Du leser nå
Budskapet fra RA del 1: Hvordan universet virkelig fungerer

41 minutter lesetidBudskapet fra RA del 1: Hvordan universet virkelig fungerer

RA: Vi er de som er loven om ett. I vår vibrasjon er polaritetene harmoniserte. Paradoksene har en løsning. Vi er ett.

Moderne psykologi forsøker å arbeide med psykologiske modeller som plasser menneskets bevissthet i en ramme som er beskrevet av materialistisk vitenskap. I all korthet går det ut på at menneskets hjerne er det som produserer bevissthet. Det igjen sier at mennesket er intet annet enn en tilfeldig biologisk skapning – et resultat av Darwins evolusjonsteorier.

Det er også derfor verden fortsatt styres under en uskrevet lov som sier. ”Den sterkestes rett”.

Som en kontrast til vitenskapens syn på menneskets mening og opphav har vi et uttal med trossystemer som vi kaller religioner. Hver av disse legger beslag på å være den eneste rette trossystem for å kartlegge vår sjelelig eksistens. Resultatet er like mye fragmentering, uenighet og maktovergrep som vitenskapens tilnærming står for.

Noen få mennesker mener at begge disse alternativene til å forstå menneskets tilværelse på er mangelfulle. Enkelte av disse søker etter beste evne mot å forstå tilværelsen gjennom mer esoteriske kanaler. Esoterisk betyr skjult, gjerne veldig godt skjult informasjon. I dette tilfelle bruker vi endret bevissthets tilstander for å søke etter bedre svar til livets mer gåtefulle spørsmål.

Mens den hardbarkede materialisten avviser kontant en hver kilde til intelligens forbi hjernen, er mange som forsker i bevissthet blitt oppmerksom på det faktum om at vitenskapen rett og slett ikke har muligheter til å studere fenomenet. De kan bare studere den fysiske hjernen – fordi bevissthet er ikke materialistisk i sin essens. En må rett og slett utvide vitenskapens selvpålagte begrensninger for å tillate bruk av subjektiv, sansebasert informasjon som grunnlag for forskningsarbeid. Metoden er ellers kontant avvist fra tradisjonell forsknings rammevilkår.

En aldri så liten skandale er i vente

En aldri så liten avstikke fra mitt tema for å komme med en relevant kommentar når det gjelder vitenskapens troverdighet.  Skandalen som nå rulles opp i forhold til klimaforskere som har tuklet med data for å skjule det faktum om at mennesket faktisk ikke er ansvarlig for global varming og at de siste 9 årene har faktisk blitt kaldere sies å være den største vitenskapelig skandale noen gang. Enkelte mener klimamøtet  i København må avlyses og at AL Gore med staben av forskere som har begått kriminell manipulering av data må  i fengsel. Det er faktisk  ingenting når det gjelder det som en gang kommer til å gå opp for folk at vitenskapens psykologi  og psykiatri produserer like villedende resultater fordi fundamentet er feil. Da må alle vitenskapelig grener som berører bevissthet skrives om – vi må begynne helt på nytt – da kan vi snakke om skandale.

Enkelte vitenskapsforskere er fortsatt knyttet opp til å oppdage hvordan verden fungerer. De vil være trofast til det som er sant og riktig. En rekke forskere valgt å bryte med disse selvpålagte begrensningene fordi de har ellers ingen muligheter til å følge kjeden av evidens som er å finne i en rekke universelle menneskelige fenomener. Den som er mest grundig dokumentert av forskningsmiljøet er, ”Nær-døden opplevelsen”. Nå har over 7-millioner mennesker som har vært klinisk døde, for så å komme tilbake ti livet igjen, blitt intervjuet av over to generasjoner med forskere. Deres resultater og konklusjoner går i mot tradisjonell vitenskaps påstander. Til tross for at arbeidet er publisert i ”peer review” blader som The Lancet, er det mange som ikke har fått med seg at forskerne mener at døden er en illusjon. Det ser ut som om sinnet og hjernen er to forskjellige ting. Hjernen er en brems for vår bevissthet. Når sinnet, forlater kroppen, er det i stand til å forstå mer, og oppfatte en form for grenseløs tilværelse forbi det fysiske livet. En ny dimensjon åpenbarer seg og der kan den tradisjonelle vitenskapen forløpig bare holde seg unna.

En annen kilde til utvidet forskning rundt bevissthetens gåter er via bruk av hypnose. I denne forbindelsen dukker to ulike fenomener opp. Begge gir hver sin innblikk i den verden som vitenskapen ellers er stengt fra å delta i. Den delen som mest er utforsket, er det som kalles ”regresjoner”.  Ordet betyr i all korthet, ”å gå tilbake i tid”. Vi har regresjoner når vi husker det vi gjorde i går. I dette tilfelle snakker vi om en heller lang tidsaspekt. Den hypnotiske regresjonen innebærer ofte å hente frem minner fra tidligere liv. Som ikke det var nok er også en ny tid kommet under søkelyset og det er hva vi gjør i tiden mellom livene våre.

Mens skeptikerne påstår at minner om tidligere liv er plantet inn i bevisstheten til subjektene av sine hypnotisører er det faktisk slik at selv uten å nevne tidligere liv, går det ubevisste automatisk til andre livs minner dersom det er relevant for den det gjelder.

Mens mange forsøker å bortforklare fenomenet som spekulativ, er evidensen blitt så pass stor og overveiende entydig, at den nysgjerrig søkeren er nødt til å undersøke saken på alvor. Fordi enkelte barn også har spontane minner av tidligere liv, og fordi mange av disse har blitt kontrollert og funnet troverdig er det bare enda mer grunn til å ta fenomenet på alvor.

Det tredje mønstret som brukes for å søke etter å forstå bevissthetens essens og tilværelsens skjulte strukturer på er ved bruk av et fenomen som kalles kanalisering. I et endret bevissthetstilstand, eller transe, er vedkommendes personlighet satt til side for å gi plass til et annet kilde til intelligens. Mens dagens psykiatri kaller slike fenomener for ”sykelig psykoser” er vår historie godt krydderet med kunstnere, forfattere, musikere og vitenskapsfolk som har øst av visdommen som synes å komme fra helt fremmede steder. I noen tilfeller er kilden til inspirasjon vår egen høyre bevissthet, noe psykologi ikke har oppdaget. Andre ganger er kilden faktisk enda mer fjern fra det de fleste tror lar seg gjøre.

