerke og gleder dere over urett, ikke bare vedslig men også Åndelig, ja, spesielt åndelig

     GD Star Rating
     loading...
    • bardun sier:

     Jammen er det pussige greier dette her. Det at staten – eller satan som noen ynder å si – har løsnet sine bånd til folkekirka skulle utløse en forbannelse over landet og folket, er jo grunnleggende meningsløst og totalt uforstående.

     Ville det ikke være mer nærliggende å tro en event. slik forbannelse ville ramme Stoltenberg og hele det norske storting? Gud kan vel ikke hevne seg på folket for hva de norske politikere gjør?

     Og det å likestille Gud med andre guder? Hvilke andre guder? Kan Satan likestilles med Gud? Og hvor kom denne Satan fra om det ikke var Gud den allmektige, skaper av alt som designet denne fallende skapningen.

     Da må han vel kunne holde ham litt i luggen å lære ham litt folkeskikk også?

     Og en annen ting: Hvis Ludvig Nessa sier at adskillelsen av stat og kirke gjør 22/7 til en fillesak, forteller det veldig mye om den selvsamme Nessa. At denne mannen er uenig i grunnlovsendringen, gjør at jeg blir enda mer sikker på at dette var en riktig beslutning.

     Men fremmede religioner vil uansett gjøre sitt inntog her i landet – enten vi liker det eller ikke.

     Så får vi jo se hvordan dét går etter hvert.

     GD Star Rating
     loading...
    • smurfen sier:

     Yo … Yo…. Lucifer 😀

     Vet ikke hvordan det er på din planet men her nede kommer alt som perler på en snor, det hender at advarslene som jeg bare viderefomidler ikke slå til men mine egne er korrekte sånn som alltid

     Harold Camping er vel i samme bås som eliten som nesten daglig advarer mot mulige terrorangrep og domedagsscenarioer med $vinevirus, surt nedbør, hull i ozonlag osv osv osv
     Mange paranoide lytter til og med til værmeldinger for de ønsker å vite om mulig farer enda det nesten er mikoskopiske muligheter for krasje, mange tar også på seg sikkerhetsbelte i bil for å forberede seg mot farer som skjelden inntreffer
     Ja noen er fakstisk så paranoide at de krypterer trådlsøe nettverk i frykt for Russiske hackere i hagen som kan smugtitte på feriebildene, andre tar forebyggende medisiner og vaksine mot mulige og umulige sykdommer

     Men for å komme til saken så sa jeg vel 20 mai og ikke 21 mai, fra 20 mai så starter satanistene sin siste fase som skal vare til 7 juni og at tallet 4.44 vil være innblandet sa jeg, ( fra solformørkelse til Venuspasasje )

     Hva skjedde ?

     Joda den 20 mai innntraff et kraftig jordskjelv ved Finale Emelie i Italia, skjelvet inntraff 04.04, 44.800°N, 11.192°E, 44 miles of Verona, Italy

     HAARP skjelvet raserte kirketårn på samme måte som vi har sett tidligere når satanistene har rasert byer som Christchurch 22 feb i fjor og dødskjelvet i Spania 11 mai i fjor

     Ser de HAARPer litt i Califonia, Bulgaria og Honshu så mye tyder på at vi kan forvente mer morro fremover mot Venuspasasjen den 6.6

     At de HAARPer et sted som heter Finale symbooliserer at nå startet finalen og klokketårnet som er delt i 2 symboliserer at nå starter en ny tid, den gamle er død

     Er det noe mer du lurer på så bare spørr men bruk gjerne litt tid så du ikke tuller det til sånn som vanlig :)

     Hvorfor kaller du deg Glucifer ? Gud= Lucifer ?

     Er du Frimurer så ring heller sektlederene dine og spørr dem direkte så slipper du mellomledd som meg :)

     http://www.abcnyheter.no/nyheter/2012/05/20/gamle-bygg-og-kulturarv-oedelagt-i-jordskjelv

     http://www.dagbladet.no/2012/05/20/nyheter/utenriks/jordskjelv/jordskjelvet_i_italia/21675452/

     GD Star Rating
     loading...
    • Glucifer sier:

     Nå er det vel opplest og vedtatt blant konspirasjonsteoretikerne her at et typisk HAARP skjelv er jordskjelv som er startet 10km under jordoverflaten ikke sant?
     Dette jordskjelvet du sikter til smurfen var et grunt skjelv bare 5km under jordoverflaten, så da får det ikke vært HAARP skjelv da 😉
     http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usb0009tk0#summary
     Hvis du i det hele tatt gidder å lese oppsummeringen så får du også en god forklaring på det hele.

     http://earthquake.usgs.gov/learn/faq/?faqID=233
     Her har du forklaringen på disse 10km skjelvene dine smurfen. Det er nok ikke HAARP men rett og slett fordi dataene er for dårlige slik at de får en gitt standard dypbde.

     GD Star Rating
     loading...
  • Mole sier:

   Maarit M. Hanssen sier:
   03. 05. 2012 kl. 09:06
   http://www.vg.no/sport/artikkel.php?artid=10057692
   Alexander Dale Oen døde på rom 227 på hotellet ! 227 = 22. juli hmm… Hva er det dette med koder og symboler egentlig?

   Mole.
   Politiet i Flagstaff innrømmer feil i Dale Oen-rapporten

   – Han var ikke apatisk, men helt vanlig.
   http://www.dagbladet.no/2012/05/04/sport/alexander_dale_oen/svomming/21451369/

   Venner sa Dale virket apatisk.

   GD Star Rating
   loading...
   • smurfen sier:

    Er tommelmafian til septik aktivert ? hver gang noen nevner at Dale Oen døde på rom 227 så blir kommentarene tomlet ned ….

    Politiet hadde jo 227 millioner i ubrukte midler i fjor som de slo stort opp i mediene, Hurtigruta som ble sprengt utenfor Ålesund i høst hadde 227 pasasjer, NRK viste bilder en fallen Engel da de viste innslaget med Dale Oen, Hotellet Som Dale Oen bodde på hadde et stort bilde av solgud symbolet som logo på uttsiden, Dale Oen var fødd 21 mai, samme dag som de skal endre grunnloven og skille stat og kirke, nasjonalstaten skal oppløses og vi skal underlegges den nye Keiseren i EU

    Det er en helt klasisk måte for illuminati gjengen å kommunisere med hverandre på, alt går i okult symbolikk, astrologi og tallmagi :)

    GD Star Rating
    loading...

Legg til en kommentar


Du må være registrert og innlogget for å legge inn en kommentar. Mistet passordet ditt?

Ole Dammegård til Oslo 20 juli

Samfunn

Ole Dammegård til Oslo 20 juli


Liv – En lysende sjel har forlatt oss

Bevissthet

Liv – En lysende sjel har forlatt oss


Ny internasjonal UFO konferanse

Kosmos

Ny internasjonal UFO konferanse


Hva vi kjemper for alle sammen

Video

Hva vi kjemper for alle sammen