Du leser nå
Jens, Janus-Jens, plan A og plan X

17 minutter lesetidJens, Janus-Jens, plan A og plan X

Jens Stoltenberg har nå vært statsminister i 4 år. Hvilke miljømessige påkjenninger kan ha forårsaket at så mange nordmenn har fått svekket helse i løpet av de siste årene ?

Det nærmer seg ”valg” i det ”demokratiske” Norge, og nå som valgkampen har kommet ut på oppløpssiden, har ansiktet til statsminister Jens Stoltenberg poppet opp Norge rundt, fra avisforsider til plakater i Tbanevogner samt et utall steder på nettet.

Jens har liksom vært gromgutten i det politiske Norge siden han var en ung og kjekk og veltalende AUF-leder engang på 1980-tallet. Som middelaldrende statsminister er det noe litt ubestemmelig ved Jens. Jens har en ubestemmelig følelsesmessig appell som liksom mangler årsak, en slags  appell som treffer underbevisstheten uten først å ha blitt vurdert og kontrollert av bevisstheten.

Med en grunnlov som sikrer norsk selvstendighet og nasjonalt selvstyre, en statsminister Stoltenberg som ikke vet hva godt han skal få gjort for oss og en statskasse som er på høyde med Onkel Skrue’s pengebinge burde livet i Norge ha vært bare fryd og gammen under Jens’ lederskap de siste 4 årene.

Men en illevarslende overskrift på Dagbladets forside den 11. august 2009 indikerer at så langt fra har vært tilfelle: ”300.000 kan lide av de nye sykdommene.”

Dagbladet_nyesykdommer

De nye sykdommene ! Her opplever vi en materiell levestandard og lønninger og reisemuligheter og alskens elektroniske duppeditter som våre besteforeldre bare kunne drømme om. Men hvis god helse ikke lenger er en selvfølge, hvilken rolle spiller da alle de andre tingene ?

På Arbeiderpartiets hjemmesider før valget stiller Jens spørsmålet:
Hva er viktig for deg ?”

Hva tror Jens er viktigere enn god helse ?

Hva tror Jens er viktigere enn god helse ?

En dåre kan spørre, eller er Jens’ kall ikke å svare ?

Her er svaret: Det viktigste er god helse.

Det er bare en ting som er enda viktigere enn helsa vår, og det er at våre barn har god helse.

Spørsmålet som kunne ha blitt stilt av Jens er:
Har du følt deg oftere uvel eller er du eller noen du vet om blitt rammet av en smygende sykdom i løpet av de 4 siste årene ?

I Dagbladet for 30. august i år gjør Jens rede for sin nye plan for Norge. Denne kan kalles ”plan A” og går ut på at Jens bl.a. vil skape inkluderende arbeidsmiljø, bedre kvaliteten på skole, helse og omsorg og sikre at Norge blir karbonnøytralt. Jens viser en tilsynelatende omsorg for hele nasjonen.

Jens hopper imidlertid bukk over å nevne at han vil gjøre noe med årsakene til ”de nye sykdommene” og det faktum at stadig flere nordmenn rammes av uvelhet, utbrenthet og smygende sykdommer inkl. kreft. Mye av dette skyldes  systemmessig overbelastning av kroppen pga. «mange belastninger små». Hva kan være grunnen til at den godeste Jens ikke har valgt å ta fatt på dette viktigste av alle løft; løftet for forbedret helse og redusert sykelighet…?

En mulighet er at Jens Stoltenberg har to ansikter; godgutten Jens, som ikke vet hva godt han kan gjøre for Norge og verden forøvrig, og Janus-Jens, et ansikt vi sjelden eller aldri får møte direkte.

Kanskje er Janus-Jens den virkelige Jens. Janus-Jens har ikke nordmenns ve og vel som sin prioritet fordi andre planer og prosjekter simpelthen er viktigere for ham. Slike pågående og planlagte ”prosjekter” kan kalles Plan X.

Janus-Jens er opptatt av hemmelighold, og at ”Plan X prosjekter” får pågå i det stille. Janus-Jens viser lite eller intet eget initiativ, det er som om hans bevissthet og fokusering er styrt utenfra.

For å finne ut om det er Jens eller Janus-Jens som har vært Norges statsminister de siste 4 årene og er kandidat for 4 nye finnes det en test: Jense-testen !

Du kan selv utføre den. Det går ut på å konfrontere statsminister Stoltenberg med et eller flere av temaene som er nevnt under (via post, fax, e-post, samtale eller hva det måtte være – Norges demokrati har en lang tradisjon med nærhet mellom folk og folkevalgte) og avvente svaret.

