Samfunn
Du leser nå
Går vi mot et fascistisk kontrollsamfunn?
Skrevet av
Ingunn Sigurdsdatter den 16. 01. 2010
86

Går vi mot et fascistisk kontrollsamfunn?

Av Ingunn Sigurdsdatter16. 01. 2010

Jeg vokste opp i barsk natur sammen med hardføre lofotværinger og tenkte alltid at jeg hadde vært så heldig å inkarnere i verdens beste land. Jeg bodde også i utlandet noen år, og husker så godt hvor deilig det var å komme hjem til alt kjent og kjært. Nå har jeg mistet mye av følelsen av ”hjem”, og det er en sår erkjennelse som jeg tror jeg deler med mange som har tatt en titt bak det sløret av illusjoner som utgjør vår felles nasjonale identitet.

Opp i gjennom tida har det vært en rekke enslige pionerer som har gått på tvers av samfunnets comme-il-faut. De har som regel måttet betale en høy pris for sitt engasjement i form av statlig forfølgelse, tap av materielle og sivile rettigheter, tvangsinnleggelser og fysisk avstraffelse i form av mer sublime metoder som stråling eller strålevåpen. Det gjelder Per-Aslak Ertresvåg, Norulv Øvrebotten, Rauni-Leena Luukanen Kilde og Synnøve Fjellbakk Taftø blant mange andre. Hvor rammende avsløringene deres enn har vært har de alltid bare blitt møtt av en måtelig respons, en murrende uro i snevre kretser, men aldri noen generalisert, massiv reaksjon blant folk flest.

Nå er det annerledes. Sosiale medier er en aktiv arena for bevisstgjøring rundt ”konspirasjoner”, og Nyhetsspeilet har nå mellom 20-25 000 lesere i uka, og øker stadig. Hvorfor har det blitt sånn? Hva har forandret seg? Hva er det som gjør at langt fler i samfunnet oppfatter landet vårt annerledes? Hva er det som gjør at mitt barndoms 70-talls paradis har gått tapt?

Hva kjennetegner et fascistisk styresett?

Etter nazi-Tyskland konkluderte sosiologisk forskning med at en så brutal og omfattende omveltning i samfunnet  kunne skje fordi folk ikke hadde forstått å tyde tegnene i tiden. Det å kunne tyde slike  tegn  krever en særlig årvåkenhet. Vi har vært vant til å tenke at media innehar rollen som årvåken observatør og at vi selv ikke behøver å følge med. Det kan vise seg å koste oss dyrt nå.

I et samfunn med få elementer av tradisjonelle klasseskiller, og en enorm grad av ensretting – som i Norge – blir de sosiale identifikasjonsfaktorene så mange at vi alle likner på hverandre.  Når Stoltenberg også sykler til jobb og går på ski i marka når det er snø nok, får han akkurat det tilsnittet av gjenkjennelighet som gjør alt han står for plausibelt. Det er langt mer krevende å tenke politisk konsekvens, eller underliggende agenda, når statsministeren ser ut som naboen vår. Subtiliteten i det som vil vise seg å være fatale forskjeller mellom oss, gjør det vanskelig å kjenne igjen hva som er hva. Enhver kan se at verken Stoltenberg eller Obama er noen Mussolini eller Pinochet. Dessverre. Et visst monn av stereotypier hadde gjort diagnostiseringen mye enklere.

Vi må derfor lete etter noen markører. Medias rolle, grad av overvåkning og grad av politisk kontroll og hierarki er slike markører. Ihht til www.wordnetweb.princeton.edu kan fascisme defineres på denne måten: ”a political theory advocating an authoritarian hierarchical government (as opposed to democracy or liberalism)”. Som kjent kalte Mussolini sin fasciststat for “den korporative staten”.

Fascisme har en rekke definisjoner, og jeg skal ikke etterstrebe en etterrettelig fortolkning her. Men, i sinnene til folk flest står fascisme for en blanding mellom kapitalisme og absolutt statlig kontroll. I alle fall i mitt. En overgang fra gulrot til pisk. Der mener jeg vi er nå.

Medias rolle som organ for propaganda og økonomisk vinning

Mitt inntrykk er at mediene kjemper en hard kamp for å opprettholde et tingenes status quo, og at ”konspirasjonene” nettopp skjer i skjæringspunktet mellom medias manglende rapportering, og tilgjengelig informasjon fra alternative kilder som utfordrer medias virkelighetsbilde. Når vi får for stor divergens her, skaper det selvfølgelig en følelse av at sentrale biter mangler i mediebildet. Noe holdes tilbake.