Den som er innvieet i kanaliseringskunsten betrakter universet som et oppholdssted for utallig mengder med bevissthet som har sin eksistens på ulike dimensjoner og energinivåer. Sinnet kan tune seg inn på disse med de rette teknikker og strømmen av intelligens kan så flyte frem og tilbake. Det ser ut til å være et hierarki av bevissthets nivåer som begynner med de nylig avdøde til de vi kan bare henvende oss til som høyere bevisstheter – som er millioner av år foran oss.

Kvaliteten på kanalisert informasjon varierer veldig sterk. De med erfaringer vil helst unngå det nivået som huser upålitelig informasjon. Kanalisert informasjonen bør ikke lage konflikter med annen informasjon som vi har grunn til å ta på alvor. Det bør også bære preg av en høyere intelligens enn vår egen. Mange bruker begrepet ”super logisk”. Det vil si at informasjonen er så gjennomtenkt at det går ikke an å diskutere det. God kanalisert informasjon er konsist, presis og utvider rammene til vår forståelse.

En av de mest kjent kanaler i vår tid er Edger Cayce som var en søndagsskole lærer som koblet seg opp til ”arkivene” der all kunnskap står. Han ga tusenvis av mennesker råd om medisinske spørsmål og kunne si en hel del om universets store hemmelighetene. Den kilden som jeg ønsker å skrive en lengre serie artikler om var kanalisert i fra 1981. Kilden kaller seg for RA. Fysikker Dr. Don Elkins hadde allerede arbeidet med diverse kanaliseringsprosjekter i tyve år da han traff Clara Rueckert som ble kanalen som RA kunne bruke for å presentere seg for vår moderne verden. Claras bevissthet var ikke til stede under transene. Dr Don Elkins hjalp til med å indusere den hypnotiske tilstanden hos Clara og det er han som stiller spørsmål.

Kanaliseringsprosjektet resulterte i 5 bøker ”The Law of One – 1-5”. Om RA, sa Dr Elkins at han brukte all sin kløkt til å finne frem til feil i tenkningen. Det ble heller at Elkins ble satt på plass av RA. Fordi jeg har holdt på med å søke og bekrefte/avkrefte mange sider ved det alternative de siste 25 årene har jeg også vært bort i mange kanaliserte kilder. Jeg må si at jeg finner dette stoff til å være fullstendig konfliktfri med det jeg selv har utforsket om bevissthet. Den gir også den klareste forståelse av hvordan universet fungerer og den spesielle tide vi nå lever i. Fordi stoffet kom frem for så lang tid siden har nyere vitenskapelige funn være i stand til å avkrefte eller bekrefte det RA har stått for. Jeg har til gode å finne noe som ikke stemmer med informasjon jeg ellers har sjekket ut som veldig troverdig.

Mens stoffet er kanskje ikke noe som alle kan akseptere, er jeg av den meningen om at det skal være tilgjengelig for de som ønsker å lese det. Jeg har oversatt teksten etter beste evne fra engelsk. Arbeidet er tungt, men jeg mener at belønningen er stor for å få den over på Norsk. For den som er god på Engelsk og som ikke vil vente for å få alt på Norsk kan du laste ned en oppsummering gjort av David Wilcock, gratis på denne websiden her. Wilcocks websider er kanskje den mest gjennomarbeidet samling av evidens rundt RA materialet jeg vet om. Hans gratis webbøker gir omfattende vitenskapelig evidens dekning for RA stoffet. Det er desverre skrevet på engelsk og stoffet er til dels tungt tilgjengelig.

Jeg har oversatt dette stoffet direkte i den formen den er presentert gjennom Wilcocks samlede behandlingen av stoffet. Rekkefølgen har jeg, med andre ord, ikke selv bestemt.

Fordi informasjonen kan virke fremmed for enkelte, vil jeg, der det passer, også skrive noen kommentarer som gjør at det hele flyter bedre og henger sammen med annen kjent vitenskapelig  informasjon. Først må vi ha noen begrepsforklaringer:

Hvem er RA?

Kanaliseringen begynte jan 15, 1981. Bøkene 1-4 ble publisert 1982-1984. Den femte ble publisert 1998.

Begrepsforklaringer:

1.  Sosial hukommelsesgruppe (kollektiv hukommelse) – (Social memory complex) = en stor gruppe med fullstendig integrerte sjeler eller “gruppesjel” Et stort antall kanalisert informasjon snakker om prosessen der individuelle sjeler hører til en åndelig familie, som med tid og stunder integreres til ”ett”. Der enkelte kan være redd for å miste sin personlighet, sier de at de som er klar for dette betrakter at de heller blir tusen ganger mer den de er fra før. Integrering ser ut til å være et viktig prinsipp i det universet som er helhetlig satt sammen. I dette tilfelle snakker vi om en hel planet av bevissthet som har integrert og blitt til ”ett”.

2.  Sinn/kropp/ånd gruppe (Mind/body/spirit complex) = et menneske eller enhet (entity)  som har fri vilje samtidig som individet kan betraktes som en fragment av en større helhet, samtidig som alt er ett! Det virker som en paradoks – ra kaller disse for forvrengninger – lag av sannhet.

3.  Katalysator = stimuli som fremmer vekst, som presenterer en utfordring og en anledning for å lære en lekse.

4.  Densitet = densitet av bevissthet – eller energitetthet (vi snakker her om en form for energitetthet) av vibrasjon. Ofte brukt av RA som en analog til det som ofte er tenkt på som ulike dimensjoner i universet. Densitetene er organisert som oktaver i musikken og i det visuelle lysspektret. Syv noter hører til en oktav, før den åttende er starten på en høyere eller lavere oktav. Jo høyere densitet, desto høyere nivå av bevissthet. Hver densitet av bevissthet over vår forårsaker en endring av lysets hastighet. Det forklarer hvordan UFOer kan reise lengre enn det vi har forstand til å forstå.