Stilt overfor en informasjons-konfrontasjon, hva vil (Janus-)Jens foreta seg ?
1. Ikke svare overhodet ?
2. Svare med et ”jeg takker for din henvendelse, saken er tatt til etterretning” ?
3. Svare at han vil gjøre noe med saken uten å gjøre det (lip service) ?
4. Gjøre noe med saken ? (Ikke si at han vil gjøre noe, men gjøre noe, som gir konkrete resultater)

Svarene 1. og 2. og 3. vil stamme fra Janus-Jens.

Svar nr. 4 vil stamme fra Jens.

Merk at dette er en begrenset liste, men av stor viktighet for nordmenns helse. Et kjennetegn ved punktene på listen er en illevarslende mangel på åpenhet fra Jens sin side om dette. Med tanke på at det dreier seg om nye lidelser som rammer mange, kan det legges til grunn at de viktigste årsakene til dette er miljøpåvirkninger som ikke fantes i samme grad for 20 eller 50 år siden.

Jense-test-listens 5 punkter er:

1.  (Over)eksponering for elektromagnetisk stråling
2. Snikforgiftning via mat-tilsetninger
3. Snikforgiftning via vaksinering
4. Eksponering for chemtrails, værmanipulering og HAARP
5. Codex Alimentarius i Norge

Symptomer på de nye sykdommene er bl.a. :
Vondt i hodet, migrene, hukommelsessvikt, synsforstyrrelser, kvalme, smerter, konsentrasjonsvansker, uvelhet, svimmelhet, utslett, ME, søvnproblemer, verking i kroppen, fordøyelsesbesvær, ledd- og muskelsmerter, utmattethet, energisvikt og utbrenthet.

En fellesnevner kan være smygende ubehag og smygende lidelser.

1. (Over)eksponering for elektromagnetisk stråling

I artikkelen om de nye sykdommene blir eksponering for elektromagnetisk stråling (EM stråling) fremhevet som en medvirkende kilde til de nye lidelsene.
En av personene som er intervjuet i artikkelen beskriver sin erfaring slik:
”Jeg ble dårlig hver gang jeg var i nærheten av en mast, mobiltelefoner eller trådløse nettverk”.

I løpet av de siste 4 årene har det funnet sted en omfattende bygging av mobilmaster og basestasjoner for en rekke ulike EM-strålings standarder. Situasjonen kan kort og godt anses for å være helt ute av kontroll.

Den hemningsløse EM-eksponeringen som mennesker og miljø nå utsettes for i Norges tettest befolkede områder kan sammenlignes med natur- og miljøforurensningen som var i storbyene for 100 år siden: Alt industriavfall ble sluppet urenset ut i elver, hav og grunnvann. Det samme ble kloakk og arbeiderne arbeidet under farlige forhold uten beskyttelse av noe slag.

Rundt  om i Norge blir det nå i tilnærmet hemmelighet montert opp et enormt mastenettverk av typen TETRA, ved navn ”Nytt Nødnett”. I praksis vil dette fungere som ”et elektromagnetisk piggtrådgjerde” som Norges befolkning blir eksponert for.

Et alvorlig problem med bruken av TETRA er bl.a. at det benytter frekvenser nær 17,65 Hz, (som forstyrrer den viktige kalsium ion vandringen mellom cellene i hjernen og hjernens delikate membransystemer) og andre frekvenser som interferer med eller ligger tett opptil de menneskelige frekvenser.
(Se f.eks. http://www.bevolution.dk/pdf/BrainwavemodelBevolutionNO.pdf)

Læren om de elektromagnetiske frekvensers betydning for menneskekroppen kalles dossimetri. En frekvens er en frekvens, og frekvenser som stråler gjennom luften blir registrert av menneskekroppen i større eller mindre grad, selv om et stort antall frekvenser ”går rett gjennom”.

Det mest uholdbare faktum knyttet til dagens praksis for EM-stråling er at det ikke har funnet sted en sammenstilling av den menneskelige dossimetri og de tekniske frekvensene som benyttes på ymse trådløse områder i dag. Dette kan anses som at biler og fotgjengere ferdes om hverandre i samme kjørefelt helt uten tanke på at fotgjengere er mer sårbare. Det som er påkrevet er en totaloverhaling av frekvensbruken slik at de frekvensene som interfererer med viktige frekvenser i menneskekroppen blir tatt ut av teknisk bruk. Dette kan sammenlignes med at biltrafikk og fotgjengere skilles gjennom bygging av sykkelstier.

TETRA-strålingen kommer på toppen av all annen EM-stråling, og vil særlig ramme brukere i politi, brannvesen og helsevesen.