Fram til i dag, har vi levd i innefor rammen av et nasjonalt paradigme, -vi har kunnet avgrense oss mot andre land og folks virkelighet. Vi har kunnet velge å fokusere på hjemlig trivia, og vi har hatt nok materiale her til å fylle det offentlige rom. Vi har kunnet leve i en ukomplisert verden. Nå, som verden har rykket helt nær, blir vår egen rolle innenfor en global virkelighet mye tydeligere. Vi får se, virkelig se, hva slags aktør Norge har vært, hvilke allianser våre politikere har inngått og hvilken agenda Norge har forfektet globalt; det har vi bare hatt et mer eller mindre grumsete bilde av tidligere. Aller viktigst, har imidlertid sosiale mediers rolle vært i å avdekke informasjon vi ikke har hatt tilgang til før, -eller som vi ikke har kunnet vurdere i perspektiv, i det minste. Nå som vi kan innta det globale perspektivet for å foreta analysen av vår egen nasjon, ser vi raskt at virkeligheten ser litt annerledes ut enn det vi trodde før.

Det går nå opp for stadig fler at  aviser og TV ikke er nøytrale og objektive informasjonsformidlere, men tvert i mot en del av en større medieindustri med svært få eiere, og med inntjening og propaganda som primærformål. All medieindustri i USA har til sammen 5 eiere, og Norge har vi ikke stort mer enn 3 eierallianser. I 1917 kjøpte J. P. Morgan opp de 25 største avisene i USA, og ansatte en redaktør i hver av dem. Hensikten var å kontrollere hvilken type informasjon som gikk ut til mediene; full kontroll av landets politiske liv. Rupert Murdoch har flere ganger bekreftet at dette er tilfelle også i dag. Når journalister henter nyhetene sine fra det mange, i alle fall jeg, lenge har trodd har vært nøytrale nyhetsleverandører som Reuter, Associated Press, NTB etc, så har alle disse tvert i mot akkurat de samme få eierne.

Mange av oss har tenkt at det heldigvis ikke gjelder i Norge; at her er det frie og uavhengige journalister som i stor grad kan bestemme agenda selv. I svineinfluensasaken fikk vi imidlertid veldig klart se et eksempel på media som én konform blokk, fri for dissens, og vi fikk se et propagandaapparat i aksjon for å få folk til å ta svineinfluensavaksinen Pandemrix.

Til min skuffelse ble myten om den uavhengige journalisten gravlagt en gang for alle, og avstanden mellom Cubas eneste avis og kanal for partipolitisk diskurs, Granma, og norsk media ble forsvinnende liten. Dette var bare ett, veldig tydelig, eksempel på en tendens som nå blir klarere i samfunnet.

En lydig forvaltning og en tapt menneskelighet

Der har vært mange teorier rundt holocaust og hva som gjorde implementeringen av en grenseløst grotesk politikk mulig. En nødvendig forutsetning har vært lydigheten; den servile holdningen og plikttroskapen som gjorde norske rektorer i stand til å identifisere og innrapportere jødiske barn til Gestapo for utsendelse til konsentrasjonsleire.

På ungdomsskolen lærer mange barn om holocaust, og mange drar også på tur til Polen og Tyskland, nettopp for å få innprentet et budskap som skal gjøre at dette ikke skal kunne skje igjen. Et sentralt moment er da å lære og si i fra hvis urett blir begått, selv om det strider i mot hva de andre sier. Motgiften mot destruktiv konformitet, er mot og evne til selvstendig tenkning. Det vi imidlertid ser mer og mer av, er det motsatte.

I forbindelse med svineinfluensaproblematikken, kunne vi se hvordan alle offentlige kontor og ikke minst alt skolepersonell, la seg flate for en instruks om å advare mot en ”pandemi” som enhver fornuftig avveining ville tilsi ikke eksisterte. All informasjon pekte på at dette var en sykdom så å si uten symptomer, og med svært lav dødsrate. Allikevel gikk så mange med på å utbre en skremselpropaganda i den ultimate irrasjonalitetens navn. Dette var ikke en stor overtredelse, men symptomatisk for den overveldende viljen til å underkaste seg enhver instruks fra en autoritet, uansett hvor latterlig eller skadelig den måtte være.