Mens hver densitet av bevissthet representerer en form for læringsagenda som har sitt eget tema er det også slik at hver densitet her sin egen oppdeling i dimensjoner. En av disse hoved oppdelingene er forskjellen mellom det en oppfatter som det fysiske livet (også på hvert nivå av densiteter) og det som er for tiden mellom liv (inkarnasjoner). Ras forklaring går ut på at vi har ”rom og tid” og vi har ”tid og rom”. I den første dimensjonen kan vi bevege oss i rom men ikke i tid. I den andre kan vi bevege oss i tid men ikke i rom. Den ene gir handlemuligheter uten særlig innsikt og den andre gir innsikt uten særlig handlemuligheter.

5.  Vandrer = en sjel fra en høyere densitet som har frivillig valgt å inkarnere i tredje densitet som menneske, med en forhåndsavtale om å glemme dens sann sjelelig opphav mens den lever som menneske hvis den ikke bevisst søker den informasjonen.

6.  Innhøsting = en prosess der sjelen og/eller planeten beveger seg fra en densitet til den neste. Prosessen skjer naturligvis ettersom planetsystemet beveger seg gjennom ulike områder av energidensitet i galaksen og dermed skaper skifte i densitet. Jorden er snart i ferd med å gjennomgå en slik skifte og vitenskapelig bevis for dette er en del av arbeidet til David Wilcock.

7.  Forvrengning = Hva som helst som kan feilaktig bli betraktet som en separat eller individuell enhet, (siden alt er ETT) (som følge av enhetsloven) inklusiv alle filosofiske ideer, lærdom og konsepter i forhold til enhet i tillegg til slike ting som lysets essens i ulike densiteter, siden det bare er Ett lys som har forvrengt seg sel til en oktav. Da ordet forvrengning har ofte blitt brukt i RA materialet har det også blitt en snubletråd for mange lesere av stoffet da det kan gjelde nesten alt og vanligvis ikke er tenkt å være et negativ ord. RA henviser til sin egen lærdom som forvrengninger da de selv ikke har fullt ut kommet gjennom oktaven og tilbake til enhet.

1. Introduksjon til RA-materiellet

Første uttalelse:

RA:  Jeg er RA, jeg har ikke snakket gjennom dette instrumentet tidligere. Vi måtte vente til hun var trimmet presist fordi vi sender på en smal vibrasjonsfrekvens. Vi hilser dere i lyset og kjærlighet til vår uendelig skaper. Vi har fått oppmerksomhet på deres gruppe fordi dere trenger en mer avansert tilnærming til det du kaller, søking etter sannheten. Vi håper å tilby deg en noe annerledes vinkling på den informasjonen som alltid er og alltid vil være den samme.

Hvem er RA?

RA: Vi er de som er loven om ETT, enhetsloven. I vår vibrasjon er polaritetene harmoniserte: paradoksene har en løsning. Vi er ett. Vi har gått på din planet og sett ansiktene til deres folk.

Vi nå føler et stort ansvar for å bidra til å fjerne visse forvrengninger som har blitt gitt om ”The Law of One” (Enhetsloven) Vi som, sosial hukommelsesgruppe, eller gruppesjel, tok kontakt med en rase på deres planet som dere kaller Egyptere. Vi snakket med en som hadde hørt og forstått og var i en stilling til å fremme loven om Ett. (Basert på Edgar Cayce kan vi se at denne personen var RA-Ta som hjalp RA med den store pyramiden sammen med Hermes og senere også reinkarnerte som Cayce.) Dessverre forvrengte prestene og menneskene på denne tiden vårt budskap. De tok bort medfølelse som slik enhet er bevisst.

RA fortsetter å søke mot alt som er:

RA: Vi søker å bli alt som er og enda er vi RA. Derfor går våre stier fremover.

Er RA en av mange?

Spørsmål: Når jeg er i kommunikasjon med deg som RA, er du til tider individualisert som en enhet eller snakker jeg til en hel gruppesjel?

RA: Du snakker med RA. Det er ingen separasjon. Du ville kalle det gruppesjel og dermed indikere mange enheter. I vår forståelse snakker du til en individualisert del av bevissthet.

(Notat:  I andre ord, RA representerer en hel planet av bevisstheter eller fragmenter av en helhet som er blitt integrert til en helhet av bevissthet. Hver densitet i oktaven forflytter seg nærmere og nærmere til den fullstendig integrerte Sinn av skapelsen. Strukturene og evnene til sinnet blir i økende grad vanskelig for menneskesinnet å fatte.)

2.  RAs historie

1.  I tredje densitet var RA hjulpet av sjette densitets vesener

RA:  Vi var hjulpet av sjette densitets vesener i løpet av vår egen tredje densitets erfaringer. Siden vi var mye mindre krigersk enn mennesker, fant vi denne lærdom nyttig. Vi hadde ikke utviklet forholdene mellom pengesystemer og makt. Vi var en mer filosofisk tredje densitets planet enn deres egen og vår valg av polaritet var mer sentrert rundt forståelse av seksuell energioverføringer og passende forhold mellom selv og andre. (B3, 66)

Spørsmål:  Hvilken sivilisasjoner var det som hjalp RA i tredje densitet, som brukte pyramideformen?

RA: Dere mennesker er glad i navn. Disse enhetene har begynt deres reise tilbake til Skapekraften og erfarer ikke tid lengre. (B3, 71)

2.  RA VAR FOR EMPATISK I FJERDE DENSITET

RA:  Som en gruppesjel i fjerde densitet hadde vi tendensen til empati helt frem til selvslettelse når vi skulle hjelpe andre. Da femte densitets innhøstingen var sikret fant vi at, i denne vibrasjonen, feiloppfatninger kunne bli bevisstgjort i forhold til hvor nyttig slik pågående empati kunne ha. Vi brukte mye tid i kontemplasjon i handlemønstre hos skaperen som kan fylle kjærlighet med visdom. (B2, 95)

3.  RA TOK KONTAKT MED MENNESKER PÅ JORDEN

A.  RA var i sjette densitet da jorden ble besøkt

RA: Jeg er en del av den kollektive hukommelsen som reiste utover fra en planet i deres solsystem, den du kaller Venus. Vi er en rase som er gammel slik dere måler tid. Da vi var i sjette densitet var vår fysiske kropper det du ville kalle gylden. Vi var nokså høy og delikat. Huden på våre fysiske kropper hadde en gylden glans. I denne formen bestemte vi oss for å oppsøke deres folk. Deres folk var mye ulik oss i fysisk utseende. Vi blandet oss ikke så godt med befolkningen og var opplagt annerledes enn dem. Vårt besøk var relativ kort. Det var da vi bygget pyramidene. (B1, 90)

Vi valgte denne oppgaven blant deres folk, vi ville ha blitt oppfattet som lys om vi hadde kommet til jorden i vår naturlig form. (B1, 103)

B.  HVORDAN REISTE DU FRA VENUS TIL JORDEN?

RA:  Vi brukte tanker. (B1, 90)

C.  ENDRET DU PÅ DIN DENSITET FOR Å VÆRE PÅ JORDEN?

RA:  Fra sjette densitet var vi i stand til å manipulere energi med tanker som er uendelig intelligens til stede i hver lyspartikkel eller forvrengt lys, slik at vi var i stand til å kle oss i en kopi av våre sjette densitets sinn/kropp/ånd enheter som var synlig i tredje densitet. Vi hadde tillatelse til dette eksperiment av rådet som vokter denne planeten. (B1, 91)

D.  HVOR ER DETTE RÅDET LOKALISERT?

RA:  Rådet er lokalisert i åttende densitet av planeten Saturn, plassert, i tredje densitets språkdrakt, i Saturns ringer. (B1, 91)

E.  GAVENE BLE MISBRUKTE.

RA:  Vi er disse i alliansen som, elleve tusen år siden kom til to av deres planetariske kulturer hvilke var på den tiden nært i kontakt med skapelsen av den Ene Skaperen. Det var en naive tro at vi kunne lære bort ved direkte kontakt. Disse kulturene var allerede nært tilknyttet en bevissthet eller overskyggende tro i at alt har bevissthet. Vi kom og var ønsket velkommen av disse so vi ønsket å tjene. Vi forsøkte å hjelpe disse på teknologiske måter som har med helbredelse av sinnet/kroppen/ånden gjennom bruk av krystallen. Av den grunnen var pyramidene skapte.

Dessverre ble det slik at de som var i makten reserverte denne teknologien for seg selv. Dette var ikke hensikten innenfor enhetsloven. Vi forlot dine folk.

Vi har derimot aldri forlat deres vibrasjon på grunn av ansvaret for de endringene i bevissthet som vi forårsaket og siden fant forvrengt på måter som ikke var i overensstemmelse med enhetsloven.

Vi forsøkte å ta mental kontakt med de som styrte dette landet (Egypt). I den åttende dynastiet var vi i stand til å kontakte en farao, Aten eller Ikhnaton. Han var en vandrer. Denne enheten ble overbevisst om at vibrasjonen av den Ene var den sann åndelig vibrasjonen og dermed la ned Enhetsloven. Men hans troer var kun akseptert av få. Da han ble felt kom heller frem troene om mange guder. (B1, 70-71)

RA:  Vi kom til deres folk for å dele Enhetsloven. Vi ønsket å understreke for de som ønsket å lære om enhet at i enhet er alle paradokser forløste; og alt som er i stykker blir helbredet: alt som er glemt er brakt frem i lyset. (Fk, 142)

F.  TIDENE DA RA HAR TATT KONTAKT MED JORDEN

RA:  Det første forsøket på å hjelpe deres folk skjedde ca. 75,000 år siden. (Hjalp de fra Mars komme til Jorden). Den neste hjelpen ble gitt di fra Mu, omkring 58,000 år siden. Dernest var de Atlantis ca 13,000 år siden. Neste gang var det for å hjelpe folk i Egypt (og noen i Syd America), ca 11,000 år siden. Ca 3,500 år etter det var det tilbudt igjen i Syd America. Det var noen forsøk å hjelpe de i Egypt ca 2,300 år siden av andre i alliansen. I den gjenstående delen av denne syklus har vi aldri gått fra deres femte densitet og har arbeidet for å forberede innhøstingen. (Bi, 135-136)

F.  KUNNE MENNESKER HA LEVD PÅ VENUS DA?

RA:  De tredje densitets forholdene er ikke støttende til livsformer som mennesker. Men den femte og sjette densitetene for denne planeten støtter vekst / læring. (B1, 90)

RA:  Intelligensen som lever på Venus nå er femte densitet enheter. Lt, 124)

G.  RA TILBYR OPPLYSNING FORTSATT

Opp mot slutten av bok 3 blir det stilt spørsmål om nok materiell har blitt dekket hittil slik at, hvis publisert, ville gjøre opp for de feilene som tidligere ble begått gjennom de naive handlingene fra RA.

RA:  Vi mener ingen mangel på respekt for deres tjenestemenn vi forventer ikke å gjøre fullstendig opp for disse forvrengningene. Språk har en slik essens at det som er forvrengt ikke kan, som vi kjenner til, bli fullt ut avforvrengt, men bare opplyst til en viss grad. (B3, 162)

V. SYKLUSENE SOM RA HAR AVSLUTTET

RA:  Læringsveien er støpt i øyeblikket. Det er ingen historikk som du forstår det som konsept. Se for deg en sirkel av væren. Vi kjenner alfa og omega som uendelig intelligens. Sirkelen slutter aldri. Det er nå. Densitetene eller syklusene vi har gjennomført er:

  1. Første densitet – syklusen av oppmerksomhet (Vann og mineraler)
  2. Andre densitet: vekst (Planter og dyr)
  3. Tredje densitet: Selvinnsikt (kun Mennesker)
  4. Fjerde densitet: Kjærlighet eller forståelse
  5. Femte densitet: Lys eller visdom

RA: Vi brukte mye tid/rom i femte densitet for å balansere ut den intense empatien vi hadde tilegnet oss i fjerde densitet, (B2, 93)

  1. Sjette densitet: Lys/kjærlighet, kjærlighet/lys eller enhet (også ofte omtalt som empatisk visdom) (På dette nivået er dualitet integrert og det er her vi finner de vi kaller for høyere bevissthet – disse tar aldri feil)
  • Syvende densitet: Portalens syklus (også ofte omtalt som den densiteten der en oppfatter hvordan all ting er hellig)

RA: På det syvende nivå eller dimensjon (densitet), skal vi, om våre anstrengelser er tilstrekkelig, bli ett med alt slik at vi ikke har noen hukommelser, ingen identitet, ingen fortid eller fremtid men eksisterende i alt. (B1, 153)

8.  Åttende densitet: Oktaven som beveger seg inn mot en gåte som vi ikke fatter. (B1, 153) (min notat – åttende densitet er faktisk den første av en høyere oktav. Det er bare fire densiteter i hver oktav på samme måte som musikalsk skala)

SPØRSMÅL: Betyr det at i åttende densitet at du har oppmerksomhet på alt som er?

RA:  Det er delvis korrekt. Det er vår forståelse at det vil ikke bli vår oppmerksomhet, men oppmerksomheten til Skaperen. I Skaperen er det als som er. B1, 153)

3. Hvordan ble pyramidene bygget?

I.  DET VAR BYGGET MED KRAFTEN AV ENHET.

RA: De større pyramidene var bygget med vår evne til å bruke kraften av Enhet.

STEINENE ER LEVENDE. DETTE HAR IKKE VÆRT FORSTÅTT AV DERES KULTUR. (B1, 72-73) (RA henviser til faktum om at steinene eksister i første densitet av bevissthet, densiteten som omfatter oppmerksomhet. Den første, andre og tredje densitentene av bevissthet livsformer er alle synlig for tredjedensitets enheter som oss.)

2. HVORDAN VAR STEINBLOKKENE SOM UTGJØR PYRAMIDENE FLYTTET PÅ?

RA: Forestill aktiviteten i alt som er skapt. Energien, enda som begrenset, er nokså stor. Denne energien er intelligent. Den er hierarkisk. Akkurat som du har et hierarki av kropper, så har hvert atom av slik materiell som stein.

Når en kan snakke til den intelligensen, den begrenset, fysisk energi av den fysiske stein kroppen er satt i kontakt med den uendelig energien som er iboende i de mer veltrimmede høyere kroppene, vær det stein eller menneske. Med denne forbindelsen på plass kan et ønske bli levert. Intelligensen av uendelig stein bevissthet kommuniserer til dens fysiske kropp og delingen og flyttingen som er ønsket blir så gjennomført. (B1, 77)

(Min notat – Denne informasjon har også blitt bekreftet på nøyaktig samme vis gjennom forskningen på en eldgammel åndelig psykologi modell som har sine røtter i Hawaii og sannsynligvis opphavet fra RA. Denne gruppen kalles ”Huna”. Ordet betyr hemmelighet. En videre oppdeling av ordet ”hu” og ”na” er den maskulin og feminine kraften i integrert form – Ying og Yang i Østens filosofi.)

III. VAR DETTE GJENNOMFØRT AV ETT INDIVID?

RA:  Det er en forskjell mellom individuell kraft gjennom enhetsloven og kraften som er tilgjengelig gjennom den kombinert forståelse av enhetsloven av en gruppesjel.

Ett individ, renset av alle urenheter, kunne faktisk flytte et fjell. Når det er sagt, i forhold til en kollektiv forståelse av enhet, hvert individ kan ha en akseptabel mengde forvrengning og likevel kunne det kollektive sinnet flytte fjell. (B1, 78)

Det er de blant deres folk i denne tiden som har renhet i ett med uendelig intelligens. (B1, 82)

IV. HVORFOR IKKE SKAPE DEN (PYRAMIDEN) HEL ISTEDENFOR Å BRUKE BLOKKER?

Vi ønsket ikke å bli tilbedt som byggere av en mirakuløs pyramide. Derfor ser den ut til å bli laget, ikke skapt gjennom tanke. (B1, 79)

V.  OPPSTANDELSE SOM FØLGE AV INITIERING I DRONNING – KAMMERET.

RA:  Initieringskonseptet krever sentrering av individet når det søker Skaperen.

Initiering i Dronningkammeret involverer å forlate selvet i et slikt ønske å kjenne skaperen fullt ut slik at det rene innstrømmende lyset trekkes inn i full balanse gjennom alle energisentre eller chakraer, som møter i det indre øyet chakra og åpner porten til intelligent uendelighet. Da oppleves essensen av livet.  Eller, som dere sier det, ”oppstandelse”. (B3, 49)

VI. BRUK AV RESONANSKAMMERET

Spørsmål: Du sa at resonanskammeret var brukt slik at den innveide kunne møte selvet. Vil du forklare det?

RA:  En møter selvet i midten, eller i dybden av essensen. Det er parallell med begravelsen og oppstandelsen av kroppen der enheten dør i seg selv og gjennom denne konfrontasjonen av tilsynelatende tap og forståelse av essensiell gevinst, er transformert til et nytt og oppreist vesen.

Kammeret arbeidet på sinnet og kroppen. Sinnet ble påvirket av fravær av sansestimulering og de arketypiske reaksjoner til å bli levende begravd uten mulighet til å redde seg selv. Kroppen var påvirket av sinnet og av de elektriske egenskapene (piezoelektrisk) som tilhører materialet som ble brukt. (B3, 112)

VI. KAN PYRAMIDEN FORTSATT BLI BRUKT FOR HELBREDELSE OG INITIERING?

RA:  Det er som en ustemt piano. Den spiller sangen, men så dårlig. Bare en spøkelse av energien fortsetter. Pyramidens tid er forbi. (B1, 81-82)

Hvem er vi?

4. DIVERSE OPPHAV TIL TREDJE DENSITETS BEVISSTHET PÅ JORDEN.

I. DEN FØRSTE GRUPPEN KOM FRA MARS

A. PLANETEN MARS BLE UBEBOELIG FØR DEN AVSLUTTET SIN SYKLUS

RA:  De første enhetene fra tredje densitet som kom hit var hentet fra Mars. Miljøet for denne planeten ble ubeboelig for tredje densitets vesener.

(Min notat: Denne uttalelsen eller påstanden kan selvfølgelig virke søkt, men ved nærmere gjennomgang av evidensen kan vi si at det foreligger faktisk vitenskapelig evidens for at det har vært omfattende sivilisasjoner på denne planeten. Arbeid på fotografisk evidens fra NASA gjennom enkel bilde oppklaringsredskaper som Photoshop viser at det er omfattende ruiner på denne planeten. Følgende bildet er bare ett av disse eksemplene.)

mars-3

UTTALELSE:  Jeg antar du sier at de som vokter overførte Mars rasen hit etter at rasen døde, i en fysisk forstand på Mars.

RA: Det er korrekt. (B1, 106)

RA:  Krigshandlinger gjennomført av disse forårsaket slike vansker i det atmosfæriske miljøet av deres planet at det ble ubeboelig for tredje densitet erfaringer forut for slutten av dens syklus. Derfor ble enhetene på den Røde planeten uhøstet og fortsatt på deres planet i et forsøk på å lære om enhetsloven. (B1, 107)

Spørsmål: Hvor lenge siden var dette?

RA:  Ca. 75,000 år siden. Deres planet var ikke tredje densitet i sitt miljø før denne tiden. (B1, 107)

B.  BARE ANDRE DENSITETS ENHETER VAR ALLEREDE HER PÅ JORDEN

RA:  De som var fra andre densitet. Den andre densitet er densititeten av høyere planteliv og dyreliv som eksisterer uten den oppover driften mot det uendelig. (B1, 107)

Spørsmål:  Nyere forskning indikerer at den normale søvnsyklusen for enheter på denne planeten er 25 timer istedenfor 24 timer. Er dette korrekt og, hvis så, hvorfor er det slik?

RA:  Det er korrekt i noen tilfeller. Innflytelse fra planeten i minnene til de fra Mars har en effekt på tredje densitets kroppene. Marsrasen har gitt dens genetisk materiell til mange kropper på deres plan. B3, 100)

II. 65 MILLIONER ER VANDRERE

A. HVEM ER VANDRERE?

RA:  Forestill, hvis du vil, sanden på deres strender. Som utallig sandkorn er kilden til uendelig intelligens. Når et kollektiv sosial minne har oppnådd en fullstendig forståelse av dens lyst, kan den konkludere at dens lyst er å tjene enhver enhet som roper på hjelp. De enhetene som du kan kalle brødrene og søstrene av sorg beveger seg mot dette opprop av sorg. De kommer fra alle steder i den uendelig skapelsen.

De er i seg selv ikke triste, men kommer for å bistå de som er triste. Disse er vandrerne. Det er ca 65-millioner på Jorden. (B1, 127)

(min notat: Dette tallet kommer fra 1981. I en bokserie som heter ”The Convoluted Universe” der hypnoterapeeut Deloris Cannon spesialiserer seg på de som opplever seg selv som vandrere eller ET kontakter skriver at dagens antall er nærmere 100-millioner vandrere.)

B. DE FLESTE ER FRA SJETTE DENSITET

RA:  Få er fra fjerde densitet. Flest er fra sjette densitet.

Ønsket å tjene må bli forvrengt mot en større andel renhet i sinn og det du ville kalle dumdristighet eller mot. Utfordringen og faren for Vandreren er at den vil glemme dens oppgave, bli karmisk involvert, og dermed bli sugd inn i en virvel og turbulens som den hadde intensjon om å slippe. (B1, 127)

C.  HAR VANDRERE TENDENSEN TIL Å BLI SYKE?

SPØRSMÅL:  Har Vandrere fysiske lidelser i denne tredje densitets situasjon?

RA:  På grunn av de ekstreme forskjellene mellom de vibrasjonene mellom tredje densitet og de høyere densitetene, har de ofte en slags hemning eller følelser av utestengthet som er alvorlig, for eksempel allergier. (B1, 127-128)

D.  HVORFOR INKARNERER DE I EN DENSITET LAVERE ENN SIN EGEN?

RA:  Vandreren har potensialet for stor fremgang i densiteten der den kommer fra. Dette er fordi intensiteten av livserfaringene og mulighetene i tredje densitet.

Derfor aksepterer den positivt polariserte Vandrer faren for å glemme det den kom for slik at den kan bli til tjeneste til andre ved å stråle kjærlighet mot andre.

Dersom en kommer gjennom glemselen vil mengden av katalysator i tredje densitet polarisere Vandreren med mye større effektivitet enn kunne forventes i de høyere og mer harmoniske densitetene. (B2, 67)

E.  FRYKTEN ER FOR AT DE IKKE VÅKNER

Clara Rueckert:  “Det er ikke rart at Vandrerne har noen vansker med å våkne opp i den illusjonen vi kaller virkelighet. Det er alltid frykten når en entrer inkarnasjonen at en ikke vil våkne i det hele tatt men bli fortapt for en hel livserfaring.” (B5, 58)

III. TREDJE DENSITETS ENHETER FRA MALDEK INKARNERTE PÅ JORDEN SOM ANDRE DENSITETS ENHETER

  1. DE KOM TIL JORDEN ETTER Å ØDELEGGE DERES EGEN PLANET (MALDEK)

RA:  Det var disse fra Maldek. I deres fjern fortid var det et antall tredje densitets vesener på en planet som var innenfor deres solsystem. De hadde en sivilisasjon som var noe lik Atlantis. (B1, 109). Etter å ha ødelagt deres  planet, kom de til Jorden. Det var den eneste planet i deres solsystem som var levelig og i stand til å tilby lærdom som var nødvendig for å minke deres forvrengninger i forhold til enhetsloven. (B1, 91)

  1. HADDE ALLE DE FRA MALDEK ET PROBLEM MED FRYKT?

RA:  Når en planet ødelegges er det ingen som slipper unna – (B1, 111-112)

C.  I STARTEN VAR DE SÅPASS TRAUMATISERTE AT DE GLEMTE DE VAR BEVISSTE.

RA:  Krigen skapte en utslettelse av nettverket for biologisk liv – deres biosfære. Disse enhetene var så traumatiserte ved dette at de var i en knute av frykt. Ingen andre kunne hjelpe de. Ingen kunne nå de. Endelig etter 500,000 eller 600,000 år siden greide Konføderasjonen å lykkes med å nå dem og løsne på knuten av frykt. Enhetene var i stand til å huske at de hadde bevissthet. (B1, 110)

  1. ETTER DE FIKK TILBAKE BEVISSTHET GIKK DE TIL DE LAVERE ASTRALE PLANENE.

Denne bevisstheten brakte de til det du kunne kalle de lavere astrale plan der de kunne pleies slik at traumene ble helbredet. Da ble det en gruppebeslutning om å plassere på seg et karmisk forhold. (B1, 110)

E.  DA INKARNERTE DE I EN MER DYRISK FORM – (NEANDERTAL)

RA:  Av denne grunnen ble de inkarnert på deres planet i andre densitets livsfor – former som ikke var menneskelige. De opplevde dette til forvrengningene rundt utslettelse var byttet ut med forvrengninger mot et ønske for en mindre forvrengt visjon av tjeneste til andre. (B1, 110)

SPØRSMÅL: Var kroppsbildet tilgjengelig på den tiden til det vi kaller en apekropp?