Når det gjelder TETRA-systemet ”nytt nødnett” er det viktig å være bevisst at det ikke foreligger noe behov for et eget ”nødnett”.

Nødkommunikasjon vil fungere billigst og best ved bruk av det ordinære mobilnettet, hvis driftskostnader forøvrig  dekkes av mobilselskapene og ikke av det offentlige.

En utbygging av TETRA som livsviktig nødnett Norge rundt medfører ikke bare store kostnader for bl.a. kommunene, men også fare for svekket driftssikkerhet. Dersom f.eks. en TETRA-sender skulle falle ut i en sone med lite bruk vil dette ofte ikke merkes før en nødsituasjon har inntruffet og skaden er skjedd.

Selv om det tekniske TETRA-etablissementet har slått grundig rot i det offentlige gjennom et eget byråkratisk forvaltningsorgan for dette formålet kalt ”Direktoratet for Nødkommunikasjon” (www.dinkom.no) så er TETRA like fullt en helsebelastning og dessuten unødvendig. Ved en omorganisering knyttet til TETRA-stans kan f.eks. det høyt kvalifiserte personalet få nye oppgaver som stråle-målere etc.

”Nytt nødnett-keiseren” TETRA har ingen klær på seg og TETRA bidrar til å øke den totale stråle-eksponeringen i Norge helt hinsides det forsvarlige.

De høye kostnadene ved utbygging av TETRA Norge rundt har ført til kompromisser av typen at ”TETRA skal bare ha full dekning i tett befolkede områder – i en del tynt befolkede områder vil mobilnettet fungere som nødnett”. Den logiske fortsettelsen av dette resonnementet er at dersom mobilnettet er OK som ”nødnett” der hvor nøden kan være størst, i utkantstrøk hvor det er langt til hjelp, vil mobilnettet også kunne fungere som nødnett i de store byene hvor dekningen er mer enn god nok.

Hokus pokus så er behovet for TETRA borte, hele Norge rundt.

Noen aktuelle spørsmål til Jense-testen for EM-stråling kan være:
– Jens, vil du ta initiativ til at kart over alle mobilmaster og basestasjoner blir gjort offentlige, slik tilfellet er f. eks. i Sverige ?

– Jens, vil du ta initiativ til stans og demontering av TETRA-nettet, siden behovet for ”nødnett” kan fylles billigere og bedre av eksisterende mobilnett ?

– Jens, vil du ta initiativ til en total frekvensoverhaling (anvendt dossimetri), slik at frekvenser som interfererer med menneskekroppens egne frekvenser i minst mulig grad blir anvendt i EM-stråling ?

2. Snikforgiftning via mat-tilsetninger

Moderne kosthold er ikke som tidligere generasjoners mat. En kjapp sjekking av den lille skriften på matvarer fra mineralvann til vitaminer for barn røper alskens tilsetninger nå for tiden. Ikke alt er like sunt for å si som sant er. Tilsetninger som aspartam, MSG (smaksforsterkere), sukralose, diverse E-stoffer og diverse diverse har ulike helse-effekter. Uavhengige forskere har bl.a.  konstatert at en viktig faktor bak fedme-epidemien i vestlige land er forekomsten av diverse ufordøyelige enzymer og andre tilsetninger i maten som blir lagret i cellene fordi kroppen ikke klarer å kvitte seg med det.

Noen aktuelle spørsmål til Jense-testen for mat-tilsetninger kan være:
– Jens, vil du ta initiativ til at aspartam forbys som søtningsstoff ?

– Jens,vil du ta initiativ til at søtningsstoffet stevia tillates brukt i Norge ? Dette er et naturlig søtningsmiddel som bl.a. har 40% av søtningsmiddelmarkedet i Japan.

– Jens, vil du ta initiativ til at MSG forbys i mat solgt i Norge ?

– Jens, vil du ta initiativ til at Norge beholder et sterkt importvern mot innføring av mat basert på GMO – genetically modified organisms ?

3. Snikforgiftning via vaksinering

I 1930-årene mottok den norske stat penger fra den vaksineproduserende Rockefeller Foundation for å etablere ”Folkehelseinstituttet” (www.fhi.no).  Se http://i26.tinypic.com/98y1di.jpg

FHI fungerte som et privat foretak helt inn i dette århundre og praktiserte i mange år profittgenererende vaksinesalg under en tilsynelatende statlig paraply. Holdninger som er blitt utvist fra FHI i forbindelse med uforbeholdne anbefalinger av vaksiner som Gardasil og svineinfluensavaksine tyder på at denne uheldige kulturen ennå er rådende ved FHI.