Vi ser det stadig mer på offentlige kontor: absurde pålegg, og en redsel for ikke å gjøre jobben skikkelig, selv om det betyr at du må ofre enhver følelse av integritet. Vi ser at barnevernskontor, likningskontor, sosialkontor, immigrasjonsmyndigheter og andre, bytter ut  menneskelighet med regelrytteri under et dekke av egalitetsprinsippet. Selv om velferd skulle være intensjonen, ser vi at reglene er viktigere enn resultatet. Hver gang. Hva blir det igjen av oss når vi mister menneskeligheten og må fravike alle prinsipper om empati, medfølelse, medmenneskelighet og omsorgsevne for å beholde jobben? Eller for å klatre i samfunnet?

Vil vi ha et demokrati hvor staten er så stor at den nødvendigvis må dehumanisere sine funksjonærer for å få jobben gjort? En mastodont som spiser seg innover til den har fortært alt?

Overvåkning

Datalagringsdirektivet er det ultimate beviset på det inverterte maktforholdet, hvor vi – folket – har blitt statens slaver, i motsetning til at staten tjener folket. I korthet betyr dette direktivet at alle elektroniske spor etter oss skal kunne lagres i 24 mnd, for i et eventuelt tilfelle å kunne brukes mot oss. Alle samtaler, mailer, smser, all nettverksbygging. Hva faen?? Dette innebærer at den implisitte kontrakten mellom folk og ledere i den skandinaviske oppskrytte velferdsmodellen har gått i tusen knas, for så vidt uten at vi løfter en finger eller hever et øyebryn.

På 70-tallet ble vi opplært til en følelse av ukrenkelighet, og verdier som integritet og kritisk analyse. Hva har skjedd? Har vi blitt dopet ned av medias andre funksjon, utover propagandering: en fullkommen rasering av ethvert forsøk på selvstendig tenkning og intelligent refleksjon i form av en underholdningsindustri så under pari at den ikke ville ha streifet noen som en mulighet en gang for kort tid siden. Eller er det Mattilsynet som gjennom sin konsekvente avsmak for naturlig mat har rukket å punktere vår biologiske mulighet for kognitiv tenkning?

For å sitere en venn på Facebook: ”EU er Hitler’s visjon i økonomisk format, én stat, én grunnlov, én sentralbank, én myntenhet og full kontroll på folket og anti-terror lover som gir fullmakt til å bortføre potensielle fiender av staten.”

Enhver ”konspirasjonsteoretiker” vet at kontroll er det ultimale målet for den globale eliten som vi ser nærer tette bånd til norsk politikerelite. Vi vet også at en rekke ”false flag” operasjoner settes i verk i den hensikt å skape et klima av utrygghet og frykt, for så å kunne forsvare innførsel av strengere overvåkningssystemer. For oss som etter hvert kjenner lusa på gangen, blir agendaen umiddelbart opplagt når vi hører om ”trusebombere” eller andre plantede trusler som til slutt skal få oss til å trygle om større sikkerhet.

Datalagringsdirektivet er så fordummende i sitt innhold at det i seg selv burde få oss til å stritte med alle pigger, helt uavhengig av tilsvarende prosesser i andre land og uten henblikk på noen annen agenda enn den offisielle. Hvorfor i all verden skjer ikke det? Slik jeg ser det, har ”the dumbing down –and numbing down-of society” nådd et nivå hvor ikke noe skiller oss fra den mentaliteten som gjorde nazi-Tyskland mulig. Hva er forskjellen?

Jeg kunne også ha inkludert et avsnitt om Bilderberg, Trilateralkommisjonen, CFR, Club of Rome og sentrale norske politikeres komplette mangel på respekt for demokratiske og åpne prosesser.

Dette utgjør bunnlinjen i samfunnsutviklingen slik vi ser den nå, og er sannsynligvis også den underliggende årsaken til at det har blitt som det har blitt. Jeg vil anbefale disse artiklene her på Nyhetsspeilet:

www.nyhetsspeilet.no/2009/05/arets-bilderbergmøte-er-over-og-deltagerne-er/

www.nyhetsspeilet.no/2009/09/demontering-av-demokrati/

www.nyhetsspeilet.no/2009/05/finanseliten-feirer-finanskrisen/

Hva er din reaksjon?
Elsker den
0%
Interessant
0%
Tja...
0%
Hva!?
0%
Hater den
0%
Trist
0%

Om forfatteren

Profilbildet til Ingunn Sigurdsdatter

Ingunn Sigurdsdatter

“The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift.” (Albert Einstein) Jeg har gått på universitetet i mange år men har brukt minst like lang tid på avlæring av "etablerte sannheter". Livet handler for meg om å komme inn i størst mulig felleskapsfølelse med mine medmennesker og jorden, og å leve med integritet. Det er målet mitt. Jeg er takknemlig for at Nyhetsspeilet tilbyr en åpen plattform hvor alle kan komme til uttrykk med sitt ståsted i en tid hvor kjente medier har abdisert, og heller enn å fortelle sannheten undertrykker den.

NB: Denne artikkelen er kun synspunktene til forfatter. Den representerer ikke nødvendigvis Nyhetsspeilets profil, redaksjonens meninger eller andre forfattere på Nyhetsspeilet. Kun forfatter er ansvarlig for denne artikkelen og bare sine egne artikler.86 Kommentarer
1 2 3 4 6
 • Profilbildet til Thor
  16. 01. 2010 klokken 22:15

  Tenker man etter så skulle man tro at Arbeiderpartiet arbeider etter total lydighet blant sin «masse», de utallige avgiftene som trylles fram av delegater som sitter i et kontor og finner opp avgifter..som biodisel avgift,,før det hylte ap’e koret om miljøvennlige alternativer og nå skal de pinadø avgifte oss for de vi er for miljøbeviste..og «vi» folk sitter stille og tar i mot…ingen gjør noe..Blir vi testet ut hvor lenge vi kan kues med avgifter? (strøm-bil-bomveger-eiendom osv…) Et facistisk kontrollsamfunn..definitivt JA.

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Robin
  16. 01. 2010 klokken 22:16

  Er enig med deg, Mye folk er fullstendig hjernedøde.
  Er oppgitt over hvor fordumma de er.
  Sitter å ser på nyheter hele tiden og sluker alt rått.
  Heldigvis er det mange nå som ser og kjenner at noe er fullstendig galt.
  Vi får stå på vi som ser denne galskapen.

  Vil anbefale tv programmet conspiracy theory med tidligere Guvernør Jesse Ventura.
  http://www.trutv.com/shows/conspiracy_theory/index.html
  Han har tatt for seg Haarp, 911, Global warming scam, Big Brother is watcing you, Secret society( Bilderberger), Manchurian Candidate( Hjernevasking) og siste episode til nå Apocalypse 2012 ( solstorm dokumenter av NASA)

  Her er litt av Big Brother episoden: http://www.youtube.com/watch?v=C_2mXR_Yt94

  Alle episodene kan lastes ned på youtube, Anbefales.
  Bare skriv kick fremfor adressen.
  Adressen som er over blir da http://kickyoutube.com/watch/?v=C_2mXR_Yt94
  Du får opp et nytt bilde.
  Du trykker på GO knappen oppe til høyre,
  Høyre klikker på DOWN knappen og velger lagre mål som…

  Her er linker til del 1 av alle episodene til nå:

  Den som ikke ser at verden ikke er som media fremstiller den, Er temmelig blåst i hodet, men for all del fortsett med ditt!! Jeg dømmer ikke.

  Episode1
  Conspiracy Theory HAARP Jesse Ventura Episode 1 Part 1 of 6
  http://www.youtube.com/watch?v=Ldsa094-n4s

  Episode2
  Conspiracy Theory 9/11 Jesse Ventura Part 1 of 4 Episode 2
  http://www.youtube.com/watch?v=Tkio6TF0Ufg

  Episode 3
  Conspiracy Theory Jesse Ventura – Global Warming – Part 1/6 [EPISODE 3]
  http://www.youtube.com/watch?v=D51xjrvr4bM&feature=PlayList&p=1920869BAF0280A5&playnext=1&playnext_from=PL&index=6

  Episode 4
  Conspiracy Theory Jesse Ventura – Big Brother – Part 1/5 [EPISODE 4]
  http://www.youtube.com/watch?v=uNKckAg6GJY

  Episode 5
  Conspiracy Theory with Jesse Ventura Episode 5 The Bilderberg Group (PT 1 of 6)
  http://www.youtube.com/watch?v=2qD4182_AY4&feature=PlayList&p=EC3CB944A7609491&playnext=1&playnext_from=PL&index=19

  Episode 6
  Conspiracy Theory Manchurain Candidate Jesse Ventura Episode 6 Part 1\6
  http://www.youtube.com/watch?v=qzvHb3e3AA8

  Episode 7
  Conspiracy Theory With Jesse Ventura – Apocalypse 2012 (Part 1/6)

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til Ingunn Sigurdsdatter
   16. 01. 2010 klokken 22:28