RA: Det er korrekt. (B1, 110) Mange har fjernet karma og gått inn i en tredje densitets erfaring i en tredje densitets dropp. (B1, 111)

Notat: RA går inn i detalj for å forklare at denne karmiske lidelsen, ikke evolusjon, gir rom for utviklingen av Neandertal Mann i vår historisk fortid.¨

F.  HVORDAN KOM DE HIT?

RA: De kom gjennom innhøstingsprosessen og var inkarnert gjennom en prosess av inkarnasjon fra den høyere svære innenfor denne densiteten. (B1, 91)

RA: Mange inkarnerte inne i Jordens overflate istedenfor på det. (B1, 91)

G. HAR ANDRE DENSITETS BEVISSTHET FRA EN ANNEN PLANET INKARNERT  HER PÅ JORDEN?

RA:  Det er ingen andre densitets bevissthetskomplekser her på deres planet i denne tiden. (b1, 108) ( Min notat – andre densitet har en form for gruppesjel eller ”Hive soul – dette tillater mer læring og erfaring over tid.)

H. TO RASER ER PÅ JORDEN I ANDRE DENSITETS FORM

RA: Det er derimot to raser som bruker andre densitets form. En er fra Maldek. De bor inne i de dypeste undergrunns ganger og er kjent som ”Bigfoot”. De arbeider på det du kan kalle karmisk gjeld. Den andre rasen som er her i andre densitets form er en som har en kropp som er i stand til å motstå utfordringene fra radioaktivitet som deres kropper ikke tåler-i tilfelle det var en atomkrig. Disse bor i ubebodde dype skoger i diverse plasser på deres planet. De er sjeldne og veldig lett kan unngå å bli oppdaget. Disse enhetene med glødende øynene er de som deres folk er mest kjent med. (B1, 108)

I.  FINNES DET TO TYPER ”BIGFOOT”?

RA: Det er tre typer Bigfoot, som bruker det samme navnet for 3 ulike raser. Den tredje er en tankeform. (B1, 109)

J.  HVORFOR ER INGEN RESTER AV BIGFOOT FUNNET?

RA:  Utforskning av gruvene som ligger under noen av deres vestlige kystfjell områder på deres kontinent vil en dag tilby slike rester. (B3 102)

IV. HVILKEN PROSENT ANTALL?

RA:  Omtrent halvparten av de tredje densitets enhetene på denne planeten er fra Mars, omkring en kvart er fra andre densitet på deres planet og en kvart er fra andre steder. (B1, 187)

5. Simultan tid

I.  LEVER VI MANGE LIV PÅ SAMME TID?

SPØRSMÅL:  Seth materiall (En kjent kanal kilde gjennom Jane Roberts) sier at hver av oss er en del av en Oversjel eller høyere bevissthet som har mange oppgaver i mange dimensjoner. Betyr dette at vi har mange erfaringer eller liv samtidig?

RA:  Riktigheten av uttalelsene varierer. Jo mer i balanse enheten blir desto mindre er behovet for parallelle erfaringer.

RA:  EKTE SIMULTAN TID ER TILGJENGELIG KUN NÅR ALL TING VIRKER SOM OM DE SKJER SAMTIDIG.

II. Parallelle universer:

Konseptet der diverse deler av en levende enhet erfarer diverse erfaringer samtidig er ikke presis eller helt riktig fordi i deres forståelse ville det indikere at det skjedde samtidig. Dette er ikke tilfelle. Det er heller slik at fra et univers til et annet. Parallelle eksistenser i de ulike universene kan da bli programmert av høyere bevissthet ved å bruke informasjon tilgjengelig fra sinnet/kroppen /ånden samspillet.  (B2, 63)

III. ER ALL SKAPELSE SKAPT SAMTIDIG?

RA: Essensen av ekte simultan eksistens er slik at alt skjer samtidig. Derimot i deres modalitet av oppfatning er det kanskje mer riktig å se på de som frøene av skapelse begynner fra midten og beveger seg utover.

Det er et senter i uendelighet. Fra dette senteret spreder alt fra seg. Derfor er det sentere i skapelsen, til galaksene, til sjernesystemer, til planatariske systemer og til bevissthet (B4, 63) Min notat – Dette stemmer fabelaktig med nyere fysisk forståelse om at universet er som en fraktal. Den har uendelig bevegelse utover og uendelig bevegelse innover mot det som kalles ”singularity” – der alt skapes. Det er som en smultring som roterer på sin egen form – som en røykering.

(Notat: Sammen med Kimball’s symmetric teori og teorien som heter Anisotropic universe” viser oss at hele universet er strukturert akkurat som en gigantisk spiralende galakse, som består av mange andre mindre galakser. Wilcok’s Convergence – The physics of ascension will gå i detalj om dette når den er ferdig. Her kan vi se RA sier noe i 1981 lenge før disse oppdagelsene ble gjort. Bare i 2000 var oppdagelsen publisert som bekrefter at det synlige universet er flat. )

6. Høyere Bevissthet

I. DEN VET HVILKEN LEKSER IKKE HAR VÆRT LÆRT ENDA.

SPØRSMÅL: HVA ER HØYERE BEVISSTHET?

RA:  Høyere bevissthet som du kaller det er en bevissthet som eksisterer med full forståelse av summen av erfaringene som ikke har vært lært enda. Den hjelper enheten i å nå helbredelse, og hjelper med å programmere fremtidige livserfaringer. (B2, 62)

RA:  Høyere bevissthet kan kommunisere med enheten mens den er i tiden mellom liv eller i livet hvis de rette kanalene gjennom sinnet er åpnet. (B2, 65)

II. SINNET/KROPPEN/ÅND –SUMMEN = PARALLELLE DELER HOS EN ”ENHET” – ENTITY

RA:  Samlingen av Sinnet/kroppen og ånd er summen av en uklar samling av alt det som kan hende, alt som her holdt inne i sinnets forståelse av seg selv: det er som om sanden som skifter og er på en måte en samling av parallelle utviklinger av den samme enheten. Denne informasjonen er gjort tilgjengelig til  høyere bevissthet. Høyere bevissthet kan da bruke disse prosjekterte muligheter vortekser for bedre å hjelpe i fremtidens livsprogrammering. (B2, 62 og 65) Notat: Seth snakker mye om disse parallelle utviklinger av selvet i diverse parallelle universer.

III. HØYERE BEVISSTHET – DEG SELV FRA FREMTIDEN

RA: Høyere bevissthet virker som å eksistere simultant med sinnet/kroppen ånden samlingen som den hjelper. Det er egentlig ikke helt simultan for høyere bevissthet beveger seg mot sinnet/kroppen/ånden ettersom den er trengt i utviklingen av enheten som kan tenkes som i fremtiden av enheten. (Mao – Min notat: høyere bevissthet hjelper til når hjelpen trenges, og når det er et rop om hjelp.

SPØRSMÅL: Når høyere bevissthet fungerer fra fremtiden, som vi forstår det og det vet, så langt jeg vet, hva som kommer til å skje? Er det korrekt? (B2, 64)

RA: Det er ikke korrekt da det går i mot loven om fri vilje. Høyere bevissthet er oppmerksom på de leksene lært til og med sjette densitet. De valgene som må tas for å nå høyere bevissthet, som det er nå må tas av sinnet/ånden/kroppen selv.

Høyere bevissthet er som et kart der målet er kjent og veiene blir vist. Og den reisende har allerede nådd sitt mål i et eller annet univers, kanskje dette. Høyere bevissthet ved målet ser tilbake på den veien som har blitt tatt og hjelper den reisende med å nå frem til målet på en lettere måte.

Slik at høyere bevissthet kan programmere enheten for gitte lekser og forhåndsanlagte begrensninger, men resten står til fritt valg hos den det gjelder.(B2, 64)

IV. HØYERE BEVISSTHET ER EN GAVE FRA DEN SOM ER I MIDTEN AV SYVENDE DENSITET.

SPØRSMÅL: ER høyere bevissthet hos alle en sjette densitets bevissthet?

RA: Ja. Det er en ære/plikt av selvet etter som en nærmer seg syvende densitet. (B2, 64-65)

SPØRSMÅL: Har høyere bevissthet en form for kropp? (B2, 64)

RA: Det er korrekt.

RA:  Høyere bevissthet er en manifestasjon gitt til den sen sjette densitets enhet som en gave fra dens fremtidig selv. Den middel syvende densitets siste  handling før den vender seg mot altet skapt av skaperen og oppnår åndelig masse nok til å gi høyere bevissthet ressursene til den som er i sjette densitet. (Min notat – det vil si at den siste handlingen en i sjette densitet gjør er å gi fra seg viktig ressurser til sjette densitet slik at den kan gjøre sin jobb.)

Denne sjette densitet tilbyr sine levende minner av erfaringer til høyere bevissthet. Når du vet det kan du se deg selv som din høyere bevissthet, og ditt sinn/kropp/ånd som summen som ett. De er det samme. (b2, 69)

V. SANN SIMULTAN ERFARING FJERNER ALLE TILSYNELATENDE MOTSETNINGER

RA:  Høyere bevissthet beskytter der mulig og viser veien når bedt om det, mens fri vilje er overskyggende. De tilsynelatende konfliktene mellom en ferdig bestemt fremtid og fri vilje smelter bort når det er akseptert at det er noe som ekte simultan opplevelse. Høyere bevissthet er slutresultatet av all den utviklingen opplevd av sinnet/kroppen /ånden opp til det punktet – til slutten av sjette densitet. B3, 150)

VI. HØYERE BEVISSTHET ER OGSÅ KALT DEN MAGISKE PERSONLIGHETEN.

RA:  Når den magiske personligheten er på riktig måte påkallet har høyere selvet blitt oppropt. Dermed oppstår det en bro mellom rom /tid og tid/rom og sjette densitets magisk personlighet virker direkte på den tredje densitets katalysator for resten av sin oppgave. Det er mest sentralt å bevisst ta av denne magiske personligheten etter jobben er gjort slik at din høyere bevissthet kan fortsette med sin passende funksjon som din høyere selv jobber i mange dimensjoner, ikke bare i tredje densitet. (b3, 192) – Min notat – dette forstår jeg som at høyere bevissthet må inviteres til å delta i ditt liv på en midlertidig måte slik at den er frigjort til å gjøre andre oppgaver i andre verdener – for å få til ting på dine vegne som du ikke vet om.

Spørsmål: DE tre aspektene av den magiske personligheten er uttalt som kraft, kjærlighet og visdom. Er disse kun de primære aspektene?

RA:  Den magiske personligheten er et vesen av enhet da den kommer fra sjette densitet og er lik det du kaller din høyere bevissthet og på samme tid er en personlighet enormt rik på en varierende bredde av erfaringer og subtile emosjoner. (B3, 192)

(Min notat: Jeg har tidligere skrevet en omfattende artikkel om høyere bevissthet her på Nyhetsspeilet. Informasjonen er delvis fra dette materialet, fra huna informasjon og fra egne erfaringer)

Oppsummering

Som jeg nevnte ved starten av dette stoffet, er det ikke noe som er for alle mennesker. Ra sier at det er derimot vanlig at vandrere har mye lettere å akseptere og forstå hvordan RA informasjonen henger sammen. Det er også min erfaring. Denne informasjon tilbys den som ønsker å ta den til seg. Jeg har allerede brukt lengre tid til å oversette større deler av dette stoffet fra engelsk til norsk. Jeg håper og ønsker at det er rom for å fortsette å publisere dette her på Nyhetsspeilet slik at flere kan stifte bekjentskap med en dypere forståelse for hvordan universet og tilværelsen henger sammen.

Jeg imøteser deres kommentarer og spørsmål.

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
71%
Opplysende
11%
Inne på noe
4%
Usikker
7%
Dårlig
7%
Om forfatter
Mike Cechanowicz

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” – 2008.

Kommentarer

24 kommentarer på "Budskapet fra RA del 1: Hvordan universet virkelig fungerer"

avatar
Sorter på:   Nyeste | Eldste