Stadig flere uavhengige forskere hever nå sine røster om at folk blir mer helsemessig hemmet jo mer vaksiner de mottar. Dette begrunnes bl.a. med forekomst av tungmetaller som kvikksølv og lettmetaller som aluminium i moderne vaksiner, samt vaksiners polyvalens. Polyvalente vaksiner inneholder et sammensurium av ingredienser som injiseres samtidig. Dette kan føre til store eller for store påkjenninger på kroppens immunforsvar. Mens ingen vaksiner som benyttes på barn i USA har mer enn 3-komponents polyvalens, har vaksiner som gis til norske barn så vel 4-komponent som 5-komponent polyvalens. I dag rammes mange unge i Norge av autisme eller asbergers syndrom, lidelser som var praktisk talt ukjente for 20 eller 50 år siden.

Det kan se ut til at det lesses på og lesses på med vaksine-innhold, lik mannen som skulle kjøre ved med heste-sleden; ”klarer du den vedkubben, så klarer du den også”.  Så sa det stopp.

For kommende stortingsperiode er det lagt opp til storstilet vaksinering av nordmenn med svineinfluensavaksine og med Gardasil (for 13-årige piker).

Svineinfluensavaksine inneholder bl.a. stoffene kvikksølv og skvalene, mens Gardasil gir så mange til dels bisarre bivirkninger at ting tyder på at produsenten ennå ikke har opplyst om hele spekteret av virkestoffer i denne pandoras eske av et hi-tech serum.

Noen aktuelle spørsmål til Jense-testen for vaksinering kan være:
– Jens, vil du ta initiativ til at svineinfluensavaksinen bare benyttes i spesielle tilfeller i Norge, da den inneholder bl.a. de helsefarlige stoffene kvikksølv og skvalene ?

– Jens,vil du ta initiativ til at Gardasil-vaksinering av norske unge jenter utsettes på ubestemt tid, både fordi det ikke foreligger noe behov for dette, og fordi bivirkningene er helt uoversiktlige ?

– Jens, vil du ta initiativ til at Folkehelseinstituttet etablerer et komplett og offentlig register over alle registrerte bivirkninger av vaksiner i Norge ? (F.eks. etter modell fra VAERS i USA)

– Jens, vil du ta initiativ til at autisme omdefineres fra en psykologisk lidelse som Folkehelseinstituttet i dag hevder det er, til en nevrologisk (mao. fysisk forårsaket) lidelse ?

4. Eksponering for chemtrails, værmanipulering og HAARP

De siste årene har stadig flere i Norge blitt oppmerksom på kunstig skapte striper og skyer på himmelen, som oppstår etter at fly har passert. Dette er ikke vanndamp fra fly, såkalte ”contrails” som forsvinner etter noen minutter.

Det dreier seg om mystiske kjemiske utslipp som tydeligvis pågår i betydelig omfang så vel i Norge som i andre medlemsland i NATO.  Analyser har vist at barium og aluminium er blant ingrediensene i chemtrails. Mange anser at barium fra chemtrails fungerer i samspill med stråling fra HAARP, da barium bidrar til økt ionisering av de lavere lag av atmosfæren. Barium som inhaleres av mennesker på bakken bidrar bl.a. til svekket immunforsvar og kan i visse tilfeller forårsake lungekreft.

Norge har flere HAARP-anlegg, både i Tromsø og på Svalbard (EISCAT) og i Vardø (Globus 2). Dette er anlegg som sender svært kraftige energiladninger opp i atmosfæren, så kraftige at de er i stand til å påvirke livsmiljøet på jorden. Effektene av HAARP for f.eks. klimaforandringer og bienes forsvinning er ukjente, men flere uavhengige forskere anser at det finnes en sannsynlig sammenheng. For øvrig er det også mulig at bienes forsvinningsnummer har sammenheng med den kraftige økningen i mobil- og annen EM-stråling de siste 10 årene (jfr. det første temaet i testen).

For øvrig benyttes både chemtrails og HAARP, hver for seg og i fellesskap, til værmanipulering, såkalt værmodifikasjon. Denne avanserte teknologien er både i stand til å skape regn (chemtrails-prosjektet med navn ”raindancer”), til å skape skyer som dekker for solen, til å skape langvarig tørke osv.

Noen aktuelle spørsmål til Jense-testen for chemtrails og HAARP kan være:
– Jens, vil du ta initiativ til at chemtrails-utslipp innstilles over Norge ?

– Jens, hva inneholder chemtrails ?

– Jens, hva er hensikten med chemtrails ?

– Jens, hvem betaler for chemtrails ?