   Jeg tror alle kan merke at noe er annerledes nå, et eller annet. Det er bare ikke så lett å sette fingeren på hva. Men at det fine landet vårt har mistet noe,-ja, helt klart. Det er bare så trist. Her bor vi i verdens fineste land, og så er det annektert av en maktsyk elite som har en agenda som ikke er noe i nærheten en gang av hva vi tror. Jeg har i alle fall våknet. Det begynte med at jeg for leeenge siden leste alt jeg fant av historie, og skjønte et og annet om kynismen til CIA spesielt. Og jo mer du leser av dokumenter som etter hvert blir frigitt etter å ha blitt holdt unna offentlighetn lenge, jo mer forstår du at ting aldri var som de så ut til å være. Og når du da forstår at vi blir gjennom-manipulerte fra vi er små; at pensum på skolen og innholdet i bøkene er bestemt ut i fra en eller annen agenda ( etter krigen f.eks, var mye av formålet med opplæringen å styrke nasjonalfølelse,-og alt som ikke gjorde det, ble utelatt. Derfor vi aldri har lest noe som helst om profitører under krigen etc i historiebøkene våre), så forstår du etter hvert også at virkelighetsbildet ditt ikke stemmer. Alt er annerledes enn det vi har blitt opplært til å tenke.

   GD Star Rating
   loading...
   • Profilbildet til Realdemokratiet
    16. 01. 2010 klokken 22:48

    «Vi vil vise til Arbeiderpartiets parti-krati, nedfelt i skrift i boks form av deres nestleder og varaordfører i 1923, nemlig professor og historiker Edvard Bull:

    Han skriver følgende i sin bok i 1923:

    ”Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødsels-registreringen.

    Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter.

    Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det.

    Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst.

    Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk”

    PS: Dette har AP fullt ut konfirmert og fulgt opp i sin politikk helt frem til i dag. Og deres politikk videre vil klart og tydelig følge den samme lest.»

    Hentet fra Norgespartiet sin «Hovedmålsetting Del 2», delartikkel under denne linken: http://www.norgespartiet.no/component/content/article/120.html

    Lars Rønbeck

    GD Star Rating
    loading...
  • Profilbildet til QLEQK
   21. 01. 2010 klokken 21:58

   Jeg så Ventura showet i rundt 8-9 minutter før jeg ikke klarte mere!
   Jeg følte jeg ble solgt noe og at hele greia var et cash-in show med elementer av mocker!

   Ja, for det det Jesse Ventura showet virker som mockery av konspirasjonsteoretikere.

   Det er fete kameravinkler og skummel spookmusikk for å gjøre det hele totalt useriøst.
   Jeg er lei av sånne forbanna fjøshuer (no offence to you personally) som hele tiden skal linke til konsersponset mockery som virker helt mot sin hensikt.

   De fleste ser kameravinklingene, hører den übermørke reklame-stemmen som er gjort av fortelleren og den spooky musikken og tenker :
   «Dette er jo ren underholdning og ikke seriøst i det hele tatt.»

   Husk at vi LEVER i et kontrollsamfunn og det er naivt å tro at ikke det etablerte media også tar for seg konspirasjonsteorier og prøver å latterligjøre det hele både med aktiv latterligjøring av disse «gale folkene» (Louis Theroux o.l.) men også med spooky pooky konspriasjonsshow som de fleste oppfatter som ren underholdning selv om de appelerer til enkelte ukritiske elementer innenfor konspirasjonsteoretikermiljøet.

   Noe annet ville vært naivt å tro. Personlig foretrekker jeg folk som kan linke til dokuer som er utenfor populærkultur og ikke for-seg-gjorte show der man føler man blir solgt noe!

   Takk!

   GD Star Rating
   loading...
 • Profilbildet til Den Lille Snille Ulven
  16. 01. 2010 klokken 23:06

  Det er utrolig hvordan Bilderberg-Jens, sønn av Trilateral- og Bilderberg-Thorvald ikke blir gjennomskuet som en vandrende «puppet» dvs. person uten egen vilje som blir fjernstyrt av mørke krefter med base utenfor Norge.

  Liksom bare det faktum at det er noe sjarmerende og svigermorsdrømaktig over Jens gjør at alle godtroende mennesker rundt i dette landet tror at «han Jens» ivaretar deres interesser. Ingenting er mer fjernt fra sannheten.

  Her er et aktuelt eksempel: I Oslo er det nå tusenvis av mennesker med lite å rutte med som opplevde at deres husleier spratt i været fra 1. januar, pga. opphevelsen av husleiereguleringsbegrensningene. Dette innebærer at mange har fått økt boutgiftene fra f.eks. 8 tusen til 14 tusen kr. over natta. Jeg kan ikke se at Jens i spissen for «vi vil hjelpe alle» (dvs. de vil hjelpe ingen)-Arbeiderpartiet har løftet en finger for å komme de mange rammede i møte.

  Sosialdemokratiet er dødt i Norge og har trolig vært det lenge, men dette er ikke blitt registrert av folk flest fordi ILLUSJONEN om sosialdemokratiet har vært så sterk hos mange. Ta også f.eks. kildeskatt-innføringen for nordmenn som bor i land som Spania, som også er rent utsugeri som vil ramme mange. Mange av de som har egen bolig i Spania har lite å rutte med og har flyttet for å få mer for pengene, inntil Arbeiderpartiet kommer etter dem for å dra dem i retning av gjørma.

  Den logiske «hypotese» (dvs. forklaring) som best forklarer slik adferd fra den norske diktaturregjeringens side er at dette er påfunn som gjennomføres av den NWO-styrte statsminister Stoltenberg for å implementere målsettingen om å få flest mulig til å slite…(slik at de ikke blir i stand til å demme opp for elitens planer fordi de får nok med seg og sitt osv.)

  Den norske statskassa har intet behov for slike merinntekter, pga. de enorme oljeinntektene og oljefondet.

  Jens (og Jonas) er en renspikket løpegutt for NWO og deres agenda om et globalt verdensherredømme, noe de er i ferd med å realisere i det stille bit for bit. For å si det med David Icke; «tip tap toe totalitarianism».

  Takk for artikkelen, på sett og vis behagelig at den ikke hadde noe økonomisk fokus, men THEY benytter mange midler for å gjennomføre sin grelle agenda i Norge. Lovendringer som rammer økonomisk sjiktene under middelklassen er ett av dem. Hvor lenge kommer dette sjiktet til å leve med sin illusoriske kullsviertro på den Bilderbergstyrte Jens ?

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til arifkarim
  16. 01. 2010 klokken 23:18

  Mye ros for den informative artikkelen Ingunn!
  Situasjonen du beskriver her, og den nostalgien vi alle har til fortiden, er ikke bare gjeldende for Norge, men også andre steder i verden. Husker fra igår da jeg kikket igjennom en barne-tv-serie fra hjemlandet som stemmer fra tidlig 90-tallet, og de gode kommentarer folk skrev under som: De var dager det… Så fint vi hadde på den tiden… Korrupsjon har blitt mye verre… Hvorfor er det blitt så vanskelig å overleve osv…
  Jeg klarte såklart ikke å svare på disse spørsmålene, så bare trøstet dem med en tommelopp. :( Men det er jo veldig sant at maktmanipulerende globale krefter tar mer og mer kontroll over folkets hverdag, slik at de sitter igjen med bare mer problemer ingen utførbare løsninger! Sukk… :(

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til tankegang
  16. 01. 2010 klokken 23:22

  Utrolig bra artikkel Ingunn Røiseland :)

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Thor
  16. 01. 2010 klokken 23:31

  Ingunn har rett,noe er i emning,til det positive,flere og flere er mer beviste nå,sluker ikke mainstream media rått som tidligere..og 2001 snudde den trenden for meg..totalt og siden 5 klasse jeg kom over Dåniken om tidligere sivilasjoner og Graham Hancock,Stitchin..så det som fasinerte meg da,var noe du kunne leie på bibliotek..Og partienes løfter som ikke holdes,hvis de blir «valgt» som Bilderbergmøte som Siv var på i 2006,selv med hjelp fra jens(bilderberger)stoltenberg for å få det Norske folk til å stemme FRP..Det gikk ikke på grunn av at folk skjønte agendaen..som sv politikeren som avslørte en kynisk maktelite om at valgene er «styrt» og har vært det lenge..og unge politikere som blir valgt inn blir sjokkert av og lar seg Broile av de «eldre»politikerne i deres eget parti om de hadde i tankene om å forandre noe av politisk art..

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Rasjonell
  17. 01. 2010 klokken 01:04

  Jens oppfører seg som vanlig folk og går på ski i marka. Kong Olav, kjent som folkekongen, tok T-banene med folket til Holmenkollen.
  Jeg antar at kong Olav hadde noe å skjule også?

  Jeg tror ikke denne strenge mediasensuren er en realitet. Meningen fra nyhetsspeilet blir avvist av eksepertnee i sine respektive felt, og det er disse folk media henter informasjonen fra, ikke 5 på gata.
  Det er da ikke som at dere meninger ikke dukker opp.

  Ingunn du har da selv vært på Tabloid på TV2. Hvordan klarte du det da, visst media er så sensurert og ikke tillater dere sendetid.

  Angående det med holocaust trodde jeg den generelle konsisen her inne var at holocaust er en løgn skapt for å skape medlidenhet for jødene så de kan skape sine planer i det skjulte.

  Å skulle virkelig de samme personene som orkestrerte den fantastiske operasjonen 9/11 stå bake en trusebomber. De gutta prøver ikke engang lenger virker det som……..

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til Ingunn Sigurdsdatter
   17. 01. 2010 klokken 10:42

   Hei Rasjonell
   You puzzle me! Du bruker mye tid på å kommentere på speilet, og så er du alltid så provosert av det vi skriver? Hvorfor ønske du å bruke tid på det?
   Ellers er vi svært forskjellige bidragsytere på Nyhetsspeilet, og vi er ikke på noen måte enige i alt. Sånn bør det også være. Ingen som bidrar her får betalt på noen som helst måte, og noen av de som bidrar bruker enormt mye tid og ressurser på dette. Det gjelder også mange av de som kommenterer. Det som bindre oss sammen, er et brennende ønske om fri informasjonstilgang og tilgang til sannhet. Vi vil alle virkelig gjerne se et samfunn basert på helt, helt andre verdier enn nå. Mange nordmenn klarer å sitte stille når de ser hva slags grotesk urett som blir begått i Irak, Afghanistan og snart Iran-ser det ut som. Hvordan kan vi forholde oss rolige til at våre brødre og søstre blir drept i andre land med vår medvirkning, når vi vet at utenrikspolitikken er basert på en kynsime langt forbi enhver forstand. Det er selvfølge sterke interessenter som ønsker å holde sannheten om 9/11 borte fra offentligheten, fordi vi da måtte revurdere selve plattformen for alle våre utenriksplitiske allianser og all vår aktivitet i Midt Østen. Ingen av oss som bidrar på speilet er fanatikere elle har noen spesiell glede av konspirasjoner, -det er i alle fall mitt inntrykk. Tvert i mot så oppfatter jeg de andre som en humoristisk gjeng med beina ettertrykkelig plantet på jorda,-men uten redsel for å gå inn i problemstillinger som mange andre frykter.

   GD Star Rating
   loading...
  • Profilbildet til Uenur
   17. 01. 2010 klokken 12:09

   Jeg har ikke sett mange her inne som benekter at holocaust under andre verdenskrik fant sted.Hvor har du sett dem? Det er ikke total enighet om antall myrdete,og om bakgrunnen for ugjerningene,men ingen benekter et gedigent folkemord,så langt jeg har sett..

   GD Star Rating
   loading...
  • Profilbildet til QLEQK
   21. 01. 2010 klokken 22:24

   Angående Tabloid : Du har argumenter som en 2 åring akkurat der.
   For å svare deg kort og enkelt : Fordi det ville vært FOR åpenlyst t.o.m. ovenfor sånne som deg å ikke slippe «den andre parten» til.

   GD Star Rating
   loading...
 • Profilbildet til hanze
  17. 01. 2010 klokken 02:47

  Det er så bra Ingunn!
  AP er på ingen måter det som AP en gang var. Avlivninga startet antagelig en gang på 70 tallet, da vi skulle inn i EF/EEC.
  Da var tiden for de stormansgale globalister kommet.
  De bukket og knelte for den store plan og folket som hadde fått dem til makta, kom i andre og tredje rekke. Sånn er det fremdeles og enda verre.

  Denne absurde statsovervåkninga av landets borgere er blitt så rave sinnsykt at det finns knapt ord. Bare se på denne merkelige strekningsmålinga på E6 og andre veier. Når jeg kjøre fra Tromsø til Oslo, og blir av statens fotobokser, fotografert flere ganger til tross for at jeg holder meg innafor den statlige forordning og direktiv når det gjelder fart, føler jeg en uhygge som overskygger alle frihetsfølelser. Alle blir fotografert! Dette er kun egnet for overvåkning og ingen ting annet!.

  Skritt for skritt mister man sin frihet. Staten og de globale febersyke skal kontrollere alt og alle og detaljstyre oss inntil det avskyelige. De snikinnfører, de manipulerer og etter hvert godtar vi alt uten å ofre en tanke. Vi skal ikke tenke eller blande oss opp i det som har med det offentlige og gjøre. Den allmektige stat skal tenke for oss. Og alle disse statsbærende nikkedukker av noen medier, legger ikke to pinner i kors for å stille det minste kritiske spørsmål. Har de ikke hørt om codex alimentarius eller denne til nå, siste spikern i kista – datalagringsovervåknings kontroll på alle mennesker direktivet.

  De har opphøyd seg selv til slike høyder at de antagelig aldri mer vil få skikkelig fotfeste.
  Noen ildsjeler – politikere hadde en gang en visjon. De skulle tjene folket, de skulle tjene landet på aller beste måte.
  Så har noe gått galt. Nå er det omvendt. Folket skal være deres tjenere, og deres tro på sin egen evne til å løse menneskenes og verdens problemer, kjenner ingen grenser!
  Alt til beste for deres egen maktsyke og grådighet!

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Thunderdahl
  17. 01. 2010 klokken 03:10

  Flott artikkel :)
  Norge er et totaliært demokrati, hvor staten har all makt.

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Lise Tollefsen Slembe
  17. 01. 2010 klokken 08:15

  Ja, dette var virkelig en etterlengtet artikkel og så realistisk og interessant som den går an å få blitt Ingunn!

  «om vi går vi mot et fascistisk kontrollsamfunn» er et godt spørsmål når vi tar i betraktning alle de tusener av mennesker her i landet som lider av dårlig selvfølelse, angst, depressjoner, usikkerfølelse og passivitet til det som rører seg av alvorlig samfunnsproblematikk som de helst vil unnvære å ta del eller snakke om!

  Selv, før jeg startet mitt frivillige org. arbeide og lenge før jeg besluttet meg for å opprette et parti, hadde jeg til daglig en stiv nakke grunnet alle mine dagligdagse bekymringer og uro for for morgendagen og hva som ville møte meg av sure mine fra offentlige kontorer, hovmodige og arrogante autoritsansatte og ellers avvisende holdninger der jeg kom på offentlige kontorer! For slik oppfattter mange vårt kontrollerende styresett her i landet og jeg Ingunn, mener vi i mange år har levd under et fascistisk styresett!

  Facsist samfunn hører jeg ofte unge mennesker slenge ut til meg i en samtale i deres fortvilelse og motløshet over at de ikke føler seg sett, hørt eller fortstått av de voksne byråkratene der ute! Og jeg forstår dem godt jeg, at mange unge i dag «melder deg ut av samfunnet» (som det heter) og trekker inn i sine egne samfunnsmiljøer der de mer eller mindre stenger den kyniske verden ute!

  Og jeg merker også misnøyen blant unge mennesker som kommenterer alvorlig samfunnsproblematikk på artikkeler i de større avisene her i landet.
  Replikkene går ofte på utskjelling og banneord, ja sleiveutrykk, som om den unge egentlig ikke vet hvorfor han/hun gidder å sitte der å kaste bort sin «verdifulle tid» med å kommentere et alvorlig og viktig samfunnstema som kunne vært gjort noe med for lenge, lenge siden!

  En stor prosent unge mennesker i dag føler seg alvorlig talt SVÆRT MOTLØSE og grunnen er selvsagt at de sliter vettet av seg for å klare å holde seg oppegående i det konkurransepregede kontrollsamfunet vi lever i!

  Og når til og med det viser seg at et stort antall videregående elever gir opp studiene sine før eksamenstid, vel så må vel det vise tegn på at noe er riv ruskende galt med hvordan samfunnspresset har blitt og hvordan de oppfatter hverdagen som et eneste STORT KAV!

  Jeg tror at dette året blir en stor omveltning for den store prosenten av mennesker her i landet. Kall det gjerne en «evulosjon» blant menneskeheten og i mennesket, der mange vil krype ut fra sine » trygge skalkeskjul» for å finne tilbake til deres åndelige bevissthet. Og jeg er 99 % sikker på at det vil bli mer enn en stor «oppvask på kammerset» hva denne regjeringen angår og mye splid og utmeldinger/oppsigelser fra stortingspolitikere og NAV ansatte. Kontrollstyringen fra Stoltenberg & co er i ferd med å gå i oppløsning, slik ser jeg bildet klart foran meg.

  Dermed vil enkeltmenneske og et stort antall mennesker, etterhvert begynne å føle «friheten under vingene igjen igjen!»

  Lise

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til Monica Waade
   17. 01. 2010 klokken 08:35

   Go’ morgen Lise, så koselig at du også leser morgenavisa. :-)

   Jeg støtter også helt opp om det Ingunn sier, og det du Lise og de andre her kommenterer for alt henger sammen med det vi ser som virkelig skjer. Jeg har også en følelse av at korthuset til Jensemann faller, sammen med moralen til øvrige politikere.

   Se på denne Erna da… æsj… og ikke er hun mye redd for smitte av svineinfluensa for hun vet hele pandemien et spill for galleriet. 😀

   Erna klinte til på homogalla;
   http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.6940434

   GD Star Rating
   loading...

Legg inn dine tanker