– Jens, hva er virkningene av chemtrails på helse, miljø og klima ?

– Jens, vil du ta initiativ til en stans i driften av de norske EISCAT/Globus 2-anleggene, inntil uavhengige forskere kan få fastslått i hvilken grad denne bruken av teknologi bidrar til å forverre livsmiljøet på jorden ?

Her er forøvrig et chemtrails-relatert svar fra Janus-Jens som faller inn i test-svar kategori nr. 2 (henvendelsen gjaldt en forespørsel om stansing av chemtrails):

Chemtrails_svar_Janus_Jens

5. Codex Alimentarius og Norge

I mange år har et gedigent komitevelde under FN arbeidet i det stille for å ”utvikle og harmonisere”  standarder for næringsmidler i ulike formater.

Dette ”arbeidet” har nå resultert i at komiteenes konklusjoner er blitt kuppet av interesser fra  legemiddelindustrien. Dette manifesterer seg bl.a. ved at Codex nå legger opp til et forbud ( no joke !)  mot kosttilskudd basert på urter og andre naturprodukter. Det er kjent at moderne kosthold er vesentlig mer fattig på næring (dvs. mineraler,vitaminer og enzymer) enn for 20 eller 50 år siden. Det er derfor viktigere enn noen gang å sikre fri tilgang på kosttilskudd. Naturbaserte kosttilskudd er sunnere enn syntetiske, bl.a. fordi de inneholder sporstoffer.

Legemiddelindustrien ønsker å vri salget av kosttilskudd over mot syntetiske vitaminer, fordi dette er lettere patenterbart og gir muligheter for en monopolsituasjon. Dette vil helt direkte bidra til å svekke en allerede svekket folkehelse.

Codex inneholder også forslag til restriksjoner som vil bidra til en kaldkveling av homeopatien, pga. svært rigide og kostbare krav til registrering av ”standardiserte” homeopatiprodukter. Et tankekors i denne saken er at John D. Rockefeller, som var den moderne legemiddelindustriens gudfar, levde i beste velgående til sin død i en alder av 95 år. Hans hemmelighet var at han konsekvent unnlot å benytte legemidler som hans imperium produserte. Han nøyde seg med å konsultere sin homeopat.

Noen aktuelle spørsmål til Jense-testen for Codex kan være:
– Jens, vil du ta initiativ til at Codex ikke innføres i Norge ?

– Jens, vil du ta andre initiativ for å sikre at nordmenn sikres god og helsebringende tilgang på nødvendige mineraler og vitaminer, f.eks. ved å myke opp dagens strenge regelverk, som bl.a. innebærer at mange må reise til Sverige for å kjøpe sunne naturprodukter ?

Det er naturlig å legge til grunn at mange av de erfarte nye plagene og lidelsene skyldes overbelastninger på kroppssystemet; summer av uheldige stoffer i kroppen, EM-stråling, personlig stress og andre forhold m.v. Hver person har ulike ”tåleterskler” for enkeltfaktorer og dessuten en unik kompleks mix av miljørelaterte påkjenninger, som samvirker med følelsesmessige forhold osv.

At stadig flere nordmenn sliter med helseplager har sine forklaringer

At stadig flere nordmenn sliter med helseplager har sine forklaringer

Det er viktig at dagens miljømessige belastninger som kan være helseskadelige blir redusert hver for seg og i fellesskap. Dette vil være nødvendig dersom nordmenn de kommende 4 årene skal oppleve å føle seg mindre uvel og rammes av færre smygende sykdommer enn hva tilfellet er nå.

En mulig forklaring på (Janus-)Jens skismaet er at Jens er illusjonen vi oppfatter, projeksjonen av Jens i vår subjektive oppfattelse, mao. ”das ding für mich”. Selv om vi oppfatter Jens som virkelighet er det likevel bare vår tolkning som vi oppfatter og forholder oss til.

Kan hende er det Janus-Jens som er den virkelige Jens; ”das ding an sich”.

Se nøye  på bildet under, lukk øynene og kjenn etter: Viser bildet Jens eller Janus-Jens? Prøv å være bevisst om den Jens du observerer er  ”der Jens für dich” eller ”der Jens an sich”.

Er det Plan X han har i tankene - der Jens an sich ?

Er det Plan X han har i tankene - der Jens an sich ?

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
100%
Opplysende
0%
Inne på noe
0%
Usikker
0%
Dårlig
0%
Om forfatter
Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på ulike fagområder, blant annet helse (Teoretisk Fysiologi som kan kalles rytme-helse og vaksiner) og skjulte maktstrukturer.

90 kommentarer Bli med i diskusjonen

Bli med i diskusjonen

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *